Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a"

Átírás

1 II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős szerkes/jö: BECSKÖ szombton. JÓZSEF Komárom, ígmánd-uí Surány Ferenc t l t k o z k Pákh Telefon 61 Hrdetek ár d j s z b á s szernt. főspánnk, z l s p á n n k é s vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g tásáért, m e l y köszönetet egy küklöuhég togj tolmácsoln. K m o n d j közgyűl, h o g y ; főszolgbíró hvtl tsztvselő nek lkást épt é s l k b é r é s m o r t z á c ó között kölönbözet fejét v r o s, felét p e d g m e gye fogj v s e l n. f ő s z o l g b í r ó hvtl rzére p e d g n g y e n t e l ke jánl f e l. község tkrékpénztár ügyét többek h o z z á s z ó l á s után bános le vesz nprendről, mert f e l s z ó l l á s éden, m e r t szernte városnk nncsen nyg ereje, gens h s z n o t h j t ó vlláser hogy ezt felállíts. j á r á s b r ó kölcs nevel kulturáls ság székház é s város b é r h á z f e j l ő d é s. Pungor L j o s j v s építére el vett pengős lt m e l l e t szóll fel Köszönetet kölcsön meghosszbotásához szvz z egyes felekezeteknek, hozzájárul közgyűl. k k pénzügy bzottság ülén Élénk vt fejlödödk k jvslt mellett foglltk á l közpénzek g y ü m ö l c s ö z ő elhelye lst. Pákh J á n o s d r. személyes ze ü g y é b e n. Többek hozzá kérdben m g y r á z z kjeenszólás után elfogdj k ö z tet. Bátky V n c e d r. szntén gyűl z elődó jvsltot, személyes kérdben utsítj mely szernt közpénzek 75 vssz Pungor L j o s kjentét, százlékát Komárommegye k ü l ö n ö s e n nehezményezve zt, Htelbnknál, 25 százlékát p e Pungor L j o s zt jelentette d g K o m r o m Htelszövet Ezután Surány Ferenc hogy k, h o g y k t h o ü k u s párt d d g kezetnél heyezk e l...; á t p l é b á n o s jvsolj, hogy n e m szvz m e g s e m m t, mg tárgysorozt zon rzét t á r Komárom Szkszerve telekügyet közgyűl m gylják le e l ő s z ö r, melyet zetek végrehjtóbzottságánk gáévá nem tesz. (Ngy zj é s pénzügy bzottság előkzített. munknélkülség enyhíte tár e l l e n t m o n d á s. ) Petőcz J á n o s c s o közgyűl hozzájárul ehhez, gyábn tett jvsltát elfogdj d á l k o z k, h o g y lyen f e l s z ó l l á így zután Csukás István d r. közgyűl. bzonyítványok, s o k hngznk el kkor, m k o r terjeszt elő z egyes p o n t o k t, nykönyv cs m r h l e v é í k e z e pénzügy bzottságnál más gyűl t u d o m á s u l vesz l djk á t e n g e d é s é t z e l h n g u r l k o d o t t. jvslt m e l Pthó Gyul é s társ ndítvá járó tsztvselők rzére Pungor lett v n. Kelet J ó z s e f jvslt nyát s e g é d é s k e z e l ő szeljos jvsltávl f o g d j á k e l, mellett szóll f e l é s s ü r g ő s n e k yzet p ó t l l e t m é n y e n e k m e g mely s z e r n t ez z ö s s z e g év jelent k zt. p o l g á r m e s t e r ptás t á r g y á b n. r k. e g y h á z 500 pengőnél t ö b b e t nem t e vtát lezárj é s szvzást r e n d e l é telekvétele h o s s z ú vtát het k. el. t ö b b s é g pénzügy b z o t t Icá. lpy G á s p á r p o l g á r Mksy n d o r t n á c s n o k ság jvsltát f o g d j e l. Erre ter jvslt z, h o g y vegyen előterjeszt vízmű s z b á l y r e n z e l n ö k l ő p o l g á r m e s t e r kér /áros egy p e n g ő s delet m ó d o s í t á s tárgyábn tett közgyűlt, hogy függőköl* csont t e l e k v á s á r l á s r é s Pákh J á n o s tír. féle ndítványt, csön ügyének nyélbeütéhez. tt r ó m. k t h. egyházt, melyet közgyűl rzletes 2 3 bzottság t g o t delegálj hogy 5 éven belül kezűje m e g kdolgozásr utsít. Elfogdj?, nk mellé. közgyűl ezt s templom é p í t é s é t. t á r g y h o z közgyűl m o n o s - t o r k k e r e megszvzz. Pákh jános ctr. szó hozz e ő set mezőőr lklmzás t á r g y á > t ellenz j v s l t o t, m e r t bn é s 45 p e n g ö o e n állpítj m e g következő pontnál kev te befektet n e m hsz mezőőr hv jvdlmzását. vt é s közgyűl elhtá jl v á r o s eldósodá Elutsítj közgyűl f e rozz, hogy z ágh. ev. htköz s vezet. Bátky Vnce d r. f s é g n e k t e m p l o m é p t é s e céljr dezet hányábn Komárom gy v á r o s h á z á v l s z e m Hengermlom R. T. jánltát segélyként egy telket d o m á le vő t e l k e engedje át ngtlnvétel ügyében. Ugynn y o z. E célból z prtestület vros t e m p l o m é p t é s r e, v g y esk elutsítj Keresztes Mhály, teleknek c s e r e k é p vló g é n y b e h ez nem l e h e t s é g e s. k k o r z B o r s o s Mhály é s n g y l László vételét jánlják fel. Orszg-uton levő Hjgos-féle kérelmét vízvezeték főcső N g y vtát p r o v o k á l gesztelket olcsón vásárolj rneg. meghósz-zebtás t á r g y á b e r. t e s járás székhelyének K o m Csodálkozk bedványon, m e r t z Igmánd-út képítére, omb vló helyezével kp út rón. k t h. e g y h á z rcsoltos tsztvselő lkást k épí I v l m n t v/os előtt levő téren :dg felettes egyház h utk b u r k o l á s á r, t o te. T ö b b e k h o z z á s z ó l á s után Í ávtzvtö knk keltene t e l k e t v á s á k-jzgyül k ö s z ö n e t é t f ^ e z k 1 v á b b á H o r t h y M k l ó s - ú t dél roln. 12. Kézrtokt n e m d u n k város képvselőtestü let k ö z g y ű l é s é n s o k vt. volt, de v é g e r e d m é n y b e n z elődó jvsltokt fogdták el. Szerdán délután trtott Komárom szb. k r. megye v á képvselötestülete rendes - zgyűét. M g y r H s z e k egy e l m o n d á s után lpy G á s m. k r. kormányfőtnácsos,.gár mester n p r e n d előtt b e nt, hogy Lőrnczy György I k o m r o m k r. tnfelügyelő, kváló ró m o s t ünnepl ötven éves ró j u b l e u m á t, m e l y l k lomból j v s o l j, h o g y k é p v selőtestület közgyűl j u b St f e l r t l g üdvözölje. k»zgyúl lelkesedsel tesz mgáévá j v s l t o t. ES K I D Ó H I V T L : pátp János dr. vssz. gylogjárójánk szfltburkol t r versenytárgylást rendé e l. Ezzel k p c s o l t o s n köszönetet szvz kereskedelemügy k o r mánynk pengős h o z zájárulásért. Horváth J ó z s e f köszönetet mond Társdlombztosító n tézet kfzető helyének l é t e s í t é s e érdekében közreműködőknek pnszt emel Fedler gyár een, fol ezt munkás é r d e keké szolgáló törekvt m e g k d á l y o z t á k. lpy G á s p á r m. k r. kormány főtnácsos, p o l g á r mester j ó l e s ő érzsel vesz t u domásul m u n k á s s á g rgsz kodását kér, hogy j ö v ő b e n s b z l o m m l f o r d u l j n k hozzá, k k o r e l l e n ö r e k v é s e k esetén n tervenáln t u d é s bízk benne, h o g y pnszr nem lesz soh o k. Ezután k m o n d j köz gyűl, hogy egy b r k k lkót klkolttnk, klenccel p e d g méltányos e g y e z s é g e t köt nek. Megállpítj " közgyűl mnmáls h v l k b é r e k e t s, m e l y tetszsel tlálkozk. T u d o m á s u l vesz közgyűl z év pótköltségvetnek mgsbb fórumok áltl vló tudomásulvételét, vlmnt e l f o g d j z év z á r ó s z m dást. tárgysorozt 1 4. p o n t ját tudomásul vesz közgyűl. zt bejelentt, h o g y m e g semmsített képvselőtestület tgság h e l y e k r e Pothorszky J á nos é s Ppp Mhály h v t k be, t u d o m á s u l vesz közgyűl. tsztkr, k e z e l ő - é s szolgsze mélyzet szbdságár nézve úgy, m n t múltbn p o l g á r mester ntézkedét hgyj j ó v á közgyűl. Elrendel közgyűl, h o g y hős emlékművet v á r o s h z. ; >lgárlskol között téren állítsk f e l. Mrkó Ferenc o l y rányú jvsltát, hogy z e m lékműre hős h l o t t k nevet s b e v é s s e k, e l ő k é s z í t é s r e ut sítj. Ideglenes npdíjs «.Ikl m zás ügyében ngy vtát provokálnk felszóllók. V é gül tudomásul veszk, de j ö vőben kérk mellőzn ezt. KFC. k.s.:ó::etét tudomás vesz közgyűl. T u d o m á s u l veszk l o v s sá;-; l k t n y bérletének m e g :

2 2. oldl május 3. Porcellánfestö égető műhely (Eldás kcsnyben ngybn.) Véd jegy Komárom, Ország-üt 20. Tel. 49. (Hányos szervszek pótlás.) specáls, bűvz kvtelű étszervszek j ^ ^ ^ t ^ ^ r Cwu«ztáv Htszemélyes étszervsz rel vtrntárgyk legjobb legolcsóbb O * * * lám ál* 36 peflgő! beszerz forrás. hossz bbtását vtéz Végh Kálmán állmttkárnk pártfogásáért köszönetét fejezz k közgyűl, mjd Mrkó Ferenc ndítványár polgármesternek s köszönetet szvz ez ügyben e re. I m é u y es m u \ \ kjáért. z Igmánd-ű vámonkvöl szkszánk krbhelyezét megye még ez évben elntéz közgyűl polgármester jvsltr kmondj hogy z Igmándútnk vám z Ország-ót között rzét lekvcsoljk lehengerelk, hogy ezzel ez z útszksz s deglenesen rendben legyen. Több ügyet tárgylt még le közgyűl, melyek ngyrzt z elődó jvslt lpján fogdttnk el. sok vtát hozó közgyűlt este nyolc ór felé zárj be lpy Gáspár ín. kr. kor m à n y f ö t n ács o s p o 1 g à r m es t er. Plkovch Vktor volt nemzetgyűl képvselő, k nyuglom npjt Győrött tö'uöt'te, 80 éves korábn rövd szenved után áprls 24-én, csütörtökön este fél nyolc órkor tüdőgyulldásbn elhunyt. Tuljdonképen ezt tüdőgyulldást, mely mult év nyrán kpott tdöhurutjából támdt, lábán vselte hordt hónpokon keresztül. lppngó tüdőgyulldás z öregkor legngyobb veszedelme, mert krzst nem smer mndg ujbb gyulldt gócok támdnk régek mellett. Plkovch Vktor húsvét héttőjén lett ngyon rosszul életét ekkor gyorsn megjelent orvos segély mentette meg. Másnpr könnyebben volt, de tüdőgyulldás átterjedt jobb tüdőszárnyr s beteg ereje egyre fogyott, táplálkozn nem volt képes gy z gón csütörtökön délután beállott. h l megszünrette ngy föld J szenvedet. megboldogultt Győrött rvtlozták fel belváros temető kápolnájábn szombton délután történ beszentel után Es z t e r g : m Sz e n tgy ö rgy - mezőre >zá;toík, hol első plébánáj;: működül: hol szülenek por s phennek. Ezek mellett ástk meg srt. mely mult, vsárnp délután 5 órkor legderekbb mgyr emberek egykét, példás életű ppol es szegényekkel együftérző jótétlelket fogdt mgáb. komárom esperes kerület ppság gyászjelentt dott k megboldogult társáról, z espcresség örökös dsztgjánk elhunytáról. Plkovch Vktor végrendeletét z erre felkért végrendelet végrehjtók Brlch Lőrnc győr plébános, lpy Gyul dr. tulsófél trtomány képvselő es Mrczy József ngymegyer plébános felbontván, bból kderül, hogy megboldogult egz vgyonát jótékony célokr, szegény mgyr dákok segítére szegényeknek hgyt. Túlsóé 1 mgyrságánk ngy hlottj életrjz dt z lábbkbn kíséreljük meg összefoglln: Plkovcs Vktor Eszterév gombán született ok- tőber 17-én előkelő mgyr csládból, hol gondos nevel- ben rzesült, skolát pp tnulmányt s Esztergombn végezte. Ugyn ott szentelte ugusztus 24-én Sztovszky János esztergom érsek áldozó pppá. Ez évben Egere (Hontmegye) kerül ksegítő káplánnk, mjd 1875-ben Vdkerten, 1879-ben Blssgyrmton káplánkodk. 1S8 l-ben z esztergom Szentgyörgy utc plébánát kpj meg 1886-bn kerül Gutár plébánosnk. Négy év múlv már kerület esperes tsztjét több mnt negyed százdon át vselte. gutá plébános állást nem krt, felcseréln nyuglmsbb knonok állássl. Néhány évre ezután lemondott esperes álásáról; egz nemzedéket íott felnőn oldl mellett, mely példképnek teknt öt. Nem trtozott közlékeny emberek közé, kk z jkukon hordják lelküket, komoly megfontoltság jellemezte mndé;; tettét, mnden szvát* de <7ÜVszcvságábó, zárkózottság bóí mégs mndenkor egy kváló élnének ksugárzását es nemesén erz szívnek dobbnását erez- ték tzo; kk vele gyütt do- goztk s kket mgához Lebb engedett. üííszerek, foto kozmetk ckkek, férf nő dvtkülönlegességek, játékáruk kváló mnőségben JELINEK RNKÁNÁL Komárom, lgmánd-út '.-' Elsősorbn mndenek köde sznterén, lkotásbn s. Nevéhez IÜZŐOÍK z s felett pp volt, egyházánk hü-! séges hrcos ktonáj, jó koláknk mgsbb színvonlr ppnk mnden erényével. Ötven emele (1892.) áltlábn z hosszú évnek fárdtság, küzdelme okttásügynek mnden téren érték el betetőzüket eszközzel vló előmozdítás. megérdemelt koronájukt népművele, szellem színvonlánk ug. 29-én, mkor rny mséjét emele skolákkl, jó trtott gút templombn, hsznos elődásokkl, évek hol közel négy évtzedet munkálkodott. hosszú sor ltt megtermettek Műt pp hívenek gyümölcseket. Mnt pedgóg lelk üdvén munkálkodott, de ró lpos dolgoztokt s rt. eles érzékkel felsmerte zokt (Rzletes tn- órtervek. z eszközöket módokt s, Esztergom, Rzletes tntervek melyek hívenek nyg boldogulását u. ott 1893.) votk hvtv előmozdítn. Itt kpcsolódk bele pp életébe z sokoldlú eredményes szocáls működ, mely tevékenységét mnden dőkre emlékezetessé tesz községe életében, történetében. gút templombn htlms szv mndenkor keresztényerkőlcsöt, vllás ngy gzságt szent tnítást hrdette. Nehéz dőkben bzlmt öntött csüggedő lelkekbe es szv blzsmként hullottk cspásoktó megtört lelkekre. gút templombn csk öthtszáz ember fér el, de vsárnponként z templom szorongásg meg vn tömve templom előtt s hívek ngy tömege áll, kk od nem férnek be. templom z ő fárdhttln energáj nyomán megújhodk. szép belsejü templom főoltárát dsztő gyönyörű oltárkép: Murlló: sspuntójánk művz másoltát s ö jándékozt templomnk. Sjnos, hogy templom túlzsúfoltságától keletkező zzdság cseppek szép brláns színet megölték megrongálták. templom Feldíszíte, kegyszerekkel történt ellátás, z elnémult hrngok helyett z ujk be- érze, mnd z ő lelkz erényet dcsérk. Kváló pptuljdonságt legjobbn méltányolják pptárs, kknek évek hosszúsorán \\ vezetője, mnt kerület esperes. Nem sokkl rnymséje előtl ftlbb vállkr ruházt át z esper^sség ek ngy gondjt. De ez nem jelenten / zt, togy tnfgvált voln vezető szerepétől, mert mnden pp értekezleten döntő súly volt bölcs megfontolt szvánk. Kválón erőteljes egyénsége, bölcs tnács zzón mgyr lelke vlóságos prófétájává vtt z á lmfordult után föpásztorától e szkított ktholktís ppságnk. Bátor hnggl hrdette jogokt, melyektől megfosztn krták ktholktís ppságot, gernces férfssággl dott hngot sérelmeknek, melyek nemcsk ppságot érték, de z egyetemes ksebbség mgyrságot s sújtottk. így szerzett ezekről tudomást Róm s. jó pp, k holtg tnú holtg tnít, mnt említettük mrdndót emelt mgánk mű Hervdhttln érdeme vnnk szövetkezet ügy előmozdítás körül ; Gútn kezdeményezére létesült Hngy szövetkezet ; htelszövetkezete pedg háború előtt egyke volt z ország legtekntélyesebb lyen ntézményenek. Mndkettőnek lpítój lelke Plkovch vot. Hogy mt jelentett tgosítást nélkülöző, telekkönyv, jogbzonytlnságbn lévő községre htelszövetkezet, zt zok lkosok tudnák megmondn, kk kkor bnk tkrékpénztár htelhez jutn nem tudtk. z ő szemében szövetkezet nem nyerzked válllt volt, hnem nép gyámoltój. Szntén z lpítás gút gőzmlom, mely Komárom vrmegye e legnépesebb községében gzán hányzott régót érzett szükséget képezett. mlom felvrágzott község, ktűnő lszthez jutott, ennek révén. vlágháborúvl ránk szkdt nyomó szenved dején tett csk Gút szegény népének pótolhttlnul értékes szolgáltokt. Közélet tevékenysége évtzedeken át vármegyéhez kpcsolj. Tgj volt törvényhtóság bzottságnk; 1907-től kezdve pedg közgzgtás bzottságnk mnden kérdben hlltt tekntélyes szvát. z ő lelkes gtácójánk eredménye gút vágóhíd létesíte, mely hely mezőgzdságnk közlekednek vált nélkülözhetetlen hsznár. gút helyérdekű vsút megvlósításábn megépítében s sok fárdsággl munkávl vette k rzé ezzel fejlődben megksztott, törekvő község jövő fejlődének lpját rkt le. Mnt Megye Gzdság Egyesületnek tgj", \ezetö szerepet vtt nnk gzdság s?kosztálvábn. Icsór jól K0SCH csk RNOLD vs- füszerkereskedében vásárolht KOMÁROM, IGMÁNEM-UT 19.

3 1930. május oldl. ÓRÁK, ÉKSZEREK, LKLMI ÉS NÁSZJÁNDÉKOK, ÉS VERSENYDIJK, KÖZÖK SPORT EVŐESZ ÁLLNDÓN esö-, szennyvíz t r wj y 161 eve*/ < térc, szellőzte lre cstornázásr, stb. NGY VÁLSZTÉKBN. Szold árk. Pontos kszolgálás. Látszerek állndón nem rozsdásodk, k ö n n y ű, vzet nem ereszt át, o e s ó E T E R N I T M Ü V E K H I S C H E K L J O S, Budpest, n d r ássy ú t 33 özv. Mlch E.-né Mlch N. rktáron! Vezetem ltt álló elsőrendű Schutzengel Ferenc hont, hol néh brát é s t s z telő s j o b b n meglátogtht ták. Rendkívül érdeklődött Ez z egz e m b e r ez tulsófél v s z o n y o k felől, bár t l p g p p, ez ngy mgyr leglklmsbb emléktárgy m v s z o n y n k t már s u b távozott közülünk. mmm z é k s z e r m e r t : mmm spece sterníttís s z e m l é l t e. k k z ő nemes lkjár, küzdő m g y r ksebb erős l e l k é r e, példás életére v s z Jólétben ékesít ségé volt sok gondolt ^ztekntenek, mndg hálás Szükségben ksegít". győr m g á n y ábn soká elmél szívvé! g o n d o l n k rá. kedett z e m b e r e k r ő l é s s o r ö. - b n, m k o r mndá s ukról. Hűséges hozzátrtozó t u m m á r lejárt, közgzgt ás szereztek n e k örömet, h volt h t ó s á g k utsítás végzt kül I g m á n d - ú t 12. F ó k : H j m á s k é r. híveről brátról h r t hoz dött n e k, mely ellen jogtná csos Jblenczky J á n o s d r. u t tk. z e g é s z s é g e s, htlms ember műt év nyrán r o p ján f e l l e b b e z é s s e l é s pnsszl Mjd szlovák elnyomás::;:; pnt ö s s z e é s b e t e g s é g e t h ó élt k ö z g z g t á s bírósághoz. h v t k o z o t t Csernoch J á n o s h e r z o n b n e k k o r m á r dege n y u n p o k g lábán vselte. Vtkor cegprímásr, osztálytársár, k g y n k dűlt. m á r csuk három g l o m r vágytk é s htósá szlovákságát sohsem tgdt n p g é h. Benne túlsóé ngy g o k zkltás elöl n y u g száműzött mgyrját méltán mégs Mgyrország első l o m r kívánkozott. következő. gyászoljuk, z gz é s j ó, meg közjog méltóságár pp 1927-évben bkonybé pát b ö l c s es tudós emberek p é l f e j e d e l m p o l c r emelkedett. s á g b költözött, z o n b n m d k é p e gynánt. my sem felelt m e g kedélyének P o l t k é l e t ü n k n e k egyk Gvőrbef tlált kellemes o t t ránytój volt, k 80-ík v é ben s megőrzte teljes f r s s t ségét, m n t t e s t e k b e n, m n t l e l kekben s. ór- exszer ; resett védelmet kpt. zt meg s K o m á r o m, P o l t k életben néppárt ktás dején pálytársávl Molnár J á n o s k o m á r o m p á t p l é b á n o s s l j u t n g y o b b szerepnemcsk G ú t á n, de Cslló köz gen s o k helyén megszer vez pártot, m e l y 1879-ben selőjévé léptette tel. H o g y ksebbségben m r d t, z v é l e t l e n n e k v o l t előre n e m l á t h tott játék, mert s k e r m n d e n egyével ndult küzdelembe. Ellenzék á l l s p o n t j mel És m o s t e l j u t o t t u n k Pl kovch V k t o r l e g j e l l e m z ő b b l e k vonásáoz : m g y r e m b e r n e m c s k j á r á s, h n e m z egz hez. h h o z, k m n d e n Csepp m e g y e területén, k v e l m n d e n vérével m g y r, k fjtáját t é n y e z ő n e k s z á m o l n kellett. mnden bűnével é s hbájávl s z állmfordult után Plszeret, zért el é s zért küzd kovch v o l t e g y k e z o k n k, k k át e g é s z m u n k á s eletét, ö n e m mgyrságnk egységes pol h n g o s m g y r o k közé t r t o tk keretben vló t ö m ö r ü l é s é t z k, k k ezt gen ngy e l ő s z e hrdették. Rzt vett Komárom retettel állpítják m e g m g u k r ó l, bn M g y r N e m z e t Párt u r ó l ezt tette é s m u n k á j után glktásábn. m e l y n e k p r o g kell m n d e n k n e k m e g á l l p í t n. rmját s ő d o l g o z t k. D e Névtelenül tett kézsége 1920-bn kormány nem s m e r t e s z e g é n y tnuló r é s z é r t tl ezt pártot é s e k k o r v á c k o r o n á s lpítványt, hogy ezek lsztábn rzt"nem vehetett. I g y tnulhssnk é s z é l e t b e n b o l került zután s o k ezred mgávl dogulhssnk. nehéz g o n ker. szoc. p á r t k ö t e l é k é b e, d o k k l küzdött k o m á r o m D á k lynek ettől kezdve küzdő h r menzánk k o r o n á s l s t ett. válsztások lkl pítványt tett, n n k j e l e n t é k e n y mávl k e r. szoc. párt é r s e k termzetben segélyeze mel ár k e r ü l e t é b e n z ötödk h e lett. k o m á r o m rglmosm"lyen szerepelt é s Tóbler J á n o s - vérek, k k lehetetlen helyzetbe k mndátumától vló m e g j u t o t t k z állmlkulásbn, fosztás után behívták n e m csk z ö bőkezű támogtásávl lett mndvégg hűséggel t r t o t t k. Ngy tekntélynek örvendett, s képvseld k m r á j á b, prlment életben jelenszerepet v t t. F e l s z ó l l á s t ngy k é s z ü í - s l pompás dlektk b í - v s p o l e m k u s elem j e l l e m z, m e l l y e l tárgvt n e m c s k m e g :::t't, h n e m h l l g t ó s á g o t s íelv Hányozt. Emlékezünk rr rgyogó felszóllásár, m e l y e z e l s ő ál lmfordult után m e g y e g y ű l é s e n trtott, melyen S r o b á r áltl h tngozttott mgyr ejnyom- t P o z s o n y főterén egy o s z lophoz kötött s z l o v á k j e l k é p e s.bdtá>át vlágított m e g.0 frnppáns kérdéve: t ö t t e o d zt s z l o v á k o t? M m g v r o k s e m m esetre s e m. " segítségével tudjk sk< á jukt f e n n t r t n, míg róluk komárom kth. egyházközség sem g o n d o s k o d o t t. Szegények ptrónus gyámoltój, könnyek letörője v o l t m n d g. j ó t jóért tette zt m n d e n k előtt tkrt, h o g y hvlkocásnk ne tűnjek fel senk előtt. N e m rd vssz htlom elől s e m, mely p e d g nem m n d g v á l o g t ó s z eszközökben. Emlékezünk Medveczky mnsz térum osztályfőnökkel vívott k e m é n y küzdelmére, k r g u m e n t u m b ó l k f o g y v személyé é s b e c s ü l e t é t támdt m e g, s kvel szemben b í r ó s á g n á l k e - péntek rendkívül megyegyűl elhtározt, h o g y n e m vesz rövdlejártú Kontárom Esztergom egyelőre egyesített vármegyék t frvényhtósg pénteken tr tott sg\ ülét rendkívül közgyűlét brát Huszár ldár d r. főspán elnöklete mellett. Mndkét ülnek legfontosbb tárgy megye bekötő utk k é p í t é s e céljából felveendő rövd lejártú külföld k ö l c s ö n felett dönt volt. r ksgyülen z lspán jvsltot Krcsy M k l ó s vár megye főjegyző smertette. súvos feltételek m t t z lspán nem j v s o l j kölcsön felvé telét ksgyűl egyhngúlg gy s dönt. E z u t á n vtéz Szívós Wáldvogel J ó z s e f bzottság t g ndítványár v zsgált ndítását htározt el ksgyűl Környe község káplánj é s tnítój ellen, k k k ö z s é g b e n pár-germán gtácót fejtenek k. ; külföld? génybe kölcsönt. ktüntete. z elsőt m é g h á ború előttdőben kpt 1. Ferenc J ó z s e f t ő l. Hossz.; közgzgtás pályáján m n d e n k o r l e g k v á Ióbbt nyújtott ktüntetett méltán érte ez l e g m g s b b ktüntet s. Ezután Szekendy József SZŐny p l é b á n o s leventék v l l á s e r k ö l c s nevelének é r d e k é ben emelt szót. Beszédében k fejtette, hogy levententézmény nemzet test nevelt cé lozz, de nem lehet ez t ö k é l e t e s, h vlláserkölcs s z e m p o n t o k t e l h n y g o l j u k. Ezért jvsolj, h o g y leventék fogllkozás dejét ne z stentszteletek d e jére tegyék. kögyül úgy dönt, h o g y testnevel f e l ügyelő l e p j e n érntkezbe elkzkedo ppsággl egyez zenek m e g fogllkozás d ő k é r d é s é b e n. Kényszerítő rend szbályt l k l m z n nem lehet. z ügy fejleményeről legkö zelebb közgyűlen szenkvcz PlkovCS L á s z l ó lspán f o g j e lentt t e n n. Délelőtt l órkor került sor rer.dkvü közgyűlre, melynek nprendé előtt brát Huszár ldár d r. főspán e l s merő beszéd k e r e t é b e n nyújtott á; K o r m á n y z ó Ür Ő f ő m é l t ó Végül kölesönüggvel f o g ság áltl d o m á n y o z o t t I V. o s z - l l k o z o t t közgyűl é s k m o n I lyú polgár érdemkeresztet Ludott. * y megye nem vesz gossy G y u l n y ug. tó váró s k ö z zt g é n y b e. ség főjegyzőnek 40 év ered Mután több lényeden ményes m u n k á s s á g elsmeréül. gyben h o z o t t m é g htároztot kftün-etet meghtv mondott közgyűl, zt föpán bezárt. ö s z ö n e t e t. Lugossy Gyul :y. : Jegyzőtek ez m á r h r m d k! :

4 4. oldl. Komárommegye Hírlp május 3. győr kereskedelm prkmr Szommer tsztvselőnek fegyelm ügye. Ernő dr. főttkárt Krkó Imre dr. ttkárt vsszhelyezték Ngy port vert fel győr kereskedelm prkmr két főtsztvselőjének legyem ügye. Már hónpok ót fogllkozttj ez z ügy közvéleményt. Most végre kmr közgyűl pontot tett knos ügy végére mult het ülén vsszhelyezte állásáb Szommer Ernő dr. főttkár; Krkó Imre dr. ttkárt. tsztvselőknél megállpított hvtlt mulsztást ezért Szommer Ernő dr. főttkárt 1000 pengő, Krkó Imre dr. ttkárt 500 pengő es Kemény Rezső rodtsztet 250 pengő pénzbrságr ítélte. z télet jogerős ezzel kpcsoltosn bűnvád feljelentt s vsszvonjk. Megkérdeztük Hjnl Oszkár komárom kereskedőt, kmr tgot ez ügyben, k következőket mondott : Vége kmr botrányos állpotoknk. M kültgok 90 százlékbn felment mellett foglltunk állást, mert két főtsztvselőt ktűnő vezetőknek smertük, kket túlhlmozott munk közepette elkövetett lényegtelen ks dmnsztrácós mulsztásokért nem lehetett elejten. kmr életben sokszor vsszás helyzetet teremt egy-egy tg pártfogolnánk érvényesül törekve. z lyen Mlch Emánuel gyárgzgtó temete. trgkus körülmények között hrtelen el hunyt Mlch Emánuel gyárgzgtó temete f. év áprls hó 27-én mpozáns keretek között történt meg. gyászmenet vsárnp délután fél 3 órkor ndult el komárom temető hlotts házától szőny zrelt temetőbe. hlotts kocs után hldtk gylogosn megboldogult hozzátrtozó, rokon, brát, tsztelő, munktárs cég egz személyzete. gyászmenet fél 5 órkor érkezett szőny zrelt temetőbe, hol z egyház szertrtást tulsóféü Komárom zsdó htközségének ppj Fodor Ferenc, rbb végezték. gyászoló csládon kvül végtsztességen megjelentek s mndnyájn megrendülve álottk körű fekete gyászkoporsót mélységes reszvétte gondoltk e ngyreményű ftl, mndenk áltl szerelve tsztelt embertársunk elmúlásár. kop rsó elhntolás után gyászoló közönség még hosszú deg állt körül frss sírhntot zután egy gen szomorú emlékkel gzdgbbn távozott sírkertből. temetért megjelent Komárom város egz társdlm, élén lpy Gáspár m. k. korí n á n y f ö tná c s os, polgár n estere!, Szőny község közönsége tulsófél Komáromból s gen sokn. állásukb. helyzetek zután mnt ebben z esetben s megbénítják kmr működét. Ennek szomorú állpotnk vetett véget legutóbb közgyűl, mely gzságosn hozt meg ítéletét. Á komárommegye kereskedö prostársdlom oszttln örömmel fogdt döntt. Megkérdeztük még Hjnl Oszkár kmr tgot z áltl előterjesztett htározt jvsltról, melyet tudvlevően kmr közgyűl egyhngún fogdott el melyre nézve következő válszt kptuk : htárszél kereskedelmet csempz teljesen tnkre tesz. Htározt jvsltom csempz meggátlásár htárszél kereskedelem helyzetének megjvításár kér kormányntézkedt. zt hszem, hogy erről témáról már elég vt folyt éppen z önök lpj szelöztette ezt leghtározottbb formábn. Remélem, hogy most már kormány erélyes kézzel fog belenyúln ennek kérdnek megoldásáb. mgunk rzéről legutóbb kmr közgyűl mnden egyes ntézkedét megnyugvássl vesszük várjuk győr kereskedelm prkmr tovább áldásos működét. Ur- nő dvtckkek, posztó, szövet, vászon rövdáruk, vlmnt mnden e szkmáb vágó ckkek legolcsóbbn kphtók 25 éve fennálló Hjnl Oszkár cégnél Komárom, Igmánd-ut 18. U- ujbor, kemény szerszámf, l. ksméretű égetett fl - tégl, hornyolt gernccserép, 'gcsö cm. lyukbőséggel állndón Ksbér M. kr. kphtó Ménesbrtok Igzgtóságánál Post, vsút: Ksbé Telefon : Ksbér 1. Egy komárom ftlember klndj szenvede z degenlégóbn. törvényes emberkereskedelem kulsszttkt smerjük meg Mtkovcs József elbeszéle lpján. (Folyttás) Tzenhárom npg voltunk kzenlétben, mígnem elndult menetszzd Gerevllesfelé. Ez egy ngy es szép erőd. z őrség létszm 3b0 ember. z erőd mg egy gyönyörű oázs közepén áll, körülötte pálmerdő dj z árnyékot ht megnyugttókg z elcsgázott légonárusr. Mót z degen légóbn teljesítettem szolgáltot, ezen helyen ért legngyobb öröm : mkor z erődhöz közeledtünk, kvonult z erőd zenekr különböző zeneszámokkl fogdtk bennünket. z őrség s kvonult könny be lábdt szemmel ölelték meg egymást z egy hzából vójc.szegény őrség, hogy örült frss" hreknek, mert bzony tten egy-egy féléves hf s újságszámb ment. Ezen z éjszkán keveset ludtunk. Ks csoportok lkultk beszélgettünk hjnlg k-k sját hzájáról. Érdekes, hogy z tten mgyr fuk mndent megjegyeztek mguknk, tudták z évekkel ezelőtt történteket, tökéletesen emlékeztek mndenre. z frk éjszkábn pedg felfelhngzott t-'gv-egy szomorú dl: nemet, orosz,, mgyr dlok. zt sem tudtm, hogy kkkel ülök egy csoportbn,, zt sem tudtm, hogy k mért lett légonárus : most tten csk z volt fontos, hogy mgyr testvvrekkel, mgyrul beszélgethetek. Másfél évet töltöttem Gerevles-ben. frnc ltszt nem engedet el mg mellől. H vlhová kment szolgáltg, kkor mgávl vtt. Vttünk őrséget élemet z egyes kkülönített oázsokr. Voltk ezenkívül tt u. n. őrtornyok. Képzeljenek el egy mgs tornyot egy oázs közepén, mnt "svtgbn z ég felé kpszkodk. torony ljábn vn forrás, úgyhogy, h z rbok támdják tornyot, kkor legtootosbb, vz kéznél vn. Egy-egy Üyen toronybn ö hónpg teljesít szolgáltot z őrség. Vn b hónpr trtlékélelme, tehát hrc esetén nem lehet kéheztetn őket. torony szlárd építmény: köböl vn legrtkább eset, hogy z rbok egy lyent elfogllnk. Szolgátt kküldetben jártunk Berut-Bossut-ben s. Ez büntető tábor. Szntén egy oázs közepén áll z erőd, de nnen nem jöhet k senk, csk holt. Itt ngy őrség teljesít szolgáltot, mert nemcsk z rbok ellen hrcr kell kzenlétben állnok, hnem vgyáznk büntetett légonárusokr Ls. Lssú hlálr télt emberek ezek. Hogy mből áll többek között büntet? Hát kérem, c.^k egyet mondok el, mert z Ls elég szörnyű. Enn leghtványbb éteeket kpják, de ezt s hogyn '?... Megkpják z ételt egy csjkábn főzőhelytö! futólépben kell szldn z erődhöz közben enn. H z erődhöz érnek, csjkát le kell, hogy tegyék földre uem szbd tovább ennök. Tehát legkomszbb ételt sem tudják megenn, mert futv k tud enn?!... így zután legtöbbje éhen hl. z oázs mellett temetőben ezer ezer kereszt jelz zoknk szerencsétleneknek Elmondották, hogy ebben sírhelyét, kk meg z erődben csk őrszolgáltot tgdták z engedelmességet, teljesítenek, nnen mennek vgy szökn próbáltk z frk k ksebb oázsokr örségre. pokolból. Bzony tt sok mgyr hszk 2 órág áll egy-egy ember névve s tlálkozk z ember. z örségen, 4 órát pedg kármeddg élek s, ezt bün phen. Nppl 1 ór őrség tetőtábort elfeledn sohsem fogom. 4 ór phenő járj. mgyr És k egyszer átt ezek fúk nem pnszkodtk, mert nek szerencsétleneknek z életét, volt tt egy mgsbbrngú frnc z megfogdj, hogy némán ltszt, k msszóvl Szolnokon tűr z degené: ó mnden kerette jrt z ngyon szeservét, mert él benne remény, mgyrokt. Ez z ltszt n o y egyszer tlán megszbdul pedg ngy űr volt tt, ő pokolból. De Berut-Besst- volt z erőd szolgáltvezetője. ből élve szbduln nem lehet* Kímélte s mgyr fúkt, hogy csk lehetett. Beszélt mgyrul, (Folyttjuk) termzetesen erősen törte nyelvet levelezett mgyrul Szolnokr egy mgyr lánnyl. így zután híreket s j Táncskol] Értesít! kptunk néh npján Mgyrországról. Engem rögtön megszeretett.! Tsztelettel értesítem tán.kedvelő Egy-két mgyr no tt s tudott. Esténként összeg üjtötte mgvr fúkt szd fjúságot, hogy közel jövőben dl zk tele : - Szőke vze 1 szuk... ' C S n O w I l megnytom. Tnítom z összes modern táncokt tőlem már megszokott lelksmeretességgel. Bővebbet megjelenő Gubek plkátokon. Rezső.

5 1930. május 3. Komárommegye Főváros Sörfőzde kphtók főrktárnál, HÍREK. - eg) élet elrepült messze. fájdlms vlágból boldog honb [szállt I gj élet, egy ember z utc [hömpölyög tov: Mndenk sejt, de nem crz hlált. Gyászrvtl, koszorúk, fojtó levegő, Kőnnycsllogás, szemekben; sok [jóbrát, Sro sszonyok, hlvány rcú vének: Mndenk érz. de nem ért hlált. Hlk búcsúzttó, komor fekete tlár, kántor elénekl gyászdlát; Felzokogás z ny fuldokló jjár Mr mndenk megért hlált áprls. József. Levél szerkesztőhöz. Kptuk következő levelet: Tsztet Szerkesztő U r! Szjj Bálnt k o r m á n y z ó u r ö f ő m é l t ó s á g áltl k n e v e z e t t felsőház tg úr járás székhelynek N g y g m á n d r ó l vló á t h e l y e z é s e rgyábn b. l p j u k áprls k s z m á b n egy h o s s z b b n y l t k o z t o t tett k ö z z é. z udtur et ltér p r s " elve lpján k é rem erre v o n t k o z ó l g l á b b rövd n y l t k o z t o m közzététe lét ; H Szjj Bálnt felsőház tg urt komolyn érdekl, hogy mlyen állásfogllások, mentltások já rultk hozzá ngygmánd h vtloknk Ngygmándról Ko máromb vló áthelyezéhez, úgy járjon után, hogy k tette nnk dején ngygmánd já rásbíróság éb főbró hvtl között elmenve z lább nyltkoztot:..mndg fölémelyedk gyomrom, h ezt sok ngyenélő látom* mert hát z lyen nyltkoztokt m.->zokták olyn hmr elfelej ten. N g y g m á n d, ápr. 27. T s z t e l e t t e l Ghyczy Elemér s. k. K o m á r o m - E s z t e r g o m vármegyek válsztott felsőház t g j. " É r t e s í t é s. Polgár Lövzegyesület év m á j u s hó 4. npán, v s á r n p d. u. 4 ó r k o r levente g y k o r l ó t é r e n meg kezd működét. Felkérjük t g o k t, h o g y z l k u l á s o n m e g enn s z í v e s k e d j e n e k. K o m á r o m áprls hó 30. npján. Elnökség. Vöröskereszt Egylet k ö z g y ű l é s e e l m r d t. \ Vörös kereszt E g y l e t k ö z g y ű l é s e h t á roztképtelensége mtt elmrdt zt Vetsey E d e n y. l t á b o r n g y m á j u s 4. - é n d. e. 11 ó r á r h v t újr ö s s z e T á r s s k ö r b e. Egy n p ksbér m é n e s b r t o k o n " c. c k k ü n k foly ttását legközelebb számunk bn h o z z u k. Pénzt tkrít meg. h fűszer- csemege-ár szükség letét Spelmnn I m r e f ű s z e r - csemegekereskedőnél Komárom, Igmánd-út. R. T. Komárom, szerz be. rossz g y o m o r n á l b é l r e k e d é s n é l, renyhe emztnél, nygy cserezv roknál, cslánkütnél b ő r vszketnél termzetes F e renc József" keserűvíz r e n d b e hozz g y o m o r é s belek m ű k ö d é s é t s m e g s z b d í t j testet felgyülemlett rothdó n y g o k tól. z o r v o s t u d o m á n y több út törője m e g á l l p í t o t t, hogy F e r e n c J ó z s e f víz b s z o l ú t m e g bízhtó hshjtó. Ferenc J ó z s e f keserűvíz g y ó g y s z e r t á r k bn, drogérákbn fszerüz letekben k p h t ó. M e g h t ó levél. M g y r Keményfpr R. T. munkás m e g h t ó hngú levelet ntézlek s z e r k e s z t ő n k h ö z, m e l y b e n z l k l m z o t t k t szerető, szocáls érzű g y á r g z g t ó n k : néh Mlch E m á n u e l n e k emelnek l e l kükben ö r ö k k é élő emléket. levelet terjedelme m t t nem k ö zölhetjük s z ó r o l - s z ó r Így cs egyes rzet r g d j u k k. j ó Hermán úr teljes k é p m á s k ö l t ö zött fáb gy végtelen ö r ö m ü n k r e szolgált, hogy ő lett gyár gzgtój. " T o v á b b :... m u n k á s s á g b á r m l y e n rányú k é kérével kerestük fel, soh sem zárkózott el kérek elöl, m d g v o l t néhány kedves szv hozzánk é s ngyfokú elfogllts mellett s megtlált zt z utt, mely meg k e l l, hogy legyen gyár vezető m u n k á s k ö z ö t t. " V é g ü l : sors k r t á n k ezen változ httln rendelkezébe nncs beleszólásunk, zonbn gyárgz gtónk e l v e s z t é s é b e nehezen f o g j u k beleéln m g u n k t úgy erezzük, h o g y e m l é k e örökké éln f o g b e n n ü n k. Ezekhez krgdott mondtokhoz csk n n y m e g j e g y z é s ü n k v n, hogy vros egz t á r s d l m cst át k o z k m u n k á s o k véleményé':-, é s együtt gyászolj velük ft l o n elköltözött csupszv férfút. 44 Kton-centenárum ü n n e p s é g e K e c s k e m é t e n Szom bton v s á r n p trtott Kecskemét város legngyobb fánk : Kton Józsefnek, Bánk bán h l h t t l n s z e r z ő j é nek centenárum ünnepségét. z ünnepség f é n y e s keretek k ö zött z j l o t t le é s rr z o r s z á g l e g t á v o l b b vdékeről s elz rándokoltk z emberek, hogy kegyeletüket l e r ó j á k. Kton s í r e m l é k r e 3 koszorút helyez tek, v á r o s d í s z k ö z g y ű l é s t t r t o t t, N e m z e t Színház művé sze új rendezben muttták be l e g n g y o b b m g v ; történelm trgédát Bánk bánt, K s f ludy T á r s s díszközgyűlt trtott k e c s k e m é t Kton J ó szer K ö r r e! k ö z ö s rendezben, szóvl m é l t ó k é p p e n ü n n e p e l tek K e c s k e m é t e n Kton József hlálánk s z á z é v e s évfordulóját. Városszépít. ót. munkák el r e h l d t k, h o g y vőben be s f e j e z d v á r o s u n k újbb két gzdgbb. közeljö zokt térrel lesz Telefon 50. Szépsé^hbás hrsnyából bevásároln. Grntált legfnombb Quortex-selyem Nő mosí'íselyem-ndrág Ezenkívül: l selyettflór hrsny 3.50 helyett 2.20 l legfnombb mosóselyem hrsnv 5.90 helyett P Csks E r z s é b e t - k ö r u t 44. ( Rovl szállóvl szemben.) Vdék előfzetőnkhez. Tsztelettel kéljük, hogy z e d d g küldött m e g t r t o t t l p o k e l ő fzetére szánt djt bekülden szíveskedjenek, nehogy lp szállításábn l e n n k d á s l e g y e n. kdóhvtl. Komárom Máv. Vsu tsok önsegélyző Egyesületé nek k ö z g y ű l é s e. Komárom Máv. V s u t s o k Önsegélyző E g y e sülete v s á r n p k r t m e g t r t n közgyűlét, de z nem v o l t h tároztképes. Ppp Mhály elnök m e g n y t o t t közgyűl be jelentette, h o g y z z lpsz bályok é r t e l m é b e n h t á r o z t k é p telen. z új közgyűlt május 11-én délelőtt 11 ó r k o r fogják m e g t r t n, megjelentek s z á már vló t e k n t e t nélkül. Szkáll Imre dszelnök b e s z é d é b e n k e d ves kötelességet vél teljesíten, m k o r üdvözl z á l l m r e n d ő r s é g megjelent tsztét K o márommegye Hrlp szerkesztő jét. Külön üdvözl Szücs J e n ő máv. osztályfőnököt, k m á s o d szor jelenk m e g z E g y e s ü l e t közgyűlén k n e k o l y sokt köszönhetnek. Kér öt, h o g y j ö v ő b e n s t á m o g s s z E g y e sületet. Szűcs osztályfőnök v á I szol b e s z é d r e őrömmel jelent, h o g y m n t é v b e n esz közölt lp szbály m ó d o s í t á s o k t kereskedelemügy mnszter j ó v á h g y t, így te át z új k ö z gyűl már z új l p s z b á l y o k lpján lesz megtrthtó. Élénk f g y e l e m m e l ksér z Egyesület m ű k ö d é s é t szívesen áll mn d g r e n d e l k e z é s ü k r e, mert kev h s o n l ó k o m o l y lkulássl t lálkozott életében. tgokt ügybuzgóságr hívj fel, mert ebben z esetben f e l s ő b b s é g z Egyesület ügyet m n d e n rány bn e l ő m o z d í t j. Ppp elnök n e ^ k ö s z ö. d szép szvkt k j e l e n t, ho^y o l y n o k k r n k lenn, m n t vezetők, róluk vesznek példát. z ült ezzelz s z á r. elnök b! l férfzokn dvtmnták 2.20 h. elvult 1.50 Termzetesen legújbb dvtsznekb. Tüzoltótnfolym Komá r o m b n. M á j u s 29., 3ü., 31 es júnus 1-én B o k o d, C s é p, T á t, Ete, Kocs, Kömlőd, S z á k, S z e n d, T á r k á n y, Vérteskéthely, Nszály D u n s z e n t m k l ó s községek tűzoltó rzére Komárombn t n f o l y m o t t r t n k. tnfolym felügyelője Revczky István f ő s z o l g b í r ó, p r n c s n o k : László István v m. tűzrendzed felügyelő, e l ő dój : Berencz G y ö r g y p. tűz rendzed felügyelő okttój : Krály Mklós komárom tüz- oltöföprncsnok. É l ő - m ű v r á g csokrok, k o s z o r ú k, v l m n t l k l m díszí tek vrgkosrk legjuányosbbn csks övz. K r p o v s z k y ózsefnénél Komárom, G v á r - u. 17, Személyzonosság gzolványok kphtók: Hcker Dezső könyv kereskedében. Vlághírű Eternol" Grmofonok é s legújbb sláger. E. G. lemezek. ÍRÓGÉP, POR SZÍVÓ HÁZI S Z I V T T Y Ú GÉP képvselete. PHILIPS, STNDRD, T E L E F U N gyár V T E rádó kzülékek. Vnyvlágtás, csengő, ház telefon erőátvtel berende zekre díjtln költségvet. Krmer Ferenc electrotechnk rádó üzlete szk K O M R O M, gmánd-út K Í C S L telepes I I I kzülékét új íypusu hálózt rádór n nnyr sörkülönlegessége Ön se mulssz el z ház előtt teret k t h o l k u s pok oldl. H Budpestre jön, város t e m p l o m terét díszítk m á r 5. Ország-út 93. Étvágytlnságnál, Hlk búcsúzttó. Becskő Hrlp. I B Í I Í I í. Iljpes 1. Forduljon rádókereskedőjéhez. 17.

6 Borbély Gusztáv krkt. Megírtuk, hogy Borhély Gusztáv porcellánfestő égető müheve budpest nemzetköz vásárr kállítndó tárgynk egyrzét krktábn tesz közszemlére. Szvet-elket gyönyörködtető szép porcellántárgy vlóbn megérdemelték zt htlms érdeklődt, melyben komárom közönség rzesítette. Ngy csoportok állnk np mnden óráj-hn krkt előtt bü szkeü szemlélk komrom pr remeket. Ujbol szállíthtunk vágómrhát Svájcb. mgyr mezőgzdságot, lletve mgyr állttenyztt m. év nyrán súlyos sérelem érte, mkor Svájc álttegzségügy okokr hvtkozv szrvsmrh kvtelünk előtt lezárt htárt. svájck kkorbn zt hngozttták, hogy nálunk szrvsmrhák között ngyon elvn terjedve járványos száj- körömfájás így félő, hogy svájc állományt s megfertőz Mgyrországból behozott szrvsmrh nyg. Háb hvtkoztk htóságnk lletékes körenk rr, hogy ez járvány semmvel sem ngyobb más években előforduló járványnál, svájc szövetség tnács mereven elzárkózott rendelkez megváltozttás elöl. Ez rendelkez tuljdonképen nem s álltegzségügy okok mtt történt, hnem svájc állttrtó gzdák követelére zártk le mgyr szrvsmrhák elölt htárt, mert svájc gzdák ne tudtk voln értékesítem megfelelő áron sját pcukon slánybb mnőségű álltjkt, mvel jómnöségü mgyr szrvsmrhák r olcsóbb volt slány mnőségű svájc szrvsmrhák rná. svájc htár lezárás - mnt köztudomású gzdközönség körében ngy felháborodást keltett több oldlról hngzott k- z kívánság, hogy míg Svájc nem nytj meg htárt szrvt mrhánk előtt, ne vásárol jurát Svájcbn tenyzállt nygot. m. év nyr ót többször történtek lépesekrr vontkozó; g hogy svájc lletékes Rörö :et e rendelet megváltozttásár br... most, mjdnem egy év után végre s.került elérn ázt, hogy svájc htárt újból megnytják mgyr álltforglom rzére, f ö 1 d m ve ügy m n szér; u m h o érkezett jelent szernt ápr, 28- tól kezdődően smét lehet svéb ökröt vágó bkát szállítn. Legolcsóbbn rádót, vásárolht csllárt, vllmos háztrtás gépeket, szerel: nygot égőket kedvező fzet feltételekkel s Ngy István né műszk kereskedében K O M Á R O M, Iskol-utc. (Mjorovch-házbn) Ugynott vllnyszerelt, mndennemű vllmos gépek szerelét jvítását válllj Günsberger Imre ht. eng. vllnyszerelő. Komárommegve Hrlp. Szerdán letrtózttták Komárombn Hem ntl Ruszel József gzdság százdosokt, kk szénszálltás pnmábn rztvettek. z ország több helyörségében folyttják vzsgáltot kton szénszálltás pnm ügyeben. Szerdán megjelent Ko hdbz márombn Szentkrály tos-őrngy Réh főhdngy kíséretében es letrtózttt Hem ntl Ruszel József gzdság százdosokt. Nevezettek lposn gynúsíthtok, hogy resztvettek szénpnmábn. letrtózttások hre futótűzként terjedt el vrosunkbn különösen Ruszel József letrtózttás tnt fel hhetetlennek. Lntos táncntézete z Iprtestület ngytermében május 5-én megnyílk. bertkozások folymtbn. Város flmszínház [ Komárom. [ Május 4-én, vsárnp fé! 4, 6 fél 9 órkor Conrád Vedt ngy lkítás Vrették krály vlágttrkcó 9 felv. rén hőse cow-boy történet 6 felv. 'ájus 8-án csütörtökön 6 fél 9 >'.rtkof 7 l u o V d s történelm flm 10 felvonásbn róm császárság dejéből két rzben. Főszereplő : Eml j nngs. Kedelberg nem tud elfelejten drám 8 felv. Komárom es Esztergt n közgzgtáslg egyelőre egyesített vármegyék lspánjától szám. Pályázt hrdetmény. Komárom szb. kr. megye városnál üresedben lévő IX. fzet osztályb sorozott ügyvezető orvos dásr ezennel pályáztot hrdetek. Mnősít kellékek: orvostudor oklevél, továbbá 2 év orvos gykorlt tszt orvos vzsg skeres étereének gzolás. Felhívom mndzokt, kk fent állásr pályázn kvnnk, hogy mgyr állmpolgárságukt, erkölcs tncgmzrtósgukt, képesítüket, egzségügy állpotukt, esetleges kton szolgáltukt, továbbá eddg lklmzásukul gzoló okmányokkl felszerelt 1 P. GO fül. bélyeggel ellátott kérvényüket 1930, év május hó 15. npjánk dél 12 órájág Komrom szb. kr. medvé vros pn'g.rmesterénel nnál s nkább dják be. mert kőbb beérkezett kérvényeket nem fogom fgyelembe venn. százdost mndenk józnéletü, gondos csládpánk, kváló tsztnek smer Komárombn, k nem folyttott költekező életmódot. z áltlános felfogás z, hogy Ruszel százdos önhbáján kívül került z ügybe, mert senk sem tételez fel ról, hogy szénszálltás vsszélekből nyg hsznot húzott voln. Hem százdos nemrégen került Komáromb, tt lg smerk z ő letrtózttás nem vert fel ngyobb port. közszolgáltbn állók kérvényüket felettes htóságuk utján trtoznk benyújtn. jelenleg s közszolgáltbn állék fentebb felsorolt kellékeket törzskönyv lpjukkl gzolhtják. Esztergom, ápr. hó 24-én. (P. H.) Plkovcs László sk. lspán. T.. C. K. F. C. 5:1 (3:0.) Bíró: Buer. Vsárnp Tóvároson játszott bjnok mérkőzt KFC. TC. bjnokjelölt csptávl, K. F. C. ezúttl ngyon gyenge játékot produkál jobb tt együttestől megérdemelt verességet szenvedett. z I. féldő góljt Hemmerlen (24. percben), Gregor (2ö. percben), Szly (36. percben), rúgták. II. féldő gólj következőkép estek: Leopold (1. percben), Szly (3. percben). z ötödk percben" Tkács öngólt vét. TC. csptábn góllövők Tkács hátvéd játszott j míg KFC.-ben megfelelőt csk Ltk, Ngy Kut nyújtottk. cstársor tehetetlenül vergődött. Vsárnp Mgyróvár TE. csptávl játszk hely cspt bjnok mérkőzt. vendégcspt ngy játékerő képvsel így KFC. csks megszokott pály előnyének khsználásávl érhet el tsztes eredményt. Reméljük, hogy múlt vsárnp gyenge szereplre rácáfol z együttes. K. F. C. I b. Ács S. C. 5:4 (2:2) trtlékcspl nehéz körülmények kőzött győzte le ktűnő ács legénységet. Dunlmás Lev. Egy május3 Csrnok. Legend. Komárommegye Hrlp eredet táré j. Irt : Ámon Károly. ftl építőmester elgondolkozv támszkodott z állványzt egyk mellvéd deszkájánk s tekntete vlhol messze, Khlenbergen s túl, lelkonyodó np bíborábn fürdő lomh felhők egykében veszett ol. Lent dómtéren zjos volt z élet. z emberek settek np munkájukból hzfelé. dóm főkpuj előtt állndón kíváncsk tömege bámzkodott, elhűlve szemlélve htlms csontokt, melyeket másodk torony lp építkezénél csákány npfényre vetett mgsztrátus dóm kpu mellé közszemlére khelyeztetett. Grben egy-egy üzletében ks ojfényecskék csllntk fel, jelezvén, hogy z lkonyt szép lssn ráborítj egyre sötétedő köpenyét császárvárosr. mester zonbn mndebből semmt sem vett zre. Lelke ott klndozott m ks leányk körűt, kt szve egz forróságávl szerelett s knek kezét négy nppl ezelőtt kérte meg. Egyre fülében csenglek főnökének, leányk tyjánk szv : Már leányom kezét megkpod, h torony tetejére felhúzzuk keresztet. tély hörgő sóhj szállt fel htlms melléből. torony tetején kereszt!? Mcsod kíméletlen jéték egy öreg embernek egy ftl szerelmes szívvel? H z összes Buhütte-k mestere összefognánk, h mnden munk legsmábbn, fennkdás nélkül hldn előre, kkor s, mre kereszt torony tetejére kerül, Márából öreg mtrón lesz. És belőle? Egy elkeseredett élet futóbolondj. Egy erős testbezárt htlms művz lélek lssú, őrültséggel párosuló hldoklás. Mnek már npfény e vlágon, mnek z ndlító tvsz mámoros llt? Mnek e kőkockákt egymásr hlmozn, egy szép lélek érzet beléjük leheln? cél elérhetetlen mgsságokbn : egy mjdnem kétszáz öles torony mgsságábn lebeg, melyhez lépcsőfokokt, köveket, rózsák, szobrok művz frgványt nek kellene egy emberöltőn keresztül egymásr hlmozn... E pllntbn z egyk Hdentur-bn megszóllt z est hrng. téren járó emberek lekptk klpjkt zsbongás elcsendesedett. Csk egy rr menő járőr lbárdját koj pogtk z utc kövezetén. lg, hogy hárángzágás áprls hó 27-én tóváros elült, mesternek úgy tetszett, TC. pályán játszott brátságos mnth lssn közeíg- léptek mérkőzt TC. levente csptávl. Eredmény 2:0 TC. mnd közelebb hngzottk, né zj ütné meg fülét. lépek jvár. Dunlmás Lev. Egy. hány pllntr el-el hlklv, sok támdót, m 7:2 kornerrány Dunlmás jvár s állványzt csglépcsőjének el szernt, hogy z érkező z mutt, zonbn cstársor gólképtelensége mtt eredményt j vehető volt, h< gy vlk z álllenkező oldlár ért Tsztán k* nem tudott elérn. ványzt teteje íelé trt.

7 I május 3. K lehet z? t ű n ő d ö t t mester m g á b n. m u n k á s o k mr régen hzmentek, knek vn tt l y e n k o r m é g járn v lój? leptek s o l y k ü l ö n ö s h n g o n k o p o g t k z állványzt kn, m n t h nem s e m b e r lény lépe l e n n é n e k. következő pllntbn mr feltűnt z é r k e z ő lkj. Mgs, krcsú, s/ép s z á l s ftl uy állott mester előtt, f e kete k ö p e n y é b e állg burkolózv. dvttól eltérően, vékony ks kecskeszkáll! vselt. H l k h n g o n szólított meg mestert: M t búsul tt e g y m g mester? M örömét lel bbn, hogy m é g hrngszó után s e g ó t k u s épülethlmz állványztn tnyázk, helyett, hogy brátvl, k k bzonyár ík m r. v g nótszó mellett sörözgetve. mester f á j d l m s t e k n tettel nézetl végg z d e g e n e n.. két z o n s m e r e t l e n c s o d á lóknk vélte benne, k k s z á mosn kdtk, mót dóm építkezet ő vezet. Zárkózott termzetű v o l t. z fjú b r á t s á gos hngj mégs nnyr r o konszenvesnek tetszett, megnyugttólg htott rá, h o g y ném hllgtás után köntötte szve bántát z d e g e n előtt, m t m e g h t t b r á t j előtt l g h tett voln. Vlm j ó l e s ő érzsel tette ezt, mnt mlyet bűnös érez, h terhén ősznte g y ó n á s sl, vgy v l l o m á s s l könnyíten tud. Elmondt, hogy most husvetvsárnpján megkérte főnö kétől leány kezét, k z o n b n udvrs formábn kkosrzt. Föltételül szbt u g y n s, h o g y csk t o r o n y b e f e j e z é s e után vezethet oltárhoz M r á j á t. F á j dlmát kétszerezte z, h o g y ö r e g főnöke fként szerette. z fjú csendesen hllgtt végg, nem t u d o t t z o n b n e l n y o m n egy kján, örvendő m o solyt, m e l y szgorú rcvonás közt egy p l l n t r megjelent. KöSSÜnk s z ö v e t s é g e t szólt mesterhez. N e kérdezze, hogy k m v g y o k, h t l m m r ó l, h teltételemet b e t r t j, lklm lesz m e g g y ő z ő d n. Én meggérem, hogy t o r o n y m á h o z egy évre e l k é s z ü l. mester, mnth kgyó m r t v o l n m e g, felpttnt. Urm, zt hszem z építkezhez értek n n y t, m n t ön, kíméljen tehát meg lyen beszédeből. z d e g e n z o n b n nem zvrttá m g á t. Mondtm, hogy lklm lesz m e g g y ő z ő d n h t l m m r ó l, ezzel szemben pusztán csk. egyedül zt kívánom önt ő. h o g j ezen dő l t t sem u z á v n y o k o n, sem d ó m b n, de d ó m t é r e n s e m, z üdvözítőnek, nyjánk, vgy egyeten^ ' é g y szentnek nevét ne ejrse k. mester k í n o s n f e l k c gott é s e l f o r d u l t z fjútól. Fájt művz lelke, h o g y z ő h t l ms t á j d l m á t l y értelmetlen já tékok e l k ö v e t é s é r e hsználj fel ez f c k ó, k t ő t u l j d o n k é p e n n e m s smer. Már zon volt, hogy meg rgdj zmos krjvl le d o b j őt t á t o n g ó mélységbe. PORTER SÖR legktűnőbb Kphtó: Komárom, sörkülönlegesség főrktárbn, O r s / á g út 93. De m r e v s s z f o r d u l t, már nem látott senkt semmt. V l m h d e g b o r z o n g á s futott végg rjt h o g y z u j á t mg elé dézte, úgy vélte, h o g y v l m s z o k t l n, rendkívül do l o g történt vele. E g y d e g még hllgtózv f g y e l t, h o g y nem hllj-e távozó léptet, de csendes é j s z k á b n s e m m nesz n e m h l ltszott E l h g y t helyét ó v t o s léptekkel n d u l t lefelé. m á s k o r o l y b á t o r mestert m o s t v l m s z o k t l n g y e r m e k félelem fogt el. Szerette v o l n léptet meg gyorsítn, de félt, h o g y esetleg utolérné z degent. M n d e n o,y degenszerűnek, k ü l ö n ö s n e k t í szett előtte. S j á t l k o t á s : köböl frgott s z o b r o k, kőró zsák, h t l m s c s ú c s í v e s b l k o k látás v l m e d d g nem s m e r t m s z t k u s érzsel töltöt ték e l. h o g y elhldt mellettük, zzl mozdultln dermed némsággl f o g d t k, m n t z degent, knek l e l k e nem fogdj fel e c s o d á s kövekbe lehelt é l e tet. M á s k o r, álmtln é j s z k á k o n, órákon át b o l y o n g o t t mgs dóm hjó ltt g y ö n y ö r k ö r dött h o l d s u g á r játékn, hogy mgs c s ú c s í v e s blkokon át ném csendbe belopódzott megvlágított vő ló nem rég kkerült remekeket. dóm tövében levő te metőn sznte futv menekült. hogy melőbb lkásár jusson, m u n k e nptól k e z d. e lázs t e m p ó b n h l d t. M n t h láthttln kezek tolták v o l n JJ T e l e f o n 50. t o r n y o t felfelé, úgy növekedett n p r ó l - n p r, mester mg s félve bámult munkájánk e r e d ményét, de cél közelede t u dtábn e rejtély felett érzét vhros szerelme e l n y o m t. Érezte, hogy v l m láth ttln h t l o m m l t t k o s s z ö v e t séget kötött g g o d l o m m l g o n d o l t vssz mz éjszkár. Dehogy merte v o l n z ü d v ö zítő vgy szentek nevét k e j t e n. M é g vsárnp szent msére sem ment már el, nehogy véletlenül k í s é r t é s b e jöjjön j k r önkénytelenül lóduljon Jézus neve. F ő n ö k e, k z építkez oroszlánrzét már régót á t engedte ftl mesternek, m e g értette nnk mogorv, sten t g d ó termzetét. T u d t, h o g y ez szerelem s o r v s z t ó h t l m. M á r Iö>)zben zon v o l t, hogy odászóltj mgához, átölel é s kmondj boldogító gent. De... t g o n d o l t, f t l e m b e r n e k neín árt, h egy ks szenveden esk át. L e g l á b b meged ződk lelke é s z élet k é s ő b b v h r b n felvérezettebben áll ht k k ü z d e l e m r e. KözeeÜ célhoz. k egyszer s hsznált, mndenknek jánlj * * *. C 5 ujlk sbestcementpl : ü 11 < 3 s e g 1 e g felülmúlhttln. * «- 0 8 ujlk sbestcementpl I trtósság korlátln. ***-os u j l k í-sbestcementpl tűznek, fgynk, vhrnk tökélete sen ellentál!. ***-o«u j l k s b e s t c e m e n t p l szuhts mnden sznben gyönyö rüen érvényesül. Árjánlttl es fed Szolgál: költségvetsel Ngybátony-Ujlk" E g y e s ü l t I p r m ű v e k R. T. B u d p e s t, vezérképvselete. csk 10 josin Bromftelep, llmlg ellenőrzött srokház Komárombn, Pc-téren. 4 szobás modern lkás, z összes szükséges mellék helységekkel, verndávl. Ngy üzlethelység rktárr!. UTÓGRÁZS. lkás zonnl beköltözhető. 25 év dómentesség. K e d vező fzet feltételek. Bővebbet B Kán Komárombn. Dunkvcsot törz>- íelvzet., Mnőségben s lklms BN. Komárommegye. s vsbetonnmkához pengő. merk fehér keghoro nposcsbe 1.20 P., fehér Dynottc 1.50 P. Khk cmpbell tojás 1 P.. npos kcs 2. P. Száz csbe vételénél ngyen egy műny. Bérke te t. V nc orók. tetlen, de gy vu. munk szédítő ;. v e r s ósággl hkn. Tszt gyg szpmentes műny vllny vgy netróleumfítsel, cso mgolás szállítássl együtt Érthe terméke z u] * V o s ujlk sb estcementpl 100 c s b é r e v l ó mester megnt ott állott z állványzt mellvédjénél. C s k most m á r jóvl mgsbbn. Ábrándozv gy ö y ö r k ö d ö t t 1 nyár lkony szépségeben, Khlenberg rnyozott hegyoldlbn szvén vlm jóleső, d e n e m mnden félelemtől m e n t érz honolt. Forglomb került legújbb ; gyártás t e c h n k h o g y e p l l n t b n oldlt tekntett, le dómtérre, egy vártln látvány ö s s z e s z o r í t o t t szvét. dóm ljábn, s í r o k között egy krcsú, nyúlánk leányk lépegetett mkönyvvel kezében. önkénytelenül s néhány lépt tett o l d l t é s k r j t k tárt, m n t h öleln krn. Szvéből egy szó tört elem erővel jkár, z mádott lény neve : Már! káltá. É s következő p l l n t b n l e z u h n t mgs állványztról ö s s z e t ö r t t g o k k l terűt el szerelmének láb előtt. olcsóságbn utolérhetetlen z országszerte elsmert szlárdságú UJLKI" hornvolt hódfrkú Dunhomokot szállít * Könnyű ellenálló! Szép élénksznü! : Ngybátony-Ujlk" Egyesűt Iprművek Rzvénytársság, Budpest, v. Vlmos c s s z á r ut 32. Komárommegye vezérképvselete: F R 1 E D K Á L M Á N É S F I cég Komárom. Telefon 29. Interurbán Komárom 36.

8 ' v 8. oíd!. Komárommegye Hrlp május 3.. Komáronmegye Htelbnk R. T. Komárom-Uíváros. lptőke trtléklp: 200 ezer P. Komárom, Igrnánd-út 6. szám. Ne üljön fel semm reklámnk! Mnden dvtárúckket megkp legolcsóbb áron Fscher Gyul Komárom. áruházbn Ács. bnk működe kterjed bnkszkm mnden ágztár: betétek; betétkönyvecskékre folyószámlákr. Értékppírok vétele eldás. Tőzsde megbzások lebonyoltás budpest külföld tőzsdéken. Kül- es belföld csekkek kereskedelm utlványok behjtás. Átutlások meghtelezek be- külföldre. Külföld pénzek beváltás mndenkor hvtlos np árfolymon. Mgyr-Frnc Bztosító Rzvénytársság Komárommegye Menetjegyrod Vezérügynöksége. fókj. 1 ce» ggse> &sm szmst s» &s» SBSSB zssm eo er «sg gg? íenpr r. t. Komárom, telefon 81.. Lenkkztő-, fonó-, szövő-, mpregnáló- 1 es cerngyr. I Somogycsurgó, I I Fóktelepek : lenkkztő fonógyár. I Brbcs, j I Üzle! megnytás! Értesítem ngyérdemű közönséget, hogy áprls hó 6-án Ország-út 30 sz. ltt cukrászdám megnyílt. Szves pártfogásukt kérve, mrdok kváló tsztelettel Horák László cukrász. sz. ltt hz szbd kézből eldó. Bővebb felvlágosítássl szolgál: Dr. Vrág Mór ügyvéd Komárom, Ország-út. Fred Kálmán F Mgyr áltlános kösénbány r. vezérképvselete. gróf Eszte házy, Budpest-Szentlőrnc, tt, Interurbán : neszmély-. nyergesujflus-, István téglgyárk központ eldás rodáj. Ostrerrechsche Gpswe ke kép vselete. jánljuk : Tüzelőnygnkt nevezetesen: ktűnő mnőségű tt szenet, tt brkettet, porosz sálon prm szenet, eokset, tűzf: egz prtott állpotbn, ugy wggontételben, mnt kcsben. Építkez nygnkt: MÁK ngyszlárdságú portlnd cementet, gyorsn kötő legktűnőbb CITDUR" védjegyű buxt cementet, prm felsőgll fehér meszet, beton- vsbeton tíunkvcsot, építkezhez fltéglát, tetöcserepet, stukktur gpszet. Prm gpsz trágy. Prm gpsz trágy. Hjózást válllunk ugy ks tételekben motor-, mnt uszályrkományokbn. Nyomtott Hcker Dezső könyvnyomdájábn Komárom, Igmánd-ut 12. I lenkkztő telep. ( Gyártmányok: mndennemű nyers fehérített lenfonlk, lencérnák festve fehérítve. Mndennemű lenáruk, zsákok ponyvák. Központ rod: Budpest, V., Nádor-ucc 14. t ^ Telefon: Lpót Özv. Mlch E.-né Mlch IV. Komárom. Gőzmlom Fkeresked. Szállít épületfát sztlos-árut puh- keményfábn HJÓPLLÓT, mndennemű épít nvsrot: H E R K L I T-ot ngyszerűen bevált épít nygot, ETERNIT-et, CSERÉPZSINDELY-t SfKURíT szgeíeö-nygot. Mgyr Kemény f pr Rzvénytársság KOMROM, Gózfürz fktermel. Szállít ngybn kcsnyben mndennemű keményfát, tlpfát, tűzfát bognárfát. Felelős kdó: Hcker Dezső.

Felelős szerkesztő: Alapy Gáspár m. kir. kormány. főtanácsos, polgármester nyilatkozata. A munkanélküliség. nyomó része a n y a g á r, a m u n k a

Felelős szerkesztő: Alapy Gáspár m. kir. kormány. főtanácsos, polgármester nyilatkozata. A munkanélküliség. nyomó része a n y a g á r, a m u n k a I L é v f 0 l y m 4 1 s z á r 20 fllér. m ELŐFIZETÉSI Eg évre 10 P. 5 P. Félévre Megjelenk ÁR : Egyes szám ár 2*50 P. 20 f). Felelős szerkesztő: PTHÓ Komárom, Igmánd-ut GYUL szombton.! Kézrtokt Munknélkül

Részletesebben

haza f i a i t. k epetektől. A m i s / á m l á n k r a nem f o g vércseppjeinkkel b e f r ö c s k ö i t f a l a t! jogotok,

haza f i a i t. k epetektől. A m i s / á m l á n k r a nem f o g vércseppjeinkkel b e f r ö c s k ö i t f a l a t! jogotok, . é v f «- 3. s A r 20 fllér. ELŐFZETÉS ÁR : 10 P. Negyedévre E g é s z évre 5 P. Felévre sí összejöttek ngy urk é s függ smét 8 ff sunk. E d d g csk tűrtünk, csk szenvedtünk, m e g s z e n v e d t ü k

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Á r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

Á r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: 04 Á r 20 fllér. ~.. ytép - K o m á r o m, 1929. n o v e m b e r 2. mvum v h, * u. v n u v f««m M m m m m n ELŐFZETÉS! ÁR : 10 P. Nnredévre 2-50 P. Egész tv re Egyes szár ár 20 fül. v/ 4 Féévre Megjelenk

Részletesebben

FelelŐS szerkesztő: ha üt az óra, ott leszünk újra mindannvian és visszaszerezzük

FelelŐS szerkesztő: ha üt az óra, ott leszünk újra mindannvian és visszaszerezzük «. évfolym 21. szám Ár 20 fllér. Komárom, 1930. május 24. ELŐFZETÉS ÁR : Egz évre 10 P. Negyedévre 2*50 P. 5 P. Egyes szm ár 20 fül. Megjelenk mnden szombton. FelelŐS szerkesztő: BECSKÖ JÓZSEF SZERKESZTŐSÉG

Részletesebben

Á r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: vagy amely már ott is szü letik, abban a környezetben? fog vágyódni a haza után,

Á r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: vagy amely már ott is szü letik, abban a környezetben? fog vágyódni a haza után, ..«1»- II. é v f o l y m 38. szám Á r 20 fllér. K o m á r o m, 1930. s z e p t e m b e r 20. o ELŐFIZETÉSI tgesz évre Félévre 10 P. 5 P. ÁR : Negyedévre 2'50 Egyes szám ár Megjelenk mnden 20 P. fll. Felelős

Részletesebben

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f o l y m 6. s z á m. Wk ~m Félévre K o m á r o m, 1930- f e b r u á r 8. * ELŐFZETÉS Egz é v r e r 20 fllér. 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s szám á r Megjelenk mnden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 2*50 F. 20

Részletesebben

A vármegyei inségenyhitőakció

A vármegyei inségenyhitőakció H. évfolym 47. szám Ár 20 fllér. Komárom, 1930. november 22. ELŐFIZETÉSI ÁR í SZERKESZTŐSÉG ES KIAD HIVATAL: Egész évre 10 P. Negyedévre 2-50 P. Felelős szerkesztő: Komárom, ígmánd-u 12. Telefon 61. Félévre

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

ZAIil ROZIM. A nagykanizsai Ipar-Testület, * a nagykanizsai Takarékpénztár részvény társasig,' a.kotori takarékpénztár

ZAIil ROZIM. A nagykanizsai Ipar-Testület, * a nagykanizsai Takarékpénztár részvény társasig,' a.kotori takarékpénztár NAGYKANIZSA, 1903. szeptember hé 5-én. SB-c szám XLII. évfolym. EISfl.ztlét ír: Erft órrc 10 kor. 611 Kíl érre & ;!; Neípdívre 2 kor. fk> 611. Egye* utm 20 1111. HIROETÉSCK 6 hsatp pctttorbo 14,má*o!«*«r

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Felelős szerkesztő: BECSKÖJÓZSEF

Felelős szerkesztő: BECSKÖJÓZSEF A. é v f o l y m. s z á m Á r 20 fllér. K o m á r o m, 929, december 7, V ELŐFZETÉS AR : Egz évre 0 P. Negyedévre 250 P. Félévre 5 P. Egyes szm ár 20 f!. Megjelenk mnden szombton. Felelős szerkesztő: BECSKÖJÓZSEF

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

HANGY A KEGYELET. Felavatták. hősi emlékművét. Az önbizalom, mint őserő.. Vidéki ü z l e t e i n k : Győri üzleteink : talmim**************^

HANGY A KEGYELET. Felavatták. hősi emlékművét. Az önbizalom, mint őserő.. Vidéki ü z l e t e i n k : Győri üzleteink : talmim**************^ tlmm**************^ E L Ő F I Z E T É S I R sz évre Félévre 10 P. 5 P. Megjelenk SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2'5l> P. Felelős s z e r k e s z t ő : E g y e s szám r 20 f l, mnden 44 np keservek, r o b o t

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

Pélelos szerkesztő: JÓZSEF

Pélelos szerkesztő: JÓZSEF K o m á r o m. 1930. j n u á r 4. ELŐFIZETÉSI. sz evrc Félévre lü P. : 5 P. AR : E g y e s sz m ár komárom P. 20 íll. Pélelos szerkesztő: BECSKÖ szombton. Újév elmélked. Surány 2-50 Negyedévre Megjelenk

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

Á r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

Á r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: IL é v f o l y m 4. s z á m Á r 20 fllér. ELŐFIZETÉSI gesz évre 10 P. 5 P. K o m á r o m, 1930. j n u á r 25, AR : Negyedévre SZERKESZTŐSÉG 250 P. Egyes szm ár 20 fül. \ M l KCne félg nytv, Éth meg nem

Részletesebben

Szívügyem Dr. Lehoczky Éva. Tiszta lappal Keszthelyi ébresztő Zacskós GONDolatok Pénzre nem váltható értékeink Más álmok ii.

Szívügyem Dr. Lehoczky Éva. Tiszta lappal Keszthelyi ébresztő Zacskós GONDolatok Pénzre nem váltható értékeink Más álmok ii. közélet lp xv/21. 2007. november 28. Industrl Keszthely, Fejér Gy. u. Tel.: 06-30/372-1809 Tszt lppl Keszthely ébresztő Zcskós GONDoltok Pénzre nem válthtó értékenk Más álmok. Szívügyem Dr. Lehoczky Év

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Példátlanul durva, táma dás Komárom s z. k i r. v á r o s vezetősége és képviselőtestülete ellen.

Példátlanul durva, táma dás Komárom s z. k i r. v á r o s vezetősége és képviselőtestülete ellen. . é v f o l y m 2. szám. K o m á r o m, 1930. jnuár 11 1 Egz ÉLÖFZpTÉSl ÁR : 10 P. Negyed* v;..re Féévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Komárom, gmánd-ut Egyes sz::u ;r L'O!': ;. BECSKÖ ez új esztendőben. z újesztendő

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

X s >lyam 2. s z á m.

X s >lyam 2. s z á m. X s. >lym 2. s z á m. Á r 20 fllér. ELŐFZETÉS ÁR : 10 P. Negyedévre 250 P. Egész évre 5 P. Egyes szám ár 20 fül. Félévre Megjelenk mnden szombton. O k t ó b e r 6. Nyolcvn év! Hosszú dő még egy nemzet

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Igen tszte t olvsók & Röszke Önkormányzt nevében tudtom Flus Suttogó olvsóvl, hogy közelmúltbn vá tozás történt főszerkesztő poszton. E lpszámtól kezdődően György Józsefjegyz lpunkt, knek bemuttkozását

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

PATHÓ G Y U L A 1 ^ szünet nem volt egyéb mint letekzetvétel a nagy felada tok további teljesítésére. Ná lunk ekepen a b a n k o k és a a

PATHÓ G Y U L A 1 ^ szünet nem volt egyéb mint letekzetvétel a nagy felada tok további teljesítésére. Ná lunk ekepen a b a n k o k és a a . vfolym 30. szám Ar 20 fller ELŐFZETÉS ÁR : SZERKESZTŐSÉG 10 P. Negyedévre b P. Egyes K á r Megjelenk m n d e n Komrom, ár 250 P. 20 fll. Felelős s z e r k e s z t ő ; Komárom, gmánd-ut ÉS 193!. Julus

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

Mátrix-vektor feladatok Összeállította dr. Salánki József egyetemi adjunktus Begépelte Dr. Dudás László és Bálint Gusztáv

Mátrix-vektor feladatok Összeállította dr. Salánki József egyetemi adjunktus Begépelte Dr. Dudás László és Bálint Gusztáv Mátrx-vektor feldtok Összeállított dr. Slánk József egyetem djunktus Begépelte Dr. Dudás László és Bálnt Gusztáv 1. feldt Adottk z n elemű, b vektorok. Képezn kell c vektort, hol c = b / Σ( ), ( = 0,1,,

Részletesebben

" m I ] ap. " *\ cl. .den szombaton. HyiUtéri k ' i - ' i < nyel. Egyes satám ára 30 fill rena i ClMci C*»-s» I nyvkti

 m I ] ap.  *\ cl. .den szombaton. HyiUtéri k ' i - ' i < nyel. Egyes satám ára 30 fill rena i ClMci C*»-s» I nyvkti Hrmnc klencedk o» l. rezér Tub áh K o m r o m, 98. m á j u s K O M A R O M M I ; G \ E! K Ö Z. 0 X Y t< * * f- ' " *\ cl " m I ] p BTec lvn, hol hlro6tá

Részletesebben

Felelős szerkesztő: iránt, hogy a tél b e á l t a előtt az. h o g y a szigorú idő b e á l t a k o r ne. meleg szoba é s kenyér

Felelős szerkesztő: iránt, hogy a tél b e á l t a előtt az. h o g y a szigorú idő b e á l t a k o r ne. meleg szoba é s kenyér !?. é v f o l y m 42. szám. K o m á r o m, 1930. o k t ó b e r 18. ELŐFIZETÉSI Egész évre 10 P. 5 P. Félévre Negyedévre E g y e s szám ár Megjelenk mnden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 2*50 P. 20 fll. Felelős szerkesztő:

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 24. héten ( )

A BUX-index alakulása a 24. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 21. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Give nincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Szerelői referencia útmutató

Szerelői referencia útmutató Szerelői referenciútmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Szerelői referenci útmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Mgyr Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1 Áltlános iztonsági óvintézkedések 3 1.1

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Rendkívüli v á r o s i közgyűlés.

Rendkívüli v á r o s i közgyűlés. . é v f o l y m 36. szám ELŐFZETÉS Egz évre Félévre 10 P. 5 P. Á r 20 fillér. ÁR : Negyedévre Egyes szám ár Megjelenik minden SZERKESZTŐSÉG 2'50 20 P. fill. Felelős szerkesztő: BECSKŐ szombton. véres szeptember

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme

4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme HU 4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva Kezelés útmutató UltraGas kondenzácós gázkazán Az energa megőrzése környezetünk védelme Tartalomjegyzék UltraGas 15-1000 4 205 044 1. Kezelés útmutató

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 23. héten ( )

A BUX-index alakulása a 23. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 14. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: dolgában fordulhatott hozzá a legteljesebb bizalommal,

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: dolgában fordulhatott hozzá a legteljesebb bizalommal, !!. é v f o l y m 45. szám ELŐFIZETÉSI E g é s z évre vre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG ÁR : Negyedévre E g y e s szám ár Megjelenik minden K o m á r o m, 1930. n o v e m b e r 8. r 20 fillér. 2*50 P. 20 fill.

Részletesebben

ELASTO - LINE I. Vasalatlan saruk

ELASTO - LINE I. Vasalatlan saruk ELASTO - LINE I. Vltln ruk Trtlomjegyzék Beezeté Sruk zerepe mgépítében 1. Méretezéi lki tényezők Vltln, pontzerű, ngyteherbíráú elztomer ruk. Igénybeételek zámítá ELASTO-N1 é -N Termékleírá műzki prméterek

Részletesebben

rcleios szerkes/iö: efbberi b i z a l o m gyermekei é e/ek irányitiák eseiekedeíomker is. születését hirdető

rcleios szerkes/iö: efbberi b i z a l o m gyermekei é e/ek irányitiák eseiekedeíomker is. születését hirdető 1> O ÜL é v f o l y m 2. szám. Á r 20 füíér. SZERKESZTŐSÉG E S ELŐFZETÉS A R ; Egz évre Félévre 10 P. 5 P. NegyedévtEgyes szám ár 2*50 P 20 fll rcleos szerkes/ö: PATHÓ GYULA e s z t e n d ő. rt. A l p

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

KOMAROMMEOYEI KÖZLÖNY. L a p v e z é r : TUBA J Á N O S. F ő s z e r k e s z t ő : KISS GYULA dr

KOMAROMMEOYEI KÖZLÖNY. L a p v e z é r : TUBA J Á N O S. F ő s z e r k e s z t ő : KISS GYULA dr Hrmnc klencedk óufolym. Kompom, 1918. o k t ó b e r 19 á M U H KOMAROMMEOYE EAzttéft r helyben vdckre évr 16 K Félém 8 K Ktfysdém Egye szám á r 50 B t é. Megjelenk mnden szombton. Cgesz 4 ország gos, népének

Részletesebben

ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK. Számítógép-vezérelte hímzőgép. Használati utasítás

ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK. Számítógép-vezérelte hímzőgép. Használati utasítás ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK Számítógép-vezérelte hímzőgép Hsználti utsítás FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A gép hsznált előtt, kérjük, olvss el iztonsági előírásokt. VESZÉLY - Ármütés elkerülése érdekéen:

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapst, 2009. jú l us 30., csütörtök 108. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 158/2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt A mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

befőttes Myagpapiros

befőttes Myagpapiros m VASÁRNAP 388 ^- ^ + Mgyr vörös kereszt-sorsjegyek + FLCZKY MKSA főnyeremény 5 0, 0 0 0 f r t dómentes, é v e n k n t 3 húzássl, legközelebb h o z á s 1884 j n l n s h ó l-jén. A kereskedelm tkrék és

Részletesebben

ILLATSZERÉI! 23. SZÁM. 1891. év óta sikerrel használtatik!

ILLATSZERÉI! 23. SZÁM. 1891. év óta sikerrel használtatik! 362 VSÁKNP UJSÁG. -- SZÁM. 1891. xxxvm. ÍVPOLTJ 4 VEG» l 2 Ű O Legjobb Leghrnevesebb Ppere Hölgypor :» o» tdo Schönhets-Crémo Kft 51 S 31 KMsUtn Cs. kr. kzár. szb. Henseh-féle széptó-eréme. S * M«-

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

IT jelű DC/DC kapcsolóüzemű tápegységcsalád

IT jelű DC/DC kapcsolóüzemű tápegységcsalád IT jelű DC/DC kapcsolóüzemű tápegységcsalád BALOGH DEZSŐ BHG BEVEZETÉS A BHG Híradástechnka Vállalat kutató és fejlesztő által kdolgozott napjankban gyártásban levő tárolt programvezérlésű elektronkus

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

ahol a legkitűnőbb zenekar HORVÁTH KARI a hires pápai szólista, hírneves cigányprímás vezetése mellett naponta hangversenyez.

ahol a legkitűnőbb zenekar HORVÁTH KARI a hires pápai szólista, hírneves cigányprímás vezetése mellett naponta hangversenyez. Komáromvármegye és város érdekű társdlm, közgzdság hetlp Komárom Vörös K: reszt Egylet és Komáromvármegye TQzoltósz övetségének hvtlos lpj. Megjelenk mnden csütörtökön. Elóflttel r: Égés érre 2 K n félévre

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

HÁZTARTÁSI AXIÁLIS VENTILÁTOROK. Használati utasítás SAF széria

HÁZTARTÁSI AXIÁLIS VENTILÁTOROK. Használati utasítás SAF széria HÁZTARTÁSI AXIÁLIS VENTILÁTOROK Hsználti utsítás SAF széri 2012 VENTILÁTOR JELÖLÉSEI SAF X X X X X X X X csõcsonk átmérõje - 100,, Ventilátor cslád - VKO, VKO1, M, MA, M1, M3, MAO2, M1OK2, R, R1, K, K1,

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

Gyakorló feladatsor 9. osztály

Gyakorló feladatsor 9. osztály Gykorló feldtsor 9. osztály Hlmzok. Sorold fel z lábbi hlmzok elemeit! ) A={ legfeljebb kétjegyű 9-cel oszthtó páros pozitív számok} b) B={:prímszám, hol < 7} c) C={b=n+, hol nϵz és- n

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

Felelős szerkesztő: hullás óta a g y á s z, a s z o m o r ú s á g ütött tanyát, de a l e g s z o

Felelős szerkesztő: hullás óta a g y á s z, a s z o m o r ú s á g ütött tanyát, de a l e g s z o f "; é v f 0 l. y m. 2 3 ; s z á m r 20 fillér. - ELŐFIZETÉSI E g é s z évre 10 P. 5 P. ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. Egyes szin ár Megjelenik minden 20 fill. Felelős szerkesztő: BECSKŐ szombton.

Részletesebben

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A (" m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A (" ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A (" g (9 gy-miniszter

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A ( m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A ( ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A ( g (9 gy-miniszter A MAGYAR KZTRSASG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. au gusz tus 26., cs $)A (9 trtk 120. sz $)A (" m TARTALOMJEGYZK 27/2004. (VIII. 26.) IM r. A b $)A (* r (. s (" gi v (& grehajt (" ssal kapcsolatos egyes

Részletesebben