TESKÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. FELELŐS TERVEZŐ: Fercsák Ágnes településmérnök TT /07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TESKÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. FELELŐS TERVEZŐ: Fercsák Ágnes településmérnök TT-20-0277/07"

Átírás

1 TESKÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FELELŐS TERVEZŐ: Fercsák Ágnes elepülésmérnök TT /07 MEGBÍZÓ: Teskánd Község Önkormányza Képviselő Tesülee 8991 Teskánd, Rákóczi F. u február

2 Oldal:2 Teskánd Településfejleszési Koncepciója Taralomjegyzék I. ELŐZMÉNYEK... 3 II. VIZSGÁLATOK A TERÜLET VIZSGÁLATA A elepülés elhelyezkedése A elepülés örénee Természeföldrajzi, geológiai adoságok Terülefelhasználás, ájhasznála Véde, illeve ájképileg jelenős erüleek, ermészevédelem, zölderüleek HUMÁN ERŐFORRÁS VIZSGÁLATA Demográfiai rendek Képzeség Foglalkozaási jellemzők Munkanélküliség A TELEPÜLÉS GAZDASÁGI JELLEMZŐI Jellemző gazdasági ágazaok Telephelyek, üzemnagyságok Használaon kívüli, alulhasznosío erüleek A HELYI ÖNKORMÁNYZAT SZEREPE Kölségveési jellemzők Vagyongazdálkodás Adójövedelem és összeéel Gazdaságfejleszési koncepciója Közreműködő fejlesző szervezeek áekinése KÖRNYEZETI ELEMEK Környezei állapo vizsgálaa (levegő, víz, zaj, alaj) Szennyvíz- és hulladékkezelés Veszélyezee erüleek Épíe környeze, védendő érékek Infrasrukúra...24 III. SWOT ANALÍZIS...27 IV. FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK...29

3 Oldal:3 Teskánd Településfejleszési Koncepciója I. ELŐZMÉNYEK Teskánd község elepülésfejleszési koncepciójának elkészíésére a község Önkormányzaának Képviselő Tesülee ado megbízás cégünknek. A elepülés már rendelkezik OTÉK alapú elepülésrendezési ervekkel, de azok felülvizsgálaára szükség van, ezér nem csak a erveke, de az azok aláámaszó dokumenumai is felül kell vizsgálni. A koncepció az Önkormányza álal szolgálao adaok és fejleszési elképzelések figyelembevéelével készül. II. VIZSGÁLATOK 1. A TERÜLET VIZSGÁLATA A elepülés elhelyezkedése Magyarország kisérségei hp:// Teskánd község a Nyuga-Dunánúli régióhoz, Zala megyéhez és a Zalaegerszegi Saiszikai Körzehez arozik. A elepülés agja az Észak-Zalai Terülefejleszési Önkormányzai Társulásnak valamin a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kisérségi Társulásnak. Teskánd Zala megye középső részén, a Göcsej ájegység északi peremén, a megyeszékhely Zalaegerszegől minegy 4 km-re, nyugara helyezkedik el. A megye északi részében, a Zala folyó völgyében, Göcsej ájegység bejáraánál fekszik. Nem vélelenül nevezik az i élők Göcsej kapujának. A községe ászeli a Szenmihályfai paak, ami a közeli Zalába ömlik. A falu a megyeszékhely város övében erül el, ami nagyban meghaározza mindennapjai, fejlődésé. Közúi megközelíheősége jó, a elepülésen a 7405-ös számú ú megy kereszül, amely a városól kiindulva délnyugai irányban veze á a Göcsej ájegységen. Ebből az úból ágazik el a község északi bejáraánál a 7409-es ú, amely Boncodfölde, Kávás felé haladva eszi elérheővé a környező elepüléseke, míg a szomszédos Hoó a számon jelze úon, Babosdöbréé pedig a számmal jelze összeköő úon lehe megközelíeni. Teskándról közúon a nálánál kisebb elepülések is jól megközelíheőek, e közúi kapcsola eszi leheővé a község közponi szerepé Szomszédos elepülések: északról Zalaegerszeg és Boncodfölde, keleről Zalaegerszeg és Babosdöbrée, délről Dobronhegy, nyugaról pedig Hoó haárolja. Teskánd elhelyezkedése és erülee A elepülés örénee 1 Teskánd első írásos emlíése 1271-ből származik: Tuskand. A felveések szerin alán örök eredeű személynév rejlik benne. Tusquan jelenése nyúl kapo d képző. De az sincs kizárva, hogy az ugyancsak örök nyelvi, "megbéklyózo" jelenésű Tusquandi személynév vál, magyarosodo formában, helységnévvé. Maga a község emlíése a XIII. században űn fel először, amikor "Erzsébe királyné a Nádasd nemzeségbeli Iemér fia Imre comesnek adja Töskánd és Dobron birokoka, amelyeke királynéi jogon bír..."(holub) ban egy bírósági ügy zajlik a kövekezőképpen... "panasz emel Darabos László, hogy kb. ké éve kávásiak az ő eskándi réjük egy részé, mely az egerszegi nagy ú melle feküd, elfoglalák és a keríés lerombolák." 1690-ben egy úrbéri összeírás így emlíi:" 1753-ból kel az a veszprémi Püspöki

4 Oldal:4 Teskánd Településfejleszési Koncepciója Levélárban őrzö ira, miszerin a eskándiak nem akarak a boncodföldi plébániához arozni, hivakozak arra, hogy mindig is Egerszeghez arozak, és a emplom épíésében szorgalmasan rész veek. A püspök azonban a kérés eluasíoa és Teskándo a boncodföldi plébániához csaola ban 38 háza és 194 lakója, fa haranglába vol a községnek. Egy 1828-as összeírásban az urbárium szerin harmadoszályú falu, leginkább rozso ermelnek, köles és zabo a rosszabb földeken ben már körjegyzőség, anyakönyvi menerend szerin Andráshidához arozo. Inézményei nincsenek, egy népiskola van egy anerővel; a kereskedőke egy szaócs képvisele, egy kovács pedig az iparosoka. Viszon már 5 emberrel és kézi erővel üzemel a églagyár. Az 1947-es földoszásnál 29 igényjogosula jegyeznek be, 5 föld nélküli, 24 örpebirokos óa van buszközlekedés a községben, köveze úja 1932-ől, 1945-ben 4 zsuppos ház vol a faluban. 91 személy jár el dolgozni a községből, elvándorlás nincs, inkább bevándorlás apaszalhaó olvashaó egy korabeli elemzésből ban épül meg a bol és az ialbol. Ekkor vezeék be a villany, 1965-ben épül meg a seréshizlalda, és 1967 alakul meg 70 munkással a églagyár ben 436 lakosa vol, ekkor szűn meg az önálló anácsa is, és ekkor le a közös anács székhelye. Ebben az évben épül meg a űzolószerár és egy fodrászüzle. A örénelem azán árajzola a faluképe. A seréshizlalda helyén ma az új vasú nyomvonala van, a régi fodrászüzle helyén faluközponban családi ház áll, és a régi űzoló szerárban pedig a Rákóczi ucában fodrászüzle és polgárőr iroda kapo helye A község a körjegyzőség székhelye, a falu éleé héagú önkormányzai esüle irányíja. Az elmúl években szembeűnő vol a fejlődés, válozás a község éleében. Az új ucák kialakíása a 70-es évek végén a Felszabadulás uca 10 ársasházával kezdődö meg. Azán folyaódak a elekkialakíások, a hajdani egyucás, szeres faluból sokucás, szép, családi házas község le Természeföldrajzi, geológiai adoságok 2 A Zalai-dombság feloszása (hp://hu.wikipedia.org/wiki/zalai-dombsag) Teskánd község földrajzilag a Felső-Zala Völgy kisájhoz arozik. A Felső-Zala-Völgy kisáj jellemzői: Domborza ÉK-DNY-i irányban elrendeződö árkos veődésben kialakul aszimmerikus eróziós eraszos völgy a Zalaidombvidék É-i peremén. A Vasi-Hegyháa és a Felső-Kemenesháa válaszja el a Zalai dombvidékől. A rácsos veődésrendszer köveő szerkezei árok különböző időben megsüllyed völgyszakaszokból fűződö fel. Az egyes völgyszakaszok merev, egyenes fuású, éles megörésű, egymás kereszező irányú kisebb völgyrészleekből állnak.

5 Oldal:5 Január Február Március Áőrilis Május Június Július Auguszus Szepember Okóber November December Teskánd Településfejleszési Koncepciója Kialakulása a Rába kemeneshái legidősebb hordalékkúpjának egyidejűleg az alsópleiszocénban kezdődö, s lényegében a pleiszocén és a holocén folyamán men végbe. A Felső-Zala-völgy ehá az Ős-Rába elhagyo völgye, amelye a középpleiszocén végéől a Zala formál. Terjedelmes hordalékkúprendszere (kemeneshái és őrségi kavicsakaró), valamin kavicsanyagának kőzeani összeéele és görgeesége a jelenlegi kis Zala-paaknál lényegesen nagyobb és ávolabbi erüleekről eredő folyóvíz munkájáról anúskodik. A Felső-Zala-völgy legszembeűnőbb alakrajzi és szerkezeimorfológiai vonása az aszimmerikus eraszos árok jelleg. A völgye már Őriszenpéeről a ürjei Zala-kanyarig különböző szineken hordalékkúp-erasz maradványok szegélyezik. Jobb parja (északias lejő) nagyon meredek (15-30 ), alámoso, s deráziós völgyekkel, fülkékkel és csuszamlásokkal aprólékosan agol. Ezzel szemben a bal paro (délies kieségű lejők) kevésbé agol, fokozaosan lealacsonyodó, hosszú lankás lejők (0-5, 5-8 ) szegélyezik. További jellemző vonása, hogy m széles, felölö völgysíkja a folyás menében fokozaosan kiszélesedik, s a rácsos veődések kereszeződésében (a mellékpaakok orkolaában) 1-2 km széles völgyágulaokká fejlődik. Esése is jelenős (1,5 m/km), de nem egyenlees, mer a mellékpaakok orkolaában nagy mennyiségű hordalék rakódik le. Éghajla Mérsékelen hűvös-mérsékelen nedves éghajlaú kisáj. A NY-i részek kevéssel 1800 óra fölöi, a K-i erüleek viszon már öbb min 1900 óra napsüés élveznek évene. A nyári napfényaram NY-on 720 óra körüli, K-en óra közöi. A éli hónapokban NY-on órán á, K-en 190 órán á sü a napálagosan. Az évi és a nyári félévi álaghőmérsékle a K-i vidékeken magasabb, min a NY-i ájakon (K-en 9,5 C és 16,0 C körül, NY-on 9,0 C körül és 15,3 C). A 10 C középhőmérséklee meghaladó napok száma NY-on kevesebb (ápr. 20. ájáól ok ig, 176 nap körül), min máshol (ápr. 15. ájáól ok. 14-ig, nap). A fagymenes időszak NY-ról ÉK felé hosszabbodik (NY-on: ápr. 27. és ok. 14. közö, 170 nap; középső ájakon ápr és ok. 16. közö nap; ÉK-en ápr. 16. és ok. 22. közö 189 nap). Az évi abszolú hőmérséklei maximumok álaga 32,0-33,0 C, K-en magasabb. A éli abszolú minimumok álaga NY-on -18 C alai, a középső részen -17,5 C körüli, K-en -17,0 C közelében. Levegő hőmérséklee C A csapadék évi összege mm (NY-on öbb), a nyári félévé mm (K-en kevesebb). Szalafőn mérék a legöbb, egy nap ala leese eső, 95 mm-. A NY-i vidéken közel 50, másu 40 körüli a hóakarós napok álagos száma. Az álagos maximális hóvasagság a Zala forrásvidékénél 35 cm körüli, máshol 30 cm.

6 Oldal:6 Január Február Március Április Május Június Július Auguszus Szepember Okóber November December Teskánd Településfejleszési Koncepciója Csapadékmennyiség (mm) Az arridiási index NY-on 0,88, a középső vidékeken 0,94-0,96, K-en 0,92-0,93. A völgy NY-K-i irányíosága ellenére az É-i és D-i irányú szelek a leggyakoribbak. Az álagos szélsebesség kevéssel 3m/s alai. A kevésbé hőigényes és a vízigényesebb növények számára megfelelő az éghajla. Vízrajz A Zala völgye az országhaáról a Széplak-paak orkolaáig, ill. Zalabérig arozik a kisájhoz. A vízfelesleg NY-ról K-re csökken. Az árvizek időszaka a kora nyár, a kisvizeké a nyár vége. A vízminőség Zalaegerszeg fele I. és II., alaa II. és III. oszály közö ingadozik a vízállás szerin. A völgy nagyobb része és a mellékpaakok orkolai völgyszakasza árér. A alajvíz 2-4 m közö mindenü elérheő. Mennyisége 2-3 l/s.km. Kémiailag öbbnyire kalciummagnézium-hidrogénkarbonáos jellegű. Pankaszól NY-ra 15, Zalaegerszegig 25, aól lefelé nk közöi keménységű. Szulfáaralma Zalaegerszegől lefelé meghaladja a 60mg/l.km 2, ső Zalaisvánd körül a 300 mg/l- is. A réegvizek mennyisége 0,75l/s.km 2 körüli. Az arézi kuak a nagyobb elepülésekre koncenrálódnak. Mélységük a 100 m- álalában nem éri el, de ebből a szinből is ekinélyes vízhozamoka ermelnek. A vasaralom sokszor meghaladja az 5 mg/l-. Zalaegerszeg 38 C hőfokú ermálkújának 580 l/p a vízhozama. Ezen kívül még Őriszenpéeren, Andráshidán, Salomváron, Zalalövőn lehene meddő szénhidrogén-kuaó fúrások ermálvizé hasznosíani. Mind a felszíni, mind a felszín alai vízkészleek hasznosíási aránya 20% alai. Jelenős vízkészlee mia kiemel vízminőségvédelmi erüle. Földani adoságok A kisáj legérékesebb ermészei kincse a hévíz és a durvakerámia-ipari nyersanyag. Az olajbányásza álal felár, s vízhasznosíás céljára áado, ermelő hévízkuakká kiképezheő 8 kú közül a víz várhaó hőfoka 4 kú eseében C, 3 kúnál C, egy kúnál pedig >90 C hőmérsékleű. Pankaszon és Zalaegerszegen nagy készlee aralmazó, kiűnő minőségű durvakerámia-ipari nyersanyag (églanyersanyag) van. Előbbi a legkülönbözőbb épíőelemek előállíására is alkalmas. A vasag (5-14 m) folyóvízi réegsorral kiölö, széles völgyalpú eróziós völgy alajvízben is bővelkedik. Talajok A kisáj folyóvölgy jellegéből adódóan a réi önések és a lápos réi alajok ekinheők jellegzees alajképződményeknek. Terülei részarányuk azonban együesen sem eszi ki a a kisáj alajainak a felé (43%). A Zala felső szakaszán a karboná menes agyagos vályog mechanikai összeéelű allúviumon réi önésalajok alakulak ki. Vízgazdálkodásuk kedvező, ermékenységi besorolásuk a VII. kaegória. Többnyire ré-legelőkén hasznosíoak. Zalaegerszegől kezdve a vályog mechanikai összeéelű allúviumon felszínől karbonáos lápos réi alajok alálhaók. Termékenységi besorolásuk ugyancsak a VII. kaegória. Ré-erüleek. A kisáj alajainak jelenős hányadá a folyóvölgye szegélyező löszös üledéken képződö agyagbemosódásos barna erdőalajok és a harmadidőszaki üledéken kelekeze barnaföldek képviselik. Terülei részarányuk 29 és 4%. Vályog mechanikai összeéelűek, kedvező vízgazdálkodásúak és ermékenységűek. A barnaföldek ermékenységi besorolása V. kaegória, az agyagbemosódásos barna erdőalajoké VI. Többnyire szánókén hasznosíják.

7 Oldal:7 Teskánd Településfejleszési Koncepciója A kisáj NY-i harmadában a periglaciális üledékeken képződö, kedvezőlen vízgazdálkodású, vályog mechanikai összeéelű, pszeudoglejes barna erdőalajok az uralkodók. Terülei részarányuk a alajípusoka külön-külön ekinve a legnagyobb (29%). Termékenységi besorolásuk VIII. A földes kopárok és a síkláp alajok kierjedése jelenékelen. Növényze Növényföldrajzi érbeoszás ekineében a kisáj a Magyar vagy Pannóniai flóraaromány (Pannonicum) ámenei flóravidékének (Praenoricum) Göcseji flórajárásába (Peovicum) és a Nyuga-balkáni flóraaromány (Illyricum) Zalai flórajárásába (Saladiense) arozik. A erüle poenciális erdőársulásai a ölgy-kőris-szil ligeerdők (Querco-Ulmeum), az égerligeek (Alneum gluinoincanae), a gyeryános ölgyesek (Quercu- Carpineum) és a mészkedvelő erdei fenyvesek (Cyiso-Pineum). A jellegzeesebb lágyszárú fajok közö a kornisárnics (Geniana pneumonanhe), a kockás liliom (Friillaria meleagris), az aranyvessző (Solidago giganea), a arka lednek (Lahyrus veneus), a zalai bükköny (Vicia oroboides) sb. emlíheő. Az erdőgazdasági erüleeke vegyes korú, zömmel keménylombos erdők boríják. A folyónövedék álagos évi nagysága minegy 4,5-5,5 m 3 /ha. A mezőgazdasági művelés jellemzőbb kulúrái a búza (20-30 q/ha), őszi árpa (20-25 q/ha), a kukorica (25-35 q/ha) és a silókukorica ( q/ha). Állavilág 3 A iszább vizű vízfolyások (például Kerka, Kerca és Zala) jellemző faja a folyami kagyló és a folyami rák. A Zalai flóraarományhoz köődő állaállomány nem különbözik a magyar álagól, jellemzően nagyvadakból áll (őz, vaddisznó) és kevés különleges állafajnak ad ohon. Gazdasági jelenőséggel bír a vadállomány, mind a vadhús, mind a bérvadásza ekineében. Híresek a zalai szarvasrófeák, már öbb világbajnoki érme kiérdemelek. Göcsej állavilága viszon kifejezeen válozaos, ami a különböző állaföldrajzi haások keveredésének, a agol felszín és a válozaos mikroklíma élőhelyek sokféleségének kialakulásának köszönheő. Az állavilág faji összeéelében meghaározó a pannóniai fauna, de erősen érezheő a nyuga-balkáni (illír), és az alani-medierrán haás is. Egyrész az erdősülség, másrész a már emlíe földrajzi helyze kövekezén a göcseji erdők állavilága kiemelkedően gazdag. Jelenősek a relikum állafajok is. A paakok újra megjelenő rikasága a réi csík. Már február végén, márciusban megjelenek a peyes gőék, és a arajos gőék a paakok menén a avaszi kiönésekben. Göcsej gőeállománya kiemelkedő. Európai mókus és egy Zalában lő szarvasbika

8 Oldal:8 Teskánd Településfejleszési Koncepciója A vizes erüleek kéélűekben gazdagok: kecskebéka, vöröshasú unka, zöld varangy, barna varangy, leveli béka, erdei béka el e részeken. A hüllőke a vízisikló, erdei sikló, fürge gyík, fali gyík képviseli. A madarak közül fonos megemlíeni a harkályféléke, mivel a Magyarországon megalálhaó fajok mind kölenek i is. A baglyok előfordulása is gyakori az erdőkben. Ké igen rika madár a holló és a lappanyú is jelen van. Göcsej denevérállománya is gazdag, mind az erdei, mind az épülelakók ekineében, de a vizes erüleekhez köődő fajok is jelen vannak. Az uóbbi évizedekben jelenősen megnövekede a rókák és néhány menyéféle ragadozóállománya (nyes, nyusz). Örvendeesen szaporodik a vadmacska, az aranysakál dél felöli megjelenése várhaó. A fokozoan véde vidra elsősorban a nászidőszaka ala (okóber-április) gyakran kóborol a paakok menén, de egész évben csak kis lészámban jellemző, megfelelő éleér és áplálékbázis híján Terülefelhasználás, ájhasznála A belerüle nagysága: m 2 (= 106,3436ha) A külerüle nagysága: m 2 (= 378,2044ha) Földrészleek száma: belerüleen 630 db, külerüleen 316 db. Az ökológiai adoságok (domborza, alajminőség, éghajlai viszonyok, sb.) figyelembe véelével alakul ki a érségre jellemző mezőgazdasági művelés. Művelési ág Földrészleek száma Alrészleek száma Összes alrészle erüle (m 2 ) Legkisebb alrészle erüle (m 2 ) Erdő fásío erüle Gyep (legelő) Gyep (ré) Gyümölcsös Kive Szánó Forrás: ZM Földhivaal Legnagyobb alrészle erüle (m 2 ) Teskánd mezőgazdasági erüleének legnagyobb része szánó (43%), ez köveik a gyep erüleek (17%). 9,6 %-os arányban erdővel borío a külerülee. A község erdősülsége gyenge. Találhaó még gyümölcsös, a külerüle kb. 0,4%-os arányában. Ez elenyészőnek mondhaó. Teskánd és környezeének erdősülsége (Forrás: Állami Erdészei Szolgála, hp://

9 E /12 82/19 059/ /1 Lőér 82/20 ú Sz 6 82/23 ú 6 Sz 6 ú L 4 8 Sz Sz 6 a b 059/ /10 a Sz 6 82/9 028/5 ú L 4 82/7 82/8 82/24 82/22 82/21 82/6 E 5 c 028/6 039/2 L 4 ú Sz 6 Sz 6 81 ú ú 028/ Sz 4 028/7 ú 77 L 4 54/ /28 L /8 055 ú / / /30 028/9 55/7 55/8 55/4 17 Sz /46 Sz 6 a 028/ / /59 árok Telekföldek 028/ /1 közú /1 árok ú ú 028/ /1 44/2 Ál. iskola 58 48/1 Üzle 62/2 023/2 R 3 37 ú 55/3 62/ /5 Sz 5 árok 028/33 54/ ú 81 81a Óvoda 79 62/3 028/48 k 8/14 Sz /2 75 Sz 6 34/2 51 Sz /2 74 ú E 5 Sz 6 46/2 árok a 34/1 50/ ú 35/4 47/1 41 b 8/22 27/1 38 Irodaház 53 Sz /4 8/21 árok 023/3 8/19 25/ /1 26 R 3 Sz 6 8/ /15 ú 25/2 65 Sz 5 33 Óvoda /34 8/ ú 25/ /1 Sz Telephely 10 a 8/17 13/11 25/4 Irodaház 13/10 árok 8/10 16/2 031/4 028/51 közú 8/8 25/8 25/6 25/ Sz Sz 5 144/2 028/61 b 25/ Sz 5 E 5 25/7 Irodaház árok 8/18 27/2 35/ Sz /12 32/ /4 144/ /2 ú 24/ / árok ú 4 ú ú ú 028/45 8/9 29 Üzle /13 32/ R 5 23 b /9 28 R 3 árok közú c 8/12 ú R 3 08/1 2/3 4/ /5 08/ /2 08/2 032/3 13/8 35 4/23 8/11 030/2 4/ Orvosi rendelő Tűzolószerár közerüle Temeő ú 7 ú 196/ /2 157/ Iparelep ú F 5 157/10 k 11 közú / / Gyógyszerár 157/1 57 k 3 ú 157/5 k /6 ú 8/4 16/1 019 ú /19 030/1 4/18 Bol 181/16 181/18 181/20 Posa 181/ /15 hol-ág 12 árok 08/3 R 3 8/6 15/1 159/2 181/21 028/60 13/5 43 árok elephely 4/13 4/ /3 163/1 181/13 012/3 4/ /5 Sz /2 4/16 163/2 37 4/ /1 181/44 181/43 181/68 181/67 181/66 ú /11 4/17 4/ /8 181/11 árok 4/ /10 2/ rok 181/4 181/9 181/45 4/9 ú 181/46 árok /6 árok 2/ /6 16 9/d ú 4/ /47 08/7 4/7 197/ /5 4/3 168 ú R 3 9/c 2 4/6 2/5 4/5 6/ / / hol-ág 5 9/a 180 Cukrászda 197/2 2/ /51 181/ k közú vasú 2/15 215/1 2/1 012/4 ú 2/ /52 012/2 012/5 elephely 4/ /7 2/ ú / / a / /1 ú 014 2/1 181/39 181/40 181/38 20a 181/ /35 06/ /6 181/42 181/ /54 2/8 215/3 181/55 08/4 R 3 2/ elephely / /71 árok 1 R 3 20b /4 181/72 R 3 181/37 árok 215/5 árok gázcsereelep R 3 20 ú 181/ /34 181/ / / / /79 181/ /219 06/ /74 14 ú 181/218 hol-ág /5 200/1 181/80 181/ / /75 200/ /78 181/239 ú vasúi pályaes 216 sporelep /238 R 3 04/8 181/ / /77 181/ / / /91 181/ /195 E / /76 181/ / / ú 181/85 181/ / /181 06/8 R 3 181/86 181/83 06/7 181/ / / /99 181/84 181/ /87 ú árok 181/176 Szenmihályfai paak /96 ú 181/ / / / /97 181/ / /98 ú 181/ / /152 R 3 06/ /10 181/252 R /253 06/9 181/144 ú / /145 R 3 181/ /140 06/12 181/ /111 ú 181/ / / / /108 ú 181/ / /127 ú 251 ú 181/ / / / / / / / / / /259 ú 181/ / / / / / / / / / /276 Oldal:9 Teskánd Településfejleszési Koncepciója Állományalkoó fafajok, facsoporok álal elfoglal erüle Magyarországon akác (Forrás: Állami Erdészei Szolgála, hp:// Erdőerüleek megoszlása főbb faállományípusok szerin Magyarországon (Forrás: Állami Erdészei Szolgála hp:// Véde, illeve ájképileg jelenős erüleek, ermészevédelem, zölderüleek 028/38 028/37 028/36 028/35 028/69 028/68 028/67 028/66 028/65 028/64 028/53 d 9/d 9/b Teskánd nem agja egyik Nemzei Parknak sem, ermészevédelmi erüle nem érini a községe. A ája meghaározzák a domborzai viszonyok, valamin a növényze elsősorban a réek, legelők és a szánók. A község erüleére fed a Naura2000 ermészevédelmi erüleek közül a Balaon-felvidéki Nemzei Park Igazgaóság működési erüleén alálhaó kiemel jelenőségű ermésze-megőrzési erüle Spor uca Spor uca Toldi Miklós uca /10 8/7 Máyás király uca Peőfi uca 181/ / / / / / / / /50 NATURA 2000 erüleek Teskánd északi erüleén Rózsa u Rákóczi Ferenc uca f /27 157/4 181/2 Május 1. uca Peőfi uca 157/7 157/8 181/3 157/ Szenmihályfai paak Virág uca 181/ Május 1. uca /53 181/ Hajnal uca 181/81 181/ / / / /246 árok árok 181/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /261 Önálló zölderülei közparkok: - a Peőfi uca és Május 1 uca közi háromszögben lévő park a fakereszel

10 Oldal:10 Teskánd Településfejleszési Koncepciója emeőker, emeő elői zöld erüle - a valamin a sporpálya mellei Millenáris Emlékmű a hozzáarozó parkkal. Zölderülei övezeben alálhaó az Ilona kápolna, őszomszédságában egy öreg hársfával. Zala megye Terülerendezési Terve Országos ökológiai hálóza részé képező megyei övezeek A községe ászelő Szenmihályfai-paak és a Peőfi uca déli szakasza közi erüleeke, valamin a elepülés déli és északi haársávjaiban lévő szánóka ökológiai folyosó övezebe sorolja a megyei erv. A megyei ökoháló ráhúzása a elepülés erüleére fonos mozzana a elepülésfejleszési koncepció kidolgozása elő. Jelen eseben az ökológiai folyosó vizsgálaa a elepülés növény és állavilágá bemuaó anösvény ervezéséhez elengedheelen. A anösvény a helyi alapfokú okaási-nevelési inézményekben anuló diákok ismereanyagának elmélyíésé szolgálja ermészeismere és ermészevédelem émakörben valamin uriszikai célerüle. TESKÁND Ökológiai folyosói

11 Oldal:11 Lakosszám (fő) Teskánd Településfejleszési Koncepciója HUMÁN ERŐFORRÁS VIZSGÁLATA Népesség Demográfiai rendek 4 A rendelkezésre álló hivaalos adaok alapján Teskánd népessége közö a kövekezők szerin alakul: Terüle (ha) Jelenlévő összes népesség Állandó népesség Lakónépesség A leguolsó adaok alapján a lakónépesség száma 1135 fő (Teskánd Önkormányzaa 2011.). Megállapíhaó, hogy a község népessége folyamaos, egyenleesen növekvő endenciá mua, ami az alábbi grafikonon jól láhaóan udunk bemuani Népességszám válozás Teskánd a népességszám válozásá elsősorban a megyeszékhely, Zalaegerszeg közelségének köszönhei. A jó ömeg- és személyközlekedési viszonyok, a kis ávolság, a kellemes ermészei környeze, és a eljesen urbanizál lakókörülmények mind a mai napig kedveznek a leelepedni vágyóknak. Teskánd folyamaosan bizosíani is udja a leheősége új lakóelkek kijelölésével és kiépíésével. A vándorlás melle kedvező képe mua a ermészees szaporodás is: Lakónépesség 1980 Természees szaporodás, ill. fogyás (-) Élve szüleés Halálozás Vándorlási különböze Lakónépesség Lakónépesség 1990 Természees szaporodás, ill. fogyás (-) Élve szüleés Halálozás Vándorlási különböze Lakónépesség Lakónépesség 2001 Természees szaporodás, ill. fogyás (-) Élve szüleés Halálozás Vándorlási különböze Lakónépesség év

12 Oldal: Teskánd Településfejleszési Koncepciója Az 1970-es évekől dokumenál felmérések szerin az egyes 10 éves ciklusokban az élve szüleések száma mindig meghalada a halálozások számá. Ez a helyi ársadalom összeéelében az országos álaghoz képes fiaalosabb képe eredményez. Korösszeéel Férfiak korcsopor szerin X Nők korcsopor szerin A népesség korcsopor szerin Férfiak korcsopor szerin X Nők korcsopor szerin A népesség korcsopor szerin F ő Férfi 2001 Nő 2001 Férfi2011 Nő 2011 A korcsopor szerini vizsgála is az ámaszja alá, hogy kedvező Teskánd népessége, fiaalos ársadalomnak nevezhejük, hiszen a gyermekek és középkorúak száma meghaladja mind a férfiak, mind a nők körében az időskorú lakosság számá. A nemek szerini megoszlás a magyarországi endenciáól némileg elér, mivel néhány korcsoporól elekinve közel azonos számban vannak a férfiak és a nők. A évi adaokhoz képes azonban szembeűnő válozás kövekeze be a elepülés felnő népességének koreloszlásában. A évi adaokhoz viszonyíva 2011 évről elmondhaó, hogy jelenősen megnő az 50 év feleiek száma.

13 Oldal:13 Teskánd Településfejleszési Koncepciója Szinén fonos ada a év közöiek kiugró aránya 2011-ben. Ez előre veíi, hogy a kövekező évben fel kell készülni az ugrásszerűen emelkedő idős korú lakosok elláására, gondozására. Emelle vonzóvá kell enni a fiaalok számára a elepülésen való leelepedés és öszönözni a gyermekvállalás ahhoz, a jelenleg kedvező korösszeéel ne boruljon fel. Vallás, felekeze A évi népszámláláskor Teskánd lakosságának 82,2 %-a valloa magá római kaolikus vallásúnak. Reformáusnak 4,6 %, evangélikusnak 1,1%. A lakosság 5,6%-a egyelen felekzehez sem arozónak vallja magá, míg ugyanenniyen nem válaszolak. Nemzeiség Teskánd önkormányzaa álal közöl adaok szerin 2011-ben a eljes lakosságból 1138 fő vallja magá magyar nemzeiségűnek a elepülésen. Ez 99,6%-o jelen. 5 fő néme nemzeiségű Képzeség A KSH évi és Teskánd Önkormányzaa évi adaai figyelembe véve az alábbi áblázaokban lehe összefoglalni a képzeségi jellemzőke: 10 X éves 15 X éves 18-X éves 25-X éves férfi nő összesen férfi nő összesen férfi nő összesen férfi nő ál. isk. első évfolyamá legalább ál. isk. 8. évfolyam legalább középiskolai éreségivel egyeem, főiskola sb. oklevéllel sem végeze el A eljes lakosságo vizsgálva megállapíhaó, hogy kedvező a képzeségi muaó, hiszen nincs olyan lakosa Teskándnak, aki semmilyen iskolá nem végze volna el. A lakosokból 876 fő (77.2%) elvégeze az álalános iskola 8 évfolyamá. 647 fő (57%) éreségize és 613 fő (54%) diplomázo. A elepülés a feni adaok sikeréhez az alapfokú okaási inézmények működeésével hozzájárul. Teskándon bölcsőde, óvoda, álalános iskola alálhaó. Az álalános iskola színvonala jónak mondhaó. Az álalános iskola kihasználsága maximális. Helyben lakó anuló Más elepülésről jár be Helyben anuló együ Helyben anul Más elepülésen anul anulni ben a eskándi illeőségű álalános iskolás-korú gyermekek 90,1%-a anul helyben. A anulók 67,7%-a a környező elepülésekről jár be napi rendszerességgel az inézménybe Foglalkozaási jellemzők A lakónépesség növekedésével a foglalkozaoak száma is növekede 1980 és 2011 közö. össz. Foglalkozao Munkanélküli Inakív kereső Elaro 1990 Férfi Nő

14 Oldal:14 Teskánd Településfejleszési Koncepciója össz. Foglalkozao Munkanélküli Inakív kereső Elaro 2001 Férfi Nő Férfi Nő A foglalkozaoak kisebb száma, kb. 12%-a dolgozik helyben, nagyobb rész (88%) más elepülésekre - elsősorban a megyeszékhelyre, Zalaegerszegre - járnak dolgozni a helyi lakosok Munkanélküliség A községben 1990-es adaok a legkorábbiak, amikoról rendelkezésre állnak munkanélküliségi adaok. Eszerin 1990-ben a 781 fős lakosságból 2 fő vol munkanélküli ben a 953 főből 29 fő ben pedig az 1135 főből 49 fő. Ez 0,2%- majd 3%-, 2011-ben pedig 4,3%-o jelen, amely az országos álag alai munkanélkülisége jelen. Teskánd ehá foglalkozaosági szemponból kedvező képe mua. 3. A TELEPÜLÉS GAZDASÁGI JELLEMZŐI Jellemző gazdasági ágazaok Teskándon évek óa növekvő endenciá mua a bejegyze vállalkozások száma (2004-ben 131, 2010-ben 153 db). A elepülésen 2011-ben nyilvánaro 159 vállalkozás a gazdasági evékenysége legnagyobb számban gazdasági ársaságok formájában (42 B, 45 Kf, 2 R) végzi. Ezen kívül Teskándon 70 magán vállalkozás is működik. Ágazaonkéni megoszlás szerin 25 vállalkozás a szolgálaás, 80 a kereskedelem, 20 a mezőgazdaság, 34 az épíőipar-ipar erüleén evékenykedik. Kereskedelem Szolgálaási Mezőgazdasági Ipar Épíőipari A elepülésen foglalkozao személyek öbbségének e vállalkozások bizosíanak munkaleheősége Telephelyek, üzemnagyságok A vállalkozások öbbsége méreé ekinve kisvállalkozás (153 db), 5 mikro-, illeve 1 középvállalkozás. Állapouk jónak mondhaó. A magánvállalkozások és kisebb üzemcsarnokok a község dél-kelei részében kapak önálló gazdasági erülee. Üres elkek és eladó csarnokok folyamaosan alálhaóak, így újabb gazdasági erüle kijelölése nem szükséges. Nagyobb méreű üzemi erüle a vol églagyár és annak szomszédságában helyezkedik el. (Peőfi S. uca déli vége). A elephelyek zöldfelüleei parkosíani kell az ucakép szebbé éele érdekében.

15 Oldal:15 Teskánd Településfejleszési Koncepciója Használaon kívüli, alulhasznosío erüleek A belerülei elkek hasznosíása megfelelő, a lako ingalanok rendezeek, gondozoak. A szánóka művelik. Teskánd 9,6%-a erdőerüle, ez az országos álag alai éréke jelen (országos álag 19,94% évi KSH ada). Az erdők megfelelően karban vannak arva. A mező- és erdőgazdasági elephelyek gondozo, rendeze állapoúak. A korábban legnagyobb gazdasági ágazao jelenő églagyár és hozzá arozó bányaerüle hasznosíalan. Újraindíásá vagy bérbe adásá a ulajdonos nem ámogaja, az üzemcsarnokok és a erüle állapoa egyre romlik. 4. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT SZEREPE Kölségveési jellemzők Az önkormányza álal szolgálao adaok szerin a kölségveésé ekinve önfennaró, vállalkozás nem működe. A köelező valamin önkén vállal feladaok helyi spor, uszoda, bölcsőde, kulúra - elláásá bizosíani udja bevéeleiből. A bevéelek bizosíják az önkormányza álal benyújo pályázaok önerejé is. Bevéeleinek legnagyobb részé évene minegy 50 millió forino - a kommunális-, iparűzési- és gépjárműadók eszik ki (erveze) Bevéel Kiadás Bevéel Kiadás Bevéel Kiadás ÖSSZESEN Működési Támogaások, kiegészíések Felhalmozási és őkejellegű Véglegesen áve pénzeszközök Finanszírozási bevéelek Függő, áfuó, kiegyenlíő Hiel kama Finanszírozási kiadás Vagyongazdálkodás Teskánd elepülési önkormányzaának vagyonkaaszeri kimuaása szerin 63 db belerülei földrészle ípusú (uak, árkok, közparkok, emeő, közinézmények) és egy épüle ípusú ingalannal rendelkezik. A földrészle besorolású külerülei ingalanok száma 36 db.

16 Oldal:16 Teskánd Településfejleszési Koncepciója Önkormányzai ulajdonú ingalanok

17 Oldal:17 Teskánd Településfejleszési Koncepciója Adójövedelem és összeéel Helyi adók ekineében az önkormányza magánszemélyek kommunális adójá, helyi iparűzési adó és gépjárműadó ve ki. A helyi adók jelenős bevéeli forrás képviselnek. A bevéelek és kiadások eljes állományáról és azoknak a eljes kölségveéshez viszonyío arányáról nem áll rendelkezésünkre ada Gazdaságfejleszési koncepciója A erveze beruházásoka és felújíásoka a kölségveésben elkülöníe pénzek felhasználásával illeve pályázaok révén udja az önkormányza megoldani. A helyi lakossági és vállalkozói fejleszéseke célzo pályázafigyeléssel és a pályázaírásban nyújo segíséggel valamin fórumokkal, szakmai előadások szervezésével udja ámogani. A elepülési önkormányza a gazdaságfejleszési koncepciójában a népesség-megarásra, a község fennarhaó fejlődésére fókuszál elsősorban. A szociális segíő rendszerhez arozik az aranykorúak ámogaása emeési segély szüleési segély normaív illeve rendszeres gyermekvédelmi- és rendkívüli gyermekvédelmi ámogaás idősek - házigondozása (ké szakképze idősgondozó bevonásával) - jelzőrendszeres segíségnyújás - ebédszállíás Közreműködő fejlesző szervezeek áekinése A elepülés óa a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kisérségi Társuláshoz arozik, mely a források eloszásában egyre nagyobb hangsúly kap. Szellemi erőforrás a körjegyzőséghez arozó elepülések polgármesereiből és segíőikből álló munkacsopor és a külső civil segíők sora. Néhányuka nevesíve: Zalai Nők Egyesülee, Zala Megyei Vöröskeresz Szervezee, Társadalmi Egyesülések Szövesége, Zalai Falvakér Egyesüle. 5. KÖRNYEZETI ELEMEK Környezei állapo vizsgálaa (levegő, víz, zaj, alaj) A községben nincs udomásunk szennyező forrásról. Levegőszennyezésről nem beszélheünk, csak a közlekedésből származik némi levegőszennyezés. Ugyanígy a zaj- és rezgéserhelés is a közlekedésből származahaó, nem jelenős mérékű. Az új lakóparknak kijelöl, közművesíe elkek kissé elhanyagolak, a pollenkoncenráció növeléséhez hozzájárulnak Szennyvíz- és hulladékkezelés A elepülésen a szennyvízhálóza kiépíe. A regionális szennyvízhálózara csalakozik. A szennyvíziszíás a Zalavíz Zr zalaegerszegi szennyvíziszíó elepe végzi. A hulladékgyűjés szerveze módon örénik: a Zala-Depo Kf. heene egyszer szállíja el és a Zalaegerszegen üzemelő

18 Oldal:18 Teskánd Településfejleszési Koncepciója regionális hulladéklerakóban helyezi el a kommunális hulladéko. A községben a szelekív hulladékgyűjési rendszer kialakíoák. Szelekív hulladékgyűjő szigeek ké helyen a sporpálya és az iskola melle alálhaók. A házarásokban kelekező PET palackoka zsákokban gyűjik és havona egyszer szerveze módon elszállíják. Emelle minden házaráshoz bizosío komposzáló edény az önkormányza a komposzálhaó hulladék összegyűjéséhez, érleléséhez. Működő dögkú nincs a elepülésen Veszélyezee erüleek Alábányászo, csúszásveszélyes erüleek nem alálhaók a elepülésen. Árvíz rikán előfordul a Szenmihályfai-paak kiönéséből adódóan, a Peőfi uca kelei részén. Vízeróziós erüleek alálhaók azonban a elepülés kelei felében, összefüggő észak-déli irányú kierjedéssel. A vízeróziós erüleeken nagyobb hangsúly kell fekeni a vízfolyások medrének, valamin a vízelvezeő árkok iszíására. A veszélyezee erüleeken akaró növények, fák üleése szükséges. Emelle a mezőgazdasági művelés ala álló vízeróziós parcellákon fokozo figyelme kell fordíani a növényvédő szerek körére és az alkalmazás módjára, idejére, valamin az alkalmazo agroechnikai módszerekre. Vízerózióval érine erüleek

19 Oldal:19 Teskánd Településfejleszési Koncepciója Épíe környeze, védendő érékek Teskánd belerülei övezeé földszines, készines illeve eőér beépíéses lakóépüleek uralják. A lakóépüleek öbbségéhez melléképüleek csalakoznak. A elepülésen jelenős az ipari, kereskedelmi léesímények száma. Emelle szolgálaók, közinézmények épüleei is megalálhaók. Az épüleállományról a helyszíni bejárás során megállapíouk, hogy öbbnyire jó állapoúnak mondhaók. Néhány romos állapoú és felújíásra szoruló épülee is láunk. Az üzemek épüleei szine kivéel nélkül a elepülés vízerózióval érine erüleein húzódnak. Emia ezen épüleek állagmegóvására nagyobb figyelme kell fordíani, megakadályozva a ermelésből adódó szennyező anyagok környezebe juásá. E felada jelenőségé ovább erősíi az a ény, hogy egyes üzemek erülee ökológiai folyosóba is belenyúlik. A elepülésre jellemző ucaképek: Szen Család Templom Hajnal uca Május 1 uca Rákóczi F. uca Felszabadulás uca Máyás Király uca Toldi M. uca Spor uca Peőfi S. uca Peőfi S. uca és Felszabadulás uca Peőfi S. ucához csalakozása Az épíési evékenység jellemzésére néhány saiszikai ada: Év: Lakásállomány:

20 Oldal:20 Teskánd Településfejleszési Koncepciója Védendő épíészei és ermészei érékek: Országos védeségű műemlék a XIII. században, román sílusban épül, a római kaolikus Szen Ilona kápolna (más nevén: Ilona majori kápolna), amely Teskánd külerüleén alálhaó. A 13. századi emplomhoz a 14. században épül orony, a 18. században barokk sílusban áalakíoák. (Forrás: Magyarország műemlékjegyzéke Zala megye. Kulurális Örökségvédelmi Hivaal Budapes 2006). A dombon épül kápolna melle, régi, elhagyo emeő maradványai lelheők fel. Ilona kápolna a mellee lévő öreg hársfával. Egyéb érékes épüleek és épímények, művi érékek az alábbiak alálhaók Teskándon: Feszüleek Kuak Emlékmű Lakóépüle Régi óvoda épüle

21 Teskánd Településfejleszési Koncepciója Oldal:21

22 Teskánd Településfejleszési Koncepciója Oldal:22

23 Teskánd Településfejleszési Koncepciója Oldal:23

24 Oldal:24 Teskánd Településfejleszési Koncepciója Tájképvédelem A megyei erülefejleszési érképes adabázissal Teskánd erüleé összeveve lászik, hogy ájképvédelmi besorolás alá arozik a elepülés észak-nyugai erdővel és szánóföldekkel arkío erülee. E kaegóriába sorolák Teskándnak - az Ilona kápolná is magába foglaló dél-kelei részé Infrasrukúra Közlekedés A községben kiépíe úhálóza bizosíja a közlekedés lebonyolíásá. Az aszfalozo, pormenes uak a belerülei uak kb. 99%-á eszik ki. A Toldi uca végéől a emplom felé szilárd burkolaal kell az ua elláni és Máyás király uca helyenkén felújíásra szorul. Az uak öbbnyire jó állapoúak. A Zala Volán auóbuszjáraai bizosíják a lakók szállíásá (ermészeesen munkaidőhöz és iskolához igazodva). A buszjára mennyisége megfelelő. Buszöblök a Peőfi ucán kiépíeek. A Rákóczi uca álalános iskola felé eső részén alálhaó buszmegálló áalakíása vagy áhelyezése szükséges.

25 Oldal:25 Teskánd Településfejleszési Koncepciója Auóbusz öböl Teskánd déli- (külerüle) ill. északi (belerüle) lako erüleén ; úbaigazíó áblák A gyalogos közlekedés a meglévő járdákon örénik, melyek burkolaa helyenkén felújíásra szorul. A Peőfi ucán, a nagy ámenő forgalom mia a gyalogos közlekedés bizonságosabbá éele elengedheelen. A Május 1 ucában ké helyen, illeve az iskola közelében forgalomlassíó eszközöke (fekvőrendőr) elepíeek. Forgalomlassíó fekvő rendőr ; közcélú parkoló az iskola elő ; fahíd a Május 1. uca és Peőfi S. uca közö Kiépíe kerékpárú a elepülésen nincs. A elepülés azonban a körjegyzőség erüleéhez csaol egykori vasúi ölésekre kerékpárua ervez. Település így a erveze kerékpárú szakaszon kereszül a Zala folyó völgyében haladó a szlovén haárig nyúló kerékpárhálózara rákapcsolódha. A Göcsej felfedező, piros + jelű jelze úraúvonal kereszezi a községe. Gyalogú az új emplomhoz

26 Oldal:26 Teskánd Településfejleszési Koncepciója Teskánd közlekedési hálózaa

27 Oldal:27 Teskánd Településfejleszési Koncepciója Közművesíés Teskándon az összes közmű elérheő. Az ivóvízvezeék és a szennyvízcsaorna a eljes belerüleen kiépíe. Szolgálaó a Zalavíz R. A szükséges olóvíz az ivóvízhálózaon bizosío, csalakozni a felszíni űzcsapok segíségével lehe. A csapadékvizek befogadója a Szenmihályfai-paak valamin az 1 km hosszú csapadékvíz csaorna. A közerüleekről nyíl árkok vezeik el a csapadékvizeke, melyek folyamaos karbanarása elengedheelen. Az elekromos energiá bizosíó E-On Zr szolgálaásá a lakások 100%-a igénybe veszi. A gázelláás a elepülés 90%-án bizosío, a ráköések aránya 80%-os. Ez az arány a gáz fogyaszói árának folyamaos emelkedésével és a nagyméreű erdőkből olcsóbban megveheő fa ovábbi használaával magyarázhaó. A vezeékes gáz az E-On Zr. szolgálaja. Kábel- és műholdas elevízió szolgálaók egyarán jelen vannak a elepülésen. A vezeékes és mobilelefon szolgálaók eljes köre elérheő Teskándon. Az inerne kapcsola jó minőségű. Helyi kommunikációs leheőségek: Szórólap erjeszés, helyi híráblák és a kábel v-n belül képújság üzemel. Állandó kiadvány a Közép-Zala újság, melye öbb községgel közösen adnak ki óa működeik és frissíik a elepülés honlapjá a -. Inézmények A eskándi körjegyzőséghez 2 elepülés arozik. A községben az alábbi alapfokú inézményeke és közszolgálaásoka veheik igénybe a helyi lakosok: bölcsőde, óvoda, álalános iskola, anuszoda, háziorvosi- és gyermekorvosi rendelés, védőnői szolgálaás, könyvár, eleház, posa, művelődési ház, emeő, ravaalozó, emplom. Közép- és felsőfokú inézmények elláásai Zalaegerszegen veszik igénybe a lakosok. A elepülésen működő civil szervezeek: Polgárőrség, Teskándér Egyesüle, Sporkör, Teskánd Iskola Épíéséér Alapívány, Teskánd Község Magyarok Nagyasszonya Templomér Alapívány, Vöröskeresz helyi szervezee, Pro Juvenus Teskándi Gyerekekér Alapívány, Színjászó kör, Nőklub, Ifjúsági közösség, Ifjúsági zenekar. Álalános Iskola Óvoda és anuszoda Sporpálya és jászóér Ravaalozó III. SWOT ANALÍZIS Erősségek Zalaegerszeg közelsége Nincs jelenős környezeszennyező forrás Nincs illegális hulladéklerakó Eredei ermésze közeli élőhelyek alálhaók Erdők kedvező ökológiai állapoa Gazdag madár- és vadállomány Gyengeségek o Helyenkén rendezelen környeze, ami időnkén jelenős pollenkoncenráció von maga uán o Uca fasorok hiánya o Településen belüli kerékpárú nincs o Nagy ámenő forgalom

28 Oldal:28 Teskánd Településfejleszési Koncepciója Gazdag felszíni vizekben, melyek szennyezesége alacsony Közerüleek és a lakóingalanok környezee öbbnyire gondozoak Csendes, isza, nyugod környeze Sporolási leheőség Kiváló kiránduló vidék kiindulópon a Göcsej és az Örség irányába Túraúvonalak szelik á a vidéke Baráságos emberek Jó a közbizonság Jó önkormányzai hozzáállás Jó közlekedési helyze és kapcsola (vasú, főuak közelsége) Növekvő népességszám Sok fiaal- és gyermekkorú lakos Családok folyamaos beelepülése Vállalkozóbará környeze Munkaleheőség Alapfokú okaási inézmények meglée, maximális kihasználsága zöld szemléle - pl. energiaakarékos megoldások a közvilágíásban, komposzáló rekeszek kihelyezése a házarásokhoz Leheőségek Fiaal családok elepülésre vonzása Helyi közösségek akiviásának növelése A közösségi rendezvényeken az összefogás erősíése, az akív részvevők számának növelése Falusi urizmus meghonosíása Településmarkeing A környező elepülésekkel, kisérséggel együműködve az idegenforgalom fejleszése Nyiás ovábbi szomszédos elepülések, kisérségek felé, ezek programjába való bekapcsolódás Természei érékek, épüleek védelem alá vonása Ivóvízbázis védelme Környezekímélő echnológiák bevezeése Megújuló energiaforrások hasznosíása Modern mezőgazdasági echnológiák alkalmazása Ökogazdálkodás kialakíása Helyi ermékek kifejleszése Településkép javíása, parkosíás Belerüle minőségi fejleszése Gyalogos közlekedés bizonságosságá növelő beruházások Parkolók épíése Tanösvény kialakíása Kerékpárú kiépíése, csalakozás a regionális kerékpárúhoz Sporolási leheőségek kiszélesíése o A viszonylag nagy ámenő forgalomhoz képes kevés a gyalogosok védelmé szolgáló bizonsági eszköz o Külerülei uaknak álalában nincs szilárd burkolauk o A közszolgálaó inézmények közelében kevés a gépjárműparkoló helyek száma o Vendégfogadó helyek hiánya o Turiszikai vonzerő hiánya o Nincs véde ermészei érék, véde erüle a községben o Kevés műemlék épüle o Nincs a hagyományoka bemuaó helyi gyűjemény, ájház o Nincs a érségben idegenforgalmi udás o Nincs a urisák számára ermékké fejlesze program. o o A lakónépesség egy része passzív Jászóerek eloszlása kedvezőlen a elepülés szerkezeéhez viszonyíva Veszélyek o Korszerűlen, környezeszennyező mezőgazdasági echnológiák alkalmazása o Szomszédos elepüléseken örénő környezeszennyező beruházások o Környeze- és ájidegen épímények megjelenése o Közerüleek nem megfelelő kialakíása, elhanyagolása o Nem készül el a eljes járda- és kerékpárú hálóza o Munkahelyeremés érdekében környezeszennyező echnológiák befogadása o Tőke kivonás o Eladhaalan ermékek ermelése o Információhiány o Kiszámíhaalan ámogaási és hielrendszer o Szövekezések elmaradása a érségben o Nem emelkedik az idegenforgalom kínálaának színvonala o A lakosság korösszeéele év múlva jelenős válozás fog muani (inakívak száma jelenősen nő) ha a fiaalok beelepülése lelassul, illeve a szüleésszám csökken

29 Oldal:29 Teskánd Településfejleszési Koncepciója Szabadidős evékenységek bővíése Kézműves meserségek, háziipar, feldolgozóipar megjelenése Pályázai leheőségek kiaknázása Családi gazdaságok erősíése, ámogaása (regionális szinen is) Tercier ágaza fejleszése A érség vonzerői: o Viszonylag csendes, bizonságos, isza környeze o Jó kiránduló vidék o Jó infrasrukurális környeze, fő úvonalak és vasúvonal közelsége o Kiváló vállalkozói környeze o Munkaleheőség IV. FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK A fejleszéseknek elsősorban a helyi lakosság igényei kell figyelembe vennie, hiszen nekik kell minőségi közösségi élee elérheővé enni. Ezálal vonzóvá válik a eskándi lé és ilyen módon bizosíhaó a fiaalok helyben maradása illeve fiaal családok leelepedése. Másodsorban az idegenforgalmi szemponokra is figyelme kell fordíani. Terülei, megyei illeve országos programokhoz, úraúvonalakhoz érdemes csalakozni. Ki kell használni a környező elepülések már bevezee uriszikai arakciói, épíeni kell azokra akár kiegészíő programkén is. 1. Helyi véde érékké nyilváníás, kapcsolódó programok Teskánd Település egyelen műemlék épülee az Ilona kápolna. Az Ilona kápolna melle alálhaó öreg hársfa helyi véde ermészei érékké nyilváníása is uriszikai vonzerő jelenhe ekineel arra, hogy a Teskánd északi részén lévő Naura 2000 erüleeken kívül - helyi/országos jelenőségű véde ermészei érékei nincsenek a elepülésnek. Az Önkormányza jelenlegi épülee helyi védelem ala áll. Eredei külső megjelenésé ma mindössze néhány korabeli fénykép és rajz őrzi. Tekineel arra, hogy Teskándon mindössze néhány épüle kapcsán figyelheők meg a erülere jellemző épíészei formák, célszerű lenne helyreállíani az épüle egykori homlokzai képé. Az épíészei örökség megőrzése érdekében javasol a védeé nyilvánío épíészei érékekkel kapcsolaos előírások megfogalmazása (pl.: hagyományőrző felújíás során alkalmazandó épíő- és eőfedő anyagok, vakolasrukúra, anyaga, színe, homlokzai arányok, nyílászárók formája, anyaga). 2. Infrasurkúra fejleszés Máyás király uca és Toldi uca aszfalozása, a Toldi uca lako erüleen kívüli szakasza a emplomig közúá, azon úl az iskoláig kerékpározhaó gyalogúá kiépíése. A posá és orvosi rendelő magában foglaló épüle mögöi zár udvarban, az emlíe közszolgálaók zavaralan elérésé bizosíó gépjármű parkoló kialakíása szükséges. Uak, járdák folyamaos karbanarása, felújíása. A gyalogosok védelmé szolgáló bizonsági megoldások kiépíése pl. jól láhaó, jelze gyalogákelő helyek, forgalomlassíó szigeek. Rákóczi ucai buszmegálló áépíése. Vízfolyás medrének és környékének, árkok rendszeres gondozása, iszíása.

30 Oldal:30 Teskánd Településfejleszési Koncepciója A korábban a Szenmihályfai-paak déli-kelei szakaszára, Babosdöbrée erüleére ányúlva erveze vízározó örlése szükséges. Megvalósíása az elmúl 10 évben nem sikerül, helyee a meglévő állapo fennarása melle anösvény kijelölésével a Szenmihályfai-paak élővilágának uriszikai hasznosíása erveze. 3. Szabadidős evékenységek fejleszése A környező elepülések, valamin a kisérség idegenforgalmi leheőségeinek bővíésé szolgálná a Teskánd és Bagod közö lévő, egykori vasúi ölésen kialakíhaó kerékpárú (csalakozással az egyes elepülések irányába). E szakasz kiépíésével a elepülés a Zala folyó völgyében - a szlovén haárig aró - kerékpárú hálózara csalakozhana. A kerékpárú kiépíése kapcsán illeve vele párhuzamosan a szabadidőspor fejleszése pl. a jelenlegi elérheő sporágak melle újakkal színesíheő a kínála, vagy a paakra épíheő vízározó a horgásza és vízi sporok elérésé bizosíhaja mindemelle uriszikai arakció. Egy 2008-as kérdőíves lakossági felmérés alapján - a szabadidős evékenységek fejleszése émakörben - Teskánd lakói elsősorban a családokra épíő, közösség épíő programok szervezésé arják célravezeőnek az alábbi fonossági sorrendben: o Ismereerjesző előadások szervezése a meglévő közösségekben (lásd civil szervezeek, főkén a Nőklub) o Úszásokaás minden koroszálynak o Vízi mozdulj, családi locsi-napok o Jászóérfejleszés, jáékok beszerzése o Családi mozdulj-ok szervezése o Tájékozaó programok a különböző egészségügyi szűrőprogramokról o Települési iszasági akciók o Generációk kézfogása idősek és a gyerekek közös programjai, beszélgeések, segíő akciók o Tömegspor napok szervezése o Részvéelre öszönzés egészségcsomag sorsolási akciók o Szűrési programok vércukor-, essúly-, eszsír-, vérnyomásmérés o A elepülés meglévő, hagyományos rendezvényeinek fejleszése A női programok erősíése kiemel szerepe kap a elepülésen, hiszen a nők egy családon belül az egészség, az egészségnevelés leéeményesei. A nőknek fonos a családok menális és esi egészsége és ezér hajlandók is enni. A családokon kereszül elérheők a fiaalok, a családok élemód válásával együ jár az egyének élemód válása és ennek kihaása a elepülés éleére. 4. A lakosság igényein úlmuaó szabadidős fejleszési leheőségek a érségben felmerül igények alapján: o Szabadéri kalandpark A használaon kívüli agyagbánya erüleén kialakíhaó elsősorban exrém sporoka befogadó léesímény (akár külön pálya gyerekeknek és felnőeknek így családok együ is szórakozhanak). o A elepülés haárain úlmuaó kulurális rendezvényeknek, fesziválok Lőér erüleén gépjármű parkolókén az álalános iskola parkolója szolgálha, illeve az iskola mögöi erüleen lehe kialakíani parkoló övezee. Mindké irányból bizosíani kell a lőér felé a bizonságos gyalogos közlekedés feléelei. o Információs pon: a Göcsej kapuja, a Göcsejbe irányuló urisaforgalom első megállóhelye Az önkormányza épüleében vagy a Peőfi ucán alálhaó üres önkormányzai erüleen kialakíhaó az információs pon. A Göcsej ájegységhez arozó elepülések érképei, bemuakozó anyaga, kézműipari ermékeiből (csak!) bemuaó, szállásleheőségek sb. Teskánd úraúvonaláról, anösvényéről, rendezvényeiről ájékozaó

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

Ingatlanfejlesztés Turisztikai fejlesztés Gazdasági fejlesztés

Ingatlanfejlesztés Turisztikai fejlesztés Gazdasági fejlesztés Ingalanfejleszés Turiszikai fejleszés Gazdasági fejleszés Pécsi Városfejleszési Nonprofi Kf. 76 Pécs, Mária u. 9. email: varosfejleszes@pecs00.hu Szálloda fejleszések: - Növekvő urisaforgalom a Pécs00

Részletesebben

Gazdasági területfejlesztés

Gazdasági területfejlesztés Gzdsági erülefejleszés Szomhely 86-87.sz. főuk körforglmú csomóponján Némeh Szolcs +36 20/93-77-622 Adoságok: Szomhely Nyug-Mgyrország és z Alpoklj érség közponj, legjelenõse ngyváros. Egyenlő ávolságr

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kisarcsa, Szabadság ú 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyíl ülésen árgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Kisarcsa Város Önkormánya Képviselő-esüleének

Részletesebben

"#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + "() *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + () *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ?* & @.9?*= @,9 =8 @5-9 "& & @ & @5-98& @569 " " " " " " " " " " " " " " " " " &&"( * + "( *,--.//,--0/,--0//,--1/,--1//,--2/ 3.-.3..42-25.1 0.6-2,2,1511 6-0340. 40,.-3.,2014 6250,,,--2// 4.41. 13..01-010.0,.

Részletesebben

módosítás célja. A módosítási igények elhelyezkedése a település térképén

módosítás célja. A módosítási igények elhelyezkedése a település térképén ZALACSÁNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUIMENTÁCIÓ 1 ZALACSÁNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA EGYES RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ VÁROS ÉS HÁZ

Részletesebben

Szombathely MJ Város

Szombathely MJ Város Szombahely MJ Város Illés Akadémia ömberüle Településrendezési eszközök módosíása Tárgyalásos eljárás Közgyűlési előerjeszés Munkaközi váloza Megrendelő: Szombahely MJ Város Önkormányzaa 9700 Szombahely,

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Nyuga-Alföld RÉGIÓ Budapes, 2004. november.

Részletesebben

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL Sávos burkola CL A Ruukki a homlokzaburkolaok sokoldalú válaszéká nyújja. A Ruukki CL burkola a leheőségek egész árházá nyújja a homlokza rimusának, alakjának és színének kialakíásához. A CL burkolólamellák

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Szüleési hely, idő: Állampolgárság: Családi állapo: SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Kriszián Budapes, 1977. 06. 29. magyar Nős, ké gyermek édesapja ISKOLAI VÉGZETTSÉG Meől meddig

Részletesebben

XII. Földművelésügyi Minisztérium

XII. Földművelésügyi Minisztérium XII. Földművelésügyi Miniszérium I. Agrárgazdasági, környezevédelmi helyzeérékelés A Földművelésügyi Miniszérium (a ovábbiakban: FM) evékenységének sraégiai háeré a Kormány álal elfogado Nemzei Vidéksraégia

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

Téglakeríések Téglakeríések Kovácsolvas keríések Présház ajók Présház ajók úburkola Vörösmary uca /a 0/ / / /A ú 0 / ú ú / ú /A ú k úburkola k úburkola k úburkola sor - Móra F. uca áro úburkola /b /b 0

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

8. SZ. MÓDOSÍTÁS: É RD P ARKVÁROS, TÁVKÖZLÉSI TORONY V ÁROSSZERKEZETI POZÍCIÓ, TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉS. Véleményezési dokumentáció

8. SZ. MÓDOSÍTÁS: É RD P ARKVÁROS, TÁVKÖZLÉSI TORONY V ÁROSSZERKEZETI POZÍCIÓ, TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉS. Véleményezési dokumentáció 8. SZ. MÓDSÍTÁS: É D P AKVÁS, TÁVKÖZLÉSI TNY V ÁSSZKZTI PZÍCIÓ, TÜLTFLHASZNÁLÁS, BÉPÍTÉS A ervezési erüle Érd Parkváros városrészben alálhaó, az auópálya melle, a Visegrádi uca végén. A ervezési erüle

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram Hielkérelmi adalap egyéni vállalkozások részére Údíj Hielprogram (a hielkérő egyéni vállalkozás elnevezése) A hielkérelmi adalap ávéele nem köelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr.- a hielnyújásra! Az

Részletesebben

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.3 2.5 Erőmű-beruházások érékelése a liberalizál piacon Tárgyszavak: erőmű-beruházás; piaci ár; kockáza; üzelőanyagár; belső kama. Az elmúl évek kaliforniai apaszalaai az

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589 www.kh.hu WTI (USD/hordó) 46 46 diesel ARA spo () 456 472 kerozin ARA spo () 215.9.25 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj B az elmúl ké hében a Bren

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

Lapunk következõ száma 2012. augusztus 17-én, pénteken jelenik meg!

Lapunk következõ száma 2012. augusztus 17-én, pénteken jelenik meg! V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V Á R KERÜLET K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT Félmilliárdból újul meg a Rudas N A P H E G Y L A P J A l W W W. B U D AVA R. H U l

Részletesebben

Újfehértó Város Településrendezési Tervének Módosításához

Újfehértó Város Településrendezési Tervének Módosításához Újfehéró Város Településrendezési Tervének Módosíásához "Újfehéró 0 - II.sz" Jóváhagyo dokumenáció 0. E U D E l ő z e e s v Újfehéró 0 - II. sz Településrendezési erv módosíás KÜLZETLAP Újfehéró Településrendezési

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5 www.kh.hu 215.7.31 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5298 5565 A Bren kőolaj a folyaa a mélyrepülés az elmúl ké hében, és 9%-al kerül

Részletesebben

Dózsa György utca 33. M/javasolt/ 185/1

Dózsa György utca 33. M/javasolt/ 185/1 Az -es érképen már szerepel azonos elken álló ké épüle. A örénei beépíés önmagában is védendő érék.a lakóépüleek az ucavonalra merőleges hosszani ömeggel készülek. A nagyobb főépülenek ekinheő ház csonkakonyol,

Részletesebben

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5 www.kh.hu 215.7.16 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5565 5765 cink LME 3hó () 254 2 nikkel LME 3hó () 1162 1198 alumínium LME 3hó

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához I. Projek adalap a Társadalmi Megújulás Operaív Program Nemzeiségi anulók nevelésének és okaásának segíése c. pályázai felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.4.1.A-08/2 A projekek az Európai Unió ámogaásával, az

Részletesebben

Tavaszköszöntõ családi sportnap a Czakón 5., XVIII. 2013. A B U DA P E S T I.

Tavaszköszöntõ családi sportnap a Czakón 5., XVIII. 2013. A B U DA P E S T I. V I Z I V Á R O S A B U DA P E S T I. V Á R KERÜLET K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT Megemlékezés a Márai szobornál Április 11-e a Kölésze napja és Márai Sándor szüleésének

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-esüleének 7/(III.2.) önkormái rendelee az önkormá kölségveéséről Medgyesegyháza Városi Önkormá Képviselő-esülee az államházarásról szóló 1992. XXXVIII. örvény

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. március 24-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. március 24-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányza Képviselő-esüleének 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Az 1956-os Emlékbizoság megbízásából a Közép- és kele-európai Törénelem és Társadalom Kuaásáér Közalapívány

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK 2011.8.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkoási akusok) IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2011. június 30.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

víz, villany, gáz, telefon 102. Aka 5,6 M Szép összkomfort 104. Bársonyos 6 M komfort 106. Csatka 11 M 108. Bakonybánk 7 M gáz, telefon

víz, villany, gáz, telefon 102. Aka 5,6 M Szép összkomfort 104. Bársonyos 6 M komfort 106. Csatka 11 M 108. Bakonybánk 7 M gáz, telefon Malomsoki Ingalanközveíés és ingalan érékbecslés IRODA ÚJ CÍME: 2870 Kisbér, Rákóczi F. u. 30. Tel., Rögz., Fax: 34/353-363 Mobil: 30/9274-708 email: malomsokingalan@freemail.hu www.kisber.hu/céglisa Ssz.

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Dél-Kele Alföld Régió Budapes, 2004. november

Részletesebben

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez Módszerani megjegyzések a hielinézeek összevon mérlegének alakulásáról szóló közleményhez 1. A forinosíás és az elszámolás kezelése a moneáris saiszikákban Az egyes fogyaszói kölcsönszerződések devizanemének

Részletesebben

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése Terülei elláási egyenlőlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb elláási emaikus érképek készíése és érbeli saiszikai elemzése OKTK 1646/III.b. sz. kuaás Kuaási zárójelenés Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

be/sfphpm01-09272/2015/mlsz

be/sfphpm01-09272/2015/mlsz A kérelmező adaai A kérelmező szerveze eljes neve Diósgyőr Fuball Club Korláol Felelősségű Társaság A kérelmező szerveze rövidíe neve Diósgyőr FC Kf. Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosíószám 1549

Részletesebben

A FAHASZNÁLAT TRAKTORELLÁTÁSÁNAK NÉHÁNY IDŐSZERŰ KÉRDÉSE

A FAHASZNÁLAT TRAKTORELLÁTÁSÁNAK NÉHÁNY IDŐSZERŰ KÉRDÉSE 634.0.375.4 A FAHASZNÁLAT TRAKTORELLÁTÁSÁNAK NÉHÁNY IŐSZERŰ KÉRÉSE Ballá Gábor A fahasználai feladaok közül az anyagmozgaás, közelíés, kiszállíás ké fő erőgépípussal végzik, a speciális erdészei közelíő

Részletesebben

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Báger Guszáv A nemzegazdasági ervezés megújíásának koncepciója AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) ellenõrzései és kuaóinézeének elemzései alapján az a véleményünk, hogy Magyarországon

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Egercsehi Község Önkormányzata A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia Elmélei közgazdaságan I. Alafogalmak és Mikroökonómia A korláozo iacok elmélee (folyaás) Az oligoólisa iaci szerkeze formái Homogén ermék ökélees összejászás Az oligool vállalaok vagy megegyeznek az árban

Részletesebben

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell MÛHELY Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 29. január (84 92. o.) DOBOS IMRE Dinamikus opimalizálás és a Leonief-modell A anulmány a variációszámíás gazdasági alkalmazásaiból ismere hárma. Mind három alkalmazás

Részletesebben

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év.

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év. S f h Pörög az idei év Remélem, Önnél is jól haladnak a dolgok Mi gőzerővel dolgozunk Készülnek a szofverek újabb és újabb verziói, folyamaosan arjuk a ovábbképzéseke és i van a magazin újabb száma is

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB EHVH04S18CB EHVH08S18CB EHVH08S26CB EHVH11S18CB EHVH11S26CB EHVH16S18CB EHVH16S26CB EHVX04S18CB EHVX08S18CB EHVX08S26CB EHVX11S18CB

Részletesebben

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia. 2011. június

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia. 2011. június OKTATÁSGAZDASÁGTAN Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék az MTA Közgazdaságudományi

Részletesebben

A hőszivattyúk műszaki adatai

A hőszivattyúk műszaki adatai Gyáró: Geowa Kf. Vaporline GBI (x)-hacw folyadék-víz hőszivayú család Típusok: GBI 66; GBI 80; GBI 96; A hőszivayúk műszaki adaai Verzió száma: 1.0 2010-02-15 Cím: Békéscsaba Szabó D.u.25. 5600 HUNGARY

Részletesebben

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag ÖRVÉNYES Jóváhagyásra előkészített anyag Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. Tel.: 87/449-034 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083, Solymár,

Részletesebben

Társadalmi folyamatok Újpesten

Társadalmi folyamatok Újpesten 2015. március 10 Társadalmi folyamatok Újpesten Lakónépesség 2004 óta növekszik, 2011-ben megelőzte az állandó lakónépességet Állandó népesség 2013-ban újra nőtt A népesség növekedés hátterében az átlagtól

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások 1. felada Egymás kölcsööse kizáró beruházások közöi válaszás. Ké külöböző ípusú gépe szerezheük be egyazo művele elvégzésére. A ké egymás kölcsööse kizáró projek pézáramlásai ($) a kövekező ábláza muaja:

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

2/2012. (II.1.) 3/2012. (II.1.)

2/2012. (II.1.) 3/2012. (II.1.) Érdi II. évfolyam. 1. szám 2012. Február 1. Érd Megyei Jogú Város hivaalos lapja Taralom I. Rendeleek 2 1/2012. (II.1.) önkormányzai rendele Érd Megyei Jogú Város Helyi Épíési Szabályzaáról szól, 31/2010.

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

Az összekapcsolt gáz-gőz körfolyamatok termodinamikai alapjai

Az összekapcsolt gáz-gőz körfolyamatok termodinamikai alapjai Az összekapcsol áz-őz körfolyamaok ermodinamikai alapjai A manapsá használaos ázurbinák kipufoóázai nay hőpoenciállal rendelkeznek (kb. 400-600 C). Kézenfekvő ez az eneriá kiaknázni. Ez mevalósíhajuk,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Budapes, 2011. auguszus Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Bevezeés A úlgerjeszés elleni védelmi unkció generáorok és egységkapcsolású ranszormáorok vasmagjainak úlzoan

Részletesebben

Fizikai környezet KOHÉZIÓ

Fizikai környezet KOHÉZIÓ Települési jövőkép Sárszentágota Milyen lesz az élet Sárszentágotán 2010-ben? Vízió/Misszió Sárszentágota újra vonzó, lakosai számára otthont és megélhetést biztosító falu lesz, amely környezetével összhangban,

Részletesebben

Az ökotérképezés. Az ökotérképezés. Milyen térkép. A térképezés végzésének fázisai. Települési elhelyezkedés. Települési elhelyezkedés

Az ökotérképezés. Az ökotérképezés. Milyen térkép. A térképezés végzésének fázisai. Települési elhelyezkedés. Települési elhelyezkedés Az ökoérképezés Az ökoérképezés Az öko-érképezés az ayagáram elemzése alapuló módszer a köryezei éyezık haásaiak grafikus megjeleíésére a köryezei iformációk megjeleíéséek egyszerő módja viszoylag köye

Részletesebben

2-1-4. Bodrogköz vízgyűjtő alegység

2-1-4. Bodrogköz vízgyűjtő alegység 2-1-4 Bodrogköz vízgyűjtő alegység 1 Területe, domborzati jellege, kistájak A vízgyűjtő alegység területe gyakorlatilag megegyezik a Bodrogköz kistáj területével. A területet a Tisza Zsurk-Tokaj közötti

Részletesebben

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1 APPEX MENEBEÉEK PONOSSÁG ÉS ARÓSSÁG A KÖNNYŰ ANYAGOK ERÜLEÉN Joined o las. www.kv-fasening.hu 1 A KV-Fasening Group a kiváló minőségű köőelem- és ömíésalkalmazások nemzeközileg elismer szakérője. A KV

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Portfóliókezelési szabályzat

Portfóliókezelési szabályzat A szabályza ípusa: A szabályza jóváhagyója: A szabályza haályba lépeője: Működési Igazgaóság Igazgaóság elnöke Porfóliókezelési szabályza Szabályza száma: 9/015 erziószám: 1.7 Budapes, 015. auguszus 7.

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2008.12.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 346/89 IRÁNYMUTATÁSOK EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2008. szepember 11.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 1. Ön csobánkai lakos? igen nem Ha igen, mióta él a településen? éve 2. Ön csobánkai üdülő tulajdonos? igen nem 3. Tervezi-e, hogy

Részletesebben

Kamat átgyűrűzés Magyarországon

Kamat átgyűrűzés Magyarországon Kama ágyűrűzés Magyarországon Horváh Csilla, Krekó Judi, Naszódi Anna 4. február Összefoglaló Elemzésünkben hiba-korrekciós modellek segíségével vizsgáljuk a piaci hozamok és a banki forin hiel- és beéi

Részletesebben

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ DEBECEN MEGYEI JOGÚ VÁOS TELEPÜLÉSSZEKEZETI TEVÉNEK a 8. számú vrk. Péerfia uca Hunyadi uca Darabos uca Thaly Kálmán uca álal haárol erülerészé érinő MÓDOSÍTÁSA Törzsszám: VO-2/2013 A HATÁOZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ

Részletesebben

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására Előerjesző: Készíee: Szika Péer polgármeser Vincze Csaba önkormányzai vezeője rendésze Tárgy: Javasla önkormányzai rendészei szerv lérehozására Tiszel Képviselő-esüle! A Képviselő-esüle 2015. április 14-i

Részletesebben

1) Felszíni és felszín alatti vizek

1) Felszíni és felszín alatti vizek Kaba város környezeti állapotának bemutatása 2015. év A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. (1) bek. e) pontja értelmében a települési önkormányzat (Budapesten

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmaó 09 ÉETTSÉGI VIZSG 00. májs 4. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ OKTTÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

BEVEZETŐ. De, beszélhetünk e, városi szintű fenntarthatóságról?

BEVEZETŐ. De, beszélhetünk e, városi szintű fenntarthatóságról? BEVEZETŐ Dokori érekezésem émaválaszásá a közel 15 éves elepüléservezői, illeve 7 éves okaói munkám apaszalaai, eredményei valamin egy mára már igen kiemel fonosságú szempon a FENNTARTHATÓSÁG haároza meg.

Részletesebben

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében.

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében. -- 1998. 8. szám FÓRUM 403 J...,. ~ Dr. Kovács Kázmér ÜGYVÉD. A BUDAPEST ÜGYVÉD KAMARA ALELNÖKE A Pk. 201. (2) bekezdése védelmében. (Feluno arányalanság és az auópálya-használai szerzodések) Vékás Lajos

Részletesebben

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát.

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát. Üdvözlöm! Kollégáimmal arra az elhaározásra juounk, hogy kicsi áfabrikáljuk, napra késszé esszük cégünk magazinjának első számá A magazin célja ugyanaz, min a miénk, azaz levenni azoka a erheke az Ön válláról,

Részletesebben

A T LED-ek "fehér könyve" Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl

A T LED-ek fehér könyve Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl A T LED-ek "fehér könyve" Alapveõ ismereek a LED-ekrõl Bevezeés Fényemiáló dióda A LED félvezeõ alapú fényforrás. Jelenõs mérékben különbözik a hagyományos fényforrásokól, amelyeknél a fény izzószál vagy

Részletesebben

Bevezetés. Előzmények

Bevezetés. Előzmények ÉPÍTETT KÖRNYEZET Bevezetés Az építési törvény, és a hozzá kapcsolódó jogszabályok 1998. január 1.-től módosultak, amely következtében megváltozott a településrendezési tervek készítésének menete és formája.

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV KULTÚRA UTCÁJA רחוב התרבות STREET OF CULTURE 2009. JÚLIUS 1 Tartalomjegyzék 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ

Részletesebben

Megtelt-e a konfliktuskonténer?

Megtelt-e a konfliktuskonténer? Közpoliikai kihívások az új évizedben Vigvári András Megel-e a konflikuskonéner? Néhány pénzügyi szempon a helyzeérékeléshez és a rendszer áalakíásához KKözhelynek és öbb oldalról bizonyíonak 1 számí az

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

Tanösvény a Sashalmi-erd ben

Tanösvény a Sashalmi-erd ben Tanösvény a Sashalmi-erd ben Köszöne Köszönjük, hogy rész ve a úrán! Neumann János Számíásechnikai Szakközépiskola Szerkeszee: Kocsi Aila Íra: Bárdosi Gyula, Barók Roland, G dér Dalma, Fleischer Márk,

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. örvény a ársadalombizosíási nyugelláásról, egységes szerkezeben a végrehajásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeleel [A vasag beűs szöveg az 1997. évi LXXXI. örvény (a ovábbiakban:

Részletesebben

Települési jövőkép. Csősz

Települési jövőkép. Csősz Települési jövőkép Csősz Problémák Szociális struktúra Alacsony képzettségi szint Szociális, kulturális élet hiánya Fizikai struktúra Infrastuktúra hiánya Elhanyagolt környezet Gazdasági struktúra Helyi

Részletesebben

Vonali menetrend. 30a. Budapest Érd alsó Tárnok Martonvásár Székesfehérvár. Érvényes: 2013. december 15-től

Vonali menetrend. 30a. Budapest Érd alsó Tárnok Martonvásár Székesfehérvár. Érvényes: 2013. december 15-től Vonali menerend 30a Budapes Érd alsó Tárnok Maronvásár Székesfehérvár Érvényes: 2013. decemer 15-ől MÁVDIREKT: 06 (40) 49 49 49 (00:00-24:00 óráig helyi arifával hívhó kék szám) küldföldről: +36 (1) 444

Részletesebben

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Járműelemek I. (KOJHA 7) Tengelyköés kisfelada (A ípus) Szilárd illeszés Járműelemek és Hajások Tanszék Ssz.: A/... Név:...................................

Részletesebben

ZALAKAROS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STARATÉGIÁJA

ZALAKAROS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STARATÉGIÁJA ZALAKAROS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STARATÉGIÁJA Készült: Zalakaros Város Önkormányzata megbízásából az MTA Regionális Kutatások Központja - Dunántúli Tudományos Intézete Pécs- által összeállított

Részletesebben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben Taralom SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpoliikai kihívások az új évizedben Közpoliikai kihívások az új évizedben 403 CSAPODI PÁL: Kihívások a számvevõszéki ellenõrzés elõ, az ÁSZ anácsadó szerepe 405 PULAY

Részletesebben

Digitális multiméter az elektrosztatika tanításában

Digitális multiméter az elektrosztatika tanításában Nukleon 214. március VII. évf. (214) 155 Digiális muliméer az elekroszaika aníásában Záonyi Sándor Szen-Györgyi Alber Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 56 Békéscsaba, Gyulai ú 53-57. A Magyar Nukleáris

Részletesebben

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja:

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja: A hőérzeről A szubjekív érzés kialakulásá dönően a kövekező ha paraméer befolyásolja: a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli eloszlása, válozása, a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee,

Részletesebben

FIZIKA FELVÉTELI MINTA

FIZIKA FELVÉTELI MINTA Idő: 90 perc Maximális pon: 100 Használhaó: függvényábláza, kalkuláor FIZIKA FELVÉTELI MINTA Az alábbi kérdésekre ado válaszok közül minden eseben ponosan egy jó. Írja be a helyesnek aro válasz beűjelé

Részletesebben

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása hagyományos beszállíás JIT-elvû beszállíás az uolsó echnikai mûvele a beszállíás minõségellenõrzés F E L H A S Z N Á L Ó B E S Z Á L L Í T Ó K csomagolás rakározás szállíás árubeérkezés minõségellenõrzés

Részletesebben

Lászi-forrási földtani alapszelvény (T-058) NP részterület természetvédelmi kezelési tervdokumentációja

Lászi-forrási földtani alapszelvény (T-058) NP részterület természetvédelmi kezelési tervdokumentációja Lászi-forrási földtani alapszelvény (T-058) NP részterület természetvédelmi kezelési tervdokumentációja Megalapozó dokumentáció 1. Általános adatok 1.1. A tervezési terület azonosító adatai a) Közigazgatási

Részletesebben

PORVA. Település-szerkezeti terv. 2004. december 09.

PORVA. Település-szerkezeti terv. 2004. december 09. PORVA Település-szerkezeti terv 2004. december 09. 2 Porva, Településszerkezeti terv Készítette Porva Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV Kft.

Részletesebben

2011. évi módosított előirányzat

2011. évi módosított előirányzat Megnevezés MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 1. mellékle a./2011.(xii.21.) önkormányzai rendelehez A 2011. évi működési és fejleszési célú bevéelek és kiadások alakulásá bemuaó mérleg 2011. évi eredei

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

t 2 Hőcsere folyamatok ( Műv-I. 248-284.o. ) Minden hővel kapcsolatos művelet veszteséges - nincs tökéletes hőszigetelő anyag,

t 2 Hőcsere folyamatok ( Műv-I. 248-284.o. ) Minden hővel kapcsolatos művelet veszteséges - nincs tökéletes hőszigetelő anyag, Hősee folyamaok ( Műv-I. 48-84.o. ) A ménöki gyakola endkívül gyakoi feladaa: - a közegek ( folyadékok, gázok ) Minden hővel kapsolaos művele veszeséges - nins ökélees hőszigeelő anyag, hűése melegíése

Részletesebben