(J mezőgazdasági fyitel az agrárprogrammban.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(J mezőgazdasági fyitel az agrárprogrammban."

Átírás

1 J? XXI, évfolyam, «mm'-'t Szarva», 19X0, árls hó 24. s.yvtaatow.aua 1 K^u^ttfaíaü^ c^'j^oteaaaramawffjw wgaa aeskess 17. szám. TÁRSADALMI ÉS SZÉFIRODALMI HETILAP. ISní'/ey-ít SZKMKKSZTÖSKür hova a lap turejlemí rcm/ét llető kuzleraerjyek kumnndok. ' NyKterbcn egy sor közlés dja ṛ >u fllér. Kézratokat u szerkesztőség nem klcl vasza, írn M 11 fct l, g7>7rbrfr?l, ararhrgargrf.t;a,r.m> J^BLU I. U f «Ifetö N7trk-.»7.!. ;! Sámuel An.or. tassmasssü A költők gyakran engedk meg maguknak azt a fényűzést, hogy ks dalakban lantjukra támaszkodjanak, avagy felajozzák a berozsdásodott húrokat, sőt szögre akasszák a csodálatos portékát De gaz Jantot*"~az utolsó évszázadban még ember fa nem látott. A költők maguk sem tudják, hol kapn ezt a szerszámot Annál különösebben hangzk tehát a hr, hogy Szarvason egy valóságos lanto loptak el. Lant Szarvason? k htte volna. De ha már gy van, tudomásul vesszük a jelentést és tsztelettel hajlunk meg Szarvas előtt, kt a magyar Parnasszusnak neveznének k, ha ha a hírben egy ks kellenetlen rraellékz nem volna. A lantot ugyans nem költőtől, még csak -novellarótól, sőt dalártól sem lopták el, hanem egy orvostól. Hogy kerül a lant a doktorhoz? mt keres a cspeszek, a karbolos üvegek között? Nem lehet az másként: a lant beteg, nagy beteg, aknek hathatós orvosságra van szüksége, Ilyen szempontból már értjük mért kalandozott el a különös jószág s ha hébe-hóba leülünk verseket olvasn, akkor még jobban értjük. Tömérdek sok embernek van sorsjegye anélkül, hogy vele főnyereményt csnáln. Ez azt bzonyítja, hogy a főnyereményhez maga a sorsjegy még nem elegendő. Hasztalan van sorsjegyed, rá vagy bzva a véletlen szerencse ötletére, amelynek abszolúte nncs veled szemben semm kötelezettsége. Főnyereményt csnáln tehát még sorsjegygy:l s derekas feladat; annál hatalmasabb sorsjegy nélkül. És Ltauszky ur Szarvason > meg cselekedte, ü főnyereményt csnált anélkül, hogy sorsjegye lett volna. Ha megeshetk, hogy nem KIADÓHIVATAL: IJelh'/py-ut 9. axántí hnz, hova az elö/.elés és a hrdetés penztk küldendők. Klöuzetes dj: Egész évre 8 K. Fél évre 4 K. Nyeuyel evre 2 K. I^yes szám ara : 20 fllér húzzák k a sorsjegyét annak, aknek van, mért ne eshetnék meg, hogy khúzzák azét, aknek nncs? (J mezőgazdaság fytel az agrárprogrammban. M e z ö ga z dasá g tern ei ésün k, m n t a közzétett agrárprogtamur.gegállaptja csak ugy állhatja meg u külfölddel a ve.senyt, s csak ugy küzdhet meg a termelés költségeknek, a munkabéreknek szakadatlan emelkedésével, ha fokozatosan belterjessé válk. Hazánk mezőgazdasága a kedvező természet erők felhasználásával még nagy aránya fejlődésre képes, de kell s fejlődn, ha azt akarjuk hogy a magyar föld a foyton szaporodó népességet p! tartsa s e mellet lehetővé tegye az emelkedő gények' kelégítését s. Arra kell törekednünk, hogy mnden füszáll helyen kettő teremjen, hogy a gazda tökéletesen kaknázza a föld termő erejét. Ám Ad sen)pter)an?. Láttam egy lapot az Élet könyvéből: Álmos tengernek rest, sma hátát ; És be volt rva és rtunk rá tovább Gondos munkával cfra crádát, Dalos betűket és véres szavakat, Mndent, mről az ember álmodk, Ugy róttuk, véstük, hogy eldaloljanak, Sírjanak rólunk örök napokg. É történt egyszer, tán oka sem volt rá - Nyújtózott egyet a tunya tenger, Aztán elphent, a háta üres volt S uj betűket rótt rá az új ember... Sámuel Vdor. l OS«_. _ T A R C.A- Ezer napverte kemény dák, ezer élénk pros-fehér sapkák, sznes dresszek, fjúság, tavasz és Oláh Mklós neve. Ez mnd egy, égy összeolvadt fogalom, legalábbb nekünk, tornász-tantványoknak, akk gyurtuk, acéloztuk magunkát, nékünk egy, amnt egy a derüzáporbán, boldogságunkban szemünk előtt a nagy zavartalan kék égbolt, amnt egy a különböző hangulat-árnyalatokat magába huzó frís verőfényes színfolt, egy és egy. Nem ok nélkül látszk egynek. Oláh Mklós, ak ura volt az erőnek, ébresztett fel bennünket erőnk öntudatára. Fejlesztette bennünk az eleven, vérbel életet, a lendületet, az akaratot, a küzdelmet. Ifjuságunk, tavaszunk ' pedg lendület erőduzzadás nélkül nem volna egy bevégzett egész, mert hányoznék belőle az életnedv, az erő, am vrulóvá változtatja az fjúságot, m nélkül nncs fjúság. Eltűnő május soh' sem lesz május frsesség, ébredő erő. nehéz bmbókat bontó sugárkévék nélkül, emléke«nkben pedg am dák évenk, tavaszunk nem tavasz az Oláh Mklós neve nélkül» am symboluma fjúságnk ktörő, féktelen erőforrásának. II. Oláh Mklós nncs többé. Mozdulatlan * halott. Szép halott lehet Nagy szótalan méltóságos, komor, amlyen az életben volt Ö s örökmuzdulatlan, ak egész életén át mnden apró degsejtett mozgásra ösztökélt. Szép halott lehet. Kemény keblén a tantvá- Kapható Szarvason: Sámuel Adolf könyv- és paprkereskedésében (Belczey-ut 9. szám), valamnt * mndén nagyobb dohány tőzsdében.

2 0 SZARVAS ÉS VJDJÉKE áprls 10. de a termelésnek lyen magas fokra fejlesztése a szakértésen kívül jelentékeny pénzbefektetést követel. A befektetésre alkalmas pénzt pedg csaks jól szervezett htel bztosthatja. A htel két féle, úgymnt ngatlan jelzálog htel és személy htel. A magyar gazdának ma tulajdonképpen csak az előbb áll rendelkezésére, az s gen gyakran terhes feltételek mellett. A személy htel szervezetélek képítéséről kellő mértékben még nem történt gondoskodás, csak ujabban gyekeznek htelszövetkezetenk anyag erejükhöz mérten e hányt pótoln. Az Országos Központ Htelszövetkezetben tömörü lö, egyre növekvő számú mezőgazdaság szövetkezetnk azonban csak akkor fognak gaz eredményeket felmutathatn és hvatásuk szernt a ksember javára üdvös tevékenységet kfejthetn, ha központjuk anyag megerősítéséről törvényhozás uton gondoskodunk. Legcélravezetőbbnek látszó mód erre az, hogy a kormányt törvény kötelezze megfelelő nagy kamatmentes pénzösszegnek az Országos Központ Htelszövetkezetnél való állandó elhelyezésére, amre mnden nehézség nélkül módot nyújtanak a mndenkor pénztár készletek. A m a jegybank kérdését llet, az Országos Magyarország Egyesület smételten az önálló magyar jegybank felállítása mellett foglalt állást. Kellő bztosítékot követelt azonban egyúttal arra s, hogy az önálló jegybank megszervezése alkalmas dőben, kellő előkészítés után és gazdaság életünknek mnél kevesebb megrázkódtatása utján történjék, s hogy ez az önállóstás sem állam htelünkre, sem magán htelvszonyankra káros befolyást ne gyakoroljon, De tekntet nélkül arra, hogy a törvényhozás az Osztrák Magyar Bank szabadalmának megújítása vagy önálló nemzet jegybank felállítása mellett foglal el állást, a magyar gazdatársadalom követel, hogy a jegy kbocsátó ntézet szabadalma fejében oly reformok életbe léptetésére köteleztessék, a melyek a gazda személy htelgényenek megfelelő kelégítését lehetőleg bztosítják. Az egyk eszköz volna e célra az a programmunkban emtett kkötés, hogy a jegybank alaptökéjének meghatározott részég tartozzék hosszabb lejáratú gazdaváltókat s leszámítoln egy bejegyzet szövetkezet cég jótállása mellett. Nem szorul bővebb magyarázatra, mennyvel olcsóbbá tenné a gazda htelét az ly ntézkedés, mely tömérdek felesleges közvetítő és uzsorás kzárásával ép ugy közvetlenül ömlesztené a mezőgazdaság erejébe a gazdaság éltető erőt, mnt a hogyan ezt a kereskedelm körök élvezk. A htelre szoruló mezőgazdaságnak egy másk forrást az ngó jelzáloghtel ntézményének törvényes megalkotása ugyans lehetővé tenné a gazdáknak ngó vagyonuk, állatállományuk termények elzálogosítását oly képen, hogy azok az elzálogosítás tartama alatt s brtokukba maradjanak. Ilyen ngójelzáloghtel nyújtására feljogosítandó közhasznú szövetkezetek olyan dőben, a mkor a gazda egyébként nem képes pénzhez jutn, reménybel termésére hzlalóba állított állatállományára, vagy gazdáság felszerelésére, ezek jelképes zálogul lekötése ellenében, előleget adnak és mnt több degen állam példája mutatja, áldásos módon htelszük- szolgálják a mezőgazdaság ségletét. Az olcsó htel, a kellő dőben rendelkezésre álló és e mellett okszerűen felhasznált htel valóságos áldás a mezőgazdaságra, mert parlagon heverő területeket termékenyt meg és gyümölcsöt fakaszt ott, a hol nélküle csak svár pusztaság maradna. Rajta leszünk, hogy' htelélelünk fejlődése, mezőgazdaság htelügyünk eladózhatatlan képítése ly rányban üdvös hatással legyen egész nemzet termelésünkre. (J szőlő termés és az agrárprograrnru Magyarország szőlőbrtokosanak a száma A segédmunkások fgyelembe vételével re leheljük a bortermelésben érdekelt családok számát. Egy családot átlag négy lélekkel számítva, azt látjuk, hogy közel három mlló lakos jövedelmének egyedül, vagy legfőbb forrása a bortermelés. Már ez a számadat s eléggé mutatja, hogy mlyen órás jelentősége van nálunk a bortermelésnek, és mlyen fontos ránk nézve az, hogy termett borankat jól értékesíthessük. Sajnos lelksmeretlen borpancsolók órás károkat okozlak a magyar szőlőtermelőknek azzal, hogy hamsított talokat hozlak forgalomba és a magyar borok hrnevét megrontották, fogyasztónkat vsszarasztották. Kszámíthatatlan kárt szenvedtünk e matt. nyok csodálkozó sápadt vrága. Hogy s kerülhettek de gyönge, elhulló vrágok? Páncél volt e kebel. De k tudta, hogy alatta.a szív oly gyenge. Annyra, hogy ez a szv egyszer meg s ölhet. Oly gyenge, mnt egy poétáé. Hsz az volt. III. Május van. Emlékezem. A zöldbeborult népkert fölrad egy dáktrombta hangjától. Sorakoznak a vörös-fehér nges dákok. Peckes, kevély tartású legények. Teljes fegyelmezettséggel katona rendbe állanak. Gyorsan a parancsszó s elhangzk és ütemes dobszóra katona gyakorlatokat látunk. Utána lelkes, meleg taps. De ez már ugy látszk a következő számnak szól. Forró, vllanyszerü áram fuf át a nézőkön, feszült várakozás az arcokon, a szemekben szkrázk a május aranysugár... és egyszerre rckarok magasan lengetnek hullámszerűen habfehér,, atlasz-selyem övekét... a dsztornászok a füzér-táncokat mutatják be, A zene meg játszk. Mntha egy pllanatra a Remény hlete járna tt. Zene, csodálatos rthmuson épült tán, fjúság, május: m kell ehéz még: a hatás határtalan. A füzér-táncokat megujráztatják, Ezek az Oláh Mklós alkotása, A tornatanár és a költő alkotása. Különös táncok, mozdulatok, amnőkben magyar rthmus-erő, ruganyosság, temperamentum példátlanul nylatkozk meg, olyan táncok, amelyekben mnden mozdulat, lendület, a kedély, az érzelem, a hangulat reflexe, mnden mozdulat, gesztus vonatkozásban van gondolatokkal, érzésekkel. Valósággal könnyüröptü tánc-dalok amelyekben a sorok a testnek rtmkus hajlása, vonala, ríme pedg a lábdobbanások. Oláh Mklós szaktudásának, gaz nagy qualtásanak ezek a legszebb megnylatkozása. Széles e hazában járják az ő füzértáncat. S mg e táncok hullámzó, könnyed lejtésre hajtják az Csak legújabban kaptunk' ezek ellen hatékony törvényes védelmet az év bortörvényben, mely a panegyk fjúságot a másk után, csak az alkotó marad ezután örök-mozdulatlan.... IV. Mester volt. Igaz tornatanár, ak a test kultuszt, mnt tudományágat szakmunkákkal gazdagította. Mester: egyszer fején rostélyos ssakkal, mellén domború plasztronnal, kezében csllámló karddal, mnt oktató-vvó, másszor fején tarajos ércssakkal, kezében vésztjósló síppal, mnt úr a lángok felett. Mndg más. De mndenütt gaz érték. V. És mndenknek: tekntély. A fatal tanítványok pedg megcsnálják a hallgatag, látszólag komor tanárról a portrat, amely merész, nagyvonalakban ve. Ez a portrat az gaz, amelyre a szeretet meleg, forró sugara hull. Dt, Sámlt Károly.

3 1910» áprls 17. SZARVAS ÉS VIDÉKE csolásnak és a hamsításnak mnden fogását büntetésekkel sújtja. De alg lépett életbe ez a törvény már s mozgolódn kezdtek egyes kereskedő körök. Panaszkodnak a törvény szgorú ntézkedése ellen, azokat a kereskedelem ellen ntézett merényletnek nevezk s mnden erejüket megfeszítk, hogy vsszacsnálják azt az aranykorszakot, mkor az EngeJ-féle kereskedők nagy vagyont harácsolhattak össze a borpancsolásból. Ezt a mozgalmat, mnt a közzétett agrárprogramra javasolja teljes erélylyel vssza kell utasítanunk A floxera által elpusztított szőlők helyreállítása órás áldozatokba kerül s most, mkor gazdánk a tengerny munkát és pénzt befektették odajutottak, hogy nem tudják borakat eladn, A legfnomabb hegy borokkal telt hordók garmadája hába várja a vevőt. Nemcsak a külföld vesztette el bzalmát borank ránt, ele a belföld fogyasztás s romlott. Mert hába adja a gazda olcsón a mustot, a ksfogyasztó mégs alg br tszta és olcsó borhoz jutn. Kap ellenben drága pénzért hangzatos név alatt olyan élvezhetetlen folyadékot, mtől nem hogy megjönne, de elmegy a kedve. A szölőkölrsönökkel terhelt gazda pedg majd megfullad a saját nyakán maradt borában. Ilyen vszonyok között ugy a termelőknek, mnt a fogyasztóknak órás érdekük, hogy a borkezelés tsztaságát és a forgalomba hozott talok valódságát a lehető legéberebb ellenőrzés bíztostsa. Az erre szolgáló törvényes védelmet tehát nem hogy feladnánk, söt közérdekből annak teljes szgorral való végrehajtását követeljük. A borpancsolás ellen védekezünk azzal s,hogy magas vámokkal gyekezzünk megnehezíten a mazsolaszőlő behozatalát, mely kválóan alkalmas a borok édestésére. Az gy édesített borokat azután hegy borok elnevezése alatt hozzák forgalomba s ezzel hegyvdék termelőnek tsztességtelen és tűrhetetlen versenyt okoznak. Rég törekvésünk a bortaladó törlése, vagy legalább leszállítása. Ezt a követelést fenntartjuk a jövőben s. Meggyőződésünk, hogy ennek az adónemnek tőrlése utát nagymértékben emelkednének a borfogyasztás s á fejlődő szőlőtermelés még sok ezer és ezer magyar családnak bztosthatna megélhetést. A szőlőtermeléssel foglalkozók adózóképessége pedg növekednék ugy, hogy a mt az államkncstár a vámon elveszít, azt csakhamar a réven nyerné meg. Mnden ntézkedés, mely a bortermelés érdekét szolgálja, tulajdonképen a szocáls poltka körébe vág, mert a szőlőmvelésben érdekeltek túlnyomó nagy része ksbrtokos, a kknek gazdaság és társadalm, helyzetén, javüan mndenekfölött álló kötelességünk. Kékszemű MeUtta! Aranyhajad hullámaba Érdes karomat ha bevájom ; Olyan az, mnt egy evezö-rud Létem vzén szőke hajáron... Olyan szmbólum édes, e kar Hajadba, mely elföd véd, betakar Olyan szmbólum, e kar. Kékszemű Meltta! Két vaskos karomba fonom be Rngó-szál derekad öle lón : Olyan az, mnt egy vasjegyqűr Mt Isten adott nászúnkra kelőn... Olyan szmbólum, édes, e kar, Befon, átkarol, betakar Olyan szmbolum } édes, e. kar. Kékszemű Meltta! Karodat karomba ha zárom $ csontos malem érz a kebled: Olyan az mnt két szoros láncszem, Mt hlet szent heve verhet... Olyan szmbólum, édvs, e kar, Egybefüz át karol, véd, betakar Olyan szmbólum, «édes, e kar. Kélcszemü Meltta! S ha munka kerék megőrl majd Karom robotos éltem-malmán: Olyan lesz az mnt forró hála Szerelmünk győztes dadalmán! Olyan szmbólum, édes, e kar, Megáldj átkarolj véd 1 betakar Kála-szmbolum, édes, e kar. tj. ReUter Ferenc HÍREK. Pártgyülés a Központbán. Az elmúlt vasárnap a függetlenség párt rendkívül népes gyűlést tartott a Központ helységébén. A párt számottevő tagja mnd megjelentek, Dr. Hav ár Gyula a párt szervezkedéséről tett jelentést, Dr. Dáncs Szlárd pedg lelkes beszéddel buzdította a függetlenség eszmék hvet arra, hogy a párt jelöltjét, Iíavár Dánelt támogassák, Hav ár Dánel hosszabb beszédben cáfolgatta az ellenpárt híreszteléset a buzdította a megjelenteket az elvekhez való törhetetlen ragaszkodásra. Kovács János brú okos és larlalmns b< szédet ntézett a párt lelkes tagjahoz, mre a gyílu's a képvselőjelölt éltetésével véget ért. Szarvas község állam segélye, A városok részére a törvény r hozás által megszavazott és«szétosztott korona állam segély arra ndította a községeket, hogy az államtól hasonló segélyt, kérjenek, mvel ugy na/on ndokok a községek s gé]yezése mellett s szólnak melyek a törvényhozást a városok segélyezésére késztették. A belügymnszter Szarvas nagyközségének ly rányú kérelme folytán most kmondotta, hogv a kívánságot nem teljesíthet, mert a 2.000:000 korona kfejezetten a törvényhatóság és rendezett tanácsa városok részére engedélyeztetett, más költségvetésletc megszavazott összeg pedg nem áll rendelkezésére. Előadás. A m. kr. áll polgár- és elem leányskola tanulmány krándulás és segély alapja javára előadást rendez május 7-én a város színkörben a következő m usorral: 1. Prologus. Mondja: Cséke Ilona IV. el. o. n. 2. Vrágtánc; bemutatják az elem skola 1. II. oszt. növendéke. 3. Mese. 4. Rokon." Vígjáték. Irta: Lőcse Emma. 5. Békák králya. Tréfás szavalat énekkeh Irta: Hackl N. Lajos. 6. Apolló jourt ad. Bohóság, Irta: Mársíts Rozna. 7. Tavasz ünnepe. Daljáték. Irta: Hazslnszky Gusztáv. Hégség lelet. A rég leányskola helyén álapásás alkalmával 2 3 m. mélységben a munkások érdekes leletekre bukkantak. Ló, szarvasmarha, szarvas és juh vázrésze, továbbá 2 drb. ember combcsont, korsófej, ekerészek, zablatöredékek kerültek felszínre. Krecsmárk Endre tan. kép k tanár e maradványokat megvzsgálta a lelet régségéből azt következtet, hogy azok a török uralom dejéből származók, még pedg* abból az dőből, mdőn a török által a Körös partján épített palánkért a keresztyénség többször összetűzött a törökkel s egy ly össze tűzés alkalmával a& ellenség által leölt jobbágy ház állata s gazdaság eszköze kerültek a földbe rendetlen összevsszaságban. Önyylhossag. Kovács Jánosné, Ltauszky Mára szarvas 3ft éves földmves asszonyt halálba kergette súlyos és gyógyíthatatlan szívbaja. Kondoros tanyáján e hó J 9-én felakaszt totta magát. Mre észrevették halott

4 Lopás, F. hő 19-ének éjjelén Delhrtnv Béla Belícvzev 7 szám alatt lakására smeretlen tettesek behatoltak és nytva hagyott kamarából mntegy 100'korona értékű ruhaneműt elemetek. Az áronnal megndított nyomozás a ruhák legnagyobb részét megkér tette és a tettesek elfogását s valószínűnek gér. 1Xwgvm*$my» A szarvas ág. h, ev. tanítóképző ntézet önképzőköre május hó 4 én az Árpád szálló dsztenné ben nagysz ahá su bargverseny t fog rendezn tánccal (gy bekötve. A meghívók már szétküldettek, Á rendkvül élvezetesnek Ígérkező hangverseny ránt áitalános érdék 1 ödés nyvánu 1 mndenfelől s remélhetőleg a legkedvesebb május mulatságok közé lesz sorolható. Tz. Öcsödön a rnult hét szom batján Izbék G. Lajos házában tűz ütött le. A tető egészen leégett. A kár mntegy 800 korona, mely bztosítás utján megtérül. TJj postaügynökség. A nagyvárad postagazgatóság a nagyszén ás-uj puszta pos taűgy n ökség vezetésé ve Kéry József állam tanítót bízta meg. A község azon kérelmét, \ hogy a postaügynökség Kscsákó vasút állomáson létesíttessék, a kereskedelm mnszter szolgálat és egyéb szempontokból nem teljesítette. Iparoktatás szakfelügyelet. Szűcs Izsó nagyvárad parskola gazgató, mnt az paros tanoncskolák kerület szakfelügyelője áprls 23-án meglátogatta a szarvas paros tanoncskolát, átnézte a tanoncok raj- * zat, # Írásbel gyakorlotat, számtan füzetet,. meghallgatta az paros tanoncskola tanítást s a tantestülettel értekezletet tartott. Az értekezleten megtette az paroktatás gyakorlat rányára vonatkozó javaslatat. A szakfelügyelő elsmerését fejezte k az gazgatóm k az skola rendes vezetése, a tantestületnek lelksmeretes kötelesség teljesítése, s a községnek mnt skola fentártónak áldozatkészsége ránt. Megbízta az gazgatót, hogy a tantestülettel egyetérlőleg hassanak oda, mszernt í, rajztanítás célszerűség szempontból vásárnap délelőtt tartassék, a közsmeret osztály októl függetlenül el k ül< ; ~ ítve, a rajz ügyesség szernt csoportosítással vezetessék, s amennyre csak kvhető a szakrajzot arra képes, az llető parágban gyakorlatlag s jártas parosok oktassák. E tekntetben maga a szakfelügyelő s érntkezett s a technológa muzeum tanfolyamat végzett Szűcs József cpész és Szlovák Mhály szabó parosokkal, akk a legnagyobb készséggel ajánlták fel közreműködés! ket* Mnden, esetre örvendetes haladásnak a jele ezen körülmény s a jövő parosa-ág érdekében óhajtandó, hogy az összes parosok érdeklődést tanúsít«sanak az parskola Iránt, legeínő sorbán azzal, hogy tanoncakat rendesen és «pontosan küldjék az skolába, Szűcs szak felügye I ő n ek a n egj el e n^se ge) jó hatással volt a tantestületre, kváló szakértelme, a gyakorlat élet alapos smeretére valló javaslata még nagyobb érdeklődést munkakedvet keltettek az ípa akol a n élmény ránt. Párbaj a pusztán. Idősb. Gere Lajos öesml magyar a mult év október 20-án felcsa pott Iha pászt orluk. Jelentékeny agaságu bnseregét khajtotta a pusztára és gyönyörködött benne, hogy a gágogó jószágok mlyen jó étvágygyal -cspdeslc a frss fűszálakat. M urengém'ből egyszerre durva hanc víhsatolta fel : Nem tudja kend, hogy tt nem szabad legeltetn? Gere odanézett. Cstkö Bén állott I előtte, a mezőőr. Mért ne szabadna? Tálaszolt hetykén Gere. ez a puzsata mndenké. - De nem ugv van ám hanem vagy zálogot adjon kend, vagy behajtom a lbákat a községházára. ^Hajtja be a.... Csekő hrtelen közbevágott, melőtt Gere elmondhatta volna a mondókáját Keményen összeszólalkoztak, aztán ölre mentek. Gere erősebbnek bzonyult mert földre teperte a csőszt és alaposan elnáspágolta. Hatóság ellen erőszak bűntettével vádolta a kr. ügyészség az öreg Gej ét. A törvényszék a'/onban a b/onvtás kegészítése céljából megkureste a járás főszolgáhrót, hogy Csekő fölesketett mezőőr-e? A vá'asz az volt, hogy nncsen fölesketve. A törvény értelmében pedg az eskü né'kül közalkahnazottakat nem lobet hatóság személyeknek teknten* Ennélfogva a brós% Gere Lajost a vád ától felmentette. Szarvason órák és ékszerek legolcsóbban beszerezhetők Ö2V. LESZICH KÁLMÁNKÉ Órás és ékszerész üzletében (Uéthy^féle ház) a főgmnázum közelében, Nagy raktár mndennemű órákban és ékszerekben. Javítások pontosan és lelksmeretesen eszközöltetnek. 4. A gyernelcnap ok. Az országos gyermek védő lga központ b mu sága fel1< érte A m brus San dor alspánt, hogy a gyermeknapok megye rendezését vállalja smét magára* A gyermek napokat községen k é í: a helybzottságok fogják előkészíten, Természetes jég. A község jéggyár felépítéség előáll6 nagy jég^züksegetet elégít k a Grünwald cég által a Tá'rából rendek természetes jég'., mev undn reggel 5-ttfl 6 órág nevezett cég üz 1etbelys gében kapható. A jegyzők és segéd jegyzők nyugdja. A jegvző nyugdíjjszabál y rendele t) c* a b e I üs> ym n s/, ter műdostnsokat kíván bele vnn s csak azután erősít meg. K mó<l f nsolc közül legfontosabb nz, hogy a*<»k a jegyzők é* segíkljegvzök a vármegye nyugd»jegyt*síllelnek tagja m-m lehetnek, alck oly községekben teljesítenek közszolgálatot, amelyeknek község nyugdíjntézetík van. Lopás. Rácz József 17 éves szarvas cgányfú év október hó kft között éjjel Krausz Ljos óc*karuha k-resk edő, szarvas lakos brtokából a kamara nylásán történt bemás/ás után 2 nadrágot, 2 kabátot, 1 köpenyt, 1 mellényt és 2 üveg befőttel ellopott. Lopás vétsége matt csupán dorglásra ítélte a bróság } mert ktűnt, hogy éhező családjának vett a lopott tárgyak árán kenyeret. Az Ítélet jogerős. Míhmző tanfolyam* A Stnger Co varrógép részvénytársaság által városunkban rendezett mühmzés tan folyt, n e hő 19-én megkezdődött és már ezdeíg s oly annyra nagy a tanfolyamon résztvevők száma, hogy fényes bízonytékául állthatjuk oda, hogy az eredet Snger varrógép becsét és sok o'daluságát mnd jobban és jobban megsmer a közönség. A Snger varrógépeknek az a legújabb seühtója, hogy harsnya soppolásra s alkalmas, mégnkább fogja \ 'nghrüvé tenn e varrógépeket. A tanfolyamon jelentkezn íuég mndg lehet. A Szépség» Mnden hölgynek legfőbb vá^ya^ hogy szép legyen $ hogy ezen célját elérhesse^ mndenféle dolgokkal keneget arcát, a legtöbb esetben saját kárára tesz ezt, mert nemcsak, hogy szép nem lesz, hanem sok esetben jönkre tesz arcbőrét ugy, hogy gen bosszú dő kell ahhoz, míg smét helyrehozza. Köztudomásu, hogy bztos és ártalmatlan szer az arc szépítésére és a szépség megőrzésére a

5 0. áprls 24. szarvas és vdéke Földes féle Margt oréne. Ess a vlághírű szépícöszer alárá 5 íj ap használat után teljesen áfalakítja az arc bőrét, eltüntet, a Szeplőket, Máj foltokat, kütéseke t, bőratkát nvíeszert, az arc deáls szép, üde és fja lesz. Ára : ks tégely 1 korona, nagy tégely 2 korona mnden gyógytárban ő>s drogérában, póstán küld: G-utor Földes Kelemen gyógyszerész, fvract. A budapest M. Ku\ Tudományos Mgyetem II, belgyógyászat kln káj án végzett kísér etek alapján meg lett állapítva : 1. hogy a Budán ere d ö Iferen cz József-k eserüvz szlárd alkatrészenek mennysége ugv vszony)k más vzekéhez, mnt a 4- a 3-ho^ Tehát mg más vízből 20G-250 frammot adunk egy adagra, a Ferencz Józaef-keserüvzből már gramm elegendő. 2, A j,ferencz József u ~víz az étvágyat növel és alkalmazása után a bélüuzamban semm kellemetlen utóbaítáá vssza nem marad. E rovatban közlu Itú kér nem vállal felelősségűt a szcrk. A nálam történt betörés kdertéséb en a csendőrségnek eredményes működéséért a legmelegebb köszöneten nyílvántom. E betöréssel kapcsolatban Pethö Mhály sütemény khordó nevét s hírbe hozták, mután ő teljesen ártatlan, az gazságnak megfelel őleg tu- -domásáfa adom ezt a közönségnek, nehogy az ártatlan, becsületes ember egy percg s gyanúba máradjon. Szarvas, áprls 21. Dethány Béla, köztsztvselő, lel kész, a magyar tudományos akadéma tagja* tudor, -okleveles tanár, ügyvéd* mérnök, épész, hajóskaptány, gazdász, gyógysze rész, vegyész, erdész, bányász, tan tó, Hebéxz, állatorvos, valamnt az, ak felsőbb művészet, vagy más felsőbb szakskolát elvégezte, végül a k a középskola záró vzsgát letette, május hő 1-től 8-g bezárólag terjedő dőben a hvatalos órák alatt, az esküdtek alaplajstromáb való felvétel végett alulírott összeíró bzottság előtt személyesen vagy mcghatalm ózott által s megjelenhetk. Szarvason, év áprls 21-én. Az elöljáróság nevében: Kollár Lajos s. k. zt. Kovács János s. I bíró. m% A me/-őg r zclasá^ról és nezorendőrségről szóló év XIL t. cz ának pontos végrehajtása tárgyában a m. kr. földmvelésügy mnster VII.-I. sz. alatt kbocsájtott rendelete $ az ehhez csatolt és az aranka rtására vonatkozó utasítás értelmében közhírré tétetk, hogy a község területén az tten éghajlat s rendes növény fejlődés vszonyokhoz képest az aranka rtást f. év május hó 31-töl júnus hó 10 g eső napokon kell végrehajtan, Felhvatnak mndazon ksbrtokos és ksgazdák, a kk a község területén, eladásra lóhere vagy luczerna magot termelnek, hogy a fölmvelésügy mnszter urnák dézett rendeletével együtt kadott rtás utasítására fgyelemmel, a mely utasítás teljes szövegét a községházán megteknthetk, a fent ktelt napokon eszközöljék. Az a brtokos vagy ksgazda, k az tásra vonatkozó rendelkezésnek ezeu hrdetményben foglalt dőben nem tesz eleget, az 1894, év XII. t.-cz a szernt khágást követ el és 100 koronág terjedhető pénzbüntetéssel büntettetk. A község elöljáróság az összes lóherés és lczernás földeket az rtásra ktűzött Ivtárdöt követö 10 nap alatt kküldöttekkel fogja felülvzsgáln s a mulasztókat az eljárásra lletékes hatóságnak jelent be. A k a neghatározott dőben az rtást elmulasztja, a helyett a büntetésen kívül az rtást a község elöljáróság a mulasztó költségére fo^ja elvégeztetn. 21-én* Szarvas, év áprls hó Az elöljáróság nevében : Kollár Lajos $. A\ Kovács János s, k, főjegyző, bró. ö n y ö s A/; esküdtb rí súgókról szóló <ív XXXI1L t.-c, 9. értelmében ezennel IcöHrré tétetk, hogy a községben (s balarában lakó mnden férf, ak magyar honos, a folyó évben 26 évet betölt, de életének 70-k évét tul nem haladta, a magyar nyelvet ért, azon írn és olvasn tud és évefkétt legalább 20 korona egyenes állam adót köteles fzetn, amennyben pedg dőleges adómentességet élvez, 20 korona egyenes állam adónak megfelelő értékű vagyonnal br, tovább a z adózásra való tekntet nélkül: (vasút állomás é í o gen olcsón és Halmí és szomszéd határban vannak u, m. 400, 443. pénzzel azonnal átvehetők a kadóhvatalban.

6 6 \ SZARVAS ÉS VíDÉKK 1910, áprls 24. Érvényes 1909, okt 1-től. Mezőtúr e n. Szarvas 315 >, 3*27 Ksszénás é'k. 4'14 Orosháza 5 35' í Mezőhegyes érk. n. 7'55 Mezőhegyes nd. n Orosháza nd. ő. 5*55,, Ksszénás ért. n. 7'18 8*24 Szarvas Mezőtnr érk.» t) 8* n é, *26 5*40 5* ' '18 é. -.1* íju 1 4'1 ^ 2* A n. érdeml közönség- tudomására hozom, mkét,t Szarvason Deák Ferencz-utcza 430 sz, alatt (Oravecz-fée házban) m I wr nytottam, Elvállalok mndemeráü orvos műszerek, ollók, beretva k kések és bárdok élesítését. Támaszkodva azon gyakorlatra, mt a köszörülés és a kéxes par terén több nagy műhelyben szereztem, nyugodtan állthalom, hogy e téren a versenyt bárkvel s felvessem» Műszerek, kések, ollók javítását és élezését a legjutányosabban és a megrendelésnek megfelelően eszközlöm. Szíves pártfogást kérve tsztelettel Frapkó A)drá késes és műköszörűs. A nappal dő reggel 6 órától est 5 óra 59 percg terjed. A számjegyek előtt levő r»h é. = éjjelt, n. == nappal j ^ölees-féle aknek éjjel - nappal szüntelenül vlszketegsége van s nyugalmát, aivasát és sokszor társadalm létét veszélyeztet, az sajnálatraméltó. Ámbár ez csak bűrngerlésre mtat, mégsem létezett czdeg oly szer cz ellen, am ennek a knos helyzetnek véget vetett volna. Hetek sőt hónapokon íl ezen bajban szenvedők kétségbe vannak esve, testleg s lelkleg megtörve, képtelenek társásagban mozogn-sokszor csak egy ks pontot képez á bőrön, amely rettenetesen vszket s a vakad ujjat ünkvletlenül magához késztet. Ez rendesen a kezdete s rosszabbodó vszket egségre vfczet. A víszketegség oka még eddg nem lettek kkutatva, mután azonban a betegség jelenek tcfcínthető, ugy mnden lyen esetben ántugy Is ax orvos tanácsra kell hallgatót. Sok orvos S vszketegbetegek küünösen hangsúlyozzák a Zucker-fő le szabad* gyogyszappa kedvező.s gyors haíá«íít. A vastag fehér hab ezen szappan által előírás szernt alkalmazva, azonnal nyhülést S a víszketegség beszüntetését hozza magával, ugy. hogy végre teljesen elmúlk. Ezen degbántó bőrböjt a Zuclker-fóle szabad, {yógyazappan Segélyével egyszerűen s a legnagyobb remenynyel el lehet távolítan A megrendelésnél a következő különbségre kell tígyelnt Zucker szabad. 35 / 0 -os fygyzappanja a léghathatósab s legnagyobb, uarabjá 2 kor. 50 ft Zucker szabadé ls%~mm gyógy szappanja, hatásában s mennységében gyengébb. Darabja l kor. Ehhez való Zu k ooh -krém (zsrtalantő) a bőrkrémek gyöngye. Egy tubus ára 2 kór. 50 ÍJ!)., ks tubus 1.25 kor«kapható: Mezőtúron: Gbllner Hugó gyógyszerahr un. A fő uton Belcey üt 9. szám alatt egy udvar lakás, 3 szoba és melléképületek, kadó. 'V'<Y/\ LUl: Glóbus legjobb Fe'mtfszltó a vlágon Rendkívül életrevaló, kpróbált, modern ntézményt ajánlunk tsztelt olvasónk szves fgyelmébe a Budapesten VUL Főherceg Sandor-utca 30-k száma alatt fennálló Magyar Otthon penzóban. Évek óta általánosan kedvelt, pompásan bevált család szálló ez, ahol mérsékelt nap áron, (mndössze három koronáért s és fokozatosan feljebb) teljes ellátáshoz és lakáshoz, szépen bútorozott külön bejáratú szobákhoz lehet jutn. Vdékek, akk rövdebb-hosszabb dőt kívánnak a fővárosban tölten, szórakozás, vagy üzlet ügyek ntézése végett, a Magyar Otthon barátságos hajlékaban nyugalmasan berendezkedhetnek. Csoportos jelentkezőknek, utazóknak, turstáknak* hvatalnokoknak és más hvatásuaknak még kvételesebb kedvezmény jár k. Iskolák vakácós, tanulmány krándulása számára egyenesen megbecsülhetetlen a Magyar Otthon 1 4-1Ö Vllamos vlágítás! Tükrös szekrények! hogy arca tszta, üde és bájos legyen 1 A FÖldes-féle Margt réme a főrangú hölgyeknek s kedvenc szí'ptő szere, az egész vlágon el van terjedve. Páratlan hatása szerencsés összeállításában rejlk, a bőr azonnal felvesz és kváló hatása már pár óra alatt észlelhető. Mvel a Földes-féle Margít-Cré* met utánozzák és hamsítják, tessék eredet védjeggyel lezárt dobozt elfogadn, mert csak ven készítményért vállal a késztő mndennemű felelősséget. A Földes-féle Margt-Créme ártalmatlan, zsírtalan, vegytszta készítmény. A bor mndennemű tsztátalanságát, szeplot, pattanást, mteszert, májfoltót, ráncokat stb. gyorsan és bztosan eltávolít, Nemcsak az arcbőr, hanem a nyak, váll és kéz fehérítésére és szépcésére s legalkalmasabb. Nagy tégely 2 korona, kcs 1 korona mnden gyógytárban és drogérában. Készít és postán küld: Földes Kelemen gyógyszerész Arad. Kapható Szarvason : 3 7 Mklós Pál, Bugys Andor, és Gsábrády János gyógyszertárákban. Özv. Tajber Gusztáváénak Ill-k ker. Petofy-utca 7 szám alatt háza elköltözés matt szabadkézből eladó esetleg bérbe*, adó. 3 3, adag 6 fllér. Tourstadoboa 12 adaggal, zsebben kényelmesen hordható alakban 80 fllér. Krándulásokon, spórt-toürákon, hadgyakorlatokon ktlhö szolgálatot tesz. Bármely vízben oldva ktüno lmonádét ad. Készt: KERTÉSZ ERNŐ gyógyszerész kríbtá^i?l 0,lád6 Szabadkán Kapható : Floo*Jt Jóaoofmó úrnőnél Szarvason.

7 1910» áprls 17. SZARVAS ÉS VIDÉKE mmm 4 0 k o r o n á t ó l, WW tó k e z d v e KÁROLY ES Budapest, IV, Ferenczíek-tere 2. szám. 1 B 1 I ' a jelenkor legszebb, legtartósabb, és legtakarékosabb Ha feldűl, elalszk! legbztosabb asztal tűzhelye. A szesz k nem folyhat! ÁRA 4 KORONA. 3-5 Kapható: Kovácsk Károly fűszer kereske&és&bcn Árpád szálló SZARVAS Árpád szálló. Müvet és okos ember nagy súlyt helyez a fogápolásra, mért annak elhanyagolása nemcsak szépség hba hanem egyben undorító szagot ad a leheletnek. Szákorvosok egyöntetű véleménye szernt a heteg fog tovább romlását megakasztja, a száj üreget szagtala "Jtja s a fogakat gyönyörűén fehérít a Sztfaka-féle Mentből fogszappan. Kapható -gyógyszertárakban 1 korért. 3 darabot bérmentve küld 8 korért 3 4 Sztraka gyógyszerész MohoL Kapható Szarvason: (Medveczky utóda) Mklóf Pál gyógyszertárában. Húszar A- lakás, hulóro'/ott K/.ól a, üzlethelység, főváros és vdék íuüatan vétel-eladás és htdeus rodája, BűdaptSt, Zroy-útcza L rcsbaq palota. Külön osvtaly ngatlan, brtok, főváros házak vételére, eladására, cserére. Ezenkívül mndennemű ügyben 5 kor. előleges beküldése mellett útbagazítást, felvlágosítást ad. E czélra külön w\ van. VálaSzbt- nfotmatós osztálya r é Légtnegí)zhatóbb vállalat, rang a aj tnatok. Eláö Cm a kadóhvatalban. \

8 8 SZARVAS VIDÉKE < áprls 17. Hbás lábaknak a legpszelését elvállalom. Utána helyes czpök müzléssel Gyoma. SZARVAS. Kondoros. keszttetnek el. El&őr?)dü í2ípészü2let (az Árpád bazár^helységben), a hol a legjobb anyagból müzléssel készített modern svabásu czpök kaphatók. Jó meghallgatom Cs e'hszra lm vess: azokból az tllaíszerekhől melyek L1TAUSZKY PÁL fodrász teleének k rakat áh a n 1 ál 11 a tó k. I Megrendelések a láb természetes felvétele után (uj eljárás) különös gonddal és zléskel készíttetnek eh Magyar, angol és franca szaksmerettel dolgozom, mut; n a N«gy Mélt. Magyar Kír. Kereskedelm kormány támogatása révén tanultaáyoztaro a czpészet technológáját, mből jeles eredménnyel vzsgáztam. TSztá, fí)otí) fpodqr} n?ü>ka az rányelven}. Kérem a nagyrabecsült közönség ktüntető pártfogását SZŰCS JÓZSEF czípé&z t>estcr. E»y telj user uj üzlet es egy szabadkézből r _. ^ r Cím a kadóban. Schwartz Zakarás grant-, syenjt, márv&nys remékek valamnt építészet kövek raktárát a Lusztg-féleházból áthelyezte a Kossuth Lajos-utcába, a Klen és tschlesnger fatelepére. Alapíttatott 1880-baj. Telefon szám : 16. SÁMUEL ADOLF - f. r papír- es kj u n. R Y A S 0 N, Belczey-ut 9. szám Könyvnyomdámban mndennemű könyvnyomda munkák, u. m.: bál meghívók, eljegyzés és esküvő értesítések, névjegyek, üzlet kártyák, levélpapír és borítékok, számlák, falragaszok, körlevelek és gyászjelentések pontosan és jutányos árak mellett készíttetnek. Szarvas és Könyvkötészetemben mndenféle könyvkötészet munkák egyszerű és díszes kvtelben a legjutányosabb árak mellett gyorsan és pontosan készíttetnek. Iskolakönyvek a legrövdebb dő áfát köttetnek be. Olcsó és tartós munka! Pontos kszolgálás! t * Könyvkereskedésemben kaphatók az összes helybel skolákban használandó tankönyvek, író- és rajszerek. Énekes- es makönyvék nagy választékban* Mndennemű papír és írószerek nagy raktára. Vdék megrendelések pontosan és gyorsan eszközöltetnek, m u Sámuel Adolf könyvnyomdája, Szarvason.

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

HATÁROZAT. A kábítószerrel visszaélés vétsége miatt a Budapesti III. kerületi Rendõrkapitányságon 143-5111/2005. bû. szám alatt indult büntetõügyben a

HATÁROZAT. A kábítószerrel visszaélés vétsége miatt a Budapesti III. kerületi Rendõrkapitányságon 143-5111/2005. bû. szám alatt indult büntetõügyben a r. J Budapest. és. kerület Ügyészség B.. 8984/2005/6-1. HATÁROZAT A kábítószerrel vsszaélés vétsége matt a Budapest. kerület Rendõrkaptányságon 143-5111/2005. bû. szám alatt ndult büntetõügyben a TAKÁCS

Részletesebben

Makroökonómiai eszközök a gazdaságpolitika alkalmazásában: Monetáris és fiskális politika

Makroökonómiai eszközök a gazdaságpolitika alkalmazásában: Monetáris és fiskális politika Makroökonóma eszközök a gazdaságpoltka alkalmazásában: Monetárs és fskáls poltka 2011.05.09. A kétszntű bankrendszer JB = jegybank Jegybankpénz kbocsátásának joga Bankok bankja Monetárs poltka Árfolyam

Részletesebben

Székelyföldi. eseménynaptár avagy mikor érdemes hozzánk jönni... 2012 tavasz-ősz

Székelyföldi. eseménynaptár avagy mikor érdemes hozzánk jönni... 2012 tavasz-ősz Székelyföld eseménynaptár avagy mkor érdemes hozzánk jönn... 2012 tavasz-ősz Kovászna Megye Tanácsa Conslul Judeţean Covasna Covasna County Councl Gyakran előfordul, hogy tudjuk út célunkat, de gondban

Részletesebben

TARSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Felelős szerkesztő: Krecsmárik Endre.

TARSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Felelős szerkesztő: Krecsmárik Endre. évfolyam. Szarva*. 1910. november hó szám. BM TARSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Belczey.ut SZERKESZTŐSÉG: hova a lap szellem részét llető közlemények küldendők. Nylttérben egy sor közlés dja 50 fllér.

Részletesebben

WKff&W & *g- Kskega gxa*ff Y #b*ff & egj***t a 4*" Hírnsrn*k K*ní*re**r* 1999" r-y1f!!'" 't--]..'."sé.*{l '' j.í ' ' '& : '.,t r:,,) 't',] e.'r' '1] :'] r ',] *; "- h,oo ".,.q L,?. F ' '!., r J,L.* ':t

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! H J b / l C \ Q BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Budapest IX. kerület, Könyves Kálmán körút - Üllő út - MÁV vasútvonal - Gyál út által határolt terület Településszerkezet

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

k ö z é l e t i l a p x v / 7. 2 0 0 7. m á j u s 4. A változásról

k ö z é l e t i l a p x v / 7. 2 0 0 7. m á j u s 4. A változásról k ö z é l e t l a p x v / 7. 2 0 0 7. m á j u s 4. A változásról turzmus Nvo Kft. Keszthely, Fejér Gy. u. 2. Tel.: 30/9398-611 Nytva tartás: H-P: 9 00-17 00 Szo: 9 00-12 30 www.nvokft.hu A nemrég véget

Részletesebben

A gabonavertikum komplex beruházás-elemzés módszertani fejlesztése OTKA: 48562 Részletes zárójelentés Témavezető: Dr. Ertsey Imre

A gabonavertikum komplex beruházás-elemzés módszertani fejlesztése OTKA: 48562 Részletes zárójelentés Témavezető: Dr. Ertsey Imre A gabonavertkum komplex beruházás-elemzés módszertan fejlesztése OTKA: 48562 Részletes zárójelentés Témavezető: Dr. Ertsey Imre 1. Bevezetés A gabonavertkum komplex beruházás-elemzés módszertan fejlesztése

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás gyakorló 1. osztályosoknak 7. kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az f és a v a szavakban 1. Mit jelentenek a szavak? Készíts rajzot! Másold

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Kölcsey Ferenc költői világa

Kölcsey Ferenc költői világa Kölcsey Ferenc költői világa Javasolt feldolgozási idő: 60 perc 1. feladat Tájékozódj Kölcsey Ferenc életútjáról! Majd oldd meg a következő feladatokat! Kulturális enciklopédia Kölcsey Ferenc Wikipédia

Részletesebben

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI. i' rjcios s/.erkeő'/to. Ifj. Krecsmárík Endre

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI. i' rjcios s/.erkeő'/to. Ifj. Krecsmárík Endre TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. SZERKESZTŐSÉG: Bolf7f;y-ut H. hova n lop s.ollemj rée^ő llctr knzlomcnyek külflendbk. Nyltterben egy sor közlés dja 50 fllér. Kézratokat a szerkesztésé.' nem kúlcl vssza.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

11. előadás PIACI KERESLET (2)

11. előadás PIACI KERESLET (2) . előadás PIACI KERESLET (2) Kertes Gábor Varan 5. feezete erősen átdolgozva . Állandó rugalmasságú kereslet görbe Olyan kereslet görbe, amt technkalag könnyű kezeln. Ezért szeretk a közgazdászok. Hogyan

Részletesebben

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan:

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan: Bevezető A Szinapszis Kft. a Magyar Gyógyszerészi Kamarával együttműködve piackutatást kezdeményezett, amelynek célja annak feltárása, milyen szerepe van a gyógyszernek illetve az egyéb, gyógyhatású, étrend-kiegészítő

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 6. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 6. szám MAGYAR KÖZLÖNY 6. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. január 20., hétfő Tartalomjegyzék 8/2014. (I. 20.) Korm. rendelet Az egyrészről az Európa Unó és tagállama, másrészről a Svájc Államszövetség között

Részletesebben

Varga Attila Európai Kőfaragómester

Varga Attila Európai Kőfaragómester Varga Attila Európai Kőfaragómester Európai Kőfaragómester kőszobrász és díszítőszobrász tanul má nyait a Bokányi Dezső Építőipari és Díszítőművészeti szak középiskolában vé gezte. A Kőfaragó vég zettséget

Részletesebben

I. A közlekedési hálózatok jellemzői II. A közlekedési szükségletek jellemzői III. Analitikus forgalom-előrebecslési modell

I. A közlekedési hálózatok jellemzői II. A közlekedési szükségletek jellemzői III. Analitikus forgalom-előrebecslési modell Budapest Műszak és Gazdaságtudomány Egyetem Közlekedésmérnök és Járműmérnök Kar Közlekedésüzem Tanszék HÁLÓZATTERVEZÉSI MESTERISKOLA BEVEZETÉS A KÖZLEKEDÉS MODELLEZÉSI FOLYAMATÁBA Dr. Csszár Csaba egyetem

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Földes, 2014. augusztus 13.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Földes, 2014. augusztus 13. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) 531 000 ; Fax: (54) 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 497-12/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához II. számú melléklet a 7004/2006. (AEÉ4.) APEH irányelvhez ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

AZ OMGB. KÖZLEMÉNYEI.

AZ OMGB. KÖZLEMÉNYEI. X. Évfolyam Budapest 900. szeptember hó 8. 7. (929.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁG LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁG EGYESÜLET HVATALOS KÖZLÖNYE. Az országos magyar gazdaság egyesület tagja ngyen

Részletesebben

Balaton Tók királya, idvezel dalom! Versek és képek a Balatonról

Balaton Tók királya, idvezel dalom! Versek és képek a Balatonról Balaton Tók királya, idvezel dalom! Versek és képek a Balatonról Budapest, 2015 Vasvári Zoltán Gyakran zengeti itt Árion énekét vannak vidékek gyönyörű tájak ahol a keserű számban édessé ízesül (Kányádi

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:... d) telefonszáma:...mobil telefonszáma:

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

FKM-13-01. Az adóhatóság tölti ki! Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitöltetni! 1. Adózó azonosító adatai:

FKM-13-01. Az adóhatóság tölti ki! Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitöltetni! 1. Adózó azonosító adatai: ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre, illetve mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Főosztály Adóügyi Osztály Pécs,

Részletesebben

TARSADALM1 ES SZÉPIRODALMI. ^ elolbs szerkes/io > Ifj. Krecsmárík. volna a szarvasi községi képviselőtestületben.

TARSADALM1 ES SZÉPIRODALMI. ^ elolbs szerkes/io > Ifj. Krecsmárík. volna a szarvasi községi képviselőtestületben. CXV. évfolyam. ^AP-rvas, 1914. január ho 18. TARSADALM1 ES SZÉPIRODALMI HETILAP. SZERKESZTŐSÉG: Balczey-ut 9. hóra a lop szellem résút llet«közlemények küldendők. Nylttérben e y sor közlés dja 50 fllér.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/1992.(VII.1.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat jelképeinek meghatározásáról (egységes szerkezetben a 17/1993. (V.1.) sz, és a 37/1993. (X.6.) számú

Részletesebben

Zárt ülés határozatai 114-189-ig

Zárt ülés határozatai 114-189-ig Zárt ülés határozatai 114-189-ig 114/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 115/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

Dr. Ratkó István. Matematikai módszerek orvosi alkalmazásai. 2010.11.08. Magyar Tudomány Napja. Gábor Dénes Főiskola

Dr. Ratkó István. Matematikai módszerek orvosi alkalmazásai. 2010.11.08. Magyar Tudomány Napja. Gábor Dénes Főiskola Dr. Ratkó István Matematka módszerek orvos alkalmazása 200..08. Magyar Tudomány Napja Gábor Dénes Főskola A valószínűségszámítás és matematka statsztka főskola oktatásakor a hallgatók néha megkérdezk egy-egy

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Komárom, Igmándi-ut 12. Hirdetések árai díjszabás szerint. ELŐFIZETÉSI ÁR : BECSKÖ JÓZSEF

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Komárom, Igmándi-ut 12. Hirdetések árai díjszabás szerint. ELŐFIZETÉSI ÁR : BECSKÖ JÓZSEF . é v f o l y a m 8. s z á m. A r a 20 fllér. ELŐFZETÉS ÁR : Egz évre 10 P. Negyedévre 2*50 P. Félévre 5 P. Egyes szam ára 20 fll. Megjelenk mnden szombaton. A b o l d o g v á r m e g y e megszűnt a rég,

Részletesebben

Feladatok és megoldások a 11. heti gyakorlathoz

Feladatok és megoldások a 11. heti gyakorlathoz Feladatok és megoldások a. het gyakorlathoz dszkrét várható érték Építőkar Matematka A. Egy verseye öt ő és öt férf verseyző dul. Tegyük fel, hogy cs két azoos eredméy, és md a 0! sorred egyformá valószíű.

Részletesebben

JProducts Limited. ames. Használati utasítás. Ultrahangos tisztító

JProducts Limited. ames. Használati utasítás. Ultrahangos tisztító ames JProducts Limited Ultrahangos tisztító Használati utasítás Útmutató: Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Az ultrahangos tisztításegy egyedülálló technológia. Az ultrahang apró buborékok millióit

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

Makroökonómia A gazdaságpolitikai beavatkozások hatása

Makroökonómia A gazdaságpolitikai beavatkozások hatása Makroökonóma A gazdaságpoltka beavatkozások hatása 9-10. előadás 2010. áprls A kormányzat beavatkozás vzsgálata Az alkalmazott eszköz alapján: költségvetés poltka monetárs poltka az elérendő cél szernt:

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Kollár Zsolt. Játékok könyve. Játékok vidám összejövetelekre

Kollár Zsolt. Játékok könyve. Játékok vidám összejövetelekre Kollár Zsolt Játékok könyve Játékok vidám összejövetelekre Egy ilyen játékgyûjteményt egyedül nem lehet jól megírni. Hálás köszönettel tartozom mindazoknak, akik véleményükkel, ötleteikkel segítették,

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl BÁNRÉVE KÖZSÉGI... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás vezetésére

Részletesebben

Elszámolási Szabályzat Elfogadva: a 11/2013. számú igazgatótanácsi határozattal

Elszámolási Szabályzat Elfogadva: a 11/2013. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1590 Bp. Pf. 83. Elszámolás Szabályzat Elfogadva: a 11/2013. számú gazgatótanács határozattal 1.1. A jóváírások jogcíme 1. A befzetések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: TANÍTÓI PÉLDÁNY SZERVEZÉS Szükséges eszközök: színes ceruza, feladatlapok A feladatokat sorrendben kell elvégezni.

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS Tárgy: 5 lakásos lakóépület PRIZMAHÁZ Engedélyezési terv Helyszín: 1021 Budapest, Budenz út 12/b, HRSZ.: 10988/4 Tervező: Csongrádi János okleveles építészmérnök É-1 01-0795 1038

Részletesebben

SLOVENSKÁ KOMISIA TECHNICKEJ OLYMPIÁDY TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 4. ročník, školský rok 2013/2014 Krajské kolo Teoretický test kategória B

SLOVENSKÁ KOMISIA TECHNICKEJ OLYMPIÁDY TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 4. ročník, školský rok 2013/2014 Krajské kolo Teoretický test kategória B SLOVENSKÁ KOMISIA TECHNICKEJ OLYMPIÁDY TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 4. ročník, školský rok 2013/2014 Krajské kolo Teoretický test kategória B Kód žiaka: Základná škola: Počet bodov: 1. A válaszba írd be, hogy az

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Iktatószám:... /2012. Ügyintéző: Kérelemhez Adatlap tartozik! A kérelem 3000 Ft eljárási illeték alá esik! MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Magánszemély (Egyéni vállalkozó) részére Adózó neve:... Születési neve:...

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:... d) telefonszáma:...

Részletesebben

ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Öttevény Község Önkormányzata 9153 Öttevény, Fő u. 100. Tel.: 06/96/552-200 ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1.) Adózó azonosító adatai: Neve: Adóazonosító

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821

Részletesebben

Budai ófár. A jelenlegi zsidó közéletet elnézve, az emberek többségének az jut eszébe, hogy ez

Budai ófár. A jelenlegi zsidó közéletet elnézve, az emberek többségének az jut eszébe, hogy ez allen lw rg Díj Raou be Budai ófár * 20 1 0* A B.Zs.H. Budai Körzetének Havilapja 2014. november 5775. H.esván-Kiszlév XVI. évfolyam 8. szám Álom Verő Tamás: Álom 1. oldal Imaidők és Jahrzeitok 2. oldal

Részletesebben

A csoki útja SZKA_210_31

A csoki útja SZKA_210_31 A csoki útja SZKA_210_31 TANULÓI A CSOKI ÚTJA 10. ÉVFOLYAM 369 31/1 TUDOD-E HONNAN ÉRKEZIK A KAKAÓ? Járj körbe az osztályban és kérdezgessétek társaidat: tudod-e, hogy honnan érkezik a kakaó Magyarországra?

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Mutató: Méltányossági kérelem Név: Szül::. Adóazonosító jele:..adószáma: Anyja neve:. Leánykori neve::.. Város: Utca alatti lakos az alábbi kérelemmel fordulok Szentes Város önkormányzati adóhatóságához:

Részletesebben

Kunhegyes Város Önkormányzatának bevallási nyomtatványa az építményadóról,

Kunhegyes Város Önkormányzatának bevallási nyomtatványa az építményadóról, Kunhegyes Város Önkormányzatának bevallási nyomtatványa az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához.

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A mezőgazdasági vállalkozások termelési tényezői, erőforrásai 30. lecke A mezőgazdasági

Részletesebben

Arányossággal kapcsolatos feladatok

Arányossággal kapcsolatos feladatok Arányossággal kapcsolatos feladatok 1. Egy régi óra 4 óra alatt 8 percet késik. Mennyivel kell elrevidd az órát este 10 órakor, ha reggel pontosan 7-kor akarsz ébredni?. 6 munkás egy munkát 1 nap alatt

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:... d)

Részletesebben

A D A T L A P. 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító jele:..., adószáma: ... ... ...

A D A T L A P. 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító jele:..., adószáma: ... ... ... GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE Adó Osztály 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. Tel: (66) 386-122, Fax.: (66) 283-288 www.gyomaendrod.hu ado@gyomaendrod.hu A D A T L A P Egyéni vállalkozó

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Mondj két szót, mindkét szó ugyanazokból a betűkből álljon: a, a, t, k. a betűkből álljon: a, i, k, r. a betűkből álljon: á, i, g, r, v

Mondj két szót, mindkét szó ugyanazokból a betűkből álljon: a, a, t, k. a betűkből álljon: a, i, k, r. a betűkből álljon: á, i, g, r, v a betűkből álljon: a, á, l, l, t a betűkből álljon: a, a, t, k t l t l a a a a a betűkből álljon: b, e, é, r, v a betűkből álljon: á, i, k, l, t v b v b k t k t a betűkből álljon: a, i, k, r a betűkből

Részletesebben

A Bécsi Arany Biblia

A Bécsi Arany Biblia A Bécsi Arany Biblia A valaha megjelent legszebb magyar Biblia A könyvnyomtatás felfedezése előtt minden írásművet, így a Bibliát is kézzel másoltak. Királyi és főúri udvarokban, szerzetes kolostorokban,

Részletesebben

A III. forduló megoldásai

A III. forduló megoldásai A III. forduló megoldásai 1. Egy dobozban pénzérmék és golyók vannak, amelyek vagy ezüstből, vagy aranyból készültek. A dobozban lévő tárgyak 20%-a golyó, a pénzérmék 40%-a ezüst. A dobozban levő tárgyak

Részletesebben

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY V.K.81. VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI 1875-1950 db (0,12) doboz = ifm 38 db csomó = 2, 61 ifm 184 db kötet = 4, 26 ifm Összesen:

Részletesebben

Testünk beszél helyettünk is. Az árulkodó kéz

Testünk beszél helyettünk is. Az árulkodó kéz Testünk beszél helyettünk is Az árulkodó kéz Az élő szóban történő párbeszéd 2008. április 5. Baczkó Norbert Testbeszéd, Diákakadémia 2 Az első benyomás kialakításában 60-80% szerepe van a testnyelvi jeleknek.

Részletesebben

Az aktív foglalkoztatási programok eredményességét meghatározó tényezõk

Az aktív foglalkoztatási programok eredményességét meghatározó tényezõk Az aktív foglalkoztatás programok eredményességét meghatározó tényezõk GALASI ÉTER LÁZÁR GYÖRGY NAGY GYULA Budapest Munkagazdaságtan Füzetek BW. 1999/4 1999. máus 1 Budapest Munkagazdaságtan Füzetek.1999/4.

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Adóigazgatási Osztály ADATLAP

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Adóigazgatási Osztály ADATLAP ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Tata Város Önkormányzatának. részletes ingatlanleltárral

Tata Város Önkormányzatának. részletes ingatlanleltárral 25. melléklet a./2014.(..) önkormányzati rendelethez Tata Város Önkormányzatának 2013. évi összevont vagyonmérlege részletes ingatlanleltárral ESZKÖZÖK 2013. 12. 31. Vagyoni értékű jogok Megnevezés Bruttó

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Fénykép Fénykép A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Alulírott Minta Péter és házastársam, Mintaová

Részletesebben

BEVALLÁS. db Résztulajdonos. Vagyoni értékű jog jogosítottja: kezelői jog vagyonkezelői jog haszonélvezeti jog használat joga

BEVALLÁS. db Résztulajdonos. Vagyoni értékű jog jogosítottja: kezelői jog vagyonkezelői jog haszonélvezeti jog használat joga BEVALLÁS Jászberény Város önkormányzat illetékességi területén az építményadóról a lakás, és nem lakás céljára szolgáló építményekről hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP (Benyújtandó az

Részletesebben

A fordított út módszere és a gráfok

A fordított út módszere és a gráfok A fordított út módszere és a gráfok 1. feladat: Ilonka az els nap elköltötte pénzének felét, a második nap a meglév pénzének egyharmadát, a harmadik nap a meglév pénz felét, negyedik nap a meglév pénz

Részletesebben

A keynesi modell I. Elméleti közgazdaságtan II. A keynesi modell I. A pénzpiac és a makrokereslet. Makroökonómia. A keynesi pénzpiaci modell

A keynesi modell I. Elméleti közgazdaságtan II. A keynesi modell I. A pénzpiac és a makrokereslet. Makroökonómia. A keynesi pénzpiaci modell Elmélet közgazdaságtan. Makroökonóma A keynes modell. A pénzpac és a makrokereslet A keynes modell. A keynes pénzpac modell a) A pénzkínálat azonos a neoklasszkus modellével b) A pénzkeresletnél a Fsher-egyenlet

Részletesebben

Esküvői határidőnapló

Esküvői határidőnapló Esküvői határidőnapló El sem tudjuk képzelni, mi mindennel jár egy esküvő megszervezése, amíg a saját bőrünkön nem tapasztaljuk meg. Barátként, rokonként fel sem fogjuk, miért kell több hónapos előkészület,

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Cím: 6647 Csanytelek, Török Bálint u. Kádár Mihály 06 (30) 271-0400. Elérhetőség: Típus: Telek. Telekterület: 1440 m². Irányár: 200.

Cím: 6647 Csanytelek, Török Bálint u. Kádár Mihály 06 (30) 271-0400. Elérhetőség: Típus: Telek. Telekterület: 1440 m². Irányár: 200. Cím: 6647 Csanytelek, Török Bálint u. Kádár Mihály 06 (30) 271-0400 Telek Telekterület: 1440 m² 200.000 Ft 1 Cím: 6647 Csanytelek, József Attila u. 24. Szántai Zoltán 06 (30) 540-1862 Felújításra szoruló

Részletesebben

Rákóczifalva Város Képviselő-testületének 11/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról

Rákóczifalva Város Képviselő-testületének 11/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról Rákóczifalva Város Képviselő-testületének 11/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) Neve:... b) Adóazonosító szám: :... c)

Részletesebben

A KÉRELEM mellékletét képezi az ADATLAP

A KÉRELEM mellékletét képezi az ADATLAP A KÉRELEM mellékletét képezi az ADATLAP Cím: DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE ADÓÜGYI OSZTÁLY 4001 Debrecen, Pf. 110. Kálvin tér 11. www.debrecen.hu Tel. : 52/517-700 Fax : 52/517-712 Ügyiratszám:

Részletesebben

Konzervált útipor. Az elsõ szakasz az elágazásig tart, ahol a Dire Davába és az Asszabba menõ út elválik.

Konzervált útipor. Az elsõ szakasz az elágazásig tart, ahol a Dire Davába és az Asszabba menõ út elválik. Etiópia Eljött a január és fõnököm megszervezte asszabi utazásunkat, amelyen családom is részt vett. Jármûvünk egy hosszabbított fülkés Datsun kisteherautó volt. Az út két napot vett igénybe oda, ugyanannyit

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve: b) adóazonosító szám: c) lakcíme:... d) telefonszáma:... mobil telefonszáma: e)

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ.

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

Előterjesztések A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. augusztus 11. napján tartott üléséről

Előterjesztések A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. augusztus 11. napján tartott üléséről Előterjesztések A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. augusztus 11. napján tartott üléséről Napirend 1. Balatonbozsoki lakosok kérelme forgalomcsillapító sziget kialakítására vonatkozóan

Részletesebben

DOMASZÉKI KERESZT TÚRA. Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján

DOMASZÉKI KERESZT TÚRA. Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján DOMASZÉKI KERESZT TÚRA Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján A TÚRA a Csongrád megyei Domaszéken a Szent Kereszt templomnál kezdődik. A község Szegedtől 12 kilométerre

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben