108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal"

Átírás

1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapst, jú l us 30., csütörtök 108. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 158/2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt A mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs ta lok föld raj z áru jl zõ nk ol tal má ra rá nyu ló l já rás ról és a tr mé kk l ln õr zé sé rõl /2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt Az gys par jog vé dl m b ad vá nyok lkt ro n kus úton való b - nyújtására vonatkozó részlts szabályokról szóló 147/2007. (VI. 26.) Korm. rn d lt módosításáról /2009. (VII. 30.) FVM rn d lt Az Eu ró pa M zõ gaz da sá g V dék fj lsz té s Alap ból a f a tal m zõ gaz da sá g tr m lõk szá má ra nyúj tan dó tá mo ga tá sok rész l ts fl té t l rõl szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rn d lt mó do sí tá sá ról /2009. (VII. 30.) FVM rn d lt Az Eu ró pa M zõ gaz da sá g V dék fj lsz té s Alap ból nm éll - m szr pa r célú ks ka pa c tá sú, nö vé ny ala pú nyrs szsz, nyrs olaj lõ ál lí tó üz mk lé t sí té sé hz nyúj tan dó tá mo ga tá - sok részlts fltétlrõl szóló 44/2009. (IV. 11.) FVM rndlt módosításáról /2009. (VII. 30.) FVM rn d lt A bor szõ lõ tr mõ h ly ka tasz t ré nk fl vé t l zé sé rõl, k gé szí - tésérõl és módosításáról /2009. (VII. 30.) FVM rn d lt A borkészítésr alkalmas szõlõfajták osztályba sorolásáról /2009. (VII. 30.) FVM rn d lt A borok rdtvédlm szabályaról szóló 97/2004. (VI. 3.) FVM rndlt módosításáról /2009. (VII. 30.) FVM rn d lt A szõlõülttvényk kvágásához nyújtott támogatás fltétlrõl szóló 100/2008. (VIII. 6.) FVM rn d lt módo sításáról /2009. (VII. 30.) FVM rn d lt A bo rá sza t tr mé kk al ko hol tar tal má nak nö v lé sé r fl hasz nált sûríttt szõlõmust és fnomított szõlõmust-sûrítmény után járó támogatás génybvétlénk fltétlrõl szóló 120/2008. (IX. 11.) FVM rndlt módosításáról /2009. (VII. 30.) IRM rn d lt Egys par jog vé dl m tár gyú m nsz t r rn d l tk módosítá - sáról /2009. (VII. 30.) KvVM EüM gyüt ts rn d lt 1128/2009. (VII. 30.) Korm. ha tá ro zat 1129/2009. (VII. 30.) Korm. ha tá ro zat Oldal A kör ny z t zaj- és rz gés tr h lé s ha tár ér té kk mg ál la pí tá sá - ról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM EüM gyüt ts rn d lt módosításáról Az Eu ró pa Unó nyu gat-bal ká n pol gá r t vé kny sé gé bn való ma gyar rész vé tl rõl szóló 2250/2007. (XII. 23.) Korm. ha tá - rozat módosításáról Az Ön kor mány za t M nsz té r um év kötlzttségvál - lalással nm trhlt lõrányzat-maradványának átcsoportosításáról /2009. (VII. 30.) ME ha tá ro zat R g o ná ls Ál lam gaz ga tá s H va tal h va tal v z tõ jé nk k n v - zésérõl /2009. (VII. 30.) ME ha tá ro zat A Ma gyar Nm z t Va gyon k z lõ Zárt kö rû n Mû kö dõ Rész - vénytársaság Ellnõrzõ Bzottsága tagjának knvzésérõl /2009. (VII. 30.) ME ha tá ro zat Az Egészségbztosítás Flügylt Flügylt Tanácsa tagjának knvzésérõl /2009. (VII. 30.) PM ha tá ro zat Az Eu ró pa B zott ság nak a táv hõ szol gál ta tás kd vz mé nys ál ta lá nos for gal m adó mér té ké vl össz füg gõ ha tá ro za ta mg ho za ta lá ra nyt va álló ha tár dõ ljártának mgállapí - tásáról

2 29358 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/108. szám III. Kormányrndltk A Kormány 158/2009. (VII. 30.) Korm. rndlt a mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs talok földrajz árujlzõnk oltalmára rányuló ljárásról és a trmékk llnõrzésérõl A Kor mány a véd j gyk és a föld raj z áru jl zõk ol tal - má ról szóló év XI. tör vény a (1) b kz dé sé - nk b) pont já ban fog lalt fl ha tal ma zás alap ján, az Al kot - mány 35. -a (1) b kz dé sé nk b) pont já ban mg ha tá ro - zott fl adat kör ébn l jár va a kö vt k zõ kt rn d l l: I. Fjzt ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E rn d lt lõ írásat a m zõ gaz da sá g tr mé kk és az éll m sz rk, va la mnt a sz szs ta lok (a továb bak ban gyütt: tr mé kk) föld raj z áru jl zõ nk ol tal má ra és a föld raj z áru jl zõ vl l lá tott tr mé kk nk, va la mnt a föld raj z áru jl zõk hasz ná la tá nak l ln õr zé sé r kll al - kal maz n. (2) A rn d lt ha tá lya nm tr jd k a bor ct k vé t lé - vl a szõ lé sz t és bo rá sza t tr mé kk r. (3) E rn d lt vég r haj tá sa so rán a véd j gyk és a föld - raj z áru jl zõk ol tal má ról szóló év XI. tör vény bn (a továb bak ban: Vt.), a m zõ gaz da sá g tr mé kk és éll - m sz rk föld raj z jl zé s nk és r dt mg j lö lé s nk ol tal má ról szóló, már c us /2006/EK ta ná cs rn d lt bn (a továb bak ban: 510/2006/EK rn d lt), a m zõ gaz da sá g tr mé kk és éll m sz rk föld raj z jl zé - s nk és r dt mg j lö lé s nk ol tal má ról szóló 510/2006/EK ta ná cs rn d lt vég r haj tá sá ra vo nat ko zó rész l ts sza bá lyok mg ál la pí tá sá ról szóló, d cm - br /2006/EK b zott sá g rn d lt bn (a továb - bak ban: 1898/2006/EK rn d lt), va la mnt a sz szs ta - lok mg ha tá ro zá sá ról, mg n v zé sé rõl, k sz r lé sé rõl, cím ké zé sé rõl és föld raj z áru jl zõ nk ol tal má ról, va la - mnt az 1576/89/EK ta ná cs rn d lt ha tá lyon kí vül h ly - zé sé rõl szóló, ja nu ár /2008/EK u ró pa par - la mn t és ta ná cs rn d lt bn (a továb bak ban: 110/2008/EK rn d lt) fog lalt fo ga lom mg ha tá ro zá so kat s al kal maz n kll. II. Fjzt A MAGYAR EREDETVÉDELMI TANÁCS 2. (1) A Ma gyar Er dt vé dl m Ta nács (a továb bak ban: MET) a föld mû v lés ügy és v dék fj lsz té s m nsz tr (a továb bak ban: m nsz tr) vé l mé ny zõ, ja vas lat t võ jog kör rl mû kö dõ kon zul ta tív ts tü l t a m zõ gaz da sá g tr mé kk és az éll m sz rk, va la mnt a sz szs ta lok föld raj z áru jl zõ nk ol tal ma rán t l já rá sok ban. (2) A MET t zn öt tag ból áll, akk kö zül a m nsz tr lõ z ts fl ké ré s alap ján az ag rár ága zat és az éll m - szr par t rü l té hz kap cso ló dó ok ta tó, l lt v ku ta tó n - téz mé nyk 3 fõt, a m zõ gaz da sá g és éll m szr pa r tr - mé kk lõ ál lí tó nak szak ma ér dk kép v s l t szr v z t 3 fõt, a fo gyasz tó ér d kk kép v s l tét l lá tó tár sa dal m szr v z tk 1 fõt ja va sol hat nak. A Föld mû v lés ügy és Vdékfjlsztés M nsz té r um (a továb bak ban: M nsz té - r um) 3 fõt, a Ma gyar Sza ba dal m H va tal (a továb bak ban: MSZH) 1 fõt, a M zõ gaz da sá g Szak gaz ga tá s H va tal (a továb bak ban: MgSzH) 3 fõt, va la mnt a Nm z t Fo - gyasz tó vé dl m Ha tó ság 1 fõt j löl. A MET tag ja t a m - nsz tr n v z k. (3) A MET ügy rnd jét a m nsz tr hagy ja jóvá; mû kö dé - sé nk fl té t l rõl, va la mnt a tt kár sá g fl ada tok l lá tá sá - ról a M nsz té r um gon dos ko dk. A MET l nö két és tt ká - rát a M nsz té r um kép v s lõ kö zül a m nsz tr n v z k. III. Fjzt A MEZÕGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉS AZ ÉLELMISZEREK FÖLDRAJZI ÁRUJELZÕINEK KÖZÖSSÉGI OLTALMÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK A közösség oltalom ránt ljárás nmzt szakasza 3. Az 510/2006/EK rn d lt 5. ck k sz rn t ké rl mt a m nsz tr hz kll b nyúj ta n. A ké r lm ml lék l t lkt ro n kus adat hor do zón s b nyújt ha tók. A ké r lm hz csa tol n kll: a) a ké rl m zõ cso por to su lás n vét és cí mét, t vé kny - sé gé nk b mu ta tá sát [az 510/2006/EK rn d lt 5. ck ké - nk (1) (2) b kz dé sé bn fog lal tak, va la mnt az 1898/2006/EK rn d lt 10. ck k (1) b kz dé sé nk má so - dk al b kz dé sé bn mg ha tá ro zot tak fgy lmb vét - lévl], b l ért v a cso por to su lás tag ja nak pon tos l ér h tõ - sé g ada ta t; b) az 510/2006/EK rn d lt 4. ck k sz rnt l ké szí ttt tr mék l írást, k gé szít v azt a tr mék lé ny gs tu laj don -

3 2009/108. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y sá ga nak és lõ ál lí tá s mód já nak l ln õr zé sé r vo nat ko zó alap kö v tl mé ny kt és l já rá so kat l író f j zt tl; c) a tr mék l írás kö t l zõ ml lék l t ként a mg ha tá ro - zott föld raj z t rü l tt b mu ta tó gy vagy több A4-s for má tu mú tér ké pt és a föld raj z t rü lt tl való kap cso la - tot alá tá masz tó ro dal m ada to kat, tör té nl m do ku mn tu - mo kat; va la mnt d) az 510/2006/EK rn d lt 5. ckk (3) b kz dés c) pont ja, l lt v az 1898/2006/EK rn d lt 11. ck k sz - rnt l ké szí ttt gy sé gs do ku mn tu mot. 4. (1) A m nsz tr a h ány ta lan, vagy a h ány pót lá sok kal k gé szí ttt ké rl mt a MET lé tr jsz t. (2) Az 510/2006/EK rn d lt 5. ck ké nk (4) b kz dé s sz rn t rész l ts vzs gá lat so rán a MET for ma és tar tal m szm pont ból vé l mé ny z a ké rl mt. A rész l ts vzs gá - lat k r té bn a MET vé l mé nyé r f gy lm ml a ké rl - m zõ a tr mék l írást mó do sít hat ja, l lt v k gé szít h t. A MET a ké r lm mg ala po zott sá gá nak mg íté lé sé r néz v ja vas la tot tsz a m nsz tr ré szé r. 5. (1) A m nsz tr a Vt. 116/A. -a (8) b kz dé sé nk mg fl lõn a M nsz té r um h va ta los lap já ban és hon lap - ján köz zé t sz a ké rl mt, ha a rész l ts vzs gá lat so rán mg ál la pí tást nyr, hogy azt az arra jo go sult nyúj tot ta b, és a tr mék l írás, va la mnt az gy sé gs do ku mn tum mg - f ll az 510/2006/EK rn d lt bn és az 1898/2006/EK rn d lt bn lõ írt fl té t lk nk. (2) Az arra jo go sult sz mé lyk a ké r lm ml szm bn a Vt. 116/A. -ának (8) b kz dé s sz rnt k fo gást nyújt - hat nak b a m nsz tr hz. Ha az lõ írt ha tár dõn b lül k fo - gás nm ér k zk, a m nsz tr a Vt. 116/A. -ának (9) b - kz dé sé bn fog lal tak nak mg fl lõn jár l. (3) A m nsz tr az lõ írt ha tár dõn b lül ér k ztt k fo gás l fo gad ha tó sá gá ról az 510/2006/EK rn d lt 7. ck k (3) b kz dé sé nk a) d) pont ja ban fog lalt fl té t lk vzs - gá la ta alap ján dönt. (4) A k fo gás nak a Vt. 116/A. -ának (8) b kz dé s sz - rn t l bí rá lá sa lõtt a m nsz tr az l fo gad ha tó k fo gás sal kap cso lat ban ny lat ko zat té tl r hív ja fl a ké rl m zõt. A trméklírás módosítása 6. (1) A tr mék l írás mó do sí tá sá nak jó vá ha gyá sa rán t ké rl mt az 510/2006/EK rn d lt 9. ck ké nk (1) b kz - dé sé bn fog lal tak alap ján, az 1898/2006/EK rn d lt 16. ck ké nk (1) és (2) b kz dé s sz rnt kll b nyúj ta n. (2) A tr mék l írás mó do sí tá sá nak jó vá ha gyá sa ránt b - nyúj tott ké rl mk t kn t té bn a 3 5. rn dl k zé s t kll mg fl lõn al kal maz n. A földrajz árujlzõ bjgyzésénk törlés 7. (1) Az ol ta lom alatt álló föld raj z áru jl zõ b jgy zé sé - nk tör lé sét az 510/2006/EK rn d lt 12. ck ké nk (2) b - kz dé s alap ján arra jo go sul tak az 1898/2006/EK rn d lt 17. ck k (2) b kz dé sé nk lsõ és má so dk al b kz dé sé - bn fog lal tak nak mg fl lõn kér h tk. (2) Az (1) b kz dés alap ján b nyúj tott tör lé s ké rl mk - r a 3 5. rn dl k zé s t kll mg fl lõn al kal maz n. Az Európa Közösség más tagállama, lltv harmadk ország által továbbított kérlmml szmbn bnyújtott kfogás 8. (1) Az Eu ró pa Kö zös ség más tag ál la ma vagy har ma dk or szág ál tal az Eu ró pa B zott ság nak (a továb bak ban: B - zott ság) to váb bí tott b jgy zés rán t, mó do sí tá s, l lt v tör lé s ké r lm ml szm b n az 510/2006/EK rn d lt 7. ck ké nk (2) b kz dé s sz rn t k fo gást az 510/2006/EK rn d lt 7. ck ké nk (3) b kz dé sé bn, l lt - v az 1898/2006/EK rn d lt 13. ck ké bn és 17. ck ké nk (2) b kz dé sé bn fog lal tak kal össz hang ban kll l ké szí t - n, és a Vt. 116/A. -a (12) b kz dé sé nk mg fl lõn kll b nyúj ta n a m nsz tr hz. (2) A k fo gást a m nsz tr má so lat ban mg kül d az MSZH-nak és to váb bít ja azt a B zott ság hoz. A Magyarország által továbbított kérlmml szmbn, az Európa Közösség más tagállamától, lltv harmadk országból érkztt kfogás 9. (1) A Ma gyar or szág ál tal az 510/2006/EK rn d lt 5. ck ké nk (5) b kz dé s sz rnt a B zott ság nak továb - bított b jgy zés rán t, mó do sí tá s, l lt v tör lé s ké r lm r az Eu ró pa Unó más tag ál la má tól vagy har ma dk or szág - ból a B zott sá gon k rsz tül ér k ztt k fo gást a m nsz tr to váb bít ja az ér d klt f lk nk, és az 510/2006/EK rn d - lt 7. ck k (5) b kz dé sé nk má so dk al b kz dé s sz rn t mg ál la po dást lõ s gí tõ gyz t tés bn köz r mû kö dk. (2) A k fo gást a m nsz tr má so lat ban mg kül d az MSZH-nak.

4 29360 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/108. szám (3) Az gyz t tés rd mé nyé rõl a m nsz tr az 1898/2006/EK rn d lt 13. ck ké nk (4) b kz dé sé bn fog lal tak nak mg fl lõn tá jé koz tat ja a B zott sá got. IV. Fjzt A SZESZES ITALOK FÖLDRAJZI ÁRUJELZÕINEK NEMZETI OLTALMÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK A trméklírás vzsgálatára rányuló ljárás 10. (1) A Vt. 113/A. -a (1) b kz dé sé nk a) pont ja sz rn t tr mék l írás nak mg kll f ll n a 110/2008/EK rn d lt 17. ck ké nk (4) b kz dé sé bn fog lal tak nak, to váb - bá kü lön f j zt bn a kö vt k zõ kt kll tar tal maz na: a) an nak ga zo lá sa, hogy a tr mék a tr mék l írás ban mg ha tá ro zott, a Vt ának (2), l lt v (3) b kz dé s sz rn t föld raj z t rü lt rõl szár ma zk; b) a 11. (1) b kz dé s sz rn t l ln õr zõ ha tó ság nv és cím; c) a tr mék lé ny gs tu laj don sá ga nak és lõ ál lí tá s mód já nak l ln õr zé sé r vo nat ko zó alap kö v tl mé nyk és l já rá sok l írá sa; to váb bá d) a tr mék l írás kö t l zõ ml lék l t ként a mg ha tá ro - zott föld raj z t rü l tt b mu ta tó gy vagy több A4-s for má tu mú tér kép és a föld raj z t rü lt tl való kap cso la tot alá tá masz tó ro dal m ada tok, tör té nl m do ku mn tu mok. (2) A szõ lõ és bor ala pú sz szs ta lok s té bn a tr - mék l írás nak tar tal maz na kll az alap anyag szár ma zá s h lyét és az lõ ál lí tás h lyét. Az alap anyag szár ma zá sát kü lön jog sza bály ban fog lal tak sz rnt kll ga zol n. Amnny bn a sz szs tal föld raj z áru jl zõ j azo nos gy bor ol ta lom alatt álló r dt mg j lö lé sé vl vagy föld raj z jl zé sé vl, k zá ró lag az adott bor tr mék l írá sá ban mg ha - tá ro zott t rü lt rõl szár ma zó és az lõ írt sza bá lyok nak mg - f l lõ bor vagy bo rá sza t ml lék tr mék hasz nál ha tó fl a sz szs tal alap anya ga ként. (3) A m nsz tr a Vt. 113/A. -a (1) b kz dé sé nk d) pont ja sz rn t, a föld raj z áru jl zõ lajst ro mo zá sá ra vo - nat ko zó gyt ér tõ ny lat ko za tát ak kor adja mg, ha az ál ta - la l foly ta tott vzs gá lat so rán mg ál la pí tást nyr, hogy a tr mék l írást a Vt ának (2) b kz dé s alap ján arra jo go sult nyúj tot ta b, va la mnt ha a tr mék l - írás a Vt ának (2) vagy (3) b kz dé sét, va la mnt a 110/2008/EK rn d lt 17. ck ké nk (4) b kz dé sé bn fog lal ta kat s fgy lmb vév mg ala po zott. (4) A (3) b kz dés sz rn t vzs gá lat so rán a tr mék l - írást a MET mg vzs gál ja és vé l mé ny z. A vé l mény bn a Vt. 113/A. -a (1) b kz dé sé nk d) pont ja sz rn t gyt - ér tés mg adá sá ra néz v a m nsz tr ré szé r ja vas la tot tsz. (5) A m nsz tr a M nsz té r um h va ta los lap já ban és hon lap ján köz zé t sz a tr mék l írást, ha a rész l ts vzs gá - lat so rán mg ál la pí tást nyr, hogy azt az arra jo go sult nyúj - tot ta b és a tr mék l írás mg f ll az rn d lt bn, va la - mnt a 110/2008/EK rn d lt bn lõ írt fl té t lk nk. A tr mék l írás sz mé lys ada tot tar tal ma zó ré sz csak a ké - rl m zõ hoz zá já ru lá sá val t h tõ köz zé. A tr mék l írás sal szm bn a köz zé té tl tõl szá mí tott két hó na pon b lül k fo - gást l ht b nyúj ta n a m nsz tr hz. A m nsz tr a k fo gás mg ala po zott sá gá ról a Vt. 113/A. -a (1) b kz dé sé nk d) pont ja sz rn t ny lat ko za tá ban fog lal ál lást. (6) A tr mék föld raj z áru jl zõ jé nk nm z t lajst ro mo - zá sát és az ol ta lom mg szû né sét, va la mnt a lajst ro mo zást köv tõn a jó vá ha gyott tr mék l írást a M nsz té r um h va - ta los lap já ban és hon lap ján s köz zé kll tn n. (7) A tr mék l írás mó do sí tá sa ránt a Vt. 113/A. -ának (2) b kz dé s alap ján n dult l já rá sok ban a tr mék l írá - sok ra az (1) (5) b kz dé sk rn dl k zé s t kll mg fl - lõn al kal maz n. (8) Az ol ta lom alatt álló föld raj z áru jl zõ vl l lá tott tr - mék cso ma go lá sán fl tün tt h tõ a vé dtt föld raj z jl - zés, l lt v a vé dtt r dt mg j lö lés mg j lö lés. V. Fjzt A TERMÉKEK ELLENÕRZÉSE 11. (1) A Vt a (1) b kz dé sé nk b) pont já ban mg - ha tá ro zott l ln õr zõ ha tó ság ként a Kor mány a) éll m sz rk s té bn a M zõ gaz da sá g Szak gaz - ga tá s H va tal lét r ho zá sá ról és mû kö dé sé rõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rn d lt (a továb bak ban: Korm. rn d lt) 13. -a sz rnt az MgSzH k rü l t h va - ta lát, b) sz szs ta lok s té bn a Korm. rn d lt 13. -a sz - rnt az MgSzH Köz pont ját és t rü l t szr v t, c) zöld ség-gyü mölcs s té bn a Korm. rn d lt 13. -a sz rnt az MgSzH Köz pont ját és t rü l t szr v t, d) m zõ gaz da sá g tr mé kk s té bn a Korm. rn d lt a és 13. -a sz rnt az MgSzH Köz pont ját és t - rü l t szr v t (a továb bak ban gyütt: l ln õr zõ ha tó ság) j lö l k. (2) Az l ln õr zõ ha tó ság a Vt. 113/A. -a alap ján lajst - ro mo zott, to váb bá a Vt. 116/A. -ának (10) b kz dé s sz - rn t át m n t ol ta lom ban, l lt v a kö zös sé g ol ta lom ban ré sz sü lõ föld raj z áru jl zõ vl l lá tott tr mé kk (a továb - bak ban gyütt: föld raj z áru jl zõ vl l lá tott tr mék) tr - mék l írás nak, l lt v gy sé gs do ku mn tum nak való mg - f l lé sét a tr m lés, lõ ál lí tás, l lt v for gal ma zás h lyén l ln õr z. (3) A föld raj z áru jl zõ vl l lá tott tr mé kk áru jl zõ j nm té vszt h t mg a vég sõ fo gyasz tót az 510/2006/EK

5 2009/108. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y rn d lt 13. ck ké nk (1) b kz dé sé bn, l lt v a 110/2008/EK rn d lt 16. ck ké bn fog lal tak kal össz - hang ban. (4) A (3) b kz dés rn dl k zé s a fo gyasz tó vé d lm rõl szóló tör vény al kal ma zá sá ban fo gyasz tó vé dl m rn dl k - zé sk. (5) A (3) b kz dés bn fog lalt rn dl k zé sk mg sér té s s tén az l já rás l foly ta tá sá ra a fo gyasz tók kal szm b n tsz ts ség t ln k rs k dl m gya kor lat t lal má ról szóló tör vény bn mg ha tá ro zott ha tó ság jo go sult az ott mg ha - tá ro zott sza bá lyok sz rnt. (6) A föld raj z áru jl zõ vl l lá tott tr mék l n v zé s, mg j lö lé s, l lt v szm bó lu ma hasz ná la ta mg sér té sé - nk ész l lé s s tén az l ln õr zõ ha tó ság, l lt v a fo - gyasz tó vé dl m ha tó ság gy mást ha la dék ta la nul ér t sí t az l já rás mg n dí tá sá ról az l já rás tár gyát ké p zõ tény ál lás s mr t té sé vl, mly nk so rán az ügy ér d m azo no sít ha - tó sá gá hoz szük sé gs ada to kat így kü lö nö sn az érn ttt vál lal ko zás azo no sí tá sá hoz szük sé gs ada to kat, va la mnt az l ln õr zés h lyé r és d jé r vo nat ko zó ada to kat a má - sk fél rn dl k zé sé r bo csát ja. Ha a jog sér tés matt mnd - két ha tó ság jo go sult l jár n, a továb bak ban az a ha tó ság jár l, amly az ügy bn az l já rást ko ráb ban n dí tot ta mg. 12. (1) Ha az l ln õr zõ ha tó ság mg ál la pít ja, hogy a föld raj - z áru jl zõ vl l lá tott tr mék nm f ll mg a tr mék l írás - ban fog lal tak nak, a) k sbb hba s tén fl szó lít ja a tr m lõt vagy lõ ál lí - tót (a továb bak ban gyütt: lõ ál lí tó), l lt v for gal ma zót a h á nyos sá gok or vos lá sá ra és arra, hogy az n nk ér d ké - bn mg ttt n téz k dé sk rõl t zn öt na pon b lül ad jon tá - jé koz ta tást, b) lé ny gs hba s tén, vagy ha az lõ ál lí tó, l lt v for - gal ma zó az a) pont sz rn t b szá mo lá s kö t l ztt sé gét l - mu laszt ja, a tr mék lõ ál lí tá sát, l lt v for ga lom ba ho za ta - lát a jog sér tés l kö v tõ j szá má ra a hba jl l gé tõl füg gõ fl té tl hz köt, l lt v c) sú lyos hba s tén a tr mék t kn t té bn a föld raj z áru jl zõ hasz ná la tát a jog sér tést l kö v tõ lõ ál lí tó szá má ra azon na l ha tállyal mg tlt ja. (2) Az (1) b kz dés al kal ma zá sá ban a) k sbb hba a tr mék l írás ban fog lal tak tól való olyan l té rés, amly a tr mék jl lm zõ t an nak lé ny gs tu laj don sá ga t t knt v nm vál toz tat ja mg; b) lé ny gs hba ba) a tr mék l írás ban fog lal tak tól való, az a) és a c) pont ba nm tar to zó l té rés, amly a tr mék m nõ sé g jl lm zõ t b fo lyá sol ja, va la mnt bb) a k sbb hba há rom évn b lül tör té nõ mg s mét - lõ dé s; c) sú lyos hba ca) a tr mék l írás ban fog lal tak tól való olyan mér té kû vagy tr mé sz tû l té rés, amly a tr mék jl lm zõ t an nak lé ny gs tu laj don sá ga t t knt v j ln tõ sn mg vál toz tat - ja, vagy amly nk rd mé ny kép pn a tr mék nm t knt - h tõ a tr mék l írás ban sz rp lõ föld raj z t rü lt rõl szár - ma zó nak, va la mnt cb) a b) pont ba) al pont ja sz rn t lé ny gs hba há rom évn b lül tör té nõ mg s mét lõ dé s. (3) Az (1) b kz dés c) pont ja sz rn t t la lom dõ tar ta ma gy év. A t la lom l jár tát mg lõ zõ 15 mun ka na pon b lül az l ln õr zõ ha tó ság az lõ ál lí tó szék h lyén vagy t lp h - lyén l ln õr z, hogy a föld raj z áru jl zõ vl l lá tott tr mék mg f ll- a tr mék l írás ban fog lal tak nak. A föld raj z áru jl zõ új bó l hasz ná la tát az lõ ál lí tó csak ak kor kzd h t mg, ha a t la lom l jár tá nak nap ját mg lõ zõ l ln õr zés so rán az l ln õr zõ ha tó ság mg ál la pít ja, hogy a föld raj z áru jl zõ vl l lá tott tr mék a tr mék l írás ban fog lal tak nak mg f ll. (4) Ha az lõ ál lí tó, l lt v for gal ma zó az (1) b kz dés b), l lt v c) pont ja alap ján ho zott fl té tl hz kötõ, vagy tl tó ha tá ro zat l l né r hasz nál ja az adott föld raj z áru jl - zõt, az l ln õr zõ ha tó ság a) a jog sér tõ cég ada ta t és a jog sér tést nyl vá nos ság ra hoz za, b) a föld raj z áru jl zõ vl jog l l n sn l lá tott tr mé kt a for ga lom ból k von ja, l lt v c) a fo gyasz tók mg té vsz té sé nk gya nú ja s tén ér t - sí t a Gaz da sá g Vr sny h va talt, l lt v a Nm z t Fo - gyasz tó vé dl m Ha tó sá got a ta pasz talt sza bály ta lan ság ról. 13. (1) Az l ln õr zõ ha tó ság a 12. (4) b kz dé sé bn mg - ha tá ro zott st bn az ott m lí ttt jog kö vt kz mé ny kn f lül az lõ ál lí tót mg bír sá gol ja. A bír ság alap össz g a) a té tl ér té ké nk más fél sz r s a tr mék l írás ban fog lal tak tól való olyan mér té kû l té rés s tén, amly a tr - mék m nõ sé g jl lm zõ t b fo lyá sol ja, b) a té tl ér té ké nk két sz r s a föld raj z áru jl zõ hasz - ná la tá ra nm jo go sult ál ta l lõ ál lí tás, l lt v a föld raj z áru jl zõ vl jog l l n sn l lá tott tr mék for ga lom ba ho za - ta la s tén. (2) Az azo nos tény ál lá sú jog sér tés há rom évn b lül tör - té nõ s mét lõ dé s s tén a k szab ha tó bír ság mér té két az a) pont ban mg ha tá ro zott st bn az alap összg 2-sz rs, a b) pont ban mg ha tá ro zott st bn az alap összg 2,5-sz - rs szor za tá val szá mít va kll mg ál la pí ta n. (3) A té tl ér té k az adott lõ ál lí tó, l lt v for gal ma zó h lyn az l ln õr zés, l lt v a mn ta vé tl dõ pont já ban al - kal ma zott gy ség ár és az Eu ró pa Unó köz vt l nül al - kal ma zan dó jog ak tu sá nak k f j zt tn rr vo nat ko zó l - té rõ rn dl k zé s h á nyá ban az l ln õr zött gy ség bn ta - lál ha tó, a hba és az lõ ál lí tás szm pont já ból azo nos m gí - té lé sû tr mék mnny sé gé nk szor za ta.

6 29362 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/108. szám 14. (1) A föld raj z áru jl zõ vl l lá tott tr mé kt lõ ál lí tók az lõ ál lí tás nak, l lt v a föld raj z áru jl zõ hasz ná la tá nak a mg kz dé sét, az ada ta k ban b kö vt k ztt vál to zást, va - la mnt a föld raj z áru jl zõ vl l lá tott tr mék lõ ál lí tá sá nak mg szün t té sét 15 na pon b lül b j ln tk a ha tás kör rl rn dl k zõ l ln õr zõ ha tó ság hoz. Az l ln õr zõ ha tó ság ké r lm r ha tó sá g b zo nyít ványt ál lít k ar ról, hogy az lõ ál lí tó föld raj z áru jl zõ vl l lá tott tr mé kt ál lít lõ. (2) Az (1) b kz dés sz rn t b j ln té s kö t l ztt ség a m zõ gaz da sá g tr mé kk és az éll m sz rk s tén a ké - rl m zõ cso por to su lás tag ja t, l lt v sz szs ta lok s tén a jo go sul tat s tr h l, amly nk l mu lasz tá sa lé ny gs h - bá nak m nõ sül. (3) A ok alap ján vég ztt l ln õr zé sk rd mé - nyé rõl, va la mnt az (1) b kz dés sz rn t b j ln té s kö t - l ztt sé gt tl j sí tõ lõ ál lí tók nap ra kész jgy zé ké rõl az l - ln õr zõ ha tó sá gok fél évn t tá jé koz tat ják a M nsz té r u - mot. (4) A föld raj z áru jl zõ vl l lá tott ha za tr mé kk rõl a M nsz té r um nyl ván tar tást v zt, am lyt hon lap ján s köz zé tsz. A nyl ván tar tás tar tal maz za az ol ta lom alatt álló föld raj z áru jl zõt, a nm z t ol ta lom k lt k zé sé nk nap - ját, az ol ta lom alatt álló föld raj z áru jl zõ össz fog la ló lap - ja, l lt v gy sé gs do ku mn tu ma vagy tr mék l írá sa köz - zé té t lé nk nap ját, va la mnt az l n v zés kö zös sé g nyl - ván tar tás ba való b jgy zé sé nk nap ját, to váb bá utób b ak s té bn az Eu ró pa Unó H va ta los Lap já ra tör té nõ uta - lást. VI. Fjzt ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 15. (1) A 110/2008/EK rn d lt 20. ck k ér tl mé bn ol ta - lom ban ré sz sü lõ föld raj z áru jl zõk s té bn k vé v a pá ln ka és a tör köly pá ln ka föld raj z áru jl zõ - kt a 10. (1) b kz dé s sz rn t tr mék l írást a föld raj z áru jl zõ jo go sult ja nyújt hat ja b a m nsz tr hz, lg ké sõbb jú l us 31-g. A m nsz tr az ügy ra ta nak má so la tát mg kül d az MSZH-nak. (2) Amnny bn a jo go sult az (1) b kz dés sz rn t ha - tár dõ g nm nyújt ja b a tr mék l írást, a m nsz tr a mû - sza k do ku mn tá c ót a 110/2008/EK rn d lt 20. ck ké nk (1) b kz dé s alap ján nm to váb bít ja. (3) A pá ln ka és a tör köly pá ln ka föld raj z áru jl - zõk s té bn a 10. (1) b kz dé s sz rn t tr mék l írást a tu do mány, az lõ ál lí tók szak ma ér dk-kép v s l t szr - v z t, va la mnt az l ln õr zõ ha tó ság b vo ná sá val a m - nsz tr ké szí t l, majd a 110/2008/EK rn d lt 20. ck ké - nk (1) b kz dé s sz rnt jár l. 16. (1) Az rn d lt ha tály ba lé pé sét mg lõ zõ n nm z t ol ta lom ban ré sz sí ttt, d a 110/2008/EK rn d lt III. ml - lék l té bn nm lajst ro mo zott föld raj z áru jl zõ s té bn a b j ln tõ a 110/2008/EK rn d lt 17. ck ké nk (4) b - kz dé sé bn fog lal tak nak mg f l lõ tr mék l írás b nyúj tá - sá val gy d jû lg kér h t a m nsz tr tõl a 110/2008/EK rn d lt 17. ck ké nk (1) b kz dé s sz rn t b j ln tés mg té t lét. A ké r lm b ér k zé sé rõl a m nsz tr az MSZH-t ér t sí t. (2) A m nsz tr a 110/2008/EK rn d lt 17. ck ké nk (4) b kz dé sé bn fog lal tak nak mg f l lõ tr mék l írást b nyújt ja a B zott ság hoz, va la mnt azt a M nsz té r um h - va ta los lap já ban és hon lap ján nyl vá nos ság ra hoz za. A tr - mék l írás sz mé lys ada tot tar tal ma zó ré sz csak a ké rl - m zõ hoz zá já ru lá sá val t h tõ köz zé. VII. Fjzt ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 17. (1) Ez a rn d lt au gusz tus 1-jén lép ha tály ba, rn dl k zé s t a 15. és a 16. k vé t lé vl a hatályba - lépését köv tõn n dult l já rá sok ban kll al kal maz n. (2) E rn d lt ha tály ba lé pé sé vl gy d jû lg ha tá lyát vsz t a m zõ gaz da sá g tr mé kk és az éll m sz rk föld - raj z áru jl zõ nk ol tal má ra és a tr mé kk l ln õr zé sé r vo nat ko zó rész l ts sza bá lyok ról szóló 124/2007. (V. 31.) Korm. rn d lt. E b kz dés au gusz tus 2-án ha tá lyát vsz t. Az Európa Unó jogának való mgfllés 18. Ez a rn d lt mg ál la pít ja a kö vt k zõ un ós jog ak tu - sok vég r haj tá sá hoz szük sé gs rn dl k zé s kt: a) a m zõ gaz da sá g tr mé kk és éll m sz rk föld raj z jl zé s nk és r dt mg j lö lé s nk ol tal má ról szóló, már c us /2006/EK ta ná cs rn d lt; b) a m zõ gaz da sá g tr mé kk és éll m sz rk föld raj z jl zé s nk és r dt mg j lö lé s nk ol tal má ról szóló 510/2006/EK ta ná cs rn d lt vég r haj tá sá ra vo nat ko zó rész l ts sza bá lyok mg ál la pí tá sá ról szóló, d cm - br /2006/EK b zott sá g rn d lt;

7 2009/108. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y c) a sz szs ta lok mg ha tá ro zá sá ról, mg n v zé sé rõl, k sz r lé sé rõl, cím ké zé sé rõl és föld raj z áru jl zõ nk ol - tal má ról, va la mnt az 1576/89/EK ta ná cs rn d lt ha tá - lyon kí vül h ly zé sé rõl szóló, ja nu ár /2008/EK u ró pa par la mn t és ta ná cs rn d lt III. f - j z t. Baj na Gor don s. k., m nsz tr l nök 2. Az R. 6. (1) b kz dés a) pont ja h lyé b a kö vt k zõ rn dl k zés lép: (Az par jog vé dl m b ad vány b nyúj tá sá ra szol gá ló lkt ro n kus ûr lap hoz a kö vt k zõ ml lék l tk k zá ró lag az rn d lt ml lék l té nk 1. pont já ban mg ha tá ro zott kép adat mg j l ní té s for má tum ban csa tol ha tók:) a) sza ba dal m és hasz ná la t mn ta ol tal m b j ln tés s té bn, va la mnt az u ró pa sza ba da lom szö v gé nk for - dí tá sa, l lt v n nk k ja ví tá sa s tén a rajz; 3. A Kormány 159/2009. (VII. 30.) Korm. rndlt az gys parjogvédlm badványok lktronkus úton való bnyújtására vonatkozó részlts szabályokról szóló 147/2007. (VI. 26.) Korm. rndlt módosításáról A ta lál má nyok sza ba dal m ol tal má ról szóló év XXXIII. tör vény ának (4) b kz dé sé bn, a véd j - gyk és a föld raj z áru jl zõk ol tal má ról szóló év XI. tör vény a (1) b kz dé sé nk a) pont já ban, va la - mnt a for ma tr v zé s mn ták ol tal má ról szóló év XLVIII. tör vény 68. -ának (1) b kz dé sé bn ka pott fl - ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35. -a (1) b kz dé sé - nk b) pont já ban mg ál la pí tott fl adat kör ébn l jár va a Kor mány a kö vt k zõ kt rn d l l: 1. Az gys par jog vé dl m b ad vá nyok lkt ro n kus úton való b nyúj tá sá ra vo nat ko zó rész l ts sza bá lyok ról szóló 147/2007. (VI. 26.) Korm. rn d lt (a továb bak ban: R.) 1. (1) b kz dé s h lyé b a kö vt k zõ rn dl k zés lép: (1) Sza ba dal m b j ln tés, gény pont-köz zé té t l ké r - lm és az gény pon tok ma gyar nyl vû for dí tá sa, u ró pa sza ba da lom szö v gé nk ma gyar nyl vû for dí tá sa és for - dí tá sok k ja ví tá sá ra rá nyu ló ké r lm, hasz ná la t mn ta ol - tal m b j ln tés, for ma tr v zé s mn ta ol tal m b j ln tés, to pog rá f a ol tal m b j ln tés, véd jgy b j ln tés, to váb bá véd jgy mg újí tá s ké r lm (a továb bak ban gyütt: par - jog vé dl m b ad vány) lkt ro n kus úton k zá ró lag a Ma - gyar Sza ba dal m H va tal ál tal cél ra rnd sz r sí ttt lkt - ro n kus ûr lap (a továb bak ban: lkt ro n kus ûr lap) hasz ná - la tá val nyújt ha tó b. (1) Az R. 7. (1) b kz dé s a kö vt k zõ b) pont tal gé szül k, és a j ln l g b) pont mgjlölés c) pontra változk: (Az par jog vé dl m b ad vány b nyúj tá sá ra szol gá ló lkt ro n kus ûr lap hoz a kö vt k zõ ml lék l tk k zá ró lag az rn d lt ml lék l té nk 2. pont já ban mg ha tá ro zott, kép l mk mg j l ní té sé r s al kal mas adat mg j l ní té s for - má tum ban csa tol ha tók:) b) u ró pa sza ba dal m b j ln tés gény pont ja nak for - dí tá sa és for dí tás k ja ví tá sa s tén az gény pon tok; u ró - pa sza ba da lom szö v gé nk for dí tá sa és for dí tás k ja ví tá - sa s tén a (4) b kz dés bn mg ha tá ro zott k vé tl - ll a l írás gy vagy több gény pont tal; (2) Az R. 7. (3) b kz dé s h lyé b a kö vt k zõ rn dl - k zés lép: (3) Sza ba dal m b j ln tés, va la mnt az u ró pa sza ba - da lom szö v gé nk for dí tá sa és for dí tás k ja ví tá sa s tén a sza ba dal m l írás és az gy vagy több gény pont gyüt ts fájl mé r t lg fl jbb 25 Mby t l ht. 4. (1) Ez a rn d lt a (2) b kz dés bn fog lalt k vé tl - ll au gusz tus 1-jén lép ha tály ba. (2) Az ok tó br 1-jén lép ha tály ba. (3) Ez a rn d lt ok tó br 2-án ha tá lyát vsz t. 5. Az R. 1. -ának (1) b kz dé sé bn a for ma tr v zé s mn ta ol tal m b j ln tés, to pog rá f a ol tal m b j ln tés szö vg rész h lyé b a for ma tr v zé s mn ta ol tal m b j - ln tés, for ma tr v zé s mn ta ol ta lom mg újí tá sa rán t ké - r lm, to pog rá f a ol tal m b j ln tés szö vg rész lép. Baj na Gor don s. k., m nsz tr l nök

8 29364 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/108. szám V. A Kormány tagjanak rndlt A földmûvlésügy és vdékfjlsztés mnsztr 95/2009. (VII. 30.) FVM rndlt az Európa Mzõgazdaság Vdékfjlsztés Alapból a fatal mzõgazdaság trmlõk számára nyújtandó támogatások részlts fltétlrõl szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rndlt módosításáról A m zõ gaz da sá g, ag rár-v dék fj lsz té s, va la mnt ha - lá sza t tá mo ga tá sok hoz és gyéb n téz k dé sk hz kap cso - ló dó l já rás gys kér dé s rõl szóló év XVII. tör - vény 81. -a (3) b kz dé sé nk a) pont já ban ka pott fl ha - tal ma zás alap ján, a föld mû v lés ügy és v dék fj lsz té s mnsztr fladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rn d lt 1. -ának a) pont já ban mg ha tá ro zott fladatkörömbn l jár va a kö vt k zõ kt rn d lm l: 1. (1) Az Eu ró pa M zõ gaz da sá g V dék fj lsz té s Alap - ból a f a tal m zõ gaz da sá g tr m lõk szá má ra nyúj tan dó tá - mo ga tá sok rész l ts fl té t l rõl szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rn d lt (a továb bak ban: R.) 4. -a (4) b kz dé sé - nk d) pont ja h lyé b a kö vt k zõ rn dl k zés lép: [(4) Az ügy fél kö t ls:] d) az üz l t trv hz kap cso ló dó kom mu n ká c ós trv - bn amly tar tal maz za a kom mu n ká c ós sz köz b mu ta - tá sát, hasz ná la tá nak mód ját, üt m zé sét és a hasz ná la tá ra tr v ztt nt tó össz gt vál lalt fl ada to kat a mg adott üt m zés nk mg fl lõn az azt ga zo ló do ku mn tu mok alap ján, és az üz l t trv ré szét ké p zõ SFH-b tét lap alap - ján vál lalt EUME mé r t kt az üt m zés nk mg fl lõn tl j sí t n; (2) Az R. 4. -a a kö vt k zõ (5) b kz dés sl gé szül k: (5) A (4) b kz dés d) pont já ban mg ha tá ro zot tak s - té bn a tá mo ga tás ra jo go sult ügy fél szá má ra mg n g dtt az üz l t trv bn mg n v ztt tr mé kk h lyt t sí té s más ága za tok (ál lat t nyész tés, kr té szt, nö vény tr msz tés) tr mé k vl s. 2. Az R. 7. -a a kö vt k zõ (2) b kz dés sl gé szül k és a r d t szö v g (1) b kz dés r vál to zk: (2) Azon tá mo ga tá s ha tá ro zat tal rn dl k zõ ügy fél, ak k f z té s ké rl mét a tá mo ga tá s ha tá ro zat kéz hz vé t - lét kö v tõ 45 na pon túl adta pos tá ra, vagy k f z té s ké rl - mt nm nyúj tott b, újabb k f z té s ké rl mt nyújt hat b a ja nu ár kö zöt t dõ szak ban. 3. Az R. 8. -ának (1) és (2) b kz dé s h lyé b a kö vt k - zõ rn dl k zé sk lép nk: (1) Amnny bn az ügy fél tl j sí t a 7. (1) b kz dé sé - bn mg ha tá ro zott kö t l ztt sé gét, az MVH a tá mo ga tá s összg 90%-át gy összg bn f z t k. (2) A tá mo ga tá s összg fnn ma ra dó 10%-ának k f z - té sé r az ügy fél nk k f z té s ké rl mt kll b nyúj ta na. A k f z té s ké r lm b nyúj tá sá ra lg ké sõbb a tá mo ga tá s ha tá ro zat kéz hz vé t lé tõl szá mí tott n gy dk év lsõ k f - z té s dõ sza ká ban k rül ht sor, amnny bn az ügy fél l - gt ttt a 3. (2) b kz dés bn, a 4. (4) b kz dés a) pont - já ban sz rp lõ fl té t lk nk, va la mnt a 4. évr vál lalt üzm mé rt tl j sí té sé nk ga zo lá sá ra csa tol ta a 7. (1) b - kz dés c) pont já ban lõ írt blokk tér ké pt. 4. (1) Az R. 9. -ának (1) b kz dé s h lyé b a kö vt k zõ rn dl k zés lép: (1) Amnny bn az ügy fél nm tl j sí t a 4. (4) b - kz dé sé nk b) c), l lt v ) g) pont já ban fog lal ta kat, az gény b vtt tá mo ga tás jo go su lat la nul gény b vtt tá mo - ga tás nak m nõ sül. (2) Az R. 9. -ának (5) b kz dé s h lyé b a kö vt k zõ rn dl k zés lép: (5) Amnny bn az ügy fél nm tl j sí t a 7. (1) b - kz dé sé bn mg ha tá ro zott bár m lyk kö t l ztt sé gét, a tá - mo ga tá s ha tá ro za tát az MVH vssza von ja, és az l já rást mg szün t t. (3) Az R. 9. -a a kö vt k zõ (7) (8) b kz dé sk kl gé - szül k: (7) Az MVH a hly szí n l ln õr zés k r té bn l ln - õrz h t, hogy a ké r lm bn, l lt v a dön tést köv tõn a ha tá ro zat ban fog lalt ada tok, té nyk, kö rül mé nyk mg - f ll nk- a valóságnak. Az MVH a 4. (4) b kz dés d) pont já nak tl j sü lé s t kn t té bn az l ln õr zés dõ - pont ját mg lõ zõ nap tá r év kt s l ln õrz h t. Nm vo - nat ko zk a jog kö vt kz mény a tá mo ga tá s ha tá ro zat jog - rõ r ml k dé sé nk évé r, amnny bn a ha tá ro zat jog - rõ r ml k dé s má jus és d cm br hó na pok kö zöt t dõ - szak ra stt. (8) Amnny bn a) az ügy fél gaz da sá gá nak üzm mé r t a tá mo ga tá s ha tá ro zat jog rõ r ml k dé sét kö v tõ nap tá r év tõl kz - dõ dõ n az üz l t trv bn az adott évr mg adott EUME mé rt tõl 30%-ot mg ha la dó an ma rad l, ak kor az ügy fél

9 2009/108. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y kö t ls a 30%-ot mg ha la dó l ma ra dá son túl szá za lék pon - ton ként a k f z ttt tá mo ga tá s összg 2%-át vssza f zt n; b) az ügy fél az üz l t trv hz kap cso ló dó kom mu n ká - c ós trv bn vál lalt fl ada tok üt m zé sé nk mg f l lõ tl - j sí té sét adott évr vo nat ko zó an l mu laszt ja, az ügy fél kö - t ls a k f z ttt tá mo ga tá s összg 2%-át vssza f zt n. (1) E rn d lt alap ján vssza nm té rí tn dõ tá mo ga tás v h tõ gény b tch no ló g a blok kok lé t sí té sé hz kap - cso ló dó gép b szr zés hz, sz r lés hz, épí tés hz, épü lt fl újí tás hoz, -bõ ví tés hz, szoft vr, hard vr, la bor sz kö zök b szr zé sé hz, va la mnt kap cso ló dó nf ra struk tú ra t lp - h lyn tör té nõ k ala kí tás hoz. 5. (1) E rn d lt a k hr d té s nap ján lép ha tály ba az zal, hogy rn dl k zé s t a d cm br 3. és fb - ruár 7. kö zött b nyúj tott tá mo ga tá s ké rl mk s té bn kll al kal maz n. (2) Az R. 5. -ának (1) b kz dé s alap ján új tá mo ga tá s ké rl mt nm l ht b nyúj ta n. (3) Az R. 5. -ának (1) b kz dé s a ha tá lyát vsz t. Gráf Jó zsf s. k., föld mû v lés ügy és v dék fj lsz té s m nsz tr A földmûvlésügy és vdékfjlsztés mnsztr 96/2009. (VII. 30.) FVM rndlt az Európa Mzõgazdaság Vdékfjlsztés Alapból nm éllmszrpar célú kskapactású, növény alapú nyrsszsz, nyrsolaj lõállító üzmk létsítéséhz nyújtandó támogatások részlts fltétlrõl szóló 44/2009. (IV. 11.) FVM rndlt módosításáról A m zõ gaz da sá g, ag rár-v dék fj lsz té s, va la mnt ha - lá sza t tá mo ga tá sok hoz és gyéb n téz k dé sk hz kap cso - ló dó l já rás gys kér dé s rõl szóló év XVII. tör - vény 81. (3) b kz dé sé nk a) pont já ban ka pott fl ha tal - ma zás alap ján, a föld mû v lés ügy és v dék fj lsz té s m - nsz tr fl adat- és ha tás kö ré rõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rn d lt 1. -ának a) pont já ban mg ha tá ro zott fl - adat kö röm bn l jár va a kö vt k zõ kt rn d lm l: 1. Az Eu ró pa M zõ gaz da sá g V dék fj lsz té s Alap ból nm éll m szr pa r célú ks ka pa c tá sú, nö vé ny ala pú nyrs szsz, nyrs olaj lõ ál lí tó üz mk lé t sí té sé hz nyúj - tan dó tá mo ga tá sok rész l ts fl té t l rõl szóló 44/2009. (IV. 11.) FVM rn d lt (a továb bak ban: R.) 3. (1) b - kz dé s h lyé b a kö vt k zõ rn dl k zés lép: 2. (1) Az R. 4. -ának (3) b kz dé s h lyé b a kö vt k zõ rn dl k zés lép: (3) Az ügy fél nk a tá mo ga tás gény b vé t lé hz a tá - mo ga tá s ké r lm hz rnd sz r sí ttt vo nat ko zó for ma - nyom tat vány ada ta val ny lat koz na kll ar ról, hogy az üz ml t té s kö t l ztt ség l já ra tá g tr j dõ dõ szak ban mn dn év bn az ér té k sí tés bõl szár ma zó ár b vé t lé nk a) lg alább 50%-a szár ma zk nm-fl dol go zott m zõ - gaz da sá g tr mé kk ér té k sí té sé bõl és a tá mo ga tást m zõ - gaz da sá g tr m lõ ügy fél ként vagy TCs-ként gény l, vagy b) k v sbb mnt 50%-a szár ma zk nm-fl dol go zott m zõ gaz da sá g tr mé kk ér té k sí té sé bõl és a tá mo ga tást fl dol go zó ügy fél ként gény l. (2) Az R. 4. -ának (5) b kz dé s a kö vt k zõ g) pont tal gé szül k: [E rn d lt alap ján nm nyújt ha tó tá mo ga tás:] g) nm m zõ gaz da sá g b ru há zás hoz. (3) Az R. 4. -ának (8) b kz dé s h lyé b a kö vt k zõ rn dl k zés lép: (8) A Tv ában fog lal tak fgy lmb vét lévl a M zõ gaz da sá g és V dék fj lsz té s H va tal (a továb bak - ban: MVH) a (4) b kz dés a) és b) pont ja ban, az (5) b - kz dés a), b), c) és f) pont ja ban, a (6), (9) b kz dé sk bn, a (10) b kz dés c) pont já ban, a (11) b kz dés bn, va la - mnt a 8. (2) b kz dé sé bn fog lal tak és a ml lék lt bn a Szak ma Szm pon tok cím ér té k lé sé hz gyütt mû kö - dõ szr v zt ként a Föld mû v lés ügy és V dék fj lsz té s M nsz té r um M zõ gaz da sá g Gé p sí té s In té z tét (a to - váb bak ban: MGI) von ja b. 3. (1) Az R. 5. -a (8) b kz dé sé nk d) pont ja h lyé b a kö vt k zõ rn dl k zés lép: [E rn d lt al kal ma zá sá ban l szá mol ha tó k adás:] d) a tá mo ga tott fj lsz tés bár mly t rü l tét szol gá ló, az adott t rü lt r gy d lg adap tált szoft vr k vé v a szá mí tó gép mû kö dé sét l h tõ vé tévõ op rá c ós rnd - szr és al kal ma zá sát bz to sí tó hard vr sz köz [k f z ttt vagy k f zt n tr v ztt összg.]

10 29366 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/108. szám (2) Az R. 5. -a (9) b kz dé sé nk c) pont ja h lyé b a kö vt k zõ rn dl k zés lép: [A tá mo ga tás l szá mol ha tó k adá sa nm ha lad hat ják mg:] c) a ml lék tr mék vo nal blokk l szá mol ha tó k adá sa az gyéb l szá mol ha tó k adá sok és a ml lék tr mék vo nal blokk l szá mol ha tó k adá sa nél kül szá mí tott összs l szá - mol ha tó k adás 25%-át; (3) Az R. 5. -a a kö vt k zõ (10) b kz dés sl gé szül k: (10) A (8) b kz dés c) pont ja sz rn t gyéb l szá mol - ha tó k adá sok t kn t té bn, ha a tá mo ga tá s dön tés bn t - lp h lyn ként l té rõ tá mo ga tá s n tn z tá sok k rül nk mg ál la pí tás ra, ak kor az gyéb l szá mol ha tó k adá sok ra gy sé g sn a lg ala cso nyabb n tn z tást kll fgy lmb vn n. 4. (1) Az R. 6. -ának (1) b kz dé s h lyé b a kö vt k zõ rn dl k zés lép: (1) A tá mo ga tá s ké rl mt szp tm br 15. és no - vm br 16. kö zött az MVH ál tal az MVH hon lap ján köz - zé ttt for ma nyom tat vá nyon, pos ta úton l ht b nyúj ta n az MVH-hoz. A for ma nyom tat vány tar tal ma l m lg - alább az aláb b ak: a) az ügy fél r gszt rá c ós szá ma; b) az ügy fél nv; c) a t lp hly ada ta; d) az 5. (8) b kz dés c) pont ja sz rnt l szá mol n tr - v ztt k adá sok össz g; ) az ügy fél jog for má já hoz kap cso ló dó ada tok; f) ÁFA vssza gény lés r vo nat ko zó ada tok. (2) Az R. 6. -a (2) b kz dé sé nk d) pont ja h lyé b a kö vt k zõ rn dl k zés lép: [A tá mo ga tá s ké r lm hz ml lé kl n kll:] d) a 4. (10) b kz dé s sz rn t vál la lá sok ra vo nat ko - zó ny lat ko za to kat; (3) Az R. 6. -a (2) b kz dé sé nk f) pont ja h lyé b a kö - vt k zõ rn dl k zés lép: [A tá mo ga tá s ké r lm hz ml lé kl n kll:] f) az 5. (8) b kz dés a) b) pont ja sz rnt tr v ztt k adá sok hoz az MGI szak vé l mé nyét. (4) Az R. 6. -ának (3) b kz dé s h lyé b a kö vt k zõ rn dl k zés lép: (3) A tá mo ga tá s ké r lm nk k zá ró lag a tá mo ga tá s gy ség r, a hoz zá kap cso ló dó mér ték r, l lt v összg r vo nat ko zó ré sz az ér d m ha tá ro zat jog rõ r mlkdé - ség bár mly dõ pont ban vssza von ha tó. (5) Az R. 6. -a a kö vt k zõ (4) b kz dés sl gé szül k: (4) A (2) b kz dés a) és f) pont ja ban fog lalt szak vé l - mé nyk s té bn h ány pót lás nak h ly nncs. 5. (1) Az R. 8. -ának (1) b kz dé s h lyé b a kö vt k zõ rn dl k zés lép: (1) A k f z té s ké rl mt a) a év bn aa) áp r ls 1 30., ab) jú l us 1 31., va la mnt ac) ok tó br 1 31.; b) a év tõl kz dõ dõ n évn t ba) ja nu ár 1 31., bb) áp r ls 1 30., bc) jú l us 1 31., va la mnt bd) ok tó br kö zöt t dõ sza kok ban az MVH ál tal az MVH hon lap ján köz zé ttt for ma nyom tat vá nyon, pos ta úton l ht b nyúj - ta n az MVH-hoz. (2) Az R. 8. -ának (4) b kz dé s a kö vt k zõ c) pont tal gé szül k: [Az utol só k f z té s ké r lm hz ml lé kl n kll:] c) a nyrs szsz, nyrs olaj ér té k sí té sé r vo nat ko zó a 4. (10) b kz dés a) pont já ban fog lal tak kal össz hang - ban álló szr zõ dést, az ér té k sí té s cél mg j lö lé sé vl. (3) Az R. 8. -a a kö vt k zõ (5) b kz dés sl gé szül k: (5) Az (1) b kz dés sz rn t for ma nyom tat vány tar tal - m l m lg alább az aláb b ak: a) az ügy fél r gszt rá c ós szá ma; b) az ügy fél nv; c) a ha tá ro zat szá ma; d) a ké r lm ml l szá mol n tr v ztt k adás; ) a ké r lm ml gény b vn n tr v ztt tá mo ga tás. 6. E rn d lt a k hr d té sét kö v tõ na pon lép ha tály ba és a ha tály ba lé pé sét kö v tõ na pon ha tá lyát vsz t. Gráf Jó zsf s. k., föld mû v lés ügy és v dék fj lsz té s m nsz tr

11 2009/108. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y A földmûvlésügy és vdékfjlsztés mnsztr 97/2009. (VII. 30.) FVM rndlt a borszõlõ trmõhly katasztrénk flvétlzésérõl, kgészítésérõl és módosításáról A szõ lõ tr msz tés rõl és a bor gaz dál ko dás ról szóló év XVIII. tör vény 57. -a (1) b kz dé sé nk a) pont - já ban ka pott fl ha tal ma zás alap ján, a föld mû v lés ügy és v dék fj lsz té s m nsz tr fl adat- és ha tás kö ré rõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rn d lt 1. a) pont já ban mg - ha tá ro zott fl adat kö röm bn l jár va, a kö vt k zõ kt rn d - lm l: 1. (1) A bor szõ lõ tr mõ h ly ka tasz t ré b tör té nõ so ro lás, mó do sí tás vagy a ka tasz tr bõl tör té nõ tör lés kz d mé ny - zé sé vl kap cso la tos, a szõ lõ tr msz tés rõl és a bor gaz dál - ko dás ról szóló év XVIII. tör vény (a továb bak - ban: Btv.) 3. (3) b kz dé s alap ján b nyúj tott ké rl mt a hgy bí ró a M zõ gaz da sá g Szak gaz ga tá s H va tal hoz, mnt a bor szõ lõ tr mõ h ly ka tasz t rét v z tõ szrv hz továbbítja. (2) A ké r lm nk tar tal maz na kll az érn ttt t rü l tk azo no sí tá sát szol gá ló hly raj z szá mo kat, a mó do sí tan dó öko tó pok sor szá mát t l pü lé sn ként. (3) A Föld mé ré s és Táv ér zé k lé s In té zt (a továb bak - ban: FÖMI), amnny bn a t l pü lés r vo nat ko zó an rn - dl k zés r áll, az érn ttt t rü l tt áb rá zo ló, VINGIS rnd - szr bõl k nyom ta tott tér ké p ml lék l tt bz to sít ja tr mõ - h ly ka tasz trt v z tõ szrv ré szé r. (4) Bor szõ lõ tr mõ h ly ka tasz t ré b tör té nõ so ro lást össz füg gõ, a mg ha tá ro zó öko ló g a jl lm zõk szm - pont já ból gy sé gs nk t knt h tõ t rü lt s tén l ht ké - rl mz n. 2. (1) A bor szõ lõ tr mõ h ly ka tasz t ré b tör té nõ so ro lás, mó do sí tás, vagy a ka tasz tr bõl tör té nõ tör lés kz d mé ny - zé s s tén szak ér tõ ként a Bu da ps t Cor v nus Egy tm Szõ lé sz t és Bo rá sza t Ku ta tó n té zt Kcs k mét (a továb - bak ban: SzBKI) jár l. (2) A bor szõ lõ tr mõ h ly ka tasz t ré b tör té nõ so ro lás (m nõ sí tés), mó do sí tás vagy a ka tasz tr bõl tör té nõ tör lés so rán al kal ma zott szm pont- és ér té k lé s rnd szr adat - tar tal mát az 1. szá mú ml lék lt és a 2. szá mú ml lék lt, a fl vé t l zé s lap adat tar tal mát a 3. szá mú ml lék lt, a ké - r lm hz szük sé gs ûr lap adat tar tal mát a 4. szá mú ml lék - lt tar tal maz za. 3. (1) Az SzBKI a 2. (2) b kz dés sz rnt adat fl vé t l - zést vé gz. A fl vé t l zés dõ pont já ban fnn ál ló ál la po tot a fl vé t l zé s la pon, l lt v a tér ké p kn rög zí t, am lyk tar tal maz zák a fl vé t l zés ada ta t, az öko ló g a té ny zõk kód ja t és ér ték pont ja t. (2) A fl vé t l zé s la pon rög zí ttt ada tok n for ma t ka rnd sz rn k rül nk fl dol go zás ra, és a té ny zõk sú lyo - zott át la ga alap ján clus t r kt ké pz nk. A b so ro lás vég - l g sí té s a clus t ra na lí zs és az adat fl vé t l zés komp lx ér té k lé s alap ján tör té nk. (3) A kör ny z t té ny zõk mér l g lé s alap ján, a ké r - lm bn mg j lölt t rü l tk hz ké pst a k ala kí tan dó öko - tóp nagy sá ga és ha tá ra l tér ht. (4) A m nõ sí tés so rán az ügy fél nk a m nõ sí tn dõ t rü - lt tl kap cso la tos és a ka tasz t r b so ro lást érn tõ, rn dl - k zé sé r álló tá jé koz ta tást mg kll ad na. (5) Az SZBKI szak vé l mé nyé nk l ké szí té sé vl kap - cso la tos költ sé gk az ügy f lt tr h lk. 4. (1) A tr mõ h ly ka tasz trt v z tõ szrv a ké r lm rõl a Btv. 3. (6) b kz dé s alap ján ér t sí t: a) a ké r lm bn mg j lölt tr mõ hly sz rn t t l pü lé s ön kor mány zat jgy zõ jét, b) a ké r lm bn mg j lölt tr mõ hly sz rn t, a Ba la ton K mlt Üdü lõ kör zt T rü lt rn d zé s Tr vé nk l fo ga - dá sá ról és a Ba la to n T rü lt rn d zé s Sza bály zat mg ál - la pí tá sá ról szóló év CXII. tör vény (a továb bak ban: Ba la ton tör vény) ha tá lya alá tar to zó t l pü lé sk s tén az lsõ fokú épí tés ügy ha tó sá got. (2) Az ön kor mány zat jgy zõ j, va la mnt a Ba la ton tör - vény ha tá lya alá tar to zó t l pü lé sk s tén az lsõ fokú épí tés ügy ha tó ság az (1) b kz dés sz rn t ér t sí tés alap - ján ész r vé tlt t ht. (3) A tr mõ h ly ka tasz trt v z tõ szrv a ké r lm rõl a) a hgy bí ró vé l mé ny, b) az SzBKI ál tal adott szak vé l mény fgy lmb vét lévl dönt. (4) A tr mõ h ly ka tasz trt v z tõ szrv a ha tá ro za tát köz l a tr mõ hly sz rnt ll té ks hgy köz ség gl, a t l - pü lé s ön kor mány zat jgy zõ jé vl, a FÖ MI-vl és az SzBKI-val s. (5) A Ba la ton Tör vény ha tá lya alá tar to zó t l pü lé sk s tén a tr mõ h ly ka tasz trt v z tõ szrv a ha tá ro za tot köz l az ll té ks lsõ fokú épí té s ha tó ság gal s. (6) A FÖMI a bor szõ lõ tr mõ h ly ka tasz t rét érn tõ vál to zá so kat, az SzBKI ál tal szol gál ta tott ada to kat s fl - hasz nál va, át v z t a d g tá ls tr mõ h ly ka tasz t r tér - kép-fd vé ny kn és mg j l ní t VINGIS rnd szr bn.

12 29368 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/108. szám (7) A pa pír ala pú tér ké p nyl ván tar tás ml ltt a tér ké pk adat tar tal ma b k rül a VINGIS d g tá ls tér n for ma t ka adat ál lo má nyá ba (bor szõ lõ tr mõ h ly ka tasz t ré nk fd - vé ny), am gyn ér té kû a pa pír ala pú tér ké pk ada ta val. El té rés s tén a bor szõ lõ tr mõ h ly ka tasz t ré nk fd - vény az rány adó. (8) A 190 ér ték pon tot l nm érõ t rü l tk bor szõ lõ tr - msz té sé r al kal mat la nok, a bor szõ lõ tr mõ h ly ka tasz t - ré bn nm rög zít h tõk. (9) Bor szõ lõ tr mõ h ly ka tasz t ré b nm rög zít h tõ az épí té s t rü lt b tar to zó vagy épí té s t rü lt nk k j lölt, lltv a nm m zõ gaz da sá g mû v lé s ágba so rolt föld - trült. 5. (1) Ez a rn d lt a k hr d té sét kö v tõ na pon lép ha tály - ba az zal, hogy rn dl k zé s t au gusz tus 1-jét köv - tõn b nyúj tott ké rl mk alap ján n dult l já rá sok ban kll al kal maz n. (2) A szõ lõ tr mõ h ly ka tasz t ré nk fl vé t l zé sé rõl, k gé szí té sé rõl és mó do sí tá sá ról szóló 95/2004. (VI. 3.) FVM rn d lt a ha tá lyát vsz t az zal, hogy a fo lya mat ban lévõ l já rá sok ban még al kal maz n kll. (3) E rn d lt a) a m zõ gaz da sá g p a cok kö zös szr v zé sé nk lét r - ho zá sá ról, va la mnt gys m zõ gaz da sá g tr mé kk r vonatkozó gy d rn dl k zé sk rõl ( az gy sé gs kö zös p ac szr v zés rõl szóló rn d lt ) szóló, ok tó br /2007/EK ta ná cs rn d lt, va la mnt b) a 479/2008/EK ta ná cs rn d lt nk a b zo nyos bo rá - sza t tr mé kk r vo nat ko zó ol ta lom alatt álló rdtmg - jlölésk és föld raj z jl zé sk, ha gyo má nyos k f j zé sk, va la mnt tr mé kk cím ké zé s és k sz r lé s t kn t té bn tör té nõ vég r haj tá sá ra vo nat ko zó gys rész l ts sza - bályok mg ál la pí tá sá ról szóló, jú l us /2009/EK b zott sá g rn d lt vég r haj tá sá hoz szük sé - gs rn dl k zé s kt ál la pít ja mg. Gráf Jó zsf s. k., föld mû v lés ügy és v dék fj lsz té s m nsz tr

13 1. számú mlléklt a 97/2009. (VII. 30.) FVM rndlthz A borszõlõ trmõhly katasztrénk vzsgálat és értéklés rndszr (tényzõk értékpont- és kódlstája) Trmõhly alkalmasságot mghatározó tényzõk A m nõ sí tés szm pont ja Fõtényzõk Altényzõk Sorszám Sor szám Mg n v zés Sor szám Mg n v zés Szm pon tok Ag ro m t o ro ló ga 1.1. Tél fagykár gyakorsága A bor szõ lõ fás ré sz (tõ k fj, törzs, tr mõ kar) vagy az Al föl dön 3 50 ta ka rás ml ltt a tr mõ ala pok 10 év bn gy szr sm fagytak l A bor szõ lõ fás ré sz (tõ k fj, törzs, tr mõ kar) vagy az Al föl dön 2 20 ta ka rás ml ltt a tr mõ ala pok 10 év bn két szr fagytak l A bor szõ lõ fás ré sz (tõ k fj, törzs, tr mõ kar) vagy az Al föl dön 1 0 takarás mlltt a trmõalapok 10 évbn háromszor, vagy annál több ször fagytak l 1.2. Ta va sz, õsz fagy gya ko r sá ga Vgtácóban a fagykár 10 évbn 3-nál kvsbb Vgtácóban a fagykár 10 évbn 3 4 alkalommal Vgtácóban a fagykár 10 évbn 5 vagy annál több Ta laj 2.1. Ta laj tí pus Kövs, földs kopárok Futóhomok Humuszos homok Rndznák Eru báz ta la jok Savanyú, nm podzolos rdõtalaj Agyagbmosódásos barna rdõtalaj Psudogls barna rdõtalaj Barna-földk Kovárványos barna rdõtalaj Csrnozjom barna rdõtalaj Csrnozjom jllgû homok Mész l p dé ks csr noz jom Mész l p dé ks al föl d csr noz jom Mély bn sós al föl d mész l p dé ks csr noz jom Rét csr noz jom Mély bn sós rét csr noz jom Szo lo ny cs rét csr noz jom 18 0 Kód Pont - érték 2009/108. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 29369

14 Tr mõ h ly al kal mas sá got mg ha tá ro zó té ny zõk Fõtényzõk Altényzõk Sorszám Sor szám Mg n v zés Sor szám Mg n v zés A m nõ sí tés szm pont ja Szm pon tok Ta laj 2.1. Ta laj tí pus T rasz csr noz jom Szoloncsák Szoloncsák-szolonyc Rét szolonyc Sztyppsdõ rét szolonyc Szo lo ny cs rét ta laj Rét ta laj Ön tés rét ta laj Lá pos rét ta laj Sík láp ta laj L csa polt ta laj vagy sík láp ta laj Mo csá r r dõk ta la ja Ön tés ta laj Ta laj kép zõ kõ zt Gla c á ls és al lu v á ls ül dé kk Löszös üldékk Harmadkor és dõsbb üldékk Nyrok Mészkõ, dolomt Homokkõ Agyag pa la, fl lt Grá nt, por fí rt An d zt, ba zalt, r o lt Kém ha tás és mész ál la pot Erõsn savanyú talajok Gyngén savanyú talajok Szén sa vas m szt tar tal ma zó ta la jok Nm a fl szín tõl sós sz ks ta la jok Fl szín tõl sós sz ks ta la jok F z ka ta laj fé l sé gk Homok Homokos vályog Vályog Agyagos vályog Agyag Tõzg, kotu 6 0 Kód Pont - érték M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/108. szám

15 Tr mõ h ly al kal mas sá got mg ha tá ro zó té ny zõk Fõtényzõk Altényzõk Sorszám Sor szám Mg n v zés Sor szám Mg n v zés A m nõ sí tés szm pont ja Szm pon tok Talaj 2.4. F z ka ta laj fé l sé gk Nm vagy rész bn mál lott, dur va váz ré szk Vízgazdálkodás tulajdonság Ign nagy víznylésû és vízvztõ képsségû, gyng vízraktározó 1 4 képsségû, gn gyngén víztartó talajok Nagy víz ny lé sû és víz v z tõ ké ps sé gû, kö z ps víz rak tá ro zó 2 6 képsségû, gyngén víztartó talajok Jó víznylésû és vízvztõképsségû, jó vízraktározóképsségû, jó 3 10 víztartó talajok Kö z ps víz ny lé sû és víz v z tõ ké ps sé gû, nagy 4 10 vízraktározóképsségû, jó víztartó talajok Kö z ps víz ny lé sû és víz v z tõ ké ps sé gû, nagy 5 10 víz rak tá ro zó ké ps sé gû talajok Gyng víznylésû, gn gyng vízvztõképsségû, rõsn 6 1 víztartó, kdvzõtln vízgazdálkodású talajok Ign gyng víznylésû, szélsõségsn gyng 7 0 vízlvztõ-képsségû, gn rõsn víztartó, gn kdvzõtln, xt ré mn szél sõ sé gs vízgazdálkodás talajok Jó víznylésû és vízvztõképsségû, gn nagy vízraktározó és 8 10 víz tar tó ké ps sé gû talajok S kély tr mõ ré t gû ség matt szél sõ sé gs víz gaz dál ko dá sú talajok Hu musz kész lt t/ha t/ha t/ha t/ha t/ha t/ha Tr mõ ré tg vas tag sá ga cm cm cm cm cm A trült gyönttûség a ta laj tí pus szm pont já ból %-nál ksbb mértékbn gyönttû %-ban gyönttû %-nál nagyobb mértékbn gyönttû 3 5 Kód Pont - érték 2009/108. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 29371

16 Tr mõ h ly al kal mas sá got mg ha tá ro zó té ny zõk Fõtényzõk Altényzõk Sorszám Sor szám Mg n v zés Sor szám Mg n v zés A m nõ sí tés szm pont ja Szm pon tok T rü lt víz gaz dál ko dá sa hly szí nn ér té kl v Mélyfkvésû, vznyõs, a talajvíz cm között Szá raz, a ta laj víz a nö vény ál tal l ér h tõ kö zl ség bn nncs Üd, a ta laj víz cm kö zött Eró zó mér té k Vonalas rózós formák, árkos kmosódások, az Alföldön szélárkok Vonalas rózós formák nncsnk, mérséklt rózó, az Alföldön 2 7 df lá có v szé ly fnnáll A t rü lt ró zó és df lá có ál tal nm v szé lyz t ttt T rp v szo nyok 5.1. Lj tés szög és ég tá j k ttt ség Észak Nyu gat Dél Klt ÉK ÉÉK É ÉÉNy ÉNy NyÉNy Ny NyDNy DNy DDNy D DDK DK KDK K KÉK % Kód Pont ér ték % Kód Pont ér ték % Kód Pont ér ték % Kód Pont ér ték % f ltt Kód Pont ér ték Kód Pont - érték M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/108. szám

17 Tr mõ h ly al kal mas sá got mg ha tá ro zó té ny zõk Fõtényzõk Altényzõk Sor szám Mg n v zés Sor szám Mg n v zés A m nõ sí tés szm pont ja Sorszám Szm pon tok Kód T rp v szo nyok 5.2. Tn gr sznt f lt t ma gas ság m f ltt és 120 m alatt 1 16 Domb- és hgyvdékn , l lt v m kö zött m kö zött 3 45 K ml k dés a kör ny zt bõl A környztnél mélybbn fkvõ trült 4 0 Alföldön és síkvdékn A környztbõl nm mlkdk k a trült, d hdglfolyása van A t rü lt a kör ny zt bõl k ml k dk Dom bor zat, t rp fl szín A t rü lt t ra szí ro zást gé nyl 1 7 Domb- és hgyvdékn A t rü lt t rp rn d zés sl t l pí tés r al kal mas sá thtõ A lj tõ gyn l ts, gy rá nyú, t rp rn d zés, t ra szí ro zás nm 3 30 szükségs Alföldön és síkvdékn A trült 20%-nál nagyobb trültr ktrjdõ trprndzést 4 2 gényl A t rü lt lg fl jbb 20%-g gé nyl t rp rn d zést T rp rn d zés nm szük sé gs Kör ny zt A közlbn rdõ, lltv flépítmény nncs Erdõ közlség Erdõ van és lõ nyõs Erdõ van és hát rá nyos 31, B épí ttt ség ha-on ként 1 db fl épít mény 12, ha-on ként 5 10 db fl épít mény 13, ha-on ként 10 db-nál több fl épít mény 14, 24, 3 33, T rü lt hasz no sí tá sa 6.1. Nagyüzm módon hasznosítható Ks tr m lés r hasz no sít ha tó Ks üz m áru tr m lõ tömb k ala kít ha tó Út v szo nyok 7.1. Mgközlíthtõ földúton Mg kö z lít h tõ ja ví tott föld úton Mgközlíthtõ szlárd burkolatú úton 3 8 Pont - érték 2009/108. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 29373

18 2. számú mlléklt a 97/2009. (VII. 30.) FVM rndlthz I. osz tály Bor szõ lõ tr msz té sé r k vá ló adott sá gú II.1. osz tály Bor szõ lõ tr msz té sé r kd v zõ adott sá gú II.2. osz tály Bor szõ lõ tr msz té sé r al kal mas A borszõlõ trmõhly katasztrénk mnõsítõ clustr-lm M nõ sí tés Clus tr-cso por tok M nõ sí té s jl lm zõk 5. fõc lus tr Na gyon jó fk vé sû, jó ta la jú, na gyon jó tr més bz ton sá gú t rü l tk. 4. fõc lus tr Na gyon jó fk vé sû, jó ta la jú, nagy tr més bz ton sá gú t rü l tk. 3. fõc lus tr Jó fk vé sû, jó ta la jú, nagy tr més bz ton sá gú t rü l tk. 2. fõc lus tr Kö z ps fk vé sû, jó ta la jú, vál to zó an tr més bz tos t rü l tk. 1. fõc lus tr 1/5. alc lus tr Jó fk vé sû, jó ta la jú, gyn g tr més bz ton sá gú t rü l tk. 1/4. alc lus tr Kö z ps fk vé sû, jó ta la jú, gyn g tr més bz ton sá gú t rü l tk. 1/3. alc lus tr Kö z ps fk vé sû, kö z ps ta la jú, jó tr més bz ton sá gú t rü l tk. 1/2. alc lus tr Gyn g fk vé sû, kö z ps ta la jú, gyn g tr més bz ton sá gú t rü l tk. Bor szõ lõ tr msz té sé r al kal mat lan 1/1. alc lus tr Gyn g fk vé sû, gyn g ta la jú, gyn g tr més bz ton sá gú t rü l tk M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/108. szám

19 2009/108. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y számú mlléklt a 97/2009. (VII. 30.) FVM rndlthz Flvétlzés lap a borszõlõ trmõhly katasztréhz I. Azo no sí tó ada tok Új fl vé t l zés Mó do sí tás, át m nõ sí tés Kód M gy nv, kód ja... T l pü lés nv, kód ja... KSH t l pü lés azo no sí tó kód Fl vé t l zé s gy ség hly raj z szá ma... sor szá ma To po grá f a tér kép: dû lõ... szl vény t rü lt (ha) II. Té ny zõk Kód Pont 1. Ag ro m t o ro ló g a té ny zõk 2. Ta laj ta n té ny zõk 2.1. Ta laj ho mo g n tá sa 3. T rü lt víz gaz dál ko dá sa 4. Eró zó/df lá có mér té k 5. T rp v szo nyok 5.1. Ég tá j fk vés és lj tés v szo nyok 5.2. Tn gr sznt f lt t ma gas ság, l lt v k ml k dés a kör ny zt bõl 5.3. Dom bor zat, t rp fl szín 5.4. Kör ny zt (rdõ, fa, ta nya, vl lany v z ték) 6. T rü lt hasz no sí tá sa 7. Út v szo nyok Összs pont szám 8. A k zá ró ok mg n v zé s: Tr mõ h ly ka tasz t r b so ro lás: I. osz tály: bor szõ lõ tr msz té sé r k vá ló adott sá gú II.1. osz tály: bor szõ lõ tr msz té sé r kd v zõ adott sá gú II.2. osz tály: bor szõ lõ tr msz té sé r al kal mas Bor szõ lõ tr msz té sé r al kal mat lan Mg jgy zés: A fl vé t l zést, mó do sí tást, l lt v át m nõ sí tést vé gz t: Név: Év hó nap

20 29376 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/108. szám 4. számú mlléklt a 97/2009. (VII. 30.) FVM rndlthz Kérlm a szõlõ trmõhly katasztrénk adattartalmának flvétlzéséhz, módosításához Ké rm a/az... t l pü lés szõ lõ tr mõ h ly ka tasz - t rét az aláb b ak sz rnt mó do sí ta n. 1. Az érn ttt föld rész l tk ada ta Hlyrajz szám(ok) Trült (ha) Az érn ttt öko tóp(ok) sor szá ma (a hgy bí ró töl t k) Új flvé - tlzés A mó do sí tás jl l g (j löl j X-szl) Mó do sí tás Átmnõ - sítés K vo nás 2. A ké rl m zõ nv:... (több ké rl m zõ s tén az ügy bn tör té nõ l já rás sal mg ha tal ma zott) Cím:... Egyéb l ér h tõ sé g:... (t l fon, fax, -ma l stb.) 3. Mg jgy zés: Dátum:... ké rl m zõ alá írá sa 4. Az ll té ks hgy bí ró vé l mé ny (a hgy bí ró töl t k): Dátum:... a hgy bí ró alá írá sa

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 7. szám 2008. jú li us 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda 68. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2006. (VI. 7.) GKM r. Az áruk nak TIR-iga zol vánnyal tör té nõ nem zet kö zi fu va ro

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 2400 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 103. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 8. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 14. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/11. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor Szociológiai Szemle 2006/1, 116 128. KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN PAPHÁZI Ti bor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet H-1134 Budapest,

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1970, Ft. Oldal

36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1970, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 4., kedd 36. szám Ára: 1970, Ft TARTALOMJEGYZÉK 46/2008. (III. 4.) Korm. r. A Budapestbõl és Pest megyébõl álló térségben az egészségbiztosí

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1300 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 61. SZÁM 2004. MÁJUS 28. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1520 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 105. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 13. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 9/2008. (I. 26.) Korm. r. Egyes épí té si tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 622 10/2008.

Részletesebben

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3. 834 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835 26/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 836 27/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 837 28/2006.

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1740 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 70. SZÁM 2004. JÚNIUS 21. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. MÁJUS 31. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1092 FORINT T A R T A L O M II. RÉSZ Oldal JOGSZABÁLYMUTATÓ A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

29. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kor mány tag ja i nak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A belügyminiszter 8/2005. (III. 8.

29. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kor mány tag ja i nak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A belügyminiszter 8/2005. (III. 8. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest 2005. már ci us 8. kedd 29. szám Ára: 506 Ft TARTALOMJEGYZÉK 8/2005. (III. 8.) BM r. A pol gá ri vé del mi fel ké szí tés kö ve tel mé nye i rõl szóló 13/1998.

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

Nagy sze rû sport ered mé nyek kel zá rult a si ker év

Nagy sze rû sport ered mé nyek kel zá rult a si ker év XXIV. ÉV FO LYAM 7. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. jú li us SZENT KI RÁ LYI www.szentkiraly.hu HÍR MON DÓ Nagy sze rû sport ered mé nyek kel zá rult a si ker év Az is ko la tör té ne té nek leg si ke re sebb

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. A tartalomból. Kitüntették a Nõi kart. Polgármesteri köszöntõ

Hírmondó. Fegyverneki. A tartalomból. Kitüntették a Nõi kart. Polgármesteri köszöntõ Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XXII. évfolyam 1. szám 2011. február 16. Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te 1992-ben Fegyvernekért, Fegy ver nek Köz szol

Részletesebben

76. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 26., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

76. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 26., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú ni us 26., hétfõ 76. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 136/2006. (VI. 26.) Korm. r. Az ál la mi ve ze tõk és az ál lam igaz ga tá si szer vek köz

Részletesebben

PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA

PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA INGYENES PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA XV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. AUGUSZTUS A tartalomból Sikeres, kiegyensúlyozott idõszakot zárunk (5. old.) Elismerés a közösségért végzett munkáért (8. old.) Zámori Falunap

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Féléves elõfizetési díj 64 260 Ft Ára: 7070 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 4. TARTALOM 605 A

Részletesebben