SZENT ISTVÁN EGYETEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT ISTVÁN EGYETEM"

Átírás

1 SZENT ISTVÁN EGYETEM NAPENERGIÁS MELEGVÍZKÉSZÍTŐ ÉS TÁROLÓ RENDSZEREK BLOKKORIENTÁLT MODELLEZÉSE Doktori értekezé téziei Buzá Jáno Gödöllő 2009

2 A doktori ikola megnevezée: Műzaki Tudományi Doktori Ikola tudományága: Agrárműzaki tudományok vezetője: Dr. Farka Itván egyetemi tanár, a műzaki tudományok doktora SZIE, Gépézmérnöki Kar témavezető: Dr. Farka Itván egyetemi tanár, a műzaki tudományok doktora SZIE, Gépézmérnöki Kar Környezetipari Rendzerek Intézet.. Az ikolavezető jóváhagyáa.. A témavezető jóváhagyáa

3 TARTALOMJEGYZÉK JELÖLÉSEK, RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉSEK A válaztott témakör jelentőége Célkitűzéek ANYAG ÉS MÓDSZER A ík-kollektor fizikai alapú modellje Napenergiá haználati melegvíztároló modellje Belő hőerélővel ellátott melegvíztároló modellje Belő hőerélő nélküli melegvíztároló modellje Melegvíztárolón kívüli, külő hőerélő modellje Az ellenőrző méréek napkollektoro rendzerei EREDMÉNYEK A kollektor átviteli függvényének meghatározáa A kollektor modell megoldáa blokkorientált zimuláióval A kollektor modell telje hővezteég tényezőjének identifikáiója Tárolóba beépített hőerélő napkollektoro rendzer zimuláiója Külő hőerélővel kialakított napkollektoro rendzer zimuláiója Napkollektoro rendzerek zabályozó modelljei Az uzodai napkollektoro rendzer monitorozáa é zimuláiója ÚJ TUDOMÁNYOS ERDMÉNYEK KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK ÖSSZEFOGLALÁS AZ ÉRTEKEZÉS TÉMAKÖRÉHEZ KAPCSOLÓDÓ PUBLIKÁCIÓK

4 JELÖLÉSEK, RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE A - kollektor abzorber felület (m 2 ) A - a tároló külő (hőátadó) határoló felülete (m 2 ) - kollektoron átáramló folyadék fajhője (J kg -1 K -1 ) - folyadék fajhő a tárolóban é a külő hőerélő tároló oldalán (J kg -1 K -1 ) C - kollektorban lévő folyadék hőkapaitáa (J K -1 ) F' - kollektor abzorber hőzállítái (hatáfok) tényező, (dimenzió nélküli) k - a tároló hővezteég tényezője (W m -2 K -1 ) I - kollektor felületre érkező napugárzá (W m -2 ) m& - kollektoron átáramló folyadék tömegáram (kg -1 ) T 1 - hőerélő őkígyóból kilépő hőzállítóközeg hőméréklet ( C) T ab - kollektor abzorber hőméréklet ( C) T av - kollektoron átáramló hőzállító közeg átlago hőméréklet ( C) T a - kollektor környezeti levegő hőméréklet ( C) T i - kollektorba belépő folyadék hőméréklet ( C) T o - kollektorból kilépő folyadék hőméréklet ( C) T d - tárolóba belépő hálózati hidegvíz hőméréklet ( C) T ha - a külő hőerélő környezeti hőméréklete ( C) T hi - a tárolóból kilépő a külő hőerélőbe belépő víz hőméréklet ( C) T ho - a külő hőerélőből kilépő a tárolóbba vizatérő víz hőméréklet ( C) T hhi - a kollektor felől a hőerélő primer oldali belépő hőméréklete ( C) T hho - a hőerélő primer kilépő, kollektorhoz vizatérő hőméréklete ( C) T - tárolóban lévő é abból elvett haználati melegvíz hőméréklet ( C) T a - tároló környezeti hőméréklet ( C) T i - hőerélő őkígyóba belépő hőzállítóközeg hőméréklet ( C) U - kollektor hővezteégi tényező (W m -2 K -1 ) U L - kollektor telje hővezteégi tényező (W m -2 C -1 ) v& - a kollektor é a beépített hőerélő őkígyó térfogatárama (m 3-1 ) v& l - tárolóból felhaznált haználati melegvíz térfogatáram (m 3-1 ) v& - a tárolót a külő hőerélővel özekötő kör térfogatárama (m 3-1 ) V - kollektor folyadék átvezető járatainak a térfogata (m 3 ) V - tároló térfogat (m 3 ) η 0 Görög zimbólumok - kollektor optikai hatáfok (dimenzió nélküli) ρ - a kollektoron átáramló folyadék űrűége (kg m -3 ) ρ - folyadék űrűég a tárolóban é a külő hőerélő tároló oldalán (kg m -3 ) τ - kollektorra jellemző időállandó () 4

5 1.1. A válaztott témakör jelentőége 1. BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉSEK Az energia áralakulá tendeniáját vizgálva megállapítható, hogy az eddig bekövetkezett é a jövőben várható árnövekedé mindinkább előtérbe helyezi a takaréko energiafelhaználát, valamint ezzel párhuzamoan a fejlett orzágokhoz haonlóan hazánkban i növekedni fog a deentralizált, a fogyaztók zámára rézlege autonómiát biztoító energiatermelő egyégek alkalmazáa. E mellett egyre inkább fonto zempont a hagyományo fozili energiahordozók elégetéekor keletkező a környezetre káro zennyezőanyag kiboátát ökkentő, illetve környezetbarát energiatermelét biztoító tehnológiai megoldáok elterjeztée i. Az említett zempontoknak megfelelő, egyik lehetége megoldá a megújuló energiaforráok növekvő mértékű haznoítáa. Ennek egyik formája a napenergia aktív termiku haznoítáa. A mai termiku napenergia haznoítái tehnológiák jó hatáfokkal é megbízhatóan biztoítják a napugárzából termelt hőt az alkalmazáok zéle körében, így a haználati melegvízkézítéhez, az épületfűtéhez, úzómedenék fűtééhez, napenergiá hűtére, távfűtére, ipari hőtermeléhez é ótalanítához. Az Európai Unió tagorzágaiban 2007 végén 15,4 GW th (22 millió m 2 kollektor felület) termiku napenergia haznoító kapaitá volt üzemben. Hazánk termiku napenergia haznoítái adottágai kedvezőbbek, mint ok európai orzágé. Jelenleg Magyarorzágon a napenergia termiku haznoítáára beépített működő, é az évenként telepített kollektor felületre vonatkozóan az egye forráok eltérő adatokat tartalmaznak. Egy publikáió 2005-ben a hazai öze telepített kollektor felületet 40 ezer m 2 -re beülte, míg az Európai Szolár Termiku Ipari Szövetég által közétett tatiztika a 2006 évben üzemben lévő kollektor felületet m 2 re beülte, míg az egy évvel kéőbbi kimutatában már m 2 zerepel. Özehaonlítáként Auztriában, a 2007-ben üzemben lévő kollektor felület mintegy m 2 volt. A folyadék munkaközegű napkollektoro rendzerek jövőbeni nagyobb arányú hazai elterjedée főként a haználati-, é tehnológiai melegvíz kézítében, uzodák, trandok vizének fűtéében, valamint kiebb mértékben épületfűtéi élú alkalmazáoknál várható. Egy átlago alád évi öze melegvíz igényének kb %-a i előállítható 3-4 m 2 hőelnyelő felülettel rendelkező napkollektorral é a hozzátartozó kb. 150 litere tárolóval. Ezzel fozili, vagy nukleári energiahordozóból termelt energia váltható ki, továbbá az energiatermelét kíérő zennyezőanyag kiboátá i ökkenthető. 5

6 1.2. Célkitűzéek A kutatái feladat élkitűzéei a napenergiá haználati melegvízkézítő é tároló rendzerek hőátviteli problémáinak modellezéére, zimuláiójára é a rendelkezére álló napenergia-haznoító rendzereken - a modell eredmények ellenőrzée éljából - méréi é monitorozái feladatok végzéére irányultak. A folyadék munkaközegű napkollektoro berendezéek hőtermelő egyége a napkollektor. A zakirodalmat felhaználva él olyan fizikai alapú modell kidolgozáa, ami alkalma a folyadék munkaközegű ík-kollektor hőegyenúlyának leíráára, a napugárzá, a környezeti hőméréklet, a kollektorba belépő folyadék hőméréklet é tömegáram figyelembevételével. A napkollektorban előállított hőt a kéőbbi felhaználá éljából a tárolóba kell juttatni. Kétkörö rendzer eetén ezt a feladatot a kollektor kör é a tároló közötti hőzállítái feladatot ellátó hőerélő végzi. A napenergiá haználati melegvízkézítő é tároló rendzerekben, a hőerélő vagy a tároló belejében, vagy a tárolón kívül van telepítve. Ezért elengedhetetlen olyan fizikai alapú modell kidolgozáa, ami leírja a kollektor felől a hőerélőbe belépő folyadékárammal zállított hőnek a tároló vízébe, vagy a tárolóból a hőerélő zekunder oldalán átáramló folyadékáramba jutáát. Napenergiá melegvízkézítő rendzerek eetén az energia rendelkezére álláa é a felhaználói energia igény nagyrézt időben elkülönül. Ezért a rendzerekbe beépített tároló feladata az özegyűjtött hő tároláa, illetve a felhaználái igényeknek megfelelő rendelkezére boátáa. Ennek megfelelően fonto olyan fizikai alapú modell kidolgozáa, ami leírja a tárolóba belépő, é az abból távozó hő é folyadékáramokat. A napenergiá melegvízkézítő rendzerekben a hőhaznoítát zabályozó berendezé irányítja. A modellezéhez kapolódóan élzerű olyan, - az ellenőrző méréek elvégzééhez rendelkezére álló rendzerekben alkalmazott zabályozókkal azono működéű - zabályozó modell kidolgozáa, ami a kollektor kilépő hőméréklet é a tároló hőméréklet alapján a rendzer zimuláió orán zabályozza a folyadékáramot. A napkollektoro rendzer egye elemeinek, úgymint kollektor, hőerélő, tároló é a zabályozó berendezé működéét leíró modellek felhaználáával kialakítható a telje rendzer integrált modellje. A végő feladat egy olyan zimuláió modell kidolgozáa, ami a bemenő paraméterek, a napugárzá, a környezeti hőméréklet, a hálózati hidegvíz hőméréklet é a haználati melegvíz felhaználá alapján képe a tárolóban lévő haználati melegvíz hőmérékletének zámítáára, illetve a rendzer energia termeléének beléére. 6

7 2. ANYAG ÉS MÓDSZER A napkollektoro haználati melegvízkézítő rendzerek működéére tranzien, időben változó folyamatok a jellemezőek. A folyamatok leíráához olyan konentrált paraméterű, a hőátviteli folyamatokat időben kellő pontoággal leíró közönége differeniálegyenleteket alkalmaztam, amelyeket blokkorientált zimuláió zoftver, a MATLAB+Simulink egítégével oldottam meg. A zoftver a konkrét fizikai folyamatok modellezéén kívül alkalma a rendzer irányítái, zabályozái funkióinak modellezéére é vizgálatára i. Európában a napkollektoro rendzereket döntő többégében üvegezett, folyadék munkaközegű, ík-kollektorokkal telepítik. Ez a hazai telepítéek eetére i igaz. Ezért a dolgozatban ennek a kollektor típunak a modellezéével foglalkoztam. A modellezé orán a fizikai alapú megközelítét alkalmaztam. A fizikai alapú matematikai modellek paraméterérzékenyég vizgálatra, zimuláióra é irányítái élokra i haználhatók, továbbá lehetővé tezik az irányítátehnikában alkalmazott rendzervizgálati módzerek alkalmazáát, az átviteli tulajdonágok megítélée éljából A ík-kollektor fizikai alapú modellje Feltételezve az 1. ábra által vázolt ík-kollektort a modell a kollektorból távozó folyadék hőmérékletét T o (t) írja le a bemeneti változók é paraméterek függvényében. A kollektor állandóult állapota eetén a kollektorba érkező hőmennyiég azono a kollektorból távozó hőmennyiéggel. Tehát a kollektorban, átáramlá közben felmelegedő hőzállító közeg által elzállított hő egyenlő a kollektor napugárzából zármazó hőnyereégének é a környezetbe távozó hővezteégének a különbégével. A T a (t) I (t) U T i (t) T o (t) m& (t) 1. ábra A napkollektor vázlata A kollektor állapotegyenlete a kollektorból kilépő folyadék hőméréklet időzerinti előrendű differeniálhányadoára rendezve: dt A η U A v& o 0 L = I ( T T ) + ( T T ( t )), (1) av a i o dt C C V ahol C = ρ V, m& (t) = v& (t) ρ é T av (t) az átlago kollektor hőméréklet: T + T i o T =. (2) av 2 7

8 2.2. Napenergiá haználati melegvíztároló modellje A haználati melegvíztárolók modellezéére zámo, a zakirodalomban felelhető, egymától igen eltérő módzer alkalmazható. A konentrált paraméterű modell termikuan teljeen kevert tárolóra vonatkozik. A tároló hőmérékletének időbeli változáát leíró matematikai modell egy közönége differeniálegyenlet. Ebben az eetben a modell azon feltételezéel érvénye, hogy a tároló belejében térbeli hőméréklet elozlá ninen, azaz homogénnek tekinthető a hőméréklettér. A munka orán ezt a modellezéi módzert alkalmaztam Belő hőerélővel ellátott melegvíztároló modellje A gyakorlatban telepített, kiebb méretű napkollektoro rendzerekben, megközelítőleg 500 l-e tároló méretig, általában belő hőerélő őkígyóval zerelt tárolókat alkalmaznak. Ebben az eetben a tároló úgy épül fel, hogy a kollektorból érkező hőzállítóközeg a tároló aló rézébe beépített hőerélő őkígyón (2. ábra) halad kereztül. A tárolóban egyenlete hőméréklet elozlát, vagyi termiku zempontból teljeen kevert tartályt feltételezve, valamint, T d (t)=t d állandó. A modell a környezet é a tároló közötti hővezteéget nem vezi figyelembe. A beépített hőerélő őkígyóval kialakított tároló blokkorientált zimuláiójához a tároló energia egyenúlyát leíró differeniálegyenletet a tárolóban lévő melegvíz hőméréklet T (t), mint kimeneti változó idő zerinti előrendű differeniálhányadoára rendezve: dt v& l = ( T dt V d v& T ) + ( V T T i (t) T 1 (t), v& (t) T (t), T (t) v& l (t) T d (t) 2. ábra Beépített hőerélő őkígyóval kialakított tároló tartály vázlata i ( t ) T ( t )) 1. (3) A hőerélő őkígyóból kilépő hőzállítóközeg hőmérékletre vonatkozó özefüggé: v& ( t ) ρ ( T T ) e + T ( ) T = t 1 i UA, (4) ahol ρ a hőerélő őkígyóban áramló folyadék űrűége, a hőerélő őkígyóban áramló folyadék fajhője, U a hőerélő őkígyó hőátadái tényezője a tárolóban, A a hőerélő őkígyó felülete. 8

9 Belő hőerélő nélküli melegvíztároló modellje Nagyobb méretű napkollektoro rendzerek kialakítáánál gyakran külő hőerélőt alkalmaznak, így a tároló tartály nem tartalmaz beépített hőerélőt. A tároló vázlatát a 3. ábra mutatja. A kidolgozott tároló modell nem vezi figyelembe a tároló tartály anyagára é tömegére jellemző hőkapaitát. A tároló energia egyenúlyi egyenletének felíráa orán homogén hőmérékletterű tárolót feltételezve é a tárolóban lévő haználati melegvíz é a külő hőerélő felé a tárolóból kilépő víz hőmérékletét azononak feltételezve T hi (t)=t (t) a tároló állapotegyenlete: dt v& l = ( T dt V d v& T ) + ( T V 2.3. Melegvíztárolón kívüli, külő hőerélő modellje ho T(t) T ho (t), v& (t ) T hi (t) T(t) T a (t) T d (t), & (t) 3. ábra A hőerélő nélküli tároló vázlata A k T ) ( T T ) a. (5) ρ V Nagyobb méretű napkollektoro rendzerek eetén gyakran alkalmazott kontrukió a külő hőerélő kivitel. Az ellenőrző méréek végzéére rendelkezére álló napkollektoro rendzerek között i voltak ilyenek. Ezért kidolgoztam a melegvíztárolón kívüli, ú.n. külő hőerélő modelljét. A hőerélő vázlatát a 4. ábra mutatja. A hőerélő kollektor köri, vagy primer oldali változói é paraméterei: a hőerélő primer oldalában lévő folyadék hőméréklete T 1 (t), a hőerélő primer oldalának térfogata V 1, é a hőerélő primer oldalához atlakozó kollektor köri térfogatáram & (t). A hőerélő tároló köri, vagy zekunder oldali változói é paraméterei: a hőerélő zekunder oldalában lévő folyadék hőméréklete T 2 (t), a hőerélő zekunder oldalának térfogata V 2, végül a hőerélő zekunder oldalához atlakozó tároló köri térfogatáram & (t). v T hhi (t) T hi (t) v ρ,, v& (t), V 1, T 1 (t) ρ,, v& (t), V 2, T 2 (t) Tha(t) T hho (t) v l T ho (t) 4. ábra A tárolón kívül elhelyezett külő hőerélő vázlata A hőerélő mindkét oldalán homogén hőméréklet elozlát feltételezve (termikuan teljeen kevert folyadékot feltételezve) é a következők bevezetée mellett T 1 (t)=t hho (t), T 2 (t)=t ho (t), V 1 =V 2 =V. A hőerélő primer oldali energiamérlegét leíró egyenlet: 9

10 dthho ρ v& = dt C + ρ V h1 ( T hhi T hho ) C h1 Aa ka / 2 C + ρ V h1 A k ( T + ρ V ( T hho hav T T A hőerélő zekunder oldali energia mérlegét leíró egyenlet: dtho ρ v& A k = ( T T ) + ( T T hi ho hho dt C + ρ V C + ρ V h2 h2 Aa ka / 2 C + ρ V h2 ( T hav ho T ha ho ha ) ). ) ). Az átlago hőerélő hőmérékletre vonatkozó özefüggé: T + T hho ho T =. (8) hav 2 A hőerélő modell további paraméterei a primer é a zekunder oldal közötti hőátadó felület nagyága A, a két oldal közötti hőátadái tényező k, a hőerélő külő (határoló) felülete A a, a hőerélő é a környezeti levegő közötti hőátadái tényező k a. A hőerélő zerkezeti kialakítáából adódó primer é zekunder oldali hőkapaitáok C h1 =C h2 =( h m h )/2, ahol h a hőerélő anyagának fajlago hőkapaitáa, m h pedig a hőerélő üre tömege Az ellenőrző méréek napkollektoro rendzerei A kutató munka orán a modellezéi é zimuláió feladatokhoz kapolódó kíérleteket, méréeket alapvetően két napkollektoro rendzeren végeztem. A Szent Itván Egyetem (SZIE), Fizika é Folyamatirányítái Tanzékén kialakított 1,65 m 2, ík-kollektort é egy 150 l-e hagyományo villamo fűtéű bojlerből átalakított hőtárolót tartalmazó napkollektoro rendzer állt rendelkezére. A hőtároló tartályhoz a kollektor kör - átzerelét követően - vagy belő hőerélő őkígyóval, vagy külő forraztott lemeze hőerélővel kapolódhat. A rendzer környezeti, meteorológiai é üzemi jellemzőinek mérée, valamint a zivattyúk é útváltó zelepek működtetée zámítógép vezérelte mikrokontroller alapú modulári adatgyűjtő rendzerrel történt. A SZIE gödöllői ampuán megépült napkollektoro rendzer kollektor köre 33,3 m 2 felületű, 23,31 kw th termiku teljeítményű kollektormezőt tartalmaz. A rendzernek két lemeze hőerélője van kw névlege teljeítménnyel. Az egyik az úzómedene fűtéhez 1 m 2 hőátadó felülettel, a máik pedig az óvodai haználati melegvíz előfűtééhez 2 m 2 hőátadó felülettel. A medene kör a medenei hőerélő é a 700 m 3 -e úzómedene között, míg az óvodai kör az óvodai hőerélő é a 2000 l-e zolár tároló között működik. A berendezéhez egy adatgyűjtő, monitorozó rendzer i ki épült. (6) (7) 10

11 3. EREDMÉNYEK 3.1. A kollektor átviteli függvényének meghatározáa A Laplae tranzformáió módzerének alkalmazáával meghatároztam a kollektor átviteli függvényét. A kollektor leíró egyenletét (1) az átáramló folyadék térfogatáram & (t) = állandó feltétel mellett lineárinak tekintettem. v A kollektor időállandóját az alábbiak zerint definiáltam: 1 τ = (9) U A v& L + 2C V A vizgált bemenő változókra vonatkozó átviteli függvények meghatározhatók. A kollektort leíró egyenlet a korábban bevezetett feltétel miatt lineárinak tekinthető, ezért érvénye rá a zuperpozíió elve. Mely zerint a rendzer bemenetére kapolt jelek hatáára a kimeneten jelentkező válazjel az egye bemenő jelek hatáára adott rézválazok özegeként zámítható. A kiválaztott bemenő jel átviteli függvényének meghatározáakor a többi bemenő jel zéru, továbbá a kollektor kilépő hőméréklet kezdeti értéke i zéru T o (0)=0. Az időtartománybeli változók Laplae tranzformáltjait operátor-tartományban felülvoná jelöli. Az átviteli függvényt W()-el jelölve a kollektor napugárzára vonatkozó átviteli függvénye: To ( ) ( τ Aη 0 ) / C W1 ( ) = =. (10) I ( ) τ + 1 A kollektorba belépő hőzállítóközeg hőmérékletre vonatkozó átviteli függvény: T ( ) τ v& U A o L W ( ) = = 2. (11) T ( ) τ + 1 i V 2C A kollektor környezeti hőmérékletre vonatkozó átviteli függvénye: To ( ) ( τ U L A ) / C W3( ) = =. (12) T ( ) τ + 1 a Végül vizgálható a kollektorból kilépő hőzállítóközeg hőméréklet kezdeti értékének T o (0) hatáa i. A kezdeti érték, kilépő közeghőmérékletre gyakorolt hatáa az alábbi függvénnyel adható meg: ( τ W ) = 0. (13) τ + 1 A napkollektor kilépő hőzállítóközeg hőmérékletre vonatkozó eredő átviteli függvényét a zuperpozíió elve zerint a (10-13) egyenletek által definiált 11

12 átviteli függvények együtteen adják. Az egye bemenő jelek a rájuk vonatkozó átviteli függvényeken kereztül fejtik ki a kimenetre gyakorolt hatáukat. A kilépő hőzállítóközeg hőmérékletére vonatkozó özefüggé az átviteli függvényekkel a kollektor kilépő hőméréklet kezdeti értéke T o (0) 0 eetén: T ) = W ( ) T (0) + W ( ) I ( ) + W ( ) T ( ) W ( ) T ( ) (14) o ( 0 o 1 2 i + 3 a 3.2. A kollektor modell megoldáa blokkorientált zimuláióval A napkollektorból kilépő hőzállító közeg hőmérékletének zámítáához a MATLAB program, blokkorientált megoldái tehnikát támogató Simulink zoftver omagját alkalmaztam. A blokkrendzert az (1) é a (2) egyenletek felhaználáával kontruáltam meg. A zimuláió eredményét az 5. ábra zemlélteti. Hőméréklet, C T o zimulált T o mért T a környezeti T i belépő Idő, óra 5. ábra A vizgált kollektor hőméréklet elozláának alakuláa A kollektor mért é a modellel zámított kilépő hőmérékletének átlago eltérée 8,6 C, az eltéré minimuma -3,1 C, a maximuma 72,1 C, míg a zórá 16,4 C volt. A hibát több tényező befolyáolja, például a modellben a hőkapaitá (C ) ak a kollektorban lévő folyadék hőkapaitáát tartalmazza, tehát az abzorberlemezek, a folyadékátvezető járatokat alkotó övek é a kollektor további zerkezeteinek a hőkapaitáa nin figyelembe véve. A modellezé orán alkalmazott optikai hatáfok (η 0 ) é a kollektor hővezteég tényezője (U L ) i a zakirodalomból vett érték, ami a gyakorlati tapaztalatok alapján közelítőleg jellemző lehet az ilyen típuú kollektor oportra, de termézeteen nem lehet azono a vizgált kollektorra vonatkozó értékekkel A kollektor modell telje hővezteég tényezőjének identifikáiója A mért é a zámított kollektor kilépő hőméréklet értékek közötti eltéré paraméter identifikáióval ökkenthető. Ebben az eetben a mért kollektor kilépő hőmérékletet felhaználva a modell előzeteen beült paramétereinek értéke pontoítható. Ilyen paraméter például a kollektor hővezteég tényezője (U L ). Az identifikáióhoz többféle élfüggvény kontruálható. Az egyik 12

13 leggyakrabban alkalmazott függvény a való rendzeren mért é a modellel zámított jellemző eltéréének négyzetözegét zámítja. Az identifikáióhoz ezt a megoldát válaztva a élfüggvény a (15) egyenlettel adható meg. Ílymódon az identifikáió a élfüggvény minimalizáláával végezhető el. J ( U L n ) = ( T i= 1 o ( t ) Tˆ i o ( t )) i 2 min. (15) A (15) egyenletben J a mért é a zámított kollektor kilépő hőméréklet értékek közötti eltéré négyzetözegét jelenti a vizgált tartományon, T o (t i ) az i-edik időpontban mért értéket, Tˆ (t o i) az i-edik méréi időponthoz tartozó zámított értéket, n pedig a méréi adatok zámát jelöli. Az identifikáió eredményeként a kollektor hővezteégi tényezője U L =35,0 W m -2 C -1 értékre adódott. Az ezzel az értékkel végzett zimuláió eredményeként a kollektor mért é zámított kilépő hőméréklet átlago eltérée -0,3 C, a minimum -15,8 C, a maximáli eltéré 14,6 C volt, míg a zórá 3,4 C-ra változott Tárolóba beépített hőerélő napkollektoro rendzer zimuláiója A gyakorlatban alkalmazott napkollektoro rendzer változatok közül a beépített hőerélővel rendelkező tárolókkal kialakított kontrukió az egyik legelterjedtebb. A kidolgozott é bemutatott kollektor é hőerélő őkígyóval ellátott melegvíztároló modell felhaználáával özeállítható a 6. ábra által zemléltetett napkollektoro melegvízkézítő rendzer blokkorientált modellje. T o (t) T (t), & (t) v l T a (t) I (t) T (t) A U L T i (t) T i (t) T 1 (t), v& (t) 6. ábra Napkollektoro melegvízkézítő rendzer vázlata tárolóba beépített hőerélővel A napkollektort é a tárolóba beépített hőerélőt tartalmazó rendzer zimuláióját a korábban bemutatott rézmodellek egítégével, blokkorientált zimuláióval végeztem. A zimuláióhoz méréel meghatározott bemenő változók a kollektor kör térfogatárama v& (t), a kollektor felületére érkező napugárzá intenzitáa I(t), a környezeti hőméréklet T a (t) a tárolóba belépő hálózati hidegvíz hőméréklet T d (t) é a tárolóból felhaznált víz térfogatárama T d (t) 13

14 v& l (t) voltak. A zimuláió orán a kollektorból kilépő folyadék hőméréklet T o (t) é a tároló hőméréklet T (t) időbeli alakuláa zámítható Külő hőerélővel kialakított napkollektoro rendzer zimuláiója Az előző fejezetben imertetett beépített hőerélővel rendelkező tárolóval kialakított napkollektoro rendzerváltozat mellet, a gyakorlatban a máik leggyakrabban alkalmazott kontrukió a külő hőerélővel kialakított rendzer. Ezt a változatot főként nagyobb kollektor felülettel, nagyméretű- vagy több tárolóval kialakított rendzerhez alkalmazzák. A kollektorból kilépő folyadék hőméréklet zámítáához az (1) é (2) egyenleteket haználtam. A kollektor modell, méréel meghatározott bemenő változói voltak a kollektor felületre érkező napugárzá intenzitá I (t), a kollektor környezeti hőméréklete T a (t), é a kollektoron áthaladó folyadék térfogatárama v& (t). A modell kimenő változója a kollektor kilépő hőméréklet To(t) volt. A hőerélő primer é zekunder oldalára felírt (6) é (7) egyenletek blokkorientált megoldáát a 7. ábra mutatja. A modell a hőerélő primer é zekunder oldali kilépő hőmérékleteit zámítja (T hho (t), T ho (t)). 1 in_2 2 in_1 3 in_3 4 in_4 5 in_5 Thhi v' Tha Thi v' Mux Mux Mux Mux1 f(u) Fn Hõerélõ primer oldal [ C/] Eq. (55) f(u) Fn Hõerélõ zekunder oldal [ C/] Eq. (56) 1/ Integrator Thho(0) [ C] 1/ Integrator Tho(0) [ C] 1 out_1 Thho [ C] 2 out_2 Tho [ C] Mivel a tároló é a hozzá kapolt 7. ábra Blokkorientált hőrélő modell hőerélő egymához közel, ugyanazon helyiégben volt elhelyezve, így a modellezé orán a hőerélő T ha (t) é a tároló környezeti hőméréklete T a (t) megegyezik. A tároló energiamérleg egyenletének (5) blokkorientált megoldáát a 8. ábra mutatja. A tároló modell a tárolóban lévő víz hőmérékletét T (t) zámítja. 14

15 1 in_1 2 in_2 3 in_3 4 in_4 5 in_5 v'l Td Tho Ta v' Mux Mux1 u[1]/v*(u[2]-u[6])+u[5]/v*(u[3]-u[6])-(a*k)/(ro**v)*(u[6]-u[4]) Fn Tároló [ C/] Eq. (58) 1/ Integrator T(0) [oc] 8. ábra Blokkorientált tároló modell az (5) egyenlet alapján 1 out_1 T [ C] Az elkézített alrendzer modellek egyeítéével létrehoztam a külő hőerélővel kialakított telje napkollektoro rendzer modelljét. A blokkorientált zimuláió tehnika felhaználáával az alrendzerekből özeépített komplett rendzer zimuláió modelljét a 9. ábra mutatja. 1 Inport 2 Inport1 v'l Td 3 Inport2 4 Ta I Cõ Ti To=Thhi [ C] Thho [ C] Inport3 5 Inport4 6 Szivattyú Be/Ki Tha=Ta v' Szivattyú_1 Kollektor kör Kollektor Hõerélõ Tho [ C] Tároló T=Thi [ C] 1 Outport T [ C] Inport5 v' Szivattyú_2 Tároló kör 9. ábra A külő hőerélő napkollektoro rendzer blokkorientált modellje A zimuláió orán a keringtető zivattyúk működéének modellezééhez a mérő rendzer által monitorozott, a zivattyúk ki- é bekapolt állapota került felhaználára mind a kollektor, mind pedig a tároló körben. A méréek orán a kollektor é a tároló körben a keringtető zivattyúk kapoláa a kollektor kilépő onkján T o (t), é a tárolóban T (t) mért hőméréklet különbég alapján történt. A ki-, é a bekapolái hőmérékletkülönbég egyaránt 3 C volt. A kollektor köri térfogatáram zabályozá az alábbiak zerint működött: ,9 10 m, amikor To T + 3 v& = m, amikor To T

16 A tároló köri térfogatáram zabályozá működée: ,9 10 m, amikor To T + 3 v& = m, amikor To T Napkollektoro rendzerek zabályozó modelljei Ebben a fejezetben a napkollektoro rendzerek kollektor köri keringtető zivattyúit működtető, három különböző típuú, a gyakorlatban megvalóított napkollektoro rendzereknél alkalmazott zabályozó berendezé blokkorientált modelljének kidolgozáát mutatom be. Kidolgoztam az azono be- é kikapolái hőmérékletkülönbéggel üzemelő álláo zabályozó modelljét, amelyet a 10. ábra mutat. 1 in_1 2 in_2 To T Mux Mux u[1]>=u[2]+5 Fn 10. ábra Azono be- é kikapolái hőmérékletkülönbéggel üzemelő álláo zabályozó Simulink modellje Az úzómedene vízfűtő é haználati melegvízkézítő napkollektoro rendzer zabályozó berendezéének működéét alapul véve, a rendzer zimuláióhoz kidolgoztam az előzőleg bemutatott álláo zabályozó modelljének tovább fejleztett változatát, ami különböző be-, é kikapolái hőmérékletkülönbéggel üzemelő zabályozá megvalóítáára alkalma. A zabályozó blokkorientált modelljét az 11. ábra mutatja. Sum Relay 1 out_1 1 in_1 Kollektor mező kilépő hőméréklet, To, C 2 in_2 Tároló hőméréklet, T, C Mux Mux u[1]>=u[2]+5 Fn Sum Relay out_1 u[1]>=u[2]+2 Be (1) / Ki (0) Fn1 11. ábra Eltérő be-, é kikapolái hőmérékletkülönbéggel üzemelő álláo zabályozó modelljének realizáláa SIMULINK-ben A harmadik kidolgozott zabályozái modell típu a zivattyú ki- é bekapoláán kívül alkalma a kollektor köri zivattyú térfogatáramának működé közbeni változtatáára i. Ez a zabályozá annyiban haonlít az előzőleg imertetett típuhoz, hogy a zivattyú akkor kapol be, ha a kollektor kilépő onkján a hőzállítóközeg hőméréklete T o (t) a beállított értékkel (dte) jelen eetben 20 C meghaladja a tárolóban lévő folyadék hőmérékletét T (t). Üzem közben, ha a ökkenő hőméréklet-különbég eléri 16

17 az aló beállított értékhatárt (dta) jelen eetben 2 C, akkor a zivattyú kikapol. Az előző zabályozái megoldáokhoz képet az eltéré abban van, hogy a kollektor köri zivattyú folyadékzállítáa a működé alatt folyamatoan változtatható. Ezzel megvalóítható a kollektor kilépő hőmérékletének optimáli értéken tartáa. Ezt az optimáli kollektor hőmérékletet a zabályozó az alábbi özefüggéel zámolja: TKO=T +1/2(dTE+dTA), ahol TKO az optimáli kollektor kilépő hőméréklet. A zabályozó blokkorientált modelljét a 12. ábra zemlélteti. 1 in_1 To, C 2 in_2 T, C Mux Mux u[1]>u[2]+dte 1 out_1 Mux u[2]/u[1] ábra Változó térfogatáramú zivattyúvezérlét végző zabályozó Simulink modellje A zabályozó modell által zámított fordulatzám korrekió tényező a 2-e zámú kimeneten jelenik meg. Ez a korrekió tényező a 13. ábra által zemléltetett kollektor köri zivattyú modell in_2 jelű 2-e zámú bemenetére kerül. A zállított térfogatáram végül megjelenik a zivattyú modell kimenetén. A bemutatott zabályozó modellel é a változtatható folyadékzállítáú zivattyúmodellel a napkollektoro rendzerek kollektor körében a zivattyú bekapolt állapotában változó térfogatáramú zivattyú üzemet lehet létrehozni, ami kedvezően befolyáolja a napkollektoro rendzer működéét. 1 in_1 2 in_2 Szivattyú fordulatzám korrekió e-5 Contant v, m3/ (Szivattyú Be) 0 Contant v, m3/ (Szivattyú Ki) Fn dte=20 C u[1]>=u[2]+dta Fn1 dta=2 C Swith 13. ábra A változtatható térfogatáramú kollektor köri zivattyú modellje 3.7. Az uzodai napkollektoro rendzer monitorozáa é zimuláiója + Sum A kutatómunka orán a úzómedene vízfűtő é haználati melegvízkézítő napkollektoro rendzeren monitorozái é zimuláió feladatokat végeztem. Relay u[1]+1/2*(dte+dta) Fn1 TKO Mux Mux u[1]/u[2] Fn Mux1 Saturation Fn1 TKO/TK out_2 3 out_3 1 out_1 v, m3/ 17

18 A kiépített adatgyűjtő rendzer méréi adatainak kiértékelée után a zolári poteniált é az ebből begyűjtött, illetve haznoított hőmennyiégeket a 14. ábra mutatja havonkénti bontában. kwh/hó 4000 A 33,3 m2 kollektor felületre érkező napugárzá Úzómedene fűtére fordított napenergia A kollektorok álatal termelt hőenergia Óvoda HMV tárolóból felhaznált napenergia jan. febr. már. ápr. máj. jún. júl. aug. zept. okt. nov. de. jan. febr. már. ápr. máj. jún. júl. aug. zept. okt. nov. de. jan. febr. már. ápr. máj. jún. júl ábra A zolári poteniál é a napenergia felhaználá havonkénti megozláa A január júliu közötti monitorozái időzakban a napkollektoro rendzer 3,5 MWh hőenergiával fűtötte az úzómedene vizét, míg az óvoda haználati melegvizének előmelegítéére 7,2 MWh fordítódott. A vizgált időzakban a kollektor mező egyégnyi felületére vonatkoztatott haznoult hőenergia 0,34 kwh/m 2 nap volt. A 15. ábra a telje napenergia-haznoító berendezé blokkorientált modelljét mutatja. Td (tárolóba belépő hidegvíz hőm.) temp.mat From File Mért hőmérékletek, C flow.mat Demux Demux1 Ta (kollektor környezeti hőm.) Tha (hőerélő környezeti hőm.) Ta (tároló környezeti hőméréklet) vi (haználati melegvíz fogyaztá) I (globál ugárzá a kollektor íkban) A telje napkollektoro rendzer modellje T (mért) To (mért) T (zimulált) To (zimulált) Mux Mux reult.mat To File Szimuláió eredmények From File Mért HMV felhaználá vl, m 3 / rad.mat [t x y]=linim('ompll4',[ ],[ ],[1e-3 1 1]); From File Mért napugárzá, I, W/m ábra A napenergia-haznoító berendezé blokkorientált modellje 18

19 A modellel végzett zimuláió valamint a mért é a zámított hőmérékletek özehaonlítáa máju közötti hét napo időzakban mért adatokkal történt. A mért é a zámított kollektor kilépő é zolár tároló hőméréklet lefutáokat a 16. ábra mutatja. 70 a/ Szolár tároló hőméréklet, máju zimulált mért Hőméréklet, o C Idő, óra b/ Kollektor mező kilépő hőméréklet, máju zimulált mért Hőméréklet, o C Idő, óra 16. ábra A mért é zámított hőmérékletek özehaonlítáa A kollektor kilépő hőméréklet eetén a mért é a zámított értékek közötti átlago eltéré 4,26 C volt, míg a zolár tároló hőméréklete átlagoan 1,91 C-al tért el. A modell javítáa érdekében további méréeket kell végezni, így az adatok alapján az egye komponenek paraméterei, a hőátadái tényezők pontoabban meghatározhatók, ezzel várhatóan a zimuláió pontoága növelhető. 19

20 4. ÚJ TUDOMÁNYOS ERDMÉNYEK A napenergiá haználati melegvízkézítő rendzerekkel kapolato kutatómunka orán elért új tudományo eredmények a következőkben foglalhatók öze: 1. A folyadék munkaközegű napkollektoro rendzerek főbb alkotó elemeire, a íkkollektorra, a hőerélőre é a tárolóra fizikai alapú megközelítét alkalmazva, konentrált paraméterű, közönége differeniálegyenletekkel leírható modellt dolgoztam ki. Az egye elemek hő- é anyagtranzport folyamatait leíró energiaegyenúlyi egyenleteket a blokkorientált megoldái tehnika alkalmazáával oldottam meg. A kidolgozott dinamiku modellek a bemeneti változók alapján alkalmaak az egye rézrendzerek termiku zimuláiójára, a kimeneti változók időbeli alakuláának zámítáára. 2. Meghatároztam a íkkollektorok bemeneti változói közül a napugárzá intenzitára, a belépő folyadékhőmérékletre, a környezeti levegőhőmérékletre é a kollektorból kilépő hőhordozóközeg hőméréklet kezdeti értékére vonatkozó átviteli függvényeket. Az egye bemeneti változók átviteli függvényének imerete lehetővé tezi a bemeneti változók kollektor kilépő hőmérékletre gyakorolt hatáának elkülönített vizgálatát. Ily módon a bemeneti változók tekintetében elemezhetők az átviteli tulajdonágokat alapvetően meghatározó, az adott íkkollektorra jellemző kontrukió paraméterek hatáa. A íkkollektorok eredő átviteli függvényét az egye bemeneti változókra vonatkozó átviteli függvények lineári zuperpozíiójaként definiáltam. 3. Síkkollektorok telje hővezteégi tényező értékének meghatározáára kíérleti identifikáió módzert dolgoztam ki. Ennek egítégével méréi adatok felhaználáával meghatároztam a telje hővezteégi tényező értékét folyadék hőhordozó közeggel működő íkkollektorok eetére. 4. A tárolóba beépített őkígyó hőerélő eetére, analitiku megoldáal meghatároztam a őkígyóból kilépő hőhordozó közeg hőmérékletének időbeli változáát leíró özefüggét. A kidolgozott modellben a tárolóban lévő melegvíz hőméréklete, mint állapotváltozó, a hőerélő őkígyóba belépő hőzállítóközeg hőméréklete valamint a hőerélő őkígyón áthaladó hőzállítóközeg térfogatárama zerepelnek bemeneti változóként. 5. A napkollektoro berendezé főbb elemeire kialakított blokkorientált modelleket alrendzerként kezelve, azok özekapoláa, integráláa révén, kidolgoztam a telje zolári rendzer atolt modelljét é annak blokkorientált realizáióját a gyakorlatban i fonto eetekre, mind belő, mind pedig külő hőerélő eetére. 20

FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ ÉRZÉKELŐK KALIBRÁLÁSA A FELÜLET DŐLÉSSZÖGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN

FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ ÉRZÉKELŐK KALIBRÁLÁSA A FELÜLET DŐLÉSSZÖGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ ÉRZÉKELŐK KALIBRÁLÁSA A FELÜLET DŐLÉSSZÖGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN Andrá Emee* Kivonat Az OMH kifejleztett egy berendezét a kontakt, felületi hőméréklet érzékelők kalibráláára é a méréi

Részletesebben

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Hatékony megoldás minden szinten. Hűtő/Fűtő rendszerek hidraulikai szabályozása KÉZIKÖNYV. abqm.danfoss.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Hatékony megoldás minden szinten. Hűtő/Fűtő rendszerek hidraulikai szabályozása KÉZIKÖNYV. abqm.danfoss. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Hatékony megoldá minden zinten Hűtő/Fűtő rendzerek hidraulikai zabályozáa abqm.danfo.com KÉZIKÖNYV Tartalom 1.1 Javaolt rendzer kialakítá fűtéi rendzerekhez 4 1.2 Javaolt

Részletesebben

Kompresszoros hőszivattyúk optimalizálása épületgépész feladatokra

Kompresszoros hőszivattyúk optimalizálása épületgépész feladatokra BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Komrezoro hőzivattyúk otimalizáláa éületgééz feladatokra Doktori értekezé Írta: Méhe Szabolc oklevele géézmérnök Témavezető: Dr. Garbai

Részletesebben

FPC-500 hagyományos tűzjelző központ

FPC-500 hagyományos tűzjelző központ Tűzjelző rendzerek FPC-500 hagyományo tűzjelző központ FPC-500 hagyományo tűzjelző központ www.bochecrity.h Maga minőégű modern megjelené alkalma a közforgalmú területekre Szövege LCD kijelző Kapható 2,

Részletesebben

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv.

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező zakmai továbbképzé 2015 Villámvédelem #5. Elzigetelt villámvédelem tervezée, biztonági távolág zámítáa Villámvédelem 1 Tervezéi alapok (norma zerint

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Gépézeti alapimeretek középzint 2 ÉRETTSÉGI VIZSGA 204. máju 20. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fonto tudnivalók

Részletesebben

Jeges Zoltán. The mystery of mathematical modelling

Jeges Zoltán. The mystery of mathematical modelling Jege Z.: A MATEMATIKAI MODELLEZÉS... ETO: 51 CONFERENCE PAPER Jege Zoltán Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka Óbudai Egyetem, Budapet zjege@live.com A matematikai modellezé rejtélyei

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-01-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 015 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő

Részletesebben

300 Liter/Nap 50 C. Vitocell 100-U (300 l)

300 Liter/Nap 50 C. Vitocell 100-U (300 l) 2 x Vitosol 200-F Össz. bruttó felület: 5,02 m2 Tájolás: 300 Liter/Nap 50 C Vitodens 100-W 9-26 kw 26 kw Vitocell 100-U (300 l) Az éves szimulációs számítás végeredménye Beépített kollektorteljesítmény:

Részletesebben

Érzékelők és beavatkozók

Érzékelők és beavatkozók Érzékelők é beavatkozók DC motorok 2. réz egyetemi docen - 1 - A DC motor dinamiku leíráa Villamo egyenlet: R r L r i r v r v e v r a forgóréz kapocfezültége i r a forgóréz árama R r a forgóréz villamo

Részletesebben

AquaProdukt USZODAI LÉGKEZELŐK PÁRÁTLANÍTÁS TÍPUS HÁZSZERKEZET

AquaProdukt USZODAI LÉGKEZELŐK PÁRÁTLANÍTÁS TÍPUS HÁZSZERKEZET k ő el z e gk é l ai U d o z AquaProdukt USZODAI LÉGKEZELŐK PÁRÁTLANÍTÁS Ahhoz, hogy az uzoda épületzerkezetét megóvjuk é a bent tartózkodó emberek jó komfortérzetét megteremtük az épületet fűteni, párátlanítani

Részletesebben

Praktikus tippek: Lambdaszondák ellenőrzése és cseréje

Praktikus tippek: Lambdaszondák ellenőrzése és cseréje A mi zaktudáunk: Az Ön hazna Mint a lambdazonda feltalálója é legnagyobb gyártója, a Boch jól látható többletet kínál a kerekedelem, a műhelyek é gépjármű-tulajdonook zámára a minőég é termékválazték tekintetében.

Részletesebben

Az aszinkron (indukciós) gép.

Az aszinkron (indukciós) gép. 33 Az azinkron (indukció) gép. Az azinkron gép forgóréz tekercelée kalická, vagy cúzógyűrű. A kalická tekercelé általában a (hornyokban) zigeteletlen vezetőrudakból é a rudakat a forgóréz vatet két homlokfelületén

Részletesebben

Gyengesavak disszociációs állandójának meghatározása potenciometriás titrálással

Gyengesavak disszociációs állandójának meghatározása potenciometriás titrálással Gyengeavak izociáció állanójának meghatározáa potenciometriá titráláal 1. Bevezeté a) A titrálái görbe egyenlete Egy egybáziú A gyengeavat titrálva NaO mérőolattal a titrálá bármely pontjában teljeül az

Részletesebben

Proxy Cache szerverek hatékonyság vizsgálata

Proxy Cache szerverek hatékonyság vizsgálata Proxy Cahe zerverek hatékonyág vizgálata Performane Evaluation of Proxy Cahe Server Bérze Tamá, berze.tama@ifz.hu IFSZ KFT, Debreen Péterfia u. Sztrik Jáno, jztrik@inf.unideb.hu Debreeni Egyetem, Informatikai

Részletesebben

ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN

ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN TÁMOP-4...F-4//KONV-05-0006 Duáli é modulári képzéfejlezté ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN Prof. Dr. Kezthelyi-Szabó Gábor TÁMOP-4...F-4//KONV-05-0006 Duáli é modulári képzéfejlezté Többfáziú rendzerek. Többfáziú

Részletesebben

A következő angol szavak rövidítése: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőségtervezésnek szokás nevezni.

A következő angol szavak rövidítése: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőségtervezésnek szokás nevezni. Mi az az APQP? Az APQP egy mozaik zó. A következő angol zavak rövidítée: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőégtervezének zoká nevezni. Ez egy projekt menedzment ezköz, é egyben egy trukturált

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata. Képviselő-testületének. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzata. Képviselő-testületének. r e n d e l e t e Nagykálló Váro Önkormányzata Képvielő-tetületének 3/2002. (III.13.) Kt. Számú r e n d e l e t e a várorendezéi feladatok megvalóítáát biztoító előváárlái jog megállapítááról Nagykálló Váro Önkormányzata

Részletesebben

NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS - hazai és nemzetközi helyzetkép. Prof. Dr. Farkas István

NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS - hazai és nemzetközi helyzetkép. Prof. Dr. Farkas István NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS - hazai és nemzetközi helyzetkép Előadó ülés Magyar Meteorológiai Társaság, Budapest, 2017. május 9. Prof. Dr. Farkas István Szent István Egyetem, KÖRI Fizika és Folyamatirányítási

Részletesebben

Forgó mágneses tér létrehozása

Forgó mágneses tér létrehozása Forgó mágnee tér létrehozáa 3 f-ú tekercelé, pólupárok záma: p=1 A póluoztá: U X kivezetéekre i=io egyenáram Az indukció kerület menti elozláa: U X kivezetéekre Im=Io amplitúdójú váltakozó áram Az indukció

Részletesebben

Dr. Kovács László - Dr. Váradi Sándor Pneumatikus szállítás a fluid emelõ függõleges szállítóvezetékében

Dr. Kovács László - Dr. Váradi Sándor Pneumatikus szállítás a fluid emelõ függõleges szállítóvezetékében Dr. Kovác Lázló - Dr. Váradi Sándor Pneumatiku zállítá a fluid emelõ füõlee zállítóvezetékében Özefolaló A dolozatban a zerzők a fluid emelő füőlee cővezetékében mozó anya okozta nyomáeé mehatározáára

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Cece Polgári Sport Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Cece Polgári Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Cece Polgári Sport Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Cece PSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 695 Áfa levonára

Részletesebben

A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK HAZAI LEHETŐSÉGEI. Farkas István, DSc egyetemi tanár, intézetigazgató E-mail: Farkas.Istvan@gek.szie.

A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK HAZAI LEHETŐSÉGEI. Farkas István, DSc egyetemi tanár, intézetigazgató E-mail: Farkas.Istvan@gek.szie. SZENT ISTVÁN EGYETEM A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK HAZAI LEHETŐSÉGEI MTA Budapest, 2011. november 9. GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR KÖRNYEZETIPARI RENDSZEREK INTÉZET Fizika és Folyamatirányítási Tanszék 2103 Gödöllő

Részletesebben

Portfólióelméleti modell szerinti optimális nyugdíjrendszer

Portfólióelméleti modell szerinti optimális nyugdíjrendszer MŰHELY Közgazdaág Szemle, LVIII. évf., 011. zeptember (79 805. o.) Szüle Borbála Portfólóelmélet modell zernt optmál nyugdíjrendzer Az optmál nyugdíjrendzer elmélete ránt az utóbb években folyamato érdeklődé

Részletesebben

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS IDŐBEN VÁLTOZÓ IGÉNYBEVÉTEL, KIFÁRADÁS

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS IDŐBEN VÁLTOZÓ IGÉNYBEVÉTEL, KIFÁRADÁS GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS IDŐBEN VÁLTOZÓ IGÉNYBEVÉTEL, KIFÁRADÁS Változó igénybevétel Állandó amplitudó, periódiku változá Kifáradá 2 Alapfogalmak Középfezültég: m, fezültégamplitudó: a, maximáli fezültég:

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Magyaralmás Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Magyaralmás Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Magyaralmá Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Magyaralmá Sportegyeület 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám

Részletesebben

Hidraulikatömítések minősítése a kenőanyag rétegvastagságának mérése alapján

Hidraulikatömítések minősítése a kenőanyag rétegvastagságának mérése alapján JELLEGZETES ÜZEMFENNTATÁSI OBJEKTUMOK ÉS SZAKTEÜLETEK 5.33 Hidraulikatömítéek minőítée a kenőanyag rétegvatagágának mérée alapján Tárgyzavak: tömíté; tömítőrendzer; hidraulika; kenőanyag; méré. A jó tömíté

Részletesebben

Családi állapottól függõ halandósági táblák Magyarországon

Családi állapottól függõ halandósági táblák Magyarországon Caládi állapottól függõ halandóági táblák Magyarorzágon A házaágok várható tartama, túlélée MÓDSZERTANI TANULMÁNY Központi Statiztikai Hivatal Hungarian Central Statitial Offie Központi Statiztikai Hivatal

Részletesebben

A kérelmező szervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodási formakód: 001. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

A kérelmező szervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodási formakód: 001. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sáropataki Reformátu Kollégium Diákport Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodái formakód: 001 3Tagági azonoítózám

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR A kérelmező zervezet rövidített neve: ŐCSÉNY SK 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1725 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Jó teljesítmény... évekre szóló befektetés

Jó teljesítmény... évekre szóló befektetés motoro é LPG meghajtáú ellenúlyo targonák 4 Pneumatiku gumiabronok 4.0 5.5 tonna Jó teljeítmény... évekre zóló befekteté A 4 é 5 t teherbíráú, belő égéű motoro targonák maga hatékonyága é legendá megbízhatóága

Részletesebben

Márkus Zsolt Értelmezések, munkapont beállítások BMF -

Márkus Zsolt Értelmezések, munkapont beállítások BMF - Márku Zolt marku.zolt@qo.hu Értelmezéek, munkapont beállítáok Negatív vizacatoláú rendzerek alapvető követelménye hogy: az x zabályozott jellemző a lehető legnagyobb mértékben közelíte meg az x a alapjellel

Részletesebben

SZÁRÍTÁS NAPENERGIÁVAL. Dr. IMRE L.

SZÁRÍTÁS NAPENERGIÁVAL. Dr. IMRE L. SZÁRÍTÁS NAPENERGIÁVAL Dr. IMRE L. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Energetika Tanszék, MNT 1111. Budapest, Műegyetem rkp. 3. Tel.: (06-1) 4633274, Fax: (06-1) 4633272 E-mail: imre@eta.enrg.bme.hu

Részletesebben

Fajszi SE. Szilágyi Csaba

Fajszi SE. Szilágyi Csaba 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Fajzi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Fajzi SE 2 Gazdálkodái formakód: 113 Áfa levonára a pályázatban Nem jogoult

Részletesebben

Szent István Egyetem KÖZÉPMÉLY LAZÍTÓK MUNKÁJÁNAK AGROTECHNIKAI, TALAJFIZIKAI ÉS ENERGETIKAI JELLEMZİI. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei

Szent István Egyetem KÖZÉPMÉLY LAZÍTÓK MUNKÁJÁNAK AGROTECHNIKAI, TALAJFIZIKAI ÉS ENERGETIKAI JELLEMZİI. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Szent Itván Egyetem KÖZÉPMÉLY LAZÍTÓK MUNKÁJÁNAK AGROTECHNIKAI, TALAJFIZIKAI ÉS ENERGETIKAI JELLEMZİI Doktori (Ph.D.) értekezé téziei Rácz Péter Gödöllı 2009. A doktori ikola megnevezée: Mőzaki Tudományi

Részletesebben

BEVEZETÉS. Az olyan kutatásokban, ahol roncsolásmentes, többelemes analízisre van szükség, a

BEVEZETÉS. Az olyan kutatásokban, ahol roncsolásmentes, többelemes analízisre van szükség, a BEVEZETÉS Az olyan kutatáokban, ahol ronoláente, többelee analízire van zükég, a legzéleebb körben alkalazható analitikai eljárá a röntgenfluorezenia pektrozkópia. A uzeáli pénzérék é ékzerek ötvözőkoponeneinek

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZEN ISVÁN EGYEEM NAPENERGIÁS MELEGVÍZKÉSZÍŐ ÉS ÁROLÓ RENDSZEREK BLOKKORIENÁL MODELLEZÉSE Dokori érekezé Buzá Jáno Gödöllő 2009 SZEN ISVÁN EGYEEM NAPENERGIÁS MELEGVÍZKÉSZÍŐ ÉS ÁROLÓ RENDSZEREK BLOKKORIENÁL

Részletesebben

Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata. Tóth László Richárd. Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola

Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata. Tóth László Richárd. Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés tézisei Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata Tóth László Richárd Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola Témavezetők: Dr. Szeifert Ferenc Dr.

Részletesebben

Ügyiratszám : be/sfphp03-7048/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Encsencs Sportegyesület

Ügyiratszám : be/sfphp03-7048/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Encsencs Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Encenc Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Encenc SE. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 216027 A kérelmező

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lakiteleki Torna Egylet

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lakiteleki Torna Egylet 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Lakiteleki Torna Egylet A kérelmező zervezet rövidített neve: Lakiteleki Torna Egylet 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 21

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Túrricse Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Túrricse Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Túrrice Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Túrrice SE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 3352 Áfa levonára

Részletesebben

Görögország busszal SZÁLLÁSHELYEK. május június július augusztus szeptember A B B C D E F F F F F F F E D C C B A

Görögország busszal SZÁLLÁSHELYEK. május június július augusztus szeptember A B B C D E F F F F F F F E D C C B A Görögorzág buzal NEA PLAGIA UTAZÁS Autóbuzal Budapet-Keckemét-Kikunfélegyháza-Szeged-Nea Plagia-Szeged-Kikunfélegyháza-Keckemét-Budapet útvonalon Felzállái lehetőégek (felár nélkül): Budapet, Keckemét,

Részletesebben

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 29/2012. (IV. 12.) számú közleménye

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 29/2012. (IV. 12.) számú közleménye Az EMVA tárfinanzírozáú intézkedéek Irányító Hatóágának 29/2012. (IV. 12.) zámú közleménye a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejleztéi Stratégiák fejezetének végrehajtáához 2011-től

Részletesebben

Mérnökirodai szolgáltatásunk keretében további felvilágosítással, szakmai tanácsadással is állunk tisztelt ügyfeleink rendelkezésére.

Mérnökirodai szolgáltatásunk keretében további felvilágosítással, szakmai tanácsadással is állunk tisztelt ügyfeleink rendelkezésére. Tiztelt Ügyfelünk! A DIRECT-LINE Nemeacél Kft. egy olyan kiadványorozatot indít útjára, amelyben megkíérli özefoglalni azokat a legfontoabb imereteket, amelyek a rozdamente anyagok kerekedelme, gyártáa

Részletesebben

1-1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

1-1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1-1. zámú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Budapet Józefvároi Önkormányzat megbízáából a Kifalu Józefvároi Vagyongazdálkodái Kft. - a Budapet Józefvároi Önkormányzat Képvielő-tetületének 219/2012.(VII.05.),

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Sportkör Lipót

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Sportkör Lipót 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Petőfi Sportkör Lipót A kérelmező zervezet rövidített neve: Lipót SE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 775 Áfa levonára a

Részletesebben

Kiszorítják-e az idősebb munkavállalók a fiatalokat a közszférában?

Kiszorítják-e az idősebb munkavállalók a fiatalokat a közszférában? Közgazdaági Szemle, LX. évf., 2013. júliu auguztu (837 864. o.) Cere-Gergely Zombor Kizorítják-e az időebb munkavállalók a fiatalokat a közzférában? Eredmények a magyarorzági nyugdíjkorhatár-emelé időzakából

Részletesebben

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok (Oktatási és Szakképzési Kollégium második pályázati forduló)

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok (Oktatási és Szakképzési Kollégium második pályázati forduló) Ukrajnai zervezetek által benyújtott pályázatok (Oktatái é Szakképzéi Kollégium máodik pályáz forduló) 4.1. Magyar nyelven i oktató ukrajnai felőfokú oktatái intézmények működéének é infratrukturáli fejleztéének

Részletesebben

TANULMÁNY A BETONBURKOLATOK HÚZÓSZILÁRDSÁGÁNAK FÁRADÁSÁRÓL TANULMÁNY BETONBURKOLATOK HAJLÍTÓ-HÚZÓSZILÁRDSÁGÁNAK FÁRADÁSA ISMÉTELT TERHELÉS HATÁSÁRA

TANULMÁNY A BETONBURKOLATOK HÚZÓSZILÁRDSÁGÁNAK FÁRADÁSÁRÓL TANULMÁNY BETONBURKOLATOK HAJLÍTÓ-HÚZÓSZILÁRDSÁGÁNAK FÁRADÁSA ISMÉTELT TERHELÉS HATÁSÁRA /36 TANULMÁNY BETONBURKOLATOK HAJLÍTÓ-HÚZÓSZILÁRDSÁGÁNAK FÁRADÁSA ISMÉTELT TERHELÉS HATÁSÁRA Budapet, 2007. auguztu 5. é zeptember 30. között kézült. Dr. Liptay Andrá műzaki zakértő 0Szakmai témák/betonzilárdág

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pannonhalma Sportegyesület

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pannonhalma Sportegyesület Ügyiratzám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Pannonhalma Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: PHSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági

Részletesebben

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER ELEKTROMOS HÁLÓZAT TÉRINFORMATIKAI INTEGRÁCIÓJA

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER ELEKTROMOS HÁLÓZAT TÉRINFORMATIKAI INTEGRÁCIÓJA M I N E R V A É R I N F O R M A I K A I R E N D S Z E R MINERVA ÉRINFORMAIKAI RENDSZER ELEKROMOS HÁLÓZA ÉRINFORMAIKAI INEGRÁCIÓJA C 1 0 O 3 M 4 P u A d tel : 1)4301720 fax:(1)4301719 a R p e S t, é Ú c

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközléi Szolgáltató Korlátolt Felelőégű Táraág Kivonat Internet-hozzáféréi zolgáltatához Utoló módoítá kelte: 2016. zeptember 10. Módoítva: 2017. február 1. Hatálybalépé időpontja:

Részletesebben

Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR

Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR Környezetbarát energia, tiszta és fenntartható minőségű élet Az új jövő víziója? Igen! Az életet adó napsugárral - napkollektoraink

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE A kérelmező zervezet rövidített neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE Gazdálkodái formakód: 51 3Tagági azonoítózám 78 Áfa levonára

Részletesebben

Szent László Általános Iskola helyi tanterve

Szent László Általános Iskola helyi tanterve Szent Lázló Általáno Ikola helyi tanterve Mivel ikolánknak a közég területén ellátái kötelezettége van, ezért az alapvető feladatokon túl markán, peciáli képzéi irányultág bevezetée nem áll módunkban.

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Beledi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Beledi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Beledi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: BSE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 707 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

18 referencia megtérülési idővel

18 referencia megtérülési idővel MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Energiatakaréko megoldáok hűtéi/fűtéi rendzerek felújítáához 18 referencia megtérüléi idővel A füzetben zereplő való beruházáokon, való költégeken alapuló eettanulmányok megmutatják,

Részletesebben

A ZÖLDENERGIÁK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK TECHNIKAI ASPEKTUSAI SOME TECHNICAL ASPECTS REGARDING THE GREEN ENERGIE PRODUCING

A ZÖLDENERGIÁK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK TECHNIKAI ASPEKTUSAI SOME TECHNICAL ASPECTS REGARDING THE GREEN ENERGIE PRODUCING XIV. Műzaki tudományo ülézak, 2013. Kolozvár, 89 100. http://hdl.handle.net/10598/28094 Műzaki tudományo közlemények 1. A ZÖLDENERGIÁK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK TECHNIKAI ASPEKTUSAI SOME TECHNICAL ASPECTS REGARDING

Részletesebben

HARDVEREK VILLAMOSSÁGTANI ALAPJAI

HARDVEREK VILLAMOSSÁGTANI ALAPJAI HADVEEK VAMOSSÁGTAN AAPJA Dr. vány Mklóné Profeor Emert 5. Előadá PTE PMMK Műzak nformatka Tanzék Hardverek Vllamoágtan Alapja/EA-V/ Hálózatzámítá Fzka valóág modell Az objektm modellje a rendzer A rendzer

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kesztölci Sportegyesület

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kesztölci Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Keztölci Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Keztölc SE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1073 Áfa levonára

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működééről zóló zerződé 107. é 108. cikkének a cekély özegű támogatáokra való alkalmazááról zóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Felsőpakony Községi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Felsőpakony Községi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Felőpakony Közégi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Felőpakony KSE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 116

Részletesebben

Épületenergetikai számítás 1

Épületenergetikai számítás 1 Épületenergetikai számítás 1 Szerkezet típusok: Aljzat hidegpadló padló (talajra fektetett ISO 13370) Rétegtervi hőátbosátási tényező: 0.24 W/m 2 K 0.50 W/m 2 K Fajlagos tömeg: 772 kg/m 2 Fajlagos hőtároló

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Söpte Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Söpte Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Söpte Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Söpte SE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1879 Áfa levonára a

Részletesebben

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ CPC U-Pipe vákuumcsöves kollektorhoz

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ CPC U-Pipe vákuumcsöves kollektorhoz ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ CPC U-Pipe vákuumcsöves kollektorhoz Készült: 2009.03.02. "U-Pipe" vákuumcsöves napkollektor CPC tükörrel Az "U-Pipe" vákuumcsöves napkollektor jelenti a kollektorok fejlődésének

Részletesebben

Mindennapjaink. A költő is munkára

Mindennapjaink. A költő is munkára A munka zót okzor haználjuk, okféle jelentée van. Mi i lehet ezeknek az egymától nagyon különböző dolgoknak a közö lényege? É mi köze ezeknek a fizikához? A költő i munkára nevel 1.1. A munka az emberi

Részletesebben

A rögzített tengely körül forgó testek kiegyensúlyozottságáról kezdőknek

A rögzített tengely körül forgó testek kiegyensúlyozottságáról kezdőknek A rögzített tengely körül forgó tetek kiegyenúlyozottágáról kezdőknek Bevezeté A faiparban nagyon ok forgó mozgát végző gépelem, zerzám haználato, melyek rende működéének feltétele azok kiegyenúlyozottága.

Részletesebben

ACÉLSZÁL ERŐSÍTÉSŰ VASBETON GERENDÁK REPEDEZETTSÉGI ÁLLAPOTA CRACKIG BEHAVIOUR OF STEEL FIBRE REINFORCED CONCRETE BEAMS

ACÉLSZÁL ERŐSÍTÉSŰ VASBETON GERENDÁK REPEDEZETTSÉGI ÁLLAPOTA CRACKIG BEHAVIOUR OF STEEL FIBRE REINFORCED CONCRETE BEAMS ACÉLSZÁL ERŐSÍTÉSŰ VASBETON GERENDÁK REPEDEZETTSÉGI ÁLLAPOTA CRACKIG BEHAVIOUR OF STEEL FIBRE REINFORCED CONCRETE BEAMS KISS Lilla, VARGA Áko IV. éve építőmérnök hallgató IV. éve építőmérnök hallgató Debreceni

Részletesebben

MŰSZAKI FIZIKA I. Dr. Iványi Miklósné professor emeritus. 5. Előadás

MŰSZAKI FIZIKA I. Dr. Iványi Miklósné professor emeritus. 5. Előadás MŰSZAK FZKA Dr. vány Mklóné profeor emert 5. Előadá PTE PMMK Műzak nformatka Tanzék Műzak Fzka-/EA-V/ Hálózatzámítá Fzka valóág modell Az objektm modellje a rendzer A rendzer megvalóítáa realzácója a hálózat

Részletesebben

Közbenső hőcserélővel ellátott hőszivattyú teljesítménytényezőjének kivizsgálása

Közbenső hőcserélővel ellátott hőszivattyú teljesítménytényezőjének kivizsgálása Közbenső hőcserélővel ellátott hőszivattyú teljesítménytényezőjének kivizsgálása Boros Dorottya Szabadkai Műszaki Szakfőiskola Szabadka, Szerbia dorottya93@gmail.com Összefoglaló: A dolgozatunkban bemutatunk

Részletesebben

Prof. Dr. Farkas István

Prof. Dr. Farkas István NAPENERGIÁS KUTATÁSOK A SZENT ISTVÁN EGYETEMEN MEE - SZIE - Solart System szakmai rendezvény Gödöllő, 2012. május 15. Prof. Dr. Farkas István Szent István Egyetem, Fizika és Folyamatirányítási Tanszék

Részletesebben

Stratégiai zajtérképezés 2007 Fő közlekedési létesítmények LEÍRÓ DOKUMENTÁCIÓ

Stratégiai zajtérképezés 2007 Fő közlekedési létesítmények LEÍRÓ DOKUMENTÁCIÓ Megrendelő: címe: GKM témazám : GKM ügyiratzám: Kötelezettég-vállalá nyilv. záma: Megbízott: címe: Szervezeti egyég: KTI munkazám: Gazdaági é Közlekedéi Miniztérium 155 Budapet, Honvéd u. 13-15. 1/26.

Részletesebben

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése. 1112 Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: 2461783 Telefax: 2461783

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése. 1112 Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: 2461783 Telefax: 2461783 30 ÉV Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése Több napelem, több energia Csak egyszer kell megvenni, utána a villany ingyen van! 1m 2 jóminőségű napelem egy évben akár 150 kwh villamos energiát

Részletesebben

VIII. Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár

VIII. Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár Reinorce Concrete Structure I. / Vabetonzerkezetek I. VIII. Lecture VIII. / VIII. Előaá Reinorce Concrete Structure I. Vabetonzerkezetek I. - Vabeton kereztmetzet kötött é zaba tervezée hajlítára - Dr.

Részletesebben

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet)

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet) oluetriku elve űködő gépek hidrauliku hajtáok (17 é 18 fejezet) 1 Függőlege tegelyű ukaheger dugattyúja 700 kg töegű terhet tart aelyet legfeljebb 6 / ebeéggel zabad üllyeztei A heger belő átérője 50 a

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA XIX.

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA XIX. FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA XIX. Kolozvár, 4. márciu. HNGRS FOGASKRKK THRBÍRÁSÁNAK NÖVLÉSÉT ÉS HORDKÉPLOKALIZÁCIÓJÁT G- VALÓSÍTÓ ALTRNATÍV LFJTÉSI ÓDSZRK LZÉS INVSTIGATION OF ALTRNATIV CYLINDRICAL

Részletesebben

Costa Brava. Lloret de Mar. Hotel Savoy***

Costa Brava. Lloret de Mar. Hotel Savoy*** Szálloda Cota Brava Lloret de Mar Hotel Savoy*** Cota del Mareme Malgrat de Mar Hotel Cartagonova*** Leírá (bővebb leírá található a www.oltravel.hu weboldalon) Fekvée: A zálloda Lloret cendeebb, Fenal-i

Részletesebben

Felszín alatti hidraulika. Dr. Szőcs Péter, Dr. Szabó Imre Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék

Felszín alatti hidraulika. Dr. Szőcs Péter, Dr. Szabó Imre Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék Felzín alatti hidraulika Dr. Szőc Péter, Dr. Szabó Imre Mikolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanzék 1. A felzín alatti vizek termézete áramláa A földi vízkörforgalom (lád 1. ábra) révén a víz

Részletesebben

FIZIKA tankönyvcsaládjainkat

FIZIKA tankönyvcsaládjainkat Bemutatjuk a NAT 2012 é a hozzá kapcolódó új kerettantervek alapján kézült FIZIKA tankönyvcaládjainkat MINDENNAPOK TUDOMÁNYA SOROZAT NAT NAT K e r e t t a n t e r v K e r e t t a n t e r v ÚT A TUDÁSHOZ

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Épületrész (lakás): Megrendelő: Többlakásos lakóház (zártsorú) Hrsz.: III. emeleti lakás Tulajdoni lapszám: III. em. Tanúsító:

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika emelt zint 08 É RETTSÉGI VIZSGA 0. október 7. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utaítáai zerint,

Részletesebben

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont A Mikola Sándor Fizikavereny feladatainak egoldáa Döntı - Gináziu oztály Péc feladat: a) Az elı eetben a koci é a ágne azono a lauláát a dinaika alaegyenlete felhaználáával záolhatjuk: Ma Dy Dy a 6 M ont

Részletesebben

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER GÁZHÁLÓZAT TÉRINFORMATIKAI INTEGRÁCIÓJA

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER GÁZHÁLÓZAT TÉRINFORMATIKAI INTEGRÁCIÓJA M I N E R V A É R I N F O R M A I K A I R E N D S Z E R MINERVA ÉRINFORMAIKAI RENDSZER GÁZHÁLÓZA ÉRINFORMAIKAI INEGRÁCIÓJA C 1 0 O 3 M 4 P u A d tel : 1)4301720 fax:(1)4301719 a R p e S t, é Ú c D i I

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sportegyesület Bodroghalom Közhasznú Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sportegyesület Bodroghalom Közhasznú Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sportegyeület Bodroghalom Közhaznú Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Sportegyeület Bodroghalom 2Gazdálkodái formakód: 521

Részletesebben

Lemezeshőcserélő mérés

Lemezeshőcserélő mérés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Lemezeshőcserélő mérés Hallgatói mérési segédlet Budapest, 2014 1. A hőcserélők típusai

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 1322

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 1322 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: CEGLÉDBERCELI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET A kérelmező zervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1322 Áfa

Részletesebben

Pásztói Sport Klub PSK

Pásztói Sport Klub PSK 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Páztói Sport Klub A kérelmező zervezet rövidített neve: PSK 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt költégek

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csór Truck-Trailer Football Club

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csór Truck-Trailer Football Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Truck-Trailer Football Club A kérelmező zervezet rövidített neve: TTFC. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 621 Áfa levonára

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyközségi Sportklub Sárosd

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyközségi Sportklub Sárosd 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Nagyközégi Sportklub A kérelmező zervezet rövidített neve: NK SC 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1039 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Madocsa Sportegyesület. Madocsa Sportegyesület. Madocsa. 7 0 2 6 Szállás (út, utca) 06209947460 Telefon: Honlap: www.madocsa.hu.

Madocsa Sportegyesület. Madocsa Sportegyesület. Madocsa. 7 0 2 6 Szállás (út, utca) 06209947460 Telefon: Honlap: www.madocsa.hu. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Madoca Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Madoca Sportegyeület 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középzint Javítái-értékeléi útutató 06 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. noveber 6. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fizika középzint

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. tétel Melyek a közutak lényegeebb technikai elemei, műtárgyai, tartozékai? Pálya Pályazint Műtárgyak Alul- é felüljárók

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6357/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6357/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: NYÍRGYULAJ KSE A kérelmező zervezet rövidített neve: NYKSE 2Gazdálkodái formakód:52 3Tagági azonoítózám 58 Áfa levonára a pályázatban igényelt

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Elő Moonmagyaróvári Torna Egylet 194 A kérelmező zervezet rövidített neve: MTE-194 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 2367

Részletesebben

Smart. Solid. Secure.

Smart. Solid. Secure. D-TECH SZEGECSANYÁ ONTROÁT DEFORMÁCIÓN AAPUÓ, TEHERBÍRÓ MEGODÁS Smart. Solid. Secure. The efficient way of PROFESSIONA fatening Smart. INTEIGENS RÖGZÍTÉSI MEGODÁSO Solid. STABI ÉS TARTÓS Secure. TÖBB ÉVTIZEDES

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2014, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

Kísérleti városi kisvízgyűjtő. Szabadka Baja

Kísérleti városi kisvízgyűjtő. Szabadka Baja Kíérleti vároi kivízgyűjtő Szabadka Baja 01..1 01..18. Dokuentáció Tartalojegyzék Tartalojegyzék... 1. 1. Műzaki Leírá..... Geodéziai feléré..... Hidrológiai é hidraulikai éretezé... 6. 4. abeton kiűtárgy

Részletesebben

Szinuszjel-illesztő módszer jeltorzulás mérésekhez 1. Bevezetés 2. A mérés elve

Szinuszjel-illesztő módszer jeltorzulás mérésekhez 1. Bevezetés 2. A mérés elve Szinuzjel-illeztő módzer jeltorzulá méréekhez 1. Bevezeté A hangtechnika világában fonto a hangfeldolgozó hardverek, mint például erőítők, zabályozók, analóg-digitáli é digitáli-analóg átalakítók, illetve

Részletesebben

Hozzájárulás a virtuális erőmű építéséhez: Tartályos PB gáz felhasználás teljes kiváltása az ASA Gyáli telephelyén

Hozzájárulás a virtuális erőmű építéséhez: Tartályos PB gáz felhasználás teljes kiváltása az ASA Gyáli telephelyén Service for the Future Hozzájárulás a virtuális erőmű építéséhez: 13,33 kw Tartályos PB gáz felhasználás teljes kiváltása az ASA Gyáli telephelyén Kőfalusi Viktor ASA Magyarország, László Tamás AEE Magyar

Részletesebben