Beszállítók EBK oktatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszállítók EBK oktatása"

Átírás

1 VIG-TÁT-19 Beszállítók EBK menedzsmentje Beszállítók EBK oktatása Kiadási állapot:

2 Általános követelmények Belépés feltétele az EBK oktatás. Az EBK oktatás érvényességi ideje egy év. belépőkártya. A munkavállaló köteles a munkavégzés helyszínén tartania személyi azonosítására alkalmas okmányt.

3 A munkairányító feladatai koordinálja a kivitelezési feladatok megvalósítását a felelős műszaki vezető utasítása alapján, irányítja a munkacsoport tagjainak tevékenységét; munkaidő nyilvántartás vezetése, közreműködik a munkaengedélyezési folyamatban, munkavégzés megkezdése előtt helyszíni szemlét tart, ellenőrzi az EBK Tervben foglaltak betartását, szükség esetén intézkedik gondoskodik a munkaterület rendezettségéről, amennyiben a munkavégzés során rendellenességet észlel, a munkát köteles felfüggesztetni és irányítja a mentési terv végrehajtását; EBK események esetén jelentést tesz a felelős műszaki vezetőnek; képviseli a vállalkozót a Társaság általi EBK ellenőrzések során.

4 Alap védőeszközök: Felülvizsgálat dokumentuma Munka- és védőruha - védősisak (MSZ EN 397:2012, 2. védelmi kategória) - szemvédelem: legalább a pattanó részecskék ellen védő szemüveg (MSZ EN 166, 1-es optikai osztály F. védelmi kategória), - biztonsági védőlábbeli, bakancs vagy csizma (olajálló talppal, orrmerevítővel ellátott, antisztatikus kivitelű munkavédelmi lábbeli, (MSZ EN ISO 20345:2012, S1 védelmi kategória). Félcipő használata tilos! - Védőruha, a munkavégzés helyszínének megfelelően antisztatikus, lángmentesített vagy lángálló (MSZ EN 340:2004, MSZ EN ISO 11612:2009, MSZ EN :2008. védelmi kategória), Kockázatértékelésen alapuló kiegészítő védőeszközök Védőeszközök állapota

5 Munkaeszközök, vegyi anyagok Megfelelő állapot Üzembe helyezés, vagy ellenőrző felülvizsgálat, Biztonsági adatlap Hiányos csomagolás vagy címke, Mentesítő anyagok, Védőeszközök, Hatósági engedélyhez kötött anyagok

6 Kötelező tűzvédelmi eszközök, Járművek, védelmi eszközök Tehergépkocsik esetén: 3,5 t megengedett össztömegig 1 db 1 kg-os porral oltó készülékkel 12 t megengedett össztömegig 1 db 6 kg-os porral oltó készülékkel, t megengedett össztömegig 1 db 12 kg-os porral oltó készülékkel, 24 t meghaladó megengedett össztömegig 2 db 12 kg-os porral oltó készülékkel Mobil emelőgépek esetén legalább 1 db 2 kg-os porral oltó készülékkel, 5 tonna feletti tengelyterhelés esetén a behajtás feltétele, Útburkolat szennyezése esetén a teendő, Gázkoncentráció mérő használata felülvizsgálat igazolása, O2 mérése, Leesési veszély, leeső tárgyak, Tűzoltó készülék biztosítása.

7 Ivóvíz, Védőital, Tisztálkodási feltételek, Elsősegélynyújtás, Társaság infrastruktúrájának igénybevétele: - Rákötés energiahálózatokra, - Csatorna igénybevétele, - Konténerek telepítése, - Dohányzás szabályai, Szociális eszközök

8 EBK terv és munkavégzési engedély Munkavégzési engedély kiadásának feltétele a Jóváhagyott EBK terv. Az EBK tervet a Társaság képviselője hagyja jóvá. Munkavállalói adatbázis: VIG-TÁT-19 7.sz. melléklet kitöltése, Beküldése a címre a munkavégzést 8 nappal megelőzően,

9 Tűzveszéllyel járó tevékenységek Tűzveszélyes tevékenység fogalma, Üzemeltető feladatainak rögzítése a munkavégzési engedélyben, Egyedüli munkavégzés tilalma, Gázkoncentráció mérés fogalma, Ártalmas/mérgező gázok elleni védekezés meghatározása, Piroforos anyagok és kezelésük szabályai, Dohányzás tilalma, Villamos berendezések használatának szabályai,

10 Beszállással végzett munka Munkaengedély beszállással járó munkára, Gázkoncentráció mérés, Védőruházat, légzésvédelem, Leválasztó transzformátor használata, Megfigyelők alkalmazása és feladataik, Mentésre szolgáló eszköz, Beszállással végzett munka egyéb feltételei,

11 Teheremelés, magasban végzett munkák Dokumentációs feltételek, Személyi feltételek, Emelési terv készítése az EBSz-ben meghatározott feladatokra, Emelési technológia dokumentált oktatása, Biztonsági elemek kialakításának szabályai, Leesés elleni védőeszközök, Orvosi alkalmasság, Szerszámok, alkatrészek, stb. rögzítése, Eszközök minősítési, ellenőrzési dokumentációi, Állványok kialakítása, mobil állványok használati szabályai, Létrán való közlekedés.

12 Földmunkák végzése Minimális létszám földmunka végzéséhez: 2 fő, Talajmechanikai vizsgálatok, Gépi munkavégzés tilalma, Beomlás elleni védelem, Kutatóárok kialakítása, Nem azonosított tárgy, vagy vezeték, Takarási munka feltételei, Földmunka végzése természetvédelmi területen,

13 Veszélyes berendezések megbontása A tevékenység EBK terv készítéséhez kötött, A tevékenység során a szabadba jutó anyagok, Kiáramló anyagok tárolása, Védőeszközök, légzésvédelem, A műveletet végzők dokumentált oktatása, Piroforos anyag tulajdonságai és kezelése, Gázkoncentráció mérés, Munkaterület elhatárolása, Egyedüli munkavégzés tilalma,

14 Vegyszeres- és nagynyomású tisztítások, szemcseszórás Veszélyes anyagokkal történő tevékenység kémiai biztonságról szóló évi XXV. Tv. Légzésvédelem alkalmazása, Izolációs légzésvédelem alkalmazása, Egyedüli munkavégzés tilalma, gázkoncentráció mérés, Teljes arcvédelem, Légzésvédelem, Kéz védelme, Védőruha.

15 Állványozás Állvány átvizsgálása: - használatbavétel előtt, - szerkezeti módosítás vagy használaton kívül helyezéskor, - kedvezőtlen időjárás után (vihar, földrengés, stb..) - minden baleset vagy esemény után, ami befolyásolhatta annak szerkezeti elemeit vagy stabilitását, - hosszú megszakítás a használatban (1 hét után ismételt vizsgálat és dokumentálás szükséges) Vizsgálatok és dokumentálásuk, Mobil állvány használati szabályai, Ha bármely munkavállaló megállapítása szerint az állvány veszélyforrást jelent, ezt azonnal köteles jelenteni a munka irányítójának és intézkedést kell kérnie.

16 Sugárveszély, azbeszt tartalmú anyagok Hatósági engedélyhez kötött tevékenység, Munkaterület elhatárolása, Biztonsági és egészségvédelmi jelzések, Hulladékok gyűjtése,

17 Egyedüli munkavégzés szabályai Tilos egyedül munkát végezni az alábbi tevékenységek esetén: - beszállással járó munka (aknában, tartályban, nyomástartó edényben, 1,2 m vagy annál mélyebb árokban végzendő munka), illetve állóhengeres, úszótetős tartályoknál, ha a tartálytetőre le kell menni; - veszélyes készülékek elsődleges megbontása; - vegyszeres tisztítás; - robbanóképes légtérben történő munkavégzés, pl. technológiai rendszer nyomás alatti részeinek megbontásával járó munkák, vészátfejtések; - technológia és tartozékainak vágása, nyomás alatti fúrása, hegesztése, továbbá szilárdsági és tömörségi nyomáspróbái; - tűzveszéllyel járó munkavégzések; magasban 2 m felett - (oszlopon, állványon) végzett munka; - feszültség közeli, feszültség alatti munka (villamos kezelőhelyiségben, kapcsolótermekben végzett villamos üzemi munkáknál); - aggregátor üzemeltetése a munkavégzés során; - gépi anyagmozgatás, teheremelés; - beépített életvédelmi célú tűzjelző és riasztó rendszerek, valamint nyomáshatároló szerelvények felülvizsgálata és karbantartása; - a munkaengedély kiadója által meghatározott egyéb munkáknál; - állványépítési munkák; - egyéb energia izolációval járó munkák; technológiai területen végzett fizikai munka;

18 Dokumentumok a munkavégzés helyszínén - munkaengedély, - Társasági belépőkártya (ahol a beléptető rendszer ki van építve) - EBK kártya - a végzett tevékenység(ek) jellegének, körülményeinek megfelelő, különböző munkák elvégzésére jogosító végzettséget és képesítést igazoló dokumentumok, valamint érvényes írásbeli engedélyek vagy ezek másolatai, - érvényes foglalkozás-egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum vagy másolata, - munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv (ha történt átadás), - jóváhagyott EBK terv (kritikus tevékenységek esetén) - a munkavégzés során felhasznált veszélyes anyagok és veszélyes készítmények biztonsági adatlapjainak másolatai, - gázkoncentráció mérő utolsó kalibrálási jegyzőkönyve, amennyiben az eszközön nincsen azonosítható jelölés a teszt elvégzésére vonatkozóan, - a munkavégzéshez használt időszakos felülvizsgálatra kötelezett munkaeszközök és védőeszközök aktuális listája, és a legutolsó felülvizsgálatot igazoló dokumentumok (pl.: emelőgép napló, időszakos felülvizsgálati jegyzőkönyvek stb.) másolata - gépjárművek forgalmi engedélyei, gépjárművezetők és gépkezelők jogosítványai, kiviteli tervek, építési napló.

19 EBK ellenőrzések A vállalkozó 5 naponta EBK ellenőrzést hajt végre Az EBK ellenőrzésekről részletesen: VIG-TÁT-19, pontja Az erről szóló feljegyzést beküldi a címre. A Társaság EBK ellenőrzés során: Felszólíthat hiánypótlásra, Ismételt EBK oktatást rendelhet el, Felfüggesztheti a munkavégzési engedélyt, EBK kötbért alkalmazhat (VIG-TÁT-19 8.sz. melléklete alapján) A vállalkozó és alvállalkozóit kitilthatja a Társaság létesítményeiről.

20 Balesetek, rendkívüli események bejelentése A megrendelő képviselőjének haladéktalanul be kell jelenteni: Tűzesetet, Balesetet, Kvázi balesetet, Környezetszennyezést, Rendkívüli eseményt, Műszaki balesetet, Közlekedési balesetet. A bejelentést írásban meg kell erősíteni a címre. A baleset kivizsgálásában konzultánsként részt vesz a társaság FF és EBK vezetője vagy az általa megbízott személy.

21 Veszélyes áruk közúti szállítás (ADR) követelményei Veszélyes áru: olyan áru, ami közúti szállítását az ADR tiltja, vagy csak bizonyos feltételekkel engedi meg Veszélyes áru szállítására vonatkozó követelmények Veszélyes anyag biztonsági adatlap, veszélyes hulladék ADR szerinti besorolása A veszélyes áru szállításához megfelelő ADR szerint minősített, felülvizsgált csomagolóeszköz, nyomástartó tartály, tartány, IBC, konténer, A szállítás jelölések megléte (bárca, UN szám stb.) a csomagolóeszközön, tartányon, konténeren, szükség esetén szállító járművön. Megfelelő szállító jármű, ADR szerinti felszerelések, szükség esetén jármű jóváhagyási igazolás (pl. FL, AT járművek) A csomagolóeszköz, nyomástartó tartály, tartány, IBC, konténer stb. biztonságos, elmozdulás elleni rögzítése A szállításban közreműködők ADR képzése (oktatási bizonyítvány, oktatási igazolás) Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó alkalmazása Mentesség alatti szállítás esetén az ADR pont előírásait kell figyelemben

22 Hulladékok kezelése Hulladékok elhelyezése a megbízó által kijelölt helyen. A vállalkozó saját tulajdonú hulladékainak gyűjtése, elszállítása Munkaterület rendezettsége, Keletkezett hulladékok kezeléséről szóló bizonylatok megléte a munka átvételének feltétele. Járművek, tartozékai, gépjárművezetők Veszélyes hulladék szállításának szabályai SZ kísérő jegy 4. példánya a megrendelőé

23 Nyomvonalon végzett munkák A megrendelő üzemeltetői nyilatkozata a munka kezdésének feltétele. Vezeték feltárása és takarása felügyelet mellett. Talajvédelmi előírások Nyílt árkos geodéziai felmérés Munkaárok feletti átjárás biztosítása Vadon élő állatok védelme és mentése Munkavégzés természetvédelmi területen egyeztetés a terület kezelőjével. Munkavégzés Natura 2000 területen.

Szolgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

Szolgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete 1. Általáns követelmények... 2 2. Munkavégzést megelőző EBK követelmények... 2 3. Személyi feltételek... 4 4. Munkavégzés tárgyi feltételei... 7 4.1 Munka-

Részletesebben

Alapvető munkavédelmi követelmények az építési területeken

Alapvető munkavédelmi követelmények az építési területeken Alapvető munkavédelmi követelmények az építési területeken SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 72 74. Telefon: +36 1 887 3400 Fax: +36 1 205 6065 www.sade.hu Veolia Water S&T Magyarország

Részletesebben

Kivitelezői EBK Hírlevél

Kivitelezői EBK Hírlevél Kivitelezői EBK Hírlevél 2014 Március MOL Magyarország Program 2014. EBK Javítjuk az EBK tudatosságot Az üzleti tevékenység részeként javítjuk a technológiai biztonságot Egészséget nem veszélyeztető munkahelyeket

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 A 2013.1.1. és 2013.2.28. között hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tel

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TÜZV06 Tárgy: Tűzvédelmi Szabályzat TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Verziószám: 6.0 Cím: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tűzvédelmi Szabályzata A szabályozás hatálya: SZMSZ Szervezeti és Működési

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben (Hatályos:2011.08.01.) [ vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei Kovács Ferencné A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok A követelménymodul száma: 0459-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 29. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. október TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója egyes gázipari engedélyesek műszaki-biztonsági irányítási rendszerének követelményeiről, jóváhagyásáról és felügyeletéről A Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.

Részletesebben

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9.,

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9., TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT 2015. június.1.9., Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: GKZ) tűzvédelmi fe/adatainak végrehajtására, a tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 015. (015. június 3. napjától hatályos 1. verziószámú változat) 1 Bevezetés...

Részletesebben

Segédlet a hulladéklerakó üzemeltetéséhez. 2002. szeptember hó

Segédlet a hulladéklerakó üzemeltetéséhez. 2002. szeptember hó Segédlet a hulladéklerakó üzemeltetéséhez 2002. szeptember hó Tartalomjegyzék 1. A hulladéklerakó üzemeltetése 4 1.1. Általános előírások.. 4 1.1.1. Az üzemeltető kötelessége.. 4 1.1.2. Az üzemeltetéshez

Részletesebben

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKDÁSI KAR ZALAEGERSZEG Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: Intézet) tűzvédelmi feladatainak végrehajtására a tűz

Részletesebben

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT.

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. NYILVANOS FELSŐZSOLCA Készítette KITE zrt. megbízásából az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. NOVEMBER VERZIÓ 1.0 Megrendelő: KITE zrt. FELSŐZSOLCAI TELEP

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Építési munkák kivitelezése a Zalavíz Zrt. szennyvíz ellátási területén 2015.

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Építési munkák kivitelezése a Zalavíz Zrt. szennyvíz ellátási területén 2015. Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Építési munkák kivitelezése a Zalavíz Zrt. szennyvíz ellátási területén 2015. évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2014. december

Részletesebben

BIZTONSÁGI JELENTÉS TISZAÚJVÁROS 2011. MÁJUS

BIZTONSÁGI JELENTÉS TISZAÚJVÁROS 2011. MÁJUS AES-TISZA ERŐMŰ KFT. BIZTONSÁGI JELENTÉS TISZAÚJVÁROS 2011. MÁJUS 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 2 1.1 A SÚLYOS BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKITŰZÉSEK... 4 1.1.A) Szervezet és személyzet...

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett ingatlanok felújítási, átalakítási és karbantartási munkái

Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett ingatlanok felújítási, átalakítási és karbantartási munkái Környezetvédelmi melléklet Tervező/kivitelező/partner/bérlő (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi Vízművek Zrt. (továbbiakban Megbízó) területén végzett tevékenysége során köteles a tevékenységére vonatkozó

Részletesebben

Általános tájékoztató a műszaki-biztonsági ellenőrzésről

Általános tájékoztató a műszaki-biztonsági ellenőrzésről A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 89 (3) bekezdése szerint: Az elkészült gázszerelést a földgázelosztó vagy megbízottja az üzembe helyezés előtt köteles - az egyetemes szolgáltatásra jogosult

Részletesebben

FAM rendeletek egységes szerkezetben

FAM rendeletek egységes szerkezetben FAM rendeletek egységes szerkezetben Jelölés: fekete betűvel - 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet szövege kék betűvel - 60/2005. (VII. 18.) GKM rendelet szövege piros betűvel - 127/2005. (XII. 29.) GKM rendelet

Részletesebben

Építőipari, munkavédelem. [Segédlet]

Építőipari, munkavédelem. [Segédlet] Építőipari, munkavédelem [Segédlet] Munkabiztonsági Tagozat - 2013 1 Segédlet a földgáz felhasználói berendezés tervezői számára a biztonsági és egészségvédelmi terv öszszeállításához 2 Mellékletek: TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BERNECKER & REINER PLC ALAPÚ RTU BEÉPÍTÉSE. Beltéri műszerszekrény átalakításával, grafikus kijelzővel

BERNECKER & REINER PLC ALAPÚ RTU BEÉPÍTÉSE. Beltéri műszerszekrény átalakításával, grafikus kijelzővel BERNECKER & REINER PLC ALAPÚ RTU BEÉPÍTÉSE Beltéri műszerszekrény átalakításával, grafikus kijelzővel Gellénháza, Kápolnásnyék,Vecsés, Kecskemét, Hajdúszoboszló, Miskolc TD körzetek objektumain Kiviteli

Részletesebben

A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök

A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA 2 A felülvizsgálat gyakorisága A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök A tűzoltó készülék típusa Karbantartás típusa Alap Közép 1 Teljes Porral oltó,

Részletesebben

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM. Szerző: Vincze József

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM. Szerző: Vincze József Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM Szerző: Vincze József Budapest, 2007 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 20/2001. (III. 30.) OGY határozat

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS Készítette a RUAG Ammotec Magyarországi ZRt megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. JÚNIUS 30. VERZIÓ 3.0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1)

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi szabályzata 2013. február 11. napjától hatályos Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 5 Általános rendelkezések... 5 A Szabályzat hatálya... 5 II. FEJEZET... 6 A környezetvédelmi

Részletesebben

Építési beruházások. dr. Neszmélyi László Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Építési beruházások. dr. Neszmélyi László Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építési beruházások megvalósítása dr. Neszmélyi László Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2014. Az építőipar feladatai és azok megvalósítása Az építőipar sajátos helyzete a termék helyhez kötött

Részletesebben

LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely BIZTONSÁGI ELEMZÉS

LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely BIZTONSÁGI ELEMZÉS LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet szerinti BIZTONSÁGI ELEMZÉS Nyilvános változat Miskolc, 2012. szeptember 23. 1 LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely

Részletesebben