Nyertesek Észak-magyarországon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyertesek Észak-magyarországon"

Átírás

1

2 Társdlmi Megújulás Opertív Progrm 3.2.3/08/2 Építő közösségek - közművelődési intézmények z egész életen át trtó tnulásért 2. kör: A közművelődés nem formális és informális tnulás szolgáltábn A pályázt célj A közokttási rendszer htékonyságánk közművelődés eszközeivel történő jvítás, ennek keretében gyermek-és ifjúsági korosztály bevonás formális okttást támogtó és kiegészítő új tnulási formákb, nem formális, informális tnulási progrmokb, szolgálttásokb. A hátrányos helyzetű csoportok bekpcsolás z egész életen át trtó tnulás folymtáb, mely közművelődési intézmények és szervezetek nem formális és informális okttásinevelési szolgálttásink fejlesztése és támogtás révén vlósítj meg. A pályázt közvetlen célj közművelődési intézmények lklmssá tétele z új tnulási formák lklmzásár gyermek és ifjúsági korosztály számár, eredménye pedig ezeknek tnulási formáknk z elterjesztése, z intézmények látogtói számánk növelése, formális okttás htékonyságánk növelése. Reméljük, hogy hosszbb távon jobb iskoli eredmények és kisebb lemorzsolódás várhtó progrmokb bevont gyermekek körében. További cél, hogy z iskolrendszeren kívüli képzési szolgálttások z országbn rányosn és minél teljesebb körben legyenek elérhetők. Ezt elsősorbn hátrányos helyzetű kistérségek és települések előnyben részesítése szolgálj. Ami remélhetően hozzájárul térségek és települések népesség-megtrtó képességének növekedéséhez is. A fejlesztések htásként elsősorbn területi és társdlmi hátrányokkl sújtott népesség számár közművelődési intézmények olyn kompetenci- és képességfejlesztő, kár egyénre szbott képzési progrmok nyújtásár lesznek képesek, melyeket ezek csoportok máshol nem érhetnek el, s melyek htás hosszú távon is fenntrthtó és biztosíthtó. A progrmok révén résztvevők tudásánk, kompetenciáink, egyúttl munkerő-pici lklmzkodóképességének növekedése, jvulás várhtó. Országosn 84 pályázt érkezett be kiírásr. Az Észkmgyrországi régióból Borsod-Abúj-Zemplén 11, Heves 5, Nógrád 3 közművelődési intézményének fenntrtój pályázott. A támogtott pályáztok szám országos szinten 41, ebből z Észk-mgyrországi régióbn 9. Nyertesek Észk-mgyrországon

3 Borsod-Abúj-Zemplén Megyei Pedgógii Szkmi, Szkszolgálti és Közművelődési Intézet: Egri Kulturális és Művészeti Központ: Gyöngyös Város Önkormányzt: Htvn Város Önkormányzt: Ifjúsági és Szbdidő Ház Miskolc: Kerecsend Község Önkormányzt: Nógrádmegyer Község Önkormányzt: Sátorljújhely Város Cigány Kisebbségi Önkormányzt: Városi Kulturális Központ és Könyvtár Szerencs: Nógrádmegyer Község Önkormányzt Esély tnulásr A pályázt időtrtm: július június 30. Elnyert támogtás: Ft. Néhány gondolt Nógrádmegyerről Nógrádmegyer 1730 főt számláló település Nógrád megyében, Slgótrján és Szécsény között tlálhtó. Kizárólg csk közúton közelíthető meg. A község Slgótrjánból és Szécsényből rendszeres utóbuszjárttl, Budpestről közvetlen utóbuszjárttl érhető el. A megyeszékhely Slgótrján mellett Blssgyrmt, Szécsény, Pásztó, Bátonyterenye és Rétság rendelkezik városi rnggl. A ht város ht kistérségre bontj megyét, Nógrádmegyer szécsényi kistérségben tlálhtó. Megyert, különböző fellehető források, okirtok 1292-ben említik először, mint Rátót nemzetség birtok. Egy 1294-ben kelt oklevél szerint terület ekkor még vlószínűleg puszt földterület. A település nevének utótgj rr utl, hogy egykor Megyer törzsbeliek települése volt. Régebben 11 tny, illetve puszt trtozott településhez, melyekből már mindössze kettő mrdt. A XIV. százd elején Mrczli László bán fi, Dezső település birtokos, ki 1329-ben Szécsényi Tmás vjdánk dt el. Később Lászlófi Lóránd, mjd Pásztohi Ferenc és Zsigmond tuljdonosok. A XVI. százd közepétől flu török hódoltság része volt. 1633bn, váci nhije-hez trtozott és ht dóköteles háztrtást írt össze török bn Szentmriy György település földesur. A 18. szd.-tól egymást váltották birtokosok, több úri lk is épült itt, mert htár tágs, sok jvkkl bővelkedik jegyezte fel Fényes Elek településről ben megye 17, 900 lkosnál ngyobb lélekszámú fluj közül, Megyer 14. település ben 1000 fő, míg 1869-ben

4 1404 lkój vn településnek. A II. világháború utáni tnácsrendszerben 1973-tól Mgyrgéc és Nógrádmegyer községek közös tnácsbn működtek, Nógrádmegyer székhellyel ben külön önkormányzt, mjd 2002-ben cigány kisebbségi önkormányzt lkult. Az 1950-es évek flu életében is fordultot hoztk, villmosítássl jelentős fejlődés indult meg. Az iprosodás flubn is éreztette htását, lkosság többsége slgótrjáni gyárkbn vgy Nógrádi Szénbányáknál helyezkedett el bn cigányság régi kovácsműhelyben meglpított Vstömegcikk Ipri Szövetkezetet, hol cigány vezetők irányításávl drótkerítést, kályhcsövet, sínszeget gyártottk bn megépült kultúrház, 1967-ben z új iskol és gyógyszertár től kezdve felszámolták putrik 98%-át. A 80s években új óvod, később idősek otthon épült. A rendszerváltás után mezőgzdsági tuljdonviszonyok megváltozásávl, termelőszövetkezet felbomlott, Vstömegcikk Ipri Szövetkezet helyén új üzem kezdte meg működését (MIXED Bt.) A Megyer Kenyér Bt. kenyérrel látj el flut és környező településeket. Jelenleg z önkormányzti intézmények dják helybéli fogllkozttási lehetőség legngyobb részét. Településünk teljes infrstruktúrávl rendelkezik (vezetékes ivóvíz, gázhálózt, szennyvízhálózt, telefon, kábeltévé) x 60-x x Külterület ő 78 f 0-2 é v 77 Nógrádmegyer 2009 évre vontkozó demográfii dti korcsoportonkénti megoszlásbn Forrás: Közigzgtási és Elektronikus Közszolgálttások Központi Hivtl személyidt és lkcímnyilvántrtások Településünkön regisztrált munknélküliek szám: 288 fő. Közcélú foglkozttásbn 30 fő vesz részt, márciustól további 80 fő fogllkozttásár lesz lehetőség. Jelentős munknélküliség, megjelent csládok többgenerációs munknélkülisége is. Az iskolábn tnulók szüleinek 47%- munknélküli, illetve jövedelempótló támogtásbn részesül, szülők 81%- volt jogosult gyermekvédelmi támogtásr. Az iskol tnulóink 82% rom szármzású, 50%- hlmozottn hátrányos helyzetű. A hátrányos helyzet nem csk nygilg érinti csládokt szülők

5 47%- munknélküli, illetve jövedelempótló támogtásból trtj el csládját. A hátrányos helyzet másik összetevője szülők lcsony iskoli végzettsége. Iskoli szinten szülők 83%- 8 áltlános vgy kevesebb, 15%- középfokú, 2%- felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Sokszor jó képességű rom gyerekek z otthoni bizttás, támogtás hiány mitt középfokú tnulmányikt félbehgyják. Az ingerszegény csládi környezet, vlmint csládokbn megfelelő nevelési módszerek hiány mitt, már z iskolkezdéskor hátránnyl indulnk. Legngyobb kihívás számukr z iskoli követelményeknek vló megfelelés, viselkedésbeli és műveltségbeli különbségek leküzdése. A diákok másság tudtukt nehezen képesek feldolgozni, mi jelentős negtív htássl vn iskoli előmenetelükre is. Kevesen vnnk zok, kik z egyéni motivációk mitt, vgy egy tnár htásár válsztották továbbtnulást életcélnk. A flu lkóink 50%- rom szármzású. Az itt élő cigányság legtöbbje önmgát muzsikus cigányok z ún. úri réteg közé sorolj. A tehetősebbek gyermekei szkmát, néhányn diplomát szereztek, és elhgyták flut. A középrétegben is egyre több z olyn cslád, hol gyerekek már nem ismerik cigány nyelvet vlószínűleg könnyebb sszimiláció reményében, sokukt nem tnítnk meg cigány nyelvre. A túlnyomó többség zonbn képzetlen, nem rendelkeznek szükséges kompetenciákkl, így kénytelenek z ország távolbbi részeire ingázni és fekete gzdságbn dolgozni. A fitlok munknélkülisége jelentős problém, főleg rom fitlok esetében. A község méltán büszke szülötteire: Szerémy Zoltán színészre, Rdics István festőművészre, id. Mártonk István költőre, Mártonk Gyul festőre, Géczy Bél gyékényezőre, Gyurkó Pál, Simon József, és rom szármzású Rácz Bél ffrgór. A község hgyományit ápolj helyi sszonykórus, kik helyben gyűjtött népdlokból állítják össze műsorukt. Esély tnulásr pályázt célj M tnulás nem egy egy életkorr jellemző, hnem egy életet átölelő folymt, ezáltl közvetlen célunk, hogy művelődési ház progrm kínáltáb olyn tnulási formákt, lklmkt vonjunk be, melyek hozzá járulnk z egész életen át trtó tnulás ösztönzéséhez. A tnulási lehetőségek helyben vló megvlósítás ngymértékben hozzá járul ehhez célkitűzéshez, hiszen h nem kell utzni, h gyerekek és szülők együtt vehetnek részt néhány fogllkozáson ngyobb lesz részvételi hjlndóság z egyénekben.

6 Céljink: Rövidtávú célunk közokttásbn tnulók illetve hátrányos helyzetű csoportokb trtozók bevonás olyn tevékenységekbe, tnulási formákbn, melyek hozzájárulnk tnulási hjlndóság erősítéséhez. Hosszú távú célunk, hogy minél többen fejezzék be z áltlános iskoli tnulmányokt, kevesebb elegyen lemorzsolódás középiskoli tnulmányok során. A különböző szkkörök, kompetencifejlesztő lklmk segítsék jobb iskoli eredmények elérését. A tnulás iránti igény felkeltésével, szkképzettséggel nem rendelkezők képesek legyenek szkképző iskol vgy OKJ-s tnfolym elvégzésére. A kompetencifejlesztő tréningek htékonybbá tehetik résztvevők munkhelykeresését, ezáltl többen kerülhetnek vissz munkvilágáb. Mindezek mellett hngsúlyt fektetünk prktikus tudás megszerzésére, személyiségfejlesztésre, vlmint projekt áltl lehetővé váló új progrmokkl társdlmi esélyek jvítását elősegíteni. A projekt megvlósítói Projekt menedzsment: Projektmenedzser: Antl Gyul Projekt sszisztens: Sirkó Eszter Pénzügyi vezető: Mihályné Blázs Melind Szkmi vezetők: Közművelődési vezető: Szigeti Lászlóné művelődésszervező Felnőttképzési szkmi módszertni vezető: Kiss Ktlin J.L. Segull Szkképző Iskol Slgótrján Szkmi megvlósításbn közreműkődők: Antlné Bod Ann Mári, Beszkid Zsuzsnn, Békésiné Kerekes Kornéli, Cseh Sándorné, Mártonk Istvánné, Mender István, Ngy Péterné, Sjátné Futó Edin, Szbó Csb, J.L.Segull munktársi, Dnkóné Szecsei Din szécsényi Rendőrkpitányság, vlmint Bbcsány Lászlóné, Bátori Istvánné, Tóthné Mjer Vléri mentálhigiénés szkemberek. Plócföldi Népi Iprművészek Egyesülete, Nógrádmegyer Hgyományiért Egyesület.

7 Az Esély tnulásr pályázt célcsoportji A B komponens célcsoportj közokttásbn résztvevők csoportj. A projekt C, D, és E komponenseinek progrmji kizárólg hátrányos helyzetű célcsoportokr irányulnk. Hátrányos helyzetű célcsoportb trtozó z személy, kire leglább egy meghtározás igz z lábbik közül, és zt megfelelő módon igzolj: Célcsoport meghtározás Romák Igzolásánk módj Önkéntes nyiltkozt, melyhez cstolni kell helyi vgy megyei cigány kisebbségi önkormányzt ennek hiányábn helyi, megyei vgy országos cigány civil szervezet jánlását progrmbn résztvevő személy támogtásánk indoklásávl. Alpfokú iskoli okttásból lemorzsolódottk (Kevesebb, mint 8 áltlános iskoli osztályt elvégzettek) Alcsony végzettségűek (Alpfokú iskoli végzettséggel rendelkezők) Képesítés nélküliek (érettségizett, szkképzettséggel nem rendelkezők) Regisztrált álláskeresők Trtósn inktívk (Munkképes korú, vgyis 15 és 64 év közötti személy, ki leglább 12 hónpj nem fogllkozttott, és nem is regisztrált munknélküli)l GYED-en, GYET-en vgy GYES-en lévők, vgy GYEDről, GYET-ről, GYES-ről munk világáb (legfeljebb ht hónpj) vissztérők Megváltozott munkképességű és fogytékkl élő emberek Pálykezdő munknélküliek (minden olyn 25. életévét be nem töltött személy, ki még nem állt rendszeres, fizetett lklmzásbn) Trtósn álláskeresők (megszkítás nélkül leglább 12 hónpj munknélküli személy) Egyszülős csládbn élők, három vgy több-gyermekes csládbn élők, intézményekben élők (pl. gyermekvédelmi intézmény, szociális bentlkás). Legmgsbb iskoli végzettséget igzoló bizonyítvány másolt Legmgsbb iskoli végzettséget igzoló bizonyítvány másolt Legmgsbb iskoli végzettséget igzoló bizonyítvány másolt Munkügyi központ igzolás munkügyi regisztrációról Munkügyi központ igzolás MÁK vgy OEP igzolás Hivtlos dokumentumok Munkügyi központ igzolás, önkéntes nyiltkozt, TB jogviszony Igzolás Munkügyi központ igzolás Hivtlos dokumentumok Miért előnyökkel jár projektben vló részvétel z egyén számár? közösség számár? Kilkulht egy fjt szemléletváltás Tnulási hjlndóság erősödik Kevesebb lemorzsolódás z iskolákbn Htékonybb munkhelykeresés Felelősségválllás önmgunkért Élethosszig trtó tnulás Helyben tnulhtnk Gyerekek és szülők együtt tnulhtnk Trtlms időtöltés A széles progrmkínált generáló htású Új közösségek jönnek létre Nő község lkosságmegtrtó képessége Információármlás Kommunikáció Monitoring muttók

8 D kompone ns E kompone ns C kompone ns B kompone ns A projekt végére B, D, E komponensben fő, C komponensben 60 fő részvételét terveztük különböző hátrányos helyzetű csoportokb trtozók közül. Természeten komponensek között lesznek átfedések, hiszen vn olyn személy, ki több komponens progrmjáb is bekpcsolódik. A projektbe bevonndó Romák célcsoportok számdti (fő) Kép.nélk. 40 Pálykezdő mn. 15 Gyes, Trt.álláskereső Inktív Reg.állásker. 10 Alpf.isk.okt.lem Alcsony isk. végz 10 Megv munkkép Egy szülős, 3 gyer cs-bn élő Közokt. Résztvevő

9 Az Esély tnulásr projekt keretében z lábbi komponensek kerülnek megvlósításr B.komponens Szkkörök: Célj z okttást kiegészítő, iskolán kívüli progrmok lebonyolítás, különösen z ifjúsági korosztálynk szóló képesség- és kompetencifejlesztő, tehetséggondozó és közművelődési progrmok. Az áltlános iskoli korosztály számár 2009 októberétől, kétheti rendszerességgel, , illetve tnévben következő ht témkörben indítunk szkköröket: Egészséges életmód szkkör 9-10 évesek részére vezeti: Ngy Péterné pedgógus Az eddigi fogllkozások témáj: Mit jelent z egészség?, helyes npirend időgzdálkodás, egy kefires-gyümölcsös édesség közös elkészítése. Az első fogllkozáson egyénileg és csoportbn dolgoztk gyerekek. A táblár szbdon írhttk fel z egészséghez kpcsolódó foglmkt, tuljdonságokt. Az összegyűjtött szvk segítségével meghtároztuk z egészséges életmód lppilléreit. Ezekhez plkátokt készítettünk 3 csoportbnvéletlenszerű csoportlkításbn. Mjd közösen elemeztük z elkészült műveket. A csoportok jól összedolgoztk, egy csoportnál volt z időbeosztássl problém. Második fogllkozás témáj helyes npirend időgzdálkodás volt. Megvittták közös npi feldtikt, mjd zt, hogy kinek milyen egyéni feldt vn otthon. Egyéni munkábn mindenki egy szbdon válsztott délutánját leírt egy lpr (névtelenül is bedhtt), mit felrgsztott táblár. Közösen értékeltük helyes npirendet kékkel, helytelent pirossl pipálták ki. Mindenki szembesülhetett helyes, helytelen szokásiról. Közösen készítettünk egy helyes npirendet egy tnítási npr. A hrmdik fogllkozást egy kefires-gyümölcsös édesség közös elkészítésével kezdődött. A szkkör csoportokbn dolgozv folyttódott. Az emberi testtel és működésével, kiemelten z emésztés, légzés, keringés témkörökkel fogllkoztk. A csoportok kiegészíthették egymás beszámolóit. A fogllkozás végén jóízűen elfogysztották z elkészült édességet.

10 Sport szkkör - vezeti: Szbó Csb pedgógus A fogllkozások során olyn játékokt, játékos gykorltokt helyezünk előtérbe, melyek során gyerekek szó szerint belefeledkeztek munkáb. Vnnk lbdás, kitrtást és erőt igénylő játékok, melyek ngyobb ügyességet és fejlettebb izomztot kívántk. Alklmnként ezért különböző korosztályok csoportokt lkottk. Az lp állóképesség, vlmint csptszellem fejlesztése z elsődleges cél, de ügyelünk rr is, hogy játékok öröme zért önfeledt szórkozás mrdjon. Próbálunk kicsit elszkdni megszokott keretektől. Korosztályuktól függetlenül, játékikb belefeledkező, egymás sikerén és néh ügyetlenségén is mosolyogni tudó rcokt láthtunk. (célbdobás, kötélhúzás, zsákfutás, egyensúly-és ügyességi játékok, feldtok) Célunk is z, hogy ne legyen olyn gyerek, ki nem szeret játszni. Eddig z is beigzolódni látszik, hogy nincs olyn játék, mit senki sem szeretett voln játszni. Nálunk mindenki győztes, hiszen sport vlmilyen formáját válsztv ngyobb z esélye egészségesebben, jobb fizikális- és mentális állpotbn élni z életet. Ének-zene-tánc szkkör Szeretnénk elérni, hogy 6-14 éves korosztály ktív részesévé váljon flu kulturális életének. Kisiskoláskortól kmszkorig bekpcsolni őket olyn kulturális tevékenységekbe, melyek hozzásegíti őket hsznos és értelmes szbdidő eltöltés lehetőségéhez. Célunk zene és ének tnulás széleskörű hozzáférésének biztosítás, z esélyegyenlőség megteremtése, hátrányt szenvedő társdlmi csoportok segítése, oly módon, hogy gyerekeknek lkóhelyükön nyíljon lehetőség közművelődésre. 1. Ének-zene pedgógus vezeti: Antlné Bod Ann Mári A zene szkkör temtikájánk kilkításkor figyelembe vettük szkkörre jelentkező gyerekek összetételét, és rendelkezésre álló hngszerek, eszközök meglétét. Keybord, két gitár, tngóhrmonik és egy mndolin áll rendelkezésünkre. Kiemelt kompetencifejlesztési területként helyi néphgyományok, z érzelmi ttitűd hrmonikus fejlődése,

11 önkifejezés egyéni stílus kilkulás, z egymás iránti tolernci kpott ngyobb hngsúlyt. A művészetokttás ngyon fontos személyiségfejlesztő lehetőség, lklmt d közös munkár, közös szereplésre, közös eredményre. A zene és tánc bepillntást enged különböző művészeti ágztokb, fejleszti esztétiki érzékenységüket. A zenetnulás csoportbn kiemelkedően nehéz feldt, ugynkkor lehetőséget nyújt gyermekeknek z egymás iránti tolernciár. Türelemre nevel és sikerélmény d. 2. Néptánc, modern tánc vezeti: Beszkid Zsuzsnn tnító, tánc és drám pedgógus Korábbn is volt már hsonló kezdeményezés, mit szívesen látogttk gyerekek, de ebben formábn lehetőség nyílt több táncfjtávl is megismerkedni. A táncokt zenészek kísérik, mi külön izglom gyerekek számár, hiszen így z énekben is kipróbálhtják mgukt. A kisebbek játékfűzéseket, illetve párnás táncot tnultk, ngyobbk néptánc mellett megismerkedtek sls, illetve jive néhány lplépésével, mit krácsonyi műsor keretében mutttk be. A táncok sokszínűsége lehetővé teszi, hogy mindenki megtlálj számr legkedvesebbet. Észre vehető, hogy modern táncokt szívesebben táncolják gyerekek, de népi játékok és néptánc is közel áll hozzájuk.

12 Szkköröseink első bemuttkozó fellépésüket mikulási ünnepségen dták, és hgyományosnk számító krácsonyi rjzverseny eredményhirdetésén is felléptek. 3. Cigánytánc vezeti: Cseh Sándorné pedgógus A Művelődési Háznk, úgy gondoljuk, speciális réteg feldt ngyszámbn jelenlévő cigány lkosság kulturális rendezvényekbe vló bevonás. Szükségesnek trtjuk z etniki tudt felszínen trtását, erősítést, sjátos művelődési értékek megtrtását. Korábbn jól működött és népszerű is volt flubn rom táncegyüttes, de régiek kiöregedtek, fitlok és közép korosztály zonbn nem volt fogékony z ilyen kulturális tevékenység iránt. A szkkör indításár elsősorbn gyerekek rom kultúrávl, hgyományokkl vló megismertetésének lehetősége motivált. Szeretnénk, hogy megváltozzon hozzáállásuk kultúrához, környezetükhöz. Szeretnénk elérni romák kultúrájánk befogdását és elismerését, megpróbálni többség romákkl szembeni ttitűdjén változttni. A fogllkozások 2010 jnuárjábn indultk. Környezet és természetvédelmi szkkör évesek részére vezeti: Békésiné Kerekes Kornéli pedgógus A környezet és természetvédelmi szkkör meglkulás ngyon sok felső tgoztos tnuló figyelmét felkeltette. Elsődlegesen természettudományos kompetenciák, másodsorbn z nynyelvi kompetenciák fejlesztését tűztük ki. A szkkörön z első két lklomml, koopertív technikávl dolgoztk gyerekek és globális felmelegedéshez kpcsolódó lpfoglmkkl ismerkedtek meg. A csoportok összetétele z első lklomml úgy lett kilkítv, hogy mind négy évfolymból voltk benne tnulók. Az interktív táblán következő lpfoglmk szerepeltek: globális felmelegedés, időjárás, éghjlt, üvegházhtású gázok, üvegházhtás, gleccserek olvdás, jégspkák olvdás, cspdékképződés, szárzság, jégkorszk. Memórifejlesztő gykorlttl ezeket kifejezéseket együtt le kellett jegyezniük, mjd egy csoport sztlár helyezett szövegben ezeket szvkt felismerni, értelmezni. A csoportmegbeszélések után együtt értelmezték kifejezéseket, ngy hngsúlyt fektetve globális felmelegedés foglmár.

13 Zárásként csoportok plkáton összegezték rjzos formábn tnultkt. Második lklomml ngyobb gyerekek önállón, kisebbek szkkörvezető irányításávl dolgoztk. Olyn keresztrejtvényt szerkesztettek, melynek megoldás globális felmelegedés és z éghjlt volt. Kizárólg témához kpcsolódó kérdéseket tehettek fel. A kisebbek rengeteget kérdést gyártottk, melyből végül szkmilg legjobbt jegyezték fel. Olyn diákok is bátrn megszólltk, kik z iskolábn háttérbe szorulv érzik mgukt, sikerélményük volt. A ngyobbk földrjzi ismeretekkel gzdgított kérdéseket lkottk. Az első két lklom lehetőséget nyújtott rr, hogy z lpfoglmk tisztázás után globális felmelegedés okivl és következményeivel fogllkozhssunk. Kézműves szkkör 9-11 évesek részére vezeti: Mártonk Istvánné szbdidő szervező, népi játszóház vezető Elmondhtjuk, hogy npjinkbn kevés lehetősége nyílik gyerekeknek z ktivitásr, és ez sjnos egyránt igz flun és városon élőkre is. Szbd idejük ngy részét tévézéssel, számítógépezéssel töltik. Emitt úgy érezzük, hogy fontos helye vn kézműves fogllkozásoknk npjinkbn. Ez z fogllkozás, hol gyerekeknek lklmuk nyílik teljes kibontkozásr, mind értelmi, érzelmi, mind pedig mnuális téren. A fogllkozásokon közelebb kerülhetünk egymáshoz, ezáltl jobbn megismerhetik egymást, együtt bele lehet feledkezni játékb, z lkotás örömébe. A kézműves fogllkozások nemcsk z új készségek, szokások, erkölcsi tuljdonságok elsjátításár, hnem kpcsoltok kilkításár is lklmt

14 d. Ezek tevé-kenységek gyere-kek számár nem-csk örömforrást jelentenek, hnem növelik közösségi érzést, fokozzák z lklmzkodó készséget is. Nem művészi értékű produkciók, tárgyk létre hozás cél, hnem z esztétiki érzékük, kézügyességük fejlesztése. Ezek fogllkozások felfedezés, z lkotás örömét, vlmint jó hngultú szbdidő eltöltésének élményét nyújtj gyerekeknek. Az elkészített tárgykt hz lehet vinni, büszkeséget éreznek, hiszen megízlelhetik sját lkotás örömét. (Örömmel vitték hz gyerekek töklámpást, krácsony előtt szépen kikelt Luc búzát, és sját készítésű mézesklácsot.) A kézműves fogllkozások lklmávl ngy hngsúlyt fektetünk gyerekek hgyományokkl vló megismertetésére is, pl.: Miót ünnep hlloween? Téli ünnepkör: dvent. András nphoz és Luc nphoz kpcsolódó szokások: Luc búz, Lucázás. Közbiztonság és prevenció, DADA szkkör 1 osztályosoknk vezeti: Dnkóné Szecsei Dián r.szds szécsényi Rendőrkpitányság A D.A.D.A. Progrm olyn áltlános iskolás korosztálynk szóló képzési, nevelési projekt, mely veszélyhelyzetek felismerésére, elemzésére és döntési készség elsjátításár tnítj őket. A progrm lényege, hogy rendőrkpitányság egy erre jól felkészített munktárs meghtározott temtik és tnnyg szerint rendszeresen, fogllkozást vezet gyerekeknek. Ez zért fontos, mert ő z személy, ki olyn elsődleges, hiteles információkt közvetít gyermekeknek, melyet sját gykorlti tpsztltából merít. A D.A.D.A. tuljdonképpen egy személyiségfejlesztő, helyes önértékelésre nevelő, önbecsülést építő progrm, melynek célj, hogy gyermekek mindenkor felismerjék veszélyhelyzeteket, meg tudják különböztetni pozitív és negtív befolyásolásokt. Ki tudják számítni döntéseik, cselekedeteik következményét, eredményét. Képesek legyenek ellenállni még kortársiktól érkező csábításnk,

15 kínálásnk is, konfliktushelyzeteiket úgy oldják meg, hogy bból kikerülve ne érezzék vesztesnek mgukt. A progrm módszere szituációs és szerepjáték, vlmint z irányított beszélgetés. Az okttó rendőr játékos, könnyen befogdhtó formábn dolgozz fel z egyes nygrészeket gyerekekkel. Egy-egy vlóságos, vgy meseszerű élethelyzet eljátszásávl, mintegy sját mguk vonják le helyzetből dódó konzekvenciákt. A fogllkozás meghtározott tnnyg szerint folyik, eltérés csk fogllkozást vezető szkember személyiségéből, szkmi és élettpsztltából, vlmint gyermekektől érkezett kérdésekből, rekciókból, illetve helyi sjátosságokból dódht. Kiscsoportos tehetséggondozás: Tnévenként lklomml elsősorbn megyei, országos versenyeken (skk, KRESZ, kerékpáros versenyek) résztvevő gyerekek felkészítését, illetve 7 évfolymosok továbbtnulásr vló felkészítését vlósítjuk meg progrm keretében. A fogllkozásokon mximum 8 fő részvételére vn lehetőség, így kiemelkedő eredményt elérő gyerekeknek nyújtunk segítséget felkészüléshez, kiegészítve ez áltl z áltlános iskolábn zjló szkköri munkát. Skk tehetséggondozást - vezeti Mender István többszörös megyei bjnok, NB I. cspttg, nemzetközileg regisztrált skkozó Településünkön ngy hgyomány vn skknk. Az iskol tnulói évről-évre kiváló eredményeket érnek el megyei skkversenyeken, egyéni és csptversenyben is. Néhány éve megyei csptversenyt is megnyerték, és eljutottk z országos döntőbe. Mivel z áltlános iskolábn tömegsport szinten fogllkoznk skkl, úgy gondoltuk, hogy lehetőséget biztosítunk ezzel fogllkozássl rr, hogy tehetségesebb gyerekek szkember segítségével készülhessenek versenyekre. A skk, mint elmefejlesztő módszer, sokt segít gyerekeknek problémmegoldó és elvont gondolkodásbn és visszht mindennpi életükre is. Mint versenysport segíti z önkifejezésüket, helytállásukt, kitrtásukt. A csoport heterogén összetételű, okttásuk két 7 fős csoportbn történik. KRESZ tehetséggondozás pedgógus - vezeti Antl Gyul Az elmúlt negyedévben szándékosn csk két lklomml trtottunk fogllkozást tehetséggondozásbn résztvevő gyerekek részére, mivel versenyek területi, megyei és országos döntői tvszi időszkbn kerülnek megrendezésre, jobb eredményelérésének

16 reményében 2010-es év első és második negyedévébe heti rendszerességgel trtjuk fogllkozások többségét. Továbbtnulásr vló felkészítés - vezeti Sjátné Futó Edin pedgógus Az áltlános iskol 7-8. osztályosi több éve vesznek részt z Útrvló progrmbn, melynek célj hátrányos helyzetű tnulók esélyegyenlőségének jvítás. A progrmbn pályázt útján kerülhetnek be, így zokt 7 évfolymon tnuló gyerekeknek, kik mentorprogrmb nem jutottk be, projekt keretén belül szeretnénk segíteni továbbtnulásr vló felkészülésüket. A kiscsoportos fogllkozások elsődleges célj: tehetséggondozás, illetve továbbtnulásr vló felkészítés. Az első fogllkozások során gyerekek személyiségük mélyebb megismerésére helyeződött hngsúlyt. Hiszen hhoz, hogy jó döntést hozznk szükség vn rr, hogy megismerjék önmgukt, tisztábn legyenek képességeikkel, szükségleteikkel, igényeikkel, lehetőségeikkel, illetve nem utolsósorbn munkerő pici lehetőségekkel. A csoportból négy fő érettségit dó intézménybe szeretne felvételt nyerni, de még nincs kilkult elképzelésük, hogy melyik intézményben szeretnének felvételizni. Két főnek nincs még elképzelése, egy fő jelölt meg szkmát. A tehetséggondozás kpcsán elsősorbn felvételi tntárgyk: mgyr nyelvtn, mgyr irodlom, és mtemtik tntárgyból fontos gykorlás. Az előző évek felvételi feldtsorit oldották meg nehézségi sorrendben. Minden feldtsor végén közösen jvították z esetleges hibákt. Véleményünk szerint, eredményesek z eddigi fogllkozások, reméljük, hogy erőfeszítéseinknek meglesz z eredménye. Nyári táborok: Az áltlános iskolás korosztály számár progrm keretén belül két lklomml szervezünk nyári npközis tábort művelődési házbn, egy lklomml pedig Blton mellett rendezünk tábort számukr július 27 - ugusztus 8 között 35 fő részvételével 10 npos npközis táborzjlott művelődési házbn. A táborbn szervezett tnulási lklmk kompetencifejlesztés több területét is érintették: rom kultúr, néptánc, kosárfonás, szövés, gyöngyfűzés, népi játékok, hon és népismeret. A nyári táborbn tnult néptáncot Szüreti rendezvényen dták elő gyerekek, melyhez zenei kíséretet kompetencifejlesztő

17 táborbn részt vevők szolgálttták, ngy siker rttk közös produkcióvl. A kompetencifejlesztő fogllkozásokt Cseh Sándor Imréné, Vny Viktóri, Beszkid Zsuzsnn pedgógusok, és Mártonk Istvánné szbdidő szervező vezette nyrán ismét meghirdetjük nyári npközis tábort 35 fő részére július 5 július 11 között Bltonlmádibn 25 fő (z áltlános iskol 4-8 évfolymán tnuló) 7 npos természetvédelmi nyári táborbn vehet részt. A környezetvédelmi nyári tábor kísérő pedgógusi: Békésiné Kerekes Kornéli, Antlné Bod Ann Mári, Antl Gyul, Szbó Csb pedgógusok C. komponens A digitális kompetenciák fejlesztése, digitális írástudás lpkompetenciáink megszerzése november végé-től megvlósuló képzés során 4*20 órábn fő részére z lpfokú számítástech-niki ismeretek, internet, e-szolgálttások és Ügyfélkpu hsználtá-nk elsjátításár nyílik lehetőség. 120 órábn pedig ECDL strt vizsgár vló felkészítés kezdődik el. A képzésekbe helyi lkosok mellett környező települések lkói is bekpcsolódhtnk. Az informtiki képzések slgótrjáni JL Segull Szkképző Iskolávl (AL: 0381, Nyilv.Sz: ) kötött szkmi együttműködés lpján zjlik. D. komponens

18 Célunk társdlmi tnulási folymt elősegítése gyermekkortól kezdve, mely hozzá járul z állmpolgári részvétel fejlesztéséhez, hátrányos helyzetű egyének és csoportok jogérvényesítéséhez, demokrtikus kötelezettségek és jogok tudtosításához, mgyr és z európi társdlom demokrtikus működésének stbilizálásához és fejlődéséhez. Aktív állmpolgárságr, demokráciár nevelés: A demokrtikus jogállmbn társdlom fejlődésének és z egyén sikerességének, boldogulásánk s nem ritkán boldogságánk is egyik fontos feltétele z egyén részvétele civil társdlom, lkóhelyi, szkmi, kulturális közösség életében és/vgy politiki életben. Olyn részvétel, melyet megfelelő tudás, társdlmi együttélés szbályink kölcsönös betrtás, z erőszkmentesség jellemez, és z emberi jogok, demokráci értékeinek tisztelete vezérel. Tervezett tevékenységek: A demokrtikus megismerése intézményrendszerek Egy npos progrmok keretében IV. név II. név közötti időszkbn összesen 8 lklomml, fő részvételével, demokrtikus intézményrendszerek megismerése célunk. Budpesten, megyében illetve régióbn működő intézmények felkeresésével. Ellátogtunk Prlmentbe, z Alkotmánybírósághoz, köztárssági elnök munkhelyére, jogvédő szervezetekhez, cigány érdekképviseleti szervezetekhez. Önkéntes progrmokkl vló megismerkedés és z upponyi Kmszprlment munkájánk megismerése is szerepel progrmok között. A szkmi progrmokt kulturális progrmokkl egészítjük ki. Első lklomml november 16.-án Prlmentbe látogttunk el. Célcsoportunk hátrányos helyzetű éves korosztály, 7. évfolymostól z érettségire készülőig. Azt tpsztltuk, hogy nem csk szülők és gyerekek örültek lehetőségnek, hnem kikérővel megkeresett középiskoláktól is pozitív visszjelzéseket kptunk. Köszönetünket fejezzük ki Borenszki Ervin országgyűlési képviselő úrnk, ki segítségünkre volt látogtás megszervezésében és személyes fogdott minket Prlmentbe. Képviselő úr részt vett z Országház Civil Irodáj áltl részünkre szervezett progrmokon is. Bepillnthttunk prlmenti ülésterembe is, hol szécsényi válsztókörzet képviselője, Ngy Andor intézett interpellációt Gráf József miniszterhez. Kulturális elemként Láthttln Kiállítást néztük meg szociális kompetenciák erősítése és z esélyegyenlőség jegyében.

19 Az idősebb korosztály számár is szeretnénk lehetőséget biztosítni progrm ideje ltt, hogy megismerkedjenek Prlmentben zjló munkávl. Kiscsoportos fogllkozások - vezeti: Vny Viktóri pedgógus IV. név II. név közötti időszkbn 20 lklomml kiscsoportos fogllkozások keretében szociális kompetenciák erősítésére fordítunk ngy hngsúlyt. Az lpvető emberi jogokról, kötelezettségekről, szociális kérdésekről ismeretátdásr törekszünk. A kiscsoportos foglkozásoktól elsősorbn zt várjuk, hogy z itt kpott ismeretek, készségek jvítsnk hátrányos helyzetűek lehetőségein. E. kompomens Megtrtó képességet segítő közösségi progrmok támogtás, helyi értékek korszerű keretek közötti lklmzását elősegítő közösségi progrmok támogtásávl. Tervezett tevékenységek: Önismereti és személyiségfejlesztő tréning A tréningek mottójánk Mári Sándor szvit is válszthtnánk: z ember színes, bonyolult, félelmetes és ngyszerű csod. Egy npos progrmok keretében jnuár-március hónpbn 6 lklomml 6 órás önismereti és személyiségfejlesztő tréninget szervezünk gyerek, ifjúsági és felnőtt csoportoknk. Az önismereti, személyiségfejlesztő csoportokbn vló részvételt zoknk jánljuk, kik fejleszteni szeretnék z önismeret szintjüket, társs készségeiket, kik kpcsolti nehézségekkel küzdenek. Akár munkhelyi, társkpcsolti, önbizlomml, önbecsülés hiányávl kpcsoltos társs nehézségekről vn szó. Az önismereti, személyiségfejlesztő csoport egyik jellemzője, hogy csoporton belül zjló munk ngyon hsonlít vló élethez. A csoport tgji megosztják többiekkel személyes problémáikt. Alpszbály, hogy csoporton belül elhngzott információkt csoporttitokként kell kezelni. Az önismereti tréning során nő z egyén önbecsülése és z önbizlm, és személyiségfejlesztés eredményeképpen nem fogj engedni, hogy tehetetlen és kiszolgálttott emberként kezeljék. Csökken rossz hngult, nyugtlnság, ingerlékenység. Kretívbb lehet zokon területeken, hol eddig z önbizlomhiányod mitt nem mert lbdáb rúgni. A csoportokt Hrmóniábn világgl Mentálhigiénés Közhsznú Egyesületben dolgozó mentálhigiénés szkemberek vezetik.

20 Tnulás-tnítás - vezeti: Vny Viktóri pedgógus 2010 februárjától 10 lklomml 2x45 percben zjló fogllkozások célj gyerek-szülő tnulópárok kilkítás nnk érdekében, hogy z lcsony iskoli végzettséggel rendelkező szülők htékonybbn vegyenek részt gyerekek otthoni felkészülésében. A htékony, önálló tnulás: A htékony, önálló tnulás zt jelenti, hogy z egyén képes kitrtón tnulni, sját tnulását megszervezni egyénileg és csoportbn egyránt, ideértve z idővel és z információvl vló htékony gzdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri tnulás folymtát. Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmuttások keresését és lklmzását jelenti. A htékony és önálló tnulás rr készteti tnulót, hogy előzetes tnulási és élettpsztltir építve tudását és képességeit helyzetek sokságábn hsználj, otthon, munkábn, tnulási és képzési folymtibn egyránt. A motiváció és mgbiztosság e kompetenci elengedhetetlen eleme. Kezdeményező és válllkozó készség kilkítás A 2010-ben tervezett kiscsoportos fogllkozásoknk és csoport munkáknk célj, beilleszkedéshez, munkvállláshoz, esetleges önálló válllkozás elindításához nélkülözhetetlen kezdeményező és válllkozó készség kilkítás vlmint megfelelő kommunikáció elsjátítás. Három 20 fős csoport indítását tervezzük, kik órábn megismerkedhet személyes és válllkozói készségek területén z lábbi témkörökkel: Válllkozói ismeretek: A "Válllkozói ismeretek" modul segítségével résztvevők megismerkedhetnek válllkozói lét jogi, munkjogi, gzdsági sjátosságivl, összehsonlítv zokt munkválllói státusz jellemzőivel. Képet nyerhetnek z egyéni és társs válllkozási formák zonos és eltérő vonásiról, terület jogi szbályozásánk legfontosbb srkköveiről. Megismerkedhetnek z ügyintézés korszerű módszereivel pl. eügyintézés, vlmint pénzügyi dminisztrációs feldtok mindennpi gykorltávl is. Önmenedzselés: Hogyn gzdálkodjm z időmmel és z életemmel? (Időmenedzselés) Hogyn tudok csoportbn, csptbn dolgozni? Mrketing:

Természetvédel em világnyelven

Természetvédel em világnyelven Természetvédel em világnyelven NTP-KKT-A-14-0071 Nyertes pályázt Suli Hrmóni Áltlános Iskol és Óvod 8767 Felsőrjk, Szbdság u. 46. Intézményünk Nemzeti Tehetség Progrm áltl kiírt, A kisiskolák tehetségsegítő

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben.

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben. Hírlevél XVI. évfolym 204. szám 2011. május A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten

Részletesebben

PROGRAMTERV. 1.Az intézmény és környezetének bemutatása. Milyen gondolatok vezettek a modell bevezetésére. Mire használhatók a mérések eredményei.

PROGRAMTERV. 1.Az intézmény és környezetének bemutatása. Milyen gondolatok vezettek a modell bevezetésére. Mire használhatók a mérések eredményei. PROGRAMTERV A Bogyiszlói Áltlános Iskol TÁMOP-.1.4.B-1/1-201-0001 KÖZNEVELÉS AZ ISKOLÁBAN - MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA pályáztánk megvlósítási terve 10.22.. ór Időór 4 Tevékenység Feldt Tém/Trtlom

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

Bács Kiskun Megyei Közművelődési

Bács Kiskun Megyei Közművelődési Hírlevél XVII. évfolym 223. szám 2012. december A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2006. év

Szöveges beszámoló 2006. év Szociális és Munkügyi Minisztérium Zlegerszegi Gyermekotthon 8900. Zlegerszeg, Post út 144. pf.: 177. Tel.: 92/599-392, 92/599-395, Fx: 92/599-391, E-mil: zegigyermekotth@xelero.hu Szöveges beszámoló 2006.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Zirc város 2010. évi Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogdás Elődó: Ksper Ágot, z Okttási, Kulturális

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A fenntrtó áltl engedélyezett osztályok 2014/2015-ös tnévben Évfolym Osztály Mészöly Géz Ált. Isk. Szent István Ált. Isk./fő fő SNI Nev. Tn. fő SNI Nev. Tn 1. 1. 10 2 1 1/

Részletesebben

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés Hírlevél XV. évfolym 198. szám 2010. november A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ingyenes képzés Intézetünkben weblp- és kidványtervezés

Részletesebben

IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv

IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét jvító kcióterv Társdlomfejlesztési és Módszertni Szolgálttó Központ 2014 Társdlomfejlesztési Módszertni és Szolgálttó Központ Nonprofit Kft. 1095 Budpest

Részletesebben

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig Beszámoló TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0071 Az Asbóth Sándor Térségi Középiskol, Szkiskol és Kollégium felkészülése referenci intézményi szolgálttások minőségi ellátásár 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Részletesebben

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október Hírlevél XVII. évfolym 221. szám 2012. október Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Újból lehet pályázni Kulturális intézmények rzvétele tnórán

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. sz. Országspecifikus jánlás: Pénzügyi stbilitás A Stbilitási és Növekedési Pktum előírásihoz, konkrétn z dósságcsökkentési szbályhoz képest

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észk-lföldi Opertív Progrm 4. Prioritás Humán infrstruktúr Akcióterv vezetıi összefoglló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemuttás 1.1. Prioritások trtlm Prioritás neve, szám Prioritás rövid trtlm (mx.

Részletesebben

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben.

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben. Hírlevél XVI. évfolym 208. szám 2011. szeptember A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kommunikáció és protokoll z okttási és közművelődési

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

1,800,000 1,500,000 2,948,652 1,500,000 3,545,000 2,000,000. Mezőségi csángó kollégium 2,725,751 1,500,000

1,800,000 1,500,000 2,948,652 1,500,000 3,545,000 2,000,000. Mezőségi csángó kollégium 2,725,751 1,500,000 Románii szervezetek áltl benyújtott pályáztok 1.1. 1228/2007 1.1. 1257/2007 1.1. 1293/2007 1.1. 1323/2007 1.1. 1292/2007 Ady Endre Kulturális Klotszent király Ady-Sinci Áltlános Iskol, Szilágycseh Szilágycseh

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Hírlevél XVII. évfolym 216. szám 2012. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ajánljuk továbbképzeinket Kulturális szkemberek továbbképze

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6.

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6. FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pp Károly u. 4-6. Nyilvántrtási szám: 01-0849-04 Akkreditációs ljstromszám: AL-2057 Prtneri ségmérés 2011. november Közlpítványunk

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi 2008. május Átdolgozv: 2009. május HitesyBrtuczHolli Euroconsulting Kft. 1124 Budpest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790

Részletesebben

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én.

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én. Hírlevél XVI. évfolym 206-207. szám 2011. július-ugusztus A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Szeptember végén szvlóverseny A Bács-Kiskun

Részletesebben

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet a rendelet 6. (1) bekezdéséhez. Alaptevékenységen belül a tevékenység megnevezése. Ötv. Okt.

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet a rendelet 6. (1) bekezdéséhez. Alaptevékenységen belül a tevékenység megnevezése. Ötv. Okt. ek körére melléklet rendelet 6. (1) bekezdéséhez en belül i (H nem elegendı, más sját kerül 813000 Zöldterületkezelés prkosítás, zöldterületek gondozás, lkóházk környezetének és közterületek füvesítése,

Részletesebben

201 5. július - augusztus - szeptember XVIII. évfolyam 5. szám MEZŐSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Igen tisztelt Olvasó!

201 5. július - augusztus - szeptember XVIII. évfolyam 5. szám MEZŐSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Igen tisztelt Olvasó! MEZŐKIÁLTÓ 201 5. július - ugusztus - szeptember XVIII. évfolym 5. szám MEZŐSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A trtlomból - Polgármesteri vezércikk - Bábszkkör - Pályázti beszámoló - Európi Mobilitási

Részletesebben

GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS

GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS A kuttást Nemeskéri István emlékének jánljuk! A Gyorsjelentés elkészítésében közreműködött: Buer Bél Bzsly Blázs Berényi Eszter Mrián Bél Máder Miklós Péter Molnár Zsuzsnn Perényi Szilvi

Részletesebben

A Hunfalvy-Ökoiskola

A Hunfalvy-Ökoiskola A Hunflvy-Ökoiskol Hunflvy János, ez mi mércével mérve is európi hírő tudós legngyobb sikerei közepette sem feledkezett meg rról, hogy szőkebb környezetét, Vízivárost építse és ápolj. Már sokn tudjuk,

Részletesebben

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket.

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket. Hírlevél XVI. évfolym 200. szám 2011. jnuár A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Minőségfejlesztés közművelődésben - ingyenes képzés

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról Csorvási Hírdó 2010. július-ugusztus KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 7.-8. SZÁM Tájékozttó helyi önkormányzti képviselők és polgármesterek 2010. évi válsztásán érvényes és htályos szbályokról A címben jelzett

Részletesebben

FÖLDRAJZ ALAPKÉPZÉSI SZAK

FÖLDRAJZ ALAPKÉPZÉSI SZAK FÖLDRAJZ ALAPKÉPZÉSI SZAK Képzési és kimeneti követelmények. Az lpképzési szk megnevezése: földrjz (Geogrphy). Az lpképzési szkon szerezhető végzettségi szint és szkképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Heves Megye Önkormányzatának 15/2011. (VII. 06.) HMÖ rendelete a Megyei Önkormányzat és intézményei 2011. évi közbenső beszámolójáról

Heves Megye Önkormányzatának 15/2011. (VII. 06.) HMÖ rendelete a Megyei Önkormányzat és intézményei 2011. évi közbenső beszámolójáról Heves Megye Önkormányztánk 15/2011. (VII. 06.) HMÖ rendelete Megyei Önkormányzt és intézményei közbenső beolójáról Heves Megye Közgyűlése helyi önkormányztok dósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NAGYECSED Ngyecsed EcsediLápi Mikrotérség központj IVSNgyecsed TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. VÁROS SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 10 3. VÁROS SZINTŰ

Részletesebben

ISKOLÁD. A tartalomból. Az OÁMK Simon István Utcai Általános Iskolája Diákönkormányzatának Lapja 2010. március - június. Csukás István: Tanévzáró

ISKOLÁD. A tartalomból. Az OÁMK Simon István Utcai Általános Iskolája Diákönkormányzatának Lapja 2010. március - június. Csukás István: Tanévzáró Az OÁMK Simon István Utci Áltlános Iskoláj Diákönkormányztánk Lpj 2010. március - június Csukás István: Tnévzáró Félre irk, sutb tásk, vidám szemünk ne is láss, vigyük gyorsn pdlásr, őszig legyen ott lkás.

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Jegyzőkönyv melléklet 11. npirendi ponthoz A 154/2008. (V. 29.) Kgy. htározt melléklete 2008. február Készítették: : Dr. Fodor Tmás, polgármester Kuslits Tibor, városi főépítész Soós Ákos, pályázti referens

Részletesebben

Kecskemét HÍRLEVÉL. MMSz. A Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium tagja. Emlékeztető a balatonföldvári országos konferenciáról

Kecskemét HÍRLEVÉL. MMSz. A Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium tagja. Emlékeztető a balatonföldvári országos konferenciáról MMSz Kecskemét A Dél-lföldi Regionális Szociális Módszertni Konzorcium tgj V. évfolym/3. szám HÍRLEVÉL Trtlom Emlékeztető bltonföldvári országos konferenciáról Szociális chrt indult útjár hjléktln emberekért

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Kiszelovics és Társ Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Krczg L. út 11. I/11. Irod: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2011. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (2/2005

Részletesebben

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Debrecen, 2004 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Eszik Zoltán ISBN 963 216 629 9 A kötet Phre ACCESS 2001 támogtásávl jött létre Kidó:

Részletesebben

Különszám A PRESBITERI TISZTSÉG

Különszám A PRESBITERI TISZTSÉG H Í V Ó SZ Ó Különszám Szigetszentmiklós-Kossuth utci Református Egyházközség lpj A PRESBITERI TISZTSÉG Tisztelt Gyülekezet, Kedves Testvérek! A Kánon szerint egyházunk zsintpresbiteri egyház, mi zt jelenti,

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön Hírlevél XVI. évfolym 201. szám 2011. február A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Hgyomásnyos Dél-lföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program SZENTMÁRTONKÁTA Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program SZENTMÁRTONKÁTA Nagyközség Önkormányzata ÁROP-..6-22-22-2 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitik kpcitásánk biztosítás Helyi Esélyegyenlőségi Progrm SZENTMÁRTONKÁTA Ngyközség Önkormányzt 23. december Türr István Képző és Kuttó Intézet Cím: 54

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában Hírlevél XVII. évfolym 220. szám 2012. szeptember A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Régiós közművelődési szkmi konferenci Értékőrzés,

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

Felvételi vizsga az ESZI-ben

Felvételi vizsga az ESZI-ben 09. november Szeretettel köszöntelek z Energetiki Szkközépiskol és Kollégium diákji és tnári nevében! Felvételi vizsg z ESZI-ben 1986-bn nyitottuk meg kpunkt z ország első válllti iskolájként Pksi Atomerőmű

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

Ellenırzési nyomvonal szabályzat (SZMSZ melléklet)

Ellenırzési nyomvonal szabályzat (SZMSZ melléklet) II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár A folymtb épített, elızetes és utólgos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szbályztához kpcsolódó Ellenırzési nyomvonl szbályzt (SZMSZ melléklet) Jóváhgyt: -.... Jóváhgyás idıpontj:

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál Az önkormányzti feldtok átlkítás áltl érintett szkmi és támogtó folymtok felülvizsgált Soltvdkert Város Önkormányztánál z ÁROP1.A.5201320130084 kódszámú projekt megvlósításához kpcsolódón Trtlomjegyzék

Részletesebben

Javaslatok a 2014-2020-as fejlesztéspolitikai programok számára

Javaslatok a 2014-2020-as fejlesztéspolitikai programok számára Jvsltok 2014-2020-s fejlesztéspolitiki progrmok számár A progrm neve: Budpesti elıvárosi utóbusz-hálózt fejlesztése A problém, melyre progrmtól megoldást várunk: A budpesti elıvárosi forglmt kiszolgáló

Részletesebben

Országgyűlési képviselőválasztás Csorváson

Országgyűlési képviselőválasztás Csorváson Csorvási Hírdó KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 3.-4. SZÁM Országgyűlési képviselőválsztás Csorváson 2010. április 11-én városunk minden válsztójoggl rendelkező lkos élhetett állmpolgári jogávl, zz szvzássl

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 4. szám 2012. november 21.

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 4. szám 2012. november 21. A Kiemelkedően Közhsznú Fehér Bot Alpítvány lpj 12. évfolym 4. szám 21. TARTALOM - Nyílt np Hjdúböszörményi irodábn - Gyermektlálkozó kistérségi szinten - Spotnp Debrecenben - Zene füleimnek kulturális

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügy és Közgzdságtn Tnszék Doktori Iskol vezetője: DR. KEREKES SÁNDOR egyetemi tnár Témvezető: DR. BÁNFI TAMÁS egyetemi tnár Társ-témvezető:

Részletesebben

A munka törvénykönyve szabadságra vonatkozó rendelkezései

A munka törvénykönyve szabadságra vonatkozó rendelkezései A munk törvénykönyve szbdságr vontkozó rendelkezései Htályb lépés, szbályozás természete 2013. jnuár elsejével htályb léptek munk törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény ( továbbikbn: Mt.) szbdságr

Részletesebben

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu Mgyr Regionális Fejlesztési és Urbnisztiki Közhsznú Társság Térségi Tervezési Irod 1016 Budpest I., Gellérthegy u. 30-32. A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI

Részletesebben

LEVÉLTŐL -PEKINGIG Községünk díszpolgára Sastin Marianna

LEVÉLTŐL -PEKINGIG Községünk díszpolgára Sastin Marianna Levél Önkormányztánk időszki lpj LEVÉLTŐL -PEKINGIG Községünk díszpolgár Sstin Mrinn 1983. július 10-én született, szüleivel 1987 ót éltek Levélen, 2006-tól már Budpesten él. Tnulmányit levéli áltlános

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

A Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület idei nyári táborai

A Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület idei nyári táborai Hírlevél XVI. évfolym 205. szám 2011. június A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Dun Tisz közi Népművzeti Egyesület idei nyári tábori

Részletesebben

JOIS 800. ÉVES! Levél Önkormányzatának időszaki lapja

JOIS 800. ÉVES! Levél Önkormányzatának időszaki lapja Levél ánk időszki lpj ELBALLAGTAK... Eljött ez np is! M elbúcsúztok kedves iskolátoktól, elköszöntök tnáritoktól és tőlünk, diáktársktól is. Nyolc éve már, hogy elsősként félve léptétek át z iskol küszöbét.

Részletesebben

Dél alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncválogató 2010. március 20 21. Kiskőrös

Dél alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncválogató 2010. március 20 21. Kiskőrös Hírlevél XV. évfolym 191. szám 2010. március BácsKiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj KULTÚRHÁZK ÉJJEL NPPL KÉPZŐMŰVÉSZET jegyében 2010. szeptember

Részletesebben

Bács Kiskun Megyei Monda és Mesemondó Találkozó. XVIII. évfolyam 224. szám 2013. január

Bács Kiskun Megyei Monda és Mesemondó Találkozó. XVIII. évfolyam 224. szám 2013. január Hírlevél XVIII. évfolym 224. szám 2013. jnuár A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Bács Kiskun Megyei Mond és Mesemondó Tlálkozó Intézetünk 2013.

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 12. szám - 2013. december ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes Krácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! Az év vége közeledtével jó gzd is

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

www.petofibanya.hu Itthon vagy! Magyarország, szeretlek! Idősek napja október 1-jén Koós Jánossal Változás az ügysegédi rendszerben

www.petofibanya.hu Itthon vagy! Magyarország, szeretlek! Idősek napja október 1-jén Koós Jánossal Változás az ügysegédi rendszerben www.petofibny.hu M I Ú JS Á G PE TŐ F IB Á N YÁ N? 2 0 1 4. o k t ó b e r V. évfolym 4. szám PPeettőőffiibbáánnyy K Köözzsséégg ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzttáánnkk kkiiddvváánnyy Idősek npj október 1-jén Koós

Részletesebben

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben.

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben. Hírlevél XVI. évfolym 211. szám 2011. december A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kommunikáció és protokoll z okttási és közművelődési

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2013. jnuár 24. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez Hírlevél XIV. évfolym 182. szám 2009. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Petőfi Emlékbizottság Bács Kiskun Megyei Önkormányzt

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

ESÉLYEK BUDAPEST, 2013. JANUÁR

ESÉLYEK BUDAPEST, 2013. JANUÁR ESÉLYEK A M A G YA R G A Z D A S Á G K I T Ö R É S I P O N TJ A I BUDAPEST, 2013. JANUÁR WABERER S INTERNATIONAL ZRT. A kidvány megjelenését támogtt Kidj Felelős kidó VÉRTES ANDRÁS Szerkesztette UDVARDI

Részletesebben

Sosem volt még ennyire egyszerű a számlázás!

Sosem volt még ennyire egyszerű a számlázás! számlázás Ismerje meg hetőségét! legorszerűbb le Sosem volt még ennyire egyszerű számlázás! A np 0-24 órájábn állíthtj i számláit 1 perc ltt! nem ell telepíteni bárhonnn elérhető önnyen ezelhető jogszbályövető

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet III. fejezete szerinti

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

2201-06 Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel

2201-06 Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel 2201-06 Kereskedelem, válllkozás, ügyvitel 1. Htározz meg legfontosbb közgzdsági lpfoglmkt! Információ trtlom vázlt: - szükséglet, z igény, kereslet és kínált összefüggései - pic foglm és lpösszefüggései

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy...

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy... 1 Trtlom Bevezető... 3 I. A htósági ellenőrzéstől vló elkülönülés indokoltság... 4 I.1 hjléktlnügy... 4 I.2 fogytékosságügy... 6 I.3 Addiktológi... 8 I.4 Pszichiátrii ellátás... 9 I.5 Idősügy... 10 I.6

Részletesebben

Filius Ágnes: Szubjektív beszámoló a Coaching Campről

Filius Ágnes: Szubjektív beszámoló a Coaching Campről Mgyr Cochszemle Konfliktus, empáti, kommunikáció Jegyzetek [1] Rzlet z 1984-es esemény meghívójából. [2] A csoportok működéről bővebben lásd Crl Rogers: Tlálkozások: A személyközpontú csoport című könyvét.

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont]

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont] Trtlomjegyzék: KvVM-tól állásfogllás kérése hulldéklerkók rekultivációjávl kpcs. céltrtlékot érintő APEH állásfogllássl kpcs. Bemuttkozik z Unimog U 20-s Hoffmnn Service Mgyrország vezető broncsfotózó

Részletesebben

ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSEK BIHARKERESZTES KÖZPONTJÁBAN UNIÓS TÁMOGATÁSSAL

ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSEK BIHARKERESZTES KÖZPONTJÁBAN UNIÓS TÁMOGATÁSSAL 2011. XIII. évfolym, 1. szám Ingyenes kidvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA Bihrkeresztes Város Önkormányzt tisztelettel meghívj Önt és csládját z 1848/49-es forrdlom és szbdsághrc

Részletesebben

A LEGKEDVELTEBB Szabadidős és extrém tevékenységek, kalandjátékokvexton 2009

A LEGKEDVELTEBB Szabadidős és extrém tevékenységek, kalandjátékokvexton 2009 LEGKEDVELTEBB Szbdidős extrém tevékenységek, klndjátékokvexton 2009 monoton hétköznpokt nem csupán színessé kívánjuk vrázsolni különleges extrém újdonságot, élmény vlmint energiát csptépítő dó klndok -

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat A Telephnt Távközlési és Telekommunikációs Szolgálttó Zártkörűen működő Részvénytársság ( továbbikbn: Telephnt Távközlési Zrt. vgy Szolgálttó ) z előfizetők személyes dtit bizlmsn, htályos jogszbályi előírásokkl

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö N KO RM ÁN YZAT LAPJA

Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö N KO RM ÁN YZAT LAPJA 1 Bjóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö N KO RM ÁN YZAT LAPJA 2009. november XIX évfolym 11.szám Díjzták z erdő kincseiről lkotókt 392 óvodás és iskolás küldte el pályáztát Holcim Hungári Zrt. áltl kiírt kretív lkotópályáztr,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Hamvas rétihéja védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Marcal-medence

Hamvas rétihéja védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Marcal-medence Hmvs rétihéj védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Mrcl-medence A Mrcl-medencében immár hrmdik lklomml szerveztük meg tábort hmvs rétihéják védelmében. A tábor időpontját z előző évek tpsztlt lpján május

Részletesebben

Portfólió menedzser gyakornok

Portfólió menedzser gyakornok Portfólió menedzser gykornok Gykornoki munk Budpest IV. H diákmunk, kkor Mind-Diák! A diákszövetkezet, minek folymtos fejlődését több tízezer diák szorglm és tehetsége biztosítj. Különböző iprágkbn működő

Részletesebben

A tiszta technológiák és környezeti biztonsági rendszerek fejlesztése és bevezetése I.

A tiszta technológiák és környezeti biztonsági rendszerek fejlesztése és bevezetése I. Mgyrország z ezredfordulón MTA strtégii kuttások ZÖLD BELÉPŐ EU-cstlkozásunk környezeti szempontú vizsgált Mng Bél István Zsolt Murvi József Csizmdi László Tóth András A tiszt technológiák és környezeti

Részletesebben

A TÁMOP-5.2.5-08/1 kiírás nyertes pályázói

A TÁMOP-5.2.5-08/1 kiírás nyertes pályázói A TÁMOP-5.2.5-08/1 kiírás nyertes pályázói Kompone ns Pályázó neve Tiszvsvári Töélú Kistérségi Társulás Fitlok Kulturális Szövetsége Ifjúsági Projekt íme FelKeltetŐ- rom sládi evonás progrm Tiszvsvári

Részletesebben