rcleios szerkes/iö: efbberi b i z a l o m gyermekei é e/ek irányitiák eseiekedeíomker is. születését hirdető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "rcleios szerkes/iö: efbberi b i z a l o m gyermekei é e/ek irányitiák eseiekedeíomker is. születését hirdető"

Átírás

1 1> O ÜL é v f o l y m 2. szám. Á r 20 füíér. SZERKESZTŐSÉG E S ELŐFZETÉS A R ; Egz évre Félévre 10 P. 5 P. NegyedévtEgyes szám ár 2*50 P 20 fll rcleos szerkes/ö: PATHÓ GYULA e s z t e n d ő. rt. A l p y G á s p á r. kr. kormánylötncsos, Komárom w.b. k. m e g y e v r o s polgármestere. nem gen tudnék olyn ese ményekre es e r e d m é n y e k r e rámuttn, melyek e n n e k z évnek megsmétlét ktvántös*á tennék. De M n denhtó kezéből mndent hálávl k e l ; f o g d n u n k, h á ltelt szívvel ke:; köszönetet m o n d n u n k zért ez eszten dőért s, z ebben z évben bennünket ért m e g p r ó b á l t tásokért s o r s c s p á s o k é r t. Hszen c s p á s o k edzk meg z embert, teszk lelkét célossá felvértezk z élet jövő küzdelmere. r m á t z ó-év legszebb npj, béke szeretet ü n n e p e : k r á c s o n y, z ö r ö k zöld k r á c s o n y f á rg y o g ó gyertyácská k l u d t k z elet néhány phenő np után et vsszzökkent meg szokott, rendes k e r é k v á g á sáb, m n d e n n p, e g y f o r m Az ttjév küszöbé, sz s z ü r k e s é g é b e. Az év utolsó vünk reményekke vn telve. npján megjelenk z ősz A z : várjuk, zt reméljük, Szlveszter pó, megrázz h o g y ez z esztendő m e g fehér szkállát egy esz hozz hőn várt k o n s z o l tendő smételten letűnk dácót, meghozz beteg feled t e n g e r é b e. A z év társdlom gyógyulását só npj t e r m é s z e t s z e - ezzel meghozz lelkek eg eszünkbe jutttj z békéét. elmúlás gondoltát, m e l y A z ember nemnek sze nek törvénye lól nncsen r e n c s é j e tlán z, hogy e r é kvétel, S z év utolsó n p nye vgy bűne b z l o m. ján rendszernt v s s z p l l n B z l o m egymás ránt, b tunk z elmúlt esztendőre, zlom j ö v ő ránt, melynek mot vetünk nnk e s é ttkt fátyolávl eltkrj lyevel eredményevel. előttünk g o n d o s, ég kez. Az év legsúlyosbb Oh ez b z l o m, de s o k esztendők egyke v o l t. A szor megcsl cserben vlágháború b e f e j e z é s e ót hgy nemünket, de m mégs tzenkét esztendő telt el, de bízv b z u n k j o b b szebb nnk következményet z j ö v ő b e n es mnél ngyobb elmúlt év folymán tlán cslódásunk, unná! n j o b b n éreztük, m n t vlh. g y o b b f o k o z o t t b b b Hsz vlágháború után zlmunk ez smeretlen jövő közvetlen k ö v e t k e z ő nyorú- ránt. ságot egzen termzetes Es jól vn ez gy. H n e k tláltuk, mert zzl m n - szen h tudnók mlyen s o r nknek tsztábn kellett sot szánt nekünk G o n d lenne, h o g y egy négy esz vsel, k k o r m e g t o r p n tendős vlágégt csk f e l - nánk m n d e n kdály előtt, fordulás n y o m o r ú s á g k ö megrettennénk ks bjoktól vethet. Azzl zonbn senk s földre sújtnánk sem számolt nem s s z á c s p á s o k. De z ember m o l h t o t t, hogy vlághá o p t m z m u s s l szvenkben, ború befejezét követő t mely z ember j ó s á g g y ü zenkettedk esztendő s b j - m ö l c s e, nzv bízunk j ö. n yo m o rúságg 1 1 egy e n v e n d ő n k b e n zt z álom telve. N e m gen hszem, szép köntösébe öltöztetjük, hogy sokn k v n n k vssz j ó! s vn ez gy, 'r s z z esztendőt. Hszen venket megtölf j ó s á g Komárom, gmánd-ut ÍS31. jnuár 12. T e l e f o n 61«Hrdetek ár d í j s z b á s szernt. kertestvére szeretet, z efbber b z l o m gyermeke é e/ek rányták eseekedeíomker s. A vlág Megváltójánk születét hrdető ángy legngyobb jótéteményt, b é k e s s é g e t h r d e t z e m b e rségnek. Erre m n g y o b b szükségünk vn, mnt vlh. A b é k e s s é g z lpj z lkotó munkánk, egymás m e g b e c s ü l é s é n e k, feleb rát szeretetnek lelkek nyugmánk. Ezt b é k e s séget kvánom z uj esztófídő első npján e vároc; m n d e n polgáránk, férfnk nőnek, kcsnnek ngynk egyránt, osztály, társdlm felekezet kü lönbség nélkül. H z uj esztendőben megbecsüljük egymást, h nem zokt p o n t o k t keressük, melyek súrlódásr lklmsk, h nem zokt, melyek k ö z e lebb hoznk egymáshoz b e n nünket, h céljnk eléré ben kezet f o g v, vállvetett munkáv f o g u n k dolgozn, zt hszem, hogy z év b o l d o g b b, e r e d m é n y e k ben gzdgbb, szebb j o b b esz, m n t v o l t z A d j z sten, hogy úgy legye Httel, t 3. KADÓHVATAL: K é z r t o k t nem d u n k M e g j e l e n k m n d e n szombton. U j Komárom, bzlomml A z u j év első peree álló m, s eleünk k ü s z ö b é n, ho l e zárjuk z elrríult esztendő mn den e m é k e t s felkzülünk z uj útr, z uj e s z t e n d ő átélére. A j ó gzd lyenkor mérleget e s n á l, jo es b s o r s tpsztl tt ö s s z e g y ű j t s z o k t n u l s á gt v - z mgávl z uj évre. vssz. meg k e l! tlálnunk e g y m á s t z é t t ezen ;! o m á s á n, h o g y n y tott s z e m m é! látv m e g s m e r j ü k, s z e r e s s ü k, becsüljük t á m o g s suk ö n m g u n k t, e g y m á s t. M n den s z é t h ú z á s t, m n d e n e l l e n t é tet félretéve, keresztény htünk prncs szernt, s z á r m z á s b e l, v g y o n, f o g l l k o z á s rngbél, nemzet íeekezet k ü l ö n b s é g nélkül gzán testvéreknek kell éreznünk m g u n k t, s vállvetett munkávl, ö s s z e t r t á s s l, sze retet j e g y é b e n kell gyekeznünk mgunk, embertársnk, köz s é g e n k, megyénk d r á g m g y r Hzánk s o r s á n segten. A Komurommegye Hrp meg ndításává e nemes eszméket rt z á s z l j á r. H t t e l ndítottunk ú j s á g o t, mert ugy éreztük, h o g y v á r o s n k, vármegyének szüksége vn e sjtóorgánumr. Httel d o l g o z t u n k z elmúlt esztendő ben, mert m n d e n m u n k á n k t ktűzött cél vezérelte. N e m szeretünk mgunkról beszéln. N e m szeretjük h n g o z ttn feldtot, k ö t e l e s s é g e t, melyet sjtó képvsel, s nem szeretjük f e l s o r o l n z e r e d m é nyeket, következményeket, mely hírlpt ás nyomán f k d. H t t e l d o l g o z u n k, mert m u n válllkoztunk. Város é s rlus' e m b e r e g y ránt, bármly súlyos terhet c p e l, h l d n kr, t u d n kívánj z élet m n d e n eseményét. N é l külözhetetlen m már z ú j s á g m n d e n n p e l e t ü n k b e n. Az ese mények t ö m k e l e g é b e n egy n p g sem lehetünk m e g sjtó s z o l glt nélkül. kár ; A Komárommegye Hírlp K o m á r o m v á r o s megye m n den érdekét, m n d e n közügyét h v e n s z o l g j. A vros f e j l ő dét, p r, kereskedelm, k u l t u r á l t éleének előmozdításáért d o l g o z k, megye m n d e n m e g mozdulását é b e r f g y e l e m m e l k í sér s otí v n, h o l j ó ügyet e l ő b b r e kell v n n. N e m k c s nyeskedk, nem s z e m é l y e s k e d k, pró, önző érdekek nem vezetk. Hggdtn, komolyn közér dek szempontjából becsületes ősznteséggel mgsbb, fno m b b lelkérzékkel, tszt l á t á s sl k v n hú k r ó n k á s l e n n. M o s t, mdőn z ö s s z e? mgyr embernek számtln g o n t es bj z osztályrze, A z ú év k ü s z ö b é n olvsó m k o r nemzet m n d e n r é t e g, k ö z ö n s é g ü n k elé állítjuk m é r súlyos nehézségekkel küzd, á l -! leget- ítéljenek! í n o s j >gos eégüe*de..*ég, \ M bzlomml várjuk z elkesered ül meg lelkeket, ítéletet. H t m k, mellyel d J g o z -

2 Komárommegye Hrlp jnuár 3. tutk, bzlmt d. Bzunk olvsó közönségünk megértében, szeretetében. E bzlom erőst. Ez d tovább munkár kedvet. E bzlmt d ktrtást, hogy nehéz gzdság körülmények közt lpunkt fenntrthssuk. E bzlom zonbn bzlmt kér olvsóközönségünktől s szeretetet, támogtást várv lpunkkl szemben. A lp erősöde köz, z olvsó tábor jvát szolgálj, terjesztét tehát z olvsónk s elő kell mozdítn. Mnden eszközzel ngygyá kell tenn Komárommegye Hírlpot! E httel, bzlomml várjuk szebb jobb jövőt s e bzlomml kívánunk boldog új esztendőt. Ur- nő dvtckkek, posztó, szövet, vászon rövdáruk, vlmnt mnden e szkmáb vágó ckkek legolcsóbbn kphtók 25 éve fennálló H j n l O s z k á r cégnél Komárom, gmánd-ut 18. Utolsó est Társdlm z ó-évben. összejövetelek Szlveszter-estén. Hgyományos Szlveszterkor z emberek sok np gondtól, élettehertöl, bjtól meneküln kívánnk. Egy perere tehát száműznek mndent, s z év utolsó órát vdámn ünnepük meg, jo hngultbn kívánják átlépn z újév köszöbét. Csládok, jóbrátok keresk meg egymást, hogy kedélyes társságbn töltsék Szlveszter estét. Társdlm egyesületenk pedg esláds összejöveteleket rendeznek, hogy nemes szórkozásbn együtt trtsák tgjkt kedélyes est keretében bucsuztssák z ó-évet köszöntsék z új esztendőt. A Komárom Társskör esláds táneestélyt rendezett Szlveszter-estén. Szép számbn jöttek össze tgok vdám hngultbn együttmrdtk hjnl órákg. Az estély nyg eredménye z nségkcót szolgált. Belépődíj nem volt, önkéntes dományokt Vetsey Edéné népkonyh jvár szedtek. A Kör elnöksége teljes bevételét pengőt, melyet rzletezve s közlünk, átdt Szocáls Mssótársultnk. Szlveszter est kedves hngultánk tükörképe volt Komárom Református fjúság Leányegyesület műsoros táncestélye z prtestület Székhzábn. A műsoron szépen szerepelt z fjúság egyesület dlárdáj Sulcsk Ljos pénzügy főtnácsos vezetével, továbbá Borz János ügyesen elődott monológjávl Sur Lenke, Krsy ly, Frks Mrsk gyönyörű mgyr táncvl. A kedves elődást tánc követte, mkor s termet zsúfolásg megtöltött közönség jókedvben reggelg mrdt együtt. A Helyőrség Altszt Ksznó zártkörű csláds összejövetelt rendezett sját helysében, hol szntén vdám volt hngult jókedvvel fogdták z újévet. A komárom munkásság Mlch-féle vendéglőben töltötte Szlveszter estét, megsmételték krácsony másodnpján rendezett műsoros elődást. A Flmszínházunk s kedves szórkozássl emelte szlveszter hngultot. Ngy tömeget vonzott gzdgon összeállított műsor e npr engedményezett olcsó helyárk. Sokn cslódottn távoztk pénztártól, mert nem kphttk már jegyet, s így nem nézhették meg z elődást. Melkovcs M hály moztuljdonos kcgttó, vd'án estről gondoskodott. Műsorán csup vígjáték szerepelt. Élvezettel nézte közönség s ktűnő hngultbn távozott onnn. A vdék s kvette rzét Szlveszterből. Ttán Tóvároson több társdlm egyesület rendezett összejövetelt, Szőnyben vsutsok, Ngygmándon z proskör, Ácson Sportegyesület s mnden községben egyegy egyesület jólskerült évzáró összejövetelt trtott. Az emberek közül sokn ébren várták be z új év első percét, mely szépen, fehéren köszöntött be. Az újév reggelén szállt csllogó hópehely, frss, tszt hóréteg borított tájt. A hvs légben ím megcsendült hrng hívó szv, hogy z év első npján mndenk z stenhez forduljon, s tőle kérjen szebb, boldogbb új esztendőt. Mlyen gzolvánnyl lehet szomszédos forglombn htárt J ó b ú t o r t Lőwv-né átlépn december 28-án lépett életbe m. kr. pénzügymnszternek sz. rendelete, mely htárszél utokmányokról rendelkezk. A rendelet háromféle átkel gzolványt rendszeresít: úgymnt 1. lklm utlpot, 2. htárszél utgzolványt 3. brtokos utgzolványt. 1. Alklm utlpot z év bármely npján nnyszor lehet gényeln, hányszor nnk génybevételére szükség áll elő. gényle személyesen szóbelleg történk. Az lklm utlp z génylő áltl felmuttott helyhtóság bzonyítvány lpján állítttk k. A helyhtóság bzonyítványt, mely tuljdonos személydtt nnk megállpítását trtlmzz, hogy kállítás előfeltétele tuljdonosnál fennállnk-e vgy sem, z génylő lkhelye szernt lletékes község elöljáróság állítj k 1 év dőtrtmr. A kállítás díjtln, bzonyítvány bélyeg- lletékmentes. H helyhtóság bzonyítvány d- j ó l v e h e t Gr. TSZA STVÁN-TÉR 5. Bútort Komárombn lkásár szállítj. Kedvező fzet feltételek Kérjen díjtln jánltot. tbn egy éven belül bármlyen változás áll be, zt meg kell ujtn. Az lklm utlp bélyeges lletékmentes, kállítás díjtln. A kállításhoz m. kr. pénzügymnszter áltl rendszeresített nyomttványt kell hsználn. A nyomttvány előállítás költségét, mely 20 fllért tesz k, z génylő vsel, komárom htárátlépnél zonkívül 30 fllér pótlletmény s fzetendő. így z egyszer átkel 1931-ben s 50 fllérbe kerül. A m. kr. állm rendőrség működ területén lkók rzére rendőrkptányság, ks- ngyközségekben, vlmnt z ezek területén lkók rzére járás főszolgbíró gykorolj kállítás jogát. Vámőr prncsnokságok s állíthtnk k lklm utlpot zoknk személyeknek, kk őrskerületükben fekvő oly ks- vgy ngyközség területén lknk, mely állm rendőrség működ területet nem képez, vgy melyen járás főszolgbíró nem székel. 2. Htárszél utgzolvány gényle szóbelleg történk. génylkor hteltérdemlő módon gzoln kell z gényjogosultsg fennállását, (vgys hogy z llető génylő megállpított htárkerület állndó lkos) be kell jelenten htárátlép okát, végcélját, kíséretében átlépő gyermekek nevet, hsználn kvánt htárátlép utvonlkt, htárvonlon rendszeresen átvnn szándékolt álltokt, eszközöket, stb., továbbá be kell szolgálttn egy ujbb keletű fényképet, mely z génylőt könnyen felsmerhető módon egymgábn ábrázolj. A htárszél utgzolványt november 1. december 15. között kell gényeln. Kállítását ks- ngyközségekben járás főszolgbíró, m. kr. állm rendőrség működ területén pedg rendőrkptányság eszközl. A kállításhoz hsznált nyomttvány költségét, mely 30 fllért tesz k, z génylő vsel. A htárszél utgzolvány bélyeges lletékmentes, kállítás djtlln. Komárom htárátkelre szóló htárszél utgzolványok után 10 pengő pótlletmény fzetendő. 3. A brtokos utgzolvány gényle szóbelleg történk. Az génylnél hteltérdemő módon gzoln kell z gényjogosutság fennállását brtok fekve szernt lletékes ktszter község elöljáróság áltl kállított Htóság bzonylt-tl mesgyevgy htrbrtokos (bérlő) mvoltot. A brtokos utgzolványt mnden év jnuár 1. február 15. kőzött kell gényeln. Érvényes egy gzdság esztendőre márcus 1-től következő ev február végég szól. Bélyeges lletékmentes, káltás díjtln. A nyomttvány költségét, mely 50 fllért tesz k, kérvényező vsel. Azonkívül komárom vszonyltbn 10 pengő pótlletményt'kell fzetn. Az utódállmokkl kötött htárszél egyezmények lpján rendszerest rendelet htárköz összejöveteket, melyeket mnden hrmdk hónpbn kell trtn rendkívül esetben mndg, hányszor zt hlsztást

3 1931. jnuár 3. Komárommegye Hrlp. 3. oldl. A ptl mhrdzs g- H t e l k é p e s Ö n? Komárombn A k k o r n e m lehet g o n d j, h b e k ö s z ö n t ö t t ú j e s z t e n d ő l k l m jándék tárgyt h o l szerezze b e. ;z- s k, l- er z 50 m tén en, -ók ró rttlk így k, kögy em ny nk. on tsg f h l _ ; be >kät, lepo än kt, ät*szkell letü ylöt n es hlber kell 3 f ~m eten esz:nät } 30 sel. djesre lyok f Hrny. nz don tság vese köz- tott gyen!ányt rur rvédőre ő év díjégét, írvé>máengö Ötott pján tár'eket kell tben ztást yu m ű U ors- es ekszen K o m á r o m, gmánd-út 12. legkényesebb gényeket s kelégítő, o l c s ó b b k é s z p é n z rk mellett t e l j e s változtbn leg s z ü k s é g l e t é t fedezhet órák, é k s z e r e k, r n y, ezüsl é s e h n ezüst dísztárgykbn, v l m n t ezüst l p c c e v ő e s z k ö z ö k, s p o r t es v e r s e n y c k k e k f o l y ó s z á m l h t e l r e s! sőrendű ó r - é s é k s z e r j v í t ó m ű h e l y s j á t v e z e t é s e m mellet. Ó V Á S! N e üljön l e l házló ügynököknek vásárpjjon nyílt árusítás üzlethelységben, m e r t ez bztosíték, h o g y jól lesz k s z o l g á l v. É k s z e r jólétben ékest, szükségben ksegt. nem tűrő k ö l c s ö n ö s é r d e k ű k é r d é s vgy úgy s z ü k s é g e s s é tesz. Ezeknek céljuk rzben jó szomszéd vszony ápolás, k mélvte, r é s z b e n két állm k ö z ö s é r d e k e n e k htárszél h t ó s á g o k es szervek összmüköst utján vló v é d e l m e e l ő m o z d í t á s es b z t o s í t á s. Mndenesetre közönség rzere s o k k l e l ő n y ö s e b b lett voln, h rendelet m á r n o v e m b e r b e n m e g j e l e n k, m e r t így egy évg kell várn, míg h társzél utgzovány gényelhető lesz. Vdék városok együt tesen krják megépí ten 30 város vízművét. B e n n ü n k e t n g y o n s e r d e ke m n d e n k é r d é s, m e l y vzmü e : e s t é s é n e k tervével f o g l l k o z k. E r d e k e, mert félő, h o g y túlsó u l d l l! t e s t v é r v á r o s u n k k l rövd dőn belül n e m v á m, h n e m v z háborút f o g u n k v v n. M n t értesülünk, t ú l s ó Komárom vz szolgálttást k o r l á t o z n, s ö t vég leg be k r j s z ü n t e t n, h évre v s s z m e n ő l e g rég 40 cseh f l l é r e s á r h e l y e t t 1 cseh k o r o n á s á r b n m e g nem tértjük z e l f o g y s z t o t t vzet. M u l t közgyűlünk j o g t tn k ö v e t e l é s ü k e t hág döntő b í r ó s á g elé k í v á n t terjeszten, s íme felelet rá z e r ő s z k, f e n y e g e t é s, s z esetleges v z szolgálttás beszüntete. Sürgős é s g y o r s kormány d p l o m á c b e v t k o z á s t kell kér nünk túloldl f e n y e g e t ő z é s s e l s z e m b e n, m e r t lehetetlen, h o g y tűrhessük legksebb vzkorlátozst, s nyugocrtn nézzük, h o g y egy s z é p n p o n vzet s b e szüntessék. A d d g, s m í g t ú l s ó félt jobb belátásr bírhtjuk b é k é s m e g e g y e z é s útját velük m e g t l á l j u k, egy p l l n t r sem s z b d e l o d á z n m á s k kérdt, z önálló vzmü létesítének n. : g ; h r J e r e j ü ügyét. Örömmel é r t e s ü l ü n k, h o g y vdék v á r o s o k k o n g r e s s z u s á nk központ ntéző bzottság tervezetet d o l g o z o t t k é s n y ú j t o t t át k o r m á n y n k, m e l y b e! : 30 vdék város vízvezetékének é s c s t o r n á z á s á n k együttes m e g építe f o g l t t k, s e m u n k á l t o k n e m kerülne t ö b b e, 40 mlló p e n g ő n é l. Ezt z ö s s z e g e t e g y ü t t e sen felveendő külföld k ö l c s ö n n e l kívánná bztosítn vdék v á r o s o k s z ö v e t s é g e s fedezetül z é p í t e n d ő vízvezeték jövedelmét kötnék k. Vájjon 30 vdék város bn szerepelünk-e m s? Vájjon 30 létesítendő új vzmü terve zetben o t t f e k s z k - e m vzmü tervünk s? M e g v g y u n k g y ő ződve, h o g y v á r o s u n k p o l g á r m e s tere m n d e n téren s e r é n y e n d o l g o z k v á r o s u n k j ö v ő j é n e k képí tén, s fgyelmét n e m kerülte k vdék városok k o n g r e s s z u s á n k t e r v e s e m, ngy, széles befolyás érvényesüln fog vdék v á r o s o k k o n g r e s s z u s á n k k ö z p o n t bzottságánál s, s g v r e m é l j ü k, h o g y h ne tlán n e m s z e r e p e l n é n k 30 v á r o s között, u g y pótlólg tervezetbe m s bekpcsolhtók leszünk. Nem reklám, de vlóság, h o g y ngyskerű n g y b n v é t e lem folytn tudthtom t. vásárló közönséggel, hogy olcsó ú j é v vásárt rendezek, m e l y n e k k e r e tében eldásr kerülnek : lm, mndrn, dó, mzsol, füge, mndul, szloncukor, Lkőrök, konyk, r u m, b o r. Az t t h r d e t e t t á r u c k k e k b ő l tsztelt vevőm m á r előre m e g g y ő z ő d h e t n e k, h o g y kev p é n z ért o l c s ó á r k o n vásárolhtnk. KRAMER SÁNDOR ü s z e r - es c s e m e g e k e r e s k e d ö n é l K o m á r o m,! g m á n d - u t 12. dőzött. Nem mndennp vendégek érkeztek v s á r n p délben K o m r o m b. Appony H e n r k gróf társságábn hndu fejedelmek k m r á j á n k kncellárj, P t l nd trtomány urlkodój, Bhupndár Sngh mhrdzs k l e n c e d k f e l e s é g é v e l é s fávl huszonkét esztendős trónörökös főherceggel egy órát dőztek nálunk s nnen Budpestre utztk. A mhrdzs L o n d o n b n v o l t z n d l k o t m á n y t e r v e z e t konferencáján, melynek végez tével s z e r d á n éjjel Budpestre érkezett, hogy fővrosunkt, m e l y e t ezelőtt két e s z t e n d ő v e l, látogtás lklmávl nnyr megszeretett, smét m e g t e k n t s e. Európ utján kíséretében vele jöttek: két felesége, f, k é t leány, k é t udvrhölgye, o r v o s, ttkár, s z e m é l y e körl m n s z tere, k n e m t o g r f u s é s k é t u t nlrsl é s s z e m é l y z e t. A szentestét B u d p e s t e n töltötte, m j d pén tek reggel e g y k ( k l e n c e d k ) f e l e s é g é v e l, fávl, két kísérőjével cseh területen lévő Ngv p o n y r, gróf Appony H e n r k b r tokár utzott, h o l mhrdzs tszteletére h t l m s v ; ; d d s z n ó Vt.üásztot rendeztek. G r ó f Apony H e n r k u g y n s néhány évvel ezelőtt ndábn járt, s o t t néhány n p g m hrdzs v e n d é g e v o l t. A z ő v ztjét dt m o s t vssz B h u p n dr Sngh mhrdzs. Az n d fejedelem híres s z e n v e d é l y e s v d á s z. Európ útjár vdászfegyveret s m g á vl hozt n g y p o n y v dászton fnommvü v d á s z f e g y verével ktűnően d o l g o z o t t, négy ngy é s egy k s e b b v d k n t e j tett e l. A jól skerült vdászt után v s á r n p délben négy h t l m s utó hozt át h t á r o n B h u pndr Sngh mrdzsát kí s é r e t é t. Vsút vendéglőnkben étkeztek s várták két ó r 14 perces g y o r s v o n t o t, m e l y fél ór k é s é s s e l f u t o t t be. Egy vdszkrándulásnk k ö s z ö n h e t j ü k tehát, h o g y K o m á r o m b n láthttunk n d m h rdzsát, t u r b á n o s h n d u f ő h e r ceget, európ b u n d á b n e l e g á n sn öltözött p c l á b u, z o r r á b f u r t drágkővel ékesített k r e o l b r n délázs f e j e d e l m szszonyt. Az n d fejedelem m é g n é h á n y n p o t B u d p e s t e n töl tött, h o l tszteletére M g y r o r szág kormányzój e b é d e t s d o t t. S z e r d á n u t z o t t el f ő v á r o s u n k b ó l. E l ő b b Prágát t e k n t m e g, mjd P á r z s b n tölt néhány npot, s onnn L o n d o n b ut zk vssz, h o l h o s s z b b d e g mrd. prtestületek reform járól szóló törvény tervezet. Az prtestületek n e m s o y rég erős m o z g l m t ndítot tk K é z m ű v e s Kmr létesí te é s felállítás é r d e k é b e n. Ez B o r t, búzát, békességet, Fát, füvet, feleséget, Tányérodbtyukot kppnt, Ngymosáshoz ALBUS [szppnt! ALBUSB. U. É. K. szppngyár. országos megmozdulás ered ménye zt ngyfontosságú t ö r vényjvsltot, melyet m o s t t e r jeszt z o r s z á g g y ű l é s elé k e reskedelemügy m n s z t e r. z prtestület reformr vontkozó törvénytervezet u g y n s felállítj z prtestületek k ö z p o n t szervét, mely Kézműves Kmrát hvtott pótoln. A k ö z p o n t szerv tujdonképen n e m.esz m á s, m n t z ö s s z e s p r testületek központ dmnsz tráló félhvtlos testülete, mely k e r e s k e d e l m mnsztérum f e n h t ó s á g ltt k s p r k é r d é seket mnsztérum elntézre n t é z k e d é s r e eőkzt. Az prtestületek k ö z p o n t szervének meglkítás tehát végleg m e g o l d j z p r t e s t ü l e tek vtás kérdét. Az új t ö r v é n y tervezet s z e r n t létesítendő központ szerv független z pr kereskedelm kmráktól, z o k u t o n ó m á j á t n e m sért. Krbolták mozpénztárt. Krácsony másodnpján, z utolsó elődd* ltt zrevétlenül zúzt be pénztárblkot z smeretlen betörő. Rendőrenk még zon éjjel Ttán elfogták tolvjt. Krácsony másodnpján este vgn pergett f l m m o z b n. A változtos, kedves s z ó rkozást nyújtó utolsó e l ő d á s végén m o z p é n z t á r o s s p k o l n kezdett. K s fekete t á s kájáb berkt pénzt, j e gyeket, bélyegzőket, rtokt, Mjd letette k é z t á s k á t z sztlr, leeresztette pénztár blkát, hogy ö s élvez hessen v l m t z e l ő d á s b ó l, bezárt pénztárszobát, be m e n t nézőtérre, leült z j t ó mellett páholy épen üresen m r d t székére. N e m s o k á g nézhette z o n bn gyorsn pergő f l m e t, mert bátyj, m o z t u l j d o n o s r d t n jött be, h v t k. M e g rémülve áttt... p é n z t á r b lk betörve, f e k e t e t á s k

4 V 4. old. Kontárommegye Hírlp jnuár m JT pénzzel együtt eltűnt, vlk elvtte. Az ügyeletes rendőr gyorsn cselekedett. Mérlegelte helyzetet, gyekszkteljes vlágosságot deríten z eset mnden körülményére. Bcsány János rendőrfelügyelő helyettes meghllgtott mndenkt, érdekelte őt mnden, m betörő nyomár vezethetett. így terelődött fgyelem egy degen férfr, kt Melkovcs Jolán élethűen rt e. Elmondt, hogy látott egy lcsony termetű, szürke posztó, brn prémglléros, télkbátos férft, k benézett mozb honnn néhány perc múlv elment. A moz mellett vendéglős, vtéz Mzáros s megerősít személyleírás! közölte, hogy ugynezen férf ott járt nál, rendelt egy sprccert, mt meg sem vott egzen, z árávl pedg ellógott. A szürke kbátos degen zonbn nncs sehol. Erre Bcsány rendőrfelügyelő helyettes hvtás tudtábn zonnl kerékpáros rendörökkel értesítette z őrszemeket, híd vsutőrséget, hogy éberen ügyeljenek leíráshoz hsonló egyénekre. Így kpott gyors értesítt betörről vsúton ügyeletet teljesítő rendőrség s. A vsutörség prncsnok.smon stván rendőríelügyelőhelyettes tovább nyomozás érdekében szolgáltbn levő vsuttsztet kereste meg, felkérte, hogy telefonon szomszéd vsút őröknek állomásoknk dják le leírást, s hívják fel vonlon szolgálttevő vsutsok fgyelmét, z esetleg rr menekülő körözött egyénre. Smon stván rendőrfelügy elöhelyettes ntézkedének nem sokár meg s lett kívánt eredménye. Rövdesen megállpították, hogy szürke kbátos ember Almásfüztő állomás kkerülével Tt felé megy s Bánhdán át Székesfehérvárr kr utzn. Erre Smon stván rendőrfelügyelő helyettes, Kovács stván rendőrtörzsőrmesterrel z kkor ndulófélben levő éjé kétórás személyvontr ugrottk, gyors elhtározássl Ttár utztk. Tt állomás előtt lssított már személyvont, mkor két derék rendőrünk, kk állndón fgyelték z utt, zrevették, hogy leírás lpján keresett degen vsút úttest mellett szld, nylván zállomást, gyekszk elérn hogy felszállhsson vontr. Ttán megvárták, mg z degen elhelyezkedett vontb, s zután trtózttták le. A letrtózttásnál tényleg megtlálták tolvjnál mozpénztár két np bevételét 382 pengő 20 cseh koron própénzt, így nem tgdhtt le szerencsétlen gztettét. Másnp reggel, rzletes khllgtásnál megállpították, hogy Szkács Józsefnek hívják, 30 éves, székesfehérvár lkos Hegyeshlmon kpott kényszer útlevéllel jött Komáromb, hogy nnen Székesfehérvárr menen. tttrtózkodás 1 ltt, hrtelen elhtározássl követte el bűntettét. A tolvjt rendőrség átdt győr kr. ügyzségnek, hol vzsgált fogságb helyeztek. Melkovcs Mhálynk kár nem lett, mert pénze, táskáj pró dolg megkerültek. FLMSZÍNHÁZ Komárom. Kun Mkíós-u. Jnuár 4-én, vsárnp 4, 615 fél 9 ór kezdette! szenzácós műsor A P A C S O K drám 8 felvonásbn. Vzbenhgyott menysszony 7 felvonásos vgjáték. Mgyr hrdó! Jnuár 6-án, Vízkeresztkor ö1 5 fél 9 ór kezdettel (A bőrcsuklyás) regényes tört. z nkvzícó korából 10. felvn. Főszerepben : Bánky Vlm, Ronld Colmn Lukács Pál. Cocó z elvrázsolt kstély 8-án 1 felv. Csodprplé 2 felv. csütörtökön negyed 7 fél 9 órkor A csk felnőtteknek szökevény 10 felvonásos vlágflm. Óvkodj nős férfktól vgjáték 7 felvonásbn. Jegyelővétel. e r d ő s Rendes helyárk. boldog újévet kvn József üzletfelenek, megbízónk, budpest, h r d e t ő rodáj teréz-kőrut 35. telet: Üzletáthelyez. Tsztelettel értesítem n. é. közönséget, hogy Komárombn z Erzsébet-téren 30 év ó* fennálló f o d r á s z üzletemet, gmánd-ut 5. szám lá helyeztem át, ho teljesen újonnn, hygenkusn m gényeknek megfelelően rendeztem be. Komárombn eltöltött 30 éves üzlet multm grnc rr, hogy tovább támogtást kérjek. Boldog újévet kívánv mrdtm teljes tsztelettel Rezbár Pál fodrász. ts A tnítók nyílt levele. A Mgyrország Tnítóegyesületek urszágos Szövetsége nyílt levelet ntézet mgyr kormányhoz, z országgyűl két hzhoz mgyr társdlomhoz. A nyílt levélben íermenyjárndóságos tnítók sérelmenek orvoslását kérk. Négyezer olyn tnító vn Mgyrországon mondj Nyílt evé -, kí kk már három év ót nem kpják meg törvényben bztosított" járndóságukt, pedg mátöbb' ízben felhívták erre trthttln helyzetre z lletékesek fgyelmét. Példákt sorol föl Nyílt levél* terményjárndóságos tnítók veszteségeről, melyek 1 főleg z állm áltl megállpított buzértékből szármznk. A tnító jvdlmknál ugyns pengővel jön számításb búz m s, holott tnító hely vszonyokhoz mérten, néh csk 10, legföljebb pengővel értékesíthet búzát, tehát több mnt 50 százlékos veszteséget szenved. Ennek orvoslását kérk tnítók Nyílt levele", melyben bíznk mgyr kormány bölcsességében, törvényhozás két házánk tszteletet prncsoló erejében bznk mgyr társdlom megértő jóságábn s. Komárombn december hó 23-n volt V. smeretterjesztő elődás, mey lklomml Ztz Gusztáv testnevel felügyelő értékes trtlms elődásbn z egzségre s mélyen khtó modern testnevel fontosságát smertette meggyőzően. Megnytóul Levente fuvószenekr jászkun ndulót játszott tsztán szép együttesben. Mjd Kthy Rózsk szép szvltávl Édes Kálmán pedg mélyen átérzett, htásosn elődott melodrámájávl, meyet Bschoff Géz rk. krngy tőle megszokott precztássl ksért, tették változtossá műsort. A Levente Zenekr kedves népdlegyvelegje után Ljos Mgd szvlt zárt be z elődást. December hó 30.-án smét népművel elődást trtott Komárom Népművel Bzottság. Kssé hosszú volt műsor s így nem emelkedhetett kellőleg k műsor számok mottój, dr. Vrg M. Mhály v. tsztorvos egzségügy elődás. Az eödás célktűzének! tárgy fontosságánk szemelöü * trtásávl mndvégg értékes trtlms elődás hngultánk kellett voln urln z egz estét, Nem szbd közönség türelmét végletekg fokozn egy két fél órás elődás trtásávl. Erkölcs eredmény elére érdekében emeljük fel szvunkt, mkor elsmerjük dcsérjük jó eredményt, de kötelességünk rámuttn hbákr s. Tmsek Duc bájos, mélyen átérzett, jól elődott szvlt vezette be műsort. Köszler Ferenc Trunner Mhály hegedűn játszottk duót, mjd Vrg Mhály dr. trtott meg ngyon szépen felépített egzségügy elődását. Vtéz Horváth Kálmán melodrámát szvlt, Bschoff Géz zongor kísérete mellett, mely után Ember küzd bízv bízzál" egzségügy flm került bemuttásr. A flmjáték után Kthy József felolvsás következett. Márton Etelk tömör hngjávl, gyönyörű szép énekével rtott szép skereket. Végül Kthy Rózs élénken elődott monológj Kösztler Ferenc, Trunner Mhály hegedű duój zárt be klencedk elődás műsorát. Alsógll. Sztnkovcs Ljos g. tnító vezete mellett működő elődássoroztábn dr. Szemző Kázmér körorvos trtott egzségügy elődást. Jávor Antl tnító dpoztív képeken mgyrázt légy áltl okozott fertőzeket. Sztnkovcs Ljos g. tnító céh rendszerről trtott elődást. Szépen szvlt Kráml József, Obermer Schlégl János. Mnden elődás után okttó dpoztv flmek lesznek bemuttv. Felsőgll községben legutóbb elődást dr. Pásztor József trtott. Ezemnn György Veszely József szépen szvltk Uhlyrk lonk kedves monológot, Tremmel Antl Vrg Terusk párosjelenetet dtk elő. A tóváros Szbd Egyetem legutóbb elődój Ngy ref. htokttó volt. Elődásánk tárgy Szereteten épített uj generácó" volt. A kedves elődót melegen ünnepelte közönsége elődás nyomán crk egy órás vt estély következett, mely sok okos megszívlelendő gondoltot hozott felszínre. Tt. Elődó dr. Vrágh Elemér járás orvos volt, k fertőző betegségekről trtott gen tnulságos elődást. Vrágh doktor elődását gen sz^reu hllgtóság, z elődót mégs rtkán vn lklmunk hlln. A Polgár Olvsókör zenekr Bód József krngy vezete mellett több zeneszámot dott elő, melyek gen élvezetesek kedvesek voltk. Cserpes Ankó átlgon felül jól szvlt, többsz r szeretnénk hlln. Lndenberg Mklós Czúh Mrsk ügyesen szvltk. A Mgyr Vöröskereszt Egyesület okttóflm]- - nek bemuttásávl ért véget z elődás. Ttbányán népházbn jnuár hó folymán trtndó népművel elődások sorrendje: 1. Jnuár 7-én, A mgyr sport múltj jelene. Elődó: Frksdy József, bánymérnök. 2. Jnuár 14-én, Lég gázrámdsok. Elődó: Tlesch Alfréd bnyfőmérnök. 3. Jnuár 2!-én A lég- gáztámdások ellen védekez. Elődó: Tlesch Alfréd bányfőmérnök, 4. Jnuár 28-án. A rheum. Elődd:Szrély Antl főorvos. Meghívók, esket, eljegyz lpok, névjegyek mndennemű nyomttványok kvtelben HACKER kzülnek. DEZSŐ könyvnyomdájábn Ízles Komárom., gmánd-ut 12. Telefon 61.

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f o l y m 6. s z á m. Wk ~m Félévre K o m á r o m, 1930- f e b r u á r 8. * ELŐFZETÉS Egz é v r e r 20 fllér. 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s szám á r Megjelenk mnden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 2*50 F. 20

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

Felelős szerkesztő: évig v o l t állandó tagja é s osz. T e m e t é s e pénteken délután. Serédi h e r c e g p r í m á s végezte é s utolsó

Felelős szerkesztő: évig v o l t állandó tagja é s osz. T e m e t é s e pénteken délután. Serédi h e r c e g p r í m á s végezte é s utolsó 11. é v f > y m 7- s z á m. Á r 20 fllér. K m á r m, s z e p t e m b e r 1. ELŐFIZETÉSI E g é s z évre Félévre 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s s z á m ár Megjelenk mnden A krmány legerősebb szlp dőlt k

Részletesebben

Vaísa VÁSÁRHELYI. C s a k felnőtteknek Próbaházasság" L *» 0 T )? K á r i Q A l V h v30íát*»l ^ 4\e»1 J^C?gpifl>ailsai?D V l g J m e r i O l e i.

Vaísa VÁSÁRHELYI. C s a k felnőtteknek Próbaházasság L *» 0 T )? K á r i Q A l V h v30íát*»l ^ 4\e»1 J^C?gpifl>ailsai?D V l g J m e r i O l e i. HódmezővásáríreTyv Í?J4. Julíüs 26. vásárnp. r 4 2 1 * evroym ffflöf. szró* VÁSÁRHELYI Független SeíkcztŐég é Üdéhívtlj KowstMfe, Telefon 87. egyes szám áf 2 fttet, vsárnp pc ápofeo 4 fíűér. po It km Felelős

Részletesebben

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár.

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár. * e g y v e n e g y e d k évfolym. 73. Szombt, 920. október 2 szám KOM A R 0 M MEGYE btlatotj hrftftvfcffcseh-szlovák uulun... é%r«m K. félév rf 2 K. m^ul'uo \\ k. tjfjét»0 í m vdékre t ír K. félévre szm

Részletesebben

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo*

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo* Negyvenegye/lk évfolym 92. szám. S z o m b t, 9 2 0. d e c e m b e r II. ROI LPOK KO ROEGYEI Dfettt * r helyben C s e f c - e z l o v á k f rtélbt*s E f l t ó n - h. félévre ZH K, ftffjráévre lì F.-»-/

Részletesebben

Hivatal vizsgálat a városházán

Hivatal vizsgálat a városházán VII. évfolym 17. s z á m A r 20 fillér. fi Komárom, 1 E L Ő F I Z E T É S I ÁR cgesz evwt Félévre 10 P, 5 P. Meiyelenik SZERKESZTŐSÉG Needévre 2*50 P. PATHÓ Ees szm r 2 0 Hit. minden. Az u j, forrongó

Részletesebben

Lapvezer: TUBA J Á N O S. Főszerkesztő: KISS GYULA dr Kéziratokai nem

Lapvezer: TUBA J Á N O S. Főszerkesztő: KISS GYULA dr Kéziratokai nem étff o y m. 32. szám K o m á r o m, 98. u g u s z t u s 0. KOM ROMMEGYEI P o l t k Eg^s/»v«EtMzetétl r helybon és vdékre : L6 K Félévre s K Kegyedém Egye lá&l á ; : 3 0 fllór. Megjelenk mnden s z o m b

Részletesebben

n e k ü n n e p é l y e s leleplezése

n e k ü n n e p é l y e s leleplezése IV. é v f l y m f""* 23. szám r 20 1, s fllér. Kmárm, 1932. júns 4. - WLWLmm LŐFIZTÉSI gés2 évre Félévre 10 P. 5 í. } SZRKSZTŐSÉG K : egyedévre 2*50 P. gyes sz r Megjelenk mnden K m á r m. I g m á n d

Részletesebben

S^szA* 1$3 xxxv. évwa^ 6. SZÁM. 1888. BUDAPEST, FEBRUÁR 5. XXXV. ÉVFOLYAM.

S^szA* 1$3 xxxv. évwa^ 6. SZÁM. 1888. BUDAPEST, FEBRUÁR 5. XXXV. ÉVFOLYAM. 84 VASÁENAPJJJSÁG^ S^szA* $3 xxxv. évw^ TOROK SÁNDOR gyógyszertárát z Operához" Andrássy-ut 29., megnytott. Fényes berendezés, bel- és külföld 'különlegességek, kötszerek, sebészet segédeszközök, lltszerek,

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

Á r a 20 fillér. Felelős s z e r k e s z t ő : délben, amikor Krisztus földi helytartója, a római papa s z á z ezrek jelenlétében megnyitotta a

Á r a 20 fillér. Felelős s z e r k e s z t ő : délben, amikor Krisztus földi helytartója, a római papa s z á z ezrek jelenlétében megnyitotta a V. é v f l y m 4. s z á m. Á r 20 fllér. K m á r m, 9. á p r l s 8. * LŐFIZTÉSI gész évre Félévre 0 P. ÁH : egyedévre 5 P. 2-rA) P. Felelős s z e r k e s z t ő : 20 fl. PATHÓ gyn súlys felelőség hármlk

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra rte Koro. 95 árcus 4 XV. Koárováregye város Egylet Koáro Megjelenk Vörös nden DC?rcszt szá r 20 FÜLÖP ZSIGMOND 5 K, ngy dők fllér. vhr tengerélyről elyek elrejtve felszínre h o z z á k z áldás elegét,

Részletesebben

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom ib X. évfolym 26. szám. r 20 fillér. Komárom, 1938. június 25. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egz évre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. Megjelenik m i n d e n Komárom, Igmándi-ut 23. Felelős szerkesztő:

Részletesebben

közéleti lap xv/18. 2007. október 17. Zuschlag követői Keszthelyen is? Távfűtési értesítés Csak kérhet Szólt a harmonika partnerség Béla

közéleti lap xv/18. 2007. október 17. Zuschlag követői Keszthelyen is? Távfűtési értesítés Csak kérhet Szólt a harmonika partnerség Béla közélet lp xv/18. 2007. október 17.»»»»» Zuschlg követő Keszthelyen s? Távfűtés értesítés Csk kérhet Szólt hrmonk prtnerség Bél Öné pénz, ménk munk Bél szerk. Keszthely, Kossuth L. u. 44. Tel.: 06-83/510-357

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l . Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t. / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér. 1938. szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut

Részletesebben

A r a 4 fillér. REGGELI UJSAG. Főszerkesztő é s ^ t u l a j d o n o s : Klin Béla. lyaítízatos, elvetett s o r s a

A r a 4 fillér. REGGELI UJSAG. Főszerkesztő é s ^ t u l a j d o n o s : Klin Béla. lyaítízatos, elvetett s o r s a Hóctezővásáhely J9I4. május 5. péntek. X * évfolym ÍÍ6. szám. 4 fllé. V Á S Á R H E L Y I REGGELI UJSG Független poltk Főszekesztő é s ^ t u l j d o n o s : S*eketf6ség kdóhvtl Kossötl-é. Telefont 87.

Részletesebben

i IV. évfolyam 36. szám Ara 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3.

i IV. évfolyam 36. szám Ara 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3. i IV. évfolym 36. szám Ar 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3. o vr.---- ELŐFIZETÉSI ÁR : SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 52 évre 10 P. Negyedévre 2-30 P. } Feíeiós szerkeszti"': Komárom, Igmándi-ut 24.

Részletesebben

20 fillér. Felelős szerkesztő:

20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f l y m 9. s z á m. r fllér. Kmárm, L Ő F Z T É ÁR gz évre P. Félévre 5 P. ****** ZRKZTŐÉ egyedévre gyes szám ár egjelenk mnden 5 P. f l. Telefn 6. H r d e t é s e k ár d í j s z b á s YUL szmbtn.

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám.

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám. Hódmezővásárhely, 94 jöttát 3. kedd Ar 4 fífiér X. évfolym JI. szám. VÁSÁRHELYI Független Bíwkesítöség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon : 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon 4 fillér Gyerünk

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank.

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank. Hódmezővásárhely, S9H* szeptember 25 péntek X» évfolym Síé* szám. r 4 fihál VÁSÁRHELYI F S g g o l I e i Smkettöség és kidóhivtl KoM«th-tér. Telefon t 87. egyet tem it 2 fillér, vsárnp és pití npokon 4

Részletesebben

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos: X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon

Részletesebben

XV. évfolyam KOMAROMI UJSÁ. A Komáromi V ö r ö s K r e s z t E g y l e t és a K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének JÓZSEF ZSIÜMOND

XV. évfolyam KOMAROMI UJSÁ. A Komáromi V ö r ö s K r e s z t E g y l e t és a K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének JÓZSEF ZSIÜMOND Komárom, 1915 március 25. XV. évfolym 12. szám. KOMROMI UJSÁ Komromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági V ö r ö s K r e s z t E g y l e t K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének Megjelenik

Részletesebben

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai 5. szám. Komáromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági K o m á r o m i V ö r ö s K - r e s z t Egylet é s K o m á r o m v á r m e g y e Megjelenik minden csütörtökön, FÜLÖP ZSIGMOND negyed évre 8

Részletesebben

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r.

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r. X é v o l y m szám Är 20 illér ELŐFIZETÉSI ÁR Egz évre 0 Félévre Negyedévit- 5 Megjelenik SZERKESZTŐSÉG Egyes mim'en S/,HII 2'$U \\ r 2 h ü élelos szerkesztő: THÓ Kézirtokt nem dunk LEGYEN TGUNK! lenő-ut

Részletesebben

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y Komárom, 9. november 5. XIV. évfolym 5. szám. MÁROMI ÚJSÁG Komromvármegyei és városi Komáromvármegye Megjelenik m i n d e n csütörtökön. Előfizetési á r : Egész évre 0K., félévre 5 K, szám ár 20 Tüzoltószövetségének

Részletesebben

31. s z á m. L a p v e z é r : TUBA J Á N O S. F ő s z e r k e s z t ő : KISS GYULA dr

31. s z á m. L a p v e z é r : TUBA J Á N O S. F ő s z e r k e s z t ő : KISS GYULA dr H *ffiinckilencedik évfolym. 3. s z á m KOMROMMEGYEI ütikx E!ofize\esi r helyben vidtkre : Bitén éjre 6 K Félévre 8 K Negyedem í K Egyei >/árn áru: 30 fillér. Megjelelik minden szombton. z ötödik háborús

Részletesebben

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók riomezovsfffteiy, m4, ugusztus 28. péntek. X* évfolym 267 szám Ar 4 ifllér. VÁSÁRHELYI rgtllti politikát npilp. Felelfl tzeiteucto é s lptljdonosi s. i n, 2 Üítói. TMimp és pici tupoío ti eddíol RVQZÍ

Részletesebben