Az ökotérképezés. Az ökotérképezés. Milyen térkép. A térképezés végzésének fázisai. Települési elhelyezkedés. Települési elhelyezkedés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ökotérképezés. Az ökotérképezés. Milyen térkép. A térképezés végzésének fázisai. Települési elhelyezkedés. Települési elhelyezkedés"

Átírás

1 Az ökoérképezés Az ökoérképezés Az öko-érképezés az ayagáram elemzése alapuló módszer a köryezei éyezık haásaiak grafikus megjeleíésére a köryezei iformációk megjeleíéséek egyszerő módja viszoylag köye elsajáíhaó, egyszerő echika. Haszáljuk kérdéslisá! Az öko-érképezés célja lehe a jeleıs köryezei éyezık azoosíásáak segíése, a köryezei állapofelmérés elıkészíése. Az iformációszerzés echikája: dokumeum áekiés, ierjúk, helyszíi bejárás. Eredméy: RAJZON MEGJELENÍTETT ÉRTÉKELÉS! A érképezés végzéséek fázisai Milye érkép Elıkészíı fázis: a elephelyi helyszírajzok elıkészíése, a jelredszer kialakíása. Helyszíi vizsgálai fázis: iformációk, adaok győjése, helyszírajzo(ko) öréı megjeleíése (rajzolás). Mide esebe jeleje meg a godalaság, a rossz gyakorla is! Melyik köryezei elemre készül érkép? Áézei érkép. Ayag (eergia) áramok elemzése. Levegı. Víz (felhaszálás, kibocsáás). Talaj. Hulladék. Zaj. Kockáza sb. Áézei érkép: Telephely elhelyezkedése, övezei besorolás. Külsı kapcsolaok (logiszika - bejáraok). Terülehaszála (beépíe és szabad erüle, zöldfelüle. Belsı közlekedési uak. Rajzi megjeleíés! Számolás, becslés! Települési elhelyezkedés Települési elhelyezkedés Keressük dokumeumoka: Helyszírajzok A erüle egyéb felmérései Az ado evékeység érvéyes egedélyei Győjsük iformáció Gépjármőpark (gépkocsi, eherauó ) Redelkezésre álló parkoló erüle Bejövı és kimeı gépkocsik (beszállíók, kukásauók, dolgozók és ügyfelek jármővei) 1

2 Települési elhelyezkedés Kérdéslisa kérdései például: 1. Mely pooko érikezik az üzem a szomszédokkal? 2. Mi a erüle hivaalos besorolása (ipari öveze, belerüle )? 3. A cég evékeysége milye személy és eherforgalma idéz elı? 4. Milye kapcsolaba vagyuk a köryéke lakókkal? Mi rajzoljuk? Köryezı erüleek haszálaa Uak és a forgalom iráya Külöbözı közlekedési módok szerepe, uak hálózaa, méree Ayag -és eergiaáramok érképe: Bemeı ayagok (rakárak, arályok, ermelés, karbaarás, irodák sb.). Kimeı ayagok (forrásoké levegıbe, vízbe, zaj sb.) Jeleıs éyezı eseé (pl. zajerhelés) külö érkép! Rajzi megjeleíés! Milye érkép Hulladék áramok érképe: Győjıedéyze helye (ipari em veszélyes, veszélyes, kommuális), Ámeei ároló helye. Belsı szállíás iráya. Rajzi megjeleíés! Hulladék Hulladék Keressük dokumeumoka: Belsı szabályozások, eljárások Hulladék yilváarás redszere Szállíójegyek, szállíói számlák Győjsük iformáció: Hulladékkaegóriák (ípus, faja) Meyiségek (áralmalaíás, újrahaszála, haszosíás helyei, szijei) Hulladék Kérdéslisa kérdései például: 1. Milye hulladékok és hol kelekezek a cégél? 2. Milye az elıkezelés (hol győjik, árolják a kelekezı hulladéko a cégél? 3. Az újrahaszála, haszosíás helyei Mi rajzoljuk? Győjık, árolók elhelyezkedése, belsı szállíás iráya a helyszírajzo! Rossz gyakorla Barus Gábor diáiak felhaszálásával 2

3 A hulladékprobléma Köryezeegészségügyi probléma Köryezeegészségügyi Köryezeszeyezési Meyiségi Társadalmi Gazdasági a legfoosabb kövekezméyek A em megfelelıe elhelyeze hulladék beegségek, járváyok kiidulópojává válik. A hulladék (vagy a hulladékból származó kompoes) em megfelelı elhelyezése károsíja a ermészei köryeze valamely elemé, aak állapoá kedvezıleül befolyásolja. Pl. Tisza ciaid-szeyezése, Garéi BVM-hulladékok A meyiségi probléma A ársadalmi probléma Az USA házarási hulladék ermelése 195 A hulladékok kelekezése vagy kezelése sorá érdekelleé, koflikus jö lére külöbözı ársadalmi csoporok, gazdasági szereplık közö millió oa A gazdasági probléma A gazdasági probléma A övekvı szeyezési károk vagy éppe ellekezıleg a szeyezés megelızı echológiák bevezeése öveli a hulladékkezelés kölségei. A kölségeke fedezı díjak magasabbak leheek a fogyaszók fizeési hajladóságáál. Pl. lakossági szolgálaási díjak jeleıs övekedése szere Európába Közvele, egyedi okok Az ado probléma kialakulásába haó, közveleül érvéyesülı éyezık Pl. em megfelelı szigeelés, hayagság, balese Álaláos okok Mide probléma háerébe öbbkevesebb súllyal szereplı éyezık 3

4 A problémák álaláos okai A hulladék fogalma épességövekedés egy fıre esı fogyaszás övekedése echológiai adoságok gazdasági jáékszabályok ermészee mellékermék vagy elhaszál ermék ulajdoosa számára érékele, ezér meg kívá szabaduli ıle szilárd vagy szilárd hordozóba zár folyadék A hulladék fogalma 2. A hulladék fogalma 3. Gazdaság (echoszféra) Hulladékok szeyezések Hulladékok Természe (ökoszféra) A hulladékgazdálkodás helye Hulladékpoliika - célok, ársadalmi elvárások Hulladékgazdálkodás - eszközök, szabályozás Hulladékkezelés - echológiák, kivielezés Terhelés állapo - válasz PSR modell: Terhelés Pressure, Állapo Sae, Válasz - Respose Terhelés (problémák): idirek: fogyaszási redek ermelési redek direk: hulladékermelési redek Állapo: haások a ájra, levegıre, vizekre Válaszok: a hulladékmeyiség csökkeése gazdasági öszözı eszközök alkalmazása 4

5 Iegrál hulladékgazdálkodás, IHG Iegrál hulladékgazdálkodás, IHG A hulladékkal kapcsolaos problémák megoldása érdekébe alkalmazhaó Meyiségek csökkeése (Újra)haszosíás Helyeesíés köryezebará ayagokkal eszközök olya együes, erveze felhaszálása, amely a problémák köryezeileg haásos, gazdaságilag Begyőjés Ámeei árolás Szelekálás, válogaás Szállíás Elıkezelés Feldolgozás haékoy megoldásá eredméyezi. Újrafeldolgozás Visszayerés Az iegrál hulladékgazdálkodás fı eszközei A redeze lerakás meyiségek csökkeése (redukio a he source) helyeesíés köryezebará ayagokkal (replaceme) visszayerés (recovery) újrafeldolgozás (recyclig) (újra)haszosíás (reuilisaio) középpoba a megelızés! égeés (a lerakás megelızı mőveleek) redeze lerakás Gazdaság (echoszféra) Szigeelés Természe (ökoszféra) Hulladékok Redeze lerakás a hulladék végleges elhelyezése a földfelszíe vagy a földbe - meghaározo eljárás szeri Fukciója A redeze lerakás és fukciója a hulladék elszigeelése a köryezeıl, a hulladékba lévı kompoesek lerakó kívülre kerüléséek megakadályozása Az eszközök fukciója redeze lerakás Köryezei kockázaok a redeze lerakásál: levegıszeyezés (elsısorba meá kibocsáás); kellemele szaghaás; közegészségügyi veszélyforrás; a ájkép kedvezıle megválozaása. 5

6 Az eszközök fukciója redeze lerakás Köryezei kockáza csökkeı echikák a lerakásál: a lerakás megfelelı helyéek kiválaszása (a lerakó megfelelı geológiai adoságai); szigeelés (a megfelelı köryezei bizoságo szavaolja; ayaga: agyag, geomembrá vagy mőayag fólia); külöbözı üzemeleési eljárások: - beérkezı hulladék elleırzése, hulladék ömöríése, api, hei és végleges akarás; csurgalékvíz-kezelés (a lerakóba kelekezı vagy kívülrıl bejuo vizek összegyőjése, megiszíása); a lerakógázok (biogáz) összegyőjése és elégeése vagy hıhaszosíása; a köryezemiıség folyamaos elleırzése (moiorig); a bezárás uái evékeységek: a végleges akarás kialakíása, valami karbaarás. A hulladékégeés Gazdaság (echoszféra) Természe (ökoszféra) Lerakás Égeés A hulladékégeés és fukciója Az eszközök fukciója - égeés Égeés: a hulladék fizikai-kémiai áalakíása magas hımérséklee ( o C) Fukciója, célja: a hulladékérfoga jeleıs csökkeése a hulladék veszélyességéek mérséklése Köryezei kockáza csökkeı echikák az égeésél: a megfelelı helykiválaszás: (széliráy, álagos erısség), megfelelı védıávolság; a hulladék homogeiása (egyelees égéshıjő ayag beáplálása); az égeés körülméyeiek (hımérsékle, levegıfelesleg, arózkodási idı) megfelelı haárok közö arása; füsgáziszíás; a salak és perye megfelelı lerakóba öréı elhelyezése; a köryezemiıség folyamaos elleırzése (moiorig). A haszosíás Az eszközök fukciója - haszosíás Gazdaság (echoszféra) Haszosíás Természe (ökoszféra) Lerakás Égeés (Újra)Haszosíás: az elhaszál és a isméel felhaszálása a ermelési-fogyaszási ayagciklusba Célja: a hulladékmeyiség csökkeése a ermészei erıforrások megakaríása a ermeléssel együjáró szeyezések csökkeése 6

7 A megelızés Az eszközök fukciója - megelızés Megelızés Megelızés: kelekezéséek vagy ermékek elhaszálódásáak elkerülése Haszosíás Lerakás Égeés Fukciója: Eleve kevesebb kezeledı mellék- vagy elhaszál ermék kelekezze Az IHG feladaa A logiszika fogalma Az IHG eszközeiek olya kombiációjá megaláli, mely opimális kölség-haszo viszoyok melle kiküszöböli a hulladékokhoz kapcsolódó problémáka. A logiszika az alapayagok, a folyamaba lévı készleek, a készermékek és a kapcsolódó iformációk áramlásáak eredméyes, kölséghaékoy ervezése, megvalósíása és elleırzése, a kiiduló poól a fogyaszásig, a fogyaszói igéyekek való megfelelés eljesíésével. Coucil of Logisics Maageme (Sock 1998.) A visszuas logiszika fogalma A visszuas logiszika az alapayagok, a folyamaba lévı készleek, a készermékek és a kapcsolódó iformációk áramlásáak eredméyes, kölséghaékoy ervezése, megvalósíása és elleırzése a fogyaszásól a kiiduló poig, érék visszaszerzése, illeve a hulladékról való godoskodás érdekébe. (Rogers és Tibbe Lembke 1999.) A visszuas evékeység A visszuas evékeységbe belearozik a sérül ermékek, a szezoális készleek, illeve a hulladékok visszavéele; a készleek megújíása, illeve bıvíése miai visszáru kezelés; a csomagolóayagok újrafeldolgozása, a koéerek újrahaszosíása; a ermékek redbeéele és felújíása; az elavul beredezések megfelelı elhelyezése és az eszközök felújíása. (Rogers és Tibbe Lembke 1999.) 7

8 A visszuas evékeység A visszuas logiszika fogalma A visszuas evékeység fogalmá kiegészíi: a visszagyőjés kiidulásaké em a fogyaszás evezi meg kizárólag, haem az lehe a gyárás, az eloszás, illeve a felhaszálás bármely poja. (Decker és ársai Europea Workig Group o Reverse Logisics, REVLOG) Carer és Ellram (1998) meghaározásába a kiidulási alap a köryezevédelem! A visszuas logiszika olya evékeység, mellyel a vállalaok köryezehaékoyabb poliiká folyahaak azálal, hogy a szükséges ayagoka újrafelhaszálják, újrafeldolgozzák, illeve csökkeik a szükséges ayag meyiségé. A haékoy visszuas logiszika a eljes elláási lácba hozzájárul a köryezei erhelés csökkeéséhez. A visszuas logiszika a köryezevédelem eredméye. A visszuas logiszika fogalma A visszuas logiszika és az IHG A visszuas logiszika a másodlagos ermékek (amelyek elsıdleges boli forgalomba em kerülheek azoal vissza) és a kapcsolódó iformációk haékoy belsı áramlásá ervezı, megvalósíó és elleırzı folyama, amelyek célja az érékvisszayerés vagy a megfelelı hulladék-elhelyezés. (Krikke e al ) A visszuas logiszika alapveı szerepe öl be az IHG-ba. A visszuas logiszika szőkebbe ve feladaai az ayagáramokhoz (begyőjés, válogaás, árolás, szállíás) kapcsolódak. A visszuas logiszika kölségeiek öbb, mi öve százaléká a begyőjés, szállíás kölségei jeleik. 8

"#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + "() *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + () *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ?* & @.9?*= @,9 =8 @5-9 "& & @ & @5-98& @569 " " " " " " " " " " " " " " " " " &&"( * + "( *,--.//,--0/,--0//,--1/,--1//,--2/ 3.-.3..42-25.1 0.6-2,2,1511 6-0340. 40,.-3.,2014 6250,,,--2// 4.41. 13..01-010.0,.

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

A határokon átnyúló egyesülések adóvonatkozásai és azok hatásai a vállalat beruházásainak értékére

A határokon átnyúló egyesülések adóvonatkozásai és azok hatásai a vállalat beruházásainak értékére 2010. KILENCEDIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 267 CSOMÓS BALÁZS A haároko áyúló egyesülések adóvoakozásai és azok haásai a vállala beruházásaiak érékére Egy emzeközi cégcsopor ásrukurálása vagy egy M&A-razakció sorá

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Dél-Kele Alföld Régió Budapes, 2004. november

Részletesebben

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés és államadósság-kezelés Balaoni András Tóh G. Csaba (Századvég Gazdaságkuaó Zr.) Budapes, 2011. május Taralom 1. Bevezeés...4 2. A fennarhaó gazdasági növekedés...10 2.1. A neoklasszikus növekedési modell...

Részletesebben

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Polgárné Hoschek Mónika Nyuga-magyarországi Egyeem Sopron. STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN Érekezés dokori (PhD) fokoza elnyerése érdekében

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

Gépészeti automatika

Gépészeti automatika Gépészei auomaika evezeés. oole-algebra alapelemei, aiómarendszere, alapfüggvényei Irányíás: az anyag-és energiaáalakíó ermelési folyamaokba való beavakozás azok elindíása, leállíása, vagy bizonyos jellemzoiknek

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

AUTOMATIKA. Dr. Tóth János

AUTOMATIKA. Dr. Tóth János UTOMTIK UTOMTIK Dr. Tóh János TERC Kf. udapes, 3 Dr. Tóh János, 3 3 Kézira lezárva:. november 9. ISN 978-963-9968-57-8 Kiadja a TERC Kereskedelmi és Szolgálaó Kf. Szakkönyvkiadó Üzleága, az 795-ben alapío

Részletesebben

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN Nyuga-magyarországi Egyeem Közgazdaságudományi Kar Széchenyi Isván Gazdálkodás- és Szervezésudományok Dokori Iskola STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN Dokori (PhD) érekezés ézisei Polgárné Hoschek Mónika

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

A vállalati tıkeszerkezet-elméletek tesztelése

A vállalati tıkeszerkezet-elméletek tesztelése XIII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2010. május 14-16. A vállalai ıkeszerkeze-elméleek eszelése Szerzı: Beder Róber, Babeş-Bolyai Tudományegyeem, Közgazdaság- és Gazdálkodásudományi

Részletesebben

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Bevezeés Az gény összeevő 3 Konsans jellegű gény előrejelzése 5 lőrejelzés mozgó álaggal 6 Mozgó álaggal előre jelze gény 6 Gyakorló felada 8 Megoldás 9 lőrejelzés

Részletesebben

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában MNB-anulmányok 71. 2008 KOMÁROMI ANDRÁS A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában 2008. január Az MNB-anulmányok sorozaban megjelenõ írások

Részletesebben

Megbízhatóság-elmélet. 2. rész

Megbízhatóság-elmélet. 2. rész Megbízhaóság-elméle. rész Rendszerek megbízhaósági vizsgálaa Boole modell szerin Min & mb. rész Megbízhaóság szemponjából jellegzees rendszersrukúrák Redundancia menes rendszer - bármely rendszerelem meghibásodása

Részletesebben

A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI

A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI Dr. Békési Berold A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI A műszaki karbanarás elmélee és gyakorlaa a repülőgépek viszonylag rövid 9 éves fejlődése ala nagymérékben kiszélesede. Az üzemeleés

Részletesebben

instal katalógus 2010-2011

instal katalógus 2010-2011 OVK Kf. insal kaalógus 2010-2011 INSTALLÁCIÓS ESZKÖZÖK A VÉDELEMRE ÉS KAPCSOLÁSRA ELEKTRONIKAI ESZKÖZÖK ÉRZÉKELÉSRE ÉS SZABÁLYOZÁSRA www.insal.hu oldal 4 INSTAL VÉDELMI ESZKÖZÖK BEMUTATÁSA 5-7 I-6 Kismegszakíók

Részletesebben

LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesült Államok példáján

LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesült Államok példáján Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságudományi Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés ézisei Témavezeő: Dr. Boos Kaalin

Részletesebben

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek Közgazdasági Szemle, LXii. évf., 215. január (1 26. o.) Király Júlia Simonovis András Jelzáloghiel-örleszés forinban és devizában egyszerű modellek A devizaalapú jelzáloghielek néhány éves népszerűség

Részletesebben

Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben

Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben Kehl Dániel Dr. Sipos Béla Excel parancsfájlok felhasználása a saiszikai elemzésekben (Okaási segédle) Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar Pécs,. Íra: Dr. Sipos Béla egyeemi anár, PTE KTK Az Excel

Részletesebben

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten? Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik,

Részletesebben

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat Közgazdasági Szemle, LX. évf., 213. november (1169 127. o.) Paramerikus nyugdíjreformok és éleciklus-munkakínála A ársadalombizosíási nyugdíjrendszer finanszírozása puszán a demográfiai folyamaok kövekezében

Részletesebben

Ember a természetben műveltségterület Természetismeret 5. évfolyam

Ember a természetben műveltségterület Természetismeret 5. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS Ember a ermészeben művelségerüle Természeismere 5. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készíee: Boronkai Dóra 3. 1. A vöröshagyma 14. 2. A szarvasmarha 30. 3. Hazánk éghajlaa 47. 4. Környezeünk

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát?

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát? Közgazdasági Szemle, XLVIII. évf., 2001. december (995 1008. o.) MELLÁR TAMÁS Mikor éri el a magyar gazdaság fejlesége az Európai Unió álagá? A anulmány az Európai Unió álagos fejleségi szinjéhez való

Részletesebben

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program Budapesi Közgazdaságudoányi és Állaigazgaási Egyee Közgazdaságani PhD. progra JÖVEDELEMARÁNYOS VISSZAFIZETÉSEN ALAPULÓ HALLGATÓI HITELRENDSZEREK PhD. érekezés Berlinger Edina Budapes 2003 Berlinger Edina

Részletesebben

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 20. december (029 044. o.) Cseres-Gergely Zsombor Simonovis András A személyi jövedelemadó reformjának haása a ársadalombizosíási nyugdíjakra 2009 és 203 közö a magyar

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29. LŐTRJSZTÉS a Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár küldöközgyűlésére 214. április 29. M G H Í V Ó Tiszel Küldö! A Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár 214. április 29-én (kedden) 1 órakr arandó küldöközgyűlésére

Részletesebben