5. Lineáris rendszerek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5. Lineáris rendszerek"

Átírás

1 66 MAM43A előadásjegyzet, 2008/ Lineáris rendszerek 5 Lineáris algebrai előismeretek Tekintsük az a x + a 2 x 2 = b 5 a 2 x + a 22 x 2 = b 2 52 lineáris egyenletrendszert Az egyenletben szereplő együtthatókat egy 2 2-es mátrixban, az x,x 2 ismeretleneket, illetve az egyenlet jobb oldalát pedig 2-dimenziós vektorokban tárolhatjuk, azaz legyen a a A = 2 x b a 2 a, x = 22 x, b = 2 b 2 Egy 2 2-es mátrix és egy kétdimenziós vektor szorzatát az a a 2 x a x a 2 a 22 x = + a 2 x 2 2 a 2 x + a 22 x 2 képlettel definiáljuk Ezért az 5-52 egyenletrendszert vektoriálisan az Ax = b 53 alakban írhatjuk fel Az első egyenletet a 22 -szereséből kivonva a második egyenlet a 2 -szeresét, kapjuk, hogy azaz, ha a a 22 a 2 a 2 0, akkor Hasonlóan kiszámítható, hogy A fenti képletek nevezőiben található a a 22 a 2 a 2 x = b a 22 b 2 a 2, x = b a 22 b 2 a 2 a a 22 a 2 a 2 x 2 = b 2a b a 2 a a 22 a 2 a 2 deta = a a 22 a 2 a 2 kifejezést az A mátrix determinánsának hívjuk Itt a mátrix főátlójában levő elemek szorzatából vonjuk le a mellékátlóban levő elemek szorzatát A determináns jelölésére szokás még a deta = a a 2 a 22 a 2 jelölést is használni Hasonlóan, egy 3 3-as mátrix és egy 3-dimenziós A = a a 2 a 3 a 2 a 22 a 23 a 3 a 32 a 33 x = x x 2 x 3

2 5 Lineáris rendszerek 67 vektor szorzatát a Ax = a a 2 a 3 a 2 a 22 a 23 a 3 a 32 a 33 x x 2 x 3 képlettel definiáljuk Ebben az esetben az 53 egyenlet az lineáris egyenletrendszert jelöli, ahol = a x + a 2 x 2 + a 3 x 3 = b a 2 x + a 22 x 2 + a 23 x 3 = b 2 a 3 x + a 32 x 2 + a 33 x 3 = b 3 b = Ebben az esetben az A mátrix determinánsát a b b 2 b 3 a x + a 2 x 2 + a 3 x 3 a 2 x + a 22 x 2 + a 23 x 3 a 3 x + a 32 x 2 + a 33 x 3 deta = a a 22 a 33 + a 2 a 23 a 3 + a 3 a 2 a 32 a 3 a 22 a 3 a a 23 a 32 a 2 a 2 a 33 formulával definiáljuk Ezt a képletet úgy jegyezhetjük meg például, hogy leírjuk az A mátrix első két oszlopát a mátrix mellé: a a 2 a 3 a a 2 a 2 a 22 a 23 a 2 a 22, a 3 a 32 a 33 a 3 a 32 és az így kapott kibővített mátrix fóátlóiban levő elemek szorzatainak összegéből levonjuk a mellékátlókban levő elemek összegét A mátrixok szorzását az általános esetben az alábbiak szerint értelemezzük: Legyen A egy n m dimenziós mátrix, B pedig egy m k dimenziós mátrix Ekkor az A és B mátrixok szorzata egy olyan n k dimenziós mátrix, amelynek ij-edik elemét a c ij = m a il b lj l= képlettel definiáljuk Egy négyzetes, n n dimenziós mátrix determinánsának fogalmát a 3 3-as esethez hasonlóan definiálhatjuk Azt az n n-es mátrixot, amelynek főátlójában csupa -es, az összes többi elemében pedig csupa 0 áll, n-dimenziós egységmátrixnak hívjuk és I-vel jelöljük Egy A n n-es mátrixot invertálható mátrixnak nevezünk, ha létezik egy A n n-es mátrix, amelyre AA = A A = I teljesül Ekkor az A mátrixot az A mátrix inverzének hívjuk 5 Tétel Tetszőleges n n-es A mátrixra az alábbi állítások ekvivalensek Az A mátrix invertálható 2 deta 0 3 Az Ax = b lineáris egyenletrendszernek minden b-re létezik egyértelmű megoldása Ha az Ax = b egyenletrendszernek létezik megoldása, akkor a megoldás az x = A b alakban felírható

3 68 MAM43A előadásjegyzet, 2008/ Tétel Az Ax = 0 homogén lineáris egyenletrendszernek akkor és csak akkor létezik nemtriviális x 0 megoldása, ha deta = 0 Az alábbi tételben összefoglaljuk a determináns néhány fontos tulajdonságát 53 Tétel Legyen A, B n n-es mátrixok Ekkor deta = 0, ha A egy sora vagy oszlopa azonosan nulla; 2 deta = 0, ha A két sora oszlopa azonos; 3 detab = deta detb; 4 deta = /deta; 5 Ha B-t úgy kapjuk az A mártixból, hogy annak valamely sorát oszlopát megszorozzuk egy c konstanssal, akkor detb = c deta 6 Ha B-t úgy kapjuk az A mártixból, hogy annak két sorát oszlopát felcseréljük, akkor detb = deta 7 Ha B-t úgy kapjuk az A mártixból, hogy annak egyik sorához oszlopához egy másik sor oszlop c-szeresét c R tetszőleges hozzáadjuk, akkor detb = deta 8 Jelölje A ij azt az n n -es mátrixot, amelyet az A mátrixból annak i-edik sora és j-edik oszlopa elhagyásával kapunk Ekkor a determináns i-edik sora szerinti sorfejtése deta = a j-edik oszlop szerinti sorfejtése pedig n i+j a ij deta ij, j= deta = n i+j a ij deta ij i= Azt mondjuk, hogy a H C n halmaz altér C n -ben, ha zárt a lineáris kombináció képzésre, azaz, ha x,y H, c,c 2 C, akkor c x + c 2 y H Azt mondjuk, hogy az x,,x m C n vektorok lineárisan függetlenek, ha valamely c,,c m C-re c x + + c m x m = 0, akkor c = = c m = 0 Azt mondjuk, hogy a H C n altér m-dimenziós, ha létezik x,,x m H lineárisan független vektorok, amelyre H = {c x + + c m x m : c,,c m C}, azaz a x,,x m vektorok lineáris kombinációi előállítják H bármely elemét Legyen A egy n n-es mátrix, I az n n-es egységmátrix A pλ := deta λi n-edfokú polinomot az A karakterisztikus polinomjának nevezzük, p gyökeit az A mátrix sajátértékeinek, az Aξ = λξ illetve az ezzel ekvivalens A λiξ = 0 egyenlet egy ξ 0 megoldását az A mátrix λ-hoz tartozó sajátvektorának nevezzük Ha λ k-szoros gyöke p-nek, akkor azt mondjuk, hogy λ algebrai multiplicitása k A sajátértékek és sajátvektorok lineáris algebrából ismert néhány fontos tulajdonságát a következő tételben foglaltuk össze

4 5 Lineáris rendszerek Tétel Legyen A egy n n-es valós mátrix i Az A mátrix λ sajátértékhez tartozó sajátvektorai lineáris alteret alkotnak C n -ben ii Ha λ valós, akkor a hozzá tartozó ξ sajátvektor választható valós vektornak iii Ha λ,,λ s páronként különböző sajátértékei A-nak, akkor a hozzá tartozó ξ,,ξ s sajátvektorok lineárisan függetlenek iv Ha A szimmetrikus mátrix, akkor sajátértékei valós számok, és megadható sajátvektorokból álló bázis C n -en v Ha A-nak létezik λ = α + iβ komplex sajátértéke a ξ = u + iv sajátvektorral u,v R n, akkor u és v lineárisan független vi Ha A-nak λ = α + iβ komplex sajátértéke a ξ = u + iv sajátvektorral, akkor λ = α iβ is sajátértéke a ξ = u iv sajátvektorral Az A mátrix λ sajátértékéhez tartozó sajátvektorok lineáris alterét más szóval a λ sajátérték sajátalterének nevezzük A λ sajátérték sajátalterének dimenzióját, azaz a λ-hoz tartozó lineárisan független sajátvektorok maximális számát a λ sajátérték geometriai multiplicitásának nevezzük Ismert, hogy egy sajátérték algebrai multiplicitása mindig nagyobb egyenlő, mint a geometriai multiplicitása Az előző tétel iv pontja szerint szimmetrikus mátrixok sajátértékének geometriai multiplicitása mindig megegyezik az algebrai multiplicitásával Amint azt az alábbi példák mutatják, nem szimmetrikus mátrixok esetében a geometriai multiplicitás lehet egyenlő, de lehet kisebb is, mint az algebrai multiplicitás 55 Példa Tekintsük az A = mátrixot Ennek karakterisztikus polinomja 5 λ 3 pλ = det 5 7 λ = λ 2 2λ + 20, ezért A sajátértékei λ = 2 és λ 2 = 0 Ekkor természetesen mindkét sajátérték egyszeres algebrai multiplicitású és egyben a geometriai multiplicitásuk is Tekintsük az 5 λ 3 ξ λ ξ = 2 sajátvektor egyenletet Először nézzük a λ = 2 sajátértéket Ezt behelyettesítve a fenti egyenletbe kapjuk 3ξ 3ξ 2 = 0 5ξ + 5ξ 2 = 0 A két egyenlet összefüggő, ezért az egyik egyenlet elhagyható Marad például az első egyenlet: 3ξ 3ξ 2 = 0 Ennek természetesen végtelen sok megoldása van: ξ = ξ 2 Egy lehetséges megoldás például ξ = Most vegyük a λ 2 = 0 sajátértéket Ebben az esetben a sajátvektor egyenlet amelynek egy lehetséges megoldása 5ξ 3ξ 2 = 0 5ξ 3ξ 2 = 0, ξ 2 = 3 5

5 70 MAM43A előadásjegyzet, 2008/ Példa Tekintsük az A = mátrixot Ennek karakterisztikus polinomja λ 0 pλ = det 5 λ 0 5 λ = λ 3 λ 2 λ + = λ 2 λ λλ = λ 2 λ + Így A sajátértékei λ = és λ 2 =, ahol λ egyszeres, λ 2 pedig kétszeres gyök, azaz λ algebrai multiplicitása, λ 2 algebrai multiplicitása pedig 2 A sajátvektor egyenlet most λ 0 5 λ 0 5 λ ξ ξ 2 ξ 3 = 00 Először vegyük a λ = sajátértéket Erre a fenti egyenletből kapjuk ξ + ξ 3 = 0 5ξ + 2ξ 2 + 5ξ 3 = 0 ξ + ξ 3 = 0 Az első és az utolsó egyenlet azonos, így az egyiket elhagyhatjuk: ξ + ξ 3 = 0 5ξ + 2ξ 2 + 5ξ 3 = 0 Ez a két egyenlet már független az egyik nem konstansszorosa a másiknak Így a három ismeretlen közül, ha az egyiknek az értékét rögzítjük, akkor a másik változó már egyértelműen meghatározott lesz Legyen például ξ 3 =, ekkor ξ = 5ξ + 2ξ 2 = 5 amelyből ξ = és ξ 2 = 5, azaz a λ = sajátértékhez tartozó egy lehetséges sajátvektor ξ = 5 0 Most tekintsük a λ 2 = sajátértéket Ebben az esetben ξ + ξ 3 = 0 5ξ + 5ξ 3 = 0 ξ ξ 3 = 0 Látható, hogy a második és a harmadik egyenlet is az első többszöröse, így mindkettő elhagyható: ξ + ξ 3 = 0

6 5 Lineáris rendszerek 7 Ekkor ξ = ξ 3 és ξ 2 pedig tetszőleges Így például a 0 ξ 2 = és ξ 3 = vektor a λ 2 sajátértékhez tartozó sajátvektora A-nak, és ezek a vektorok lineárisan függetlenek is az egyik nem konstansszorosa a másiknak Ezért a λ 2 sajátértékhez tartozó sajátaltér 2 dimenziós, azaz λ 2 algebrai multiplicitása és a geometriai multiplicitása is 2 57 Példa Tekintsük az A = mátrixot Ennek karakterisztikus polinomja 4 λ 5 pλ = det 4 5 λ 0 2 λ = λ 3 3λ 2 9λ + 27 = λλ 2 9 3λ 2 9 = λ 2 9λ 3 = λ 3 2 λ + 3 Ezért A sajátértékei λ = 3 és λ 2 = 3, ahol λ egyszeres, λ 2 pedig kétszeres gyök, azaz λ algebrai multiplicitása, λ 2 algebrai multiplicitása pedig 2 A sajátvektorok számításához tekintsük a 4 λ λ 0 2 λ ξ ξ 2 ξ 3 = 00 sajátvektor egyenletet Először nézzük a λ = 3 sajátértéket Erre a fenti egyenletből kapjuk ξ + ξ 2 + 5ξ 3 = 0 4ξ + 8ξ 2 + 0ξ 3 = 0 ξ + ξ 2 + 5ξ 3 = 0 Az első és az utolsó egyenlet azonos, így elhagyhatjuk az utolsót: ξ + ξ 2 + 5ξ 3 = 0 7ξ + 4ξ 2 + 5ξ 3 = 0 Két egyenlet maradt, így a sajátaltér egydimenziós Legyen például ξ 3 =, ekkor ξ + ξ 2 = 5 7ξ + 4ξ 2 = 5, amelyből ξ = 5 és ξ 2 = 0, azaz a λ = 3 sajátértékhez tartozó egy lehetséges sajátvektor 5 ξ = 0 0

7 72 MAM43A előadásjegyzet, 2008/2009 Most vegyük a λ 2 = 3 sajátértéket Erre kapjuk 7ξ + ξ 2 + 5ξ 3 = 0 4ξ + 2ξ 2 + 0ξ 3 = 0 ξ + ξ 2 ξ 3 = 0 A második egyenlet az első kétszerese, így elhagyható: 7ξ + ξ 2 + 5ξ 3 = 0 ξ + ξ 2 ξ 3 = 0 A maradék két egyenlet már független, Így megint, ha ξ 3 = c, akkor a 7ξ + ξ 2 ξ + ξ 2 = 5c = c egyenlet egyértelműen megoldható: ξ = c és ξ 2 = 2c Így a λ 2 = 3 sajátértékhez tartozó tetszőleges sajátvektor felírható a 2 ξ 2 = c alakban, azaz a λ 2 sajátértékhez tartozó sajátaltér csak dimenziós, tehát λ 2 algebrai multiplicitása ugyan 2, de geometriai multiplicitása csak 52 Lineáris differenciálegyenlet-rendszerek Legyen I R egy nyílt intervallum, t 0 I, a ij,f j : I R i,j =,,n függvények, és tekintsük az x t = a tx t + + a n tx n t + f t x nt = a n tx t + + a nn tx n t + f n t n-dimenziós előrendű differenciálegyenlet-rendszert a hozzá tartozó x t 0 = z,, x n t 0 = z n kezdeti feltételekkel együtt Ekkor a fenti feladatot röviden az és az x = Atx + ft, t I, 54 vektoriális alakban írhatjuk fel, ahol A: I R n n, f : I R n, és xt 0 = z 55 At = a ij t n n, xt = x t,,x n t T, ft = f t,,f n t T, z = z,,z n T Az egész szakaszban feltesszük, hogy A és f folytonos függvények Tekintsük az 54 egyenlet homogén megfelelőjét: x = Atx, t I 56 A 326 Tételt erre a lineáris esetre alkalmazva kapjuk az alábbi eredményt

8 5 Lineáris rendszerek Tétel Ha A: I R n n és f : I R n folytonos függvények, akkor az kezdeti érték feladatnak minden z R n vektorra létezik egyértelmű megoldása az I intervallumon Most is könnyen látható, hogy a homogén egyenlet megoldásainak lineáris kombinációja szintén megoldása a homogén egyenletnek 59 Tétel Az 56 homogén lineáris egyenlet megoldásainak halmaza lineáris tér Az {x,,x n } halmazt az 56 homogén egyenlet fundamentális megoldáshalmazának vagy a megoldások alaprendszerének nevezzük, ha x,,x n megoldásai az 56 egyenletnek és lineárisan független függvények I-n Helyezzük el az x vektor értékű függvény képletét egy mátrix első oszlopában, az x 2 függvényt a második oszlopában, és így tovább, az x n függvényt az n-edik oszlopában A kapott mátrixot x t,,x n t jelöli Ennek a mátrixnak a determinánsát az x,,x n megoldások Wronski-determinánsának nevezzük: Megmutathatók az alábbi állítások Wt = detx t,,x n t 50 Tétel Az x,,x n függvények lineárisan függetlenek az I intervallumon, akkor és csak akkor, ha a Wronski-determinánsuk nem azonosan nulla I-n 5 Tétel Legyen x,,x n olyan megoldásai az 56 egyenletnek, amelyek az x t 0 = z,, x n t 0 = z n 57 kezdeti értékekhez tartoznak Ekkor az x,,x n függvények akkor és csak akkor lineárisan függetlenek az I intervallumon, ha a z,,z n vektorok lineárisan függetlenek, azaz Wt Tétel Az 56 egyenlet megoldásainak halmaza n-dimenziós lineáris tér 53 Konstans együtthatós homogén lineáris rendszerek Legyen A R n n, és tekintsük az konstans együtthatós homogén lineáris rendszert Keressük az 58 egyenlet megoldását az x = Ax, t R 58 xt = e λt ξ alakban, ahol ξ valós vagy komplex vektor Ekkor x t = λe λt ξ,

9 74 MAM43A előadásjegyzet, 2008/2009 ezért visszahelyettesítve az 58 egyenletbe kapjuk, hogy ami pontosan akkor teljesül, ha λe λt ξ = Ae λt ξ, A λiξ = 0, azaz λ sajátértéke A-nak, ξ pedig a λ-hoz tartozó sajátvektora A-nak Az 52 Tétel szerint tehát elegendő n darab lineárisan független megoldást találni, mert ekkor ezek lineáris kombinációjaként az összes megoldás felírható Különböző eseteket különböztetünk meg eset: páronként különböző sajátértékek Tegyük fel, hogy λ,,λ n páronként különböző sajátértékei, ξ,,ξ n pedig a λ,,λ n sajátértékekhez tartozó sajátvektorai A-nak Lineáris algebrából ismert lásd az 54 Tételt, hogy ekkor ξ,,ξ n lineárisan független vektorok Kaptuk ekkor, hogy x t = e λ t ξ,, x n t = e λnt ξ n, t R 59 megoldásai az 58 egyenletnek Másrészt Wx,,x n 0 = detx 0,,x n 0 = detξ,,ξ n 0, hiszen ξ,,ξ n lineárisan függetlenek Ezért x,,x n lineárisan függetlenek, azaz 59 egy alaprendszere az 58 homogén egyenletnek Ebben az esetben az 58 egyenlet általános megoldása xt = c e λ t ξ + + c n e λnt ξ n Ha minden sajátérték valós, akkor az 59 alaprendszer valós függvényekből áll, de ha van komplex sajátértéke az együtthatómátrixnak, akkor az 59 függvények között komplex függvények is vannak A következő esetben azt mutatjuk majd meg, hogy ezeket a kompex megoldásokat mindig helyettesíteni lehet valós megoldásokkal 53 Példa Oldjuk meg az egyenletet az x = x0 = x 50 kezdeti értéket használva! Az együtthatómátrix sajátértéke λ = 2 és λ 2 = 0, a megfelelő sajátvektorok ξ =, T és ξ 2 = 3, 5 T Ezért az egyenlet általános megoldása xt = c e 2t + c 2 e 0t 3 5, 5 azaz komponensenként kiírva a megoldást A kezdeti feltételt alkalmazva x t = c e 2t + 3c 2 e 0t x 2 t = c e 2t 5c 2 e 0t c + 3c 2 = c 5c 2 = 0, amelynek megoldása c = 5/8 és c 2 = /8 Ezért a kezdeti érték feladat megoldása xt = 5 8 e2t + 8 e0t 3 5, 52

10 5 Lineáris rendszerek 75 azaz x t = 5 8 e2t e0t x 2 t = 5 8 e2t 5 8 e0t 2 eset: komplex sajátértékek Tegyük fel, hogy λ = α + iβ komplex sajátértéke A-nak, ξ = u + iv pedig a λ-hoz tartozó komplex sajátvektor Itt u a ξ vektor koordinátái valós részét, v pedig a képzetes részeit tartalmazó vektor Ekkor tudjuk, hogy λ = α iβ is sajátértéke A-nak és a hozzá tartozó sajátvektor pedig ξ = u iv Kapjuk, hogy xt = e λt ξ = e α+iβt u + iv = e αt cos βt + isin βtu + iv = e αt cos βtu sin βtv + icos βtv + sin βtu komplex értékű megoldása az 58 egyenletnek Most is, mint a skaláris lineáris egyenleteknél, könnyen látható, hogy a komplex megoldás valós ill képzetes része megoldása az 58 egyenletnek Azaz x t = e αt cos βtu sin βtv és x 2 t = e αt cos βtv + sin βtu megoldások, és az is igazolható, hogy x t és x 2 t mindig lineárisan függetlenek Így az általános megoldás képletében a e λt ξ és e λt ξ komplex megoldások helyettesíthetők az x,x 2 megoldásokkal 54 Példa Oldjuk meg az x = x, x0 = feladatot! Az együtthatómátrix sajátértéke λ = 6+3i és λ 2 = 6 3i, a megfelelő sajátvektorok ξ = 5, + 3i T és ξ 2 = 5, 3i T Az egyenlet egy komplex megoldása tehát e 6+3it 5 + 3i = e 6t 5 cos 3t + isin 3t + 3i = e 6t 5cos 3t + 5isin 3t cos 3t 3sin 3t + i3cos 3t + sin 3t Ezért az egyenlet általános megoldása xt = c e 6t 5cos 3t cos 3t 3sin 3t + c 2 e 6t 5sin 3t 3cos 3t + sin 3t A kezdeti feltételt alkalmazva 5c = 2 c + 3c 2 =,

11 76 MAM43A előadásjegyzet, 2008/2009 amelynek megoldása c = 2/5 és c 2 = /5 Ezért a kezdeti érték feladat megoldása xt = e 6t 2cos 3t 2 5 cos 3t 6 5 sin 3t + e 6t sin 3t 3 5 cos 3t + 5 sin 3t = e 6t 2cos 3t + sin 3t cos 3t sin 3t 3/a eset: többszörös sajátérték A többszörös sajátérték esetét csak a 3-dimenziós esetben vizsgáljuk Az általánosabb eset hasonló, de jóval több eset fordul elő Először azt tesszük fel, hogy A-nak λ 3-szoros sajátértéke, de a λ sajátértékhez található ξ,ξ 2,ξ 3 3 db lineárisan független sajátvektor Ekkor x t = e λt ξ, x 2 t = e λt ξ 2, x 2 t = e λt ξ 3 három lineárisan független megoldása az egyenletnek, hiszen az x 0 = ξ, x 2 0 = ξ 2, x 3 0 = ξ 3 vektorok lineárisan függetlenek Így az általános megoldás alakja xt = e λt c ξ + c 2 ξ 2 + c 3 ξ 3 Egy második esetben tegyük fel, hogy A sajátértékei λ és λ 2, ahol λ kétszeres, λ 2 pedig egyszeres sajátérték, és λ -hez található két lineárisan független sajátvektor: ξ és ξ 2 A λ 2 - höz tartozó sajátvektort jelölje ξ 2 Ekkor is könnyen ellenőrizhető, hogy az egyenlet általános megoldása xt = e λ t c ξ + c 2 ξ 2 + c 3 e λ 2t ξ 2 55 Példa Oldjuk meg az x = egyenletet! Az 56 Példában láttuk, hogy az együtthatómátrixnak λ = egyszeres, λ 2 = pedig kétszeres sajátértéke A λ egy sajátvektora ξ =, 5, T, a λ 2 geometriai multiplicitása 2, és a hozzá tartozó ξ 2 =,0, T és ξ 3 =,, T sajátvektorok lineárisan függetlenek Ezért az egyenlet általános megoldása 0 xt = c e t 5 + c 2 e t + c 3 e t x Kétdimenziós esetben is hasonlóan írjuk fel a megoldás képletét, ha a kétszeres sajátértékhez két kineárisan független sajátvektor található 56 Példa Tekintsük az x = egyenletet Az együtthatómátrix sajátértéke 2, ami kétszeres A 2-höz tartozó sajátvektok 0 0 például és Ezért az egyenlet általános megoldása x [ ] xt = e 2t 0 0 c + c 2 = e 2t c c 2

12 5 Lineáris rendszerek 77 3/b eset: többszörös sajátérték Tegyük fel újra, hogy λ algebrai multiplicitása legalább 2, de geometriai multiplicitása csak Legyen ξ a λ-hoz tartozó sajátvektor Ekkor e λt ξ megoldás, de szükségünk van még egy, a λ sajátértékhez kapcsolódó, az előbbitől lineárisan független megoldásra A skaláris egyenletekre alkalmazott próbafüggvény módszerénél tapasztaltak alapján természetes egy újabb megoldást a te λt ξ + e λt η 53 alakban keresni Ezt behelyettesítve az 58 egyenletbe e λt ξ + λte λt ξ + λe λt η = Ate λt ξ + Ae λt η adódik Itt pontosan akkor kapunk azonosságot, ha a te λt és az e λt függvények együtthatói megegyeznek az egyenlet két oldalán: azaz ekvivalens alakban λξ = Aξ ξ + λη = Aη, A λiξ = 0 54 A λiη = ξ 55 Ekkor az 54 egyenlet szerint ξ a λ-hoz tartozó sajátvektora A-nak Az 55 egyenletet teljesítő η vektort az A mátrix λ sajátértékhez tartozó általánosított sajátvektorának nevezzük Nyilvánvalóan egy η általánosított sajátvektor nincs benne a λ sajátérték sajátalterében, hiszen egyébként teljesítené az 54 egyenletet, azaz az 55 egyenlet bármely η megoldása lineárisan független a ξ sajátvektortól Megmutatható a következő tétel 57 Tétel Legyen λ egy olyan sajátértéke az A mátrixnak, amelynek geometriai multiplicitása kisebb, mint az algebrai multiplicitása Ekkor az 55 egyenletnek létezik legalább egy η megoldása, amely nem eleme az A mátrix összes sajátvektorai által generált lineáris altérnek 58 Példa Tekintsük az x = 3 egyenletet Ennek karakterisztikus polinomja λ pλ = det 3 λ = λ 2 4λ + 4 = λ 2 2, x ezért a λ = 2 sajátérték algebrai multiplicitása kétszeres Tekintsük az λ ξ 00 3 λ ξ = 2 sajátvektor egyenletet A λ = 2 sajátértéket behelyettesítve a fenti egyenletbe kapjuk ξ + ξ 2 = 0 ξ + ξ 2 = 0 Ennek egy lehetséges megoldása például ξ =,

13 78 MAM43A előadásjegyzet, 2008/2009 és látható, hogy minden másik sajátvektor ennek konstansszorosa, azaz a λ = 2 sajátérték geometriai multiplicitása A megoldás képletéhez ezért szükségünk van az általánosított sajátvektor felírására Tekintsük a λ 3 λ η η 2 = ξ ξ 2 általánosított sajátvektor egyenletet Behelyettesítve λ és ξ értékétm kapjuk, hogy η + η 2 = η + η 2 = Látható, hogy az egyik egyenlet elhagyható, így végtelen sok η adható meg Egy lehetséges megoldás a 0 η = vektor Ezért az 53 képlet szerint a te λt ξ + e λt η = te 2t + e 2t 0 = e 2t t t + megoldása az egyenletnek Ez látható, hogy lineárisan független az első megoldástól, ezért az egyenlet általános megoldása xt = c e 2t + c 2 e 2t t t + = e 2t c + c 2 t c + c 2 t + alakban írható fel 59 Példa Oldjuk meg az x = egyenletet! Az 57 Példában láttuk, hogy az együtthatómátrixnak λ = 3 egyszeres, λ 2 = 3 pedig kétszeres sajátértéke A λ egy sajátvektora ξ = 5, 0, T, a λ 2 geometriai multiplicitása pedig csak, és ξ 2 =,2, T egy lehetséges sajátvektora Szükségünk van tehát a harmadik megoldás képletéhez a λ 2 = 3-hoz tartozó η általánosított sajátvektorra Az 55 egyenletet alkalmazzuk, ahol a jobb oldalon a ξ = ξ 2 vektort használjuk: 7η + η 2 + 5η 3 = 4η + 2η 2 + 0η 3 = 2 η + η 2 η 3 = A második egyenlet elhagyható, hiszen az első egyenlet kétszerese: x 7η + η 2 + 5η 3 = η + η 2 η 3 = A kapott két egyenlet már független Legyen például η = 0, ekkor η 2 + 5η 3 = η 2 η 3 =,

14 5 Lineáris rendszerek 79 amelynek megoldása η 2 = és η 3 = 0, azaz η = 0 0 Az egyenlet általános megoldása tehát [ ] xt = c e 3t 0 + c 2 e 3t + c 3 te 3t + e 3t 520 Példa Tekintsük az x = egyenletet Az együtthatómátrix karakterisztikus polinomja 5 λ 2 pλ = det 5 λ 2 2 λ x = λ 3 + 2λ 2 48λ + 64 = λ 4 3 Így A-nak λ = 4 háromszoros algebrai multiplicitású sajátértéke A sajátvektor egyenlet Most elhagyható két egyenlet is Marad ξ + ξ 2 + 2ξ 3 = 0 ξ + ξ 2 + 2ξ 3 = 0 ξ ξ 2 2ξ 3 = 0 ξ + ξ 2 + 2ξ 3 = 0 Két szabadsági fokunk van, tehát találhatunk két lineárisan független megoldását az egyenletnek Ilyen például 20 ξ = és ξ 2 = 0 Szükségünk van tehát általánosított sajátvektorra is a harmadik megoldás képletéhez Ennek egyenlete η + η 2 + 2η 3 = ξ η + η 2 + 2η 3 = ξ 2 η η 2 2η 3 = ξ 3, ahol ξ = ξ,ξ 2,ξ 3 T egy sajátvektora az együtthatómátrixnak Látható, hogy az egyenlet jobb oldalára sem a ξ, sem a ξ 2 vektor nem írható, hiszen ezekre nem oldható meg az egyenletrendszer Keressük tehát a jobb oldalt ξ = c ξ + c 2 ξ 2 alakban Ekkor az η + η 2 + 2η 3 = c 2c 2 η + η 2 + 2η 3 = c η η 2 2η 3 = c 2

15 80 MAM43A előadásjegyzet, 2008/2009 egyenletrendszert kapjuk Ez pontosan akkor oldható meg, ha c 2c 2 = c és c 2c 2 = c 2, azaz c = c 2, például c = és c 2 = Ekkor ξ =, így az általánosított sajátvektor egyenlete Most is csak egy egyenlet marad amelynek egy lehetséges megoldása például η + η 2 + 2η 3 = η + η 2 + 2η 3 = η η 2 2η 3 = η + η 2 + 2η 3 =, η = 0 Ezért az egyenlet általános megoldása [ 0 xt = e 4t c + c c 3 t + c 3 0 ] 3/c eset: többszörös sajátérték Tegyük fel újra, hogy a 3 3-as A mátrix λ sajátértékének algebrai multiplictása 3, geontban leírtak szerint tekintsük az 55 általánosított sajátérték egyenletnek létezik egy η megoldása, de tegyük fel, hogy az az 55 egyenletnek nincs másik, az elsőtől lineárisan független megoldása Ekkor szükségünk van még egy, a λ-hoz tartozó megoldásra Keressük ezt az xt = 2 t2 e λt ξ + te λt η + e λt ω alakban Könnyen ellenőrizhető, hogy a fenti xt függvény pontosan akkor megoldása az 58 egyenletnek, ha A λiξ = 0, A λiη = ξ, A λiω = η A fenti ω vektort az A mátrix λ sajátértékhez tartozó másodrendű általánosított sajátvektorának nevezzük 52 Példa Tekintsük az x = x

16 5 Lineáris rendszerek 8 egyenletet! Számítsuk ki az együtthatómátrix sajátértékeit: 7 λ pλ = det 8 4 λ 4 7 λ = λ 3 + 8λ 2 08λ + 26 = λ 6 3, így λ = 6 háromszoros sajátértéke az együtthatómátrixnak A sajátvektoregyenlet ξ ξ 2 =, ξ 3 0 amiből Legyen például ξ 3 =, ekkor ξ ξ 2 ξ 3 = 0 8ξ 2ξ 2 + 4ξ 3 = 0 ξ ξ 2 = 8ξ 2ξ 2 = 4, amelynek megoldása ξ = és ξ 2 = 2 A megfelelő sajátvektor tehát ξ = 2, a sajátérték geometriai multiplicitása tehát csak Szükségünk van általánosított sajátvektorra, amelynek egyenlete: η η 2 = 2, η 3 azaz η η 2 η 3 = 8η 2η 2 + 4η 3 = 2 η + η 2 + η 3 = Most is elhagyható a harmadik egyenlet, de az első két egyenlet már független: η η 2 η 3 = 8η 2η 2 + 4η 3 = 2 Ennek egy lehetséges megoldása η = 0, η 2 = és η 3 = 0, azaz 0 η =, 0 de ettől lineárisan független második megoldása már nincs az egyenletnek Ezért keresünk másodrendű általánosított sajátvektort is: ω ω 2 = ω 3 0

17 82 MAM43A előadásjegyzet, 2008/2009 Az egyenletrendszernek létezik megoldása, hiszen a harmadik egyenlet elhagyható: Egy megoldás például ω ω 2 ω 3 = 0 8ω 2ω 2 + 4ω 3 = ω = Az egyenlet általános megoldása tehát { 0 xt = e 6t c 2 + c 2 [t /6 /6 0 ] + c 3 [ t t /6 /6 0 ]} 54 Fundamentális mátrix és Cauchy-mátrix Tegyük fel, hogy az x = Atx, t I, 56 homogén lineáris egyenletnek ismerjük egy x t,, x n t, t I fundamentális rendszerét A Ψt = x t,,x n t, t I mátrix értékű függvényt az 56 rendszer fundamentális mátrixának vagy más szóval alapmátrixának hívjuk Ekkor Wx,,x n = detψt a megoldások Wronski-determinánsa A Wronski-determináns tulajdonságaiból következik, hogy Ψt invertálható minden t I-re Jelölje Ψ t a Ψt mátrix inverzét Az 56 egyenlet általános megoldása felírható az xt = c x + + c n x n alakban Ezt a Ψt fundamentális mátrix segítségével röviden az xt = Ψtc 57 alakban írhatjuk fel, ahol c = c,,c n T egy tetszőleges konstans vektor Ha az 56 egyenlethez tekintjük az xt 0 = z 58 kezdeti feltételt, akkor az kezdeti érték feladat megoldását az 57 formulában azon c vektor adja, amelyre z = Ψt 0 c, azaz c = Ψ t 0 z Ezt visszahelyettesítve az 57 képletbe kapjuk, hogy az kezdeti érték feladat megoldásának képlete xt = ΨtΨ t 0 z, t I 59

18 5 Lineáris rendszerek 83 Egyszerű számolással kapjuk, hogy Ψ t = x t,,x n t = Atx t,,atx n t = Atx t,,x n t = AtΨt A fundamentális mátrix fenti tulajdonságait összefoglalhatjuk a következő tételben: 522 Tétel Legyen Ψt, t I egy fundamentális mátrixa az 56 rendszernek Ekkor i Ψt invertálható minden t I-re; ii az 56 egyenlet általános megoldásának képlete xt = Ψtc, t I, c R n ; iii az kezdeti érték feladat megoldásának képlete xt = ΨtΨ t 0 z, t I; iv a fundamentális mátrix teljesíti a Ψ t = AtΨt mátrix differenciálegyenletet 523 Példa Tekintsük újra az 53 Példában vizsgált 50 egyenletet Ennek általános megoldását megadtuk az 5 képletben Az ebben szereplő két megoldást elhelyezve egy mátrix oszlopaiban kapjuk a e 2t 3e Ψt = 0t e 2t 5e 0t mátrixot, amely egy lehetséges fundamentális mátrixa az 50 egyenletnek 524 Példa Könnyen ellenőrizhető, hogy az 54 feladatban vizsgált egyenlet egy fundamentális mátrixa 5e Ψt = 6t cos 3t 5e 6t sin 3t e 6t cos 3t 3sin 3t e 6t 3cos 3t + sin3t Mivel végtelen sok fundamentális rendszer választható a megoldások teréből, ezért egy homogén lineáris rendszernek végtelen sok fundamentális mátrixa létezik Egy speciális fundamentális mátrix az a Φt-vel jelölt fundamentális mátrix, amelyre a Φ0 = I kezdeti feltétel teljesül, azaz amelynek oszlopvektorai azok az x t,,x n t megoldásai az 56 egyenletnek, amelyek az x 0 = e,, x n 0 = e n kezdeti feltételekhez tartoznak Itt e j a j-edik standard bázisvektor R n -ben, azaz j-edik koordinátája, az összes többi pedig 0 Erre a speciális fundamentális mátrixra az 59 formula az xt = Φtz, t I 520 képletre egyszerűsödik 525 Példa Tekintsük újra az 53 és 523 Példákban vizsgált 50 egyenletet Írjuk fel most a rendszer Φt fundamentális mátrixát! Ehhez azt a két megoldását használjuk az 50 egyenletnek, amelyek az x 0 0 = illetve x =

19 84 MAM43A előadásjegyzet, 2008/2009 kezdeti feltételekhez tartoznak x -et meghatároztuk az 53 Példában lásd az 52 képletet: x t = 5 8 e2t e0t 5 x 2 meghatározásához az 5 általános megoldás képletébe helyettesítjük be a kezdeti feltételt: c + 3c 2 = 0 c 5c 2 =, amelyből c = 3/8 és c 2 = /8 adódik, azaz x 2 t = 3 8 e2t 8 e0t 3 5 Ezért a keresett fundamentális mátrix 5 8 Φt = e2t e0t 3 8 e2t 3 8 e0t 5 8 e2t 5 8 e0t 3 8 e2t e0t Megmutatható a következő állítás: 526 Tétel Legyen Ψt, t I egy fundamentális mátrixa az 56 egyenletnek, P R n n egy invertálható konstans mátrix Ekkor a Ψt = ΨtP 522 mátrix is fundamentális mátrixa az 56 egyenletnek Fordítva, ha Ψt, Ψt t I két fundamentális mátrixa az 56 egyenletnek, akkor létezik olyan P R n n invertálható konstans mátrix, hogy 522 teljesül Az 59 képlet motiválja a következő definíciót: az Ut,t 0 = ΨtΨ t 0 mátrixot az 56 egyenlet Cauchy-mátrixának nevezzük Az 526 tétel segítségével könnyen megmutatható, hogy különböző fundamentális mátrixokra felírt Cauchy-mátrixok azonosak, azaz az 56 egyenlet Cauchy-mátrixa egyértelműen definiált Legyen ugyanis Ψt egy másik fundamentális mátrix Ekkor 522 teljesül, ezért Ψt Ψ t 0 = ΨtPΨt 0 P = ΨtPP Ψ t 0 = ΨtΨ t 0 A következő tételben összefoglaltuk a Cauchy-mátrix néhány alapvető tulajdonságát: 527 Tétel Legyen Ut,t 0 az 56 rendszer Cauchy-mátrixa Ekkor i Ut,t 0 invertálható minden t,t 0 I-re, és U t,t 0 = Ut 0,t; ii Ut,t 0 = Ut,sUs,t 0 minden t,t 0,s I-re; iii az kezdeti érték feladat megoldása xt = Ut,t 0 z, t I; iv t Ut,t 0 = AtUt,t 0, Ut 0,t 0 = I

20 5 Lineáris rendszerek 85 Bizonyítás: i Az állítás következik a Ut,t 0 Ut 0,t = ΨtΨ t 0 Ψt 0 Ψ t = ΨtΨ t = I számolásból ii U definícióját felhasználva kapjuk: Ut,sUs,t 0 = ΨtΨ sψsψ t 0 = ΨtΨ t 0 = Ut,t 0 iii Az 522 Tétel iii pontjából következik iv Az 522 Tétel iv pontja szerint t Ut,t 0 = Ψ tψ t 0 = AtΨtΨ t 0 = AtUt,t 0 55 Mátrix exponenciális függvény Valós vagy komplex x-re az e x függvény egy lehetsége definíciója az e x = + x + x xk k! + hatványsorral történhet Ennek mintájára egy n n-es A mátrixra definiáljuk az e A mátrix exponenciális kifejezést az e A = I + A + A Ak + k! formális végtelen sorral Megmutatható, hogy ez a sor konvergens Definiálhatjuk ezért a Φt = e At A k t k = k! k=0 523 mátrix függvényt Megmutatható,hogy ez a végtelen sor konvergens minden t-re, sőt differenciálható, és Φ t = k Ak t k A k t k A k t k = A = A = AΦt k! k! k! A definíció alapján k= k= Φ0 = e A0 = I Az e At mátrix exponenciális függvény tulajdonságait a következő tételben foglalhatjuk össze k=0 528 Tétel Az e At mátrix exponenciális függvényre i e At e As = e At+s minden t,s R-re; ii e At invertálható, és inverze e At ; iv e A0 = I; v e At differenciálható minden t-re, és d dt eat = Ae At ;

Jelek és rendszerek - 1-2.előadás

Jelek és rendszerek - 1-2.előadás Jelek és rendszerek - 1-2.előadás Bevezetés, rendszeranaĺızis az időtartományban Mérnök informatika BSc (lev.) Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA I 6 VI KOmPLEX SZÁmOk 1 A komplex SZÁmOk HALmAZA A komplex számok olyan halmazt alkotnak amelyekben elvégezhető az összeadás és a szorzás azaz két komplex szám összege és szorzata

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS OPERÁCIÓKUTATÁS No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS Budapest 2002 Komáromi Éva: LINEÁRIS PROGRAMOZÁS OPERÁCIÓKUTATÁS No.2 Megjelenik az FKFP 0231 Program támogatásával a Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Fourier-sorok. néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól. Vizsgán. k=1. 1 k = j.

Fourier-sorok. néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól. Vizsgán. k=1. 1 k = j. Fourier-sorok Bevezetés. Az alábbi anyag a vizsgára való felkészülés segítése céljából készült. Az alkalmazott jelölések vagy bizonyítás részletek néhány esetben eltérhetnek az előadáson alkalmazottaktól.

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2)

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2) 2. előadás Komplex számok (2) 1. A a + bi (a, b) kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés lehetővé teszi, hogy a komplex számokat a sík pontjaival, illetve helyvektoraival ábrázoljuk. A derékszögű koordináta

Részletesebben

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható.

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható. 1. feladat. 013 pontosan egyféleképpen írható fel két prím összegeként. Mennyi ennek a két prímnek a szorzata? 40 Megoldás: Mivel az összeg páratlan, ezért az egyik prímnek párosnak kell lennie, tehát

Részletesebben

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus Az szám Szakdolgozat Készítette: Csuka Anita Matematika Bsc, matematikai elemző szakirány Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus ELTE TTK, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

Komplex számok algebrai alakja

Komplex számok algebrai alakja Komplex számok algebrai alakja Lukács Antal 015. február 8. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Legyen z 1 + 3i és z 5 4i! Határozzuk meg az alábbiakat! (a) z 1 + z (b) 3z z 1 (c) z 1 z (d) Re(i z 1 ) (e) Im(z

Részletesebben

n = 1,2,..., a belőlük készített részletösszegek sorozata. Tekintsük az S n A n

n = 1,2,..., a belőlük készített részletösszegek sorozata. Tekintsük az S n A n Határeloszlástételek és korlátlanul osztható eloszlások. I. rész Az alapvető problémák megfogalmazása. A valószínűségszámítás egyik alapvető feladata a következő kérdés vizsgálata: Legyen ξ 1,ξ 2,... független

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

1. feladatsor, megoldások. y y = 0. y h = C e x

1. feladatsor, megoldások. y y = 0. y h = C e x 1. feladatsor, megoldások 1. Ez egy elsőrendű diffegyenlet, először a homogén egyenlet megoldását keressük meg, majd partikuláris megoldást keresünk: y y = 0 Ez pl. egy szétválasztható egyenlet, melynek

Részletesebben

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza 1) Euler körök és utak, ezek létezésének szükséges és elégséges feltétele. Hamilton körök és utak. Szükséges feltétel Hamilton kör/út létezésére. Elégséges feltételek: Dirac, és Ore tétele. Euler kör/út:

Részletesebben

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak Nagy eltérések elmélete. A Szanov tétel. Egy előző feladatsorban, a Nagy eltérések elmélete; Független valós értékű valószínűségi változók feladatsorban annak az eseménynek a valószínűségét vizsgáltuk,

Részletesebben

Diszkrét matematika II., 1. el adás. Lineáris leképezések

Diszkrét matematika II., 1. el adás. Lineáris leképezések 1 Diszkrét matematika II., 1. el adás Lineáris leképezések Dr. Takách Géza NyME FMK Informatikai Intézet takach@inf.nyme.hu http://inf.nyme.hu/ takach/ 2005. február 6 Gyakorlati célok Ezen el adáson,

Részletesebben

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a A Valószínűségszámítás II. előadássorozat hatodik témája. ELTÉTELES VALÓSZÍNŰSÉG ÉS ELTÉTELES VÁRHATÓ ÉRTÉK A feltételes valószínűség és feltételes várható érték fogalmát nulla valószínűséggel bekövetkező

Részletesebben

Tudományos Diákköri Dolgozat

Tudományos Diákköri Dolgozat Tudományos Diákköri Dolgozat GÁSPÁR MERSE ELŽD VÉGTELEN ELLENÁLLÁSHÁLÓZATOK SZÁMÍTÁSA Témavezet k: Cserti József Dávid Gyula Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest,. október 3. Tartalomjegyzék El szó 3.

Részletesebben

Elemi átalakítások. Dr. Maróti György. valamelyik egyenlet beszorzása egy nullától különböz számmal.

Elemi átalakítások. Dr. Maróti György. valamelyik egyenlet beszorzása egy nullától különböz számmal. Elemi átalakítások Dr. Maróti György Egyenletrendszerek helyett mátrixok Az elz témakörben számos egyenletrendszeren végeztünk ekvivalans átalakításokat. Emlékeztetül ezek két egyenlet felcserélése; valamelyik

Részletesebben

LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK MEGOLDÁSA BÁZISTRANSZFORMÁCIÓVAL. 1. Paramétert nem tartalmazó eset

LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK MEGOLDÁSA BÁZISTRANSZFORMÁCIÓVAL. 1. Paramétert nem tartalmazó eset LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK MEGOLDÁSA BÁZISTRANSZFORMÁCIÓVAL 1.Példa: Oldjuk meg a következő lineáris egyenletrendszert: 1. Paramétert nem tartalmazó eset x 1 + 3x 2-2x 3 = 2-2x 1-5x 2 + 4x 3 = 0 3x 1

Részletesebben

Skatulya-elv. Sava Grozdev

Skatulya-elv. Sava Grozdev Skatulya-elv Sava Grozdev Egy alapvető szabály, azaz elv azt állítja, hogy: ha m testet szétosztunk n csoportba és m > n, akkor legalább két test azonos csoportba fog kerülni. Ezt az elvet különböző országokban

Részletesebben

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok 10. Síkgeometria I. Elméleti összefoglaló Szögek, nevezetes szögpárok Egy adott pontból kiinduló két félegyenes a síkot két részre bontja. Egy-egy ilyen rész neve szögtartomány, vagy szög. A két félegyenest

Részletesebben

15. Koordinátageometria

15. Koordinátageometria I. Elméleti összefoglaló Koordinátákkal adott vektorok 15. Koordinátageometria Ha a(a ; a ) és b(b ; b ) a sík két vektora, λ valós szám, akkor az a vektor hossza: a = a + a a két vektor összege : a +

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I. Számelmélet I. DEFINÍCIÓ: (Osztó, többszörös) Ha egy a szám felírható egy b szám és egy másik egész szám szorzataként, akkor a b számot az a osztójának, az a számot a b többszörösének nevezzük. Megjegyzés:

Részletesebben

1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén

1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén 1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén összesen 30 darab piros színű, 40 darab zöld színű és 40 darab kék színű zokni található, azonban

Részletesebben

Operációkutatás. 4. konzultáció: Szállítási feladat. A feladat LP modellje

Operációkutatás. 4. konzultáció: Szállítási feladat. A feladat LP modellje Operációkutatás 1 NYME KTK, gazdálkodás szak, levelező alapképzés 2002/2003. tanév, II. évf. 2.félév Előadó: Dr. Takách Géza NyME FMK Információ Technológia Tanszék 9400 Sopron, Bajcsy Zs. u. 9. GT fszt.

Részletesebben

A két- és többdimenziós Fourier sor és Fourier integrál (II. rész)

A két- és többdimenziós Fourier sor és Fourier integrál (II. rész) A két- és többdimenziós Fourier sor és Fourier integrál (II. rész) Cebe László Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola Összefoglalás ^ / Cikkünk első részében a szinusz függvények két- és többdimenziós

Részletesebben

LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK. Példák és feladatok

LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK. Példák és feladatok LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK Példák és feladatok Lektorálta: Czirbusz Sándor c Láng Csabáné, 2010 ELTE IK Budapest 20101020 1. kiadás Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...............................

Részletesebben

FELADATSOROK 3 IX. osztály... 3 X. osztály... 4 XI. osztály... 5 XII. osztály... 7

FELADATSOROK 3 IX. osztály... 3 X. osztály... 4 XI. osztály... 5 XII. osztály... 7 Tartalomjegyzék Előszó 2 FELADATSOROK 3 IX. osztály......................... 3 X. osztály.......................... 4 XI. osztály......................... 5 XII. osztály......................... 7 MEGOLDÁSOK

Részletesebben

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA MI ILYENNEK KÉPZELJÜK Minta feladatsorok a középszintű MATEMATIKA érettségire való felkészüléshez II. RÉSZ Összeállították: a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezetőtanárai

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben