(J mezőgazdasági fyitel az agrárprogrammban.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(J mezőgazdasági fyitel az agrárprogrammban."

Átírás

1 J? XXI, évfolyam, «mm'-'t Szarva», 19X0, árls hó 24. s.yvtaatow.aua 1 K^u^ttfaíaü^ c^'j^oteaaaramawffjw wgaa aeskess 17. szám. TÁRSADALMI ÉS SZÉFIRODALMI HETILAP. ISní'/ey-ít SZKMKKSZTÖSKür hova a lap turejlemí rcm/ét llető kuzleraerjyek kumnndok. ' NyKterbcn egy sor közlés dja ṛ >u fllér. Kézratokat u szerkesztőség nem klcl vasza, írn M 11 fct l, g7>7rbrfr?l, ararhrgargrf.t;a,r.m> J^BLU I. U f «Ifetö N7trk-.»7.!. ;! Sámuel An.or. tassmasssü A költők gyakran engedk meg maguknak azt a fényűzést, hogy ks dalakban lantjukra támaszkodjanak, avagy felajozzák a berozsdásodott húrokat, sőt szögre akasszák a csodálatos portékát De gaz Jantot*"~az utolsó évszázadban még ember fa nem látott. A költők maguk sem tudják, hol kapn ezt a szerszámot Annál különösebben hangzk tehát a hr, hogy Szarvason egy valóságos lanto loptak el. Lant Szarvason? k htte volna. De ha már gy van, tudomásul vesszük a jelentést és tsztelettel hajlunk meg Szarvas előtt, kt a magyar Parnasszusnak neveznének k, ha ha a hírben egy ks kellenetlen rraellékz nem volna. A lantot ugyans nem költőtől, még csak -novellarótól, sőt dalártól sem lopták el, hanem egy orvostól. Hogy kerül a lant a doktorhoz? mt keres a cspeszek, a karbolos üvegek között? Nem lehet az másként: a lant beteg, nagy beteg, aknek hathatós orvosságra van szüksége, Ilyen szempontból már értjük mért kalandozott el a különös jószág s ha hébe-hóba leülünk verseket olvasn, akkor még jobban értjük. Tömérdek sok embernek van sorsjegye anélkül, hogy vele főnyereményt csnáln. Ez azt bzonyítja, hogy a főnyereményhez maga a sorsjegy még nem elegendő. Hasztalan van sorsjegyed, rá vagy bzva a véletlen szerencse ötletére, amelynek abszolúte nncs veled szemben semm kötelezettsége. Főnyereményt csnáln tehát még sorsjegygy:l s derekas feladat; annál hatalmasabb sorsjegy nélkül. És Ltauszky ur Szarvason > meg cselekedte, ü főnyereményt csnált anélkül, hogy sorsjegye lett volna. Ha megeshetk, hogy nem KIADÓHIVATAL: IJelh'/py-ut 9. axántí hnz, hova az elö/.elés és a hrdetés penztk küldendők. Klöuzetes dj: Egész évre 8 K. Fél évre 4 K. Nyeuyel evre 2 K. I^yes szám ara : 20 fllér húzzák k a sorsjegyét annak, aknek van, mért ne eshetnék meg, hogy khúzzák azét, aknek nncs? (J mezőgazdaság fytel az agrárprogrammban. M e z ö ga z dasá g tern ei ésün k, m n t a közzétett agrárprogtamur.gegállaptja csak ugy állhatja meg u külfölddel a ve.senyt, s csak ugy küzdhet meg a termelés költségeknek, a munkabéreknek szakadatlan emelkedésével, ha fokozatosan belterjessé válk. Hazánk mezőgazdasága a kedvező természet erők felhasználásával még nagy aránya fejlődésre képes, de kell s fejlődn, ha azt akarjuk hogy a magyar föld a foyton szaporodó népességet p! tartsa s e mellet lehetővé tegye az emelkedő gények' kelégítését s. Arra kell törekednünk, hogy mnden füszáll helyen kettő teremjen, hogy a gazda tökéletesen kaknázza a föld termő erejét. Ám Ad sen)pter)an?. Láttam egy lapot az Élet könyvéből: Álmos tengernek rest, sma hátát ; És be volt rva és rtunk rá tovább Gondos munkával cfra crádát, Dalos betűket és véres szavakat, Mndent, mről az ember álmodk, Ugy róttuk, véstük, hogy eldaloljanak, Sírjanak rólunk örök napokg. É történt egyszer, tán oka sem volt rá - Nyújtózott egyet a tunya tenger, Aztán elphent, a háta üres volt S uj betűket rótt rá az új ember... Sámuel Vdor. l OS«_. _ T A R C.A- Ezer napverte kemény dák, ezer élénk pros-fehér sapkák, sznes dresszek, fjúság, tavasz és Oláh Mklós neve. Ez mnd egy, égy összeolvadt fogalom, legalábbb nekünk, tornász-tantványoknak, akk gyurtuk, acéloztuk magunkát, nékünk egy, amnt egy a derüzáporbán, boldogságunkban szemünk előtt a nagy zavartalan kék égbolt, amnt egy a különböző hangulat-árnyalatokat magába huzó frís verőfényes színfolt, egy és egy. Nem ok nélkül látszk egynek. Oláh Mklós, ak ura volt az erőnek, ébresztett fel bennünket erőnk öntudatára. Fejlesztette bennünk az eleven, vérbel életet, a lendületet, az akaratot, a küzdelmet. Ifjuságunk, tavaszunk ' pedg lendület erőduzzadás nélkül nem volna egy bevégzett egész, mert hányoznék belőle az életnedv, az erő, am vrulóvá változtatja az fjúságot, m nélkül nncs fjúság. Eltűnő május soh' sem lesz május frsesség, ébredő erő. nehéz bmbókat bontó sugárkévék nélkül, emléke«nkben pedg am dák évenk, tavaszunk nem tavasz az Oláh Mklós neve nélkül» am symboluma fjúságnk ktörő, féktelen erőforrásának. II. Oláh Mklós nncs többé. Mozdulatlan * halott. Szép halott lehet Nagy szótalan méltóságos, komor, amlyen az életben volt Ö s örökmuzdulatlan, ak egész életén át mnden apró degsejtett mozgásra ösztökélt. Szép halott lehet. Kemény keblén a tantvá- Kapható Szarvason: Sámuel Adolf könyv- és paprkereskedésében (Belczey-ut 9. szám), valamnt * mndén nagyobb dohány tőzsdében.

2 0 SZARVAS ÉS VJDJÉKE áprls 10. de a termelésnek lyen magas fokra fejlesztése a szakértésen kívül jelentékeny pénzbefektetést követel. A befektetésre alkalmas pénzt pedg csaks jól szervezett htel bztosthatja. A htel két féle, úgymnt ngatlan jelzálog htel és személy htel. A magyar gazdának ma tulajdonképpen csak az előbb áll rendelkezésére, az s gen gyakran terhes feltételek mellett. A személy htel szervezetélek képítéséről kellő mértékben még nem történt gondoskodás, csak ujabban gyekeznek htelszövetkezetenk anyag erejükhöz mérten e hányt pótoln. Az Országos Központ Htelszövetkezetben tömörü lö, egyre növekvő számú mezőgazdaság szövetkezetnk azonban csak akkor fognak gaz eredményeket felmutathatn és hvatásuk szernt a ksember javára üdvös tevékenységet kfejthetn, ha központjuk anyag megerősítéséről törvényhozás uton gondoskodunk. Legcélravezetőbbnek látszó mód erre az, hogy a kormányt törvény kötelezze megfelelő nagy kamatmentes pénzösszegnek az Országos Központ Htelszövetkezetnél való állandó elhelyezésére, amre mnden nehézség nélkül módot nyújtanak a mndenkor pénztár készletek. A m a jegybank kérdését llet, az Országos Magyarország Egyesület smételten az önálló magyar jegybank felállítása mellett foglalt állást. Kellő bztosítékot követelt azonban egyúttal arra s, hogy az önálló jegybank megszervezése alkalmas dőben, kellő előkészítés után és gazdaság életünknek mnél kevesebb megrázkódtatása utján történjék, s hogy ez az önállóstás sem állam htelünkre, sem magán htelvszonyankra káros befolyást ne gyakoroljon, De tekntet nélkül arra, hogy a törvényhozás az Osztrák Magyar Bank szabadalmának megújítása vagy önálló nemzet jegybank felállítása mellett foglal el állást, a magyar gazdatársadalom követel, hogy a jegy kbocsátó ntézet szabadalma fejében oly reformok életbe léptetésére köteleztessék, a melyek a gazda személy htelgényenek megfelelő kelégítését lehetőleg bztosítják. Az egyk eszköz volna e célra az a programmunkban emtett kkötés, hogy a jegybank alaptökéjének meghatározott részég tartozzék hosszabb lejáratú gazdaváltókat s leszámítoln egy bejegyzet szövetkezet cég jótállása mellett. Nem szorul bővebb magyarázatra, mennyvel olcsóbbá tenné a gazda htelét az ly ntézkedés, mely tömérdek felesleges közvetítő és uzsorás kzárásával ép ugy közvetlenül ömlesztené a mezőgazdaság erejébe a gazdaság éltető erőt, mnt a hogyan ezt a kereskedelm körök élvezk. A htelre szoruló mezőgazdaságnak egy másk forrást az ngó jelzáloghtel ntézményének törvényes megalkotása ugyans lehetővé tenné a gazdáknak ngó vagyonuk, állatállományuk termények elzálogosítását oly képen, hogy azok az elzálogosítás tartama alatt s brtokukba maradjanak. Ilyen ngójelzáloghtel nyújtására feljogosítandó közhasznú szövetkezetek olyan dőben, a mkor a gazda egyébként nem képes pénzhez jutn, reménybel termésére hzlalóba állított állatállományára, vagy gazdáság felszerelésére, ezek jelképes zálogul lekötése ellenében, előleget adnak és mnt több degen állam példája mutatja, áldásos módon htelszük- szolgálják a mezőgazdaság ségletét. Az olcsó htel, a kellő dőben rendelkezésre álló és e mellett okszerűen felhasznált htel valóságos áldás a mezőgazdaságra, mert parlagon heverő területeket termékenyt meg és gyümölcsöt fakaszt ott, a hol nélküle csak svár pusztaság maradna. Rajta leszünk, hogy' htelélelünk fejlődése, mezőgazdaság htelügyünk eladózhatatlan képítése ly rányban üdvös hatással legyen egész nemzet termelésünkre. (J szőlő termés és az agrárprograrnru Magyarország szőlőbrtokosanak a száma A segédmunkások fgyelembe vételével re leheljük a bortermelésben érdekelt családok számát. Egy családot átlag négy lélekkel számítva, azt látjuk, hogy közel három mlló lakos jövedelmének egyedül, vagy legfőbb forrása a bortermelés. Már ez a számadat s eléggé mutatja, hogy mlyen órás jelentősége van nálunk a bortermelésnek, és mlyen fontos ránk nézve az, hogy termett borankat jól értékesíthessük. Sajnos lelksmeretlen borpancsolók órás károkat okozlak a magyar szőlőtermelőknek azzal, hogy hamsított talokat hozlak forgalomba és a magyar borok hrnevét megrontották, fogyasztónkat vsszarasztották. Kszámíthatatlan kárt szenvedtünk e matt. nyok csodálkozó sápadt vrága. Hogy s kerülhettek de gyönge, elhulló vrágok? Páncél volt e kebel. De k tudta, hogy alatta.a szív oly gyenge. Annyra, hogy ez a szv egyszer meg s ölhet. Oly gyenge, mnt egy poétáé. Hsz az volt. III. Május van. Emlékezem. A zöldbeborult népkert fölrad egy dáktrombta hangjától. Sorakoznak a vörös-fehér nges dákok. Peckes, kevély tartású legények. Teljes fegyelmezettséggel katona rendbe állanak. Gyorsan a parancsszó s elhangzk és ütemes dobszóra katona gyakorlatokat látunk. Utána lelkes, meleg taps. De ez már ugy látszk a következő számnak szól. Forró, vllanyszerü áram fuf át a nézőkön, feszült várakozás az arcokon, a szemekben szkrázk a május aranysugár... és egyszerre rckarok magasan lengetnek hullámszerűen habfehér,, atlasz-selyem övekét... a dsztornászok a füzér-táncokat mutatják be, A zene meg játszk. Mntha egy pllanatra a Remény hlete járna tt. Zene, csodálatos rthmuson épült tán, fjúság, május: m kell ehéz még: a hatás határtalan. A füzér-táncokat megujráztatják, Ezek az Oláh Mklós alkotása, A tornatanár és a költő alkotása. Különös táncok, mozdulatok, amnőkben magyar rthmus-erő, ruganyosság, temperamentum példátlanul nylatkozk meg, olyan táncok, amelyekben mnden mozdulat, lendület, a kedély, az érzelem, a hangulat reflexe, mnden mozdulat, gesztus vonatkozásban van gondolatokkal, érzésekkel. Valósággal könnyüröptü tánc-dalok amelyekben a sorok a testnek rtmkus hajlása, vonala, ríme pedg a lábdobbanások. Oláh Mklós szaktudásának, gaz nagy qualtásanak ezek a legszebb megnylatkozása. Széles e hazában járják az ő füzértáncat. S mg e táncok hullámzó, könnyed lejtésre hajtják az Csak legújabban kaptunk' ezek ellen hatékony törvényes védelmet az év bortörvényben, mely a panegyk fjúságot a másk után, csak az alkotó marad ezután örök-mozdulatlan.... IV. Mester volt. Igaz tornatanár, ak a test kultuszt, mnt tudományágat szakmunkákkal gazdagította. Mester: egyszer fején rostélyos ssakkal, mellén domború plasztronnal, kezében csllámló karddal, mnt oktató-vvó, másszor fején tarajos ércssakkal, kezében vésztjósló síppal, mnt úr a lángok felett. Mndg más. De mndenütt gaz érték. V. És mndenknek: tekntély. A fatal tanítványok pedg megcsnálják a hallgatag, látszólag komor tanárról a portrat, amely merész, nagyvonalakban ve. Ez a portrat az gaz, amelyre a szeretet meleg, forró sugara hull. Dt, Sámlt Károly.

3 1910» áprls 17. SZARVAS ÉS VIDÉKE csolásnak és a hamsításnak mnden fogását büntetésekkel sújtja. De alg lépett életbe ez a törvény már s mozgolódn kezdtek egyes kereskedő körök. Panaszkodnak a törvény szgorú ntézkedése ellen, azokat a kereskedelem ellen ntézett merényletnek nevezk s mnden erejüket megfeszítk, hogy vsszacsnálják azt az aranykorszakot, mkor az EngeJ-féle kereskedők nagy vagyont harácsolhattak össze a borpancsolásból. Ezt a mozgalmat, mnt a közzétett agrárprogramra javasolja teljes erélylyel vssza kell utasítanunk A floxera által elpusztított szőlők helyreállítása órás áldozatokba kerül s most, mkor gazdánk a tengerny munkát és pénzt befektették odajutottak, hogy nem tudják borakat eladn, A legfnomabb hegy borokkal telt hordók garmadája hába várja a vevőt. Nemcsak a külföld vesztette el bzalmát borank ránt, ele a belföld fogyasztás s romlott. Mert hába adja a gazda olcsón a mustot, a ksfogyasztó mégs alg br tszta és olcsó borhoz jutn. Kap ellenben drága pénzért hangzatos név alatt olyan élvezhetetlen folyadékot, mtől nem hogy megjönne, de elmegy a kedve. A szölőkölrsönökkel terhelt gazda pedg majd megfullad a saját nyakán maradt borában. Ilyen vszonyok között ugy a termelőknek, mnt a fogyasztóknak órás érdekük, hogy a borkezelés tsztaságát és a forgalomba hozott talok valódságát a lehető legéberebb ellenőrzés bíztostsa. Az erre szolgáló törvényes védelmet tehát nem hogy feladnánk, söt közérdekből annak teljes szgorral való végrehajtását követeljük. A borpancsolás ellen védekezünk azzal s,hogy magas vámokkal gyekezzünk megnehezíten a mazsolaszőlő behozatalát, mely kválóan alkalmas a borok édestésére. Az gy édesített borokat azután hegy borok elnevezése alatt hozzák forgalomba s ezzel hegyvdék termelőnek tsztességtelen és tűrhetetlen versenyt okoznak. Rég törekvésünk a bortaladó törlése, vagy legalább leszállítása. Ezt a követelést fenntartjuk a jövőben s. Meggyőződésünk, hogy ennek az adónemnek tőrlése utát nagymértékben emelkednének a borfogyasztás s á fejlődő szőlőtermelés még sok ezer és ezer magyar családnak bztosthatna megélhetést. A szőlőtermeléssel foglalkozók adózóképessége pedg növekednék ugy, hogy a mt az államkncstár a vámon elveszít, azt csakhamar a réven nyerné meg. Mnden ntézkedés, mely a bortermelés érdekét szolgálja, tulajdonképen a szocáls poltka körébe vág, mert a szőlőmvelésben érdekeltek túlnyomó nagy része ksbrtokos, a kknek gazdaság és társadalm, helyzetén, javüan mndenekfölött álló kötelességünk. Kékszemű MeUtta! Aranyhajad hullámaba Érdes karomat ha bevájom ; Olyan az, mnt egy evezö-rud Létem vzén szőke hajáron... Olyan szmbólum édes, e kar Hajadba, mely elföd véd, betakar Olyan szmbólum, e kar. Kékszemű Meltta! Két vaskos karomba fonom be Rngó-szál derekad öle lón : Olyan az, mnt egy vasjegyqűr Mt Isten adott nászúnkra kelőn... Olyan szmbólum, édes, e kar, Befon, átkarol, betakar Olyan szmbolum } édes, e. kar. Kékszemű Meltta! Karodat karomba ha zárom $ csontos malem érz a kebled: Olyan az mnt két szoros láncszem, Mt hlet szent heve verhet... Olyan szmbólum, édvs, e kar, Egybefüz át karol, véd, betakar Olyan szmbólum, «édes, e kar. Kélcszemü Meltta! S ha munka kerék megőrl majd Karom robotos éltem-malmán: Olyan lesz az mnt forró hála Szerelmünk győztes dadalmán! Olyan szmbólum, édes, e kar, Megáldj átkarolj véd 1 betakar Kála-szmbolum, édes, e kar. tj. ReUter Ferenc HÍREK. Pártgyülés a Központbán. Az elmúlt vasárnap a függetlenség párt rendkívül népes gyűlést tartott a Központ helységébén. A párt számottevő tagja mnd megjelentek, Dr. Hav ár Gyula a párt szervezkedéséről tett jelentést, Dr. Dáncs Szlárd pedg lelkes beszéddel buzdította a függetlenség eszmék hvet arra, hogy a párt jelöltjét, Iíavár Dánelt támogassák, Hav ár Dánel hosszabb beszédben cáfolgatta az ellenpárt híreszteléset a buzdította a megjelenteket az elvekhez való törhetetlen ragaszkodásra. Kovács János brú okos és larlalmns b< szédet ntézett a párt lelkes tagjahoz, mre a gyílu's a képvselőjelölt éltetésével véget ért. Szarvas község állam segélye, A városok részére a törvény r hozás által megszavazott és«szétosztott korona állam segély arra ndította a községeket, hogy az államtól hasonló segélyt, kérjenek, mvel ugy na/on ndokok a községek s gé]yezése mellett s szólnak melyek a törvényhozást a városok segélyezésére késztették. A belügymnszter Szarvas nagyközségének ly rányú kérelme folytán most kmondotta, hogv a kívánságot nem teljesíthet, mert a 2.000:000 korona kfejezetten a törvényhatóság és rendezett tanácsa városok részére engedélyeztetett, más költségvetésletc megszavazott összeg pedg nem áll rendelkezésére. Előadás. A m. kr. áll polgár- és elem leányskola tanulmány krándulás és segély alapja javára előadást rendez május 7-én a város színkörben a következő m usorral: 1. Prologus. Mondja: Cséke Ilona IV. el. o. n. 2. Vrágtánc; bemutatják az elem skola 1. II. oszt. növendéke. 3. Mese. 4. Rokon." Vígjáték. Irta: Lőcse Emma. 5. Békák králya. Tréfás szavalat énekkeh Irta: Hackl N. Lajos. 6. Apolló jourt ad. Bohóság, Irta: Mársíts Rozna. 7. Tavasz ünnepe. Daljáték. Irta: Hazslnszky Gusztáv. Hégség lelet. A rég leányskola helyén álapásás alkalmával 2 3 m. mélységben a munkások érdekes leletekre bukkantak. Ló, szarvasmarha, szarvas és juh vázrésze, továbbá 2 drb. ember combcsont, korsófej, ekerészek, zablatöredékek kerültek felszínre. Krecsmárk Endre tan. kép k tanár e maradványokat megvzsgálta a lelet régségéből azt következtet, hogy azok a török uralom dejéből származók, még pedg* abból az dőből, mdőn a török által a Körös partján épített palánkért a keresztyénség többször összetűzött a törökkel s egy ly össze tűzés alkalmával a& ellenség által leölt jobbágy ház állata s gazdaság eszköze kerültek a földbe rendetlen összevsszaságban. Önyylhossag. Kovács Jánosné, Ltauszky Mára szarvas 3ft éves földmves asszonyt halálba kergette súlyos és gyógyíthatatlan szívbaja. Kondoros tanyáján e hó J 9-én felakaszt totta magát. Mre észrevették halott

4 Lopás, F. hő 19-ének éjjelén Delhrtnv Béla Belícvzev 7 szám alatt lakására smeretlen tettesek behatoltak és nytva hagyott kamarából mntegy 100'korona értékű ruhaneműt elemetek. Az áronnal megndított nyomozás a ruhák legnagyobb részét megkér tette és a tettesek elfogását s valószínűnek gér. 1Xwgvm*$my» A szarvas ág. h, ev. tanítóképző ntézet önképzőköre május hó 4 én az Árpád szálló dsztenné ben nagysz ahá su bargverseny t fog rendezn tánccal (gy bekötve. A meghívók már szétküldettek, Á rendkvül élvezetesnek Ígérkező hangverseny ránt áitalános érdék 1 ödés nyvánu 1 mndenfelől s remélhetőleg a legkedvesebb május mulatságok közé lesz sorolható. Tz. Öcsödön a rnult hét szom batján Izbék G. Lajos házában tűz ütött le. A tető egészen leégett. A kár mntegy 800 korona, mely bztosítás utján megtérül. TJj postaügynökség. A nagyvárad postagazgatóság a nagyszén ás-uj puszta pos taűgy n ökség vezetésé ve Kéry József állam tanítót bízta meg. A község azon kérelmét, \ hogy a postaügynökség Kscsákó vasút állomáson létesíttessék, a kereskedelm mnszter szolgálat és egyéb szempontokból nem teljesítette. Iparoktatás szakfelügyelet. Szűcs Izsó nagyvárad parskola gazgató, mnt az paros tanoncskolák kerület szakfelügyelője áprls 23-án meglátogatta a szarvas paros tanoncskolát, átnézte a tanoncok raj- * zat, # Írásbel gyakorlotat, számtan füzetet,. meghallgatta az paros tanoncskola tanítást s a tantestülettel értekezletet tartott. Az értekezleten megtette az paroktatás gyakorlat rányára vonatkozó javaslatat. A szakfelügyelő elsmerését fejezte k az gazgatóm k az skola rendes vezetése, a tantestületnek lelksmeretes kötelesség teljesítése, s a községnek mnt skola fentártónak áldozatkészsége ránt. Megbízta az gazgatót, hogy a tantestülettel egyetérlőleg hassanak oda, mszernt í, rajztanítás célszerűség szempontból vásárnap délelőtt tartassék, a közsmeret osztály októl függetlenül el k ül< ; ~ ítve, a rajz ügyesség szernt csoportosítással vezetessék, s amennyre csak kvhető a szakrajzot arra képes, az llető parágban gyakorlatlag s jártas parosok oktassák. E tekntetben maga a szakfelügyelő s érntkezett s a technológa muzeum tanfolyamat végzett Szűcs József cpész és Szlovák Mhály szabó parosokkal, akk a legnagyobb készséggel ajánlták fel közreműködés! ket* Mnden, esetre örvendetes haladásnak a jele ezen körülmény s a jövő parosa-ág érdekében óhajtandó, hogy az összes parosok érdeklődést tanúsít«sanak az parskola Iránt, legeínő sorbán azzal, hogy tanoncakat rendesen és «pontosan küldjék az skolába, Szűcs szak felügye I ő n ek a n egj el e n^se ge) jó hatással volt a tantestületre, kváló szakértelme, a gyakorlat élet alapos smeretére valló javaslata még nagyobb érdeklődést munkakedvet keltettek az ípa akol a n élmény ránt. Párbaj a pusztán. Idősb. Gere Lajos öesml magyar a mult év október 20-án felcsa pott Iha pászt orluk. Jelentékeny agaságu bnseregét khajtotta a pusztára és gyönyörködött benne, hogy a gágogó jószágok mlyen jó étvágygyal -cspdeslc a frss fűszálakat. M urengém'ből egyszerre durva hanc víhsatolta fel : Nem tudja kend, hogy tt nem szabad legeltetn? Gere odanézett. Cstkö Bén állott I előtte, a mezőőr. Mért ne szabadna? Tálaszolt hetykén Gere. ez a puzsata mndenké. - De nem ugv van ám hanem vagy zálogot adjon kend, vagy behajtom a lbákat a községházára. ^Hajtja be a.... Csekő hrtelen közbevágott, melőtt Gere elmondhatta volna a mondókáját Keményen összeszólalkoztak, aztán ölre mentek. Gere erősebbnek bzonyult mert földre teperte a csőszt és alaposan elnáspágolta. Hatóság ellen erőszak bűntettével vádolta a kr. ügyészség az öreg Gej ét. A törvényszék a'/onban a b/onvtás kegészítése céljából megkureste a járás főszolgáhrót, hogy Csekő fölesketett mezőőr-e? A vá'asz az volt, hogy nncsen fölesketve. A törvény értelmében pedg az eskü né'kül közalkahnazottakat nem lobet hatóság személyeknek teknten* Ennélfogva a brós% Gere Lajost a vád ától felmentette. Szarvason órák és ékszerek legolcsóbban beszerezhetők Ö2V. LESZICH KÁLMÁNKÉ Órás és ékszerész üzletében (Uéthy^féle ház) a főgmnázum közelében, Nagy raktár mndennemű órákban és ékszerekben. Javítások pontosan és lelksmeretesen eszközöltetnek. 4. A gyernelcnap ok. Az országos gyermek védő lga központ b mu sága fel1< érte A m brus San dor alspánt, hogy a gyermeknapok megye rendezését vállalja smét magára* A gyermek napokat községen k é í: a helybzottságok fogják előkészíten, Természetes jég. A község jéggyár felépítéség előáll6 nagy jég^züksegetet elégít k a Grünwald cég által a Tá'rából rendek természetes jég'., mev undn reggel 5-ttfl 6 órág nevezett cég üz 1etbelys gében kapható. A jegyzők és segéd jegyzők nyugdja. A jegvző nyugdíjjszabál y rendele t) c* a b e I üs> ym n s/, ter műdostnsokat kíván bele vnn s csak azután erősít meg. K mó<l f nsolc közül legfontosabb nz, hogy a*<»k a jegyzők é* segíkljegvzök a vármegye nyugd»jegyt*síllelnek tagja m-m lehetnek, alck oly községekben teljesítenek közszolgálatot, amelyeknek község nyugdíjntézetík van. Lopás. Rácz József 17 éves szarvas cgányfú év október hó kft között éjjel Krausz Ljos óc*karuha k-resk edő, szarvas lakos brtokából a kamara nylásán történt bemás/ás után 2 nadrágot, 2 kabátot, 1 köpenyt, 1 mellényt és 2 üveg befőttel ellopott. Lopás vétsége matt csupán dorglásra ítélte a bróság } mert ktűnt, hogy éhező családjának vett a lopott tárgyak árán kenyeret. Az Ítélet jogerős. Míhmző tanfolyam* A Stnger Co varrógép részvénytársaság által városunkban rendezett mühmzés tan folyt, n e hő 19-én megkezdődött és már ezdeíg s oly annyra nagy a tanfolyamon résztvevők száma, hogy fényes bízonytékául állthatjuk oda, hogy az eredet Snger varrógép becsét és sok o'daluságát mnd jobban és jobban megsmer a közönség. A Snger varrógépeknek az a legújabb seühtója, hogy harsnya soppolásra s alkalmas, mégnkább fogja \ 'nghrüvé tenn e varrógépeket. A tanfolyamon jelentkezn íuég mndg lehet. A Szépség» Mnden hölgynek legfőbb vá^ya^ hogy szép legyen $ hogy ezen célját elérhesse^ mndenféle dolgokkal keneget arcát, a legtöbb esetben saját kárára tesz ezt, mert nemcsak, hogy szép nem lesz, hanem sok esetben jönkre tesz arcbőrét ugy, hogy gen bosszú dő kell ahhoz, míg smét helyrehozza. Köztudomásu, hogy bztos és ártalmatlan szer az arc szépítésére és a szépség megőrzésére a

5 0. áprls 24. szarvas és vdéke Földes féle Margt oréne. Ess a vlághírű szépícöszer alárá 5 íj ap használat után teljesen áfalakítja az arc bőrét, eltüntet, a Szeplőket, Máj foltokat, kütéseke t, bőratkát nvíeszert, az arc deáls szép, üde és fja lesz. Ára : ks tégely 1 korona, nagy tégely 2 korona mnden gyógytárban ő>s drogérában, póstán küld: G-utor Földes Kelemen gyógyszerész, fvract. A budapest M. Ku\ Tudományos Mgyetem II, belgyógyászat kln káj án végzett kísér etek alapján meg lett állapítva : 1. hogy a Budán ere d ö Iferen cz József-k eserüvz szlárd alkatrészenek mennysége ugv vszony)k más vzekéhez, mnt a 4- a 3-ho^ Tehát mg más vízből 20G-250 frammot adunk egy adagra, a Ferencz Józaef-keserüvzből már gramm elegendő. 2, A j,ferencz József u ~víz az étvágyat növel és alkalmazása után a bélüuzamban semm kellemetlen utóbaítáá vssza nem marad. E rovatban közlu Itú kér nem vállal felelősségűt a szcrk. A nálam történt betörés kdertéséb en a csendőrségnek eredményes működéséért a legmelegebb köszöneten nyílvántom. E betöréssel kapcsolatban Pethö Mhály sütemény khordó nevét s hírbe hozták, mután ő teljesen ártatlan, az gazságnak megfelel őleg tu- -domásáfa adom ezt a közönségnek, nehogy az ártatlan, becsületes ember egy percg s gyanúba máradjon. Szarvas, áprls 21. Dethány Béla, köztsztvselő, lel kész, a magyar tudományos akadéma tagja* tudor, -okleveles tanár, ügyvéd* mérnök, épész, hajóskaptány, gazdász, gyógysze rész, vegyész, erdész, bányász, tan tó, Hebéxz, állatorvos, valamnt az, ak felsőbb művészet, vagy más felsőbb szakskolát elvégezte, végül a k a középskola záró vzsgát letette, május hő 1-től 8-g bezárólag terjedő dőben a hvatalos órák alatt, az esküdtek alaplajstromáb való felvétel végett alulírott összeíró bzottság előtt személyesen vagy mcghatalm ózott által s megjelenhetk. Szarvason, év áprls 21-én. Az elöljáróság nevében: Kollár Lajos s. k. zt. Kovács János s. I bíró. m% A me/-őg r zclasá^ról és nezorendőrségről szóló év XIL t. cz ának pontos végrehajtása tárgyában a m. kr. földmvelésügy mnster VII.-I. sz. alatt kbocsájtott rendelete $ az ehhez csatolt és az aranka rtására vonatkozó utasítás értelmében közhírré tétetk, hogy a község területén az tten éghajlat s rendes növény fejlődés vszonyokhoz képest az aranka rtást f. év május hó 31-töl júnus hó 10 g eső napokon kell végrehajtan, Felhvatnak mndazon ksbrtokos és ksgazdák, a kk a község területén, eladásra lóhere vagy luczerna magot termelnek, hogy a fölmvelésügy mnszter urnák dézett rendeletével együtt kadott rtás utasítására fgyelemmel, a mely utasítás teljes szövegét a községházán megteknthetk, a fent ktelt napokon eszközöljék. Az a brtokos vagy ksgazda, k az tásra vonatkozó rendelkezésnek ezeu hrdetményben foglalt dőben nem tesz eleget, az 1894, év XII. t.-cz a szernt khágást követ el és 100 koronág terjedhető pénzbüntetéssel büntettetk. A község elöljáróság az összes lóherés és lczernás földeket az rtásra ktűzött Ivtárdöt követö 10 nap alatt kküldöttekkel fogja felülvzsgáln s a mulasztókat az eljárásra lletékes hatóságnak jelent be. A k a neghatározott dőben az rtást elmulasztja, a helyett a büntetésen kívül az rtást a község elöljáróság a mulasztó költségére fo^ja elvégeztetn. 21-én* Szarvas, év áprls hó Az elöljáróság nevében : Kollár Lajos $. A\ Kovács János s, k, főjegyző, bró. ö n y ö s A/; esküdtb rí súgókról szóló <ív XXXI1L t.-c, 9. értelmében ezennel IcöHrré tétetk, hogy a községben (s balarában lakó mnden férf, ak magyar honos, a folyó évben 26 évet betölt, de életének 70-k évét tul nem haladta, a magyar nyelvet ért, azon írn és olvasn tud és évefkétt legalább 20 korona egyenes állam adót köteles fzetn, amennyben pedg dőleges adómentességet élvez, 20 korona egyenes állam adónak megfelelő értékű vagyonnal br, tovább a z adózásra való tekntet nélkül: (vasút állomás é í o gen olcsón és Halmí és szomszéd határban vannak u, m. 400, 443. pénzzel azonnal átvehetők a kadóhvatalban.

6 6 \ SZARVAS ÉS VíDÉKK 1910, áprls 24. Érvényes 1909, okt 1-től. Mezőtúr e n. Szarvas 315 >, 3*27 Ksszénás é'k. 4'14 Orosháza 5 35' í Mezőhegyes érk. n. 7'55 Mezőhegyes nd. n Orosháza nd. ő. 5*55,, Ksszénás ért. n. 7'18 8*24 Szarvas Mezőtnr érk.» t) 8* n é, *26 5*40 5* ' '18 é. -.1* íju 1 4'1 ^ 2* A n. érdeml közönség- tudomására hozom, mkét,t Szarvason Deák Ferencz-utcza 430 sz, alatt (Oravecz-fée házban) m I wr nytottam, Elvállalok mndemeráü orvos műszerek, ollók, beretva k kések és bárdok élesítését. Támaszkodva azon gyakorlatra, mt a köszörülés és a kéxes par terén több nagy műhelyben szereztem, nyugodtan állthalom, hogy e téren a versenyt bárkvel s felvessem» Műszerek, kések, ollók javítását és élezését a legjutányosabban és a megrendelésnek megfelelően eszközlöm. Szíves pártfogást kérve tsztelettel Frapkó A)drá késes és műköszörűs. A nappal dő reggel 6 órától est 5 óra 59 percg terjed. A számjegyek előtt levő r»h é. = éjjelt, n. == nappal j ^ölees-féle aknek éjjel - nappal szüntelenül vlszketegsége van s nyugalmát, aivasát és sokszor társadalm létét veszélyeztet, az sajnálatraméltó. Ámbár ez csak bűrngerlésre mtat, mégsem létezett czdeg oly szer cz ellen, am ennek a knos helyzetnek véget vetett volna. Hetek sőt hónapokon íl ezen bajban szenvedők kétségbe vannak esve, testleg s lelkleg megtörve, képtelenek társásagban mozogn-sokszor csak egy ks pontot képez á bőrön, amely rettenetesen vszket s a vakad ujjat ünkvletlenül magához késztet. Ez rendesen a kezdete s rosszabbodó vszket egségre vfczet. A víszketegség oka még eddg nem lettek kkutatva, mután azonban a betegség jelenek tcfcínthető, ugy mnden lyen esetben ántugy Is ax orvos tanácsra kell hallgatót. Sok orvos S vszketegbetegek küünösen hangsúlyozzák a Zucker-fő le szabad* gyogyszappa kedvező.s gyors haíá«íít. A vastag fehér hab ezen szappan által előírás szernt alkalmazva, azonnal nyhülést S a víszketegség beszüntetését hozza magával, ugy. hogy végre teljesen elmúlk. Ezen degbántó bőrböjt a Zuclker-fóle szabad, {yógyazappan Segélyével egyszerűen s a legnagyobb remenynyel el lehet távolítan A megrendelésnél a következő különbségre kell tígyelnt Zucker szabad. 35 / 0 -os fygyzappanja a léghathatósab s legnagyobb, uarabjá 2 kor. 50 ft Zucker szabadé ls%~mm gyógy szappanja, hatásában s mennységében gyengébb. Darabja l kor. Ehhez való Zu k ooh -krém (zsrtalantő) a bőrkrémek gyöngye. Egy tubus ára 2 kór. 50 ÍJ!)., ks tubus 1.25 kor«kapható: Mezőtúron: Gbllner Hugó gyógyszerahr un. A fő uton Belcey üt 9. szám alatt egy udvar lakás, 3 szoba és melléképületek, kadó. 'V'<Y/\ LUl: Glóbus legjobb Fe'mtfszltó a vlágon Rendkívül életrevaló, kpróbált, modern ntézményt ajánlunk tsztelt olvasónk szves fgyelmébe a Budapesten VUL Főherceg Sandor-utca 30-k száma alatt fennálló Magyar Otthon penzóban. Évek óta általánosan kedvelt, pompásan bevált család szálló ez, ahol mérsékelt nap áron, (mndössze három koronáért s és fokozatosan feljebb) teljes ellátáshoz és lakáshoz, szépen bútorozott külön bejáratú szobákhoz lehet jutn. Vdékek, akk rövdebb-hosszabb dőt kívánnak a fővárosban tölten, szórakozás, vagy üzlet ügyek ntézése végett, a Magyar Otthon barátságos hajlékaban nyugalmasan berendezkedhetnek. Csoportos jelentkezőknek, utazóknak, turstáknak* hvatalnokoknak és más hvatásuaknak még kvételesebb kedvezmény jár k. Iskolák vakácós, tanulmány krándulása számára egyenesen megbecsülhetetlen a Magyar Otthon 1 4-1Ö Vllamos vlágítás! Tükrös szekrények! hogy arca tszta, üde és bájos legyen 1 A FÖldes-féle Margt réme a főrangú hölgyeknek s kedvenc szí'ptő szere, az egész vlágon el van terjedve. Páratlan hatása szerencsés összeállításában rejlk, a bőr azonnal felvesz és kváló hatása már pár óra alatt észlelhető. Mvel a Földes-féle Margít-Cré* met utánozzák és hamsítják, tessék eredet védjeggyel lezárt dobozt elfogadn, mert csak ven készítményért vállal a késztő mndennemű felelősséget. A Földes-féle Margt-Créme ártalmatlan, zsírtalan, vegytszta készítmény. A bor mndennemű tsztátalanságát, szeplot, pattanást, mteszert, májfoltót, ráncokat stb. gyorsan és bztosan eltávolít, Nemcsak az arcbőr, hanem a nyak, váll és kéz fehérítésére és szépcésére s legalkalmasabb. Nagy tégely 2 korona, kcs 1 korona mnden gyógytárban és drogérában. Készít és postán küld: Földes Kelemen gyógyszerész Arad. Kapható Szarvason : 3 7 Mklós Pál, Bugys Andor, és Gsábrády János gyógyszertárákban. Özv. Tajber Gusztáváénak Ill-k ker. Petofy-utca 7 szám alatt háza elköltözés matt szabadkézből eladó esetleg bérbe*, adó. 3 3, adag 6 fllér. Tourstadoboa 12 adaggal, zsebben kényelmesen hordható alakban 80 fllér. Krándulásokon, spórt-toürákon, hadgyakorlatokon ktlhö szolgálatot tesz. Bármely vízben oldva ktüno lmonádét ad. Készt: KERTÉSZ ERNŐ gyógyszerész kríbtá^i?l 0,lád6 Szabadkán Kapható : Floo*Jt Jóaoofmó úrnőnél Szarvason.

7 1910» áprls 17. SZARVAS ÉS VIDÉKE mmm 4 0 k o r o n á t ó l, WW tó k e z d v e KÁROLY ES Budapest, IV, Ferenczíek-tere 2. szám. 1 B 1 I ' a jelenkor legszebb, legtartósabb, és legtakarékosabb Ha feldűl, elalszk! legbztosabb asztal tűzhelye. A szesz k nem folyhat! ÁRA 4 KORONA. 3-5 Kapható: Kovácsk Károly fűszer kereske&és&bcn Árpád szálló SZARVAS Árpád szálló. Müvet és okos ember nagy súlyt helyez a fogápolásra, mért annak elhanyagolása nemcsak szépség hba hanem egyben undorító szagot ad a leheletnek. Szákorvosok egyöntetű véleménye szernt a heteg fog tovább romlását megakasztja, a száj üreget szagtala "Jtja s a fogakat gyönyörűén fehérít a Sztfaka-féle Mentből fogszappan. Kapható -gyógyszertárakban 1 korért. 3 darabot bérmentve küld 8 korért 3 4 Sztraka gyógyszerész MohoL Kapható Szarvason: (Medveczky utóda) Mklóf Pál gyógyszertárában. Húszar A- lakás, hulóro'/ott K/.ól a, üzlethelység, főváros és vdék íuüatan vétel-eladás és htdeus rodája, BűdaptSt, Zroy-útcza L rcsbaq palota. Külön osvtaly ngatlan, brtok, főváros házak vételére, eladására, cserére. Ezenkívül mndennemű ügyben 5 kor. előleges beküldése mellett útbagazítást, felvlágosítást ad. E czélra külön w\ van. VálaSzbt- nfotmatós osztálya r é Légtnegí)zhatóbb vállalat, rang a aj tnatok. Eláö Cm a kadóhvatalban. \

8 8 SZARVAS VIDÉKE < áprls 17. Hbás lábaknak a legpszelését elvállalom. Utána helyes czpök müzléssel Gyoma. SZARVAS. Kondoros. keszttetnek el. El&őr?)dü í2ípészü2let (az Árpád bazár^helységben), a hol a legjobb anyagból müzléssel készített modern svabásu czpök kaphatók. Jó meghallgatom Cs e'hszra lm vess: azokból az tllaíszerekhől melyek L1TAUSZKY PÁL fodrász teleének k rakat áh a n 1 ál 11 a tó k. I Megrendelések a láb természetes felvétele után (uj eljárás) különös gonddal és zléskel készíttetnek eh Magyar, angol és franca szaksmerettel dolgozom, mut; n a N«gy Mélt. Magyar Kír. Kereskedelm kormány támogatása révén tanultaáyoztaro a czpészet technológáját, mből jeles eredménnyel vzsgáztam. TSztá, fí)otí) fpodqr} n?ü>ka az rányelven}. Kérem a nagyrabecsült közönség ktüntető pártfogását SZŰCS JÓZSEF czípé&z t>estcr. E»y telj user uj üzlet es egy szabadkézből r _. ^ r Cím a kadóban. Schwartz Zakarás grant-, syenjt, márv&nys remékek valamnt építészet kövek raktárát a Lusztg-féleházból áthelyezte a Kossuth Lajos-utcába, a Klen és tschlesnger fatelepére. Alapíttatott 1880-baj. Telefon szám : 16. SÁMUEL ADOLF - f. r papír- es kj u n. R Y A S 0 N, Belczey-ut 9. szám Könyvnyomdámban mndennemű könyvnyomda munkák, u. m.: bál meghívók, eljegyzés és esküvő értesítések, névjegyek, üzlet kártyák, levélpapír és borítékok, számlák, falragaszok, körlevelek és gyászjelentések pontosan és jutányos árak mellett készíttetnek. Szarvas és Könyvkötészetemben mndenféle könyvkötészet munkák egyszerű és díszes kvtelben a legjutányosabb árak mellett gyorsan és pontosan készíttetnek. Iskolakönyvek a legrövdebb dő áfát köttetnek be. Olcsó és tartós munka! Pontos kszolgálás! t * Könyvkereskedésemben kaphatók az összes helybel skolákban használandó tankönyvek, író- és rajszerek. Énekes- es makönyvék nagy választékban* Mndennemű papír és írószerek nagy raktára. Vdék megrendelések pontosan és gyorsan eszközöltetnek, m u Sámuel Adolf könyvnyomdája, Szarvason.

4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme

4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme HU 4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva Kezelés útmutató UltraGas kondenzácós gázkazán Az energa megőrzése környezetünk védelme Tartalomjegyzék UltraGas 15-1000 4 205 044 1. Kezelés útmutató

Részletesebben

Békefi Zoltán. Közlekedési létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság vizsgálati módszereinek fejlesztése. PhD Disszertáció

Békefi Zoltán. Közlekedési létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság vizsgálati módszereinek fejlesztése. PhD Disszertáció Közlekedés létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság vzsgálat módszerenek fejlesztése PhD Dsszertácó Budapest, 2006 Alulírott kjelentem, hogy ezt a doktor értekezést magam készítettem, és abban

Részletesebben

Die Sensation in der Damenhygiene Hasznos információk a tamponokról www.123goodbye.com

Die Sensation in der Damenhygiene Hasznos információk a tamponokról www.123goodbye.com nokról tampo a k ácó form n s no Hasz Mért használnak tamponokat? A tampon szó francául és a szó szernt fordításban dugó. Már a szó s sokat mond. A tamponok körülbelül öt centméteres rudak, amely közel

Részletesebben

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D510 X310 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Tartalomjegyzék A műszer beállítása - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Bevezetés - -

Részletesebben

VIII. ELEKTROMOS ÁRAM FOLYADÉKOKBAN ÉS GÁZOKBAN

VIII. ELEKTROMOS ÁRAM FOLYADÉKOKBAN ÉS GÁZOKBAN VIII. ELEKTROMOS ÁRAM FOLYADÉKOKBAN ÉS GÁZOKBAN Bevezetés: Folyadékok - elsősorban savak, sók, bázsok vzes oldata - áramvezetésének gen fontos gyakorlat alkalmazása vannak. Leggyakrabban az elektronkus

Részletesebben

Szerelési útmutató FKC-1 síkkollektor tetőre történő felszerelése Junkers szolár rendszerek számára

Szerelési útmutató FKC-1 síkkollektor tetőre történő felszerelése Junkers szolár rendszerek számára Szerelés útmutató FKC- síkkollektor tetőre történő felszerelése Junkers szolár rendszerek számára 604975.00-.SD 6 70649 HU (006/04) SD Tartalomjegyzék Általános..................................................

Részletesebben

Ahol mindig Ön az első! www.eon.hu/ugyintezes. Segítünk online ügyféllé válni Kisokos

Ahol mindig Ön az első! www.eon.hu/ugyintezes. Segítünk online ügyféllé válni Kisokos Ahol mndg Ön az első! www.eon.hu/ugyntezes Segítünk onlne ügyféllé váln Ksokos Kedves Ügyfelünk! Szeretnénk, ha Ön s megsmerkedne Onlne ügyfélszolgálatunkkal (www.eon.hu/ugyntezes), amelyen keresztül egyszerűen,

Részletesebben

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI. Felelős szerkesztő > BBBGESI. több gondja van, mint az életben összetört szülők terheinek megkönynyitésére.

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI. Felelős szerkesztő > BBBGESI. több gondja van, mint az életben összetört szülők terheinek megkönynyitésére. gxlil évfolyam. Szarvas, 1912. október hó 20. 42, az&m 6 mmu«" SZERKESZTŐSÉG: CZ ey-t 9. hova a lap szellem részét llető küzlemények ' küldendők. Uyltteraen egy sor közlés dja 50 fllér. Kézratokat a szerkesztőség

Részletesebben

lks~71 ~~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ,~ LU:Lll ;rejl Faragón'é Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője q GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

lks~71 ~~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ,~ LU:Lll ;rejl Faragón'é Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője q GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY Ügyratszám7092-10/2011.v1l1. Ügyntéző: Ferenczné NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTER HVATALA GAZDÁLKODÁS FŐOSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524, (42) 524-540; Fax:

Részletesebben

2. személyes konzultáció. Széchenyi István Egyetem

2. személyes konzultáció. Széchenyi István Egyetem Makroökonóma 2. személyes konzultácó Szécheny István Egyetem Gazdálkodás szak e-learnng képzés Összeállította: Farkas Péter 1 A tananyag felépítése (térkép) Ön tt áll : MAKROEGENSÚL Inflácó, munkanélkülség,

Részletesebben

Leica DISTOTMD510. X310 The original laser distance meter. The original laser distance meter

Leica DISTOTMD510. X310 The original laser distance meter. The original laser distance meter TM Leca DISTO Leca DISTOTMD510 X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Tartalomjegyzék A műszer beállítása - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Bevezetés - - -

Részletesebben

Méhészeti Közlöny ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKLAPJA, MINT. AZ EBDÉLYIGAZDA" ÖNÁLLÓ MELLÉKLETE. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én.

Méhészeti Közlöny ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKLAPJA, MINT. AZ EBDÉLYIGAZDA ÖNÁLLÓ MELLÉKLETE. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. V-ft évflyam. 1890. angusztus 1. 15. szám. Méhészet Közlöny AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKLAPJA, MINT AZ EBDÉLYIGAZDA" ÖNÁLLÓ MELLÉKLETE. Megjelenk mnden hó 1-én és 15-én. A méhészetre vnatkzó közlemények

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM azonosító száma: 029768 Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Szent Antal u. 5-9. Telefonszám: 06-62/241-988 Fax: 06-62/241-505 E-mal: eotvos@hszk.hu Honlap: www.eotvos.hszk.hu

Részletesebben

Schlüter -KERDI-BOARD. Közvetlenűl burkolható felületű építőlemez, többrétegű vízszigetelés

Schlüter -KERDI-BOARD. Közvetlenűl burkolható felületű építőlemez, többrétegű vízszigetelés Schlüter -KERDI-BOARD Közvetlenűl burkolható felületű építőlemez, többrétegű vízszgetelés Schlüter -KERDI-BOARD Schlüter -KERDI-BOARD A csempeburkolat készítésének unverzáls alapfelülete Pontosan, ahogy

Részletesebben

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI. Felelős szerkbb/.ió? Ifj Krecsmárik Endre.

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI. Felelős szerkbb/.ió? Ifj Krecsmárik Endre. TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Bclc/cy-'kl f..szerkesztőség: hova a lap szellem részét llető közlemények küldendők. Nylttérben ee;y sor közlés dja 50 fllér. Kézratokat a szerkesztőség nem küld vssza,

Részletesebben

Az elektromos kölcsönhatás

Az elektromos kölcsönhatás TÓTH.: lektrosztatka/ (kbővített óravázlat) z elektromos kölcsönhatás Rég tapasztalat, hogy megdörzsölt testek különös erőket tudnak kfejten. Így pl. megdörzsölt műanyagok (fésű), megdörzsölt üveg- vagy

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Követeléskezelés Szabályzat Sgma Követeléskezelı Zrt. A Sgma Követeléskezelı Zrt. tevékenység köre A Sgma Követeléskezelı Zrt. 1923-ban, részvénytársaság formában került bejegyzésre, magánosítására 1988.

Részletesebben

VALLALKQZÁSf SZERZ Ő DES ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia és a három kistérség i energetikai koncepció kidolgozása tárgyban "

VALLALKQZÁSf SZERZ Ő DES ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia és a három kistérség i energetikai koncepció kidolgozása tárgyban VALLALKQZÁSf SZERZ Ő DES ESPAN Nyugat-dunántúl Regonáls Energa Stratéga és a három kstérség energetka koncepcó kdolgozása tárgyban " Amely létrejött egyrészrő l a Nyugat-dunántúl Regonáls Fejlesztés Ügynökség

Részletesebben

Philosophiae Doctores. A sorozatban megjelent kötetek listája a kötet végén található

Philosophiae Doctores. A sorozatban megjelent kötetek listája a kötet végén található Phlosophae Doctores A sorozatban megjelent kötetek lstája a kötet végén található Benedek Gábor Evolúcós gazdaságok szmulácója AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 3 Kadja az Akadéma Kadó, az 795-ben alapított Magyar

Részletesebben

A bankközi jutalék (MIF) elő- és utóélete a bankkártyapiacon. A bankközi jutalék létező és nem létező versenyhatásai a Visa és a Mastercard ügyek

A bankközi jutalék (MIF) elő- és utóélete a bankkártyapiacon. A bankközi jutalék létező és nem létező versenyhatásai a Visa és a Mastercard ügyek BARA ZOLTÁN A bankköz utalék (MIF) elő- és utóélete a bankkártyapacon. A bankköz utalék létező és nem létező versenyhatása a Vsa és a Mastercard ügyek Absztrakt Az előadás 1 rövden átteknt a két bankkártyatársasággal

Részletesebben

IMPRESSA C5 Használati útmutató

IMPRESSA C5 Használati útmutató IMPRESSA C5 Használat útmutató Kávé Prof Kft. 1112 Budapest, Budaörs út 153. Tel.: 06-1-248-0095 kaveprof@freemal.hu A TÜV SÜD független német mnôségvzsgáló ntézet Az IMPRESSA kézkönyvének és a hozzá tartozó

Részletesebben

Darupályák ellenőrző mérése

Darupályák ellenőrző mérése Darupályák ellenőrző mérése A darupályák építésére, szerelésére érvényes 15030-58 MSz szabvány tartalmazza azokat az előírásokat, melyeket a tervezés, építés, műszak átadás során be kell tartan. A geodéza

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Indexszámítás során megválaszolandó kérdések. Hogyan változott a termelés értéke, az értékesítés árbevétele, az értékesítési forgalom?

Indexszámítás során megválaszolandó kérdések. Hogyan változott a termelés értéke, az értékesítés árbevétele, az értékesítési forgalom? Index-számítás Indexszámítás során megálaszolandó kérdések Hogyan áltozott a termelés értéke, az értékesítés árbeétele, az értékesítés forgalom? Hogyan áltozott a termelés, értékesítés mennysége? Hogyan

Részletesebben

METROLÓGIA ÉS HIBASZÁMíTÁS

METROLÓGIA ÉS HIBASZÁMíTÁS METROLÓGIA ÉS HIBASZÁMíTÁS Metrológa alapfogalmak A metrológa a mérések tudománya, a mérésekkel kapcsolatos smereteket fogja össze. Méréssel egy objektum valamlyen tulajdonságáról számszerű értéket kapunk.

Részletesebben

TolnAgro Állatgyógyászati Kft. Szekszárd

TolnAgro Állatgyógyászati Kft. Szekszárd 2010 10108 10:31 0674529750 #0554 P.001 1009. TolnAgro Állatgyógyászat Kft. Szekszárd Bztonság adatlap 911155/EEC szernt és a 44/2000. (X. 27.) EÜM rendelet (33/2004. (V. 26.) ESzCsM rendelettel módosítva)

Részletesebben

IT jelű DC/DC kapcsolóüzemű tápegységcsalád

IT jelű DC/DC kapcsolóüzemű tápegységcsalád IT jelű DC/DC kapcsolóüzemű tápegységcsalád BALOGH DEZSŐ BHG BEVEZETÉS A BHG Híradástechnka Vállalat kutató és fejlesztő által kdolgozott napjankban gyártásban levő tárolt programvezérlésű elektronkus

Részletesebben

évfolyam. ïvaa, 1912. szeptember hó 29. 39, szám

évfolyam. ïvaa, 1912. szeptember hó 29. 39, szám évfolyam. ïvaa, 1912. szeptember hó 29. 39, szám TÁRSADALMI ÉS SZÉPIR' UALMI HETILAP. SZEHKfúSZTÖíSICG: u 0 ÜO7Qy-ví '. ' f,va a,a P sellera réí7.!í JlJelf kftzlomenyfk kültjonűök. Nylüerben egy sor közlés

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Harangzúgás idején ELOFIZETES 1 AZ ADÓZÁSRÓL

Harangzúgás idején ELOFIZETES 1 AZ ADÓZÁSRÓL Új gazda(g) 1 H a l e j á r A VADLÉTSZÁM 1 AZ APEH, a Mátrában 9 az orvos... BECSLÉSÉRŐL nterjú a 3. oldalon 3 1 AZ ADÓZÁSRÓL Teendők az 5. oldalon y oldal 17. oldal 2. ÉVFOLYAM 2. S ZÁ M 35 Ft 1993. FEBRUÁR

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

járta, aprít ó é s tuskófuró a NEFA G fejlesztésében

járta, aprít ó é s tuskófuró a NEFA G fejlesztésében ható, max. 140 cm munkaszélességre és 15 25 cm-es munkamélységre készült. A gép üzem próbájára ez évben kerül sor. A műveletcentrkus egyed gépkalakítások mellett nem mondtunk le egy bázsgép rendszerű csemetekert

Részletesebben

III. Áramkör számítási módszerek, egyenáramú körök

III. Áramkör számítási módszerek, egyenáramú körök . Árakör száítás ódszerek, egyenáraú körök A vllaos ára a vllaos töltések rendezett áralása (ozgása) a fellépő erők hatására. Az áralás ránya a poztív töltéshordozók áralásának ránya, aelyek a nagyobb

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

WKff&W & *g- Kskega gxa*ff Y #b*ff & egj***t a 4*" Hírnsrn*k K*ní*re**r* 1999" r-y1f!!'" 't--]..'."sé.*{l '' j.í ' ' '& : '.,t r:,,) 't',] e.'r' '1] :'] r ',] *; "- h,oo ".,.q L,?. F ' '!., r J,L.* ':t

Részletesebben

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI. Felelős szerkesztő: KRECSMÁRIK ENDRE. Laplulajdonos ós kiadó : SÁMUEL ADOLF.

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI. Felelős szerkesztő: KRECSMÁRIK ENDRE. Laplulajdonos ós kiadó : SÁMUEL ADOLF. v - C 18 szá TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. SZERKESZTŐSÉG: jbelgey-u 9 sz4w,.lovft a lap szellem részét llető közlemények kíldendők. Nylttéfben egy sor közlés cjja 50 fllér..kézratodat a szerkesztőség

Részletesebben

4 2 lapultsági együttható =

4 2 lapultsági együttható = Leíró statsztka Egy kísérlet végeztével általában tetemes mennységű adat szokott összegyűln. Állandó probléma, hogy mt s kezdjünk - lletve mt tudunk kezden az adatokkal. A statsztka ebben segít mnket.

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

1.Tartalomjegyzék 1. 1.Tartalomjegyzék

1.Tartalomjegyzék 1. 1.Tartalomjegyzék 1.Tartalomjegyzék 1 1.Tartalomjegyzék 1.Tartalomjegyzék...1.Beezetés... 3.A matematka modell kálasztása...5 4.A ékony lap modell...7 5.Egy más módszer a matematka modell kálasztására...10 6.A felületet

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés A Segítő Kéz Kispesti

Részletesebben

Szerelési és beüzemelési útmutató

Szerelési és beüzemelési útmutató Mndg az Ön oldalán Szerelés és beüzemelés útmutató Napkollektorok SRD. V Vízszntes elhelyezés teraszon és ferde tetőn, karbantartás TRTLOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Műszak leírás.... dokumentácó....... készülék

Részletesebben

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy i ( LEGUJABB QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy 1-= :-: dalkedvelö. :-: 1,,:,1 Megjelent H.-Nl... Vásárhelyen. t Kapható,: Török Pál könyvárusnill "'IL" "Kigyó-u. 2.... ", NYOMATOTT NEMES ÁRMIN

Részletesebben

Baptisták keresztelés*

Baptisták keresztelés* XXIII- évfolyam. Szarvas, 1912. november hó 3. 44. 8zá.m TARSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP..SZERKESZTŐSÉG: Belwey-ut 9, hova a lap szellem részét llető közlemények küldendők. Nylttérben egy sor közlés

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck Thalassa (7) 1996, 3: 118 122 KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL (Részlet) Georg Groddeck Nem gondoltam volna, hogy ily KEMÉNY SZAVAKKAL képes MEGDORGÁLNI, Tisztelt Barátném. Ön világos okfejtést követel tõlem, pusztán

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!" Talán sokunknak az agyába megfordult már a kérdés: miért is kiáltunk szerencse után, amikor meglátjuk a kéményseprőt? Miért

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A mágneses tér energiája, állandó mágnesek, erőhatások, veszteségek

A mágneses tér energiája, állandó mágnesek, erőhatások, veszteségek A mágneses tér energája, állandó mágnesek, erőhatások, veszteségek A mágneses tér energája Egy koncentrált paraméterű, ellenállással és nduktvtással jellemzett tekercs Uáll feszültségre kapcsolásakor az

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

8. Programozási tételek felsoroló típusokra

8. Programozási tételek felsoroló típusokra 8. Programozás tételek felsoroló típusokra Ha egy adatot elem értékek csoportja reprezentál, akkor az adat feldolgozása ezen értékek feldolgozásából áll. Az lyen adat típusának lényeges jellemzője, hogy

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

MŰSZAKI TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Napkollektorok üzemi jellemzőinek modellezése

MŰSZAKI TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Napkollektorok üzemi jellemzőinek modellezése MŰSZAKI TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Napkollektorok üzem jellemzőnek modellezése Doktor (PhD) értekezés tézse Péter Szabó István Gödöllő 015 A doktor skola megnevezése: Műszak Tudomány Doktor Iskola tudományága:

Részletesebben

Szerelési és beüzemelési útmutató

Szerelési és beüzemelési útmutató Mndg az Ön oldalán Szerelés és beüzemelés útmutató Napkollektorok SRD. H Vízszntes elhelyezés teraszon és ferde tetőn, karbantartás TRTLOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Műszak leírás.... dokumentácó....... készülék

Részletesebben

NKFP6-BKOMSZ05. Célzott mérőhálózat létrehozása a globális klímaváltozás magyarországi hatásainak nagypontosságú nyomon követésére. II.

NKFP6-BKOMSZ05. Célzott mérőhálózat létrehozása a globális klímaváltozás magyarországi hatásainak nagypontosságú nyomon követésére. II. NKFP6-BKOMSZ05 Célzott mérőhálózat létrehozása a globáls klímaváltozás magyarország hatásanak nagypontosságú nyomon követésére II. Munkaszakasz 2007.01.01. - 2008.01.02. Konzorcumvezető: Országos Meteorológa

Részletesebben

Bevezetés a kémiai termodinamikába

Bevezetés a kémiai termodinamikába A Sprnger kadónál megjelenő könyv nem végleges magyar változata (Csak oktatás célú magánhasználatra!) Bevezetés a kéma termodnamkába írta: Kesze Ernő Eötvös Loránd udományegyetem Budapest, 007 Ez az oldal

Részletesebben

Fuzzy rendszerek. A fuzzy halmaz és a fuzzy logika

Fuzzy rendszerek. A fuzzy halmaz és a fuzzy logika Fuzzy rendszerek A fuzzy halmaz és a fuzzy logka A hagyományos kétértékű logka, melyet évezredek óta alkalmazunk a tudományban, és amelyet George Boole (1815-1864) fogalmazott meg matematkalag, azon a

Részletesebben

Célérték (projekt befejezésekor) Fábiánsebestyén települési vízmű ammónia mentesítés technológia

Célérték (projekt befejezésekor) Fábiánsebestyén települési vízmű ammónia mentesítés technológia 1. Az ajánlatkérő neve címe: Fábánsebestyén Község Önkormányzat 6625 Fábánsebestyén, Szabadság tér 2. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegez az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerz

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK FELVÁSÁRLÁSI FOLYAMATÁNAK SZIMULÁCIÓJA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A CUKORRÉPÁRA OTKA

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK FELVÁSÁRLÁSI FOLYAMATÁNAK SZIMULÁCIÓJA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A CUKORRÉPÁRA OTKA MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK FELVÁSÁRLÁSI FOLYAMATÁNAK SZIMULÁCIÓJA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A CUKORRÉPÁRA OTKA Kutatás téma 2002 2005. Nylvántartás szám: T0 37555 TARTALOMJEGYZÉK 1. Kutatás célktűzések... 2 2.

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZGAZDASÁGI IRODA ADÓCSOPORT 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Pf: 23., Telefon: (62) 530-100, Fax: (62) 530-191 ADATLAP Magánszemély (egyéni

Részletesebben

mozdulatokkal hol a sínt, hol a kereket kalapálták, míg minden a helyére került.

mozdulatokkal hol a sínt, hol a kereket kalapálták, míg minden a helyére került. A kidaruzásig hátralévő napokon megjavíttattuk a radart, megforrasztattuk a kályhánk meggyengült részeit, tömítettük a szivárgó csatlakozókat, felleltároztuk a készleteket. Nem mellékesen a fiúk remek

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához II. számú melléklet a 7004/2006. (AEÉ4.) APEH irányelvhez ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító

Részletesebben

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás gyakorló 1. osztályosoknak 7. kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az f és a v a szavakban 1. Mit jelentenek a szavak? Készíts rajzot! Másold

Részletesebben

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan:

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan: Bevezető A Szinapszis Kft. a Magyar Gyógyszerészi Kamarával együttműködve piackutatást kezdeményezett, amelynek célja annak feltárása, milyen szerepe van a gyógyszernek illetve az egyéb, gyógyhatású, étrend-kiegészítő

Részletesebben

Jászvidék 6 RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS 2007. június 28. Felhívás kenyérsütô versenyre! Együtt előzzük meg a bajt! A tanév befejeztével biztosan több szabadidő és ezáltal különböző programok fogják várni a gyerekeket,

Részletesebben

Érzékszerveink. Olvasószint: A

Érzékszerveink. Olvasószint: A Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermeknek

Részletesebben

Makroökonómiai eszközök a gazdaságpolitika alkalmazásában: Monetáris és fiskális politika

Makroökonómiai eszközök a gazdaságpolitika alkalmazásában: Monetáris és fiskális politika Makroökonóma eszközök a gazdaságpoltka alkalmazásában: Monetárs és fskáls poltka 2011.05.09. A kétszntű bankrendszer JB = jegybank Jegybankpénz kbocsátásának joga Bankok bankja Monetárs poltka Árfolyam

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. Témazáró feladatlapok 6. osztályos tanulók részére

TERMÉSZETISMERET. Témazáró feladatlapok 6. osztályos tanulók részére termeszetismeret 6:Layout 1 4/15/11 2:51 PM Page 1 Lakotár Katalin TERMÉSZETISMERET Hazánk nagy tájai Témazáró feladatlapok 6. osztályos tanulók részére Évfolyam 5 6 7 8 9 10 a ta nu ló ne ve 1 termeszetismeret

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az egészséges életmód és környezetünk védelmének kialakításában,

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

,...,q 3N és 3N impulzuskoordinátával: p 1,

,...,q 3N és 3N impulzuskoordinátával: p 1, Louvlle tétele Egy tetszőleges klasszkus mechanka rendszer állapotát mnden t dőpllanatban megadja a kanónkus koordnáták összessége. Legyen a rendszerünk N anyag pontot tartalmazó. Ilyen esetben a rendszer

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Statisztikai. Statisztika Sportszervező BSc képzés (levelező tagozat) Témakörök. Statisztikai alapfogalmak. Statisztika fogalma. Statisztika fogalma

Statisztikai. Statisztika Sportszervező BSc képzés (levelező tagozat) Témakörök. Statisztikai alapfogalmak. Statisztika fogalma. Statisztika fogalma Témakörök Statsztka Sortszerező BSc kézés (leelező tagozat) 2-2-es tané félé Oktató: Dr Csáfor Hajnalka főskola docens Vállalkozás-gazdaságtan Tsz E-mal: hcsafor@ektfhu Statsztka fogalmak Statsztka elemzések

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINT SZÖVEGALKOTÁS 180 perc SZÖVEGALKOTÁS Figyelem! Az alábbi feladatok közül csak egyet kell megoldania. Kérjük, húzza alá, melyik feladatot választotta!

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

FITA Terepíjász Útmutató

FITA Terepíjász Útmutató FITA Terepíjász Útmutató Tartalom Bevezet Pálya ésterep íjászat összevetése Fel és lefelé lövés Lövés lejtn Hogy becsüljünk távolságot - A céltábla nagyságának meghatározása - Távolságbecslési eljárások

Részletesebben

A NYOl\iOZAS BEVEZETESE.

A NYOl\iOZAS BEVEZETESE. I, A NYOl\iOZAS BEVEZETESE. Az általános szolgálati határozványok VII. 4. pontja kötelességévé teszi a csendőrségnek minden közbiztonsági zavar előfordultával azonnal a hely szin ére menni, magát gyorsan

Részletesebben

Elosztott rendszerek játékelméleti elemzése: tervezés és öszönzés. Toka László

Elosztott rendszerek játékelméleti elemzése: tervezés és öszönzés. Toka László adat Távközlés és Médanformatka Tanszék Budapest Műszak és Gazdaságtudomány Egyetem Eurecom Telecom Pars Elosztott rendszerek játékelmélet elemzése: tervezés és öszönzés Toka László Tézsfüzet Témavezetők:

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Dermovate kenőcs klobetazol-propionát

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Dermovate kenőcs klobetazol-propionát Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Dermovate kenőcs klobetazol-propionát Mielőtt elkezdené alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, amely az Ön

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: Vl 569-412015.; Vl 706-512015. Előadó: dr. Bacsáné, Fazekas István,

Részletesebben

LR LOGÓS KOLLEKCIÓ LR Partnerek részére

LR LOGÓS KOLLEKCIÓ LR Partnerek részére LR LOGÓS KOLLEKCIÓ LR Partnerek részére Kabinbőrönd Legyen szó hosszúhétvégéről, akár egy üzleti bemutatóra szánt termékekről és nyomtatványokról, a könnyű bőröndbe gond nélkül be tudsz pakolni! 2 keréken

Részletesebben

Balogh Edina Árapasztó tározók működésének kockázatalapú elemzése PhD értekezés Témavezető: Dr. Koncsos László egyetemi tanár

Balogh Edina Árapasztó tározók működésének kockázatalapú elemzése PhD értekezés Témavezető: Dr. Koncsos László egyetemi tanár Balogh Edna Árapasztó tározók működésének kockázatalapú elemzése PhD értekezés Témavezető: Dr. Koncsos László egyetem tanár Budapest Műszak és Gazdaságtudomány Egyetem Építőmérnök Kar 202 . Bevezetés,

Részletesebben

Merev test mozgása. A merev test kinematikájának alapjai

Merev test mozgása. A merev test kinematikájának alapjai TÓTH : Merev test (kbővített óraválat) Merev test mogása Eddg olyan dealált "testek" mogását vsgáltuk, amelyek a tömegpont modelljén alapultak E aal a előnnyel járt, hogy nem kellett foglalkon a test kterjedésével

Részletesebben

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN GHESAURUS Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN rec.iti Budapest 2010 3 A kötet megjelenését támogatta Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a szerzők

Részletesebben

Budai ófár. A jelenlegi zsidó közéletet elnézve, az emberek többségének az jut eszébe, hogy ez

Budai ófár. A jelenlegi zsidó közéletet elnézve, az emberek többségének az jut eszébe, hogy ez allen lw rg Díj Raou be Budai ófár * 20 1 0* A B.Zs.H. Budai Körzetének Havilapja 2014. november 5775. H.esván-Kiszlév XVI. évfolyam 8. szám Álom Verő Tamás: Álom 1. oldal Imaidők és Jahrzeitok 2. oldal

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

2016.05.02. A GASZTRONÓMIA JELENTŐSÉGE GASZTRONÓMIA AZ ELSŐ KÖNYVEK A GASZTRONÓMIÁRÓL

2016.05.02. A GASZTRONÓMIA JELENTŐSÉGE GASZTRONÓMIA AZ ELSŐ KÖNYVEK A GASZTRONÓMIÁRÓL - és vacsorára mit kapunk? - ez az idős hölgy cukorbeteg! - ha kérhetném, valami száraz hús legyen inkább, a Bakonyit már ismerjük. - van a csoportban két vegetariánus! - sertéshúst ne, mert mohamedánok.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 31/2015.(XI.20.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ és JÓTÁLLÁSI JEGY a Toldi T-ECO-5.5-B típusú kályhákhoz.

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ és JÓTÁLLÁSI JEGY a Toldi T-ECO-5.5-B típusú kályhákhoz. Jótállási felelősségünk kizárása: Kérjük, maradéktalanul tartsa be a kezelési és használati útmutatóban foglaltakat, az eltérő használat és kezelésből bekövetkezett hibára garanciális javítást nem vállalunk,

Részletesebben

A Hl HŐSEINK. B nyugati harcszintéren PMpmpw»pif'»p'nn i»r Tanulmány. A sárga bérdés. ÚJ KÖNYV! Magyar katonatisztek hőstetteit örökíti meg

A Hl HŐSEINK. B nyugati harcszintéren PMpmpw»pif'»p'nn i»r Tanulmány. A sárga bérdés. ÚJ KÖNYV! Magyar katonatisztek hőstetteit örökíti meg Of^ -rj ^ 656 VASÁBNAP ÚJSÁG. 4. SZÍ. 96. 63. AVTOLYAM. Baaagaasaggasaaagaa^^ Most megjelent érdekes újdonság: Á ^. Őrzzük meg hős halált />#// kedvesenk emlékét!! A sárga bérdés Emberföldrajz és poltka

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bbasmeret aapok Bbasmeret aapok 1 Isten 2 Jézus Krsztus 3 Szent Szeem Szentháromság 4 A Bba 5 Az Ember 6 Bűn megvátás 7 Újjászüetés, megszenteődés 8 Betötekezés Szent Szeemme 9 Kegyeem 10 Ht 11 Krsztus

Részletesebben

Nyeregetetős csarnokszerkezetek terhei az EN 1991 alapján

Nyeregetetős csarnokszerkezetek terhei az EN 1991 alapján BME Hdak és Szerkezetek Tanszék Magasépítés acélszerkezetek tárgy Gyakorlat útmutató Nyeregetetős csarnokszerkezetek terhe az EN 1991 alapján Összeállította: Dr. Papp Ferenc tárgyelőadó Budapest, 2006.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben