rcleios szerkes/iö: efbberi b i z a l o m gyermekei é e/ek irányitiák eseiekedeíomker is. születését hirdető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "rcleios szerkes/iö: efbberi b i z a l o m gyermekei é e/ek irányitiák eseiekedeíomker is. születését hirdető"

Átírás

1 1> O ÜL é v f o l y m 2. szám. Á r 20 füíér. SZERKESZTŐSÉG E S ELŐFZETÉS A R ; Egz évre Félévre 10 P. 5 P. NegyedévtEgyes szám ár 2*50 P 20 fll rcleos szerkes/ö: PATHÓ GYULA e s z t e n d ő. rt. A l p y G á s p á r. kr. kormánylötncsos, Komárom w.b. k. m e g y e v r o s polgármestere. nem gen tudnék olyn ese ményekre es e r e d m é n y e k r e rámuttn, melyek e n n e k z évnek megsmétlét ktvántös*á tennék. De M n denhtó kezéből mndent hálávl k e l ; f o g d n u n k, h á ltelt szívvel ke:; köszönetet m o n d n u n k zért ez eszten dőért s, z ebben z évben bennünket ért m e g p r ó b á l t tásokért s o r s c s p á s o k é r t. Hszen c s p á s o k edzk meg z embert, teszk lelkét célossá felvértezk z élet jövő küzdelmere. r m á t z ó-év legszebb npj, béke szeretet ü n n e p e : k r á c s o n y, z ö r ö k zöld k r á c s o n y f á rg y o g ó gyertyácská k l u d t k z elet néhány phenő np után et vsszzökkent meg szokott, rendes k e r é k v á g á sáb, m n d e n n p, e g y f o r m Az ttjév küszöbé, sz s z ü r k e s é g é b e. Az év utolsó vünk reményekke vn telve. npján megjelenk z ősz A z : várjuk, zt reméljük, Szlveszter pó, megrázz h o g y ez z esztendő m e g fehér szkállát egy esz hozz hőn várt k o n s z o l tendő smételten letűnk dácót, meghozz beteg feled t e n g e r é b e. A z év társdlom gyógyulását só npj t e r m é s z e t s z e - ezzel meghozz lelkek eg eszünkbe jutttj z békéét. elmúlás gondoltát, m e l y A z ember nemnek sze nek törvénye lól nncsen r e n c s é j e tlán z, hogy e r é kvétel, S z év utolsó n p nye vgy bűne b z l o m. ján rendszernt v s s z p l l n B z l o m egymás ránt, b tunk z elmúlt esztendőre, zlom j ö v ő ránt, melynek mot vetünk nnk e s é ttkt fátyolávl eltkrj lyevel eredményevel. előttünk g o n d o s, ég kez. Az év legsúlyosbb Oh ez b z l o m, de s o k esztendők egyke v o l t. A szor megcsl cserben vlágháború b e f e j e z é s e ót hgy nemünket, de m mégs tzenkét esztendő telt el, de bízv b z u n k j o b b szebb nnk következményet z j ö v ő b e n es mnél ngyobb elmúlt év folymán tlán cslódásunk, unná! n j o b b n éreztük, m n t vlh. g y o b b f o k o z o t t b b b Hsz vlágháború után zlmunk ez smeretlen jövő közvetlen k ö v e t k e z ő nyorú- ránt. ságot egzen termzetes Es jól vn ez gy. H n e k tláltuk, mert zzl m n - szen h tudnók mlyen s o r nknek tsztábn kellett sot szánt nekünk G o n d lenne, h o g y egy négy esz vsel, k k o r m e g t o r p n tendős vlágégt csk f e l - nánk m n d e n kdály előtt, fordulás n y o m o r ú s á g k ö megrettennénk ks bjoktól vethet. Azzl zonbn senk s földre sújtnánk sem számolt nem s s z á c s p á s o k. De z ember m o l h t o t t, hogy vlághá o p t m z m u s s l szvenkben, ború befejezét követő t mely z ember j ó s á g g y ü zenkettedk esztendő s b j - m ö l c s e, nzv bízunk j ö. n yo m o rúságg 1 1 egy e n v e n d ő n k b e n zt z álom telve. N e m gen hszem, szép köntösébe öltöztetjük, hogy sokn k v n n k vssz j ó! s vn ez gy, 'r s z z esztendőt. Hszen venket megtölf j ó s á g Komárom, gmánd-ut ÍS31. jnuár 12. T e l e f o n 61«Hrdetek ár d í j s z b á s szernt. kertestvére szeretet, z efbber b z l o m gyermeke é e/ek rányták eseekedeíomker s. A vlág Megváltójánk születét hrdető ángy legngyobb jótéteményt, b é k e s s é g e t h r d e t z e m b e rségnek. Erre m n g y o b b szükségünk vn, mnt vlh. A b é k e s s é g z lpj z lkotó munkánk, egymás m e g b e c s ü l é s é n e k, feleb rát szeretetnek lelkek nyugmánk. Ezt b é k e s séget kvánom z uj esztófídő első npján e vároc; m n d e n polgáránk, férfnk nőnek, kcsnnek ngynk egyránt, osztály, társdlm felekezet kü lönbség nélkül. H z uj esztendőben megbecsüljük egymást, h nem zokt p o n t o k t keressük, melyek súrlódásr lklmsk, h nem zokt, melyek k ö z e lebb hoznk egymáshoz b e n nünket, h céljnk eléré ben kezet f o g v, vállvetett munkáv f o g u n k dolgozn, zt hszem, hogy z év b o l d o g b b, e r e d m é n y e k ben gzdgbb, szebb j o b b esz, m n t v o l t z A d j z sten, hogy úgy legye Httel, t 3. KADÓHVATAL: K é z r t o k t nem d u n k M e g j e l e n k m n d e n szombton. U j Komárom, bzlomml A z u j év első peree álló m, s eleünk k ü s z ö b é n, ho l e zárjuk z elrríult esztendő mn den e m é k e t s felkzülünk z uj útr, z uj e s z t e n d ő átélére. A j ó gzd lyenkor mérleget e s n á l, jo es b s o r s tpsztl tt ö s s z e g y ű j t s z o k t n u l s á gt v - z mgávl z uj évre. vssz. meg k e l! tlálnunk e g y m á s t z é t t ezen ;! o m á s á n, h o g y n y tott s z e m m é! látv m e g s m e r j ü k, s z e r e s s ü k, becsüljük t á m o g s suk ö n m g u n k t, e g y m á s t. M n den s z é t h ú z á s t, m n d e n e l l e n t é tet félretéve, keresztény htünk prncs szernt, s z á r m z á s b e l, v g y o n, f o g l l k o z á s rngbél, nemzet íeekezet k ü l ö n b s é g nélkül gzán testvéreknek kell éreznünk m g u n k t, s vállvetett munkávl, ö s s z e t r t á s s l, sze retet j e g y é b e n kell gyekeznünk mgunk, embertársnk, köz s é g e n k, megyénk d r á g m g y r Hzánk s o r s á n segten. A Komurommegye Hrp meg ndításává e nemes eszméket rt z á s z l j á r. H t t e l ndítottunk ú j s á g o t, mert ugy éreztük, h o g y v á r o s n k, vármegyének szüksége vn e sjtóorgánumr. Httel d o l g o z t u n k z elmúlt esztendő ben, mert m n d e n m u n k á n k t ktűzött cél vezérelte. N e m szeretünk mgunkról beszéln. N e m szeretjük h n g o z ttn feldtot, k ö t e l e s s é g e t, melyet sjtó képvsel, s nem szeretjük f e l s o r o l n z e r e d m é nyeket, következményeket, mely hírlpt ás nyomán f k d. H t t e l d o l g o z u n k, mert m u n válllkoztunk. Város é s rlus' e m b e r e g y ránt, bármly súlyos terhet c p e l, h l d n kr, t u d n kívánj z élet m n d e n eseményét. N é l külözhetetlen m már z ú j s á g m n d e n n p e l e t ü n k b e n. Az ese mények t ö m k e l e g é b e n egy n p g sem lehetünk m e g sjtó s z o l glt nélkül. kár ; A Komárommegye Hírlp K o m á r o m v á r o s megye m n den érdekét, m n d e n közügyét h v e n s z o l g j. A vros f e j l ő dét, p r, kereskedelm, k u l t u r á l t éleének előmozdításáért d o l g o z k, megye m n d e n m e g mozdulását é b e r f g y e l e m m e l k í sér s otí v n, h o l j ó ügyet e l ő b b r e kell v n n. N e m k c s nyeskedk, nem s z e m é l y e s k e d k, pró, önző érdekek nem vezetk. Hggdtn, komolyn közér dek szempontjából becsületes ősznteséggel mgsbb, fno m b b lelkérzékkel, tszt l á t á s sl k v n hú k r ó n k á s l e n n. M o s t, mdőn z ö s s z e? mgyr embernek számtln g o n t es bj z osztályrze, A z ú év k ü s z ö b é n olvsó m k o r nemzet m n d e n r é t e g, k ö z ö n s é g ü n k elé állítjuk m é r súlyos nehézségekkel küzd, á l -! leget- ítéljenek! í n o s j >gos eégüe*de..*ég, \ M bzlomml várjuk z elkesered ül meg lelkeket, ítéletet. H t m k, mellyel d J g o z -

2 Komárommegye Hrlp jnuár 3. tutk, bzlmt d. Bzunk olvsó közönségünk megértében, szeretetében. E bzlom erőst. Ez d tovább munkár kedvet. E bzlmt d ktrtást, hogy nehéz gzdság körülmények közt lpunkt fenntrthssuk. E bzlom zonbn bzlmt kér olvsóközönségünktől s szeretetet, támogtást várv lpunkkl szemben. A lp erősöde köz, z olvsó tábor jvát szolgálj, terjesztét tehát z olvsónk s elő kell mozdítn. Mnden eszközzel ngygyá kell tenn Komárommegye Hírlpot! E httel, bzlomml várjuk szebb jobb jövőt s e bzlomml kívánunk boldog új esztendőt. Ur- nő dvtckkek, posztó, szövet, vászon rövdáruk, vlmnt mnden e szkmáb vágó ckkek legolcsóbbn kphtók 25 éve fennálló H j n l O s z k á r cégnél Komárom, gmánd-ut 18. Utolsó est Társdlm z ó-évben. összejövetelek Szlveszter-estén. Hgyományos Szlveszterkor z emberek sok np gondtól, élettehertöl, bjtól meneküln kívánnk. Egy perere tehát száműznek mndent, s z év utolsó órát vdámn ünnepük meg, jo hngultbn kívánják átlépn z újév köszöbét. Csládok, jóbrátok keresk meg egymást, hogy kedélyes társságbn töltsék Szlveszter estét. Társdlm egyesületenk pedg esláds összejöveteleket rendeznek, hogy nemes szórkozásbn együtt trtsák tgjkt kedélyes est keretében bucsuztssák z ó-évet köszöntsék z új esztendőt. A Komárom Társskör esláds táneestélyt rendezett Szlveszter-estén. Szép számbn jöttek össze tgok vdám hngultbn együttmrdtk hjnl órákg. Az estély nyg eredménye z nségkcót szolgált. Belépődíj nem volt, önkéntes dományokt Vetsey Edéné népkonyh jvár szedtek. A Kör elnöksége teljes bevételét pengőt, melyet rzletezve s közlünk, átdt Szocáls Mssótársultnk. Szlveszter est kedves hngultánk tükörképe volt Komárom Református fjúság Leányegyesület műsoros táncestélye z prtestület Székhzábn. A műsoron szépen szerepelt z fjúság egyesület dlárdáj Sulcsk Ljos pénzügy főtnácsos vezetével, továbbá Borz János ügyesen elődott monológjávl Sur Lenke, Krsy ly, Frks Mrsk gyönyörű mgyr táncvl. A kedves elődást tánc követte, mkor s termet zsúfolásg megtöltött közönség jókedvben reggelg mrdt együtt. A Helyőrség Altszt Ksznó zártkörű csláds összejövetelt rendezett sját helysében, hol szntén vdám volt hngult jókedvvel fogdták z újévet. A komárom munkásság Mlch-féle vendéglőben töltötte Szlveszter estét, megsmételték krácsony másodnpján rendezett műsoros elődást. A Flmszínházunk s kedves szórkozássl emelte szlveszter hngultot. Ngy tömeget vonzott gzdgon összeállított műsor e npr engedményezett olcsó helyárk. Sokn cslódottn távoztk pénztártól, mert nem kphttk már jegyet, s így nem nézhették meg z elődást. Melkovcs M hály moztuljdonos kcgttó, vd'án estről gondoskodott. Műsorán csup vígjáték szerepelt. Élvezettel nézte közönség s ktűnő hngultbn távozott onnn. A vdék s kvette rzét Szlveszterből. Ttán Tóvároson több társdlm egyesület rendezett összejövetelt, Szőnyben vsutsok, Ngygmándon z proskör, Ácson Sportegyesület s mnden községben egyegy egyesület jólskerült évzáró összejövetelt trtott. Az emberek közül sokn ébren várták be z új év első percét, mely szépen, fehéren köszöntött be. Az újév reggelén szállt csllogó hópehely, frss, tszt hóréteg borított tájt. A hvs légben ím megcsendült hrng hívó szv, hogy z év első npján mndenk z stenhez forduljon, s tőle kérjen szebb, boldogbb új esztendőt. Mlyen gzolvánnyl lehet szomszédos forglombn htárt J ó b ú t o r t Lőwv-né átlépn december 28-án lépett életbe m. kr. pénzügymnszternek sz. rendelete, mely htárszél utokmányokról rendelkezk. A rendelet háromféle átkel gzolványt rendszeresít: úgymnt 1. lklm utlpot, 2. htárszél utgzolványt 3. brtokos utgzolványt. 1. Alklm utlpot z év bármely npján nnyszor lehet gényeln, hányszor nnk génybevételére szükség áll elő. gényle személyesen szóbelleg történk. Az lklm utlp z génylő áltl felmuttott helyhtóság bzonyítvány lpján állítttk k. A helyhtóság bzonyítványt, mely tuljdonos személydtt nnk megállpítását trtlmzz, hogy kállítás előfeltétele tuljdonosnál fennállnk-e vgy sem, z génylő lkhelye szernt lletékes község elöljáróság állítj k 1 év dőtrtmr. A kállítás díjtln, bzonyítvány bélyeg- lletékmentes. H helyhtóság bzonyítvány d- j ó l v e h e t Gr. TSZA STVÁN-TÉR 5. Bútort Komárombn lkásár szállítj. Kedvező fzet feltételek Kérjen díjtln jánltot. tbn egy éven belül bármlyen változás áll be, zt meg kell ujtn. Az lklm utlp bélyeges lletékmentes, kállítás díjtln. A kállításhoz m. kr. pénzügymnszter áltl rendszeresített nyomttványt kell hsználn. A nyomttvány előállítás költségét, mely 20 fllért tesz k, z génylő vsel, komárom htárátlépnél zonkívül 30 fllér pótlletmény s fzetendő. így z egyszer átkel 1931-ben s 50 fllérbe kerül. A m. kr. állm rendőrség működ területén lkók rzére rendőrkptányság, ks- ngyközségekben, vlmnt z ezek területén lkók rzére járás főszolgbíró gykorolj kállítás jogát. Vámőr prncsnokságok s állíthtnk k lklm utlpot zoknk személyeknek, kk őrskerületükben fekvő oly ks- vgy ngyközség területén lknk, mely állm rendőrség működ területet nem képez, vgy melyen járás főszolgbíró nem székel. 2. Htárszél utgzolvány gényle szóbelleg történk. génylkor hteltérdemlő módon gzoln kell z gényjogosultsg fennállását, (vgys hogy z llető génylő megállpított htárkerület állndó lkos) be kell jelenten htárátlép okát, végcélját, kíséretében átlépő gyermekek nevet, hsználn kvánt htárátlép utvonlkt, htárvonlon rendszeresen átvnn szándékolt álltokt, eszközöket, stb., továbbá be kell szolgálttn egy ujbb keletű fényképet, mely z génylőt könnyen felsmerhető módon egymgábn ábrázolj. A htárszél utgzolványt november 1. december 15. között kell gényeln. Kállítását ks- ngyközségekben járás főszolgbíró, m. kr. állm rendőrség működ területén pedg rendőrkptányság eszközl. A kállításhoz hsznált nyomttvány költségét, mely 30 fllért tesz k, z génylő vsel. A htárszél utgzolvány bélyeges lletékmentes, kállítás djtlln. Komárom htárátkelre szóló htárszél utgzolványok után 10 pengő pótlletmény fzetendő. 3. A brtokos utgzolvány gényle szóbelleg történk. Az génylnél hteltérdemő módon gzoln kell z gényjogosutság fennállását brtok fekve szernt lletékes ktszter község elöljáróság áltl kállított Htóság bzonylt-tl mesgyevgy htrbrtokos (bérlő) mvoltot. A brtokos utgzolványt mnden év jnuár 1. február 15. kőzött kell gényeln. Érvényes egy gzdság esztendőre márcus 1-től következő ev február végég szól. Bélyeges lletékmentes, káltás díjtln. A nyomttvány költségét, mely 50 fllért tesz k, kérvényező vsel. Azonkívül komárom vszonyltbn 10 pengő pótlletményt'kell fzetn. Az utódállmokkl kötött htárszél egyezmények lpján rendszerest rendelet htárköz összejöveteket, melyeket mnden hrmdk hónpbn kell trtn rendkívül esetben mndg, hányszor zt hlsztást

3 1931. jnuár 3. Komárommegye Hrlp. 3. oldl. A ptl mhrdzs g- H t e l k é p e s Ö n? Komárombn A k k o r n e m lehet g o n d j, h b e k ö s z ö n t ö t t ú j e s z t e n d ő l k l m jándék tárgyt h o l szerezze b e. ;z- s k, l- er z 50 m tén en, -ók ró rttlk így k, kögy em ny nk. on tsg f h l _ ; be >kät, lepo än kt, ät*szkell letü ylöt n es hlber kell 3 f ~m eten esz:nät } 30 sel. djesre lyok f Hrny. nz don tság vese köz- tott gyen!ányt rur rvédőre ő év díjégét, írvé>máengö Ötott pján tár'eket kell tben ztást yu m ű U ors- es ekszen K o m á r o m, gmánd-út 12. legkényesebb gényeket s kelégítő, o l c s ó b b k é s z p é n z rk mellett t e l j e s változtbn leg s z ü k s é g l e t é t fedezhet órák, é k s z e r e k, r n y, ezüsl é s e h n ezüst dísztárgykbn, v l m n t ezüst l p c c e v ő e s z k ö z ö k, s p o r t es v e r s e n y c k k e k f o l y ó s z á m l h t e l r e s! sőrendű ó r - é s é k s z e r j v í t ó m ű h e l y s j á t v e z e t é s e m mellet. Ó V Á S! N e üljön l e l házló ügynököknek vásárpjjon nyílt árusítás üzlethelységben, m e r t ez bztosíték, h o g y jól lesz k s z o l g á l v. É k s z e r jólétben ékest, szükségben ksegt. nem tűrő k ö l c s ö n ö s é r d e k ű k é r d é s vgy úgy s z ü k s é g e s s é tesz. Ezeknek céljuk rzben jó szomszéd vszony ápolás, k mélvte, r é s z b e n két állm k ö z ö s é r d e k e n e k htárszél h t ó s á g o k es szervek összmüköst utján vló v é d e l m e e l ő m o z d í t á s es b z t o s í t á s. Mndenesetre közönség rzere s o k k l e l ő n y ö s e b b lett voln, h rendelet m á r n o v e m b e r b e n m e g j e l e n k, m e r t így egy évg kell várn, míg h társzél utgzovány gényelhető lesz. Vdék városok együt tesen krják megépí ten 30 város vízművét. B e n n ü n k e t n g y o n s e r d e ke m n d e n k é r d é s, m e l y vzmü e : e s t é s é n e k tervével f o g l l k o z k. E r d e k e, mert félő, h o g y túlsó u l d l l! t e s t v é r v á r o s u n k k l rövd dőn belül n e m v á m, h n e m v z háborút f o g u n k v v n. M n t értesülünk, t ú l s ó Komárom vz szolgálttást k o r l á t o z n, s ö t vég leg be k r j s z ü n t e t n, h évre v s s z m e n ő l e g rég 40 cseh f l l é r e s á r h e l y e t t 1 cseh k o r o n á s á r b n m e g nem tértjük z e l f o g y s z t o t t vzet. M u l t közgyűlünk j o g t tn k ö v e t e l é s ü k e t hág döntő b í r ó s á g elé k í v á n t terjeszten, s íme felelet rá z e r ő s z k, f e n y e g e t é s, s z esetleges v z szolgálttás beszüntete. Sürgős é s g y o r s kormány d p l o m á c b e v t k o z á s t kell kér nünk túloldl f e n y e g e t ő z é s s e l s z e m b e n, m e r t lehetetlen, h o g y tűrhessük legksebb vzkorlátozst, s nyugocrtn nézzük, h o g y egy s z é p n p o n vzet s b e szüntessék. A d d g, s m í g t ú l s ó félt jobb belátásr bírhtjuk b é k é s m e g e g y e z é s útját velük m e g t l á l j u k, egy p l l n t r sem s z b d e l o d á z n m á s k kérdt, z önálló vzmü létesítének n. : g ; h r J e r e j ü ügyét. Örömmel é r t e s ü l ü n k, h o g y vdék v á r o s o k k o n g r e s s z u s á nk központ ntéző bzottság tervezetet d o l g o z o t t k é s n y ú j t o t t át k o r m á n y n k, m e l y b e! : 30 vdék város vízvezetékének é s c s t o r n á z á s á n k együttes m e g építe f o g l t t k, s e m u n k á l t o k n e m kerülne t ö b b e, 40 mlló p e n g ő n é l. Ezt z ö s s z e g e t e g y ü t t e sen felveendő külföld k ö l c s ö n n e l kívánná bztosítn vdék v á r o s o k s z ö v e t s é g e s fedezetül z é p í t e n d ő vízvezeték jövedelmét kötnék k. Vájjon 30 vdék város bn szerepelünk-e m s? Vájjon 30 létesítendő új vzmü terve zetben o t t f e k s z k - e m vzmü tervünk s? M e g v g y u n k g y ő ződve, h o g y v á r o s u n k p o l g á r m e s tere m n d e n téren s e r é n y e n d o l g o z k v á r o s u n k j ö v ő j é n e k képí tén, s fgyelmét n e m kerülte k vdék városok k o n g r e s s z u s á n k t e r v e s e m, ngy, széles befolyás érvényesüln fog vdék v á r o s o k k o n g r e s s z u s á n k k ö z p o n t bzottságánál s, s g v r e m é l j ü k, h o g y h ne tlán n e m s z e r e p e l n é n k 30 v á r o s között, u g y pótlólg tervezetbe m s bekpcsolhtók leszünk. Nem reklám, de vlóság, h o g y ngyskerű n g y b n v é t e lem folytn tudthtom t. vásárló közönséggel, hogy olcsó ú j é v vásárt rendezek, m e l y n e k k e r e tében eldásr kerülnek : lm, mndrn, dó, mzsol, füge, mndul, szloncukor, Lkőrök, konyk, r u m, b o r. Az t t h r d e t e t t á r u c k k e k b ő l tsztelt vevőm m á r előre m e g g y ő z ő d h e t n e k, h o g y kev p é n z ért o l c s ó á r k o n vásárolhtnk. KRAMER SÁNDOR ü s z e r - es c s e m e g e k e r e s k e d ö n é l K o m á r o m,! g m á n d - u t 12. dőzött. Nem mndennp vendégek érkeztek v s á r n p délben K o m r o m b. Appony H e n r k gróf társságábn hndu fejedelmek k m r á j á n k kncellárj, P t l nd trtomány urlkodój, Bhupndár Sngh mhrdzs k l e n c e d k f e l e s é g é v e l é s fávl huszonkét esztendős trónörökös főherceggel egy órát dőztek nálunk s nnen Budpestre utztk. A mhrdzs L o n d o n b n v o l t z n d l k o t m á n y t e r v e z e t konferencáján, melynek végez tével s z e r d á n éjjel Budpestre érkezett, hogy fővrosunkt, m e l y e t ezelőtt két e s z t e n d ő v e l, látogtás lklmávl nnyr megszeretett, smét m e g t e k n t s e. Európ utján kíséretében vele jöttek: két felesége, f, k é t leány, k é t udvrhölgye, o r v o s, ttkár, s z e m é l y e körl m n s z tere, k n e m t o g r f u s é s k é t u t nlrsl é s s z e m é l y z e t. A szentestét B u d p e s t e n töltötte, m j d pén tek reggel e g y k ( k l e n c e d k ) f e l e s é g é v e l, fávl, két kísérőjével cseh területen lévő Ngv p o n y r, gróf Appony H e n r k b r tokár utzott, h o l mhrdzs tszteletére h t l m s v ; ; d d s z n ó Vt.üásztot rendeztek. G r ó f Apony H e n r k u g y n s néhány évvel ezelőtt ndábn járt, s o t t néhány n p g m hrdzs v e n d é g e v o l t. A z ő v ztjét dt m o s t vssz B h u p n dr Sngh mhrdzs. Az n d fejedelem híres s z e n v e d é l y e s v d á s z. Európ útjár vdászfegyveret s m g á vl hozt n g y p o n y v dászton fnommvü v d á s z f e g y verével ktűnően d o l g o z o t t, négy ngy é s egy k s e b b v d k n t e j tett e l. A jól skerült vdászt után v s á r n p délben négy h t l m s utó hozt át h t á r o n B h u pndr Sngh mrdzsát kí s é r e t é t. Vsút vendéglőnkben étkeztek s várták két ó r 14 perces g y o r s v o n t o t, m e l y fél ór k é s é s s e l f u t o t t be. Egy vdszkrándulásnk k ö s z ö n h e t j ü k tehát, h o g y K o m á r o m b n láthttunk n d m h rdzsát, t u r b á n o s h n d u f ő h e r ceget, európ b u n d á b n e l e g á n sn öltözött p c l á b u, z o r r á b f u r t drágkővel ékesített k r e o l b r n délázs f e j e d e l m szszonyt. Az n d fejedelem m é g n é h á n y n p o t B u d p e s t e n töl tött, h o l tszteletére M g y r o r szág kormányzój e b é d e t s d o t t. S z e r d á n u t z o t t el f ő v á r o s u n k b ó l. E l ő b b Prágát t e k n t m e g, mjd P á r z s b n tölt néhány npot, s onnn L o n d o n b ut zk vssz, h o l h o s s z b b d e g mrd. prtestületek reform járól szóló törvény tervezet. Az prtestületek n e m s o y rég erős m o z g l m t ndítot tk K é z m ű v e s Kmr létesí te é s felállítás é r d e k é b e n. Ez B o r t, búzát, békességet, Fát, füvet, feleséget, Tányérodbtyukot kppnt, Ngymosáshoz ALBUS [szppnt! ALBUSB. U. É. K. szppngyár. országos megmozdulás ered ménye zt ngyfontosságú t ö r vényjvsltot, melyet m o s t t e r jeszt z o r s z á g g y ű l é s elé k e reskedelemügy m n s z t e r. z prtestület reformr vontkozó törvénytervezet u g y n s felállítj z prtestületek k ö z p o n t szervét, mely Kézműves Kmrát hvtott pótoln. A k ö z p o n t szerv tujdonképen n e m.esz m á s, m n t z ö s s z e s p r testületek központ dmnsz tráló félhvtlos testülete, mely k e r e s k e d e l m mnsztérum f e n h t ó s á g ltt k s p r k é r d é seket mnsztérum elntézre n t é z k e d é s r e eőkzt. Az prtestületek k ö z p o n t szervének meglkítás tehát végleg m e g o l d j z p r t e s t ü l e tek vtás kérdét. Az új t ö r v é n y tervezet s z e r n t létesítendő központ szerv független z pr kereskedelm kmráktól, z o k u t o n ó m á j á t n e m sért. Krbolták mozpénztárt. Krácsony másodnpján, z utolsó elődd* ltt zrevétlenül zúzt be pénztárblkot z smeretlen betörő. Rendőrenk még zon éjjel Ttán elfogták tolvjt. Krácsony másodnpján este vgn pergett f l m m o z b n. A változtos, kedves s z ó rkozást nyújtó utolsó e l ő d á s végén m o z p é n z t á r o s s p k o l n kezdett. K s fekete t á s kájáb berkt pénzt, j e gyeket, bélyegzőket, rtokt, Mjd letette k é z t á s k á t z sztlr, leeresztette pénztár blkát, hogy ö s élvez hessen v l m t z e l ő d á s b ó l, bezárt pénztárszobát, be m e n t nézőtérre, leült z j t ó mellett páholy épen üresen m r d t székére. N e m s o k á g nézhette z o n bn gyorsn pergő f l m e t, mert bátyj, m o z t u l j d o n o s r d t n jött be, h v t k. M e g rémülve áttt... p é n z t á r b lk betörve, f e k e t e t á s k

4 V 4. old. Kontárommegye Hírlp jnuár m JT pénzzel együtt eltűnt, vlk elvtte. Az ügyeletes rendőr gyorsn cselekedett. Mérlegelte helyzetet, gyekszkteljes vlágosságot deríten z eset mnden körülményére. Bcsány János rendőrfelügyelő helyettes meghllgtott mndenkt, érdekelte őt mnden, m betörő nyomár vezethetett. így terelődött fgyelem egy degen férfr, kt Melkovcs Jolán élethűen rt e. Elmondt, hogy látott egy lcsony termetű, szürke posztó, brn prémglléros, télkbátos férft, k benézett mozb honnn néhány perc múlv elment. A moz mellett vendéglős, vtéz Mzáros s megerősít személyleírás! közölte, hogy ugynezen férf ott járt nál, rendelt egy sprccert, mt meg sem vott egzen, z árávl pedg ellógott. A szürke kbátos degen zonbn nncs sehol. Erre Bcsány rendőrfelügyelő helyettes hvtás tudtábn zonnl kerékpáros rendörökkel értesítette z őrszemeket, híd vsutőrséget, hogy éberen ügyeljenek leíráshoz hsonló egyénekre. Így kpott gyors értesítt betörről vsúton ügyeletet teljesítő rendőrség s. A vsutörség prncsnok.smon stván rendőríelügyelőhelyettes tovább nyomozás érdekében szolgáltbn levő vsuttsztet kereste meg, felkérte, hogy telefonon szomszéd vsút őröknek állomásoknk dják le leírást, s hívják fel vonlon szolgálttevő vsutsok fgyelmét, z esetleg rr menekülő körözött egyénre. Smon stván rendőrfelügy elöhelyettes ntézkedének nem sokár meg s lett kívánt eredménye. Rövdesen megállpították, hogy szürke kbátos ember Almásfüztő állomás kkerülével Tt felé megy s Bánhdán át Székesfehérvárr kr utzn. Erre Smon stván rendőrfelügyelő helyettes, Kovács stván rendőrtörzsőrmesterrel z kkor ndulófélben levő éjé kétórás személyvontr ugrottk, gyors elhtározássl Ttár utztk. Tt állomás előtt lssított már személyvont, mkor két derék rendőrünk, kk állndón fgyelték z utt, zrevették, hogy leírás lpján keresett degen vsút úttest mellett szld, nylván zállomást, gyekszk elérn hogy felszállhsson vontr. Ttán megvárták, mg z degen elhelyezkedett vontb, s zután trtózttták le. A letrtózttásnál tényleg megtlálták tolvjnál mozpénztár két np bevételét 382 pengő 20 cseh koron própénzt, így nem tgdhtt le szerencsétlen gztettét. Másnp reggel, rzletes khllgtásnál megállpították, hogy Szkács Józsefnek hívják, 30 éves, székesfehérvár lkos Hegyeshlmon kpott kényszer útlevéllel jött Komáromb, hogy nnen Székesfehérvárr menen. tttrtózkodás 1 ltt, hrtelen elhtározássl követte el bűntettét. A tolvjt rendőrség átdt győr kr. ügyzségnek, hol vzsgált fogságb helyeztek. Melkovcs Mhálynk kár nem lett, mert pénze, táskáj pró dolg megkerültek. FLMSZÍNHÁZ Komárom. Kun Mkíós-u. Jnuár 4-én, vsárnp 4, 615 fél 9 ór kezdette! szenzácós műsor A P A C S O K drám 8 felvonásbn. Vzbenhgyott menysszony 7 felvonásos vgjáték. Mgyr hrdó! Jnuár 6-án, Vízkeresztkor ö1 5 fél 9 ór kezdettel (A bőrcsuklyás) regényes tört. z nkvzícó korából 10. felvn. Főszerepben : Bánky Vlm, Ronld Colmn Lukács Pál. Cocó z elvrázsolt kstély 8-án 1 felv. Csodprplé 2 felv. csütörtökön negyed 7 fél 9 órkor A csk felnőtteknek szökevény 10 felvonásos vlágflm. Óvkodj nős férfktól vgjáték 7 felvonásbn. Jegyelővétel. e r d ő s Rendes helyárk. boldog újévet kvn József üzletfelenek, megbízónk, budpest, h r d e t ő rodáj teréz-kőrut 35. telet: Üzletáthelyez. Tsztelettel értesítem n. é. közönséget, hogy Komárombn z Erzsébet-téren 30 év ó* fennálló f o d r á s z üzletemet, gmánd-ut 5. szám lá helyeztem át, ho teljesen újonnn, hygenkusn m gényeknek megfelelően rendeztem be. Komárombn eltöltött 30 éves üzlet multm grnc rr, hogy tovább támogtást kérjek. Boldog újévet kívánv mrdtm teljes tsztelettel Rezbár Pál fodrász. ts A tnítók nyílt levele. A Mgyrország Tnítóegyesületek urszágos Szövetsége nyílt levelet ntézet mgyr kormányhoz, z országgyűl két hzhoz mgyr társdlomhoz. A nyílt levélben íermenyjárndóságos tnítók sérelmenek orvoslását kérk. Négyezer olyn tnító vn Mgyrországon mondj Nyílt evé -, kí kk már három év ót nem kpják meg törvényben bztosított" járndóságukt, pedg mátöbb' ízben felhívták erre trthttln helyzetre z lletékesek fgyelmét. Példákt sorol föl Nyílt levél* terményjárndóságos tnítók veszteségeről, melyek 1 főleg z állm áltl megállpított buzértékből szármznk. A tnító jvdlmknál ugyns pengővel jön számításb búz m s, holott tnító hely vszonyokhoz mérten, néh csk 10, legföljebb pengővel értékesíthet búzát, tehát több mnt 50 százlékos veszteséget szenved. Ennek orvoslását kérk tnítók Nyílt levele", melyben bíznk mgyr kormány bölcsességében, törvényhozás két házánk tszteletet prncsoló erejében bznk mgyr társdlom megértő jóságábn s. Komárombn december hó 23-n volt V. smeretterjesztő elődás, mey lklomml Ztz Gusztáv testnevel felügyelő értékes trtlms elődásbn z egzségre s mélyen khtó modern testnevel fontosságát smertette meggyőzően. Megnytóul Levente fuvószenekr jászkun ndulót játszott tsztán szép együttesben. Mjd Kthy Rózsk szép szvltávl Édes Kálmán pedg mélyen átérzett, htásosn elődott melodrámájávl, meyet Bschoff Géz rk. krngy tőle megszokott precztássl ksért, tették változtossá műsort. A Levente Zenekr kedves népdlegyvelegje után Ljos Mgd szvlt zárt be z elődást. December hó 30.-án smét népművel elődást trtott Komárom Népművel Bzottság. Kssé hosszú volt műsor s így nem emelkedhetett kellőleg k műsor számok mottój, dr. Vrg M. Mhály v. tsztorvos egzségügy elődás. Az eödás célktűzének! tárgy fontosságánk szemelöü * trtásávl mndvégg értékes trtlms elődás hngultánk kellett voln urln z egz estét, Nem szbd közönség türelmét végletekg fokozn egy két fél órás elődás trtásávl. Erkölcs eredmény elére érdekében emeljük fel szvunkt, mkor elsmerjük dcsérjük jó eredményt, de kötelességünk rámuttn hbákr s. Tmsek Duc bájos, mélyen átérzett, jól elődott szvlt vezette be műsort. Köszler Ferenc Trunner Mhály hegedűn játszottk duót, mjd Vrg Mhály dr. trtott meg ngyon szépen felépített egzségügy elődását. Vtéz Horváth Kálmán melodrámát szvlt, Bschoff Géz zongor kísérete mellett, mely után Ember küzd bízv bízzál" egzségügy flm került bemuttásr. A flmjáték után Kthy József felolvsás következett. Márton Etelk tömör hngjávl, gyönyörű szép énekével rtott szép skereket. Végül Kthy Rózs élénken elődott monológj Kösztler Ferenc, Trunner Mhály hegedű duój zárt be klencedk elődás műsorát. Alsógll. Sztnkovcs Ljos g. tnító vezete mellett működő elődássoroztábn dr. Szemző Kázmér körorvos trtott egzségügy elődást. Jávor Antl tnító dpoztív képeken mgyrázt légy áltl okozott fertőzeket. Sztnkovcs Ljos g. tnító céh rendszerről trtott elődást. Szépen szvlt Kráml József, Obermer Schlégl János. Mnden elődás után okttó dpoztv flmek lesznek bemuttv. Felsőgll községben legutóbb elődást dr. Pásztor József trtott. Ezemnn György Veszely József szépen szvltk Uhlyrk lonk kedves monológot, Tremmel Antl Vrg Terusk párosjelenetet dtk elő. A tóváros Szbd Egyetem legutóbb elődój Ngy ref. htokttó volt. Elődásánk tárgy Szereteten épített uj generácó" volt. A kedves elődót melegen ünnepelte közönsége elődás nyomán crk egy órás vt estély következett, mely sok okos megszívlelendő gondoltot hozott felszínre. Tt. Elődó dr. Vrágh Elemér járás orvos volt, k fertőző betegségekről trtott gen tnulságos elődást. Vrágh doktor elődását gen sz^reu hllgtóság, z elődót mégs rtkán vn lklmunk hlln. A Polgár Olvsókör zenekr Bód József krngy vezete mellett több zeneszámot dott elő, melyek gen élvezetesek kedvesek voltk. Cserpes Ankó átlgon felül jól szvlt, többsz r szeretnénk hlln. Lndenberg Mklós Czúh Mrsk ügyesen szvltk. A Mgyr Vöröskereszt Egyesület okttóflm]- - nek bemuttásávl ért véget z elődás. Ttbányán népházbn jnuár hó folymán trtndó népművel elődások sorrendje: 1. Jnuár 7-én, A mgyr sport múltj jelene. Elődó: Frksdy József, bánymérnök. 2. Jnuár 14-én, Lég gázrámdsok. Elődó: Tlesch Alfréd bnyfőmérnök. 3. Jnuár 2!-én A lég- gáztámdások ellen védekez. Elődó: Tlesch Alfréd bányfőmérnök, 4. Jnuár 28-án. A rheum. Elődd:Szrély Antl főorvos. Meghívók, esket, eljegyz lpok, névjegyek mndennemű nyomttványok kvtelben HACKER kzülnek. DEZSŐ könyvnyomdájábn Ízles Komárom., gmánd-ut 12. Telefon 61.

Felelős szerkesztő: Alapy Gáspár m. kir. kormány. főtanácsos, polgármester nyilatkozata. A munkanélküliség. nyomó része a n y a g á r, a m u n k a

Felelős szerkesztő: Alapy Gáspár m. kir. kormány. főtanácsos, polgármester nyilatkozata. A munkanélküliség. nyomó része a n y a g á r, a m u n k a I L é v f 0 l y m 4 1 s z á r 20 fllér. m ELŐFIZETÉSI Eg évre 10 P. 5 P. Félévre Megjelenk ÁR : Egyes szám ár 2*50 P. 20 f). Felelős szerkesztő: PTHÓ Komárom, Igmánd-ut GYUL szombton.! Kézrtokt Munknélkül

Részletesebben

Á r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

Á r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: 04 Á r 20 fllér. ~.. ytép - K o m á r o m, 1929. n o v e m b e r 2. mvum v h, * u. v n u v f««m M m m m m n ELŐFZETÉS! ÁR : 10 P. Nnredévre 2-50 P. Egész tv re Egyes szár ár 20 fül. v/ 4 Féévre Megjelenk

Részletesebben

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f o l y m 6. s z á m. Wk ~m Félévre K o m á r o m, 1930- f e b r u á r 8. * ELŐFZETÉS Egz é v r e r 20 fllér. 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s szám á r Megjelenk mnden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 2*50 F. 20

Részletesebben

FelelŐS szerkesztő: ha üt az óra, ott leszünk újra mindannvian és visszaszerezzük

FelelŐS szerkesztő: ha üt az óra, ott leszünk újra mindannvian és visszaszerezzük «. évfolym 21. szám Ár 20 fllér. Komárom, 1930. május 24. ELŐFZETÉS ÁR : Egz évre 10 P. Negyedévre 2*50 P. 5 P. Egyes szm ár 20 fül. Megjelenk mnden szombton. FelelŐS szerkesztő: BECSKÖ JÓZSEF SZERKESZTŐSÉG

Részletesebben

A vármegyei inségenyhitőakció

A vármegyei inségenyhitőakció H. évfolym 47. szám Ár 20 fllér. Komárom, 1930. november 22. ELŐFIZETÉSI ÁR í SZERKESZTŐSÉG ES KIAD HIVATAL: Egész évre 10 P. Negyedévre 2-50 P. Felelős szerkesztő: Komárom, ígmánd-u 12. Telefon 61. Félévre

Részletesebben

Mátrix-vektor feladatok Összeállította dr. Salánki József egyetemi adjunktus Begépelte Dr. Dudás László és Bálint Gusztáv

Mátrix-vektor feladatok Összeállította dr. Salánki József egyetemi adjunktus Begépelte Dr. Dudás László és Bálint Gusztáv Mátrx-vektor feldtok Összeállított dr. Slánk József egyetem djunktus Begépelte Dr. Dudás László és Bálnt Gusztáv 1. feldt Adottk z n elemű, b vektorok. Képezn kell c vektort, hol c = b / Σ( ), ( = 0,1,,

Részletesebben

Felelős szerkesztő: BECSKÖJÓZSEF

Felelős szerkesztő: BECSKÖJÓZSEF A. é v f o l y m. s z á m Á r 20 fllér. K o m á r o m, 929, december 7, V ELŐFZETÉS AR : Egz évre 0 P. Negyedévre 250 P. Félévre 5 P. Egyes szm ár 20 f!. Megjelenk mnden szombton. Felelős szerkesztő: BECSKÖJÓZSEF

Részletesebben

HANGY A KEGYELET. Felavatták. hősi emlékművét. Az önbizalom, mint őserő.. Vidéki ü z l e t e i n k : Győri üzleteink : talmim**************^

HANGY A KEGYELET. Felavatták. hősi emlékművét. Az önbizalom, mint őserő.. Vidéki ü z l e t e i n k : Győri üzleteink : talmim**************^ tlmm**************^ E L Ő F I Z E T É S I R sz évre Félévre 10 P. 5 P. Megjelenk SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2'5l> P. Felelős s z e r k e s z t ő : E g y e s szám r 20 f l, mnden 44 np keservek, r o b o t

Részletesebben

haza f i a i t. k epetektől. A m i s / á m l á n k r a nem f o g vércseppjeinkkel b e f r ö c s k ö i t f a l a t! jogotok,

haza f i a i t. k epetektől. A m i s / á m l á n k r a nem f o g vércseppjeinkkel b e f r ö c s k ö i t f a l a t! jogotok, . é v f «- 3. s A r 20 fllér. ELŐFZETÉS ÁR : 10 P. Negyedévre E g é s z évre 5 P. Felévre sí összejöttek ngy urk é s függ smét 8 ff sunk. E d d g csk tűrtünk, csk szenvedtünk, m e g s z e n v e d t ü k

Részletesebben

4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme

4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme HU 4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva Kezelés útmutató UltraGas kondenzácós gázkazán Az energa megőrzése környezetünk védelme Tartalomjegyzék UltraGas 15-1000 4 205 044 1. Kezelés útmutató

Részletesebben

Á r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

Á r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: IL é v f o l y m 4. s z á m Á r 20 fllér. ELŐFIZETÉSI gesz évre 10 P. 5 P. K o m á r o m, 1930. j n u á r 25, AR : Negyedévre SZERKESZTŐSÉG 250 P. Egyes szm ár 20 fül. \ M l KCne félg nytv, Éth meg nem

Részletesebben

Példátlanul durva, táma dás Komárom s z. k i r. v á r o s vezetősége és képviselőtestülete ellen.

Példátlanul durva, táma dás Komárom s z. k i r. v á r o s vezetősége és képviselőtestülete ellen. . é v f o l y m 2. szám. K o m á r o m, 1930. jnuár 11 1 Egz ÉLÖFZpTÉSl ÁR : 10 P. Negyed* v;..re Féévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Komárom, gmánd-ut Egyes sz::u ;r L'O!': ;. BECSKÖ ez új esztendőben. z újesztendő

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

X s >lyam 2. s z á m.

X s >lyam 2. s z á m. X s. >lym 2. s z á m. Á r 20 fllér. ELŐFZETÉS ÁR : 10 P. Negyedévre 250 P. Egész évre 5 P. Egyes szám ár 20 fül. Félévre Megjelenk mnden szombton. O k t ó b e r 6. Nyolcvn év! Hosszú dő még egy nemzet

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Pélelos szerkesztő: JÓZSEF

Pélelos szerkesztő: JÓZSEF K o m á r o m. 1930. j n u á r 4. ELŐFIZETÉSI. sz evrc Félévre lü P. : 5 P. AR : E g y e s sz m ár komárom P. 20 íll. Pélelos szerkesztő: BECSKÖ szombton. Újév elmélked. Surány 2-50 Negyedévre Megjelenk

Részletesebben

PATHÓ G Y U L A 1 ^ szünet nem volt egyéb mint letekzetvétel a nagy felada tok további teljesítésére. Ná lunk ekepen a b a n k o k és a a

PATHÓ G Y U L A 1 ^ szünet nem volt egyéb mint letekzetvétel a nagy felada tok további teljesítésére. Ná lunk ekepen a b a n k o k és a a . vfolym 30. szám Ar 20 fller ELŐFZETÉS ÁR : SZERKESZTŐSÉG 10 P. Negyedévre b P. Egyes K á r Megjelenk m n d e n Komrom, ár 250 P. 20 fll. Felelős s z e r k e s z t ő ; Komárom, gmánd-ut ÉS 193!. Julus

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Szívügyem Dr. Lehoczky Éva. Tiszta lappal Keszthelyi ébresztő Zacskós GONDolatok Pénzre nem váltható értékeink Más álmok ii.

Szívügyem Dr. Lehoczky Éva. Tiszta lappal Keszthelyi ébresztő Zacskós GONDolatok Pénzre nem váltható értékeink Más álmok ii. közélet lp xv/21. 2007. november 28. Industrl Keszthely, Fejér Gy. u. Tel.: 06-30/372-1809 Tszt lppl Keszthely ébresztő Zcskós GONDoltok Pénzre nem válthtó értékenk Más álmok. Szívügyem Dr. Lehoczky Év

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

ZAIil ROZIM. A nagykanizsai Ipar-Testület, * a nagykanizsai Takarékpénztár részvény társasig,' a.kotori takarékpénztár

ZAIil ROZIM. A nagykanizsai Ipar-Testület, * a nagykanizsai Takarékpénztár részvény társasig,' a.kotori takarékpénztár NAGYKANIZSA, 1903. szeptember hé 5-én. SB-c szám XLII. évfolym. EISfl.ztlét ír: Erft órrc 10 kor. 611 Kíl érre & ;!; Neípdívre 2 kor. fk> 611. Egye* utm 20 1111. HIROETÉSCK 6 hsatp pctttorbo 14,má*o!«*«r

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Á r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: vagy amely már ott is szü letik, abban a környezetben? fog vágyódni a haza után,

Á r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: vagy amely már ott is szü letik, abban a környezetben? fog vágyódni a haza után, ..«1»- II. é v f o l y m 38. szám Á r 20 fllér. K o m á r o m, 1930. s z e p t e m b e r 20. o ELŐFIZETÉSI tgesz évre Félévre 10 P. 5 P. ÁR : Negyedévre 2'50 Egyes szám ár Megjelenk mnden 20 P. fll. Felelős

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

" m I ] ap. " *\ cl. .den szombaton. HyiUtéri k ' i - ' i < nyel. Egyes satám ára 30 fill rena i ClMci C*»-s» I nyvkti

 m I ] ap.  *\ cl. .den szombaton. HyiUtéri k ' i - ' i < nyel. Egyes satám ára 30 fill rena i ClMci C*»-s» I nyvkti Hrmnc klencedk o» l. rezér Tub áh K o m r o m, 98. m á j u s K O M A R O M M I ; G \ E! K Ö Z. 0 X Y t< * * f- ' " *\ cl " m I ] p BTec lvn, hol hlro6tá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

Felelős szerkesztő: iránt, hogy a tél b e á l t a előtt az. h o g y a szigorú idő b e á l t a k o r ne. meleg szoba é s kenyér

Felelős szerkesztő: iránt, hogy a tél b e á l t a előtt az. h o g y a szigorú idő b e á l t a k o r ne. meleg szoba é s kenyér !?. é v f o l y m 42. szám. K o m á r o m, 1930. o k t ó b e r 18. ELŐFIZETÉSI Egész évre 10 P. 5 P. Félévre Negyedévre E g y e s szám ár Megjelenk mnden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 2*50 P. 20 fll. Felelős szerkesztő:

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Követeléskezelés Szabályzat Sgma Követeléskezelı Zrt. A Sgma Követeléskezelı Zrt. tevékenység köre A Sgma Követeléskezelı Zrt. 1923-ban, részvénytársaság formában került bejegyzésre, magánosítására 1988.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: dolgában fordulhatott hozzá a legteljesebb bizalommal,

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: dolgában fordulhatott hozzá a legteljesebb bizalommal, !!. é v f o l y m 45. szám ELŐFIZETÉSI E g é s z évre vre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG ÁR : Negyedévre E g y e s szám ár Megjelenik minden K o m á r o m, 1930. n o v e m b e r 8. r 20 fillér. 2*50 P. 20 fill.

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

Vaísa VÁSÁRHELYI. C s a k felnőtteknek Próbaházasság" L *» 0 T )? K á r i Q A l V h v30íát*»l ^ 4\e»1 J^C?gpifl>ailsai?D V l g J m e r i O l e i.

Vaísa VÁSÁRHELYI. C s a k felnőtteknek Próbaházasság L *» 0 T )? K á r i Q A l V h v30íát*»l ^ 4\e»1 J^C?gpifl>ailsai?D V l g J m e r i O l e i. HódmezővásáríreTyv Í?J4. Julíüs 26. vásárnp. r 4 2 1 * evroym ffflöf. szró* VÁSÁRHELYI Független SeíkcztŐég é Üdéhívtlj KowstMfe, Telefon 87. egyes szám áf 2 fttet, vsárnp pc ápofeo 4 fíűér. po It km Felelős

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2011. jnuár 21. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

Gyakorló feladatsor 9. osztály

Gyakorló feladatsor 9. osztály Gykorló feldtsor 9. osztály Hlmzok. Sorold fel z lábbi hlmzok elemeit! ) A={ legfeljebb kétjegyű 9-cel oszthtó páros pozitív számok} b) B={:prímszám, hol < 7} c) C={b=n+, hol nϵz és- n

Részletesebben

Rendkívüli v á r o s i közgyűlés.

Rendkívüli v á r o s i közgyűlés. . é v f o l y m 36. szám ELŐFZETÉS Egz évre Félévre 10 P. 5 P. Á r 20 fillér. ÁR : Negyedévre Egyes szám ár Megjelenik minden SZERKESZTŐSÉG 2'50 20 P. fill. Felelős szerkesztő: BECSKŐ szombton. véres szeptember

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6. Középiskolás leszek! mtemtik Melyik számot jelentheti A h tudjuk hogy I felennyi mint S S egyenlõ K és O összegével K egyenlõ O és L különbségével O háromszoros L-nek L negyede 64-nek I + S + K + O + L

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

Peleles s z e r k e s z t ő : cikkében foglalkozott már a nép szociális szempontból. d a s á g i és szellemi f o g l a l k o z á s i

Peleles s z e r k e s z t ő : cikkében foglalkozott már a nép szociális szempontból. d a s á g i és szellemi f o g l a l k o z á s i IX. é v f o l y m 31. r 20 fllér. Komárom, 1937. júlus 31. o ELŐFIZETÉSI Egész évre 10 P. Félévre R Negyedévre 5 P. Egyes szám r Megjelenk mnden szomorú életkörülményenk teszk s z ü k s é g e s s é, h

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

lks~71 ~~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ,~ LU:Lll ;rejl Faragón'é Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője q GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

lks~71 ~~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ,~ LU:Lll ;rejl Faragón'é Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője q GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY Ügyratszám7092-10/2011.v1l1. Ügyntéző: Ferenczné NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTER HVATALA GAZDÁLKODÁS FŐOSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524, (42) 524-540; Fax:

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Tisza mint népoktató. Irta: BüZd Barna v. orsz. képviselő. Gyerünk csak! X. évfolyam ő. szám. Hódmezővásárhely, J9J4 Január 9. péntek.

VÁSÁRHELYI. Tisza mint népoktató. Irta: BüZd Barna v. orsz. képviselő. Gyerünk csak! X. évfolyam ő. szám. Hódmezővásárhely, J9J4 Január 9. péntek. Hódmezővásárhely, J9J4 Jnuár 9. péntek. X. évfolym ő. szám. r 4 Mér. VÁSÁRHELYI Független SzerfcesJrtöség s kdóhvtl Kossuth-tér. Telefon t 87, E jye» mm r 2 fllér, vsárnp és pc npokon 4 fllér. Gyerünk

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

Igen tszte t olvsók & Röszke Önkormányzt nevében tudtom Flus Suttogó olvsóvl, hogy közelmúltbn vá tozás történt főszerkesztő poszton. E lpszámtól kezdődően György Józsefjegyz lpunkt, knek bemuttkozását

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben