A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:"

Átírás

1 . é v f o l y m 6. s z á m. Wk ~m Félévre K o m á r o m, f e b r u á r 8. * ELŐFZETÉS Egz é v r e r 20 fllér. 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s szám á r Megjelenk mnden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 2*50 F. 20 fül. Felelős szerkesztő: BECSKÖ KDÓHVTL: 12. T e l e f o n 61 Hrdetek ár d í j s z b á s s z e r n t. GZSEF szombton. K é z r t o k t d u n k vssz. KomáromTt í ngykorúságunkt k p t u k vssz Hágábn. E d sszekötött kézzel, pénzfelügyelet lltt dtuk zt ngystü gz dság poltkát csnáln, mt ez z ország kell, hogy megndítson. Megkötött k e z e k k e l, nyg eszközök hábn, fájó szvvel öszszeszortott fogkkl néztük, hogyn sorvd e! tt ebben z országbn mnden gzdság. mgángzdságok soro ztos csődje után városok kerültek súlyos nyg hely zetbe éppen z utolsó órábn nyertük vssz pénz ügy szuverentásunkt. M n denhez pénz kell. Pénz kell mezőgzdság, kereskede lem pr felfejlesztéhez, rt pénz nélkül kátyúb jut mnden szép terv, mn den ngyszerű gondolt. súlyos htelnélkülgben hányzott kor mány rzéről jókrt, z ötlet koncepcó, h gens hányzott mn den lpfeltétel: htel, pénz függetlenség, tnzügy kskorúságunk meg szűntével megváltozott hely zet szebb perspektív nylt mgyr zet elé gdság téren. kormány érz kötelességét tudj, hogy ezt perspektívát k hsználn, ö s s z e kell, hogy fogjon most mnden gzdság tényező: támogtn kell kormányt törekvé ben, hogy gzdság polt kánk helyes útr térhessen. D e szbd elká buln, szbd józnsáúrkt elveszíten éppen mos tn, mert könnyelmű gz dság poltk, nyklónélkűt htelgényl romlásb Komárom, gmánd-ut ES Levél szerkesztőhöz. dönthet z országot. ngykorúsággl éln kek de vsszéln szbd. hét szűk esztendő kopllás után ne tobzódjunk pl lntny bőségben, h önmegtrtózttássl, helyes rányú tkrékossággl, ter melő munkávl vgyük előbbre gzdság jólét felé z országot. Ne fecsé reljük el pénzt, h komoly, megfontolt beruhá zásokt eszközöljünk el fog következn régen várt gzdság fellendül, melyet kormány mnden erejével, egy ngystü gzdság po ltk keretében fog érvényre jutttn. mkor gzdság fel szbdulásunkt komoly meg fontolássl tudomásul veszszük lelkünkben re mény lángj felgyúl, ke delem nélkül szegényekre gondolunk. Helyes pénzügy poltkávl, szocáls n tézmények szporításávl e l sősorbn zt kell elérnünk, hogy súlyos gzdság le trgánkbn koldussá lett számtln mgyr polgár szájáb kenyeret djunk, hogy új erőre kpv d o l gozhssnk z ország fel vrágozttás érdekében. mezőgzdság, pr, kereskedelem exportunk támogtásávl nyomor kér de s megoldást nyer lesz szükségünk nyomorenyhtő kcókr. Gzdság kskorúsá gunk megszűnt, ngykorúk lettünk: cselekedjünk tehát úgy, hogy z komoly, meg fontolt emberekhez llk! - f - O l v s o m, hogy T t h r c o l zért, h o g y h v t l n o k v á r o s l e gyen : mnél t ö b b h v t l legyen benne. H olvstm v o l n, el sem hnném í termzet Ttát fürdő v á r o s n k teremtette. G y ö n y ö r ű fekve, tv, forrás, fá, v rág m n d - m n d rr kötelezk, h o g y fürdőváros, nyrlóváros l e g y e n. És h v t l n o k v á r o s. S ezért n e m s t u d o m megérten ttkt, k k egy rettenetes tévedben vnnk. téved z, h o g y K o m á r o m b n ök v e r senytárst ánk! Komárom versenytárs Ttánk. T t pránk, k e r e s k e d e l mének, fejlődének, lkó b o l dogulásánk mnden érdeke, hogy Tt z legyen, m n e k fekvénél termzet d o t t ságánál f o g v l e n n k e l l : f ü r d ő v á r o s n k. E b b ő l tehát z követ kezk, h o g y T t t e g y e n le közhvtlokról s m n d e n krását cél s z o l g á l t á b állíts : tegye Ttát fürdővárossá!... T u d o m, h o g y ttk erre zt felelk, h o g y könnyű ezt m o n d n, de nehéz k e r e s z t ü l v n n! Hát éppen ezen p o n t o n fejtem m e g nehézségeket vlágosítom fel zokt, k k fürdövendégeket k r n k, h hvtlnokokt. E l s m e r e m, hogy T t fürdőváros érdekében leg u t ó b b évtzedben sokt tett. v á r o s rendezével ngy á l d o ztot h o z o t t. z t s el kell s mern, h o g y tt s t r n d é r dekében már propgndát s kezdett é s ért s el e r e d m é nyeket. z o n b n T t á b éppen tízszer n n y degennek kellene m e g f o r d u l n egy nyáron m e g s f o r d u l n, h T t fürdő város é r d e k é b e n t o v á b b mun k á l k o d n é k é s csk v á r o s s z é p s é g e t muttná be l e g k ö zelebb multévnél j o b b p r o pgndávl, de o d s t ö r e k e d nék, h o g y necsk egynpos degenek f o r d u l j n k m e g fl között. Tt t. mgsztrátusánk m n h e n erővel r r kell t ö r e k e d ne, h o g y T t o l y n n y r l ó é s fürdőhellyé váljék, h o l h e teket töltenek el z degenek. Ezt p e d g úgy érk el ttk, h! k o m á r o m k k l küzködnek, h odhz megszerve zk lkosságot bele ojtják közönségbe, hogy z d e g e n, f ü r d ő v e n d é g pénzt h o z, pénzt hgy ott, h pár hétre megte lepszk, t e h á t : o d kell h t n, h o g y fürdővendég mnél o l c s ó b b n é s kellemesebben tölt hesse el dejét Ttán. T t á t fürdőváros jellege h helyesen fogják fe htlmsn fejleszthet. Ez f e l lendül jólétet b z t o s t v á r o s nk l k o s s á g á n k, melynek tudn kell é s érezne kell v á r o s á n k ngy hvtását é s zt, h o g y jólét f o r r á s z d e g e n f o r g l o m é s n e m közhvtlok. H mjd Ttán olcsó megfelelő lkások lesznek, h vendéglő á r k ngy cél é r dekében megfelelő nívón m o zognk s e tekntetben köz ség mgsztrátus támogtn f o g j z p r o s o k t v á l l l k o z ó k t ; h m j d z o l c s ó fogysztás é r dekében megszervezk T t á t körülvevő községeket, egz b z o n y o s, hogy sker n e m f o g elmrdn. S ő t! Még komá r o m k s T t á n f o g n k nyár vsárnpokon e g y m á s n k tlál kozót d n! E g é s z bzonyos, h o g y o k o s céltudtos f ü r d ő poltkávl T t, m n t m á g n e s vst, v o n z n fogj k ö z ö n ségetszélrózs mnden rányából. K o m á r o m b ó l például' soh lehet f ü r d ő v á r o s. K o m á r o m nk m á s rendeltete v n s ettől n e m, h o g y lehet, de s szbd elütn. M e r t önmgán üt sebet z, k K o m á r o m o t üt meg. gens : K o m á r o m o t l l e t k közhvtlok, gyárk k ö z ntézmények. vsút snek k ö zelsége v á r o s fekve h á b m n d e n p e r p t v r n k erre csk Komáromot predesztnálják zzá s lesz! N n c s értelme tehát v e r s e n g é s n e k! S ne r g y e l j e s e n k szegény k o m á r o m k t : kknek nncsen tvuk, nncs httyújuk, nncs f o r r á s u k, n n c s vrágjuk, mert m n d e n b o k r é t T t k lpján vn!... T e h á t, t. Szerkesztő Úr üzenje m e g T t á b, h o g y l e g y e n nyárr o l c s ó kosztj, s z o b á j!... Meos.

2 < 2. oldl. Komárommegye Hrp február 8. hdkölcsönök áltlános vlorzálásár jelenleg hág konferencán elért eredményeket sokn félremgyrázták, lletve z gondolták, hogy most tt z deje hdkölcsönök vlorzácójánk. Pedg ezek tévednek, mert z optánsok kártlnítását válllt mgyr kormány, mvel ezt kérdt m vttük Hágáb, h ngyhtlmknk volt eltökélt szándék, hogy z összes függő kérdeket lkvdáln kell. Ebből félremgyrázásból folyt zután, hogy tőzsdén hdkölcsön értékek pcán spekulácós vásárlások ndultk meg. z állmháztrtás jelenleg helyzetében gondoln sem lehet egy áltlános vlorzácór, mert hsz kkor, mkor tkrékosság elvének érvényesítére redukcókt vttek márs keresztül költségvetben, nehéz lenne ezt problémát megoldn. Vnnk ötletek, melyek fgyelemre méltók. így győr kereskedelm prkmr elé s került egy jvslt, melyet Hjnl Oszkár, komárom kereskedő nyújtott be mely m már htározt jvslt formájábn kormányhoz s eljutott. jvslt következő volt: Hjnl Oszkár komárom kültg megrendítő szvkkl ecsetel kereskedők prosok z egz állmgzdság kétségbeejtő helyzetét, melynek egyk fő okát hdkölcsönkötvények elértéktelenedében látj. zok törekvek, melyek hdkölcsönkötvények vlorzácóját tűzték k célul, cél elérére túlságosn gyengéknek látsznk s helyes ránybn tpogtóznk. vlorzácó kérdét legtöbbnyre zzl odázzák el z lletékes körök, hogy z z ország pénzügy helyzetét felborítná. Ezzel szemben rámutt rr, hogy szkértők véleménye szernt kb. 6,000,000,000 pengő értékű hdkölcsön vn Csonk- Mgyrország területén. Németország hdkölcsönet 15 százlékkl vlorzált. mgyr gzdság életre gen ngyjelentőségű voln z s, h csk 10 százlékos vlorzácóról lenne szó. Ez megoldás z állmnk körülbelül 600,000,000 pengőjébe kerülne. H ezért kncstár 5 százlékkl kmtozó állmppírokt dn, melyek 2 százlékos tőketörleszt mellett 50 év ltt mortzálódnánk, úgy z állmháztrtást z első évben csupán 42,000,000 pengő terhelné, m termzetesen évről évre csökkenne. Ennek 42,000,000 gondoln sem lehet. pengőnek fedezére háborúbn szerzett ngtlnokt, vlmnt z pengőn felül dókt kellene megterheln. z lletékes körök zon ggodlm, hogy kötvények jórzben már spekulánsok kezebe jutottk s gy vlorzácó eredet célját el érné megszüntethető lenne zzl megoldássl, h kötvény vlorzált értékének felét jelenleg tuljdonos, felét pedg z eredet jegyző kpná. közgyűl elé következő htározt jvsltot terjeszt : Mondj k kmr közgyűle, hogy felr kormányhoz hdkölcsönkötvényeknek 10 százlékg vló vlorzálás ügyében olyn módon, hogy z állm vlorzált értékről 50 év ltt mortzálódó 5 százlékos kmtozású állmppírokt bocsát k. Egyben megkeres társkmrákt, hogy hdkölcsönök vlorzácójánk lyen módon vló megoldásához cstlkoznk. Közgyűl jvsltot egyhngún elfogdj. Mgunk rzéről nnyt füzünk fent jvslthoz, hogy ez m súlyos gzdság helyzetben s megoldhtó ezzel egyszersmndenkorr levennék nprendről ezt fájó sokkt elkeserítő kérdt edények, háztrtás ckkek mélyen leszállított áron K0SCH kphtók RNOLD vs- füszerkereskedében KOMÁROM, GMÁND-UT 19. Tejes, vjs, luxus sütemények s elsőrendű ház kenyér kzül PPP sütödéjében ERNŐ Komárom, gmánd-út 12. lltszerek, kozmetk ckkek, férf- nő dvtkülönlegességek, ernyők, játékáruk kváló mnőségben JELNEK RNKÁNÁL Komárom, lgmánd-út 19. Becskő József szerző estje. Vsárnp este zsúfolásg megtelt z prtestület székház ngyterme. Komárom közönsége rodlm eseményre gyűlt össze: Becskő József trtott szerző estjét. * z estet Kert Ernő tnár vezette be, smertette z ró eddg munkásságát megjelölte költő rányánk helyét m mgyr rodlombn. Érdekes megvlágításb állított be Becskőt, mnt újságírót mnt széprót. z újságírás kenyérkereset lehetőségeket nyújt, míg szépírás benne felhlmozott megérzeket, érzeket, gondoltokt, fájdlmkt lüktető szvének mnden szerelmét tehetségének széles skáláján jutttj érvényre. Verse muzskálnk, dlolnk. z ember fájdlmkt, ngy szerelem problémákt szomorún fejez k, gyrló ks ember gyengeségeket bztos szemmel látj meg plántálj át közönség lelkébe. Néhánycsllogó színfoltot, néhány vércseppet kptunk szvbó, mert hszen ebből dódk z ró oevre-je. Értékelénél vénát, fntázát, könnyedséget, témát szvet tláltunk. Verse egyén zmtuk, megríktnk, megremegtetnek, mndenk érz feljjdulását, mosolyt, könnycseppet cslnk szemekbe. Ezek z érzek sokknk szvében vsszhngr tláltk, egyek lettek költő szenvedevel, vívódásvl, mosolyávl. z htlms mnden oldlról megnylvánuló gz, meleg, ősznte lelkesed, mellyel közönség z ró munkát fogdt, megérdemelt volt még zokt s tökéletesen kelégítette, kk m rodlm túlzsúfoltságbn csk z gz értékekért tudnk lelkesedn. K. Etner rén, rádóból jólsmert operénekesnő, szerző két dlát énekelte, melyeket P. Shussy zenített meg. Gyönyörű kolorturáj, órás hngterjedelme, bztos szövegkejte legtökéletesebben jutttt érvényre dlok szépségét, báját. közönség htlms tpsvhrrl hódolt kváló művznő művzetének szerzővel együtt ngy ovácóbn rzesítette. dlokt zongorán Bethlendy Sándorné ksérte tőle megszokott precztássl. Tordy Judt. H csk enynyt rnánk ról, kkor s elég lenne, mután őt mndenk smer. Nem kell ról dcshmnuszokt zengen, hszen smer egyedülálló művzetét csk Csonk-, h Ngymgyrország s. költő érzevel együtt él, sejtelmes hngj, megtorpnás, felsrás megrázták, megdöbbentették áhítttl töltötték el közönséget. Éreztük, hogy rendkívül művz jelenséggel állunk szemben büszke lehet z költő, knek verse nterpretálását Tordy Judt válllj. közönség tün- tetszerü tpsorkánnl nylvánított elődás ránt vló elrgdttását ngy megértét. rány ldár Trogmyer Jenő neve már smert komárom közönség előtt. Hogy e vérbel művznő mellett nekk s ngy skerük volt, ez bzonyság mndennp rátermettségüknek. Nehéz dologr válllkoztk, de tehetségük teljes skerrel leküzdte z kdályokt. Ngy eseménye volt z estnek z, hogy Kert Ernő, z zg-vérg ktűnő muzskus lelkében tlálkozott költővel, k benne megértő művzlelkű társt tlált. Különös szerkezetű felépítű zene motívum rendkívül érdekesek leblncselők. Elődásmódj, gesztus szuggesztív erővel htnk. Olyn frenetkus htású skere volt dlokkl, hogy költő M még szeretlek" c. dlát meg kellett hogy smételje, mely után meleg szeretettel ünnepelte közönség két egymásrtláltt. Várjuk verskötet dlok megjelenét. Kert, költő munkásságát szeretetteljes megértsel, ngy rodlm tájékozottsággl kváló esztétk meglátássl smertette. Reméljük, hogy kulturu előbbrevtelét továbbr s lyen önzetlen krássl szolgálj örülünk, hogy ők menk. szerző est után közönség meleg, közvetlen hngultbn mrdt hjnl órákg együtt. m. vármegye szegényházk ügye. belügymnszter népjólét mnszterrel egyetértően legközelebb rendeletet d k, melyben vármegyénként, járásonként községenként munk keresetképtelen közellátásr vgy szegényház ellátásr szoruló szegények összeírását fogj elrendeln, hogy ennek lpján szükséges szegényktszter öszszeállthtó legyen. Ez rendelet egy mnszterköz szegényügy nkét folymány. z értekezlet megállpított zt, hogy legsürgősebb feldt vármegye szegényházk felépíte voln. Ezeknek megépítére z állmnk kell törvényhtóságok vármegyék rzére segédkezet nyújtn. E vármegye szegényházk épít, fentrtás kezel költsége most előkzít ltt álló vármegye község háztrtás törvény lpján volnánk bztosthtók. községek háztrtását szbályozó törvényjvsltbn gondoskodás fog történn rr nézve, hogy szegényügy kdások mndenütt elsőrendű szükségleteknek mnősíttessenek. Trtós, jó, olcsó elegáns cpó csk Bürgernél Győrött. Bck Bernát F szeged gőzmlmánk körzet képvselete rktár, Komárom Ur-utc 2.

3 te február 8. Komárommegye Hrlp. HÍREK. l é t k é r d é s e k m t t z ügy dását. F ő s p á n u n k Á c s o n. Brát Huszár ldár d r. K o m á r o m Esztergom vármegyék főspánj f. h ó 5.-én Á c s o n h e l y s z í n l á t o gtás tett z ott k é s z ü l ő állm út ügyében. S z e m é l y h r. Teller székesfehérvár Gyul, kerület tány f o l y ó hó 1-én főkp városunkbn t r t ó z k o d o t t komárom m. kr. állmrendőrség ügykezelét megvzsgált. H á z s s á g. Műt hó 2 S. - á n tott esküvőjét templombn renczy z á c s ref. gyergyóujflv Fe- ntl kocs álltorvos Péntek lkével \\. P é n t e k Ubrtokos Pál K n e v e z é s. földmvelknevezte terjedő dőre K o m á r o m é s tergom v á r m e g y é k tt nörző b z o t t s á g n k e t m e g k p t u k, z ügy r ö v d e rombn, pusztmonostor sen elntéztetett s e m m v e l sem gyedben most v n n k f o l y m t b n kőbben, v l l m o s vezeték eljárás* mnt tt újság nélkül. 4 nek Szerző est. L p u n k helyén b ő m é l t t á s á t más tlálj z városához kosztott kre v o n t k o z ó z házhe- j ó v á h g y á s z Országos Földbrtokrendező B- gtól m e g é r k e z e t t s g y most már m sem áll ú t j á b n h o g y z n g t l n o k nnk, telekkönyv rás közel j ö v ő b e n ténjék. v á r o s t s z t megtör főügyz hvtl, lletve komárom telek könyv hvtl munkáltokkl vontkozó rövdesen elké szül. E v v e l k p c s o l t b n meg kell említenünk z egyk tt ú j s á g ö m l e n g ő c k k é t, mely sze r n t z ő s ü r g e t é s é n e k é s után j á r á s á n k vn r é s z e b b n, hogy ez z öt év ót d e n k t u d j, hogy cseh t e r ü l e ten m r d t t e l e k k ö n y v e k rendkívül mo egyöntetű nnk szerző estnek, m á c s o l j u k, mdőn melyet vsárnp este Becskő von József rendezett Komárombn. óhját tol közöljük : z kívánság, hogy z eredet ígéreteknek s m e g f e l e l ő T l á n z e l s ő efjt kísérlet v o l t en d u n p r t rzen, ez v á r o s u n k b n tt ö r ö m m e l l e lák során s már z de év k o r g y e n szbd m e g á l l p í t n u n k : tvszán vezettessék be z á r m, kísérlet n e m m r d t m v e l értesülünk szernt puszt kí sérlet, h n e m v l ó b n kz, t e l jes egzet pán nyújtott z est. z prt brtokosok vlágítás gzán szép k ö z ö n s é g m n d e g y k gzdság, tgj vvl h g y t el l o k r s génybe műélvezetben volt termet: rze. versenyeztek egymássl felfogásbn, mbícóbn k elődók es méltók v o l t k hhoz vlóbn színtszt r o d l m t reprezentáló es n y g h o z, melyet szerző Olcsón jól borotválkoz ht, hjt nyírtht Kárs Pál fodrásztermében Komárom, Pc tér. U r - nő d v t c k kek, posztó, szövet, vászon rövdáruk, vlmnt mnden e szkmáb vágó ckkek 25 célokr, hány nehézségekkel j á r ó z o n o s í t á s e l j á r á s, betét s z e r k e s z t é s híján rég t é r k é p e k hsznvehetetlensége stb. okoz tk sok, r e n d e z é s r e váró r é s z - csu h stb. óhjtják cé venn é s kívántos voln, h már z de gzdság évben prt brtokosok z ármot Tudomásunk vezetősége s lépeket tett z r á n y b n, h o g y komáromk mosság s óhját Vll R. T. teljesítse, nnál nkább, mvel tt ngyobb f o g y s z t á s lehetőségéről vn s z ó. Álrcosbál. Komárom F u t b l l C l u b márcus 1-én trtj s z o k á s o s jelmezes t á n c m u l t s á gát, mely ránt úgy v á r o s b n, m n t megyében htlms ér d e k l ő d é s nylvánul meg. t\ bál erkölcs skerét lpy Gás pár m. k r. kormányfőtnácsos, p o l g á r m e s t e r, Tomnóczy J ó z s e f d r. ügyvéd Csákváry J á n o s gyárgzgtó fővédnöksége bz tosítj. R é s z l e t e s p r o g r m o t j ö v ő számunkbn közlünk. nnyt z o n b n már előre s jelezhetünk, h o g y kedves érdekes meg lepeteket trtogt k ö z ö n s é g rzére rendezőség, m e l y n e k élén Korn D e z s ő v g l m elnök áll. Srcz János vízvezeték- cstornázás válllkozó, é p ü l e t es dszrnü-bádogos Komárom, P c - t é r. T e l. 58. Műsoros táncmultság, k o m á r o m zr. fjúság f. hó 2 2. én m ű s o r o s bált rendez, m e l y r e z gls é s lelkes r e n d e z ő g á r d főváros művzeket hoz le K o m á r o m b. z e d d g jelek sze r n t Szász l, Lz Któ, k ö pecz Buócz L j o s é s Sebő M k lós fogják szórkozttn k ö zönséget. Élő- művrág csokrok, koszorúk, vlmnt lklm díszí tek vrágkosrk legjutányosbbn csks övz. K r p o v s z k y Józsefnénél K o m á r o m, G y á r - u. 17. legolcsóbbn kphtók öntöz z á r m o t vl bnkok mezőgzdság elősegítk értékesítt. Hogy bnkok mennyre bznk hág m e g e g y e z é s folytán z áltlános g z d s á g v s z o n y o k nk j v u l á s á b n, bzonyítj z körülmény, h o g y b n k o k é s m e z ő g z d s á g érdekeltek k ö zött tárgylások vnnk f o l y lymtbn mezőgzdság ter mékek értékesítének t á r g y á b n. Vdéken már gyűjtk z dtokt, hogy e k é r d é s b e n tsztán l á s s á k helyzetet. N n c s s e m m k dály z ügy rendezének é s tvsszl megfelelő é r t é k e s í t f o l y m t feltétlenül lökt d p é n z f o r g l o m r s. K o m o lyn felmerült z terv, hogy v o l n - e célrvezető b e h o z t l jegyrendszer l k l m zás nálunk s. Behoztl j e g y rendszer ezdőszernt Német-, Cseh-, Lengyelországbn to vábbá usztrábn vn é r v é n y ben. Németországbn behoz tl jegyrendszer bevezetével rr törekedtek, h o g y j e l e n t é k e n y gbonfeleslegeket termelő K.-Németország-nk gbon vámok khsználását bztosítsák, melyet N é m e t o r s z á g nyugt r é s z e b e grvtáló m e n n y s é g e k nél ngy t á v o l s á g folytán fuvrköltségek megemztettek. Ezt célt tökéletesen el s érték. M g y r o r s z á g érdekeltek szernt b e h o z t l j e g y r e n d s z e r nálunk s hsznos s z o l g á l t o k t tehetne, Tchuer Smu, cégt. Trján Testvérek Komárom. Szkvíz é s hüstő t l o k g y á r. E l s m e r t, p o n t o s g y o r s k s z o l gálás. prbál Ksbéren. Már jelentettük, h o g y f. hó 8 - á n K s béren prbált trtnk. r e n dező gárd élén Lork l b e r t, ksbér prtestület közszeretetben álló e l n ö k e áll, k n e k hthtós é s f á r d s á g o t s m e r ő t á m o gtás grncát nyújt bál e r kölcs é s n y g skere t e k n t e tében. Lork l b e r t elnök rég, szép p r o s b á l o k t krj f e l eleveníten m o s t n b n be szerzett n f o r m á c ó n k szernt ez bál csk, hogy ngyskerű lesz, h n e m felül fogj múln békebel hres ksbér p r o s bálokt. skol ünnepély. G r ó f Klebelsberg K u n ó róm. kth. elem leányskol növendéke v s á r n p skol ünnepélyt r e n d e z tek, melyen sznrekerültek Végzetteljes blúz", Dlos k o n y h " B é k k o n c z e r t " cmű gyermekbohóztok. z elődás nk ngy skere v o l t é s zt n g y k ö z ö n s é g rzére 9 - é n m e g smétlk. jobbágy kályhát éve fennálló még most, z előrehldott dényben s érdemes beszerezn húzódó ügy" dűlőre jutott. K o m á r o m b n m n s berendezé v l l t u l j olvsó rendelkezükre b o c s á t o t t. m ű R e f o r m á t u s vllásos ün sor egyk-másk pontj, mnt n e p s é g e k. tt ref. egyházmézesklácsszv M még megye győr k ö r z e t é b e trtozó szeretlek c. d l o k, v l m n t református l e l k é s z e k j n u á r á n Levelek c. vers külön s becses, ertekezletet trtottk Győrött, melyen k d o l g o z t á k körzethez m r d n d ó élmény v o l t. egyházközségekben vég e'- m s s z ó s m u n k p r o g r m z értekezleten Győry EleElégtétel szőny tűz mér ref. lelkz ndítványár e l oltóknk. L e g u t ó b b s z á m u n k b n htározták, hogy f e b r u á r, m á r levelet közöltünk, m e l y b e n egy cus es áprls f o l y m á n vllá szöny lkos pnszt emel z sos ünnepségeket rendeznek ottn tűzoltóság munkáját lle Győrött. Komárombn, Ácson, t ő e n. Trczy Zoltán tűzoltóp B n á n B ő n y ö n. z e l ő d á s o r n c s n o k levelet ntézett h o z z á n k, kt z egyházközség lelkze m e l y b e n m e g c á f o l j pnszos felváltv trtják. levél dtt v é d e l m é b e v e sz derék szőny ö n k é n t e s tűz Knevez. z Országos oltókt. M pnszos levélhez Testnevel Tnács Wesenkommentárt fűztünk, g y bcher J ó z s e f vármegye n é p m ű kzséggel tudtjuk mndenkvel, vel ttkárt vármegye T e s t h o g y szőny ö n k é n t e s tűzoltó nevel B z o t t s á g tgjává k ság l e g n g y o b b lelkesedsel nevezte. g y e k s z k nehéz feldtát m e g kosztott h á z h e l y e k te oldn. l e k k ö n y v á t í r á s. héten K o O. F. B. áltl donosok szernt városunk elnökévé. m á r o m szb. k r. nostor lkosság dcsére végégn e m k r u n k n g y o b b tet m o n d n mndenképen Esz bor- ne munkált. z egz hsznosíthtnák. járásá z lletékes Dorogvdék Vllmos ság R. T. fgyelmébe. K o m á Wen- nnger M á t y á s t év nk területére telekkönyve váló főváros h e l y b e l leányávl. gy m n s z t e r Most, hogy húzó 3^oldL Hjnl Mért? Kérdezzen meg bárkt, knek 8 már vn J o b b á g y kályháj, flfc Egyedárustó: m Oszkár cégnél m Komárom, gmánd-ut Gylóky m m m m s m m m m m vskeresked-0

4 Komárommegye hírlp. oldl. Népművel elődás. hely Népművel B z o t t s á g k e d den trtott tzenegyedk k u l t u r estjét zsúfolt ház előtt. z estet Vámos J e n ő d r. egzségügy e l ő d á s vezette be, flmksérettel. Után Fodor M r g t dott elő kedvesen egy m g á n j e l e n e tet, m j d p e d g egy s z ó r k o z ttó f l m pergett le m o z v á s z n o n. z est legszebb élménye Thury Már é s Verbőczy Már p á r o s j e l e n e t e volt, melyben úgy főváros m ű v é s z n ő, m n t Ver bőczy Már ktűnő lkítás ngy s k e r t rtott. műsor utolsó s z á m k é n t Nót Károly e g y í e l v o n á s o s : c é g r á j került sznre, m e l y b e n s z e r e p l ő k : Kühnel Ez, Mrkó B ö z s k e, Mrkó G z k e, Kovács Bél, 44 Schmdt Rezső, Stener László Szpor Bél játszottk gen jól nevetették meg közönséget. Honsz. k o m á r o m fók jánk táncmultság. F. hó 15-én rendezk báljukt r o k kntk. bál f ő v é d n ö k e : lpy Gáspár m. kr. kormányfőtná csos, polgármester, szrvskend óvár vtéz Sbrk S á n d o r m. k r. ezredes, Jánossy Károly m. k r. pénzügygzgtó é s Fedler József lengyáros. lelkes ren dező gárd élén Krály M k l ó s, Becskő J ó z s e f, Dby G y u l é s ksper ljos állnk, m n t főren dezők, k k zártkörű t á n c m u ltság rendeze körül lelkes tevékenységet fejtenek k. M e g b í z h t ó, modern személy utókkl b é r f u v r o z á s t válll é j j e l - n p p l Lupták B é l b ő r k e reskedő utófuvrozás váll lt K o m á r o m, P c - t é r. Versenytárgylás hrde t é s. z esztergom m. k r. á l l m éptzet h v t l nylvános ver senytárgylásthrdet z á c s róm. k t h. elem s k o l épít mun káltr. z jánltokt z ács róm. kth. s k o l s z é k h e z február hó 18-án d. e. 9 órág k e l l b e nyújtn. Ugynezen dőpontg kell z jánlt végösszeg 2 százlékát l e t e n n. Elválll: vllnyvlágítás csengő berendez szerelt Rktáron trt: vllmos főzőedényeket, vllnyvslókt, porszívókt, csllárokt, továbbá Phlps" Stndrd" Telefunken" F e l ü l f z e t é s. komárom prosbálon következők fzet tek felül : Fedler J ó z s e f, K o m á rommegye Htelbnk 2020 p e n g ő, b á r ó Perény Z s g m o n d, Z s n d e l y Ferenc d r., T o m n ó c z y József dr., P e t ő c z J á n o s, Brüll g n á c, Kss P á l, F r e d Kálmán f, Á c s Ljos, u t h Lpót, B o r v e n d é g Károly, Hszek G é z, 1010 pengő, Pothorszky J á nos 8.50 p e n g ő, H n z m n n J ó zsef 8 pengő, B z s á n t László 7 pengő, M r k ó Ferenc, Szrokár J ó z s e f, P o t h o r s z k y stván 66 p e n g ő, S z t r t y l Ferenc, Krp o v s z k y J ó z s e f n é, Jktcs K á roly, Beck Károly, B l o g Rezső, Lukács ntl, Lengyel J ó z s e f, Gylóky K á l m á n, B r t ó k stván, M u s c z J ó z s e f, G u c z k y stván, Rebrus József, Kosch r n o l d, Csukás stván d r., S e b e s t y é n Kálmán, W t t n g e r Ferenc, W l d huzer Ferenc, Kss László, U l r c h J á n o s, Herczeg J á n o s, M j o r o v c h Kálmán, T r j á n J ó z s e f, Kálmán n d o r, B z s á n t Károly, Szűr J á n o s, V e r b ó stván, G b o r e k G y u l, Lupták B é l 5 5 P á k h J á n o s 5.20 pengőt, ö z v. Sóflvy Károlyné, J u h á s z László, Hlán J á n o s (4.80), C s m D é nes, M o l n á r J ó z s e f n é. Grbcz Mhály, Fscher László, Selmeczy György, Sár Dezső, Fodor József, Cseh J e n ő 4 4 pengő, Belcsák S á n d o r d r., Künel K á rolyné, N e u w r t h B é l á n é, Elek J ó z s e f n é, G á b o r e k Ljos, J u h á s z B é l, B u c s e k József, Verböczy Vendel, Orbán J á n o s, Kerny m r e, Koss F e r e n c n é, Osztern M ó r, S u r J ó z s e f, Óvár Ferenc, Morocz József, É h n g e r Károly Szebereny N., P o l g á r ndrás, Hmvs D e z s ő, N. N., , Jád J á n o s, Lktos Ljos, M r t o n mre, f j. Rj m r e, S t ner N., Sulcsk László d r., Dávd N., Szbó n d o r, Pthó G y u l, f j. Legáth János, Lelovcs N. 3 3 p e n g ő, Trcsek Géz, Pors S á n d o r, K r s Z s g m o n d, Krs László, K u r N., Rákóczy Ferenc, Jelnek Bél, Ry mréné, Csnád László, T u kovcs stván, O l j o s Ferenc, Szly Z s g m o n d, T r o g m y e r N. Bátk V n c e d r., Petőcz Károly, (2.50), Szjj Dénes, Szbó N., Horváth n d o r (2.50), L e n g y e l V l m o s, S z b ó ván, Vámos Jenő dr., B h r y Ferenc, Szvós J á n o s, P r á c s e r N., Sfczek M k l ó s 2 2 p e n g ő, Óvár P á l, L k e r Lászó, G ö d e stván, P é k J á n o s, Jene Ferenc, Szpor J ó z s e f, T r c s e k Mhály, W l f n g e r Károly, B r e e r N., Becske S á n d o r, P u s z t s t stván, S z p o r B é l, B e r e n c s k Benő, Édes Kálmán, Ppnek O s z k á r, S z e k á r Ferenc, Beren csk Vlmos, B u r n d k Árpád, S z b ó J e n ő, G y u r k o v c s mre, Horváth G y u l, Rvsz N., Sgáth G y u l, T ö r ö k m r e, Mráz J á n o s, M j o r o v c h L á s z l ó, Krs Pál pengőt. M n d e zen felülfzetekért hálás k ö s z ö netet m o n d z E l n ö k s é g. rendszerű rádókt (rzletre s) Fehér-npok! tesülünk Fscher Krmer electrotechnk Ferenc é s rádó szk üzlete KOMÁROM, gmánd-út 17. mnt ér Gyul ács k o m á r o m üzletében, hogy h tlms rktárát c s ö k k e n t s e, elh tározt, h o g y m n d e n féle f e h é r á r u t : u. m. vásznk, c h f o n o k, btsztok, e t m n o k, cspkék, stb. stb.-t l e g m é r s é k e l t e b b áron helyez p c r. Gyomor- bélzvrok nál, étvágytlnságnál, szoru lásnál, fölfúvódásnál, gyomor égnél, f e l b ö f ö g é s n é l, s z é d ü l é s nél, h o m l o k f á j á s n á l, hánynger nél 12 p o h á r termzetes F e r e n c J ó z s e f " keserűvíz p o s n ktsztítj z e m é s z t ő u t kt. Közkórház jelentekben olvssuk, h o g y F e r e n c J ó z s e f vzet m é g fekvő betegek s szvesen sszák áltlánosn d c s é r k. F e r e n c J ó z s e f kese rűvíz g y ó g y s z e r t á r k b n, d r o g é rákbn é s ítszerüzletekben k p htók. Népművel megyében. tóváros Szbd Egyetem m ű sorábn Brummer É v, T e s t n e vel F ő s k o l tnár v o l t z e het elődó. É r t e k e z é s e nő sportról, nnk f o n t o s s á g á r ó l szkszerű lklmzásáról szólott. Összehsonlításokt kmuttá sokt közölt m á s o r s z á g o k, de különösen m e r k fejlett, m é n k től eltérő é s o k s z e r ű s p o r t j á r ó l, m e l l y e l megvlágított, h o g y m ként lehet nő s p o r t hsznos, e g é s z s é g e s, szép é s nőes s egyránt. z előkelő közönség m e l e g e n ünnepelte v e n d é g elődót. Népművel hngversenye ket rendez Vármegye Népmű vel Bzottság, melyeket We- senbcher J ó z s e f várm. népmű vel ttkár f o g v e z e t n. E l ő r e láthtólg e g y e l ő r e T t á n, T t bányán, F e l s ő g l l á n, Komárom bn é s E s z t e r g o m b n fognk e hngversenyek m e g t r t t n, m e lyek j ö v ő évben már t ö b b h e lyen s hllhtók lesznek. február 8. prosbál Ngygmándon. ngygmánd proskör feb ruár h ó 2 - á n t r t o t t jelmezes blját. b á l úgy e r k ö l c s l e g, m n t n y g l g fényesen ske rült. S z á n t h ó G é z f ő j e g y z ő, z z p r o s k ö r dszelnökén kívül j e l e n v o t k : d r. T ó t h stván k ö r orvos, Gáspár mre ksgmánd f ő j e g y z ő, M á t h é Ljos M l l e r Géz ljegyzők. megjelent sszonyok leányok közül z l á b b k t skerűt f e l j e g y e z n : Szánthó G é z á n é, K o z c j ó z s e f n é, Fkner Lászlóné, V ö r ö s ndrásné, Ferkert Ferencné, Krkó Mklósné, Frncscs Józsefné, Potrok Jánosné, Blogh József né, F k n e r M á r t o n n é, Pton Jánosné, Gábrs Józsefné. Ngy Sndorné. Leányok: Kelemen Jolán, Fkner Mnc, P. Vörös Julsk, P. V ö r ö s Zsófk, K o zc Zsófk, Kozc Erzske, Potrok írén, György Esztke, Vjd Mrsk, Kovács Kt, Köves Erzs, Köves Julsk, T k á c s J u l s k, V r g Esztke, j e l mezben v o l t k s o k k ö z ü l : F k ner M n c pród, P. V ö r ö s J u l s k szív, K o z c z E r z s k e p t t o gtott kukorc, Vjd Mrsk ndán, T k á c s J u l s k ppcs, V r g Esztke cgány, Ferkert Ferenc p e d g b o h ó c z. bál Hetler J á n o s vendéglőjében folyt le é s l e g n g y o b b jókedvben r e g g e l g trtott. Befejezték z ezüst kétpengősök verét. z ezüst k e t p e n g ő s ö k verét m á r befe jezték g y május júnus hónp f o l y m á n f o r g l o m b s kerülnek z o k. Bábolnpuszt Népművel Bzottság m á r k e l ő d á s á t m k o r ló zvrb j ö n ". Molnár J ó z s e f k o c s s g o n trtj, KL e l ő d ó k s o r á b n o t t d t l n s á g b ó l o k o z o t t s ú l y o s test látjuk z állm gzdtszteket, sért vétségével v á d o l v állott orvosokt, álltorvosokt; n p o k b n győr k r. büntető b z o t t s á g élén Molnár ván l m törvényszék előtt. M o l n á r j o z s e b r t o k gzgtót é s Blázsk Fe T ó v á r o s községben egy kny renc skolgzgtót t n í t ó t e s r o d ó n á l s z b á l y t l n es e l ő v tülettel. z u r d l o m l k l m gyáztln g y o r s h j t á s k ö v e t k e z zottj cselédség élénken tében e l g á z o l t vele k e r é k p á l á t o g t j á k z e l ő d á s o k t. r o n s z e m b e j ö v ő Eszes B é l g z Vértessomló község Népmű d s á g f ő h d n g y o t úgy, h o g y vel Bzottság Deák János v á d s z e r n t nnk két b o r d á j jegyző, Hmburger Ferenc p l é b á eltörött é s különféle zúzódásonos é s Rchter J ó z s e f kántort kt szenvedett. kocss t o v á b b nító vezete m e l l e t t már 14 n é p h j t o t t nélkül, h o g y s z e r e n c s é t művel elődást trtott e sze lenül járt f ő h d n g y o t s e g é l y b e n zonbn. ksebbség lkosság rzesítette v o l n. Súlyosbított meleg érdeklődsel látogtj z g o n d t l n s á g o t z k ö r ü l elődásokt, s o k t n u l s á g o s é s mény s, h o g y l o v f é l é n k ter nevelő e s z m é t vesznek á t z mzetű v o l t é s m á r ezért s érdemes népművelőktől. n g y o b b vgyázttl kellett v o l n Szőny község f. hó 6 - á n hjtn veszedelmes h e l y e n. trtott k népművel elő vádlott kocss khllgtás dását. b r o m f t e n y é s z t é s r ő l során zzl védekezett, hogy szóló ktuáls tárgy v o l t m ű h j t o t t túl g y o r s n s o r o n, m e l y r e közel hllgtó l o v n e m v o l t félénk, csupán jelent m e g. z e l ő d á s o n rzt k k o r jött zvrb, m k o r b vettek k ö z s é g e l ő k e l ő s é g e é s cklstát, k t ő k ü l ö n b e n vezető s Ágoston J ó z s e f f ő j e g y z ő látott, e l g á z o l t. z e l n ö k n e k r r vel élükön. S z ő n y k ö z s é g é r t é k e s kérdére, hogy ló máskor népművel munkát végez, mely s z o k o t t - e zvrb jönn, mrdht erkölcs é s n e m m e l válszolt. sértett, v n y g s k e r nélkül. (W. J.) lmnt tnuk orvosszkér tők v é l e m é n y é n e k meghllgtás után, t ö r v é n y s z é k bűnösnek Zsúrkenyereket, m o n d o t t k M o l n á r J ó zsefet h á z s ü t e m é n y e k e t vádbel c s e l e k m é n y b e n é s ez tepertős p o g á c s á k t ért h á r o m n p f o g h á z b ü n t e t é s r e (különösen vendéglők ítélte. rzére)? süt szállít Rüdger Vlmos, fnomsütödéje, Komárom. Pénzt tkrít meg, h fűszer- é s csemege-árú szükség letét S p e l m n n m r e f ű s z e r - é s c s e m e g e k e r e s k e d ő n é l szerz be. Komárom, gmánd-út. /

5 V 1930.Jehruár 8. Komárommegye Hírlp. Tesvérsógor", Ön ránk olvss, hogy ckket ról-szór leközöljük nnenonnn már ebből élünk (jobb hí ján), les vér sógor. Hát ez ugyn ném túlzás, érsógor, mert csupán egyetlen ckket közöltük eddg, félreért elkerüle végett dézőjelben, tes vérsógor. Ám kzséggel elsmerjük, hogy ez s öreg hb volt tőlünk, tesvérsógor. M ugyns ngy nvul zt doltuk: így érhet ben nünket vád, hogy híven déztük önt, tesvérsógor. Ám Urm f, háb volt mnden: következő számbn mégs csk kjelentette ön, hogy ckket tendencózusn elfer dítve" közöltük. Hát z ördög ért ezt, tesvérsógor! komárom prosbál. k o m á r o m prtestület s z o m b t o n t r t o t t m e g b á l j á t lpy Gáspár m. kr. kormányfőtná csos, p o l g á r m e s t e r f ő v é d n ö k s é g e mellett. m u l t s á g f é n y e s e n s került. J ó htást keltett z rülmény ezen b á l o n, h o g y megőrzte m g y r o s jellegét sok csárdás k e r n g ő m u z s kjv!, m e l y r e ftlság v g n ktette táncot. Feltűnő volt, hogy b á l o n gen kev p r o s c s l á d volt j e l e n, m é l é n k e n m u t t t m e g m nehéz g z d s á g helyzetet. t á n c o t Beck Károlynévl Sztrtyl Ferenc v glm elnök kezdte meg, N n c s e n pénzem, de m j d l e s z " ropogós csárdássl. multság reggel 5 ó r á g t r t o t t. V á l t o z á s volt s z e r z ő e s t m ű s o r á n. Vjd L l o p e r énekvsnő vártln megbetege de következtében vsárnp t u d o t t K o m á r o m b n ven dégszerepeln. szerző est J e z ő s é g e áldoztot k mévé helyettest h o z o t t Pestről K. Etner rén operénekesnö személyében, k legteljesebb skert rtv, feledtetn tudt k ö z ö n s é g g e l Vjd L l oper énekesnő hányát. Legközelebb l k l m nyílk k o m á r o m k ö z ö n s é g n e k Vjd ll m e z z o s z o p ránjábn gyönyörködn ő mg s megvgsztlódk tpsorkán k ö z e p e t t e. Fényesen ny prosbál. tották szőny skerült sző- Vsárnp tr prosok djk áltlábn, továbbá szo cáls, kulturáls, vgy g z d s á g célokt s z o l g á l ó j e g y n e m e k ár, zz b é r l e t j e g y e k, h v b é r letjegyek, tnuló hvbérletj e g y e k m u n k á s het jegyek m o s t n ár. Ezek j e g y n e m e k továbbr s m á r k o n k e rülnek k d á s r. N e m változnk végül csoportosn utzó h vtlos mezőgzdság szőlő m u n k á s o k rzére, lletve h vtásos földmunkások, kubko sok h v t á s o s k ő t ö r ő k ő bány munkások rzére m f ö n n á l l ó kedvezményes m e n e t d j k sem. g y ü m ö l c s f á k tél p e r meteze. z enyhe dőjárásr vló tekntettel z ország m n d e n r é s z é b e n teljes erővel m e g n d u l t gyümölcsfák permeteze örvendetes j e l e n s é g, h o g y f. évben már sokkl áltlánosbb ez z g e n f o n t o s munkált, mert g y ü m ö l c s e x p o r t ő r ö k már m o s t keresk ősz szállításr z lmát körtét. f. év t e r m é s é r tékesíte előreláthtólg sok kl k ö n n y e b b lesz, h r e n d szeres tél v é d e k e z é s s e l m e g lpozzák f é r e g m e n t e s t e r m é s t. mgánkmtláb mér sékle. Mgyr Nemzet B n k hvtlos váltóleszámtolás kmtlábánk 7*5 százlékról 7 százlékr történt leszállítás kpcsán budpest pénznté zetek elhtározták, h o g y h t e lez üzletben kmtlábt u g y n c s k fél százlékkl leszál lítják ; t o v á b b á, h o g y b u d p e s t értéktőzsdén jegyzett é r t é k ppírok lpján folyósított l o m b r d - k ö l c s ö n ö k feltétel t e k n t e tében b n k r á t á n k múlt é v ben történt f e l e m e l é s e l k l m á vl életbeléptetett k e d v e z m é n y t t o v á b b r s érvényben trtják. váltóleszámtolás üzletben pénzntézetek szntén változott vszonyokhoz fognk lklmz kodn. 5. oldl. lehet megszüntetn. v á r o s o k k ö l c s ö n ö k e t úgy vettek fel, h o g y bztosítékul d ó j ö v e d e l m ü k e t k ö tötték le. z állm ezen úgy p r ó b á l segíten, h o g y m á s d ó kt enged m j d át v á r o s o k n k. Rövd dőn belül néhány f o n t o s c k k n e k teljesen eltörlk f o r glm dóját. Bécs zetköz vásár. M á r c u s hó g fogják m e g trtn ez é v b e n tvsz b é c s zetköz vásárt, mely z e d d g j e l e n t k e z é s e k b ő l ítélve gen eredményesnek ígérkezk. szerkesztő postáj. Trczy Zoltán, Szőny. Levelét ebben s tenorhn sjnáltunkr közölhetjük. Mndenesetre m számunkhn nyltkoztánk érdem ré szét hozzuk. Előfzető 764. gz vn, z élet sokféle vontkozásbn elkeserít z em bert, de gondoljon mndg rr, hogy zért születtünk, hogy hvtásunkt szenvedek árán s betöltsük. Meleg, elsmerő sort köszönjük. kézrt jönn fog. Lírkus. Egzen ügyes dolg vnnk. H bejön Komáromb, keresse fel szerkesztőségünket. rodlm lpot vdéken lpítn ngyon nehéz, de éppen most vettük tervbe egynek l pítását. H z előmunkáltok skerrel járnk, kkor megcsnáljuk lpot. Reméljük z ön támogtását s. Város R ö v d d ő n belül n é h á n y fontos ckknek eltörlk for g l m d ó j á t. súlyos gzd s á g helyzet j v t á s érdekében egységespárt képvselők egy c s o p o r t j zzl k é r é s s e l for d u l t Wekerle S á n d o r p é n z ü g y mnszterhez, könnyítse m e g z dóterheket tegyen ntézke deket forglmdó végleges megszüntetére vontkozólg. pénzügymnszter zárkózott el kérelem elől kjelentette, h o g y m ó d o t d m u l t év d ó k revízójár. z állm krj, h o g y fktív d ó t e r h e k s z e r e p e l jenek. f o r g l m d ó t még flmszínház Komárom. Február 9-én, vsárnp 6 é s 2 9 órkor 4, ntendáns táncosnő (SERENSSMUS) S z t r k u s v g j. 8 felv. Szenvedek skoláj színmű 8 f e l v o n á s b n. F e b r u á r 13-án c s ü t ö r t ö k ö n, 6 fél 9 ó r k o r Fekete démon regény 8 felvonásbn. Szemtelenség vlágbjnok vígjáték 6 f e l v o n á s b n. tánc m u l t s á g u k t, mely úgy erkölcs ekben, m n t nygkbn sen fénye skerült. Felemelték vsút sze m é l y t r f á t. z Állmvsutk, z, á l l m v s u t k áltl kezelt H É V., vlmnt D u n - S z á v dr Vsúttársság vonln f e b r u á r 16-tól kezdve s z e m é l y vont menetdjkt 20 s z á z zlékkl, továbbá kuty utpodgyász szállítás djkt százlékkl felemelk. Nem változnk gyorsvont menet- Á F U V R O Z Á S T Mndenű mgán építkezekhez vló f u vrozást, költözköde ket ugy helyben, mnt vdéken, vlmnt zetköz vszonyltbn s jutányos árkért vál llok. $ VÁLLL ^ L E N G Y E L SÁNDOR fuvrozás, válll kozó K o m á r o m, Ország-út 7. sz. (Szpor-ház.) Közgzdság. gbon pc helyzete. termény z újév gbonértékesít terén kev jvulást ígér. g z d g o n d o k egyáltlán c s ö k k e n t e k kétszeresen f o n t o s m o s t g z dság év m á s o d k fele után, hogy kenyérmgvk értékesítét legkedvezőbb dőpontbn esz közöljük. Ezdőszernt külföl dön, k ü l ö n ö s e n kenyérmg m p o r t r szoruló állmokbn n k á b b l n y h rányzt k e r e k e d e t t felül g b o n p c o k o n, n á l u n k z o n b n m n d n k á b b tért hódt z felfogás, hogy l e g k ö z e l e b b h ó n p o k b n feltétlenül meg kell szlárduln k e n y é r m g v k rányztánk, lletve z új e s z t e n d ő első hónpjt g b o n á r k régen várt jvulását k e l l, hogy m e g h o z z á k. Ugyns z grár o r s z á g o k r r z évt zedes tpsztltr számítnk, hogy buzbevtelre szoruló zetek érdeklőde, mkor m é g z új term mennysége bzonytln, gbon ránt m n d n k á b b élénkül, m n e k t e r mzetes következménye, hogy kzletek csökkenével z árk jvulnk. H pllntnylg s zlelhető különösebb jvulás, mndenesetre megáll píthtó z, h o g y z utóbb h e t e k b e n már m g s b b á t l g á r k v o l t k é r v é n y b e n, m n t egy é v e. soroztos ünnepek következ tében u g y gbon e x p o r t, m n t belföld kenyérmg vásárlás z u t ó b b hetekben gen ks keretek közt m o z g o t t, e l s ő s o r b n zért, m e r t termelők rzéről knált gen mérsékelt v o l t külföld sem m u t t o t t k ü l ö n ö sebb vételkedvet. b u d p e s t n g y m l m o k rzéről h s o n l ó képen c s ö k k e n t é r d e k l ő d é s m e l lett dunántúl g b o n á b n e g é szen jelentéktelen f o r g l o m l k u l t csk k. buzexportüzlet u s z t r é s Csehszlovák felé csk egyes vgontételekre szo rítkozk, n e m k ü l ö n b e n f e l s ő olszország mlmok s csk k ü l ö n l e g e s mnőségek ránt é r d e k l ő d n e k. N g y o b b üzletek l letve j e l e n t ő s e b b m g y r b u z téíel ránt n y u g t kkötők k ö zül csk n t w e r p e n érdeklődk, z o n b n 192 sh. p é n z j á n l tot m árk mellett lehetetlen e l f o g d n veszteség nélkül így j e l e n t k e z k eldó, m e r t tonnánknt 1011 s h. á r k ü l ö n b s é g v n vevő e l d ó kö zött. M e g l e h e t ő s élénk é r d e k l ő d mellett m e g n d u l t z üzlet z o k t ó b e r szállítású búzávl. M még meg állpthtó számítás lpján tőzsdén z uj gbonát nnyr értékelk, m n t május búzát. r o z s p c o n v n ném üzlet. Nálunk n n y r e l h n y g o l t, lletve l á értékelt rozs külfölddel szemben, h o g y m n d e n e l d á s r felkínált tétel e x p o r t r grvtál. hmburg relácóbn gen élénk k v t e l lehetőség, m után cseh v s u t k m é g z á t menő tételeknél s o l y n n g y rányú trfkedvezményt lép tettek életbe, hogy skndnáv á l l m o k b s grvtál Hmbur gon át m g y r r o z s. b e l föld f o r g l o m rozspcon e g é s z e n jelentéktelen f o g y s z tás hány m t t.

6 6. oldl. föleszmél. z skolábn. Tlán T n t ó : Mórck, nytv vn szá! Mórck: Tudom, tm nytv. én hgy dn? zsent Köszönöm, köszönöm urm, hogy segített. Megmond tm én m á r odhz z sszony nk, hogy ezen hegyen egy szmárrl tudok feljönn. rvsz. U r m,. h ksegít b j ból, mondok Önnek olynt, mt dn od 25 pengőért. z úr segt ztán csn z g u l : N m o n d j! Hát k é r e m : 26 kíván pengő. Jobb megoldás. Egy jólöltözött férf megy ptkáb. gyomrom fáj p nszkodk. Mben nylvánul meg f á j á s? érdeklődk ptkus. z emberünk prór el mgyrázz. ptkus gondolkodk, mjd pedg több üvegből ö s s z e állítj z o r v o s s á g o t. E z t ev előtt kell be venn dj meg z utsítást. gyomorbjos férf hll gt. Fzetre kerül s o r : 1 pengő mond j ptkus. k k o r nkább djon s z ó dbkrbónát tízért... szól z emberünk. g y o m o r b j o s. Kérd-felelet. Vsúton utzk egy öreg sváb. kluz ncselkedk : M o n d j pcs, gz hogy svábnk 40 éves korábn jön meg z esze? J, j... bólogt z öreg. És h még k k o r sem jön meg? kötekedk tovább kluz. Elmety fsutsnk hngzk foghegyről z öreg válsz. Egyre megy. Még egy ptkus vcc. z áldóját! Elfelejtettem, hogy mt kell vnnen. Üljön le g o n d o l k o d j o n. Mjd eszébe jut. z emberünk leül, gondol kodk. K s dő múlv fölugrk helyéről muttóujjávl h o m lokár b ö k : H o p p, megvn! szól ddlmsn bkvónhszón! Téved. E g y leány egy fu s é tálgt korzón. fu s z e l l e m e s kedk leány ujjongv fel kált! mon szól. zt z t! T u d j, mndg összetévesztem ezeket z zr elt neveket. Árver hrdetmény. Művz kvtelű kézmun kák u. m. függöny, ágyt kró, tertő, dszpárn ö s z szeálltását, vlmnt lám pernyő kzítét se- vevő. köszönet. Egy szmrs kocs hld hegynek felfelé. zz csk hldn, h szegény cscs brná terhét. M e g s j n á lom szegény p á r á t nekve tem vállmt lőcsnek. Mkor felérünk, gzd hálálkodk: krt Belépek egy helybel üz letbe. főnök segéd pult mellett állnk, várják vevőt. z jtónyílásr felvdul keres kedő rc s boldogn mosolyog. Prncsol urságod? kérd. Nem kérek mondom csk jöttem. lyembtkolást v á l l l : Becskőné Jelnek Etelk KOMÁROM, gmánd-út 19. szám. (llltszertárbn.) semmt, érdeklődn U d v r s n felel k é r d é s e mre, mjd hrtelen elkomorodott r c c l folyttj : M már kő délután vn s még árultm sem mt szomorún muttj khúzott üres pénztárfókot. N n c vevő, nncs pénz, vásárol senk. így megy ez egz héten. z egz het ö s s z bevételem tesz k nnyt, hogy c s l á d o m n k np koszt ját futná. Megértően bólntok s vgsztln próbálom. így vn ez m á s üzlet ben s : m senknek sem r ó zsás helyzete. tgyszerre csk nylk z jtó, felrgyog kereskedő rc, gondolj mgábn: no v é g r e egy komoly vevő. vevő" hón lól egy rtcsomót vesz elő, keresgél közte, kvesz egyet s z üzlet ember orr elé tesz. T e s s é k láírn mondj menotón hngon. Rápllntok z í r á s r, mjd z átnyujtójár. hvtlos kézbesítő volt, dóntőt hozott... o 2 5 C/5 SJÁT TEHENÉSZETÉBEN FEJT TEJ KPHTÓ Gylóky Gyul füszerkereskedőnél, KOMÁROM, Ország-út Árver hrdetmény. lulírott kküldött kr. bíróság végrehjtó ezennel közhrré tesz, hogy bpest kpont kr. járásbíróságnk sz. végze folytán dr. Horváth Sándor ügyvéd áltl képvselt Orent pótkávé végrehjttó rzére egy végrehjtást szenvedett ellen 107 P 96 f. tőkekövetel költségek ere jég elrendelt kelégít végrehjtás folytán lperestől lefogllt 3S40 P. becsült ngóságokr komárom kr. jbróság Pk. 49j sz. végzével z árver elrendeltetvén, nnk korább vgy felülfogllttók követele erejég s mennyben zok törvényes zálog jogot nyertek voln, lperesnél Ksbé ren leendő megtrtásár htárdőül év február hó 11.-én d. e. 11 óráj ktüzetk, mkor bírólg lefog llt berendez s egyéb ngóságok legtöbbet Ígérőnek kzpénzfzet mel lett, szükség esetén becsáron lul s el fognk dtn. Felhvtnk mndzok, kk z el árverezendő ngóságok vételárából végrehjttó követelét megelőző kelégttetéhez jogot trtnk, hogy mennyben rzükre fogllás koráb bn eszközöltetett voln ez vég rehjtás jegyzőkönyvbőf k tűnk, elsőbbség bejelenteké z árver megkezdég lulrt kküldöttnél írás bn vgy pedg szóvl bejelenten cl ne mulsszák. törvényes htárdő hrdet ménynek bróság tábláján történt k függesztét követő nptól számítttk. Kelt Komárom, év jnuár hó 22-én. Borstzky László kr. br. végrehjtó. 18. Beck Károly FKERESKEDŐ, KÉPESÍTETT ÁCSMESTER Komárom, Telefon 24. Elválll: ZÉST ÉS MNDEN ÉPÍTKE SZÁLLÍT ÉPÍTÉS NYGOT. lulírott kküldött kr. bíróság végrehjtó ezennel közhrré tesz, hogy komárom krály járásbíróságnk W26. s z. végze folytán dr. Lederer Gyul ügyvéd áltl képvselt Lederer Bernát végrehjttó rzére egy végrehjtást szenvedett ellen 223 P 08 f, tőkekövetel költségek erejég elrendelt kelégté végrehj tás folytén lperestől lefogllt 3100 P.-re becsült ngóságokr komárom kr. jbróság Pk sz. végzével z árver elrendel tetvén, nnk korább vgy felül fogllttók követele erejég s menynyben zok törvényes zálogjogot nyertek voln, lperes lkásán K o márombn leendő megtrtásár htár dőül Í.STE (? MNDENNEMŰ 53. sz végreh. február szám végr. Pst, mg egy fán fu zvrb jön, de ztán Trk-brk Komárommegye Hrlp. év február 15.-én d. e. 10 óráj ktüzetk, mkor bírólg lefogllt utó, kocs s egyéb ngósá gok legtöbbet ígérőnek kzpénz fzet mellett, szükség esetén becsárun lul s el fognk dtn. Felhvtnk mndzok, kk z elárverezendő ngóságok vételárából végrehjttó követelét megelőző kelégttethez jogot trtnk, hogy mennyben rzükre fogllás koráb bn eszközöltetett voln ez vég rehjtás jegyzőkönyvből k tűnk, elsőbbség bejelenteket z árver megkezdég lulrt kküldöttnél Írás bn vgy pedg szóvl bejelenten el ne mulsszák. törvényes htárdő hrdet ménynek bróság tábláján történt kfüggesztét követő nptóíszámtttk Ket Komárom, év jnuár hó 19-én. Borstzky László kr. br. végrehjtó. 66. szám végreh. Árver hrdetmény. lulírott kküldött kr. bíróság végrehjtó ezennel közhrré tesz, hogy komárom kr. járásbíróságnk 1435! sz. végze folytán Dr. Drobn Ljos ügyved áltl képvselt Morvá stván, Frks Árpád végrehjttó r é szére egy végrehjtást szenvcdettellen P. tőkekövetel költségek erejég elrendelt kelégít végrehj tás folytán lperestől lefogllt 1900 pengőre becsült ngóságokr komáárom kr. járásbíróság Pk. 30:1930. sz. végzével z árver elrendeltetvén, nnk korább vgy felülfogllttók követele erejég s, mennvben zok törvényes zálogjogot nyerték voln, lperesnél Ácson leendő megtrtásár htárdőül év február 13.-án d. u. 2 óráj ktüzetk, mkor bírólg lefog llt ökrök, szekerek, tenger s egyéb ngóságok legtöbbet ígérőnek kz pénzfzet mellett, szükség esetén becsáron lul s el fognk dtn. Felhvtnk mndzok, kk z el árverezendő ngóságok vételárából végrehjttó követelét megelőző kelé gttethez jogot trtnk, hogy menynyben rzükre fogllás korábbn eszközöltetett voln ez végrehj tás jegyzőkönyvből k tűnk, elsőbb ség bejelenteket z árver megkez dég lulrt kküldöttnél Írásbn vgy pedg szóvl bejelenten el ne mulsszák. törvényes htárdő hrdet ménynek bróság tábláján történt k függesztét követő nptól számítttk. Kelt Komárom, év jnuár hó 22-én. Borstzky László kr. br. végrehjtó. H E R C E G ESTERHÁZY PÁL kpuvár husárugyár kzítménye, npont f r s s e n kphtók Z S U F F ÖDÖN kereskedében KOMÁROM, Ország-út 30.

7 1930. február 8. Komárommegye Hrlp. próhrdetek. L e g f n o m b b Ogg, f ő z ő KOMÁROMBN, Gyár-utc 20. mu ház szbdkézből eldó. Üzlet helységnek s lklms. kenyérlszt állndón F G Y E L E M! k brtokot, házt venn, vgy eldn, vgy kölcsönt szlovenszkó ngtlnár felvenn kvn, úgy szntén házsság, vgy bármely közvesre vn szüksége forduljon bzlom ml BOCZ Bél nyűg. főjegyző rodá jához Komárom, (Szlovcnszkó) Nádoru. 30. Válszlevélre 50 fllér bélyegben cstolndó. Ksbér Ménesbrtok gőzmlmábn. Ugynott v á m c s e r e s e l ő n y ö sen l e b o n y o l í t h t ó. TŰZF h s á b b n vgy fel fürzelve házhoz szállítv s kphtó Ksbér Ménesbrtok gzgtóságánál. EGY NÉGYLÁMPÁSOS rádó íülék VVrt kunulátorokkl, hng.; toltok/ülekkel eldó. Cm kdóhvtlbn. ERWERTH TÁRS textlgépgyár, öntöde v s - fém K O M Á R O M, kphtó Komárommegye lp polgároké! Hr Fzessen tehát elő mndenk lpunkr. 7. oldl. Fgyelje meg árnál Vlód svec Dox zsebór ár P 26-tól Vlód svec zsebórák 4-től Vlód 14 krátos rny nő krórák 20-tól Vlód 14 krátos rny gyürük 6-tól Vlód prm mnőségű 53 drb. 6-os Álpcc evökzlet tokkl 90-től Vlód chn ezüst dohányzó kz let tálc, gyuftrtó hmutrtó üvegbetéttel reklámár 15 P-töl. Ezenkívül jánlom smert ngy rktár mt, mely mnden gényt kelégít. Első rendű ór- ékszerjvtó műhely. 24 pengő vásárlásnál Komáromból vont jegyet megtér tem. S«- S 4 lámpásos hngszórós rádó eldó. Bővebbet városmjorbn. Mezőgzdság gépek, rógépek, kerékpárok ktrzek kedvező vr l rzlet fzet mellett jótállássl be szerezhetők. órás- ékszerz. Győr, Deák-u. 6. Ország-út. Telefon : 8. Egy drb HOFFMNN SMON cégnél Komárom, Országút 1. Fred Kálmán F H C K E R DEZSŐ könyvnyomdáj, könyv é s pprkereskede KOMÁROM, g m á n d - ú t 12. T e l e f o n 61. Könyvnyomdámbn jutányos árk mellett Ízles kvtelben kzülnek: eljegyz kártyák, esküvő-, bál közgyűl meg hívók, üzlet hvtlos levélppírok, borítékok, közgzgtás, egyház ügyvéd nyomttványok, névjegyek, Mgyr áltlános kőszénbány vezérképvselete. köszönőkártyák, gyászjelentek stb. Könyvkereskedemben Telefon : 29. r. t. gróf E s z t e r h á z y, B u d p e s t - S z e n t l ő r n c, tt, neszmély-, nyergesujflus-, stván g y á r k központ eldás Ostrerrechsche Gpsvverke tégl rodáj. képvselete. jánljuk: Tüzelőnygnkt nevezetesen: ktűnő mnőségű tt szenet, tt br egz mnt kettet, porosz sálon prm szenet, coksot, tűzfát é s prított állpotbn, ugy w g g o n t é t e l b e n, kcsben. Építkez nygnkt: MÁK n g y s z l á r d s á g ú portlnd cementet, gyorsn kphtók: b e l - külföld dvtlpok, kották, Író legktűnőbb C T D U R " szerek, skol ckkek, levélppírok, festékek, rjz felsőgll fehér meszet, beton- vsbeton lpok, főkönyvek, pprszlvetták, képeslpok, np tárk mnden egyéb ppráru ckkek. Könyvek kötét s válllj jutányos árbn. nterurbán: 36. kötő védjegyű buxt cementet, prm építkezhez dunkvcsot, fltéglát, tetőcserepet, Stukktur gpszet. Prm gpsz t r á g y. Prm gpsz t r á g y. Hjózást válllunk ugy k s tételekben motor-, mnt uszályrkomá nyokbn. Mnőségben olcsóságbn Forglomb került legújbb gyártás t e c h n k terméke z u] ***-os újlk sbestcementpl k egyszer s hsznált, mndenknek jánlj utolérhetetlen Tszt gyg szpmentes vsbetonmunkához * %. o s újlk s b e s t c e m e n t p l mnőségleg felülmúlhttln. s lklms * % újlk s b e s t c e m e n t p l Dunkvcsot t r t ó s s á g korlátln. * V o s újlk s b e s t c e m e n t p l tűznek, fgynk, vhrnk tökélete sen ellentáll. *%-o«újlk bestcementpl Dunhomokot sznhtás mnden színben gyönyö szlárdságú ÚJLK" hornyolt hódfrkú Tetőcserép kkor mtrc-, sezlon-, ágy szállít: Szállítj: Komárommegye vezérképvselete: F R E D K Á L M Á N E S F cég Komárom. 17 modernül berendezett s z o b f ü r d ő s z o b áll vendégek rendelkezére. Ktűnő tlok ételek mndenkor o l c s ó n k p htók. E l ő z é k e n y k s z o l g á l á s. Szép élénksznü! Ngybátony-Ujlk" Egyesült prmüvek Rzvénytársság, Budpest, v. Vlmos császár-ut 32. _.. Telefon 29. vendéglője szállodáj K o márom, skol-u. 8. T e l. 54. H kényelmesen kr phenn, - Fehérbárány" Könnyű ellenálló! rüen érvényesül. Árjánlttl é * fed költségvetsel szolgál: Ngybátony-Ujlkl Egyesült prművek R. T. B u d p e s t, vezérképvselete. z országszerte elsmert ÁCS LJOS nterurbán Komárom 36. betétjet dványjrmeíőbb csnáltss meg Frks Sándor kárptosnál K o m á r o m, Ország-út 14. s z á m. (Pc-tér.) Rég bútorok felfrssítét ujk elkzítét pontosn s z k s z e r ű e n válllom.

8 Özv. Mlch E.-né Mlch V. Komárom. Gőzmlom Fkeresked. Szállít épületfát sztlos-árut puh- keményfábn HJÓPLLÓT, mndenű épí nygot: H E R K L T-ot ngyszerűen bevált épít nygot, ETERNT-et, CSERÉPZSíNDELY-t szgetelő-nygot. SKURT Mgyr Keményfpr Rzvénytársság KOMÁROM, Gőzfürz fktermel. Szállít ngybn mndenű keményfát, tlpfát tűzfát. Komárommegye Htelbnk R. T. Komárom-Újváros. lptőke trtléklp: 200 ezer P Komárom, gmánd-út 6. szám. bnk működe kterjed bnkszkm mnden ágztár: betétek; betétkönyvecskékre folyószámlákr. Értékppírok vétele eldás. Tőzsde megbízások lebonyolítás budpest külföld tőzsdéken. Kül- belföld csekkek kereskedelm utlványok behjtás. Átutlások meghtelezek bel- külföldre. Külföld pénzek beváltás mndenkor hvtlos np árfolymon. Mgyr-Frnc Bztosító Rzvénytársság Komárommegye Vezérügynöksége. Menetjegyrod Ngyvásár Rádó ckkek hv rzletre s. Legolcsóbbn cslárok, elektromos főzőedények, vllnyvslók ngy rktár. ccumulátorok szkszerű tölte. Ngy stvánné műszk kereskede. (Mjorovch-házbn) fókj HNZMNN JÓZSEF mzáros hentes KOMÁROM. Telefon: 63. Npont frssen vágott elsőrendű mrhhús, serthús, borjúhús kphtó. Mndenféle hentes áruk, felvágottk szeged Pckszlám. Fnom pácolt mgyr sonk pácolt mrh nyelvek nyersen főtten kphtók. 3-szor hetenként frssen vágott kóser mrh- borjúhúsok. Személyzonosság gzolványok kphtók: Hcker Dezső könyvkereskedében. Ne üljön fel semm reklámnk! Mnden dvtárúckket megkp legolcsóbb áron Flscler Gyul r Komárom. áruházbn cs. N Y L D Á R szállító, tüzelő- építkez nyg kereskedő MÁV. szerződes szállítój. Komárom, skol-utc 6. Telefon 21. Elválll mndenű fuvrozást, szállítmányozást, költözködt, berktározást, árúelosztást, trnztáást, elvámolást Dun-átrkodást. Rktáron trt házhoz szállít legmérsékeltebb áron kváló mnőségű porosz-, hz- pr szenet, vlód retort fszenet, kokszot, tűzfát, téglát, drbos- ojtott meszet, cementet vkolt kőport. Gyárt kútgyürüt, csöveket, etetővályut, cementkádt stb. Fedler János lenpr r. t. Komárom, telefon 81. Lenkkztő-, fonó-, szövő-, mpregnáló cérngyár. Somogycsurgó, Fóktelepek: lenkkztő fonógyár. Brbcs, lenkkztő telep. Gyártmányok: mndenű nyers fehérített lenfonlk, lencérnák festve fehérítve. Mndenű lenáruk, zsákok ponyvák. Központ rod: Budpest, V., Nádor-ucc 14. Telefon: Lpót PORTER SOR legktűnőbb sörkülönlegesség ' (ll'm 1 ^ Nyomtott Hcker Dezső könyvnyomdájábn Komárom, gmánd-ut 12. ~ Felelős kdó: Hcker Dezső.

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo*

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo* Negyvenegye/lk évfolym 92. szám. S z o m b t, 9 2 0. d e c e m b e r II. ROI LPOK KO ROEGYEI Dfettt * r helyben C s e f c - e z l o v á k f rtélbt*s E f l t ó n - h. félévre ZH K, ftffjráévre lì F.-»-/

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra rte Koro. 95 árcus 4 XV. Koárováregye város Egylet Koáro Megjelenk Vörös nden DC?rcszt szá r 20 FÜLÖP ZSIGMOND 5 K, ngy dők fllér. vhr tengerélyről elyek elrejtve felszínre h o z z á k z áldás elegét,

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r.

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r. X é v o l y m szám Är 20 illér ELŐFIZETÉSI ÁR Egz évre 0 Félévre Negyedévit- 5 Megjelenik SZERKESZTŐSÉG Egyes mim'en S/,HII 2'$U \\ r 2 h ü élelos szerkesztő: THÓ Kézirtokt nem dunk LEGYEN TGUNK! lenő-ut

Részletesebben

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l . Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t. / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér. 1938. szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut

Részletesebben

Steinschneider Jakab

Steinschneider Jakab SZÁM. 890. xxxvn. ÉVFOLYM VSÁRNPI UJSÁG. 80 legjobb rczporok Leichner lpítttott 405 ' KI NEM TUDJ, Ihogy sok hirdetett gyógyszer kbzfll 'melyik felelne meg leginkább betegsége Tnek z kérje zonnl levelező-lpon

Részletesebben

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor.

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor. Sftrin^kilencedik é*folt/r. 5-5" **ttw_ ; «n w à r o, 9 i 8. á p r i l i s 3. K O M R O M M E C ; V E K Ö Zí -Ö N Y Politllrl és t á r s d U i i r s BZMOK fok Bpltztr sundor könyvkerő v'dlkrc b*i, boi

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak XI évfo lym 1917 deczember 10 35 szám esendö lségilapok Szerkeszti kidj M kir Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztőbizottság ELŐFIZETÉSI ÁRA Félévre 6 koron RlgéBz évre 12 koron Negyedévre 3 koron Megjelen

Részletesebben

Paál János. egyházi és

Paál János. egyházi és 536 Nyilt köszönet Kölni székesegyház épitési sorsjáték 50-ik szám Tizenegyedik évfolym Porosz király ő felsége legmgsb engedélye folytán kölni székesegyház épitési A fönemesség és ngyérdemű közönségnek,

Részletesebben

(J mezőgazdasági fyitel az agrárprogrammban.

(J mezőgazdasági fyitel az agrárprogrammban. J? XXI, évfolyam, «mm'-'t Szarva», 19X0, árls hó 24. s.yvtaatow.aua 1 K^u^ttfaíaü^ c^'j^oteaaaramawffjw wgaa aeskess 17. szám. TÁRSADALMI ÉS SZÉFIRODALMI HETILAP. ISní'/ey-ít SZKMKKSZTÖSKür hova a lap

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

TARSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Felelős szerkesztő: Krecsmárik Endre.

TARSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Felelős szerkesztő: Krecsmárik Endre. évfolyam. Szarva*. 1910. november hó szám. BM TARSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Belczey.ut SZERKESZTŐSÉG: hova a lap szellem részét llető közlemények küldendők. Nylttérben egy sor közlés dja 50 fllér.

Részletesebben

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR Komrom. 1914. június II. XIV. évfolym?4. szm Komrom vrmegyei és vrosi érdekű trsdlmi, közgzdsgi hetilp Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési r: Egész évre 10 K., félévre 5 JC, negyed évre 2 K 50 fillér.

Részletesebben

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek!

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek! Bltonmárifürdő Önkormányztánk kéthvont megjelenő kidvány I. évfolym 2. szám Tisztelt Bltonmárifürdőiek! Bltonmárifürdő Képviselő-testülete október 21-én megtrtott ülén elfogdt Bltonmárifürdő község 2007.

Részletesebben

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD 616 37. VSÁENPLUJSÁG^ SZÍ. 1888._XXST. fon,. FR2STKLIN-TESUL.T kidásábn Budpesten épen o s t jelent eg és i n d e n k ö n y v á r u s n á l k p h t ó : LEGÚJBB HÁZI TITKÁR GYR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD $ é

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Republiknet Magazin. Üdvözlünk a. második számában! Tartalom. Cormac előszava (2. oldal)

Republiknet Magazin. Üdvözlünk a. második számában! Tartalom. Cormac előszava (2. oldal) Üdvözlünk Republiknet Mgzin (www.republiknet.com) második számábn! Trtlom Cormc előszv (2. oldl) Republik 4 (4. oldl) Tippek-trükkök R4-ben (4. oldl) Interjúk (8. oldl) Szemezget Világhírekből (17. oldl)

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

Filius Ágnes: Szubjektív beszámoló a Coaching Campről

Filius Ágnes: Szubjektív beszámoló a Coaching Campről Mgyr Cochszemle Konfliktus, empáti, kommunikáció Jegyzetek [1] Rzlet z 1984-es esemény meghívójából. [2] A csoportok működéről bővebben lásd Crl Rogers: Tlálkozások: A személyközpontú csoport című könyvét.

Részletesebben