29. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kor mány tag ja i nak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A belügyminiszter 8/2005. (III. 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "29. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kor mány tag ja i nak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A belügyminiszter 8/2005. (III. 8."

Átírás

1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest már ci us 8. kedd 29. szám Ára: 506 Ft TARTALOMJEGYZÉK 8/2005. (III. 8.) BM r. A pol gá ri vé del mi fel ké szí tés kö ve tel mé nye i rõl szóló 13/1998. (III. 6.) BM ren de let módosításáról /2005. (III. 8.) FVM r. A vágósertések vágás utáni minõsítésérõl és a hasított féltestek kereskedelmi osz tály ba so ro lá sá ról szóló 15/1998. (IV. 3.) FM rendelet módosításáról /2005. (III. 8.) FVM r. A vá gó ju hok vá gás utá ni mi nõ sí té sé rõl és ke res ke del mi osz tály ba so ro lá sá ról szóló 16/1998. (IV. 3.) FM ren de let módosításáról /2005. (III. 8.) FVM r. Az egyszerûsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot illetve a Helyes Gazdálkodási Gyakor - lat feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet módosításáról /2005. (III. 8.) NKÖM r. A he lyi ön kor mány za tok ál tal fenn tar tott mú ze u mok szak mai tá mo - gatásáról /2005. (III. 8.) NKÖM r. A helyi önkormányzatok részére állatkertek fenntartására valamint mûködési felújítási és beruházási feladataira adható támoga - tások igénybevételének rendjérõl /2005. (III. 8.) Korm. h. A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtér Üzemeltetõ Részvénytársaság részérõl történõ hitelfelvételrõl és az ehhez kapcsolódó ál la mi ke zes ség vál la lás ról szóló 1004/2002. (I. 26.) Korm. ha tá - ro zat módosításáról A Bel ügy mi nisz té ri um köz le mé nye Mód szer ta ni út mu ta tó a köz - pon ti köz igaz ga tás ban to váb bá azok te rü le ti és he lyi szer ve i nél ösz tön dí jas fog lal koz ta tá si jog vi szony ke re té ben tör té nõ ösz tön - dí jas fog lal koz ta tá sá ra Helyesbítés Oldal II. rész JOGSZABÁLYOK A Kor mány tag ja i nak rendeletei A belügyminiszter 8/2005. (III. 8.) BM rendelete a polgári védelmi felkészítés követelményeirõl szóló 13/1998. (III. 6.) BM rendelet módosításáról A pol gá ri vé de lem rõl szóló évi XXXVII. tör vény 42. (2) be kez dé sé nek d) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el: 1. A pol gá ri vé del mi fel ké szí tés kö ve tel mé nye i rõl szóló 13/1998. (III. 6.) BM ren de let (a továb biak ban: R.) 15. -ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 15. A la kos ság fel ké szí tés so rán kü lön kell ter vez ni és vég re haj ta ni az aláb bi cso por tok ka taszt ró fa vé del mi fel - ada ta ik el lá tá sá nak elõ se gí té se cél já ból tör té nõ fel ké szí té - sét (a továb biak ban: fel ké szí tés): a) a me gyei és a fõ vá ro si (a továb biak ban együtt: me - gyei) va la mint a he lyi vé del mi bi zott sá gok el nö kei b) az a) pont ha tá lya alá nem tar to zó pol gár mes te rek c) a te rü le ti ál lam igaz ga tá si fel ada to kat el lá tó szer vek ve ze tõi (a továb biak ban: köz igaz ga tá si ve ze tõk) d) a jegy zõk e) a pe da gó gu sok ál ta lá nos és kö zép is ko lai ta nu lók (a továb biak ban: ta nu lók) f) a fen ti ka te gó ri á ba nem tar to zó la kos ság.

2 1132 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/29. szám 2. Az R. a kö vet ke zõ 16/A 16/G. -sal egé szül ki: 16/A. (1) A me gyei és a he lyi vé del mi bi zott sá gok el - nö ke i nek fel ké szí té se éves rend sze res ség gel egy nap (6 8 óra) idõ tar tam ban tör té nik. A fel ké szí tés té má já ra mun ka mód sze ré re a BM Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság (a továb biak ban: BM OKF) éven te aján lást dol go z ki. (2) A me gyei vé del mi bi zott sá gok el nö kei fel ké szí té sé - nek ter ve zé sét szer ve zé sét vég re haj tá sát a BM OKF a he lyi vé del mi bi zott sá gi el nö kök fel ké szí té sé nek ter ve zé - sét szer ve zé sét és vég re haj tá sát a me gyei katasztrófa - védelmi igaz ga tó sá gok és a fõ vá ro si pol gá ri vé del mi igaz - ga tó ság (a továb biak ban együtt: me gyei igaz ga tó sá gok) vég zik. 16/B. (1) A pol gár mes te rek fel ké szí té se dif fe ren ci ál - tan a vá lasz tá si cik lu sok hoz iga zod va tör té nik. A fel ké szí - tés az elsõ al ka lom mal meg vá lasz tott pol gár mes te rek szá - má ra bõ vebb ál ta lá nos jel le gû az új ra vá lasz tott pol gár - mes te rek ese té ben rö vi debb gya kor la ti a sabb a hely ben jel lem zõ ve szély hely ze tek el há rí tá sá ra irá nyul. A fel ké szí - té sek idõ tar ta ma éven te 4 6 óra a fel dol go zan dó is me ret - anyag fele a he lyi ve szé lyez te tett ség meg is mer te té sé re és el há rí tá sá ra irá nyul. Az ál ta lá nos ka taszt ró fa vé del mi is - me re tek té má i ra a BM OKF aján lást dol go z ki. (2) A fel ké szí té sek ter ve zé sét szer ve zé sét és vég re haj - tá sát a me gyei igaz ga tó sá gok és a pol gá ri vé del mi ki ren - delt sé gek vég zik. 16/C. (1) A köz igaz ga tá si ve ze tõk fel ké szí té sét a me - gyei igaz ga tó sá gok négy éven te leg alább egy szer a me gyei (fõ vá ro si) ál lam igaz ga tá si kol lé gi um ke re tén be lül vég zik. (2) A fel ké szí tõ idõ pont ját idõ tar ta mát és té má ját a me - gyei igaz ga tó ság ve ze tõ je ha tá roz za meg és er rõl tá jé koz - tat ja a me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jét. 16/D. (1) A jegy zõk fel ké szí té sét a me gyei igaz ga tó - sá gok négy éven te leg alább egy szer a kör zet köz pon ti jegy - zõ be vo ná sá val vég zik. (2) A fel ké szí tõ idõ pont ját idõ tar ta mát és té má ját a me - gyei igaz ga tó ság ve ze tõ je ha tá roz za meg és er rõl tá jé koz - tat ja az ille té kes kör zet köz pon ti jegy zõt. 16/E. (1) A ta nu lók fel ké szí té se a ta nu lók élet ko ri sajátosságainak figye lembevételével dif fe ren ci ál tan tör - té nik. A fel ké szí tés so rán kör nye ze tük ve szély for rá sa i ról azok el há rí tá sá nak sza bá lya i ról és le he tõ sé ge i rõl va la mint az ilyen kö rül mé nyek kö zött al kal maz ha tó cél sze rû ma ga - tar tá si sza bá lyok ról sze rez nek is me re te ket. (2) A ta nu lók fel ké szí té se a) az is ko la rend sze ren be lül tan órák ke re té ben vagy tan órán kí vül tör tén het a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés és pol gá ri vé de lem ága za ti fel ada ta i ról szóló 37/2001. (X. 12.) OM ren de let figye lembevételével il let ve b) is ko lán kí vü li szer ve zés ben tör tén het. 16/F. (1) A ta nu lók fel ké szí té se az ok ta tá si in téz mény he lyi pe da gó gi ai prog ram já ban je len het meg amely hez a BM OKF aján lást dol go z ki és tesz köz zé. (2) A BM OKF ok ta tá si se géd le te ket és mód szer ta ni út - mu ta tó kat dol go z ki és tesz hoz zá fér he tõ vé az ok ta tá si in - téz mé nyek szá má ra va la mint igény és le he tõ ség sze rint se gít sé get nyújt a fel ké szí té sek mind tan órák ke re té ben mind a tan órán kí vü li for má i nak ter ve zé sé ben. (3) A BM OKF és te rü le ti va la mint he lyi szer vei se gít - sé get nyúj ta nak az ok ta tá si in téz mé nyek szá má ra a ta nu lók is ko la rend sze ren kí vü li fel ké szí té sé ben az or szá gos a te - rü le ti és he lyi szin tû ka taszt ró fa vé del mi ver se nyek szer ve - zé sé ben és vég re haj tá sá ban. 16/G. (1) A la kos sá got kü lö nö sen tá jé koz ta tó ki ad vá - nyok ki bo csá tá sá val a he lyi saj tó ban (pl. az ön kor mány zat lap já ban a me gyei la pok ban he lyi és re gi o ná lis televí - ziók to váb bá ká bel te le ví zi ók il let ve he lyi rá di ók stb.) meg je le nõ tá jé koz ta tó köz le mé nyek meg je len te té sé vel la - kos sá gi fó ru mok szer ve zé sé vel kell a ka taszt ró fa vé del mi fel ada tok ra fel ké szí te ni. (2) Azo kon a te le pü lé se ken ahol a nem ze ti-et ni kai ki - sebb ség lé lek szá ma az össz la kos ság 5%-át el éri a tá jé koz - ta tó anyag ri asz tá si jel zé se ket és a kö ve ten dõ ma ga tar tá si sza bá lyo kat tar tal ma zó ré szét a ki sebb ség nyel vén is meg kell je len tet ni. (3) A hát rá nyos hely ze tû ek il let ve fo gya ték kal élõk la - kos ság fel ké szí té sét a szá muk ra al kal mas se géd le tek ki dol - go zá sá val és ki adá sá val kell biz to sí ta ni. (4) A tá jé koz ta tó ki ad vá nyok köz le mé nyek össze ál lí tá - sá ban a la kos sá gi fó ru mok le bo nyo lí tá sá ban a hi va tá sos ka taszt ró fa vé del mi szer vek szak mai se gít sé get nyúj ta nak. (5) A la kos ság fel ké szí té sét a pol gá ri vé del mi szem - pont ból I. II. III. cso port ba so rolt te le pü lé sen leg alább há - rom éven ként el kell vé gez ni a 3. szá mú mel lék let ben fel - so rolt szem pon tok sze rint. (6) A la kos ság mi nõ sí tett idõ szak ra vo nat ko zó fel ké szí - té sé nek tá jé koz ta tó ki ad vá nya it e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ hat hó na pon be lül majd azt köve tõen há rom éven te fe lül kell vizs gál ni azo kat a mi nõ sí tett idõ szak ki hir de té - sét köve tõen kell ter jesz te ni. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba. Dr. Lam perth Mó ni ka s. k. bel ügy mi nisz ter

3 2005/29. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1133 A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 14/2005. (III. 8.) FVM rendelete a vágósertések vágás utáni minõsítésérõl és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló 15/1998. (IV. 3.) FM rendelet módosításáról Az ag rár pi a ci rend tar tás ról szóló évi XVI. tör - vény 32. -a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban ka pott fel ha - tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el: 1. A vá gó ser té sek vá gás utá ni mi nõ sí té sé rõl és a ha sí tott fél tes tek ke res ke del mi osz tály ba so ro lá sá ról szóló 15/1998. (IV. 3.) FM ren de let (a továb biak ban: R.) 2. -ának a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [E ren de let al kal ma zá sá ban:] a) ser tés vá gott (fél) test: a le vá gott ser tés ki vé rez tet ve (a ge rinc hosszan ti kö zép vo na lá ban ket té ha sít va) szõr kö röm fül gom ba szem nemi szer vek bel sõ ség (nyelv szív máj tüdõ vese bél gar ni tú ra agy- és ge rinc ve lõ) nél - kül de sza lon ná val háj jal és re kesz izom mal; (a továb biak ban: R.) 3. -ának (2) be kez dé se he lyé be a következõ ren del ke zés lép: (2) A mi nõ sí tést csak ak kor le het el vé gez ni ha az azo - no sí tás a vá gó ál la tok vá gás utá ni mi nõ sí té sé rõl szóló 75/2003. (VII. 4.) FVM ren de let 13. -ában és egyes ál lat - fa jok egye de i nek Egy sé ges Nyil ván tar tá si és Azo no sí tá si Rend sze ré rõl szóló 29/2000. (VI. 9.) FVM ren de let ben (a továb biak ban: ENAR ren de let) fog lal tak sze rint meg - tör tént és a vá gó juh tech no ló gi ai elõ ké szí té sét a vo nat ko - zó jog sza bá lyok nak meg fele lõen el vé gez ték. A ható sági ál lat or vo si hús vizs gá lat nak a mi nõ sí tést meg kell elõz nie csak fo gyasz tás ra al kal mas tes tet le het mi nõ sí te ni. 2. Az R. 4. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép. 3. E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba. Dr. Né meth Imre s. k. föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter 2. E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba. Dr. Né meth Imre s. k. föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 15/2005. (III. 8.) FVM rendelete a vágójuhok vágás utáni minõsítésérõl és kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló 16/1998. (IV. 3.) FM rendelet módosításáról Az ag rár pi a ci rend tar tás ról szóló évi XVI. tör - vény 32. -a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban ka pott fel ha - tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el: 1. A vá gó ju hok vá gás utá ni mi nõ sí té sé rõl és ke res ke del mi osz tály ba so ro lá sá ról szóló 16/1998. (IV. 3.) FM ren de let Melléklet a 15/2005. (III. 8.) FVM rendelethez [4. számú melléklet a 16/1998. (IV. 3.) FM rendelethez] A mi nõ sí tés so rán a kö vet ke zõ ada to kat kö te le zõ fel - ven ni: a vá gás he lye a mi nõ sí tõ hely te nyé szet kód ja és a vá - gás idõ pont ja; a vá gó ál la tok da rab szá ma és azo no sí tó je lei; a súly mé ré si ada tok: a vá gott test egye den kén ti me leg súlya; az egye den kén ti mi nõ sí té si ada tok az azo no sí tó jel és az ENAR szám fel tün te té sé vel: a) 13 kg-ot meg ha la dó tö me gû vá gott test: = az iz molt sá gi osz tály be tû je le (S/EUROP sze rint) és al osz tály jele (+ ) = a faggyú bo rí tott sá gi osz tály szám je le ( ) és al osz tály jele (+ ) = az L vagy S ka te gó ria meg je lö lé se b) 13 kg-nál ki sebb tö me gû vá gott test: = mi nõ sé gi ka te gó ri ák (A B C súly ka te gó ri ák szerint) = 1 és 2 mi nõ sé gi osz tály hús szín és faggyúborí - tottság sze rint; a ter me lõ vagy a ke res ke dõ azo no sí tó ada tai (te nyé - szet kód vagy név lak cím adó azo no sí tó jel il let ve cég

4 1134 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/29. szám neve szék he lye te lep he lye adó szá ma va la mint egyéb más ren de let ben elõ írt azo no sí tó); a mi nõ sí tõ szer ve zet neve; a mi nõ sí tõ neve mû kö dé si en ge dé lyé nek szá ma. A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 16/2005. (III. 8.) FVM rendelete az egyszerûsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot illetve a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet módosításáról A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé - se i rõl és az ez zel össze füg gõ tör vény mó do sí tá sok ról szóló évi LXXIII. tör vény 45. -a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el: 1. (1) Az egy sze rû sí tett te rü let ala pú tá mo ga tá sok és a vidékfejlesztési tá mo ga tá sok igény lé sé hez tel je sí ten dõ He lyes Me zõ gaz da sá gi és Kör nye ze ti Ál la pot il let ve a He lyes Gaz dál ko dá si Gya kor lat fel té tel rend sze ré nek meg ha tá ro zá sá ról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM ren de let (a továb biak ban: R.) 1. -ának (1) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép: 1. (1) E ren de let cél ja hogy jog sza bály vagy pályá - zati fel hí vás erre vo nat ko zó ren del ke zé se ese tén az ab - ban meg ha tá ro zot tak sze rint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Orientációs és Ga ran cia Alap ból fi nan szí ro zott a) egy sze rû sí tett te rü let ala pú tá mo ga tás il let ve b) az Ag rár- és Vi dék fej lesz té si Ope ra tív Prog ram ban il let ve c) a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv ben fog lalt vidék - fejlesztési tá mo ga tá sok igény be vé te le fel té te le ként szük sé ges egyes nem ze ti és eu ró pai uni ós jog sza bá lyok ban elõ írt mi ni má lis gaz dál ko - dá si és kör nye zet vé del mi kö ve tel mé nye it meg ha tá roz za. (2) Az R. 1. -ának (4) be kez dé se he lyé be az aláb bi rendelkezés lép: (4) A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter az 1. és 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott elõ írásokon kí - vül to váb bi fel té te le ket is meg ál la pít hat az (1) be kez dés a) c) pont já ban meg ha tá ro zott tá mo ga tá sok igény be vé te - lé hez. 2. (1) Az R. 2. -ának (1) be kez dé se he lyé be az aláb bi rendelkezés lép: 2. (1) A ren de let ha tá lya az 1. (1) be kez dé se sze rin ti tá - mogatást igénybe vevõ mezõgazdasági termelõre terjed ki. (2) Az R. 2. (3) be kez dé se he lyé be az aláb bi rendel - kezés lép: (3) Az egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tás ban ré sze sít he - tõ tá mo gat ha tó te rü let re vo nat ko zó szem pon tok (mi ni má - lis kö ve tel mé nyek) tel je sí té sét a Bi zott ság de cem - ber 16-i az 1259/1999/EK ta ná csi ren de let évi al - kal ma zá sá ra vo nat ko zó át me ne ti in téz ke dé sek nek a Cseh Köz tár sa ság ra Észt or szág ra Cip rus ra Lett or szág ra Litvániára Ma gyar or szág ra Mál tá ra Len gyel or szág ra Szlo vé ni á ra és Szlo vá ki á ra vo nat ko zó egy sé ges terület - alapú tá mo ga tá si rend szer te kin te té ben tör té nõ meg ál la pí - tá sá ról szóló 2199/2003/EK ren de le té nek 6. cikk ben meg - ha tá ro zot tak sze rint il let ve a He lyes Gaz dál ko dá si Gyakorlat fel té tel rend szer elõ írásainak tel je sí té sét pe dig e ren de let 4. szá mú mel lék le tét ké pe zõ táb lá zat pont rend - sze re alap ján kell el bí rál ni és ér té kel ni. A táb lá zat tar tal - maz za az egyes szem pont tel je sí té se il let ve nem teljesí - tése ese tén adan dó pont szá mot at tól is füg gõ en hogy a nem tel je sí tést hány al ka lom mal ál la pí tot ták meg és az mi lyen mér té kû volt. (3) Az R. (2) -a az aláb bi (6) be kez dés sel egé szül ki: (6) A me zõ gaz da sá gi ter me lõ a he lyes gaz dál ko dá si gya kor lat ra vo nat ko zó elõ írások tel je sí té sé nek el len õr zé se ér de ké ben a me zõ gaz da sá gi par cel lán vég zett tevékeny - ségekrõl a ren de let 5. szá mú mel lék le te sze rint gazdál - kodási nap lót kö te les ve zet ni mely nek egy alá írt máso - latát min den év au gusz tus 31-étõl szep tem ber 30-áig ter - jedõ idõ szak ban meg kül di az FVM Agrár-vidékfejlesz - tési és -kör nye zet gaz dál ko dá si Fõ osz tá lyá nak (1860 Bu - da pest 55. Pf. 1). 3. (1) Az R. 1. szá mú mel lék le té nek he lyé be e ren de let 1. szá mú mel lék le te lép. (2) Az R. ki egé szül az e ren de let 2. szá mú mel lék le té vel meg ál la pí tott 5. szá mú mel lék let tel. 4. (1) A ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép ha tály ba. (2) A He lyes Me zõ gaz da sá gi és Kör nye ze ti Ál la pot ja nu ár 13. és e ren de let ha tály ba lé pé se kö zöt ti idõ - szak ban tör tént tel je sí té sé nek kell te kin te ni amennyi ben a föld hasz ná ló leg alább az R. e ren de let tel meg ál la pí tott 1. szá mú mel lék le te sze rin ti kö te le zett sé ge ket tel je sí tet te. Dr. Né meth Imre s. k. föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

5 2005/29. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y számú melléklet a 16/2005. (III. 8.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 4/2004. (I. 13.) FVM rendelethez A Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot elõ írásai 1. Ti zen ket tõ szá za lék nál na gyobb lej té sû te rü le te ken ka pás kul tú rák ter mesz té se ti los. 2. Szán tó te rü le tek mû ve lés ben tar tá sa gyom men tes ál la pot biz to sí tá sa mel lett. 3. A me zõ gaz da sá gi te rü le te ken a hasz no sí tás szem pont já ból nem kí vá na tos lágy- és fás szá rú nö vé nyek meg te le pe - dé sét és ter je dé sét meg kell aka dá lyoz ni. 2. számú melléklet a 16/2005. (III. 8.) FVM rendelethez 5. számú melléklet a 4/2004. (I. 13.) FVM rendelethez A Helyes Gazdálkodási Gyakorlat nyilvántartási kötelezettségeinek teljesítése érdekében vezetendõ gazdálkodási napló

6 1136 MAGYAR KÖZLÖNY 2005/29. szám GN01 GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ Gazdálkodási év _ Gazdaság adatai Név: Cégforma: Ügyfél-regisztrációs szám: Kapcsolattartó adatai Név: Helység: Irányítószám: Utca tér házszám: Telefonszám: Telefonszám: Faxszám: Faxszám:

7 2005/29. szám MAGYAR KÖZLÖNY 1137 GN02 ALAPADATOK I. hasznosítási irány terület (ha) Földhasznosítási összesít hasznosítási irány terület (ha) hasznosítási irány 10. Összesen: 1. szántó 1 4. gyümölcs 7. zsombékos láp 2. gyep 5. nádas 8. erd 3. sz l 6. halastó 9. pihentett terület terület (ha) Parcellánkénti adatok blokkazonosító parcella a SAPS kérelmen 2 parcella az KAT kérelmen 2 parcella az AKG kérelmen 2 Egységesített folyamatos 3 terület (ha) hasznosítási irány kódja 4 5 kód szerz dés lejárata 6 1 Amennyiben energianövényt termeszt szintén ebben a rovatban tüntesse fel a terület nagyságát. 2 Ha az adott parcella egyes kérelmekben leadott ai eltérnek azokat a rendelkezésre álló helyen külön külön fel kell tüntetni. Amennyiben azonos ozást használt mindhárom helyre ugyanazt az azonosítót írja. (SAPS=egységes területalapú támogatás). 3 Amennyiben egy parcellát sem jelölt különböz ozással az egyes kérelmekben használja az eddigi számozást függetlenül attól hogy vannak-e kimaradó számok. Ha van olyan parcellája ahol különböz okat használt vegye a SAPS (területalapú) kérelemben használt ot. Amennyiben az AKG vagy KAT kérelemben új parcella került megnevezésre vegye a következ ot. A számozás nem kell hogy folyamatos legyen de minden csak egyszer szerepeljen! Ezután minden lapon és a következ évi kérelemben is az új egységesített ot használja! Nevezze meg a földterület tényleges hasznosítási irányát a földhasználati összesít valamely kódjával (nem az ingatlan-nyilvántartás szerint): (1 - szántó gyep 3 - sz l 4 - gyümölcs 5 - nádas 6 - halastó 7 - zsombékos láp 8 - erd 9 - pihentetett terület). Adja meg a földterület használati alapja szerinti bet jelet: ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosultság szerint használó = I; szerz dés 5 alapján használó = SZ; vegyes kategória =V. 6 A szerz déses (SZ) illetve vegyes (V) kategóriák esetén a vonatkozó földhasználati szerz dés lejártának éve.

8 1138 MAGYAR KÖZLÖNY 2005/29. szám GN02 ALAPADATOK I. hasznosítási irány terület (ha) Földhasznosítási összesít hasznosítási irány terület (ha) hasznosítási irány 10. Összesen: 1. szántó 1 4. gyümölcs 7. zsombékos láp 2. gyep 5. nádas 8. erd 3. sz l 6. halastó 9. pihentett terület terület (ha) Parcellánkénti adatok blokkazonosító parcella a SAPS kérelmen 2 parcella az KAT kérelmen 2 parcella az AKG kérelmen 2 Egységesített folyamatos 3 terület (ha) hasznosítási irány kódja 4 5 kód szerz dés lejárata 6 1 Amennyiben energianövényt termeszt szintén ebben a rovatban tüntesse fel a terület nagyságát. 2 Ha az adott parcella egyes kérelmekben leadott ai eltérnek azokat a rendelkezésre álló helyen külön külön fel kell tüntetni. Amennyiben azonos ozást használt mindhárom helyre ugyanazt az azonosítót írja. (SAPS=egységes területalapú támogatás). 3 Amennyiben egy parcellát sem jelölt különböz ozással az egyes kérelmekben használja az eddigi számozást függetlenül attól hogy vannak-e kimaradó számok. Ha van olyan parcellája ahol különböz okat használt vegye a SAPS (területalapú) kérelemben használt ot. Amennyiben az AKG vagy KAT kérelemben új parcella került megnevezésre vegye a következ ot. A számozás nem kell hogy folyamatos legyen de minden csak egyszer szerepeljen! Ezután minden lapon és a következ évi kérelemben is az új egységesített ot használja! Nevezze meg a földterület tényleges hasznosítási irányát a földhasználati összesít valamely kódjával (nem az ingatlan-nyilvántartás szerint): (1 - szántó gyep 3 - sz l 4 - gyümölcs 5 - nádas 6 - halastó 7 - zsombékos láp 8 - erd 9 - pihentetett terület). Adja meg a földterület használati alapja szerinti bet jelet: ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosultság szerint használó = I; szerz dés 5 alapján használó = SZ; vegyes kategória =V. 6 A szerz déses (SZ) illetve vegyes (V) kategóriák esetén a vonatkozó földhasználati szerz dés lejártának éve.

9 2005/29. szám MAGYAR KÖZLÖNY 1139 GN03 ALAPADATOK II. szarvasmarha korcsoportok fajta megnevezése állományváltozás oka induló állatállomány IX.01. állományváltozás havi bontásban IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. záró állatállomány VIII.31. szaporulat borjú 6 hónapos korig növekedés csökkenés vétel növekedés összesen elhullás értékesítés (selejtezés) átmin sítés csökkenés összesen korcsoport összesen vétel 6-24 hónap közötti hím- és n ivarú növekedés csökkenés átmin sítés növekedés összesen elhullás értékesítés (selejtezés) átmin sítés csökkenés összesen korcsoport összesen vétel 24 hónapnál id sebb hím- és n ivarú csökkenés átmin sítés növekedés összesen elhullás értékesítés (selejtezés) csökkenés összesen korcsoport összesen tenyészbika korcsoportok mindösszesen megjegyzés

10 1140 MAGYAR KÖZLÖNY 2005/29. szám GN04 ALAPADATOK II. sertés korcsoportok fajta megnevezése állományváltozás oka induló állatállomány IX.01. állományváltozás havi bontásban IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. záró állatállomány VIII.31. szaporulat 25 kg alatti malac növekedés csökkenés vétel növekedés összesen elhullás értékesítés (selejtezés) átmin sítés csökkenés összesen korcsoport összesen vétel átmin sítés tenyészkoca malacok nélkül csökkenés növekedés összesen elhullás értékesítés (selejtezés) átmin sítés csökkenés összesen korcsoport összesen vétel átmin sítés 25 kg feletti hízósertés csökkenés növekedés összesen elhullás értékesítés (selejtezés) csökkenés összesen korcsoport összesen tenyészkan korcsoportok mindösszesen megjegyzés

11 2005/29. szám MAGYAR KÖZLÖNY 1141 GN05 ALAPADATOK II. egyéb állatfajok állatfaj megnevezése fajta megnevezése állományváltozás oka induló állatállomány IX.01. állományváltozás havi bontásban IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. záró állatállomány VIII.31. szaporulat növekedés vétel növekedés összesen elhullás csökkenés értékesítés (selejtezés) csökkenés összesen mindösszesen állatfaj megnevezése fajta megnevezése állomány változás oka induló állatállomány IX.01. állományváltozás havi bontásban IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. záró állatállomány VIII.31. szaporulat növekedés vétel növekedés összesen elhullás csökkenés értékesítés (selejtezés) csökkenés összesen mindösszesen állatfaj megnevezése fajta megnevezése állomány változás oka induló állatállomány IX.01. állományváltozás havi bontásban IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. záró állatállomány VIII.31. szaporulat növekedés vétel növekedés összesen elhullás csökkenés értékesítés (selejtezés) csökkenés összesen mindösszesen megjegyzés

12 1142 MAGYAR KÖZLÖNY 2005/29. szám GN06 Er gépek és önjárógépek állománya 1 ALAPADATOK III. Gazdasági épületek megnevezése típusa kora állattartó épületek 3 megnevezése állatfajonként alapterülete létesítés éve Munkagépek és egyéb eszközök 2 Egyéb épületek 4 megnevezése típusa kora megnevezése Befogadóképessége létesítés éve 1) megnevezése: Megnevezése: traktor kombájn stb.; típusa: MTZ 80 Claas 106 stb.; kora: a a gyártási év év vagy a a becsült kor években. 2) megnevezése: Megnevezése: nehéztárcsa vet gép stb.; típusa: IH 42-es 12 soros IH Cyclo stb.; kora: a a gyártási év év vagy a a becsült kora években. 3) megnevezése Megnevezése állatfajonként: lóistálló juhhodály stb.; alapterülete: m 2 mértékenységben Mértékenységben. 4) megnevezése: Megnevezése: magtár takarmánykever stb.; stb..; befogadoképessége (alapterülete): tonna vagon m 3 (m 2 ) stb.

13 2005/29. szám MAGYAR KÖZLÖNY 1143 GN07 ADATLAP NÖVÉNYVÉDELMI MEGFIGYELÉSHEZ termesztett növényfaj blokkazonosító egységesített parcella El rejelzési adatok forrása gy jtése feldolgozása id járási károsító 1 nincs 1 nincs 1 részletezve /eszköz módszer leírása károsítónként/: saját 1 részletezve /eszköz módszer leírása károsítónként/: szolg. 1 saját részletezve /mérési módszer eszköz megnevezése adatgy jtés gyakorisága id járási elemenként/: 1 részletezve: szolg. Károsítók megfigyelése hetek a ideje 2 növény fejlettségi állapota 3 károsító megnevezése / megfigyelés módja / fejl dési állapota 4 eszköze 5 alkalmazott növényvéd szer megnevezése / mennyisége / kezelés id pontja 6 megfigyel neve és aláírása 1 Karikázza be a megfelel t: nincs saját és/vagy szolgáltatás. 2 Hétf t l vasárnapig tartó id intervallum (pl. 04/15-04/22) 3 Kétleveles állapot virágzás pirosbimbós állapot stb. 4 Almamoly/lárvakelés varasodás/aszkospróra szóródás stb. 5) számlálás/nagyító Számlálás/nagyító számlálás/talajcsapda stb. 6) Kereskedelmi kereskedelmi megnevezése; mennyiség:l l/ha kg/ha g/m2 g/fm; tervezett id pont: hónap/nap

14 1144 MAGYAR KÖZLÖNY 2005/29. szám GN08 blokkazonosító TALAJ- illetve NÖVÉNYVIZSGÁLATI ADATLAP egységesített parcella(ok) 1 Talajvizsgálati adatok 2 Növényvizsgálati adatok 2 (amennyiben van) Akkreditált laboratórium neve Mintavétel idp pontja (év/hónap/nap) Parcelláról vett minták száma (db) vizsgált paraméterek 3 átlageredmény mértékegység Akkreditált laboratórium neve Mintavétel idp pontja (év/hónap/nap) Parcelláról vett minták száma (db) szám sor- vizsgált paraméterek átlageredmény mértékegység 1. 1 ph-kcl (minimum és maximum érték) 2. Arany-féle kötöttségi szám K A Vízoldható összes só m/m% CaCO 3 (Kálciumkarbonát) _ Egy talajvizsgálat elvégeztetése is elegend amennyiben az 5 ha terület alatti méret parcellák ugyanazon földhasználati ágba vannak besorolva és azok közvetlenül egymás mellett helyezkednek el. 1. m/m% Humusz m/m% P 2 O 5 (Foszforpentoxid) K 2 O (Káliumoxid) NO 3 +NO 2 -N (Nitrát+nitrit-nitrogén) Na (Nátrium) Mg (Magnézium) SO 4 -S (Szulfát-kén) Mn (Mangán) Zn (Cink) Cu (Réz) összes Cd (összes kadmium) összes Cu (összes réz) összes Ni (összes nikkel) összes Pb (összes ólom) összes Zn (összes cink) összes Hg (összes higany) összes Cr (összes króm) összes As (összes arzén) Valamennyi vizsgálati eredményt kérjük csatolja a gazdálkodási naplóhoz. N (Nitrogén) P (Foszfor) K (Kálium) Ca (Kálcium) Mg (Magnézium) Na (Nátrium) Zn (Cink) Cu (Réz) Mn (Mangán) Fe (Vas) B (Bór) Mo (Molibdén) Erózióval kapcsolatos adatok % % % % % erózió típusa 4 víz szél az erózióval érintett terület aránya a parcella területéhez viszonyítva (%) 3Sz kített talajvizsgálat: 1-8.; b vített talajvizsgálat: 1-14.; teljes talajvizsgálat: ú paraméterek. 4 A parcellát érint erózió tipus(oka)t karikázza be. 5 Vízerózió mérséklése: vízelvezet gyepsáv ütköztet gyepsáv vízmosás kötések teraszok kialakítása stb.; szélerózió mérséklése: gyep- cserje- és erd sáv valamint sövény telepítése stb. beavatkozás(ok) megnevezése az erózió mérséklésére 5 ideje (év) % % ideje (év)

15 2005/29. szám MAGYAR KÖZLÖNY 1145 GN09 el z évi parcella azonosító(k) PARCELLA M VELÉSI ADATOK blokkazonosító A parcella részvétele valamely támogatási programban SZÁNTÓ egységesített parcella támogatás megnevezése támogatási forma megjelölése / program megnevezése 1 1. kedvez tlen adottságú területek KAT 19 KAT agrár-környezetgazdálkodás célprogram: egységes területalapú támogatás a 86/2004. (V. 15.) FVM rendelet szerint kiegészít nemzeti támogatás a 86/2004. (V. 15.) FVM rendelet szerint Parcellán termesztett növény adatai termesztett növény fajta megnevezése hozam (t/ha) 1. el vetemény 2. f növény 3. másodvetemény Tápanyag-gazdákodási terv kg/ha) (hatóanyag N (Nitrogén) P 2 O 5 (Foszforpentoxid) K 2 O (Káliumoxid) M veleti adatok ideje (hónap/nap) m velet megnevezése 2 er gép neve/típusa munkagép neve/típusa kijuttatott anyag / betakarított termék 3 menynyiség 4 terület (ha) gépi munkaóra kézi 1 A megfelel támogatási forma sorába tegyen X jelet; agrár-környezetgazdálkodási alap illetve kiegészít program esetében a megnevezést is adja meg. 2 Vetés vagy ültetés talajm velés (szántás tárcsázás stb.) talajjavítás m trágyázás szervestrágyázás és egyéb trágya féleség alkalmazása (zöldtrágya komposzt stb.) növényápolás (metszés ritkítás stb.) növényvédelem (gyomirtás rovaröl szer alkalmazás stb.) öntözés betakarítási m veletek megnevezése valamint amennyiben elemi kár következett be azt ebben a rovatbam kérjük megnevezni (pl. aszály). 3 M trágya levéltrágya növényvéd szer stb. esetén a kereskedelmi megnevezést is fel kell tüntetni. 4 Vetés: csíraszám/ha; ültetés: t /ha; növényvédelem: l/ha vagy kg/ha; m trágyázás: NPK hatóanyag kg/ha; egyéb trágyázás: t/ha; öntözés: m3 /ha vagy mm/ha; betakarítás f - és melléktermék külön sorban: t/ha; elemi kár mértéke hozamcsökkenés %-ban vagy igazolt terméskiesés t/ha.

16 1146 MAGYAR KÖZLÖNY 2005/29. szám GN10 PARCELLA M VELÉSI ADATOK GYÜMÖLCSÖS el z évi parcella azonosító(k) blokkazonosító A parcella részvétele valamely támogatási programban egységesített parcella támogatás megnevezése támogatási forma megjelölése / program megnevezése 1 1. kedvez tlen adottságú területek KAT 19 KAT agrár-környezetgazdálkodás 4. egységes területalapú támogatás a 86/2004. (V. 15.) FVM rendelet szerint Ültetvény alapadatai növényfaj megnevezés fajta megnevezés fa / bokor (db) sortávolság (m) t távolság (m) telepítés éve term refordulás éve m velési mód Tápanyag-gazdákodási terv kg/ha) (hatóanyag N (Nitrogén) P 2 O 5 (Foszforpentoxid) K 2 O (Káliumoxid) M veleti adatok ideje (hónap/nap) m velet megnevezése 2 er gép neve/típusa munkagép neve/típusa kijuttatott anyag / betakarított termék 3 menynyiség 4 terület (ha) gépi munkaóra kézi 1 A megfelel támogatási forma sorába tegyen X jelet; agrár-környezetgazdálkodási alap illetve kiegészít program esetében a megnevezést is adja meg. 2 Faállomány pótlás talajm velés (szántás tárcsázás stb.) talajjavítás m trágyázás szervestrágyázás és egyéb trágyázás (zöldtrágya komposzt stb.) növényápolás (metszés ritkítás stb.) növényvédelem (gyomirtás rovaröl szer alkalmazás stb.) öntözés betakarítási m veletek megnevezése valamint amennyiben elemi kár következett be azt ebben a rovatban kérjük megnevezni (pl. aszály) amennyiben valamelyik fajta esetében eltér technológiát alkalmaz kérjük annak az ültetvény alapadatai táblázatban szerepl át is feltüntetni a m velet megnevezése után. 3 M trágya levéltrágya növényvéd szer stb. esetén a kereskedelmi megnevezést is fel kell tüntetni. 4 Állomány pótlás: db/ha; növényvédelem l/ha vagy kg/ha; m trágyázás: NPK hatóanyag kg/ha; egyéb trágyázás: t/ha; öntözés: m3 /ha v. mm/ha; betakarítás f és melléktermék külön sorban: t/ha; elemi kár mértéke hozamcsökkenés %-ban vagy igazolt terméskiesés t/ha.

17 2005/29. szám MAGYAR KÖZLÖNY 1147 GN11 PARCELLA M VELÉSI ADATOK SZ L el z évi parcella azonosító(k) blokkazonosító A parcella részvétele valamely támogatási programban egységesített parcella támogatás megnevezése támogatási forma megjelölése / program megnevezése 1. kedvez tlen adottságú területek KAT 19 KAT agrár-környezetgazdálkodás 4. egységes területalapú támogatás a 86/2004.(V.15.)FVM rendelet szerint Ültetvény alapadatai fajta megnevezés t ke (db) sortávolság (m) t távolság (m) telepítés éve term refordulás éve m velési mód Tápanyag-gazdákodási terv kg/ha) (hatóanyag N (Nitrogén) P 2 O 5 (Foszforpentoxid) K 2 O (Káliumoxid) M veleti adatok ideje (hónap/nap) m velet megnevezése 2 er gép neve/típusa munkagép neve/típusa kijuttatott anyag / betakarított termék 3 menynyiség 4 terület (ha) gépi kézi munkaóra 1 A megfelel támogatási forma sorába tegyen X jelet; agrár-környezetgazdálkodási alap illetve kiegészít program esetében a megnevezést is adja meg. 2 T keállomány pótlás talajm velés (szántás tárcsázás stb.) talajjavítás m trágyázás szervestrágyázás és egyéb trágyázás (zöldtrágya komposzt stb.) növényápolás (metszés ritkítás stb.) növényvédelem (gyomirtás rovaröl szer alkalmazás stb.) öntözés betakarítás m veletek megnevezése valamint ha elemi kár következett be azt ebben a rovatban kérjük megnevezni (pl. aszály). Amennyiben valamely fajta esetében eltér technológiát alkalmaz kérjük annak az ültetvény alapadatai táblázatban szerepl át is feltüntetni a m velet megnevezése után. 3 M trágya levéltrágya növényvéd szer stb. esetén kereskedelmi megnevezést is fel kell tüntetni. 4 Állomány pótlás: db/ha; növényvédelem l/ha vagy kg/ha; m trágyázás: NPK hatóanyag kg/ha; egyéb trágyázás: t/ha; öntözés: m3 /ha v. mm/ha; betakarítás f és melléktermék (sz l törköly metszési nyesedék stb.) külön sorban: t/ha; elemi kár mértéke hozamcsökkenés %-ban vagy igazolt terméskiesés t/ha.

18 1148 MAGYAR KÖZLÖNY 2005/29. szám GN12 PARCELLA M VELÉSI ADATOK GYEP el z évi parcella azonosító(k) blokkazonosító egységesített parcella A parcella részvétele valamely támogatási b támogatás megnevezése támogatási forma megjelölése / program megnevezése 1 1. kedvez tlen adottságú területek KAT 19 KAT agrár-környezetgazdálkodás 4. egységes területalapú támogatás a 86/2004.(V.15.) FVM rendelet szerint Gyep alapadatai kaszáló hasznosítási mód 2 gyeptípus 2 legel vegyes (kett s) szikes dombvidéki száraz üde homoki fás legel Legeltetési napló ártéri egyéb: legeltetés id pontja terület legeltetett állat(ok)ra vonatkozó adatok kezdete (hónap/nap) vége (hónap/nap) ha állatfaj fajta korcsoport darab legeltetés módja 3 M veleti adatok ideje (hónap/nap) m velet megnevezése 4 er gép neve/típusa munkagép neve/típusa kijuttatott anyag / betakarított termék 5 menynyiség 6 terület (ha) gépi kézi munkaóra 1 A megfelel támogatási forma sorába tegyen X jelet; agrár-környezetgazdálkodási alap illetve kiegészít program esetében a megnevezést is adja meg. 2 3 Karikázza be a megfelel t. A llegeltetés módja: szakaszos sávosan adagolt pásztoroló stb. 4 Gyepápolás (hasogatás hengerezés stb.) kaszálás valamint ha elemi kár következett be azt ebben a rovatban kérjük megnevezni (pl. aszály). 5 A kijuttatott anyagok kereskedelmi néve illetve betakarított termékek megnevezése. 6 Betakarítás (kaszálás) t/ha; elemi kár mértéke hozamcsökkenés %-ban vagy igazolt terméskiesés t/ha.

19 2005/29. szám MAGYAR KÖZLÖNY 1149 GN13 PARCELLA M VELÉSI ADATOK HALASTÓ el z évi parcella azonosító(k) blokkazonosító egységesített parcella A parcella részvétele valamely támogatási programban támogatás megnevezése támogatási forma megjelölése / program megnevezése 1 1 agrár-környezetgazdálkodás Halastó alapadatai Építési rendszere Lecsapolás módja és ideje (hónap/nap-hónap/nap) Átlagos üzemi vízmélység (m) Feltöltés vízigénye (m 3 ) Vízpótlás vízigénye (m 3 ) Adott évben alkalmazott technológia ismertetése M szaki beavatkozások Feltöltés módja és ideje (hónap/naphónap/nap) beavatkozás megnevezése ideje (év) M veleti adatok ideje (hónap/nap) m velet megnevezése 2 er gép neve/típusa munkagép neve/típusa kijuttatott anyag / betakarított termék 3 menynyiség 4 terület (ha) gépi munkaóra kézi 1 A megfelel támogatási forma sorába tegyen X jelet; agrár-környezetgazdálkodási alap illetve kiegészít program esetében a megnevezést is adja meg Vízgazdálkodás kihelyezés lehalászás trágyázás takarmányozás növényvéd szer alkalmazása illetve gyógyszer kijuttatás valamint amennyiben elemi kár következett be azt ebben a rovatban kérjük megnevezni. Kihelyezés (faj és korcsoport - egy kett vagy három nyaras - megnevezése) trágya takarmány (csak gabona) gyógyszer növényvéd szer alkalmazása esetén kereskedelmi megnevezést is meg kell adni lehalászás esetén f termék megnevezése stb. Kihelyezés valamint lehalászás: tonna (t) ; takarmányozás: t; trágyázás: tonna; takarmány: t; elemi kár mértéke hozamcsökkenés %-ban vagy igazolt hozamkiesés t/ha.

20 1150 MAGYAR KÖZLÖNY 2005/29. szám GN14 PARCELLA M VELÉSI ADATOK NÁDAS el z évi parcella azonosító(k) blokkazonosító A parcella részvétele valamely támogatási programban egységesített parcella támogatás megnevezése támogatási forma megjelölése / program megnevezése 1 2. agrár-környezetgazdálkodás Nádas jellemz i nád átlagos magassága ( ) nád átlagos s r sége (nádszál/m 2 ) téli vízszint (október - tavaszi vízszint (április - á i ) b ) cm a talajfelszín alatt/felett 2 cm a talajfelszín alatt/felett 2 M velési adatok ideje (hónap/nap) m velet é 3 er gép /í munkagép /í kijuttatott anyag 4 betakarított ék menynyiség 5 terület (ha) gépi kézi munkaóra 1 A megfelel támogatási forma sorába tegyen X jelet; agrár-környezetgazdálkodási alap illetve kiegészít program esetében a megnevezést is dj 2 A megfelel t húzza alá. 3 Telepítés nádaratás nádfelújítási eljárások megnevezéssel stb. valamint amennyiben elemi kár következett be azt ebben a rovatban kérjük feltüntetni. 4 A gyomirtószer kereskedelmi neve és a betakarított termék megnevezése. 5 Telepítés: rizóma/ha; növényvédelem l/ha vagy kg/ha; nádaratás kéve/ha; elemi kár mértéke hozamcsökkenés %-ban vagy igazolt terméskiesés.

21 2005/29. szám MAGYAR KÖZLÖNY 1151 GN15 GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE kiállítás id pontja (év/hónap/nap) Dokumentumok adatai megnevezés 1 megjegyzés 2 1 Talajvizsgálati jegyz könyv tápanyaggazdálkodási terv számítás permetezési napló üzemeltetési vízjogi engedély számlák bizonylatok (a kiállított dokumentum nevével azonos megnevezés; valamennyi dokumentumot csatolja a Gazdálkodási Naplóhoz). 2 Amennyiben valamelyik dokumentum megsemmisült vagy egyéb ok miatt hiányzik annak pótlásának módját és idejét ebben a rovatban kell jelezni.

22 1152 MAGYAR KÖZLÖNY 2005/29. szám GN el z évi parcella azonosító(k) PARCELLA M VELÉSI ADATOK (pótlap) blokkazonosító parcella M velési adatok ideje (hónap/nap) m velet megnevezése 1 er gép neve/típusa munkagép neve/típusa kijuttatott anyag betakarított termék 2 menynyiség 3 terület (ha) gépi munkaóra kézi 1 T keállomány pótlás talajm velés (szántás tárcsázás stb.) talajjavítás m trágyázás szervestrágyázás egyéb trágyázás (zöldtrágya komposzt stb.) növényápolás (metszés ritkítás stb.) növényvédelem (gyomirtás rovaröl szer alkalmazás stb.) öntözés betakarítás m veletek megnevezése valamint amennyiben elemi kár következett be azt ebben a rovatban kérjük megnevezni (pl. aszály). Ha valamelyik fajta esetében eltér technológiát alkalmaz kérjük annak az ültetvény alapadatai táblázatban szerepl át is feltüntetni a m velet megnevezése után. 2 M trágya levéltrágya és növényvéd szer stb. esetén kereskedelmi megnevezést is fel kell tüntetni. 3 Állomány pótlás: db/ha; növényvédelem l/ha vagy kg/ha; m trágyázás: NPK hatóanyag kg/ha; egyéb trágyázás: t/ha; öntözés: m3 /ha vagy mm/ha; betakarítás f és melléktermék (sz l törköly metszési nyesedék stb.) külön sorban: t/ha; elemi kár mértéke hozamcsökkenés %-ban vagy igazolt terméskiesés t/ha.

23 2005/29. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1153 A nemzeti kulturális örökség miniszterének 10/2005. (III. 8.) NKÖM rendelete a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatásáról A Ma gyar Köz tár sa ság évi költ ség ve té sé rõl szóló évi CXXXV. tör vény 5. szá mú mel lék le té nek 21. pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a bel ügy mi - nisz ter rel és a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben a kö - vet ke zõ ket ren de lem el: 1. A szak mai tá mo ga tás ban (a továb biak ban: tá mo ga tás) a mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ mu ze á lis in téz mé nye ket fenn tar tó he lyi ön kor mány za tok ré sze sül het nek. 2. (1) A tá mo ga tás az aláb bi fel ada tok ra igé nyel he tõ: a) ál lan dó ki ál lí tás lét re ho zá sa tel jes körû fel újí tá sa il - let ve kor sze rû sí té se b) az ál lan dó ki ál lí tá sok hoz kap cso ló dó inf ra struk tu rá - lis be ru há zá sok mû tárgy- biz ton ság vé de lem c) mû em lé ki fel újí tást kö ve tõ szak mai fej lesz tés d) a tárgy évet kö ve tõ év ben sor ra ke rü lõ szak mai fej - lesz tés elõ ké szí té se e) lá to ga tó- és gyer mek ba rát mú ze u mi funk ci ók ki ala - kí tá sa (pl. ok ta tó ter mek gyer mek fog lal koz ta tók mú ze u - mi bolt ká vé zó mú ze u mok aka dály men te sí té se kö zön - ség szol gá la ti funk ci ók fej lesz té se). (2) A he lyi ön kor mány zat tá mo ga tá si igé nyét az ön kor - mány zat szék he lye sze rint ille té kes Ma gyar Ál lam kincs tár Te rü le ti Igaz ga tó sá gá hoz il let ve a Bu da pes ti és Pest Me - gyei Re gi o ná lis Igaz ga tó ság hoz (a továb biak ban: Igaz ga - tó ság) már ci us 31-éig jut tat ja el. Az Igaz ga tó ság az ál lam - ház tar tás ról szóló évi XXXVIII. tör vény 64/B. -a (3) be kez dé sé nek meg fele lõen meg vizs gál ja a tá mo ga tá si igé nye ket és nem meg fe le lõ hi á nyos igény ese té ben a be - nyúj tást kö ve tõ nyolc na pon be lül ha la dék ta lan hi ány pót - lás ra szó lít ja fel a tá mo ga tás igény lõ jét majd leg ké sõbb tárgy év áp ri lis 15-éig vé le mé nyé vel együtt to váb bít ja a Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma (a továb biak - ban: NKÖM) Mú ze u mi Fõ osz tá lyá nak. (3) A mel lék let ben sze rep lõ adat lap hoz a kö vet ke zõ dokumentumokat kell csa tol ni: a) a mú ze um alap fel ada tá val és ar cu la tá val össz hang - ban lévõ a fenn tar tó ön kor mány zat kul tu rá lis te le pü lés - fej lesz té si (me gyei ön kor mány zat ese tén az adott me gyé re vo nat ko zó te rü let fej lesz té si) és tu risz ti kai kon cep ci ó já hoz il lesz ke dõ fej lesz té si prog ra mot b) a ter ve zett fej lesz tés a ki ál lí tás hasz no sí tá sá nak vár - ha tó ered mé nye it (kö zös sé gi köz mû ve lõ dé si és gaz da sá gi ha tá sok) c) in téz mé nyi mar ke ting ter vet va la mint a fej lesz tés köz mû ve lõ dé si és mú ze um pe da gó gi ai hasz no sí tá sá nak ter vét d) fel ada tok ra le bon tott költ ség ve tést az ön rész fel tün - te té sé vel és a pénz ügyi üte me zést be le ért ve a mû köd te tés költ sé ge it is e) a tá mo ga tás alap já ul szol gá ló sa ját for rás be ter ve zé - sét iga zo ló ön kor mány za ti költ ség ve té si ren de let meg fe le - lõ fe je ze té nek hi te les má so la tát f) ki ál lí tá sok lét re ho zá sa fel újí tá sa kor sze rû sí té se ese - tén a ki ál lí tás vég le ge sí tett és el fo ga dott for ga tó köny vét va la mint a ki ál lí tás mû tárgy vé del mi szak vé le mé nyét g) épí té si mun ká val járó fej lesz té sek ese tén a jog erõs épí té si en ge délyt és az érin tett in gat lan ra vo nat ko zó 30 nap nál nem ré geb bi tu laj do ni la pot va la mint a meg - valósítandó épít mény lát vány ter vét. (4) A tá mo ga tás fel té te le az (1) be kez dés a) d) pont já - ban meg ha tá ro zott ese tek ben va la mint az e) pont sze rin ti aka dály men te sí tés ese té ben 10% az e) pont já ban meg ha - tá ro zott egyéb eset ben 30% ön rész. 3. (1) A támogatásról a nemzeti kulturális örökség minisztere dönt az általa felkért szakmai bizottság javaslata alapján. (2) A NKÖM a dön tést tárgy év má jus 31-éig köz zé te szi a Kul tu rá lis Köz löny ben va la mint sa ját hon lap ján. Ez zel egy ide jû leg a tá mo ga tás ban ré sze sí tett ön kor mány za tok és a ré szük re jó vá ha gyott tá mo ga tá si összeg jegy zé két utal - vá nyo zás cél já ból meg kül di a Bel ügy mi nisz té ri um nak. 4. (1) A he lyi ön kor mány zat gon dos ko dik ar ról hogy a tá - mo ga tást az e ren de let ben elõ írt cél ra hasz nál ják fel és az adott in téz mény a köz pon ti tá mo ga tás hoz az ön résszel együtt a tá mo ga tá si összeg nek az ön kor mány zat költ ség - ve té si el szá mo lá si szám lá já ra tör té nõ meg ér ke zé sé tõl szá - mí tott nyolc bank i na pon be lül hoz zá fér hes sen. (2) A tá mo ga tás jog sze rû fel hasz ná lá sá nak el len õr zé sét az erre kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott szer vek vég - zik és ezen túl me nõ en a NKÖM a szak mai meg va ló su lást szak ér tõk út ján fo lya ma to san el len õr zi. (3) A he lyi ön kor mány zat nak biz to sí ta nia kell a ren del - ke zé sé re bo csá tott tá mo ga tás el kü lö ní tett ke ze lé sét és ana - li ti kus nyil ván tar tá sát an nak ér de ké ben hogy a tá mo ga tás jog sze rû fel hasz ná lá sa té te le sen el len õriz he tõ le gyen. (4) A he lyi ön kor mány za tok a tá mo ga tá sok fel hasz ná lá - sá ról a tárgy év de cem ber hó 31-ei for du ló nap pal a min -

24 1154 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2005/29. szám den ko ri zár szám adás ke re té ben és rend je sze rint kö te le sek el szá mol ni. (5) A he lyi ön kor mány zat ha a tá mo ga tás igény lé sé hez va lót lan ada tot szol gál ta tott és/vagy a tá mo ga tást nem a tá - mo ga tá si cél ra hasz nál ta fel úgy azt kö te les ha la dék ta la - nul vissza fi zet ni a köz pon ti költ ség ve tés ja vá ra. A vissza - fi ze ten dõ tá mo ga tást a jegy ban ki alap ka mat két sze re sé nek meg fe le lõ mér té kû ka mat ter he li a jog ta lan igény be vé tel nap já tól a vissza fi ze tés nap já ig. 5. (1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép hatályba. (2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a he lyi ön kor mány za tok ál tal fenn tar tott mú ze u mok szak mai tá mo ga tá sá ról szóló 10/2004. (IV. 13.) NKÖM ren de let. Dr. Bo zó ki And rás s. k. a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re Melléklet a 10/2005. (III. 8.) NKÖM rendelethez... az in téz mény fenn tar tó he lyi ön kor mány zat meg ne ve zé se címe Kérelem muzeális intézmény szakmai munkájának támogatására Az in téz mény meg ne ve zé se Sa ját for rás mér té ke (ezer Ft-ban) A cél fel adat meg ne ve zé se A fej lesz tés tel jes költ sé ge (ezer Ft-ban) Dá tum:... Alá írás: jegy zõ pol gár mes ter P. H.

25 2005/29. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1155 A nemzeti kulturális örökség miniszterének 11/2005. (III. 8.) NKÖM rendelete a helyi önkormányzatok részére állatkertek fenntartására valamint mûködési felújítási és beruházási feladataira adható támogatások igénybevételének rendjérõl A Ma gyar Köz tár sa ság évi költ ség ve té sé rõl szóló évi CXXXV. tör vény (a továb biak ban: Tv.) 5. szá - mú mel lék le té nek 15. pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el: 1. E ren de let ha tá lya azok ra a he lyi ön kor mány za tok ra ter - jed ki ame lyek ál lat ker tet tar ta nak fenn vagy ame lyek állatkert mû köd te té sé re a tárgy év ben ha tá lyos leg alább 5 évre szóló köz szol gál ta tá si szer zõ dés sel ren del kez nek. I. ÁLLATKERTEK FENNTARTÁSÁRA ADHATÓ TÁMOGATÁS 2. A Tv. 5. szá mú mel lék le té nek 15. pont já ban a mû kö dé si ki adá sok tá mo ga tá sá ra biz to sí tott elõ irány zat ból az ál lat - ker tek nor ma tív tá mo ga tást kap hat nak az ön kor mány za ti tá mo ga tás ará nyá ban ha az igény lés fel té te le i nek meg - felelnek. 3. (1) A tá mo ga tást a Fõ vá ro si Ön kor mány zat ki vé te lé - vel a he lyi ön kor mány zat igé nyel he ti a tárgy évi költ ség - ve té si ren de le té ben az ál lat kert fenn tar tá sá ra mû kö dé sé re jó vá ha gyott tá mo ga tás iga zolt össze ge alap ján. (2) A tá mo ga tás az e ren de let mel lék le te sze rin ti nyom - tat vány ki töl té sé vel igé nyel he tõ. (3) Az ál lat kert mû kö dé sé re fenn tar tá sá ra for dí tott össze get alá tá masz tó ada to kat az ön kor mány zat költ ség - ve té si ren de le te meg fe le lõ fe je ze te hi te les má so la tá nak a tá mo ga tá si ké re lem hez tör té nõ csa to lá sá val kell iga zol ni. Az ön kor mány za ti tá mo ga tás össze gé nek meg ál la pí tá sa so rán a be ru há zá si fel újí tá si jel le gû rá for dí tá sok nem ve - he tõk figye lembe. (4) A he lyi ön kor mány zat a szék he lye sze rint ille té kes Ma gyar Ál lam kincs tár Te rü le ti Igaz ga tó sá gá hoz (a továb - biakban: Te rü le ti Igaz ga tó ság) tárgy év áp ri lis 4-éig nyújt - hat ja be tá mo ga tá si igé nyét. (5) A Te rü le ti Igaz ga tó ság a tá mo ga tá si igé nye ket sza - bály sze rû sé gi szem pont ból meg vizs gál ja majd leg ké sõbb a tárgy év áp ri lis 25-éig vé le mé nyé vel együtt to váb bít ja a Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma (a to váb bi ak - ban: mi nisz té ri um) Köz mû ve lõ dé si Fõ osz tá lyá nak. 4. (1) A ha tár idõ re be ér ke zett igény lé sek alap ján a mi nisz - té ri um az egyes ál lat ker tet fenn tar tó ön kor mány zat köz - pon ti költ ség ve té si tá mo ga tá sá nak össze gét az iga zolt ön - kor mány za ti tá mo ga tás egy fo rint já ra jutó elõ irány za ta alap ján szá mít ja ki amely hez az egy ség re jutó tá mo ga tá si elõ irány za tot a 2. -ban sze rep lõ köz pon to sí tott elõ irány - zat és a ki írá si fel té te lek nek meg fe le lõ igény lé sek sze rin ti összes ön kor mány za ti tá mo ga tás há nya do sa ként ál la pít ja meg. (2) Ha a he lyi ön kor mány zat a költ ség ve té si ren de le té - ben az ál lat kert mû kö dé sé nek tá mo ga tá sá ra e sze rint jó vá - ha gyott köz pon to sí tott elõ irány zat össze gét rész ben vagy egész ben nem a meg je lölt fel adat ra hasz nál ta fel ak kor az ál lam ház tar tás ról szóló évi XXXVIII. tör vény 64/B. -ának (1) és (2) be kez dé se sze rint kö te les el jár ni. (3) Ha a he lyi ön kor mány zat a költ ség ve té si ren de le té - ben e cél ra sa ját for rás ból ter ve zett tá mo ga tá sát csök ken ti ab ban az eset ben az ere de ti elõ irány zat és a tény le ge sen tel je sí tett sa ját tá mo ga tás után szá mí tott köz pon ti tá mo ga - tá si há nyad ra nem jo go sult és kö te les azt a köz pon ti költ - ség ve tés nek vissza utal ni. II. ÁLLATKERTEK MÛKÖDÉSI FELÚJÍTÁSI ÉS BERUHÁZÁSI FELADATAINAK PÁLYÁZATI ÚTON TÖRTÉNÕ TÁMOGATÁSA A pályázat kiírása 5. (1) A Tv. 5. szá mú mel lék le té nek 15. pont já ban az ál lat - ker tek mû kö dé si fel újí tá si és be ru há zá si fel ada ta i nak tá - mo ga tá sá ra biz to sí tott elõ irány zat ból a he lyi ön kor mány - za tok kü lö nö sen az ál lat kert és az ál lat ott hon lé te sí té sé - nek mû kö dé sé nek és fenn tar tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról szóló 3/2001. (II. 23.) KöM FVM NKÖM BM együt tes ren de let ben meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sí té se ér de ké - ben a mi nisz té ri um ál tal ki írt pá lyá zat alap ján tá mo ga tás - ban ré sze sül het nek. (2) A pá lyá za ti fel hí vást a Köz mû ve lõ dé si Fõ osz tály ál - lít ja össze és azt a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re (a továb biak ban: mi nisz ter) hagy ja jóvá. (3) A pá lyá za ti fel hí vást a mi nisz té ri um a hon lap ján te - szi köz zé. (4) A pá lyá za ti fel hí vás ban a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide jét úgy kell meg ha tá roz ni hogy arra a pá lyá za ti fel hí vás köz zé té te lé tõl szá mít va leg alább 30 nap tá ri nap áll jon ren del ke zés re.

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 24., szerda 62. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 40/2006. (V. 24.) FVM r. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 7. szám 2008. jú li us 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda 68. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2006. (VI. 7.) GKM r. Az áruk nak TIR-iga zol vánnyal tör té nõ nem zet kö zi fu va ro

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 14. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/11. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. MÁJUS 31. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1092 FORINT T A R T A L O M II. RÉSZ Oldal JOGSZABÁLYMUTATÓ A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor Szociológiai Szemle 2006/1, 116 128. KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN PAPHÁZI Ti bor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet H-1134 Budapest,

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 2400 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 103. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 8. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 8. szám 1218 Ft 2006. au gusz tus 10. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kor mány ren de le tek 136/2006. (VI. 26.)

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1300 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 61. SZÁM 2004. MÁJUS 28. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1970, Ft. Oldal

36. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1970, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 4., kedd 36. szám Ára: 1970, Ft TARTALOMJEGYZÉK 46/2008. (III. 4.) Korm. r. A Budapestbõl és Pest megyébõl álló térségben az egészségbiztosí

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

94. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

94. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 7., csütörtök 94. szám TARTALOMJEGYZÉK 61/2005. (VII. 7.) FVM r. A nö vény vé del mi te vé keny ség rõl szóló 5/2001. (I. 16.) FVM ren - delet

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 95 760 Ft Ára: 2389 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2006. FEBRUÁR 1. TARTALOM 5509 A

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. A tartalomból. Kitüntették a Nõi kart. Polgármesteri köszöntõ

Hírmondó. Fegyverneki. A tartalomból. Kitüntették a Nõi kart. Polgármesteri köszöntõ Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XXII. évfolyam 1. szám 2011. február 16. Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te 1992-ben Fegyvernekért, Fegy ver nek Köz szol

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

Kedves Olvasóink! 2.- 3. ol dal: A ci gány ki sebb ség. vá ro sunk ban. 9. ol dal: éj jel-nap pal. Egy ne gye di kes gim na zis ta port - ré ja.

Kedves Olvasóink! 2.- 3. ol dal: A ci gány ki sebb ség. vá ro sunk ban. 9. ol dal: éj jel-nap pal. Egy ne gye di kes gim na zis ta port - ré ja. Ára: 30, Ft VII. évfolyam 1. szám W JÁSZAPÁTI ÉS KÖRNYÉKE FÜGGETLEN havilapja W 1996. január W Új évi kö szön tô Mint az Önök or szág gyû lé si kép vi se lô je, ez úton sze ret ném az új év al kal má ból

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 9/2008. (I. 26.) Korm. r. Egyes épí té si tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 622 10/2008.

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1740 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 70. SZÁM 2004. JÚNIUS 21. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

50 év. His tó ria és em lé ke zet

50 év. His tó ria és em lé ke zet 50 év His tó ria és em lé ke zet Fogarasy At ti la A vörösvári gim ná zi um tör té ne te I. Be ve ze tés 1. Az öreg al ma ma ter 2003 de cem be ré ben e sza vak kal ve zet tem be a Vörösvári Új ság ban

Részletesebben