I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet területi hatálya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet területi hatálya"

Átírás

1 Budpes Főváros XVII. kerüle Rákosmene Önkormányz Képviselő-esüleének 27/2015. (VIII. 27.) önkormányzi rendelee Budpes Főváros XVII. kerüle MÁV Budpes-Hvn (80-s számú) vsúvonl meni erüle Kerülei Épíési ályzáról Budpes Főváros XVII. kerüle Rákosmene Önkormányzánk Képviselő-esülee Mgyrország Alpörvénye 32. cikk (2) ekezdéséen, Mgyrország helyi önkormányziról szóló évi CLXXXIX. örvény 13. (1) ekezdésének 1. ponján és 23. (3) ekezdéséen, (5) ekezdésének 5. és 6. ponján vlmin z épíe környeze lkíásáról és védelméről szóló évi LXXVIII. örvény 6. (1) ekezdéséen, 13. (1) ekezdéséen, 14/A. (2) ekezdés c) ponján és 62. (6) ekezdés 6. ponján kpo felhlmzás lpján elepülésfejleszési koncepcióról, z inegrál elepülésfejleszési srégiáról és elepülésrendezési eszközökről, vlmin egyes elepülésrendezési sjáos joginézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendele 42. -án izosío véleményezési jogkören eljáró szervek véleményének kikérésével kövekezőke rendeli el: I. fejeze Állános rendelkezések 1. A rendele erülei hály (1) E rendele hály Budpes Főváros XVII. kerüle Rákosmene, Budpes Hvn vsúvonl meni, z 1. számú melléklee képező, ályozási Terven ervezési erüle hár jellel körülhárol részére erjed ki ( ováikn: Terüle) Érelmező rendelkezések E rendele lklmzásán: Cégér: rendeleési egység megnevezésé, jelképé (logo, pikogrm, s.) rlmzó, z egysége mgán foglló épüleen vgy z zzl érine elken elhelyeze erendezés (szerkeze). Cégfelir, cégál: rendeleési egység megnevezésé (nevé), funkciójá, uljdonosá, z lpíás évé rlmzó, z egysége mgán foglló épüleen vgy z zzl érine elken léesíe felir. Fekvőelek: z olyn lkóelek, melynek mélysége kise, min z épíési övezere előír legkise elekmélység, de ngyo, min z épíési övezere előír legkise elekszélesség. Fő rendeleés szerini épüle: Az övezeen meghározo rendeleéseknek megfelelő épüle. Földszin: z épímény közvelen erepszin felei szinje. A földszin mgsságá szályz rendelkezéseinek érelmezése során, z épüle szinszámml meghározo mgsságánk érelmezése során 4,5 méernek kell érelmezni. A elek szályzn megengede földszines 100%-os eépíesége eseén ez z érék úllépheő. Gerincmgsság: ) A mgseős épüle eősíkjink legmgs állán vízszines meszésvonlánk és meghározo mgssági lppon ennek hiányán z épüle meghározo közerüle felé néző épíési vonlán kilkuló homlokzsík erepcslkozási ponj közö függőlegesen mér ávolság. 2. 1/18

2 ) Lposeős épüle eseén gerincmgsságo z épüle legngyo mgsságkén kell érelmezni, melyen úl csk kémény és felépíménynek nem minősülő szerkeze, illeve erendezés nyúlh. Ideiglenes jellegű épímény: Minden olyn épüle, épímény, melyre kido épíési engedélyre vló hivkozássl z önkormányz kárlníás nélküli onási köelezesége írh elő. Kiegészíő épímény: szályz szemponjáól kiegészíő épíménynek minősül erüle, illeve erüle elsődleges rendeleésének megfelelő épímény működésé kiegészíő rendeleésű épímény. Közmű: víz-, gőz-, villny-, gáz-, hőenergi- ermelő- és elláó rendszer, melye kiegészí ávközlés, z d- és információávieli-, áveszélő-, ávíró-, rádió-, elevízió-, elex-, engerli káel üzemeleő rendszer, illeve z energi ermelés rendszere. Közerüleről láhó homlokzszksz: z épüle közerüle felőli homlokz, z oldlhomlokzok, ováá zársorú eépíés eseéen leglá közerüleel párhuzmos 20 m mély sávon elüli űzfl. Közvilágíás: közerüleek izonsági célú megvilágíás. Lposeő: szályz szemponjáól lposeőkén kell érelmezni legfelje 10%-os lejésű eő. Pvilon (pvilon jellegű épímény): szályz lklmzás szemponjáól pvilon földszines, 12 m2 ruó lperülee meg nem hldó legfelje 6,0 m épülemgsságú, állán szerel szerkezeű meghározo ideiglenes felhsználás céljár léesíe épímény. Az lperüle számíásánál z 1,5 m-nél nem ngyo méréken úlnyúló védőeő (árnyékoló) figyelmen kívül hgyhó. Reklám: reklámerendezés, vlmely evékenység ismeré éelére irányuló vgy vlmely áru, ermék megvásárlásár vgy szolgálás igényevéelére öszönző árá, feliro, formá megjeleníő erendezés, szerkeze, hirdeés. inerüle: z összes ruó szinerüle és elekerüle hánydos. Teleknyúlvány: földrészle közerülei kpcsolá izosíó, leglá 3 méer széles nyúlvány (nyél). Tömör keríés: olyn keríés, melynek keríés síkjár merőleges áláhóság 50%-nál ngyo méréken korláozo. Zvró hású evékenység céljár szolgáló épímény: Minden olyn épímény, mely rendeleésszerű hsznál lkóerülere vonkozó zj, rezgés, légszennyezés, káros nyg kiocsáás normái meghldj, illeve normívához nem köö, káros környezei hási lkások rendeleésszerű hsználá zvrj 3. A rendele mellékleei (1) Mellékleek: 1. számú mellékle: ályozási Terv (1:4000). 2. számú mellékle: Épíési övezeek és övezeek eépíési prméerei rlmzó álázok 3. számú mellékle: Budpes Főváros XVII. kerüle Rákosmene Önkormányzánk Budpes XVII. kerüle Rákosmene Városrendezési és Épíési ályzáról szóló 12/2014 (VI. 30.) önkormányzi rendeleének 5. számú melléklee Kerülei Épíési ályzok 3. 2/18

3 4. Közerüle lkíásr vonkozó előírások (1) 6 m-nél keskenye közlekedési célú közerüleről új gépjárműehjó nem léesíheő. (2) A közerüleek kilkíásá z ucák erendezési árgyink - közárgyk- elhelyezésé is rlmzó erv szerin kell elvégezni, kerészei ervekkel és z információs rendszer elemeivel összehngolv. (3) Keríés közműerüle lekeríése céljáól elhelyezheő. (4) A közerülei pvilonok csk kkor léesíheők (1. ár), h ) z nem kdályozz erüle kerékpáros- és gylogosközlekedésé, zz: ) z uc szélessége leglá 14 méer és ) gylogos-sáv szélessége (LG) izonsági- és erendezési sávok megrásávl leglá 2,5 méer és c) járd eljes szélessége (LJ) leglá 5 méer és d) gylogos-sáv (LG) és járd eljes szélességének (LJ) rány ngyo, min 0,7. ) kpuejár és z egyé rendeleési egységek kirkink és ejárink kdályln megközelíése izosío, c) z érine ingln rendeleésszerű hsználá nem zvrj, d) pvilon legngyo szélessége nem hldhj meg 3,00 méer. (5) Vendégláó ersz közerüleen vgy közerüle céljár ádo mgánerüleen csk n z eseen léesíheő, h: ) gylogos-sáv szélessége izonsági- és erendezési sáv megrásávl leglá 2,25 méer, ) gylogos-sáv szélessége (LG) z árkád l leglá 1,5 méer és c) ersz legfelje 3 méer széles. 4. izonsági sáv 0,5 méer erendezési sáv izonsági sáv 0,5 méer LG: gylogos-sáv szd szélessége min.2,5 méer (erendezési sáv nélkül) L G L J > 0,7 pvilon gylogos-sáv uc járd L J: gylogos-sáv szd szélessége épüle 1. ár: Pvilon elhelyezése (6) GSM orony Lke-1 épíési övezeeke sorol lkóerüleen nem helyezheő el. (7) oor, emlékmű, díszkú léesíéséhez Főépíész véleményé e kell szerezni városképi és közlekedési feléelek érvényesíése érdekéen. (8) Egyé sáor, ponyv övezei előírás hiányán, ideiglenes jelleggel, kizárólg engedélyeze közerülei rendezvényekhez, legfelje 6 hónp időrmr állíhó fel elepülésképi ejelenési eljárás lefolyásá köveően nem közerüleen felvonulási vgy áruemuási célr. 3/18

4 (9) Cégál, cégér, cégfelir csk elepülésképi ejelenési eljárás lefolyás lpján helyezheő el. (10) Az épüle homlokzár függeszve vgy közerüleek fele áfeszíve csk idegenforglmi, udományos, kulurális, illeve nemzei eseményekhez köö rendezvények hirdeésé szolgáló reklámhordozók, felirok, vlmin z időszkos ünnepi vásárok hirdeményei helyezheők el, legfelje 30 npos időrmr, városképi szemponok érvényesíésével. (11) A elefonfülke közvelenül z épüle homlokzi fl elé övezei előírás hiányán nem elepíheő, helyé járd erendezési sávján kell izosíni, úgy, hogy visszmrdó járdfelüle leglá 1,5 m legyen. Külső flsíkr szerel elefon és hozzározó védőeő csk homlokzhoz igzodón léesíheő. (12) A járdvédelemre szolgáló kdályozó oszlopsornk, egyé szerkezenek leglá ucszkszonkén egységes kivielűnek kell lenni. (13) Az üzlehelyiségek elői árusíáshoz rozó közerülei kielepülés csk hósági engedély lpján helyezheő el. Az áruemuásr szolgáló rószerkezeek csk moilk lehenek, melyeke z árusíás efejezével közerüleről el kell ávolíni. Nyio zöldséges-snd főúvonlk menén nem helyezheő el. (14) Árusíó uom prkoló-, jegyárusíó és nkjegy-uom kivéelével közerüleen nem helyezheő el, kivéve ömegközlekedési végállomások erüleei. (15) A vásári árusíóhelyek egyenkén legfelje 3 m2 lperüleűek lehenek, melyeke csk z eseenkén külön meghározo ucszkszokon és ereken, csoporos kilkíás eseén egységes erv lpján lehe elhelyezni. (16) A közforglmú közlekedési uk ömegközlekedési megállóhelyein usvárók csk egységes erv szerin, és járd szd forglmánk kdályozás nélkül helyezheők el. 5. Az épíe környeze és elepüléskép lkíásár vonkozó előírások A városkép védelme 5. (1) A városkép jellegzeességeinek, helyi krkerének megőrzése, városkép védelme érdekéen környezeől idegen formi, szerkezei megoldások nem lklmzhók. (2) Új közművezeéke léesíeni, vgy közmű rekonsrukció során közművezeéke áépíeni, hálózépíéssel járó krnrás végezni (közép-, kisfeszülségű, vlmin közvilágíású, villmos energi elláási és vezeékes hírközlési hálózok) városkép szemponjáól véde, városkép szemponjáól egységes, illeve zársorú eépíési móddl eépíheő erüleeken csk föld li elhelyezéssel szd. (3) A Terüleen összességéen A0-ás méree meghldó plká, reklám csk elepülésképi ejelenési eljárás lefolyás feléelével helyezheő el. Az épíe környeze érékeinek védelme 6. (1) A Terüleen z épüle(ek) közerüleről láhó homlokzink részleges homlokz-felújíás és ászínezése nem megengede. (2) Meglévő épüle álkíás, ővíése eseén ármely, z épüle ömegének megválozásá eredményező evkozás eseén izosíni kell, hogy z épüle illeszkedjék környezeée. (3) Véde erüleeken izosíni kell korái helyreállíási hiák korrekciójá, különös ekineel ráláásn érvényesülő épüleekre. 4/18

5 6. A áji és ermészei környeze védelmére vonkozó előírások 7. (1) A vízfolyások, mocsrs ré, legelők, okrosodó erüleek növényzeé meg kell őrizni. (2) Az összefüggő zöldfelüleeke öszines növényállomány-elepíésével - f, cserje és gyepszin kell kilkíni. (3) A köelező legkise zöldfelüle számíásánál ) A növényzeel fede erüle l szilárd urkolú felüleek nélküli, gyeppel, cserjékkel, fákkl eelepíe eépíelen erüle sík veülee érendő, hol vízfelüle nem hldhj meg számío zöldfelüle 15%-á. 7. Környezevédelmi előírások (1) A gzdsági- és mezőgzdsági erüleeken kívül üzemi jellegű ponszerű légszennyező forrás nem léesíheő. (2) A Terüleen kelekező cspdék- és csurglékvizek megfelelő elvezeéséről vgy szikkszásáról elek erüleén elül gondoskodni kell. (3) Mélyfekvésű erüleen, erepszin li épülerészeke, egyé épíményeke csk geoechniki és hidrogeológii szkvélemény figyelemevéelével lehe léesíeni. Az épíési engedély iráni kérelem köelező mellékleekén enyújndó műleírásn ki kell érni (igzolni kell) erepszin li vizek (ljvíz, réegvíz)megfelelő elvezeésére, lj épíési lklmsságár. (4) A Terüleen felölés kilkíásár környezee károsíó nyg, illeve veszélyes hulldék nem lklmzhó. (5) A Terüleen lálhó, környezee károsíó hulldéko erüle-előkészíés során el kell ávolíni. (6) A Terüleen kelekező hulldék ámenei elszállíásáig örénő árolásáról, elhelyezéséről léesímények kilkíás és álkíás során úgy kell gondoskodni, hogy z környezee vonkozó hályos rendelkezéseken megengedenél ngyo méréken ne erhelje. A Terüleen kelekező veszélyes hulldék kezelésé, elszállíásá vonkozó hályos rendele előírási szerin kell végezni Egyes sjáos joginézményekkel kpcsolos előírások Teleklkíás 9. (1) Nyúlványos (nyeles) elek ) már meghározó módon feloszo elekömön elül, ) z övezei előírások figyelemevéelével, c) egymás melle mximálisn 2 eleknyéllel, csk kkor lkíhó ki, h kilkíndó elek más módon közerüleről, vgy mgánúról nem közelíheő meg. A ömelsően kilkíndó, önálló helyrjzi számú mélygrázs, illeve zölderüle léesíésére is lklms önálló nyúlványos elek minden eseen kilkíhó. Új eleköm kiszályozásánál nyúlványos elek nem lkíhó ki. A eleknyúlvány (nyél) legfelje 40 méer hosszú lehe. 5/18

6 (2) Fekvőelek eseéen lkóerüleen: ) z előker mélysége z érine ucszkszon kilkul mérék, de leglá 3 méer, mennyien elek álgos szélessége 15 méernél kise, egyé eseen 5 méer, ) hásóker mélysége leglá z od néző homlokz ényleges mgsság, de leglá 4 méer z épímények közöi legkise ávolságok megrásávl. Elővásárlási jog 10. (1) Budpes Főváros XVII. kerüle Rákosmene Önkormányzá elővásárlási jog illei meg z 1. számú függeléken meghározo inglnokr z épíe környeze lkíásáról és védelméről szóló örvény, és vonkozó jogszályok kereei közö hásköri jegyzéken meghározo önkormányzi feldok elláás, vlmin z lái célok megvlósíás érdekéen: ) elepülés működésének izosíás, ) elepülési érékek megóvás, c) zöldfelülei rendszer fejleszése és fennrás, d) városkép kedvező lkíás, e) közlekedés és prkolás jvíás. Kisjáíás 11. (1) A közérdek érvényesíése, elepülésszerkeze kedvező lkíás és 10. (1) ekezdésen meghározo közérdekű célok megvlósíás érdekéen, z lá meghározo inglnok eseéen kisjáíási jog kelekezik: ) KT övezee sorol erüleek vlmennyi elke, vgy érine elekrésze, ) /10 hrsz-ú elek Ev övezeel érine része. 9. Közművek előírási 12. (1) A Terüleen, z övezeekre vonkozó előírásokn megengedeek kivéelével épímények csk eljes közművesíeséggel elláo elkeken helyezheők el. (2) A szükséges közműkiválások köveően hsználon kívüli felhgyo vezeékeke és műárgyk el kell ávolíni, felhgyo közművezeék, léesímény sem erepszin fele, sem erepszin l nem mrdh. (3) A elkeken kelekező szennyvize, kizárólg közcsorn megvlósulásáig, ideiglenesen, ellenőrizheően zárrendszerű szennyvízározón kell gyűjeni. Zárrendszerű szennyvízározónk (közműpólónk) ekinheő, h ározó vízzáróság z üzemelés l folymosn izosío, z összegyűjö szennyvíz elszállíásánk műszki és árgyi feléelei, vlmin szennyvíz iszíás, és iszío szennyvíz elhelyezése izosío. (4) A elkeken kelekező cspdékvize ) elken elül kell elhelyezni, illeve felhsználni (szikkszás, locsolás, önözés, szürkevíz, illeve felhsználásig örénő árolás). ) közerülei cspdékvíz elvezeő rendszere eköni csk n z eseen szd, h z ) ponn meghározo felhsználás igzoln nem oldhó meg. Een z eseen z 5000 m2- meghldó elekerüleen megvlósuló eruházás eseén cspdékvíz elvezeésé izosíó rendszer szállíóképességé végefogdóig ellenőrizni kell. A eruházássl kelekező öle felszíni víz elvezeésé végefogdóig izosíni kell. c) szennyvízcsorná evezeni nem szd. 6/18

7 (5) A felszíni vizek izonságos elvezeésé ereprendezés, (felszíni) vízelvezeő-rendszer és szivárgó-rendszer együes kezelésével kell izosíni. (6) Réegvíz előfordulás mi Terüleen minden ezzel összefüggő épíési evékenység csk ennek figyelemevéelével végezheő. (7) Önálló nennró szerkeze (orony) Terüleen nem helyezheő el. Épülere szerel nennró szerkeze: ) csk Rákos-pk meni séányról nem láhó módon és ) csk Pesi úról nem láhó módon helyezheő el. 10. Épímények funkciój és kilkíás Funkciór vonkozó előírások 13. (1) A Terüle nyuglmánk izosíás érdekéen környezee zvró hású evékenység céljár szolgáló új épímény nem helyezheő el z lái erülefelhsználási egységek erüleén: ) lkóerüleek, ) inézményerüleek. (2) Új kerhelyiséggel üzemelő, illeve új közösségi szórkozó épímény gyűjőú vgy nnál mgs rendű ú menén is csk n z eseen léesíheő, h zj elleni megfelelő védelem méreeze védőávolság kilkíásávl izosíhó, figyeleme véve vgyonvédelmi szemponok is. (3) Új kereskedelmi, illeve rkározási célú helyiségeke is mgán foglló épímény úgy léesíheő, h rkodási zj ellen szükséges megfelelő védelem zár és fede rkodóudvrrl vgy méreeze védőávolság kilkíásávl izosíhó. A eépíési módok sjáos előírási 14. (1) donálló eépíés: Az oldlkernek elekháról számío 3,0 méeres sávj erepszin l nem épíheő e, kivéve, h erepszin li gépkocsiároló kilkíás, prkoló megközelíése máskén nem izosíhó. A meglévő és szomszédos elken lévő növényze megóvásánk figyeleme véelével z egyik oldlker e- illeve kihjás izosíás érdekéen erepszin l eépíheő. (2) Oldlháron álló eépíés: ) Oldlhárosn kilkío épüle oldlháron álló homlokzánk mgsság (F/L) nem hldhj meg z övezere előír épülemgsság éréké. ) Az oldlháros eépíési mód szerini épíési helyen elül z épüle egyik épíési vonlánk z oldlsó elekháról leglá 1,0 m-re kell elhelyezkedni, mennyien z épíési elek 12 m-nél szélese. (3) Zársorú eépíés: Srokelek eseén közerülei hárvonlll párhuzmos hásó épíési vonl nem közerülei elekhárokól mér leglá 6,0 méeres eépíelen erüle izosíásávl lkíhó ki. 7/18

8 Minimum 6,0 méer Minimum 6,0 méer uc uc 2. ár: Az épüle kilkíás srokelken, zársorú eépíési mód eseén Az elő-, oldl- és hásóker előírási 15. (1) Az előker méree szályozási erv elérő rendelkezése hiányán: ) 5,0 méer, vgy ) úlnyomó részen eépül elekömen z érine ucszkszon kilkul mére, melye z engedélyezési dokumenáció helyszínrjzán igzolni kell. c) ováá z épülenek leglá 40%-n z előker áll meghározo épíési vonlon kell állni. (2) Az oldlker méree szályozási erv elérő rendelkezése hiányán z övezere előír épülemgsság érékének fele, ) de szdonálló és ikres eépíés eseéen leglá 3,0 méer; ) oldlháron álló, illeve hézgos zársorún kilkío épímény eseéen h z egyik érine homlokzon jogszályn megengede szellőzőnyílások kivéelével nyílás nincs, z épímények közöi legkise ávolságok megrásávl leglá 5,0 méer. (3) A hásóker méree szályozási erv elérő rendelkezése hiányán: ) Az épüle rr néző homlokzánk álgos mgsságávl zonos érék, de leglá 6,0 m. ) A zársorú eépíési módú épíési helyen nem zársorún kilkío épüle eseéen z épüleek közöi legkise ávolságo z illeékes szkhóság(ok) előírási lpján kell meghározni. d) A fő funkció kiegészíő épímény lkóövezeen hásó elekhárok menén is léesíheő z oldlsó elekhárok cslkozásánál, összevon módon. 11. Járművek elhelyezése 16. (1) A Terüleen prkolás z OTÉK-en meghározok szerin kell megoldni. (2) A 20 d, vgy nnál ö gépkocsi efogdó prkoló felüleekről és z 500 m2-nél ngyo, urkol gzdsági erüleek első felüleéről összegyűjö cspdékvíz csk hordlék és oljfogó műárgyon kereszül vezeheő cspdékvíz elvezeő hálóz. (3) Közinézmények, kereskedelmi-szolgáló egységek, iskolák melle, jogszályn meghározo számú, egységes kivielű kerékpároló kell elhelyezni. Közerülei kerékpárároló járdán csk kkor helyezheő el, h mellee leglá 1,5 m szd szélességű járd izosíhó. 8/18

9 12. Egyé épímények elhelyezése 17. (1) Lkóerüleen fő rendeleés kiegészíő, hásó elekhár menén elhelyeze épülere z lái előírások vonkoznk: ) funkciój kizárólg kerműveléshez kpcsolódh; gépkocsi árolásr is szolgálh, h z izonyíhón másképp nem oldhó meg; ) kilkíás keri épímény jellegű lehe, elekháról 1,0 méeren elül; c) nyghsználnál fém és műnyg nem megengede; d) z övezere vonkozó előírások erás melle legfelje 30m² lperüleű lehe; e) z épímény mgsság, és elekhárr eső homlokzánk mgsság nem hldhj meg 3,0 méer; (2) Sporerüle időjárás elleni védelmé szolgáló sáor csk évene okóer 1. és április 30. közi időrmr, ideiglenesen léesíheő. (3) Rendeleéséől elérően hsznál lkókocsi Terüleen, közerüleről láhó helyen nem helyezheő el. (4) Hulldékgyűjő épímény, -rály Terüleen közerülei hulldékgyűjő rály kivéelével csk keríéssel vgy ámflll, ámflléesíménnyel egyeépíve léesíheő. II. fejeze Részlees épíési övezei és övezei előírások 1. Beépíésre szán erüleek épíési övezeei Inenzív kervárosis lkóerüleek 18. (1) A kervárosis lkóerülei épíési övezeek erüleén, h z övezei előírások máskén nem rendelkeznek: ) lkóépüle, ) szálláshely-szolgáló épüle, c) közinézmény épüle (művelődési-, kulurális-, okási-, igzgási-, egészségügyi épüle), d) irodépüle, e) sporépímény, vlmin f) mximum 2000 m2 ruó szinerüleű önálló kiskereskedelmi épüle helyezheő el. (2) Az (1) ekezdésen megengede fő rendeleésű épüleeken elül fő rendeleés kiszolgáló helyiségeken kívül önálló rendeleési egységkén, z (1) ekezdésen felsorol funkciókörökön úlmenően: ) vendégláási, kiskereskedelmi, ) irodi, szolgálási, c) igzgási, kulurális, művelődési és okási célú, d) egészségügyi, szociális, egyházi, e) nem zvró hású kézműipri és kisipri funkciók is elhelyezheők z övezei előírások figyelemevéelével, szükséges prkolószám elken elüli izosíásávl. (3) A kervárosi épíési övezeek erüleén önálló ipri, rkározási, ngykereskedelmi épüle, vlmin: ) ipri, ngykereskedelmi funkciójú önálló rendeleési egysége rlmzó egyé rendeleésű épüle, 9/18

10 ) nem fő rendeleés vgy megengede önálló rendeleési egysége szolgáló önálló rkározási rendeleési egység nem léesíheő, meglévő épüle hsználi módjá ilyen célr megválozni nem lehe. (4) Az övezeek erüleén minden 300 m2 elekerüle uán h z övezei előírások máskén nem rendelkeznek 1 d lkás vgy önálló rendeleési egység épíheő z övezei jellemzők kereei közö, de elkenkén legfelje 4 d és épüleenkén legfelje 2d lkás vgy önálló rendeleési egység léesíheő. (5) Az épíési övezeek erüleén 14,0 m és nnál szélese elkek eseén új épüle és meglévő épüle-ővíés ucár merőleges mélysége, közinézményi funkció eseén nem lehe ö min 25 méer, egyé funkció eseén pedig nem lehe ö 20,0 méernél. (6) Az övezeen kilkíhó legngyo elekmére h z övezei előírások máskén nem rendelkeznek vonkozó övezei kilkíhó legkise elek erüleének 2,5-szerese lehe. (7) Az épíési övezeen lkásól elérő rendeleésű egység kilkíás csk előkeről megközelíeen örénhe. (8) Az épíési övezeek erüleén keríés z láik szerin kell kilkíni: ) uci keríés kilkul erüleen z egységes ucképi megjelenés érdekéen - foókkl és műleírássl igzolhón - z ucár jellemző nygú és rányú, de leglá 30 % - n áör kilkíássl, legfelje 1,80 m mgssággl, ) z uci keríésen legfelje 2 d, egyenkén legfelje 3,0 m szélességű, vgy 1 d legfelje 4,0 méer szélességű gépkocsi ehjás izosíó kpu, és legfelje 2 d, egyenkén legfelje 1,5 m szélességű személykpu léesíheő, c) hásó és oldlsó elekháron ömör keríés szomszéd jogokr ekineel nem léesíheő, kivéve szomszédjogok védelme eseé, mikor környezevédelmi okokól ez indokol. Een z eseen hásó és oldlsó elekháron ömör keríés legfelje 2,5 m mgsságú lehe. A 2,0 m-nél mgs ömör keríés lperülee elek eépíeségée eszámíndó. (9) Az épíési övezeek erüleén elkenkén legfelje 1 d, 2,2m épülemgsságú hulldékrály ároló léesíheő, keríéssel egyeépíe kilkíássl. A hulldékrály ároló lperülee 3, vgy nnál kevese lkás eseén legfelje 1,5 m2, 4, vgy nnál ö lkás eseén z lperüle 0,5 m2/lkás lehe. (10) Az épíési övezeek erüleén, z épüleen elül, lkásonkén leglá 2m2 lperüleű szerszám-, szánkó ároló kell kilkíni grázson úlmenően. A ároló grázzsl közösen is kilkíhó. (11) Az öveze kilkul eépíésű erüleein ) z új épüleek szűke környeze krkeréhez illeszkedő épíészei kompozícióvl, ömegképzéssel, homlokzi rchiekúrávl léesíheők. Anyghsználoknál, homlokzi színválszásnál is meglévő épíészei érékekhez kell igzodni. ) meglévő épüleek felújíás, ővíése, illeve rekonsrukciój eseén meglévő érékeke á kell meneni. c) foghíjelken, h szomszédos épüle korláozz erveze épüle épíési hárvonlon örénő elhelyezésé, szomszédos épüleek közöi elepíési ávolság köelező védőávolság űzávolság mérékéig csökkenheő. d) Bővíéssel vgy megoszássl kelekező új lkás megközelíeni, csk első lépcsőházól vgy zár légerű külső lépcsőházól lehe. (12) Az övezeen új épüle épíése eseén z előír gépjármű férőhely leglá 50 %-á főépüleen elül kell izosíni. (13) Az övezeen, elken elül négy, vgy nnál ö gépjármű elhelyezési köelezeség eseén megközelíésükre illeve elhelyezésükre szolgáló urkol felüle csk úszegélyes, vízzáró urkoll léesíheő. A felüle cspdékvize csk olj- és homokfogó műárgyon kereszül szikkszhó el, vgy kerülhe efogdó. 10/18

11 (14) Az övezeen, elken elüli három, vgy nnál kevese gépjármű elhelyezési köelezeség eseén megközelíésükre illeve elhelyezésükre szolgáló urkol felüle víz- és légáeresző urkoll is léesíheő. (15) Az öveze erüleén új épülee elhelyezni, rendeze erepszinjé kilkíni meglévő erepszin figyeleme véelével lehe. Az új eépíésű elkek rendeze erepszinjének szomszédos elkek rendeze erepszinjével zonos szinen kell cslkozni elekhárok menén. Kervárosis, inenzív eépíésű lkóerüleek épíési övezeei 19. (1) Lke-1/01 jelű épíési öveze előírási: ) Az épíési öveze z inenzív kervárosis erüleek, jellemzően lcsony sűrűségű, szdonálló eépíési mód szerin eépíe, vgy eépíheő erülee. ) Az épíési öveze erüleén z egy lkóépüleen elhelyezheő lkások szám z 500 m2 meg nem hldó méreű elken 1. Az 500 m2 meghldó méreű elken nnyi, hogy minden lkásr, illeve önálló rendeleési egységre leglá 300 m2 elekerüle jusson, de legfelje 4 lkás, illeve önálló rendeleési egység lehe. 4 lkás, illeve önálló rendeleési egység elhelyezése eseén épüleenkén legfelje 2 lkás, illeve önálló rendeleési egység helyezheő el. c) Az övezei prméereke 2. számú mellékle 1. számú áláz rlmzz. (2) Lke-1/02 jelű épíési öveze előírási: ) Az épíési öveze z inenzív kervárosis erüleek, jellemzően lcsony sűrűségű, oldlháron álló eépíési mód szerin eépíe, vgy eépíheő erülee. ) A elken legfelje 1 d fő rendeleés szerini épüle helyezheő el. Az épüleen 3 rendeleési egység léesíheő. c) Az övezei prméereke 2. számú mellékle 1. számú áláz rlmzz. (3) Lke-1/03 jelű épíési öveze előírási: ) Az épíési öveze z inenzív kervárosis erüleek, kilkul, álgos sűrűségű, szdonálló eépíési mód szerin eépíe, vgy eépíheő erülee. ) Az épíési öveze erüleén z egy lkóépüleen elhelyezheő lkások szám z 500 m2 meg nem hldó méreű elken 1. Az 500 m2 meghldó méreű elken nnyi, hogy minden lkásr, illeve önálló rendeleési egységre leglá 300 m2 elekerüle jusson, de legfelje 4 lkás, illeve önálló rendeleési egység lehe. 4 lkás, illeve önálló rendeleési egység elhelyezése eseén épüleenkén legfelje 2 lkás, illeve önálló rendeleési egység helyezheő el. c) Az övezei prméereke 2. számú mellékle 1. számú áláz rlmzz. Inézményi, jellemzően szdonálló jellegű erüleek épíési övezee (1) Vi-2/01 jelű épíési öveze előírási: ) Az épíési öveze z inézményi, jellemzően szdonálló jellegű erüleek részleesen szályozo övezee. ) Az övezei prméereke 2. számú mellékle 2. számú áláz rlmzz /18

12 Gzdsági, jellemzően kereskedelmi, szolgáló erüleek épíési övezeei 21. (1) Gksz-1/ 01 jelű épíési öveze előírási: ) Az épíési öveze gzdsági, jellemzően kereskedelmi, szolgáló erüleek részleesen szályozo, szdonálló eépíési móddl eépíe, vgy eépíheő erülee. ) Az épíési öveze erüleén lkóépüle nem helyezheő el. c) A erüleen önálló erepszin li épíménykén csk gépjárműároló helyezheő el. d) Épüleenkén legfelje 1 d világíó (neon) erendezés szd elhelyezni. e) Az övezei prméereke 2. számú mellékle 3. számú áláz rlmzz. (2) Gksz-1/02 jelű épíési öveze előírási: ) Az épíési öveze gzdsági, jellemzően kereskedelmi, szolgáló erüleek részleesen szályozo, zársorú eépíési móddl eépíe, vgy eépíheő erülee. ) Az épíési öveze erüleén lkóépüle nem helyezheő el. A vsúvonl szélső vágányáól számío 50 m ávolságon elül lkás nem léesíheő, egyé épímény csk külön jogszályokn előír feléelek szerin helyezheő el. c) A erüleen önálló erepszin li épíménykén csk gépjárműároló helyezheő el. d) A jogszályn meghározo számú gépjárműve elsősorn elken elül kell elhelyezni, de prkoló-mérlege Hjdúcsárd ucán elhelyezheő prkolóhelyek is eszámíhók. e) A szályozási erven jelöl előker és z épíési vonl közöi erüleen: keri épímény, nyio fede ersz, védőeő helyezheő el, melynek veülei erülee eépíés mérékée eszámíndó. f) A erüleen izosíni kell hásókerek közerüle felőli, gépjárművel örénő megközelíésé (áhjó, hézgosn zársorú eépíés). g) Épüleenkén legfelje 1 d világíó (neon) erendezés szd elhelyezni. h) Az övezei prméereke 2. számú mellékle 3. számú áláz rlmzz. (3) Gksz-1/03 jelű épíési öveze előírási: ) Az épíési öveze gzdsági, jellemzően kereskedelmi, szolgáló erüleek részleesen szályozo, szdonálló eépíési móddl eépíe, vgy eépíheő erülee. ) Az épíési öveze erüleén lkóépüle nem helyezheő el. c) Az övezei prméereke 2. számú mellékle 3. számú áláz rlmzz. (4) Gksz-1/04 jelű épíési öveze előírási: ) Az épíési öveze gzdsági, jellemzően kereskedelmi, szolgáló erüleek részleesen szályozo, zársorú eépíési móddl eépíe, vgy eépíheő erülee. ) Az épíési öveze erüleén elhelyezheő épüleek zár sor helyenkén, leglá 12 m-es épüleközzel megszkíhó. H z épüleköz erülee ké elekre esik, ól leglá 3 m széles résznek egy elekre kell esnie. Az épüleeke een z eseen közre néző oldlukon homlokzl kell kilkíni. c) A Pesi ú mellei előkeren elek lehárolásár keríés nem épíheő. d) Az épíési öveze erüleén lkóépüle nem helyezheő el. e) A fő funkciójú épüleek földszinjén Pesi ú felőli homlokzon csk kereskedelemmel és szolgálássl, ill. zok ejárávl kpcsolos helyiségek helyezheők el. Mellékhelyiség, irod elhelyezése nem megengede. Az épüleek gzdsági kiszolgálás /árufelölés/ csk szervizú felől, z É-i oldlról lkíhó ki. f) A jogszályn előír gépjármű-férőhely elhelyezés z öveze erüleén kilkío közös prkolón kell izosíni. 12/18

13 g) Az öveze erüleén Pesi ú és Kereszúri ú felé új úcslkozás vgy kpuehjó közvelenül nem léesíheő. h) Az öveze erüleén keríés nem léesíheő. i) Az övezei prméereke 2. számú mellékle 3. számú áláz rlmzz. Gzdsági, jellemzően rkározás, ermelés szolgáló erüleek épíési övezeei 22. (1) Gksz-2/05 jelű épíési öveze előírási: ) A gzdsági, jellemzően rkározás, ermelés szolgáló erüleek szdonálló eépíési móddl eépíe, vgy eépíheő erüle épíési övezee. ) Az övezei prméereke 2. számú mellékle 3. számú áláz rlmzz. (2) Gksz-2/06 jelű épíési öveze előírási: ) Az épíési öveze gzdsági, jellemzően rkározás, ermelés szolgáló erüleek, részleesen szályozo, szdonálló eépíési móddl eépíe, vgy eépíheő erülee. ) Védőávolságo nem igénylő üzemi jellegű evékenység folyhó, rkározás vgy egyé kereskedelmi, szolgáló és elláó funkcióhoz szükséges épímények helyezheők el, melyek káros környezei hási elekháron elül, hályos hárérékek l mrdnk. c) Az új eleklkíások, zok elekkönyvi ejegyzése csk meglévő közműhálóz fennmrdásá és működésé izosíó, elkenkéni szolglmi jogok ejegyzésével együ örénhe. d) A Cinkoi úi elekháról mér 6,0 m széles sávján, illeve Cinkoi ú 22,0 m-re szélesíe sávján új, Cinkoi úl párhuzmos nyomvonlú közművezeék, földli vgy föld felei épímény nem helyezheő el. Az een sávn meglévő közművek üzemeleése, felújíás, új cslkozások készíése, vlmin új közműeköések merőleges ávezeése leheséges. e) Porépüle keríéssel összeépíve vgy önállón kizárólg személy- és eherejárássl kpcsolos funkciók részére helyezheő el és z elhelyezésére szolgáló legfelje 150 m2- es erülee épíési helykén kell kezelni. f) Az épíési övezeen gzdsági erüleeken megengede épímények, illeőleg épüleek közül nem jelenős zvró hású gzdság evékenységi célú épüleek, kereskedelem épíményei, z elláó, szolgáló épímények és kuás fejleszés épíményei helyezheők el. g) Üzemi ermelő funkció nem elepíheő Cinkoi úl párhuzmos 95 m-es sávon elül, kivéve meglévő, megmrdó üzemi épülee és nnk engedélyeze ővíésé. h) Tűz- és ronásveszélyes nyg árolás eseén Cinkoi úi elekhárrl párhuzmosn 150 m-es védősáv lkíndó ki és ezen sávon elül még e nem épíe elek eseéen új lkóépüle nem helyezheő el. i) A Lige sori elekhár kísérő 20 m széles köelező zöldsávn lévő szivyúház, vízmérőház és vsúi kimelegíőház kuúráj szükség eseén ővíheő. Az i lálhó öi épüle kuúráj nem ővíheő. j) Az épíési hely háráól függelenül földli és föld felei ároló rályok z épíményávolságok és űzrendészei előírások megrásávl helyezheők el. k) A /3 hrsz.-ú elken z f) ponn meghározokon úlmenően prkolóházk, üzemnygölő, uómosó épíményei helyezheők el, erüleen árol gipsziszp elávolíás uán. 13/18

14 l) Az /20 és /21 hrsz.-ú elkeken gzdsági erüleeken megengede épímények, illeőleg épüleek közül nem jelenős zvró hású gzdság evékenységi célú épüleek, kereskedelem épíményei; z elláó, szolgáló épímények; és kuás fejleszés épíményei, prkolóházk, üzemnygölő, uómosó épíményei helyezheők el. A elkek ejárához egy d közös úcslkozás készülhe Cinkoi úról. m) Az övezei prméereke 2. számú mellékle 3. számú áláz rlmzz. (3) Gksz-2/07 jelű épíési öveze előírási: ) A gzdsági, jellemzően rkározás, ermelés szolgáló erüleek részleesen szályozo, szdonálló eépíési móddl eépíe, vgy eépíheő erüle épíési övezee. ) Az épíési övezeen csk mezőgzdsági ermeléssel kpcsolos üzemi épímények - erményfeldolgozó, ároló - és z zok kiszolgáló épímények helyezheők el. c) A főrendeleés kiszolgáló vgy kiegészíő épüle elhelyezése érdekéen (pl. por) z előker erhére z épíési hely kiegészíheő. d) Az épíési öveze erüleén meghározo oldlker legkise méree: 15 m, legkise hásóker méree: 15 m. e) Az épüleekre hsználvéeli engedély kidni csk környezerendezési munkák együes elkészüle uán lehe. f) A urkol felüleek méréke legfelje elek 25 %- lehe. g) A zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzem vízelláás egyedi kukról izosíhó. h) A erüleen önálló szennyvízározó nem léesíheő. i) Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzem erüleén elül léesíendő prkolók menén fsorok kilkíás szükséges, szályozási erven jelöl 25 m széles köelező zöldsáv elepíése köelező, Budpes-Hvn vsúvonl felé eső elekhárnál ligees fásíás kell végezni. j) Az övezei prméereke 2. számú mellékle 3. számú áláz rlmzz. (4) Gksz-2/08 jelű épíési öveze előírási: ) A gzdsági, jellemzően rkározás, ermelés szolgáló erüleek, részleesen szályozo, szdonálló eépíési móddl eépíe, vgy eépíheő erüle épíési övezee. ) A épíési öveze erüleén gzdsági erüleeken megengede épímények, illeőleg épüleek közül nem jelenős zvró hású gzdság evékenységi célú épüleek, kereskedelem épíményei, z elláó, szolgáló épímények, kuás fejleszés épíményei, prkolóházk, üzemnygölő, uómosó épíményei helyezheők el. c) Az előkereken kizárólg személy- és eherejárássl kpcsolos funkciók részére helyezheő el porépüle. d) Az övezei prméereke 2. számú mellékle 3. számú áláz rlmzz. Közlekedéshez kpcsolódó épüleek elhelyezésére szolgáló különleges erüle épíési övezee 23. (1) K-közl-1 jelű épíési öveze előírási: ) A közlekedési különleges erüleen szdonálló eépíési móddl eépíheő erüle épíési övezee. ) Az épíési öveze erüleén megengede épímények, illeőleg épüleek közül közlekedési, kereskedelmi, szolgáló épímények, prkolóházk helyezheők el. c) Az előkereken kizárólg személy- és eherejárássl kpcsolos funkciók részére helyezheő el porépüle. 14/18

15 d) Az övezeen elkeke csk jelenlegi elekhárok figyelemevéelével összevonni lehe. e) Az övezei prméereke 2. számú mellékle 4. számú áláz rlmzz. 2. Beépíésre nem szán erüleek övezeei Közlekedési erüleek 24. (1) KÖu-1/01 jelű öveze előírási: ) Az öveze közlekedési célú közerüleek nyomvonl jellegű jelenős közlekedési épímények (gyorsforglmi uk) elhelyezésére szolgáló erülee. ) Az övezei prméereke 2. számú mellékle 5. számú áláz rlmzz. (2) KÖu-3/01 jelű öveze előírási: ) Az öveze közlekedési célú közerüleek nyomvonl jellegű jelenős közlekedési épímények (másodrendű főuk) elhelyezésére szolgáló erülee. ) A /9 és /10 hrsz-ú elkek hárán lkóerüle védelme érdekéen zjvédő fl léesíendő. c) Az övezei prméereke 2. számú mellékle 5. számú áláz rlmzz. (3) KÖu-4/01 jelű öveze előírási: ) Az öveze közlekedési célú közerüleek nyomvonl jellegű jelenős közlekedési épímények (elepülésszerkezei jelenőségű gyűjőuk) elhelyezésére szolgáló erülee. ) Az övezei prméereke 2. számú mellékle 5. számú áláz rlmzz. (4) KÖk-01 jelű öveze előírási: ) Az öveze közlekedési célú erüleek vsúi léesímények elhelyezésére szolgáló erülee. ) Az övezeen z Lke és Vi övezeek menén zjgáló védőfl léesíendő. c) Az övezei prméereke 2. számú mellékle 5. számú áláz rlmzz. Közerüleek 25. (1) KT-01 jelű öveze előírási: ) Az öveze z egyé közerüleek jelölésére szolgál. ) Az övezei prméereke 2. számú mellékle 5. számú áláz rlmzz. Erdőerüleek előírási 26. (1) Az erdőerüleek övezeein fákkl orío erüleén z erdőről, z erdő védelméről és z erdőgzdálkodásról szóló évi XXXVII. örvény hály lá rozó erdők eseéen eleklkíáshoz, épímények elhelyezéséhez z erdészei hóság előzees hozzájárulás szükséges. 15/18

16 (2) Az övezeek erüleén csk ideiglenes (drófon), láz nélküli keríés léesíheő eépíheő és kilkíhó legkise elekmére eseén, mennyien nnk legkise szélesessége meghldj 30m-. Közjóléi erdők 27. (1) Ek-0 jelű öveze ) Az öveze közjóléi erdők 1:1000 lépékű ályozási Terv lpján eépíheő erüleek övezee. ) Az öveze erüleén OTÉK-n meghározo épímények ályozási Terv lpján helyezheők el. c) Az övezei prméereke 2. számú mellékle 6. számú áláz rlmzz. (2) Ek-01 jelű öveze ) Az öveze közjóléi erdők erüleek övezee. ) Az övezei prméereke 2. számú mellékle 6. számú áláz rlmzz. (3) Ek-02 jelű öveze ) Az öveze közjóléi erdők részleesen szályozo erülee. ) Az öveze erüleé erdészei üzemerv lpján erdőgzdálkodási erülekén kell fennrni. c) Az övezei prméereke 2. számú mellékle 6. számú áláz rlmzz. (4) Ek-03 jelű öveze ) Az öveze közjóléi erdők, részleesen szályozo erüleei. ) Az öveze erüleén z oldlker legkise szélessége: 15 m, hásóker legkise szélessége: 15 m. c) Az előkeren kizárólg közmű ecslkozás épíménye, vlmin keríéssel egyeépíe, vgy zzl összekpcsol hulldékároló helyezheő el. d) A erüleen keríés szályozo elekhárvonlon léesíheő, lázl, áláhó kilkíássl. Tömör á nem láhó keríés nem léesíheő. e) Az övezei prméereke 2. számú mellékle 6. számú áláz rlmzz. Védelmi erdők 28. (1) Ev-01 jelű öveze ) Az öveze z erdőerüleek véderdők elepíésére szolgáló, részleesen szályozo erülee. ) Az öveze erüleén közlekedési épímények, ávvezeékek és erüle fennrásához szükséges épímények helyezheők el. c) Az erdősíés hároló ú épíésével egy idően kell végezni. d) Az övezei prméereke 2. számú mellékle 7. számú áláz rlmzz. 16/18

17 III. fejeze Záró rendelkezések 29. (1) E rendele z elfogdásá köveő npon lép hály. (2) E rendele hálylépésével egyidejűleg Budpes Főváros XVII. kerüle Rákosmene Önkormányzánk Budpes XVII. kerüle Rákosmene Városrendezési és Épíési ályzáról szóló 12/2014 (VI. 30.) önkormányzi rendeleének 1. - helyée z lái rendelkezés lép: Jelen Rákosmene Városrendezési és Épíési ályzáról szóló rendele ( ováikn: KVSZ) hály XVII. kerüle közigzgási erüleének z 5. számú mellékleen felsorol Kerülei Épíési ályzok áll nem érine részére (ováikn: erüle) erjed ki. (3) E rendele hálylépésével egyidejűleg Budpes Főváros XVII. kerüle Rákosmene Önkormányzánk Budpes XVII. kerüle Rákosmene Városrendezési és Épíési ályzáról szóló 12/2014 (VI. 30.) önkormányzi rendeleének 2. - z lái ponl illeve mellékleel egészül ki: f) 5. mellékle Kerülei Épíési ályzok Budpes, uguszus 27. Dr. Rúzs Ágnes s.k. jegyző Riz Levene s.k. polgármeser A rendele kihirdeve: uguszus 27. Dr. Rúzs Ágnes s.k. jegyző 17/18

18 1. számú függelék Elővásárlási joggl érine elkek lisáj hrsz elhelyezkedés /13 Rákos-pk meni erdőerüle /4 Rákos-pk meni erdőerüle /5 Rákos-pk meni erdőerüle Rákos-pk meni erdőerüle /4 Rákos-pk meni erdőerüle /2 Rákos-pk meni erdőerüle /6 Rákos-pk meni erdőerüle Rákos-pk meni erdőerüle /2 Rákos-pk meni erdőerüle Rákos-pk meni erdőerüle Rákos-pk meni erdőerüle /2 Rákos-pk meni erdőerüle Rákos-pk meni erdőerüle /2 Rákos-pk meni erdőerüle Rákos-pk meni erdőerüle Rákos-pk meni erdőerüle /2 Rákos-pk meni erdőerüle /1 Rákos-pk meni erdőerüle /23 Rákos-pk meni erdőerüle /24 Rákos-pk meni erdőerüle /25 Rákos-pk meni erdőerüle /26 Rákos-pk meni erdőerüle /27 Rákos-pk meni erdőerüle /28 Rákos-pk meni erdőerüle Rákos-pk meni erdőerüle /1 Rákos-pk meni erdőerüle Rákos-pk meni erdőerüle /3 Rákos-pk meni erdőerüle /4 Rákos-pk meni erdőerüle Rákosligei P+R prkoló Rákosligei P+R prkoló /3 Rákosligei P+R prkoló /4 Rákosligei P+R prkoló /5 Rákosligei P+R prkoló 18/18

19 INDOKOLÁS Budpes Főváros XVII. kerüle Rákosmene Önkormányz Képviselő-esüleének Budpes Főváros XVII. kerüle MÁV Budpes-Hvn (80-s számú) vsúvonl meni erüle Kerülei Épíési ályzáról szóló 27/2015. (VIII. 27.) önkormányzi rendeleéhez Az egyes közlekedésfejleszési projekekkel összefüggő közigzgási hósági ügyek nemzegzdsági szemponól kiemel jelenőségű üggyé nyilváníásáról és z eljáró hóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendele ( ováikn: Korm. r.) 1. számú mellékleének 2.7. ponj lpján nemzegzdsági szemponól kiemel jelenőségű eruházások körée rozik 80. és 100c. számú vsúvonlk, Rákos-Hvn-Miskolc- Nyíregyház szksz rekonsrukciój, vlmin 2.8. ponj lpján udpesi elővárosi vsúvonlk rekonsrukciój, mihez Nemzei Infrsrukúr Fejlesző Zr. áll elkészíee engedélyezési erv lpján Kerülei Épíési ályz ( ováikn: KÉSZ) készíése szükséges, mivel hályos fővárosi és kerülei elepülésrendezési eszközök nem eék leheővé fejleszés. RÉSZLETES INDOKOLÁS 1. -hoz E prgrfus rögzíi KÉSZ erülei hályá. 2. -hoz A KÉSZ-en előforduló foglmk érelmezésé rlmzz. 3. -hoz A rendele mellékleei hározz meg. 4. -hoz A közerüleek lkíásár vonkozó rendelkezéseke rögzíi. 5. -hoz A városkép védelemére vonkozó, állános előírások hározz meg. 6. -hoz Az épíe környeze érékeinek védelmére hároz meg állános előírások. 7. -hoz A áji és ermészevédelmi környeze védelmére vonkozón ír elő rendelkezéseke. 1/3

20 8. -hoz A környeze védelme érdekéen foglmz meg előírások. 9. -hoz Teleklkíási szályok hároz meg nyúlványos, illeve fekvőelek eseéen hoz Az elővásárlási jog célji és z zzl érine inglnok hározz meg z 1. számú függelékre hivkozv hoz A kisjáíási jog célji és z zzl érine inglnok hározz meg hoz A közművekre vonkozó állános előírások hározz meg hoz Az épímények funkciójár és kilkíásár vonkozó előírások rögzíi hoz E prgrfus z egyes eépíési módokr vonkozó sjáos előírások rlmzz hoz Az elő-, oldl- és hásókerre vonkozó előírások rlmzz hoz A járművek elhelyezésére vonkozón hároz meg szályok hoz Az egyé épíményekre vonkozón foglmz meg szályok hoz Az inenzív kervárosis lkóerüleekre vonkozó előírások rögzíi hoz A kervárosis, inenzív eépíésű lkóerüleek övezeei hározz meg. 2/3

21 20. -hoz Az inézményi, jellemzően szdonálló jellegű erüleek épíési övezeé hározz meg hoz A gzdsági, jellemzően kereskedelmi, szolgáló erüleek épíési övezeei hározz meg hoz A gzdsági, jellemzően rkározás, ermelés szolgáló erüleek épíési övezeei hározz meg hoz A közlekedéshez kpcsolódó épímények elhelyezésére szolgáló különleges erüle épíési övezeé hározz meg hoz A közlekedési erüleekre vonkozó övezei előírás hározz meg hoz A közerüleekre vonkozó szályok hározz meg hoz Az erdőerüleekre vonkozó állános előírások rlmzz. A közjóléi erdők övezeei hározz meg. A védelmi erdők övezeei hározz meg hoz 28. -hoz 29. -hoz A rendele hály lépéséről rendelkezik elepülésfejleszési koncepcióról, z inegrál elepülésfejleszési srégiáról és elepülésrendezési eszközökről, vlmin egyes elepülésrendezési sjáos joginézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendele 43. (1) ekezdés ) ponján fogllkr figyelemmel. Továá Budpes Főváros XVII. kerüle Rákosmene Önkormányzánk Budpes XVII. kerüle Rákosmene Városrendezési és Épíési ályzáról szóló 12/2014 (VI. 30.) önkormányzi rendeleének e rendele erülei hályávl érine részének hályon kívül helyezésé rögzíi. 3/3

22 BUDAPEST XVII.KERÜLET RÁKOSMENTE el M0 f (BUDAPEST) RÁKOS ÁLLOMÁS - HATVAN ÁLLOMÁS VASÚTI VONALSZAKASZ KORSZERŰSÍTÉSE ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA é Bp. k e r. Pé V I I. cel X Trcsi ú SZABÁLYOZÁSI TERV Ek-01 KT-01 M = 1 : Ev-01 Ek-03 ukö 1 3/0 5 Ek-03 KT Ek L KÖu-1/01 Ev-01 ú eépíele eépíele erüle nnerüle Ek-0 ez köel közú dsáv ő zöl -0 KÖk ldsáv KT-01 Gksz-2/07 ző zö Ev-01 Ek-02 e köel Lke-1/01 ldsáv köelező zö KT-01 Ek Lke-1/ KT-01 R KÖk-01 T_ Lke-1/03 zé r 28 X. XV ker. II. ke r. 15 Pos ol Brkács zerár Gyógys 7 7 KÖu-4 P+R min 100 K-közl-1 c R R R övezei, épíési övezei hár T_ Ev-01 Ek-0 Rákos-pk övezei jel KÖk-01 vsúi erüle Lke-1/01 épíési öveze jele épíési hely lé szályozási vonl zjvédő fl Pesi ú felé ervezési erüle hár fe Rák ályozási lp és másodlgos elemek eli ú c k p s o Péc Benzinkú Pesi ú f elé KÖu-3/01 / Gksz-1/ rú 15 Éerem KÖk-01 Állomás 6 KÖu-4/01 h. helyrjzi szám ró Lke-1/02 Lige sor lige m e MÁV 6 Gksz-1/01 Gksz-1/04 Pesi ú KÖu-4 /01 Bisz Rákoslig Iskol Rákos épüle 7 R Ek-0 elekhár 5 6 olc Ek k 1 - Misk KT P+R 20 Gksz-1/03 20 lep mh. e li é z s s o r á V 20 KÖk-01 Gksz-1/02 3/ u- KÖ os-p vn cs Lke-1/01 á sug ság 1 d -4/0 KÖu c KÖu-4/0 01 KÖu-3/ 15 c Ek-0 es - H h. m p s áko P+R ú Rák s iskol 12 ri P+R 14 Álláno Budp 49 d T_ ú Ek-0 Lige s or KÖuFeriheg4/01 yi ú sz d MÁV Állomás c lep c reszúr pe re Rákoske zé Ke Tü 1 /0 u-4 jele Ú - T_ KÖ od Óv Ek-0 T_ lé fe l Kö elerülei hár li ú KT-01 c T_ kerüle hár T_ Budpes közigzgási hár ce Pé 1 k-0 Ö K Bo /01 33 Ek-01 KT-01 le Üz Egyé szályozási elemek P+R 26 Im en Alpérképi elemek. k 22 KÖu -3 e h re Ek-0 u s-p i u. Ek e öd Sü -0 Ek lé Jelmgyráz fe / c r u spá Gá li He Ráko ú g rce / KT Ek li ú ce Gksz-2/06 KT cs Pé ők öz l Öl Bo rf Bá P+R 80Vi-2/01 kos Lke-1/ Gksz-2/ c Pászó uc KT Ek-0 /01 u-3 KÖ Kec el u Rá WC csm R om Áll Ko sc o ák ás V i MÁ s sc ko Rá d Lke-1/ Jérce uc s 19 P+R KT-01 Iro iú ko Ci-n3/01 u KÖ 15 Lke-1/03 KT-01 P+R ó oz Fl KT Jérce uc u4/. mh Rá T_ C AB KÖ KÖ KÖu-3/01 k p s o k 68/ /0 u k uc gyyú Gyön Lke-1/01 KT-01 su plá ú R R Gksz-2/05 0 Ek- N R R Ek-0 o Vid i ú c ru /3 R R / /5 R 1 KT /13 ko Cin er. Ek-0 Lke-1/01 r. e. k er. I XV II. k XV ker. M0 Ek-0 P+R prkoló kerékpárú (meglévő, erveze) kööpályás ömegközlekedés Egyé korláozó ényezők eépíe, eépíésre szán mélyfekvésű erüle kisjáíndó erüle Munk megnevezése: Dáum: Munkrész megnevezése: BUDAPEST XVII.KERÜLET RÁKOSMENTE SZABÁLYOZÁSI TERV (BUDAPEST) RÁKOS ÁLLOMÁS - HATVAN ÁLLOMÁS VASÚTI VONALSZAKASZ KORSZERŰSÍTÉSE ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA JÚNIUS Lépék: M = 1 : Generálervező: Megízó: KÉSZ TERVEZŐ KFT. BUDAPEST XVII. RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA 1026 Budpes Nphegy uc 26. Ügyvezeő: Tervező: HANCZÁR ZSOLTNÉ ZÉTÉNYI ZSÓFIA HERCZIK ESZTER okleveles gépészmérnök okleveles városrendező mérnök MK Közlekedés: HECKENAST JUDIT okleveles közlekedésmérnök MMK K1D-1 okleveles épíészmérnök TT Munkárs: okleveles ájépíészmérnök Környezevédelem: AUER JOLÁN okleveles áj- és kerépíészmérnök TK Vízi közművek: Energi közművek: Zöldfelüle: Tájrendezés: BÍRÓ ATTILA HANCZÁR ZSOLTNÉ NEMES ZOLTÁN DOBOS IVETT KATALIN okleveles áj- és kerépíész- okleveles ájépíészmérnök okleveles épíőmérnök okleveles gépészmérnök TK okleveles városrendező mérnök mérnök K/ MK MK

23 2. számú mellékle 1. számú áláz: övezei kód Épíési övezeek és övezeek eépíési prméerei rlmzó álázok elek eépíés módj legkise erülee legkise szélessége legngyo eépíesége erepszin legngyo szinerülei muój legkise zöldfelülee épímény legkise legngyo l fele épülemgsság (m 2 ) (m) (%) (%) (m 2 /m 2 ) (%) (m) (m) Lke-1/01 SZ (18) , ,0 Lke-1/02 O (18) , ,0 Lke-1/03 SZ (18) , ,0 2. számú áláz: övezei kód elek eépíés módj legkise erülee legkise szélessége legngyo eépíesége erepszin legngyo szinerülei muój legkise zöldfelülee épímény l fele épülemgsság (m 2 ) (m) (%) (%) (m 2 /m 2 ) (%) (m) (m) Vi-2/01 SZ , számú áláz: övezei kód elek eépíés módj legkise erülee legkise szélessége legngyo eépíesége erepszin legngyo szinerülei muój legkise zöldfelülee legkise épímény l fele épülemgsság (m 2 ) (m) (%) (%) (m 2 /m 2 ) (%) (m) (m) Gksz-1/01 SZ ,0 35 3,0 7,5 Gksz-1/02 Z ,2 20-7,5 Gksz-1/03 SZ ,0 35-9,0 Gksz-1/04 SZ ,0 20 6,0 12,0 Gksz-2/05 SZ , ,5 Gksz-2/06 SZ , ,0* Gksz-2/07 SZ , ,5 Gksz-2/08 SZ , ,0* *Mximális gerincmgsság: 18,0 méer legkise legngyo legngyo 1/3

24 2. számú mellékle 4. számú áláz: övezei kód elek eépíés módj legkise erülee legkise szélessége legngyo eépíesége erepszin legngyo szinerülei muój legkise zöldfelülee épímény l fele épülemgsság (m 2 ) (m) (%) (%) (m 2 /m 2 ) (%) (m) (m) K-közl-1 SZ ,0 40 3,0 7,5 legkise legngyo 5. számú áláz: övezei kód elek eépíés módj legkise erülee legkise szélessége legngyo eépíesége erepszin legkise zöldfelülee legkise épímény l fele épülemgsság (m 2 ) (m) (%) (%) (%) (m) (m) KÖu-1/01 SZ ,2 KÖu-3/01 SZ ,2 KÖu-4/01 SZ ,2 KÖk-01 SZ KT-01 SZ ,2 legngyo 6. számú áláz: övezei kód elek eépíés módj legkise erülee legkise szélessége legngyo eépíesége erepszin legkise zöldfelülee épímény l fele épülemgsság (m 2 ) (m) (%) (%) (%) (m) (m) Ek-0 SZ 3000* ,0 7,5 Ek-01 SZ 3000* ,0 7,5 Ek-02 SZ 3000* ,0 Ek-03 SZ 3000* ,0 * közlekedési léesímény elhelyezéséhez szükséges eleklkíás eseén kise elek is kilkíhó legkise legngyo 2/3

25 2. számú mellékle 7. számú mellékle: övezei kód elek eépíés módj legkise erülee legkise szélessége legngyo eépíesége erepszin legkise zöldfelülee épímény l fele épülemgsság (m 2 ) (m) (%) (%) (%) (m) (m) Ev-01 SZ legkise legngyo 3/3

26 12/2014. (VI. 30.) önkormányzi rendele 5. melléklee 5. mellékle Kerülei Épíési ályzok 1. Budpes Főváros XVII. kerüle Rákosmene Önkormányz Képviselő-esüleének Budpes Főváros XVII. kerüle MÁV Budpes-Hvn (80-s számú) vsúvonl meni erüle Kerülei Épíési ályzáról szóló.../2015.(..) önkormányzi rendelee 1/1

Gazdasági területfejlesztés

Gazdasági területfejlesztés Gzdsági erülefejleszés Szomhely 86-87.sz. főuk körforglmú csomóponján Némeh Szolcs +36 20/93-77-622 Adoságok: Szomhely Nyug-Mgyrország és z Alpoklj érség közponj, legjelenõse ngyváros. Egyenlő ávolságr

Részletesebben

Balatonederics község

Balatonederics község Blonederis község Településrendezési eszközök módosíás Egyszerűsíe eljárás Véleményezési ervdokumenáió Megrendelő: Blonederis özség Önkormányz Blonederis, ossuh u.. eseneomji özös Önkormányzi ivl eseneomj,

Részletesebben

2013. április M Ó D O S Í T Á S A

2013. április M Ó D O S Í T Á S A S Ö R É D Ö Z S É G T P Ü É S S Z R Z T I T R É N, H Y I É P Í T É S I S Z A B Á Y Z A T Á N A É S S Z A B Á Y Z Á S I T R É N M Ó D S Í T Á S A 0. április Söréd özség Településszerkezei ervének, Helyi

Részletesebben

VELEM. község. Településrendezési eszközök készítése. Véleményezési dokumentáció

VELEM. község. Településrendezési eszközök készítése. Véleményezési dokumentáció VLM község Településrendezési eszközök készíése Véleményezési dokumenáció Megrendelő: Velem özség Önkormányz Velem, ákóczi u. Tel.: + / -mil: korjvelem@-online.hu Tervező: MODULO Tervező és Mérnöki knácsdó

Részletesebben

26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK. Célkitűzés: A hálózati egyenirányító és stabilizáló alapkapcsolások és jellemzőinek megismerése, illetőleg mérése.

26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK. Célkitűzés: A hálózati egyenirányító és stabilizáló alapkapcsolások és jellemzőinek megismerése, illetőleg mérése. 26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK Célkiűzés: A hálózi egyenirányíó és silizáló lpkpcsolások és jellemzőinek megismerése, illeőleg mérése. I. Elmélei áekinés Az elekronikus készülékek működeéséhez legöször egyenfeszülségre

Részletesebben

DOMASZÉK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA SZABÁLYOZÁSI ÉS ÖVEZETI TERVEI

DOMASZÉK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA SZABÁLYOZÁSI ÉS ÖVEZETI TERVEI Domszék elepülésrenezési ervei Jóváhyo ervny. április. DMASZÉ HYI ÉPÍTÉSI SZABÁYZATA SZABÁYZÁSI ÉS ÖVZTI TVI Jóváhyo ervny észíee : ómi Aelier íésziro. Iro: Bpes Városl köz. -mil: romi.elier@mil.om TelFx.:---,

Részletesebben

Gazdasági területfejlesztés

Gazdasági területfejlesztés Gzdsági rülfjlszés Szomhly 86-87.sz. főuk lkrülőj mll Némh Szolcs +36 20/93-77-622 Adoságok: Szomhly Nyug-Mgyrország és z Alpoklj érség ponj, lgjlnõs ngyváros. Egynlő ávolságr Bécsől és Grzól nyio hárokkl

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása unsziget özség Önkormányzt épviselő-testületének 8/2002. (XI.19.) T, 10/2003. (VIII.8.) T, 6/2005. (IX.9.) T, 9/2005. (X.14.) T, 7/2007. (V.31.) T, 10/2007. (VIII.9.) T, 13/2007. (VIII.31.) T, 1/2008.

Részletesebben

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 2015. MÁRCIUS

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 2015. MÁRCIUS KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK SZÁÚ ÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEÉNYEZÉSI SZAKASZ ÁRCIUS ALÁÍRÓLAP KŐSZEG VÁROS Településrendezési eszözeine számú módosíás Egyszerűsíe eljárás - Véleményezési

Részletesebben

településrendezési terve IV. kötet

településrendezési terve IV. kötet Bü s elepülésfejleszési onepiój és elepülésrendezési erve I. e Helyi Épíési ályz és ályozási erv felülvizsgál Bü s Településrendezési erve Felülvizsgál Helyi Épíési ályz és ályozási erv Bü s Önorányz Képviselő-esüleéne

Részletesebben

Ingatlanfejlesztés Turisztikai fejlesztés Gazdasági fejlesztés

Ingatlanfejlesztés Turisztikai fejlesztés Gazdasági fejlesztés Ingalanfejleszés Turiszikai fejleszés Gazdasági fejleszés Pécsi Városfejleszési Nonprofi Kf. 76 Pécs, Mária u. 9. email: varosfejleszes@pecs00.hu Szálloda fejleszések: - Növekvő urisaforgalom a Pécs00

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Htályos:. június -től BÉÉS VÁRS ÖNRMÁNYATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE /. (IX..) r e n d e l e t e BÉÉS VÁRS ABÁLYÁSI TERVÉRŐL, VALAMINT ÉPÍTÉSI ABÁLYATÁRÓL Békés Város Önkormányzt z épített környezet lkításáról

Részletesebben

módosítás célja. A módosítási igények elhelyezkedése a település térképén

módosítás célja. A módosítási igények elhelyezkedése a település térképén ZALACSÁNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUIMENTÁCIÓ 1 ZALACSÁNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA EGYES RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ VÁROS ÉS HÁZ

Részletesebben

Szombathely MJ Város

Szombathely MJ Város Szombahely MJ Város Illés Akadémia ömberüle Településrendezési eszközök módosíása Tárgyalásos eljárás Közgyűlési előerjeszés Munkaközi váloza Megrendelő: Szombahely MJ Város Önkormányzaa 9700 Szombahely,

Részletesebben

ÚJPALOTA HELYSZÍNRAJZ, TÉRKIALAKÍTÁS FŐ TÉR ÖTLETPÁLYÁZAT. köz. Zsó kav. í rp. író

ÚJPALOTA HELYSZÍNRAJZ, TÉRKIALAKÍTÁS FŐ TÉR ÖTLETPÁLYÁZAT. köz. Zsó kav. í rp. író N Kƅ rk ás p rk Nyírplo H r yán köz A főere körülvevő fás-ligees prk nyon is kellees klíá bizí, ind érnek, ind pedig nk. Zs kv A Fő ere egységesen sbilizál kvics, íg keskenyebb fák közöi uk, ööríe kvics

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

8. SZ. MÓDOSÍTÁS: É RD P ARKVÁROS, TÁVKÖZLÉSI TORONY V ÁROSSZERKEZETI POZÍCIÓ, TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉS. Véleményezési dokumentáció

8. SZ. MÓDOSÍTÁS: É RD P ARKVÁROS, TÁVKÖZLÉSI TORONY V ÁROSSZERKEZETI POZÍCIÓ, TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉS. Véleményezési dokumentáció 8. SZ. MÓDSÍTÁS: É D P AKVÁS, TÁVKÖZLÉSI TNY V ÁSSZKZTI PZÍCIÓ, TÜLTFLHASZNÁLÁS, BÉPÍTÉS A ervezési erüle Érd Parkváros városrészben alálhaó, az auópálya melle, a Visegrádi uca végén. A ervezési erüle

Részletesebben

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 9. SZ. MÓDOSÍTÁS

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 9. SZ. MÓDOSÍTÁS 1 MÓR TELEPLÉSRENDEZÉSI ESZÖZÖ 9. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 2/2015 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG észül a elepülésfejleszési koncepcióról, az inegrál elepülésfejleszési sraégiáról és a elepülésrendezési eszközökről, valamin

Részletesebben

Püspökmolnári község

Püspökmolnári község Püsömolnári ség Teleülésrendezési erveine módosíás lfogdo ervdoumenáció Megrendelő: Püsömolnári Község Önormányz Püsömolnári, Kossh u Tel: + /- Tervező: MODUO Tervező és Mérnöi nácsdó Kf omhely, Flórián

Részletesebben

Újfehértó Város Településrendezési Tervének Módosításához

Újfehértó Város Településrendezési Tervének Módosításához Újfehéró Város Településrendezési Tervének Módosíásához "Újfehéró 0 - II.sz" Jóváhagyo dokumenáció 0. E U D E l ő z e e s v Újfehéró 0 - II. sz Településrendezési erv módosíás KÜLZETLAP Újfehéró Településrendezési

Részletesebben

ismerd meg! A digitális fényképezgép VII. rész

ismerd meg! A digitális fényképezgép VII. rész ismerd meg! A digiális ényképezgép VII. rész 3.5.3. Mélységélesség A képérzékel síkjábn kelekez kép szigorún véve cskis beállío ávolságr ekv árgyknál éles. Az ennél közelebb és ávolbb lev árgyk képe z

Részletesebben

"#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + "() *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + () *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ?* & @.9?*= @,9 =8 @5-9 "& & @ & @5-98& @569 " " " " " " " " " " " " " " " " " &&"( * + "( *,--.//,--0/,--0//,--1/,--1//,--2/ 3.-.3..42-25.1 0.6-2,2,1511 6-0340. 40,.-3.,2014 6250,,,--2// 4.41. 13..01-010.0,.

Részletesebben

Szombathely MJV. Településrendezési eszközök módosítása. Elfogadott tervdokumentáció

Szombathely MJV. Településrendezési eszközök módosítása. Elfogadott tervdokumentáció omhely MJV Településrendezési eszközök módosíás Sporlige és Klndváros ömerüle Elfogdo ervdokumenáció Megrendelő: omhely MJ Város Önkormányz omhely, Kossuh L. u. -. Tel: +/-; Fx: +/- E-mil: kunynszky@szomhely.hu

Részletesebben

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ DEBECEN MEGYEI JOGÚ VÁOS TELEPÜLÉSSZEKEZETI TEVÉNEK a 8. számú vrk. Péerfia uca Hunyadi uca Darabos uca Thaly Kálmán uca álal haárol erülerészé érinő MÓDOSÍTÁSA Törzsszám: VO-2/2013 A HATÁOZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSÁNAK PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSE

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSÁNAK PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSE BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSÁNAK PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSE 2014. JÚLIUS HÓ VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ IRODA TERVEZŐK

Részletesebben

víz, villany, gáz, telefon 102. Aka 5,6 M Szép összkomfort 104. Bársonyos 6 M komfort 106. Csatka 11 M 108. Bakonybánk 7 M gáz, telefon

víz, villany, gáz, telefon 102. Aka 5,6 M Szép összkomfort 104. Bársonyos 6 M komfort 106. Csatka 11 M 108. Bakonybánk 7 M gáz, telefon Malomsoki Ingalanközveíés és ingalan érékbecslés IRODA ÚJ CÍME: 2870 Kisbér, Rákóczi F. u. 30. Tel., Rögz., Fax: 34/353-363 Mobil: 30/9274-708 email: malomsokingalan@freemail.hu www.kisber.hu/céglisa Ssz.

Részletesebben

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2016. MÁJUS.../2015 (...) SZ. ÖNK. RENDELET 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti véleményezési anyag

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

20 kv. Szt. Imre utca 8223 sz. út Rózsa u.-szt.lászló u. között 6,0 21,0-30,0. Szt. Imre utca 8223 sz. út Szt.László u.- mai beépítés végéig 1,5 16,0

20 kv. Szt. Imre utca 8223 sz. út Rózsa u.-szt.lászló u. között 6,0 21,0-30,0. Szt. Imre utca 8223 sz. út Szt.László u.- mai beépítés végéig 1,5 16,0 út mintkeresztszelvények 20 k. Fehérvári út 81 sz. f út Dom utc-dávid köz között ÉNY Szt. Imre utc 8223 sz. út ózs u.-szt.lászló u. között DK Szt. László utc ÉK gylogos és kerékpárút AB. DNY j. ÉK temet

Részletesebben

Vonali menetrend. 30a. Budapest Érd alsó Tárnok Martonvásár Székesfehérvár. Érvényes: 2013. december 15-től

Vonali menetrend. 30a. Budapest Érd alsó Tárnok Martonvásár Székesfehérvár. Érvényes: 2013. december 15-től Vonali menerend 30a Budapes Érd alsó Tárnok Maronvásár Székesfehérvár Érvényes: 2013. decemer 15-ől MÁVDIREKT: 06 (40) 49 49 49 (00:00-24:00 óráig helyi arifával hívhó kék szám) küldföldről: +36 (1) 444

Részletesebben

( E) ( E) de. 4πε. Két példa: 1. példa: Rutherford-szórás. 2. példa: : Kemény gömbön történı szórás szögfüggése. szögfüggése (elméletileg(

( E) ( E) de. 4πε. Két példa: 1. példa: Rutherford-szórás. 2. példa: : Kemény gömbön történı szórás szögfüggése. szögfüggése (elméletileg( Mg- és neuronfizik 7. elıás Emlékezeı: ommgrekió: élárgy + + Jelölés: (, ) Rekióenergi: Q = (M + M M M ) Rekióseesség: R = φ N σ Fluxus: φ Célárgy omok R szám: N Mikroszkopikus háskereszmesze: σ = N φ

Részletesebben

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL Sávos burkola CL A Ruukki a homlokzaburkolaok sokoldalú válaszéká nyújja. A Ruukki CL burkola a leheőségek egész árházá nyújja a homlokza rimusának, alakjának és színének kialakíásához. A CL burkolólamellák

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA XVIII.

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA XVIII. FIL ŰSZKIK UDOÁNYOS ÜLÉSSZK XVIII. Kolozvár, 03. márciu. POFILKOKCIÓS FOGZOK FOLYONOS SZÁZÁS ÉS KÖSZÖÜLÉS VG ndrá, GYNG Zolán, GYNG C rc Wihin hi pper he uhor decrie new finihing echnology for mnufcuring

Részletesebben

Szigliget településrendezési eszközeinek módosítása

Szigliget településrendezési eszközeinek módosítása T Á J T E R V M Ű H E L Y OLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. Bdcsony, Rómi u.. e-mil: lposj@zltor.hu Szigliget településrendezési eszközeinek módosítás. Jsz.: -/. Településszerkezeti Terv Jóváhgyv: Szigliget

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk özség Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fx: 35/342-804, 35/342-806 www.nk-flu.hu e-mil: hivtl@nk-flu.hu Ikttószám: 159- /2012/B. Tárgy: Bánk község településrenezési terv móosítás HIDTMÉNY Tájékozttjuk

Részletesebben

Kakucs Község. Településszerkezeti és szabályozási terv módosítása több részterületre

Kakucs Község. Településszerkezeti és szabályozási terv módosítása több részterületre Kakucs Község Településszerkezeti és szabályozási terv módosítása több részterületre Az Étv. 9. (8) bek. szerinti dokumentáció) TSZ.:107/2012 PORTATERV Városrendezési és Építészeti Tervező Iroda Kft. I

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE

SÁVOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE SÁVOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE 1.sz. MOL Nyrt. Sáv-DK-11 és Sáv-DK-12 jelű kutak területének kijelölése a 094 hrsz területen,

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

/2016. (. ) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról

/2016. (. ) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról /2016. (. ) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról Budapest Főváros Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 11/ 2016. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

M4 autópálya Törökszentmiklós Kelet Püspökladány közötti szakasz. KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY Hánypótlási dokumentáció MELLÉKLETEK

M4 autópálya Törökszentmiklós Kelet Püspökladány közötti szakasz. KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY Hánypótlási dokumentáció MELLÉKLETEK M uópály Törökszenmiklós Kele Püspökldány közöi szksz Készíee: KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY Hánypólási dokumenáció MELLÉKLETEK Megízó: Budpes - 5- TARTALOMJEGYZÉK I. Az. pon eljesíéshez csol dokumenumok módosío

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

Részletesebben

Téglakeríések Téglakeríések Kovácsolvas keríések Présház ajók Présház ajók úburkola Vörösmary uca /a 0/ / / /A ú 0 / ú ú / ú /A ú k úburkola k úburkola k úburkola sor - Móra F. uca áro úburkola /b /b 0

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

megalkotja valamint jóváhagyja a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervét Jelen rendelet alkalmazása és hatálya

megalkotja valamint jóváhagyja a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervét Jelen rendelet alkalmazása és hatálya BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (III. 4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Budapest III. kerület kerületi szabályozási tervére vonatkozó, az Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 4. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ OKTÓBER

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 4. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ OKTÓBER KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. SZÁÚ ÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEÉNYEZÉSI SZAKASZ. OKTÓBER ALÁÍRÓLAP KŐSZEG VÁROS Településrendezési eszközeinek. számú módosíás Véleményezési szksz

Részletesebben

Közlekedési naptár a 2012 2013. évi menetrendi id szakra

Közlekedési naptár a 2012 2013. évi menetrendi id szakra Km 1 201 209 221 224 229 235 240 243 255 270 100 [Budpes ] Szolnok Derecen Nyíregyház Záhony 1.. 0 0 1 73 9 100 1.. 2.. BudpesKele.. 120 BudpesNyug.. 100 Ferhegy Cegléd Aony. Szolnok. F 100 Szolnok 2,

Részletesebben

Lindab Construline Könnyűszerkezetes acél falvázrendszer

Lindab Construline Könnyűszerkezetes acél falvázrendszer lindb we simplify consrucion Funkció Szerkezei felépíés Teherbírás Energihékonyság Tűzvédelem Akuszik Kivielezés, szerelés Lindb Consruline Könnyűszerkezees cél flvázrendszer Műszki jellemzők és részleek

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár : ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. Minden

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 4/2002.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kápolnásnyék Község

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kisarcsa, Szabadság ú 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyíl ülésen árgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Kisarcsa Város Önkormánya Képviselő-esüleének

Részletesebben

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Bátya község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5 Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (II.27) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 70/2005.(XII.15.)

Részletesebben

a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti Jóváhagyott dokumentáció

a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti Jóváhagyott dokumentáció SZŐDIGET NAGYKÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK /. (XII..) sz. önkormányzi rendelee ődlige ngyzség HEYI ÉPÍTÉSI SZABÁYZATÁÓ /. (XI..) Korm. rendele szerini Jóváhgyo dokumenáció TATAOMJEGYZÉK Mellékleek: /.mellékle:

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének /. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

H-1. 5 8 kt. Helyszínrajz M=1:500

H-1. 5 8 kt. Helyszínrajz M=1:500 11 ock János uca 560 4 561 5 535 540 19 565 16 525 566 526 14 529 k 527 burkol felüle, kukaároló meglévő ávirányíású olókapu 562 meglévő magánú 3 531 2, 5,50 5 2, 2, 2, 2, 2, 5,00 5,93 2,04 7 534 2, 16,24

Részletesebben

TURA VÁROS BUDAPEST-HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ TERVEZÉSI PROGRAM ÉS JAVASLAT

TURA VÁROS BUDAPEST-HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ TERVEZÉSI PROGRAM ÉS JAVASLAT BUDAPEST-HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT TURA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ TERVEZÉSI PROGRAM ÉS JAVASLAT 2014. JÚLIUS HÓ VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ

Részletesebben

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK LT-PLAN BT. Tatabánya, Tátra u. 1/A Munkaszám: 6/2016. TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - 2016 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Tervező: László Tibor okl. építészmérnök

Részletesebben

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

VIESMANN. VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzációs falikazánokhoz 3,8 105,0 kw. Tervezési segédlet. Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek

VIESMANN. VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzációs falikazánokhoz 3,8 105,0 kw. Tervezési segédlet. Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek VIESMANN VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzáiós flikzánokhoz 3,8 105,0 kw Tervezési segédlet Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek 5/011 Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1. Égéstermék-elvezető rendszerek

Részletesebben

Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú rendelete Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú rendelete Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú rendelete Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ TERVEZÉSI PROGRAM ÉS JAVASLAT

GÖDÖLLŐ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ TERVEZÉSI PROGRAM ÉS JAVASLAT BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT GÖDÖLLŐ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ TERVEZÉSI PROGRAM ÉS JAVASLAT 2014. JÚNIUS HÓ VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Helyi Építési

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2009.

TISZACSEGE VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2009. ISZACSEGE VÁROS HELYI ÉPÍÉSI SZABÁLYZAA -. iszsege Vrs Önrmnyz Képviselő-esüleéne /.(XI..) K sz. reneleével jóvhgy, /.(XII..) sz. és /.(VIII..) sz. reneleével mósí Helyi épíési szlyz egységes szerezeen

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (I. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 a a Budapest III. kerület kerületi szabályozási tervére vonatkozó, az Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2015.(X.29.) sz. önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 23/2010. (VIII.26.) sz. rendelettel módosított 11/2005. (IV.14.) számú

Részletesebben

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016.

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016. Dokumentálás dátuma: Győr, 2016. november Munkaszám: Rp.I.247-5 Munkaszám: Rp.I.247-5 Pekkerné Szabó Piroska Felelős tervezők: Településrendezés Tájrendezés, környezetalakítás okl. táj- és kertépítész

Részletesebben

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1023 ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS 2014

Részletesebben

a Helyi Építési Szabályzatról

a Helyi Építési Szabályzatról Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 13/2004. (IX. 9.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005.(XI.30.) és a 13/2009. (IX. 18.)

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nyírdony Város Településrendezési Tervének módosításához Vél eményezési dokumentáció Gzdsági és közlekedési terek 2014 Tervező: Art Vitl Tervező, Épí tő és ereskedelmi ft. 2014. 2 ÜLZTLAP Nyírdony Város

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2015.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

- A konszignációs elemek legyártása és elhelyezése előtt helyszíni méretfelvétel szükséges!

- A konszignációs elemek legyártása és elhelyezése előtt helyszíni méretfelvétel szükséges! : A erv a vonakozó szakági ervejezeekkel egy érvées! A méreek a elyszínen ellenőrizendőek! A konszignációs elemek legyárása és elelyezése elő elyszíni méreelvéel szkséges! Kapcsolódó ervek: "E" Terv megnevezése:

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról HATÁROZAT-TERVEZET Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete a Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló 10/2003. (VII.3.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

BAG NAGYKÖZSÉG BUDAPEST-HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT

BAG NAGYKÖZSÉG BUDAPEST-HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT BUDAPEST-HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT BAG NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ TERVEZÉSI PROGRAM ÉS JAVASLAT 2014. JÚNIUS HÓ VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (I. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 a a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

REGIOPLAN GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

REGIOPLAN GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ KÖRNYEZET- TELEPÜLTERVEZŐ KFT. TELEPÜLSZERKEZETI TERVÉNEK Dokumentálás dátuma: Győr, 2016.09. hó Rp.I.241-7 KÖRNYEZET- TELEPÜLTERVEZŐ KFT. Munkaszám: Rp.I.241-7 TELEPÜLSZERKEZETI TERVÉNEK Felelős tervezők:

Részletesebben