BEVEZETÉS. Az olyan kutatásokban, ahol roncsolásmentes, többelemes analízisre van szükség, a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEVEZETÉS. Az olyan kutatásokban, ahol roncsolásmentes, többelemes analízisre van szükség, a"

Átírás

1 BEVEZETÉS Az olyan kutatáokban, ahol ronoláente, többelee analízire van zükég, a legzéleebb körben alkalazható analitikai eljárá a röntgenfluorezenia pektrozkópia. A uzeáli pénzérék é ékzerek ötvözőkoponeneinek inőégi é ennyiégi vizgálata olyan ronoláente éréi ódzert kíván, aelynek alkalazáával e a felület, e a feliratok é a képek ne érülnek. Ezt a röntgenfluorezeniá analitikai ódzer biztoítja. Történézi véleények zerint a koraközépkor régézeti kutatái lehetőégei lényegében lezárultak, vizont új inforáiót nyújthat az érék é ékzerek özetételének vizgálata. A régézeti tárgyak eleanalitikai vizgálata lehetővé tezi az özehaonlítát az egye korokból zárazó tárgyak között, így előegítheti a zárazái hely é a gyártái idő beazonoítáát. Általában fonto a főkoponenek ponto konentráiójának ierete, é egy-egy nyoele azonoítáa i egíti a régézeti feladatok egoldáát. A válaztott kutatái téa zoro özefüggében van á tudoányágakkal, tehát interdiziplinári jellegű. Magyarorzágon talán a két legjelentőebb éregyűjteény a Magyar Nezeti Múzeu é a Magyar Nezeti Bank éretárában található. A Ph. D. dolgozatban özefoglalt kutatóunkában a fenti intézények gyűjteényéből a történézek zakai felkéréére végezte ronoláente analitikai vizgálatokat, egítéget nyújtva az ott folyó unkához. A éréi igény a Ph. D. unká egkezdéekor a következő fő területekre eett: a) a korai agyar ezütpénzveré gyártái körülényeinek tiztázáa az ezüttartalo eghatározáával, b) honfoglalá kori é árpádházi uralkodók idejéből előkerült arany pénzérék é ékzerek özetételének, valaint zennyezőinek eghatározáa a gyártái hely beazonoítáa érdekében, ) arany- é ezütérék özetételének é bányakíérőinek eghatározáával egítéget nyújtani a haiítványok felierééhez például a gyűjteények gyarapítáakor.

2 A környezeti é biológiai inták eleanalitikai vizgálata záo területen nagyon fonto feladatnak tekinthető. A toxiku nyoeleek -pl. az ólo, kadiu, arzén, higany- feldúuláa a környezetzennyezé legvezélyeebb foráját jelentik, ez alapvető egézégügyi, gazdaági é ökológiai jelentőéggel bír. A ikroeleek biológiai felezéi ideje é inaktiválódáa általában rendkívül hozú, valaint a tápláléklán agaabb zintjein felhalozódó ikroeleek elérik, elérhetik azt a konentráiót i, aely fogyaztára alkalatlanná tezi a húféle élelizereket. A Ph. D. dolgozatban foglakozik különböző halhú- é halájinták ikroele-tartalának vizgálatával, valaint az üledékbe lerakódott, de a tápláléklánba vizakerülő nehézféek eghatározáával. CÉLKITŰZÉSEK ÉS A PROBLÉMA MEGFOGALMAZÁSA A dolgozat elő rézének kutatái élkitűzée XRF analitikai eljáráok kidolgozáa volt ezüt é arany pénzérék, valaint arany ékzerek ötvözőkoponeneinek ennyiégi, illetve a bányakíérő féek inőégi eghatározáára. A kifejleztett analitikai eljárá alkalazáával a uzeológuok, nuizatikuok záára hazno inforáiókat nyerünk az érék özetételéről, ely egítéget nyújthat az adott tárgy eredetiégének, eredetének, korának egítéléében, az adott kor neefékoházatának, pénzügyi rendzerének egieréében. A röntgenfluorezenia analízi talán az egyik leginkább átrixérzékeny analitikai eljárá, ahol a inták eleözetevőiből a detektorba jutó karakteriztiku röntgenfotonok intenzitáa a intában jelenlévő ötvözőeleek ennyiégén kívül ég záo á paraétertől i függ.

3 Ezért ezen analitikai ódzer eetében zinte inden átrixfajtához egy-egy külön ennyiégi pektrukiértékelő eljárá kidolgozáa zükége, ai önálló kutató-fejleztő unkát igényel. Speiálian az érék é ékzerek, int neeféötvözetek ronoláente vizgálata több olyan érétehnikai probléát vet fel, aelyek együtte hatáát figyelebe véve kell kidolgozni a ennyiégi eghatározái ódzert. Az ezütérék fő koponenei az é a, az aranyéréké az,,, elyek ellett egyéb zennyező anyagok ak nyonyi ennyiégben fordulnak elő. A főkoponenek nagy rendzáa iatt erő átrixeffektual kell záolni. A inták uzeáli értéke ne tezi lehetővé a inta kéiai vagy fizikai előkézítéét, é ezzel kizárja annak a lehetőéget, hogy orozatéréekhez tandardizáljuk a inta éretét é zerkezetét. A vizgált pénzérék, ékzerek alakja, vatagága terézetzerűleg különbözik egyától é az egye iert özetételű, etalonként haználható érék tulajdonágaitól i. A röntgenfluorezenia ennyiégi analízi akkor alkalazható ódzer, ha a felület özetétele az egéz érét reprezentálja. A pénzérék vizgálatánál figyelebe kell venni az ötvözőkoponenek arányát i, ivel a gyártátehnológia, é az érék tárolái, retaurálái körülényei befolyáolhatják az érék hoogenitáát. A dolgozat áodik rézének kutatái élkitűzéét jelentette a átrixeffektu, valaint a rézekeéret különbözőégből adódó érétehnikai probléák egoldáa biológiai é környezeti inták eetében. A hal- é üledékinták vizgálatára inta-előkézítéi eljárá kidolgozáára volt zükég, tehátá a pektrukiértékelé orán a egfelelő etalonok kiválaztáa, a éréi idő eghatározáa é a ennyiégi kalibráió elkézítée tette zükégeé a kutatóunkát.

4 ALKALMAZOTT MÓDSZEREK ÉS ANYAGOK Az eleanalitikai éréekhez izotópgerjeztéű energiadizperzív röntgenfluorezeniá tehnikát alkalaztunk. A gerjeztéhez gyűrű alakú 125 I izotóp ugárforrát haználtunk, elyet talán 60 napo felezéi ideje iatt ritkán alkalaznak a nezetközi, de előorban angolzáz gyakorlatban. Ez az izotóp lehetővé tezi indháro özetevő (, é ) jó gerjeztéét, zeben a zéle körben haznált 109 Cd izotóppal. A éréi idő egállapítáát az izotóp aktuáli aktivitáa határozza eg, az ezütéréknél 300, az aranyéréknél 120, a környezeti inták, valaint az érék nyoele-tartalának érééhez 24 órá éréi időt haználtunk. Az ezüt- é aranyötvözetek vizgálatára a ennyiégi pektrukiértékelő eljáráok kidolgozáához a Neefé Hiteleítő Intézet által rendelkezére boátott iert özetételű, űbizonylattal ellátott ezüt é arany etalonort haználtunk fel. Az eljáráok egbízhatóágának vizgálata a Magyar Nezeti Bank é a Neefé Hiteleítő Intézet különböző hitele ezüt- é aranyéréinek, valaint aranylapjainak a egítégével történt. A éréi eredényeket néhány eetben a propt-gaa aktiváió analíziel történő özeéréel i tezteltünk. A hal é üledék inták ennyiégi eghatározához az AXIL elnevezéű záítógépe prograot alkalazta, épedig a beütézáok direkt özehaonlítáával történő konentráió eghatározái ódzert. A ódzer tezteléére nezetközi referenia anyagokat haználtunk fel (üledék IAEA-SL-1; talaj IAEA-SOIL-7, ápahú NRC-DORM-2; ápaáj NRC-DOLT-2). Özehaonlító vizgálatokat grafitküvettá é lángatoizáió atoabzorpió kézüléken végeztünk a biológiai inták eetében, ahol a inta-előkézítéhez ikrohulláú ronoló berendezét haználtunk ava feltárá követően. A kidolgozott pektrukiértékelő eljáráokkal több záz arany- é ezütérének, régi ékzereknek, valaint különböző hal- é üledékintáknak az özetételét határoztuk eg,.

5 EREDMÉNYEK 1. Egyedi, peifiku, átrix- é geoetriai korrekió pektrukiértékelő eljárá kifejleztée, aely alkala ind a kétkoponenű ezüt-, ind a hárokoponenű aranyérék pektruának kiértékelééhez. Az XRF érétehnikánál általánoan bevett gyakorlat, hogy a intákat tandardizált geoetriai forába hozzák (pl. a porokat tablettázzák), ai után átérőjük, felületük, űrűégük é vatagáguk i azono. A uzeáli érék eetében a inta-előkézíté fizikai é kéiai ódzerei kizártak, azaz ne tandardizálhatjuk a inták éretét é alakját. Az érék alakja, felülete (átérője, vatagága, intázata, a rajta lévő reliefek, zövegek) különbözőek. Az XRF pektru kiértékeléére ezüt-réz ötvözetek eetén a következő özefüggét írtuk fel: / / I = I / I / I µ µ ( E )/ µ ( E ) ( E )/ µ ( E ) (1) Ahol: index a intára, a tandardra vonatkozik, = konentráió, I = fluorezen intenzitá, µ = töegabzorbió együttható, E = a karakteriztiku röntgenugárzá energiája. A érékiértékeléhez I /I - / kalibráió görbét kézítettünk olyan tandardok alkalazáával, aelyek özetétele közel van a inta várható özetételéhez. Ezzel a töegabzorpió együtthatók hányadoa egközelítőleg 1-nek vehető é a kapott kalibráió görbe jó közelítéel egyenenek tekinthető. A kalibráió egyene egyenlete: I /I = / + i (2) Ahol: = az egyene eredekége, i = az egyene tengelyetzete. Az é i értéke a kalibráió egyeneből határozható eg. Az ieretlen ezütkonentráió eghatározáa a fenti egyenlet egítégével a következőképpen történik:

6 I M i I = (3) ahol: M = + I + i I A hárokoponenű arany-ezüt-réz ötvözetek eetén a kiértékelő eljárá alapözefüggée a következőképpen írható fel: / / ( E )/ µ ( E ) ( E )/ µ ( E ) I / I µ = (4) I / I µ / / ( E )/ µ ( E ) ( E )/ µ ( E ) I / I µ = (5) I / I µ A érékiértékeléhez I /I = f ( / ); I /I = f ( / ) kalibráió függvényeket kézítettünk az ezütérékhez haonlóan olyan tandardok alkalazáával, aelyek özetétele közel van a inta várható özetételéhez; ezzel a töegabzorpió együtthatók hányadoa jó közelítéel ebben az eetben i 1-nek vehető, é ennek következtében a kapott kalibráió görbék egyenenek tekinthetők. A kalibráió egyeneek egyenleteit a következő alakban írjuk fel: I /I = S 1 / + i 1 (6) I /I = S 2 / + i 2 (7) Ahol: S 1, S 2 az egyeneek eredekége, i 1, i 2 a tengelyetzetük, értékük az etalonok egítégével a kalibráió görbékből záolható. Az aranyérék eetében M = + + feltételezéünk zerint M = 0,99. A fenti egyenletek felhaználáával az ieretlen arany-, ezüt- ill. rézkonentráió a következőképpen záolható a ért fluorezen intenzitáok ieretében: S I 1 I i I 1 S I + 2 I i I = 0,99 (8) S I 1 = I i I 1 (9) S I = 2 (10) I i I 2

7 2. A úaránypáron alapuló kiértékelő eljárá teztelée hitele két- vagy többkoponenű hoogén ezüt- é aranyinták egítégével. A kétkoponenű geoetriai korrekió pektrukiértékelő eljárá tezteléére egy 90 %-o ezüttartalú referenia intát, valaint iert özetételű, 50 %-o ezüttartalú ezüt réz ötvözetű pénzéréket alkalaztunk. A 90 %-o referenia inta ezütkonentráió értéke az 50 % % ezütkonentráió tartoányra felvett kalibráió egyeneből záolva 89,59 %-nak adódik, a relatív hiba értéke 0,65 %. A átrixhatá ökkenéét érhetjük el azzal, ha ak azokat az özetételű etalonokat vezük figyelebe, aelyek közrefogják a eghatározandó konentráiót. Így a 83,5 % - 92,5 % tartoányt alkalaztuk a 90 %-o referenia inta konentráiójának eghatározáára. Az ebből záolt ezütkonentráió érték 89,8 %, a relatív hiba upán 0,3 % volt. Haonló érékiértékelét végeztünk az 50 % ezüttartalú intával i, é ott i haonló eredényre jutottunk. Az 1. táblázatban a legjobb éréi eredényeinket foglalta öze. A dolgozatban rézleteen beutato, hogy ahogy távolodunk az etalonok özetételével a érendő konentráiótól, úgy rolik az analízi pontoága. Ennek fő oka a átrixhatá. 1. táblázat. Néhány referenia inta éréi eredénye Eléleti Mért konentráiók Referenia inták konentráiók 90 % tartalú refereniainta 90,0±0,5 % 89,8±1,0 % 50 % tartalú pénzére, ,0±2,0 % 50,2±1,0% Krügerrand, aranyére, Dél-Afrika, ,6±2,0 % 92,1±4,5 % Feren Józef, aranyére, ztria, ,6±1,0 % 99,1±4,5% A fenti éréi adatok alátáaztják, hogy a két koponenből álló ezüt-réz ötvözetekre kidolgozott (indenfajta intaelőkézíté nélküli) eljáráal a geoetriai eltéréek zavaró hatáa okozta éréi hiba jelentően ökkenthető. A intában található két koponen

8 röntgenfluorezeniá intenzitáának aránya független a gerjeztéi körülények, a inta geoetriája, a felületi egyenetlenég okozta eltéréektől. Ugyanakkor a belő gerjezté é a átrixeffektu hatáa ak akkor ökkenthető hányadoképzéel, ha az etalonok é a inta özetétele közelítőleg egegyezik. A hárokoponenű aranyötvözetek geoetriai korrekió pektrukiértékelő eljáráának tezteléére hitele özetételű aranylapokákat é aranyéréket alkalaztunk. Ezen éréek orán i haonló egállapítáokat tettünk, int az ezütérék eetében. A dolgozatban található éréekből az 1. táblázatban két aranyére éréi adatait utato be. 3. Különböző időpontokban felvett kalibráió egyeneek paraétereinek tanulányozáa. Az izotópgerjeztée röntgenfluorezeniá éréek eetén az egyzerű, I = f() kalibráió eetében az izotóp boláa iatt a kalibráló or é az ieretlen inta érée közel azono időben kell történjen. A hányadoképzéel történő pektrukiértékelé eetében ezzel zeben azt tapaztaltuk, hogy a különböző időpontokban é a különböző kézülékeken felvett kalibráió egyeneek paraéterei hozabb időn kereztül e változtak (a nukleári zóráon belül). Így az intenzitáarány- konentráióarány kiértékelő eljárá lehetővé tezi egy kalibráló egyene haználatát az egéz vizgálat orán. Ez a zepont különöen fonto a 60 nap felezéi idejű I 125 izotóp eetében. 4. A karakteriztiku röntgenugárzá é a zórt ugárzá intenzitáarányán alapuló átrixkorrekió eljárá alkalazáa a geoetriai eltéréek korrigáláára. Ez a pektrukiértékelő ódzer azon a feltételezéünkön alapzik, hogy a intából kiváltott fluorezen ugárzá é a intán zórt gerjeztő ugárzá intenzitáát azono ódon befolyáolja ne ak a inta abzorpiója, vagyi a átrix, hane a inta

9 geoetriája, felületi egyenetlenége i. Ezen két ugárzá intenzitáának aránya független a fent elített hatáoktól abban az eetben, ha a fluorezen ugárzá energiája é a zórt ugárzá közötti energiaávban a inta ne tartalaz á abzorbeáló koponent. Így a kétkoponenű ezütötvözetek eetén az ezütkonentráió eghatározáa az I I = K kalibráió függvényt képeztük, ahol I az inkoheren zórt ugárzá intenzitáa. A fentebb elített 90 %-o referenia inta ezütkonentráiója a fenti kalibráióval 89,4 %-nak adódik, az 50 % o ére záított ezütkonentráiója pedig 49,5 %, tehát a geoetriai- é átrixkorrekióval jó eredényt érhetünk el. Az arany-ezüt-réz ötvözetinták eetében a gerjeztő izotóp 27,4 kev energiájához legközelebb az ezüt 25,5 kev-e abzorpió éle található. Mind az arany L vonalai, ind a réz K vonalai ennél távolabb vannak. Így a zórt ugárzáal képzett hányadoon alapuló ódzer aranyötvözetekben várhatóan ak az ezüt konentráiójának eghatározáára haználható. Ezt a feltételezét éréi adatai i igazolták I/I intenzitáarány y = 2,0633x - 13,002 R 2 = 0, konentráió % 1.ábra. Ezüt kalibráió görbe a zórt ugárzá figyelebevételével aranyötvözeteknél Az ábrán látható, hogy a zórt ugárzá intenzitáához vizonyított ezütúintenzitá jó közelítéel az ezütkonentráió lineári függvényének tekinthető. A fenti kalibráió egyene egítégével záolt ezütkonentráió értékeket özehaonlítottuk a úarányokon alapuló kiértékelő eljárá adataival. A két ódzerrel kapott ezütkonentráió-értékek upán néhány tized zázalékkal különböznek egyától.

10 Vizonylag nagyobb eltéréek az 50 %-nál agaabb ezüttartaloal rendelkező ötvözetek eetében találhatók. Ennek agyarázata lehet a belő gerjeztéből adódó eltéré, ivel az arany L vonalai (9,7; 11,4; 13,3 kev) a réz K (8,0 kev) vonala é az ezüt K (22,1 kev) vonala között helyezkednek el, így az arany képe elnyelni az ezüt fluorezen ugárzáát áodlago fluorezeniát létrehozva, elynek eredényeként ökkenhet a detektált ezütatook záa é nőhet az aranyatooké. A aga aranytartalú éréknél jelentő különbég ne tapaztalható az egye ódzerek ezüt éréi adatai között, az eltéréek fő oka upán a nukleári zórá. 5. A halhú- é halájinták, valaint az üledék- é talajinták röntgenfluorezeniá érééhez inta-előkézítéi eljárá kidolgozáa é tandardizáláa A biológiai é a környezeti inták röntgenfluorezeniá érééhez kéiai é fizikai ódzereket igénylő inta-előkézítéi eljárá kidolgozáára volt zükég. A vizgálatokhoz a talaj-, üledék- é halintákat zárítá, porítá, zitálá é hoogenizálá után azono éretű paztillákká préeltük. A paztillázá kötőanyag haználata nélkül történt. A beért inták töege 1 gra volt. Így a egfelelő inta-előkézítéel a geoetriai tényezők, a hoogenitá é a rézekeéret különbözőégekből adódó hibaforráokat ikerült leökkenteni. A ennyiégi eghatározához a CANBERRA AXIL röntgenfluorezeniá prograoagjából a beütézáok direkt özehaonlítáával történő konentráióeghatározái ódzert válaztottuk. A talaj, üledék, ápaáj é ápaizo tandardok konentráió-értékei általában jól egfeleltek az egye tandardok referenia értékeinek. A fenti kiértékelő ódzer jól alkalazható a haonló özetétellel, átrixzal rendelkező talaj-, üledék-, halhú- é halájinták eetében. A röntgenpektruok nyoeleözetételének inél jobb kiértékelééhez zükég van egy iniáli beütézára a

11 helye úillezté érdekében. A kíérleti tapaztalatok alapján a biológiai é környezeti inták eetében a iniáli úagaág 1000 beütézá volt. A röntgenfluorezeniá ennyiégi vizgálatok további tezteléére özehaonlító vizgálatokat végeztünk grafitküvettá, valaint lángatoizáió atoabzorpió kézülékkel. A réz, ink é ólo eetében az adatok alapján 0,5-1,5 g/kg eltérét tapaztaltunk a két ódzer konentráió értékei között. 6. Hal- é üledékinták nyoele-tartalának XRF eghatározáa nyoán a következő egállapítáokat tettük: az ólo a kezeg húában a hal életkorától függő akkuuláiót utat, az ezütkárázban jelentően agaabb a ink é réz nyoeleek feldúuláa, int az azono életkörülények között lévő á halfajok eetében, azokon területeken, ahol a felzíni vizek arzéntartala agaabb, int á élőhelyeken, a halhú arzéntartala i agaabb konentráióban van jelen, a roániai nehézfé zennyezé után a tizai halak ájának nehézfé-tartala zintén igen változó é az értékek agaak a Tiza egye rézein ért üledék nehézfé-tartala agaabb int a Körö-holtági vagy á halatavak üledékének özetétele.

12 AZ EREDMÉNYEK ALKALMAZÁSA A kifejleztett ódzerek egítégével a Magyar Nezeti Múzeu é Magyar Nezeti Bank éregyűjteényének nagy ennyiégű, különböző korokból zárazó arany- é ezütéréjének elezéét végeztük el. A pénzérék közül elezére kerültek I. Itván ( ) által veretett elő agyar, valaint X. zázadi agyar é európai ezütérék (bajor, eh, alzburgi, drezdai). Eleezte továbbá X. zázadi agyar é bizáni aranyéréket, arany ékzereket, I. Mátyá ( ) é kortárainak ezütéréit, Károly Róbert ( ), Nagy Lajo ( ), é Mária ( ) aranyforintjait. Özeégében integy 600 db uzeáli ére került elezére. Vizgálataink eredényei egítéget nyújtanak a úzeuok unkatárainak a nezeti vagyon rézét képező érék, űtárgyak egítéléében történézi unkájuk orán (Gedai, 1999, 2000). Az ötvözetek nyoelepektrua egye nuizatikuok véleénye zerint az eberi ujjlenyoathoz haonlóan alkala az érlelőhely, bánya azonoítáára. A éréei alapján például a koház é a geológu zakértők egállapították, hogy I. Itván pénzéréinek alapanyaga a agyarorzági dunai oából zárazott. A Mátyá korabeli pénzérék elezée pedig lehetőéget biztoított a nuizatikuoknak az akkori pénzrefor pontoabb egieréére é új konepiójának egalapozáára. A környezeti inták vizgálatára kidolgozott elezéi ódzer egítégével különböző projektek keretén belül vizgáltunk eltérő élőhelyekről zárazó pontyintákat, eltérő éretű egyedeket é különböző halfajokat. A tizai nehézfé-zennyezé kapán özehaonlítára kerültek különböző halfajok hú é áj rézei, valaint az egye intavételi helyek üledékének nehézfé konentráiói. A tudoányo unká eredényeiről záo publikáióban é előadáon záolta be (Sándor, 1997, 1998, 2002, 2002, 2003,2004), elyekre ár több eetben i hivatkoztak különböző folyóiratokban. (J. Anal. At. Spetroetry, J. Radioanal. Che)

13 AZ ÉRTEKEZÉS TÁRGYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ PUBLIKÁCIÓK: Tudoányo közleények referált folyóiratokban Sándor Z., Tölgyei S., Greit I., Solyoi J., Káplánné J.M. (1998): Mátyákorabeli pénzérék ötvözőeleeinek ennyiégi é inőégi eghatározáa röntgenfluorezenia ódzerrel. Magyar Kéiai Folyóirat, Vol. 104, No.8, pp Sándor, Z., Tölgyei, S., Greit, I., Káplánné, J.M., (2000): Qualitative and quantitative analyi of edieval ilver oin by energy diperive X-ray fluoreene ethod. Journal of Radioanalytial and Nulear Cheitry, Vol. 246, No.2, pp Sandor, Z., Cengeri, I., Onik, M., Alexi, M.N., Zubova, E. (2001): Trae etal level in frehwater fih, edient and water. Environental Siene and Pollution Reearh Vol. 8, No. 4, pp Sándor, Z., Greit, I., Kaztovzky, Z., Tölgyei, S. (2002): Deterination of the alloying eleent in anient ilver oin by XRF. Journal of Radioanalytial and Nulear Cheitry, Vol. 254, No. 2, pp Sándor, Z., Tölgyei, S., Greit, I., Jároi, L., Káplánné, J.M., Tóth, C., Bertók, K., Gyöngyöy, M. (2002): Qualitative and quantitative analyi of edieval oin fro the reign of King Mathia by energy diperive X-ray fluoreene ethod. Arhaeopre-Ahaeolingua, BAR-Centr. Eur. Ser. 1., Jere, E- T. Bíró, K. (ed.) Proeeding of the 31 t International Sypoiu on Arhaeoetry,Vol. II. pp Sándor, Z., Greit, I., Káplánné, J.M. (2003): XRFA of edieval gold oin and jewellery. Journal of Radioanalytial and Nulear Cheitry, Vol No.2, pp Sándor, Z. J., Onik, M. B., Czuzi, M., Cengeri, I., Greit, I. (2004): Coparation of different quantitative X-ray fluoreene ethod uing referene tandard aterial. Aar, Vol. 3., No. 3., pp Konferenia előadáok, pozterek Sándor, Z., Tölgyei, S., Greit, I., Solyoi, J. (1998): Non-Detrutive Eleental Analyi of Medieval Coin by X-ray Fluoreene Analyi. 13 th Radioheial Conferene, (1998. áprili , Mariánké Lázne-Jáhyov, Czeh Republi), Book of abtrat, pp Sándor Z., Tölgyei S., Jároi L., Greit I., Solyoi J., Káplánné Juház M.: Mátyákorabeli pénzérék ötvözőeleeinek ennyiégi é inőégi eghatározáa röntgenfluorezenia ódzerrel. Őzi Radiokéiai napok (1997. október , Tata)

14 EGYÉB KÖZLEMÉNYEK Tudoányo közleények referált folyóiratokban é konferenia kiadványokban Greit, I., Tölgyei, S., Sándor, Z., Solyoi, J., Orai, P., Fritz, A., Volent, G. (1997): Deterination of Soft X-ray Eitting Iotope in Radioative Wate of Nulear Power Plant at High Beta and Gaa Bakground. Model in Cheitry, vol. 134, No. 2-3, pp Valyon, J., Engelhardt, J., Lónyi, F., Sándor, Z. (1999): The hydroonverion of n-heptane over redued and oxidized Pt/H-zeolite atalyt. Studie in Surfae Siene and Catalyi, vol. 125, pp Bardóz, T., Ková, E., Radi, F., Sándor, Z. (1999) Experient for the iproved ue of deapulated Arteia yt in intenive ulture of Afrian atfih (Claria gariepinu Burhell) larvae in Hungary. Journal of Fih Biology, vol. 55 (Suppleent A), pp Cengeri I., Sándor Z., Lengyel P., Györe K., Szabó P., Pekár F (1999): Minőégellenőrzé é inőégbiztoítá lehetőégei a haltenyéztében. II. A ponty húinőégének függée környezeti, tehnológiai tényezőktől. Halázatfejlezté vol. 22, pp Sándor, Z., Cengeri, I., Lengyel, P., Pekár, F., Greit, I., Tölgyei, S., Onik, M. (1999) Trae etal level in fih eat and oe food additive. "AQUACULTURE EUROPE '99" (1999. auguztu 7-10., Trondhei, Norvégia), Extended abtrat Sándor Z., Onik M., Cengeri I., Lengyel P. Györe K., Pekár F., Szabó P., E. Zubova, J. Toderah, M. Alexi (2000): A halhú ezeniáli é toxiku ele tartalának vizgálata. Halázatfejlezté vol. 24, pp Lengyel P., Sándor Z., A. Taylor, C. Alaalvar, Cengeri I., M. Alexi (2000): Étkezéi ponty tárolái inőégével kapolato elővizgálatok. Halázatfejlezté vol. 24, pp Lengyel P., Sándor Z., Györe K., Szabó P., Pekár F., E. Zubova., M. N. Alexi, Cengeri I. (2001): A ponty é néhány á hazai pontyféle tetözetételének alakuláa a takarányozáal özefüggében. Halázatfejlezté vol. 25, pp Cengeri I., Sándor Z., Lengyel P., Györe K., Szabó P., Onik M., Onik E., Pekár F. (2001): A Tiza-tavi üledékbe lerakódott nehézféek obilizáiója a bentiku tápláléklánon kereztül. Duna-Tiza edene víz é környezetvédeli nezetközi konferenia (2001. zepteber 19-21, Debreen), Konferenia kiadvány pp Zubova, E., Todirah, I., Zubova, N., Cengeri, I.; Alexi, M. N., Sandor, Z. Andreev, N. (2001): The eaonal dynai of trae eleent and heavy etal auulation in frehwater fih. - In: I. Todirah et al., (Ed.): Diveritatea, valorifiarea rationala i protetia luii aniale. Proeeding of IVth Zoologial Conf. Of Republi of Moldavia, pp B. Onik Mária, Sándor Z, Kliaj Gy, Onik E (2003): rgalékvízzel történő ikroöntözé hatáa a növények ikroele-tartalának változáára. Mikroeleek a tápláléklánban /Trae eleent in the food hain (zerk. Sion Lázló Szilágyi Mihály) Beenyei György könyvkiadó, Nyíregyháza, pp

15 Konferenia előadáok, pozterek Sándor Z., Tölgyei S., Solyoi J., Greit I (1996) : Élelizerek nyoeletartalának vizgálata röntgenfluorezeniá ódzerrel. Őzi Radiokéiai napok (1996. október , Balatonkenee) Sándor Z., Tölgyei S., Solyoi J., Greit I. (1996): Élelizerek nyoeletartalának vizgálata röntgenfluorezeniá ódzerrel. Vegyézkonferenia (1996. noveber , Kolozvár, Roánia) Cengeri I., Sándor Z., Lengyel P., Györe K., Pekár F. (1999): Tógazdaági é terézetevízi ponty (Cyprinu arpio) húinőégének vizgálata környezeti, tehnológiai tényezőkkel özefüggében. Hungalientaria 99 (1999. áprili , Budapet) Gy. Papp Z, M. Saroglia, G. Terova, Sándor Z. (1999): Takarányok ainoav-tartalának eghatározáát befolyáoló inta-előkézítéi ódzerek. XXIII: Halázati Tudoányo Tanákozá, (1999. áju , Szarva) Bardóz, T., Radi, F., Sándor, Z., (2000): On far experient to ue vitain C enrihed deaplulated arteia yt a a tarter feed for Claria gariepinu larvae. Aquaulture Aeria 2000 National Conferene, (2 nd -5 th February, 2000, New Orlean, USA). Lengyel, P., Cengeri, I., Györe, K., Onik, E., Sándor, Z., Onik, B.M., Szabó, P., Janurik, E., Józa, V., Pekár, F. (2002): Appliation of the SEM/AVS ethod for aeing potential heavy etal toxiity in the Hungarian Upper Tiza Bain- In: Grinzhevkiy, N. V. (ed.) Probley akvakultury i funktionirovaniya vodnykh ekoite. Materialy Mezhdunarodnoy nauhno-praktihekoy konferentii olodykh uhenykh, (25 th -28 th February, 2002, Kiev) pp Cengeri, I., Lengyel, P., Sándor, Z., Onik, B.M., Onik, E., Szabó, P., Janurik, E., Józa, V., Pekár, F. (2002): SEM/AVS Level in Deterination of the Eotoxiity of Heavy Metal in the Sedient of Szao and Tiza River. SETAC Europe 12 th Annual Meeting. Challenge in Environental Rik Aeent and Modelling: Linking Bai and Applied Reearh, (12 nd -16 th May, 2002, Wien, tria) p Cengeri, I., Lengyel, P., Sándor, Z., Onik, B. M., Janurik, E., Györe, K., Józa, V., Szabó, P., Pekár, F. (2002): Studie on the potential toxiity of heavy etal in oxbow lake of Tiza River Shallow Lake. International Conferene on Linology of Shallow (Non- Stratifying) Lake, (25 th 30 th May, 2002, Balatonfüred) p. 35. Lengyel P., Cengeri I., Onik E., Györe K., Sándor Z., B. Onik M., Szabó P., Janurik E., Józa V., Pekár F. (2002): Poteniáli nehézfé-toxiitá belée SEM/AVS ódzerrel a felő-tizai vízgyűjtő üledékeiben. JUTEKO 2002 Sáuel Teedik Jubilee riultural, Water and Environental Manageent Sientifi Day, (2002. auguztu , Szarva) pp Cengeri, I., Lengyel, P., Sándor, Z., Onik, E., Onik, B.M., Janurik, E., Györe, K., Józa, V., Szabó, P., Pekár, F (2002): Studie on the potential toxiity of heavy etal in ain hannel and oxbow lake of Tiza and Szao River. US-HU Tiza Workhop, (16 th 19 th Septeber, 2002, Budapet).

Kísérleti városi kisvízgyűjtő. Szabadka Baja

Kísérleti városi kisvízgyűjtő. Szabadka Baja Kíérleti vároi kivízgyűjtő Szabadka Baja 01..1 01..18. Dokuentáció Tartalojegyzék Tartalojegyzék... 1. 1. Műzaki Leírá..... Geodéziai feléré..... Hidrológiai é hidraulikai éretezé... 6. 4. abeton kiűtárgy

Részletesebben

Tevékenység: Tanulmányozza, mi okozza a ráncosodást mélyhúzásnál! Gyűjtse ki, tanulja meg, milyen esetekben szükséges ráncgátló alkalmazása!

Tevékenység: Tanulmányozza, mi okozza a ráncosodást mélyhúzásnál! Gyűjtse ki, tanulja meg, milyen esetekben szükséges ráncgátló alkalmazása! Tanulányozza, i okozza a ráncooát élyhúzánál! Gyűjte ki, tanulja eg, ilyen eetekben zükége ráncgátló alkalazáa! Ráncooá, ráncgátlá A élyhúzá folyaatára jellező, hogy egy nagyobb átérőjű ík tárcából ( )

Részletesebben

Diagnosztikai módszerek II. PET,MRI 2011.05.08. Diagnosztikai módszerek II. Annihiláció. Pozitron emissziós tomográfia (PET)

Diagnosztikai módszerek II. PET,MRI 2011.05.08. Diagnosztikai módszerek II. Annihiláció. Pozitron emissziós tomográfia (PET) 0.05.08. Diagnoztikai ódzerek II. Pozitron eizió toográfia (PT) Diagnoztikai ódzerek II. PT,MRI Kardo Roland 0 05.0 Mágnee agrezonancia képalkotá (MRI) -Strukturáli MRI (MRI) -Funkcionáli MRI (fmri) Pozitron

Részletesebben

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul.

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul. MUNKA, NRGIA izikai érteleben unkavégzéről akkor bezélünk, ha egy tet erő hatáára elozdul. Munkavégzé történik ha: feleelek egy könyvet kihúzo az expandert gyorítok egy otort húzok egy zánkót özenyoo az

Részletesebben

SZLIVKA FERENC : VÍZGAZDÁLKODÁS GÉPEI 9. ÖNTÖZÉS GÉPEI

SZLIVKA FERENC : VÍZGAZDÁLKODÁS GÉPEI 9. ÖNTÖZÉS GÉPEI köetkező éek ezőgazdaági terelééel kapcolatban árható, hogy a kedező terőhelyi adottágú területek az intenzí ezőgazdaági terelé irányába fognak fejlődni, e területeken az öntözé alapfeltétellé álik. z

Részletesebben

fizikai-kémiai mérések kiértékelése (jegyzkönyv elkészítése) mérési eredmények pontossága hibaszámítás ( közvetlen elvi segítség)

fizikai-kémiai mérések kiértékelése (jegyzkönyv elkészítése) mérési eredmények pontossága hibaszámítás ( közvetlen elvi segítség) BEVEZEÉS Eladá célja: fzka-kéa éréek kértékelée jegyzkönyv elkézítée éré eredények pontoága hbazáítá közvetlen elv egítég éré technkák egerée alapvet fzka ennyégek pektrozkópa éréek elektrokéa éréek Ma

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középzint Javítái-értékeléi útutató 06 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. noveber 6. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fizika középzint

Részletesebben

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet)

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet) oluetriku elve űködő gépek hidrauliku hajtáok (17 é 18 fejezet) 1 Függőlege tegelyű ukaheger dugattyúja 700 kg töegű terhet tart aelyet legfeljebb 6 / ebeéggel zabad üllyeztei A heger belő átérője 50 a

Részletesebben

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6 JEDLIK korcoport Azonoító kód: Jedlik Ányo Fizikavereny. (orzágo) forduló 7. o. 0. A feladatlap. feladat Kati é Magdi egyzerre indulnak otthonról, a vaútálloára ietnek. Úgy tervezik, hogy Magdi váárolja

Részletesebben

Jeges Zoltán. The mystery of mathematical modelling

Jeges Zoltán. The mystery of mathematical modelling Jege Z.: A MATEMATIKAI MODELLEZÉS... ETO: 51 CONFERENCE PAPER Jege Zoltán Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka Óbudai Egyetem, Budapet zjege@live.com A matematikai modellezé rejtélyei

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 2015 Az írábeli vizga időtartaa: 120 perc Oktatákutató

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM NAPENERGIÁS MELEGVÍZKÉSZÍTŐ ÉS TÁROLÓ RENDSZEREK BLOKKORIENTÁLT MODELLEZÉSE Doktori értekezé téziei Buzá Jáno Gödöllő 2009 A doktori ikola megnevezée: Műzaki Tudományi Doktori Ikola

Részletesebben

Membránsebesség-visszacsatolásos mélysugárzó direkt digitális szabályozással

Membránsebesség-visszacsatolásos mélysugárzó direkt digitális szabályozással udapeti Műzaki é Gazdaágtudoányi Egyete Villaoérnöki é Inforatikai Kar TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZT Mebránebeég-vizacatoláo élyugárzó direkt digitáli zabályozáal Kézítetteték: aláz Géza V. Vill., greae@evtz.be.hu

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szaác Jenő Megyei Fiziavereny 05/06. tanév I. forduló 05. noveber 0. . Egy cillagdában a pihenő zobából a agaabban lévő távcőzobába cigalépcő vezet fel. A ét helyiég özött,75 éter a zintülönbég. A cigalépcő

Részletesebben

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont A Mikola Sándor Fizikavereny feladatainak egoldáa Döntı - Gináziu oztály Péc feladat: a) Az elı eetben a koci é a ágne azono a lauláát a dinaika alaegyenlete felhaználáával záolhatjuk: Ma Dy Dy a 6 M ont

Részletesebben

MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ

MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ. Egy kerékpáro zakazonként egyene vonalú egyenlete ozgát végez. Megtett útjának elő k hatodát 6 nagyágú ebeéggel, útjának további kétötödét 6 nagyágú ebeéggel, az h útjának

Részletesebben

Praktikus tippek: Lambdaszondák ellenőrzése és cseréje

Praktikus tippek: Lambdaszondák ellenőrzése és cseréje A mi zaktudáunk: Az Ön hazna Mint a lambdazonda feltalálója é legnagyobb gyártója, a Boch jól látható többletet kínál a kerekedelem, a műhelyek é gépjármű-tulajdonook zámára a minőég é termékválazték tekintetében.

Részletesebben

Dinamika példatár. Szíki Gusztáv Áron

Dinamika példatár. Szíki Gusztáv Áron Dinaika példatár Szíki Guztáv Áron TTLOMJEGYZÉK 4 DINMIK 4 4.1 NYGI PONT KINEMTIKÁJ 4 4.1.1 Mozgá adott pályán 4 4.1.1.1 Egyene vonalú pálya 4 4.1.1. Körpálya 1 4.1.1.3 Tetzőlege íkgörbe 19 4.1. Szabad

Részletesebben

Mit keressek? Uccu! könyvtár. Teljes kiírás (hosszú!) L.nY..dEZ

Mit keressek? Uccu! könyvtár. Teljes kiírás (hosszú!) L.nY..dEZ Dugonic Andrá Piarita Gimnázium, Szakképző Ikola, Alapfokú Művézetoktatái Intézmény é Kollégium Az könyvtár haználati útmutatója 1. Az ikolai könyvtár feladatai: 1.1. Alapfeladatok: a gyűjtemény folyamato

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny, II. forduló, Megoldáok. oldal. ρ v 0 kg/, ρ o 8 0 kg/, kg, ρ 5 0 kg/, d 8 c, 0,8 kg, ρ Al,7 0 kg/. a) x? b) M? x olaj F f g K a) A dezka é a golyó egyenúlyban van, így

Részletesebben

Rugalmas megtámasztású merev test támaszreakcióinak meghatározása III. rész

Rugalmas megtámasztású merev test támaszreakcióinak meghatározása III. rész ugala egtáaztáú erev tet táazreakcióinak eghatározáa III réz Bevezeté Az előző két rézen olyan típuú feladatokkal foglalkoztunk, az aktív külő erők é a rugala egtáaztó eleek által a erev tetre kifetett

Részletesebben

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló. 2011. január 31.

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló. 2011. január 31. 2010/2011. tanév Szakác enő Megyei Fizika Vereny II. forduló 2011. január 31. Minden verenyzőnek a záára kijelölt négy feladatot kell egoldania. A zakközépikoláoknak az A vagy a B feladatort kell egoldani

Részletesebben

2010/1-2. Kulcsszavak: polimer, fröccsöntés, szimuláció Keywords: polymer, injection moulding, simulation

2010/1-2. Kulcsszavak: polimer, fröccsöntés, szimuláció Keywords: polymer, injection moulding, simulation 21/1-2 ANYAGOK MATERIALS Anyagtulajdonágok odellezée é érée fröccöntéi ziulációhoz Modelling and eaureent of aterial roertie for injection oulding iulation Koác Józef Gábor Kulczaak: olier, fröccönté,

Részletesebben

Megint egy keverési feladat

Megint egy keverési feladat Megnt egy keveré feladat Az alább feladatot [ 1 ] - ben találtuk nylván egoldá nélkül Itt azért vezetjük elő ert a egoldáa orán előálló özefüggéek egybecengenek egy korább dolgozatunkéval elynek cíe: Ragaztóanyag

Részletesebben

Koppány Krisztián, SZE Koppány Krisztián, SZE

Koppány Krisztián, SZE Koppány Krisztián, SZE 6. előadá Háztartáok tényezőpiaci döntéei A munkavállalói é az intertemporáli optimalizáció mikroökonómiai alapmodellje Alapvető özefüggéek Fogyaztái kiadá HÁZTARTÁS Jövedelem Munkaidő Megtakarítá (elhalaztott

Részletesebben

Gyengesavak disszociációs állandójának meghatározása potenciometriás titrálással

Gyengesavak disszociációs állandójának meghatározása potenciometriás titrálással Gyengeavak izociáció állanójának meghatározáa potenciometriá titráláal 1. Bevezeté a) A titrálái görbe egyenlete Egy egybáziú A gyengeavat titrálva NaO mérőolattal a titrálá bármely pontjában teljeül az

Részletesebben

Kiszorítják-e az idősebb munkavállalók a fiatalokat a közszférában?

Kiszorítják-e az idősebb munkavállalók a fiatalokat a közszférában? Közgazdaági Szemle, LX. évf., 2013. júliu auguztu (837 864. o.) Cere-Gergely Zombor Kizorítják-e az időebb munkavállalók a fiatalokat a közzférában? Eredmények a magyarorzági nyugdíjkorhatár-emelé időzakából

Részletesebben

Kidolgozott minta feladatok kinematikából

Kidolgozott minta feladatok kinematikából Kidolgozott minta feladatok kinematikából EGYENESVONALÚ EGYNLETES MOZGÁS 1. Egy gépkoci útjának az elő felét, a máik felét ebeéggel tette meg. Mekkora volt az átlagebeége? I. Saját zavainkkal megfogalmazva:

Részletesebben

TERMIKUS NEUTRONFLUXUS MEGHATÁROZÁSA AKTIVÁCIÓS MÓDSZERREL

TERMIKUS NEUTRONFLUXUS MEGHATÁROZÁSA AKTIVÁCIÓS MÓDSZERREL TERMIKUS NEUTRONFLUXUS MEGHATÁROZÁSA AKTIVÁCIÓS MÓDSZERREL 1. BEVEZETÉS Neutronsugárzás hatására bizonyos stabil eleekben agátalakulás egy végbe, és a keletkezett radioaktív terék aktivitása egfelelő szálálórendszer

Részletesebben

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai Tartalojegyzék Mecanika 1. Mecanika 4. Elektroágnee jelenégek 1.1. A kineatika alapjai 1.2. A dinaika alapjai 1.3. Munka, energia, teljeítény 1.4. Egyenúlyok, egyzerű gépek 1.5. Körozgá 1.6. Rezgéek 1.7.

Részletesebben

HU Xianguo OLAJ-VIZ EMULZIÓ SZÉTVÁLASZTÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLLAL. Doktori (PhD) értekezés tézisei

HU Xianguo OLAJ-VIZ EMULZIÓ SZÉTVÁLASZTÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLLAL. Doktori (PhD) értekezés tézisei SZENT ISTVÁN EGYETEM BUDAI CAMPUS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR ÉLELMISZERIPARI MÛVELETEK ÉS GÉPEK TANSZÉK OLAJ-VIZ EMULZIÓ SZÉTVÁLASZTÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLLAL Doktori (PhD) értekezés tézisei HU Xianguo Budapest,

Részletesebben

Szent István Egyetem KÖZÉPMÉLY LAZÍTÓK MUNKÁJÁNAK AGROTECHNIKAI, TALAJFIZIKAI ÉS ENERGETIKAI JELLEMZİI. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei

Szent István Egyetem KÖZÉPMÉLY LAZÍTÓK MUNKÁJÁNAK AGROTECHNIKAI, TALAJFIZIKAI ÉS ENERGETIKAI JELLEMZİI. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Szent Itván Egyetem KÖZÉPMÉLY LAZÍTÓK MUNKÁJÁNAK AGROTECHNIKAI, TALAJFIZIKAI ÉS ENERGETIKAI JELLEMZİI Doktori (Ph.D.) értekezé téziei Rácz Péter Gödöllı 2009. A doktori ikola megnevezée: Mőzaki Tudományi

Részletesebben

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat 03/3 A FIZIKA TANÍTÁSA A FIZIKA TANÍTÁSA ódzertani folyóirat Szerkeztõég: Fõzerkeztõ: Bonifert Doonkoné dr. fõikolai docen A zerkeztõbizottág: Dr. Kövedi Katalin fõikolai docen Dr. Molnár Mikló egyetei

Részletesebben

FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ ÉRZÉKELŐK KALIBRÁLÁSA A FELÜLET DŐLÉSSZÖGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN

FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ ÉRZÉKELŐK KALIBRÁLÁSA A FELÜLET DŐLÉSSZÖGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ ÉRZÉKELŐK KALIBRÁLÁSA A FELÜLET DŐLÉSSZÖGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN Andrá Emee* Kivonat Az OMH kifejleztett egy berendezét a kontakt, felületi hőméréklet érzékelők kalibráláára é a méréi

Részletesebben

ACÉLSZÁL ERŐSÍTÉSŰ VASBETON GERENDÁK REPEDEZETTSÉGI ÁLLAPOTA CRACKIG BEHAVIOUR OF STEEL FIBRE REINFORCED CONCRETE BEAMS

ACÉLSZÁL ERŐSÍTÉSŰ VASBETON GERENDÁK REPEDEZETTSÉGI ÁLLAPOTA CRACKIG BEHAVIOUR OF STEEL FIBRE REINFORCED CONCRETE BEAMS ACÉLSZÁL ERŐSÍTÉSŰ VASBETON GERENDÁK REPEDEZETTSÉGI ÁLLAPOTA CRACKIG BEHAVIOUR OF STEEL FIBRE REINFORCED CONCRETE BEAMS KISS Lilla, VARGA Áko IV. éve építőmérnök hallgató IV. éve építőmérnök hallgató Debreceni

Részletesebben

1. forduló (2010. február 16. 14 17

1. forduló (2010. február 16. 14 17 9. MIKOLA SÁNDOR ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ FIZIKAVERSENY 9. frduló (. február 6. 4 7 a. A KITŰZÖTT FELADATOK: Figyele! A verenyen inden egédezköz (könyv, füzet, táblázatk, zálógép) haználható, é inden feladat

Részletesebben

1. A mozgásokról általában

1. A mozgásokról általában 1. A ozgáokról általában A világegyeteben inden ozog. Az anyag é a ozgá egyától elválazthatatlan. A ozgá időben é térben egy végbe. Néhány ozgáfora: táradali, tudati, kéiai, biológiai, echanikai. Mechanikai

Részletesebben

Proxy Cache szerverek hatékonyság vizsgálata

Proxy Cache szerverek hatékonyság vizsgálata Proxy Cahe zerverek hatékonyág vizgálata Performane Evaluation of Proxy Cahe Server Bérze Tamá, berze.tama@ifz.hu IFSZ KFT, Debreen Péterfia u. Sztrik Jáno, jztrik@inf.unideb.hu Debreeni Egyetem, Informatikai

Részletesebben

Mindennapjaink. A költő is munkára

Mindennapjaink. A költő is munkára A munka zót okzor haználjuk, okféle jelentée van. Mi i lehet ezeknek az egymától nagyon különböző dolgoknak a közö lényege? É mi köze ezeknek a fizikához? A költő i munkára nevel 1.1. A munka az emberi

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika eelt zint 1513 ÉRETTSÉGI VIZSGA 015. áju 18. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A dolgozatokat az útutató utaítáai zerint,

Részletesebben

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló. 2007. november 9. MEGOLDÁSOK

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló. 2007. november 9. MEGOLDÁSOK 007/008. tané Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 007. noeber 9. MEGOLDÁSOK 007-008. tané - Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló Megoldáok. d = 50 = 4,4 k/h = 4 / a) t =? b) r =? c) =?,

Részletesebben

Forgó mágneses tér létrehozása

Forgó mágneses tér létrehozása Forgó mágnee tér létrehozáa 3 f-ú tekercelé, pólupárok záma: p=1 A póluoztá: U X kivezetéekre i=io egyenáram Az indukció kerület menti elozláa: U X kivezetéekre Im=Io amplitúdójú váltakozó áram Az indukció

Részletesebben

POLN09-B. Nappali tagozatos politológia alapképzés képzési terve. 2011/2012-es tanévtől

POLN09-B. Nappali tagozatos politológia alapképzés képzési terve. 2011/2012-es tanévtől Alapozó táradalotudoányi ieretek POLN09-B Nappali tagozato politológia alapképzé képzéi terve 2011/2012-e tanévtől órazá Száo nkéré Bevezeté a jogrendzerek világába 2 GY 3 tavazi Jogi alaptan Bevezeté

Részletesebben

A feladatok közül egyelıre csak a 16. feladatig kell tudni, illetve a 33-45-ig. De nyugi, a dolgozat után azokat is megtanuljuk megoldani.

A feladatok közül egyelıre csak a 16. feladatig kell tudni, illetve a 33-45-ig. De nyugi, a dolgozat után azokat is megtanuljuk megoldani. Munka, energia, teljeítény, atáfok A feladatok közül egyelıre cak a 6. feladatig kell tudni, illetve a 33-45-ig. De nyugi, a dolgozat után azokat i egtanuljuk egoldani.:). Mitıl függ a ozgái energia?.

Részletesebben

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv.

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező zakmai továbbképzé 2015 Villámvédelem #5. Elzigetelt villámvédelem tervezée, biztonági távolág zámítáa Villámvédelem 1 Tervezéi alapok (norma zerint

Részletesebben

Felszín alatti hidraulika. Dr. Szőcs Péter, Dr. Szabó Imre Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék

Felszín alatti hidraulika. Dr. Szőcs Péter, Dr. Szabó Imre Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék Felzín alatti hidraulika Dr. Szőc Péter, Dr. Szabó Imre Mikolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanzék 1. A felzín alatti vizek termézete áramláa A földi vízkörforgalom (lád 1. ábra) révén a víz

Részletesebben

7. osztály, minimum követelmények fizikából

7. osztály, minimum követelmények fizikából 7. ozály, iniu köeelények fizikából izikai ennyiégek Sebeég Jele: Definíciója: az a fizikai ennyiég, aely eguaja, ogy a e egyégnyi idő ala ekkora ua ez eg. Kizáíái ódja, (képlee):. Szaakkal: ú oza a egéeléez

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m.

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m. Szakác enő Megyei Fizika Vereny, I. forduló, 00/004. Megoldáok /9. 00, v O 4,9 k/h 4,9, t L 9,86.,6 a)?, b)?, t t L t O a) A futók t L 9,86 ideig futnak, így fennáll: + t L v O. Az adott előny: 4,9 t L

Részletesebben

Hidraulikatömítések minősítése a kenőanyag rétegvastagságának mérése alapján

Hidraulikatömítések minősítése a kenőanyag rétegvastagságának mérése alapján JELLEGZETES ÜZEMFENNTATÁSI OBJEKTUMOK ÉS SZAKTEÜLETEK 5.33 Hidraulikatömítéek minőítée a kenőanyag rétegvatagágának mérée alapján Tárgyzavak: tömíté; tömítőrendzer; hidraulika; kenőanyag; méré. A jó tömíté

Részletesebben

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK. Idıszaki kiállítás. címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK. Idıszaki kiállítás. címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Települé Ponto cím Honlapcím Múzeumpedagógiai zolgáltatá Általáno információ Megrendelé Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Magyar Mőzaki é közlekedéi Múzeum Koházati

Részletesebben

2. Rugalmas állandók mérése

2. Rugalmas állandók mérése . Rugalas állandók érése PÁPICS PÉTER ISTVÁN csillagász, 3. évfolya 00.10.7. Beadva: 00.1.1. 1. A -ES, AZAZ AZ ABLAK FELLI MÉRHELYEN MÉRTEM. Ezen a laboron a férudak Young-oduluszát értük, pontosabban

Részletesebben

ω = r Egyenletesen gyorsuló körmozgásnál: ϕ = t, és most ω = ω, innen t= = 12,6 s. Másrészről β = = = 5,14 s 2. 4*5 pont

ω = r Egyenletesen gyorsuló körmozgásnál: ϕ = t, és most ω = ω, innen t= = 12,6 s. Másrészről β = = = 5,14 s 2. 4*5 pont Hódezőváárhely, Behlen Gábor Gináziu 004. áprili 3. Megoldáok.. felada (Hilber Margi) r = 0,3, v = 70 k/h = 9,44 /, N =65. ω =? ϕ =? β =? =? A körozgára vonakozó özefüggéek felhaználáával: ω = r v = 64,8

Részletesebben

Az aszinkron (indukciós) gép.

Az aszinkron (indukciós) gép. 33 Az azinkron (indukció) gép. Az azinkron gép forgóréz tekercelée kalická, vagy cúzógyűrű. A kalická tekercelé általában a (hornyokban) zigeteletlen vezetőrudakból é a rudakat a forgóréz vatet két homlokfelületén

Részletesebben

1. Katalizátorok elemzése XRF módszerrel Bevezetés A nehézfémek okozta környezetterhelés a XX. század közepe óta egyre fontosabb problémává válik. Egyes nehézfémek esetében az emberi tevékenységekből eredő

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Gépézeti alapimeretek középzint 2 ÉRETTSÉGI VIZSGA 204. máju 20. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fonto tudnivalók

Részletesebben

A kérelmező szervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodási formakód: 001. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

A kérelmező szervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodási formakód: 001. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sáropataki Reformátu Kollégium Diákport Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodái formakód: 001 3Tagági azonoítózám

Részletesebben

Családi állapottól függõ halandósági táblák Magyarországon

Családi állapottól függõ halandósági táblák Magyarországon Caládi állapottól függõ halandóági táblák Magyarorzágon A házaágok várható tartama, túlélée MÓDSZERTANI TANULMÁNY Központi Statiztikai Hivatal Hungarian Central Statitial Offie Központi Statiztikai Hivatal

Részletesebben

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS IDŐBEN VÁLTOZÓ IGÉNYBEVÉTEL, KIFÁRADÁS

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS IDŐBEN VÁLTOZÓ IGÉNYBEVÉTEL, KIFÁRADÁS GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS IDŐBEN VÁLTOZÓ IGÉNYBEVÉTEL, KIFÁRADÁS Változó igénybevétel Állandó amplitudó, periódiku változá Kifáradá 2 Alapfogalmak Középfezültég: m, fezültégamplitudó: a, maximáli fezültég:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. árcius 7-én tartandó ülésének 4. száú Az Alsó-Szabolcsi szennyvízelvezetési és tisztítási projekt elnevezésű, KEOP-7.1-2-0-2008-0133 azonosítószáú projekt

Részletesebben

NATRII HYALURONAS. Nátrium-hialuronát

NATRII HYALURONAS. Nátrium-hialuronát Natrii hyaluronas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.0. - 1 01/2008:1472 NATRII HYALURONAS Nátriu-hialuronát (C 14 H 20 NNaO 11 ) n [9067-32-7] DEFINÍCIÓ A nátriu-hialuronát a hialuronsav nátriusója. A hialuronsav D-glükuronsav

Részletesebben

A következő angol szavak rövidítése: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőségtervezésnek szokás nevezni.

A következő angol szavak rövidítése: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőségtervezésnek szokás nevezni. Mi az az APQP? Az APQP egy mozaik zó. A következő angol zavak rövidítée: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőégtervezének zoká nevezni. Ez egy projekt menedzment ezköz, é egyben egy trukturált

Részletesebben

Maradékos osztás nagy számokkal

Maradékos osztás nagy számokkal Maradéko oztá nagy zámokkal Uray M. Jáno, 01 1 Bevezeté Célunk a nagy termézete zámokkal való zámolá. A nagy itt azt jelenti, hogy nagyobb, mint amivel a zámítógép közvetlenül zámolni tud. A termézete

Részletesebben

ö ű Á ö í ü Ü ú ö É Á Á É Ö É ú í Ó Ü ö ö ű ű ö ö ú ö í í í ö ö Ú ö ö ű Ü Ú ö í ö Ó ö í Í Á í í ú Ó ú ü ö ö ü ö ö ö ö ö Ü ö ö ö ö ü ö ü ö ö í Ó Ü ö ö í ű Ü ö ö ö ú ú í ö ű ú Ú Ü ö ö ú ú Ü ö ö ö í ú í í

Részletesebben

Stratégiai zajtérképezés 2007 Fő közlekedési létesítmények LEÍRÓ DOKUMENTÁCIÓ

Stratégiai zajtérképezés 2007 Fő közlekedési létesítmények LEÍRÓ DOKUMENTÁCIÓ Megrendelő: címe: GKM témazám : GKM ügyiratzám: Kötelezettég-vállalá nyilv. záma: Megbízott: címe: Szervezeti egyég: KTI munkazám: Gazdaági é Közlekedéi Miniztérium 155 Budapet, Honvéd u. 13-15. 1/26.

Részletesebben

3M termékszám YP-2080-6040-7

3M termékszám YP-2080-6040-7 3M Finih Control Spray PN 55535 Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2014, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée

Részletesebben

Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok:

Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok: Alapfeladatok: Egyenlete ozgá 1. Egy hajó 18 k-t halad ézakra 36 k/h állandó ebeéggel, ajd 4 k-t nyugatra 54 k/h állandó ebeéggel. Mekkora az elozdulá, a egtett út, é az egéz útra záított átlagebeég? (30k,

Részletesebben

A rögzített tengely körül forgó testek kiegyensúlyozottságáról kezdőknek

A rögzített tengely körül forgó testek kiegyensúlyozottságáról kezdőknek A rögzített tengely körül forgó tetek kiegyenúlyozottágáról kezdőknek Bevezeté A faiparban nagyon ok forgó mozgát végző gépelem, zerzám haználato, melyek rende működéének feltétele azok kiegyenúlyozottága.

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működééről zóló zerződé 107. é 108. cikkének a cekély özegű támogatáokra való alkalmazááról zóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakác Jenő Megyei Fizikaereny Megoldáok 03/04. tané I. forduló 03. deceber. . Egy zeély 35 áodperc alatt egy fel gyalog egy kikapcolt ozgólépcőn. Ha rááll a űködő ozgólépcőre, az 90 áodperc alatt izi

Részletesebben

BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Vegyipari é bioérnöki űveletek (BSc) tárgy záolái gyakorlat, egédlet 00/0 I félév A BME KKF Tanzék unkaközöégének unkája alapján özeállította: Székely Edit Ellenőrizte: Általáno tudnivalók: Ez a egédlet

Részletesebben

Részletes megoldások. Csajági Sándor és Dr. Fülöp Ferenc. Fizika 9. című tankönyvéhez. R.sz.: RE 16105

Részletes megoldások. Csajági Sándor és Dr. Fülöp Ferenc. Fizika 9. című tankönyvéhez. R.sz.: RE 16105 K O S Á D L O G ME Rézlete egoldáok Cajági Sándor é Dr. Fülöp Ferenc Fizika 9 cíű tankönyvéhez R.z.: RE 605 Tartalojegyzék:. lecke A echanikai ozgá. lecke Egyene vonalú egyenlete ozgá 3. lecke Átlagebeég,

Részletesebben

2.4.29. OMEGA-3-SAVAKBAN GAZDAG ZSÍROS OLAJOK ZSÍRSAVÖSSZETÉTELE

2.4.29. OMEGA-3-SAVAKBAN GAZDAG ZSÍROS OLAJOK ZSÍRSAVÖSSZETÉTELE 2.4.29. Oega-3-savakban gazdag zsíros olajok Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.0-0/2008:20429 javított 6.0 2.4.29. OMEG-3-SVKBN GZDG ZSÍROS OLJOK ZSÍRSVÖSSZETÉTELE eghatározás alkalazható EPS- és DHS-tartalo kvantitatív

Részletesebben

Szent László Általános Iskola helyi tanterve

Szent László Általános Iskola helyi tanterve Szent Lázló Általáno Ikola helyi tanterve Mivel ikolánknak a közég területén ellátái kötelezettége van, ezért az alapvető feladatokon túl markán, peciáli képzéi irányultág bevezetée nem áll módunkban.

Részletesebben

Dr. Kovács László - Dr. Váradi Sándor Pneumatikus szállítás a fluid emelõ függõleges szállítóvezetékében

Dr. Kovács László - Dr. Váradi Sándor Pneumatikus szállítás a fluid emelõ függõleges szállítóvezetékében Dr. Kovác Lázló - Dr. Váradi Sándor Pneumatiku zállítá a fluid emelõ füõlee zállítóvezetékében Özefolaló A dolozatban a zerzők a fluid emelő füőlee cővezetékében mozó anya okozta nyomáeé mehatározáára

Részletesebben

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. E L Ő T E R J E S Z T É S NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. április 28-i ülésére

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. E L Ő T E R J E S Z T É S NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. április 28-i ülésére NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. áprili 28-i üléére Napirend címe: Kézítette: Ellenőrizte: Tárgyalja: Véleményezi:

Részletesebben

km 1000 m 1 m m km Az átváltás : 1 1 1 3,6 h 3600 s 3,6 s s h

km 1000 m 1 m m km Az átváltás : 1 1 1 3,6 h 3600 s 3,6 s s h Út-idő feladatok Ha a ebeég állandó, akkor az út egeezik az eltelt időnek é a ebeégnek a zorzatáal. = t A ebeég értékeége a k/h a a /. Ha a tet ebeége k/h, akkor óra alatt kiloétert tez eg. k 000 k Az

Részletesebben

tel Mintavétel Az egyedek eloszlása

tel Mintavétel Az egyedek eloszlása Mintavételi teli ódszerek I Mintavétel tel a populáció elterjedési területe (legtöbbször túl nagy ahhoz hogy az egészet egintázzuk) intavételi terület (inden esetben kisebb, int a populáció elterjedési

Részletesebben

Fluidizált halmaz jellemzőinek mérése

Fluidizált halmaz jellemzőinek mérése 1. Gyakorlat célja Fluidizált halaz jellezőinek érése A szecsés halaz tulajdonságainak eghatározása, a légsebesség-nyoásesés görbe és a luidizációs határsebesseg eghatározása. A érésekböl eghatározott

Részletesebben

Ventilátorok üzeme (16.fejezet)

Ventilátorok üzeme (16.fejezet) Vetilátoro üzee (16.fejezet) 1. Defiiálja vetilátoro tatiu é zyoá veedéét! Vázlato utaa eg az zyoá ooeeie változáát egy egyfoozatú terelőrá élüli a ilééél a járóeré utá diffúzorral ellátott iáli átléű

Részletesebben

FPC-500 hagyományos tűzjelző központ

FPC-500 hagyományos tűzjelző központ Tűzjelző rendzerek FPC-500 hagyományo tűzjelző központ FPC-500 hagyományo tűzjelző központ www.bochecrity.h Maga minőégű modern megjelené alkalma a közforgalmú területekre Szövege LCD kijelző Kapható 2,

Részletesebben

A szinuszosan váltakozó feszültség és áram

A szinuszosan váltakozó feszültség és áram A szinszosan váltakozó feszültség és ára. A szinszos feszültség előállítása: Egy téglalap alakú vezető keretet egyenletesen forgatnk szögsebességgel egy hoogén B indkciójú ágneses térben úgy, hogy a keret

Részletesebben

Á ö ú é ó é ő Ö é é é ő é ó ű ó é ó ő ő ó ó ő ö é é é ő ö ü ó í ó é ó ö é ő ő í ó é í é é é é ó ó ó ó ó ó ű ű é é é ö ö é é í Ö Ö őí é é é ó ó ö ö í é é é é ű é ű ú é ö é ü é é úé é é ű í ó ö é ü é ú é

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2014, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

Kompresszoros hőszivattyúk optimalizálása épületgépész feladatokra

Kompresszoros hőszivattyúk optimalizálása épületgépész feladatokra BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Komrezoro hőzivattyúk otimalizáláa éületgééz feladatokra Doktori értekezé Írta: Méhe Szabolc oklevele géézmérnök Témavezető: Dr. Garbai

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika eelt zint Javítái-értékeléi útutató 33 ÉRETTSÉGI VIZSGA 04. áju 9. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika eelt zint Javítái-értékeléi

Részletesebben

Á Ü ő Ü ő Í Ü Í Í ő ő ő ő ő Ü Á ő Á É Í Í Í Í ő Í Ö Í Í ő Í Í Í ő Í ő Í Í ő Í Á Í Í Í Í Í Ü Ü Í Í ő Í Í ő Á Í Í Í ő Í Í Í Í Í Í ÍÍ Í Ö Í Í Í Í ő Í Í Ú Ö Í ő Í Í ő őé Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í ő Í Í Í ő ő

Részletesebben

Telepekről vezetett nyilvántartás az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján. Jánossomorja területén

Telepekről vezetett nyilvántartás az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján. Jánossomorja területén Telepekről vezetett nyilvántartá az 57/2013 (II 27) Korm rendelet alapján területén So rz á m A jegyző által kiadott nyilvántartái zám A be je gy - zé ok a* A bejegyzé időpontja Év hónap nap h ó, n a p

Részletesebben

Dr. Licskó István tudományos önéletrajza és publikációi

Dr. Licskó István tudományos önéletrajza és publikációi Dr. Licskó István tudományos önéletrajza és publikációi Személyi rész Foglalkozása Műegyetemi oktató Szakosodása Víz és szennyvíztisztítás Beosztása a cégnél Egyetemi docens Születési év 1946 Főbb szakterületei

Részletesebben

Vízműtani számítás. A vízműtani számítás készítése során az alábbi összefüggéseket használtuk fel: A csapadék intenzitása: i = a t [l/s ha]

Vízműtani számítás. A vízműtani számítás készítése során az alábbi összefüggéseket használtuk fel: A csapadék intenzitása: i = a t [l/s ha] Vízűtani száítás A vízűtani száítás készítése során az alábbi összefüggéseket használtuk fel: A csapadék intenzitása: i = a t [l/s ha] ahol ip a p visszatérési csapadék intenzitása, /h a a 10 perces időtartaú

Részletesebben

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor TetLine - Fizika 7. oztály mozgá 1 7. oztály nap körül (1 helye válaz) 1. 1:35 Normál áll a föld kering a föld forog a föld Mi az elmozdulá fogalma: (1 helye válaz) 2. 1:48 Normál z a vonal, amelyen a

Részletesebben

Szponzori ajánló. Tisztelt Hölgyem / Uram! ÓBUDAI EGYETEM. Hallgatói Önkormányzat Neumann János Informatikai Kari Részönkormányzat

Szponzori ajánló. Tisztelt Hölgyem / Uram! ÓBUDAI EGYETEM. Hallgatói Önkormányzat Neumann János Informatikai Kari Részönkormányzat Szponzori ajánló Tiztelt Hölgyem / Uram! Kérem, engedje meg, hogy bemutaam az Óbudai Egyetem Neumann Jáno Informatikai Kar Hallgatói Rézönkormányzatát, valamint figyelmébe ajánljam általáno médiaajánlatunkat,

Részletesebben

Fajszi SE. Szilágyi Csaba

Fajszi SE. Szilágyi Csaba 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Fajzi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Fajzi SE 2 Gazdálkodái formakód: 113 Áfa levonára a pályázatban Nem jogoult

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK Környezetvédeli-vízgazdálkodási alaiseretek közéint ÉRETTSÉGI VIZSGA 0. október 5. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE A kérelmező zervezet rövidített neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE Gazdálkodái formakód: 51 3Tagági azonoítózám 78 Áfa levonára

Részletesebben

Egyszerő kémiai számítások

Egyszerő kémiai számítások Egyszerő kéiai száítások z egyes fizikai, illetve kéiai eyiségek közötti összefüggéseket éréssel állapítjuk eg. hhoz, hogy egy eyiséget éri tudjuk, a eyiségek valaely rögzített értékét (értékegység) kell

Részletesebben

ANOVA. Egy faktor szerinti ANOVA. Nevével ellentétben nem szórások, hanem átlagok összehasonlítására szolgál. Több független mintánk van, elemszámuk

ANOVA. Egy faktor szerinti ANOVA. Nevével ellentétben nem szórások, hanem átlagok összehasonlítására szolgál. Több független mintánk van, elemszámuk Egy faktor zernt NOV Nevével ellentétben nem zóráok, hanem átlagok özehaonlítáára zolgál Több független mntánk van, elemzámuk,...,,, r y,...,, y, y,..., yr;,, r H : r NOV. élda (Box-Hunter-Hunter: Stattc

Részletesebben

ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN

ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN TÁMOP-4...F-4//KONV-05-0006 Duáli é modulári képzéfejlezté ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN Prof. Dr. Kezthelyi-Szabó Gábor TÁMOP-4...F-4//KONV-05-0006 Duáli é modulári képzéfejlezté Többfáziú rendzerek. Többfáziú

Részletesebben

Jamina SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 3 8 9 9 2 8-2 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 0 1 0 2 6 1 5-5 9 4 3 4 6 0 0-0 1 0 0 0 0 0 2. Szabó Zoltán.

Jamina SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 3 8 9 9 2 8-2 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 0 1 0 2 6 1 5-5 9 4 3 4 6 0 0-0 1 0 0 0 0 0 2. Szabó Zoltán. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Jamina Sportegyeület Békécaba A kérelmező zervezet rövidített neve: Jamina SE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész Középzinű éreégi feladaor Fizika Elő réz 1. Egy cónak vízhez vizonyío ebeége 12. A cónakban egy labda gurul 4 ebeéggel a cónak haladái irányával ellenéeen. A labda vízhez vizonyío ebeége: A) 8 B) 12 C)

Részletesebben