Szolgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szolgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete"

Átírás

1 Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete 1. Általáns követelmények Munkavégzést megelőző EBK követelmények Személyi feltételek Munkavégzés tárgyi feltételei Munka- és védőruhára, valamint a védőeszközökre vnatkzó követelmények Munkaeszközök megfelelősége Alkalmaztt vegyi anyagkkal kapcslats követelmények Járművekre vnatkzó követelmények Védelmi eszközök biztsítása Szciális és elsősegélynyújtó eszközök biztsítása A munkaterület átadás-átvételi eljárás MOL csprt infrastruktúra igénybevételének szabályai Rákötés energiahálózatkra A csatrnaszennyezés szabályai Knténerek telepítése és a dhányzás szabályai A megbízás és a munkaengedély Egyes tevékenységek EBK szabályai Tűzveszéllyel járó, illetve tűz- és/vagy rbbanásveszélyes (Zóna 1-2) környezetben végzett tevékenységek Beszálláss munkák Teheremelési műveletek Magasban végzett munkák Földmunkák Veszélyes berendezések elsődleges megbntása (készülékmegnyitásk) Vegyszeres tisztításk Nagynymású tisztításk, szemcseszórás Állványzás Sugárveszélyes tevékenység Egyedüli munkavégzés szabályai Közlekedési szabályk Munkavégzés helyszínén tartandó dkumentumk MOL csprt EBK ellenőrzések és lehetséges következményeik EBK események kzása, jelentése és lehetséges következményeik Teendők vészhelyzetek esetén Hulladékkezelés, anyagk tárlása és munkahelyi rend Veszélyes áruk és veszélyes hulladékk szállításával kapcslats ADR követelmények Hatálybalépés időpntja: /44 Verziószám: v1 Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

2 1. Általáns követelmények Jelen EBK (Egészségvédelem, Biztnságtechnika és Környezetvédelem) követelményrendszer valamennyi lyan szlgáltatás beszerzési szerződés (illetve szerződéskötéssel nem járó egyedi megrendelések) melléklettét képezi, mely teljesítése srán a Vállalkzó és/vagy alvállalkzói belépnek a MOL csprt magyarrszági tagvállalatainak (tvábbiakban: MOL csprt) telephelyeire (beleértve a nymvnalas létesítményeket is) és tt szlgáltatási tevékenységet végeznek. Jelen szerződésmelléklet valamennyi MOL csprt telephelyre, ill. nymvnalas létesítményre vnatkzó egységes követelményeket írja elő a Vállalkzó részére. A szlgáltatási szerződés teljesítése srán a Vállalkzó a hatálys jgszabálykn túl a szerződésben és annak valamennyi mellékletében leírtakat köteles maradéktalanul betartani. A Vállalkzó köteles minden szükséges intézkedést megtenni, hgy a tevékenysége srán alkalmaztt anyagk és eljárásk, a tevékenységet végző és a munkavégzés hatókörében tartózkdó személyek egészségét, biztnságát, valamint természeti és épített környezet elemeit ne veszélyeztessék, a MOL csprtnak kárt ne kzzanak. Vállalkzó tudmásul veszi, hgy egyaránt felelősséggel tartzik a magyar és külföldi munkavállalók fglalkztatására vnatkzó jgszabályknak maradéktalan betartásáért. A Megrendelő jga, de nem kötelessége ezen előírásk betartásának ellenőrzése. Vállalkzó felelős azért, hgy a külföldi államplgárságú munkavállalói minden esetben, birtkában legyenek a szükséges dkumentumknak. Vállalkzó a megállapdás teljesítéséhez nem vehet igénybe érvényes munkavállalási engedéllyel nem rendelkező munkavállalót. Ezen kötelezettsége megszegésének jgkövetkezményeiért, illetve a megrendelőnek, ezáltal kztt kárkért Vállalkzó kizárólags és teljes körű felelősséggel tartzik. A Vállalkzó a szerződéses kötelezettsége teljesítéséhez alvállalkzókat (teljesítési segéd) vnhat be, de ezek maximális szintjeinek száma MOL Beruházás, ill. közvetlen üzleti bnylítás esetén hárm, míg Petrlszlg bnylítás esetén kettő lehet. Alvállalkzót csak írásban bejelentve, részletes indklás mellett, a megrendelő írásbeli jóváhagyásával lehet bevnni. A Vállalkzónak jelen szerződésmelléklet követelményeit érvényesítenie kell az alvállalkzói szerződéseiben, valamint elő kell írnia az alvállalkzója számára, hgy az ő általa kötött alvállalkzói szerződésekbe is bekerüljön a jelen EBK követelményrendszer. A vállalkzó a jgsan igénybe vett alvállalkzóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte vlna; alvállalkzó jgsulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden lyan kárért is, amely anélkül nem következett vlna be. 2. Munkavégzést megelőző EBK követelmények Az EBK követelmények vállalkzónak történő hatékny átadása érdekében valamennyi szlgáltatási szerződés teljesítésével kapcslatban az alábbi MOL csprt kapcslattartókhz lehet frdulni, akik lehetőséget biztsítanak a Vállalkzó és/vagy alvállalkzója részére a felmerült EBK-t érintő kérdések (pl.: telephelyi veszélyek, EBK terv véleményezés, MOL EBK szabályk értelmezése stb.) tisztázására, ill. indklt esetben knzultációs lehetőséget biztsítanak a vállalkzói szerződésben név szerint kijelölt szakmai kapcslattartók. Hatálybalépés időpntja: /44 Verziószám: v1 Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

3 A szlgáltatási szerződések teljesítése srán érintett MOL csprt telephelyekre, nymvnalas munkák esetén a nymvnal adtt helyszínére vnatkzóan minden esetben a MOL csprt felelős képviselője még a munka megkezdése előtt tájékztatja a Vállalkzót az adtt telephelyre/telephelyekre/technlógiára vnatkzó veszélyekről az alábbi frmában: - EBK kritikus munkák esetében az EBK terv veszélylistájának kitöltésével - nem EBK tervköteles munkák esetében a munkaengedély veszélylistájának kitöltésével. A fenti szempntkat a Vállalkzónak figyelembe kell vennie a szerződés műszaki tartalmának megvalósítása srán. Amennyiben a végzendő tevékenység a MOL EBK szabályai szerint EBK Terv köteles, akkr a Vállalkzónak (és alvállalkzóknak) kötelező részt vennie a technlógia/munkaterület előzetes bejárásán, melyet a MOL csprt biztsít, és rendelkezésre bcsátja az EBK Terv elkészítéséhez szükséges infrmációkat. Hatósági engedély köteles kivitelezési tevékenység esetén biztnsági és egészségvédelmi tervet kell készíteni, ha a kivitelezési tevékenység időtartama előreláthatóan meghaladja a 30 munkanapt és egyidejűleg tt több mint 20 fő munkavállaló végez munkát, vagy a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapt, vagy egyazn munkahelyen, egy időben több vállalkzás dgzik egy adtt prjekt megvalósításán (fővállalkzó és alvállalkzói). A tervet első alkalmmal a tervezési szakaszban kell elkészíteni, majd a kivitelezési szakaszban az esetleges váltzáskkal aktualizálni kell. Tartalmi kialakításnál figyelembe kell venni a vnatkzó jgszabály (4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet) követelményeit, valamint az alábbiakat: munkaflyamatk időbeni leflyása, egyidejű munkavégzések összehanglása, azk egyedi szabályai, csak egymás után végezhető tevékenységek meghatárzása, védőberendezések, védőintézkedések meghatárzása, illetéktelenek bejutásának megakadályzására vnatkzó szabályk, A fentebb említett tervet a biztnsági és egészségvédelmi krdinátrnak (munkabiztnsági szaktevékenységre jgsult szakembernek) kell elkészítenie, a szükséges módsításkat elvégeznie valamint a kivitelezés srán az abban fglaltak betartásának ellenőrzése is az ő feladata. A krdinátr kijelölése és fglalkztatása a Fővállalkzó feladata és felelőssége. A krdinátrnak vagy távlléte esetén az írásban megbíztt helyettesének a párhuzams tevékenység végzés idején, a kivitelezés helyszínén kell tartózkdnia. A felelős műszaki vezetőnek a krdinátr személyének kilétét az építési naplóban kell rögzíteni. A krdinátri feladatk munkabiztnsági szaktevékenységnek minősülnek. Párhuzams munkavégzés krdinációja Amennyiben a munkaterületen a Vállalkzó irányítása alá tartzó alvállalkzók végeznek párhuzams munkát, a Vállalkzó köteles a párhuzams munkavégzéseket összehanglni. Amennyiben az adtt munkaterületen több Fővállalkzó dlgzik akkr a párhuzams munkavégzés összehanglását a Megrendelő által kijelölt személy végzi. A Vállalkzónak a MOL csprt EBK szabályai szerint un. EBK tervet kell készítenie a kiemelten kckázatsnak tekintett munkaflyamatkra, melyek mindig az adtt prjekt, tender, vagy megrendelés stb. alkalmával egyedileg kerülnek megítélésre, de általáns szempntként Hatálybalépés időpntja: /44 Verziószám: v1 Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

4 alkalmazandó, hgy EBK tervet kell készíteni azkra a munkaflyamatkra, melyek magukban fglalják az alábbi tevékenységek közül legalább egyet: tűzveszélyes munka (párhuzams munkavégzés esetén) beszálláss munka magasban történő munkavégzés földmunka (1,2 m alatt) kritikus emelési művelet veszélyes anyagt tartalmazó készülék elsődleges megnyitása vegyszeres tisztítás nagynymású tisztítás (300 bar felett) A kivitelezői EBK terv hárm fő részből áll: Vállalkzói adatk, amelyeket a Vállalkzó(k)nak kell kitölteni és megadni a saját és alvállalkzóival kapcslats infrmációkat, melyben meghatárzásra kerül, hgy mely vállalkzás milyen tevékenységet fg végezni az adtt munkából. A munkavégzéssel érintett technlógiából származó veszélyeket tartalmazó felület, amelyet a Vállalkzónak kell kitöltenie, részletezve a technlógiájából származó fizikai veszélyfrráskat és ártalmas anyagkat. Az erre vnatkzó előzetes infrmációkat a MOL csprt biztsítja az előzetes területi bejárás srán. Kckázatk részletezése a Vállalkzó feladata, amelyben a tevékenység végrehajtásának lépései (időbeni egymásutániságt is figyelembe véve) szerint adja meg a lehetséges kckázatkat és az azk ellen való védekezés módját. Ezen a felületen kell megadni a tevékenység srán használandó védő-, és biztsítóeszközöket és a vészhelyzetre való felkészülés módját és eszközeit. A munkaflyamat lépéseit lyan részletességgel kell leírni, hgy abból a teljes munkaflyamat, a használt eszközök és védőeszközök aznsíthatóak legyenek. Az EBK tervet a MOL csprt által meghatárztt frmátumban kell elkészíteni, mely a linken elérhető web ldaln található. A munkaterületre történő első felvnulás előtt a Vállalkzó illetékes vezetője köteles megkeresni a területileg illetékes MOL Társasági Biztnsági szlgálatt a biztnsággal kapcslats tennivalók (belépők, gépjármű használat, anyag, eszköz be-, illetve kiszállítás, stb.) megbeszélése céljából. 3. Személyi feltételek A MOL csprt telephelyeire és nymvnalas létesítményeibe a Vállalkzó és/vagy alvállalkzói munkatársai munkavégzés céljából csak érvényes MOL csprt EBK ktatás és vizsga sikeres elvégzése után léphetnek be. A MOL csprt EBK ktatási rendszere hármszintű: EBK alapktatás (valamennyi kivitelező dlgzó részére) Terület specifikus EBK ktatás (valamennyi kivitelező dlgzó részére, a knkrét munkaterületre vnatkzó ktatás) EBK munkairányítói ktatás a munkairányítói feladatkat ellátók részére, EBK alapktatással valamint az adtt munkaterületre vnatkzó specifikus ktatás és vizsgával kell rendelkeznie valamennyi kivitelezői dlgzónak (beleértve a munkairányítókat is), akik a MOL üzemi területein munkát kívánnak végezni. EBK munkairányítói ktatással kell rendelkeznie valamennyi munkairányítónak, aki munkairányítóként a munkaengedélyen feltüntetésre kerül Hatálybalépés időpntja: /44 Verziószám: v1 Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

5 Az EBK ktatáskat és a vizsgát a MOL csprt, képviselői és partnerei szervezi és bnylítja le. A Terület specifikus EBK alapktatás egy adtt MOL csprt üzleti egység telephelyére vnatkzik, így a Vállalkzó munkatársainak rendelkezniük kell a szerződés teljesítésében érintett összes telephely EBK ktatásával. A munkairányítói EBK ktatás MOL csprt szinten egységes, valamennyi telephelyre érvényes. Mindkét ktatás esetében a sikeres EBK ktatás regisztrálásra kerül az un. EBK Útmutatóban, melyet a munkavégzés srán a dlgzónak magánál kell tartania. Az EBK alapktatás és vizsga költsége biznys MOL csprt telephelyek esetében a Vállalkzót terhelik. Az EBK ktatás érvényességi ideje egy év, melyet annak lejárta előtt meg kell újítani. Az egyes MOL csprt telephelyek EBK ktatásának részletesebb szabályai (beleértve a pnts költségeket is) megtalálhatóak a linken elérhető web ldaln. A Vállalkzó munkatársainak érvényes, az adtt MOL csprt telephelyre vnatkzó belépőkártyával kell rendelkeznie (kivétel a telephelyen kívüli munka pl. csővezetékek stb., vagy ahl a MOL csprt nem építette ki a kártyás beléptető rendszerét), melyet az adtt telephely szerint illetékes Társasági Biztnság szervezettől kell igényelni. A belépőkártya kiadásának előfeltétele a sikeres EBK ktatás és vizsga. Az egyes MOL csprt telephelyek belépőkártya igénylésének részletesebb szabályai (beleértve a pnts költségeket is) megtalálhatóak a linken elérhető web ldaln. Munkát a MOL csprt telephelyein csak az adtt munkafeladat ellátására vnatkzó: birtkában lehet végezni. végzettséget, képesítést és jgsultságt igazló dkumentum érvényes fglalkzás-egészségügyi alkalmasságt igazló dkumentum tűzvédelmi szakvizsga ( A és B tűzvédelmi besrlású területeken, illetve a jgszabályban előírt fglalkzási ágakra vnatkzóan) bányabiztnsági vizsga (bányahatóság által felügyelt területeken, amikr a tevékenység a technlógiát is érinti) fényképes belépőkártya (ahl a rendszer ki van építve) munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvet (ha történt átadás), jóváhagytt EBK tervet (kritikus tevékenységek esetén MOL csprt tagvállalatk belső szabályzatai szerint), EBK Útmutató kiskönyv munkaeszközök és műszerek listája, időszaks ellenőrzési jegyzőkönyvek alkalmaztt vegyi anyagk Biztnsági adatlapjai teheremelő eszközök, kötöző elemek, és gépek időszaks ellenőrzési jegyzőkönyvei elsősegélynyújtók munkáltatói megbízása, kiktatttságukat igazló dkumentum munkamegrendelés munkáltató által kiállíttt íráss megbízás az adtt munkavégzésre munkaengedély Vállalkzó köteles flyamatsan ellenőrizni, hgy saját és alvállalkzóinak munkavállalói a munkavégzés helyszínén munkavégzésre alkalmas állaptban (gyógyszer, alkhl, drg beflyásltságtól mentesen) jelenjenek meg és végezzenek munkát. Az építés-kivitelezési tevékenység a 191/2009. (IX. 15.) Krmányrendelet által előírt névjegyzékbe felvett felelős műszaki vezető irányításával végezhető. (Az építőipari kivitelezési Hatálybalépés időpntja: /44 Verziószám: v1 Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

6 munka jellegének megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakmunkás felelős műszaki vezető irányítása nélkül is végezhet lyan építőipari kivitelezési tevékenységet, melynek teljesítéséhez nem vesz igénybe tvábbi alvállalkzót). A felelős műszaki vezetőnek vagy megbízttjának flyamatsan a helyszínen kell tartózkdnia, és elérhetőségét biztsítania. Akadályztatása esetén feladatainak ellátásával más, megfelelő képzettséggel és gyakrlattal rendelkező személyt kell megbíznia, melyet az építési naplóba történő bejegyzéssel kell megerősíteni, valamint erről a MOL csprt kapcslattartót tájékztatnia kell. A Vállalkzónak ki kell jelölnie és meg kell bíznia területenként és munkacsprtnként a helyszíni munkairányítót. A munkavégzés helyszíni irányítására csak lyan személy jelölhető ki az általáns fglalkztatási feltételeken túl: szakmailag alkalmas több személy irányítására, ismeri az adtt munkakörnyezetre jellemző veszélyeket és veszélyfrráskat, birtkában van a munkavégzéshez szükséges egészségvédelmi, biztnsági és környezetvédelmi előírásknak. A munkairányító főbb feladatai és kötelességei: Kapcslatt tart a kivitelezési munkák srán a MOL csprt kapcslattartójával. Krdinálja a napi kivitelezési feladatk megvalósítását. Irányítja a munkacsprt tagjainak tevékenységét. Minden munkavégzés srán köteles jól látható módn pirs megkülönböztető karszalagt viselni. Közreműködik a munkaengedélyezési flyamatban, kezdeményezi a munkavégzési engedély kiadását, szükséges módsítását, a munkaterület elhagyása esetében és munka befejezését követő legrövidebb időn belüli leadását, majd a munka befejezését követő lezárását. Munkavégzés megkezdése előtt helyszíni szemlét tart, majd a helyszín egészséget nem veszélyeztető és biztnságs állaptának megléte esetén engedélyt ad a munkavégzésre. Ellenőrzi és szükség esetén intézkedik az EBK Tervben fglaltak betartása érdekében. A munka megkezdése előtt és azt követően rendszeres ellenőrzés srán köteles meggyőződni a munkaengedélyben meghatárztt személyi, tárgyi feltételek teljesüléséről. A munkaterület rendezettségéről flyamatsan köteles gndskdni, a munkavégzése srán a fizikai rendet fenntartani, ill. a munka befejezése után a munkaterületet munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szempntból kifgástalan állaptban visszaadni. Amennyiben a munkairányító a munkavégzés helyszínét ideiglenesen elhagyja, köteles egy alkalmas személyt a munka irányítására kijelölni és ezt a munkavállalók tudmására hzni. A munkairányító csak abban az esetben végezhet munkát, ha a felügyeletére bíztt munkavállalókat és a veszélyt jelentő mzgáskat, eseményeket biztnságsan figyelemmel tudja kísérni és kellő időben tud intézkedni a veszélyeztetett tér elhagyására, vagy a veszélyhelyzet megszüntetésére. Intézkedik annak érdekében, hgy a munkahelyen munkát végző különböző munkavállalók, munkavégzésükkel egymásra ne jelentsenek veszélyt. A munkaengedély hsszabbítása srán feladata annak ellenőrzése, hgy nem következett-e be váltzás a munkát végzők személyében és a munkakörülményekben. Hatálybalépés időpntja: /44 Verziószám: v1 Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

7 Beszállással járó munkák esetében az irányítási feladatk mellett kizárólag figyelői feladatkkal bízható meg. Amennyiben a munkavégzés srán rendellenességet észlel, a munkát kötelessége felfüggesztetni és az üzemeltető képviselőjének jelenteni. EBK események esetén jelentést tesz a MOL csprt kapcslattartójának. Képviseli a vállalkzót a MOL csprt általi EBK auditk srán. A munkairányítónak flyamatsan a helyszínen kell tartózkdnia, és elérhetőnek kell lennie. Akadályztatása esetén feladatainak ellátásával más, - a munkaengedélyben szereplő megfelelő képzettséggel és gyakrlattal rendelkező személyt kell megbíznia, mely történhet írásban, ill. szóban is. A helyszíni munkairányító személyének kijelölését valamennyi, a helyszínen tartózkdó munkavállaló tudmására kell hzni. Ezt a tényt az építési naplóba történő bejegyzéssel kell megerősíteni, valamint erről a MOL csprt kapcslattartót tájékztatnia kell. 4. Munkavégzés tárgyi feltételei 4.1 Munka- és védőruhára, valamint a védőeszközökre vnatkzó követelmények A Vállalkzó köteles az általa végzett munkaflyamatknál az adtt munkaterületre a munkaflyamatk, munkakörülmények veszélyességének megfelelő a MOL csprt telephelyén dlgzó munkavállalók által használttal legalább azns védelmi képességű védőruházatt, lábbelit és tvábbi védőeszközöket, valamint a Vállalkzó saját tevékenységéből eredő veszélyeknek megfelelő védelmi képességű védőeszközöket biztsítani munkavállalói részére, és azk használatát megkövetelni. Olyan szerződés esetén, amely a terület több eltérő besrlású helyszínén vagy létesítményében fg teljesülni, a legszigrúbb besrlású területen, illetve létesítményben használandó ruházatra vnatkzó előírásk a mérvadóak. Az alábbi alap védőfelszerelések, viselése kötelező technlógiai területen a tevékenységtől függetlenül: védősisak (MSZ EN 397:2012, 2. védelmi kategória) és az szükség szerint védőálarccal kiegészítendő (vegyi és/vagy mechanikai védelem) szemvédelem: legalább a pattanó részecskék ellen védő szemüveg (MSZ EN 166, 1-es ptikai sztály F. védelmi kategória), biztnsági védőlábbeli, kizárólag bakancs (lajálló talppal, rrmerevítővel elláttt, antisztatikus kivitelű munkavédelmi lábbeli, (MSZ EN ISO 20345:2012, S1 védelmi kategória). Félcipő használata tils. Védőruha, a munkavégzés helyszínének megfelelően antisztatikus, lángmentesített vagy lángálló (MSZ EN 340:2004, MSZ EN ISO 11612:2009, MSZ EN :2008. védelmi kategória), Tevékenységhez, veszélyfrráshz kapcslódó egyéb védőeszközök, melyek munkaengedélyekben kerülhetnek előírásra nem átvéve ezzel a munkáltató ezirányú felelősségét (az alábbi védőeszköz típusának kiválasztása a Vállalkzó felelőssége a munkavégzés helyén jelenlévő kckázatk figyelembe vételével): Megfelelő zajcsillapítású hallásvédő füldugó, vagy fültk, védőkesztyű (ártalmnak megfelelő), Hatálybalépés időpntja: /44 Verziószám: v1 Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

8 légzésvédő készülék (szükség szerint szűrési elven működő, vagy környezeti levegőtől független, sűrített levegős, vagy túlnymáss), leesés ellen védő felszerelések; biztnsági heveder és kikötőkötél, vagy zuhanás gátló (munkaöv NEM elfgadtt!) A tevékenységekhez szükséges kiegészítő védőeszközök kckázatértékelésen alapuló meghatárzásáért, biztsításáért és használatának ellenőrzéséért a Vállalkzó felelős. Fenti védőeszközök megfelelőségéről, azk teljes védőképességet nyújtó állaptáról a Vállalkzó köteles flyamatsan gndskdni, sérülések esetén azkat javíttatni, cserélni. A védőeszközök védelmi képességének a munkavégzés helyszínén aznsíthatónak kell lenni. 4.2 Munkaeszközök megfelelősége Vállalkzó a munkaterületre, technlógiai területre lyan munkaeszközt, szerszámt, berendezést hzhat be, amely kifgástalan műszaki állaptú, rendelkezik a jgszabálykban előírt magyar nyelvű üzemeltetési dkumentációval, tanúsítvánnyal, megfelelőségi igazlással, veszélyességének megfelelő üzembe helyezéssel, vagy ellenőrző felülvizsgálattal, és azn a szükséges időszaks felülvizsgálatkat elvégezték. A nem veszélyes munkaeszköz esetében a 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet 4. illetve veszélyes esetében az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 3. szerinti felülvizsgálatkat igazló dkumentumknak MOL csprt általi ellenőrzés esetén rendelkezésre kell állnia. A munkavégzéshez használt időszaks felülvizsgálatra kötelezett munkaeszközök esetében a Vállalkzó köteles a legutlsó időszaks ellenőrző felülvizsgálat elvégzését, a munkaeszközön elhelyezett, jól látható jelzéssel, vagy egyéb dkumentummal (pl.: emelőgép napló, időszaks felülvizsgálati jegyzőkönyvek, stb.) igazlni. Minden felülvizsgálatra kötelezett munkaeszköznek, szerszámnak egyedi aznsítóval (gyári vagy leltári szám) kell rendelkeznie a beaznsíthatósága érdekében. 4.3 Alkalmaztt vegyi anyagkkal kapcslats követelmények A Vállalkzó tevékenységéhez szükséges veszélyes anyagk és készítmények megválasztásánál, és alkalmazásánál köteles figyelembe venni az alkalmazni kívánt anyag/készítmény veszélyeit, a tevékenység helyszínén, munkaterületen, technlógiai területen jelen lévő veszélyeket, illetve ezek egymásra hatását. Veszélyes anyagkkal és készítményekkel végzett tevékenységek srán a Vállalkzó köteles az általa felhasznált veszélyes anyagk és készítmények biztnsági adatlapjait a munkavégzés helyszínén, vagy elérhető közelségben (pl. telephelyen belül) tartani. Tils a tevékenység helyszínére, munkaterületre, technlógiai területre hiánys, vagy sérült címkézésű és/vagy csmaglású, és/vagy aznsíthatatlan anyagt/készítményt bevinni. Amennyiben a veszélyes anyag, az Üzemeltető, vagy harmadik fél környezetét, felszíni, felszín alatti vizeit, csatrnahálózatát, légterét terhelné, a Vállalkzó a tevékenység megkezdése előtt, a terület üzemeltetőjének képviselőjét köteles tájékztatni. A tevékenység megkezdése csak a Megrendelő képviselő előzetes engedélye alapján lehetséges. Hatálybalépés időpntja: /44 Verziószám: v1 Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

9 4.4 Járművekre vnatkzó követelmények A technlógiai területekre belépő idegen üzemeltetésben lévő gépjárműveknek, munkagépeknek rendelkezniük kell; Tehergépkcsik esetén: 3,5 t megengedett össztömegig 1 db 1 kg-s prral ltó készülékkel 12 t megengedett össztömegig 1 db 6 kg-s prral ltó készülékkel, t megengedett össztömegig 1 db 12 kg-s prral ltó készülékkel, 24 t meghaladó megengedett össztömegig 2 db 12 kg-s prral ltó készülékkel Autóbuszk esetén: 30 személy befgadóképességig 1 db 3 kg-s prral ltó készülékkel, személy befgadóképesség között 1 db 6 kg-s prral ltó készülékkel, 100 személy befgadóképesség felett 1 db 12 kg-s, vagy 2 db 6 kg-s prral ltó készülékkel, Személygépkcsik esetén legalább 1 db 1 kg-s prral ltó készülékkel, Mbil emelőgépek esetén legalább 1 db 2 kg-s prral ltó készülékkel, Vasúti mzdnyk esetén 2 db legalább 6 kg prral ltó készülékkel (30 kv-s feszültségre minősítve). 4.5 Védelmi eszközök biztsítása A munkaterület és a tevékenység függvényében a Vállalkzónak rendelkeznie kell megfelelő számú, az adtt engedélyben meghatárztt gázk érzékelésére szlgáló (bérelt, vagy saját tulajdnú) gázkncentráció mérő műszerrel. A műszert csak annak működését ismerő, a cég által megbíztt munkavállaló kezelheti. A műszerek időszaks felülvizsgálatáról szóló, ill. illetve a gyártó által előírt időszaks működési (Bump Test) teszt biznylatának igazlásnak rendelkezésre kell állnia. Ha bármely tűzveszélyes vagy egyéb veszélyes (ártalmas, mérgező, stb.) anyag munkatérben való jelenléte vagy megjelenése biztnsággal nem kizárható, vagy a munkatér szellőzése krlátztt, a munkavégzés teljes időtartama alatt a munkaengedélyezést megelőző előzetes gázkncentráció-méréstől függetlenül kötelező a flyamats gázkncentráció mérés mely az adtt munkaterületen munkát végző Vállalkzó feladata. A következő paramétereket kell mérni az engedélykiadás előtt, és flyamatsan a munkavégzés srán: Ártalmas és/vagy mérgező gőzök/gázk; Éghető gőzök/gázk (ARH); Beszállással és tűzveszéllyel járó munkavégzés esetén O 2. A flyamats kncentráció mérések végezhetők személyi gázkncentráció-mérő vagy területmnitrzásra alkalmas kncentrációmérő műszerek flyamats használatával. Fnts, hgy a készülékek előre beállíttt kncentráció értékeknél hang- és fényjelzéssel figyelmeztessenek a veszélyre. A mérőműszer hitelesített, rbbanásbizts kivitelű legyen, Ex védelmi módja feleljen meg legalább a Zóna 1-ben történő használatra, a II. alkalmazási csprtba, a megfelelő gáz alcsprtba (A,B,C), és a megfelelő hőmérsékleti sztályba (T1-T6) tartzzn (II 2 G E Ex d/i//p/q IIA/B/C T1-6). A flyamats kncentrációmérő műszerek biztsítása a Vállalkzó, kivitelező cég(ek) felelőssége. Hatálybalépés időpntja: /44 Verziószám: v1 Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

10 Amennyiben a teljes munkaterület légterének mnitrzása valamint a helyszínen tartózkdó valamennyi személy riasztása, a személyi gázkncentráció mérő készülékektől eltérő, vagy azkat kiegészítő technikai megldással biztnságsan szavatlva van, úgy nem kell minden munkavállalónak személyi gázkncentráció mérőt viselnie. Az lyan munkahelyen, ahl be- vagy leesési veszély van, vagy a munkavégzés hatókörében tartózkdókat leeső tárgyak veszélyeztetik, a munkavállalók védelméről kllektív védelemmel, elkerítéssel, lefedéssel, vagy más alkalmas módn, illetve egyéni védelemmel kell gndskdni. A tűzveszélyes tevékenység végzésére feljgsító engedélyben meghatárztt, a hatálys jgszabályknak megfelelően felülvizsgált, a munkaterületen keletkezhető tűz ltására alkalmas tűzltó felszerelést, készüléket a Vállalkzó köteles biztsítani. 4.6 Szciális és elsősegélynyújtó eszközök biztsítása A Vállalkzó köteles a MOL csprt telephelyein, vagy létesítményein végzett munkája srán biztsítani a 3/2002 (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. Amennyiben építési munkahelynek minősül a munkavégzés helyszíne, akkr figyelembe kell venni a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési flyamatk srán megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről című jgszabály előírásait is. Vállalkzó köteles ivóvizet, a munka jellegének és az aktuális időjárásnak megfelelő védőitalt, védőszereket, a tevékenység és munka jellegének megfelelő szintű tisztálkdási és higiénés feltételeket biztsítani. Vállalkzó a munka jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyfrrásknak, a munkavállalók létszámának megfelelően biztsítja a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit. A Vállalkzó által biztsíttt knténerek telepítésekr figyelembe kell venni jelen szerződés melléklet 6.3. pntjának szabályait is. A fenti követelmények teljesítéséhez a MOL csprt infrastruktúrája nem vehető igénybe. Ilyen szándék esetén a MOL csprt jóváhagyása szükséges. 5. A munkaterület átadás-átvételi eljárás Az eljárás szereplői: Megrendelő képviselői A Fővállalkzó képviselője A vállalkzók képviselői Technlógiai egységek, létesítmények, üzemrészek, tartályk, kmplett üzemek, vagy beépítetlen területek beruházási munkák, vagy nagyleállás, karbantartás céljából való átadása a kivitelezőknek, vagy karbantartóknak a munka megkezdése előtt, az EBK terv elkészítése után írásban rögzített módn, a Munkaterület átadási-átvételi jegyzőkönyvben történik. A területátadási/átvételi eljárást az Üzemeltető és a Fővállalkzó között, illetve a Fővállalkzó és a területre felvnuló, munkát végző alvállalkzó(k) között is le kell flytatni, ha a Fővállalkzó szükségesnek ítéli a terület átadását az alvállalkzó részére. Hatálybalépés időpntja: /44 Verziószám: v1 Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

11 Munkaterület átadási jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre azk az EBK szabályk, melyek eltérőek (több esetben enyhébb követelmények) lehetnek a Megrendelő EBK szabályaitól, annak függvényében, hgy a terület előkészítés srán a veszélyfrráskat milyen mértékben sikerült csökkenteni, vagy pl. zöld- ill. barnamezős beruházásk esetén, ahl eredendően is krlátzttan vltak jelen a Megrendelő által üzemeltetett létesítmények veszélyei. Ilyen egyedi EBK szabályk vnatkzhatnak a munkaengedélyezési flyamatra, az egyéni védőruha követelményekre stb., de sha nem térhetnek el a jgszabályi követelményektől. A Munkaterület átadási/átvételi jegyzőkönyv egyes pntjainál elegendő feltüntetni, hgy az EBK tervben meghatárzttak szerint történik, ha az minden érintett fél számára elérhető. Az átadási/átvételi eljárás minden résztvevőjének aláírásával kell felelősséget vállalnia az elhangzttak valóságáért és elfgadásáért. Munkaterület visszaadásról/visszavételéről is ebben a jegyzőkönyvben kell nyilatkzni. A területátadás jegyzőkönyvének frmátuma megtalálható a linken elérhető web ldaln. 6. MOL csprt infrastruktúra igénybevételének szabályai 6.1 Rákötés energiahálózatkra A Vállalkzó/alvállalkzó által kért energiák (elektrms, gőz, inert gáz, tűzi víz stb.) biztsításának műszaki megldásait a Megrendelő határzza meg és tájékztatja a Vállalkzó kapcslattartóját. A Vállalkzó által használt energiavételezési eszközöknek meg kell felelniük a vnatkzó jgszabályi követelményeknek. Az ideiglenesen kialakíttt villams energia hálózatk villamsbiztnsági előírásknak való megfelelőségét vizsgálati jegyzőkönyvvel kell igazlni. 6.2 A csatrnaszennyezés szabályai Amennyiben a Vállalkzó a karbantartási, felújítási és beruházási munkák srán víz- és/vagy csatrnaszennyezést kzó tevékenységet kíván flytatni (pl. készülékmsatás), azt írásban be kell jelentenie és engedélyeztetnie kell a MOL csprt kapcslattartójával. Az első ízben felhasználásra javaslt vegyszerek esetében a bejelentéshez mellékelni kell a felhasználni kívánt vegyszer biztnsági adatlapját, az alkalmazni kívánt technlógia részletes leírását, a keletkező hulladék(k) kezelésének módját. Ha az adtt vegyi anyag csatrnába engedéséhez tvábbi vizsgálat szükséges, akkr felmerülő költségek a Vállalkzót terhelik. Hatálybalépés időpntja: /44 Verziószám: v1 Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

12 6.3 Knténerek telepítése és a dhányzás szabályai A MOL csprt telephelyein Vállalkzó által telepítendő knténerek telepítését a MOL csprt képviselőjével engedélyeztetni kell. Ennek elengedhetetlen feltételei a knténer egyértelmű aznsíthatósága, megfelelő álléknysága, a kívánt felhasználási célhz rendelt fizikai, esztétikai, higiénés állapta, a nyílászárók megfelelő állapta, a knténer szükség szerinti fűthetősége, elektrms rendszereinek biznylatlt megfelelősége. Knténer telepítése esetén a telepítéshez a terület felelősének előzetes engedélye szükséges Dhányzni csak a MOL csprt által kijelölt, táblával megjelölt helyen, ill. a MOL csprt által jóváhagytt nyittt dhányzó knténerekben szabad. 7. A megbízás és a munkaengedély A MOL csprt telephelyein a munkavégzés megkezdésének előfeltétele: a Vállalkzó, mint munkáltató íráss megbízása az adtt munkaflyamatra fglalkztattt munkavállalói részére EBK Terv (EBK Kritikus tevékenységekre) a MOL csprt képviselője által kiállíttt munkaengedély A Vállalkzó kötelessége a munkavégzést megelőzően kiállítani a Megbízást, valamint az EBK kritikus tevékenységek esetén (vagy ha a Megrendelő előírja) rendelkeznie kell jóváhagytt EBK Tervvel. Ezen dkumentumk birtkában lehet munkaengedélyért flyamdni az adtt MOL csprt terület képviselőjéhez. Valamennyi dkumentum frmátuma kötött, melyek a kitöltési útmutatókkal együtt megtalálhatók a linken elérhető web ldaln. A MOL csprt azn területein, ahl elektrnikus munkaengedélyezési rendszert vezettek be, a megbízásn a megbízás megrendelésszámát is fel kell tüntetni, e nélkül a megbízás érvénytelen. Munkaengedélyért a Vállalkzó helyszíni munkairányítója flyamdhat, akinek felelőssége a munkaengedélyben leírt feltételek megértése, a követelmények átadása az irányítása alatt lévő dlgzók számára, valamint az előírt feltételek betartása és tejlesülésének flyamats ellenőrzése. Az egységes Munkaengedélyt kell alkalmazni az: egyszerű (ptenciális tűzveszéllyel vagy beszállással nem járó) munkavégzéseknél ( Általáns munkára mező), a szikraképződéssel/ ptenciális tűzveszéllyel járó tevékenységeknél ( Tűzveszélyes munkára mező), a beszállással járó munkáknál ( Beszálláss munkára mező) és technlógiai területre történő gépjárműves behajtás esetén ( Gépjárműves behajtásra mező). A munkaengedélyen szereplő engedély típusk közül a munkavégzés jellegének megfelelő(ke)t az engedély kiadója (üzemeltető) választja meg a munka műszaki tartalma alapján. Hatálybalépés időpntja: /44 Verziószám: v1 Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

13 Egy munkaengedélyen csak ugyanazn cég munkavállalói szerepelhetnek, tehát több cég egyidejű munkavégzése esetén cégenként kell a munkaengedélyeket kiállítani. Kivétel képez a beszállással járó munkavégzés esetén kiadtt engedély, ahl két cég munkavállalói is szerepelhetnek egy engedélyen, abban az esetben, ha a figyelő tevékenységet nem ugyanazn cég munkatársai látják el, mint a beszálláss munkavégzést. Külön megbízás ebben az esetben is cégenként kell. A munkaengedély kiállítása előtt a (Fő)vállalkzó, munkairányítója és az engedélykiadó (Üzemeltető) közösen megtekintik a munkavégzés helyszínét, ahl az engedélyezőnek aznsítania, értékelnie kell a munkavégzés körülményeinek veszélyeit, és a munkaengedélyt azknak megfelelően kell kiállítania. Abban az esetben, ha a munkaengedély egyszerű kitöltésével meghatárzhatók a biztnságs munkakörülmények, akkr elegendő csak az engedélyt kitölteni. EBK kritikus tevékenységek esetén aznban EBK tervet kell készíteni a Munkaterület átadás előtt, melynek része a műveleti utasítás és a veszélyaznsítás, melyet az Üzemeltető mellett a (Fő)vállalkzó is aláír, és az engedély elválaszthatatlan mellékleteként kezelendő, illetve az alapengedély megjegyzés rvatában fel kell tüntetni, hgy csak a mellékelt utasítással, veszélyelemzéssel együtt érvényes. A Vállalkzó a munkaterület bármilyen célból történő elhagyásakr köteles a munkaengedély kiadóját értesíteni. A Vállalkzó a munka elvégzésekr köteles a munkaengedélyét az engedélykiadás helyén záradékltatni, és tudmásul veszi, hgy ezzel az engedély érvényessége megszűnik. Amennyiben a munkavégzés időtartama alatt az engedélyen feltüntetett munkavállalók közül egy, vagy több fő átirányításra kerül más munkaterületre, akkr nem kell ismételten engedélyt kérni/módsítani. Amennyiben a munkavégzés időtartama alatt az engedélyen feltüntetett munkavállalókhz lyan munkavállalók csatlakznak, akik az eredeti engedélyen nem vltak feltüntetve, akkr új engedély kiadását kell kezdeményeznie a munkairányítónak. A Munkaengedély havária riasztás-jelzés esetén érvényét veszíti. Ilyenkr minden engedélyköteles tevékenységet abba kell hagyni és a munkaterületet biztnságsan hagyva a rendkívüli helyzeti szabályknak megfelelően a legrövidebb időn belül le kell vnulni a területről, vagy az arra kijelölt helyen el kell zárkózni tvábbi utasításig! A MEFTIR rendszer Azkn a területeken végzendő munkák előtt, ahl a MOL csprt elektrnikus munkaengedélyezési rendszert vezetett be, tt a Vállalkzó a munkavégzési engedély kiadásáhz a szerződéskötést követően a kivitelezési tevékenységben résztvevő munkavállalóinak az adatait megküldi a címre, MEFTIR rendszer adatgazdájának a munkavégzési engedélyek kiadásának előkészítési céljából. A munkavégzési engedély kiállításának elektrnikus támgatásával a MEFTIR rendszer egyik célja annak teljes ellenőrizhetősége, illetve biztsítása, hgy csak lyan munkavállaló kaphassn engedélyt, aki rendelkezik a vnatkzó, hatálys jgszabályi, illetve a MOL csprt által támaszttt követelmények szerinti képesítésekkel, jgsultságkkal, engedélyekkel. Hatálybalépés időpntja: /44 Verziószám: v1 Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

14 Munkavállalói adatbázis: Kizárólag azn partnereink munkavállalói részére tudunk kiállítani munkavégzési engedélyt, akik eleget tettek az alábbi adatszlgáltatási kötelezettségüknek, így az adatk bekerültek a MEFTIR rendszerbe, és a megadtt dkumentumk érvényességi ideje a munkaengedély kiállításának időpntjában még nem járt le. A munkavállalók adatainak rögzítését legkésőbb a munka tényleges megkezdése előtt el kell végezni. Az aktuális dlgzói adatkat a webes felületen letölthető Dlgzói_adatbekérés.xls Excel fájl kitöltésével kell megadni. A dlgzói adatk megadására szlgáló Excel fájl két munkafüzetet tartalmaz, az első az adatbetöltő, ahl szükséges adatkat kell megadni munkavállalónként. Minden cella csak egy adat (dátum, biznyítvány szám, stb.) rögzítésére szlgál. Abban az esetben, ha egy munkavállaló pl. több tűzvédelmi szakvizsga biznyítvánnyal rendelkezik, azt új srban kell rögzíteni a dlgzó neve és Társadalmbiztsítási Aznsító Jelének (TAJ szám) megadásával. Az adatbetöltő ldaln rögzített adatk, a Dlgzói adatk_nymtatható munkafüzetbe autmatikusan áttöltésre kerülnek, melyet ki kell nymtatni és a lapn szereplő munkavállalókkal srnként alá kell íratni. A munkavállalók személyes adatainak helyességét, a cég munkáltatói jgkat gyakrló képviselője aláírásával köteles igazlni. A munkavégzést megelőzően, legalább 2 munkanappal krábban elektrnikus xls, valamint a munkáltató és a munkavállalói aláíráskat tartalmazó példányt pdf frmátumban meg kell küldeni a címre. Az adattartalm valódiságáért, illetve az abban időközben bekövetkező váltzásk időben történő közléséért, valamint a munkavállalók hzzájárulásának beszerzéséért és megküldéséért az adatszlgáltató cég a felelős. A dlgzói adatkban időközben bekövetkezett váltzáskat, a cég képviselője a váltzást követő 1 munkanapn belül kötelesek megküldeni. Az eljárás hasnló, mint az első adatszlgáltatás esetében, annyi egyszerűsítéssel, hgy az xls, és a munkáltató, valamint a munkavállaló(k) által aláírt pdf frmátumt már csak a megváltztt adatkra vnatkzóan kell megküldeni a címre, vagyis a cég teljes munkavállalói listáját nem kell ismételten elküldeni. A MeFTIR adatbázisban szereplő adatk valódiságát a MOL csprt képviselői a Vállalkzó telephelyén vagy a MOL csprt telephelyein mintavételesen ellenőrizhetik. Eltérés esetében, a Vállalkzóval szemben eljárást indítunk, melynek az eset súlysságától függően kötbér, dlgzó kitiltása, vagy a szerződés felbntása lehet a következménye. Alvállalkzók kezelése: Az SAP megrendelés elkészítése után a Beszállítók adatai, a megrendeléshez csatlva interface segítségével átkerülnek a MeFTIR rendszerbe, ahl a munkavégzéshez szükséges engedély kiadása megkezdhető. Hatálybalépés időpntja: /44 Verziószám: v1 Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

15 A MOL csprt által fglalkztattt Beszállítók alvállalkzóinak is szerepelniük kell a MeFTIR rendszerben, valamint rendelkezniük kell megfelelő jgsultságkkal és SAP aznsítóval. Ebben az esetben a SAP-ban rögzített Beszállító feladata, a harmadik fél bevnásáról a megrendelésen szereplő MOL csprt ügyintéző értesítése, illetve az alvállalkzó tájékztatása a szükséges adatszlgáltatásról (dlgzói adatk megküldése címre). A Beszállító legalább a munkakezdést megelőző 2 munkanappal krábban köteles a MOL csprt ügyintézőnek megadni, a megrendelés teljesítése srán bevnni kívánt alvállalkzó(k) nevét (cégnév), az alvállalkzó(k) cég SAP aznsítóját és a megrendelésen szereplő SAP SM rendelésszámt. Megrendelések aznsítása: A kivitelezők beaznsítása és a munkaengedélyezési flyamat gyrsítása érdekében az alvállalkzó láncban szereplő valamennyi résztvevő köteles a Munkavégzés munkáltató általi elrendelése a MOL Csprt telephelyein történő munka végzésére (röviden: Megbízás) című nymtatványn a megrendelésen szereplő SAP SM rendelésszámt, vagy ennek hiányában a tárgyi munkáhz kapcslódó szerződés számát feltüntetni, és azzal együtt jelentkezni a munkavégzési engedélyért. Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hgy az aktuális dlgzói adatk elégtelensége, az alvállalkzók bejelentésének elmulasztása, valamint a SAP SM rendelésszám Megbízásn történő feltüntetésének hiánya miatt a munkavégzési engedélyt kiadó üzemeltető megtagadja, illetve megtagadhatja a munkaengedély kiállítását. 8. Egyes tevékenységek EBK szabályai 8.1 Tűzveszéllyel járó, illetve tűz- és/vagy rbbanásveszélyes (Zóna 1-2) környezetben végzett tevékenységek Tűzveszélyes tevékenység az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lbbanáspntját meghaladó hőmérséklettel, vagy nyílt lánggal, tvábbá gyújtófrrásként számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással jár. Biztsítani kell, hgy a munkaterület és a környezete lyan állaptban legyen, hgy a tűzveszélyes tevékenység biztnságsan legyen végezhető. A terület tisztításának, nedvesítésének, aknák lefedésének/zárásának, éghető anyagk eltávlításának (technlógia rendszerekből, aknákból, stb.) krdinációja az Üzemeltető (engedélyt kiadó) feladata az engedély kiadása előtt. Abban az esetekben ha az üzemeltetőnek erre nincs saját személyzete, a munkaengedélyben rögzítve ezeket a feladatkat átadhatjaa munkát végző vállalkzás részére. Az Üzemeltető rendelkezéseinek végrehajtása, illetve a munka srán a feltételek flyamats biztsítása a munkát végző Vállalkzó feladata. Hatálybalépés időpntja: /44 Verziószám: v1 Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

16 A tűzveszélyes tevékenységet egyedül végezni tils! Az ellenőrzéssel megbízttak, mind a Vállalkzó, mind az Üzemeltető/Engedélyt kiadó részéről kötelesek a kiadtt engedélyben megjelölt munkafeltételeket betartani, illetve betartatni, a munkavégzést és körülményeit rendszeresen figyelemmel kísérni. A meghatárztt feltételek megváltzása esetén a munkát be kell szüntetni, az engedély előírásainak szükség szerinti módsításait kezdeményezniük kell, illetőleg módsíttt engedélyt kell kiadni. Nem rbbanás bizts gyártmányú mbil telefnt rbbanásveszélyes övezetben használni, da bevinni TILOS! A tűzveszélyes tevékenységeknél, illetve a tűz- és rbbanásveszélyes környezetben végzett tevékenységeknél (nem ideértve a beszállással járó tevékenységeket) amennyiben nem zárható ki teljes biztnsággal az éghető vagy egyéb veszélyes anyagk (ártalmas, mérgező, stb.) jelenléte vagy megjelenése, az engedélykiadást megelőző előzetes gázkncentráció mérésen túl kötelező a Vállalkzó részére a flyamats gázkncentráció mérés is. A következő paramétereket kell mérni az engedélykiadás előtt (üzemeltető), és flyamatsan (Vállalkzó) a munkavégzés srán: Ártalmas/mérgező gőzök/ gázk. Oxigén (O 2 ) Éghető gőzök/gázk (ARH); Amennyiben a tűzveszélyes tevékenység beszállással is jár, akkr az arra vnatkzó összes követelmény is kötelezően betartandó Abban az esetben, ha a munkatérben ártalmas/mérgező gőzök/gázk lehetnek vagy jelenhetnek meg, a kncentrációjuk ellenőrzése és az ellenük való védekezés módja a munkaengedélyen is meghatárzásra kerül. Amennyiben a munkatérben ártalmas/mérgező gőzök/gázk nincsenek és megjelenésük biztnsággal kizárható, elegendő csak az éghető gőzök/gázk kncentrációjának flyamats mérése (ARH). Amennyiben a munkatérben éghető gőzök/gázk nincsenek és megjelenésük biztnsággal kizárható (pl.: nem ipari zónában lévő irdahelyiségek, öltözők stb.) akkr a kezdeti és a flyamats gázkncentráció mérés nem feltétele a tűzveszélyes munkára vnatkzó engedély kiadásnak. Ha a munkavégzés környezetében az éghető gőzök/gázk megjelenése, vagy kncentrációjuknak feldúsulása nem zárható ki, akkr a kncentrációjuk (ARH) flyamats mérése a munkavégzés teljes ideje alatt kötelező! Ha a légtér szennyezettsége ARH 5 % alatt marad és ez a munkavégzés srán nem dúsulhat fel, tűzveszélyes tevékenység engedélyezhető. Abban az esetben, ha a tűzveszéllyel járó munkavégzés srán a munkatérben bármely éghető anyag kncentrációja ARH 5 % fölé emelkedik, minden munkát aznnal abba kell hagyni, minden ptenciális gyújtófrrást meg kell szüntetni és a szennyezett légteret a legrövidebb időn belül el kell hagyni! Tvábbi tűzveszéllyel járó munka csak az éghető anyag kncentrációjának határérték alá csökkentése (ARH 5 % alá) után flytatható, meghsszabbíttt vagy új engedély birtkában. Hatálybalépés időpntja: /44 Verziószám: v1 Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

17 Ha a területen, illetve a munkavégzés srán öngyulladásra hajlams/pirfrs anyag keletkezik, vagy van jelen, ezek flyamats ellenőrzése, illetve veszélyes mértékű felmelegedésük, kiszáradásuk megelőzése érdekében kötelező flyamatsan nedvesen tartani azkat. Minden ilyen anyagt más éghető anyagtól elkülönítetten, nedves állaptban, légmentesen záródó fémhrdóban kell tárlni, távl a tűz- és rbbanásveszélyes környezettől. Ha a tűzveszélyes tevékenység környezetében kizárható a tűzveszélyes és egyéb veszélyes, ártalmas, mérgező anyagk jelenléte, megjelenése (pl. szmszéds létesítményekből sem kerülhetnek da), és a tevékenység maga sem eredményezi tűzveszélyes anyagk képződését, tvábbá a terület szellőzése nem krlátztt és hatékny (pl. zöldmezős beruházási terület), a flyamats gázkncentráció-mérés elhagyható. Erről az engedélyt kiadó Üzemeltető dönt a területre jellemző aktuális körülményeknek megfelelően. Az ilyen kevésbé tűzveszélyes helyzetekben az Üzemeltető (engedélykiadó) a tűzveszéllyel járó munkaengedélyen határzza meg az esetlegesen szükséges ismétlődő méréseket és azk gyakriságát. Tűzveszéllyel járó tevékenységet csak az előírt szakképzettséggel és a tevékenység végzésére vnatkzó tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, illetve tűzvédelmi ktatásban részesített személy végezhet. A tűzveszélyes tevékenységre szóló engedély kiadása a területre vnatkzó általáns dhányzási tilalmat nem ldja fel, ezért dhányzni az engedély birtkában is csak a kijelölt dhányzó helyen szabad. A tűzveszélyes tevékenységek srán a nagy fémfelületeknél használt összes villams berendezést, ahl idegen ptenciál megjelenése áramütés-veszélyt kzhat, csak leválasztó transzfrmátrn keresztül lehet táplálni. Több munkahelyen, illetve tárgyn egy időben végzett villams ívhegesztés esetén biztsítani kell, hgy az egyidejűleg megérinthető felületek között a vnatkzó szabvány szerint veszélyes feszültségkülönbség ne alakulhassn ki, a munkahelyeket egyenptenciálra kell hzni. 8.2 Beszálláss munkák Beszállással járó munkát csak beszálláss munkára vnatkzó munkaengedély birtkában lehet végezni. MSZ szabvánnyal összhangban zárt térben történő munkavégzésnek minősül minden lyan tevékenység, amely a berendezésen behajlással, vagy annak belsejében való tartózkdással végezhető, ha azt a teret emberi tartózkdásra nem tervezték, de kielégíti a következő feltételek mindegyikét: minimum egy dlgzó belépésére, tt tartózkdására elegendő a hely; szűk ki- és bejárati nyílás (krlátztt ki- és belépés). Ilyen zárt térnek számítanak a tartályk, aknák, csatrnák, nagyátmérőjű csővezetékek, füstcsatrnák, technlógiai berendezések, készülékek (trnyk, reaktrk, kazánk, kemence tűztere, stb.). A talajszinttől 1,2 méternél mélyebben (gödrökben, mélyedésekben, árkkban, aknákban, stb.) végzett munkák beszállással járó munkavégzésnek minősülnek. Hatálybalépés időpntja: /44 Verziószám: v1 Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

18 A beszállás srán amennyiben az nagy kiterjedésű fémfelülettel történő érintkezéssel járhatminden lyan villams berendezést, melynél idegen ptenciál megjelenése áramütés-veszélyt kzhat, csak leválasztó transzfrmátrn keresztül lehet táplálni. A leválasztó transzfrmátr végpntja nem sztható meg több fgyasztóra. Ha bármely tűzveszélyes vagy egyéb veszélyes (ártalmas, mérgező, stb.) anyag munkatérben való jelenléte vagy megjelenése biztnsággal nem kizárható, vagy a munkatér szellőzése krlátztt, a munkavégzés teljes időtartama alatt a munkaengedélyezést megelőző előzetes gázkncentráció-méréstől függetlenül kötelező a flyamats gázkncentráció mérés. A következő paramétereket kell mérni az engedélykiadás előtt, és flyamatsan a munkavégzés srán: Ártalmas és/vagy mérgező gőzök/gázk; Éghető gőzök/gázk (ARH); Oxigén (O 2 ) A műszernek alkalmasnak kell lennie az autmatikus riasztásra. Több munkavállaló egyidejű, egy helyre történő beszállása esetén nem kell minden beszállónak légtérmérővel rendelkeznie, azk számát ilyen esetekben az üzemeltető a munkaengedélyben határzza meg. A flyamats légtérmérés elvégzése, valamint a személyi légtérmérő eszköz biztsítása a beszállást végző Vállalkzó feladata és felelőssége. Több munkáltató munkavállalóinak egyidejű munkavégzése esetében az üzemeltető feladata ezen feltételek meghatárzása, az eszközök biztsítása munkáltatói kötelezettség. Amennyiben ártalmas/mérgező gőzök/gázk vannak, vagy lehetnek jelen a munkatérben, és a kncentrációjuk feldúsulhat, a munka függetlenül az xigén-kncentrációtól csak teljes testvédelmet biztsító védőruhában és a környezeti levegőtől független légzésvédelmet biztsító légzésvédő használatával végezhető. Ilyen esetben elegendő az éghető gőzök/gázk flyamats mérése (ARH) a légtérben, de az minden körülmények között kötelező. A teljes testvédelmet biztsító védőruha alatt (ha bőrön át felszívódó veszélyes anyag jelenlétével nem kell számlni) a lángkicsapódás elleni védelmet biztsító zárt védőruhát kell érteni. A környezeti levegőtől független légzésvédelmet biztsító légzésvédő alatt a sűrített levegős vagy frisslevegős légzésvédő készüléket kell érteni. A teljes testvédelmet biztsító védőruhától és légzésvédelem alkalmazásától el lehet tekinteni (de a védőruha viselésétől nem) abban az esetben, ha a tevékenység (pl. ellenőrzés), lyan zárt térben történik, amely az alábbi feltételeknek együttesen és teljes egészében megfelel: krábban teljes mértékben ki lett tisztítva, bármely veszélyes anyag (éghető, ártalmas, mérgező, stb.) jelenléte kizárható, maga a tevékenység sem eredményezheti veszélyes anyagk megjelenését, képződését, a zárt tér szellőzése nem krlátztt és hatékny, azaz az xigén-kncentráció flyamatsan legalább 19 v/v% fölött van. A flyamats gázkncentráció mérés ilyen esetekben is kötelező. Ha a körülmények nagybb szigrúságt nem indklnak, akkr munkacsapatnként legalább egy flyamats gázkncentráció mérő készüléket kell viselni, vagy a munkavégzés környezetében elhelyezni. A gyakrlatban ez azt jelenti, hgy minden kiadtt beszállási engedélyhez hzzárendelhetőnek kell lennie legalább egy-egy flyamats gázkncentráció mérő készüléknek. Hatálybalépés időpntja: /44 Verziószám: v1 Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

19 Ha a beszállás srán az O 2 kncentrációja a munkavégzés srán 19 tf% alá csökkenhet (pl.: inert gázk alkalmazása) vagy 23 tf% fölé emelkedhet, akkr izlációs légzésvédelem használata kötelező, a szűrőbetétes gázálarc használata TILOS. Abban az esetben, ha a beszállással járó tevékenységet inertgáz atmszférában kell végezni, annak előírás szerinti meglétét flyamats légtérméréssel kell ellenőrizni. Amennyiben az előírt inertgáz atmszféra flyamatsan nem biztsítható, az érintett térben munkavégzés nem engedélyezhető. Inertgáz atmszférában munka csak kettős biztnsági lélegeztető rendszer használata mellett végezhető. Az előírásnak a MSZ EN 12021:2000 szerinti palacks levegőellátás, és zárható LSS (Life Supprt System) sisak felel meg, amely el van látva a használó általi nyitás elleni védelemmel és beépített n-line kmmunikációs rendszerrel. Amennyiben a beszállással járó tevékenység lyan légtérben zajlik, melyben az xigénkncentráció a nrmális szint (21 v/v%) fölé emelkedhet, annak flyamats mérése és a kncentráció 23 v/v% alatt tartása kötelező a fkztt tűzveszély elkerülése érdekében. Ha az xigén-kncentráció 21 és 23 v/v% között van, tűzveszélyes tevékenység nem engedélyezhető, és csak rbbanásbizts kivitelű elektrms eszközök, és szikramentes szerszámk használhatók. Abban az esetben, ha az xigén-kncentráció 23 v/v% fölött van, bármilyen tevékenység csak a munkában érintett összes fél által kidlgztt és elfgadtt íráss műveleti utasítás alapján engedélyezhető és végezhető! Amennyiben munkavégzésre lyan térben kerül sr, ahl a tűzveszélyes anyagk megjelenése vagy feldúsulása nem kizárható, azk flyamats mérése (ARH) a munkavégzés teljes időtartama alatt szükséges és a következő szabályk betartása kötelező Zárt térben végzett (beszállási) munka Általáns munkavégzés engedélyezett Tűzveszélyes tevékenység engedélyezett Éghető anyag kncentráció az ARH %-ában feletti igen igen csak vizsgálat és tisztítás nem igen nem nem nem Ha az éghető anyag kncentrációja ARH 5 % alatti, és biztsítható, hgy a kncentráció a munkavégzés srán ne emelkedjen, a munkatérben tűzveszélyes tevékenység engedélyezhető. Amennyiben a flyamats mérés kncentráció-emelkedést mutat, és az éghető anyag kncentrációja eléri az ARH 5 %-t, minden tűzveszélyes tevékenységet aznnal abba kell hagyni! Ha a munkatérben az éghető anyag kncentrációja ARH 5 % feletti tűzveszélyes tevékenység, illetve a szikraképződés veszélyét rejtő szerszámk használata nem engedélyezhető. Hatálybalépés időpntja: /44 Verziószám: v1 Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

20 ARH 5 % és 10 % között csak általáns munkára, ARH 10 % és 20 % között pedig ellenőrzésre és tisztításra engedélyezhető beszállás, ha ezen tevékenységek nem járnak tűzveszéllyel, vagy szikraképződéssel. ARH 20 % fölött semmilyen beszállással járó tevékenység nem engedélyezhető, munka az ilyen térben nem végezhető! Abban az esetben, ha a beszállással járó munkavégzés srán a munkatérben bármely éghető anyag kncentrációja ARH 20 % fölé emelkedik, minden munkát aznnal abba kell hagyni, minden ptenciális gyújtófrrást meg kell szüntetni és a szennyezett légteret a legrövidebb időn belül el kell hagyni! Tvábbi munka csak az éghető anyag kncentrációjának a fentiek szerinti határérték alá csökkentése és az előírt feltételek betartása után flytatható, új engedély birtkában. Beszállással járó tevékenységek esetén a beszállást végzőkön túl a munkát végző Vállalkzónak a munkaengedélyben meghatárztt számú figyelő személy(eke)t kell a helyszínen biztsítania, akiknek fő feladatuk, a beszállási munkát végzők biztsítása, szükség esetén azk aznnali kimentése. A figyelőket más feladattal megbízni nem lehet. Minden figyelőnek legalább a beszállást végzőkével azns jellegű és védőképességű védőeszközökkel, védőruházattal kell rendelkeznie. Abban az esetben, ha az adtt készüléken, berendezésen, tartályn kívül is valószínűsíthető veszélyes kncentrációjú gáz megjelenése, kötelező legalább egy flyamats gázkncentráció mérő biztsítása is. A figyelő személyeknek flyamats kapcslattartást kell biztsítaniuk a beszállókkal, illetve képzettnek, képesnek, alkalmasnak és felszereltnek kell lenniük a mentési feladatk ellátására. Beszálláss munkák esetén a beszállást végzők és figyelők számát a munkaengedélyben, vagy EBK tervben szükséges meghatárzni a lenti alapelvek szerint. Amennyiben a berendezés (tartály, akna, stb..) CH anyaggal szennyezett, a beszállást végzők száma nem haladhatja meg a belépési pntnkénti (pl.: búvónyílás, aknák esetén le-, és feljutást segítő létra, stb.) 2 főt. A figyelő személyzet kötelező létszáma (a figyelésen és az esetleges mentésen kívül más munkával a beszállás alatt nem bízható meg) egy belépési pnt esetében (csak a beszállásra használtakat kell figyelembe venni) minimum 2 fő, és tvábbi beszállási pntnként 1-1 fő. Fentiektől a munkaterület és a tevékenység veszélyeinek függvényében, valamint a kckázatcsökkentő intézkedések ismeretében el lehet térni, de ezt minden esetben az EBK tervben kell rögzíteni, melyet a MOL előzetesen elfgad. Amennyiben a berendezés (tartály, akna, stb.) CH mentesített (kiszakaszlt, tisztíttt kigőzölt, kiszellőzetett, stb.), úgy a beszállók száma belépési pntnként lehet több is, mint 2 fő. A beszállók száma ilyen esetekben az EBK Tervben, majd a munkaengedélyben kerül meghatárzásra. A figyelő személyzet kötelező létszáma (a figyelésen és az esetleges mentésen kívül más munkával a beszállás alatt nem bízható meg) egy belépési pnt esetében (csak a beszállásra használtakat kell figyelembe venni) minimum 2 fő, és tvábbi beszállási pntnként 1-1 fő. Berendezésbe való beszállást csak az a Vállalkzó (fő-, vagy alvállalkzó) végezhet, akinek a beszálláshz és a beszállással végzendő munkáhz megfelelő a személyzete (18. életévét betöltött, fizikailag alkalmas, írásban megbíztt), Hatálybalépés időpntja: /44 Verziószám: v1 Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

Kiterjesztett EBK követelmények a MOL magyarországi tagvállalatainak telephelyein, fióktelepein

Kiterjesztett EBK követelmények a MOL magyarországi tagvállalatainak telephelyein, fióktelepein Kiterjesztett EBK követelmények a MOL magyarrszági tagvállalatainak telephelyein, fióktelepein 1. Általáns követelmények... 2 2. Munkavégzést megelőző EBK követelmények... 3 3. Személyi feltételek... 7

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

Beszállítók EBK oktatása

Beszállítók EBK oktatása VIG-TÁT-19 Beszállítók EBK menedzsmentje Beszállítók EBK oktatása Kiadási állapot: 2015.04.08. Általános követelmények Belépés feltétele az EBK oktatás. Az EBK oktatás érvényességi ideje egy év. belépőkártya.

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról HIRDETMÉNY A pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról Az Erste Bank Hungary Zrt. (tvábbiakban Bank), mint a 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

eversion Kft. Általános Szerződési Feltételek

eversion Kft. Általános Szerződési Feltételek eversin Kft. Általáns Szerződési Feltételek 1. A szlgáltatás tárgya, az Általáns Szerződési Feltételek tartalma Az eversin Kft. (8295 Taliándörögd, Tavasz utca 2., Adószám: 23079780-2-19, Cégjegyzékszám:

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

Etikai Kódex Dometic Csoport

Etikai Kódex Dometic Csoport Etikai Kódex Dmetic Csprt 1. Alapelvek és általáns követelmények 1.1 Alapelvek Levél az Elnöktől A Dmetic Csprt tevékenységét bővítő multinacinális vállalatként elkötelezte magát amellett, hgy felelős

Részletesebben

ILLETÉKEK 2014. (a felsorolás nem teljeskörű, lásd: Illetéktörvény 33. )

ILLETÉKEK 2014. (a felsorolás nem teljeskörű, lásd: Illetéktörvény 33. ) ILLETÉKEK 2014. Tájékztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hgy az illetékekről szóló többször módsíttt 1990. évi XCIII. törvény szerint egyes vagynszerzési és eljárási illetékek az alábbiak 1. Államigazgatási

Részletesebben

a) a számla és az abban foglalt adattartalom sértetlensége, valamint b) eredetiségének hitelessége

a) a számla és az abban foglalt adattartalom sértetlensége, valamint b) eredetiségének hitelessége Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye az elektrnikus útn kibcsáttt számlákra vnatkzó egyes rendelkezések értelmezéséről I. Az elektrnikus útn kibcsáttt számlákról általában Az általáns frgalmi

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje I. Az Elnökség és tagjai 1.1 Az IPA Magyar Szekció (a tvábbiakban: Magyar Szekció) Elnöksége (a tvábbiakban: Elnökség) a Magyar Szekció ügyintéző és képviseleti

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014 I. A pályázat tárgya A Nemzeti Család- és Szciálplitikai Intézet és az Apr Vilms Katlikus Főiskla

Részletesebben

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása Közgyógyellátás Hatósági ügy neve: Közgyógyellátás és a jgsultság nyilvántartása A hatáskörrel Gyógyszerkeret megállapítására: jegyző székhelye szerinti MEP rendelkezdő szerv neve Közgyógyellátási igazlvány

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Budapest Fővárs X. Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Házirendje Bevezetés: Az intézmény neve: Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Székhelye, címe: 1107 Budapest X. Kékvirág u.

Részletesebben

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Beszállítói Fórum Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Tartalomjegyzék Védőeszköz Leválasztótranszformátor EBK Kiskönyv Tűzvédelmi szakvizsga Védőeszköz Védőeszköz Védőeszköz

Részletesebben

K.O. Autós- Motoros Iskola. Írásos tájékoztató

K.O. Autós- Motoros Iskola. Írásos tájékoztató K.O. Autós- Mtrs Iskla Íráss tájékztató A képző szerv: megnevezése: K.O. AUTÓS- MOTOROS ISKOLA SZOLGÁLATÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cég rövidített elnevezése: K.O. Autós- Mtrs Iskla

Részletesebben

Projektzárási használati útmutató

Projektzárási használati útmutató Prjektzárási használati útmutató Tartalmjegyzék I. Prjektzárási dkumentáció minimális tartalma:... 2 A Kifizetési kérelem és Záró Prjekt Előrehaladási Jelentés (ZPEJ) nymtattt váltzata (5. számú melléklet)...

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Kötelező szakmai gyakorlat

Kötelező szakmai gyakorlat Kötelező szakmai gyakrlat Jelentkezési segédlet A kötelező szakmai gyakrlat teljesítéséhez az alábbi feladatkat, teendőket kell ellátni: A KITÖLTÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT: 1. A hallgató akkr kezdheti meg a jelentkezést,

Részletesebben

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

SENZOR Kft. Magatartási Kódex

SENZOR Kft. Magatartási Kódex SENZOR Kft. Magatartási Kódex Kiadás kelte: Budapest, 2014. Július 1. 1 I. Általáns rendelkezések A. Alkalmazási terület A jelen Magatartási kódex (a tvábbiakban: Kódex ) a SENZOR Kft. (a tvábbiakban:

Részletesebben

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE 1. A SZERZŐDÉS Webtárhely/hnlap szlgáltatási szerződés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A megrendelőnek (tvábbiakban Előfizető), aki a hnlap/webtárhely szlgáltatást (tvábbiakban Szlgáltatás) igénybe kívánja

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TÁMOP-2.4.5-12/7

TÁJÉKOZTATÓ A TÁMOP-2.4.5-12/7 HyperTeam Üzleti és Infrmatikai Tanácsadó Kft. H-1117 Budapest, Fehérvári út 84/a II. emelet T.: +36 1 279 0720 F.: +36 1 209 3086 www.hyperteam.cm TÁJÉKOZTATÓ A TÁMOP-2.4.5-12/7 A munka és a magánélet

Részletesebben

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése Felhívás a Kazincbarcika és vnzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése című és SH1/1 számú prjekt keretében megvalósíttt Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása pályázati alap szakmai értékelői

Részletesebben

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja Közpnti prgram az ötven év feletti munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítésére 2004. decemberében a munkaügyi kirendeltségek 400 ezer munkanélkülit regisztráltak, közülük az 50 éven felüliek száma meghaladta

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó!

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó! Szciális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Plgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csprt Szciálplitika által intézett leggyakribb ügyek listáját. Aktív krúak ellátása

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció ! DEBRECENI VÍZMŰ ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 4 0 2 5 Debrecen, Hatvan u. 12-14. sz. Ajánlatkérési dkumentáció Debreceni Vízmű Zrt., Debrecen, Balmazújvársi út 17. sz. alatti I. sz. Vízmű telep klórzási

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK ÚJ ADÓZÁSI LEHETŐSÉGEI 1

KISVÁLLALKOZÁSOK ÚJ ADÓZÁSI LEHETŐSÉGEI 1 A KISVÁLLALKOZ LLALKOZÁSOK TÉTELES TELES ADÓJA A 2012.évi CXLVII. törvény teremtette meg a lehetőségét annak, hgy a törvényben meghatárztt vállalkzásk tételes adót, közismert nevén KATÁT válasszanak. 1

Részletesebben

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására 2015/2 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 G Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

Tájékoztató ÖFR Verzióváltásról

Tájékoztató ÖFR Verzióváltásról Közpnti szciális infrmációs fejlesztések Irda: 1071 Budapest, Peterdy u. 15. Tájékztató ÖFR Verzióváltásról 1 2014. július 17.... 2 2014. június 10.... 4 2014. május 30.... 8 2014. május 16.... 9 Jelzéseiket,

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató Isklai közösségi szlgálat (IKSz) tájékztató IKSz mit is jelent? A közösségi szlgálat: szciális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szlgáló, szervezett keretek között flytattt, anyagi érdektől

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA nline módn történő pályázat benyújtására A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú

Részletesebben

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Access-Phne Kft. ELMŰ üzemeltetési szerződés MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Access-Phne Krlátlt Felelősségű Társaság (székhelye: 1074 Budapest Vörösmarty u. 9. fsz.3.,

Részletesebben

K É R E L E M rendkívüli települési támogatás megállapítására

K É R E L E M rendkívüli települési támogatás megállapítására 2015/3 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 R Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport Általáns Üzleti Feltételek - Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt A jelen Általáns Üzleti Feltételek a B-Tp cégcsprt által nyújttt könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatáskra vnatkznak, függetlenül

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. könyvtárának. Könyvtárhasználati szabályzat

Balatonederics Települési Önkormányzat. könyvtárának. Könyvtárhasználati szabályzat Balatnederics Települési Önkrmányzat könyvtárának Könyvtárhasználati szabályzat A szabályzatt megtárgyalta Balatnederics települési Önkrmányzatának Képviselőtestülete és jóváhagyta 65/2007. (IV. 26.) számú

Részletesebben

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1.

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1. HÁZIREND Hrt, 2013. július 1. Kedves Olvasó! Kérem Önt, hgy ezen Házirendet, mely a Hrti Szciális Ellátó Intézmény belső életének rendjét tartalmazza, szíveskedjen figyelmesen ellvasni, megismerni és lyan

Részletesebben

Lehetséges hitelcélok: Az igényelhető hitel devizaneme: Igénylési feltételek: Hiteligénylő:

Lehetséges hitelcélok: Az igényelhető hitel devizaneme: Igénylési feltételek: Hiteligénylő: Lehetséges hitelcélk: A kölcsöntermékeket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Takarék Classic Kölcsön kizárólag Frintban igényelhető Takarék Classic Prémium kölcsön

Részletesebben

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16.

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16. SZÉKELY ERIKA Szaktanácsadás támgatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában Kecskemét, 2014. 05.16. Hangsúlyban a tudásátadás és az innváció A VP 2014-2020-ban a tudásátadás és az innváció előmzdítása

Részletesebben

1 A Játék elnevezése, szervezője:

1 A Játék elnevezése, szervezője: 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Legyen egy jó kd az örömre!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca.

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül.

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül. Mikr- és kisvállalkzásk technlógia fejlesztése Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A Alapvetı cél A mikr- és kisvállalkzásk jövedelemtermelı képességének növelése technlógiai fejlesztésen, krszerősítésen keresztül.

Részletesebben

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Mutasd meg szépséged a világnak! (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok 1 Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 Tehetséghidak Prgram nevű kiemelt prjekt keretében megvalósuló tanórán kívüli tehetségsegítő prgramk szervezésére a szülő-diák-pedagógus együttműködésének fejlesztése

Részletesebben

Tűzveszéllyel járó tevékenységre vonatkozó biztonsági feltételek

Tűzveszéllyel járó tevékenységre vonatkozó biztonsági feltételek Tűzveszéllyel járó tevékenységre vonatkozó biztonsági feltételek Tűz és robbanásveszélyes környezetben nem lehet tűzveszélyes tevékenységet végezni. Az ilyen környezetben minden veszélyt okozó tevékenységet

Részletesebben

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat )

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. Szervező MasterCard Eurpe Sprl Magyarrszági Kereskedelmi Képviselete 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. 4. em. A Mastercard Magyarrszág 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatals részvételi és játékszabályzata

Részletesebben

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram A Képzésbe Ágyaztt Fglalkztatás szakmai támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP 3.3.6 C-10/01 A prjektek az

Részletesebben

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat Dől a lé! - prmóciós játék - Játékszabályzat A játék célja A játék szervezője az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi listát állít össze, és az összegyűjtött adatkat

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás

Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány (4024 Debrecen, Szent Anna u. 31.) Pályázatt hirdetünk a Alapfkú Művészeti Iskla (Debrecen, Szent A. u. 31.) igazgatói munkakörének

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásainak 1. Alapvető cél A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében: 50%

az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében: 50% Webldal: www.icteurpa.hu / E-mail: inf@icteurpa.hu MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2015. július 8-tól 2017. július 10-ig

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE

EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE Intézményi

Részletesebben

2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató

2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató 2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 D Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

FORRÁSOLDALI KAMATTÁMOGATÁSÚ HITEL

FORRÁSOLDALI KAMATTÁMOGATÁSÚ HITEL ÁLLAMI KAMATTÁMOGATÁSÚ LAKÁSHITELEK Ügyféltájékztató Hatálys: 2006. któber 9-től Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hgy szíves figyelmébe ajánljuk a MKB Bank Zrt-nél igényelhető Frrásldali kamattámgatás

Részletesebben

E Vizsgakérdések és válaszok a Paksi Atomerőmű Zrt. munkavédelmi szabályozásából vállalkozás beosztott munkavállalói részére

E Vizsgakérdések és válaszok a Paksi Atomerőmű Zrt. munkavédelmi szabályozásából vállalkozás beosztott munkavállalói részére E Vizsgakérdések és válaszok a Paksi Atomerőmű Zrt. munkavédelmi szabályozásából vállalkozás beosztott munkavállalói részére Kérdések 1. Kiknek kell betartani a Paksi Atomerőmű Zrt. munkavédelmi előírásait?

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Az AXA Bank Eurpe SA Magyarrszági Fióktelepe az AXA Bank Eurpe SA törvényes képviselője által nyújttt lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Hatálys 2011. december 15-től a hivatalsan közzétett váltztatásig

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

Gyermekek és kiskorúak védelmében a műsorterjesztők által alkalmazott hatékony műszaki védelem ellenőrzése a digitális műsorterjesztési platformokon

Gyermekek és kiskorúak védelmében a műsorterjesztők által alkalmazott hatékony műszaki védelem ellenőrzése a digitális műsorterjesztési platformokon Gyermekek és kiskrúak védelmében a műsrterjesztők által alkalmaztt hatékny műszaki védelem ellenőrzése a digitális műsrterjesztési platfrmkn A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2019/2012.

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt prjekt céljai Előadó: Nesztinger Péter közigazgatási főtanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail cím: nesztingerp@lab.hu Telefnszám: +36

Részletesebben

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása A Fiatalk vállalkzóvá válásának támgatása a Közép-Magyarrszági Régióban Tükörprgram bemutatása Budapest. 2014. március 6. Előadó: Pákzdi Szablcs ügyvezető igazgató 1200000 Vállalkzás összesen 1.645.438

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszáma: T5410-K-1/2013. Szociális továbbképzéseken való részvételre. I. A pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszáma: T5410-K-1/2013. Szociális továbbképzéseken való részvételre. I. A pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szciális tvábbképzéseken való részvételre Kódszáma: T5410-K-1/2013 1 I. A pályázat tárgya A Nemzeti Család- és Szciálplitikai Intézet (tvábbiakban NCSSZI) és az Apr Vilms Katlikus Főiskla

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL

ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL HATÁLYOS: 2014. któber 29-től OTP Bank Nyilvánsan Működő Részvénytársaság Társaság székhelye:

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII.

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jgi személyek és jgi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu GINOP-1.2.1-15 Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásának bővítése - Ügyféltájékztató I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó

PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó WISP Trade Kft. (szlgáltató) ra vnatkzó Általáns Szerződési Feltétei ÁSZF Első hatályba lépés kelte: 2011. július 18. Utlsó módsítás hatályba lépése: 2012. április 1. Kvács Enikő ügyvezető Általáns Szerződési

Részletesebben

ARANYBIKA VENDÉGLÁTÓIPARI BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ARANYBIKA VENDÉGLÁTÓIPARI BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ARANYBIKA VENDÉGLÁTÓIPARI BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1. Preambulum Az ifjakat ugyanígy intsd, hgy legyenek józank mindenben; te magad légy példaképük a jó cselekedetekben,

Részletesebben

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től!

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! Tisztelt Partnerünk! E dkumentumban tájékztatjuk a Fgyasztónak nyújttt hitelről szóló (2009. évi CLXII.) törvény 2015. február 1-én hatályba

Részletesebben

COOP Szolnok Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Általános tájékoztató

COOP Szolnok Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Általános tájékoztató COOP Szlnk Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT Általáns tájékztató A COOP Szlnk Zrt. (székhelye: 5008 Szlnk, Krúdy Gyula út 108., Cégjegyzékszám: 16-10-001268; tvábbiakban ZRT) a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek

Részletesebben

1/6. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel. 2. A hitel célja:

1/6. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel. 2. A hitel célja: 1. A termék megnevezése Állami Otthnvédelmi prgram Gyűjtőszámlahitel 2. A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújttt, Eger és Környéke Takarékszövetkezet nevére

Részletesebben

Binarit.KPKNY. Áttekintés. BINARIT Informatikai Kft. 1139 Budapest, Váci út 95.

Binarit.KPKNY. Áttekintés. BINARIT Informatikai Kft. 1139 Budapest, Váci út 95. Binarit.KPKNY Áttekintés BINARIT Infrmatikai Kft. 1139 Budapest, Váci út 95. Tartalmjegyzék 1 Összefglaló...3 2 Üzleti funkciók...4 2.1 Saját nyilatkzat karbantartás... 4 2.2 Készpénz nyilatkzat riprt...

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

E-ú tdí j informá cio k ú gyfeleknek

E-ú tdí j informá cio k ú gyfeleknek E-ú tdí j infrmá ci k ú gyfeleknek Jelen dkumentum a 2013. évi LXVII. törvény alapján az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal aránys díjjal kapcslatban tartalmaz infrmációkat

Részletesebben

HírAdó Extra. 2013. szeptember 4. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában

HírAdó Extra. 2013. szeptember 4. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában Internatinal Tax Review Eurpean Tax Awards 2013 HírAdó Extra 2013. szeptember 4. Tartalmjegyzék Hatéknyabb

Részletesebben

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatályos

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatályos Kérelemnymtatvány súlys mzgáskrlátztt személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatálys 1. Súlys mzgáskrlátztt, illetve egyéb fgyatékssággal élő személyre vnatkzó adatk: 1.1.

Részletesebben

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás Vállalkzóvá válást elısegítı tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja a munkát keresık vállalkzóvá válásának elısegítése, új vállalkzásk indítása. 1.2. Operatív cél A vállalkzóvá

Részletesebben

SZERVIZ 7. a kreatív rendszerprogram. Néhány szóban a szoftver nyújtotta lehetőségekről

SZERVIZ 7. a kreatív rendszerprogram. Néhány szóban a szoftver nyújtotta lehetőségekről SZERVIZ 7 a kreatív rendszerprgram Néhány szóban a szftver nyújttta lehetőségekről 3Sz-s Kereskedelmi és Szlgáltató Kft. 1155 Budapest, Bulcsú utca 44. Pstacím: 1158 Budapest, Jánshida utca 15. Tel: (06-1)

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT GYÓGYFÜRDŐ

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT GYÓGYFÜRDŐ 1 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT DEBRECENI GYÓGYFÜRDŐ KFT. Hatályba lépés időpntja: 2012. július 1. Az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24 (3) bekezdés

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás Mikr-, kis- és középvállalkzásknak nyújttt tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, hgy a már mőködı mikr-, kis- és középvállalkzásk ismereteinek bıvítése révén hzzájáruljn

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innvációs ptenciáljának fejlesztése innvatív

Részletesebben

1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ADATOK, ELÉRHETŐSÉG

1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ADATOK, ELÉRHETŐSÉG Általáns szerződési feltételek az ÉnSzámlázóm.hu nline prgram számlakészítési, hitelesítési, kézbesítési és számlabemutatási valamint archiválási szlgáltatás igénybevételére ÁSZF Készítette: Partner HUB

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei szlgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKA V.1.2.

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKA V.1.2. VÉGREHAJTÁSI POLITIKA V.1.2. 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Oldal 1 Az Európa Brókerház Zrt. (tvábbiakban Társaság) figyelemmel a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei szlgáltatókról, valamint az

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. Termékismertető

OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. Termékismertető 1. A termék megnevezése Termékismertető Állami Otthnvédelmi prgram Gyűjtőszámlahitel 2. A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújttt, OTP Bank Nyrt./ OTP Jelzálgbank

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. A munkavégzés tárgyi feltételei I. A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá

Részletesebben

ista Magyarország Méréstechnika Szerviz Kft.

ista Magyarország Méréstechnika Szerviz Kft. ista Magyarrszág Méréstechnika Szerviz Kft. A fűtési költségmegsztás gyakrlata és törvényi szabályzása 2013. Nvember 14., Visegrád Üdvözlöm Önöket: Hrváth Attila kereskedelmi és marketing igazgató Nemzetközi

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A MINDENNAPOKBAN

MUNKAVÉDELEM A MINDENNAPOKBAN MUNKAVÉDELEM A MINDENNAPOKBAN A MUNKAVÉDELEM SZEREPLŐI Állam Munkáltató Szerződés, Munkautasítás Munkavállaló MUNKAVÉDELMI HATÓSÁG Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága 2012.

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.2. 10XONE V3.2 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.2. 10XONE V3.2 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.2 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.2 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben