TANÉV MUNKATERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015-2016 TANÉV MUNKATERVE"

Átírás

1 TANÉV MUNKATERVE KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM Készítette: Gallina Ilona óvodavezető 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE A NEVELÉSI ÉV RENDJE A PEDAGÓGIAI MUNKA TERVEZÉSE KIEMELT FELADATAINK Egészséges életmódra nevelés Környezettudatos magatartás alakítása, fenntarthatóság Tehetséggondozás Egyéni fejlesztés, felzárkóztatás /2016 TANÉV FŐ FELADATA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐ FELTÉTELRENDSZER CSOPORTBEOSZTÁS A NEVELŐTESTÜLET MEGOSZLÁSA VÉGZETTSÉG SZERINT PEDAGÓGUSOK BESOROLÁSA INTÉZMÉNYI FELADATTERV - PEDAGÓGUS ELŐMENETELI RENDSZER /16 tanév minősítési és tanfelügyeleti eljárásai évi minősítés GYAKORNOKOK MENTORÁLÁSA SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK MUNKAREND MEGBÍZATÁSOK, FELELŐSÖK ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS AZ ÓVODA BELSŐ ÖNÉRTÉKELÉSI RENDSZERÉNEK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA AZ INTÉZMÉNYVEZETÉS ELLENŐRZŐ ÉS ÉRTÉKELŐ TEVÉKENYSÉGE A működés törvényessége A működés feltételei A nevelés folyamata Szolgáltatások alap, ill. a szülők igényeire alapozott A szervezet működése TISZTASÁGI ELLENŐRZÉS SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK MUNKATERVE GYAKORNOKOK MUNKAKÖZÖSSÉGE PEDAGÓGUSOK MUNKAKÖZÖSSÉGE GYERMEKVÉDELMI FELADATOK SZÜLŐI SZERVEZET MUNKATERVE TANÜGYI FELADATOK TERVEZÉSE AZ ÓVODA KAPCSOLATAI NEVELŐTESTÜLETI FELADATOK ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉS MELLÉKLETEK

3 1. A munkaterv jogszabályi háttere évi LXXIX törvény a közoktatásról évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. 1. melléklet a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 28/2015. (V.28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről Oktatási hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés Oktatási Hivatal: Önértékelési kézikönyv Óvoda Oktatási Hivatal: Tanfelügyeleti kézikönyv - Óvoda A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Önkormányzat Képviselőtestületének vonatkozó önkormányzati rendeletei A KIMBI Óvoda szabályozó dokumentumai 3

4 2. A nevelési év rendje Első nap: szeptember 01. Utolsó nap: augusztus 31. Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig Az aktív nevelési idő: Minden nap Az óvoda nyári zárásának tervezett időpontja június 20. július 10. és augusztus 01. augusztus 22-ig. Ügyelet: július 11. július 29. Tervezett Pedagógiai napok (nevelés nélküli munkanapok): szeptember december január március június 17. 4

5 3. A pedagógiai munka tervezése 3.1 Kiemelt feladataink Egészséges életmódra nevelés Pedagógiai munkánkban az egészséges életmódra nevelés kiemelt feladatként szerepel. A mindennapokban biztosítani kívánjuk az egészséges életvitel kialakításához szükséges feltételeket: mindennapos testedzést testnevelés tevékenységek, görkorcsolya, változatos csoportszobai és játszóudvari mozgásformákkal és testnevelési játékokkal; a természeti adottságok előtérbe helyezését (levegő, napfény, víz). A játszóudvar mozgáslehetőségeit maximálisan kihasználva igyekszünk minél többet tartózkodni a szabad levegőn, és biztosítjuk a változatos játéktevékenységeket; só szobában történő képességfejlesztő tevékenységekkel, mese-vers tevékenységekkel a légzőszervi megbetegedések megelőzését; reformétkezés fokozatos bővítését a gyermekétkeztetést ellátó partnerrel való folyamatos együttműködést, az egészséges táplálkozás fontossága érdekében naponta friss gyümölcs és zöldség fogyasztását. Sport a hagyományainkban: A hagyományosan évi két, három alkalommal szervezett projekt heteinken szülőkkel közös mozgásos tevékenységeket is rendezünk, mely minden óvodahasználónk kedvelt tevékenysége. Nyitott óvodaként a gyermekek és szülők együtt sportolhatnak az óvoda kertjében, vagy a tornateremben berendezett akadálypályákon. Az egészséges életvitel mellett célunk ezekkel a tevékenységekkel az óvodai közösség formálása, a játékos feladatokban rejlő lehetőség maximális kihasználása. Táborozások alkalmával KIMBI Olimpia szervezése a gyermekek számára 5

6 Az évszaknak megfelelő napirendek kialakításával a gyermekek minél több időt töltsenek a szabadban, a foglalkozások 80% - a szerveződjön az óvoda kertjében. A KIMBI Óvoda nevelőtestületéből több óvodapedagógus rendelkezik speciális tartásjavító prevenciós képzettséggel, amelynek eredményeként minden csoportban beépülnek tartásjavító prevenciós gyakorlatok a szervezett testnevelés foglalkozásokba, illetve a hidegebb hónapokban a görkorcsolya tevékenységek helyett is. Minden csoportban napi 2x20 perc szervezett mozgás játékos formában része a napirendnek. A természetes mozgások erősítése minden nap jelen van a szabad mozgáslehetőségekben, és új játékeszközökkel változatos mozgáslehetőségeket biztosítunk gyermekeink számára Környezettudatos magatartás alakítása, fenntarthatóság Feladatunk a környezetre figyelő magatartásformák és szokások alakítása, kulturális és természeti értékeink megismertetése, megóvása és az ezen értékek mentén történő nevelés: környezetvédelem beépítése a mindennapokba újrahasznosított anyagok előtérbe helyezése a tevékenységek során az óvoda közvetlen környezetének, parkjának gondozása az óvoda udvarán kialakított tankertek évszakonkénti gondozási feladatainak tudatosítása 6

7 3.1.3 Tehetséggondozás A 2015/2016-os tanévben a KIMBI Pedagógiai Programban foglaltaknak megfelelően tovább folytatjuk tehetséggondozó munkánkat. Kis létszámú csoportokban heti 1 alkalommal fejlesztjük azokat a gyermekeket, akik valamilyen művészeti, tudományos területen kiemelkedő képességűek, tehetségesek. A tehetséggondozás területeit befolyásolja az óvodapedagógusok képességei, érdeklődésük, irányultságuk, illetve a gyermekek és a szülők igényei. Idei tanévünkben az alábbi tehetséggondozó szakköröket szervezzük: Tarka-barka néptánc csoport Apró művészek kuckója - kézműves kezdő csoport Apró művészek kuckója - kézműves haladó csoport Pódium Parádé színjátszó és drámajáték csoport Zenevarázs énekes játék, hangszerismereti csoport KIMBI-Fűrkész természetbúvár, környezetvédelmi csoport A tehetséggondozó szakkörök éves terve az 1. számú mellékletben található Egyéni fejlesztés, felzárkóztatás A tehetséggondozás mellett az egyéni képességekre épülő fejlesztésre, felzárkóztatásra is nagy hangsúlyt fektetünk, melynek feladatait és eredményeit a speciális egyéni mérőlapokon rögzítjük. Fejlesztő munkánkat segíti fejlesztő pedagógusunk és logopédusunk, akik helyi programunkhoz alkalmazkodva, korcsoportonkénti felméréssel, egyéni fejlesztés során nyújtanak segítséget az óvodapedagógusoknak. Az egyéni fejlődéshez, prevenciós tevékenységekhez, felmérésekhez, kiértékeléshez útmutatást nyújtanak az óvónők számára, melyeket szintén a személyiséglapokon rögzítünk. A fejlesztések, felzárkóztatások feladatai a csoportnaplókban is megjelennek. Folyamatos visszamérésekkel nyomon követhető a gyermekek fejlődése, és a rászoruló gyermekek egyéni, vagy mikrocsoportos fejlesztése. 7

8 /2016 tanév fő feladata Környezettudatos magatartás alakítása a külső világ tevékeny megismerése fejlesztő tevékenységekben Pedagógiai programunk hangsúlyos eleme a külső világ tevékeny megismerése. A környezettudatos magatartás kialakítását, a fenntarthatóságra nevelést éves munkatervünk fő feladataként jelöltük meg. A környezettel való együttélés - a környezet védelmén túl a környezet kultúrára nevelés: életmód, gondolkodás-, viselkedésmód, fejlesztés, célszerű és mértéktartó felhasználás, mely a gyermek egész személyiségét érinti és jelen van az óvodai életünk valamennyi mozzanatában. A tevékenységek során célunk a gyermekek egyéni fejlettségének megfelelően: a természeti környezet összefüggéseinek megértéséhez hozzájáruló tapasztalat-, és ismeretszerzés minél többféle lehetőségének biztosítása, a környezeti gondok enyhítésének, megoldásához szükséges értelmi és testi képességek fejlesztése a tevékenységek végzésével és sok-sok gyakorlással, környezethez való pozitív attitűd és a helyes értékrendszer kialakítása, (védelem iránti igény - amit szeretetünk, arra vigyázunk értékalapozás), váljanak képessé aktív és helyes környezettudatos életvitelre, (Zöld Óvoda kritérium rendszer érvényesülése, takarékosság, hulladékszelektálás, újrahasznosítás, komposztálás, élőhelyek védelme stb.), az élettelen és az élő természet szeretetére, megbecsülésére nevelés, fontos az óvodán belüli és kívüli formák: kerti munka, szakkör, séták, kirándulások, a tábor szervezése, melyek egymást kiegészítve válnak eredményessé, hatékonnyá, közös élmények szerepe a közösségformálásban, a gyermekek megszeressék a természetet és helyes megvilágítással lássák azt a sok nehézséget, amivel a világ küzd, 8

9 sokoldalú tapasztalatszerzési lehetőség biztosítása a társadalmi környezetben (szocializáció, utánzandó minta), mi, miért, hogyan alapvető ökológiai összefüggések nyomon követése, ismeretek ismeret rendszerré válása, holisztikus látásmód kialakításához, képességek, szokások alakítása (kommunikatív, kognitív, pszichomotoros cselekvéses képességek) a különböző környezetben elvárt normák szabályok betartása, könnyen alakítható szokásrendszer cselekvés aktivitás életvitel (idő, alkalom, eszköz, feladat biztosítása) (söprés, locsolás, gyomlálás, hókotrás stb. a mozgásigényt, a tevékenység vágyat a környezeti nevelés szolgálatába állítjuk gyógynövények megismerése, Madárbarát kert madáretetés,- környezetük iránti felelős magatartás kialakítása életszemlélet életvitel kialakítása (hogyan jó, hogyan kell) belső nyugalom, személyes kapcsolat megelégedés, tettünk valamit a környezetünkért, nyitott világszemlélet önálló cselekvés- önálló elképzelések, önállósági törekvések támogatása kíváncsiság, tudásvágy élmények, újdonságok környezeti problémák iránti érdeklődés felkeltése, a környezettudatosság formálása, vállalja a felelősséget a környezetért kifejeződik mikrokörnyezet iránti tisztelet, szeretet, tenni akarás beállítódás, alapvető érzelmi attitűd a világ megismerésének sokoldalú biztosítása: sajátos módszerekkel, megfigyelés, vizsgálódás- kísérlet, mérés, összehasonlítás stb. helyszíni természetes, mesterséges társulások megismerése, élőhelyek védelme környezettel való harmonikus együttélésre, az élet tiszteletére, másik és a másság elfogadása más hazai táj, más élőlények megismerése alapozza, a gyermekek hazaszeretetét hozzájárul a magyarság tudat alakulásához 9

10 a gyermekek tevékenysége közben kialakul a magasabb pszichés megnyilvánulásokkal összefüggő magasabb rendű érzelmek erkölcsi, intellektuális és esztétikai érzelmek melyek a gyermek fejlődésének mutatói, a formálódó személyiség jelzője. A fejlesztő tevékenységek, a játékélet és a programok szervezése során is tudatosan, komplexen jelenik meg a környezettudatosság, mely a fenntartó önkormányzat idei programsorozatával a Hegyvidéki Zöld Programmal is összhangban van. 4. Pedagógiai munkát segítő feltételrendszer 4.1 Csoportbeosztás Csoport Óvodapedagógusok Dajka I. Piros kiscsoport II. Kék középső csoport III. Zöld középső csoport IV. Barna középső csoport V. Narancssárga nagycsoport VI. Bordó intenzív képességfejlesztő csoport VII. Kék intenzív képességfejlesztő csoport Nagyné Gál Edit Somlyai Adél Marosi Hedvig Liszka Ágnes Zita Balogh Edina Balogh Kitti Földi Mirella Aszalós Orsolya Matisz Lászlóné Szeghő Judit Oravecz Istvánné Bálint Rita Fábián Zoltánné Purzsa Gáborné Bakos Marianna Karasi Zoltánné Horváth Tiborné Anyalainé Rózsás Anikó Oskola Józsefné Osuszd Csabáné Bakter Julianna Óvodapedagógusi megbeszélések: Hetente hétfőn óráig Nevelőmunkát segítők megbeszélése: Havonta két alkalommal hétfőn óráig 10

11 4.2 A nevelőtestület megoszlása végzettség szerint Főiskola:.. Szakvizsga:.. Pedagógiai asszisztens szakképző::.. Dajkaképző. Marosi Hedvig Aszalós Orsolya Bálint Rita Balogh Edina Balogh Kitti Fábián Zoltánné Földi Mirella Gallina Ilona Liszka Ágnes Matisz Lászlóné Nagyné Gál Edit Oravecz Istvánné Purzsa Gáborné Somlyai Adél Szeghő Judit Gallina Ilona Balogh Edina Matisz Lászlóné Purzsa Gáborné Nagyné Gál Edit Anyalainé Rózsás Anikó Antalné Tóth Tünde Anyalainé Rózsás Anikó Bakter Julianna Horváth Tiborné Karasi Zoltánné Oskola Józsefné Osuszd Csabáné 11

12 4.3 Pedagógusok besorolása Gyakornok: Pedagógus I. Pedagógus II. Mesterpedagógus Balogh Kitti Bálint Rita Liszka Ágnes Marosi Hedvig Aszalós Orsolya (2016. jan.1-től) Balogh Edina Fábián Zoltánné Földi Mirella Oravecz Istvánné Somlyai Adél Szeghő Judit Gallina Ilona Matisz Lászlóné Nagyné Gál Edit (2016. jan.1-től) Purzsa Gáborné (2016. jan. 1-től) 4.4. Intézményi feladatterv - pedagógus előmeneteli rendszer /16 tanév minősítési és tanfelügyeleti eljárásai dátum szeptember október november december január február március április május június július augusztus Gallina Ilona E-portfólió feltöltése (nov. 30.) Értesítést kap a védés időpontjáról Tanfelügyeleti ellenőrzés kezdete Matisz Lászlóné Önértékelés feltöltése Tanfelügyeleti ellenőrzés Balogh Edina E-portfólió feltöltése (nov. 30.) Értesítést kap a védés időpontjáról Tanfelügyeleti ellenőrzés kezdete Balogh Kitti Liszka Ágnes BÖCS E-portfólió feltöltése (nov. 30.) Értesítést kap a védés időpontjáról Tanfelügyeleti ellenőrzés kezdete E-portfólió feltöltése (nov. 30.) Értesítést kap a védés időpontjáról Tanfelügyeleti ellenőrzés kezdete Dokumentum elemzés, korrigálás Dokumentumok feltöltése Segítségnyújtás a feltöltéshez Felkészülés segítése a minősítéshez 12

13 évi minősítés dátum Marosi Hedvig vezetőhelyettes Matisz Lászlóné Bálint Rita Fábián Zoltánné Somlyai Adél BÖCS szeptember október november december január február március április május június Jelentkezés (április 30.) Rögzítés OH felületen (május 10.) Értesítést kap a döntésről (június 30.) Jelentkezés (április 30.) Értesítést kap a döntésről (június 30.) Jelentkezés (április 30.) Értesítést kap a döntésről (június 30.) Jelentkezés (április 30.) Értesítést kap a döntésről (június 30.) Jelentkezés (április 30.) Értesítést kap a döntésről (június 30.) július augusztus 4.5 Gyakornokok mentorálása Gyakornok neve Mentor neve Vizsga ideje Balogh Kitti Balogh Edina Bálint Rita Oravecz Istvánné Liszka Ágnes Marosi Hedvig Szakmai továbbképzések Szakirányú és akkreditált képzés Név A továbbképzés tárgya Helye Gyakoriság Finanszírozás Marosi Hedvig pedagógus szakvizsga BME Havi 2 alkalom részben támogatott Balogh Kitti Környezetünk komplex megismerése játékokkal Budapest Havi 1 alkalom ingyenes Somlyai Adél Környezetünk komplex megismerése játékokkal Budapest Havi 1 alkalom ingyenes Aszalós Orsolya Korszerű szemlélet az RAABE részben óvodai környezeti Havi 1 alkalom Budapest támogatott nevelésben 13

14 Intézményen belüli, kerületi és országos szakmai megmérettetés lehetőségei: - Budai Oktatási napokon való aktív részvétel - Kerületi bemutatók vállalása - Fővárosi Pedagógia Napokon való tematikus részvétel - Intézményen belüli hospitálási lehetőség biztosítása - Projekt Hetek további fejlesztése, sikerének továbbvitele - szülői ház aktív bevonásával - Szakmai kiadványok szerkesztése, prezentációk, DVD felvételek készítése, publikációk szakmai támogatása - Óvodapedagógus Egyesület szakmai munkájának támogatása 4.7 Munkarend ÓVODAVEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUS... ÓVODAPEDAGÓGUS GYAKORNOK Délelőttös: Délutános: Délutános: DAJKÁK... Délelőttös: Délutános: KONYHAI DOLGOZÓK.... Délelőttös: Délutános: ÓVODATITKÁR KERTÉSZ

15 4.8 Megbízatások, felelősök Közalkalmazotti Tanács Elnök: Balogh Edina Közalkalmazotti Tanács Tag: Oravecz Istvánné Oskola Józsefné Intézményi munkaközösség-vezetők: Fábián Zoltánné Marosi Hedvig Önértékelési csoportvezető: Purzsa Gáborné Önértékelési csoporttag: Gallina Ilona Marosi Hedvig Nagyné Gál Edit Földi Mirella Balogh Edina Gyermekvédelmi felelős: Oravecz Istvánné Iskola és bölcsőde összekötő: Földi Mirella Szülői Szervezet összekötő: Marosi Hedvig Munka- és tűzvédelmi felelős: Oskola Józsefné Matisz Lászlóné Elsősegélynyújtó: Marosi Hedvig Aszalós Orsolya Könyvtáros: Balogh Kitti Bálint Rita Pályázatfigyelő: Nagyné Gál Edit Szertárfelelősök: Környezet: Purzsa Gáborné Balogh Edina Matematika: Oravecz Anikó Balogh Kitti Vizuális: Bálint Rita Irodalom: Szeghő Judit Somlyai Adél Néptánc: Fábián Zoltánné Földi Mirella Testnevelés: Aszalós Orsolya Nagyné Gál Edit Ének-zene: Szeghő Judit Matisz Lászlóné 15

16 5. Ellenőrzés, értékelés A cél olyan ellenőrzés végrehajtása, amely minden dolgozót érint, és egyben mozgósítja az ellenőrzési folyamatban résztvevőket. Az ellenőrzés nyitott formájú, mely évenként hasonló rendszerrel, de más tartalmat napirendre tűzve működtethető. Kiemelten fontos az ellenőrzés tapasztalatainak visszacsatolása, beépítése a nevelési munkafolyamatokba. Az ellenőrzést részletesen tartalmazza a havi lebontású táblázat. Ebben az évben tovább folytatjuk a gyakornokok és új kollégák tevékenységének - Pedagógiai Programunk elvárásainak megfelelően a mindennapok szervezési tervezési feladatainak szakmai előírásoknak megfelelő megvalósulását, megvalósítását. Továbbra is érvényesül a vezetői munkamegosztás elve. Az ellenőrzésbe, értékelésbe bekapcsolódnak a Belső Önértékelési Csoport tagjai, a gyakornoki mentorok és a munkaközösség vezetői is. Az ellenőrzés lehet folyamatos, ciklikus, vagy alkalomszerű. Az óvodapedagógusok munkájának ellenőrzése a pedagógus minősítési rendszer kompetenciái alapján kerül értékelésre. A dajkák munkája továbbra is a minőségbiztosítás keretén belül kidolgozott értékelőlap alapján kerül értékelésre. A Gyakornoki Szabályzatban foglaltaknak megfelelően ellenőrizzük a pályakezdő óvodapedagógusokat. A Gyakornoki Szabályzatban foglaltak szerint a pályakezdő óvodapedagógust ellenőrzi a mentor, az intézményvezető, és az intézményvezető-helyettes. Értékelés: Az értékelés az Belső Önértékelési Csoport intézményre, pedagógusra meghatározott elvárásoknak megfelelően a megadott időintervallumokra vonatkozóan valósul meg. Az ellenőrzés - minden esetben - jegyzőkönyvben kerül rögzítésre. Az ellenőrzött személynél önreflexió után a következő időszak feladatait is meghatározzuk. A tanév végén a vezető és helyettese konkrét, feladat meghatározó, személyre és óvodai csoportra szóló értékelést készít minden munkatársról, melynek célja a munka megbecsülésén kívül az évi munka értékelése. Ebben kiemelésre kerül az erősség, illetve a fejlesztendő terület meghatározása is. 16

17 5.1. Az óvoda belső önértékelési rendszerének folyamatszabályozása Sors zám AZ ÓVODA BELSŐ ÖNÉRTÉKELÉSI RENDSZERÉNEK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA Feladat Felelős Határidő A nevelési évben értékeltek körének meghatározása Ütemterv készítése (kit, mikor, kik értékelnek, felelősök, értékelő megbeszélés időpontja). A szükséges iratminták értékelő lapok előkészítése. Az értékeltek tájékoztatása, az értékelési rendszer és az értékeléshez használt dokumentumok, iratminták hozzáférhetőségének biztosítása. Az értékelésben résztvevők (értékelők) felkérése, tájékoztatása, étékelő lapok átadása. A korábbi évek dokumentumainak összegyűjtése, rendezése. Partneri elégedettségmérés lebonyolítása. 8. Kérdőívek számítógépes összesítése. 9. Az elkészült (kitöltött) értékelő dokumentumok gyűjtése (hozzáférései jogosultság!). Óvodavezető Belső Önértékelési Csoport Belső Önértékelési Csoport Belső Önértékelési Csoport Óvodavezető Belső Önértékelési Csoport javaslatára Belső Önértékelési Csoport Belső Önértékelési Csoport Belső Önértékelési Csoport Belső Önértékelési Csoport Sors zám Feladat Felelős Határidő Értékelő megbeszélés előkészítése, (legalább egy héttel az értékelő megbeszélés előtt): időpont egyeztetése az értékelt kollégával, tisztázni, kik vesznek részt a beszélgetésen,(óvodavezetés, Belső Önértékelési Csoport vezetője), önértékelő lap átadása az értékelt számára, amit kitölt. Az értékelő megbeszélés lebonyolítása: megfelelő nyugodt körülmények biztosítása, legalább egy óra időtartam, lehetőség a véleménycserére (meggyőző érvek esetén a vezetői értékelés korrigálható!), erősségek, fejlődési irányok közös meghatározása, erről vezetői feljegyzés készítése, az óvodavezető 1 héten belül elkészíti az összegző értékelést. Az összegző értékelés átadása az értékelt óvodapedagógus részére (aláírások) Az összegző értékelés egy példányának elhelyezése a személyi anyagban. Az értékeléshez használt dokumentumok archiválása (Hozzáférési jogosultság/) Belső Önértékelési Csoport Óvodavezető, Óvodavezető-helyettes Belső Önértékelési csoport Óvodavezető Óvodavezető Óvodavezető

18 5.2 AZ INTÉZMÉNYVEZETÉS ELLENŐRZŐ ÉS ÉRTÉKELŐ TEVÉKENYSÉGE A működés törvényessége Ellenőrzés, mérés, értékelés területe - FEUVE szabályzat ismételt felülvizsgálata december 30. Ideje Módszere Eszköze Érintettek - ellenőrzési nyomvonalak kiegészítése Gazdálkodás - dokumentumok - intézményvezető - vezető-helyettes - Használt nyomtatványok frissítése október 1. - összehasonlítás - adminisztrátor - óvodapedagógusok - Iratok selejtezése, levéltár. március nyomtatványok - jegyzőkönyv - adminisztrátor valamennyi - dokumentum - Étkezési befizetések ebédbefizetést elemzése dokumentumainak ellenőrzése - adminisztrátor megelőző napon - egyeztetés - összehasonlítás - Étkezési díj befizetés havonta - Normatíva igényléséhez adatok egyeztetése október dokumentumelemzés - mulasztási napló Tanügyigazgatás - adminisztrátor - óvodapedagógusok - Törzskönyv - október 1. - áttekintés - törzskönyv - adminisztrátor - frissítés - vezető-helyettes - Statisztika - október dokumentumelemzés - KIR program - adminisztrátor - összehasonlítás - gyermekvédelmi - Jegyző értesítése (nem kerületi - október 15. és tanköteles gyermekek) - egyeztetés - nyomtatvány felelős - tervezés - intézményvezető - Felvételi, előjegyzési napló - nyitás: szeptember - lezárás: aug Nyilvánosságra hozatal - október 1 - dokumentumelemzés - felvételi és előjegyzési napló - törvény szerinti dokumentumok - intézményvezető - vezető-helyettes Az eredmény visszacsatolása - szóbeli értékelés - megerősítés - Szóbeli visszacsatolás - megerősítés - szükség szerint módosítás - megerősítés - egyeztetés - módosítás 18

19 Ellenőrzés, mérés, értékelés területe Ideje Módszere Eszköze Érintettek - Óvodai szakvélemény - április nyomtatvány - óvodapedagógusok - adminisztrátor - Tankötelesek beiskolázása - gyermekvédelmi - Pedagógiai felelős Szakszolgálat: - nyomtatvány - Pedagógiai január Szakszolgálat - iskolai beíratás - óvodapedagógusok - Továbbképzési terv - március igényfelmérés - táblázat - óvodapedagógusok - Felvételi és mulasztási napló - belső ellenőrzés - felvételi és terve szerint mulasztási napló - statisztikai - Létszámjelentés adatszolgáltatás - nyomtatvány - adminisztrátor - szükség szerint - KIMBI Pedagógiai Program - Belső Önértékelési Rend - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend - aktuális módosítás, kiegészítés - mérés - interjú - önértékelés - Munkavédelmi Szabályzat - oktatás - Tűzvédelmi Szabályzat - oktatás - HACCP Belső szabályzók Kapcsolódó dokumentumok - Intézményvezető - Intézményvezető helyettes - Belső Önértékelési Csoport tagjai - Munkaközösség vezető - munka- és tűzvédelmi felelős Az eredmény visszacsatolása - iskolai felvételek visszaigazolása - megerősítés - módosítás a hibák felmérése után - továbbfejlesztés - kiegészítés 19

20 5.2.2 A működés feltételei KIMBI ÓVODA MUNKATERV 2015/2016 Ellenőrzés, mérés, értékelés területe - HPP eszközlista - Igénylista, hiánylista - Bejárás, munkavédelmi szemle - augusztus szükség szerint - tisztasági - Biztonságos környezet ellenőrzés megteremtése - beszámoló megbeszéléseken, értekezleteken - Munkaügyi dokumentáció ellenőrzése - Személyi anyagok - Munkaköri leírások - Minősítés, önértékelés Ideje Módszere Eszköze Résztvevők - felmérés - frissítés - dokumentumelemzés - felmérés - megfigyelés - áttekintés - egyeztetés - frissítés - módosítás Eszköz, felszerelés - kötelező eszköz és felszerelés jegyzék - B Ö CS kérdőívek,értékelő lapok Fizikai környezet - megfigyelési szempont lista Személyi - kapcsolódó dokumentumok - óvodapedagógusok - Belső Önértékelési Csoport tagjai - óvodapedagógusok - intézményvezető - óvodapedagógusok - karbantartó - kertész - intézményvezető - intézményvezető helyettes - adminisztrátor Az eredmény visszacsatolása - megjelenik a költségvetési tervben - írásban - megerősítés - javítás tervezése az esetleges hibák feltárása után - megerősítés - módosítás 20

21 5.2.3 A nevelés folyamata Ellenőrzés, mérés, értékelés területe - Nevelési folyamatok - Fejlesztési tartalmak - KIMBI PP fejlesztési tartalmai és tevékenységformái kiemelt feladatok és szempontok szerint Ellenőrzés, mérés, értékelés területe - Csoportnaplók KIMBI ÓVODA MUNKATERV 2015/2016 Ideje Módszere Eszköze Résztvevők - bemutatókon, szakmai összejöveteleken, és a havi programban jelzett időpontokban - megfigyelés - megbeszélés - értékelés - önértékelés - értékelési szempontok - értékelő lapok - intézményvezető - intézményvezető helyettes - Belső Önértékelési Csoport tagjai - munkaközösség vezető - óvodapedagógusok Ideje Módszere Eszköze Résztvevők - szeptember 1. - csoportellenőrzések - minden hónap végén - félév - évvége - Beszoktatás - október Gyermekek fejlettségi állapota - Gyermekvédelmi feladatok - Intézményi munkaközösség - január május szeptember - február - június - bemutatók után - június - dokumentumelemzés - megfigyelés - dokumentumelemzés - dokumentumelemzés - megfigyelés - megbeszélés - értékelés, önértékelés - dokumentumelemzés - értékelés - beszélgetés - csoportnaplók - intézményvezető - vezető-helyettes - csoportnaplók - intézményvezető - személyiséglapok - adatlapok - munkatervi feladatok - intézményvezető - gyermekvédelmi felelős - óvodapedagógusok - logopédus - intézményvezető - vezető-helyettes - gyermekvédelmi felelős - intézményvezető - vezető-helyettes Az eredmény visszacsatolása - mérőlapok eredményei - féléves és éves értékelés Az eredmény visszacsatolása - értékelés, önértékelés eredményei - megerősítés - egyeztetés - javítás 21

22 5.2.4 Szolgáltatások alap, ill. a szülők igényeire alapozott Ellenőrzés, mérés, értékelés területe - Gyermekétkeztetés - tehetséggondozó szakkör A szervezet működése Ellenőrzés, mérés, értékelés területe - Gazdasági - Pedagógus - Nem pedagógus - Gyermekek - Szülők - Pedagógusok Ideje Módszere Eszköze Résztvevők - naponta - szúrópróbaszerűen - probléma esetén - október 15-től május 15ig minden szerdán - megfigyelés - ételek - heti étrend - megbeszélés - csoportlátogatás - kérdőív - konyhai dolgozók - dajkák - intézményvezető - vezető-helyettes - intézményvezető - óvodapedagógusok - Belső Önértékelési Csoport tagjai Ideje Módszer Eszköz Résztvevők - tapasztalatok alapján - éves értékelés - munkaterv szerint - naponta - értékelés, önértékelés után - igény és elégedettségmérés során - Nem pedagógus dolgozók Külső kapcsolatok - Fenntartó - folyamatos - Iskolák - Bölcsődék - nyílt napok - önértékelés - beszámoló Vezetés Alkalmazottak munkája - megfigyelés - beszélgetés - beszámoltatás - értékelés, önértékelés (teljesítményértékelés ) - mérés - csoportdokumentáció - munkaköri leírás - értékelés, önért. - munkaköri leírás - értékelés, önértékelés Belső kapcsolatok - kérdőív - megfigyelés - értékelés - beszélgetés - interjú - intézményvezető - óvodapedagógusok - intézményvezető - vezető-helyettes - KT elnöke - Belső Önértékelési Csoport tagjai - munkaközösség vezető - Belső Önértékelési Csoport tagjai - intézményvezető - Belső Önértékelési Csoport tagjai - megerősítés - egyeztetés Az eredmény visszacsatolása - megerősítés - partneri kérdőívek eredményei Az eredmény visszacsatolása - vezetői pályázatban - éves munkatervben - folyamatszabályozásokban - megerősítés - egyeztetés - esetleges hibák javítása - igény és elégedettségmérési kérdőívek eredményei - intézkedési terv - igény és elégedettségmérési kérdőívek eredményei - intézkedési terv 22

23 5.3. Tisztasági ellenőrzés Tisztasági ellenőrzést havi rendszerességgel, illetve szúrópróba szerűen tartunk. A tapasztalatok rögzítésére, valamint a fejlesztési javaslatok megfogalmazására a szemle során - azonnali visszacsatolásként kerül sor, illetve szükség szerint óvónői és dajkai értekezleteken is értékelésre kerülnek az intézményi szinten is aktuális tapasztalatok. A napi, alkalmankénti takarításról az adott helyiségben kifüggesztett lapon (takarítási napló) bejegyzés történik. A tisztasági ellenőrzést végzi: Marosi Hedvig Oskola Józsefné vezető-helyettes vezető dajka A tisztasági ellenőrzés kiemelt területe Átfogó szemle Melegítő konyhák, ebédlő Csoportszobák Főbejárat, folyosók, lépcsők Mosókonyha, textíliák Iroda helyiségek, felnőtt mosdók, logopédiai szoba Tornaterem Gyermekmosdók, öltözők Teraszok, udvar Szertárak, udvari babaházak, játéktárolók Udvar és kazánház Dajkai öltöző, raktár, só szoba Intézményi bejárás Időpont szeptember október november december január február március április április május június július augusztus 23

24 6. Szakmai munkaközösségek munkaterve 6.1. Gyakornokok munkaközössége Munkaközösség vezető: Fábián Zoltánné Cél: a gyakornokok felkészítése a pedagógus életpálya feladataira és a sikeres minősítő vizsgára, gyakornoki feladatok időarányos végrehajtása, a pedagógiai program gyakorlati alkalmazása, Tapasztalatok alapján feldolgozás, alkalmazás. Idei tanévünkben a Gyakornoki Szabályzatban rögzítetteknek megfelelően a gyakornokok feladatait, a gyakornoki tervben, személyenként és hónapokra lebontva határoztuk meg. Fő feladatunk: gyakorlat, rutin szerzése a tevékenységek során önértékelés, együttes értékelés, konzultáció, útmutatás, javaslat hospitálás, példaadás, önálló munka A pedagógus kompetenciák értékelése, fejlődése. A gyakornokoknak részletes tervezetet kell írniuk a tevékenységekről, amely tartalmazza a módszertani felépítést az alkalmazott eszközöket és a módszereket. Bármely gyakornoki időszakban lévő gyakornok tagja a munkaközösségnek. Munkaközösségünk segíti a gyakornokokat: a köznevelési intézményi szervezetbe történő beilleszkedésében a pedagógiai-módszertani feladatok megvalósításában, szakmai segítésében az óvoda pedagógiai programjában a munkaköri feladataira vonatkozó értelmezésében és szakszerű alkalmazásában a tevékenységek felépítésének és az alkalmazott pedagógiai módszereknek, segédleteknek megvalósításában a tevékenységek megtervezésében, előkészítésében és az eredményes megvalósításában. 24

25 a minősítő vizsgára való felkészülésben a tevékenység megtekintésében és az azt követő önértékelésben Mindezek megvalósulnak a bemutatók, a bemutatókat követő megbeszélések, elemzések, reflexiók alkalmával. Az első éves gyakornoknál kiemelten figyelünk a különböző, működést szabályozó dokumentumok megismerésére és azok alkalmazására a napi gyakorlatban. Segítséget nyújtunk az alábbi elvárások teljesítéséhez is: az emberi méltóság és jog tisztelete együttműködés a gyerekekkel, a szülőkkel és a munkatársakkal a gyerekek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása egymás szeretete, tisztelete a családi értékek megismerése és megbecsülése, környezet tudatosság, egészséges életmódra nevelés a gyerekek erkölcsi, közösségi magatartásának előmozdítása a különleges bánásmódot igénylő gyerekek egyéni fejlesztése, egyéni képességek fejlesztése, felzárkóztatás, tehetséggondozás a gyerekek személyiségének sokoldalú fejlesztése aktív részvétel a nevelőtestületi értekezleteken, fogadóórákon, ünnepségeken, és a munkaterv szerinti rendezvényeken az adminisztrációs feladatok maradéktalan teljesítése folyamatos szakmai önképzés támogatása az ismeretek tárgyilagos sokoldalú közvetítése, szakszerű tervezőmunka a gyakornoki szabályzatban tartozó gyakornoki napló vezetése a mentorpedagógussal közösen 6.2 Pedagógusok munkaközössége Munkaközösség vezető: Marosi Hedvig A KIMBI Óvodában működő szakmai munkaközösség idei tanévben kiemelten foglalkozik a környező világ tevékeny megismerése tevékenység szakmai-módszertani megújításával. Célunk: 25

26 Korszerű, a szakmai elvárásoknak megfelelő, a környező világ megismerése foglalkozások tevékenységközpontú gyakorlatának megvalósítása. Gyakornokok hospitálási lehetőségeinek bővítése Tudásmegosztás Ennek eléréséhez feladatunk: A nevelőtestületet alkotó óvodapedagógusok tevékenységeinek látogatása, elemzése, értékelése. Ezek alapján módosító, fejlesztő javaslatok elfogadása a nevelőtestületi értekezletek alkalmával A tanév végéig nevelési keretterv kidolgozása, a gyermekek tevékenységei, a szokás és szabályrendszer, a szervezési feladatok, a tervezett belső és külső programok összehangolásával. Tanévvégi beszámolót követően határozati javaslattal erősítjük meg a döntést. A tervezett bemutató tevékenységeket a havi táblázatok tartalmazzák. A továbbképzések résztvevői rövid írásbeli beszámolóval tájékoztatják a kollégákat (belső tudásmegosztás). 7. Gyermekvédelmi feladatok Gyermekvédelmi felelős: Oravecz Istvánné Gyermekvédelmi tevékenységünket a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. Törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló Évi CXC. Törvény és annak végrehajtási rendeletei határozzák meg. Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek: Az óvoda feladata, hogy a gyermekek igényéhez igazodva biztosítsa a gyermekek fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai feladatokat a szociális hátrányokat segítő pedagógiai tevékenységet az együttműködés kialakítását azokkal a szolgálatokkal, amelyek a gyermekek óvodai nevelése során a szülőket támogatják, és a gyermekek számára szolgáltatásokat biztosítanak. Céljaink: 26

27 A prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve szükség szerint segítségnyújtás, valamint együttműködés a különböző intézményekkel és szakemberekkel. Kiemelten a családok tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése a rászorulók körében. Szoros kapcsolat kialakítása a közvetlenül, vagy látens módon segítséget kérő családokkal. Esélyegyenlőség biztosítása Figyelembe vesszük: A differenciált fejlesztés lehetőségeit a hátrányos helyzetű és az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek számára. Az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek kultúrájának érvényesítését Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekekkel való bánásmód: (Köznevelési törvény 47. (1) bekezdés) Az óvoda fő feladata, hogy: feltárja a gyermekek sajátos nevelési igényét az óvodai nevelési évek alatt folyamatosan, valamint a tankötelezettség megkezdése miatti óvodai szakvélemény kiállításakor alkalomszerűen, ellássa a sajátos nevelési igény miatti fejlesztési, gondozási, ellátási feladatokat, illetve biztosítsa az azokhoz való hozzáférést Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekekkel való bánásmód: (köznevelési törvény 47. (8) bekezdés) Az óvoda fő feladata, hogy: feltárja a gyermek beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdésének tényét ellássa a gyermek fejlesztő foglalkoztatásával kapcsolatos feladatokat (közvetlenül, illetve biztosítsa az azokhoz való hozzáférést) 27

28 Kiemelten tehetséges gyermekekkel való bánásmód: (köznevelési törvény 46. (3) bekezdés a) és g) pontja) Az óvoda köteles biztosítani a gyermek jogát arra, hogy: képességeinek, érdeklődésének, adottságának megfelelő nevelésben részesüljön állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban különleges bánásmódban részesüljön, és életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért. 8. Szülői Szervezet munkaterve A szülői házzal meglévő aktív, támogató kapcsolatot még szorosabbra kívánjuk fűzni. Az óvoda, mint a nevelés második legfontosabb színtere (a család után) csak a családokkal együtt, a családi nevelés értékeire támaszkodva, azt erősítve érheti el betölteni kívánt szerepét. Arra törekszünk, hogy ebben a rohanó világban a partnerkapcsolat alapja a kölcsönös őszinteség, bizalom, és segítőkészség legyen. A Szülői Szervezetet a továbbiakban is csoportonként három tag képviseli, éves tervet készítenek, és az információáramlást az Interneten is biztosítják. A hatékony információáramlás, és a közvetlen fenntartói elérhetőség érdekében levelezőlistát hoztunk létre, ahol minden gyermek szüleinek e- mail címe rögzítésre került. Így minden fontos információ azonnal eljut a szülőkhöz. Az óvoda honlapján folyamatosan tájékozódhatnak az aktuális eseményekről, hírekről. Az idei tanévtől beindításra kerül a KIMBI Közösségi Klub, melynek alkalmával kötetlen beszélgetések, az óvoda használóinak a javaslatainak, ötleteinek megvitatása, illetve közösségépítő programok szervezésére kerül sor. Ennek időpontja minden hónap harmadik csütörtöke óra között. A Szülői Szervezet tagjai az óvoda mindennapi életében is aktív segítő munkát vállalnak: nyílt napok programjainak szervezésében, ünnepek, kirándulások szervezésében, szakkörök munkájában, 28

29 gyermekvédelmi esetek felkutatásában, KIMBI újság szerkesztésében, óvodavezető pályázatának véleményezésében, partner napokon projekt heteken A tanfelügyeleti és minősítő eljárások során számítunk aktív, segítő véleménynyilvánításukra. A Szülői Szervezet elnöke: Stubitsné Körtvélyesi Zsófia Mária Tagjai: Csoport Piros kiscsoport Kék középső csoport Zöld kiscsoport Bordó kiscsoport Piros középső csoport Barna nagycsoport Narancssárga nagycsoport Csurgó Eszter Nyikos Fruzsina Köves Krisztina Kuti Zsuzsanna Ambrus Barbara Varga Judit Ficzere Anett Pápai Zsófia Fekete-Vaskövi Ágnes Tóth Kata Szoboszlai Kinga Dr. Farkas Györgyi Dr. Seres Márta Kovács-Herczeg Nóra Walcz Orsolya Zánkai-Laki Katalin Varga Veronika Gödry Zsolt Szoboszlai Kinga Bóna Marianna Grünfelder Judit Választmányi tagok 29

30 9. Tanügyi feladatok tervezése Hatályos jogszabályok alkalmazása az óvodai gyakorlatban Jogszabályi változások hatása az óvodai életre dokumentumok óvodát érintő aktualitásai feladatok a nevelési évben Az alkalmazotti jogviszony változásainak kezelése a KIR programban Folyamatos feladatok: KIR nyilvántartás feltöltése, korrigálása a személyi anyagok korrekt naprakész vezetése A MT. szerinti maximális próbaidő kitűzése, a lejártakor a dolgozó korrekt értékelése Gyakornok alkalmazása esetén a Gyakornoki Szabályzatban foglaltak szerinti eljárások alkalmazása Közfoglalkoztatottak alkalmazása esetén a szükséges eljárások betartása Pályakezdők, 50 éven felüliek és csökkent munkaképességű dolgozók alkalmazása, az előnyösebb gazdálkodás érdekében kizárólag megfelelő végzettség és alkalmasság alapján 30

31 OKTATÁSI IRODA 10. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI BUDAPEST XII KERÜLET HEGYVIDÉK ÖNKORMÁNYZAT GESZ, MÁK KIMBI ÓVODA PEDAGÓGUS KAR SZAKSZERVEZET KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS INTÉZMÉNYVEZETŐ VEZETŐHELYETTES SZÜLŐK SZÜLŐI SZERVEZET ÓVODATITKÁR DAJKÁK, PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK ÓVODAPEDAGÓGUSOK BELSŐ ÖNÉRTÉKELÉSI CSOP. KARBANTARTÓ, KERTÉSZ MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐK KERÜLETI BÖLCSŐDÉK KERÜLETI ÓVODÁK KERÜLETI ISKOLÁK PEDAGÓGIAI SZAKSZ. LOGOPÉDUS ORVOS ÓVODAVEZETŐK MUNKAKÖZÖSSÉGE HELYI SAJTÓ, TV TV KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI INTÉZET EGYÉB SZAKMAI TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZETEK HUNNIAREG PED. SZOLG. KERÜLETI SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK 31

32 11. NEVELŐTESTÜLETI FELADATOK BELSŐ ÖNÉRTÉKELÉS - Belső Önértékelési Csoport megalakulása - Nevelőtestület tájékoztatása: Intézményi önértékelésről, önértékelési gyakorlat megújításáról - Éves Önértékelési terv elkészítése Felelős: BÖCS tagok ESEMÉNYNAPTÁR - Szeptember 3. Szülői Értekezlet - Szántódi táborozás (szept ig) - Szalonnasütés csoportonként - Pedagógiai nap (szept.28.) INTÉZMÉNYI MUNKAKÖZÖSSÉG - Az intézményi munkaközösség megalakulása. - Az éves munkaterv összeállítása, elfogadása Munkaközösség-vezető: Fábián Zoltánné - Az intézményi munkaközösség megalakulása. - Az éves munkaterv összeállítása, elfogadása Munkaközösség-vezető: Marosi Hedvig SZÜLŐI SZERVEZET - a régi és az új tagok bemutatása - a tagsággal kapcsolatos feladatok ismertetése - az év feladatainak ismertetése, elfogadása, munkaterv készítése - egyéni problémák megbeszélése Felelős: Marosi Hedvig GYERMEKVÉDELEM Kedvezményes étkezési térítésre jogosító dokumentumok bekérése az érintett szülőktől (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, szociális étkezési támogatás, szükséges nyilatkozatok, anyakönyvi kivonatok) Konzultáció a csoportos óvodapedagógusokkal az új gyermekek személyiség lapjának kiállításáról. Tanköteles, óvodaköteles gyermekek névsorának összeállítása Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek feltérképezése, feladategyeztetés, folyamatos nyomon követés Kapcsolatfelvétel Pedagógiai Szakszolgálattal, KLIK-kel az SNI gyermekekről (szükség esetén), adatszolgáltatás megküldése Nyílt napon való részvétel: október 1. Logopédiai szűrések, logopédiai ellátás nyomon követése Ortopédiai szűrővizsgálat a nagycsoportokban a szülők hozzájárulásával Gyógytorna biztosítása heti két alakalommal utazó gyógytornász igénybevételével Lisztérzékenység vizsgálat a nagycsoportokban a szülők hozzájárulásával Családlátogatások ellenőrzése a középső és nagycsoportokban Októberi statisztika előkészítése INTÉZMÉNYI ELLENŐRZÉSEK - Éves nevelési tervek ellenőrzése Felelős: Óvodavezető - Pedagógiai dokumentáció ellenőrzése - csoportnapló - mulasztási napló - személyiség lap - heti rend, napirend Felelős: Óvodavezető - KIR nyilvántartás feltöltése Felelős: Marosi Hedvig SZEPTEMBER PED. ÉRTEKEZLETEK - Évnyitó értekezlet (augusztus 27.) - új dolgozó bemutatása - éves munkaterv összeállítása - munkatársi értekezlet a technikai dolgozókkal közösen - tűzvédelmi és munkavédelmi oktatás - SZMSZ ismertetése. - egészségügyi könyvek ellenőrzése - Szülői értekezlet (szept. 3.) - KIMBI program, Házirend - napirend, heti rend - szokások, szabályok - Szülői Szervezet tagjainak megválasztása - csoport életével kapcsolatos nevelési tervek felolvasása - Óvodapedagógusok megbeszélése hetente - Technikai dolgozók megbeszélése 32

33 NEVELŐTESTÜLETI FELADATOK OKTÓBER BELSŐ ÖNÉRTÉKELÉS - Dokumentumok elemzése - Intézményi elvárások megfogalmazása: (Pedagógusokra, intézményvezetőkre, óvodára vonatkozóan) - Végleges dokumentumok feltöltése az Információs rendszerbe Felelős: Marosi Hedvig vh., BÖCS tag ESEMÉNYNAPTÁR Budai Oktatási Napok október KIMBI Közösségi Klub - Szülői Fórum október 22. INTÉZMÉNYI MUNKAKÖZÖSSÉG Működési és szakmai dokumentáció megismerése Hospitálási feladatok beosztása Szakkörök éves tervének megismerése, felkészülés a tevékenységekre (gyűjtőmunka) Felelős: Fábián Zoltánné Bemutató foglalkozás külső világ tevékeny megismerése intenzív képességfejlesztő csoport Purzsa Gáborné SZÜLŐI SZERVEZET - Partner nap megszervezése Felelős: Marosi Hedvig GYERMEKVÉDELEM Tájékozódás a kiscsoportos és az újonnan érkezett gyermekekről Tanulási nehézséggel, magatartás zavarral, és beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekek feltérképezése, vizsgálatuk kezdeményezése a Pedagógiai Szakszolgálatnál Személyiséglapok adatainak kitöltése, ellenőrzése A kiscsoportos beszoktatás ellenőrzése az esetleges lemaradások felmérése a logopédussal közösen INTÉZMÉNYI ELLENŐRZÉSEK - Beszoktatás ellenőrzése a kiscsoportban Felelős: Gallina Ilona - Csoportnapló dokumentáció ellenőrzése Felelős: Óvodavezető - Csoportellenőrzések - dajkai feladatok ellenőrzése Felelős: Oskola Józsefné PED. ÉRTEKEZLETEK - Az új gyerekeknél végzett családlátogatások tapasztalatainak megbeszélése - Óvodapedagógusok megbeszélése hetente - Technikai dolgozók megbeszélése 33

34 NEVELŐTESTÜLETI FELADATOK NOVEMBER BELSŐ ÖNÉRTÉKELÉS Öt éves Intézményi Önértékelési Program véglegesítése Matisz Lászlóné tanfelügyeleti látogatásának előkészítése, támogató segítségnyújtás Portfólió feltöltéséhez segítségnyújtás Felelős: Purzsa Gáborné INTÉZMÉNYI MUNKAKÖZÖSSÉG Gyakornokok előadáson való részvétele- beszámoló készítése a nevelőtestületi értekezletre Adventi projekt hét előkészület: tematikus terv kidolgozása Fogadóórákon való részvétel E-portfólió dokumentumainak összegyűjtése, feltöltése Felelős: Fábián Zoltánné Bemutató foglalkozás külső világ tevékeny megismerése intenzív képességfejlesztő csoport Oravecz Istvánné GYERMEKVÉDELEM Szakértői vizsgálatok nyomon követése A hátrányos helyzetű, sérült, vagy problémás gyerekek megfigyelése, feljegyzés a személyiséglapra egyéni fejlesztési tervek ellenőrzése Tanköteles korú gyermekek szakszolgálati szűrővizsgálatának lebonyolítása INTÉZMÉNYI ELLENŐRZÉSEK - Nyílt Napok ellenőrzése Felelős: Óvodavezető - KIMBI újság elkészítésének ellenőrzése- nyilvánossá tétel az interneten Felelős: Marosi Hedvig - Önértékelési csoport munkájának ellenőrzése, szóbeli beszámoltatás, értékelés Felelős: Óvodavezető - Délelőtti tevékenységek megvalósulásának ellenőrzése Felelős: Gallina Ilona PED. ÉRTEKEZLETEK - Advent Projekt hét előkészítése - Nevelői értekezlet Téma: Felkészülés a tanfelügyeleti ellenőrzésre Előadó: Dr. Páli Judit, Gergely Ildikó - Nyílt Napok előkészítése - foglalkozások megbeszélése - vázlatok megírása - megfigyelési szempontok kidolgozása - KIMBI újság 1. részének összeállítása csoportonként ESEMÉNYNAPTÁR Szülői értekezlet KIMBI Közösségi Klub Szülői Fórum november 19. SZÜLŐI SZERVEZET - Szülői értekezlet előkészítése - Nyílt napok előkészítése - Mikulási, Karácsonyi teendők megbeszélése Felelős: Marosi Hedvig Partner nap megszervezése - Ebédbefizetés ellenőrzése Felelős: vezetői team - HACCP dokumentáció ellenőrzése Felelős: Marosi Hedvig - Szülői értekezlet - - ünnepek előkészítése (Mikulás, Karácsony - Óvodapedagógusok megbeszélése hetente - Technikai dolgozók megbeszélése 34

35 NEVELŐTESTÜLETI FELADATOK DECEMBER BELSŐ ÖNÉRTÉKELÉS Intézményi dokumentumok átdolgozásának előkészítése Felelős: Gallina Ilona Marosi Hedvig Nagyné Gál Edit Földi Mirella Purzsa Gáborné Balogh Edina INTÉZMÉNYI MUNKAKÖZÖSSÉG Óvodai hagyományok (Karácsony) Előkészítése, dekoráció készítése a csoportok számára Ünnepi műsor összeállításában való aktív részvétel Felelős: Fábián Zoltánné Bemutatók elemzése, tapasztalatok összegzése Felelős: Marosi Hedvig GYERMEKVÉDELEM Elmaradt családlátogatások ellenőrzése Konzultáció a logopédussal a gyermekek fejlődéséről Igény esetén fogadóóra INTÉZMÉNYI ELLENŐRZÉSEK - Ünnepi műsorok ellenőrzése Mikulás, Karácsony Felelős: Óvodavezető - Dajkai feladatok elvégzése HACCP előírásainak megfelelően Felelős: Marosi Hedvig PED. ÉRTEKEZLETEK - Karácsonyi ünnepek előkészítése - Ügyeleti rend megbeszélése, beosztása - Óvodapedagógusok megbeszélése hetente - Technikai dolgozók megbeszélése ESEMÉNYNAPTÁR Advent Projekt hét Felelős: Oravecz Istvánné, Bálint Rita Mikulás december 4. Felelős: Földi Mirella, Aszalós Orsolya Pedagógiai nap: december 12. Karácsony december 17,18. Felelős: csoportos óvónők SZÜLŐI SZERVEZET Karácsony előkészítése - fenyőfa és szaloncukor vásárlás - ajándékötletek felvetése - ajándék megvásárlása, csomagolás - karácsonyfa feldíszítése Partner nap megszervezése 35

36 NEVELŐTESTÜLETI FELADATOK JANUÁR BELSŐ ÖNÉRTÉKELÉS Intézményi dokumentumok átdolgozása Fenntartónak véleményezésre, jóváhagyásra megküldés Felelős: Gallina Ilona ESEMÉNYNAPTÁR - Pedagógiai nap január 29. INTÉZMÉNYI MUNKAKÖZÖSSÉG Gyermekek személyiséglapjának kitöltése, egyéni fejlődés nyomon követése, fejlesztési javaslatok összeállítása Felelős:Fábián Zoltánné Bemutató foglalkozás külső világ tevékeny megismerése nagycsoport Matisz Lászlóné SZÜLŐI SZERVEZET Iskolaérettségi szülői értekezlet előkészítése - vendégek hívása - tanítónők - Pedagógiai szakszolgálat - logopédus Partner nap megszervezése GYERMEKVÉDELEM Iskolaérettségi vizsgálatok figyelemmel kísérése Konzultálás a Pedagógiai Szakszolgálattal az odairányított gyermekek vizsgálatainak tapasztalatairól Változások felmérése az étkezési kedvezmények területén, szociális étkezési támogatások felülvizsgálata Egyéni mérőlapok (személyiséglapok) ellenőrzése INTÉZMÉNYI ELLENŐRZÉSEK - Iskolaérettségi vizsgálatok figyelemmel kísérése a gyermekvédelmi felelőssel Pedagógiai szakszolgálattal kapcsolat felvétel Felelős: Oravecz Istvánné, int. kép. fejl. Csoportos óvónők Képességfejlesztés megvalósulása a délutáni napirendben Bálint Rita Felelős: Fábián Zoltánné Szabadságolási terv elkészítése Felelős: óvodavezető PED. ÉRTEKEZLETEK - Féléves pedagógiai értékelések - Óvodakóstolgató Kerületi óvodák bemutatkozása - Óvodapedagógusok megbeszélése hetente - Technikai dolgozók megbeszélése 36

37 NEVELŐTESTÜLETI FELADATOK FEBRUÁR BELSŐ ÖNÉRTÉKELÉS Felkészülés a tanfelügyeleti ellenőrzésre: - kérdőívek kiosztása-elemzése - dokumentumok összegyűjtése INTÉZMÉNYI MUNKAKÖZÖSSÉG Farsang megszervezése a felelősökkel közösen Gyakornoki Féléves önértékelés elkészítése Felelős: Fábián Zoltánné Bemutató foglalkozás külső világ tevékeny megismerése középső csoport Földi Mirella GYERMEKVÉDELEM Fogadóóra az iskolába menő gyermekek szüleinek Személyiséglapok ellenőrzése, a felmerült problémák nyilvántartása, fejlesztés érdekében tett intézkedések ellenőrzése Konzultáció a szakszolgálattal az iskolaérettségi vizsgálaton részt vevő gyermekek vizsgálati tapasztalatairól Az óvodapedagógusok és a gyermekvédelmi felelős együttműködésének értékelése INTÉZMÉNYI ELLENŐRZÉSEK - Féléves pedagógiai munka értékelése - csoportnapló - hiányzási napló Felelős: Marosi Hedvig - Minőségbiztosítási team féléves beszámoltatása Felelős: Óvodavezető Képességfejlesztés megvalósulása a délutáni napirendben Balogh Kitti Felelős: Balogh Edina PED. ÉRTEKEZLETEK - KIMBI újság 2. Részének összeállítása, megszerkesztése Iskolaérettségi szülői értekezlet - a kerületi iskolák bemutatkozása - pedagógiai szakszolgálat Felelős: Marosi Hedvig - Óvodapedagógusok megbeszélése hetente - Technikai dolgozók megbeszélése ESEMÉNYNAPTÁR Farsang február 5. Felelős: Balogh Edina, Balogh Kitti SZÜLŐI SZERVEZET Farsang megszervezése - farsangi mulatság előkészítése - versenyjátékok levezetése Tehetséggondozó szakkörök nyílt napja Partner nap megszervezése 37

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre Borsodszirák, 2015. szeptember 1. Gondosné Bányai Ágnes Intézményvezető 1 Amit csak hall a gyerek, könnyen elfelejti. Amit lát, inkább megjegyzi, de amiben

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015 MUNKATERV 2014-2015 Intézmény OM- azonosítója: Az alkalmazotti közösség nevében: aláírás A dokumentum jellege: Nyilvános Érvényessége. 2014 09.01. 2015 08. 31. Legitimációs eljárás Ph. :.. aláírás Szülői

Részletesebben

1 oldal a 1 oldalból

1 oldal a 1 oldalból RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV 2015-16-os nevelési év Készítette: Sztán Józsefné óvodavezető Tatabánya, 2015. 09. 22. 1 Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér 3. Intézményi adatok 5. Az óvodai csoportok adatai

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail: balatonovi@gmail.com

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona OM 034501 PÁLYÁZAT A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Készítette: Gallina Ilona 1 2014. Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben Ügyirat szám: 639/2/2015. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest Hárslevelű u. 5. Tel: 06/1/262-4171 Email: harslevelu@freemail.hu Honlap: www.harsleveluovoda.kobanya.hu Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti

Részletesebben

A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o.

A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o. MUNKATERVE 2015/2016 TARTALOM: A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o. 4. Fejlesztési terv 8 o. 4.1. A tanév

Részletesebben

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Intézményvezető: Nevelőtestület nevében:.. Varró Gyuláné Legitimációs eljárás Gáti Sándorné Alkalmazotti közösség nevében:. Papp Sándorné A dokumentum

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda Készítette: Világos Csabáné intézményvezető Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér. 4 II. Az alapító okiratban foglaltak részletezése... 5

Részletesebben

MUNKATERV 2015-2016.

MUNKATERV 2015-2016. KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba Szegfű utca 87-89. OM: 028062 MUNKATERV 2015-2016. 1 KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba, Szegfű utca 87-89. MUNKATERV 2015-2016. Intézmény OM- azonosítója: 028062 Intézményvezető:

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. Bogácsi Bagolyvár Óvoda 3412 Bogács, Alkotmány u. 52. MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 200640 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Kásáné Szabó Erika Legitimációs eljárás Nagy Józsefné

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014. Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013-2014. KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

Részletesebben

2015/16. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA. 6041 Kerekegyháza. Park u. 1. A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra.

2015/16. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA. 6041 Kerekegyháza. Park u. 1. A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra. 2015/16. évi munkaterv KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA 6041 Kerekegyháza Park u. 1 A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra. Joseph Joubert OM azonosítója:027650 Intézményvezető. Ph. Legitimációs

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

MUNKATERV (2015-2016-os tanév)

MUNKATERV (2015-2016-os tanév) MUNKATERV (2015-2016-os tanév) Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgató 1 A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola intézményi munkaterve Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 5. Gólyafészek Óvoda 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky u. 6. Intézmény OM azonosítója: 033015 Intézményvezető:.. aláírás Legitimációs eljárás Elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan alapokmány, amely összefoglalja az iskola szervezetére, működésére, a pedagógusok, szülők,

Részletesebben

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az alapító okiratunk fenntartói megváltoztatása értelmében e dokumentumban: 1. Minden olyan rendelkezés, amely

Részletesebben

Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011

Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011 Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2015/2016 nevelési év OM: 202011 Készítette: Simon Csabáné Nevelőtestület nevében Legitimációs eljárás Szülői Szervezet nevében aláírás Dokumentum jellege:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 OM azonosító: 035770 JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.h Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a 2015 2016-os nevelési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107 Budapest X. Kékvirág u. 5 Ügyiratszám: Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 3. 1. 2. 3. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT HATÁLYA AZ

Részletesebben

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen, 2013. március 25. A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok és rendeletek

Részletesebben

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. kötet I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék A KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIADMÁNYOZÁSA... 1 1. BEVEZETÉS... 1

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Ügyirat szám: 791-1/2015. 1101 Budapest, Kőbányai út 38.

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program 1 Ikt. sz: 2007/306 -OM azonosító: 034720- Készítette: Soós Jánosné óvodavezető Közreműködők : Sulyokné Smidéliusz Marianna vezetője Süveg Miklósné tagja Aláírás: Dátum: Készítette: Soós Jánosné. 2007-02-28.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. Készítette: Katona Gyuláné Intézmény OM - azonosítója: 202324 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csengővár Óvoda OM azonosító:031374 3245 Recsk, Kossuth út 218. Készítette:. Fásiné Fodor Katalin Intézményvezető 23-23-132./2015.(2015. szeptember 1.) határozatszámon

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Ágoston Művészeti Óvoda / Váradi Telephely/Kastély Tagintézmény Szervezeti és Működési Szabályzat Szalontai Edit óvodavezető 1 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 34263 Intézmény neve: Ágoston

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Általános rendelkezések... 6 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 6 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013.

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013. Intézmény neve: LURKÓFALVA Óvoda Füzesgyarmat Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 5525 Füzesgyarmat Széchenyi u. 8. Intézmény OM-azonosítója: 201933 Intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KUCKÓ ÓVODA

Szervezeti és Működési Szabályzat KUCKÓ ÓVODA OM azonosító 100500 Óvoda neve SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat KUCKÓ ODA OM-azonosító: 100 500 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapadatai... 4 3. Szervezeti felépítés...

Részletesebben

GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA (4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 8. sz.)

GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA (4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 8. sz.) GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA (4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 8. sz.) MUNKATERV 2015/2016 Készítette: Skarbit Józsefné Intézményvezető Gyermekek Háza Déli Óvoda (4400 Nyíregyháza, Kereszt u.8.sz.) Munkaterv

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Könnyűipari Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 4027 Debrecen, Sétakert u. 1-3. OM azonosító: 031249 Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: A kihirdetés napjától Készítette: Kovácsné Győrfi

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola A munkatervet készítette: Tamás Emília igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2013. augusztus 30. Tartalom

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2. Az SZMSZ időbeli hatálya... 6 2. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya...

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... 3 2. Az intézményi dokumentumok; nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések... 4 2.1. Az alapító okirat... 4 2.2. Óvodai

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Bocskai István Református Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 17. / Fax: 24/517

Részletesebben

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202991 Szervezeti egységkód: 074077 Cím: 9024 Győr, Kálvária utca 20. E-mail cím: nador@nvarosi-gyor.sulinet.hu

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét (1118 Budapest, Csíkihegyek u.11.) Intézmény OM- azonosítója: Intézményvezető:

MUNKATERV 2015/2016. Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét (1118 Budapest, Csíkihegyek u.11.) Intézmény OM- azonosítója: Intézményvezető: Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét (1118 Budapest, Csíkihegyek u.11.) MUNKATERV 2015/2016 Intézmény OM- azonosítója: 034449 :.. Jánosné Szedlacsek Éva Nevelőtestület nevében: Magyarné Adamovszky

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők! Iktató szám: H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Óvodai nevelésünk célja, hogy nyitott, érdeklődő, társait és önmagát elfogadó és szeretni tudó, a környező világ és a kultúra értékeire figyelő és vigyázó, tevékeny

Részletesebben

réerens ELŐTERJESZTÉS a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület 2014. szeptember 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

réerens ELŐTERJESZTÉS a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület 2014. szeptember 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Sorszám: J Tárgy: Mezőberény Város Ovodai Intézménye 2014-2015. V nevelési év munkaterve Előterjesztő: Körösi Mi1ály Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke Készítette: Olejné Mertz Judit referens Véleményező

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Érvényes: Rábl Krisztina 2015. szeptember 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. 0 Hatálya kiterjed: A Lakhegy Erdőszéli Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire. Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Hódmezővásárhely, 2015. augusztus 28. Megyesi Istvánné

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája Szervezeti és működési szabályzat 2015. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALSÓÚJLAKI VACKOR ÓVODA 2015. Készítette: Galambosné Bolla Rita óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Hatályos jogszabályok... 3 2.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 3. Az intézményalapító

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető I. Tartalomjegyzék II. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogszabályi alapja,... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja... 6 1.2. A szervezeti és

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

Pedagógiai Program. Készítette: a Lágymányosi Óvoda nevelőtestülete. Jóváhagyta: Karkus Mihályné, óvodavezető

Pedagógiai Program. Készítette: a Lágymányosi Óvoda nevelőtestülete. Jóváhagyta: Karkus Mihályné, óvodavezető Pedagógiai Program Készítette: a Lágymányosi Óvoda nevelőtestülete Jóváhagyta: Karkus Mihályné, óvodavezető Budapest, 2016 Bevezető gondolatok A jó óvodában a gyermekek egyéni ütemben és egyéni módon fejlődhetnek,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Boldogfalva Óvoda 4025 Debrecen, Boldogfalva u. 3/a. 4014 Debrecen, Manninger u. 6. Tel.: 52/315-723, 52/537-147, 52/537-148, 52/442-177 Fax: 52/315-723 E-mail:boldogfalva@ovoda.debrecen.hu http: boldogfalvaovi.hu

Részletesebben

MUNKA- és FELADATTERV 2015-2016. tanév

MUNKA- és FELADATTERV 2015-2016. tanév MUNKA- és FELADATTERV 2015-2016. tanév Városközponti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pécs Készítette: Cselikné Juhász Ildikó Ha elakadok valamiben, akkor megmondom maganak, hogy mit kell

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Szeged, 2014. szeptember 01. Jóváhagyta:. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos . Tartalom 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 2 Tartalomjegyzék JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 5 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI... 6 1. KÖSZÖNTŐ... 7 2. BEVEZETŐ... 9 2.1. HITVALLÁSUNK... 9 2.2. GYERMEKKÉP... 10 2.3. ÓVODAKÉP...

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 7 1.1 A SZMSZ célja és tartalma... 7 1.2 Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468-021 Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERVE 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE

ÓVODAI MUNKATERVE 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE Iktatószám: 263/2/2013. KŐBÁNYAI HÁRSLEVELŰ ÓVODA ÓVODAI MUNKATERVE 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE ANTALICS HAJNALKA óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS... 3 1. Személyi feltételek... 3 1.1. Adott

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1. FF 1 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA 1191. Budapest Berzsenyi u. 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 08 / 2015. ( 12.14.) nevelőtestület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Göröghné Bocskai Éva óvodavezető Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma:2013.08. 30. Az SZMSZ hatályba lépése:2013.09.01. Ph.. aláírás 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések A PÁPAI SZC GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015/2016. tanévtől 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási Program 2009 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 3 1.2 A FENNTARTÓI ÖMIP-BŐL INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATOK...

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014.

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. i.sz.: 106-8/2014 A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 1 A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

BELEGI PITYPANG ÓVODA

BELEGI PITYPANG ÓVODA BELEGI PITYPANG ÓVODA 7543 Beleg, Rákóczi u. 163. Tel.: 0620/3412722 PEDAGÓGIAIMUNKATERV 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Szabó Gáborné Az óvoda nevelőtestülete a munkatervet megismerte és 100%-os

Részletesebben

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV 2014-2015 nevelési év Székhely: 2112, Veresegyház, Árnyas u. 1.sz. OM azonosító: 200689 Készítette: Puskásné Gazdag Mónika óvodavezető Véleményezte és elfogadta:

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE

A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE MESEVÁR ÓVODA 4465. Rakamaz, Bocskai út 76. TEL: +3642-570-717 MESEVÁR ÓVODA M U N K A T E R V E A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Bodnár Jánosné igazgató Rakamaz, 2014. szeptember 22. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út 53. OM:030410 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Kukorelli Eszter óvodavezető 2013. Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálya kiterjed: A Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. Készítette: Bakos Péterné intézményvezető Budapest, 2015. október 12. Tartalom

Részletesebben

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013.

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek

a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek MUNKÁLTATÓ Név Joggyakorló MUNKAKÖRI LEÍRÁS I.. intézményvezető 1. sz. Függelék MUNKAVÁLLALÓ Név Született Anyja neve Lakcíme Besorolása Közalkalmazotti bértábla szerint: Egyéb juttatások a törvényi szabályozás,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388

Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

TARTALOM. Munkaterv jogszabályi háttere...2. Óvodavezető köszöntése 4. 1. Kiemelt céljaink és feladataink..5. 1.1 Elsődleges cél.. 5.

TARTALOM. Munkaterv jogszabályi háttere...2. Óvodavezető köszöntése 4. 1. Kiemelt céljaink és feladataink..5. 1.1 Elsődleges cél.. 5. TARTALOM Munkaterv jogszabályi háttere...2. Óvodavezető köszöntése 4. 1. Kiemelt céljaink és feladataink..5. 1.1 Elsődleges cél.. 5. 1.2 További céljaink...5. 1.3 Kiemelt feladataink..5. 2. Önértékelés.5.

Részletesebben