VALLALKQZÁSf SZERZ Ő DES ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia és a három kistérség i energetikai koncepció kidolgozása tárgyban "

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VALLALKQZÁSf SZERZ Ő DES ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia és a három kistérség i energetikai koncepció kidolgozása tárgyban ""

Átírás

1 VALLALKQZÁSf SZERZ Ő DES ESPAN Nyugat-dunántúl Regonáls Energa Stratéga és a három kstérség energetka koncepcó kdolgozása tárgyban " Amely létrejött egyrészrő l a Nyugat-dunántúl Regonáls Fejlesztés Ügynökség Közhasznú Nonproft Kft. (székhely: 9400 Sopron, Csatka E. u. 6., bankszámaszám : OTP Bank Nyrt , adószám : , cégjegyzékszám : Cg ), mnt megrendel ő - továbbakban : Megrendel ő - (képvsel: Breznovts István ügyvezet ő gazgató) ; másrészről Pannon Novum Nyugat-dunántúl Regonáls Innovácós Nonproft Kft. (székhely : 9700 Szombathely, K őszeg u. 23. bankszámlaszám: MKB Bank Zrt , adószám: , cégbíróság bejegyzés száma: Cg ), mn t vállalkozó - továbbakban Vállalkozó - (képvsel: Magyar Dánel ügyvezető gazgató. ) között az alább tartalommal és feltételekkel : I. Preambulu m A Megrendel ő a Kbt (I) bekezdése alapján általános egyszer ű közbeszerzés eljárás t folytatott le ESPAN Nyugat-dunántúl Regonáls Energa Stratéga és a háro m kstérség energetka koncepcó kdolgozása" tárgyban. Az Ajánlattétel felhívás és az Ajánlatkérés dokumentácó ktatás főszáma : I. A Vállalkozó, mnt ajánlattételre jelentkező szakcég részt vett az eljárásban, és - a Kbt., az Ajánlattétel felhívás, továbbá a z Ajánlatkérés dokumentácó rendelkezésenek fgyelembe vételével meghozott ajánlatkér ő döntés értelmében - ezen eljárás nyertese. Jelen szerz ődést a felek a hvatkozott közbeszerzés eljárás dokumentuma alapján kötk meg. A fent előzmények után a Felek az alábbak szernt állapodnak meg. If. Szerz ődés tárgy a Megrendel ő megrendel, és a Vállalkozó elvállalja jelen szerz ődés 2. sz. mellékleteként csatol t Feladat-meghatározás és szakma specfkácó "-nak, jelen szerz ődés I. sz. mellékleteként csatolt Ajánlatnak"-nak megfelel ően az ESPAN Nyugat-dunántúl Regonáls Energa Stratéga és a három kstérség energetka koncepcó kdolgozását. A hvatkozott mellékletek jelen szerz ődés elválaszthatatlan részét képezk. A szerződés alapját képező dokumentumok : az ajánlattétel felhívás,

2 + az ajánlatkérés dokumentácó (szöveges anyag, a dokumentácóval kapcsolatba n beérkezett kérdések, és az azokra adott válaszok), a nyertes Ajánlattev ő, a Vállalkozó teljes kör ű ajánlata. A dokumentumok tartalmában esetlegesen el őforduló ellentmondás esetén a fent sorrend a mérvadó. A Vállalkozó által elvégzend ő feladatok részletezése a következ ő : A Nyugat-dunántúl Regonáls Energa Stratéga (továbbakban : Stratéga) és a háro m kstérség energetka koncepcó (továbbakban : Koncepcók) kdolgozása, és a kapcsolódóa n elvárt szakma feladatok elvégzése (szem el őtt tartva a regonáls sajátosságokat és az ESPA N projektbel kötelezettségeket) a következ ő részfeladatok mentén : I. A Stratéga kdolgozása az Ajánlatkérés dokumentácóban és jelen szerződés 2. sz mellékleteként Szakma specfkácóban" megfogalmazott tartalm és forma elváráso k szernt, amely kapcsán a szakértő feladatát képezk : - a Szakma specfkácó "-ban szerepl ő tartalomjegyzék alapján az L, 2., 6., 7., 8., 9., 0. és l I. fejezeteknek a dokumentumban feltüntetett forma és szakma specfkácó alapján történ ő teljeskör ű kdolgozása, valamnt az l., II. és Ill. főfejezetek rövd tartalm és szerkezet bevezetőjének elkészítése ; - a "Szakma specfkácó" alapján _ az MTA RKK, mnt ESPA N projektpartner által elkészített, és a Megrendel ő által legkés őbb 20! l. május 5-g a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott 3., 4. és 5. fejezet felhasználásával - a Stratéga komplex kdolgozása, összeállítása ; - a Szakma specfkácó " -ban a Stratéga 2. számú kötelező mellékleteként nevesített angol nyelv ű összefoglaló elkészítése a Stratégáról a Szakma specfkácóban" megjelölt módon ; - a Szakma specfkácó"-ban a Stratéga 3. és 4. mellékleteként nevesített dokumentumokat a megjelölt ESPAN projektpartnerek készítk el, és a Megrendelő bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére. A Vállalkozó feladata jelen esetben mndössze a dokumentumok mellékletként történ ő llesztése a Stratégához, amennyben azt 202. január 5-e el őtt bztosítja számára a Megrendel ő. 2. A Stratéga kdolgozásának I. ütemét követően szakmalag megalapozott javaslato k megfogalmazása a Koncepcók lehetséges és szakmalag ndokolt helyszíner e vonatkozóan ; 3. A Szakma specfkácó"-ban a Stratéga I. számú kötelez ő mellékleteként (s ) megjelen ő három kstérség energetka koncepcó kdolgozása a " Szakma specfkácó" - ban megfogalmazott elvárások mentén ; 4. Folyamatos konzultácós kötelezettség a Megrendel ővel, a Megrendel ő által megbízott szakma és cvl mn őségbztosítóval, és T amennyben a Megrendel ő ndokoltnak látja - az MTA RKK-val és az ESPAN projekt Vezet ő Partnerével a Stratéga kdolgozás a során, kapcsolódóan személyes konzultácós kötelezettség a szerződéskötéskor és az t 2

3 követően hav egyszer alkalommal a Stratéga RFT által történő d őpontjág ; elfogadásána k 5. A szerz ődéskötést ől számított 30 naponta (mnmum 2 oldalas) írásos szakma beszámoló írása a koncepcófejlesztésekkel kapcsolatos feladatok aktuáls állásáról ; 6. A Stratéga kdolgozása során a Megrendel ő szakma utasításanak követése ; 7. Részvétel a Megrendel ő (és egyéb ESPAN projektpartnerek által) szervezett WP3 - Koncepcófejlesztésekkel foglalkozó munkacsomag találkozókon : a Vállalkozó feladata a találkozókon a Megrendel ő koncepcó-fejlesztésevel kapcsolatos feladatok aktuál s állásának bemutatása egy prezentácó keretében, és a Megrendel ő szakma érdekenek a képvselete (mn. 3 - max. 5 találkozó kerül megszervezésre a Stratéga kdolgozás a során ) 8. Részvétel a Megrendel ő által koncepcófejlesztések kapcsán szervezett hálózat találkozókon (szakért ő meetngeken) : a találkozókon Vállalkozó feladata a Megrendel ő által koncepcófejlesztések aktuáls állásának egy prezentácó keretében történ ő bemutatása, és a kapcsolódó szakma vta moderálása (kapcsolódóan mn. 3 max. 5 hálózat találkozó kerül megszervezésre a Megrendel ő által ) III!. A szerződés dőtartama, a teljesítés helye A Felek között szerződéses jogvszony a vállalkozás szerz ő dés aláírásának napjátó l kezdődően a feladatok befejezéség, de legkés őbb 202. január 3 I -g áll fenn. Teljesítés helye : Ajánlatkérés dokumentácó IV. részében (Részletes szakma specfkácól meghatározott elkészítendő dokumentumok leadásénak helyszíne a Megrendel ő Szombathely Irodája (cím : 9700 Szombathely, Kőszeg u. 23.). Kapcsolattartó: Kocsond Tamás/ IV. Megrendel ő joga és kötelezettsége Megrendel ő jogosult Vállalkozó tevékenységét és a feladat elvégzésének folyamatát személyesen vagy az általa megbízott szakma és cvl mn őségbztosító útján ellen őrzn. Vállalkozó nem mentesül a felel ősség alól, ha a Megrendel ő az ellenőrzést elmulasztotta vag y nem megfelelően végezte el. Megrendel ő a vállalkozás díjat a jelen megállapodásban foglaltak szernt kötetes megfzetn a Vállalkozónak. A számla kállításának feltétele a Megrendel ő által kállított teljesítésgazolás. A Megrendel ő szerződésszer ű teljesítés esetén, a teljesítésgazolást a teljesítést k ővető 5 napon belül köteles kállítan. A Megrendel ő bztosítja a Stratéga - MTA RKK, mnt ESPAN projektpartner álta l kdolgozott - 3., 4. és 5. fejezetét a Vállalkozó számára 20 t. május 5-g. 3

4 V. Vállalkozó joga és kötelezettsége Vállalkozó köteles a feladat elvégzését úgy megszervezn, hogy bztosítsa a feladat gazdaságo s és gyors elvégzését. A Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzés eljárás alapján megkötött szerződés, lletve Megrendelő utasítása szernt köteles eljárn. Az utasítás nem terjedhet k a feladat megszervezésére, llet ő leg nem tehet a teljesítést terhesebbé. Vállalkozó köteles a Megrendel őt mnden olyan körülményr ől haladéktalanul értesíten, amel y a teljesítés eredményességét, vagy kellő dő re való elvégzését veszélyeztet vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felel ősséggel tartozk. Ha a Megrendelő célszer űtlen vagy szakszer ű tlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt fgyelmeztetn. A fgyelmeztetés elmulasztásából ered ő kárért a Vállalkozó felel ő s. H a azonban a Megrendel ő a fgyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerz ődéstől elállhat. Ha nem áll el, a Megrendel ő utasítása szernt a Megrendel ő kockázatára köteles a munkát elvégezn. A Vállalkozó a Megrendel ő utasítása szernt nem végezhet el a munkát, ha ez jogszabály vagy hatóság rendelkezés megsértésére vezetne. VI. Teljesítés, teljesítésgazolás I.) A Vállalkozót a li, pontban meghatározott feladat hbátlan és hánytalan teljesítése eseté n a jelen szerz ődés elválaszthatatlan részét képez ő ajánlat alapján meghatározott vállalkozás dí j llet meg. A Vállalkozó kötelez magát a szerz ődéses feladat teljesítésére, a szerződésben foglalta k alapján, továbbá kötelezettséget vállal a szerződés Vll. pontjában részletezett teljesítés határd ők betartására. A VII. pontban meghatározott határd ők alapján a Vállalkozó teljesítését és a 2. sz. mellékletben részletezett, megfelel ő példányszámú nyomtatott és elektronku s dokumentumok átadása után, a Megrendel ő - az általa és a mn őségbztosítás szakért ő álta l elfogadott - teljesítés megtörténte és a dokumentumok átvételét követ ő 5 napon belü l teljesítésgazolást állít k. VII. Vállalkozás díj és fzetés feltétele k A vállalkozás díj összértéke : nettó ,- Ft ,-Ft Áfa, azaz nettó - Huszonkétmlló-háromszázezer fornt + Ötmlló-ötszázhetvenötezer fornt Áfa., azaz összesen bruttó ,-Ft, azaz Huszonhétmlló-nyolcszázhetvenöteze r fornt. A vállalkozás díj - a feladat ütemezésének megfelel ően --- három szakaszban kerül kfzetésr e a következőkben részletezett határd ők szernt szakma teljesítés alapján : 4

5 Teljesítés határd ők:. szakasz : a szerz ődés megkötésének d őpontjától 20. szeptember 5- g szakma tartalom : A Részletes szakma specfíkácó 2., 7. és 8. fejezetének elkészítése, é s javaslattétel a 3 kstérség koncepcó helyszínére. A felsorolt dokumentumoknak a Megrendel ő és az általa megbízott szakma és cvl mn őségbztosító által történő elfogadás a után - Megrendel ő teljesítésgazolása alapján - kerülhet sor a részszámla kállítására. (A kérdéses fejezetek és az MTA RKK által készített fejezetek módosítására a Vállalkozóna k a. ütem során lehetősége van, amennyben a stratéga kdolgozásának tovább szakasza ez t ndokolják, és a Megrendel ő és az általa megbízott mn őségbztosítók a módosítássa l egyetértenek.) részszámla pénzügy tartalma : a Stratéga kdolgozása kapcsán a nyertes ajánlatában szereplő összeg 50%-a, azaz nettó ,-Ft + I ,-Ft ÁFA, összese n bruttó ,-Ft. Az!. részszámla kfzetése a jelen fejezet 3.) pontja szernt történk. II. szakasz : 20. október január 5. szakma tartalom : a Vállalkozó által - az I. szakasz végén - tett javaslatok alapján a Megrendel ő 20 I. október 05-g kválasztja a 3 helyszínt a kstérség koncepcók kapcsán, a kválasztást követően a Vállalkozónak 202. január 5- határd ővel kell elkészítene a 3 kstérség koncepcót. részszámla pénzügy tartalma : a 3 kstérség koncepcó kdolgozása kapcsán a nyerte s ajánlatában szerepl ő összeg, azaz nettó $ ,-Ft ,-Ft ÁFA, összesen : bruttó I I.I25.000,-Ft. A kstérség koncepcók Megrendel ő elfogadását követ ően - Megrendel ő kállítására. és az általa megbízott mn őségbztosítók által teljesítésgazolása alapján - kerülhet sor a résszáml a A. részszámla kfzetése a jelen fejezet 3.) pontja szernt történk.. szakasz: 202. január 3 I-g. szakma tartalom : a Stratéga kdolgozása 202. január 3 I -g. A Vállalkozó a Ill. szakaszba n készít el - a Stratéga kdolgozás részeként - a Szakma specfkácó"-ban a Stratéga 2. számú kötelező mellékleteként feltüntetett angol nyelv ű vezet ő összefoglalót s. A stratég a kdolgozását követően kerül sor a stratéga RFT által elfogadására, amennyben e z megtörtént, Vállalkozó ezt követ ő en - Megrendelő teljesítésgazolása alapján - jogosult a részszámla kállítására. 5

6 III. részszámla pénzügy tartalma : a Stratéga kdolgozása kapcsán a nyertes ajánlatába n szerepl ő összeg I. szakaszt követően fennmaradt 50%-a azaz nettó ,-Ft ,-Ft ÁFA, összesen bruttó ,-Ft. A III. részszámla pénzügy kfzetése a jelen fejezet 3.} pontja szernt történk. 2.) A Vállalkozó tudomásul vesz, hogy a fent vállalkozás díj fx átalánydíj. A szerz ődésben rögzített díjak a Vállalkozó valamenny költségét fedezk, ezért a Vállalkozó a szerz ődésben rögzített díjon felül tovább ellenszolgáltatás génylésére nem jogosult. Megrendelő tárgy közbeszerzést európa unós fnanszírozás forrásból - a forrás neve : ESPAN Projekt - fnanszírozza. Megrendel ő a támogatás felhasználására vonatkozó szabályo k matt előleget nem tud bztosítan. 3.) A szolgáltatás ellenértékét Megrendel ő utólag, a teljesítésgazolás kállítását követő 60 napon belül átutalással egyenlít k. Megrendelő fzetés késedelme esetében a késedelm kamat mértéke a mndenkor jegybank alapkamat mértékét nem haladhatja meg. A teljesítésgazolást a Megrendel ő az általa és a mn őségbztosítás szakértő által elfogadott teljesítést követ ő 5 napon belül köteles kállítan, amennyben a teljesítés szerz ő dés szernt. Amennyben a teljesítés nem fogadható el, úgy Megrendel ő póthatárdő ktűzéséve l felszólíthatja Vállalkozót a szerz ődésszer ű teljesítésre. Számlát benyújtan csak gazolt teljesítésre lehet. Fzetés az gazolt teljesítést követően 60 napos határd ővel történk átutalással, a Vállalkozó MKB Banknál vezetett számú bankszámlájára. Ha ezen adatokban változás áll be, úgy err ő l a Vállalkozó haladéktalanul és írásban köteles a Megrendel őt értesíten. VIII. A felek együttm űködés e A szerződő felek megáflapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltak maradéktala n megvalósítása érdekében szükség szernt folyamatosan egy űttmüködnek. Ennek megfelel őe n dőben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem mnden olyan kérdésr ő l (tény, adat, körülmény), amely a szerz ődés teljesítésére khatással lehet. A Megrendel ő és a Vállalkozó a Stratéga megírásának dőtartama alatt folyamato s munkakapcsolatot tart fenn. Az együttm űködés kötelezettség tartalmát részletesen a. jele n szerződés II. részének 4-8. pontja szabályozzák. A Megrendelő által a kapcsolattartásra kjelölt személy : Név: Kocsond Tamá s Tel: 06/30/ Fax: E-mal : 6

7 A Vállalkozó által kapcsolattartásra kjelölt személy : Név : Angster Tamá s Tel : Fax: E-mal : IX. Felel ősség a teljesítésér t Vállalkozó felel azért, hogy jelen szerz ő dés. pontjában meghatározott szakért ő feladatoka t a vállalt határd őben, eredményesen elvégz. A Vállalkozó hbásan teljesít, - amennyben szerz ődéses kötelezettségét nem teljesít, - a feladat vagy részfeladat teljesítést a megrendelő vagy az általa megbízott mn őségbztosít ó nem megfelelő"- nek mnősít, - megszeg a szerződésben vagy annak mellékleteben foglalt feltételeket. - a Stratéga nem felel meg a Szakma specfkácó "-ban előírt terjedelm korlátoknak. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendel ő késedelm kötbérre jogosult, mely a késedelembe esés napjától jár. A Vállalkozó az egyes szakaszokhoz kapcsolt részteljesítés határd ők késedelme s teljesítése esetén : az adott teljesítés határdő höz képest késedelembe esett mnden napra , - Ft/nap késedelm kötbér megfzetésére köteles. A késedelm kötbér maxmuma a nyertes Vállalkozó által az adott részteljesítésre megajánlott bruttó ajánlat ár 20% - ának megfelel ő összeg, de ezen késedelm kötbér-maxmum elérése esetén a teljesítéshez fűződő érdek gazolásának mellőzésével - azonnal hatályú felmondást - - alkalmazhatja a Megrendel ő, s ezzel egydej űleg jogosult - a késedelm kötbéren felü l -- tovább 20 % meghúsulás kötbér érvényesítésére s. Amennyben a Vállalkozó a Megrendel ő írásbel felszólítására a szerz ődésben rögzített határd őn túl meghatározott póthatárd őre sem teljesít, Megrendel ő jogosult a késedelm kötbér érvényesítése mellett vagy érvényesítésének mell őzésével a Vállalkozóhoz ntézett írásbel egyoldalú nylatkozatával a szerz ődést ől elálln, s ekko r nyertes ajánlattev ő a szerz ődés nettó árára vetítve 20%, azaz húsz százalé k meghúsulás kötbér megfzetésére köteles _ A kötbér összegét a Megrendel ő a benyújtott számla összegéb ől jogosult vsszatartan. Amennyben a Vállalkozó a kötbér alapját és összegszer űségét vtatja, azt 3 napon belül tehet meg. Ennek elmulasztása esetén a kötbérfzetés esedékessége beáll. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jog fenntartás nélkül elfogadása a Megrendel ő részérő l nem értelmezhet ő joglemondásként azon gényr ől vagy gényekről, amelyek a 7

8 Megrendel őt a szerződésszegés következményeként meglletk, kvéve, ha a ne m szerz ődésszer ű teljesítést Vállalkozó a Megrendel ő előzetes kérésére alkalmazta. X. Felhasználás engedély A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó terület és dőben korlátozá s nélkül felhasználás engedélyt ad a Megrendel ő nek az alábbak szernt : - a szerz ődésben meghatározott valamenny, a jelen szerz ődés alapján a Vállalkozó álta l elkészített dokumentumot jogosult a Megrendel ő teljes kör ű en felhasználn, - a felhasználó jog a vállalkozás díj kfzetésének napjától llet meg a Megrendel őt. - a vállalkozás díj magában foglalja az esetleges szerz ő jogdíjakat s. XI. A szerződés megsz űnése A jelen szerz ődés a felek kölcsönös kötelezettségenek maradéktalan és szerz ő désszer ű teljesítésével sz űnk meg, kvéve az alább meghatározott eseteket: I.) Szerz őd ő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerz ődést közős megegyezéssel, bármkor megszüntethetk. Az err ő l szóló megegyezést kzárólag írásban köthetk, és a fele k együttes aláírásával érvényes. Ebben az esetben a Megrendel ő köteles a már teljesítet t szolgáltatásokat a Vállalkozónak kfzetn, a Vállalkozó pedg köteles a folyamatban lév ő szolgáltatást elvégezn. 2.) A Megrendel ő írásban, a Vállalkozó szerz ődésszegése matt azonnal hatállyal elállhat a szerz ődést ő l alább esetekben : a.) Ha a Vállalkozó a szerződésből és mellékleteb ő l eredő lényeges kötelezettséget a Megrendel ő által meghatározott mennységben és mn őségben, határd ő ben nem végz el. b.) Ha a Vállalkozó szerz ődésszegése esetén - a Megrendelő szerződésszer ű teljesítésre vonatkozó írásbel felszólítása ellenére sem teljesít. A jelen szerz ődés tárgyát képez ő beszerzést a Megrendel ő pályázat forrás terhére valósítj a meg, ezért ha a támogatást nyújtó a jelen szerző dés fnanszírozás forrását képez ő támogatás t megvonja, lletve a támogatás szerz ődés bármlyen jogcímen megsz ű nk, megrendel ő jogosult a jelen szerz ődéstől - a Polgár Törvénykönyvnek a teljesítés egyk fél felel ősségére se m vsszavezethető lehetetlenné válására vonatkozó rendelkezésenek megfelel ő alkalmazásával - a támogatás fnanszírozás lezárultának d őpontjához köt ődő elállásra. Azon, a jelen szerz ődés alapján fennálló jogok és kötelezettségek, amelyekne k természetüknél fogva továbbra s fenn kell maradnuk, különös tekntettel a ttoktartás kötelezettségre vonatkozó rendelkezésekre, a jelen szerz ő dés megszű nését követ ően s hatályban maradnak. 8

9 X. Nylatkozato k Mndkét fél kjelent, hogy kell ő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezk a jelen szerz ődés aláírására és teljesítésére. XIII. Ttoktartás A szerz ő d ő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamnt a teljesítésük során az egymásnak átadott nformácót bzalmasan kezelk. Szerz ődő felek tudomásul veszk, hogy a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatával, átláthatóbbá tételével és ellen őrzésének b ővítésével összefügg ő egyes törvénye k módosításáról szóló év XXIV. törvény alapján az Állam Számvevőszék, míg a Kormányzat Ellen őrzés Hvatalról szóló (IV. I5.) Korog. rendelet szernt a Kormányzat Ellen őrzés Hvatal ellen őrzést végezhet. XIV. jogvták rendezése Szerz ő d ő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvtákat els ődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezn, csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyaláso s rendezés nem vezetett eredményre. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásból eredő valamenny perbe n alávetk magukat értékhatártól függő en a Sopron Város Bíróság vagy a Gy őr-moson-sopro n Megye Bíróság kzárólagos lletékességének. XV. Alkalmazandó jogszabályok A jelen szerz ődésben nem szabályozott kérdésekre, a Polgár Törvénykönyvr ő f szóló 959. év IV. törvény, valamnt a közbeszerzésekről szóló év CXXIX. törvény rendelkezése s rányadók. XVI. Záró rendelkezése k A Szerz ődő felek tudomásul veszk, hogy jelen szerz ődés tárgyát képező beszerzést a Nyugat-dunántúl Regonáls Fejlesztés Ügynökség Közhasznú Nonproft Kft. az =SPA N Projekt terhére valósítja meg. A hatályos jogszabályok értelmében a támogatást nyújt ó szervezeteknek jogában áll a projektek megvalósítását, a megvalósítás folyamán keletkez ő 9

10 dokumentumokat és egyes eljárás cselekményeket ellen ő rzn, szükség esetén ezekke l kapcsolatosan nformácót kérn, ratokba beteknten. Szerz őd ő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a vonatkozó jogszabályo k alapján az Európa Számvevőszék, és az Európa Bzottság lletékes szervezete, az Állam Számvevőszék, a Kormányzat Ellen őrzés Hvatal, a fejezetek ellen őrzés szervezete, a Magyar Államkncstár, lletve a Támogató (Nemzet Fejlesztés Ügynökség), a Kfzető Hatóság, a Közösség Támogatás Keret Irányító Hatóság képvsel ő a projekt megvalósításának bármely szakaszában jogosult a tárgy beszerzés megvalósítását ellenőrzn. Jelen szerz ődést a felek elolvasták, közösen értelmezték, és mnt akaratukkal mndenbe n egyezőt jóváhagyólag aláírták. Jelen szerz ődésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezése az rányadó k XVII. Melléklete k A szerződés elválaszthatatlan részét képezk. a következő mellékletek : I. számú melléklet: Vállalkozó ajánlat a 2. számú melléklet : Feladat-meghatározás és szakma specfkác ó 3. számú melléklet : Felhatalmazás azonnal beszedés megbízás benyújtásár a Jelen megállapodást a felek képvselő, elolvasás és közös értelmezés után, mnt akaratukka l mndenben megegyez őt, négy magyar nyelvű eredet példányban jóváhagyólag aláírták. A z aláírt szerződés I példánya a Vállalkozót, a szerz ődés 3 példánya a Megrendel őt llet. NIN NN NotyCR~spN o Szombathely, 20. február 2$, epn ~,pv, ~~os ~~,~ Breznov - István Magyrr )Y.') -~ ügyvesét gazgató ügyvezet ő gazgató Nyugat-duná túl Regonáls z Pannon Novum Nyugat-dunántúl Fejlesztés Ügynökség Közhasxr 4 Regonáls lnnovácíós Nonproft Kft. Nonproft Kft. Megrendel ; Vállalkozó Pénzügyleg ellenjegyezte : Dr. Baráth Katal n gazdaság gazgat ó Nyugat-dunántúl Regonál s Fejlesztés Ügynökség Közhaszn ú Nonproft Kft. 0

11 FELOLVASÓ LAP A közbeszerzés beszerzés tárgya : Vállalkozás szerződés az ESPAN Nyugat-dunántúl Regonáls Energa Stratéga és a három kstérség energetka koncepcó kdolgozására..j A teljesítés címe : Nyugat-dunántúl Regonáls Fejlesztés Ügynökség Közhasznú Nonproft Kft Sopron, Csatka E. u. 6. Az ajánlattevő : neve : Pannon Novum Nyugat-dunántúl Regonáls Innovácós Nonproft Kft. székhelye : 9700 Szombathely, Kőszeg.23. levelezés címe : 9700 Szombathely, Kőszeg u.23. telefon és fax száma: ll wm gz " ~~--- F Ft Ft Ft Aját J Kje, ~tattétel felh á»-.~.'na dokumentácóban foglalt valamenny farm,mént', utasítás, ka' és m űszak leírás gondos áttekntés e után ősben és a dokument'' ' ben foglalt valamenny feltételt megsmert( +!fogadom. Ennek megfé öen a szerz ődést - amennyben, mnt nyert ;ztásra kerülök - az aják t összesít ő szernt (felolvasólap) ellenszt _ 4v~ps~tem. Kjelentem, hogy az ajánlatot a rendelkezésemre álló dokumentácó és szakma specfkácó alapján a klrásban szerepl ő munkálatok összességére teszem meg, annak fgyelem - be vételével, hogy az ajánlatkér ő többletmunka költséggényt a dokumentácó esetlege s hányosságara való hvatkozással nem fogad el. Az ajánlat kötöttség lejártának d őpontja az ajánlattétel határdő lejártának dőpontját követő első naptól számított 60 nap, mely d őpontg ajánlatomat fenntartom. Ajánlatomat három példányban ( eredet + 2 másolat) - az eredet példány megjelölésével - db zárt egységet képező csomagban nyújtottam be. Kelt: Szombathely, PANNON NOVU M NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS NONPROFI T KORLÁTOLT felelösséolj TÁRSASÁ G Stombatkly. Kísrcg u. 23. Adószám: 49728O-2-I 8

12 ,,mhou r " FELOLVASÓ LAP A közbeszerzés beszerzés tárgya : Vállalkozás szerződés az ESPAN Nyugat-dunántúl Regonáls Energa Stratéga é s a három kstérség energetka koncepcó kdolgozására. A teljesítés címe : Nyugat-dunántúl Regonáls Fejlesztés Ügynökség Közhasznú Nonproft Kft Sopron, Csatka E. u. 6. Az ajánlattevő : neve : Pannon Novum Nyugat-dunántúl Regonáls Innovácós Nonproft Kft. székhelye: 9700 Szombathely, Kőszeg u.23. levelezés címe : 9700 Szombathely, Kőszeg u.23. telefon és fax száma : ll. 94/ e-mal címe : u nettó ár : Ft + ÁFA : Ft bruttó ár : Ft Ajánlatkérő a nettó ajánlat árakat hasonlítja össze! Kjelentem, hogy az ajánlattétel felhívásban és a dokumentácóban foglalt valamenny forma és tartalm követelmény, utasítás, kkötés és m űszak leírás gondos áttekntés e után az ajánlattétel felhívásban és a dokumentácóban foglalt valamenny feltételt megsmertem, megértettem ás elfogadom. Ennek megfelel ően a szerződést - amennyben, mnt nyertes ajánlattevő kválasztásra kerülök - az ajánlat összesít ő szernt (felolvasólap) ellenszolgáltatásért teljesítem. Kjelentem, hogy az ajánlatot a rendelkezésemre álló dokumentácó és szakma specfkácó alapján a kírásban szerepl ő munkálatok összességére teszem meg, annak fgyelem - be vételével, hogy az ajánlatkér ő többletmunka költséggényt a dokumentácó esetlege s hányosságara való hvatkozással nem fogad el. Az ajánlat kötöttség lejártának d őpontja az ajánlattétel határd ő lejártának d őpontját követ ő első naptól számított 60 nap, mely d őpontg ajánlatomat fenntartom. Ajánlatomat három példányban ( eredet + 2 másolat) - az eredet példány megjelöléséve - db zárt egységet képez ő csomagban nyújtottam be. Kelt: Szombathely, PANNON tu Uh- NYUGAT-DUNÁNTÚL I REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS NONPROFI T KORLÁTOLT FELI IÁ SSÉCII TÁRSASÁG Szombalhcly. K ő szeg u. 23. adós-ám : 49728U-2-8

13 j q MN S AJÁNLATI DOKUMENTÁCI Ó Vállalkozás szerződés az ESPAN Nyugat-dunántúl Regonál s Energa Stratéga és a három kstérség energetka koncepcó k - dolgozására Pannon Novum Nyugat-dunántúl Regonáls lnnavácás Nonproft Kft.

14 Tartalomjegyzék Felolvasólap Ktöltött és aláírt szerz ődéstervezet melléketekkel 4 Nylatkozat a Kbt. 60. () bekezdése tekntetében 28 Nylatkozat a Kbt. 70. (2) bekezdése tekntetében 29 Nylatkozatok a Kbt. 7. () és a Kbt. 63. (3) bekezdése tekntetében 30 Nylatkozat a számlavezet ő pénzntézetről 32 Nylatkozat a számlavezet ő pénzíntézett ől és 2009-es mérleg és eredmény-kmutatás 34 Nylatkozat az előző év (2009) nettó árbevételér ől 42 Az előző 3 évből származó referencák 43 Nylatkozat és gazolások a teljesítésbe bevonn kívánt szakemberekről 45 Nylatkozat a szerződést bztosító mellékkötelezettségek vállalásáról 68 Cégkvonat 69 Aláírás címpéldány 72 Árazott költségvetés 73 Kegészítő tájékoztatás elfogadása a Kbt. 58 és Kbt. 250 szernt (K&V) 74 3

15 VÁLLALKUZÁSI SZERZ Ő DÉS ESPAN Nyugat-dunántúl Regonáls Energa Stratéga és a három kstérség energetka koncepcó kdolgozása tárgyban " Amely létrejött egyrészről a Nyugat-dunántúl Regonáls Fejlesztés Ügynökség Közhasznú Nonproft Kft. (székhely: 9400 Sopron, Csatka E. u. 6., bankszámlaszám : OTP Bank Nyrt , adószám : , cégjegyzékszám : Cg ), mnt megrendel ő - továbbakban : Megrendel ő - (képvsel : Breznovts István, ügyvezet ő gazgató) ; másrészről Pannon Novum Nyugat-dunántúl Regonáls Innovácós Nonproft Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Kőszeg u. 23. bankszámlaszám : MKB Bank Rt , adószám : , cégbíróság bejegyzés száma : Cg ), mnt vállalkozó - továbbakban Vállalkozó - (képvsel : Magyar Dánel, ügyvezető gazgató) között az alább tartalommal és feltételekkel : Preambulum A Megrendelö a Kbt () bekezdése alapján általános egyszer ű közbeszerzés eljárást folytatott le ESPAN Nyugat-dunántúl Regonáls Energa Stratéga és a három kstérség energetka koncepcó kdolgozása" tárgyban. Az Ajánlattétel felhívás és az Ajánlatkérés dokumentácó ktatás főszáma : A Vállalkozó, mnt ajánlattételre jelentkez ő szakcég részt vett az eljárásban, és - a Kbt., az Ajánlattétel felhívás, továbbá az Ajánlatkérés dokumentácó rendelkezésenek fgyelembe vételével meghozott ajánlatkérő döntés értelmében - ezen eljárás nyertese. Jelen szerződést a felek a hvatkozott közbeszerzés eljárás dokumentuma alapján kötk meg. A fent el őzmények után a Felek az alábbak szernt állapodnak meg. l!. Szerz ődés tárgya Megrendelő megrendel, és a Vállalkozó elvállalja jelen szerz ődés 2. sz. melléklete - ként csatolt Feladat-meghatározás és szakma specfkácó"-nak, jelen szerz ődés. sz. mellékleteként csatolt "Ajánlatnak"-nak megfelel ően az ESPAN Nyugatdunántúl Regonáls Energa Stratéga és a három kstérség energetka koncepcó kdolgozását. 4

16 A hvatkozott mellékletek jelen szerz ődés elválaszthatatlan részét képezk. A szerződés alapját képező dokumentumok : az ajánlattétel felhívás, az ajánlatkérés dokumentácó (szöveges anyag, a dokumentácóva l kapcsolatban beérkezett kérdések, és az azokra adott válaszok), a nyertes Ajánlattev ő, a Vállalkozó teljes kör ű ajánlata. A dokumentumok tartalmában esetlegesen el őforduló ellentmondás esetén a fent sorrend a mérvadó. A Vállalkozó által elvégzend ő feladatok részletezése a következő : A Nyugat-dunántúl Regonáls Energa Stratéga (továbbakban : Stratéga) és a három kstérség energetka koncepcó (továbbakban : Koncepcók) kdolgozása, és a kapcsolódóan elvárt szakma feladatok elvégzése (szem el őtt tartva a regonáls sajátosságokat és az ESPAN projektbel kötelezettségeket), a következ ő részfeladatok mentén : I A Stratéga kdolgozása az Ajánlatkérés dokumentácóban és jelen szerz ődés 2. sz mellékleteként "Szakma specfkácóban" megfogalmazott tartalm és forma elvárások szernt, amely kapcsán a szakértő feladatát képezk : - a,szakma specfkácó"-ban szerepl ő tartalomjegyzék alapján az., 6., 7., 8., 9., 0. és. fejezeteknek a dokumentumban feltüntetett forma és szakma specfkácó alapján történő teljeskörű kdolgozása, valamnt az I., II. és Il. főfejezetek rövd tartalm és szerkezet bevezet őjének elkészítése ; - a "Szakma specfkácó" alapján - az MTA RKK, mnt ESPAN projektpartner által elkészített, és a Megrendel ő által legkés őbb 20. május 5-g a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott 3., 4. és 5. fejezet felhasználásával - a Stratéga komplex kdolgozása, összeállítása ; - a "Szakma specfkácó"-ban a Stratéga 2. számú kötelező mellékleteként nevesített angol nyelv ű összefoglaló elkészítése a Stratégáról a Szakma specfkácóban" megjelölt módon ; - a Szakma specfkácó"-ban a Stratéga 3. és 4. mellékleteként nevesített dokumentumokat a megjelölt ESPAN projektpartnerek készítk el, és a Megrendel ő bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére. A Vállalkozó feladata jelen esetben mndössze a dokumentumok mellékletként történ ő llesztése a Stratégához, amennyben azt 202. január 5-e el őtt bztosítja számára a Megrendelő. 2. A Stratéga kdolgozásának I. ütemét követ ően szakmalag megalapozott javas - latok megfogalmazása a Koncepcók lehetséges és szakmalag ndokolt hely - színere vonatkozóan ; 3. A Szakma specfkácó"-ban a Stratéga. számú kötelező mellékleteként (s ) megjelen ő három kstérség energetka koncepcó kdolgozása a Szakma specfkácó"-ban megfogalmazott elvárások mentén ; 4. Folyamatos konzultácós kötelezettség a Megrendel ő vel, a Megrendel ő által megbízott szakma és cvl mn őségbztosítóval, és - amennyben a Megrendel ő 5

17 ndokoltnak látja - az MTA RKK-val és az ESPAN projekt Vezet ő Partnerével a Stratéga kdolgozása során, kapcsolódóan személyes konzultácós kötelezettség a szerződéskötéskor és azt követ ően hav egyszer alkalommal a Stratég a RFT által történő elfogadásának dőpontjág ; 5. A szerződéskötéstől számított 30 naponta (mnmum 2 oldalas) írásos szakma beszámoló írása a koncepcófejlesztésekkel kapcsolatos feladatok aktuáls állá - sáról ; 6. A Stratéga kdolgozása során a Megrendel ő szakma utasításanak követése ; 7. Részvétel a Megrendel ő (és egyéb ESPAN projektpartnerek által) szervezett WP3 - Koncepcófejlesztésekkel foglalkozó munkacsomag találkozókon : a Vállalkozó feladata a találkozókon a Megrendelő koncepcó-fejlesztésevel kapcsolatos feladatok aktuáls állásának bemutatása egy prezentácó keretében, és a Megrendelő szakma érdekenek a képvselete (mn. 3 - max_ 5 találkozó kerü l megszervezésre a Stratéga kdolgozása során ) 8. Részvétel a Megrendelő által koncepcófejlesztések kapcsán szervezett hálózat találkozókon (szakértő meetngeken): a találkozókon Vállalkozó feladata a Megrendelő által koncepcófejlesztések aktuáls állásának egy prezentácó keretében történő bemutatása, és a kapcsolódó szakma vta moderálása (kapcsolódóan mr. 3 - max. 5 hálózat találkozó kerül megszervezésre a Megrendel ő által) nt Il. A szerződés dőtartama, a teljesítés hely e A Felek között szerződéses jogvszony a vállalkozás szerz ődés alárásának napjátó l kezdőd ően a feladatok befejezéség, de legkés őbb 202. január 3-Ig áll fenn. Teljesítés helye : Ajánlatkérés dokumentácó IV. részében /Részletes szakma specít'kácó/ meghatározott elkészítendő dokumentumok leadásának helyszín e a Megrendelő Szombathely Irodája (cím: 9700 Szombathely, Kőszeg u. 23.). Kapcsolattartó: Kocsond Tamás/ IV. Megrendelő joga és kötelezettsége Megrendelő jogosult Vállalkozó tevékenységét és a feladat elvégzésének folyamatá t személyesen vagy az általa megbízott szakma és cvl mnőségbztosító útján ellenőrzn. Vállalkozó nem mentesül a felel ősség alól, ha a Megrendelő az ellen őrzést elmulasztotta vagy nem megfelel ően végezte el. Megrendelő a vállalkozás díjat a jelen megállapodásban foglaltak szernt kötele s megfzetn a Vállalkozónak. A számla kállításának feltétele a Megrendel ő által kállított teljesítésgazolás. A Megrendelő szerződésszerü teljesítés esetén, a teljesítésgazolást a teljesítést követő 5 napon belül köteles kállítan. 6

18 I A Megrendel ő bztosítja a Stratéga - MTA RKK, mnt ESPAN projektpartner álta l kdolgozott - 3., 4. és 5. fejezetét a Vállalkozó számára 20. május 5-g. I V. Vállalkozó joga és kötelezettsége Vállalkozó köteles a feladat elvégzését úgy megszervezn, hogy bztosítsa a felada t gazdaságos és gyors elvégzését. A Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzés eljárá s alapján megkötött szerződés, lletve Megrendelő utasítása szernt köteles eljárn. Az utasítás nem terjedhet k a feladat megszervezésére, lletőleg nem tehet a teljesítés t terhesebbé. Vállalkozó köteles a Megrendel őt mnden olyan körülményr ől haladéktalanul értesíten, amely a teljesítés eredményességét, vagy kell ő dőre való elvégzését veszélyezte - t vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából ered ő kárért a Vállalkozó felel ősséggel tartozk. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt fgyelmeztetn. A fgyelmeztetés elmulasztásából ered ő kárért a Vállalkozó felelős. Ha azonban a Megrendel ő a fgyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerz ődéstő l elállhat. Ha nem áll el, a Megrendel ő utasítása szernt a Megrendel ő kockázatára köteles a munkát elvégezn. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szernt nem végezhet el a munkát, ha ez jog - szabály vagy hatóság rendelkezés megsértésére vezetne. q I V. Teljesítés, teljesítésgazolá s A Vállalkozó kötelez magát a szerz ődéses feladat teljesítésére, a szerződésben foglaltak alapján, továbbá kötelezettséget vállal a szerz ődés VII. pontjában részletezett teljesítés határdők betartására. A VII. pontban meghatározott határd ők alapján a Vállalkozó teljesítését és a 2. sz. mellékletben részletezett, megfelel ő példányszámú nyomtatott és elektronkus dokumentumok átadása után, a Megrendel ő - az általa és a mnőségbztosítás szakért ő által elfogadott - teljesítés megtörténte és a dokumentumok átvételét követ ő 5 napon belül teljesítésgazolást állít k.. VII. Vállalkozás díj és fzetés feltétele k.) A Vállalkozót a II. pontban meghatározott feladat hbátlan és hánytalan teljesítés e esetén a jelen szerz ődés elválaszthatatlan részét képez ő ajánlat alapján meghatározott vállalkozás díj llet meg. 7

19 A vállalkozás díj összértéke : nettó ,- Ft ,- (25% Áfa), azaz nettó huszonkétmlló-háromszázezer fornt + ötmlló-ötszázhetvenötezer - fornt Áfa, azaz összesen bruttó ,- Ft, azaz huszonhétmlló-nyolcszázhetvenöteze r fornt. A vállalkozás díj - a feladat ütemezésének megfelel ően - három szakaszban kerü l kfzetésre a következőkben részletezett határdők szernt szakma teljesítés alapján : Telesetés határd ők: I. szakasz : a szerződés megkötésének d őpontjától 20. szeptember 5- g szakma tartalom : A Részletes szakma specfkácó 2., 7. és 8. fejezetének elkészítése, és javaslattétel a 3 kstérség koncepcó helyszínére. A felsorolt dokumentumoknak a Megrendel ő és az általa megbízott szakma és cvl mn őségbztosító álta l történő elfogadása után - Megrendel ő teljesítésgazolása alapján - kerülhet sor a részszámla kállítására. (A kérdéses fejezetek és az MTA RKK által készített fejezetek módosítására a Vállalkozónak a II. ütem során lehetősége van, amennyben a stratéga kdolgozásána k tovább szakasza ezt ndokolják, és a Megrendel ő és az általa megbízott mn őségbztosítók a módosítással egyetértenek. ) I. részszámla pénzügy tartalma : a Stratéga kdolgozása kapcsán a nyertes ajánlatában szerepl ő összeg 50%-a. Az I. résszámla kfzetése a jelen fejezet 3.) pontja szernt történk. II. szakasz, 20. október január 5. szakma tartalom : a Vállalkozó által - az I. szakasz végén - tett javaslatok alapján a Megrendel ő 20. október 05-g kválasztja a 3 helyszínt a kstérség koncepcó k kapcsán, a kválasztást követ ően a Vállalkozónak 202. január 5- határdővel kell elkészítene a 3 kstérség koncepcó t II. részszámla pénzügy tartalma : a 3 kstérség koncepcó kdolgozása kapcsán a nyertes ajánlatában szerepl ő összeg. A kstérség koncepcók Megrendel ő és az általa megbízott mn őségbztosítók által elfogadását követően - Megrendelő teljestésgazolása alapján - kerülhet sor a résszámla kállítására. A II. résszámla kfzetése a jelen fejezet 3.) pontja szernt történk. III. szakasz : 202. január 3-g. szakma tartalom : a Stratéga kdolgozása 202. január 3-g. A Vállalkozó a III. szakaszban készít el - a Stratéga kdolgozás részeként - a Szakma specfkácó"-ba n a Stratéga 2. számú kötelező mellékleteként feltüntetett angol nyelvű vezető össze - foglalót s. A stratéga kdolgozását követően kerül sor a stratéga RFT által elfogadására, amennyben ez megtörtént, Vállalkozó ezt követ ően - Megrendel ő teljesítésgazolása alapján - jogosult a részszámla kállítására. 8

20 III. részszámla pénzügy tartalma : a Stratéga kdolgozása kapcsán a nyertes ajánlatában szereplő összeg I. szakaszt követ ően fennmaradt 50%-a. A III. résszámla pénzügy kfzetése a jelen fejezet 3.) pontja szernt történk. 2.)A Vállalkozó tudomásul vesz, hogy a fent vállalkozás díj fx átalánydíj. A szerződésben rögzített díjak a Vállalkozó valamenny költségét fedezk, ezért a Vállalkozó a szerződésben rögzített díjon felül tovább ellenszolgáltatás génylésére nem jogosult. Megrendelő tárgy közbeszerzést európa unós fnanszírozás forrásból - a forrá s neve : ESPAN Projekt - fnanszírozza. Megrendelő a támogatás felhasználására vonatkozó szabályok matt el őleget nem tud bztosítan. 3.) A szolgáltatás ellenértékét Megrendel ő utólag, a teljesítésgazolás kállítását követő 60 napon belül átutalással egyenlít k. Megrendelő fzetés késedelme esetében a késedelm kamat mértéke a mndenkor jegybank alapkamat mértékét nem halad - hatja meg. A teljesítésgazolást a Megrendel ő az általa és a mn ő ségbztosítás szakértő által elfogadott teljesítést követő 5 napon belül köteles kállítan, amennyben a teljesítés szerződés szernt. Amennyben a teljesítés nem fogadható el, úgy Megrendel ő póthatárd ő ktűzésével, lhlszölfthatja Vállalkozót a szerződésszer ű teljesítésre. Számlát benyújtan csak gazolt teljesítésre lehet. Fzetés az gazolt teljesítést követően 60 napos határd ővel történk átutalással, a Vállalkozó MKB banknál vezetet t számú bankszámlájára. Ha ezen adatokban változás áll be, úgy erről a Vállalkozó haladéktalanul és írásban köteles a Megrendel őt értesíten. VIII. A felek együttműködése A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szernt folyamatosan együttm űködnek. Ennek megfelel ően dőben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítésér ől, hanem mnden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére khatással lehet. A Megrendel ő és a Vállalkozó a Stratéga megírásának d őtartama alatt folyamato s munkakapcsolatot tart fenn. Az együttm ű ködés kötelezettség tartalmát részletesen a jelen szerződés II. részének 4-8. pontja szabályozzák. A Megrendel ő által a kapcsolattartásra kjelölt személy : Név : Kocsond Tamá s Te! : Fax: E-mal:

21 A Vállalkozó által kapcsolattartásra kjelölt személy : Név: Angster Tamá s Tel: Fax: E-mal : IX. Felelősség a teljesítésért Vállalkozó felel azért, hogy jelen szerz ődés II. pontjában meghatározott szakértő feladatokat a vállalt határdőben, eredményesen elvégz. A Vállalkozó hbásan teljesít, - amennyben szerződéses kötelezettségét nem teljesít, - a feladat vagy részfeladat teljesítést a megrendel ő vagy az általa megbízott mnőségbztosító nem megfelelő"- nek mn ősít, - megszeg a szerződésben vagy annak mellékleteben foglalt feltételeket. - a Stratéga nem felel meg a "Szakma specfkácó -ban el ő írt terjedelm korlátoknak. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendel ő késedelm kötbérre jogosult, mely a késedelembe esés napjától jár. A Vállalkozó az egyes szakaszokhoz kapcsolt részteljesítés határd ők késedelmes teljesítése esetén : az adott teljesítés határd őhöz képest késedelembe esett mnden napra ,- Ftlnap késedelm kötbér megfzetésére köteles. A késedelm kötbér maxmuma a nyertes Vállalkozó által az adott részteljesítésre megajánlott bruttó ajánlat ár 20%-ának megfelel ő összeg, de ezen késedelm kötbér-maxmum elérése esetén a teljesítéshez f űződő érde k gazolásának mell őzésével - azonnal hatályú felmondást - alkalmaz - hatja a Megrendel ő, s ezzel egydej űleg jogosult -- a késedelm kötbére n felül - tovább 20 % meghúsulás kötbér érvényesítésére s. Amennyben a Vállalkozó a Megrendel ő írásbel felszólítására a szerz ődésben rögzített határdőn túl meghatározott póthatárd őre sem teljesít, Megrendelő jogosult a késedelm kötbér érvényesítése mellett vagy érvényesítésének mellőzésével a Vállalkozóhoz ntézett írásbel egyoldalú nylatkozatával a szerz ő- déstő l elálln, s ekkor nyertes ajánlattev ő a szerződés nettó árára vetítve 20%, azaz húsz százalék meghúsulás kötbér megfzetésére köteles. A kötbér összegét a Megrendel ő a benyújtott számla összegéb ől jogosult vsszatartan. Amennyben a Vállalkozó a kötbér alapját és összegszerű ségét vtatja, azt 3 napon belül tehet meg. Ennek elmulasztása esetén a kötbérfzetés esedékesség e beáll. 0

22 Bármely nem szerző désszerű teljesítés jog fenntartás nélkül elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon gényről vagy gényekről, amelyek a Megrendel őt a szerz ődésszegés következményeként meglletk, kvéve, ha a nem szerz ődésszerű teljesítést Vállalkozó a Megrendelő el őzetes kérésére alkalmazta. X. Felhasználás engedél y A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó terület és dőben korlátozás nélkül felhasználás engedélyt ad a Megrendel őnek az alábbak szernt : - a szerződésben meghatározott valamenny, a jelen szerz ődés alapján a Vállalkoz ó által elkészített dokumentumot jogosult a Megrendel ő teljes körűen felhasználn, - a felhasználó jog a vállalkozás díj kfzetésének napjától llet meg a Megrendel ő t, - a vállalkozás díj magában foglalja az esetleges szerz ő jogdíjakat s. XI. A szerződés megszű nése A jelen szerződés a felek kölcsönös kötelezettségenek maradéktalan és szerz ődésszerű teljesítésével sz ű nk meg, kvéve az alább meghatározott eseteket :.)Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést közös megegyezéssel, bármkor megszüntethetk. Az erről szóló megegyezést kzárólag írásban köthetk, és a felek együttes aláírásával érvényes. Ebben az esetben a Megrendel ő köteles a már teljesített szolgáltatásokat a Vállalkozónak kfzetn, a Vállalkozó pedg köteles a folyamatban lév ő szolgáltatást elvégezn. 2.) A Megrendel ő írásban, a Vállalkozó szerződésszegése matt azonnal hatállya l elállhat a szerződéstől alább esetekben : a.) Ha a Vállalkozó a szerződésből és mellékleteből eredő lényeges kötelezettsége t a Megrendel ő által meghatározott mennységben és mn őségben, határdőben ne m végz el. b.) Ha a Vállalkozó szerződésszegése esetén - a Megrendel ő szerződésszerű teljesítésre vonatkozó írásbel felszólítása ellenére sem teljesít. A jelen szerződés tárgyát képez ő beszerzést a Megrendel ő pályázat forrás terhére valósítja meg, ezért ha a támogatást nyújtó a jelen szerz ődés fnanszírozás forrásá t képez ő támogatást megvonja, lletve a támogatás szerz ődés bármlyen jogcíme n megszű nk, megrendel ő jogosult a jelen szerz ődéstől - a Polgár Törvénykönyvnek a teljesítés egyk fél felelősségére sem vsszavezethető lehetetlenné válására vonatko-

23 zó rendelkezésenek megfelel ő alkalmazásával - a támogatás fnanszírozás lezárultának d őpontjához köt őd ő elállásra. Azon, a jelen szerződés alapján fennálló jogok és kötelezettségek, amelyeknek természetüknél fogva továbbra s fenn kell maradnuk, különös tekntettel a ttoktartás kötelezettségre vonatkozó rendelkezésekre, a jelen szerz ődés megszűnését követ ő- en s hatályban maradnak. XII. Nylatkozato k l l Mndkét fél kjelent, hog y - kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezk a jelen szerződés aláírására és teljesítésére. XIII. Ttoktartá s A szerződd felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamnt a teljesítésük során az egymásnak átadott nformácót bzalmasan kezelk. Szerződő felek tudómásul veszk, hogy a közpénzek felhasználásával, a köztulajdo n használatával, átláthatóbbá tételével és ellen ő rzésének bő vítésével összefügg ő egyes törvények módosításáról szóló év XXIV. törvény alapján az Állam Számvevőszék, míg a Kormányzat Ellen őrzés Hvatalról szóló 70/2004. (IV. 5.) Korm. rendelet szernt a Kormányzat Ellen ő rzés Hvatal ellen őrzést végezhet. XIV. Jogvták rendezése I Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvtákat els ődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezn, csupán akkor fordulnak bírósághoz, h a a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásból ered ő valamenny perben alávetk magukat értékhatártól függ ően a Sopron Város Bíróság vag y a Győr-Moson-Sopron Megye Bíróság kzárólagos lletékességének. XV. Alkalmazandó jogszabályok A jelen szerző désben nem szabályozott kérdésekre, a Polgár Törvénykönyvről szóló 959. év IV. törvény, valamnt a közbeszerzésekr ől szóló év CXXIX. törvény rendelkezése s rányadók. XVI. Záró rendelkezések 2

24 A Szerz ődő felek tudomásul veszk, hogy jelen szerződés tárgyát képez ő beszerzést a Nyugat-dunántúl Regonáls Fejlesztés Ügynökség Közhasznú Nonproft Kft. az ESPAN Projekt terhére valósítja meg. A hatályos jogszabályok értelmében a támogatást nyújtó szervezeteknek jogában áll a projektek megvalósítását, a megvalósítá s folyamán keletkez ő dokumentumokat és egyes eljárás cselekményeket ellen ő rzn, szükség esetén ezekkel kapcsolatosan nformácót kérn, ratokba beteknten. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján az Európa Számvev őszék, és az Európa Bzottság lletékes szervezete, az Állam Számvev őszék, a Kormányzat Ellen őrzés Hvatal, a fejezetek ellenőrzés szervezete, a Magyar Államkncstár, lletve a Támogató (Nemzet Fejlesztés Ügynökség), a Kfzető Hatóság, a Közösség Támogatás Keret Irányító Hatóság képvsel ő a projekt megvalósításának bármely szakaszában jogosult a tárgy be - szerzés megvalósítását ellen őrzn. Jelen szerződést a felek elolvasták, közösen értelmezték, és mnt akaratukkal mndenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezése az rány - adók XVII. Melléklete k A szerződés elválaszthatatlan részét képezk a következő mellékletek :.számú melléklet: Vállalkozó ajánlat a 2. számú melléklet: Feladat-meghatározás és szakma specfkác ó 3. számú melléklet: Felhatalmazás azonnal beszedés megbízás benyújtására Jelen megállapodást a felek képvsel ő, elolvasás és közös értelmezés után, mn t akaratukkal mndenben megegyez őt, négy magyar nyelvű eredet példányban jóváhagyólag aláírták. Az aláírt szerződés példánya a Vállalkozót, a szerződés 3 példánya a Megrendel őt llet. Szombathely, 20. február 08. Breznovts István Magyar Dáne l ügyvezető gazgató ügyvezető gazgató Nyugat-dunántúl Regonáls Pannon Novurn Nyugat-dunántúl Fejlesztés Ügynökség Közhasznú Regonáls Innovácós Nonproft Kft. Nonproft Kft. Megrendel ő Vállalkozó

25 Pénzügyleg ellenjegyezte : Dr. Baráth Katal n gazdaság gazgató Nyugat-dunántúl Regonál s Fejlesztés Ügynökség Közhaszn ú Nonproft Kft.

26 Feladat-mesehatározás és részletes szakma specfkácó az ESPA N Nyug at-dunántúl Regonáls Energa Stratéga és a három kstérség koncepcó kdolgozásához Feladatmeghatározás : A Nyugat-dunántúl Regonáls Energa Stratéga (továbbakban : Stratéga) és a három kstérség energetka koncepcó (továbbakban : Koncepcók) kdolgozása, és a kapcsolódóan elvárt szakma feladatok elvégzése (szem el őtt tartva a regonáls sajátosságokat és az ESPAN projektbel kötelezettségeket), a következő részfeladatok mentén : I. A Stratéga kdolgozása a "Szakma specfkácóban" megfogalmazott szakma és forma elvárások szernt, amely kapcsán a szakértő feladatát képezk : - a " Szakma specfkácó"-ban szerepl ő tartalomjegyzék alapján a z., 2., 6., 7., 8., 9., 0. és. fejezeteknek a dokumentumban feltüntetett forma és szakma specfkácó alapján történ ő teljeskörű kdolgozása ; - a "Szakma specfkácó" alapján - az MTA RKK, mnt ESPAN projektpartner által elkészített, és a Megrendel ő által legkés ő bb 200. május 5-g a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott 3., 4. és 5. fejezet felhasználásával - a Stratéga komplex kdolgozása, összeállítása ; - a Szakma specfkácó"-ban a Stratéga 2. számú kötelező mellékleteként nevesített angol nyelv ű összefoglaló elkészítése a Stratégáról a "Szakma specfkácóban" megjelölt módon ; a - a Szakma specfkácó"-ban a Stratéga 3. és 4, mellékletetekén t nevesített dokumentumokat a megjelölt ESPAN projektpartnerek készítk el, és a Megrendelő bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére, a Vállalkozó feladata jelen esetben mndössze a dokumentumok mellékletként történ ő llesztése a Stratégához, amennyben azt 202. január 5-e el őtt bztosítja számára a Megrendelő.. 2. A Stratéga kdolgozásának I. ütemét követ ően szakmalag megalapozott javas - latok megfogalmazása a Koncepcók lehetséges és szakmalag ndokolt hely - színere vonatkozóan ; 3. A Szakma specfkácó"-ban a Stratéga I. számú kötelez ő mellékleteként (s ) megjelen ő három kstérség energetka koncepcó kdolgozása a Szakma specfkácó"-ban megfogalmazott elvárások mentén ;

lks~71 ~~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ,~ LU:Lll ;rejl Faragón'é Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője q GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

lks~71 ~~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ,~ LU:Lll ;rejl Faragón'é Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője q GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY Ügyratszám7092-10/2011.v1l1. Ügyntéző: Ferenczné NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTER HVATALA GAZDÁLKODÁS FŐOSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524, (42) 524-540; Fax:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amelyet az egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2.), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), a másik részről a B+N Referencia Kft.

Részletesebben

KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H.

KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H. SEFAG-AB09168 mely létrejött egyrészről: SEFAG-AB09168 KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H. a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. (székhely: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21., cégjegyzékszám:

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló szerzıdéssel

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Újhartyán Város Önkormányzata Székhelye: 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Képviseletében: Schulcz József Polgármester mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató

Részletesebben

561-1/2009/11 VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

561-1/2009/11 VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS 561-1/2009/11 VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ (1061 Budapest, Andrássy út 22.), mint Megrendelı, valamint a TUNING EXTRA Kft. (2251 Tápiószecsı, Deák Ferenc u.

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Követeléskezelés Szabályzat Sgma Követeléskezelı Zrt. A Sgma Követeléskezelı Zrt. tevékenység köre A Sgma Követeléskezelı Zrt. 1923-ban, részvénytársaság formában került bejegyzésre, magánosítására 1988.

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya FŐBB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A jelen szerződéstervezetet a felek a szerződéskötés során az ajánlatban megadott és a szerződéstervezetben üresen hagyott feltételekkel és adminisztratív elemekkel kiegészítik.

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370208-2011:text:hu:html HU-Sopron: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei 2011/S 228-370208

Részletesebben

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA - TERVEZET - 2013. január Érvényes: 2013. március 1-jétıl Jóváhagyta:

Részletesebben

A szerződő partner a beszállítói listában szerepei* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős * "^^Mmv & *

A szerződő partner a beszállítói listában szerepei* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős * ^^Mmv & * ;Í=..;A;-1Í>Í ÍIJ-.'ÍÍ^S vív. ;0..ij!(íí^ítf{(ó'i" 107 Ügyiratszám: / " ^ 2 0 ^ } ^ (^bo (^ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet í Pö 005/06 -- _ N : 2013 AUG 15 A - HM? tpföifeh

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220189-2011:text:hu:html HU-Siófok: Számítógép-szerelési szolgáltatások 2011/S 132-220189 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6. Levelezési címe: 3304 Eger, Sánc u. 6. Képviseli: Grédics Szilárd igazgató

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Ajánlati felhívás; Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása tárgyában Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl:

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: GYİRI NEMZETI SZÍNHÁZ Székhely: 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7. Adószám: 15467012-2-08 Számlaszám: OTP 11737007-15467012 Képviseli: Forgács Péter igazgató

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS a TIOP 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Makón belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció és építés (2011.) tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.06. Iktatószám: 22638/2015 CPV Kód: 34144212-7

Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.06. Iktatószám: 22638/2015 CPV Kód: 34144212-7 Tájékoztató a szerz. mód. - Adásvételi szerződés keretében a KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0034 számú "Karcag-Kenderes Ivóvízminőség-javító Projekt" megvalósításához szükséges 1 db új, ivóvíz szállító cserefelépítménnyel

Részletesebben

STEPP-SCIENCE, TECHNOLOGY AND EDUCATION PLATFORM FOR PHOTONICS, HUNGARY KLASZTER

STEPP-SCIENCE, TECHNOLOGY AND EDUCATION PLATFORM FOR PHOTONICS, HUNGARY KLASZTER STEPP-SCIENCE, TECHNOLOGY AND EDUCATION PLATFORM FOR PHOTONICS, HUNGARY POLGÁRI JOGI TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE I. PREAMBULUM 1. A jelen szerződésben foglalt dokumentummal a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

J A V A S L A T. A Mátraalja Fesztivál, 2016. augusztus 5-6-7-i. Strand bérleti szerződés elfogadására

J A V A S L A T. A Mátraalja Fesztivál, 2016. augusztus 5-6-7-i. Strand bérleti szerződés elfogadására Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 3060 Pásztó, Kossuth út 116. Szám: 1-97/2016. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. J A V A S L A T A Mátraalja Fesztivál, 2016.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Név: Dabas Város Önkormányzata Cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Adószám: 15343006-2-04 Képviselő: Kőszegi Zoltán polgármester Pénzintézet: 64400099-10918018

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Eljárást megindító felhívás; tárgya: Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. március 6-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1.) Napirendi pont

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. március 6-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1.) Napirendi pont Tárgy: Harkány Város Önkormányzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, új közbeszerzési szabályzatának megtárgyalása és elfogadása E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés 1. Szerződő felek Egyrészről Dabas Város Önkormányzata mint villamos energia felhasználó,

Részletesebben

ÉPíTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

ÉPíTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS , ÉPíTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő), képviseli: Dr. Kovács

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0035

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0035 Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata által "korszerű egészségügyi alapellátás Taktaharkányban" ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0035 projekthez kapcsolódó építési beruházás kivitelezőjével kötött Szerződés módosítása.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat:

1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat: 1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat: A Taggyűlés felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét a DAOP-4.1.2/B-11 jelű, a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-Alföldi régióban című pályázat dokumentációjának

Részletesebben

Vállalkozási szerzodés

Vállalkozási szerzodés Vállalkozási szerzodés amely létrejött egyrészrol Név: Ózd Város Önkormányzata Székhely: 3600 Ózd, Városház tér 1. Képviselo: Fürjes Pál polgármester telefon: 48/574-100 fax: 48/574-198 Email: furies.pal@ozd.hu

Részletesebben

[T argy] BRFK Szo~áltatási szerzödés módosltása

[T argy] BRFK Szo~áltatási szerzödés módosltása Budapest Főváros Föpolgármestere [Vonal kód] [T argy] BRFK Szo~áltatási szerzödés módosltása egyeztetésre megkoidve: a Fővárosi Közgyűlés álland bizottságainak és tanácsnokainak ELŐTERJESZTÉS Tisztelt

Részletesebben

Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128646-2015:text:hu:html Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 1/17 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 187-269646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.805/ 13 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban Szám: 30310/1574/2016. ált. Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Rendelettervezet az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról Előadó: Dr.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Rendelettervezet az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról Előadó: Dr. Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. március 14-én (hétfőn) 17,30 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

amely létrejött a Főváros és a BVK (a továbbiakban együttesen: Felek) közölt az alább megjelölt helyen, időben és tárgyban a következő feltételekkel

amely létrejött a Főváros és a BVK (a továbbiakban együttesen: Felek) közölt az alább megjelölt helyen, időben és tárgyban a következő feltételekkel KÖZFELADAT ELLÁTÁSÁNAK ÁTADÁSÁRA IRÁNYULÓ MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Főváros vagy Kedvezményezett) - képviseli: Tarlós István, főpolgármester

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése Tartalomjegyzék Eljárási információk az Ajánlattevők számára...3 I. Tájékoztatás az Ajánlattevők

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA - jóváhagyva a 363/2008. (XI. 27.) sz. Kt. határozattal 1 Preambulum A közpénzek ésszerű felhasználása,

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A közoktatási és kapcsolódó ingatlanhasználati szerződések felülvizsgálatáról

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A közoktatási és kapcsolódó ingatlanhasználati szerződések felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A közoktatási és

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376485-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (tervezet)

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) 1 ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) Amely létrejött egyrészről a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1., képviseli: Holovits Huba társulási elnök),

Részletesebben

Ahol mindig Ön az első! www.eon.hu/ugyintezes. Segítünk online ügyféllé válni Kisokos

Ahol mindig Ön az első! www.eon.hu/ugyintezes. Segítünk online ügyféllé válni Kisokos Ahol mndg Ön az első! www.eon.hu/ugyntezes Segítünk onlne ügyféllé váln Ksokos Kedves Ügyfelünk! Szeretnénk, ha Ön s megsmerkedne Onlne ügyfélszolgálatunkkal (www.eon.hu/ugyntezes), amelyen keresztül egyszerűen,

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Alapvetı szerzıdéses adatok:

Alapvetı szerzıdéses adatok: B É R L E T I S Z E R Z İ D É S amely létrejött Budapesten, egyrészrıl a MEVA Zsalurendszerek Zrt. (cégbejegyzés száma:, címe: 1047 Budapest, Labdarúgó u. 19., telefon: 272-2222, fax: 369-5885 képviselıje:

Részletesebben

Nyomtatott könyvdokumentum beszerzése könyvtári ellátás céljából adásvételi szerződés keretében

Nyomtatott könyvdokumentum beszerzése könyvtári ellátás céljából adásvételi szerződés keretében Nyomtatott könyvdokumentum beszerzése könyvtári ellátás céljából adásvételi szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/26 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal (székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., törzsszám: 722337, adószám: 15722335-2-10, bankszámla

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. szeptember 1. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK Tartalomjegyzék 1. számú melléklet...3 Villamosenergia

Részletesebben

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.12. számú melléklet 12. számú melléklet Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése tárgyú a Kbt. 122./A. szerinti hirdetmény közzététele

Részletesebben

BUDAPESTI KERESKEDELMI É S I P A R K A M A R A

BUDAPESTI KERESKEDELMI É S I P A R K A M A R A BUDAPESTI KERESKEDELMI É S I P A R K A M A R A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLY (elfogadta a 2001. 01.25-ei, módosította a 2001.09.27-ei, 12.13-ai, 2002.04.18-ai, 11.28-ai, 2003.12.11-ei,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

FAKTORÁLT KÖVETELÉSEK BIZTOSÍTÁSA ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

FAKTORÁLT KÖVETELÉSEK BIZTOSÍTÁSA ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. 1065 BUDAPEST, Nagymező u. 46-48. Tel.: 374-92-00, Fax: 269-11-98 E-mail cím: info@mehib.hu Internet: www.mehib.hu FAKTORÁLT KÖVETELÉSEK BIZTOSÍTÁSA ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója

Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója A Koncepciót Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a Képviselı-testület

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10.

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA I. SZERZŐDŐ FELEK egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített elnevezés: MÁV FKG Kft. székhely: 5137 Jászkisér,

Részletesebben

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF)

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Hatályos: 2012. november 15-étől Nysz.: 16052 Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) 1.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Megbízási szerződés keretében

Részletesebben

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés 1 SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő ( 2026 Visegrád, Gizella telep) Képviseli: Vogel Ferencné gazdasági

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Hatvan Város Önkormányzata Székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. Telefon: 37/542-300 Fax: 37/345-455 KSH törzsszám: 15380250751132110 Adószám: 15380250-2-10

Részletesebben

3. a beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, továbbá a műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények:

3. a beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, továbbá a műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények: 15-JOGI/../2015. Ajánlattételi felhívás Az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár épülete kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú konstrukció keretében tárgyú, a

Részletesebben

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222249-2015:text:hu:html Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

TERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (MJK: TERVFEL 001 2004)

TERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (MJK: TERVFEL 001 2004) TERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (MJK: TERVFEL 001 2004) A QBE Atlasz Biztosító Rt. (továbbiakban: Biztosító) a fővállalkozó, tervező (továbbiakban: Biztosított) helyett, a jelen szerződésben meghatározott

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240500-2008:text:hu:html HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzés 2015. évre TÁRGYÚ RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS KÖTELEZŐ

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban AJÁNLATKÉRŐ: MÓRA FERENC MÚZEUM 6720 SZEGED, ROOSEVELT TÉR 1-3. Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban,,régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka, valamint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

GÁZOLAJ ÉS BENZIN SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

GÁZOLAJ ÉS BENZIN SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 203-11-111-31/0/2010 TRADE_2_G1_MOL1.1 Szerződés száma: TRAN/GG/Ü/417/10 SAP kód: 16519 ÜZT Érvényesség ideje: 2011.01.01 2013.12.31 Török Gábor üzleti vezető Jelölő neve beosztása GÁZOLAJ ÉS BENZIN SZÁLLÍTÁSI

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó- Sajólászlófalva-Sajókápolna-Alacska-Berente

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2013. december 11-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2013. december 11-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-527/2013. ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2013. december 11-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására

JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására 17/2016/231. Heves Megyei Közgyűlés valamennyi bizottsága Heves Megyei Közgyűlés Helyben JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására Tisztelt Bizottság! Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 Vállalkozási szerződés a TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 azonosító projekt keretében: 32 582 02 OKJ-számú, Építő- és anyagmozgató gép kezelője megnevezésű, Targoncavezető szakmairányú képzés Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Járdák felújítása Kétegyházán 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató Ajánlattevőknek... 3

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a Learn The Natura című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR tevékenység

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.) PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Fővárosi Vízművek Zrt telephelyein Parkfenntartási feladatok elvégzésére Budapest, 2011. Február

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata (Tervezet)

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata (Tervezet) Üzletszabályzata (Tervezet) Érvényességi idő kezdete: Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 7 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 8 II.1. Fogalom-meghatározások 8 II.2. Rövidítések

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről, Mezőberény Város Önkormányzata (székhelye: 5650 Mezőberény, Kossuth L. tér 1. adószáma: 15345352-2-04, számlavezető neve: K&H Bank Zrt, bankszámla száma:

Részletesebben