Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály"

Átírás

1 Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Dél-Kele Alföld Régió Budapes, november 15.

2 Bevezeés, előzmények A Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium megbízására elkészül a Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken című éma, amely az ország erüleén hé olyan érsége ár fel, ahol a hulladékgazdálkodás fejleszésére szükség lenne, de eddig a érségben érine önkormányzaok és/vagy vállalkozások nem készíeek erve, projekjavaslao, a megoldásra. A vizsgálandó erüleeke a már nemzeközi ámogaásra elfogado vagy előkészíés ala levő (a ovábbiakban fuó projekek ) komplex hulladékgazdálkodási projekervek haározák meg. A anulmány árgya az ezek közö kimarad elepülések, illeve régiók vizsgálaa ( fehér folok ), függelenül a közigazgaási elhaárolásokól (vagyis a megyei hovaarozásokól). Jelen részanulmány a Dél-Kele Alföld erüleén szükséges és leheséges hulladékgazdálkodási fejleszésekre ad szakmai javaslao. A nemzeközi ámogaásokból kimaradó elepülések, erüleek alapadaai, jelenlegi hulladékgazdálkodási helyzeének ényszerű meghaározása érdekében első lépésben az összes érine önkormányza számára kérdőíve küldek szé a anulmány készíői. Az önkormányzaok megkeresésével párhuzamosan konzulálak a erüle jelenősebb szolgálaóival, illeve ovábbi érine szervezeekkel a regionális, illeve erülei elképzelések és leheőségek felérképezésére. Az önkormányzai felmérés alapveően sikeresnek, reprezenaívnak ekinheő, a elepülések részéről a válaszolási hajlandóság %, országos álagban 60% vol. Az érine lakosszám ekineében az arány még jobbnak bizonyul, a válaszoló önkormányzaok a lakosság 71%-á képviselik. A anulmányunk árgyá képező, nemzeközi hulladékgazdálkodási ámogaásokból kimaradó erüleek 687 önkormányzao, illeve minegy lakos jelenenek. Ezek a fehér folok alapveően az alábbi egybefüggő erüleeke akarják: 1. Nógrád régió 2. Duna-Tisza-köze régió 3. Jászság Dél-Heves régió 4. Dél-Kele Aföld régió 5. Komáromi régió 6. Nyuga-Dunánúli régió A jelen részanulmány az álalános helyzeelemzési és javasla fejezenek egy nagyobb összefüggő erüleegységre a Dél-Kele Alföldre vonakozó részei aralmazza. A árgyi régió a mellékel ábra muaja be. 2

3 1. fuó projekekből kimaradó elepülések ill. erüleek helyzeének elemzése Az ado régiókban egyes jelenősebb közszolgálaás végző cégek megkeresésével felmérés végezünk (személyes inerjú és kérdőív formában is) annak érdekében, hogy ájékozódjunk a szándékukról, erveikről. A régió hulladékgazdálkodási rendszerének fejleszése szemponjából rendkívül lényeges a meglévő lerakók alapos ismeree, illeve elemzése, mivel ez meghaározó lehe az egyes régiókban kialakíandó projekekre, illeve a elepülések hovaarozására. A hulladékgazdálkodási rendszerek jellemzően 2-3 nagyobb lerakóelep köré szerveződnek, amelynek egy része meglévő elep. A kérdőívben rögzíeük az egyes hulladéklerakók szolgálaási körzeére jellemző legfonosabb adaoka, a szolgálaás jelenlegi szinjé. A személyes inerjúk során felmérük a fejleszési leheőségeke, erveke, koncepcióka, egy eseleges állami/nemzeközi szerepvállalás leheőségé a korszerű hulladékgazdálkodási rendszerek kialakíásában A hulladékgazdálkodási közszolgálaással kapcsolaos ámogaási rendszer alanyai közé bekerülek az önkormányzaok melle a közszolgálaók is, mivel gyakorlailag az önkormányzaokkal köö szerződésekkel önkormányzai feladaok elláásá veék á, ezér a feladaaik elláásához szükséges fejleszésekhez állami ámogaás is igénybe vehenek, azaz például sikerrel pályázhanak a szolgálaási körzeükben a szelekív hulladékgyűjés működeéséhez szükséges eszközök beszerzésének ámogaására. A kövekezőkben ismerejük a régióra vonakozó részlees adaoka, fejleszési leheőségeke. A logikusabb árgyalás vége ebben a fejezeben muajuk be és vejük össze a helyzee a Regionális Hulladékgazdálkodási Tervekben foglal elképzelésekkel is. 1.1 Dél-Kele Alföld Régió Jelen projekjavasla eseében Dél-Kele Alföld Régió ala a dél-kelei országhaáról Csongrád-megyének a Tiszáól kelere eső része, Békés-megye egész erülee, Hajdú- Biharmegye ké elepülése, és Jász-Nagykun-Szolnok-megye dél-kelei csücske érendő a szelevényi hulladéklerakóhoz csalakozó elepülésekkel. A vizsgál érségben a Dél-Kele Alföld Régióban 120 elepülés közel fővel öbb közpon köré szerveződik. Békés, Murony, Körösarcsa, Bélmegyer, Vésző, Okány, Biharugra, Körösnagyharsány, Gesz, Kevermes, Köegyán, Sarkadkereszúr; Békéscsaba, Mezőberény, Telekgerendás, Újkígyós, Méhkerék, Tarhos, Csárdaszállás, Dévaványa, Zsadány, Szeghalom, Kamu, Gerendás, Almáskamarás, Ecsegfalva, Dombiraos, Csabaszabadi, Füzesgyarma, Kerésszige, Szabadkígyós, Kéegyháza, Körösladány, Körösújfalu, Lökösháza, Újszalona, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Mezőgyán, Nagykamarás, Kisdomdegyház, Puszaolaka, Végegyháza, Kondoros, Sarkad, Kunágoa; Gyomaendrőd, Hunya, Késoprony, Örménykú; Orosháza, Kardoskú, Nagybánhegyes, Nagyszénás, Székkuas, Puszaföldvár, Gádoros, Eperjes, Csorvás, Nagymágocs, Derekegyház, Kaszaper, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza, Fábiánsebesyén; Békéssámson, Csanyelek, Felgyő, Földeák, Hódmezővásárhely, Nagyér, Márély, Mindszen, Algyő, Ambrózfalva, Baonya, Csanádalberi, Csanádapáca, Domaszék, Deszk, Ferencszállás, Klárafalva, Kiszombor, Maroslele, Mezőhegyes, Nagylak, Óföldeák, Pivaros, Tókomlós; Szarvas, Csabacsüd; 3

4 Szenes, Szegvár, Nagyőke; Makó, Királyhegyes, Magyarcsanád, Apáfalva, Kövegy, Csanádpaloa, Nagylak; Szelevény, Kunszenmáron, Csépa, Tiszaug, Tiszaföldvár, Öcsöd, Tiszainoka, Cibakháza, Doboz, Gyula, Elek, Dombegyház, Bucsa, Ebes, Nádudvar, Tiszakécske, Kenderes, Kisújszállás. A régió hulladékgazdálkodási közszolgálaásá jelenleg íz szolgálaó lája el. A régióban alálhaó néhány elepülés (13 db), amely önállóan végzi hulladékgazdálkodási feladaai (Doboz, Elek, Gyula, Kevermes, Dombegyház, Bucsa, Kunmadaras, Karcag-Berekfürdő, Kenderes, Kisújszállás, Tiaszakécske, Nádudvar). A régió jellemzően alföldi elepülések sokaságából áll. A dél-kelei országhaár mia a haárközeli elepülések hulladékgazdálkodási szemponból széagozódoak. A kisrégiós szolgálaók álal elláo elepüléseken úl ovábbi 13 elepülés nem sorolhaó egyik körzehez sem, de ezen elepülések csalakozása egy új nagy-régiós rendszerhez megoldhaó és szakmailag indokol. A hulladékos szolgálaók sok eseben ányúlnak a szomszédos erüleekre. Nem mindig érvényesül a közelség elve. A Dél-Kele Alföld Régió méree és más adoságai (földrajzi, illeve gazdasági, hulladékgazdálkodási helyzee) indokolja, hogy az egész régió öbb hulladékgazdálkodási egységre/körzere bonva vizsgáljuk (célszerűen álalában a szolgálaók álal meghaározo feloszásban) Békési körze A érség a közép-békési régió erüleén a kelei haár érinve helyezkedik el. Terüleileg eléggé széagol, sok kis elepüléssel és rossz úhálózaal rendelkezik. (A közelsége indokolá eszi a Békéscsabai regionális lerakó hosszú ávon örénő igénybevéelé.) A szolgálaó a Saubermacher Békés Hulladékgyűjő Kf. összesen 11 elepülésen, kb lakos lá el: Békés, Murony, Körösarcsa, Bélmegyer, Vésző, Okány, Biharugra, Körösnagyharsány, Gesz, Köegyán, Sarkadkereszúr Békéscsabai körze A körze Dél-Kele Békésben helyezkedik el. Keleről az országhaár, délről a hódmezővásárhelyi, dél-keleről az orosházi, észak-nyugaról a gyomaendrődi körze haárolja. A erüle középponjában van a Békéscsabai Regionális Hulladéklerakó, amely 1996-ban épül, a érség egyik legnagyobb kapaciású, korszerű lerakója. A szolgálaó TAPPE konzorcium 1 álal elláo elepülések: összesen 36 elepülés, öbb min lakos: Békéscsaba, Mezőberény, Telekgerendás, Újkígyós, Méhkerék, Tarhos, Csárdaszállás, Dévaványa, Zsadány, Szeghalom, Kamu, Gerendás, Almáskamarás, Ecsegfalva, Dombiraos, Csabaszabadi, Füzesgyarma, Kerésszige, Szabadkígyós, Kéegyháza, Körösladány, Körösújfalu, Lökösháza, Újszalona, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Mezőgyán, Nagykamarás, Kisdombegyház, Puszaolaka, Sarkad, Kunágoa, Kondoros, Végegyháza. 1 A konzorcium agjai: TAPPE Kf., Békés-Manifesz Kh., Békéscsabai Városgazdálkodási Kf. 4

5 Gyomaendrődi körze A körze Közép-Békésben helyezkedik el. Keleről a békéscsabai, délről az orosházi, nyugaról a szelevényi körzeek haárolják. Az áadás elő álló Gyomaendrődi Regionális Hulladéklerakó 2 Békés-megyében hulladékgazdálkodási szemponból meghaározó jelenős szabad kapaciással és aralék erüleel rendelkező lerakó lesz. A Gyomaszolg Ipari Park Kf. összesen 4 elepülés közel lakosá lája el: Gyomaendrőd, Hunya, Kardos, Örménykú Orosházi körze A körze Békés-megye középső részén alálhaó. Északról a gyomaendrődi, keleről a békéscsabai, délről a hódmezővásárhelyi, nyugaról a szenesi körzeek haárolják. Hulladékgazdálkodási szemponból Békés-megye nagy körzee, amely jelenleg is minegy lakos hulladékbegyűjésé és áralmalaníásá lája el. A szolgálaó Orosházi Városüzemeleési és Szolgálaó R. 15 elepülés, öbb min lakos lá el: Árpádhalom, Csorvás, Derekegyház, Gádoros, Kakasszék, Kardoskú, Kaszaper, Medgyesegyháza, Nagybánhegyes, Nagymágocs, Nagyszénás, Orosháza, Puszaföldvár, Puszaszőlős, Székkuas Hódmezővásárhelyi körze A körze Csongrád-megye dél-kelei részén alálhaó. Dél-keleről az országhaár, délről a makói körze, nyugaról a Tisza, északról az orosházi körze haárolja. Terülei elhelyezkedése mia kele-nyugai irányban elnyúló. A szolgálaó A.S.A. Hódmezővásárhely Köziszasági Kf. 26 elepülés, közel lakosá lája el: Algyő, Ambrózfalva, Baonya, Békéssámson, Csanyelek, Csanádalberi, Csanádapáca, Deszk, Domaszék, Felgyő, Ferencszállás, Földeák, Hódmezővásárhely, Kelebia, Kiszombor, Klárafalva, Maroslele, Márély, Mezőhegyes, Mindszen, Nagyér, Nagylak, Óföldeák, Pivaros, Tompa, Tókomlós Szarvasi körze Terüleileg a gyomai körze fogja közre nyugaról és keleről, délről az orosházi körze haárolja. A szolgálaó a hulladékgyűjés és szállíás végző KOMÉP Kf. Az álala elláo 2 elepülés, közel lakos jelen (Szarvas, Csabacsüd) Szenesi körze A szenesi körzee északról a szelevényi, keleről az orosházi, délről a hódmezővásárhelyi körze, nyugaról a Tisza haárolja. A szolgálaó a Szenesi Önkormányza Városelláó Inézménye, az álala elláo 5 elepülés, lakossal (Eperjes, Nagymágocs, Nagyőke, Szegvár, Szenes). 2 A projekjavasla időponjában (2004. április) 5

6 Makói körze A körze Csongrád-megye dél-kelei részén alálhaó. A makói körzee délen az országhaár, északról a hódmezővásárhelyi körze haárolja. A szolgálaó Becker Pannónia Kf. álal elláo 6 elepülés, közel lakossal (Apáfalva, Csanádpaloa, Királyhegyes, Kövegy, Magyarcsanád, Makó) Szelevényi körze A körze a Tisza-meni kiselepüléseke fogja össze. Keleről a gyomaendrődi, délről a szenesi körze, nyugaról a Tisza haárolja. A szolgálaó Rehmann Recycling Hungária Kf. összesen 16 elepülés (Cibakháza, Csépa, Cserkeszőlő, Kunszenmáron, Marfű, Meserszállás, Mezőhék, Nagyrév, Öcsöd, Rákócziújfalu, Szelevény, Tiszaföldvár, Tiszainoka, Tiszakür, Tiszasas, Tiszaug) közel lakosá lája el. Nincs információ a közszolgálaás elláásáról Bucsa és Dombegyház eseében Hulladékgazdálkodási szemponból való egybefüggőség, az egybefüggő erüleek szelekív hulladékkezelési szinje A békési körze szolgálaója a elepüléseken a elepülési szilárd hulladék begyűjésé és lerakásá lája el. A körzenek célszerű hulladéklerakási szemponból a jövőben a békéscsabai lerakóhoz csalakoznia és egyéb hulladékkezelési műveleek is a közös logiszikai rendszerben örénő működés indokolják. A erüle széagolsága mia indokol egy árakóállomás megépíése, amelye Okány községbe erveznek. A Kf. álal jelenleg használ lerakók; Békés, Körösarcsa, Murony, Okány, Vésző. Az ö lerakóból a békésinek április 1-jéig, a muronyinak dec. 31-ig, az okányinak dec. 31-ig, a vészőinek június 30-ig, a körösarcsainak pedig dec. 31-ig van működési engedélye. Békésen ké éve működik szelekív hulladékgyűjés, jelenleg 2 db hulladékgyűjő szige van, még ebben az évben ovábbi 11 db fog épülni. A öbbi elepülésen április 1-jével indul és év végéig befejeződik a szelekív gyűjés kialakíása (Sarkadkereszúron már működik). A békéscsabai körze szolgálaója a elepüléseken a elepülési szilárdhulladék begyűjésé, áralmalaníásá lája el. A szolgálaásba bevon elepülések hulladékai a békéscsabai (önkormányzai ulajdon), a mezőberényi (TAPPE Kf. ulajdona), és a szeghalmi hulladéklerakókba szállíják (mindhárom eseben azonos a lerakó üzemeleője). A három lerakó közül a Békéscsabai Regionális Lerakó kialakíása megfelel a 22/2001-es KöM rendele előírásainak. (környezevédelmi engedély: KFH /1995., hulladékkezelési engedély: /2003, elepengedély: II , az egységes környezehasználai engedély folyamaban) A Békéscsabai Regionális Hulladéklerakó hasznos erülee összesen 16 ha. Ebből jelenleg az első üem működik, amelynek erülee 3,3 ha. A jelenleg üzemelő I. üem medencéje várhaóan 2006-ra elik meg. Ekkor nyiják meg a II. üeme, amelynek erülee 4,0 ha. A lerakón kialakíandó medencék eljes erülee 16 ha, ami évig képes befogadni a régió hulladékai. A szeghalmi és a mezőberényi lerakó is 2008-ig ervezik működeni, a felülvizsgálai eljárás még nem kerül lezárásra, az IPPC engedélyezés is folyamaban van. A szolgálaási erüleen 1997 óa örénik szelekív hulladékgyűjés. Békéscsabán 50 hulladékszige üzemel, ahol papír, színes és fehér üveg, és műanyag palack szelekív gyűjése 6

7 folyik. 30 nagyvállalanál van kihelyeze szelekív gyűjő edényze. A szolgálaó folyamaosan bővíeni kívánja a szelekív hulladékgyűjésbe bevon elepülések köré. A gyomaendrődi körze szolgálaója jelenleg a elepüléseken begyűjö elepülési szilárd hulladéko a gyomaendrődi régi hulladéklerakóba szállíja, egy bányagödörbe. Ez a lerakó csak az új, regionális lerakó áadásáig használják. A régi lerakó eseében nem nyújoak be felülvizsgálai dokumenáció. A megépül új gyomaendrődi regionális hulladéklerakó májusában áadásra kerül, a csalakozó elepülésekkel együ öbb min fő hulladéká fogja befogadni. A hulladékkezelő mű ulajdonos elepülései (Csabacsűd, Csárdaszállás, Gyomaendrőd, Hunya, Kardos, Késoprony, Kondoros, Örménykú, Szarvas). A gyomaendrődi regionális lerakó kialakíása megfelel a 22/2001-es KöM rendele előírásainak, egységes környezehasználai engedéllyel rendelkezik ( /2004. sz. haároza). A korszerű műszaki védelem melle zöldhulladék-komposzáló is épül. A regionális lerakó üzemeleőjé pályázai úon fogják kijelölni, így jelenleg még nem ismer az üzemeleő. A Gyomaszolg Ipari Park Kf. a szelekív gyűjés 2004-ben vezee be. Az orosházi körze szolgálaója álal működee orosházi hulladéklerakó június 30-ig rendelkezik működési engedéllyel (2030-5/2003. sz. haároza) mivel a lerakó nem rendelkezik megfelelő műszaki védelemmel. A lerakó szabad kapaciása kb m 3, amely a jelenlegi állapooka figyelembe véve 2009-ig elne meg. Az orosházi lerakón zöldhulladék komposzáló is léesül, épíési engedélyezése folyamaban van. A hulladék kezelése hagyományos kompakoros ömöríéssel és folyamaos akarással örénik. Orosházán 38 db gyűjőszigeen és 9 bevásárlóközponban van kihelyeze szelekív hulladékgyűjő. Medgyesegyházán 4 db gyűjőszige van. Orosháza, Mezőkovácsháza és Szenes önkormányzaai szándéknyilakozao írak alá, mely szerin a kisérségek önkormányzaai kezdeményezik a Dél-Békési Komplex Települési Regionális Begyűjő-kezelő Rendszer lérehozásá, név szerin a kövekezők: Almáskamarás, Árpádhalom, Baonya, Békéssámson, Csanádapáca, Csorvás, Derekegyház, Dombegyház, Dombiraos, Eperjes, Fábiánsebesyén, Gádoros, Gerendás, Kardoskú, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágoa, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Nagymágocs, Nagyszénás, Nagyőke, Orosháza, Puszaföldvár, Puszaolaka, Szenes, Tókomlós, Végegyháza. A elepülések népessége összesen fő. Nyilakozo ovábbá a Saubermacher Magyarország Környezevédelmi Szolgálaó Kf., hogy a Saubermacher Békés Kf., min a érségben kommunális lakossági hulladékgyűjés és elhelyezés végző szolgálaó csalakozik a rendszerhez és ezzel újabb fő hulladéká kezelhei a majdan működő rendszer. A hódmezővásárhelyi körze szolgálaója lakos hulladékgazdálkodási közszolgálaásá lája el. Sajá begyűjés kereében Hódmezővásárhelyen 50 db hulladékgyűjő szigee üzemelenek. A szelekíven gyűjö hulladékok: papír, műanyag, üveg és fém ialos doboz. Mezőhegyesen árakóállomás üzemel, amely lakos hulladékának kéüemű szállíásához használhaó. A Hódmezővásárhelyi Regionális Hulladéklerakón (mely az A. S. A. Kf. ulajdonában van) a hulladékok elhelyezésére jelenleg m 2 erüleen kialakío, műszaki védelemmel elláo lerakóér szolgál. A regionális lerakó rendelkezik a hulladékkezelési evékenység végzéséhez szükséges összes engedéllyel (környezevédelmi engedély: KFH /1995., az egységes környezehasználai engedély folyamaban, elepengedély: II ). A lerakó üzemeleési engedéllyel rendelkezik 7

8 ig. Az engedély meghosszabbíása eseén a lerakó szabad kapaciásá és műszaki védelmé figyelembe véve kb ig működhe. A szarvasi körze szolgálaója 2003 év elejéől folya szelekív hulladékgyűjés. Jelenleg Szarvason 6 db hulladékszige üzemel. A szelekív gyűjés a Gyomaendrődi regionális lerakó áadásá köveően bővíeni szándékoznak. A szelekíven gyűjö hulladékoka 24 m 3 -es szállíójárművekkel szállíják el a feldolgozó üzemekbe. A hulladékgyűjő udvar készen van, használabavéeli engedélye van. Az épíés ala álló árakóállomás áadási haárideje 2004 májusa. A szarvasi elepen külön zöldhulladék-gyűjő és komposzáló van. A komposzálóelep éves kapaciás 600 onna. Szarvason működik hulladéklerakó, melynek műszaki állapoa nem megfelelő, szabad kapaciása m 3. Felülvizsgálai dokumenáció nem nyújo be (elkészíésére ig haároza van). A lerakó bezárásá köveően a hulladéko a gyomaendrődi regionális lerakóra ervezik szállíani. A szenesi körze szolgálaója Szenesen 2003 márciusáól működei a szelekív hulladékgyűjés. Jelenleg 3 db hulladékgyűjő szige üzemel, ovábbi 6 db hulladékgyűjő szigee még ebben az évben kialakíanak. A lerakó jelenlegi kapaciása m 3. A lerakó szigeelése: agyag és 2 mm-es HDPE lemez, beépíe monioring rendszerrel, csurgalékvíz gyűjő rendszerrel, 8 db. alajvízfigyelő kúal, műszaki védelme összességében kielégíő (környezevédelmi engedély: /1996, hulladékkezelési engedély: /2002, az egységes környezehasználai engedély folyamaban). A lerakó hulladékkezelése; lerakás, ömöríés, folyamaos akarás. Éves beszállío elepülési szilárd hulladék mennyisége: onna, ebből zöldhulladék onna. A szelekív gyűjés hagyományos hulladékszállíó jármű végzi, hulladékfajánkén külön meneben. Az elszállíásig az ámenei gyűjés a lerakó erüleén, elkülöníe helyen végzik. A szelekíven gyűjö hulladéko a Szenes-MÉH Kf. szállíja el ovábbi hasznosíásra. A szelekíven gyűjö hulladékok: PET palackok, egyéb műanyag palackok, fehér és színes üveg, fém ialos dobozok. A város a elepülési lerakó bezárja annak beelése uán, de nem zárja ki bővíés eseén a ovábbműködeés leheőségé. A makói körze szolgálaója a megkerese szolgálaók közül egyedül nem ado meg adaoka az álala végze hulladékgazdálkodási evékenységről. A makói lerakó a város ulajdona, az üzemeleővel köö szerződésük december 31-ig érvényes. A lerakó felülvizsgálai eljárása folyamaban van, működési engedély még nem szülee, a lerakó műszaki védelme egyébkén kielégíő, szabad kapaciása m 3. Makón a komposzáló próbaüzem ala van. A közszolgálaás díjá az üzemeleő állásfoglalása alapján az önkormányza állapíja meg, egyéb üzemeleési kérdésekben a szolgálaó dön. A szelevényi körze szolgálaója végzi a begyűjés és üzemelei a Tiszazugi Hulladékkezelő Közpono. A elepüléseken elkezdődö a szelekív hulladékgyűjés. A Szelevény-Kunszenmáron haárán alálhaó hulladéklerakó a felülvizsgálai dokumenáció alapján a /2003.sz. haározaban működési engedély kapo okóber 31-ig. A lerakó műszaki védelme kielégíő, a lerakóelep Kunszenmáron Város Önkormányzaa ulajdonában, de Szelevény erüleén van. A kezelő elepen kialakíásra ervezek egy iner hulladék feldolgozó/hasznosíó egysége, - amely engedélyezési fázisban van - ill. egy komposzáló egysége. A hulladéklerakó IPPC engedély köeles, az eljárás folyamaban van. Jelenleg az 1.,2.,3. számú kazeák felölése folyik, de az üzemeleő már jeleze a 4.sz. kazea megnyiásá 8

9 várhaóan a közeljövőben. A elep valódi nagyságá figyelembe véve igény szerin bármikor bővíheő. Engedélyeze kapaciás: m 3, szabadkapaciás: m Regionális hulladékgazdálkodási erv alapján meghaározo elképzelés A békési körze a regionális hulladékgazdálkodási erv alapján a békéscsabai regionális hulladéklerakóhoz fog csalakozni. A szolgálaóhoz arozó elepülések hulladékgazdálkodási erve még nem készül el, de július 31-ig minden elepülésen elkészíik azoka. A békési lerakó az engedély alapján március 31-ig működeheik, bezárásá köveően a békéscsabai és a gyomaendrődi lerakó közül a kedvezőbb feléeleke nyújó fogják válaszani. A békéscsabai körze hulladékgazdálkodási szemponból meghaározó lerakója a Békéscsabai Regionális Lerakó. A regionális hulladékgazdálkodási ervben is kiemel jelenősége van. A 2005-ös és a 2006-os évől ovábbi szolgálaók csalakoznak (pl. Gyula város) min hulladékbeszállíók. A békéscsabai elephelyen szelekív hulladékválogaó üzemel, amelynek jövőbeni üzemeleése függ a REVET cég álal megépíendő hulladékfeldolgozó üzemől. A REVET cég álal épíendő válogaó üzemcsarnok megvalósíhaósági anulmányának készíése jelenleg folyamaban van. Az olasz cég és a város közös konzorciumában valósulna meg a léesímény, a árgyalások még folynak. A gyomaendrődi körzeben meghaározó szerepe lesz a Gyomaendrődi Regionális Hulladéklerakónak. Megépíése a erülei hulladékgazdálkodási ervben szerepel. A regionális lerakó öbb min lakos elepülési szilárd hulladékának elhelyezésére lesz alkalmas. A lerakó megnyiásá köveően a Szarvasi KOMÉP Kf. és a környező, más szolgálaók álal elláo elepülések is a gyomaendrődi regionális hulladéklerakóba fognak szállíani. Az orosházi körzeben regionális lerakó erveznek épíeni. Ez az elképzelés jelenleg nem szerepel a erülei hulladékgazdálkodási ervben és szakmailag sem indokol új lerakási kapaciás kiépíése. Ha a regionális lerakó nem épül meg, akkor árakóállomás erveznek épíeni. A hódmezővásárhelyi körze számára a regionális hulladékgazdálkodási erv szerin a célkiűzés: a szolgálaási erüle kierjeszése, a hulladék szervesanyag-aralma csökkenésének elősegíése szelekív gyűjéssel. Az A.S.A. Hódmezővásárhely Köziszasági Kf. a kervárosokban kihelyeze zöldhulladék gyűjők darabszámá növelni fogja. Ezálal csökkenni fog a lerako zöldhulladékok mennyisége, és eljesíeni udja a örvény álal előír komposzálandó zöldhulladék mennyiségeke. A szolgálaó erve a szelekív hulladékgyűjés kierjeszése az összes elláo elepülésen, és a depóniagáz hasznosíása fűésre, később elekromos energia előállíására. A lerakó kapaciásának kihasználására a jelenlegi lakos elláoságo lakosig szerenék bővíeni. A szarvasi körzeből a regionális hulladékgazdálkodási erv alapján a Gyomaendrődi Regionális Hulladéklerakó üzembe helyezésé köveően a gyomaendrődi lerakóba fognak szállíani. A meglévő szolgálaási rendszer az előírásoknak megfelelően üzemeleni akarják a jövőben is. A szarvasi lerakó rekulivációjá meg kell valósíani. 9

10 A szenesi körzeben a regionális hulladékgazdálkodási erülei erv szerin a szenesi lerakó korszerű, műszaki védelemmel elláo lerakó, érvényes üzemelési engedéllyel rendelkezik. A erv szerin egy m 3 -es befogadóképességű kazea nyihaó még. A makói körze lerakójának működésével a regionális hulladékgazdálkodási erv hosszú ávon számol. A szelevényi körzere vonakozóan a regionális hulladékgazdálkodási erv nem aralmaz információka A körze erveze hulladékgazdálkodási projekjeinek adaai A békési körze lerakójá március 31-ével bezárni köelesek, ez köveően a hulladéko a békéscsabai regionális hulladéklerakóba szerenék szállíani. A régió erveze hulladékgazdálkodási projekje szerin Okányban árakóállomás kerül megépíésre. A szelekív gyűjés bevezeék Békés és Sarkadkereszúr elepüléseken és a öbbi közszolgálaásba bevon elepülésre is ki akarják erjeszeni. A békéscsabai körzeben Békéscsaba Önkormányzaa árgyalásoka folya a REVET olasz hulladékgazdálkodási céggel, hulladékfeldolgozó léesíéséről. A hulladékfeldolgozó a ervek szerin a Békéscsabai Regionális Lerakó mellé épülne. A jelenlegi lerakó bővíésé és a II. üem épíési munkálaai várhaóan 2006-ig el kell végezni. A békéscsabai lerakó ervezésére és bővíésére közbeszerzési eljárással pályázao fog kiírni a helyi önkormányza. Az új II. üem megnyiásával 2006 uán bizosíva lesz a regionális lerakó folyamaos működése. A város minimum 3 db hulladékudvar megépíésé ervezi Békéscsabán, a szolgálaó pedig bevezei minden elepülésen a szelekív hulladékgyűjés. Kunágoán komposzáló elepe és árakó állomás erveznek léesíeni. A gyomaendrődi körzeben a Gyomaszolg Ipari Park Kf. Gyomaendrődön megkezde a szelekív hulladékgyűjés. Ö helyen kialakíoa a hulladékgyűjő szigeeke. A 2004-es évben kerül áadásra a hulladékudvar. A ervek szerin a Kf. a kapcsolódó elepüléseken is megkezdi a gyűjőponok kialakíásá. Beállíásra kerül a szelekíven gyűjö hulladékok speciális gyűjőjárműve. Az orosházi körzeben az Orosházi Városüzemeleési és Szolgálaó R. felvállalná az Orosházán megépülő regionális hulladék lerakó üzemeleésé és a regionális lerakó megépíésé köveően egy hulladékfeldolgozó üzeme épíenének. A erv aralmazza egy hulladékgyűjő udvar, valamin egy zöldhulladék-komposzáló megépíésé komposzáló megépül, engedélyének módosíása folyamaban van. Megjegyzendő, hogy új érségi lerakó kapaciás épíése nem indokol még egy új érségi rendszer kialakíása eseén sem, vagy új áralmalaníási mód (égeés) elepíése, vagy a kiépül lerakó kapaciások racionális kihasználása (árakó állomásokon kereszül) lehe cél. A hódmezővásárhelyi körzeben a jelenleg begyűjö hulladékmennyiségek alapján 2006-ig ki kell épíeni a lerakó III. üemé. Az így megnyio új medencével bizosío a regionális hulladéklerakó 2006 uáni működése. A szelekív hulladékgyűjés addig bővíik, amíg az összes szolgálao elepülésen nem lesznek gyűjőszigeek. 10

11 A szarvasi körzeben a 2004-es évben áadásra kerül Szarvason az árakóállomás, beüzemel a hulladékgyűjő udvar és működik a komposzáló elep. A régi lerakó dec. 31.-ig bezárják és ez köveően rekuliválják. A kisérség jelenleg még önálló körzekén szerepel, de a Gyomaendrődi Regionális Hulladéklerakó áadásá köveően annak körzeéhez fog arozni. A hulladékgyűjés és -szállíás ovábbra is a KOMÉP Kf. fogja elláni. A szenesi körzeben a jelenlegi lerakó 2009-ig beelik. Az egyik elképzelés szerin ovább lenne bővíve a lerakó, egy újabb medence megépíésével. Mivel a jogszabályban előír lakos hulladékának áralmalaníására vonakozó igény nem udja a szolgálaó bizosíani, ezér még nem eldönö, hogy a lerakó fejleszésé vagy más regionális rendszerhez való kapcsolódás válaszják (Szenes csalakozik az Orosháza álal szerveze régióhoz). A makói körzere vonakozóan a szolgálaó öbbszöri megkeresésünkre sem közöl adaoka. A makói komposzáló próbaüzeme végez. A szelevényi körzeben a hulladékkezelő közpon szolgálaója ovábbi csalakozó elepülésekre számí, és folyamaos fejleszéseke végez. Az Észak-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Tervben ez figyelembe véelre kerül és a léesímény a közép és hosszú ávú számíásokban szerepel, min a érség meghaározó hulladékgazdálkodási egysége, középávú fejleszési ervek megvalósulása eseén pedig, min komplex egysége. Gyulán működik a komposzáló, a város eljes zöldhulladéká képesek fogadni és kezelni Helyzeelemzés, projek kialakíási, kapcsolódási leheőségek Jelenleg úlzoan széagol a érség a feladaok elláása vonakozásában, sok a kis körzee kiszolgáló, elavul léesímény, a szolgálaási körzeek egymásba ékelődnek. A közép- és hosszú ávra erveze hulladékkezelés regionális szinen kell megoldani, mer így bizosíhaó a maximális színvonal minimális kölségek melle, és így van leheőség külső források igénybevéelére azokhoz a beruházásokhoz, amelyekre a jogszabályokban előír színvonalú szolgálaások bizosíásához szükség van. A közeljövőben megoldandó feladaok: a meglévő kapaciások kihasználása mindaddig, amíg a felügyelőségek a lerakóka működni engedik (ez a műszaki védelem nélküli lerakók eseében néhány év (max ig), majd ez köveően ezek rekulivációja, valamennyi még működő lerakó eseében a biológiailag lebomló szervesanyagaralmú hulladék lerakási arányának csökkenése a Hg.-ben előír mérékben, a lerakókra nem szállíhaó biohulladékok szelekív gyűjésének megszervezése, egyrész a házi komposzálás mérékének növelése, valamin komposzálóelepek léesíése és működeése, a hasznosíhaó ovábbi hulladékok (főleg csomagolási papír-, műanyag-, fém-, üveghulladék) szelekív gyűjésének fejleszése gyűjőponok, hulladékudvarok kialakíásával, a szelekíven gyűjö hulladékok uóválogaása, 11

12 az épíési-bonási (iner) hulladék leheőség szerini maximális hasznosíása érdekében feldolgozó elepek kiépíése, a korábban felhagyo, illeőleg a közeljövőben beelő lerakók rekuliválása, uógondozása. A érségben rendelkezésre áll megfelelő műszaki védelmű lerakókapaciás, így az alapveő áralmalaníási feladaok elláása megoldhaó a békéscsabai, gyomaendrődi és hódmezővásárhelyi lerakókkal. Három lerakó műszaki állapoa kielégíő (Makó, Szelevény, Szenes), amelyek szinén szolgálhaják akár 2009 uán is a hulladékkezelő rendszerek áralmalaníási feladaai. Új lerakó épíésére nincs szükség. (Az orosházi régióban a dél-békési elepülések regionális lerakó megépíésé ervezik. A lerakó nem szerepel a erülei hulladékgazdálkodási ervben, és szakmailag nem is indokolhaó, ezér ha az érine önkormányzaok szándéknyilakozao esznek, csak a erülei hulladékgazdálkodási erv módosíásával a kövekező ervciklusban 3 kerülhe sor annak megvizsgálására, hogy szükség van-e a kapaciásra.) A gyűjőkörzeek öbb szolgálaó működésé érinik, és begyűjés, szállíás szemponjából ez nem akadályozó ényező, bár a gazdaságos működeés érdekében nagyobb együműködési készség lenne szükséges, és célszerűen elepíe árakóállomásokkal kell fokozni a szállíás haékonyságá, gazdaságosságá. El kell érni, hogy a három lerakón csak a más módon nem hasznosíhaó, feldolgozhaó hulladék lerakására kerüljön sor. A szelekív hulladékgyűjés léesíményei öbb elepülésen rendelkezésre állnak, illeőleg kiépíés ala vannak, azok kapaciásá azonban várhaóan folyamaosan növelni szükséges. Nem megoldo a érségben a szelekíven gyűjö hulladékok feldolgozásra előkészíése, vagyis uóválogaása, bálázása sb., erre a célra kezelőelepe kell lérehozni, célszerűen a hulladékkelekezés súlyponjában (a érség valamelyik nagyvárosában), ugyancsak érségi szinen kell megoldani a komposzálás, ami célszerűen a házi komposzálás preferálásá jeleni, még a fejleszési projek megvalósulása elő, és a elepi komposzálás (a szennyvíziszappal együ) a projek kereében. 2. A nemzeközi ámogaásokból kimarad erüleek fejleszési leheőségei A jelen anulmány egyik célja, annak meghaározása, hogy a fehér folnak minősülő erüleeken milyen módon, milyen kölségekkel és milyen ámogaási igényekkel lehe, illeve célszerű komplex hulladékgazdálkodási rendszereke beindíani. A kövekezőkben becsüljük a szükséges inézkedések irányá és nagyságrendjé. Kiindulási alapnak a már fuó projekekből levon kövekezeéseke és a helyzefelmérés eredményei ekinjük. Ennek megfelelően az alábbi gondolamenee alkalmazzuk: 1. Megállapíjuk, hogy mely erüleeken van egyálalán szükség beavakozásra, azaz új projek szervezésének előmozdíására. (Ahol ez a ervezés már megörén, illeve örénik, nyilvánvalóan a jelen anulmány kereei jóval meghaladó preciziású projek ervezés foly, illeve folyik. Ezek a erüleek valójában már ásorolhaók a megszerveződö projekekkel már lefede régiók közé.) uán 12

13 2. Összegezzük a beruházási igényeke azokra a erüleekre, amelyeken új rendszerek szerveződése célszerű. 3. A beruházási igényekhez a fuó projekek ervezéséből levon kövekezeések felhasználásával nagyságrendi kölségbecslés adunk. 4. Gazdasági, gazdaságpoliikai megfonolásoka is figyelembe véve eszünk javaslao az ado erüle kezelésére. A javasla hulladékgazdálkodási szakmai szemponok alapján készül, alapveően azzal a filozófiával, hogy a elepülési hulladékok kezelésé akkor lehe környezekímélő módon és gazdaságosan megvalósíani, ha nem csak a hulladék begyűjése és áralmalaníása örénik meg, hanem a szelekív hulladékgyűjés segíségével a hasznosíhaó és veszélyes hulladékok elkülöníése, hasznosíónak áadása, valamin a maradék hulladék áralmalaníása, a hulladék kezelése korszerű eszközökkel és léesíményekben valósul meg, regionális szervezésben, mer így bizosíhaó a kölségek opimuma, a régi lerakók felülvizsgálara, a felhagyo lerakók rekuliválásra kerülnek, a szükséges fejleszésekhez, rekulivációhoz állami és nemzeközi forrásoka vesznek igénybe az önkormányzaok. A szakmai filozófia áüleése a Dél-Kele Alföld régiójába a jelenlegi állapookból kiindulva a jövőre nézve fogalmaz meg célkiűzéseke. A javasla a feladaoka a régió ada kereek közö ervezi megoldani, ami az jeleni, hogy a más régiók közreműködésével ésszerűbben, logikusabban megoldhaónak lászó eseekben sem eszünk ilyen javaslao. Jelen eseben régió ala nem a saiszikai régió érjük, hanem az a erülee, ahol egységes projekben, korszerű szolgálaással el nem láo fehér folok vannak a Dél-Kele Alföld erüleén. Ennek indoka, hogy vizsgálaaink szerin a jelen régió haároló más régiók már projekekbe szerveződek, azokról már poziív dönés szülee, a fejleszések megkezdődek. Az ilyen módon meghaározo projekekhez hozzányúlni már nem célszerű, mer a nemzeközi (EU) forrásokból való ámogaoságukból kövekezően minden módosíás számalan szerződés megválozaásá, pénzügyi és logiszikai válozaásoka vonna magával, ami a projekek szereplőinek okozna nehézsége. Ezér a csalakozó erüleeken megvalósuló projekekbe ársulni a kimaradó elepüléseknek nem javasolhaó. A árca állásfoglalása szerin a rendelkezésünkre álló eszközökkel védjük a korábban kialakul projekek egységé, még akkor is, ha célszerűségi okok indokolnák egyes elepülések uólagos inegrációjá. A fehér folok erüleére az egységes projek összeállíásának és megvalósíásának indoka ovábbá az, hogy a szükséges fejleszésekhez a források bizosíásá csak az EU-források igénybevéelével lászik leheségesnek, amelye a magyar kormányza kiegészí. Az EU-források felhasználása során ekineel kell lenni azokra a köveelményekre, amelye a közösség ámasz, így pl. a ámogao projek méree, a beruházás volumene, ami az jeleni, hogy célszerű a javasol magyar viszonyok közö nagynak űnő érség egy projekkén örénő kezelése. A csak hazai forrásokból örénő ámogaás fedezee lényegesen kisebb összeg, vagyis kisebb arányú is, ezér az önkormányzaok számára kedvezőlenebb megoldás, viszon a javasol projek fejleszésének kezdei időponjáig számos kisebb fejleszés megoldhaó (ami a projek kereösszegé csökkenhei). 13

14 A javasla ehá nem csak Békés megyével számol min projekerüleel, hanem az ország dél-kelei erüleén mindazokkal a elepülésekkel, amelyek nem részesei EU-források igénybevéelével örénő hulladékgazdálkodási fejleszéseknek. Ezér javaslaunk kierjed Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Csongrád és Bács-Kiskun megye egyes elepüléseire is (ld. Később a körzeekből kimaradó elepülések -nél).. Javasoljuk egy égeőmű üzembe állíásá és három kezelési közpon kialakíásá a meglévő gyűjőkörzeek közel válozalanul hagyása melle, hiszen ezekben az eseekben már korábban megköö közszolgálaói szerződéseke feléelezünk. (Az ésszerű válozaások mia szükséges szerződésmódosíások külön vizsgála árgyá képezik.) Az égeőműve célszerű a régió geomeriai és hulladékkelekezési súlyponjának közelébe ervezni (Orosháza érségébe). Az égeőmű kb /év kapaciás melle képes más EU-s projekek erüleéről (pl. Szeged) is fogadni kezel hulladéko égeésre. Égeésre csak a szelekív hulladékgyűjés uán maradó hulladék kerüljön, előkészíe állapoban, ami előzees fizikai-biológiai lebonás jelen, és a szállíás és árolás megkönnyíése érdekében bálázás/csomagolás (az égeőműbe szállío kezel hulladékmennyiség 1/3-a a kelekező mennyiségnek, fűőéréke pedig a barnaszénével azonos). A szelekív hulladékgyűjés megvalósíása és az égeőmű üzembe állíása kövekezében megválozik a hulladékáramok úja, ezér a szolgálaások válozásával is számolni kell. A jelenleg működő szolgálaások erén válozással kell számolni az égeőmű léesíésé köveően azér is, mer a ma még működő lerakók egy része bezárásra kerül (Szarvas, Orosháza sb.), így ezek a gyűjőkörzeek a bezárás köveő időponól kezdődően lerakási szemponból a regionális lerakóka (Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Gyomaendrőd) veszik igénybe. A lerakók bezárása nem egy időben örénik, szabad kapaciásukól, illeőleg a felügyelőség engedélyeiől függően A lerakók helyzee jelenleg Békéscsaba: A korszerű lerakó m 3 szabad kapaciással rendelkezik, és ennek beelésé köveően ovábbi bővíésre van leheőség, hosszú ávon működhe (a jelenlegi I. üem 80 %-os beelségű). Gyomaendrőd: A lerakó 2004 májusában adják á, kiépíe kapaciása m 3, hosszú ávon működhe. Hódmezővásárhely: Az (A.S.A. kezelésében levő) lerakó szabad kapaciása m 3, Makó: hosszú ávon működhe m 3 szabad kapaciás, kedvezőlen földrajzi helyen. Az új projek beindulásánál min aralékkal célszerű számolni. Szenes: m 3 szabad kapaciás, nincs szándék a fejleszésére. Célszerű maximális mérékben kihasználni a rendelkezésre álló kapaciás, illeőleg iner lerakókén használni. Szelevény: A Tiszazugi Regionális Hulladékkezelő Közpon hosszú ávú ervekkel rendelkezik, folyamaos fejleszéseke végez. A szelevényi lerakó m 3 szabad kapaciással rendelkezik. 14

15 Jelenleg még működik a körzeben: Szeghalom, Mezőberény, Békés (2005. március 31-ig működési engedély), Körösarcsa (2008. december 31-ig működési engedély), Murony (2005. december 31-ig működési engedély), Okány (2004. december 31-ig működési engedély), Vésző (2005. június 30-ig működési engedély), Gyomaendrőd-régi, Orosháza (2006. június 30-ig működési engedély), Szarvas. A legnagyobb lerakók hosszú ávon működhenek (engedélyeik vannak, aralék erülek rendelkezésre állnak), új lerakó épíése nem szükséges. Feleheően a regionális projek jóváhagyása és a beruházások a rövid ávon működő lerakók bezárásá köveően kezdődhenek csak meg, ehá már a kezdeől a három-négy régióközponban valósulha meg a kezelés. A régióközponok és a kiszolgál elepülések ávolsága, illeve az úviszonyok öbb eseben árakóállomások üzembe állíásá eszi szükségessé (pl. Makó-, Kunszenmáron-, Szenes-, Szeghalom-, Sarkad-, Mezőkovácsháza, Okány, Kunágoa-, Orosháza körzeében, illeve a hajdú-bihari elepülések valamelyikén, ha ehhez a régióhoz kívánnak csalakozni). Már jelenleg is működik árakó Mezőhegyesen és Szarvason. A biohulladék komposzálására a házi komposzálás gyakorlai megvalósíásán úl - komposzáló kapaciásoka kell lérehozni. Szenesen, léesíés ala van, Kunágoán erveznek léesíeni komposzáló elepe, Orosházán elkészül, az engedély módosíása folyamaban van, Gyulán működik, Szarvason engedélyezés ala van, Makón a próbaüzemelés folyik. A megépíe vagy fejleszés ala lévő kapaciások figyelembe véele melle kell meghaározni szükséges-e ovábbi kapaciásnövelés, a meglévők bővíése. A régióban javasolhaó ké válogaómű megépíése Békéscsaba, Hódmezővásárhely körzeében, ekineel az olasz REVET céggel folyó árgyalásokra (nincs bővebb információ arról, milyen echnológiá és milyen finanszírozási konsrukcióban kívánnak lérehozni). Megfonolandó a magáncéggel közös vállalkozás léesíése, ha EU-forrásoka is használni szerenének az érine önkormányzaok. Bár komolyabb kezdeményezés örén már eddig is a szelekív hulladékgyűjés, -kezelés bevezeésére, az ehhez szükséges infrasrukúra érdemben csak 3 nagyobb városban (Hódmezővásárhely, Gyula és Orosháza) áll rendelkezésre. (Az egész régió ekinve a lakosságnak csak kis %-a él elvileg haékonyan működeheő szelekív hulladékgyűjéssel elláo erüleen.) Az orosházi hulladéklerakó célszerű iner lerakókén működeni, a szükséges műszaki fejleszések uán. Mind a regionális céloka kiszolgáló iner lerakóka, mind a komposzáló elepeke olyan mobil gépekkel kell kiszolgálni, amelyek alkalmasak az időszakonkéni helyválozaásra, és íly módon megvalósíhaó az, hogy öbb viszonylag kisebb kapaciású elep léesülhessen (ezálal a szállíási kölségek csökkennek), ugyanakkor megakaríás érheő el a gépi felszerelésben a mobil gépek használaával. A mobil gépek kapaciásá úgy kell megválaszani, hogy alkalmas legyen a öbb elephelyen örénő kezelésre, ervszerű helyválozaás melle. 15

16 2.2. A körzeekből kimaradó elepülések és kapcsolódási leheőségei A jelenlegi felmérés alapján az körzeekből kimarad azon elepülések, amelyek nem részesei más, korszerű, érségi hulladékkezelési rendszernek: Békés megye Hajdú-Bihar megye Bács-Kiskun megye Jász-Nagykun- Szolnok megye Doboz Ebes Tiszakécske Kunmadaras Gyula Nádudvar Berekfürdő Elek Karcag Kevermes Kenderes Dombegyház Kisújszállás Bucsa A felsorol elepülések eseében földrajzi elhelyezkedésük alapján célszerűségi szemponok meghaározhaják, hogy melyik körzehez célszerű csalakozniuk: Békés-megye Doboz, Gyula, Elek, Kevermes, Bucsa és Dombegyház számára javasolhaó a békéscsabai régióhoz csalakoznia. Hajdú-Bihar-megye Ebes elepülésen az A.K.S.D. Kf. a közszolgálaó, a elepülésen működik a szelekív hulladékgyűjés, a elepülés hulladékai a debreceni lerakóra szállíja, így a gyakorlaban a Hajdú-Bihar-megyei ISPA projekhez már csalakozo (bár a ársulási szerződés nem íra alá). Ezér a jelen projekjavaslaban min fejleszendő elepüléssel nem számolunk. Nádudvaron a helyi önkormányza a közszolgálaó, a hulladéko a városi hulladéklerakóba szállíja. A nádudvari hulladéklerakó május 31-ig IPPC engedéllyel rendelkezik, az üzemeleője az A.K.S.D. Kf. A lerakó még akár évig is üzemelhe, műszaki védelme megfelelő. A jelen projekjavaslaban a lerakási feladaokon úl a hulladékgazdálkodás ovábbi vonakozásában célszerű a elepülés figyelembe venni. Bács-Kiskun megye Tiszakécske reális leheősége a szelevényi lerakó igénybevéelével a gyomaendrődi régióhoz való csalakozás, - mivel korábban nem csalakozo a Duna-Tisza köze vagy a Szolnok ISPA projekhez -, amennyiben feladaai elláásához állami és/vagy nemzeközi forrásoka is szerene igénybe venni. A jelen projekjavaslaban ezér célszerű a elepülés figyelembe venni. Jász-Nagykun-Szolnok-megye Kunmadaras hulladéklerakója ig rendelkezik működési engedéllyel. A elepülés a Tisza-avi Regionális Hulladékkezelő Közponhoz (Tiszafüred) csalakozo. Karcag, Berekfürdő: Berekfürdő elepülés Karcag városi hulladéklerakójába szállíja hulladéká, a hulladéklerakó kizárólag a ké elepülés hulladéká fogadja. Jelenleg IPPC 16

17 engedélyezeési eljárása folyamaban van. A lerakó 1999-ben kezde meg működésé, akkori erveze kapaciása m 3, jelenleg m 3 szabad kapaciással rendelkezik. A jelen projekjavaslaban a lerakási feladaokon úl a hulladékgazdálkodás ovábbi vonakozásában célszerű a elepülés figyelembe venni. Kenderes és Kisújszállás számára mivel korábban nem csalakozak a Hajdú-Bihar vagy a Szolnok ISPA projekhez -, leheőségkén a jelen projekjavaslahoz örénő csalakozás marad, amennyiben feladaaik elláásához állami és/vagy nemzeközi forrásoka is szerenének igénybe venni. Kenderes elepülés Kisújszállás hulladéklerakójára szállíja a hulladéko, amely várhaóan csak dec. 31-ig fog működni. Ezuán a gyomaendrődi, régióhoz örénő csalakozása leheséges. Megjegyzések: Felgyő elepülés részese a megvalósíás szakaszában lévő Homokhásági ISPA projeknek, ami az jeleni, hogy annak beüzemelésé köveően a elepülés más régióhoz fog arozni (ezér a jelen projekjavasla ervezési időszakában i már nem kell a hulladék kezelésével számolni) A szelekív gyűjés eszköz- és léesíményjegyzéke A szelekív hulladékgyűjés szükséges mérékű megvalósíásá leheővé evő eszközök és léesímények (gyűjőszigeek, hulladékudvarok, komposzálók) becsül mennyiségé a szelekív hulladékgyűjés országos programja émájú ervezenek a régióra vonakozó része aralmazza, az i közöl számok abból származnak, vagyis elvi számíáson alapulnak és nem veszik figyelembe az, hogy a érségben már valamilyen szinen megkezdődö, kialakul a szelekív gyűjés. A anulmány szerin az elláni erveze 628 ezer lakos eseén szükség van minegy 600 db gyűjőszigere, 35 db hulladékudvarra, 6-10 db komposzálóra és 6 db válogaóra. Az országos program jelze része ájékozaásul szolgálha, de a régióra vonakozóan ponos ervezés kell végezni, ha a elepülések a projekfejleszés elhaározzák. A szelekív gyűjés megvalósíásához F/fő beruházási kölséggel lehe számolni (eljes kiépíés eseén). Ennek összes kölsége a régió egészére ( lakosra) minegy 16,3 milliárd F. A régió szinen örénő hulladékkezelés magával hozza a hulladékok nagyobb ávolságon, gazdaságosan örénő szállíásának szükségességé is, ami árakóállomásokkal kell megoldani Rekulivációs feladaok A elepülési szilárdhulladék lerakók rekulivációjára készül országos program 4 szerin a kövekező lerakók eseén kell gondoskodni a rekulivációs feladaok elvégzéséről. A 4 Az országos program első (nem végleges) válozaa alapján. 17

18 anulmány számío adaai a projek összeállíása eseén konkré felméréssel, mérésekkel ponosíandók. A Dél-Kele Alföldi Régió erüleén 112 db, összesen 7702 M F rekulivációs kölségű lerakó alálhaó. Település 5 Kunágoa Makó Szegvár Orosháza Békéssámson Csanyelek Tiszakécske Baonya Mezőkovácsháza Szenes Tókomlós Maroslele Mindszen Magyarcsanád Márély Óföldeák Tiszaug Almáskamarás Árpádhalom MagyarNagymágocs Ambrózfalva Medgyesegyháza Medgyesegyháza Derekegyház Székkuas Földeák Puszaföldvár Csanádpaloa Székkuas Kaszaper Csanádalberi Klárafalva Csanádapáca Kövegy Nagyszénás Pivaros Apáfalva Királyhegyes Kölség, M Rekuliválás módja F 6 ájba illeszés 258 rekuliválás 100 rekuliválás 209 rekuliválás 83 rekuliválás 62 rekuliválás 244 rekuliválás (földdel akarva) 102 rekuliválás 39 rekuliválás 488 rekuliválás 146 rekuliválás 32 rekuliválás 49 rekuliválás 45 rekuliválás 190 rekuliválás 8 rekuliválás 59 rekuliválás 51 rekuliválás 28 rekuliválás 149 rekuliválás 6 rekuliválás (földdel akarva) 71 rekuliválás 84 rekuliválás 21 rekuliválás 12 rekuliválás 25 rekuliválás 45 rekuliválás 31 rekuliválás 30 rekuliválás 30 rekuliválás 5 rekuliválás 4 rekuliválás 82 rekuliválás 14 rekuliválás 34 rekuliválás 2 rekuliválás 135 rekuliválás 8 rekuliválás 5 Egy elepülés öbbször is szerepelhe a lisában (öbb lerakója van) 18

19 Mezőhegyes Kevermes Nagyőke Nagybánhegyes Kéegyháza Lökösháza Bucsa Gesz Gyula Dévaványa Gerendás Mezőgyán Gyomaendrőd Körösnagyharsány Biharugra Békés Hunya Szarvas Doboz Elek Sarkad Újkígyós Ecsegfalva Kondoros Késoprony Szabadkígyós Füzesgyarma Vésző Zsadány Csabacsűd Csorvás Kamu Körösladány Köegyán Csárdaszállás Telekgerendás Mezőberény Murony Bélmegyer Körösúfalu Méhkerék Méhkerék Okány Sarkadkereszúr Szeghalom Szeghalom Tarhos 52 ájba illeszés 7 ájba illeszés 22 ájba illeszés 34 ájba illeszés 37,5 rekuliválás 33 rekuliválás 97 rekuliválás 28 rekuliválás 237 rekuliválás 142 rekuliválás 11 rekuliválás 39,5 rekuliválás 61 rekuliválás 71 rekuliválás 117 rekuliválás 109,5 rekuliválás 14 rekuliválás (földdel akarva) 231 rekuliválás 150 rekuliválás 36 rekuliválás 72 rekuliválás 40 rekuliválás 59 rekuliválás 79 rekuliválás 8 rekuliválás 22 rekuliválás 100 rekuliválás 158 rekuliválás 12 rekuliválás 51 rekuliválás 27 rekuliválás 5 rekuliválás 20 rekuliválás 13 rekuliválás 11 rekuliválás 4 rekuliválás 79 rekuliválás 12 rekuliválás 9 rekuliválás 17 rekuliválás 28 rekuliválás (földdel akarva) 45 ájba illeszés 15 ájba illeszés 15 ájba illeszés 139 ájba illeszés 17 ájba illeszés 12 ájba illeszés 19

20 Kerészszige 5 ájba illeszés Körösarcsa 5 ájba illeszés Örménykú 7,5 ájba illeszés Kardos 2 ájba illeszés Ebes 67 rekuliválás Kunmadaras 52 rekuliválás Kunszenmáron 167 rekuliválás Karcag 288 rekuliválás Karcag 111 rekuliválás Karcag 178 rekuliválás Berekfürdő 92 rekuliválás Tiszaföldvár 110 rekuliválás Öcsöd 38 rekuliválás (földdel akarva) Tiszainoka 10 rekuliválás Tiszainoka 4 rekuliválás Kisújszállás 251 rekuliválás Kisújszállás 25 rekuliválás Cibakháza 107 rekuliválás Kenderes 128 rekuliválás Kenderes 57 rekuliválás Tiszasas 60 rekuliválás Szelevény 45 rekuliválás Szelevény 13 rekuliválás Tiszakür 64 rekuliválás Nagyrév 18 rekuliválás Cserkeszőlő 173 rekuliválás Csépa 39 rekuliválás Összesen: A projekjavasla előnyei és gyengeségei A projek(ek) összehangolásá a érségben jelenősen megnehezíi a szolgálaó cégek közöi harc a piac megszerzéséér. A szakérelem épp ezér nem is hulladékos szakmai éren, inkább a projekszervezés erén hiányzik az önkormányzaoknál. A ámogaási rendszerek és leheőségek mélyebb ismereében a szolgálaók érdekei összehangolhaók lehenének a közösségi ámogaások megszerzése érdekében. A szolgálaók küzdelmének ugyanakkor egyik a köz javá szolgáló hozadéka, hogy a fejleszések jelenős részé maguk is végrehajják, mer ez a jól felfogo sajá, hosszú ávú érdeküke is szolgálja. 3. A fejleszési leheőségek és ámogaási igények összefoglalása Az egyes körzeekre speciális, az adoságoknak megfelelő inézkedési, ámogaási rendszer kialakíása szükséges, míg az egész érségre vonakozóan az égeőmű léesíése és használaa 20

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában MNB-anulmányok 71. 2008 KOMÁROMI ANDRÁS A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában 2008. január Az MNB-anulmányok sorozaban megjelenõ írások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29. LŐTRJSZTÉS a Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár küldöközgyűlésére 214. április 29. M G H Í V Ó Tiszel Küldö! A Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár 214. április 29-én (kedden) 1 órakr arandó küldöközgyűlésére

Részletesebben

AUTOMATIKA. Dr. Tóth János

AUTOMATIKA. Dr. Tóth János UTOMTIK UTOMTIK Dr. Tóh János TERC Kf. udapes, 3 Dr. Tóh János, 3 3 Kézira lezárva:. november 9. ISN 978-963-9968-57-8 Kiadja a TERC Kereskedelmi és Szolgálaó Kf. Szakkönyvkiadó Üzleága, az 795-ben alapío

Részletesebben

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés és államadósság-kezelés Balaoni András Tóh G. Csaba (Századvég Gazdaságkuaó Zr.) Budapes, 2011. május Taralom 1. Bevezeés...4 2. A fennarhaó gazdasági növekedés...10 2.1. A neoklasszikus növekedési modell...

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ (5537 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓJA A Békéscsabai Regionális Hulladékkezelő

Részletesebben

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program Budapesi Közgazdaságudoányi és Állaigazgaási Egyee Közgazdaságani PhD. progra JÖVEDELEMARÁNYOS VISSZAFIZETÉSEN ALAPULÓ HALLGATÓI HITELRENDSZEREK PhD. érekezés Berlinger Edina Budapes 2003 Berlinger Edina

Részletesebben

A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI

A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI Dr. Békési Berold A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI A műszaki karbanarás elmélee és gyakorlaa a repülőgépek viszonylag rövid 9 éves fejlődése ala nagymérékben kiszélesede. Az üzemeleés

Részletesebben

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek Közgazdasági Szemle, LXii. évf., 215. január (1 26. o.) Király Júlia Simonovis András Jelzáloghiel-örleszés forinban és devizában egyszerű modellek A devizaalapú jelzáloghielek néhány éves népszerűség

Részletesebben

LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesült Államok példáján

LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesült Államok példáján Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságudományi Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés ézisei Témavezeő: Dr. Boos Kaalin

Részletesebben

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát?

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát? Közgazdasági Szemle, XLVIII. évf., 2001. december (995 1008. o.) MELLÁR TAMÁS Mikor éri el a magyar gazdaság fejlesége az Európai Unió álagá? A anulmány az Európai Unió álagos fejleségi szinjéhez való

Részletesebben

A határidős és az opciós hedge nyújtotta lehetőségek a gabonatermelők jövedelembiztosításában

A határidős és az opciós hedge nyújtotta lehetőségek a gabonatermelők jövedelembiztosításában A haáridős és az ociós hedge nyújoa leheőségek a gabonaermelők jövedelembizosíásában Kozár László Debreceni Egyeem Agrárudományi Cenrum, Agrárgazdasági és Vidékfejleszési Kar, Markeing és Üzlei Tanszék,

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten? Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik,

Részletesebben

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bevezető... 3 1.1. A beszámoló jogszabályi indoka... 3 1.2. A beszámoló célja... 3 1.3. A Helyi Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai... 3 2. A tervkészítés

Részletesebben

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008 Regionális Hulladékgazdálkodási Terv Észak-alföld Régió 2003-2008 (Véleményezési anyag) T A R T A L O M J E G Y Z É K Regionális Hulladékgazdálkodási Terv...1 Észak-alföld Régió...1 2003-2008...1 I. Bevezető...3

Részletesebben

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Bevezeés Az gény összeevő 3 Konsans jellegű gény előrejelzése 5 lőrejelzés mozgó álaggal 6 Mozgó álaggal előre jelze gény 6 Gyakorló felada 8 Megoldás 9 lőrejelzés

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított 2/2006. (II. 10.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL, FIGYELEMFELHÍVÁS CÉLJÁBÓL)

TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL, FIGYELEMFELHÍVÁS CÉLJÁBÓL) NFA 2014-KKV a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházások támogatása (RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL,

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei TERVEZÉSI SEGÉDLET önkormányzatok számára a rekultiváció és utógondozás költségeinek a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjban történő érvényesítéséhez A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk

Részletesebben

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Előzmények... 3 II. Közszolgáltató bemutatása... 3 III. Közszolgáltatási terület

Részletesebben

Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12.

Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Jóváhagyta:.. Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó szb_kozszolg11 2014. 02. 12. Tartalom: 1 Általános információk... 3 1.1 A szervezet főbb

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008.

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008. ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 5700 Gyula, Hold. u. 10. Iroda: 5700 Gyula, Munkácsy u. 21. tel/fax: 66/561 940 80/2004. Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási

Részletesebben

o FKF FOVAROBI -

Részletesebben

A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ESZTERGOM TÉRSÉGÉRE

A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ESZTERGOM TÉRSÉGÉRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Újabb diplomás tagozat Logisztika-szállítmányozás szakirány A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS

Részletesebben

A határokon átnyúló egyesülések adóvonatkozásai és azok hatásai a vállalat beruházásainak értékére

A határokon átnyúló egyesülések adóvonatkozásai és azok hatásai a vállalat beruházásainak értékére 2010. KILENCEDIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 267 CSOMÓS BALÁZS A haároko áyúló egyesülések adóvoakozásai és azok haásai a vállala beruházásaiak érékére Egy emzeközi cégcsopor ásrukurálása vagy egy M&A-razakció sorá

Részletesebben

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.-2016. Hajdúböszörmény, 2013. május Tartalom 1.Tartalomjegyzék... 1 2. Bevezetés... 2 3. A tervkészítés általános adatai...

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése valamint a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben