8. SZ. MÓDOSÍTÁS: É RD P ARKVÁROS, TÁVKÖZLÉSI TORONY V ÁROSSZERKEZETI POZÍCIÓ, TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉS. Véleményezési dokumentáció

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "8. SZ. MÓDOSÍTÁS: É RD P ARKVÁROS, TÁVKÖZLÉSI TORONY V ÁROSSZERKEZETI POZÍCIÓ, TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉS. Véleményezési dokumentáció"

Átírás

1 8. SZ. MÓDSÍTÁS: É D P AKVÁS, TÁVKÖZLÉSI TNY V ÁSSZKZTI PZÍCIÓ, TÜLTFLHASZNÁLÁS, BÉPÍTÉS A ervezési erüle Érd Parkváros városrészben alálhaó, az auópálya melle, a Visegrádi uca végén. A ervezési erüle beépíelen kervárosias lakóerülenek kijelöl erüle. A ervezési erüleől egy ömbre alálhaó a helyi védelem ala álló Fundoklia völgy. A módosíással érine 3465 hrsz-ú beépíelen ingalan 66 m2 nagyságú. Tervezési alapérkép rofoó a ervezési erüleről 34

2 T LPÜLÉSNDZÉSI SZKÖZÖK VIZSGÁLATA Haályos elepülésszerkezei erv részle A ervezési erüle kervárosias lakóerüle besorolású, melye az auópálya haárol. A nyugara eső rom uca végén kerül kijelölésre a erveze ávközlési orony. A közelben alálhaó a Fundoklia völgy. S ZKZTI TV MÓDSÍTÁSI JAVASLAT A szerkezei erv módosíás során a kervárosias lakóerüle különleges közmű erüle besorolásba kerül, valamin a erveze ávközlési orony szimbólum is ákerül az rom ucából. 35

3 S ZABÁLYZÁSI TV MÓDSÍTÁSI JAVASLAT Haályos Szabályozási erv részle Szabályozási erv módosíási javasla A szabályozási erv módosíása során az Lke-3 jelű épíési öveze Kk (különleges közmű erüle) épíési övezere válozik. A Visegrádi uca végén a módosíás haására a haályos Hész 32. -ban alálhaó különleges közműerüle Kk jelű épíési öveze paraméerei: Min. elekerüle: 200 Beépíési mód: szabadonálló Max. beépíési mérék: 40% Max. épíménymagasság: -6,0 m Max. szinerülei muaó: - Min. zöldfelülei mérék: 40% A módosíás a haályos Szabályozási erv 4C jelű szelvény érini.. SZ. MÓDSÍTÁS: ÓFALU, TMPLMTÉI VLT ISKLA V ÁSSZKZTI PZÍCIÓ, TÜLTFLHASZNÁLÁS, BÉPÍTÉS A ervezési erüle Érd Ófalu kiemel örénelmi erüleén, a Szen Mihály éren alálhaó, a ómai úemplomér és a ké névelen uca álal haárol ömbben. A erüle műemléki környeze és helyi érékvédelmi erüle, ovábbá elepülésképvédelmi erüle is. Az 5 ingalanból álló ömb beépíésére jellemző az apró elken földszines oldalhaáron álló beépíés, valamin ké ingalanon a földszines zársorú, illeve egykor zársorú vol (24474 hrsz-ú vol elemi iskola) beépíés. Tervezési alapérkép 36

4 Foodokumenáció Vol elemi iskola a emplomér sarkán, megmarad 4+4 ablakos nyugai épüle és homlokzaa (2014. április) A emplom ér a vol iskola homlokzaával Templomér kelei irányból 37

5 Véleményezési dokumená ció rofoó a emplomérről 130-as képeslap vol elemi iskola megmarad m nyugai épülerésze A Sz. Mihály emplomér sarkán alálhaó Érd MJV Ófaluban épül első e elemi iskolája, mely a XIX. század közepén már áll. A feni régi képeslapon láhaó a sarokelek beépíése. Érdd Ófalu 130 körüli archív láképén felfedezheő a emploméren álló elemi iskola majd későbbi egyházi kisdedóvó érre néző 4+4 engelyes homlokzaa. A 2007-ben Modulus- B. álal készíe Érékvizsgála anulmány gyedi védelem fejezeében is olvashaó az első elemi iskola. Az iskola ké fő épülerészből áll, a emplom felé néző, már emlíe 4+4 engelyes épüleben vol a ké kívülfűős cserépkályh ával fűö anerem, az iskolaszolga szobájával, s a ómai úra néze a aníó szabadkéményes konyhával megépíe, és három cserépkályhával elláo lakása. A ké épüle közö vol az udvar és a kocsiszín. 38

6 Kivona az Érékvédelmi vizsgálaból (Modulus- B.) A vol iskola erüleéből megmarad hrsz-ú ingalan csupán 187 m2. A elek adoságai nem eszik leheővé a jelenlegi V-1/ó öveze szerin az iskola rekonsrukciójá. Az ingalan egyedi adoságai és a fejleszési szándék mia szükséges egy egyedi öveze kialakíása csak erre az ingalanra. T LPÜLÉSNDZÉSI SZKÖZÖK VIZSGÁLATA Haályos elepülésszerkezei erv részle A ervezési erüle elepülésközpon vegyes erüle besorolású. A vol iskola épülee helyi egyedi védelem ala áll és műemléki környezebe arozik az egészömb. 3

7 É D MJV H LYI É PÍTÉSI S ZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYZÁSI TV Jelen ervmódosíás álal érine erülere vonakozó haályos helyi épíési szabályza előírásai a kövekezők: 7. Álalános épíési előírások (16) Ha az épíési öveze paraméereiben K kialakul jelölés szerepel a) a beépíési mód melle, akkor a kialakul beépíési mód megarhaó, a meglévő épüleek eszerin bővíheők, de új épüle csak az előír beépíési módnak megfelelően helyezheő el, 8. Épíészei előírások (1) ldalhaáros beépíés eseén az épüleek fő eőgerinc vonala ucára merőleges legyen, kivéve ha az ado ucában 3-3 szomszédos elken illeve az ucaképben kialakul oldalhaáros beépíésre ez nem jellemző. Közerülere néző homlokza homlokzamagassága nem lehe nagyobb, min az előír épíménymagasság + 1 m. (8) 1A beépíésre szán erüleen főépüle eseében magaseő eőfedésekén az alábbi épíőanyagok alkalmazhaók: hagyományos cserép, beoncserép (vörös-vörösesbarna, barna, zöld, anraci), korcol lemezfedés (fém színekben), biumenes zsindely ill. cserepeslemez, (vörös, vörösbarna, barna és söézöld színben), nád. 11. Településkép-védelmi erüle, Helyi érékvédelmi erüle (1) A Településkép-védelmi erüle és azon belül a helyi érékvédelmi erüle (Ófalu kialakul elepülésszerkezee) az SZT-n és a 2. sz. ervi mellékleben lehaárol erüle. (2) A Településkép-védelmi erüleen a örénei szerkeze, az ucakép, elepüléskép, a környezeel való szerves, láványbeli kapcsola megőrzendő. Új épüle elhelyezésekor vagy meglévő épüle homlokzaá, eőformájá megválozaó bővíése eseén a örénei elepülésképhez való illeszkedés igazolására láványerv készíendő az érinkező közerüle(ek) olyan ponja felől, ahonnan az ucaképi válozás a legmarkánsabban észlelheő. (3) Helyi érékvédelmi erüleen a erülerész szerkezee, úhálózaa, elekoszása, a elek ucai haárvonala megarandó, megőrzendő elem. A elepülésszerkeze védelme érdekében lakóerüleen elekhaár korrekció csak o leheséges, ahol az a ömb kialakul elekszerkezeé jelenősen nem befolyásolja, a elek és a szomszédos elkek konúrjá javíja és legfeljebb a elek erüleének 15 %-á érini. (4) A helyi érékvédelmi erüleen a meglévő főépüleek újjáépíheők, az eredei alaperüleel, párkánymagassággal valamin az eredei eőgerinc és forma megarásával. (5) Helyi érékvédelmi erüleeken új fő rendeleésű épüle fő ömege csak magaseős kialakíású lehe 35-45o eőhajlásszöggel. (7) A helyi érékvédelmi erüleen épüle épíése az alább felsorol helyi hagyományokhoz alkalmazkodó anyagok használaával engedélyezheő: Szerkeze: hagyományos épíőanyag Teőhéjalás: hagyományos égee cserép, vörös barna árnyalaban, nád. Nyílászárók: fa szerkezeel, kizárólag: naúr, fehér, söézöld, okker, barna színekben. Homlokza: vakol felüle, fehér vagy paszell színben (8) Településkép-védelmi erüleen a melléképüleek, melléképímények eseében sem alkalmazhaó eőhéjazakén: hullámpala, műanyag hullámlemez, biumenes zsindelyfedés, ipari fémlemezfedés. () Helyi érékvédelmi erüleen a zársorúan beépíe épüle részekén kialakío behajó kivéve ucáról nyíló garázs nem léesíheő. (10) Településkép-védelmi erüleen az épüleek ucai homlokzaára láhaó helyre echnológiai léesímény (pl. klímarendezés, szellőző sb.) nem helyezheő el, az csak az ado épüle alárendelebb homlokfalára elepíheő. 2(11) A elepüléskép védelmének érdekében az 2. sz. mellékleben jelze helyi érékvédelmi erüleen, a 6. sz. függelékben lévő helyi egyedi védelem ala álló épímények ingalanjain, valamin a 4. sz. mellékleen jelze városközponi erüleen lévő ingalanokon kereskedelmi evékenység csak az épíési szabályoknak megfelelő helyen, és formában kialakío épüleben örénhe. A rendelkezés nem kell figyelembe venni a 22081/2 hrsz-ú urópa séány a 1287 hrsz-ú Diósdi úi aluljáró fele kialakío séány erüleén lévő közerülei érékesíés, a rendezvények idejére ideiglenes jelleggel elepíe pavilonok, berendezések, árgyak elhelyezésekor, valamin a karácsony megelőző fenyőfa árusíás eseében. 20. Vegyes erüleek (1) A elepülésközpon vegyes övezeekben lakóépüle, ovábbá kereskedelmi, szolgálaó, vendégláó, szálláshely-szolgálaó épüle, igazgaási, egyházi, okaási, művelődési, spor-, egészségügyi, szociális épüleek helyezheők el. A lakóépüleen kívüli funkciók lakóépüleben is elhelyezheők. 40

8 (5) A elepülésközpon vegyes övezeekben épíheő lakás ill. rendeleési egységek maximális száma az egyes övezeenkén meghaározo szinerülei muaóból és a elek nagyságából számío maximálisan épíheő bruó szinerüle 130-al örénő oszásából lefelé kerekíve számol érék. A lakás illeve rendeleési egység számíásnál a 7. (3) bekezdés szerin számol erüle nem veheő figyelembe. (6) A (5) bekezdés szerini számíás melle az alábbi épíési övezeekben a megengede legnagyobb lakásszám a kövekező: V-1, V-1/l, V-1/ó, V-2, V-2/l épíési övezeekben: max. 3 db V-3, V-5, V-6, V-7 jelű épíési övezeben: max. 4 db (10) Nem lakófunkciójú új épüle eseén a reklám berendezéseke illeve cégfelira helyé az épüle homlokzaával együ kell megervezni. (11) Vegyes erüleek erüleén az okaási, egyházi, szociális és egészségügyi épüleek, valamin a m2- meghaladó bruó szinerüleű, fő rendeleésében kereskedelmi épüleek épíési vonal hiányában zársorú beépíési módú övezeekben az épíési helyen belül szabadonállóan is elhelyezheők. 21. Településközpon vegyes épíési övezeek V (1) Az épíési övezeekben az egyes elkek kialakíhaóságának és beépíheőségének paraméerei a kövekezők: AZ ÉPÍTÉSI TLK AZ ÉPÜLTK Övezei jele beépíés módja legkisebb kialakíhaó erülee (m2) Legkisebblegnagyobb beépíesége (%) legkisebb legnagyo Legkisebb zöldfelülei bb legnagyobb aránya (%) szinerüle épíménymagass i ága (m) muaó V-1/ó K/ ,0-7,5 45. Ófalu erüleére vonakozó előírások (M6 auópálya és Duna közöi belerüle) ldalhaáron álló épüle a kialakul állapo szerin helyezheő el, a kövekezők szerin: az ucai elekhaáról m széles erülesávban nem kell oldalkere arani, így az épüle elhelyezése, kialakíása a elepíési ávolságokra vonakozó szabályok szerin leheséges. S ZABÁLYZÁSI TV MÓDSÍTÁSI JAVASLAT Haályos Szabályozási erv részle Szabályozási erv módosíási javasla A szabályozási erv módosíás javaslaa szerin a hrsz-ú ingalanon álló helyi véde vol iskola épülee a kijelöl épíési hely szerin visszaépíheő a örénelmi jelenőségű eredei állapora, zársorú beépíéssel. Az egykori iskolaépülenek már csak a nyugai épülerésze marad meg az uókornak. A ulajdonos egyházközség szerené rekonsruálni Érd első iskolájá az eredei beépíéssel, hogy zarándokháza léesíhessen az ingalanon. z viszon a elek 100%-os beépíésé jelenené. A elepülésközpon vegyes erüleen a auguszusában haályos TÉK 25. (1) bekezdés alapján (a beépíésre szán erüleek épíési használaának megengede felső haára) max. 80% beépíés leheséges, ezér ez a módosíás az TÉK 111. alapján TÉK alóli felmenés kérelme is jelen. A megengedőbb köveelmény különleges 41

9 elepülésrendezési ok és a korábban kialakul helyze indokolja. A szomszédos elkek oldalhaárosan beépíeek. A régi épülerészhez épíheő új épülerész ulajdonképpen visszaállíaná az eredei emploméri beépíés. HLYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDSÍTÁSI JAVASLAT A HÉSZ 21. kiegészül egy új (11) bekezdéssel: (11) A V-4/ó jelű öveze a helyi védelem ala álló Sz. Mihály éri hrsz-ú ingalan erüleére vonakozik, ahol a beépíeség elérhei a 100%-o, kizárólag abban az eseben, ha az eredei, örénelmi dokumenumokban lévő épüleömeg, épüle homlokza és eőidom valósul meg. Az új V-4/ó jelű épíési öveze paraméerei: Min. elekerüle: kialakul Beépíési mód: zársorú Max. beépíési mérék: 80 % vagy 100 % (feléelhez köö) Max. épíménymagasság: 4,5 m Max. szinerülei muaó: - Min. zöldfelülei mérék: 10 % vagy 0% (feléelhez köö) Hásóker: a szabályozási ervben jelöl épíési hely szerin 0 m A módosíás a haályos Szabályozási erv F szelvényé érini. 10. SZ. MÓDSÍTÁS: DIÓSDI ÚT V ÁSSZKZTI PZÍCIÓ, TÜLTFLHASZNÁLÁS, BÉPÍTÉS A ervezési erüle a Diósdi ú - Mária uca Magda uca vasúvonal álal haárol ömbben alálhaó. A 2 ingalan magában foglaló ömbben a hrsz-ú ingalan a haályos szerkezei ervben elepülésközpon vegyes erüle, a haályos szabályozási ervben közerülekén van ábrázolva, miuán az ingalan önkormányzai ulajdonú közerülekén vol 2010-ben bejegyezve. Az ingalanon öbb kereskedelmi-szolgálaó funkciójú földszines és eőeres épüle alálhaó, közük az Érdi ádió épülee is. Tervezési alapérkép 42

10 A evezési alapérkép 2014-ben sem aralmazza a és hrsz-ú ingalanokon álló épüleeke. A 2014-ben készül orofoón lászik a ervezési erüle beépíése hrsz-ú ingalan beépíése öbb szolgálaó funkciójú épüleel T LPÜLÉSNDZÉSI SZKÖZÖK VIZSGÁLATA Haályos elepülésszerkezei erv részle A ervezési erüle a elepülésszerkezei ervben elepülésközpon vegyes erüle. A szabályozási erv módosíás mia nem indokol a szerkezei erv módosíása. 43

11 A haályos szabályozási ervben a hrsz-ú ingalan szürke színezéssel közlekedési erülebe van sorolva és köelező fásíás van jelölve a Diósdi ú menén, a Mária ucában és a hrsz-ú ingalan északi haárán. A vasúal haáros hrsz-ú ingalan V-3 övezebe van sorolva, melynek az előírásai a kövekezők: AZ ÉPÍTÉSI TLK Övezei jele beépíés módja legkisebb kialakíhaó erülee (m2) Legkisebblegnagyobb beépíesége (%) legkisebb zöldfelülei aránya (%) legnagyobb szinerülei muaó AZ ÉPÜLTK Legkisebb legnagyobb épíménymagassága (m) V-3 SZ ,8 -,0 Haályos Szabályozási erv részle Szabályozási erv módosíási javasla A szabályozási erv módosíása során a hrsz-ú közerülenek jelöl ingalan a szomszédos V-3 jelű épíési övezebe kerül. 44

12 11.SZ. MÓDSÍTÁS: S ZNT ISTVÁN HÍD V ÁSSZKZTI PZÍCIÓ, TÜLTFLHASZNÁLÁS, BÉPÍTÉS A ervezési erüle a ké vasúvonal közö alálhaó, a Sz. Isván uca és löljáró uca összeköésére erveze Sz. Isván híd erüleé érinő ingalanokon. A ké érine ingalan a Felvigyázó ucában alálhaó és lakóházzal beépíe. A 1811 hrsz-ú ingalan eljes kisajáíására kerül sor bonással, a 1810 hrsz-ú ingalan csak kis részben érini a erveze híd erülee. észle az engedélyezési ervből: A kisajáíással érine ingalanokon a erveze szabályozási vonal kisebb ponosíása szükséges a 1810 hrsz-ú ingalan déli haárá illeően, ahol a erüle igénybevéel 12 m2, és a keríés áhelyezéssel jár. Tervezési alapérkép rofoó 45

13 T LPÜLÉSNDZÉSI SZKÖZÖK VIZSGÁLAT Haályos elepülésszerkezei erv részle A ervezési erüle a elepülésszerkezei ervben erveze országos mellékú nyomvonallal érine a kervárosias lakóerüleen, ahol az ú különszinben kereszezi a ké vasúvonala. A szabályozási erv módosíás mia nem indokol a szerkezei erv módosíása. Haályos Szabályozási erv részle Szabályozási erv módosíási javasla A haályos szabályozási ervb az engedélyezési ervvel összhangban a erveze szabályozási vonalaka aralmazza az új közerüleeknél. A ké vasúvonal közö Felvigyázó ucában, a 1811 hrsz-ú ingalan egész erülee erveze közerüle. A kisajáíással részben érine 1810 hrsz-ú ingalanon nincs berajzolva a erveze szabályozási vonal. 12.SZ. MÓDSÍTÁS: IPAS UTCA V ÁSSZKZTI PZÍCIÓ, TÜLTFLHASZNÁLÁS, BÉPÍTÉS A ervezési erüle Parkváros Sóskúal haáros erüleén fekszik, az Iparos uca - Önő uca Szövő uca Övös uca álal haárol ömbben. Az Iparos uca legvégén alálhaó kervárosias lakóerüleen alálhaó még néhány kisebb üdülőépüle, melynek áépülése a közeljövőben várhaó. Jelenleg öbb engedélyezési erv készíése van folyamaban az Iparos ucában. A beépíés jellemzően szabadonálló, néhány oldalhaáron álló beépíés melle. A ömbben alálhaóak üres ingalanok is, melyek fejleszése nagyban függ a megengede beépíés módjáól. A jelenlegi rend és ulajdonosi igény a szabadonálló beépíés, ha elég széles hozzá a elek. Néhány kivéelől elekinve a elkek m szélességűek. 46

14 Tervezési alapérkép rofoó a ervezési erüleről Iparos ucai beépíés Övös uca új beépíésű erülee 47

15 T LPÜLÉSNDZÉSI SZKÖZÖK VIZSGÁLATA Haályos elepülésszerkezei erv részle Parkváros északi része és azon belül a ervezési erüle kervárosias lakóerüle besorolású. A szabályozási erv módosíás mia nem indokol a szerkezei erv módosíása. A haályos szabályozási ervben a Parkváros városrész északi ömbjeiben az Lke-3 kervárosias lakóerülei öveze van meghaározva. Az Iparos ucában azonban alálhaók Lke-1 jelű övezeek is, ahol szabadonáló beépíés a megengede. É D MJV H LYI É PÍTÉSI S ZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYZÁSI TV Jelen ervmódosíás álal érine erülere vonakozó haályos helyi épíési szabályza előírásai a kövekezők: 18. Kervárosias lakóerüleek Lke (2) Kervárosias lakóerüleen 1000 m2 elekerüleig legfeljebb 1 lakás; 1000 m2 fele legfeljebb 2 lakás épíheő. Akkor is épíheő 2 lakás, ha az ado elek erülee közerüleszabályozás mia csökken 1000 m2 alá. (3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseiől elérően az o felsorolakon felül: a) az 1. sz. mellékleben felsorol főuak, elepülési főuak, gyűjő- és feláró uak valamin az Alsó uca meni kervárosi lakóövezeekben a lakosság elláásá szolgáló, nem zavaró, jelenős forgalma nem vonzó kereskedelmi, szolgálaó, vendégláó épüle, illeve ilyen funkciójú helyiség (maximum 1 rendeleési egység), is elhelyezheő, illeve a meglévő helyiségek rendeleése ilyen célra megválozahaó, de ilyen funkció léesíése melle legfeljebb 1 lakás helyezheő el. (4) Az épíési övezeekben az egyes elkek kialakíhaóságának és beépíheőségének paraméerei a kövekezők: AZ ÉPÍTÉSI TLK AZ ÉPÜLTK Övezei jele beépíés módja legkisebb kialakíhaó erülee (m2) Legkisebblegnagyobb beépíesége (%) legkisebb zöldfelülei aránya (%) legnagyobb szinerülei muaó Legkisebb legnagyobb épíménymagassága (m) Lke ,4-6,0 (5) Az épíési övezeekben a külön rendeleben meghaározoak szerini feléelekkel állaaró épüleek léesíheők, melyek összes alaperülee legfeljebb a beépíheőség mérékének 5 %-a lehe. Állaaró épüle oldalhaáron álló beépíésnél a főépüle szerini oldalhaáron; szabadonálló beépíésnél a főépüle akarásában helyezheő el. A elek közerülei haárvonaláól 20 m mélységű erülerészén állaaró, épímény állakifuó, rágyaároló és egyéb az állaarással összefüggő épímény nem léesíheő. (6) Az épíési övezeekben új épüle alaperülee illeve meglévő épüle bővíésével lérejövő alaperüle nem lehe nagyobb az egyes épíési övezeekben előír legkisebb kialakíhaó elekméreel számío alaperüle készeresénél, kivéve szociális, okaási, egyházi illeve egészségügyi épüle léesül. (7) Új épüle legnagyobb agolalan homlokzai hossza legfeljebb 25 m lehe. 48

16 Szabályozási erv módosíási javasla Haályos Szabályozási erv részle Szabályozási erv módosíási javasla A szabályozási erv módosíása során az Lke-3 jelű épíési öveze módosul Lke-1 jelű épíési övezere, a beépíési mód mia. Az oldalhaáron álló beépíés szabadonálló beépíésre válozik. Az Iparos uca végén a módosíás haására a haályos Hész-ben alálhaó Lke-1 jelű épíési öveze paraméerei: Min. elekerüle: 700 Beépíési mód: szabadonálló Max. beépíési mérék: 25% Max. épíménymagasság: 6,0 m Max. szinerülei muaó: 0,38 Min. zöldfelülei mérék: 30% A módosíás a haályos Szabályozási erv 1C és 2C jelű szelvényei érini. 4

17 13.SZ. MÓDSÍTÁS: SZÉCHNYI TÉ, FMÁTUS PAÓKIA V ÁSSZKZTI PZÍCIÓ, TÜLTFLHASZNÁLÁS, BÉPÍTÉS A ervezési erüle a városközponhoz közel, a Széchenyi ér Sándor uca Tompa Mihály uca Behlen Gábor uca álal haárol ömbben alálhaó. A gimnázium észak-nyugai részén a hrsz-ú ingalanon alálhaó a reformáus egyház parókiája. A gimnázium és a parókia erüleén kívül kervárosias lakóerüle alálhaó a ömbben. A parókia erüleé az önkormányza inézményfejleszési céllal vásárolná meg. Tervezési alapérkép rofoó a Széchenyi érről 50

18 Az rkel Ferenc ucában alálhaó parókia T LPÜLÉSNDZÉSI SZKÖZÖK VIZSGÁLATA Haályos elepülésszerkezei erv részle A ervezési erüle a elepülésszerkezei ervben elepülésközpon vegyes erüle és kervárosias lakóerüle besorolású. A elepülésközpon vegyes erüle bővíése mia szükséges a szerkezei erve is módosínai. É D MJV H LYI É PÍTÉSI S ZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYZÁSI TV Jelen ervmódosíás álal érine erülere vonakozó haályos helyi épíési szabályza előírásai a kövekezők: 18. Kervárosias lakóerüleek Lke (4) Az épíési övezeekben az egyes elkek kialakíhaóságának és beépíheőségének paraméerei a kövekezők: AZ ÉPÍTÉSI TLK AZ ÉPÜLTK Övezei jele beépíés módja legkisebb kialakíhaó erülee (m2) Legkisebblegnagyobb beépíesége (%) legkisebb zöldfelülei aránya (%) legnagyobb szinerülei muaó Legkisebb legnagyobb épíménymagassága (m) Lke ,45-4,5 21. Településközpon vegyes épíési övezeek V (1) Az épíési övezeekben az egyes elkek kialakíhaóságának és beépíheőségének paraméerei a kövekezők: AZ ÉPÍTÉSI TLK AZ ÉPÜLTK Övezei jele beépíés módja legkisebb kialakíhaó erülee (m2) Legkisebblegnagyobb beépíesége (%) legkisebb zöldfelülei aránya (%) legnagyobb szinerülei muaó V-2 SZ ,75-10,5 Legkisebb legnagyobb épíménymagassága (m) A parókiával szemben az rkel Ferenc ucáól északra eső ömb erülee is V-2 övezeben van. 51

19 Haályos Szabályozási erv részle (6, 6F szelvények) Szabályozási erv módosíási javasla T LPÜLÉSSZKZTI MÓDSÍTÁSI JAVASLAT TV A elepülésszerkezei módosíás szerin a parókia hrsz-ú ingalan elepülésközpon vegyes erülebe kerül. A szabályozási erv módosíás során a 03 m2 nagyságú hrsz-ú ingalan az Lke-2 épíési övezeről V- 2 épíési övezere válozik. 52

20 14. H LYI É PÍTÉSI S ZABÁLYZAT MÓDSÍTÁSI JAVASLATA Érd Megyei Jogú Város Helyi Épíési Szabályzaá 2010-ben hagya jóvá Érd MJV Önkormányza Közgyűlése a 31/2010. (VII. 20.) önkormányzai rendeleel. Jelen módosíásban elsősorban a szabályozási erv módosíásokhoz kapcsolódó előírások váloznak, vagy bővülnek. zen kívül alálhaók a szabályzaban olyan elavul vagy akualizálásra szoruló álalánosabb előírások, melyek sürgősebb, folyamaban lévő fejleszésekhez kapcsolódnak, és a módosíásuk nem várha a jövőre esedékes áfogó felülvizsgálara. A HÉSZ áfogó felülvizsgálaára a jövő évben kerül sor az új jogszabályok figyelembe véelével. A szabályozási ervi részerüleekre vonakozó módosíásoka az előző fejezeben részleezük. Jelen módosíás alkalmával nem kerül sor az egyes érine szelvények eljes erüleének dokumenálására, azok a jóváhagyás uán összeszerkesze módon kerülnek dokumenálásra. A HÉSZ módosíás részlees indoklása 5. (1) bekezdés módosíása Az uolsó mondaal egészül ki az előírás: Telekoszás során az övezei minimumnál kisebb elek csak akkor alakíhaó ki, ha az elérés előzees geodéziai felméréssel bizonyíhaóan a földhivaali mérési hibahaár okozza. rre az előírásra azér van szükség, mer sokszor előfordul, hogy a geodéziai felmérés szerin megoszhaó a elek, azonban a földhivaali ingalan-nyilvánarásban ennél kisebb elekmére szerepel, és e mia a néhány négyzeméeres elérés mia nem alakíhaó ki a kedvezőbb geomeriájú elek. 5. (2) új bekezdéskén z az új előírás elősegíi, hogy csak szabályos, és szabályosan beépíheő elkek alakulhassanak ki, és kedvezőlen geomeriájú (háromszög alakú, rapéz alakú) elkek ne jöhessenek lére újonnan Érd erüleén. 7. (5) bekezdés módosíása A mozgó járműből való árusíás szabályozására szükség van Érden, mer különböző rendezvényeken és a Széles ucai piac erüleén nem kívánja megilani ez a faja kereskedelme az önkormányza. Továbbá a kereskedelmi jogszabályokkal (210/200. Korm. rendele, évi CLXIV. kereskedelmi örvény) is meg kívánja eremeni az összhango a Hész. 7. (10) bekezdés kiegészíése A kervárosias lakóerüleeken kivéel képezhe, hogy az uca felőli épíési vonalon ké épüle is állha, mely összhangban készül a módosío 18. (2) bekezdéssel. 7. (13) bekezdés módosíása A hásóker méreének szabályozásá egészíi ki az előírás. Több eseben segísége jelen a vasúvonal és az auópálya menén, hogy a hásókerben zajgálás elősegíő melléképülee udnak épíeni a ömör keríéshez épíve. 18. (2) bekezdés kiegészíése Az 1000 és 2000 m2 közöi nagyságú elken azonban csak egy épüleben, vagy ikresen egybeépíe épüleben léesíheő ké lakás. Az ámenő elkek beépíésére ovábbra is a 7. (10) bekezdés előírása vonakozik. A kervárosias lakóerüleen az önkormányza szabályozni kívánja a bújao nyeles elkek kialakíásá. nnek az előírásnak a haására nem jöhe lére olyan ese, hogy egy hosszú mély elken ké különálló épüle ávol egymásól épül fel, és nyeles elek használao eredményez, mellyel zavarja a szomszédok hásókerjé. 8. (7) () bekezdések kiegészíése A gazdasági erüleeken és a közfunkciójú inézmények erüleén az önkormányza megengedné a fémlemez burkola kialakíásá is. A gimnázium melle léesíendő sporcsarnoknál szerenék alkalmazni a modern épüleeknél egyre gyakoribb fémlemez boríás. 53

21 23. (16) és 24. (11) bekezdések A gazdasági erüleek előírásai kiegészülnek a laposeőn köelezően léesíendő exenzív zöldeő kialakíással, mely alól csak a napenergiá hasznosíó berendezések elepíése jelen felmenés. 20. (6) bekezdés kiegészíése A V-4/ó új ófalusi övezeel egészül ki a elepülésközpon vegyes erüleeken megengede max. lakásszám. 21. (1) bekezdés módosíása és kiegészíése A V-1 jelű övezeben a évi HÉSZ elői állapo visszaállíása a cél a minimális zöldfelüle 50%-ról 30%-ra csökkenésével. A ábláza kiegészül az új V-4/ó jelű övezeel. 21. (11) új bekezdés Az új V-4/ó jelű öveze egy sajáos öveze a emploméri vol ófalusi iskola erüleére vonakozóan, ahol a áblázaban megengede max. 80%-os beépíheőség 100% is lehe, ha az eredei örénelmi jelenőségű beépíés rekonsruálják az épülebővíéssel. Tekineel arra, hogy ez a 100%-os beépíeség megfelel az egykori iskola épüle ömegének, eőidomának és homlokzaának, a műemléki környezeben a örénelmi állapo visszaállíása, és a sarokelek rendeze beépíése valósulna meg, nem jelen veszély a Szen Mihály éri városképben, inkább kedvezőbb állapo jön lére a mos foghíjelekkén zavaró haású, érfal nélküli éren. 31. (3) bekezdés c) ponja az előírás kiegészíése örénik a korábban kialakul beépíés mondarésszel. zzel az előírással leheővé válik az érdi pincesor rendeze beépíése, és az egykori örénelmi állapo visszaállíása, a foghíjelkek megszűnnének. 31. új (4) bekezdés Hasonlóan az előző előíráshoz, a örénelmi pincesor éleszerű szabályozása indokol a kiemelen érékes ófalusi városrészben, ahol a uriszikai hasznosíáson úl a városképi rendezeség és az eszéikai vonzerő is fonos szerepe kaphana Ófaluban. Jelenleg a 40 m2 nagyságú épüle alaperüle korláozás, valamin a különleges erüleen a max. 40%-os beépíheőség haására nem lehe visszaépíeni a pincéke a löszfal haáráig, ahol a pince folyaódik a löszfalban. Vannak a erüleen olyan kis elkek (30-80 m2), melyek 40%-os beépíése nem leheséges. Ugyanakkor vannak nagyobb ingalanok is, melyek 40%-os beépíése indokol. Az egykori pincék karakerének megarása és újrahasznosíása, bővíheősége a elepülésfejleszési koncepcióban is szerepel. Az elbono pincék helyére új pincék épíése fonos uriszikai és gazdasági érdek Érd városában. A 100%-os beépíésre vonakozó előírás és az TÉK előírásaiól megengedőbb köveelmény meghaározásá a kialakul elekméreek és a löszfal vonalának különleges adoságai indokolják. A mellékel foódokumenációban láhaó, hogy a pincesoron van fejleszési szándék és beruházás a beépíheő elkeken. A régi kis laposeős pincék melle új vagy felújío pincék álalában eőeres beépíésűek. A elepülésképvédelmi erüleen és a helyi érékvédelmi erüleen belül alálhaó pincesor (Mély úi és a Kerülő úon néhány) védelmé öbb előírás is bizosíja. zekkel összhangban szükséges bizosíani a meglévő foghíjelkek beépíésé is. Pl: 11. (2)A Településkép-védelmi erüleen a örénei szerkeze, az ucakép, elepüléskép, a környezeel való szerves, láványbeli kapcsola megőrzendő. Új épüle elhelyezésekor vagy meglévő épüle homlokzaá, eőformájá megválozaó bővíése eseén a örénei elepülésképhez való illeszkedés igazolására láványerv készíendő az érinkező közerüle(ek) olyan ponja felől, ahonnan az ucaképi válozás a legmarkánsabban észlelheő. (3) Helyi érékvédelmi erüleen a erülerész szerkezee, úhálózaa, elekoszása, a elek ucai haárvonala megarandó, megőrzendő elem. A elepülésszerkeze védelme érdekében lakóerüleen elekhaár korrekció csak o leheséges, ahol az a ömb kialakul elekszerkezeé jelenősen nem befolyásolja, a elek és a szomszédos elkek konúrjá javíja és legfeljebb a elek erüleének 15 %-á érini. (4) A helyi érékvédelmi erüleen a meglévő főépüleek újjáépíheők, az eredei alaperüleel, párkánymagassággal valamin az eredei eőgerinc és forma megarásával. (5) Helyi érékvédelmi erüleeken új fő rendeleésű épüle fő ömege csak magaseős kialakíású lehe 35-45o eőhajlásszöggel. (6) A belerülei pincesorok erüleén a meglévő pincék homlokzaának áalakíása, felújíása csak a helyi épíési hagyományokhoz igazodva örénhe. 54

22 Mély úi pincesor jelenlegi beépíése: sárga színnel a elkek, barna színnel az épüleek vannak ábrázolva rofoó a Mély úi pincesorról A mellékel érképen a meglévő földhivaali állapo láhaó. Az apró elkeken öbb pince már mos 0-100%-ban beépül. Érd MJV Közgyűlésének a város épíészei örökségének helyi védelméről szóló 14/2007. (III.27.) önkormányzai rendelee 2013-ban módosul, mivel összhangba hozák a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendele elepülésképi véleményezési előírásaival. 2/2013. (II.6.) önkormányzai rendelee alkoak a 55

23 elepülésképi védelemről. A helyi véde erüleen, így a pincesoron is az épíési engedélyhez köö épíési munka eseén elepülésképi véleményezési eljárás során az épíeő köeles megkérni a polgármeser véleményé e rendele szerin. Az engedély nélkül végezheő épíési evékenység eseén az épíés elő elepülésképi igazolás kell megkérni a 2/2013. (II.6.) önk. rendele szerin. 43. (1) (2) (3) (4) (6) (10) (11) (12) bekezdések Településképvédelmi okokból a villamos-energia hálóza földkábelben való elhelyezésével kapcsolaos előírások kiegészülnek a ávközlés, elekronikus hírközlés léesíményeivel is. Az opikai ávközlési hálózao az összes beépíésre szán erüleen föld alai elhelyezéssel kell megépíeni. HÉSZ 1. sz. mellékle A közuak besorolása módosul. HÉSZ 6. sz. függelék A helyi egyedi védelem ala álló épímények lisája ponosíásra kerül összhangban az érékvédelmi rendeleel 56

24 ÉD MJV TLPÜLÉSNDZÉSI SZKÖZINK MÓDSÍTÁSA ÓFALU, MÉLY ÚTI PINCS VÁS-TAMPANNN KFT NVMB

25 ÉD MJV TLPÜLÉSNDZÉSI SZKÖZINK MÓDSÍTÁSA ÓFALU, MÉLY ÚTI PINCS VÁS-TAMPANNN KFT NVMB

26 2.2 A TÜLTNDZÉSI TV ÉS A TVMÓDSÍTÁSK ÖSSZHANGJA Érd a főváros vonzáskörzeében fekvő elepülés, ezér a erveze fejleszéseke alapveően a haályban lévő magasabb szinű ervek haározzák meg. Érd öbb földrészleére vonakozó módosíó javasla erülerendezési szemponú elemzése érdekében ké erülerendezési erve kell megvizsgálni: évi XXVI. örvény az rszágos Terülerendezési Tervről (TrT) évi LXIV. Törvény a Budapesi Agglomeráció Terülerendezési Tervéről (BATrT) Az TrT és a BATrT örvényi erejénél fogva jelenős mérékben meghaározza a elepülés erülehasználai leheőségei, a műszaki infrasrukúra-hálózaai, amelyeke a elepülésrendezési ervek készíése és módosíása során figyelembe kell venni SZÁGS T ÜLTNDZÉSI T V ervezési erüleek Az TrT januáról haályos módosío Szerkezei ervlapja szerin a ervezési erüleek elepülési érség kaegóriába aroznak. Az országos övezeek nem érinik a ervezési erüleeke. A ervmódosíások összhangban vannak a ervvel B UDAPSTI A GGLMÁCIÓ T ÜLTNDZÉSI T V A évi LXIV. számú BATrT- a évi LXXXVIII. örvénnyel módosíoák. A BATrT haályos érségi szerkezei erve alapján a módosíással érine belerülei elepülésrész és azon belül a ervezési erüleek városias elepülési érség. A jelen ervmódosíás összhangban van a ervvel. A érségi szerkezei erv 2. sz. melléklee kijelöli a városias elepülési érsége; ez alapján a módosíással érine 13 db részerüle városias elepülési érség, valamin elepülési erüle, így a elepülésrendezési eszközök vonakozó módosíásának javaslaa a Terülerendezési Terveknek megfelel. ervezési erüleek 57

27 2.3 TÁJNDZÉS 2.31 T ÁJVÉDLM A ervezési erüleek belerüleen alálhaók. A erüleeken véde ermészei erüle és helyi ermészevédelmi erüle nem alálhaó, egyéb védelemre érdemes ermészei érék nincs a erüleen. Érd részerüleeinek szerkezei és szabályozási ervi módosíásai során nem örénik új beépíésre szán erüle kijelölése. Így a biológiai akiviásérék sem válozik a módosíások haására. 2.4 KÖNYZTI ÁLLAPT ÉTÉKLÉS Álalánosan elmondhaó, hogy a ervezési erüleek környezei állapoa megfelelő. Az érine ingalanok ugyan öbb fő közlekedési úvonal alálkozásánál alálhaók, de a közlekedésből eredő levegőszennyezés nem számoevő, haárérék úllépés nem jellemző. A ervezési erüleeken és környezeükben nincs környezeszennyező evékenység. Terülefelhasználás módosíás 4 részerüleen örénik, ahol kervárosias lakóerüle módosul vegyes erüleé, vagy különleges közmű erüleé. A szabályozási ervben a szabályozási vonalak, valamin az épíési helyek haára módosul. A vegyes erüleek bővíése mia szükségessé vál ervmódosíás nem generál öbble gépjárműforgalma, min ami mos szerepel a ervben. A beépíeség és minimális épíménymagasság növekedése mia a Csurgói ucában és a gimnázium mellei parókia erüleén inenziás növekedés jöhe lére. zálal a zöldfelüle nagysága csökkenhe. A levegő védelme A levegő védelme szemponjából a szabályozási ervek készíése során figyelembe veük a levegő védelmével kapcsolaos egyes szabályokról szóló 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelee. A módosíások kövekezében az üzemi echnológiai eredeű levegőszennyezés növekedése nem várhaó, hiszen a erüleeken és környezeükben sem lehe környezeszennyező evékenysége folyani. A közlekedési eredeű levegőszennyezés növekedése a módosíások mia nem valószínű. A föld védelme A környeze védelmének álalános szabályairól szóló 15. évi LIII. örvény 14. (1) bekezdése szerin a föld védelme kierjed a föld felszínére és a felszín alai réegeire, a alajra, a kőzeekre és az ásványokra, ezek ermészees és ámenei formáira, és folyamaaira. A módosíással érine erüleek belerüleen alálhaók, így a módosíások ermőfölde nem érinenek. A vizek védelme A módosíással érine erüleek vízbázis védőerülee és hidrológiai védőidomo nem érinenek. A erveze beruházásoknak a felszíni és a felszín alai vizek védelmé egyarán bizosíaniuk kell. zér a beépíés alapfeléele a csaornahálózara való ráköés, amely nélkül a használabavéeli engedély nem adhaó ki. A zaj elleni védelem A ervezési erüleek belerüleen alálhaók, zajól védendő erülefelhasználás nincs a ervezési erüleen. A zaj elleni védelem helyi szinű szabályozásá a HÉSZ , 4., 5., 6., 7., 8. bekezdései már részleesen aralmazzák. A környezei zaj- és rezgéserhelési haárérékek megállapíásáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-üM rendele haárérékei kell figyelembe venni. zek a haárérékek összhangban vannak a HÉSZ szerini zajerhelési haárérékekkel. A erüleeken echnológiai eredeű zajerhelés nem várhaó. A lakóerüleeken a léesímények elhelyezésénél hangsúlyozoan figyelembe kell venni a környezei zajés rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X.2.) Korm. rendele. -ban foglalaka: (1) A környezebe zaj vagy rezgés kibocsáó léesíményeke úgy kell ervezni és megvalósíani, hogy a védendő erüleen, épüleben és helyiségben a zaj- vagy rezgéserhelés feleljen meg a zaj- és rezgéserhelési köveelményeknek. (2) A védendő erüleeke úgy kell kijelölni, hogy a külön jogszabály szerini zajerhelési haárérékek eljesüljenek. A védendő épülee, helyisége úgy kell megervezni és megépíeni, hogy a külön jogszabály szerini belső éri zajerhelési haárérékek a használabavéel időponjára eljesüljenek. 58

28 Új közúi közlekedési erüle kerül kijelölésre Ófalu, vol zárkeri erüleén. Forgalomnövekedéssel nem számol a erv. A közúi közlekedésből öbble zajerhelés nem várhaó. Fonos szabály ovábbá a környezei zaj- és rezgéserhelési haárérékek megállapíásáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-üM rendele, amely kimondja, hogy a rendele zajerhelési haárérékeinek új ervezésű vagy megválozo erülefelhasználású erüleeken a meglévő közlekedési zajforrásól származó zajerhelésre is, új közlekedési zajforrás léesíése eseén pedig a meglévő védendő erüleen is eljesülniük kell. A kiszolgáló ú, lakóú menén a kövekező védendő erülehasznála alálhaó, ahol a közlekedésől származó zaj jelen erhelés: Terülefelhasználás A közlekedésől származó zaj erhelési haárérékei Nappal db Kervárosias lakóerüle Éjjel db 2.5 ZÖLDFLÜLTI TÁJNDZÉSI JAVASLAT A módosíással érine erüleeken új beépíésre szán erüle nem kerül kijelölésre. A szabályozási ervi módosíások érine erüleén érékelheő és megarandó faállomány nincs. 2.6 KÖZLKDÉSI JAVASLAT SZT-1 JLŰ SZABÁLYZÁSI TV 7D SZLVÉNYÉNK MÓDSÍTÁSA Bagoly uca Fehérvári uca Kossuh Lajos uca közöi szakasza A árgyi munka a Bagoly uca Fehérvári uca és Kossuh Lajos uca közöi szakaszának szabályozási ervének módosíása, mivel a 1/2014. (IV.24.) haároza szerin a Bagoly ucai vasúi felüljáró megvalósíása bizonyalanná vál, ezér az uca elepülési gyűjőú funkciójá figyelembe véve módosíani kell a szabályozás. A Bagoly uca besorolása a kövekező: - Gyűjő és feláró uca: B.V.C.B. A Bagoly uca meglévő szélessége 6,0 m, ké forgalmi sávval. Jelenleg egyoldali járda alálhaó a lakóövezei funkcióban. A csapadékvíz-elvezeése egy-, illeve kéoldali, nyíl, burkola nélküli csapadékvízelvezeő árokkal örénik a Fehérvári uca vasúi ájáró közö. A vasúi ájáró és a Kossuh Lajos uca közö burkol csapadékvíz-elvezeő árokkal örénik az uca vízeleníése. A Bagoly uca jelenleg csak lokális jelenőségű kapcsolakén jelenkezik. A szabályozási vonal módosíásával a Bagoly uca jelenlegi kialakíása megarhaó. A meglévő helyszínrajzi kialakíás a helyszínrajz muaja. A meglévő kereszmeszei kialakíás az M1 és M2 jelű meszeeken ábrázoluk. SZT-1 JLŰ SZABÁLYZÁSI TV 3D SZLVÉNYÉNK MÓDSÍTÁSA perfa uca Alsóerdősor uca Toboz uca közöi szakasza lőzmények: Az érvényben lévő Helyi Épíési Szabályza és Szabályozási erv alapján 2012 szepemberében megállapíoák, hogy az perfa uca Alsóerdősor uca és Toboz uca közöi szakaszán a szabályozási vonalkén is szereplő földhivaali elekhaár és a valós elekhaár közö válozó mérékű elérés van. A Szabályozási ervben 20 m szélességgel kiszabályozo perfa ucában a keríések vonala a Toboz uca uán fokozaosan elér a szabályozási vonalól. A közművek nyomvonala is kövee a keríések álal kijelöl közerülee. A fokozaosan csökkenő szélességű közerüle mia jelenleg járda csak az egyik oldalon van kialakíva. 5

29 H:\ALTALAN\Alairasok\LukacsLinda.jpg H:\ALTALAN\Alairasok\ImecsAniko.png H:\ALTALAN\Alairasok\DuliczLaszlo.png M1 - Minakereszszelvény - perfa uca (Alsóerdősor uca - Toboz uca közöi szakasza) (2 forgalmi sáv) erveze elekhaás meglévő keríés zölderüle árok padka 3% 5% 0,60 0,40 forgalmi sáv forgalmi sáv padka 2.5% aszfal Úpálya 2.5% aszfal 5% zölderüle járda 3% 2.5% aszfal meglévő elekhaár ÉD MJV TLPÜLÉSNDZÉSI TVÉNK MÓDSÍTÁSA Bagoly uca Fehérvári ú - Kossuh Lajos uca közöi szakaszának szabályozási erv módosíása ALÁTÁMASZTÓ KÖZLKDÉSI MUNKAÉSZ MINTAKSZTSZLVÉNYK File neve:mksz_perfa uca.dwg Munkaszám: ajzszám: Dáum: Mérearány: 1:100 Megbízó: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzaa 2030 Érd, Alsó uca 1. A munka megnevezése: ÉD MJV TLPÜLÉSNDZÉSI TVÉNK MÓDSÍTÁSA SZT-1 JLŰ SZABÁLYZÁSI TV 3D SZLVÉNYÉNK MÓDSÍTÁSA Munkarész: Közlekedési javasla Minakereszszelvények Tervező: llenőr: Ügyvezeő ig.: Lukács Linda Imecs Anikó Dulicz László

30 H:\ALTALAN\Alairasok\LukacsLinda.jpg H:\ALTALAN\Alairasok\ImecsAniko.png H:\ALTALAN\Alairasok\DuliczLaszlo.png M1 - Minakereszszelvény - Bagoly uca (Fehérvári ú - szinbeni vasúi ájáró közöi szakasza) (2 forgalmi sáv) zölderüle meglévő elekhaár 3% árok padka 5% forgalmi sáv forgalmi sáv padka árok zölderüle járda Úpálya 2.5% 2.5% 5% 0,60 0,40 3% 2.5% aszfal aszfal aszfal meglévő elekhaár M2 - Minakereszszelvény - Bagoly uca (Szinbeni vasúi ájáró - Kossuh Lajos uca közöi szakasza) (2 forgalmi sáv) meglévő elekhaár zölderüle 3% padka 5% forgalmi sáv forgalmi sáv padka burkol zölderüle járda árok Úpálya 2.5% 2.5% 5% 0,60 0,40 3% 2.5% aszfal aszfal aszfal meglévő elekhaár ÉD MJV TLPÜLÉSNDZÉSI TVÉNK MÓDSÍTÁSA Bagoly uca Fehérvári ú - Kossuh Lajos uca közöi szakaszának szabályozási erv módosíása ALÁTÁMASZTÓ KÖZLKDÉSI MUNKAÉSZ MINTAKSZTSZLVÉNYK File neve:mksz_bagoly uca.dwg Munkaszám: ajzszám: Dáum: Mérearány: november 1:100 Megbízó: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzaa 2030 Érd, Alsó uca 1. A munka megnevezése: ÉD MJV TLPÜLÉSNDZÉSI TVÉNK MÓDSÍTÁSA SZT-1 JLŰ SZABÁLYZÁSI TV 7D SZLVÉNYÉNK MÓDSÍTÁSA Munkarész: Közlekedési javasla Minakereszszelvények Tervező: llenőr: Ügyvezeő ig.: Lukács Linda Imecs Anikó Dulicz László

31 M1 M1 760/ /d /c 57/b 57/a 55 55/a 761/2 760/4 Plaánfa uca Plaánfa uca /1 8163/2 8161/ /a /1 Alsóerdősor uca /1 8155/ /2 8150/2 8147/2 8148/2 8161/ / Fenyőfa uca perfa uca /3 8155/4 8151/ Tüske uca ÉD MJV TLPÜLÉSNDZÉSI TVÉNK MÓDSÍTÁSA Bagoly uca Fehérvári ú - Kossuh Lajos uca közöi szakaszának szabályozási erv módosíása Közlekedés aláámaszó munkarész 8170/1 Tüske uca (8210) 8173/1 8173/ (813) Cserfa uca 8175/2 8177/ /1 816/ /2 816/ (8165) (8304) /3 8220/4 8220/5 8220/6 8220/1 8220/2 8220/ /2 8228/1 8227/ / Toboz uca JLMAGYAÁZAT TVZTT BUKLATSZÉL, SZGÉLY TVZTT BUKLATJL TVZTT SZABÁLYZÁSI VNAL JAVASLT TLKHATÁ TVZÉSI TÜLT MINTAKSZTSZLVÉNY JL Fenyves köz Munkaszám: ajzszám: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzaa 2030 Érd, Alsó uca 1. A munka megnevezése: ÉD MJV TLPÜLÉSNDZÉSI TVÉNK MÓDSÍTÁSA SZT-1 JLŰ SZABÁLYZÁSI TV 3D SZLVÉNYÉNK MÓDSÍTÁSA Munkarész: Közlekedési aláámaszó Helyszínrajz Tervező: llenőr: Ügyvezeő ig.: Lukács Linda File neve:d_perfa uca_közlekedés.dwg Megbízó: Dáum: Toboz uca Mérearány: 1:1000 H:\LindaMunka\P UB\Érd endőrség\imecsaniko.png H:\LindaMunka\P UB\Érd endőrség\lukacslinda.jpg H:\LindaMunka\P UB\Érd endőrség\duliczlaszlo.png Imecs Anikó Dulicz László Cserfa uca perfa uca Toboz uca Fenyőfa uca 61 (8145) /a /2 823/ Toboz u 8325

32 M1 Csér uca (16672) 16767/ /1 (17654) Csíz uca 16674/4 (16680) 16743/ Bagoly uca (16661) Csér uca 16743/ /3 Csér uca (16755/6) 16747/1 (16750/4) 42. Szarka uca / / /8 (1662) (1668) (16726) / ú (16732/) (16723) (16737) 36 Cankó uca (16648) (16643) Cankó uca Cankó u / Bagoly uca Bagoly uca Cankó uca / /2 (16738/5) 16664/8 1675/ / / /4 Csér uca 16761/ / / / / / / / / / / / / /3 Csér uca 16744/7 Csér uca Csér uca Csér uca 16748/ / / / / / / / / /4 Csíz uca 16664/ / / / 16752/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 16750/ / / / / / / /4 (16738/10) / / 16743/ / / 16674/ /4 1675/ 16760/ / /5 Bölömbika uca 16756/ / / /4 1675/ / /4 12 Bölömbika uca Csíz uca 16738/ / / / Csíz uca Csíz uca 16755/ / /6 164 (16754) / / / / / / 1675/ / / / / / / 16751/ / / / / /2 1675/ / / / / / / / / / /7 1675/ /a 37/b 37/a Bagoly uca / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /3 1672/ / / / / /6 166 Kossuh Lajos uca Cinke uca / / / / / / / /5 1672/ / / / / / 16718/ /8 20 (1660) 16657/ / / / / /4 4 6 Cinke uca (16732/5) Cinke köz / / / / / / / / / Cankó uca 1661/2 1665/ / / / / / / /6 1672/ / / / / / / / / / / / /3 1672/ / / / / /4 Cinke uca / / / /6 43 (16733/1) Bagoly köz Csíz uca / /1 M Kossuh Lajos uca 6 Bagoly köz Cinke uca Cankó uca Hunyadi János uca 1576 ÉD MJV TLPÜLÉSNDZÉSI TVÉNK MÓDSÍTÁSA Bagoly uca Fehérvári ú - Kossuh Lajos uca közöi szakaszának szabályozási erv módosíása Közlekedés aláámaszó munkarész Hunyadi János uca 16733/ / / / / / / / / / / / 16733/ / / / /3 ákóczi Ferenc uca 16768/ / / / / / /4 1676/2 1676/ / 16771/ /3 1676/ / / / / / / /1 1676/ /6 1676/ / / /4 1676/ / / /1 JLMAGYAÁZAT TVZTT BUKLATSZÉL, SZGÉLY TVZTT BUKLATJL TVZTT SZABÁLYZÁSI VNAL JAVASLT TLKHATÁ TVZÉSI TÜLT MINTAKSZTSZLVÉNY JL /1 ákóczi Ferenc uca 17704/ / / / / / / / / / / / / / / /1 10 Bagoly uca (17688) Szarka uca Harkály uca Holló uca (17671) b 2a /a /1 13b 4 (17638) 13a / /a Holló ér b Harkály uca a (17741) / File neve:d_bagoly uca_közlekedés.dwg Munkaszám: ajzszám: Megbízó: Dáum: Mérearány: 1:2500 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzaa 2030 Érd, Alsó uca 1. A munka megnevezése: ÉD MJV TLPÜLÉSNDZÉSI TVÉNK MÓDSÍTÁSA SZT-1 JLŰ SZABÁLYZÁSI TV 7D SZLVÉNYÉNK MÓDSÍTÁSA Munkarész: Közlekedési aláámaszó Helyszínrajz Tervező: llenőr: Ügyvezeő ig.: Lukács Linda H:\LindaMunka\P UB\Érd endőrség\imecsaniko.png H:\LindaMunka\P UB\Érd endőrség\lukacslinda.jpg H:\LindaMunka\P UB\Érd endőrség\duliczlaszlo.png Imecs Anikó Dulicz László Harkály uca Holló uca M1 6 Holló köz Harkály uca Csóka uca 11 2b Csóka uca 13 2 (17725) / / (17714) 17713/ /2 Csóka köz 20 Csóka köz /a / / / / /1

33 Az Alsóerdősor uca és perfa uca álal alkoo csomóponban az Alsóerdősor uca északi ága perfa uca úvonal a főirány a csomóponban. Az Alsóerdősor uca déli ága Állj! lsőbbségadás köelező! jelzőáblával szabályozo. A árgyi munka célja a lakóerülei ömb belsejében a Fagyöngy uca, perfa uca egy részének ásorolása közúból Lke-be. A földhivaali ingalan-nyilvánarásban szereplő közerüleek ényleges lakóerülei használaának bizosíásával a jelenlegi használa érvényesül. A meglévő elkek megközelíése ovábbra is bizosío marad. Az perfa uca besorolása a kövekező: - Gyűjő és feláró uca: B.V.d.B. Az perfa uca meglévő szélessége 6,0 m, ké forgalmi sávval. Jelenleg összefüggő járda nem alálhaó a lakóövezei funkcióban, szakaszosan egyoldali burkol járdafelüle épül ki. A csapadékvíz-elvezeése egyoldali, nyíl, burkola nélküli csapadékvíz-elvezeő földárokkal örénik az ucában. A szabályozási vonal módosíásával az perfa uca jelenlegi kialakíása a gyűjő uca szabályozási szélességével bizosíhaó. A meglévő helyszínrajzi kialakíás a helyszínrajz muaja. A meglévő kereszmeszei kialakíás az M1 jelű minakereszszelvényen ábrázoluk. SZT-1 JLŰ SZABÁLYZÁSI TV 3D SZLVÉNYÉNK MÓDSÍTÁSA Iparos uca - Bem ér és környezee A árgyi munka az Iparos uca - Bem ér környezeének szabályozási ervi módosíása. A módosíásra azér van szükség, mivel az Iparos ú Sóskúi ú Törökbálini ú csomóponjában a meglévő jelzőáblás forgalomirányíású csomópon helye új körforgalmú csomópon kialakíása indokol a kapaciásbővíés, valamin a forgalombizonság növelése érdekében. A erveze körforgalmú csomópon közerülei helyigénye nagyobb a jelenlegi csomóponi kialakíásnál, így szükséges a Sóskúi ú, Iparos ú jelenlegi elekhaárának a módosíása. Az új körforgalmú csomópon kialakíása az alábbi HSZeke érini: HSZ 3173/4, HSZ 3232, HSZ A HSZ 3232 erüle a Sóskúi ú Bem ér sarkán elhelyezendő rafóállomás mia érine. További módosíásra az Iparos ú Aszfalozó uca Gépész uca Aszalos ucák álal haárol ömbben léesíendő új kereskedelmi egység mia van szükség. A kereskedelmi léesímény parkolója három irányból közelíheő meg. Az M7 auópálya lehajó ágából, az Iparos úról, valamin az Aszfalozó ucából. A kereskedelmi egység egyik megközelíésére az Iparos uca Kádár uca Aszfalozó uca meglévő jelzőáblával szabályozo csomóponjából van leheőség, ahova új körforgalmú csomópon kialakíása indokol. A erveze körforgalmú csomópon közerülei helyigénye nagyobb a meglévő állapoéól, így az Iparos uca, Aszfalozó uca, Kádár uca elekhaárá módosíani szükséges a körforgalmú csomóponban. A kereskedelmi egység kialakíása az alábbi erüleeke érin, melyek bizonyos hányadá közú céljára szükséges ásorolni: HSZ 3204/1, HSZ 3204/2, HSZ 3204/5, HSZ 3202/1, HSZ 3202/2, HSZ 3184, HSZ 3231/1, HSZ 320, HSZ SZT-1 JLŰ SZABÁLYZÁSI TV 8F SZLVÉNYÉNK MÓDSÍTÁSA Dózsa György uca M6 auópálya Temeő uca Hosszú uca közöi ömb szabályozási erv módosíása A árgyi munka célja Ófalu vol zárkeri erüleén belül a Dózsa György uca M6 auópálya Temeő uca Hosszú uca közöi ömb szabályozási ervének módosíása. 60

módosítás célja. A módosítási igények elhelyezkedése a település térképén

módosítás célja. A módosítási igények elhelyezkedése a település térképén ZALACSÁNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUIMENTÁCIÓ 1 ZALACSÁNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA EGYES RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ VÁROS ÉS HÁZ

Részletesebben

Szombathely MJ Város

Szombathely MJ Város Szombahely MJ Város Illés Akadémia ömberüle Településrendezési eszközök módosíása Tárgyalásos eljárás Közgyűlési előerjeszés Munkaközi váloza Megrendelő: Szombahely MJ Város Önkormányzaa 9700 Szombahely,

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

Újfehértó Város Településrendezési Tervének Módosításához

Újfehértó Város Településrendezési Tervének Módosításához Újfehéró Város Településrendezési Tervének Módosíásához "Újfehéró 0 - II.sz" Jóváhagyo dokumenáció 0. E U D E l ő z e e s v Újfehéró 0 - II. sz Településrendezési erv módosíás KÜLZETLAP Újfehéró Településrendezési

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

Dózsa György utca 33. M/javasolt/ 185/1

Dózsa György utca 33. M/javasolt/ 185/1 Az -es érképen már szerepel azonos elken álló ké épüle. A örénei beépíés önmagában is védendő érék.a lakóépüleek az ucavonalra merőleges hosszani ömeggel készülek. A nagyobb főépülenek ekinheő ház csonkakonyol,

Részletesebben

Ingatlanfejlesztés Turisztikai fejlesztés Gazdasági fejlesztés

Ingatlanfejlesztés Turisztikai fejlesztés Gazdasági fejlesztés Ingalanfejleszés Turiszikai fejleszés Gazdasági fejleszés Pécsi Városfejleszési Nonprofi Kf. 76 Pécs, Mária u. 9. email: varosfejleszes@pecs00.hu Szálloda fejleszések: - Növekvő urisaforgalom a Pécs00

Részletesebben

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ DEBECEN MEGYEI JOGÚ VÁOS TELEPÜLÉSSZEKEZETI TEVÉNEK a 8. számú vrk. Péerfia uca Hunyadi uca Darabos uca Thaly Kálmán uca álal haárol erülerészé érinő MÓDOSÍTÁSA Törzsszám: VO-2/2013 A HATÁOZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kisarcsa, Szabadság ú 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyíl ülésen árgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Kisarcsa Város Önkormánya Képviselő-esüleének

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL Sávos burkola CL A Ruukki a homlokzaburkolaok sokoldalú válaszéká nyújja. A Ruukki CL burkola a leheőségek egész árházá nyújja a homlokza rimusának, alakjának és színének kialakíásához. A CL burkolólamellák

Részletesebben

Gazdasági területfejlesztés

Gazdasági területfejlesztés Gzdsági erülefejleszés Szomhely 86-87.sz. főuk körforglmú csomóponján Némeh Szolcs +36 20/93-77-622 Adoságok: Szomhely Nyug-Mgyrország és z Alpoklj érség közponj, legjelenõse ngyváros. Egyenlő ávolságr

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Város-Teampannon Kft. 2014. november

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Város-Teampannon Kft. 2014. november ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA TÖBB RÉSZTERÜLETEN VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2014.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

"#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + "() *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + () *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ?* & @.9?*= @,9 =8 @5-9 "& & @ & @5-98& @569 " " " " " " " " " " " " " " " " " &&"( * + "( *,--.//,--0/,--0//,--1/,--1//,--2/ 3.-.3..42-25.1 0.6-2,2,1511 6-0340. 40,.-3.,2014 6250,,,--2// 4.41. 13..01-010.0,.

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

víz, villany, gáz, telefon 102. Aka 5,6 M Szép összkomfort 104. Bársonyos 6 M komfort 106. Csatka 11 M 108. Bakonybánk 7 M gáz, telefon

víz, villany, gáz, telefon 102. Aka 5,6 M Szép összkomfort 104. Bársonyos 6 M komfort 106. Csatka 11 M 108. Bakonybánk 7 M gáz, telefon Malomsoki Ingalanközveíés és ingalan érékbecslés IRODA ÚJ CÍME: 2870 Kisbér, Rákóczi F. u. 30. Tel., Rögz., Fax: 34/353-363 Mobil: 30/9274-708 email: malomsokingalan@freemail.hu www.kisber.hu/céglisa Ssz.

Részletesebben

Törzsszám: FI-5/2016.

Törzsszám: FI-5/2016. DEBECEN MEGYEI JOGÚ VÁOS TELEPÜLÉSSZEKEZETI TEVÉNEK VALAMINT A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TEVÉNEK TEÜLETÉSZT ÉINTŐ MÓDOSÍTÁSA 1.. vrk. Böszörményi ú Barók Béla uca Honvédemeő uca Csörsz

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

Téglakeríések Téglakeríések Kovácsolvas keríések Présház ajók Présház ajók úburkola Vörösmary uca /a 0/ / / /A ú 0 / ú ú / ú /A ú k úburkola k úburkola k úburkola sor - Móra F. uca áro úburkola /b /b 0

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához I. Projek adalap a Társadalmi Megújulás Operaív Program Nemzeiségi anulók nevelésének és okaásának segíése c. pályázai felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.4.1.A-08/2 A projekek az Európai Unió ámogaásával, az

Részletesebben

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 9. SZ. MÓDOSÍTÁS

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 9. SZ. MÓDOSÍTÁS 1 MÓR TELEPLÉSRENDEZÉSI ESZÖZÖ 9. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 2/2015 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG észül a elepülésfejleszési koncepcióról, az inegrál elepülésfejleszési sraégiáról és a elepülésrendezési eszközökről, valamin

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmaó 09 ÉETTSÉGI VIZSG 00. májs 4. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ OKTTÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

) (11.17) 11.2 Rácsos tartók párhuzamos övekkel

) (11.17) 11.2 Rácsos tartók párhuzamos övekkel Rácsos arók párhuzamos övekkel Azér, hog a sabiliási eléelek haásá megvizsgáljuk, eg egszerű síkbeli, saikailag haározo, K- rácsozású aró vizsgálunk párhuzamos övekkel és hézagos csomóponokkal A rúdelemek

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

Portfóliókezelési szabályzat

Portfóliókezelési szabályzat A szabályza ípusa: A szabályza jóváhagyója: A szabályza haályba lépeője: Működési Igazgaóság Igazgaóság elnöke Porfóliókezelési szabályza Szabályza száma: 9/015 erziószám: 1.7 Budapes, 015. auguszus 7.

Részletesebben

A hőszivattyúk műszaki adatai

A hőszivattyúk műszaki adatai Gyáró: Geowa Kf. Vaporline GBI (x)-hacw folyadék-víz hőszivayú család Típusok: GBI 66; GBI 80; GBI 96; A hőszivayúk műszaki adaai Verzió száma: 1.0 2010-02-15 Cím: Békéscsaba Szabó D.u.25. 5600 HUNGARY

Részletesebben

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Báger Guszáv A nemzegazdasági ervezés megújíásának koncepciója AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) ellenõrzései és kuaóinézeének elemzései alapján az a véleményünk, hogy Magyarországon

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.3 2.5 Erőmű-beruházások érékelése a liberalizál piacon Tárgyszavak: erőmű-beruházás; piaci ár; kockáza; üzelőanyagár; belső kama. Az elmúl évek kaliforniai apaszalaai az

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

H-1. 5 8 kt. Helyszínrajz M=1:500

H-1. 5 8 kt. Helyszínrajz M=1:500 11 ock János uca 560 4 561 5 535 540 19 565 16 525 566 526 14 529 k 527 burkol felüle, kukaároló meglévő ávirányíású olókapu 562 meglévő magánú 3 531 2, 5,50 5 2, 2, 2, 2, 2, 5,00 5,93 2,04 7 534 2, 16,24

Részletesebben

KÖZÚTI JELZÉSEK. A forgalom IRÁNYÍTÁSÁHOZa járművezetőhöz információkatkell eljuttatni 2010.11.09.

KÖZÚTI JELZÉSEK. A forgalom IRÁNYÍTÁSÁHOZa járművezetőhöz információkatkell eljuttatni 2010.11.09. UTAK KÖZÚTI JELZÉSEK 8. ELŐADÁS A forgalom IRÁNYÍTÁSÁHOZa járművezeőhöz információkakell eljuani A fedélzei inelligens eszközök SZEMÉLYRE SZABOTT információka szolgálanak jellemzően ájékozaás köelező érvényű

Részletesebben

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK 2.2.45. Szuperkriikus fluid kromaográfia Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 4, 4.1 és 4.2 2.2.45. SZUPEKITIKUS FLUID KOATOGÁFIA A szuperkriikus fluid kromaográfia (SFC) olyan kromaográfiás elválaszási módszer, melyben

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Dél-Kele Alföld Régió Budapes, 2004. november

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Budapes, 2011. auguszus Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Bevezeés A úlgerjeszés elleni védelmi unkció generáorok és egységkapcsolású ranszormáorok vasmagjainak úlzoan

Részletesebben

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása hagyományos beszállíás JIT-elvû beszállíás az uolsó echnikai mûvele a beszállíás minõségellenõrzés F E L H A S Z N Á L Ó B E S Z Á L L Í T Ó K csomagolás rakározás szállíás árubeérkezés minõségellenõrzés

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

Megtelt-e a konfliktuskonténer?

Megtelt-e a konfliktuskonténer? Közpoliikai kihívások az új évizedben Vigvári András Megel-e a konflikuskonéner? Néhány pénzügyi szempon a helyzeérékeléshez és a rendszer áalakíásához KKözhelynek és öbb oldalról bizonyíonak 1 számí az

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 6/2006. (II. 28.) önkormányzati rendelete BAK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 6/2006. (II. 28.) önkormányzati rendelete BAK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 6/2006. (II. 28.) ÖR Bak Épíési Szabályzaáról Bak Község Önkorányza Képvisel -esülee 6/2006. (II. 28.) i rendelee BK HELYI ÉPÍTÉSI SZBÁLYZTÁRÓL ódosíásokkal: 13/2006. (IX. 18.) ÖR, 12/2007. (XI. 29.) ÖR,

Részletesebben

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és Házi feladaok megoldása 0. nov. 6. HF. Haározza meg az f 5 ugyanabban a koordináarendszerben. Mi a leheséges legbővebb érelmezési arománya és érékkészlee az f és az f függvényeknek? ( ) = függvény inverzé.

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

Határozati javaslat 4. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 4.1 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA

Határozati javaslat 4. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 4.1 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA 4. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 4.1 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Határozati javaslat Érd MJV Önkormányzat Közgyűlése a 233/2010. (VII.19) KGY. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Tervet a következőképpen

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK 2011.8.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkoási akusok) IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2011. június 30.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

TESKÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. FELELŐS TERVEZŐ: Fercsák Ágnes településmérnök TT-20-0277/07

TESKÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. FELELŐS TERVEZŐ: Fercsák Ágnes településmérnök TT-20-0277/07 TESKÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FELELŐS TERVEZŐ: Fercsák Ágnes elepülésmérnök TT-20-0277/07 MEGBÍZÓ: Teskánd Község Önkormányza Képviselő Tesülee 8991 Teskánd, Rákóczi F. u. 3. 2012. február

Részletesebben

2/2012. (II.1.) 3/2012. (II.1.)

2/2012. (II.1.) 3/2012. (II.1.) Érdi II. évfolyam. 1. szám 2012. Február 1. Érd Megyei Jogú Város hivaalos lapja Taralom I. Rendeleek 2 1/2012. (II.1.) önkormányzai rendele Érd Megyei Jogú Város Helyi Épíési Szabályzaáról szól, 31/2010.

Részletesebben

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1 APPEX MENEBEÉEK PONOSSÁG ÉS ARÓSSÁG A KÖNNYŰ ANYAGOK ERÜLEÉN Joined o las. www.kv-fasening.hu 1 A KV-Fasening Group a kiváló minőségű köőelem- és ömíésalkalmazások nemzeközileg elismer szakérője. A KV

Részletesebben

Elektronika 2. TFBE1302

Elektronika 2. TFBE1302 DE, Kísérlei Fizika Tanszék Elekronika 2. TFBE302 Jelparaméerek és üzemi paraméerek mérési módszerei TFBE302 Elekronika 2. DE, Kísérlei Fizika Tanszék Analóg elekronika, jelparaméerek Impulzus paraméerek

Részletesebben

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram Hielkérelmi adalap egyéni vállalkozások részére Údíj Hielprogram (a hielkérő egyéni vállalkozás elnevezése) A hielkérelmi adalap ávéele nem köelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr.- a hielnyújásra! Az

Részletesebben

49/2002. (VII. 26.) OM rendelet. a szakképzéssel kapcsolatos egyes oktatási miniszteri rendeletek módosításáról

49/2002. (VII. 26.) OM rendelet. a szakképzéssel kapcsolatos egyes oktatási miniszteri rendeletek módosításáról 49/2002. (VII. 26.) OM rendele a szakképzsel kapcsolaos egyes okaási miniszeri rendeleek módosíásáról A szakképzről szóló 1993. évi LXXVI. örvény 4. (1) bekezdének a) ponjában kapo felhaalmazás alapján

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. örvény a ársadalombizosíási nyugelláásról, egységes szerkezeben a végrehajásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeleel [A vasag beűs szöveg az 1997. évi LXXXI. örvény (a ovábbiakban:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja:

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja: A hőérzeről A szubjekív érzés kialakulásá dönően a kövekező ha paraméer befolyásolja: a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli eloszlása, válozása, a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee,

Részletesebben

Balatonederics község

Balatonederics község Blonederis község Településrendezési eszközök módosíás Egyszerűsíe eljárás Véleményezési ervdokumenáió Megrendelő: Blonederis özség Önkormányz Blonederis, ossuh u.. eseneomji özös Önkormányzi ivl eseneomj,

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS SZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ AZ IPARK PÉCS - PÉCS DÉLI IPARI PARK TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN AZ IPARK

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet területi hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet területi hatálya Budpes Főváros XVII. kerüle Rákosmene Önkormányz Képviselő-esüleének 27/2015. (VIII. 27.) önkormányzi rendelee Budpes Főváros XVII. kerüle MÁV Budpes-Hvn (80-s számú) vsúvonl meni erüle Kerülei Épíési

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA BEFEKTETÉS POLTKA TARTALM KVONATA haályos: 2016.06.02-ől A Pénzár befekeési evékenységének célja a Pénzár agjai álal illeve javára eljesíe befizeések, ezen belül pedig elsősorban a pénzáragok egyéni számláin

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK. A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK. A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók. SZE-MKK nézmény elérheősége: 2100 Gödöllő, Páer Károly u.1. Telefon: (28) 522-059, (28) 522-000/1036 Fax: (28) 410-804 E-mail: anulmanyi@mkk.szie.hu Honlap: hp://www.mkk.szie.hu AZ ELEKTONKUS JELENTKEZÉS

Részletesebben

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése Terülei elláási egyenlőlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb elláási emaikus érképek készíése és érbeli saiszikai elemzése OKTK 1646/III.b. sz. kuaás Kuaási zárójelenés Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Szüleési hely, idő: Állampolgárság: Családi állapo: SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Kriszián Budapes, 1977. 06. 29. magyar Nős, ké gyermek édesapja ISKOLAI VÉGZETTSÉG Meől meddig

Részletesebben

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata Radnai Máron Haáridős indexpiacok érési folyamaa Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási Egyeem Pénzügy anszék émavezeő: Dr. Száz János Minden jog fennarva Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Nyuga-Alföld RÉGIÓ Budapes, 2004. november.

Részletesebben

Lapunk következõ száma 2012. augusztus 17-én, pénteken jelenik meg!

Lapunk következõ száma 2012. augusztus 17-én, pénteken jelenik meg! V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V Á R KERÜLET K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT Félmilliárdból újul meg a Rudas N A P H E G Y L A P J A l W W W. B U D AVA R. H U l

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról melléklettel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról melléklettel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5 www.kh.hu 215.7.16 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5565 5765 cink LME 3hó () 254 2 nikkel LME 3hó () 1162 1198 alumínium LME 3hó

Részletesebben

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell MÛHELY Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 29. január (84 92. o.) DOBOS IMRE Dinamikus opimalizálás és a Leonief-modell A anulmány a variációszámíás gazdasági alkalmazásaiból ismere hárma. Mind három alkalmazás

Részletesebben

Tavaszköszöntõ családi sportnap a Czakón 5., XVIII. 2013. A B U DA P E S T I.

Tavaszköszöntõ családi sportnap a Czakón 5., XVIII. 2013. A B U DA P E S T I. V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V Á R KERÜLET K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT Megemlékezés a Márai szobornál Április 11-e a Kölésze napja és Márai Sándor szüleésének

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások 1. felada Egymás kölcsööse kizáró beruházások közöi válaszás. Ké külöböző ípusú gépe szerezheük be egyazo művele elvégzésére. A ké egymás kölcsööse kizáró projek pézáramlásai ($) a kövekező ábláza muaja:

Részletesebben

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat Közgazdasági Szemle, LX. évf., 213. november (1169 127. o.) Paramerikus nyugdíjreformok és éleciklus-munkakínála A ársadalombizosíási nyugdíjrendszer finanszírozása puszán a demográfiai folyamaok kövekezében

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására Előerjesző: Készíee: Szika Péer polgármeser Vincze Csaba önkormányzai vezeője rendésze Tárgy: Javasla önkormányzai rendészei szerv lérehozására Tiszel Képviselő-esüle! A Képviselő-esüle 2015. április 14-i

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Járműelemek I. (KOJHA 7) Tengelyköés kisfelada (A ípus) Szilárd illeszés Járműelemek és Hajások Tanszék Ssz.: A/... Név:...................................

Részletesebben

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2016. MÁJUS.../2015 (...) SZ. ÖNK. RENDELET 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti véleményezési anyag

Részletesebben

A T LED-ek "fehér könyve" Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl

A T LED-ek fehér könyve Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl A T LED-ek "fehér könyve" Alapveõ ismereek a LED-ekrõl Bevezeés Fényemiáló dióda A LED félvezeõ alapú fényforrás. Jelenõs mérékben különbözik a hagyományos fényforrásokól, amelyeknél a fény izzószál vagy

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 2-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása 3. Gyakorla A soros áramkör anlmányozása. A gyakorla célkiőzései Válakozó áramú áramkörökben a ekercsek és kondenzáorok frekvenciafüggı reakív ellenállással ún. reakanciával rendelkeznek. Sajáságos lajdonságaik

Részletesebben

OLAJFOGÓK ZSÍRFOGÓK ÁTEMELŐK SZIKKASZTÁS TÁROZÓ TARTÁLYOK

OLAJFOGÓK ZSÍRFOGÓK ÁTEMELŐK SZIKKASZTÁS TÁROZÓ TARTÁLYOK PRCO C 178 TÁROZÓ TRTÁLYOK SZIKKSZTÁS ÁTEMELŐK ZSÍRFOGÓK OLJFOGÓK ZSÍRLEVÁLSZTÓ PRCO C berendezések alkalmazási erülee vonakozó magyar és Európai Uniós előírások érelmében a közcsaornába örénő bevezeés

Részletesebben

4. számú melléklet A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. Határidő. Módja, eszköze

4. számú melléklet A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. Határidő. Módja, eszköze 4. számú mellékle ervezsel i nyomvon Munkafolyama, evékenység 1. Kölségvei ervez - a erveze ére v elmélei, szakmai felkzül - a ervez munkafolyamaokra v lebonása, munkamegoszás - a ervezsel feladaelláásra

Részletesebben

BOLDOGKÖVÁRALJA KÖZSÉG

BOLDOGKÖVÁRALJA KÖZSÉG PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9.I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 Mobil: 06/70/530-6676

Részletesebben

M E L L É K L E T E K, F Ü G G E L É K E K. a 2/2012. (I.27) rendelettel módosított 30/2004. (X.18.) rendelethez

M E L L É K L E T E K, F Ü G G E L É K E K. a 2/2012. (I.27) rendelettel módosított 30/2004. (X.18.) rendelethez Sajószenpéer Településrendezési Terve HÉSZ Mellékleek, Függelékek M E L L É K L E T E K, F Ü G G E L É K E K a 2/2012. (I.27) rendeleel módosío 30/2004. (X.18.) rendelehez 1. számú mellékle: Szabályozási

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

BEVEZETŐ. 1 M u n k a s z e r v e z é s S c h m i d t R o b e r t

BEVEZETŐ. 1 M u n k a s z e r v e z é s S c h m i d t R o b e r t BEVEZETŐ A munkaszervezés célja, szervezeek elsősorban vállalaok anulmányozása.foglalkozik a vállalaok irányiásával is. Tágabb érelemben szervezés ala külömböző részek összekapcsolásá érjük céludaos működésük

Részletesebben