(J mezőgazdasági fyitel az agrárprogrammban.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(J mezőgazdasági fyitel az agrárprogrammban."

Átírás

1 J? XXI, évfolyam, «mm'-'t Szarva», 19X0, árls hó 24. s.yvtaatow.aua 1 K^u^ttfaíaü^ c^'j^oteaaaramawffjw wgaa aeskess 17. szám. TÁRSADALMI ÉS SZÉFIRODALMI HETILAP. ISní'/ey-ít SZKMKKSZTÖSKür hova a lap turejlemí rcm/ét llető kuzleraerjyek kumnndok. ' NyKterbcn egy sor közlés dja ṛ >u fllér. Kézratokat u szerkesztőség nem klcl vasza, írn M 11 fct l, g7>7rbrfr?l, ararhrgargrf.t;a,r.m> J^BLU I. U f «Ifetö N7trk-.»7.!. ;! Sámuel An.or. tassmasssü A költők gyakran engedk meg maguknak azt a fényűzést, hogy ks dalakban lantjukra támaszkodjanak, avagy felajozzák a berozsdásodott húrokat, sőt szögre akasszák a csodálatos portékát De gaz Jantot*"~az utolsó évszázadban még ember fa nem látott. A költők maguk sem tudják, hol kapn ezt a szerszámot Annál különösebben hangzk tehát a hr, hogy Szarvason egy valóságos lanto loptak el. Lant Szarvason? k htte volna. De ha már gy van, tudomásul vesszük a jelentést és tsztelettel hajlunk meg Szarvas előtt, kt a magyar Parnasszusnak neveznének k, ha ha a hírben egy ks kellenetlen rraellékz nem volna. A lantot ugyans nem költőtől, még csak -novellarótól, sőt dalártól sem lopták el, hanem egy orvostól. Hogy kerül a lant a doktorhoz? mt keres a cspeszek, a karbolos üvegek között? Nem lehet az másként: a lant beteg, nagy beteg, aknek hathatós orvosságra van szüksége, Ilyen szempontból már értjük mért kalandozott el a különös jószág s ha hébe-hóba leülünk verseket olvasn, akkor még jobban értjük. Tömérdek sok embernek van sorsjegye anélkül, hogy vele főnyereményt csnáln. Ez azt bzonyítja, hogy a főnyereményhez maga a sorsjegy még nem elegendő. Hasztalan van sorsjegyed, rá vagy bzva a véletlen szerencse ötletére, amelynek abszolúte nncs veled szemben semm kötelezettsége. Főnyereményt csnáln tehát még sorsjegygy:l s derekas feladat; annál hatalmasabb sorsjegy nélkül. És Ltauszky ur Szarvason > meg cselekedte, ü főnyereményt csnált anélkül, hogy sorsjegye lett volna. Ha megeshetk, hogy nem KIADÓHIVATAL: IJelh'/py-ut 9. axántí hnz, hova az elö/.elés és a hrdetés penztk küldendők. Klöuzetes dj: Egész évre 8 K. Fél évre 4 K. Nyeuyel evre 2 K. I^yes szám ara : 20 fllér húzzák k a sorsjegyét annak, aknek van, mért ne eshetnék meg, hogy khúzzák azét, aknek nncs? (J mezőgazdaság fytel az agrárprogrammban. M e z ö ga z dasá g tern ei ésün k, m n t a közzétett agrárprogtamur.gegállaptja csak ugy állhatja meg u külfölddel a ve.senyt, s csak ugy küzdhet meg a termelés költségeknek, a munkabéreknek szakadatlan emelkedésével, ha fokozatosan belterjessé válk. Hazánk mezőgazdasága a kedvező természet erők felhasználásával még nagy aránya fejlődésre képes, de kell s fejlődn, ha azt akarjuk hogy a magyar föld a foyton szaporodó népességet p! tartsa s e mellet lehetővé tegye az emelkedő gények' kelégítését s. Arra kell törekednünk, hogy mnden füszáll helyen kettő teremjen, hogy a gazda tökéletesen kaknázza a föld termő erejét. Ám Ad sen)pter)an?. Láttam egy lapot az Élet könyvéből: Álmos tengernek rest, sma hátát ; És be volt rva és rtunk rá tovább Gondos munkával cfra crádát, Dalos betűket és véres szavakat, Mndent, mről az ember álmodk, Ugy róttuk, véstük, hogy eldaloljanak, Sírjanak rólunk örök napokg. É történt egyszer, tán oka sem volt rá - Nyújtózott egyet a tunya tenger, Aztán elphent, a háta üres volt S uj betűket rótt rá az új ember... Sámuel Vdor. l OS«_. _ T A R C.A- Ezer napverte kemény dák, ezer élénk pros-fehér sapkák, sznes dresszek, fjúság, tavasz és Oláh Mklós neve. Ez mnd egy, égy összeolvadt fogalom, legalábbb nekünk, tornász-tantványoknak, akk gyurtuk, acéloztuk magunkát, nékünk egy, amnt egy a derüzáporbán, boldogságunkban szemünk előtt a nagy zavartalan kék égbolt, amnt egy a különböző hangulat-árnyalatokat magába huzó frís verőfényes színfolt, egy és egy. Nem ok nélkül látszk egynek. Oláh Mklós, ak ura volt az erőnek, ébresztett fel bennünket erőnk öntudatára. Fejlesztette bennünk az eleven, vérbel életet, a lendületet, az akaratot, a küzdelmet. Ifjuságunk, tavaszunk ' pedg lendület erőduzzadás nélkül nem volna egy bevégzett egész, mert hányoznék belőle az életnedv, az erő, am vrulóvá változtatja az fjúságot, m nélkül nncs fjúság. Eltűnő május soh' sem lesz május frsesség, ébredő erő. nehéz bmbókat bontó sugárkévék nélkül, emléke«nkben pedg am dák évenk, tavaszunk nem tavasz az Oláh Mklós neve nélkül» am symboluma fjúságnk ktörő, féktelen erőforrásának. II. Oláh Mklós nncs többé. Mozdulatlan * halott. Szép halott lehet Nagy szótalan méltóságos, komor, amlyen az életben volt Ö s örökmuzdulatlan, ak egész életén át mnden apró degsejtett mozgásra ösztökélt. Szép halott lehet. Kemény keblén a tantvá- Kapható Szarvason: Sámuel Adolf könyv- és paprkereskedésében (Belczey-ut 9. szám), valamnt * mndén nagyobb dohány tőzsdében.

2 0 SZARVAS ÉS VJDJÉKE áprls 10. de a termelésnek lyen magas fokra fejlesztése a szakértésen kívül jelentékeny pénzbefektetést követel. A befektetésre alkalmas pénzt pedg csaks jól szervezett htel bztosthatja. A htel két féle, úgymnt ngatlan jelzálog htel és személy htel. A magyar gazdának ma tulajdonképpen csak az előbb áll rendelkezésére, az s gen gyakran terhes feltételek mellett. A személy htel szervezetélek képítéséről kellő mértékben még nem történt gondoskodás, csak ujabban gyekeznek htelszövetkezetenk anyag erejükhöz mérten e hányt pótoln. Az Országos Központ Htelszövetkezetben tömörü lö, egyre növekvő számú mezőgazdaság szövetkezetnk azonban csak akkor fognak gaz eredményeket felmutathatn és hvatásuk szernt a ksember javára üdvös tevékenységet kfejthetn, ha központjuk anyag megerősítéséről törvényhozás uton gondoskodunk. Legcélravezetőbbnek látszó mód erre az, hogy a kormányt törvény kötelezze megfelelő nagy kamatmentes pénzösszegnek az Országos Központ Htelszövetkezetnél való állandó elhelyezésére, amre mnden nehézség nélkül módot nyújtanak a mndenkor pénztár készletek. A m a jegybank kérdését llet, az Országos Magyarország Egyesület smételten az önálló magyar jegybank felállítása mellett foglalt állást. Kellő bztosítékot követelt azonban egyúttal arra s, hogy az önálló jegybank megszervezése alkalmas dőben, kellő előkészítés után és gazdaság életünknek mnél kevesebb megrázkódtatása utján történjék, s hogy ez az önállóstás sem állam htelünkre, sem magán htelvszonyankra káros befolyást ne gyakoroljon, De tekntet nélkül arra, hogy a törvényhozás az Osztrák Magyar Bank szabadalmának megújítása vagy önálló nemzet jegybank felállítása mellett foglal el állást, a magyar gazdatársadalom követel, hogy a jegy kbocsátó ntézet szabadalma fejében oly reformok életbe léptetésére köteleztessék, a melyek a gazda személy htelgényenek megfelelő kelégítését lehetőleg bztosítják. Az egyk eszköz volna e célra az a programmunkban emtett kkötés, hogy a jegybank alaptökéjének meghatározott részég tartozzék hosszabb lejáratú gazdaváltókat s leszámítoln egy bejegyzet szövetkezet cég jótállása mellett. Nem szorul bővebb magyarázatra, mennyvel olcsóbbá tenné a gazda htelét az ly ntézkedés, mely tömérdek felesleges közvetítő és uzsorás kzárásával ép ugy közvetlenül ömlesztené a mezőgazdaság erejébe a gazdaság éltető erőt, mnt a hogyan ezt a kereskedelm körök élvezk. A htelre szoruló mezőgazdaságnak egy másk forrást az ngó jelzáloghtel ntézményének törvényes megalkotása ugyans lehetővé tenné a gazdáknak ngó vagyonuk, állatállományuk termények elzálogosítását oly képen, hogy azok az elzálogosítás tartama alatt s brtokukba maradjanak. Ilyen ngójelzáloghtel nyújtására feljogosítandó közhasznú szövetkezetek olyan dőben, a mkor a gazda egyébként nem képes pénzhez jutn, reménybel termésére hzlalóba állított állatállományára, vagy gazdáság felszerelésére, ezek jelképes zálogul lekötése ellenében, előleget adnak és mnt több degen állam példája mutatja, áldásos módon htelszük- szolgálják a mezőgazdaság ségletét. Az olcsó htel, a kellő dőben rendelkezésre álló és e mellett okszerűen felhasznált htel valóságos áldás a mezőgazdaságra, mert parlagon heverő területeket termékenyt meg és gyümölcsöt fakaszt ott, a hol nélküle csak svár pusztaság maradna. Rajta leszünk, hogy' htelélelünk fejlődése, mezőgazdaság htelügyünk eladózhatatlan képítése ly rányban üdvös hatással legyen egész nemzet termelésünkre. (J szőlő termés és az agrárprograrnru Magyarország szőlőbrtokosanak a száma A segédmunkások fgyelembe vételével re leheljük a bortermelésben érdekelt családok számát. Egy családot átlag négy lélekkel számítva, azt látjuk, hogy közel három mlló lakos jövedelmének egyedül, vagy legfőbb forrása a bortermelés. Már ez a számadat s eléggé mutatja, hogy mlyen órás jelentősége van nálunk a bortermelésnek, és mlyen fontos ránk nézve az, hogy termett borankat jól értékesíthessük. Sajnos lelksmeretlen borpancsolók órás károkat okozlak a magyar szőlőtermelőknek azzal, hogy hamsított talokat hozlak forgalomba és a magyar borok hrnevét megrontották, fogyasztónkat vsszarasztották. Kszámíthatatlan kárt szenvedtünk e matt. nyok csodálkozó sápadt vrága. Hogy s kerülhettek de gyönge, elhulló vrágok? Páncél volt e kebel. De k tudta, hogy alatta.a szív oly gyenge. Annyra, hogy ez a szv egyszer meg s ölhet. Oly gyenge, mnt egy poétáé. Hsz az volt. III. Május van. Emlékezem. A zöldbeborult népkert fölrad egy dáktrombta hangjától. Sorakoznak a vörös-fehér nges dákok. Peckes, kevély tartású legények. Teljes fegyelmezettséggel katona rendbe állanak. Gyorsan a parancsszó s elhangzk és ütemes dobszóra katona gyakorlatokat látunk. Utána lelkes, meleg taps. De ez már ugy látszk a következő számnak szól. Forró, vllanyszerü áram fuf át a nézőkön, feszült várakozás az arcokon, a szemekben szkrázk a május aranysugár... és egyszerre rckarok magasan lengetnek hullámszerűen habfehér,, atlasz-selyem övekét... a dsztornászok a füzér-táncokat mutatják be, A zene meg játszk. Mntha egy pllanatra a Remény hlete járna tt. Zene, csodálatos rthmuson épült tán, fjúság, május: m kell ehéz még: a hatás határtalan. A füzér-táncokat megujráztatják, Ezek az Oláh Mklós alkotása, A tornatanár és a költő alkotása. Különös táncok, mozdulatok, amnőkben magyar rthmus-erő, ruganyosság, temperamentum példátlanul nylatkozk meg, olyan táncok, amelyekben mnden mozdulat, lendület, a kedély, az érzelem, a hangulat reflexe, mnden mozdulat, gesztus vonatkozásban van gondolatokkal, érzésekkel. Valósággal könnyüröptü tánc-dalok amelyekben a sorok a testnek rtmkus hajlása, vonala, ríme pedg a lábdobbanások. Oláh Mklós szaktudásának, gaz nagy qualtásanak ezek a legszebb megnylatkozása. Széles e hazában járják az ő füzértáncat. S mg e táncok hullámzó, könnyed lejtésre hajtják az Csak legújabban kaptunk' ezek ellen hatékony törvényes védelmet az év bortörvényben, mely a panegyk fjúságot a másk után, csak az alkotó marad ezután örök-mozdulatlan.... IV. Mester volt. Igaz tornatanár, ak a test kultuszt, mnt tudományágat szakmunkákkal gazdagította. Mester: egyszer fején rostélyos ssakkal, mellén domború plasztronnal, kezében csllámló karddal, mnt oktató-vvó, másszor fején tarajos ércssakkal, kezében vésztjósló síppal, mnt úr a lángok felett. Mndg más. De mndenütt gaz érték. V. És mndenknek: tekntély. A fatal tanítványok pedg megcsnálják a hallgatag, látszólag komor tanárról a portrat, amely merész, nagyvonalakban ve. Ez a portrat az gaz, amelyre a szeretet meleg, forró sugara hull. Dt, Sámlt Károly.

3 1910» áprls 17. SZARVAS ÉS VIDÉKE csolásnak és a hamsításnak mnden fogását büntetésekkel sújtja. De alg lépett életbe ez a törvény már s mozgolódn kezdtek egyes kereskedő körök. Panaszkodnak a törvény szgorú ntézkedése ellen, azokat a kereskedelem ellen ntézett merényletnek nevezk s mnden erejüket megfeszítk, hogy vsszacsnálják azt az aranykorszakot, mkor az EngeJ-féle kereskedők nagy vagyont harácsolhattak össze a borpancsolásból. Ezt a mozgalmat, mnt a közzétett agrárprogramra javasolja teljes erélylyel vssza kell utasítanunk A floxera által elpusztított szőlők helyreállítása órás áldozatokba kerül s most, mkor gazdánk a tengerny munkát és pénzt befektették odajutottak, hogy nem tudják borakat eladn, A legfnomabb hegy borokkal telt hordók garmadája hába várja a vevőt. Nemcsak a külföld vesztette el bzalmát borank ránt, ele a belföld fogyasztás s romlott. Mert hába adja a gazda olcsón a mustot, a ksfogyasztó mégs alg br tszta és olcsó borhoz jutn. Kap ellenben drága pénzért hangzatos név alatt olyan élvezhetetlen folyadékot, mtől nem hogy megjönne, de elmegy a kedve. A szölőkölrsönökkel terhelt gazda pedg majd megfullad a saját nyakán maradt borában. Ilyen vszonyok között ugy a termelőknek, mnt a fogyasztóknak órás érdekük, hogy a borkezelés tsztaságát és a forgalomba hozott talok valódságát a lehető legéberebb ellenőrzés bíztostsa. Az erre szolgáló törvényes védelmet tehát nem hogy feladnánk, söt közérdekből annak teljes szgorral való végrehajtását követeljük. A borpancsolás ellen védekezünk azzal s,hogy magas vámokkal gyekezzünk megnehezíten a mazsolaszőlő behozatalát, mely kválóan alkalmas a borok édestésére. Az gy édesített borokat azután hegy borok elnevezése alatt hozzák forgalomba s ezzel hegyvdék termelőnek tsztességtelen és tűrhetetlen versenyt okoznak. Rég törekvésünk a bortaladó törlése, vagy legalább leszállítása. Ezt a követelést fenntartjuk a jövőben s. Meggyőződésünk, hogy ennek az adónemnek tőrlése utát nagymértékben emelkednének a borfogyasztás s á fejlődő szőlőtermelés még sok ezer és ezer magyar családnak bztosthatna megélhetést. A szőlőtermeléssel foglalkozók adózóképessége pedg növekednék ugy, hogy a mt az államkncstár a vámon elveszít, azt csakhamar a réven nyerné meg. Mnden ntézkedés, mely a bortermelés érdekét szolgálja, tulajdonképen a szocáls poltka körébe vág, mert a szőlőmvelésben érdekeltek túlnyomó nagy része ksbrtokos, a kknek gazdaság és társadalm, helyzetén, javüan mndenekfölött álló kötelességünk. Kékszemű MeUtta! Aranyhajad hullámaba Érdes karomat ha bevájom ; Olyan az, mnt egy evezö-rud Létem vzén szőke hajáron... Olyan szmbólum édes, e kar Hajadba, mely elföd véd, betakar Olyan szmbólum, e kar. Kékszemű Meltta! Két vaskos karomba fonom be Rngó-szál derekad öle lón : Olyan az, mnt egy vasjegyqűr Mt Isten adott nászúnkra kelőn... Olyan szmbólum, édes, e kar, Befon, átkarol, betakar Olyan szmbolum } édes, e. kar. Kékszemű Meltta! Karodat karomba ha zárom $ csontos malem érz a kebled: Olyan az mnt két szoros láncszem, Mt hlet szent heve verhet... Olyan szmbólum, édvs, e kar, Egybefüz át karol, véd, betakar Olyan szmbólum, «édes, e kar. Kélcszemü Meltta! S ha munka kerék megőrl majd Karom robotos éltem-malmán: Olyan lesz az mnt forró hála Szerelmünk győztes dadalmán! Olyan szmbólum, édes, e kar, Megáldj átkarolj véd 1 betakar Kála-szmbolum, édes, e kar. tj. ReUter Ferenc HÍREK. Pártgyülés a Központbán. Az elmúlt vasárnap a függetlenség párt rendkívül népes gyűlést tartott a Központ helységébén. A párt számottevő tagja mnd megjelentek, Dr. Hav ár Gyula a párt szervezkedéséről tett jelentést, Dr. Dáncs Szlárd pedg lelkes beszéddel buzdította a függetlenség eszmék hvet arra, hogy a párt jelöltjét, Iíavár Dánelt támogassák, Hav ár Dánel hosszabb beszédben cáfolgatta az ellenpárt híreszteléset a buzdította a megjelenteket az elvekhez való törhetetlen ragaszkodásra. Kovács János brú okos és larlalmns b< szédet ntézett a párt lelkes tagjahoz, mre a gyílu's a képvselőjelölt éltetésével véget ért. Szarvas község állam segélye, A városok részére a törvény r hozás által megszavazott és«szétosztott korona állam segély arra ndította a községeket, hogy az államtól hasonló segélyt, kérjenek, mvel ugy na/on ndokok a községek s gé]yezése mellett s szólnak melyek a törvényhozást a városok segélyezésére késztették. A belügymnszter Szarvas nagyközségének ly rányú kérelme folytán most kmondotta, hogv a kívánságot nem teljesíthet, mert a 2.000:000 korona kfejezetten a törvényhatóság és rendezett tanácsa városok részére engedélyeztetett, más költségvetésletc megszavazott összeg pedg nem áll rendelkezésére. Előadás. A m. kr. áll polgár- és elem leányskola tanulmány krándulás és segély alapja javára előadást rendez május 7-én a város színkörben a következő m usorral: 1. Prologus. Mondja: Cséke Ilona IV. el. o. n. 2. Vrágtánc; bemutatják az elem skola 1. II. oszt. növendéke. 3. Mese. 4. Rokon." Vígjáték. Irta: Lőcse Emma. 5. Békák králya. Tréfás szavalat énekkeh Irta: Hackl N. Lajos. 6. Apolló jourt ad. Bohóság, Irta: Mársíts Rozna. 7. Tavasz ünnepe. Daljáték. Irta: Hazslnszky Gusztáv. Hégség lelet. A rég leányskola helyén álapásás alkalmával 2 3 m. mélységben a munkások érdekes leletekre bukkantak. Ló, szarvasmarha, szarvas és juh vázrésze, továbbá 2 drb. ember combcsont, korsófej, ekerészek, zablatöredékek kerültek felszínre. Krecsmárk Endre tan. kép k tanár e maradványokat megvzsgálta a lelet régségéből azt következtet, hogy azok a török uralom dejéből származók, még pedg* abból az dőből, mdőn a török által a Körös partján épített palánkért a keresztyénség többször összetűzött a törökkel s egy ly össze tűzés alkalmával a& ellenség által leölt jobbágy ház állata s gazdaság eszköze kerültek a földbe rendetlen összevsszaságban. Önyylhossag. Kovács Jánosné, Ltauszky Mára szarvas 3ft éves földmves asszonyt halálba kergette súlyos és gyógyíthatatlan szívbaja. Kondoros tanyáján e hó J 9-én felakaszt totta magát. Mre észrevették halott

4 Lopás, F. hő 19-ének éjjelén Delhrtnv Béla Belícvzev 7 szám alatt lakására smeretlen tettesek behatoltak és nytva hagyott kamarából mntegy 100'korona értékű ruhaneműt elemetek. Az áronnal megndított nyomozás a ruhák legnagyobb részét megkér tette és a tettesek elfogását s valószínűnek gér. 1Xwgvm*$my» A szarvas ág. h, ev. tanítóképző ntézet önképzőköre május hó 4 én az Árpád szálló dsztenné ben nagysz ahá su bargverseny t fog rendezn tánccal (gy bekötve. A meghívók már szétküldettek, Á rendkvül élvezetesnek Ígérkező hangverseny ránt áitalános érdék 1 ödés nyvánu 1 mndenfelől s remélhetőleg a legkedvesebb május mulatságok közé lesz sorolható. Tz. Öcsödön a rnult hét szom batján Izbék G. Lajos házában tűz ütött le. A tető egészen leégett. A kár mntegy 800 korona, mely bztosítás utján megtérül. TJj postaügynökség. A nagyvárad postagazgatóság a nagyszén ás-uj puszta pos taűgy n ökség vezetésé ve Kéry József állam tanítót bízta meg. A község azon kérelmét, \ hogy a postaügynökség Kscsákó vasút állomáson létesíttessék, a kereskedelm mnszter szolgálat és egyéb szempontokból nem teljesítette. Iparoktatás szakfelügyelet. Szűcs Izsó nagyvárad parskola gazgató, mnt az paros tanoncskolák kerület szakfelügyelője áprls 23-án meglátogatta a szarvas paros tanoncskolát, átnézte a tanoncok raj- * zat, # Írásbel gyakorlotat, számtan füzetet,. meghallgatta az paros tanoncskola tanítást s a tantestülettel értekezletet tartott. Az értekezleten megtette az paroktatás gyakorlat rányára vonatkozó javaslatat. A szakfelügyelő elsmerését fejezte k az gazgatóm k az skola rendes vezetése, a tantestületnek lelksmeretes kötelesség teljesítése, s a községnek mnt skola fentártónak áldozatkészsége ránt. Megbízta az gazgatót, hogy a tantestülettel egyetérlőleg hassanak oda, mszernt í, rajztanítás célszerűség szempontból vásárnap délelőtt tartassék, a közsmeret osztály októl függetlenül el k ül< ; ~ ítve, a rajz ügyesség szernt csoportosítással vezetessék, s amennyre csak kvhető a szakrajzot arra képes, az llető parágban gyakorlatlag s jártas parosok oktassák. E tekntetben maga a szakfelügyelő s érntkezett s a technológa muzeum tanfolyamat végzett Szűcs József cpész és Szlovák Mhály szabó parosokkal, akk a legnagyobb készséggel ajánlták fel közreműködés! ket* Mnden, esetre örvendetes haladásnak a jele ezen körülmény s a jövő parosa-ág érdekében óhajtandó, hogy az összes parosok érdeklődést tanúsít«sanak az parskola Iránt, legeínő sorbán azzal, hogy tanoncakat rendesen és «pontosan küldjék az skolába, Szűcs szak felügye I ő n ek a n egj el e n^se ge) jó hatással volt a tantestületre, kváló szakértelme, a gyakorlat élet alapos smeretére valló javaslata még nagyobb érdeklődést munkakedvet keltettek az ípa akol a n élmény ránt. Párbaj a pusztán. Idősb. Gere Lajos öesml magyar a mult év október 20-án felcsa pott Iha pászt orluk. Jelentékeny agaságu bnseregét khajtotta a pusztára és gyönyörködött benne, hogy a gágogó jószágok mlyen jó étvágygyal -cspdeslc a frss fűszálakat. M urengém'ből egyszerre durva hanc víhsatolta fel : Nem tudja kend, hogy tt nem szabad legeltetn? Gere odanézett. Cstkö Bén állott I előtte, a mezőőr. Mért ne szabadna? Tálaszolt hetykén Gere. ez a puzsata mndenké. - De nem ugv van ám hanem vagy zálogot adjon kend, vagy behajtom a lbákat a községházára. ^Hajtja be a.... Csekő hrtelen közbevágott, melőtt Gere elmondhatta volna a mondókáját Keményen összeszólalkoztak, aztán ölre mentek. Gere erősebbnek bzonyult mert földre teperte a csőszt és alaposan elnáspágolta. Hatóság ellen erőszak bűntettével vádolta a kr. ügyészség az öreg Gej ét. A törvényszék a'/onban a b/onvtás kegészítése céljából megkureste a járás főszolgáhrót, hogy Csekő fölesketett mezőőr-e? A vá'asz az volt, hogy nncsen fölesketve. A törvény értelmében pedg az eskü né'kül közalkahnazottakat nem lobet hatóság személyeknek teknten* Ennélfogva a brós% Gere Lajost a vád ától felmentette. Szarvason órák és ékszerek legolcsóbban beszerezhetők Ö2V. LESZICH KÁLMÁNKÉ Órás és ékszerész üzletében (Uéthy^féle ház) a főgmnázum közelében, Nagy raktár mndennemű órákban és ékszerekben. Javítások pontosan és lelksmeretesen eszközöltetnek. 4. A gyernelcnap ok. Az országos gyermek védő lga központ b mu sága fel1< érte A m brus San dor alspánt, hogy a gyermeknapok megye rendezését vállalja smét magára* A gyermek napokat községen k é í: a helybzottságok fogják előkészíten, Természetes jég. A község jéggyár felépítéség előáll6 nagy jég^züksegetet elégít k a Grünwald cég által a Tá'rából rendek természetes jég'., mev undn reggel 5-ttfl 6 órág nevezett cég üz 1etbelys gében kapható. A jegyzők és segéd jegyzők nyugdja. A jegvző nyugdíjjszabál y rendele t) c* a b e I üs> ym n s/, ter műdostnsokat kíván bele vnn s csak azután erősít meg. K mó<l f nsolc közül legfontosabb nz, hogy a*<»k a jegyzők é* segíkljegvzök a vármegye nyugd»jegyt*síllelnek tagja m-m lehetnek, alck oly községekben teljesítenek közszolgálatot, amelyeknek község nyugdíjntézetík van. Lopás. Rácz József 17 éves szarvas cgányfú év október hó kft között éjjel Krausz Ljos óc*karuha k-resk edő, szarvas lakos brtokából a kamara nylásán történt bemás/ás után 2 nadrágot, 2 kabátot, 1 köpenyt, 1 mellényt és 2 üveg befőttel ellopott. Lopás vétsége matt csupán dorglásra ítélte a bróság } mert ktűnt, hogy éhező családjának vett a lopott tárgyak árán kenyeret. Az Ítélet jogerős. Míhmző tanfolyam* A Stnger Co varrógép részvénytársaság által városunkban rendezett mühmzés tan folyt, n e hő 19-én megkezdődött és már ezdeíg s oly annyra nagy a tanfolyamon résztvevők száma, hogy fényes bízonytékául állthatjuk oda, hogy az eredet Snger varrógép becsét és sok o'daluságát mnd jobban és jobban megsmer a közönség. A Snger varrógépeknek az a legújabb seühtója, hogy harsnya soppolásra s alkalmas, mégnkább fogja \ 'nghrüvé tenn e varrógépeket. A tanfolyamon jelentkezn íuég mndg lehet. A Szépség» Mnden hölgynek legfőbb vá^ya^ hogy szép legyen $ hogy ezen célját elérhesse^ mndenféle dolgokkal keneget arcát, a legtöbb esetben saját kárára tesz ezt, mert nemcsak, hogy szép nem lesz, hanem sok esetben jönkre tesz arcbőrét ugy, hogy gen bosszú dő kell ahhoz, míg smét helyrehozza. Köztudomásu, hogy bztos és ártalmatlan szer az arc szépítésére és a szépség megőrzésére a

5 0. áprls 24. szarvas és vdéke Földes féle Margt oréne. Ess a vlághírű szépícöszer alárá 5 íj ap használat után teljesen áfalakítja az arc bőrét, eltüntet, a Szeplőket, Máj foltokat, kütéseke t, bőratkát nvíeszert, az arc deáls szép, üde és fja lesz. Ára : ks tégely 1 korona, nagy tégely 2 korona mnden gyógytárban ő>s drogérában, póstán küld: G-utor Földes Kelemen gyógyszerész, fvract. A budapest M. Ku\ Tudományos Mgyetem II, belgyógyászat kln káj án végzett kísér etek alapján meg lett állapítva : 1. hogy a Budán ere d ö Iferen cz József-k eserüvz szlárd alkatrészenek mennysége ugv vszony)k más vzekéhez, mnt a 4- a 3-ho^ Tehát mg más vízből 20G-250 frammot adunk egy adagra, a Ferencz Józaef-keserüvzből már gramm elegendő. 2, A j,ferencz József u ~víz az étvágyat növel és alkalmazása után a bélüuzamban semm kellemetlen utóbaítáá vssza nem marad. E rovatban közlu Itú kér nem vállal felelősségűt a szcrk. A nálam történt betörés kdertéséb en a csendőrségnek eredményes működéséért a legmelegebb köszöneten nyílvántom. E betöréssel kapcsolatban Pethö Mhály sütemény khordó nevét s hírbe hozták, mután ő teljesen ártatlan, az gazságnak megfelel őleg tu- -domásáfa adom ezt a közönségnek, nehogy az ártatlan, becsületes ember egy percg s gyanúba máradjon. Szarvas, áprls 21. Dethány Béla, köztsztvselő, lel kész, a magyar tudományos akadéma tagja* tudor, -okleveles tanár, ügyvéd* mérnök, épész, hajóskaptány, gazdász, gyógysze rész, vegyész, erdész, bányász, tan tó, Hebéxz, állatorvos, valamnt az, ak felsőbb művészet, vagy más felsőbb szakskolát elvégezte, végül a k a középskola záró vzsgát letette, május hő 1-től 8-g bezárólag terjedő dőben a hvatalos órák alatt, az esküdtek alaplajstromáb való felvétel végett alulírott összeíró bzottság előtt személyesen vagy mcghatalm ózott által s megjelenhetk. Szarvason, év áprls 21-én. Az elöljáróság nevében: Kollár Lajos s. k. zt. Kovács János s. I bíró. m% A me/-őg r zclasá^ról és nezorendőrségről szóló év XIL t. cz ának pontos végrehajtása tárgyában a m. kr. földmvelésügy mnster VII.-I. sz. alatt kbocsájtott rendelete $ az ehhez csatolt és az aranka rtására vonatkozó utasítás értelmében közhírré tétetk, hogy a község területén az tten éghajlat s rendes növény fejlődés vszonyokhoz képest az aranka rtást f. év május hó 31-töl júnus hó 10 g eső napokon kell végrehajtan, Felhvatnak mndazon ksbrtokos és ksgazdák, a kk a község területén, eladásra lóhere vagy luczerna magot termelnek, hogy a fölmvelésügy mnszter urnák dézett rendeletével együtt kadott rtás utasítására fgyelemmel, a mely utasítás teljes szövegét a községházán megteknthetk, a fent ktelt napokon eszközöljék. Az a brtokos vagy ksgazda, k az tásra vonatkozó rendelkezésnek ezeu hrdetményben foglalt dőben nem tesz eleget, az 1894, év XII. t.-cz a szernt khágást követ el és 100 koronág terjedhető pénzbüntetéssel büntettetk. A község elöljáróság az összes lóherés és lczernás földeket az rtásra ktűzött Ivtárdöt követö 10 nap alatt kküldöttekkel fogja felülvzsgáln s a mulasztókat az eljárásra lletékes hatóságnak jelent be. A k a neghatározott dőben az rtást elmulasztja, a helyett a büntetésen kívül az rtást a község elöljáróság a mulasztó költségére fo^ja elvégeztetn. 21-én* Szarvas, év áprls hó Az elöljáróság nevében : Kollár Lajos $. A\ Kovács János s, k, főjegyző, bró. ö n y ö s A/; esküdtb rí súgókról szóló <ív XXXI1L t.-c, 9. értelmében ezennel IcöHrré tétetk, hogy a községben (s balarában lakó mnden férf, ak magyar honos, a folyó évben 26 évet betölt, de életének 70-k évét tul nem haladta, a magyar nyelvet ért, azon írn és olvasn tud és évefkétt legalább 20 korona egyenes állam adót köteles fzetn, amennyben pedg dőleges adómentességet élvez, 20 korona egyenes állam adónak megfelelő értékű vagyonnal br, tovább a z adózásra való tekntet nélkül: (vasút állomás é í o gen olcsón és Halmí és szomszéd határban vannak u, m. 400, 443. pénzzel azonnal átvehetők a kadóhvatalban.

6 6 \ SZARVAS ÉS VíDÉKK 1910, áprls 24. Érvényes 1909, okt 1-től. Mezőtúr e n. Szarvas 315 >, 3*27 Ksszénás é'k. 4'14 Orosháza 5 35' í Mezőhegyes érk. n. 7'55 Mezőhegyes nd. n Orosháza nd. ő. 5*55,, Ksszénás ért. n. 7'18 8*24 Szarvas Mezőtnr érk.» t) 8* n é, *26 5*40 5* ' '18 é. -.1* íju 1 4'1 ^ 2* A n. érdeml közönség- tudomására hozom, mkét,t Szarvason Deák Ferencz-utcza 430 sz, alatt (Oravecz-fée házban) m I wr nytottam, Elvállalok mndemeráü orvos műszerek, ollók, beretva k kések és bárdok élesítését. Támaszkodva azon gyakorlatra, mt a köszörülés és a kéxes par terén több nagy műhelyben szereztem, nyugodtan állthalom, hogy e téren a versenyt bárkvel s felvessem» Műszerek, kések, ollók javítását és élezését a legjutányosabban és a megrendelésnek megfelelően eszközlöm. Szíves pártfogást kérve tsztelettel Frapkó A)drá késes és műköszörűs. A nappal dő reggel 6 órától est 5 óra 59 percg terjed. A számjegyek előtt levő r»h é. = éjjelt, n. == nappal j ^ölees-féle aknek éjjel - nappal szüntelenül vlszketegsége van s nyugalmát, aivasát és sokszor társadalm létét veszélyeztet, az sajnálatraméltó. Ámbár ez csak bűrngerlésre mtat, mégsem létezett czdeg oly szer cz ellen, am ennek a knos helyzetnek véget vetett volna. Hetek sőt hónapokon íl ezen bajban szenvedők kétségbe vannak esve, testleg s lelkleg megtörve, képtelenek társásagban mozogn-sokszor csak egy ks pontot képez á bőrön, amely rettenetesen vszket s a vakad ujjat ünkvletlenül magához késztet. Ez rendesen a kezdete s rosszabbodó vszket egségre vfczet. A víszketegség oka még eddg nem lettek kkutatva, mután azonban a betegség jelenek tcfcínthető, ugy mnden lyen esetben ántugy Is ax orvos tanácsra kell hallgatót. Sok orvos S vszketegbetegek küünösen hangsúlyozzák a Zucker-fő le szabad* gyogyszappa kedvező.s gyors haíá«íít. A vastag fehér hab ezen szappan által előírás szernt alkalmazva, azonnal nyhülést S a víszketegség beszüntetését hozza magával, ugy. hogy végre teljesen elmúlk. Ezen degbántó bőrböjt a Zuclker-fóle szabad, {yógyazappan Segélyével egyszerűen s a legnagyobb remenynyel el lehet távolítan A megrendelésnél a következő különbségre kell tígyelnt Zucker szabad. 35 / 0 -os fygyzappanja a léghathatósab s legnagyobb, uarabjá 2 kor. 50 ft Zucker szabadé ls%~mm gyógy szappanja, hatásában s mennységében gyengébb. Darabja l kor. Ehhez való Zu k ooh -krém (zsrtalantő) a bőrkrémek gyöngye. Egy tubus ára 2 kór. 50 ÍJ!)., ks tubus 1.25 kor«kapható: Mezőtúron: Gbllner Hugó gyógyszerahr un. A fő uton Belcey üt 9. szám alatt egy udvar lakás, 3 szoba és melléképületek, kadó. 'V'<Y/\ LUl: Glóbus legjobb Fe'mtfszltó a vlágon Rendkívül életrevaló, kpróbált, modern ntézményt ajánlunk tsztelt olvasónk szves fgyelmébe a Budapesten VUL Főherceg Sandor-utca 30-k száma alatt fennálló Magyar Otthon penzóban. Évek óta általánosan kedvelt, pompásan bevált család szálló ez, ahol mérsékelt nap áron, (mndössze három koronáért s és fokozatosan feljebb) teljes ellátáshoz és lakáshoz, szépen bútorozott külön bejáratú szobákhoz lehet jutn. Vdékek, akk rövdebb-hosszabb dőt kívánnak a fővárosban tölten, szórakozás, vagy üzlet ügyek ntézése végett, a Magyar Otthon barátságos hajlékaban nyugalmasan berendezkedhetnek. Csoportos jelentkezőknek, utazóknak, turstáknak* hvatalnokoknak és más hvatásuaknak még kvételesebb kedvezmény jár k. Iskolák vakácós, tanulmány krándulása számára egyenesen megbecsülhetetlen a Magyar Otthon 1 4-1Ö Vllamos vlágítás! Tükrös szekrények! hogy arca tszta, üde és bájos legyen 1 A FÖldes-féle Margt réme a főrangú hölgyeknek s kedvenc szí'ptő szere, az egész vlágon el van terjedve. Páratlan hatása szerencsés összeállításában rejlk, a bőr azonnal felvesz és kváló hatása már pár óra alatt észlelhető. Mvel a Földes-féle Margít-Cré* met utánozzák és hamsítják, tessék eredet védjeggyel lezárt dobozt elfogadn, mert csak ven készítményért vállal a késztő mndennemű felelősséget. A Földes-féle Margt-Créme ártalmatlan, zsírtalan, vegytszta készítmény. A bor mndennemű tsztátalanságát, szeplot, pattanást, mteszert, májfoltót, ráncokat stb. gyorsan és bztosan eltávolít, Nemcsak az arcbőr, hanem a nyak, váll és kéz fehérítésére és szépcésére s legalkalmasabb. Nagy tégely 2 korona, kcs 1 korona mnden gyógytárban és drogérában. Készít és postán küld: Földes Kelemen gyógyszerész Arad. Kapható Szarvason : 3 7 Mklós Pál, Bugys Andor, és Gsábrády János gyógyszertárákban. Özv. Tajber Gusztáváénak Ill-k ker. Petofy-utca 7 szám alatt háza elköltözés matt szabadkézből eladó esetleg bérbe*, adó. 3 3, adag 6 fllér. Tourstadoboa 12 adaggal, zsebben kényelmesen hordható alakban 80 fllér. Krándulásokon, spórt-toürákon, hadgyakorlatokon ktlhö szolgálatot tesz. Bármely vízben oldva ktüno lmonádét ad. Készt: KERTÉSZ ERNŐ gyógyszerész kríbtá^i?l 0,lád6 Szabadkán Kapható : Floo*Jt Jóaoofmó úrnőnél Szarvason.

7 1910» áprls 17. SZARVAS ÉS VIDÉKE mmm 4 0 k o r o n á t ó l, WW tó k e z d v e KÁROLY ES Budapest, IV, Ferenczíek-tere 2. szám. 1 B 1 I ' a jelenkor legszebb, legtartósabb, és legtakarékosabb Ha feldűl, elalszk! legbztosabb asztal tűzhelye. A szesz k nem folyhat! ÁRA 4 KORONA. 3-5 Kapható: Kovácsk Károly fűszer kereske&és&bcn Árpád szálló SZARVAS Árpád szálló. Müvet és okos ember nagy súlyt helyez a fogápolásra, mért annak elhanyagolása nemcsak szépség hba hanem egyben undorító szagot ad a leheletnek. Szákorvosok egyöntetű véleménye szernt a heteg fog tovább romlását megakasztja, a száj üreget szagtala "Jtja s a fogakat gyönyörűén fehérít a Sztfaka-féle Mentből fogszappan. Kapható -gyógyszertárakban 1 korért. 3 darabot bérmentve küld 8 korért 3 4 Sztraka gyógyszerész MohoL Kapható Szarvason: (Medveczky utóda) Mklóf Pál gyógyszertárában. Húszar A- lakás, hulóro'/ott K/.ól a, üzlethelység, főváros és vdék íuüatan vétel-eladás és htdeus rodája, BűdaptSt, Zroy-útcza L rcsbaq palota. Külön osvtaly ngatlan, brtok, főváros házak vételére, eladására, cserére. Ezenkívül mndennemű ügyben 5 kor. előleges beküldése mellett útbagazítást, felvlágosítást ad. E czélra külön w\ van. VálaSzbt- nfotmatós osztálya r é Légtnegí)zhatóbb vállalat, rang a aj tnatok. Eláö Cm a kadóhvatalban. \

8 8 SZARVAS VIDÉKE < áprls 17. Hbás lábaknak a legpszelését elvállalom. Utána helyes czpök müzléssel Gyoma. SZARVAS. Kondoros. keszttetnek el. El&őr?)dü í2ípészü2let (az Árpád bazár^helységben), a hol a legjobb anyagból müzléssel készített modern svabásu czpök kaphatók. Jó meghallgatom Cs e'hszra lm vess: azokból az tllaíszerekhől melyek L1TAUSZKY PÁL fodrász teleének k rakat áh a n 1 ál 11 a tó k. I Megrendelések a láb természetes felvétele után (uj eljárás) különös gonddal és zléskel készíttetnek eh Magyar, angol és franca szaksmerettel dolgozom, mut; n a N«gy Mélt. Magyar Kír. Kereskedelm kormány támogatása révén tanultaáyoztaro a czpészet technológáját, mből jeles eredménnyel vzsgáztam. TSztá, fí)otí) fpodqr} n?ü>ka az rányelven}. Kérem a nagyrabecsült közönség ktüntető pártfogását SZŰCS JÓZSEF czípé&z t>estcr. E»y telj user uj üzlet es egy szabadkézből r _. ^ r Cím a kadóban. Schwartz Zakarás grant-, syenjt, márv&nys remékek valamnt építészet kövek raktárát a Lusztg-féleházból áthelyezte a Kossuth Lajos-utcába, a Klen és tschlesnger fatelepére. Alapíttatott 1880-baj. Telefon szám : 16. SÁMUEL ADOLF - f. r papír- es kj u n. R Y A S 0 N, Belczey-ut 9. szám Könyvnyomdámban mndennemű könyvnyomda munkák, u. m.: bál meghívók, eljegyzés és esküvő értesítések, névjegyek, üzlet kártyák, levélpapír és borítékok, számlák, falragaszok, körlevelek és gyászjelentések pontosan és jutányos árak mellett készíttetnek. Szarvas és Könyvkötészetemben mndenféle könyvkötészet munkák egyszerű és díszes kvtelben a legjutányosabb árak mellett gyorsan és pontosan készíttetnek. Iskolakönyvek a legrövdebb dő áfát köttetnek be. Olcsó és tartós munka! Pontos kszolgálás! t * Könyvkereskedésemben kaphatók az összes helybel skolákban használandó tankönyvek, író- és rajszerek. Énekes- es makönyvék nagy választékban* Mndennemű papír és írószerek nagy raktára. Vdék megrendelések pontosan és gyorsan eszközöltetnek, m u Sámuel Adolf könyvnyomdája, Szarvason.

Az egyetemi gyógyszerészképzés vizsgálata 1770-1852 között hazánkban

Az egyetemi gyógyszerészképzés vizsgálata 1770-1852 között hazánkban Az egyetem gyógyszerészképzés vzsgálata 770-852 között hazánkban Irt a: Tóthné Sül Borbála okl. gyógyszerész gyógyszerész-doktor fokozat elnyerése céljából Készült: a Semmelwes Orvostudomány Egyetem Gyógyszerésztudomány

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek II. évfolyam Nagykőrös, 1912. február 29. Ókécsle, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalm közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti és az Ókécskei

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek II. évfolyam. Nagykőrös, 1912. márczius 7. 10-ik szám. Ókécske, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalmi és közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti

Részletesebben

asphalt-burkolatok fektetését és nedves lakások, p l n c z é k, s t b. gyökeres szárazzátételét. 35. SZÁM. 1896. pf dö - iszapborogatasok, meleg zu-

asphalt-burkolatok fektetését és nedves lakások, p l n c z é k, s t b. gyökeres szárazzátételét. 35. SZÁM. 1896. pf dö - iszapborogatasok, meleg zu- 572 34. VASÁKNAPI ÚJSÁG. SZÁM. 1896. 4 3. ÉVFOLYAM. B U D A P E S T I CZEGEK. FOLDVARY férfldi-vat- e s Toronyórán" I M R E palota, laktanya, gyúl órákat, t e h c r n c m i i - r a l t t»íra, villanyórákat,

Részletesebben

Gólyák és példaképek A Szent István Egyetem hétfői tanévnyitóján

Gólyák és példaképek A Szent István Egyetem hétfői tanévnyitóján Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 34. szám 2005. szeptember 22. Terjesztői ára: 75 Ft Megnyílt az új tanév az egyetemen Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Gólyák és példaképek A Szent István

Részletesebben

Szentes, 1888. junius 8.

Szentes, 1888. junius 8. Szentes, 1888. junius 10. 27. szári). Tizennyolczadik évi folyan\. Előfizetési árak: Egy évre 4 forint. Fél évre 2 forint. Negyed évre.... 1 forint. Szerkesztőség: Kurcaparti-utca 31. szám, hova a lap

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. MesjeMlí iliei szeriái és szombatos.

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. MesjeMlí iliei szeriái és szombatos. VIII. évfolyam. Budapest, l^s évi január hó 8. 3. (653.) szám KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Egész évre 10 frt,

Részletesebben

12. BZÍM. 1902. 49. ív>ot»a. 13. SZÁM. 1902. BUDAPEST, MÁRCZIUS 30. ^ w 49. ÉVFOLYAM.

12. BZÍM. 1902. 49. ív>ot»a. 13. SZÁM. 1902. BUDAPEST, MÁRCZIUS 30. ^ w 49. ÉVFOLYAM. 192 VASÁBNAPI ÚJSÁG. 12. BZÍM. 1902. 49. ív>ot»a. Miként lehet szép női kebelt elérni. A kebel uipstxv a női bájak egyik legelőkelőbbje, melvmk 6Mf.I-n eredmény nmidszerinl minden különös ápi>adománvi>7.ásában

Részletesebben

HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949

HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949 HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949 ISBN: 963 430 336 6 Kigyûjtötte és szerkesztette: Szilvássy László Szövegkivitelezõ: Pekárné Kovács Tünde Kiadó: Hidasiné Sztancsik

Részletesebben

Március 15. Önkormányzati hírek Anyakönyvi hírek 2005. évi. Arany Katedra Díj Január, február, itt a nyár... Kedvezményes képzések, T avas zi rajt a

Március 15. Önkormányzati hírek Anyakönyvi hírek 2005. évi. Arany Katedra Díj Január, február, itt a nyár... Kedvezményes képzések, T avas zi rajt a ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 9. évf. 3. szám 2005. március 60 Ft Március 15. Március aktualitásait tekintve, vezér- hadt világot. Õ nem a béke embere, õ cikkemben három téma közül pusztítani akar. választhattam:

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai ESEMÉNYDÚS HÓNAP HÚSVÉT, A KÖLTÉSZET NAPJA VÁLASZT AZ ORSZÁG HÚSVÉT

HÍRADÓ. Albertirsai ESEMÉNYDÚS HÓNAP HÚSVÉT, A KÖLTÉSZET NAPJA VÁLASZT AZ ORSZÁG HÚSVÉT XXII. évfolyam, 4. szám Április 11. Országgyűlési választás 2010. április Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján:

Részletesebben

XI. Évfolyam. Budapest, 1901. május hó 1. 34. (993.) szám. KÖZTELEK

XI. Évfolyam. Budapest, 1901. május hó 1. 34. (993.) szám. KÖZTELEK XI. Évfolyam. Budapest, 1901. május hó 1. 34. (993.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton. &.z országos

Részletesebben

S Z E B B J O V O T!

S Z E B B J O V O T! I. É V F O L Y A M 12. S Z Á M MEGJELENIK MINDEN SZOMBATON BUDAPEST, IMI MÁRCIUS 29 S Z E B B J O V O T! LEVENTÉK K É P E S H E T I L A P J A SZERKESZT SÉG: BUDAPEST, VII, DOHÁNY UTCA 14. I. EMELET I.

Részletesebben

Görögkatholikus Tudósító

Görögkatholikus Tudósító lii. évfolyam, 1923. 25 szám. Nyíregyháza, junius 24. Görögkatholikus Tudósító A Magyar O5r5gkatholikusok Országos Szövetségének hivatalos közlönye. Főszerkesztő: Dr. VASZKÓ ENDRE. Előfizetési ára: Szerkesztőség

Részletesebben

Himnusz-mondó verseny a gimnáziumban Kölcsey Ferenc tiszteletére, a magyar kultúra napjához

Himnusz-mondó verseny a gimnáziumban Kölcsey Ferenc tiszteletére, a magyar kultúra napjához A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2005. február 3. - XVI. évf. 5. szám 20 oldal, 150 Ft Mit képzelsz, ki vagy te? 3 Rendkívüli ünnep Nagylókon 4 Mindenkinek érdeke! 5 Vadócba rózsát

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap 19. péntek 11.00 Nemzetközi Idősek Világnapja bemutatkozik: Berényi Népdalkör és Bagi István citera Társastánc bemutató 16.00 Mezőberényi

Részletesebben

Fülöp G. László. Felsőbányai olvasóink figyelmébe!

Fülöp G. László. Felsőbányai olvasóink figyelmébe! 27. (LVII.) évfolyam 1466. szám 2015. június 19. 12+8 oldal Ára 2 lej Meghívó Gyülekezeti Nap Apahegy, 2015. június 21. Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a június 21-én tartandó Gyülekezeti Napra,

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYARORSZÁGI ALKOHOLELLENES KÜZDELEM TÖRTÉNETÉHEZ (1914-IG).

ADALÉKOK A MAGYARORSZÁGI ALKOHOLELLENES KÜZDELEM TÖRTÉNETÉHEZ (1914-IG). ADALÉKOK A MAGYARORSZÁGI ALKOHOLELLENES KÜZDELEM TÖRTÉNETÉHEZ (1914-IG). írta: KÁRPÁTI ENDRE (Budapest) M agyarországon a szőlőművelés alapjait még a rómaiak rakták le. Az általuk Sirmiumban (Szerémség)

Részletesebben

a Mi Lapunk ÚJÉVI GONDOLATOK

a Mi Lapunk ÚJÉVI GONDOLATOK a Mi Lapunk SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014. január XVII. évf. 1. szám ÚJÉVI GONDOLATOK Tisztelt olvasók! Kedves szatymaziak! December végén az ünnepekre ráhangolódva és mások véleményére is

Részletesebben

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. (Írásunk a 27. oldalon) 2009. április. IX. évfolyam 4. szám. Fotó: KesziPress

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. (Írásunk a 27. oldalon) 2009. április. IX. évfolyam 4. szám. Fotó: KesziPress Dunakeszi Polgár IX. évfolyam 4. szám VÁROSI MAGAZIN 2009. április Overdose világvágtája Akik újra megismertetik ALAG nevét a világgal (Írásunk a 27. oldalon) Fotó: KesziPress 2 Dunakeszi Polgár tartalom

Részletesebben

A Dunánál. A néhány érintett között, akik a csakazértis amúgy kell(!) megcsinálni

A Dunánál. A néhány érintett között, akik a csakazértis amúgy kell(!) megcsinálni 2 Farsang A rakodópart alsó kövén ültem, néztem, hogy úszik el a dinnyehéj. Alig hallottam, sorsomba merülten, hogy fecseg a felszín, hallgat a mély. Mintha szívemből folyt volna tova, zavaros, bölcs és

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Év eleji gondolatok 2 Újévi köszöntõk 3 Történelem, kultúra 4 Mindenki karácsonyfája 5 Képviselõ-testületi ülés 6 Hasznos

Részletesebben

A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE

A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖNYVTÁR ÚJ SOROZAT A HUSZADIK SZÁZAD SZERKESZTÉSÉBEN ÁGOSTON PÉTER A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE 1913 GRILL KÁROLY KÖNYVKIADÓ VÁLLALATA BUDAPEST, IV., VERES PÁLNÉ-UTCA 3 ÁGOSTON

Részletesebben

Módosította a költségvetést a közgyűlés

Módosította a költségvetést a közgyűlés XVII. évfolyam 17. szám 2007. május 13. * Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is. * Módosította a költségvetést a közgyűlés Rendkívüli ülésen döntött Szekszárd közgyűlése a költségvetés módosításáról.

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 6. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Dr. Gellérné dr. Lukács Éva A munkavállalás feltételei az Európai Unióban

EURÓPAI FÜZETEK 6. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Dr. Gellérné dr. Lukács Éva A munkavállalás feltételei az Európai Unióban EURÓPAI FÜZETEK 6. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Gellérné dr. Lukács Éva A munkavállalás feltételei az Európai Unióban Személyek szabad áramlása A Miniszterelnöki

Részletesebben

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium.

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium. A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1932 33. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTÉK: Dr ORAVECZ ÖDÖN SZEVER PÁL igazgató. igazgató-helyettes. Kiadja az aszódi ág. hitv.

Részletesebben

Hír mon dó. Vi lá go si. T artalomból. Karácsonyi köszöntô. Karácsonykor. 2010. november - december XX. év fo lyam, 10. szám. Karácsonyi kívánság

Hír mon dó. Vi lá go si. T artalomból. Karácsonyi köszöntô. Karácsonykor. 2010. november - december XX. év fo lyam, 10. szám. Karácsonyi kívánság Vi lá go si Hír mon dó 2010. november - december XX. év fo lyam, 10. szám Karácsonyi köszöntô Balatonvilágos, különösen télen - kis település. A nyár elmúltával, az esôs hideg ôsz beköszöntével a nyaralókat

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben