Nyertesek Észak-magyarországon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyertesek Észak-magyarországon"

Átírás

1

2 Társdlmi Megújulás Opertív Progrm 3.2.3/08/2 Építő közösségek - közművelődési intézmények z egész életen át trtó tnulásért 2. kör: A közművelődés nem formális és informális tnulás szolgáltábn A pályázt célj A közokttási rendszer htékonyságánk közművelődés eszközeivel történő jvítás, ennek keretében gyermek-és ifjúsági korosztály bevonás formális okttást támogtó és kiegészítő új tnulási formákb, nem formális, informális tnulási progrmokb, szolgálttásokb. A hátrányos helyzetű csoportok bekpcsolás z egész életen át trtó tnulás folymtáb, mely közművelődési intézmények és szervezetek nem formális és informális okttásinevelési szolgálttásink fejlesztése és támogtás révén vlósítj meg. A pályázt közvetlen célj közművelődési intézmények lklmssá tétele z új tnulási formák lklmzásár gyermek és ifjúsági korosztály számár, eredménye pedig ezeknek tnulási formáknk z elterjesztése, z intézmények látogtói számánk növelése, formális okttás htékonyságánk növelése. Reméljük, hogy hosszbb távon jobb iskoli eredmények és kisebb lemorzsolódás várhtó progrmokb bevont gyermekek körében. További cél, hogy z iskolrendszeren kívüli képzési szolgálttások z országbn rányosn és minél teljesebb körben legyenek elérhetők. Ezt elsősorbn hátrányos helyzetű kistérségek és települések előnyben részesítése szolgálj. Ami remélhetően hozzájárul térségek és települések népesség-megtrtó képességének növekedéséhez is. A fejlesztések htásként elsősorbn területi és társdlmi hátrányokkl sújtott népesség számár közművelődési intézmények olyn kompetenci- és képességfejlesztő, kár egyénre szbott képzési progrmok nyújtásár lesznek képesek, melyeket ezek csoportok máshol nem érhetnek el, s melyek htás hosszú távon is fenntrthtó és biztosíthtó. A progrmok révén résztvevők tudásánk, kompetenciáink, egyúttl munkerő-pici lklmzkodóképességének növekedése, jvulás várhtó. Országosn 84 pályázt érkezett be kiírásr. Az Észkmgyrországi régióból Borsod-Abúj-Zemplén 11, Heves 5, Nógrád 3 közművelődési intézményének fenntrtój pályázott. A támogtott pályáztok szám országos szinten 41, ebből z Észk-mgyrországi régióbn 9. Nyertesek Észk-mgyrországon

3 Borsod-Abúj-Zemplén Megyei Pedgógii Szkmi, Szkszolgálti és Közművelődési Intézet: Egri Kulturális és Művészeti Központ: Gyöngyös Város Önkormányzt: Htvn Város Önkormányzt: Ifjúsági és Szbdidő Ház Miskolc: Kerecsend Község Önkormányzt: Nógrádmegyer Község Önkormányzt: Sátorljújhely Város Cigány Kisebbségi Önkormányzt: Városi Kulturális Központ és Könyvtár Szerencs: Nógrádmegyer Község Önkormányzt Esély tnulásr A pályázt időtrtm: július június 30. Elnyert támogtás: Ft. Néhány gondolt Nógrádmegyerről Nógrádmegyer 1730 főt számláló település Nógrád megyében, Slgótrján és Szécsény között tlálhtó. Kizárólg csk közúton közelíthető meg. A község Slgótrjánból és Szécsényből rendszeres utóbuszjárttl, Budpestről közvetlen utóbuszjárttl érhető el. A megyeszékhely Slgótrján mellett Blssgyrmt, Szécsény, Pásztó, Bátonyterenye és Rétság rendelkezik városi rnggl. A ht város ht kistérségre bontj megyét, Nógrádmegyer szécsényi kistérségben tlálhtó. Megyert, különböző fellehető források, okirtok 1292-ben említik először, mint Rátót nemzetség birtok. Egy 1294-ben kelt oklevél szerint terület ekkor még vlószínűleg puszt földterület. A település nevének utótgj rr utl, hogy egykor Megyer törzsbeliek települése volt. Régebben 11 tny, illetve puszt trtozott településhez, melyekből már mindössze kettő mrdt. A XIV. százd elején Mrczli László bán fi, Dezső település birtokos, ki 1329-ben Szécsényi Tmás vjdánk dt el. Később Lászlófi Lóránd, mjd Pásztohi Ferenc és Zsigmond tuljdonosok. A XVI. százd közepétől flu török hódoltság része volt. 1633bn, váci nhije-hez trtozott és ht dóköteles háztrtást írt össze török bn Szentmriy György település földesur. A 18. szd.-tól egymást váltották birtokosok, több úri lk is épült itt, mert htár tágs, sok jvkkl bővelkedik jegyezte fel Fényes Elek településről ben megye 17, 900 lkosnál ngyobb lélekszámú fluj közül, Megyer 14. település ben 1000 fő, míg 1869-ben

4 1404 lkój vn településnek. A II. világháború utáni tnácsrendszerben 1973-tól Mgyrgéc és Nógrádmegyer községek közös tnácsbn működtek, Nógrádmegyer székhellyel ben külön önkormányzt, mjd 2002-ben cigány kisebbségi önkormányzt lkult. Az 1950-es évek flu életében is fordultot hoztk, villmosítássl jelentős fejlődés indult meg. Az iprosodás flubn is éreztette htását, lkosság többsége slgótrjáni gyárkbn vgy Nógrádi Szénbányáknál helyezkedett el bn cigányság régi kovácsműhelyben meglpított Vstömegcikk Ipri Szövetkezetet, hol cigány vezetők irányításávl drótkerítést, kályhcsövet, sínszeget gyártottk bn megépült kultúrház, 1967-ben z új iskol és gyógyszertár től kezdve felszámolták putrik 98%-át. A 80s években új óvod, később idősek otthon épült. A rendszerváltás után mezőgzdsági tuljdonviszonyok megváltozásávl, termelőszövetkezet felbomlott, Vstömegcikk Ipri Szövetkezet helyén új üzem kezdte meg működését (MIXED Bt.) A Megyer Kenyér Bt. kenyérrel látj el flut és környező településeket. Jelenleg z önkormányzti intézmények dják helybéli fogllkozttási lehetőség legngyobb részét. Településünk teljes infrstruktúrávl rendelkezik (vezetékes ivóvíz, gázhálózt, szennyvízhálózt, telefon, kábeltévé) x 60-x x Külterület ő 78 f 0-2 é v 77 Nógrádmegyer 2009 évre vontkozó demográfii dti korcsoportonkénti megoszlásbn Forrás: Közigzgtási és Elektronikus Közszolgálttások Központi Hivtl személyidt és lkcímnyilvántrtások Településünkön regisztrált munknélküliek szám: 288 fő. Közcélú foglkozttásbn 30 fő vesz részt, márciustól további 80 fő fogllkozttásár lesz lehetőség. Jelentős munknélküliség, megjelent csládok többgenerációs munknélkülisége is. Az iskolábn tnulók szüleinek 47%- munknélküli, illetve jövedelempótló támogtásbn részesül, szülők 81%- volt jogosult gyermekvédelmi támogtásr. Az iskol tnulóink 82% rom szármzású, 50%- hlmozottn hátrányos helyzetű. A hátrányos helyzet nem csk nygilg érinti csládokt szülők

5 47%- munknélküli, illetve jövedelempótló támogtásból trtj el csládját. A hátrányos helyzet másik összetevője szülők lcsony iskoli végzettsége. Iskoli szinten szülők 83%- 8 áltlános vgy kevesebb, 15%- középfokú, 2%- felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Sokszor jó képességű rom gyerekek z otthoni bizttás, támogtás hiány mitt középfokú tnulmányikt félbehgyják. Az ingerszegény csládi környezet, vlmint csládokbn megfelelő nevelési módszerek hiány mitt, már z iskolkezdéskor hátránnyl indulnk. Legngyobb kihívás számukr z iskoli követelményeknek vló megfelelés, viselkedésbeli és műveltségbeli különbségek leküzdése. A diákok másság tudtukt nehezen képesek feldolgozni, mi jelentős negtív htássl vn iskoli előmenetelükre is. Kevesen vnnk zok, kik z egyéni motivációk mitt, vgy egy tnár htásár válsztották továbbtnulást életcélnk. A flu lkóink 50%- rom szármzású. Az itt élő cigányság legtöbbje önmgát muzsikus cigányok z ún. úri réteg közé sorolj. A tehetősebbek gyermekei szkmát, néhányn diplomát szereztek, és elhgyták flut. A középrétegben is egyre több z olyn cslád, hol gyerekek már nem ismerik cigány nyelvet vlószínűleg könnyebb sszimiláció reményében, sokukt nem tnítnk meg cigány nyelvre. A túlnyomó többség zonbn képzetlen, nem rendelkeznek szükséges kompetenciákkl, így kénytelenek z ország távolbbi részeire ingázni és fekete gzdságbn dolgozni. A fitlok munknélkülisége jelentős problém, főleg rom fitlok esetében. A község méltán büszke szülötteire: Szerémy Zoltán színészre, Rdics István festőművészre, id. Mártonk István költőre, Mártonk Gyul festőre, Géczy Bél gyékényezőre, Gyurkó Pál, Simon József, és rom szármzású Rácz Bél ffrgór. A község hgyományit ápolj helyi sszonykórus, kik helyben gyűjtött népdlokból állítják össze műsorukt. Esély tnulásr pályázt célj M tnulás nem egy egy életkorr jellemző, hnem egy életet átölelő folymt, ezáltl közvetlen célunk, hogy művelődési ház progrm kínáltáb olyn tnulási formákt, lklmkt vonjunk be, melyek hozzá járulnk z egész életen át trtó tnulás ösztönzéséhez. A tnulási lehetőségek helyben vló megvlósítás ngymértékben hozzá járul ehhez célkitűzéshez, hiszen h nem kell utzni, h gyerekek és szülők együtt vehetnek részt néhány fogllkozáson ngyobb lesz részvételi hjlndóság z egyénekben.

6 Céljink: Rövidtávú célunk közokttásbn tnulók illetve hátrányos helyzetű csoportokb trtozók bevonás olyn tevékenységekbe, tnulási formákbn, melyek hozzájárulnk tnulási hjlndóság erősítéséhez. Hosszú távú célunk, hogy minél többen fejezzék be z áltlános iskoli tnulmányokt, kevesebb elegyen lemorzsolódás középiskoli tnulmányok során. A különböző szkkörök, kompetencifejlesztő lklmk segítsék jobb iskoli eredmények elérését. A tnulás iránti igény felkeltésével, szkképzettséggel nem rendelkezők képesek legyenek szkképző iskol vgy OKJ-s tnfolym elvégzésére. A kompetencifejlesztő tréningek htékonybbá tehetik résztvevők munkhelykeresését, ezáltl többen kerülhetnek vissz munkvilágáb. Mindezek mellett hngsúlyt fektetünk prktikus tudás megszerzésére, személyiségfejlesztésre, vlmint projekt áltl lehetővé váló új progrmokkl társdlmi esélyek jvítását elősegíteni. A projekt megvlósítói Projekt menedzsment: Projektmenedzser: Antl Gyul Projekt sszisztens: Sirkó Eszter Pénzügyi vezető: Mihályné Blázs Melind Szkmi vezetők: Közművelődési vezető: Szigeti Lászlóné művelődésszervező Felnőttképzési szkmi módszertni vezető: Kiss Ktlin J.L. Segull Szkképző Iskol Slgótrján Szkmi megvlósításbn közreműkődők: Antlné Bod Ann Mári, Beszkid Zsuzsnn, Békésiné Kerekes Kornéli, Cseh Sándorné, Mártonk Istvánné, Mender István, Ngy Péterné, Sjátné Futó Edin, Szbó Csb, J.L.Segull munktársi, Dnkóné Szecsei Din szécsényi Rendőrkpitányság, vlmint Bbcsány Lászlóné, Bátori Istvánné, Tóthné Mjer Vléri mentálhigiénés szkemberek. Plócföldi Népi Iprművészek Egyesülete, Nógrádmegyer Hgyományiért Egyesület.

7 Az Esély tnulásr pályázt célcsoportji A B komponens célcsoportj közokttásbn résztvevők csoportj. A projekt C, D, és E komponenseinek progrmji kizárólg hátrányos helyzetű célcsoportokr irányulnk. Hátrányos helyzetű célcsoportb trtozó z személy, kire leglább egy meghtározás igz z lábbik közül, és zt megfelelő módon igzolj: Célcsoport meghtározás Romák Igzolásánk módj Önkéntes nyiltkozt, melyhez cstolni kell helyi vgy megyei cigány kisebbségi önkormányzt ennek hiányábn helyi, megyei vgy országos cigány civil szervezet jánlását progrmbn résztvevő személy támogtásánk indoklásávl. Alpfokú iskoli okttásból lemorzsolódottk (Kevesebb, mint 8 áltlános iskoli osztályt elvégzettek) Alcsony végzettségűek (Alpfokú iskoli végzettséggel rendelkezők) Képesítés nélküliek (érettségizett, szkképzettséggel nem rendelkezők) Regisztrált álláskeresők Trtósn inktívk (Munkképes korú, vgyis 15 és 64 év közötti személy, ki leglább 12 hónpj nem fogllkozttott, és nem is regisztrált munknélküli)l GYED-en, GYET-en vgy GYES-en lévők, vgy GYEDről, GYET-ről, GYES-ről munk világáb (legfeljebb ht hónpj) vissztérők Megváltozott munkképességű és fogytékkl élő emberek Pálykezdő munknélküliek (minden olyn 25. életévét be nem töltött személy, ki még nem állt rendszeres, fizetett lklmzásbn) Trtósn álláskeresők (megszkítás nélkül leglább 12 hónpj munknélküli személy) Egyszülős csládbn élők, három vgy több-gyermekes csládbn élők, intézményekben élők (pl. gyermekvédelmi intézmény, szociális bentlkás). Legmgsbb iskoli végzettséget igzoló bizonyítvány másolt Legmgsbb iskoli végzettséget igzoló bizonyítvány másolt Legmgsbb iskoli végzettséget igzoló bizonyítvány másolt Munkügyi központ igzolás munkügyi regisztrációról Munkügyi központ igzolás MÁK vgy OEP igzolás Hivtlos dokumentumok Munkügyi központ igzolás, önkéntes nyiltkozt, TB jogviszony Igzolás Munkügyi központ igzolás Hivtlos dokumentumok Miért előnyökkel jár projektben vló részvétel z egyén számár? közösség számár? Kilkulht egy fjt szemléletváltás Tnulási hjlndóság erősödik Kevesebb lemorzsolódás z iskolákbn Htékonybb munkhelykeresés Felelősségválllás önmgunkért Élethosszig trtó tnulás Helyben tnulhtnk Gyerekek és szülők együtt tnulhtnk Trtlms időtöltés A széles progrmkínált generáló htású Új közösségek jönnek létre Nő község lkosságmegtrtó képessége Információármlás Kommunikáció Monitoring muttók

8 D kompone ns E kompone ns C kompone ns B kompone ns A projekt végére B, D, E komponensben fő, C komponensben 60 fő részvételét terveztük különböző hátrányos helyzetű csoportokb trtozók közül. Természeten komponensek között lesznek átfedések, hiszen vn olyn személy, ki több komponens progrmjáb is bekpcsolódik. A projektbe bevonndó Romák célcsoportok számdti (fő) Kép.nélk. 40 Pálykezdő mn. 15 Gyes, Trt.álláskereső Inktív Reg.állásker. 10 Alpf.isk.okt.lem Alcsony isk. végz 10 Megv munkkép Egy szülős, 3 gyer cs-bn élő Közokt. Résztvevő

9 Az Esély tnulásr projekt keretében z lábbi komponensek kerülnek megvlósításr B.komponens Szkkörök: Célj z okttást kiegészítő, iskolán kívüli progrmok lebonyolítás, különösen z ifjúsági korosztálynk szóló képesség- és kompetencifejlesztő, tehetséggondozó és közművelődési progrmok. Az áltlános iskoli korosztály számár 2009 októberétől, kétheti rendszerességgel, , illetve tnévben következő ht témkörben indítunk szkköröket: Egészséges életmód szkkör 9-10 évesek részére vezeti: Ngy Péterné pedgógus Az eddigi fogllkozások témáj: Mit jelent z egészség?, helyes npirend időgzdálkodás, egy kefires-gyümölcsös édesség közös elkészítése. Az első fogllkozáson egyénileg és csoportbn dolgoztk gyerekek. A táblár szbdon írhttk fel z egészséghez kpcsolódó foglmkt, tuljdonságokt. Az összegyűjtött szvk segítségével meghtároztuk z egészséges életmód lppilléreit. Ezekhez plkátokt készítettünk 3 csoportbnvéletlenszerű csoportlkításbn. Mjd közösen elemeztük z elkészült műveket. A csoportok jól összedolgoztk, egy csoportnál volt z időbeosztássl problém. Második fogllkozás témáj helyes npirend időgzdálkodás volt. Megvittták közös npi feldtikt, mjd zt, hogy kinek milyen egyéni feldt vn otthon. Egyéni munkábn mindenki egy szbdon válsztott délutánját leírt egy lpr (névtelenül is bedhtt), mit felrgsztott táblár. Közösen értékeltük helyes npirendet kékkel, helytelent pirossl pipálták ki. Mindenki szembesülhetett helyes, helytelen szokásiról. Közösen készítettünk egy helyes npirendet egy tnítási npr. A hrmdik fogllkozást egy kefires-gyümölcsös édesség közös elkészítésével kezdődött. A szkkör csoportokbn dolgozv folyttódott. Az emberi testtel és működésével, kiemelten z emésztés, légzés, keringés témkörökkel fogllkoztk. A csoportok kiegészíthették egymás beszámolóit. A fogllkozás végén jóízűen elfogysztották z elkészült édességet.

10 Sport szkkör - vezeti: Szbó Csb pedgógus A fogllkozások során olyn játékokt, játékos gykorltokt helyezünk előtérbe, melyek során gyerekek szó szerint belefeledkeztek munkáb. Vnnk lbdás, kitrtást és erőt igénylő játékok, melyek ngyobb ügyességet és fejlettebb izomztot kívántk. Alklmnként ezért különböző korosztályok csoportokt lkottk. Az lp állóképesség, vlmint csptszellem fejlesztése z elsődleges cél, de ügyelünk rr is, hogy játékok öröme zért önfeledt szórkozás mrdjon. Próbálunk kicsit elszkdni megszokott keretektől. Korosztályuktól függetlenül, játékikb belefeledkező, egymás sikerén és néh ügyetlenségén is mosolyogni tudó rcokt láthtunk. (célbdobás, kötélhúzás, zsákfutás, egyensúly-és ügyességi játékok, feldtok) Célunk is z, hogy ne legyen olyn gyerek, ki nem szeret játszni. Eddig z is beigzolódni látszik, hogy nincs olyn játék, mit senki sem szeretett voln játszni. Nálunk mindenki győztes, hiszen sport vlmilyen formáját válsztv ngyobb z esélye egészségesebben, jobb fizikális- és mentális állpotbn élni z életet. Ének-zene-tánc szkkör Szeretnénk elérni, hogy 6-14 éves korosztály ktív részesévé váljon flu kulturális életének. Kisiskoláskortól kmszkorig bekpcsolni őket olyn kulturális tevékenységekbe, melyek hozzásegíti őket hsznos és értelmes szbdidő eltöltés lehetőségéhez. Célunk zene és ének tnulás széleskörű hozzáférésének biztosítás, z esélyegyenlőség megteremtése, hátrányt szenvedő társdlmi csoportok segítése, oly módon, hogy gyerekeknek lkóhelyükön nyíljon lehetőség közművelődésre. 1. Ének-zene pedgógus vezeti: Antlné Bod Ann Mári A zene szkkör temtikájánk kilkításkor figyelembe vettük szkkörre jelentkező gyerekek összetételét, és rendelkezésre álló hngszerek, eszközök meglétét. Keybord, két gitár, tngóhrmonik és egy mndolin áll rendelkezésünkre. Kiemelt kompetencifejlesztési területként helyi néphgyományok, z érzelmi ttitűd hrmonikus fejlődése,

11 önkifejezés egyéni stílus kilkulás, z egymás iránti tolernci kpott ngyobb hngsúlyt. A művészetokttás ngyon fontos személyiségfejlesztő lehetőség, lklmt d közös munkár, közös szereplésre, közös eredményre. A zene és tánc bepillntást enged különböző művészeti ágztokb, fejleszti esztétiki érzékenységüket. A zenetnulás csoportbn kiemelkedően nehéz feldt, ugynkkor lehetőséget nyújt gyermekeknek z egymás iránti tolernciár. Türelemre nevel és sikerélmény d. 2. Néptánc, modern tánc vezeti: Beszkid Zsuzsnn tnító, tánc és drám pedgógus Korábbn is volt már hsonló kezdeményezés, mit szívesen látogttk gyerekek, de ebben formábn lehetőség nyílt több táncfjtávl is megismerkedni. A táncokt zenészek kísérik, mi külön izglom gyerekek számár, hiszen így z énekben is kipróbálhtják mgukt. A kisebbek játékfűzéseket, illetve párnás táncot tnultk, ngyobbk néptánc mellett megismerkedtek sls, illetve jive néhány lplépésével, mit krácsonyi műsor keretében mutttk be. A táncok sokszínűsége lehetővé teszi, hogy mindenki megtlálj számr legkedvesebbet. Észre vehető, hogy modern táncokt szívesebben táncolják gyerekek, de népi játékok és néptánc is közel áll hozzájuk.

12 Szkköröseink első bemuttkozó fellépésüket mikulási ünnepségen dták, és hgyományosnk számító krácsonyi rjzverseny eredményhirdetésén is felléptek. 3. Cigánytánc vezeti: Cseh Sándorné pedgógus A Művelődési Háznk, úgy gondoljuk, speciális réteg feldt ngyszámbn jelenlévő cigány lkosság kulturális rendezvényekbe vló bevonás. Szükségesnek trtjuk z etniki tudt felszínen trtását, erősítést, sjátos művelődési értékek megtrtását. Korábbn jól működött és népszerű is volt flubn rom táncegyüttes, de régiek kiöregedtek, fitlok és közép korosztály zonbn nem volt fogékony z ilyen kulturális tevékenység iránt. A szkkör indításár elsősorbn gyerekek rom kultúrávl, hgyományokkl vló megismertetésének lehetősége motivált. Szeretnénk, hogy megváltozzon hozzáállásuk kultúrához, környezetükhöz. Szeretnénk elérni romák kultúrájánk befogdását és elismerését, megpróbálni többség romákkl szembeni ttitűdjén változttni. A fogllkozások 2010 jnuárjábn indultk. Környezet és természetvédelmi szkkör évesek részére vezeti: Békésiné Kerekes Kornéli pedgógus A környezet és természetvédelmi szkkör meglkulás ngyon sok felső tgoztos tnuló figyelmét felkeltette. Elsődlegesen természettudományos kompetenciák, másodsorbn z nynyelvi kompetenciák fejlesztését tűztük ki. A szkkörön z első két lklomml, koopertív technikávl dolgoztk gyerekek és globális felmelegedéshez kpcsolódó lpfoglmkkl ismerkedtek meg. A csoportok összetétele z első lklomml úgy lett kilkítv, hogy mind négy évfolymból voltk benne tnulók. Az interktív táblán következő lpfoglmk szerepeltek: globális felmelegedés, időjárás, éghjlt, üvegházhtású gázok, üvegházhtás, gleccserek olvdás, jégspkák olvdás, cspdékképződés, szárzság, jégkorszk. Memórifejlesztő gykorlttl ezeket kifejezéseket együtt le kellett jegyezniük, mjd egy csoport sztlár helyezett szövegben ezeket szvkt felismerni, értelmezni. A csoportmegbeszélések után együtt értelmezték kifejezéseket, ngy hngsúlyt fektetve globális felmelegedés foglmár.

13 Zárásként csoportok plkáton összegezték rjzos formábn tnultkt. Második lklomml ngyobb gyerekek önállón, kisebbek szkkörvezető irányításávl dolgoztk. Olyn keresztrejtvényt szerkesztettek, melynek megoldás globális felmelegedés és z éghjlt volt. Kizárólg témához kpcsolódó kérdéseket tehettek fel. A kisebbek rengeteget kérdést gyártottk, melyből végül szkmilg legjobbt jegyezték fel. Olyn diákok is bátrn megszólltk, kik z iskolábn háttérbe szorulv érzik mgukt, sikerélményük volt. A ngyobbk földrjzi ismeretekkel gzdgított kérdéseket lkottk. Az első két lklom lehetőséget nyújtott rr, hogy z lpfoglmk tisztázás után globális felmelegedés okivl és következményeivel fogllkozhssunk. Kézműves szkkör 9-11 évesek részére vezeti: Mártonk Istvánné szbdidő szervező, népi játszóház vezető Elmondhtjuk, hogy npjinkbn kevés lehetősége nyílik gyerekeknek z ktivitásr, és ez sjnos egyránt igz flun és városon élőkre is. Szbd idejük ngy részét tévézéssel, számítógépezéssel töltik. Emitt úgy érezzük, hogy fontos helye vn kézműves fogllkozásoknk npjinkbn. Ez z fogllkozás, hol gyerekeknek lklmuk nyílik teljes kibontkozásr, mind értelmi, érzelmi, mind pedig mnuális téren. A fogllkozásokon közelebb kerülhetünk egymáshoz, ezáltl jobbn megismerhetik egymást, együtt bele lehet feledkezni játékb, z lkotás örömébe. A kézműves fogllkozások nemcsk z új készségek, szokások, erkölcsi tuljdonságok elsjátításár, hnem kpcsoltok kilkításár is lklmt

14 d. Ezek tevé-kenységek gyere-kek számár nem-csk örömforrást jelentenek, hnem növelik közösségi érzést, fokozzák z lklmzkodó készséget is. Nem művészi értékű produkciók, tárgyk létre hozás cél, hnem z esztétiki érzékük, kézügyességük fejlesztése. Ezek fogllkozások felfedezés, z lkotás örömét, vlmint jó hngultú szbdidő eltöltésének élményét nyújtj gyerekeknek. Az elkészített tárgykt hz lehet vinni, büszkeséget éreznek, hiszen megízlelhetik sját lkotás örömét. (Örömmel vitték hz gyerekek töklámpást, krácsony előtt szépen kikelt Luc búzát, és sját készítésű mézesklácsot.) A kézműves fogllkozások lklmávl ngy hngsúlyt fektetünk gyerekek hgyományokkl vló megismertetésére is, pl.: Miót ünnep hlloween? Téli ünnepkör: dvent. András nphoz és Luc nphoz kpcsolódó szokások: Luc búz, Lucázás. Közbiztonság és prevenció, DADA szkkör 1 osztályosoknk vezeti: Dnkóné Szecsei Dián r.szds szécsényi Rendőrkpitányság A D.A.D.A. Progrm olyn áltlános iskolás korosztálynk szóló képzési, nevelési projekt, mely veszélyhelyzetek felismerésére, elemzésére és döntési készség elsjátításár tnítj őket. A progrm lényege, hogy rendőrkpitányság egy erre jól felkészített munktárs meghtározott temtik és tnnyg szerint rendszeresen, fogllkozást vezet gyerekeknek. Ez zért fontos, mert ő z személy, ki olyn elsődleges, hiteles információkt közvetít gyermekeknek, melyet sját gykorlti tpsztltából merít. A D.A.D.A. tuljdonképpen egy személyiségfejlesztő, helyes önértékelésre nevelő, önbecsülést építő progrm, melynek célj, hogy gyermekek mindenkor felismerjék veszélyhelyzeteket, meg tudják különböztetni pozitív és negtív befolyásolásokt. Ki tudják számítni döntéseik, cselekedeteik következményét, eredményét. Képesek legyenek ellenállni még kortársiktól érkező csábításnk,

15 kínálásnk is, konfliktushelyzeteiket úgy oldják meg, hogy bból kikerülve ne érezzék vesztesnek mgukt. A progrm módszere szituációs és szerepjáték, vlmint z irányított beszélgetés. Az okttó rendőr játékos, könnyen befogdhtó formábn dolgozz fel z egyes nygrészeket gyerekekkel. Egy-egy vlóságos, vgy meseszerű élethelyzet eljátszásávl, mintegy sját mguk vonják le helyzetből dódó konzekvenciákt. A fogllkozás meghtározott tnnyg szerint folyik, eltérés csk fogllkozást vezető szkember személyiségéből, szkmi és élettpsztltából, vlmint gyermekektől érkezett kérdésekből, rekciókból, illetve helyi sjátosságokból dódht. Kiscsoportos tehetséggondozás: Tnévenként lklomml elsősorbn megyei, országos versenyeken (skk, KRESZ, kerékpáros versenyek) résztvevő gyerekek felkészítését, illetve 7 évfolymosok továbbtnulásr vló felkészítését vlósítjuk meg progrm keretében. A fogllkozásokon mximum 8 fő részvételére vn lehetőség, így kiemelkedő eredményt elérő gyerekeknek nyújtunk segítséget felkészüléshez, kiegészítve ez áltl z áltlános iskolábn zjló szkköri munkát. Skk tehetséggondozást - vezeti Mender István többszörös megyei bjnok, NB I. cspttg, nemzetközileg regisztrált skkozó Településünkön ngy hgyomány vn skknk. Az iskol tnulói évről-évre kiváló eredményeket érnek el megyei skkversenyeken, egyéni és csptversenyben is. Néhány éve megyei csptversenyt is megnyerték, és eljutottk z országos döntőbe. Mivel z áltlános iskolábn tömegsport szinten fogllkoznk skkl, úgy gondoltuk, hogy lehetőséget biztosítunk ezzel fogllkozássl rr, hogy tehetségesebb gyerekek szkember segítségével készülhessenek versenyekre. A skk, mint elmefejlesztő módszer, sokt segít gyerekeknek problémmegoldó és elvont gondolkodásbn és visszht mindennpi életükre is. Mint versenysport segíti z önkifejezésüket, helytállásukt, kitrtásukt. A csoport heterogén összetételű, okttásuk két 7 fős csoportbn történik. KRESZ tehetséggondozás pedgógus - vezeti Antl Gyul Az elmúlt negyedévben szándékosn csk két lklomml trtottunk fogllkozást tehetséggondozásbn résztvevő gyerekek részére, mivel versenyek területi, megyei és országos döntői tvszi időszkbn kerülnek megrendezésre, jobb eredményelérésének

16 reményében 2010-es év első és második negyedévébe heti rendszerességgel trtjuk fogllkozások többségét. Továbbtnulásr vló felkészítés - vezeti Sjátné Futó Edin pedgógus Az áltlános iskol 7-8. osztályosi több éve vesznek részt z Útrvló progrmbn, melynek célj hátrányos helyzetű tnulók esélyegyenlőségének jvítás. A progrmbn pályázt útján kerülhetnek be, így zokt 7 évfolymon tnuló gyerekeknek, kik mentorprogrmb nem jutottk be, projekt keretén belül szeretnénk segíteni továbbtnulásr vló felkészülésüket. A kiscsoportos fogllkozások elsődleges célj: tehetséggondozás, illetve továbbtnulásr vló felkészítés. Az első fogllkozások során gyerekek személyiségük mélyebb megismerésére helyeződött hngsúlyt. Hiszen hhoz, hogy jó döntést hozznk szükség vn rr, hogy megismerjék önmgukt, tisztábn legyenek képességeikkel, szükségleteikkel, igényeikkel, lehetőségeikkel, illetve nem utolsósorbn munkerő pici lehetőségekkel. A csoportból négy fő érettségit dó intézménybe szeretne felvételt nyerni, de még nincs kilkult elképzelésük, hogy melyik intézményben szeretnének felvételizni. Két főnek nincs még elképzelése, egy fő jelölt meg szkmát. A tehetséggondozás kpcsán elsősorbn felvételi tntárgyk: mgyr nyelvtn, mgyr irodlom, és mtemtik tntárgyból fontos gykorlás. Az előző évek felvételi feldtsorit oldották meg nehézségi sorrendben. Minden feldtsor végén közösen jvították z esetleges hibákt. Véleményünk szerint, eredményesek z eddigi fogllkozások, reméljük, hogy erőfeszítéseinknek meglesz z eredménye. Nyári táborok: Az áltlános iskolás korosztály számár progrm keretén belül két lklomml szervezünk nyári npközis tábort művelődési házbn, egy lklomml pedig Blton mellett rendezünk tábort számukr július 27 - ugusztus 8 között 35 fő részvételével 10 npos npközis táborzjlott művelődési házbn. A táborbn szervezett tnulási lklmk kompetencifejlesztés több területét is érintették: rom kultúr, néptánc, kosárfonás, szövés, gyöngyfűzés, népi játékok, hon és népismeret. A nyári táborbn tnult néptáncot Szüreti rendezvényen dták elő gyerekek, melyhez zenei kíséretet kompetencifejlesztő

17 táborbn részt vevők szolgálttták, ngy siker rttk közös produkcióvl. A kompetencifejlesztő fogllkozásokt Cseh Sándor Imréné, Vny Viktóri, Beszkid Zsuzsnn pedgógusok, és Mártonk Istvánné szbdidő szervező vezette nyrán ismét meghirdetjük nyári npközis tábort 35 fő részére július 5 július 11 között Bltonlmádibn 25 fő (z áltlános iskol 4-8 évfolymán tnuló) 7 npos természetvédelmi nyári táborbn vehet részt. A környezetvédelmi nyári tábor kísérő pedgógusi: Békésiné Kerekes Kornéli, Antlné Bod Ann Mári, Antl Gyul, Szbó Csb pedgógusok C. komponens A digitális kompetenciák fejlesztése, digitális írástudás lpkompetenciáink megszerzése november végé-től megvlósuló képzés során 4*20 órábn fő részére z lpfokú számítástech-niki ismeretek, internet, e-szolgálttások és Ügyfélkpu hsználtá-nk elsjátításár nyílik lehetőség. 120 órábn pedig ECDL strt vizsgár vló felkészítés kezdődik el. A képzésekbe helyi lkosok mellett környező települések lkói is bekpcsolódhtnk. Az informtiki képzések slgótrjáni JL Segull Szkképző Iskolávl (AL: 0381, Nyilv.Sz: ) kötött szkmi együttműködés lpján zjlik. D. komponens

18 Célunk társdlmi tnulási folymt elősegítése gyermekkortól kezdve, mely hozzá járul z állmpolgári részvétel fejlesztéséhez, hátrányos helyzetű egyének és csoportok jogérvényesítéséhez, demokrtikus kötelezettségek és jogok tudtosításához, mgyr és z európi társdlom demokrtikus működésének stbilizálásához és fejlődéséhez. Aktív állmpolgárságr, demokráciár nevelés: A demokrtikus jogállmbn társdlom fejlődésének és z egyén sikerességének, boldogulásánk s nem ritkán boldogságánk is egyik fontos feltétele z egyén részvétele civil társdlom, lkóhelyi, szkmi, kulturális közösség életében és/vgy politiki életben. Olyn részvétel, melyet megfelelő tudás, társdlmi együttélés szbályink kölcsönös betrtás, z erőszkmentesség jellemez, és z emberi jogok, demokráci értékeinek tisztelete vezérel. Tervezett tevékenységek: A demokrtikus megismerése intézményrendszerek Egy npos progrmok keretében IV. név II. név közötti időszkbn összesen 8 lklomml, fő részvételével, demokrtikus intézményrendszerek megismerése célunk. Budpesten, megyében illetve régióbn működő intézmények felkeresésével. Ellátogtunk Prlmentbe, z Alkotmánybírósághoz, köztárssági elnök munkhelyére, jogvédő szervezetekhez, cigány érdekképviseleti szervezetekhez. Önkéntes progrmokkl vló megismerkedés és z upponyi Kmszprlment munkájánk megismerése is szerepel progrmok között. A szkmi progrmokt kulturális progrmokkl egészítjük ki. Első lklomml november 16.-án Prlmentbe látogttunk el. Célcsoportunk hátrányos helyzetű éves korosztály, 7. évfolymostól z érettségire készülőig. Azt tpsztltuk, hogy nem csk szülők és gyerekek örültek lehetőségnek, hnem kikérővel megkeresett középiskoláktól is pozitív visszjelzéseket kptunk. Köszönetünket fejezzük ki Borenszki Ervin országgyűlési képviselő úrnk, ki segítségünkre volt látogtás megszervezésében és személyes fogdott minket Prlmentbe. Képviselő úr részt vett z Országház Civil Irodáj áltl részünkre szervezett progrmokon is. Bepillnthttunk prlmenti ülésterembe is, hol szécsényi válsztókörzet képviselője, Ngy Andor intézett interpellációt Gráf József miniszterhez. Kulturális elemként Láthttln Kiállítást néztük meg szociális kompetenciák erősítése és z esélyegyenlőség jegyében.

19 Az idősebb korosztály számár is szeretnénk lehetőséget biztosítni progrm ideje ltt, hogy megismerkedjenek Prlmentben zjló munkávl. Kiscsoportos fogllkozások - vezeti: Vny Viktóri pedgógus IV. név II. név közötti időszkbn 20 lklomml kiscsoportos fogllkozások keretében szociális kompetenciák erősítésére fordítunk ngy hngsúlyt. Az lpvető emberi jogokról, kötelezettségekről, szociális kérdésekről ismeretátdásr törekszünk. A kiscsoportos foglkozásoktól elsősorbn zt várjuk, hogy z itt kpott ismeretek, készségek jvítsnk hátrányos helyzetűek lehetőségein. E. kompomens Megtrtó képességet segítő közösségi progrmok támogtás, helyi értékek korszerű keretek közötti lklmzását elősegítő közösségi progrmok támogtásávl. Tervezett tevékenységek: Önismereti és személyiségfejlesztő tréning A tréningek mottójánk Mári Sándor szvit is válszthtnánk: z ember színes, bonyolult, félelmetes és ngyszerű csod. Egy npos progrmok keretében jnuár-március hónpbn 6 lklomml 6 órás önismereti és személyiségfejlesztő tréninget szervezünk gyerek, ifjúsági és felnőtt csoportoknk. Az önismereti, személyiségfejlesztő csoportokbn vló részvételt zoknk jánljuk, kik fejleszteni szeretnék z önismeret szintjüket, társs készségeiket, kik kpcsolti nehézségekkel küzdenek. Akár munkhelyi, társkpcsolti, önbizlomml, önbecsülés hiányávl kpcsoltos társs nehézségekről vn szó. Az önismereti, személyiségfejlesztő csoport egyik jellemzője, hogy csoporton belül zjló munk ngyon hsonlít vló élethez. A csoport tgji megosztják többiekkel személyes problémáikt. Alpszbály, hogy csoporton belül elhngzott információkt csoporttitokként kell kezelni. Az önismereti tréning során nő z egyén önbecsülése és z önbizlm, és személyiségfejlesztés eredményeképpen nem fogj engedni, hogy tehetetlen és kiszolgálttott emberként kezeljék. Csökken rossz hngult, nyugtlnság, ingerlékenység. Kretívbb lehet zokon területeken, hol eddig z önbizlomhiányod mitt nem mert lbdáb rúgni. A csoportokt Hrmóniábn világgl Mentálhigiénés Közhsznú Egyesületben dolgozó mentálhigiénés szkemberek vezetik.

20 Tnulás-tnítás - vezeti: Vny Viktóri pedgógus 2010 februárjától 10 lklomml 2x45 percben zjló fogllkozások célj gyerek-szülő tnulópárok kilkítás nnk érdekében, hogy z lcsony iskoli végzettséggel rendelkező szülők htékonybbn vegyenek részt gyerekek otthoni felkészülésében. A htékony, önálló tnulás: A htékony, önálló tnulás zt jelenti, hogy z egyén képes kitrtón tnulni, sját tnulását megszervezni egyénileg és csoportbn egyránt, ideértve z idővel és z információvl vló htékony gzdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri tnulás folymtát. Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmuttások keresését és lklmzását jelenti. A htékony és önálló tnulás rr készteti tnulót, hogy előzetes tnulási és élettpsztltir építve tudását és képességeit helyzetek sokságábn hsználj, otthon, munkábn, tnulási és képzési folymtibn egyránt. A motiváció és mgbiztosság e kompetenci elengedhetetlen eleme. Kezdeményező és válllkozó készség kilkítás A 2010-ben tervezett kiscsoportos fogllkozásoknk és csoport munkáknk célj, beilleszkedéshez, munkvállláshoz, esetleges önálló válllkozás elindításához nélkülözhetetlen kezdeményező és válllkozó készség kilkítás vlmint megfelelő kommunikáció elsjátítás. Három 20 fős csoport indítását tervezzük, kik órábn megismerkedhet személyes és válllkozói készségek területén z lábbi témkörökkel: Válllkozói ismeretek: A "Válllkozói ismeretek" modul segítségével résztvevők megismerkedhetnek válllkozói lét jogi, munkjogi, gzdsági sjátosságivl, összehsonlítv zokt munkválllói státusz jellemzőivel. Képet nyerhetnek z egyéni és társs válllkozási formák zonos és eltérő vonásiról, terület jogi szbályozásánk legfontosbb srkköveiről. Megismerkedhetnek z ügyintézés korszerű módszereivel pl. eügyintézés, vlmint pénzügyi dminisztrációs feldtok mindennpi gykorltávl is. Önmenedzselés: Hogyn gzdálkodjm z időmmel és z életemmel? (Időmenedzselés) Hogyn tudok csoportbn, csptbn dolgozni? Mrketing:

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra Pályázati kiírás Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-3.2.3/08/2 Cím: Építő közösségek - a közművelődés a nem

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

Városi Művelődési Központ Rakamaz

Városi Művelődési Központ Rakamaz Városi Művelődési Központ Rakamaz TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Élj a lehetőséggel Pályázati célok: A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása a közművelődési intézmények bevonásával és eszközeivel A

Részletesebben

Természetvédel em világnyelven

Természetvédel em világnyelven Természetvédel em világnyelven NTP-KKT-A-14-0071 Nyertes pályázt Suli Hrmóni Áltlános Iskol és Óvod 8767 Felsőrjk, Szbdság u. 46. Intézményünk Nemzeti Tehetség Progrm áltl kiírt, A kisiskolák tehetségsegítő

Részletesebben

Modul/ Foglalkozás Ajánlott tevékenység Kiemelt készségek, képességek Munkaformák Módszerek

Modul/ Foglalkozás Ajánlott tevékenység Kiemelt készségek, képességek Munkaformák Módszerek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Modul/ Fogllkozás Ajánlott tevékenység Kiemelt készségek, képességek Munkformák Módszerek Önismereti modul 1. Önismereti modul 2. I modul CSOPORT SZÜLETIK/ Önismereti modul 3. Önismereti

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

AGY TANODA KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

AGY TANODA KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 AGY TANODA KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 A gyermeket önmg lehetőségein belül olynná kell tenni, milyenné lehet ez z iskol feldt. Mi z, mi belőle előhívhtó és építhető?

Részletesebben

PROGRAMTERV. 1.Az intézmény és környezetének bemutatása. Milyen gondolatok vezettek a modell bevezetésére. Mire használhatók a mérések eredményei.

PROGRAMTERV. 1.Az intézmény és környezetének bemutatása. Milyen gondolatok vezettek a modell bevezetésére. Mire használhatók a mérések eredményei. PROGRAMTERV A Bogyiszlói Áltlános Iskol TÁMOP-.1.4.B-1/1-201-0001 KÖZNEVELÉS AZ ISKOLÁBAN - MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA pályáztánk megvlósítási terve 10.22.. ór Időór 4 Tevékenység Feldt Tém/Trtlom

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

A Csorvási Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi beszámolója

A Csorvási Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi beszámolója A Csorvási Gyermekjóléti Szolgált 24. évi beszámolój A Csorvás Gyermekjóléti Szolgált már hetedik éve működik kistérségi fenntrtási kereteken belül. Feldtit z 997.évi XXXI. törvényben meghtározottk lpján

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Selyemréti Református Két Tnítási Nyelvű Áltlános Iskol Miskolc Éder György út 1. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. ( VIII. 28. ) Korm. Rendelete nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat Sorszám: Tárgy: Előterjesztő: Óvodi létszám 2015/2016-os nevelési év Siklósi István polgárrneter Készítette: Gulyásné dr, Sáli Henriett ljegyző Véleményező Hurnártügyi Bizottság Bizottság: Ugyrendi, Jogi,

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL SZERZŐINKRŐL Blogh Emese Blogh Emese mester coch, 2009 ót fogllkozik cochinggl, képesítését Dr. Kollár Coching Iskolcsoportnál szerezte. Csládi válllkozásbn dolgozott közgzdként és vezetőként is, így ismeri

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A fenntrtó áltl engedélyezett osztályok 2014/2015-ös tnévben Évfolym Osztály Mészöly Géz Ált. Isk. Szent István Ált. Isk./fő fő SNI Nev. Tn. fő SNI Nev. Tn 1. 1. 10 2 1 1/

Részletesebben

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja MTM Hungári Egyesület MTM Világszerte htékonyság stndrdj Képzi kínált 2011/2012 KÖLTSÉGEK ELKERÜLÉSE KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS HELYETT A Methods-Time-Mesurement (MTM) z időszükségletmeghtározás világszerte legszélesebb

Részletesebben

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben.

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben. Hírlevél XVI. évfolym 204. szám 2011. május A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

TÁMOP / A közművelődési szolgáltatások fejlesztése Törökszentmiklós és Fegyvernek településen

TÁMOP / A közművelődési szolgáltatások fejlesztése Törökszentmiklós és Fegyvernek településen TÁMOP 3.2.3-08/2-2009-0054 A közművelődési szolgáltatások fejlesztése Törökszentmiklós és Fegyvernek településen A projekt megvalósítási ideje: 2009. december 1 2011. június 30. Az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2006. év

Szöveges beszámoló 2006. év Szociális és Munkügyi Minisztérium Zlegerszegi Gyermekotthon 8900. Zlegerszeg, Post út 144. pf.: 177. Tel.: 92/599-392, 92/599-395, Fx: 92/599-391, E-mil: zegigyermekotth@xelero.hu Szöveges beszámoló 2006.

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM GELEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM GELEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM GELEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013 Trtlom Helyi Esélyegyenlőségi Progrm (HEP)... 3 Helyi Esélyegyenlőségi Progrm (HEP)... 3 Bevezetés... 3 Bevezetés... 3 A település bemuttás...

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Zirc város 2010. évi Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogdás Elődó: Ksper Ágot, z Okttási, Kulturális

Részletesebben

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN TÁMOP 3.2.3/09/1-2009-0042 Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1.kör: Program a közművelődési intézményrendszer

Részletesebben

Statisztikai adatok. Szerkesztette Bálint Mónika. Összeállította Busch Irén Cseres-Gergely Zsombor Fazekas Károly Köllő János Lakatos Judit

Statisztikai adatok. Szerkesztette Bálint Mónika. Összeállította Busch Irén Cseres-Gergely Zsombor Fazekas Károly Köllő János Lakatos Judit Sttisztiki dtok Szerkesztette Bálint Mónik Összeállított Busch Irén Cseres-Gergely Zsombor Fzeks Károly Köllő János Lktos Judit sttisztiki dtok A 2-től kidott Munkerőpici Tükörben publikált munkpici folymtokt

Részletesebben

Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens képzés Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Központ (Budapest, XIII., Frangepán u. 50-56.

Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens képzés Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Központ (Budapest, XIII., Frangepán u. 50-56. Érdekérvényesítő (lbbi) szkreferens képzés Kdlányi Jáns Főiskl Budpesti Okttási Közpnt (Budpest, XIII., Frngepán u. 50-56.) A Kdlányi Jáns Főiskl mgyrrszági munkerő-pici kereslethez igzdv, z állmilg elismert

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

egyéni fejlesztési tervek - Szobotáné Szabó Edit - Szobotáné Szabó Edit Tar Edina IKT-eszközök Ö.T.V.E.N. anyaga Cat-kit

egyéni fejlesztési tervek - Szobotáné Szabó Edit - Szobotáné Szabó Edit Tar Edina IKT-eszközök Ö.T.V.E.N. anyaga Cat-kit szeptember hó Vezetőségi értekezletet követő tnítási np Fejlődési kérdőívek felvétele egyéni fejlesztési tervek elkészítése Egyeztetés Csodmlom Bábszínházzl látogtások lklmiról Kpcsoltfelvétel József Attil

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig Beszámoló TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0071 Az Asbóth Sándor Térségi Középiskol, Szkiskol és Kollégium felkészülése referenci intézményi szolgálttások minőségi ellátásár 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Részletesebben

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés Hírlevél XV. évfolym 198. szám 2010. november A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ingyenes képzés Intézetünkben weblp- és kidványtervezés

Részletesebben

ÉN TÉR KÉP. avagy. a művészetek nyelvén. a gyermekvédelemben

ÉN TÉR KÉP. avagy. a művészetek nyelvén. a gyermekvédelemben ÉN TÉR KÉP vgy művészetek nyelvén gyermekvédelemben A 2006. április 20 május 4 e közt rendezett Gyermekvédelmi Npok keretében szkembereknek szóló progrmok mellett bemuttkoztk gyermeklkotók és lkotóműhelyek

Részletesebben

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán Hírlevél XVII. évfolym 212. szám 2012. jnuár A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kecskemét Megyei Jogú Város lpolgármestere Okttás ifjúság,

Részletesebben

IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv

IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét jvító kcióterv Társdlomfejlesztési és Módszertni Szolgálttó Központ 2014 Társdlomfejlesztési Módszertni és Szolgálttó Központ Nonprofit Kft. 1095 Budpest

Részletesebben

Bács Kiskun Megyei Közművelődési

Bács Kiskun Megyei Közművelődési Hírlevél XVII. évfolym 223. szám 2012. december A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

József Attila Gimnázium és Szakképzı Iskola

József Attila Gimnázium és Szakképzı Iskola József Attil Gimnázium és Szkképzı Iskol Közzétételi list nevelési-okttási intézmények mőködésérıl szóló 11/2004. (VI. 8.)MKM rendelet lpján 1. A 2009/2010. tnév helyi rendje: 1.1. A szorglmi idıvel összefüggı

Részletesebben

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október Hírlevél XVII. évfolym 221. szám 2012. október Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Újból lehet pályázni Kulturális intézmények rzvétele tnórán

Részletesebben

KIMUTATÁS a II. negyedévben ELBÍRÁLT PÁLYÁZATOKRÓL

KIMUTATÁS a II. negyedévben ELBÍRÁLT PÁLYÁZATOKRÓL II. negyedévben tárgy/célj összege 1. 2. Tiszújváros Város Önkormányzt Generli Biztonságért Alpítvány Tiszújváros Város Emberi Erőforrások Önkormányzt Minisztérium útfelület építése KAB-KEF-15- A/B csúszásgátló

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6.

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6. FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pp Károly u. 4-6. Nyilvántrtási szám: 01-0849-04 Akkreditációs ljstromszám: AL-2057 Prtneri ségmérés 2011. november Közlpítványunk

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja KÜLÖNKIADÁS. október A környezettudtos és társdlmilg felelős vállltvezető szklpj esület y g E T E V Ö K Különkidás ból á m l k l j ó fordul v é. 5 1 k n á fennállás A trtlomból: Wintertől Üzenet Dr. Georg

Részletesebben

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet a rendelet 6. (1) bekezdéséhez. Alaptevékenységen belül a tevékenység megnevezése. Ötv. Okt.

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet a rendelet 6. (1) bekezdéséhez. Alaptevékenységen belül a tevékenység megnevezése. Ötv. Okt. ek körére melléklet rendelet 6. (1) bekezdéséhez en belül i (H nem elegendı, más sját kerül 813000 Zöldterületkezelés prkosítás, zöldterületek gondozás, lkóházk környezetének és közterületek füvesítése,

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. sz. Országspecifikus jánlás: Pénzügyi stbilitás A Stbilitási és Növekedési Pktum előírásihoz, konkrétn z dósságcsökkentési szbályhoz képest

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

A Hunfalvy-Ökoiskola

A Hunfalvy-Ökoiskola A Hunflvy-Ökoiskol Hunflvy János, ez mi mércével mérve is európi hírő tudós legngyobb sikerei közepette sem feledkezett meg rról, hogy szőkebb környezetét, Vízivárost építse és ápolj. Már sokn tudjuk,

Részletesebben

Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi program Óbudai Nagy László Általános Iskola

Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi program Óbudai Nagy László Általános Iskola Közokttási i esélyegyenlőségi progrm Óbudi Ngy László Áltlános Iskol progrm..időszkr vontkozón került fogdásr. Hyzetemz 1.1 Óbudi Ngy László Áltlános Iskol fenntrtój Budpest III. kerület ÓbudBékásmegyer

Részletesebben

Az SzMSz-ben foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén

Az SzMSz-ben foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén A JENDRASSIK VENESZ KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közokttásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény és nnk végrehjtási rendeleteiben foglltk

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben.

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben. Hírlevél XVI. évfolym 208. szám 2011. szeptember A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kommunikáció és protokoll z okttási és közművelődési

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról Csorvási Hírdó 2010. július-ugusztus KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 7.-8. SZÁM Tájékozttó helyi önkormányzti képviselők és polgármesterek 2010. évi válsztásán érvényes és htályos szbályokról A címben jelzett

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket.

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket. Hírlevél XVI. évfolym 200. szám 2011. jnuár A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Minőségfejlesztés közművelődésben - ingyenes képzés

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi 2008. május Átdolgozv: 2009. május HitesyBrtuczHolli Euroconsulting Kft. 1124 Budpest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790

Részletesebben

FÖLDRAJZ ALAPKÉPZÉSI SZAK

FÖLDRAJZ ALAPKÉPZÉSI SZAK FÖLDRAJZ ALAPKÉPZÉSI SZAK Képzési és kimeneti követelmények. Az lpképzési szk megnevezése: földrjz (Geogrphy). Az lpképzési szkon szerezhető végzettségi szint és szkképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés Lbirint Krszt- és Brlngkuttó Sport Egyesület Aplányi - brlngbn A bányászti tevékenység mitt veszélyeztetett brlng állpotát 2013- bn is figyelemmel kísértük. Rongálódást brlng állgábn nem tpsztltunk. Vizsgáltink

Részletesebben

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Hírlevél XVII. évfolym 216. szám 2012. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ajánljuk továbbképzeinket Kulturális szkemberek továbbképze

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észk-lföldi Opertív Progrm 4. Prioritás Humán infrstruktúr Akcióterv vezetıi összefoglló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemuttás 1.1. Prioritások trtlm Prioritás neve, szám Prioritás rövid trtlm (mx.

Részletesebben

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én.

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én. Hírlevél XVI. évfolym 206-207. szám 2011. július-ugusztus A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Szeptember végén szvlóverseny A Bács-Kiskun

Részletesebben

1,800,000 1,500,000 2,948,652 1,500,000 3,545,000 2,000,000. Mezőségi csángó kollégium 2,725,751 1,500,000

1,800,000 1,500,000 2,948,652 1,500,000 3,545,000 2,000,000. Mezőségi csángó kollégium 2,725,751 1,500,000 Románii szervezetek áltl benyújtott pályáztok 1.1. 1228/2007 1.1. 1257/2007 1.1. 1293/2007 1.1. 1323/2007 1.1. 1292/2007 Ady Endre Kulturális Klotszent király Ady-Sinci Áltlános Iskol, Szilágycseh Szilágycseh

Részletesebben

GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS

GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS A kuttást Nemeskéri István emlékének jánljuk! A Gyorsjelentés elkészítésében közreműködött: Buer Bél Bzsly Blázs Berényi Eszter Mrián Bél Máder Miklós Péter Molnár Zsuzsnn Perényi Szilvi

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Gyakorló feladatsor 9. osztály

Gyakorló feladatsor 9. osztály Gykorló feldtsor 9. osztály Hlmzok. Sorold fel z lábbi hlmzok elemeit! ) A={ legfeljebb kétjegyű 9-cel oszthtó páros pozitív számok} b) B={:prímszám, hol < 7} c) C={b=n+, hol nϵz és- n

Részletesebben

Mozdulj Bonyhád! 2014. beszámoló

Mozdulj Bonyhád! 2014. beszámoló Mozdulj Bonyhád! 2014 beszámoló Készítette Bischof Tmás progrm kodinát Bevezető Mozdulj Bonyhád! 2013 nyrán ezzel jelmondttl indult útjár z kezdeményezés, mely z internetet is felhsználv szeretné elősegíteni

Részletesebben

1 / 11 2013.08.08. 16:15

1 / 11 2013.08.08. 16:15 1 / 11 2013.08.08. 16:15 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gzdálkodási formkód: Kecskeméti Lbdrúgó Club Szendrei-Jom Sportiskol

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6. Középiskolás leszek! mtemtik Melyik számot jelentheti A h tudjuk hogy I felennyi mint S S egyenlõ K és O összegével K egyenlõ O és L különbségével O háromszoros L-nek L negyede 64-nek I + S + K + O + L

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

Kecskemét HÍRLEVÉL. MMSz. A Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium tagja. Emlékeztető a balatonföldvári országos konferenciáról

Kecskemét HÍRLEVÉL. MMSz. A Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium tagja. Emlékeztető a balatonföldvári országos konferenciáról MMSz Kecskemét A Dél-lföldi Regionális Szociális Módszertni Konzorcium tgj V. évfolym/3. szám HÍRLEVÉL Trtlom Emlékeztető bltonföldvári országos konferenciáról Szociális chrt indult útjár hjléktln emberekért

Részletesebben

Szervezési feladatok, munkaforma. projektor, laptop. beszélgetés. beszélgetés, érvelés, magyarázat, döntés. csoportmunka

Szervezési feladatok, munkaforma. projektor, laptop. beszélgetés. beszélgetés, érvelés, magyarázat, döntés. csoportmunka 1.z örökség Mit kezdhetünk egy ilyen épülettel? z lphelyzet elődás Csoportonként rjzos ötletbörze rról, hogy ki mihez kezdene egy ilyen lehetőséggel. Közös döntéshoztl rról, mit szeretnének megvlósítni.

Részletesebben

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Debrecen, 2004 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Eszik Zoltán ISBN 963 216 629 9 A kötet Phre ACCESS 2001 támogtásávl jött létre Kidó:

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ A KORKEDVEZMÉNYES NYUGDÍJ MEGÍTÉLÉSÉRE

SZAKMAI KONCEPCIÓ A KORKEDVEZMÉNYES NYUGDÍJ MEGÍTÉLÉSÉRE SZAKMAI KONCPCIÓ A KORKDVZMÉNYS NYUGDÍJ MGÍTÉLÉSÉR Prof. Dr. Ungváry György Terminológii problémák mitt nehezen áttekinthető Korábbn (még z 1990-s évek elején sem) sikerült hzihoz hsonló rendszert tlálni

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem Ügytípus megnevezése Működési engedély kidás iránti kérelem Az üzlet működési engedélyének kidásár irányuló kérelmet kereskedelmi helye szerinti illetékes jegyzőnél, z rr rendszeresített formnyomttványon

Részletesebben