KOMAROMI ÚJSÁG Komáromvármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMAROMI ÚJSÁG Komáromvármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap"

Átírás

1 Kimrom, ugusztus 17. XVI. évfolym 33. szám. KOMROMI ÚJSÁG Komáromvármegyei és városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Vörös Krreszt Egylet és Komáromvármegye Tüzoltószövetségének hivtlos lpj. Megjelenik mindén csütörtökön. Előfizetési ár: Egész évre 10 K., félévre 5 K, negyed évre 2 K 60 fillér. Egyes szám ár 20 fillér. Felelés szerkesztő: D R BRNYY JÓZSEF. K do lptuljdonosok : FÜLÖP ZSIGMOND es Dr. BRNYY,ÓZSEF. S/.i'rkPHzlös^? és kidóhivtl: Spitzer Sándor könyv- és ppirkereskedése Komárom, Nádor utc 29. Telefon 80. Kézirtokt nem d vissz szerkesztőség. Cédrus z ágysház, hov hálni jár, rny ppln ltt lszik z osz király. Cédruef ágyáb*) hbos, fehér párnk, Ezüst szúnyogháló őrizi z álmát. Százéves szolgáj kelti minden reggel: t HÓI vert z ór, kelj fel rm, kelj fel! Hál mint keltené iszonyodv látj: Csup vér i király Belyem nyoszolyáj. Szldt piol százfelé doktorér.» Jj, z rny ppln csup vér, csup vérn Jöttek felcserek, tudós kirurgusok, Ugy szld! mindegyik, hogyn csk [tudott. Tűnődve, búsulv állottk / ágynál, Nézték, lázmérő mennyi tol ol számlál Szkáilukl fogv, megdöbbenve lestek, Mennyi seb borítj ngy király testét! TÁRC. Foglyok. Püggönyö blkok fiié Vágyldv izáll Más bús tekintet: Sáros utcán szuronyos őrök Rb ktonákt visznek, visznek. Függönyös blkok mögött Hlmozv át! minden, ml drág; Rb kton sóhjtv gondo Tiszt ruhár, rátett ágyr. Tiszt ruh és puh igyl Mesél kotij tán vissz sem jő. Föggönyös bik szárny És kitekint egy Idegen nő. mozdul Rsb ktonák tlp ltt Nyílnk, nyílnk tűzvirágok S gy peic ltt z idegen nő Száz szomjs férfismtól áldott. S; ibérii Gyoni Géz király. Lőtl sebek, mikel puskgolyők fúrnk, Szűrt sebek, mikel pngnéwk szúrnk. H z egyik elmúlt, felfkdt másik. Kezén, lábán, fején egyre kivirágzik. Kihívlk z oi^zá^ vt'ru-l»l» sszonyi. Háth z megtudná fejteni csudái. Cstlósok cipelték: Állj elő vén bny, Fejtsed meg titkot, mi Császár bj?«vizsgálj Császárt z öreg boszorkány És szentenciát kezdi ilyen formán: * Felséges rm és legszentebb királyom, Én e csud titki világosn látom. Ne gondol^királyor ez tilók nyitj, Ne gondoljál urm ktonáidr! Ne gondolj fiid szá :ezer sebévet, Mer míg rágondolsz, te is, le isvérzeln rny ppln ltt nyugoszik Császár. Tudósok, felcserek állnk z ágyánál. Gyógyít ni gyógyfűvel hsztln kísérlik, Si >nt,elggott leste vérzik, egyre vérzik! Zilhy Ljos. Háborús dolgok. Irts Tömörkény István. Mnkók pd mögött. kert pdján, üreg fk ltt emberek, Végig deszk hosszi.', pd hátához pedig mnkók vnnk támogtv. Különfélék z i m berek Is és mnkók is. z emberek némely része már civj ben, másik meg ktonruhábn, Itt-ott kopott bluz blfelén fehér-piros szllg rél ony vont. z egyik gyürücessáros, grsos fekete mkrpipából pipázik, másik ezüst pikszisből csvrgtj ppirosb dohányt. Ehhez képest mnkók i^ kü'önbözó srzsikbn vnnk, ás egyik mnkó hónljvége már párnás bőrrel vn borítv, másiké csk egymásr csvrt ócsk vászon. z egyiknek z lsó vége csk botvég, m. ikon gummidti^ó vn. Nyers, meg csk ki sem szárdt f z egyiknek nyele, másiké politúros és két ágr szolgál kézfogóvli hivtj vn műcímek is. lfele szótln beszélgetést folyttnk pdon z emberek. z egyik szol vlmit, rr ngy hllgtás következik; idő muitán szól r másik, I Után megint csk hllgtás. z egyik reménykedve mondj: VÁRMEGYÉBŐL. Rokkntk közigzgtásbn. belügyminiszter törvényhtóságokhoz körrendeletet intézett, melyben felhívj figyelni üke t rokkntk lklmzásár. Közli, hogy rokkntitgyi hivtlbn sok olyn írni, olvsni tudó értelmes rokknt kton vr» előjegyezve, kiket községi és korjegyzői irodákbn, mint segédmunkeröket lehetne lklmzói. Kzektol p;?yéni hsználhtóságokon kiviil semmiféle mgsbb iskoli képzettség igzolását nem kll kívánni, Ugyncsk rendelkezik miniszter rokkntknk községi közigzgtási tnfolymokon vált- részvételérdi is. Elrendeli, hogy tnfolymr kivételesen fel leht venni m rokknt* ki. kik középiskol nyolc osztályát sikeresen elvégezték, még pedig kkor is, h jegyzői gykorltuk nincs is. zoktól rokkntktól, kik középiskol hl osztá yál végezték, leglább egy évi előzetes jegyzői irodi gykorltot kell kérni \ tnfolymot végzett rokkntk jegyzői oklevelet kpnk, h vlmely rendezett tnács városi vgy ngyközségi körjegyzői irodábn mint seu'édepik leglább egy évig sikeresen működnek. tnfolymon résztvenni óhjtó rokknt ktonák ugusztus hó 20-ig kötelesek benyújtni kérvényüket lkóhelyük szerint illetékes főispán vgy polgármester utján. felvételre nézve minden egyes esetben belügyminiszter dönt ** Válllkozás. (Könyvkötőmnnkák szái tá t.) komáromi kir. törvényszék sját, vlmint kerületéhez trtozóé kir. járásbíróság, En már jövő héten ligl tnem csk bottl topogok. Mondj «gy külső, gzdáikodóform embet r lemondás szárz fbngján: Kn pedig ligh tudok meg vlh mgm smbörségibül fölülni tuljdon kocsimr. No igy, meg gy. Ilyen, meg molyn beszéd. Réméi z egyik, másik mr nem hisz semmiben. Szórványosn esik csk U». V mnkók pd hát felől fej in; kei b I 'hllgtnk, mint földönülő juhászok társlgásáb cscsik szoktk, de zoknk sincsen sok hllgtni vlójuk. fákról szelíden hernyók hullnk, mert most nemcsk mnkójárásnk, hnem hernyojrsnk is divtj vn. l'.mse kend le, pám, nykmról mondj tz\ «-é«zen ti itl negyv.*nh itos káplár mert en nem érök el odáig. Igzság vn neki, mert cskugyn nem érlum el odáig, mert mind két kezefeje hibázik. z. Hjított gödörből tliánr kézjbov bát rert igen jól tudt hjitni, zután egyről ugy vélte, hogy nem jói ütötte be szögét, beütötte ht mégegyszer, kkor meg B tuljdon bombáj elvitte mind két kezet. Kzen z eseten z, kivel megesik, eltépelődhetne önmgábn egészen toronyból vló hlálugrásig Esténkint legkellemesebb szórkozóhely GRND" kávéház " LÉVI DEZSŐ hol legkitűnőbb zenekr hírneves cigányprímás vezetése mellett npont hngversenyez.

2 2 oldl. Újság ugusztus 17. kir ügyészség, fogház és titlkoruk nói fogház részfje szükséges könyvkötői munkáltok biztosítás céljából árlejtést hirdet. jánltok ugusztus 2.i ánk d. e. 11 órájáig dndók bs törvényszéki irodigzgtónál. Bántpénz 5*», melj i dóhiftl-. ál teendő le. vontkozó nyugt z jánlthoz cstolndó izerződéei feltételekrs vontkozó tudnivlók iránt z irodigzgtó d felvilágosítást * gbsnnemüek árusítás es forglomb hez. lkosság legngyobb gondját most lisztszükséglet biztosítás képezi kormány ebben tárgybn rendeleteket bocsátott ki. Ezek szerint lkosság községe területein vásárolht gbonát. vásárlás csk igzolvány ellenében történne!! közvetlen termelóktól. csllóközi járás érdemes főszolgbi iáj. Dávidházy János hirdetményben hivjs fel járás közönségét, hogy minden ereié megfeszítésével gondoskodjék ugusztus 18 tg terjedd gbonszqkségletéről ki ezt nem teheti, z htósági ellátást vehet igénybe. Ezt szeptember 15* np iáig köteles elöljáróságánál bejelenteni mlmok csk z elöljáróságok áltl kiállitott őrlési tnúsítványok ellenében tálllhtnk óriási megbízásokt Hdifogságb jutott véreink. legutóbb megjeleni hivtlos veszteségkimuttások szerint hdifogságb estek: Bkó József, líuer Mór, Burunn Jóssef, Bedic József, Bittér József fnessmély, l-t.), Bohnnicxkl József Borbély József koroc:/-'.i. Bud Kálmán. CselédSS Zsigmond (Tt ), l - rnák János, Czigány Ferenc, Fzeks József ásványi, Jdő János, Jnkoties ldár (Ssentpéter, 1889.), Jorász György, Kis inger.józsef. Kálli ndrás Kmniczki Pál 'In,elv. 1*93.). Knász József, Kyicsks ndrás (Krt ), Eyiesk Boldizsár (Kürt, 1891.), Kri m József, Krácson Sándor, Krácsonyi József, Krácsonyi Mihályi "Kri István, Kecskés ndrás (Bgot, 1893«), Kecskés János (Kört, 1883.), Kecskés Józse- (ÓgyÜ, 1881.), Kek József Keh Pál, Kele, szén [stvás (1893), Kelemen Ljos (Ekees 1888), Kellet ntl, KeQer József, Keresztes Miháh. Ke-ze-; Istvii Ifrcelház 1886), Kirschner István, Kis Dezső (D.-lmás 1H89.) Kii fperene (Kün 1887.,-, Kis János gápári, Klémn Károly. K'uiiz László, Kocsis Dezs«"» (Hetény 1891), Kocsis Ljos (Megyercs 1893), Kúbu Sándor. Kok Jstván, Kk^ János, Kobk József (Trdos 1993), Kollár Bél, Kollár Imre, Kollár Sándor, Kollár Vilmos, Kollirik János, Kolovieh Ferenc, Kolter József, KoVtci Dániel (J884), Kovács Ferenc ösi, Kovács Ferenc szentiváni, Kovács Ferenc csetényi, Kovács Ignác rcsicsó 1899), Kovács Imre jásdi, Kovács István várploti, Kovács Jáes szentgyörgyi, Kovács János ptoi, Kovács József szenufáni. Kovács József tárnokréti. Kovács Józsei felpéci, Kovács Ljos Bjos 1885), Kovácsiéi [gnác, Kovácsik István. Kozár Vince, Közlik Flóris, Kozm Bél. Kozsdi ndrás (Szentpéter 1879), Krsk János (Dd 1887), Krén Péter, Krttpl Márton (V.- Somló 1894), Kcsér János. Kukán Imre. Kukel Ferenc, Kkods Vendel, Kulik Mihály, Kungl József, Kurcsics Géz, Kürti István Mint 1883), Kuni./ s. Vilmos (Izs 1888), KttStOS Kálmán, Lczkovics Mihály. Llák Dénes Nszvd 1894), Lmicsks József (Sziniii 1889), Lrpert Győzd, Lechner István, Leimnek István, Lénán Vince (Bkecs 1879), Letkó Mátyás, Limp János, Lipper István. Lodor János. Lövinger Sámuel (Őgylls 1882), stéssáros Ljos (Bn 1891), Ngy János (Gut 1882), Ngy József kánszigeti, Náná^i Ljos (Kuss 1881). Németh János (Ngymegyer 1894), Németh Ljos (Bn 1893), Németh Sándor krmcsi, Neuhoser Vince, Neuvirth Sándor (Komárom 1894), Néjverl Rjmund (Gát* 1893), Nyerges Jánosi Pr Mihály, Pdlovicz Gyul, Pál Károly, Párs Gyul (Nszvd 1894). Ptsi István, Pátks Gábor, Ptkány Gyul (D.-Rdvány 1893), Pulovits Mihály (N.-Kethely 1893), Pávelcse József, Pered! József (Gsicsé 1892), Pethó Gábor, Petho Géz, Piczer Józset. Pflbuer Ernő, Pintér Károly, Pintér 1. Mihály. Pintér M. Mihály, Pint/. János. Pokk Károly (ÁCS 1885), Polgár Ljos, Pongrácz Imre, Presich Jkb, Pseák Márton (Ógyll 1892), Pupák Miklós, Psztái Jóssei (Fuss 1893), Bepke Jáes, Slkovicz Vince, Sári Bláss, Sárközi Sándor (Nsv-ócs 1994), Srs Árpád, Sch&ffer Jóssei (.-GÖ 1881), Scheri István, sehmi János. Sehmidtmyer Gyöm (F.-Gil* 1894), Scb&tl Mátyás, Selmeczi Mihály (Bókod 1880), Sekár József (Kortkeszi 1886 Skbl [stván, Stnek Flórián (Trdos 1882), Stefnik Isi ván. Stefáik Pál, Stein János (F.-Gll, 1897), Süveges János, Tóth László (Tárkáy 1891/, Vlcsek János közlegények.'51. honvédgylogezi edból; Hjnl Jenő zászlós. Orve<z József (Csáz 1873) ermester, Tkács Gábor (Kino* cs 1889) tizedes, iirt IstVáB ÓS Jmri< h József órvezetók, cs József (Komárom 1888), Bllbás Bálint (Szórnod 1886), Bgio János (Irely 1884), Blogh ndrás (Km-t 1888), Bencs Orbán, Cziczák ntl, Chmelevics Mihály (Trdos 18H0), Csikós Pál, Dóczs Ljos (GÚt 1883), Fehér Mátyás, Glbvy János, llbud Imre, Mris Sándor (Nszvd* 1888), Berezeg Ljos (Mecse 1892), Holcsek József (Szemere 1892), Kolencsik Tmás, Kálmán (Gut 1892), Mszárik Mi Mgyrici hály, Mrké Péter, Minrik József, Molnár János gimesi, Molnár Gynl kálli, Ngy Gyul vágsellyei, Ngy Pál (Tóváros 1883), Nobl Ljos (F.-Gll 1893), Peterk.János, Bichter István, Bozicsk József, Simon József (Ns.- Ócs 1889). Steier nnin, Schiller rnold, Szárz Oroán, Székely János, Bzvórád János, Szuchn Pál, Weisz József, Zstké Károly közlegények 12. gylogezredból; Breiter József és Seininger ntl sss> kszvezetók, ürczikán Domonkos járörvezetö, Bllá István, Buds István, Munzin Flórián (Ujgyll 1898), Ngy Kálmán (1886), Vrg Dávid (Gut 1888), vdászok 19 táb. vd. zljhól. Isten szent kegyelméből most betkrítottuk ismét gbonánkt. termés eredménye kielégítő termelőnek bőséggel lesz kenyere, de jutttni kell z életet dó mgból fogysztónk is, nnyi termett, M fogysztó közönség most iprkodik sgéss évi szükségletét beszerezni kormány számításb vette z áltlános drágságot és termelő nehéz munkáját, mikor gbon mximális árát igzán tekintélyes summábn állpitolt meg. N; iprkodjék tehát senki se megállpított rt túllépni. N Ml voln istenes, emberies cselekedőt embertársinkt, megrbolni. Hlljk innen if, onnn is, hogj vnnk, kik uzsorárkt kérnek s kik zzl fenyegetőznek, hogy inkább elégetik fölöslegüket, mint semhogy htosáizil-i megállpított áron OOCsás* ^ák köz rendelkezésére. leszámol törvény szigor, L/.'ítvei mjd most nnk idején } *di4 társdlom, mely nem fogj megtorltlnul hgyni, bog) kdntk olynok, k:k nemzeti megpróbálttás npjit fosztogtásr hsználták föl. S vlószínűleg túlvilági igássá tzolgilttás se fog npirendre térni ezen ljsságok felett. termelők emberiesen érző és gondolkozó táborát gy hisszük nem kell rr figyelmeztetnünk, hogy milyen hűi éi micsod büot Lést von mg után z árkki vló üzérkedés termelók és fogysztók fii kösös ngy Célért hulltják együtt vérüket hrctereken El z egyb folyó vér teremti m' t Z it»h»nk -*ZÍ)1I <1 iritását Es gyesek még két csonk krjávl most is csk nevet, vidám mindig, szivrt, mit lki meggyújtv * szájáb dogott, két bebogyolásott koceárávl vessi ki olykor onnn, s elmegy vsrnponkint tánehelyre lányokkl k cslód ni, mondván nekik: zért, hogy kezem nincsen, tudok én lntolni, szép ngylom. kezetlen fiu olykor Sg kis nevetést is bohó beszédeivel csinálni pd emberei k hzöu. l>e ez ztán cskhmr hnolik, mert z. mnkók fejükkel benyúlnk z emberfejek köze. Fóieied * gondolt minden létekben: mi KeSZ velünk t ÍÖl >e tett kérdésre feleli egy bénák közül; Vg] suszter, vgy snájder. Vizugrók mr nem lőhetünk. Se kötéltáncosok... Se stféták Honnn támdnk föl oen emberek emiekében ezek z elfelede;: es elfelejtett kenyérkereset; fogllkozások P Ki tudn f Tlán, bogi lábk elmrdtk: meggyrpodott z ész. vhmgró vlmikor z ország folyóvidekeit járt. hosszú rud tetejéről fejeseket ugrott Tiszáb, miközben égett rjt gyntás ruh. h tányerozou. feleség'- sírt. stfét vlmikor komédiás ruhábn, csörgő láocokkl futott be órák hosszáig pihenés nőikül város Utcáit 0 z után futó sszonv tányérjáb hullottk kétgrsosok. köt Itáncos lejött toronyból kötélen és rántottál főzött kötélen mindezek mo.-t "onduitoklnn előj<»:i"k..-zeni JéZOS, SegitS, lábtln emberek gondoltibn. Vájjon föl tudj-e érni vlh SÍ ország, ii. _y mivel kergetheti el lábtln emberek fejéből ezekéi mgáktól született gondoltokt szo. hogy suszter és snájder, szintén régi keletű. ntvnhtos háború után. h benyitott vlki vlmely vendéglő beltu szobájáb ég sok mnkó! látott srokbn meg z sztlok körül, zt mondt: Itt vgy suszterek gyűléseznek, vgy snájderok. Mert háborúbn lábtinn letl ember mind erre két kenyérre ment, miket lábfej meg lábszár nélkül Is meg lehetett keresni. bénák fejüket lehorgsztv ülnek pdon, i'sk kezetlen közös kplr tréfiózik olykor. rr meny előttük lnynyl egy li itl tengerészkton. Vidám beszédük elcsillpul. Szótlnul bábuink el megcsonkolt emberek előtt, tiszi vizilegényből lett tengerjáró tisz- ieg pdról hiányzó embertgoknk. zután eihidtábn mondj lánynk: Mivelünk ilye.imi nem történik... Vgy h t;:gyüvrrik pkézláb, vgy pedig nem gyűrünk hz. hnem leni mrdunk hjóvl együtt ter-őrbe. lány. Ht z og) VÍZ löhet, - mondt rá Háborús lku. Kétlovs bérkocsivl hjtt egy ur vend 'fogdó el**. Vlmelyik vsúti állomásról jön, hogy fogdó előtt megáll, finom uj táskái emelnek le után kocsiból. z ur kiűzeti fuvr rt. ds nem megy be mindjárt fogdó jtján, hnem csk megáll kocsi előtt nézi. kocsit is, lovkt is... No, nem vlmi nevezetesek, csk milyenek ilyen háborús időben lehetnek, lieu volt z. mikor est fiákért prádés hintónk nevezték, lovk se éppen tegnp hánytk el esikófugukt. Hnem ht zért csk el vnnk vlhogy, megvn mind kettőnek négy láb I h éppen >ovnyk, rról -!!) lehet.-enki. M*rt miként igz z, hogy üres kmránk bolond gzdsszony, hsonlóképpen áll z sbos> ládávl is, h nincsen benne más, csk z ócsk zsák, meg rosl 1. zt mondj z ember kor«ibkról: Mit néz, urm? Hát ezt fogtot, mondj z ur. íli- es Gesztesi Um vlmim Csllóközi és Uüvrdi iárásmk r drbonként I koron.

3 1916. i:pii9st 17 Cstorn Dunától Szlonikiig. Irt Niki End^e B é l. világháború ltt felfedezett é s tekin télyben él fontosságbn óriásit nőtt Dun minél teljesebb kihsználásár i más folymrendzerekkel hjózhtó cstornák áltl vló k p esoltb hozásár ngyszbású terrekel szőnek Ogy Dlnoki mist u s z t r i á b n es N é m e t o r s z á g b n. Bok merészebbnél merészebb cstornterv között szinte eltűnik z mindenekfölött fontos és mindeneknél előbbvló feldt, hogy legelsőeorbn tuljdonképpen m é g i s Dunát é s veié kpcsoltos s hjózást s z o i g á l ó i n t é z m é n y e k e t kellene z erők szét forgácsolás helyett minden rendelkezésre álló erővel o l y n á l l p o t b hozni, hogy s kifogástlnul hsználhtó és ngy teljesítőképességü viziut legyen. helyett, hogy dunmenti á l l m o k s ezek s z k k ö r e i és.sjtój egyelőre Csupán ezzel z igen ngy feldttl fogllkoznánk z : látjuk, hogy mindenki csk mg kedvenc cstornájánk csinál propgn dát, melyek pedig szerény véleményünk ezerint esk másodsorbn vpy egy részük éppen h r m d r b n volnánk létesítendők, németek tudvlevőleg Dunát Mjná vl s szálll német viztuti hálózttl, z osztrákok Donát z Oderávl tervezik cstorn áltl összekötni. S ml mgyrok? m i j ó ö r e g s csupán mi érdekeinket szolgáló DunTisz cstornáról, meg budpesti kereskedelmi kikötőnek tlál) egy kissé gyorsbb tempójú meglkotá ról bizony sok cstorn között, mely mind tengertől tengerig k r viziutl teremteni, szó sem esik. Ehelyett o l y n merész tervek r ó! besz< Inek és polemizálnk nálunk, melyek megvlósításár nézve c s k zt. z igen Soktmondó szójárást lehet l k l m z n i. In;, zok bizony jövő zenéjét képezik. télen egy felolvsás keretében egyik n i j tekintély $ vízügyi szkemberünk! ől hllottunk Úgyszólván először srról SZ e m b r i ó b n levő cstorntervről, mely cstorn Dnából Kéveváránál kiindulv szerbii tforv folyó h! ló részét Es tsználvs (Ml i r á n y b n h..,., i vi/v.i : u itlépve elérné z egi tei. rbt ömlő s z eote ite szlonikii klndjából isn rl V rd i folyói mjd rgy részén ennek medret felhsználv, k< s ő b b egyenesen déli irányi vévén Szlonikinál végződne, e g y s z ó v l z lsó Dnától Szlonikiig mintegy 600 k m. hosszu Vlziutt terem 't-e. Mjd S e r e i n ;! \fominivt &Ügji miniszter egyik kép viselőházi be z d< ben érintette e cstorn tervét, legújbbn pedig z»djság«h s á b j i n olvs tunk e r n \ >n! érdekes és l p o s t j é Csendesen legyint z ostorrl fiákeros* Nem Bok i <. uh dó i n rjt. Igz. - m o n d j i z ur. De jo, h más nincsen. z is igz, hgyj rd lóhejtó ssnber. z ur megint csk nézi fogtot. z t k» i d - z i : Eldó voln ss szerszám. Uns kérdezi visz: Mi n e m eldó m á m, minek j ó r vn? Ez egész helyes beséd Leglább z urnák tel z i k. Mondj i s : tán ím voln z r? M o n d j m z bkról: Ide kétezer forintot, /tn viheti min g y á r t, uuy hogy áll. Mr n e m urz, m r nincsen pssér, meg fiákeros, e s k kél e m b e r, k i lkudik egymássl lór, koc tir. Hm, mondj z ur z n e m v o l n ÉT. De kocsís kellene h o z z. Kljönne-e kocsisnk j BákerOS lenézőleg m é r i végig m á s i k embert, m i t könnyen megtehet, mert 0 v n mgsbbn. Ránt egyet vállán, legyint z ostorrl l o v k r 1 hogy megindul kocsi, csk ngy 1 fejével feloldlt fordulv v e n o d hngos fczót: S z z ú r é r t se hgynám feleeégemet Igzi h á b o r ú s l k u. z egyik, z ur, ki 'Igzdult, m i n d e n t megvenne, m e g z embert i m á s i k, k ö z p o l g r, igy m o n d j m e g neki hogy m é g i s c s k v n v l m i, m i nem e l d ó. z otthon, ü g y lehet, egy k ü l v á r o s i g e r e n d á s szob csk z e g é s z, m é g sem lehet elhgyni semmi árért s e m. kosttást kiváló Ujáff ó z olcsó, gyűrött rosóruhátnl suhogó ngy t á v o l s á g. É s m» g i s m i l y e n s o k n futották be s z é d ü l e t e s g y o r s s á g g l ezt t á v o l s á g o t zok közül, k i k k ü l s ő s z é p s é g é r t, S á n d o r L j o s k i r. luüszki tnácsos, viziuti selyemig szkember tollából. K szerint e c s t o r n á r v o n t k o z ó tnul mányok ugy ennek Szükségességét, m : n l v á r h t ó htását, vlmint m ű s z k i kivitelét illetőleg még suhogó legkezdetlegesebb Stádiumbn v n n k.»nkk e l ő d á s r reflektálván inkább műszki kivitel kovéebbá ngy nehézségeire kr rámuttni, r r vontkozólg z o n b n, hogy f»z mesterséges viziut, duni és feketetengeri u i t l szemben oiyu előnyöket tudn e felmuttni, m e l y e k z óriási költségeket meg érnék, n e m h o z fel o l y n igzán n y o m ó s é s elvitázhttln érveket, melyek c s t o r n t e r v e t r o k o n s z e n v e s s é tudnák (enni. fentemiitett felolvsás szerint, cs fentemiitett torn építésénél 570 méter msgsságkülöbözet voln legyőzendő s e célból SJÖO k m r zsilipet kellene közbeikttni Sándor tnácsos.zermi legyőzendő mgsság mintegy 784 métert tesz, ennek dcár csk 65 zsilipre voln szükség, h 910 m.-ss mgsságkfl lönbségnek egyetlen lépcsőzetben vló legyőzésérs lklms zsilipeket létesítenének, megje gyezvén, hogy ilyeneket külföldön már r é gebben építenek ott, hol terepviszonyok ezt me«je»ig«di-:. mem-tidő S á n d o r szerint cs tornán Dunától Szlonikiig 9 npot tenne k i, mig kerülő duni s s tengeri ut megtevéeére lv vevárától Szlonikiig 8 és lel npr voln szükség, visszfelé vló útnál visz int c s torn j v r muttkozik 1 és fél np slőny, minthogy Szolinától kezdve Dunán felfelé kell hjózni. Budpestről Szlonikiig z od és visz* sz vló nt cstorn hsználtávl 87 npig, néikül : ) l é s fél npig trtn. c s t o r n építési költségé! z emiitett felolvsó, millióbn v» li meg.) lpítht u k. 1:114 Sándor számítási szerint cstorn 119 és egy negyed milliób kerülne. kár egyik, kár má ik, tuljdonképpen n e m helyszíni fclvóíelek l p j á n készült, hnem inkább kdémikus jellegű számítás és be* lyesebb, D u n - S z l o n i k i i c s t o r n kérdése, tlán hosszu évtizedekig, még é r e t l e n r r, hogy vele fogllkozznk s közülötts viták keletkez zenek, s ss álti m á s égetően szükséges létesítmenyekről ugy szkemberek, m i m gyközönség figyelme elterelődje] ón* ú ko; férem i ivl kpcsoltbn erő.. íztttuk, hogy t duni hjózást illető* leg.m. v rszágo itl í meg vezetőszerep. Hogy erre névre érdemesek legyünk, Dsststk Dunánk hjózhtóságát kell e m e l n ü n k, hnem r 1 fővárosbn, mint dunmenti vidéki centrumokbn fókent m«dvvu kikötői beruiidezéeket kell létesítenünk, melyek éppen oly mértékben forglomfej lesztőleg htnk, mint intmk. hjóotnk jvítás. Mert be kell Is mernünk, hogy mi állpotok e tekintetben sivárok és egyeneeen lehetetlenek. f&nnek z állpotnk m e g s z ü n t e t é s é r e for dítok moel szkembereink, kik állásuknál fogv kesdeményezőleg és irányitótg léphetnek fel, minden figyelmüket, mert szerény rétemé nyiink serinl mgyr hjózási szempontból 1110*1 e: legsürgősebb feldt. nk s z m, f l v k b n, v á r o s o k b n, h ugy ünnepnpján körülnézünk z u t c á k o n, sétá nyokon n e m vesszük é s z r e, hogy féoyüsés divt, putz h á b o r ú folytn l á b h g y o t t voln, l l offl is lehet á l t l á n o s í t n i, mégis szemmelláthtólg m e g á l l p í t h t n i zt, hogy háború f l v k b n é s v r o s o k b n s o k k t j u t t tott, h oemís jobbléthez, de o l y n fölös pénzhez, m e l y b ő l jutott s e l y e m r e, divtos r u h á r. k i k háború előtt egyszerű fejkendővel, mosóruháp bn j á r t k, z o k közili m igen sok sok p u ' z o s d á m. önkéntelenül is e s z ü n k b e ötlik, m i k o r ilyen» k i ö l t ö z ö t t * suhn el m e l l e t t ü n k, békés idők h n g j ;... selyem kendő, selyem kötény, selyem szokny, n e m vgyok én i l y e s m i h e z ÍMizzászokv... S o k szomorú gondoltot é b r e s z t meg ben nem ez s z ó : s e l y e m. Rosszul esik, hogy é p p e n mi időkben terelődik rá tekintetünk s e l y m e s, divtos életre, emelj járványszerü betegr ségként szedi áldoztit z egyszerűségben f e n séges polgári körökből. selyem ellen, divt ellen m é p ugy h r c o l n i kell, mint m g y r földre é h t s ellenség ellen. Mert selyem é s divt n e m j á r egyedül, vele j á r d o l o g t l n s á g, hűséges kísérője léh, könnyű élet, f o k o ztos erkölcsi elmerülés. zért, kik m i időkben selyembe bújnk, itkik divt u t á n futnk, ne igen m u t o g s s á k mgukt. zoktól féltjük SZ életet,.1 j ö v ő t, m e l y é r t o l y n l e i k e s e n h r c»in!;. s z e n v e d n e k, v é r e z n e k z ö h o z z á t r t o z ó i k is, mig Ők itthon, m u n k á t l n u l uj r u h á k b n hivlkodnk. Á l t l á n o s ;t pnst, hogy minlun'í r k t s e n k i - e m t r t j be. H itt-ott o l y k o r - o l y k o r htóság b e l e is nyul d r á z s fészekbe, t e r m e l ö k és kofák retorzióvl élnek, pár npig bojkottálják picot, kö zönség Semmit SS k p s még örül, h v é g r e z elmrdtk viszzáilingózuk, ismét 4 rl emelve m x i m á l i s o n felüli r k t. mnbeiml m g i s z t r á t u s másképpen járt el, m.nt nálunk s z o k á s. m i k o r é s z r e v e t t e, hogy z r m x i m á l s í o l m e g b o k r o s o d o t t flusi n é p é s b e s z ü n t e t t e behoztlt, n e m tett semmiféle k o n c e s s z i ó t, n e m ÍS szívt v i s s z z á r m e g á l l p í t á s t, hnem főkpitány követkesső flrgszt b o c s á t o t t k i :»... es mennyiben három np ltt nem hoznk picr, ugy e s n n y i ei^lmi-zer:. mint z á r m e g á l l p í t á s e l ö l t é s n e m á r u s í t j á k zt z é r t z á r é r t, m e l y e t v r o s tnos.i meg állpított, k k o r ktoni p r n c s n o k s á g g l egyetértőieg e l r e n d e l e m, hogy k t o n á k v e z é nyelteeeenek ki f l v k r e s t n y á k r es z o k szedik le t e r m é n y e k e t, szüretelik le g y ü m ö l c s ö t, - edik ö s s z e b r o m t i t es t o j á s t, s z ó v l mindzt, mit k ü l ö n b e n t e r m e l ő k h o z n á nk picr, á m d e k t o n á k j á r n d ó s á g á t é s é l e l m e z é s i költségét t e r m e l ő k tizetik, illetőleg m x i m á l i s árérl eldott termékek rbot n y e r n e k kielégítést*. P e r s z e e b b ő l m i n á l u n k ngy lkotásán] é s j o g s é r e l e m lenne, é p p u s y. mint m i k o r Temesvdrott Mckensen h t ó s á g o k m e g kérdeéee nélkül, mximált hs r t... Pedig z ördög vigye z ilyen s z v k o n nyrgló l k o t m á n y o s s á g o t *, fő m é g i s c s k z lenne, hogy egyszer m r z e l e i e m u z s o r á n k w selyem központot lpítnk. Nem selyemunkát fogják egy ngy m g t r b n e l r k t á r o z n i, h n e m selyemgyárosok e g y e l ő r e m g u k küzótt, h i v t l o s közreműködés nélkül teremtik m e g selyem központját selymet mindönki i s m e r i, h n e m közelről, k k o r látásból. s e l y e m Bombix csládhoz trtozó éjjeli lepkék h e r n y ó i nk mirigy v á l d é k m o n d j mindentudó lexikon. z t zonbn m á r n e m mondj meg mindent tudó l e x i k o n, hogy s e l y e m d i v t o s életnek egy o l y n keliomecon s u h o g ó s z é p s é g e, ineiy unni edes álmodozássl vágyódik i OlCSÓ, g y ű r ö t t mosóruhás f e h é r n é p. m i k o r szkdjon. tekintetünk ebben z Vni iiz- es MIIT időben, e l s ő pillntbn e l k r u n k s i k l n i m e l lette észrevétlenül. De v l m i megállít. v e r e s hábotu eeeményeivel, r é m k é p e i v e l telített gon d o l t k ö r ü n k b e s e l y e m r e v é n b e f u r k o d i k z utcák ünnepi kepe, hullámzó korzó népe és zon vesszük észre mgunkt, hogy megállunk és után nézünk selyemnek, divtnk, mely m háborúbn megdrágult é s megváltozott életviszonyok mellett is ép ugy éli fénykorát, mint rég elfelejtett, boldog békeidőben. feláldozták b e n s ő s z é p - mximális Ejnye! Ejnye! rátévedt selyemért léget és v s l s r g y o g ó f e h é r s é g e t. Éppen m o s t háború ltt m e g n ő t t ezeknek s e l y e m v á g y ó k - selyemszór oldl. npont reggel 7 órkor nyitttik ki! (Pénztár esti 7 óráig.)

4 . o l d l 191t). urnflztus 17. U.j* Kis dolgok. komáromi uri sszonyoknk Sztirikus útleírás, regényes rsjzokbn. Irt: Lucifer. XI. Egy csllóközi donzsuán nplój- S z ó v l vlhol komárommegyei csllóközi D u n á b n k e d v e s e n c s i c s e r g ő, ctcsogó, c s e v e g ő, l o c s o g ó, n e v e l ő fürdőző t á r s s á g l o b i c s k o l t. K n egy n u t i l u s - s z e r ü l > u n l t t j á r ó v l viz l á s ü l y e d t e m, s ott hllgttm s s z o n y, leány c s e v e g é s é t. l e m e n ő n}) b u c s u s u g r i r é z s u t t levilágítottk prtmenti sekóivebb vízbe, v i z b e m e r ű l t f o r m á s lábk é s b o k á k, m i n t m á r v á n y oszloj>ocskák t r t o t t á k vizben h i m b á l é d ó k r c s ú derekukt és c s í p ő k e t. f ü r d ő r u h c s k ddig f ü r d ő r u h és csk ddig fed é s tkr, emeddig n e m m e r ü l t e k vele vizbe, h m á r vizes lett, k k o r t n k ó s z e r ü e u r e á t p d z idomokhoz s e l á r u l j termet form á s s á g i t, vgy hiányit. S z e r e t t e m v o l n, h s z o b r á s s z á v á l t o z h t t m voln á t z o n n l s prti iszpból megmintázhttm voln p á r c s i n o s b b f o r m á t, de b e l á t t m, hogf ez m é g n e k e m, z ö r d ö g n e k s e m sikerül, folyton izegtek m o z o g t k, mint z eleven k é n e s ő, n e m volt egyik se m o d e l l t e h e t s é g, m i n d e n m á s o d p e r c b e n helyzetet v á l t ó s t ttk, e g \ m á s t locsolták, b u k ttták és f r ö c s k ö l t é k, m e g f e l e l ő é s é l e s s i k o l y o k tói k i s é r v e. K ö z b e n folyt c s e v e g é s. c s c s o g á s rendithetetlenül ugy, bog] m i n d e n gyoffsirási t u d o m á n y o m felmondt szolgáltot, m i k o r le k r t m gyorsírni pokolin kedves c s e v e g é s t. E m l é k s z e m r á, ezelőtt p á r s z á z esztendővel, ugy 1650 tájbn, mikor csllóközi boszorkány poroket tárgylták, én mint Íródeák j á r t m e k k o r e földön, s én vezettem j e g y z ő k n y v e t. M e g y é r e?, Gut, T n y. r n y o s, G e l l e r, K e s z i. tjcss, l ' j í-u ö s s z e s sszony, leány be volt c i t á l v, hogy ki m i t t u d vádlott boszorkányról, de semmise volt n n k rengeteg s s z o n y n k, leánynk beszédje összesen ehez f ü r d ő z ő c s o p o r t é h o z k é p e s t. Leírni semmit s e t u d t m, de igen s o k m i n d e n t m e g j e g y e z t e m, s l k l o m dtán fölhsználom. fürdőzők z t á n n ' o l s ó t l i b b e n v e, h i m ú s z k á l v vizben, k i s z l d t k prtr, s öltözni kezdtek, L)e lig nyúltk z e l s ő d i s z k r é t r u h d r b o k h o z, á l t l á n o s zúgolódás, elképedés t á m d t. rhákt v l m i imposztor ö s z e c s e r e b e r é l t e, m í g Oh. h á t t fordítottk prtnk, m i k o r z r r m e n ő g ő z h j ó t n é z t é k. K i tehette P T l á n v l m e l y i k hrgosuk b o s z u b ó l. bálódsv, Rettenetes z ű r z v r, k v r o d á s támdt. R e n g e t e g időbe került, m í g z 1 0 Í J MMgv m e g t l á l t m g r u h á j á t. E g j női tolett 17 d r b b ó l áll k k o r is, h legegyszerűbben öltözne* is. T e h á t s z á m í t s u n k! V o l t ott 12 l í > 17 MM rnhdrebból kellett mindegyik nek Oseválogtnl mg holmiját hölgy, t e h á t z e s t m á r r é g e n m e s é l n i kezdett, z otthon m r d t l e á n y o k t m á r régen epesztette vágy, m i r e m i n d e g y i k f ü r d ő z ő tetőtől tlpig föl volt ö l t ö z v e. Ekkorr m á r n e m Csk m e s é i m kez dett z est, h n e m j ó c s k á n be is s ö t é t e d e t t, ö s s z e k p s z k o d v, összekröltve, fázósn ö s z s z e b u j v hldtk flu felé. S z i n t e föllélegzettek. rikor p á r i s m e r ő s fitlember s z e m b e n jött veiuk..ló, hogy j ö n n e k! H á l félni k e z d t ü n k. Mguk leglább megvédenek bennünket, h r b l ó t á m d á s érne minket. S z e r e t n é m é n zt h r m i á t látni, k i velünk s z e m b e m e r n e szállni! hencegett z egyik c i n g á r legényke. V l m i pokoli o t t l é t e m t á m d t. H d d ije.sz s z ü k m e g ezt b á t o r legény két. h z f e l é sétálók elé v r á z s o l t m mgmt. Eáti Nyegr vgyok, m o n d o t t m é n. d j á k ide ö s s z e s é r t é k t á r g y i k t. R e t t e n e t e s z ű r z v r t á m d t erre. L g y k i s leány i j e d t é b e n egy c s o m g o t n y o m o t t m r k o m b, m e l y r ő l kiderült, hogy vizes f ü r d ő r u h á j volt ö s s z e c s o m g o l v benne, m e g f ű z ő j e. b á t o r g v l l é r fogvcogv d t á t v s k o s t á r c á j á t, m e l y b e n h n e m is volt pénz, de volt b e n n e vlmi, m e l y e n g e m b o l d o g g á tett; n p l ó jegyzetei g v l l é r n k, melyből b e m u t t u n k egy p á r t. z t h i s z e m, é r d e k e l n i fog mindenkit egyik csllóközi npló jegyzetei. Tehát lássuk! (Folyt, kr ) donzsuán H Í R E K. ESTE. es uri leányoknk n e m s o k á r uj f o g l l k o z á s, u j s z ó r k o z á s nyílik IMdig c s k s z e g é n y s s z o n y n é p s é g n e k jutott ez báborns i d ő t ö l t é s, de h á t h b o m nem c s k v á g y o m ngy e l l e n t é t e k e t teremt, h n e m b i z o n y o s ellentéteket ki is egyenlít Ezentúl e s z o : liszt, é p p e n o l y n l e s ú j t ó h t s s á l lesz K o m á r o m b n s z e g é n y s s z o n y r, mint g z d g r. Hogyn, h o l, m i k o r é s m e n n y i idő ltt szerzünk lisztet, e kérdések szépen helyet fog llnk többi háztrtási k é r d é s e k díszes és dísztelen s o r á b n. Mivelhogy őrlésre g b o n á t e b b e n kőszűz v r o s á b n n e m kpni. 20Si ezer e m b e r htósági e l l á t á s r s z o r u l, vgyis z t o r l ó d á s, s s z o n y t ö m e g, m e l y m o s t is ö s s z e verődik m i n d e n n p lisztes boltok előtt, m e g fog tisszeresednk z o k o n z utcákon k o c s i forglmt legjobb lesz beszüntetni, m e g l e p ő e n ngy s s z o n y t ö m e g e n á t h l d n i. Hogy m j d cseledet elküldeni l i s z t é r t? I s t e n e m! ilyen niv mi cselédség idegrendszere m e r t zon ugy se tud méltózttik gondolti nem b í r j ki zt s z o k t rette z őrült t o l o n g á s t, tülekedést, netes átkokt, szidlmkt, káromkodásokt hllni, m e l y e k z elkeseredetl sszonynépség ből k i c s l ez lehetetlen helyzet. Regjei k o r á n kelt, kis gyerekek m é g ludtk, lelketlenség őket m e g o l y n k o r á n fölkelteni, reggelit se k p t k, szldt z ny lisztes bolt e l e. Ott m r s z á z n és s z á z n megelőzték ő h o z z h s o n l ó összekpkodv felöltözött, kendővel b e kötött j ó r é s z t fésületlen fejű sszonyok. Itt m i n denki idegesen gondol hz, otthon mosdtlnok, é h e s e k gyerekek, s z o b U k r i t t i, szent n d r á s, ref. t e m p l o m, városház, k t o n kórház ó r á j kérlelhetetlen pontossi Egál k o n g t j el 7 órákt, r é m i s z t ő e n közeledik d e l, még otthon tűz s i n c s r k v, gyerekei bizonyosn sírnk. De hát hzmenjen tiszt nélkül es é p p e n m o s t, m i k o r eg\ o r m ú l v m r bejut z üdvösség hónáb: tisztes boltb, össsessoron* kodnk, f u r k o d n k, «1 np é g e t ő sugr gyon perzseli z összepréseli sszonynépet, reggeli sietségben, k p k o d * i öltözött, h i á n y o s n mosdott, gyon izzdt s s z o n y o k fölszálló p á r á z t nehéz, f o j t ó szgot á r s z t Legtöbb m é g z np n e m reggelizett, hőségben j u i s k ö r n y é k e z i, de c s k k i t r t á s, m j d c s k bolt jtóig jutnk. K ö z b e n igen. " k átkozódik, káromkodik, kevés b o r r v l ó t kpott b é r k o c s i s, á t k o z rendelet m e j ilkotójtol kezdve m i n d e n kit, b o g ] b o r z l m s hllgtni. Végre odjut z mint is, k i m r hjnl ó t lesi, várjs boldog pb* hmtot Í m e m r lisztes bolteftött l l, iioi elég idegesen es g o r o m b á n mérik kincsek k i n c s é t : lisztet. I s t e n e m, m o s t lehet gorom b á s k o d n i i s, hiszen z ebes emberi ik moszáj idejönni, h végig verik is. S z ó v l odjut v é g r e, t r t j lisztes zcskóját, de m e g s z ó l l egy mély hng: list*készlet elfogyott M j d csk h o l n p r hoznk be ú j r. ( i y ü j j e n e k h o l n p! T e h á t hiáb várt, I n á b tülekedett, ott v n. hol, m d i hitsorsos H o l n p kezdheti ú j r K á l v á r i á t. Most elmehet h z Otthon n i n c s m i t. nincs m i b ő l főzni, gyerekek r e kedte sírtk m r mgákt. Es ez igj m e n t hónp hosszú sor ót, és száz szorosn így fog m e n n i SZOtán, m e r t tízszer n n y i s s z o n y fog ezentúl lisztesboit e l ő t t á c s o r o g n i. Hogy m i cselédség idegei ezt kibírnák, r r ó l s z o s e m lehet, ez első ilyen tortúr után f e l m o n d á s nélkül elmegy, l z u r i s s z o n y o k n k. SZ u n l e á n y o k n k Is Od kell állni lisztesboit e l e, k ö z b e n z üdvös r e n d e l e t r ő l gondolhtnk m i j ó l esik. Pedig, de k ö n n y e n lehetne m i n d ezen segit-i.i Fun. KÖNYVKÖTŐI' hzüst holdsngársól fontm ezt dll. E l k ü l d ö m T e h o z z á d, h ness kihlt. Mikor virágot SJfOngyhrmt beeste, E l k ü l d ö m egy n é m, bús s z o m o r ú este. K i k ü l d ő m benne s- c s ó k o m, v á g y m, k ö n n y t s reom sáppdt h l v á n y n. E l k ü l d ö m lelkem csod á l m á t, \ lelkem, mely nercról pereié vár nád, lelkem, mely oly ritkán vn itthon, \ j t ó d ele s / á l!, hov nem szbd benyitr.om. i á r j nem n y i t h t ó, szívtelen, konok. í üst h o l d s u f á r b rozsszirmot fonok. ':. bek illtát. bo rdok Slát, Részé csillgfényt, sssely boldog, h lát, Bekndikálv fehér vánkosodr... Elviszi b ú i dlom i e«ti szellő lódr Időm bene lelken pnszát, k ö n n y t e n g e r t, melyen sülyedó ns/.á I z éltem r e m é n y e. hogy egyszer, mjd s o k á r sok k ö n n y n e k Te lés/, édes. boldog á r. i lkidon z éjt, h úm kesd bánt, E l k ü l d ö m szomjm, v á g y m Teutánd K i k ü l d ő m z esték mesélő h o m á l y á t, E l k ü l d ö m szivem, e v á g y b n égó máglyái Kiküldőin z jkm suttogó meséjél, K i k ü l d ő m lelkem sok gyötrelmes éjéi K i k ü l d ő m szivem, l á z n g ó vérem, EUUUdom kínzó kérdést; hogy -Miér' nem ( b ó k o l h t jkm esőken esendrs este, Mikor z jkm jkd, megkereste ' Vgy niért nem \ö, pere. hogy szivri kihlt, kih.t. Zzsl hoidsugársol fontm ezt dlt' 7" b du?. Személyi hír. Beöthy Zsolt egyeiesni tnár, ngynevű RMdik mntl hét vegén b l tonfuredi n y r l á s á b ó l K o m r o m b é r k e z e t t b ő l o k t ó b e r i g fog t r t ó z k o d n i csládjávl király születésnpj. királ\ s z ű ksiésnpj lklnából k t o n á k n k s z á n t s z e r tetdományokért v ö r ö s k e r e s z t k ö z p o n t j á n kövei kezű k é r e l m e t intézi közönséghez Ez úttl m r hrmdízben töl.ik filéz csptink Őfelsége kárálj szfllelésnpfát, u g u s z t u s t h r c t é r e n. E z e n ngy ü n n e p e n m i n d e n j o hzfi SZMI' hittil t o r i u l fölkent g g s t y á n f e l é, k i n e k G o n d v i s e l é s megdt, hogy kivé teles t e s t i é s szellemi érdben láss m g y r nemzetet ismét világi Drténebni jelentőségre e m e l k e d n i. z i t t h o n i n r s d o t t k szeretfl g o n d o s k o d á s e z é : : nevezet'-s np >:. l e g m é l t ó b b JCI ugy ünnepelheti mg, h pénzdományivl h o z z á j á r u l f i i h o z, h -» \ hő.. t,i:i. ml i k i u l h r c é r e n h d v e z e t ő s é g intenciói s z e r i n t Sfte n p r :. tpsztlt -zinnt bcvlt, hsznos erotetdományokkl elláttssnk. mgyr V ö r ö s Keresni válllkozott r r, hogf n h d vezetőség 1 egyetértdleg e:.,en '..pón m g y r csptokt serototdosnáuyokkl e l l á s s. L á s s u k el ő k e t o l y n bőségben, mint h o g y n zt m e g érdemlik kkor midő pártln hősiességgel trtozttják fel reánk z u d u l o e l l e n s é g e s t ú l e r ő t, kkor midőn s z ó szoros értelmében hzánk földjét, h z á n k h t á r i t védik. z á l d o t t m g y r fold termése be v n tkrítv és m i n d e n nppl kosldflnk győsetem é s z áldásos béke f e l é. Hzfis gróf üdvözlettel : Csekonics Endre s. k. v. b. t. t. királyi biztos Stb, Ünnepi isteni tiszteletek Szont ndrás templombn. Vettük z l á b b i m e g h í v ó t : V n s z e r e n c s é m Djság tek. szerkesztő sedet f. ho I S - n I. Perenz József * * os. é s postoli Királyi F e l s é g e s z ü l e t é s e n p j á n, v lmint f. ho 20-án zt I s t v á n e l s ő m g y r K i rályunk ünnepén szt ndrás- templombn r e g i é i 0 Órkor t r t n d ó ünnepélyes s z e n t m i sére tisztelettel meghívni. Komrom, 1916«ugusztus ts. ' Dr. Mdurky plébános. Miklós MUNKÁKS KOSZORÚ Kálvin-szövetség kedden kezdte meg SZLG NYOMSOK ezidei közgyűlését Eosonczon. z ünnepélyes LEGGYORSBBN megnyitáson Komáromból résztvettek: N é m e t h SPITZER SÁNDORNÁL István komáromi ref. püspöklelkész, ki z ünkészítettnek E L. í uepi istentiszteletet trtott és Szbó Imre ref. ' s. lelkész.

5 191«ugusztus 17. Kitüntetés W i n t n e r (iézát, z l s ó c s l l ó k ö z i ármentesitő t á r s u l t n é p s z e r ű s z k s z m é r n ö k é t z olsz hrctéren, Doberdón, mint mérnök-hdngy 95 ö s s z m u erőditményi o s z t g volt p r n c s n o k á t, z ellenséggel s z e m b e n kitűnő szolgálti e l i s m e r é s é ü l Ó e s á s z, é s p. kir. Felsége l e g f e l s ő b b d i c s é r ő e l i s m e r é s s e l ( S i g n u m ludis) t ü n t e t t e k i. [(Budpesti K ö z l ö n y f. hó szám.) kultúrplot vendégei. Előkelő lá t o g t ó i voltk s z o m b t délelőtt komáromi k u l t ú r p l o t á n k, m i k o r is k o m á r o m i m ú z e u m é s k ö n y v t á r ü g y v e z e t é s é n e k felülvizsgált c é l j á b ó l dr. Fejérptky László udvri t n á c s o s, Nemzeti M ú z e u m k ö n y v t á r á n k i g z g t ó j, M. T. k d é m i t^j, egyetemi t n á r é s Mihlik J ó z s e f, kir. t n á c s o s, M. T. k d é m i tgj, m i n t muzeumok é s k ö n y v t á r k fel ügyelői K o m á r o m b é r k e z t e k. z előkelő ven dégeket dr. lpi ( i y u l m ú z e u m i é s k ö n y v t á r igzgtó fogdt é s k l u z o l t m ú z e u m b n és k ö n y v t á r b n, hol dr. Brnyy Józseí k ö n y v t á r ő r, lpunk felelős s z e r k e s z t ő j e i s szol gált f ö l v i l á g o s i t á s o k k l. k ö n y v t á r t é s gyűjteményeket végignézte l á t o g t ó k k l e g y ü t t Beöthy Z s o l t, illusztris földink is, k i Erzsébetszigeti v i l l á j á b n l á t t vendégül délben z elő kelőségeket H l á l o z á s, [gz, őszinte r é s z v é t t e l v e t tttk s z o m o r ú hirt, hogy felsőőri B r n y y Géz, földink, n y u g l m z o t t állmvsuti f ő m é r nök 70 é v e s k o r á b n műit héten Budpesten elhunyt. közszeretetnek és köztiszteletnek örvendő férfin n y r t Nemesócsán szokt tölteni, hol k e d v e s m o d o r á v l vlóságos köz pontj Volt z ottni t á r s d l m i életnek. T e m e t é s e pénteken m e n t v é g b e ngy r é s z v é t mellett. Hlálát kiterjedt és előkelő rokonággyászolj. Kórházk Újság». cildi. vármegyében. Vörös K e r e s z t gilis fiókegyesületei kisegítő k ó r h á z t létesítettek v á r m e g y e t ö b b k ö z s é g é b e n. Ács k ö z s é g b e n 8 0 á g g y l létesitet ett k ó r h á z, Cser mák Hugó g y á r i g z g t ó, Cser V e n d e l p l é b á n o s elnökök es Geöbel E r n ő titkár lelkes f á r d o z á si folytán g r ó f Z i c h y k s t é l y b n. Ógyll k ö z s é g b e n 50 á g y s k ó r h á z létesült dr. Kenés' sey K á l m á n titkár lelkes f á r d o z á s i folytán. Felügyeletéről 21 tgu kórházi b i z o t t s á g gon d o s k o d i k. c s l l ó k ö z i j á r á s b n két k ö z s é g : Gut é s Ngy megy er létssitett 1050 á g y s k ó r h z k t. gúti k ó r h á z teljesen fel v n szerelve. n g y m e g y e r i korház c é l j i r Glnr bos J á n o s p c s z k á l l s i ref. lelkész 76 K 7(» f szeretet d o m á n y t gyűjtött. ngymegyeri izr. hitközség 10 á g y t szerelt fel, Bgy, l s ó é s F e l s ő g e l l é r k ö z s é g e k 6 ágyt állítottk be k ó r h á z b. L k e c s k ö z s é g pedig 100 K d o m á n y t s z v z e t t meg. Mindez lelkes fárdhttln e l n ö k : Dávidházy J á n o s főszolgbíró t e v é k e n y ségének es u t á n j á r á s i n k k ö s z ö n h e t ő. z á c s i k ó r h á z működését m á r megkezdette. N é m e t újságírók jennek m g y r o r s z á g i v i s z o n y o k l p o s m e g i s m e r é s i r e ebbn h ó n p b n illusztris n é m e t u j * á g i r ó k j ö n n e k hozzánk s l á t o g t á s u k s o r á n lerándulnk B l t o n r is s egyúttl megtekintik Dunántúl ngyobb v á r o s i t. I t z á s i p r o g r i n m i u b m következő dunántú i v á r o s o k szépülnek : Ngy knizs, PéCf, K p o s v á r, S z o m b t h e l y, S j p r o n, ( y ör, P á p, F e h é r v á r, K o m á r o m, Szegszárd, Keszthely, Bltonfüred, Siófok. Reméjük, hogy mindenütt m g y r o s vendégszeretettel várják zokt, kik megismerni jöttek szép hzánkt. Hlálozás. Eljegyzés. István, fö'dink, csákberényl ret lelkész n p o k b n v á l t o t t jegyet Csjági S z ő k e. l o l á n k á v l Csákberényben. Deutsch K á r o l y K o m r o m tekintélyes i p r o s, m u n k á s é l e t e 58-Ík é v é b e n e hó 9-ik n p j á n j o b b l é t r e szenderült. m e g boldogult földi részeit é n. pénteken délután li órkoi helyezték ö r ö k n y u g l o m r z izr. emetu hlotts házából. Hlálát gyermekei Deutsch Ilon férj. László Árminné, Deutsch Márton és Pál g y e r m e k e i g y á s z o l j k. m e g boldogult helyi izr. hitközség tevékeny e l ö l j á r ó j volt es jótékonysági mozglmkbn élénk m ű k ö d é s t fejtett ki.* d k o z á s. Scl tzei krthurné úrhölgy 20 K t jutttott s z e r k e s z t ő s é günk u t j á n komáromi Vöröskeresztnek z összeget beütöttük V ö r ö s k e r e s z t f o l y ó s z á m I á j á r. n e m e s tett nem s z o r u l dicséretre. k i s b é r i h r n g o k. 1 M elején K i s bérről is elvitték hrngokt. V i r á g o s á n, k o s z o r ú s á n érkeztek meg v s ú t i r k t á r b, hogy átvegyék Útlevelüket, m e l y v l m e l y i k á g y u g y árb szól. Kinevezés. hdseregprncsnokság kinevezte hdpróddá Demény Ljos h d p r ó d jelöltet.'51 nénfö kelő p r n c s n o k s á g nyil vántrtásábn. (Gyulmjor z Ordódy követke/ő cslád gyász R Özv. gyászjelentést: dr. ttberhrdné szfll. ordódi é s lsó-lieszkói Ordódy ntóni mint fele.-ég dr. K l e i n S á n d o r e z r e d o r v o s éi ö s v. Kohl dámné szül. Klein I r m m i n t gyermekei, dr. Klein Sáodorné ^EÜI J h r u s z Krisztin mint menye, K r i s z t i n mint u n o k á j ügy m g u k, vlmint z lulírottk és z e g é s z r o k o n s á g n e v é b e n is mély f á j d l o m m l tudtják, ho>íy szeretett f é r j, illetve vettük Klem ; Kitüntetés. C:ike Lsjoe B8, gy. e z r e d beh t r t l é k o s hdngyot h r c t é r e n t n ú s í t o t t kitűnő szolgáltink e l i s m e r é s é ü l S i g n u r Ludisszl tun'ették ki. Jótókonycélú sorsolás. Vörös Kereszt jvár rendezett j ú n i u s 29-i psrkünnepély lkl mávl egy m l c kisorsols is tervbe volt véve, ez zonbn kkor elmrdt. kis mlc zót kultúrplot kórhátbn növekedett ós sorsolás mi npon megy vógbe. kihú zndó s z á m tuljdonos jelentkezhetik u g u s z t u s 21 éig, h ddig át n e m veszi, Vörös Kereszt j v á r elárverezik. Döme Bdl él? n n k idején hiteiesnek l á t s z ó é r t e s ü l é s e k l p j á n m i is m e g írtuk, hogy D ö m e B é l, k o m á r o m i k legked v e l t e b b, fitl c i g á n y p r í m á s z e l s ő ivngorodi ngy ü t k ö z e t b e n, mint ;$1. h o n v é d g y l o g - i z r e d trt. k t o n á j hősi hlált hlt. Most zonbn v á r ü u u l ö r v e n d e t e s hir é r k e z e t t Komáromb hlottnk vélt p r i m á s r ó l búslkodó édes n y j á h o z. Kgy r o k k n t vitézünk, ki l e g u t o l s ó rokknt csere-szállitmánnyl érkezett hz t i r o s z o r s z á g b ó l, zt hirt hozt, hogy D ö m e B é l m i n t fogoly, V o j n P l n i n á - b n él. z ivngorodi ú t k ö z e i b e n s ú l y o s n megsebesülve f o g s á g b esett, f o g s á g b n pedig z ó t s ú lyos tifuszbelegséget állott k i, m o s t z o n b n m á r kilábolt betegségekből. K í v á n c s i n vr j u k, hogy m i k o r d életjelt m g á r ó l d e r é k prímás. Komrombn bizonyár mindenfelé ő s z i n t e ö r ö m m e l veszik t u d o m á s u l, hogy 13.-l cigány m e g v n m é g s ugy fordul : e l c i f r z z m é g m j d egyszer, v l m i k o r, h itt lesz z ideje, c l c i f r z z k o m á r o m i k n k régi módr : Ngy feje, b á s u l j o n ló... komáromi este 8 órkor már gyógyszertrk ezentúl zárnk. Hlálozás. N e u h u z e r K á r o ' x, ngytnyi földbirtokos hoss/.s s z e n v e d é s után 69 éves k o r á b n inult héten elhunyt. T e m e t é s e pénteken ment végbe ngy r é s z v é t mellett. bukovini, wolhynii. vlmint Hindenburg hdsereg hrciról j01 i s m e r t F r e y t g - f é l e h á b o r ú s t é r k é p ki t d t s b u W uj t é r k é p j e l e n t meg, m e l y j e l e n l e g folyó k ü z d e l mek h r c t e r é t r é s z l e t e s e n öleli fel. B u k o v i n 1:400,000 m é r e t b e n 10 ö.~> ' k b n 5 0 fillér, O s z t r á k t >rosz é s N é m e t O r o s z h t á r t e r ü l e t e k 1:1 m i i. SU:1PI> c:n K é s Keleti tenger trtományok K u r l n d, Lián, EsUnd t é r k e p e 1:1 mii. 7 0 : 8 0 c m. 1*20 K á r b n. Kphtó I V e y t g B e r n d t W i e n VII. S c h o l T m f e l d g s s e 62. sz. kidóhivtlbn, vlmint b á r m e l y köuyvkerejkedésben. Népünnepély. Ttbányi Népk d é m i uuusztus á n. z erdei t á n c t é r e n ngy s z b á s ú j ó t é k o n y c é l u n é p ü n n e p é l y t rendez. Ünnepély Kisbéren. Szép ünnepélyt rendezett Vöröskereszt Egylet kisbéri tikj kedden délután s e b e s ü l t ktonák szórkoz ttásár. község bucsujs, z Ö b u c - m n p j u k volt Feledhetetlen I*sz ez n p nekik. legjobb é d e s p, p ó s, n g y p és r o k o n dr. Jiálután 4 ó r k o r kisbéri v ö r ö k e r e s z t meg 2 9 ik gylogezred hős tisztjei. Klein l. b e r h r d ny. m. kir. bovéd főtörzorv< l j vendégelte őket. H u i s z ( í y u l á n é i s m *rt n e m e s életének 69 :k és boldog bássságánk.'»7 ik 1"». gy."c, hós tisztjei közül király i s m é t I s z i v ü s e g e é s áldoztkészsége, ngyhe h o z z á többeket tüntetett ki vitézségükért így m i n t évében, h o s s z s s z e n v e d é s után, Mátyásföldön j á r u t megvendégelés l e h e t ő s é g é h e z szere hivtlos lp m i s z á m közli, király Drsfolyó h ó ' J e n jobbu'tre szenderült. tettel osztogtt szét seb)í>ü t k t o n á k között kovich Frigyes 89. gy. ezredbeli s z á z d o s n k Kitüntetések. hdiékitményes 111. z ellenséggel s z e m b e n í n u s i t o t t vitéz és» b u c s u í i i t «. L t á n k ó r h á z t í g s u d v r á n s z é p s z á m m l összegyűlt előkelő közönség OSZt k t o n i -rdemkeresztet k p t királytól e r e d m é n y e s m g t r t á s e l i s m e r é s é ü l hdilegngyobb élvezettel nézte szereplők l e l k e s P u h L j o s kisbéri jegyző, népfölkelő főhdngy ékitméoyes B. oszt. v s k o r o n r e n d e t, / r s y j á t é k á t. m ű s o r t B l s s Kt u r l e á n y nyitott z e l l e n s é g előtt t n ú s í t o t t vitéz é s e r e d m é n y e s Nándor, Gbányi Bél 21». gy. e/redbeli fő m e g b á j o s k i s s z v l t á v l. Tpsbn b ő v e n volt mgtrt áss elismeréséül hdngyoknk es Fleischer Szigfrid 29. gy. része. Htásos volt»flu végén k u r t Ferenc S l v t o r k i r. herceg L i c k Rikárd ezredbeli trt főhdngynk z ellenséggel kocsm* cimü költemény e l ő d á s. vig népf. f ő h d n g y n k. u. - r h 1 )ezső s z k. v. be,, s z e m b e n t n ú s í t o t t vitéz m g t r t á s u k e l i s m e korcsmárosné többi s z e r e p övei e g y ü t t m i n d e n főhdngynk, továbbá X c h r d m r. k i t. réséül pedig hdiékitményes.'». oszt. ktoni tekintetben kielégítő l k í t á s t n y ú j t o t t k. I L > r u és B e n e d e k J ó z s e f ev. ref. l á b. l e i k é s z e k n. É érdemkeresztet d o m á n y o z t. siczkj / iltán zongorán [átázott. fitl műv k t o n i e g é s z s é g ü g y terén szerzett é r d e m e i k Hegprncsolt t o v á b b i k rá y, hogy r e m e k játékávl m g á v l r g d t k ö z ö n s é g e t. e l i s m e r é s é ü l Vörös K e r e s z t hdiékitményes Hrusk dolf 29. gy. ezredbeli százdosnk,»tót táncmester* cifflü m o n o l ó g o t Bárány i l. (»szt. t i s z t e l e i j e l v é n y é t d í j m e n t e s e n d o m á Schmidt János 29. gy. ezredbeli trtlékos Nándor d t elő igzi m ű v é s z i tehetséggel. nyozt. f ő h d n g y n k, Reményi (Bichter) Gyul, Igly I tán l ' e ő c z M r i s k énekelt u e n k e l l e m e s és csllóközi járási Vörös Kereszt lfréd é s Hegyessy G y ö r g y 29. gy. ezredbeli c s e n g ő h n g j á v l n é p d l o k k l T ó t h László igzvörös K e r e s z t csllóközi járási Bók-egyesülete trtlékos hdngyoknk z ellenséggel s z e m b e n g t ó t n i t ó m e s t e r i z o n g o r j á t é k mellett. EzHŐM hlál. Molnár Jenő pilót h d Hgyr Á l t l á n o s Kössénbány R. T, tisztviselője z oi>z fronton j u u s 9 én hősi hlált hlt. megboldogult M. T. K. birkózóbjnok Vilii. ngy! céljir következő dományok érkeztek: Hickisch K r o l y izspi földbirtokos gzdsági t u d ó s í t ó i minőségében kpott 160 K j u t l m t V ö r ö s Kereszti dományozt; Örst Lkjos gúti l k o s 54 K 80 f ö s s z e g e t dott V ö r ö s K e r e s z t n e k, m i n t egy v i t á s ü g y b e n j v r b e folyt ö s s z e g e t : Glmbos József nemesócsi földbirtokos ugynezen c i m e n 9 0 K, Griinfeld dolf k o m r o m i l k o s, ngybérlő pedig 8 K 50 f összeget juttttk Vörös Kereszt csllóközi jrsi fiókjánk. lpító tgul 40 K összeggel z Érsekújvári Tkrékpénztr gúti fiókj lépett be Vörös Kereszt egyesületbe. t n ú s í t o t t vitéz m g t r t á s u k é r t c s é r ő e l i s m e r é s tudtul d s s é k. legfelső di í után következett legvidámbb rész. Hollós Bél tnító egy színpdi jelerietet dott elő Vén h r n g o z ó * cimen, tőle m á r m e g s z o k o t t zonkívül l^u^ereg főprncsnokság nevettető é s htásos l k í t á s á v l, szűnni nem Szuperesán J á n o s 29. gy. ezredbeli trt. z á s z k r ó tpsok között. Végül közönség l ó s u k z e l s ő o s z t á l y ú e z ü s t vitézségi é r m e t dományozt. I Hymnnst énekelte! Hlálozás. Özv. Végh J ó z s e f n é szül. Vénesz Krzsébet T é n y ő n folyó hó 10 én d. u. 2 órkor, életének 77-ik évében, hosszs ssenvedés után meghlt. Szombton, délután 2 ór kor temették. M e g h t ó volt nézni, mint legsúlyosbb sebesültek rcáu is fájdlmt jóizü kcgás váltott fel. mindvégig lebilincselő elődás rendezésében z oroszlánrész Szohurek ntlt, község fárdhttln plébánosát és Hollós Bél tnítót illeti meg.

6 6. o l d l. Megszámozzák komáromi kofákt K o m r o m v á r o s rendőrfőkpitány z l á b b i ü d v ö s k ö r r e n d e l e t e t bocsátott ki pici szbályrendelet 10. S - l p j á n e l r e n d e l e m, hogy ugusztus 7 - t ő l kezdve z ö s s z e s viszontelárusituk (kofák) bl mellükön s z m o t hordni kötelesek, m i é r t is felhívom vissoot- elárusib kt, hogy ugusztus rendórkpitányi 6 án dél előtt H órkor hivtl 4 s z m u helyisedében m e g j e l e n j e n e k, liol is n y i l v á n t r t á s b vésetve számok kioszttni fogok. KOteles minden vistootelárutitó kiszól glttott szám ellenérteke fejében J kor. 60 fillért mgávl hozni. kiszo'gálttott számot minden egyes elárusitó m á r picr lépés lklmávl z elrusitás ltt állndón viselni trtozik, mert ellenkező esetbrn pici szb. rer.d. 0. $>á! legszigorúbbn fogom lklmzni. Ezen htárostom tudomás és miheztrtás végett z összes pici viszont elárusítókkl, el lenőrzés végett pedig tisztviselő urkkl, pol gári biztosokkl rendőrlegénységgel közlöm. Dr Éliássy Sándor, rendőrfőkpitány. Jótókonycelu népünnepély. bábolni m. Y\r. állmi ménes ktoni osztgánk l tisztjei és ktoni legénysége f. hó 18 án dél után 5 órkor és f. hó '20 án déhltán órkor Vörös Kereszt és egyéb háborús jótékony célokr ngy népünnepélyt rendeznek. 1 Otthoni irodi rcunkt, máso'ásokt elválll szerény díjzás mellett gépírásbn teljesen j á r t s uri leány, kinek irogepjs vn. elmet megmondj szerkesztőség Elvitték hrngét Szombton vitték el z újvárosi rom. kt. templom két hrngj; Szentbeszéd, viráfoső és Himr.us kisérték hrngokt ngy útr. héten vitték el z ószőnyi kt. és ref. templom 88 hrngját is. Kedden délelőtt k e v é s s e l 18 ó r I I. Rákóczi Ferencz u t c á b n Horváth Ferenc házébn z egyik kémény kigyu'dt. tüz't. m e l y h e z i ktoni t ű z o l t ó s á g is kivo nult, h m r o s n elfojtották. p'őu TŰZ domány. Ifesztényi Ferenc körhint tuljdcnr száz korrái sdott át rendőrségen jótékonycélr. 1911». ugusztus 17 UjtéW Tolvj kton. Vsárnp délelőtt picon t ö b b s s z o n y pnszt emelt szolgáltot! teljesítő r e n d ő r ö k n é l, hogy meglopták őket. Lolmert N á n d o r detektivnek picon tíz ó r t á j b n s i k e r ü l t z ügyes z s e b t o l v j t egy hely beli kton s z e m é l y é b e n éppen k k o r elcsípni, m i k o r egy sszony zsebéből ki k r t emelni p é n z t á r c á t. tolvjt átdták ktoni h t ó komáromi háború. K o m j á t h y ben megjelent Idei polg Isnyiskol es s.lenőne gondos s z e r k e s z t é s é értesítőből közöljük z. i ' i - bikt : I s k o l á n k t h á b o r ú s z e m é l y i ttgyekbei k e v é s s é é r i n t e t t e, CSOpán következőkben: polgári fiúiskolánk r j z t n á r ez Idfl s z e r i n t n i n c s s vlószínű h á b o r ú mitt n e m k p h tott, Bottey K á l m á n r j z t n á r u n k látt 0Í ott is r j z o k t t á s t. K u n S o m ize. hitokttó k toni s z o l g á l t o t teljesít, helyét pótolt KruSZ Mór s r b b i. Szilágyi M á r i, női k é z i m u n k t n f o l y m v e z e t ő j e, ki még h á b o r ú t m B1 il ZŐleg m e g s z e r e z t e z ápolónői képzettséget, ságnk. TNÜGY, kezdetétől fogv Budpesten hdikór* házbn te>j«sit ö n k é n t e s ápolónői szolgáltot elismerésre méltó k i t r t á s s á! es buzgósággi Ili sem bizonyítj ezt jobbn, mint hogy Dollinger o r v o s p r o f e s s z o r külön kívánságár szbd ságolttott nnm.tr második éve. Őt helyettesí tették női kézimunk-tnfolymon Schlossei Hermio, polg. i s k. tn. és Sulcsik Béláné, művezető* tnulóktól beszerz tl háborús stl k ö v e t k e z ő érdekes d t o k t tünteti fel: t nulók közül 72 nek tyj, 70 nek testvére teljesit ktoni szolgáltot. Megsebesült vgy hrc téren betegséget szerzet! 5 tnulónk ityj 23 nk testvére. Elesett vgy hrctéren szer zett betegségben meghlt 4- t n u l ó tyj. l - n e k testvére és Közeli hozzátrtozój. 3 tnuló tyj hdifogoly. tntestület tgji közül egy: ek. férje, egynek férje és testvére, keltőnek fi.i, ket tőnek fivére lejtésit ktoni szolgáltot Megem lítjük Itt zt is, hogy iskolszolgánk i K h t i hlált hlt, egy ü t ktoni szolgáltot teljesít jelenleg i -. háború (lmás- komáromi cserkészek, Neszmély. Zsombék- Robinson szigetek) komáromi Krte Sándor, komáromi főgímn tnár gilis vezetése ltt serényen mpködő komiromi Cserkészekről igy ír z idei főgimnáziumi é r t e s í t ő : Csptunk mondj cikk ngy vkáció idején két ngyobb és számos kisebb kirándulást rendezett, Jnnins 96-án indnltnnkel szkemberek vezetése mellet! Zsámbékr, hol megtekintettük modern berendezésű tejcsrnokol és hengermlmot, hegyen levő mész kőbány*, Nyk.-; he^'o. gyönvörködtönk Vértesekre, n b u d i, pilisi, esztergomi hegyekre és Gerecsére nybó remek pnorámábn, mjd leszállv hegyről, prór megnéztük z átme neti stilű templomromot, m e ' v hzánk egyik legnevezetesebb műemléke XIII. százdból, mjd hjdni Zichy, kstélyt és s ltt el terülő ngolkertet és z u. n. török kolt ür mdnpr láztunk Budpestre, honnn d. u. tyl iskoláról. 1 mi I tovább hjózv Eszter? míg, élveztük s Dun Tnügy rovtábn sokszor vissztértünk s lá m i n d k é t p r t j á n e m e l k e d ő hegyekre nyíló festői kilátást. Itt egy kissé m gpihentönk é> bécsi nyi Iskolár, melyet u^y látszik, rossz csillgh j ó s! ntstnnk vissz Komáromb. sl ltt lpítottk, hbom ltt nlnes s z e m á s i k kirándolásonkt csónkásv tel r e n c s é j e tnítókkl tsteo tudje, hányszor tűk meg D u n - i ' m á. - r N e s z m é l i, hol hirdettek m á r p á l y á z t o t, desz rendesen meddő Lenhrdt és Keleti cslád vendégszeretetét élmrdt, vgy megválsztott, mielőtt elfogl t v e z t ü k. B e j á r t u k z l m á > : szőlődombot, z á lá-át, lemondott. Most újr pályáztot hírdet k s z t ó h e g y e t, leereszkedtünk G ő t e árokb, nes, s ezúttl nők i * pályázhtnk. hol lö drétegek egymásr helyezkedését t nulmányoztuk. Felmásztunk Nyárcsk és SzőmőrdOkhegy tetejére, h o n n n körültekintve sok.- g. : v rí r.dtúr.k Dn és Z itvvőfgyre nyilő szép p n o r á m á b n. Végül megtekintettük Szerkesztői üzenetek. t ö r t é n e l m i n e v e z e t e s s é g ű Kiráiykott e s vissz (Névtelen levelekre nem v á l s z o l u n k. K é z i r t o k t r.em tértünk dnnlmási kénesfürdőt élvezi.i. Mjd sások vissz. Levél válszr ninc érkezésünk.) isttságr vettük csónkjinkt es vig nótszó mellett Indultunk vissz K o m á r o m i ) -.. Számom kisebb, egy egy n j o s délutánr l u n u i. zt hisszük, vlmi hírdás! csk t e r j e d ő kirándulásoknk á izőnyi Dun-ágbn kpunk! levő \\.>.-.-- i> trink, Hrcsásprt, z G*z. Levelet i - várunk. késirt eleje, pály i sziget, Kisdun-tö"lés, monostori négy egéss oldl, tévedésbői nálm mrdt szigetek és z ácsi e r d ő voltk ssmhslvei, Bsj.»Rósshultás«c versét leközöljük h o l cserkészeink h d i j á t é k o k rendezésével, k ü h beküldi. lönböző sportok üzéséfej, viz, lég-, h o m o k és npfurd.^ áldásit é l v e z v e élték & gyermeki Hrmt. kis leányoknk első fórumuk természetnek legjobbn megfelelő, gondtln, z ilyen pnszos ügyekben mm. Hogj szbd életet. melyiknek z udvrlását fogdj el, s melyik : mozgoszinház. Ferenc József-rkpr;. Csütörtökön 17-én fiz ópium sátán. D r á m 5 fehronásbj Pénteken 1K ás 6Mombton 19 én Ngy és művészi K b r e elődás. fevm műv«*s/.;.ókk»;l '> riiüvészekki DSBBVBB^RCHBBBSBBBBBBBBBBBB^n Mr.zí mán rjunk z Otthon kávéliázbd! Miniszteri rendelet z uj i s k o l é v r ő l. vllás- és közokttásügyi miniszter lüirtot intézett vármegyék közigzgtási bizottsági hoz z uj Iskolév megnyitásár vontkozón. Eszerint műit évi miniszteri utsítás z iskolábjárás kötelezettségének korlátozásár és j sorglmi idő me^ájlpftásár nézve z 1916 I 9 i 7 - i k i tnítási évre is érvényben mrd miniszteri leirt szerint z elemi népiskolák I III. osztályit már szeptember elején meg kell nyitni és tnkötelesek június vegéig tr toznk i s k o l á b járni. t ú l n y o m ó n mező- I g z d s á g i népességű k ö z s é g b e n n III ik osz tályt c s k október e l s e j é n meg ke.l nyitni és április 80-án be lehet i s m é t zárni. z V ik é s VI. o s z t á l y növedékei, v l m i n t t Ismétlőiskolások c s u p á n n o v e m b e r t ő l április 15-ig k ö t e l e s e k i s k o l á b j á r n i. legújbb m i n i s z t e r i u t s i t á s elrendeli z t n é v r e t n k ö t e l e s e k ö s s z e í r á s á t z egész o r s z á g területén, főváros kivételével, hogy népiskolákbn elejét vegye gykori iskolkerülésének. s összeírás november hó második felében tr tndó meg, de közigzgtási bizottságok már szeptemberi ülésükön elrendelhetik z össze írás végrehjtását. ( litkos tinták. Kormányrendele! m rint tilos titkos i r s c é l j i r szolgáló tintát k r á r u s í t á s, k r ingyenes s z é t o s z t á s vgy s z é t k ü l d é s u t j á n vgy bármely m á s módon forglomb hozni. e héten és hrngok rekvirálás. Ttbányáról vitték el ktholikus templom ngy kis hrngját. Tüz. Tegnp szerdán d. e. Vágdun utcábn tűz ütöt ki 40 szám ltti házbn. szárzság mitt ngy veszedelem feoyogedto környéket, de z elősietett tűzoltóságnk si került tűz tovterjedését mevgátolm. Hácz féle ház és szomszédj és két kmr égett le. ből lesz leánykérő, zt mi igzn nehezen tud nók megmondni msgs hézgos leírás Utáo.Mind»*g\ikböl leht még vfe» genyjelöit, tehát melyik felé szív* hjlik. B. Sárkány Ferenc, orszgy. képviselő lkik: Hpest, V. CsáLy-utc 43. I. 6. Ttrlomnic sok-sok láírást megkp tuk é s z il'ért cikket várjuk. Erdély. z ősi prk messze vn vesze delemtől. hint ágybn nyugodtn olvsht t o v á b b hársfák ltt. Bpest Névtelen levelekre, h zok bár milyen illtosk é s divtosk s b á r m i l y e n finom női v o n á s o k k l v n n k i s írv, - csk zt feledhetjük, hogy h e l á r u l t kilétét, k k o r fogjuk c s k e l o l v s n i mellékelt k é z i r t o t. Bí ráltot ddig n e m ü z e n ü n k. szerkesztésért felelős: Kidótuljdonosok; Brnyy lózsef dr. Brnyy József dr. Fülép Zsigmond. Kidóhivtl: Spitzsr Sándor könyvnyomdáj Komrom, Nádor-utc 29. H,ii«tit t Sjitzir Stilír u i r Tir iniíidti í OBITO i

7 ugusztus 17. Ujeàg 7. o l d l. HIRDETÉSEK Egry j ó kr bn levő Ács községben (Komárommegye) jegyzői irodábn i közigzgtási ügyekben n ő t l e n, fitl község tuljdonát Lkszkálls képező e g y d r b 4 s í m e n t á l i fjt éves jékrbn lévő kiselej tezett bik, f o l y ó é v i ugusz tus h ó á n d é l u t á n 3 ó r k o r elég jártssággl biró, ember Hirdetmény. Lkszkállson körjegyzői hivtlbn, nyilvános árverés utján, legtöbbet zonnl rőnek, l k l m z á s t nyer jutányos áron eldd. Clin kidóhivtlbn. F i z e t é s : é v i 1500 k o r., v g y i s h v i 125 k o r., egy szobából álló lkás fűtés és világítás, ezen kivüi iz rglmához k<.f.200.'500 k o r. mellékjövedelemre is szám i t h t : z oklevéllel birok előnyben részesül ne*, o k m á n y i k eredetben vgy m á s o l t b n lulírott főjegyzőnél bemnttndók, illetve hozzá elküldendők. Ezen közigzgtási ljegyzői itts rend szeresttés ltt áll. zonnli készpénfízetés ígé mellett eldtik. Lkszkálls ugusztus hő 10. Bzsó Károly Lénárth Mihály körjegyző. biró. c tignztos 9. S. S o ó s Károly,. természetes f r i s s t ö l tésű ásvány vj*ek,máln és citromszörp, s z t l i f i n o m o l j és vlódi b o r e c e t, linóleum és b o r o s t y á n ' ö, pdlólklc, f e s tékek, c o c n c, gyógyb o r o v i c s k és v ö r ö s b o r kphtók főjegyző. Elegáns l J*\! B eb é d l ö eldó. Spitzer S n d e r könyv- e s p p i r k e r e s kédesében Komárom, N d o r - u t c 29 s z r n kphtok e s s z e r e z h e : ö k be. st 1 1 M g C % B ' * V r pliznder 1 lővebb felvilágosítást rzv Hviár Dniné Tttévres, G y r - u 28fi srán nyjt IŐO Ì I I Gtyás Zsigmond fűszer, csemege, bor- és festék-kereskedésében Komárom, K l p k m Veszek h s z n á l t 4 üveqeket : lklmi vetél! sxob fürdőszob tb. György-tér. m üres I l i t e r e s Szolid és pool Telefon 150 mellékbelyi -«bői álló lkásl Hirdetmény. Vn szerencséin nngvérdemíí k ö z ö n s é g n e k loffv elegáns és elsőrendű kivitelben készítek 1>. I t u l o n V l s á r dni. Felvilágosítás helybeli ngyi8/sd ében I I 1 ' fis nyetbető. ) Vlódi Pitnik-féle JÁTSZÓ-! Fogtechniki működése tel Bukresti k l i n i k á n Dr. Joneku Thom tni melletl gykoroltm, továbbá klri k l i n i k á n Dr. Dimitrescu Breil főnöknél. CHy esetekben hs, hol bel- és k ü l f ö l d i fogtechnikusok e r e d m é n y t e l e n ü l működtek, e l v á l l l o m fogiunkát, k i v á l ó e r e d m é n n y e l j ó t á l l á s mellett. Fájdlom nélküli foghúzás k á r o s htás kokin injektio n é l k ü l. Kö z ö n - é g é s r s e t o k n é l fogtövet m ű s z e r n é l k ü l, ujjl veszem ki, kíni m ó d szer szeiinl. szegényeknek, hetenkint kétszer s z e r d á n és szombton délután, 3 4 órkor ingyenes foghúzás. Műterem: Komárom, Ferenc József-rkprt 25. Hlász-u. 5. Tisztelettel ll. vi/sg. lolileclinikusno mm SSI kphtók s Spitzer Sándor könyv- tn ppirkerekedében! - nfe Legszebb kivitelű emlékkönyvek és képeslevelezölpok Spitzer Sándor könyvkereskedésében k p h t ó k.

8 fi** 8. oldl. Két Ljsg 17 jókrbn leuő 30-s égős petróleum lámpás K o m á r o m, Mádor-uftc 5 3. s z á m. (Ezelőtt D u n - u t c i. I.I. 11. i. M M Cím imuszíus M II»i i m 1 m i " MM ISSM w sz.) w «W Í K * RMMM M I I M I M M n M I I L modern technik legkitűnőbb vívmányi. Szájpdlás r n y - és p l t i n h i d k. r n y -, p l t i n nélküli foejkoronák brilliáns betéttel, mely női szépséget kiválón emeli. K u c s u k és r n y f o g s o r o k, i í tsr kiválón lklmsk. Fogtömések, fogtísztítás, fog- és gyökérhúzáe Szóll i n é r s ó k c l! r k! M u n k á j á é r t j ó t á l l á s t Kiváló tisztelettel vá ll! eléktelenítessél. Tlálhtó egész npon t! Kemény Ede, áll. vizsgásét! regteehlks. Komárom, N ^ d o r - u t c szobás bú torozott l k á s t (konyhávl) keresek Komárom bn ug 15-töl kezdve. <:im: Spitzer Jótállás biztos ered ményért. Törvényesen Sándor könyvkereske délében Nádor-utc :. védve. Reuter Oszkár Komáromvármegyeí Mező gzdák Szövetkezete. ( V á r m e g y e h á z. ) ngybecskereki ny. léksnltány es íjbro'nfl tenyes/tönck ngyeierfl tláty I dofocz á r 2 Téii fütöszónre elöjegyzé:-: sek elfogdttnk. :-: Ünnepekre néh. özv.tisz Kálmánná évitokji hegyi termssü szmorodnijáb! üvegek megtöltetnek litsrenként 4 K«ért fuvrozások elválllttnk. floyookok Ml p t k á n y i i u. s ü c r, (min síérsg)ssely emberre bái lltokr nem á r t l m s lo.ulmnl minden ins IrtSSSSrt kphtják kero., biztos eféwéyért jótállás. Ismerteté prospektust, melyben le vn ínr, hogy k SSSdSSSgbSfl h á n y sdsg Hsználndó, kéntere ingyen k ü l d minden nyelven, pozeprtourrl cm. lkbn PTKNI gyár vezetőségengybtctk reknn csukszürkét, ót rcgjc&br: 25 év Belyemre hímzett házi áldást mely slegedé körülbeltu 0 0 ptkány kiirtásához MinúVn dghoz hsználti utsítás vn mellékelve. óvjuk te vásári ínsitii JELLINEK HIMZÖ-GYÁRBN. bevárt WIEN. VSI Több L 1 N D E N G S S E 55' Veszek izifletktrtetl z jánl tokt felelős szerkesztő cimere kérem, ki zokt eljutttj hozzm. h I " : «>ö- SsBI ^ '* Lütke L. pezsgőborgyártelepe Z Főrktár Budpest. IV. ker "*t ' ^- 5^ Szép utc 13. 8z. ~ Pécs. fi Q 5 * ez HUGÓ W0 hsin.ilj s;át jvr $ Köhögés / r i n n közjegyzőileg hitelesített bizonyitu l v / U v.iiiv orvosoktól ós mgánosoktól legjobbn igzolják biztos h t á s u k t és közkedveltségüket Egy c s o m g 20 és 40 filier. egy doboz 60 fillér. Kphtó Romároisbn: Stsinsr kfiklós Kovács OrOkösOk gyógyszertárábn és Rlszdorfer Károly drogériájábn, Kevltsánszky Endre 6s Kiss János gyógyszerészeknél, Ngymegyerin ngyl ntl gyógytárábn. MKULTURPPIR K P H T Ó ClM K I D Ó H I V T L U N K BH * vros 'H****-\-gsnsss»sft^*»»ss ' Spitzer S á n d o r áltl rekedtéét', hurut. 1nylkásetíds, gé e és torokhurut, görcsös és szmárköhögés ellen. '!'. ' könyvnyomdáj, k ö n y v k ö t é s z e t e, könyv-, es ppn-ngy p e r e s k e d é s e, i s i I m i é < h- * < * S r i i s t * o * * >- # i I * < * z K o m r o m, Ndor-u i jánlj: dúsn felszerelt ngy k t o n i nyomttványrktárát n megrendelendé nyomtt* rányok / 0 D n i és pentosn jutányot árbn készíttetnek el. H^ryei és városi telefon 80. ssáni.»**iieeeesisilesei

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai 5. szám. Komáromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági K o m á r o m i V ö r ö s K - r e s z t Egylet é s K o m á r o m v á r m e g y e Megjelenik minden csütörtökön, FÜLÖP ZSIGMOND negyed évre 8

Részletesebben

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y Komárom, 9. november 5. XIV. évfolym 5. szám. MÁROMI ÚJSÁG Komromvármegyei és városi Komáromvármegye Megjelenik m i n d e n csütörtökön. Előfizetési á r : Egész évre 0K., félévre 5 K, szám ár 20 Tüzoltószövetségének

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

XV. évfolyam KOMAROMI UJSÁ. A Komáromi V ö r ö s K r e s z t E g y l e t és a K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének JÓZSEF ZSIÜMOND

XV. évfolyam KOMAROMI UJSÁ. A Komáromi V ö r ö s K r e s z t E g y l e t és a K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének JÓZSEF ZSIÜMOND Komárom, 1915 március 25. XV. évfolym 12. szám. KOMROMI UJSÁ Komromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági V ö r ö s K r e s z t E g y l e t K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének Megjelenik

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank.

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank. Hódmezővásárhely, S9H* szeptember 25 péntek X» évfolym Síé* szám. r 4 fihál VÁSÁRHELYI F S g g o l I e i Smkettöség és kidóhivtl KoM«th-tér. Telefon t 87. egyet tem it 2 fillér, vsárnp és pití npokon 4

Részletesebben

D BARANYAY JÓZSEF. He feledkezzünk meg

D BARANYAY JÓZSEF. He feledkezzünk meg K o m á r o m v á r m e g y e i é s v á r o s i é r d e k ű t á r s d l m i, k ö z g z d s á g i hetilp A K o m á r o m i V ö r ö s Kereszt Egylet é s Megjelenik minden csütörtökön, Felelél EJÖflzi té*l

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám.

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám. Hódmezővásárhely, 94 jöttát 3. kedd Ar 4 fífiér X. évfolym JI. szám. VÁSÁRHELYI Független Bíwkesítöség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon : 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon 4 fillér Gyerünk

Részletesebben

31. s z á m. L a p v e z é r : TUBA J Á N O S. F ő s z e r k e s z t ő : KISS GYULA dr

31. s z á m. L a p v e z é r : TUBA J Á N O S. F ő s z e r k e s z t ő : KISS GYULA dr H *ffiinckilencedik évfolym. 3. s z á m KOMROMMEGYEI ütikx E!ofize\esi r helyben vidtkre : Bitén éjre 6 K Félévre 8 K Negyedem í K Egyei >/árn áru: 30 fillér. Megjelelik minden szombton. z ötödik háborús

Részletesebben

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók riomezovsfffteiy, m4, ugusztus 28. péntek. X* évfolym 267 szám Ar 4 ifllér. VÁSÁRHELYI rgtllti politikát npilp. Felelfl tzeiteucto é s lptljdonosi s. i n, 2 Üítói. TMimp és pici tupoío ti eddíol RVQZÍ

Részletesebben

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos: X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon

Részletesebben

Ara 4 Mér. VÁSÁRHELYI GELI ÚJSÁG

Ara 4 Mér. VÁSÁRHELYI GELI ÚJSÁG Hódmezővásárhely, 94 október 20. kedd. X évfolym 3ŐÍ. szám. Ar 4 Mér. VÁSÁRHELYI GELI ÚJSÁG Független p o l i t i k i Ssetketztóség é. kidóliiv&tl Kossuti-tér. Telefon» 87. egyes sim ái 2 fillér, vsárnp

Részletesebben

Ara 4 flffir. VÁSÁRHELYI. feleifit szerkcaxtó és laptolajdotioa s. fl többiek a behívást bevárni tartóznak. páran csok. IV. í fái

Ara 4 flffir. VÁSÁRHELYI. feleifit szerkcaxtó és laptolajdotioa s. fl többiek a behívást bevárni tartóznak. páran csok. IV. í fái Hódmezővásárhely, 1914. ugusztus 2. vsárnp. Ar 4 flffir. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n SgttkcstOUgfkbuWhhrtl Kossotíwtf. Telefon t 87. egyes tsam r 2 Ülléi, vtátnp és pici ti&pofeo 4 ÜUér. I UJSA p o l

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre.

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre. lódniezővásfhdy, 1915. jnuár 19, kedd. A r 4 fillér. XI, évfolym 19. szám* V Á S Á R H E L Y I Független StetítUz éi kldóíihmtl [ Kun 880 1915, t ü. Hirdetmény. A városi tnács értesíti lkosságot, temesvári

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862

A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862 Vili Lp 8 fárczczikkok, npi érdekű közleméuyek íj-évi lkok (képekkel) 9 T! j-évi tisztelgések -_ 23 véletlen játéki 35 lióveszteség háborúbn Bornemisz Pál 38 Július Gsesn és Nemzeti Színház Szűnj Dén 115

Részletesebben

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l . Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t. / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér. 1938. szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut

Részletesebben

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom ib X. évfolym 26. szám. r 20 fillér. Komárom, 1938. június 25. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egz évre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. Megjelenik m i n d e n Komárom, Igmándi-ut 23. Felelős szerkesztő:

Részletesebben

Ara 20 fillér. Felelős szerkesztő: a r a 20 f i l l. Kéziratokat nem adunk. akik nemes értelmében sür getik a jóvátételt, élesen á l

Ara 20 fillér. Felelős szerkesztő: a r a 20 f i l l. Kéziratokat nem adunk. akik nemes értelmében sür getik a jóvátételt, élesen á l ilis 10. IX. évfolym 16. szám den lyósdei öldi 5keíegízek Egész évre i o P. Félévre 5 P. s Mfö h á z helyen ó. )dönnél. olványok ) könyv mint kivont. [rehjttólé sz. Rácz 3n végre itott véglyvi htóht kiskorú

Részletesebben

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt Htvnhrmdik évfolym. 25. szám. Szombt, 942 június 20. Politiki f társdlmi p «L < -, x i k o.,r- P tívp TÍÍTOH/ é. ^zdsgi ip A Komrom Vármegyei Közjóléti es Gzdsági Szövetkezet, ruicgyci luzoltoszoveise*

Részletesebben

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor.

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor. Sftrin^kilencedik é*folt/r. 5-5" **ttw_ ; «n w à r o, 9 i 8. á p r i l i s 3. K O M R O M M E C ; V E K Ö Zí -Ö N Y Politllrl és t á r s d U i i r s BZMOK fok Bpltztr sundor könyvkerő v'dlkrc b*i, boi

Részletesebben

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR Komrom. 1914. június II. XIV. évfolym?4. szm Komrom vrmegyei és vrosi érdekű trsdlmi, közgzdsgi hetilp Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési r: Egész évre 10 K., félévre 5 JC, negyed évre 2 K 50 fillér.

Részletesebben

i IV. évfolyam 36. szám Ara 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3.

i IV. évfolyam 36. szám Ara 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3. i IV. évfolym 36. szám Ar 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3. o vr.---- ELŐFIZETÉSI ÁR : SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 52 évre 10 P. Negyedévre 2-30 P. } Feíeiós szerkeszti"': Komárom, Igmándi-ut 24.

Részletesebben

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit,

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit, VSÁRNPI 648 39. UJSÁG. SZÁM. 1888^mY, fon,^ &*&*,. «^9HFS WDLSTINH F. és Ts FHÉR MIKLÓS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDPST. m. kir. állmvsutk gépgyáránk vezérügy. nöke és több más elsőrngú gépgyár 7cépviselöje

Részletesebben

1804-dik évi naptárak.

1804-dik évi naptárak. ** (Mgyr hmvk Konstntinápolybn.) Jelenleg török fővárosbn trtózkodó hzánkfi, dr. Oroszhegyi Józs néhány mgyr sírról tesz említt, melyek nnál több érdekkel birnk, mert korunkbn még többek áltl ismert, s

Részletesebben

Steinschneider Jakab

Steinschneider Jakab SZÁM. 890. xxxvn. ÉVFOLYM VSÁRNPI UJSÁG. 80 legjobb rczporok Leichner lpítttott 405 ' KI NEM TUDJ, Ihogy sok hirdetett gyógyszer kbzfll 'melyik felelne meg leginkább betegsége Tnek z kérje zonnl levelező-lpon

Részletesebben

IP-I] &is. s.& *= FÉ. .- s e * se. "üflii. : j á :. 5 a. » a S..2 *> ^ spá t-±i *«: Üli

IP-I] &is. s.& *= FÉ. .- s e * se. üflii. : j á :. 5 a. » a S..2 *> ^ spá t-±i *«: Üli VASÁENAPI 320 UJSÁG. _ FRANKLIN-TÁRSULAT kidásábn Budpesten megjelent s minden könyvkereskedésben kphtó z osztr. trtományok számár Szelinski György es. kir. egyet, könyvárusnál Bécsben I., Stefnspltz 6.

Részletesebben

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i 548 VASÁBKAPI 33. SZÁM. 1895. 42. ÉVFOLYAM. Augusztus 22-én nyilik meg IV., Kossuth Ljos-utcz 9. «WALLA JÓZSEF mozik és ezementáru-gyár építési nygok rktár Budpest, VII. ker, Rottenbiller-utcz 13. sz.

Részletesebben

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20.

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20. XIX ÉVFOLYAM 12 SZÁM BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20 M kir tjdtörténe/mi IV FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉSZOLTÁN SZÁZADOS SEGEDSZERKESZTÓ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓIDVATAL

Részletesebben

17. SZÁM. 1888, xxxv. ÉVFOLYAM.

17. SZÁM. 1888, xxxv. ÉVFOLYAM. 288 VSÁBNPI UJSÁG. rrnklin-társnlt kidásábn Budpesten megjelent és minden könyvárusnál kphtó: 17. SZÁM. 1888, xxxv. ÉVFOLYM. Frrciország és Külföld Minden \ illtszerész é nél és Fo drászánál drásznl _

Részletesebben