A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:"

Átírás

1 . é v f o l y m 6. s z á m. Wk ~m Félévre K o m á r o m, f e b r u á r 8. * ELŐFZETÉS Egz é v r e r 20 fllér. 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s szám á r Megjelenk mnden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 2*50 F. 20 fül. Felelős szerkesztő: BECSKÖ KDÓHVTL: 12. T e l e f o n 61 Hrdetek ár d í j s z b á s s z e r n t. GZSEF szombton. K é z r t o k t d u n k vssz. KomáromTt í ngykorúságunkt k p t u k vssz Hágábn. E d sszekötött kézzel, pénzfelügyelet lltt dtuk zt ngystü gz dság poltkát csnáln, mt ez z ország kell, hogy megndítson. Megkötött k e z e k k e l, nyg eszközök hábn, fájó szvvel öszszeszortott fogkkl néztük, hogyn sorvd e! tt ebben z országbn mnden gzdság. mgángzdságok soro ztos csődje után városok kerültek súlyos nyg hely zetbe éppen z utolsó órábn nyertük vssz pénz ügy szuverentásunkt. M n denhez pénz kell. Pénz kell mezőgzdság, kereskede lem pr felfejlesztéhez, rt pénz nélkül kátyúb jut mnden szép terv, mn den ngyszerű gondolt. súlyos htelnélkülgben hányzott kor mány rzéről jókrt, z ötlet koncepcó, h gens hányzott mn den lpfeltétel: htel, pénz függetlenség, tnzügy kskorúságunk meg szűntével megváltozott hely zet szebb perspektív nylt mgyr zet elé gdság téren. kormány érz kötelességét tudj, hogy ezt perspektívát k hsználn, ö s s z e kell, hogy fogjon most mnden gzdság tényező: támogtn kell kormányt törekvé ben, hogy gzdság polt kánk helyes útr térhessen. D e szbd elká buln, szbd józnsáúrkt elveszíten éppen mos tn, mert könnyelmű gz dság poltk, nyklónélkűt htelgényl romlásb Komárom, gmánd-ut ES Levél szerkesztőhöz. dönthet z országot. ngykorúsággl éln kek de vsszéln szbd. hét szűk esztendő kopllás után ne tobzódjunk pl lntny bőségben, h önmegtrtózttássl, helyes rányú tkrékossággl, ter melő munkávl vgyük előbbre gzdság jólét felé z országot. Ne fecsé reljük el pénzt, h komoly, megfontolt beruhá zásokt eszközöljünk el fog következn régen várt gzdság fellendül, melyet kormány mnden erejével, egy ngystü gzdság po ltk keretében fog érvényre jutttn. mkor gzdság fel szbdulásunkt komoly meg fontolássl tudomásul veszszük lelkünkben re mény lángj felgyúl, ke delem nélkül szegényekre gondolunk. Helyes pénzügy poltkávl, szocáls n tézmények szporításávl e l sősorbn zt kell elérnünk, hogy súlyos gzdság le trgánkbn koldussá lett számtln mgyr polgár szájáb kenyeret djunk, hogy új erőre kpv d o l gozhssnk z ország fel vrágozttás érdekében. mezőgzdság, pr, kereskedelem exportunk támogtásávl nyomor kér de s megoldást nyer lesz szükségünk nyomorenyhtő kcókr. Gzdság kskorúsá gunk megszűnt, ngykorúk lettünk: cselekedjünk tehát úgy, hogy z komoly, meg fontolt emberekhez llk! - f - O l v s o m, hogy T t h r c o l zért, h o g y h v t l n o k v á r o s l e gyen : mnél t ö b b h v t l legyen benne. H olvstm v o l n, el sem hnném í termzet Ttát fürdő v á r o s n k teremtette. G y ö n y ö r ű fekve, tv, forrás, fá, v rág m n d - m n d rr kötelezk, h o g y fürdőváros, nyrlóváros l e g y e n. És h v t l n o k v á r o s. S ezért n e m s t u d o m megérten ttkt, k k egy rettenetes tévedben vnnk. téved z, h o g y K o m á r o m b n ök v e r senytárst ánk! Komárom versenytárs Ttánk. T t pránk, k e r e s k e d e l mének, fejlődének, lkó b o l dogulásánk mnden érdeke, hogy Tt z legyen, m n e k fekvénél termzet d o t t ságánál f o g v l e n n k e l l : f ü r d ő v á r o s n k. E b b ő l tehát z követ kezk, h o g y T t t e g y e n le közhvtlokról s m n d e n krását cél s z o l g á l t á b állíts : tegye Ttát fürdővárossá!... T u d o m, h o g y ttk erre zt felelk, h o g y könnyű ezt m o n d n, de nehéz k e r e s z t ü l v n n! Hát éppen ezen p o n t o n fejtem m e g nehézségeket vlágosítom fel zokt, k k fürdövendégeket k r n k, h hvtlnokokt. E l s m e r e m, hogy T t fürdőváros érdekében leg u t ó b b évtzedben sokt tett. v á r o s rendezével ngy á l d o ztot h o z o t t. z t s el kell s mern, h o g y tt s t r n d é r dekében már propgndát s kezdett é s ért s el e r e d m é nyeket. z o n b n T t á b éppen tízszer n n y degennek kellene m e g f o r d u l n egy nyáron m e g s f o r d u l n, h T t fürdő város é r d e k é b e n t o v á b b mun k á l k o d n é k é s csk v á r o s s z é p s é g e t muttná be l e g k ö zelebb multévnél j o b b p r o pgndávl, de o d s t ö r e k e d nék, h o g y necsk egynpos degenek f o r d u l j n k m e g fl között. Tt t. mgsztrátusánk m n h e n erővel r r kell t ö r e k e d ne, h o g y T t o l y n n y r l ó é s fürdőhellyé váljék, h o l h e teket töltenek el z degenek. Ezt p e d g úgy érk el ttk, h! k o m á r o m k k l küzködnek, h odhz megszerve zk lkosságot bele ojtják közönségbe, hogy z d e g e n, f ü r d ő v e n d é g pénzt h o z, pénzt hgy ott, h pár hétre megte lepszk, t e h á t : o d kell h t n, h o g y fürdővendég mnél o l c s ó b b n é s kellemesebben tölt hesse el dejét Ttán. T t á t fürdőváros jellege h helyesen fogják fe htlmsn fejleszthet. Ez f e l lendül jólétet b z t o s t v á r o s nk l k o s s á g á n k, melynek tudn kell é s érezne kell v á r o s á n k ngy hvtását é s zt, h o g y jólét f o r r á s z d e g e n f o r g l o m é s n e m közhvtlok. H mjd Ttán olcsó megfelelő lkások lesznek, h vendéglő á r k ngy cél é r dekében megfelelő nívón m o zognk s e tekntetben köz ség mgsztrátus támogtn f o g j z p r o s o k t v á l l l k o z ó k t ; h m j d z o l c s ó fogysztás é r dekében megszervezk T t á t körülvevő községeket, egz b z o n y o s, hogy sker n e m f o g elmrdn. S ő t! Még komá r o m k s T t á n f o g n k nyár vsárnpokon e g y m á s n k tlál kozót d n! E g é s z bzonyos, h o g y o k o s céltudtos f ü r d ő poltkávl T t, m n t m á g n e s vst, v o n z n fogj k ö z ö n ségetszélrózs mnden rányából. K o m á r o m b ó l például' soh lehet f ü r d ő v á r o s. K o m á r o m nk m á s rendeltete v n s ettől n e m, h o g y lehet, de s szbd elütn. M e r t önmgán üt sebet z, k K o m á r o m o t üt meg. gens : K o m á r o m o t l l e t k közhvtlok, gyárk k ö z ntézmények. vsút snek k ö zelsége v á r o s fekve h á b m n d e n p e r p t v r n k erre csk Komáromot predesztnálják zzá s lesz! N n c s értelme tehát v e r s e n g é s n e k! S ne r g y e l j e s e n k szegény k o m á r o m k t : kknek nncsen tvuk, nncs httyújuk, nncs f o r r á s u k, n n c s vrágjuk, mert m n d e n b o k r é t T t k lpján vn!... T e h á t, t. Szerkesztő Úr üzenje m e g T t á b, h o g y l e g y e n nyárr o l c s ó kosztj, s z o b á j!... Meos.

2 < 2. oldl. Komárommegye Hrp február 8. hdkölcsönök áltlános vlorzálásár jelenleg hág konferencán elért eredményeket sokn félremgyrázták, lletve z gondolták, hogy most tt z deje hdkölcsönök vlorzácójánk. Pedg ezek tévednek, mert z optánsok kártlnítását válllt mgyr kormány, mvel ezt kérdt m vttük Hágáb, h ngyhtlmknk volt eltökélt szándék, hogy z összes függő kérdeket lkvdáln kell. Ebből félremgyrázásból folyt zután, hogy tőzsdén hdkölcsön értékek pcán spekulácós vásárlások ndultk meg. z állmháztrtás jelenleg helyzetében gondoln sem lehet egy áltlános vlorzácór, mert hsz kkor, mkor tkrékosság elvének érvényesítére redukcókt vttek márs keresztül költségvetben, nehéz lenne ezt problémát megoldn. Vnnk ötletek, melyek fgyelemre méltók. így győr kereskedelm prkmr elé s került egy jvslt, melyet Hjnl Oszkár, komárom kereskedő nyújtott be mely m már htározt jvslt formájábn kormányhoz s eljutott. jvslt következő volt: Hjnl Oszkár komárom kültg megrendítő szvkkl ecsetel kereskedők prosok z egz állmgzdság kétségbeejtő helyzetét, melynek egyk fő okát hdkölcsönkötvények elértéktelenedében látj. zok törekvek, melyek hdkölcsönkötvények vlorzácóját tűzték k célul, cél elérére túlságosn gyengéknek látsznk s helyes ránybn tpogtóznk. vlorzácó kérdét legtöbbnyre zzl odázzák el z lletékes körök, hogy z z ország pénzügy helyzetét felborítná. Ezzel szemben rámutt rr, hogy szkértők véleménye szernt kb. 6,000,000,000 pengő értékű hdkölcsön vn Csonk- Mgyrország területén. Németország hdkölcsönet 15 százlékkl vlorzált. mgyr gzdság életre gen ngyjelentőségű voln z s, h csk 10 százlékos vlorzácóról lenne szó. Ez megoldás z állmnk körülbelül 600,000,000 pengőjébe kerülne. H ezért kncstár 5 százlékkl kmtozó állmppírokt dn, melyek 2 százlékos tőketörleszt mellett 50 év ltt mortzálódnánk, úgy z állmháztrtást z első évben csupán 42,000,000 pengő terhelné, m termzetesen évről évre csökkenne. Ennek 42,000,000 gondoln sem lehet. pengőnek fedezére háborúbn szerzett ngtlnokt, vlmnt z pengőn felül dókt kellene megterheln. z lletékes körök zon ggodlm, hogy kötvények jórzben már spekulánsok kezebe jutottk s gy vlorzácó eredet célját el érné megszüntethető lenne zzl megoldássl, h kötvény vlorzált értékének felét jelenleg tuljdonos, felét pedg z eredet jegyző kpná. közgyűl elé következő htározt jvsltot terjeszt : Mondj k kmr közgyűle, hogy felr kormányhoz hdkölcsönkötvényeknek 10 százlékg vló vlorzálás ügyében olyn módon, hogy z állm vlorzált értékről 50 év ltt mortzálódó 5 százlékos kmtozású állmppírokt bocsát k. Egyben megkeres társkmrákt, hogy hdkölcsönök vlorzácójánk lyen módon vló megoldásához cstlkoznk. Közgyűl jvsltot egyhngún elfogdj. Mgunk rzéről nnyt füzünk fent jvslthoz, hogy ez m súlyos gzdság helyzetben s megoldhtó ezzel egyszersmndenkorr levennék nprendről ezt fájó sokkt elkeserítő kérdt edények, háztrtás ckkek mélyen leszállított áron K0SCH kphtók RNOLD vs- füszerkereskedében KOMÁROM, GMÁND-UT 19. Tejes, vjs, luxus sütemények s elsőrendű ház kenyér kzül PPP sütödéjében ERNŐ Komárom, gmánd-út 12. lltszerek, kozmetk ckkek, férf- nő dvtkülönlegességek, ernyők, játékáruk kváló mnőségben JELNEK RNKÁNÁL Komárom, lgmánd-út 19. Becskő József szerző estje. Vsárnp este zsúfolásg megtelt z prtestület székház ngyterme. Komárom közönsége rodlm eseményre gyűlt össze: Becskő József trtott szerző estjét. * z estet Kert Ernő tnár vezette be, smertette z ró eddg munkásságát megjelölte költő rányánk helyét m mgyr rodlombn. Érdekes megvlágításb állított be Becskőt, mnt újságírót mnt széprót. z újságírás kenyérkereset lehetőségeket nyújt, míg szépírás benne felhlmozott megérzeket, érzeket, gondoltokt, fájdlmkt lüktető szvének mnden szerelmét tehetségének széles skáláján jutttj érvényre. Verse muzskálnk, dlolnk. z ember fájdlmkt, ngy szerelem problémákt szomorún fejez k, gyrló ks ember gyengeségeket bztos szemmel látj meg plántálj át közönség lelkébe. Néhánycsllogó színfoltot, néhány vércseppet kptunk szvbó, mert hszen ebből dódk z ró oevre-je. Értékelénél vénát, fntázát, könnyedséget, témát szvet tláltunk. Verse egyén zmtuk, megríktnk, megremegtetnek, mndenk érz feljjdulását, mosolyt, könnycseppet cslnk szemekbe. Ezek z érzek sokknk szvében vsszhngr tláltk, egyek lettek költő szenvedevel, vívódásvl, mosolyávl. z htlms mnden oldlról megnylvánuló gz, meleg, ősznte lelkesed, mellyel közönség z ró munkát fogdt, megérdemelt volt még zokt s tökéletesen kelégítette, kk m rodlm túlzsúfoltságbn csk z gz értékekért tudnk lelkesedn. K. Etner rén, rádóból jólsmert operénekesnő, szerző két dlát énekelte, melyeket P. Shussy zenített meg. Gyönyörű kolorturáj, órás hngterjedelme, bztos szövegkejte legtökéletesebben jutttt érvényre dlok szépségét, báját. közönség htlms tpsvhrrl hódolt kváló művznő művzetének szerzővel együtt ngy ovácóbn rzesítette. dlokt zongorán Bethlendy Sándorné ksérte tőle megszokott precztássl. Tordy Judt. H csk enynyt rnánk ról, kkor s elég lenne, mután őt mndenk smer. Nem kell ról dcshmnuszokt zengen, hszen smer egyedülálló művzetét csk Csonk-, h Ngymgyrország s. költő érzevel együtt él, sejtelmes hngj, megtorpnás, felsrás megrázták, megdöbbentették áhítttl töltötték el közönséget. Éreztük, hogy rendkívül művz jelenséggel állunk szemben büszke lehet z költő, knek verse nterpretálását Tordy Judt válllj. közönség tün- tetszerü tpsorkánnl nylvánított elődás ránt vló elrgdttását ngy megértét. rány ldár Trogmyer Jenő neve már smert komárom közönség előtt. Hogy e vérbel művznő mellett nekk s ngy skerük volt, ez bzonyság mndennp rátermettségüknek. Nehéz dologr válllkoztk, de tehetségük teljes skerrel leküzdte z kdályokt. Ngy eseménye volt z estnek z, hogy Kert Ernő, z zg-vérg ktűnő muzskus lelkében tlálkozott költővel, k benne megértő művzlelkű társt tlált. Különös szerkezetű felépítű zene motívum rendkívül érdekesek leblncselők. Elődásmódj, gesztus szuggesztív erővel htnk. Olyn frenetkus htású skere volt dlokkl, hogy költő M még szeretlek" c. dlát meg kellett hogy smételje, mely után meleg szeretettel ünnepelte közönség két egymásrtláltt. Várjuk verskötet dlok megjelenét. Kert, költő munkásságát szeretetteljes megértsel, ngy rodlm tájékozottsággl kváló esztétk meglátássl smertette. Reméljük, hogy kulturu előbbrevtelét továbbr s lyen önzetlen krássl szolgálj örülünk, hogy ők menk. szerző est után közönség meleg, közvetlen hngultbn mrdt hjnl órákg együtt. m. vármegye szegényházk ügye. belügymnszter népjólét mnszterrel egyetértően legközelebb rendeletet d k, melyben vármegyénként, járásonként községenként munk keresetképtelen közellátásr vgy szegényház ellátásr szoruló szegények összeírását fogj elrendeln, hogy ennek lpján szükséges szegényktszter öszszeállthtó legyen. Ez rendelet egy mnszterköz szegényügy nkét folymány. z értekezlet megállpított zt, hogy legsürgősebb feldt vármegye szegényházk felépíte voln. Ezeknek megépítére z állmnk kell törvényhtóságok vármegyék rzére segédkezet nyújtn. E vármegye szegényházk épít, fentrtás kezel költsége most előkzít ltt álló vármegye község háztrtás törvény lpján volnánk bztosthtók. községek háztrtását szbályozó törvényjvsltbn gondoskodás fog történn rr nézve, hogy szegényügy kdások mndenütt elsőrendű szükségleteknek mnősíttessenek. Trtós, jó, olcsó elegáns cpó csk Bürgernél Győrött. Bck Bernát F szeged gőzmlmánk körzet képvselete rktár, Komárom Ur-utc 2.

3 te február 8. Komárommegye Hrlp. HÍREK. l é t k é r d é s e k m t t z ügy dását. F ő s p á n u n k Á c s o n. Brát Huszár ldár d r. K o m á r o m Esztergom vármegyék főspánj f. h ó 5.-én Á c s o n h e l y s z í n l á t o gtás tett z ott k é s z ü l ő állm út ügyében. S z e m é l y h r. Teller székesfehérvár Gyul, kerület tány f o l y ó hó 1-én főkp városunkbn t r t ó z k o d o t t komárom m. kr. állmrendőrség ügykezelét megvzsgált. H á z s s á g. Műt hó 2 S. - á n tott esküvőjét templombn renczy z á c s ref. gyergyóujflv Fe- ntl kocs álltorvos Péntek lkével \\. P é n t e k Ubrtokos Pál K n e v e z é s. földmvelknevezte terjedő dőre K o m á r o m é s tergom v á r m e g y é k tt nörző b z o t t s á g n k e t m e g k p t u k, z ügy r ö v d e rombn, pusztmonostor sen elntéztetett s e m m v e l sem gyedben most v n n k f o l y m t b n kőbben, v l l m o s vezeték eljárás* mnt tt újság nélkül. 4 nek Szerző est. L p u n k helyén b ő m é l t t á s á t más tlálj z városához kosztott kre v o n t k o z ó z házhe- j ó v á h g y á s z Országos Földbrtokrendező B- gtól m e g é r k e z e t t s g y most már m sem áll ú t j á b n h o g y z n g t l n o k nnk, telekkönyv rás közel j ö v ő b e n ténjék. v á r o s t s z t megtör főügyz hvtl, lletve komárom telek könyv hvtl munkáltokkl vontkozó rövdesen elké szül. E v v e l k p c s o l t b n meg kell említenünk z egyk tt ú j s á g ö m l e n g ő c k k é t, mely sze r n t z ő s ü r g e t é s é n e k é s után j á r á s á n k vn r é s z e b b n, hogy ez z öt év ót d e n k t u d j, hogy cseh t e r ü l e ten m r d t t e l e k k ö n y v e k rendkívül mo egyöntetű nnk szerző estnek, m á c s o l j u k, mdőn melyet vsárnp este Becskő von József rendezett Komárombn. óhját tol közöljük : z kívánság, hogy z eredet ígéreteknek s m e g f e l e l ő T l á n z e l s ő efjt kísérlet v o l t en d u n p r t rzen, ez v á r o s u n k b n tt ö r ö m m e l l e lák során s már z de év k o r g y e n szbd m e g á l l p í t n u n k : tvszán vezettessék be z á r m, kísérlet n e m m r d t m v e l értesülünk szernt puszt kí sérlet, h n e m v l ó b n kz, t e l jes egzet pán nyújtott z est. z prt brtokosok vlágítás gzán szép k ö z ö n s é g m n d e g y k gzdság, tgj vvl h g y t el l o k r s génybe műélvezetben volt termet: rze. versenyeztek egymássl felfogásbn, mbícóbn k elődók es méltók v o l t k hhoz vlóbn színtszt r o d l m t reprezentáló es n y g h o z, melyet szerző Olcsón jól borotválkoz ht, hjt nyírtht Kárs Pál fodrásztermében Komárom, Pc tér. U r - nő d v t c k kek, posztó, szövet, vászon rövdáruk, vlmnt mnden e szkmáb vágó ckkek 25 célokr, hány nehézségekkel j á r ó z o n o s í t á s e l j á r á s, betét s z e r k e s z t é s híján rég t é r k é p e k hsznvehetetlensége stb. okoz tk sok, r e n d e z é s r e váró r é s z - csu h stb. óhjtják cé venn é s kívántos voln, h már z de gzdság évben prt brtokosok z ármot Tudomásunk vezetősége s lépeket tett z r á n y b n, h o g y komáromk mosság s óhját Vll R. T. teljesítse, nnál nkább, mvel tt ngyobb f o g y s z t á s lehetőségéről vn s z ó. Álrcosbál. Komárom F u t b l l C l u b márcus 1-én trtj s z o k á s o s jelmezes t á n c m u l t s á gát, mely ránt úgy v á r o s b n, m n t megyében htlms ér d e k l ő d é s nylvánul meg. t\ bál erkölcs skerét lpy Gás pár m. k r. kormányfőtnácsos, p o l g á r m e s t e r, Tomnóczy J ó z s e f d r. ügyvéd Csákváry J á n o s gyárgzgtó fővédnöksége bz tosítj. R é s z l e t e s p r o g r m o t j ö v ő számunkbn közlünk. nnyt z o n b n már előre s jelezhetünk, h o g y kedves érdekes meg lepeteket trtogt k ö z ö n s é g rzére rendezőség, m e l y n e k élén Korn D e z s ő v g l m elnök áll. Srcz János vízvezeték- cstornázás válllkozó, é p ü l e t es dszrnü-bádogos Komárom, P c - t é r. T e l. 58. Műsoros táncmultság, k o m á r o m zr. fjúság f. hó 2 2. én m ű s o r o s bált rendez, m e l y r e z gls é s lelkes r e n d e z ő g á r d főváros művzeket hoz le K o m á r o m b. z e d d g jelek sze r n t Szász l, Lz Któ, k ö pecz Buócz L j o s é s Sebő M k lós fogják szórkozttn k ö zönséget. Élő- művrág csokrok, koszorúk, vlmnt lklm díszí tek vrágkosrk legjutányosbbn csks övz. K r p o v s z k y Józsefnénél K o m á r o m, G y á r - u. 17. legolcsóbbn kphtók öntöz z á r m o t vl bnkok mezőgzdság elősegítk értékesítt. Hogy bnkok mennyre bznk hág m e g e g y e z é s folytán z áltlános g z d s á g v s z o n y o k nk j v u l á s á b n, bzonyítj z körülmény, h o g y b n k o k é s m e z ő g z d s á g érdekeltek k ö zött tárgylások vnnk f o l y lymtbn mezőgzdság ter mékek értékesítének t á r g y á b n. Vdéken már gyűjtk z dtokt, hogy e k é r d é s b e n tsztán l á s s á k helyzetet. N n c s s e m m k dály z ügy rendezének é s tvsszl megfelelő é r t é k e s í t f o l y m t feltétlenül lökt d p é n z f o r g l o m r s. K o m o lyn felmerült z terv, hogy v o l n - e célrvezető b e h o z t l jegyrendszer l k l m zás nálunk s. Behoztl j e g y rendszer ezdőszernt Német-, Cseh-, Lengyelországbn to vábbá usztrábn vn é r v é n y ben. Németországbn behoz tl jegyrendszer bevezetével rr törekedtek, h o g y j e l e n t é k e n y gbonfeleslegeket termelő K.-Németország-nk gbon vámok khsználását bztosítsák, melyet N é m e t o r s z á g nyugt r é s z e b e grvtáló m e n n y s é g e k nél ngy t á v o l s á g folytán fuvrköltségek megemztettek. Ezt célt tökéletesen el s érték. M g y r o r s z á g érdekeltek szernt b e h o z t l j e g y r e n d s z e r nálunk s hsznos s z o l g á l t o k t tehetne, Tchuer Smu, cégt. Trján Testvérek Komárom. Szkvíz é s hüstő t l o k g y á r. E l s m e r t, p o n t o s g y o r s k s z o l gálás. prbál Ksbéren. Már jelentettük, h o g y f. hó 8 - á n K s béren prbált trtnk. r e n dező gárd élén Lork l b e r t, ksbér prtestület közszeretetben álló e l n ö k e áll, k n e k hthtós é s f á r d s á g o t s m e r ő t á m o gtás grncát nyújt bál e r kölcs é s n y g skere t e k n t e tében. Lork l b e r t elnök rég, szép p r o s b á l o k t krj f e l eleveníten m o s t n b n be szerzett n f o r m á c ó n k szernt ez bál csk, hogy ngyskerű lesz, h n e m felül fogj múln békebel hres ksbér p r o s bálokt. skol ünnepély. G r ó f Klebelsberg K u n ó róm. kth. elem leányskol növendéke v s á r n p skol ünnepélyt r e n d e z tek, melyen sznrekerültek Végzetteljes blúz", Dlos k o n y h " B é k k o n c z e r t " cmű gyermekbohóztok. z elődás nk ngy skere v o l t é s zt n g y k ö z ö n s é g rzére 9 - é n m e g smétlk. jobbágy kályhát éve fennálló még most, z előrehldott dényben s érdemes beszerezn húzódó ügy" dűlőre jutott. K o m á r o m b n m n s berendezé v l l t u l j olvsó rendelkezükre b o c s á t o t t. m ű R e f o r m á t u s vllásos ün sor egyk-másk pontj, mnt n e p s é g e k. tt ref. egyházmézesklácsszv M még megye győr k ö r z e t é b e trtozó szeretlek c. d l o k, v l m n t református l e l k é s z e k j n u á r á n Levelek c. vers külön s becses, ertekezletet trtottk Győrött, melyen k d o l g o z t á k körzethez m r d n d ó élmény v o l t. egyházközségekben vég e'- m s s z ó s m u n k p r o g r m z értekezleten Győry EleElégtétel szőny tűz mér ref. lelkz ndítványár e l oltóknk. L e g u t ó b b s z á m u n k b n htározták, hogy f e b r u á r, m á r levelet közöltünk, m e l y b e n egy cus es áprls f o l y m á n vllá szöny lkos pnszt emel z sos ünnepségeket rendeznek ottn tűzoltóság munkáját lle Győrött. Komárombn, Ácson, t ő e n. Trczy Zoltán tűzoltóp B n á n B ő n y ö n. z e l ő d á s o r n c s n o k levelet ntézett h o z z á n k, kt z egyházközség lelkze m e l y b e n m e g c á f o l j pnszos felváltv trtják. levél dtt v é d e l m é b e v e sz derék szőny ö n k é n t e s tűz Knevez. z Országos oltókt. M pnszos levélhez Testnevel Tnács Wesenkommentárt fűztünk, g y bcher J ó z s e f vármegye n é p m ű kzséggel tudtjuk mndenkvel, vel ttkárt vármegye T e s t h o g y szőny ö n k é n t e s tűzoltó nevel B z o t t s á g tgjává k ság l e g n g y o b b lelkesedsel nevezte. g y e k s z k nehéz feldtát m e g kosztott h á z h e l y e k te oldn. l e k k ö n y v á t í r á s. héten K o O. F. B. áltl donosok szernt városunk elnökévé. m á r o m szb. k r. nostor lkosság dcsére végégn e m k r u n k n g y o b b tet m o n d n mndenképen Esz bor- ne munkált. z egz hsznosíthtnák. járásá z lletékes Dorogvdék Vllmos ság R. T. fgyelmébe. K o m á Wen- nnger M á t y á s t év nk területére telekkönyve váló főváros h e l y b e l leányávl. gy m n s z t e r Most, hogy húzó 3^oldL Hjnl Mért? Kérdezzen meg bárkt, knek 8 már vn J o b b á g y kályháj, flfc Egyedárustó: m Oszkár cégnél m Komárom, gmánd-ut Gylóky m m m m s m m m m m vskeresked-0

4 Komárommegye hírlp. oldl. Népművel elődás. hely Népművel B z o t t s á g k e d den trtott tzenegyedk k u l t u r estjét zsúfolt ház előtt. z estet Vámos J e n ő d r. egzségügy e l ő d á s vezette be, flmksérettel. Után Fodor M r g t dott elő kedvesen egy m g á n j e l e n e tet, m j d p e d g egy s z ó r k o z ttó f l m pergett le m o z v á s z n o n. z est legszebb élménye Thury Már é s Verbőczy Már p á r o s j e l e n e t e volt, melyben úgy főváros m ű v é s z n ő, m n t Ver bőczy Már ktűnő lkítás ngy s k e r t rtott. műsor utolsó s z á m k é n t Nót Károly e g y í e l v o n á s o s : c é g r á j került sznre, m e l y b e n s z e r e p l ő k : Kühnel Ez, Mrkó B ö z s k e, Mrkó G z k e, Kovács Bél, 44 Schmdt Rezső, Stener László Szpor Bél játszottk gen jól nevetették meg közönséget. Honsz. k o m á r o m fók jánk táncmultság. F. hó 15-én rendezk báljukt r o k kntk. bál f ő v é d n ö k e : lpy Gáspár m. kr. kormányfőtná csos, polgármester, szrvskend óvár vtéz Sbrk S á n d o r m. k r. ezredes, Jánossy Károly m. k r. pénzügygzgtó é s Fedler József lengyáros. lelkes ren dező gárd élén Krály M k l ó s, Becskő J ó z s e f, Dby G y u l é s ksper ljos állnk, m n t főren dezők, k k zártkörű t á n c m u ltság rendeze körül lelkes tevékenységet fejtenek k. M e g b í z h t ó, modern személy utókkl b é r f u v r o z á s t válll é j j e l - n p p l Lupták B é l b ő r k e reskedő utófuvrozás váll lt K o m á r o m, P c - t é r. Versenytárgylás hrde t é s. z esztergom m. k r. á l l m éptzet h v t l nylvános ver senytárgylásthrdet z á c s róm. k t h. elem s k o l épít mun káltr. z jánltokt z ács róm. kth. s k o l s z é k h e z február hó 18-án d. e. 9 órág k e l l b e nyújtn. Ugynezen dőpontg kell z jánlt végösszeg 2 százlékát l e t e n n. Elválll: vllnyvlágítás csengő berendez szerelt Rktáron trt: vllmos főzőedényeket, vllnyvslókt, porszívókt, csllárokt, továbbá Phlps" Stndrd" Telefunken" F e l ü l f z e t é s. komárom prosbálon következők fzet tek felül : Fedler J ó z s e f, K o m á rommegye Htelbnk 2020 p e n g ő, b á r ó Perény Z s g m o n d, Z s n d e l y Ferenc d r., T o m n ó c z y József dr., P e t ő c z J á n o s, Brüll g n á c, Kss P á l, F r e d Kálmán f, Á c s Ljos, u t h Lpót, B o r v e n d é g Károly, Hszek G é z, 1010 pengő, Pothorszky J á nos 8.50 p e n g ő, H n z m n n J ó zsef 8 pengő, B z s á n t László 7 pengő, M r k ó Ferenc, Szrokár J ó z s e f, P o t h o r s z k y stván 66 p e n g ő, S z t r t y l Ferenc, Krp o v s z k y J ó z s e f n é, Jktcs K á roly, Beck Károly, B l o g Rezső, Lukács ntl, Lengyel J ó z s e f, Gylóky K á l m á n, B r t ó k stván, M u s c z J ó z s e f, G u c z k y stván, Rebrus József, Kosch r n o l d, Csukás stván d r., S e b e s t y é n Kálmán, W t t n g e r Ferenc, W l d huzer Ferenc, Kss László, U l r c h J á n o s, Herczeg J á n o s, M j o r o v c h Kálmán, T r j á n J ó z s e f, Kálmán n d o r, B z s á n t Károly, Szűr J á n o s, V e r b ó stván, G b o r e k G y u l, Lupták B é l 5 5 P á k h J á n o s 5.20 pengőt, ö z v. Sóflvy Károlyné, J u h á s z László, Hlán J á n o s (4.80), C s m D é nes, M o l n á r J ó z s e f n é. Grbcz Mhály, Fscher László, Selmeczy György, Sár Dezső, Fodor József, Cseh J e n ő 4 4 pengő, Belcsák S á n d o r d r., Künel K á rolyné, N e u w r t h B é l á n é, Elek J ó z s e f n é, G á b o r e k Ljos, J u h á s z B é l, B u c s e k József, Verböczy Vendel, Orbán J á n o s, Kerny m r e, Koss F e r e n c n é, Osztern M ó r, S u r J ó z s e f, Óvár Ferenc, Morocz József, É h n g e r Károly Szebereny N., P o l g á r ndrás, Hmvs D e z s ő, N. N., , Jád J á n o s, Lktos Ljos, M r t o n mre, f j. Rj m r e, S t ner N., Sulcsk László d r., Dávd N., Szbó n d o r, Pthó G y u l, f j. Legáth János, Lelovcs N. 3 3 p e n g ő, Trcsek Géz, Pors S á n d o r, K r s Z s g m o n d, Krs László, K u r N., Rákóczy Ferenc, Jelnek Bél, Ry mréné, Csnád László, T u kovcs stván, O l j o s Ferenc, Szly Z s g m o n d, T r o g m y e r N. Bátk V n c e d r., Petőcz Károly, (2.50), Szjj Dénes, Szbó N., Horváth n d o r (2.50), L e n g y e l V l m o s, S z b ó ván, Vámos Jenő dr., B h r y Ferenc, Szvós J á n o s, P r á c s e r N., Sfczek M k l ó s 2 2 p e n g ő, Óvár P á l, L k e r Lászó, G ö d e stván, P é k J á n o s, Jene Ferenc, Szpor J ó z s e f, T r c s e k Mhály, W l f n g e r Károly, B r e e r N., Becske S á n d o r, P u s z t s t stván, S z p o r B é l, B e r e n c s k Benő, Édes Kálmán, Ppnek O s z k á r, S z e k á r Ferenc, Beren csk Vlmos, B u r n d k Árpád, S z b ó J e n ő, G y u r k o v c s mre, Horváth G y u l, Rvsz N., Sgáth G y u l, T ö r ö k m r e, Mráz J á n o s, M j o r o v c h L á s z l ó, Krs Pál pengőt. M n d e zen felülfzetekért hálás k ö s z ö netet m o n d z E l n ö k s é g. rendszerű rádókt (rzletre s) Fehér-npok! tesülünk Fscher Krmer electrotechnk Ferenc é s rádó szk üzlete KOMÁROM, gmánd-út 17. mnt ér Gyul ács k o m á r o m üzletében, hogy h tlms rktárát c s ö k k e n t s e, elh tározt, h o g y m n d e n féle f e h é r á r u t : u. m. vásznk, c h f o n o k, btsztok, e t m n o k, cspkék, stb. stb.-t l e g m é r s é k e l t e b b áron helyez p c r. Gyomor- bélzvrok nál, étvágytlnságnál, szoru lásnál, fölfúvódásnál, gyomor égnél, f e l b ö f ö g é s n é l, s z é d ü l é s nél, h o m l o k f á j á s n á l, hánynger nél 12 p o h á r termzetes F e r e n c J ó z s e f " keserűvíz p o s n ktsztítj z e m é s z t ő u t kt. Közkórház jelentekben olvssuk, h o g y F e r e n c J ó z s e f vzet m é g fekvő betegek s szvesen sszák áltlánosn d c s é r k. F e r e n c J ó z s e f kese rűvíz g y ó g y s z e r t á r k b n, d r o g é rákbn é s ítszerüzletekben k p htók. Népművel megyében. tóváros Szbd Egyetem m ű sorábn Brummer É v, T e s t n e vel F ő s k o l tnár v o l t z e het elődó. É r t e k e z é s e nő sportról, nnk f o n t o s s á g á r ó l szkszerű lklmzásáról szólott. Összehsonlításokt kmuttá sokt közölt m á s o r s z á g o k, de különösen m e r k fejlett, m é n k től eltérő é s o k s z e r ű s p o r t j á r ó l, m e l l y e l megvlágított, h o g y m ként lehet nő s p o r t hsznos, e g é s z s é g e s, szép é s nőes s egyránt. z előkelő közönség m e l e g e n ünnepelte v e n d é g elődót. Népművel hngversenye ket rendez Vármegye Népmű vel Bzottság, melyeket We- senbcher J ó z s e f várm. népmű vel ttkár f o g v e z e t n. E l ő r e láthtólg e g y e l ő r e T t á n, T t bányán, F e l s ő g l l á n, Komárom bn é s E s z t e r g o m b n fognk e hngversenyek m e g t r t t n, m e lyek j ö v ő évben már t ö b b h e lyen s hllhtók lesznek. február 8. prosbál Ngygmándon. ngygmánd proskör feb ruár h ó 2 - á n t r t o t t jelmezes blját. b á l úgy e r k ö l c s l e g, m n t n y g l g fényesen ske rült. S z á n t h ó G é z f ő j e g y z ő, z z p r o s k ö r dszelnökén kívül j e l e n v o t k : d r. T ó t h stván k ö r orvos, Gáspár mre ksgmánd f ő j e g y z ő, M á t h é Ljos M l l e r Géz ljegyzők. megjelent sszonyok leányok közül z l á b b k t skerűt f e l j e g y e z n : Szánthó G é z á n é, K o z c j ó z s e f n é, Fkner Lászlóné, V ö r ö s ndrásné, Ferkert Ferencné, Krkó Mklósné, Frncscs Józsefné, Potrok Jánosné, Blogh József né, F k n e r M á r t o n n é, Pton Jánosné, Gábrs Józsefné. Ngy Sndorné. Leányok: Kelemen Jolán, Fkner Mnc, P. Vörös Julsk, P. V ö r ö s Zsófk, K o zc Zsófk, Kozc Erzske, Potrok írén, György Esztke, Vjd Mrsk, Kovács Kt, Köves Erzs, Köves Julsk, T k á c s J u l s k, V r g Esztke, j e l mezben v o l t k s o k k ö z ü l : F k ner M n c pród, P. V ö r ö s J u l s k szív, K o z c z E r z s k e p t t o gtott kukorc, Vjd Mrsk ndán, T k á c s J u l s k ppcs, V r g Esztke cgány, Ferkert Ferenc p e d g b o h ó c z. bál Hetler J á n o s vendéglőjében folyt le é s l e g n g y o b b jókedvben r e g g e l g trtott. Befejezték z ezüst kétpengősök verét. z ezüst k e t p e n g ő s ö k verét m á r befe jezték g y május júnus hónp f o l y m á n f o r g l o m b s kerülnek z o k. Bábolnpuszt Népművel Bzottság m á r k e l ő d á s á t m k o r ló zvrb j ö n ". Molnár J ó z s e f k o c s s g o n trtj, KL e l ő d ó k s o r á b n o t t d t l n s á g b ó l o k o z o t t s ú l y o s test látjuk z állm gzdtszteket, sért vétségével v á d o l v állott orvosokt, álltorvosokt; n p o k b n győr k r. büntető b z o t t s á g élén Molnár ván l m törvényszék előtt. M o l n á r j o z s e b r t o k gzgtót é s Blázsk Fe T ó v á r o s községben egy kny renc skolgzgtót t n í t ó t e s r o d ó n á l s z b á l y t l n es e l ő v tülettel. z u r d l o m l k l m gyáztln g y o r s h j t á s k ö v e t k e z zottj cselédség élénken tében e l g á z o l t vele k e r é k p á l á t o g t j á k z e l ő d á s o k t. r o n s z e m b e j ö v ő Eszes B é l g z Vértessomló község Népmű d s á g f ő h d n g y o t úgy, h o g y vel Bzottság Deák János v á d s z e r n t nnk két b o r d á j jegyző, Hmburger Ferenc p l é b á eltörött é s különféle zúzódásonos é s Rchter J ó z s e f kántort kt szenvedett. kocss t o v á b b nító vezete m e l l e t t már 14 n é p h j t o t t nélkül, h o g y s z e r e n c s é t művel elődást trtott e sze lenül járt f ő h d n g y o t s e g é l y b e n zonbn. ksebbség lkosság rzesítette v o l n. Súlyosbított meleg érdeklődsel látogtj z g o n d t l n s á g o t z k ö r ü l elődásokt, s o k t n u l s á g o s é s mény s, h o g y l o v f é l é n k ter nevelő e s z m é t vesznek á t z mzetű v o l t é s m á r ezért s érdemes népművelőktől. n g y o b b vgyázttl kellett v o l n Szőny község f. hó 6 - á n hjtn veszedelmes h e l y e n. trtott k népművel elő vádlott kocss khllgtás dását. b r o m f t e n y é s z t é s r ő l során zzl védekezett, hogy szóló ktuáls tárgy v o l t m ű h j t o t t túl g y o r s n s o r o n, m e l y r e közel hllgtó l o v n e m v o l t félénk, csupán jelent m e g. z e l ő d á s o n rzt k k o r jött zvrb, m k o r b vettek k ö z s é g e l ő k e l ő s é g e é s cklstát, k t ő k ü l ö n b e n vezető s Ágoston J ó z s e f f ő j e g y z ő látott, e l g á z o l t. z e l n ö k n e k r r vel élükön. S z ő n y k ö z s é g é r t é k e s kérdére, hogy ló máskor népművel munkát végez, mely s z o k o t t - e zvrb jönn, mrdht erkölcs é s n e m m e l válszolt. sértett, v n y g s k e r nélkül. (W. J.) lmnt tnuk orvosszkér tők v é l e m é n y é n e k meghllgtás után, t ö r v é n y s z é k bűnösnek Zsúrkenyereket, m o n d o t t k M o l n á r J ó zsefet h á z s ü t e m é n y e k e t vádbel c s e l e k m é n y b e n é s ez tepertős p o g á c s á k t ért h á r o m n p f o g h á z b ü n t e t é s r e (különösen vendéglők ítélte. rzére)? süt szállít Rüdger Vlmos, fnomsütödéje, Komárom. Pénzt tkrít meg, h fűszer- é s csemege-árú szükség letét S p e l m n n m r e f ű s z e r - é s c s e m e g e k e r e s k e d ő n é l szerz be. Komárom, gmánd-út. /

5 V 1930.Jehruár 8. Komárommegye Hírlp. Tesvérsógor", Ön ránk olvss, hogy ckket ról-szór leközöljük nnenonnn már ebből élünk (jobb hí ján), les vér sógor. Hát ez ugyn ném túlzás, érsógor, mert csupán egyetlen ckket közöltük eddg, félreért elkerüle végett dézőjelben, tes vérsógor. Ám kzséggel elsmerjük, hogy ez s öreg hb volt tőlünk, tesvérsógor. M ugyns ngy nvul zt doltuk: így érhet ben nünket vád, hogy híven déztük önt, tesvérsógor. Ám Urm f, háb volt mnden: következő számbn mégs csk kjelentette ön, hogy ckket tendencózusn elfer dítve" közöltük. Hát z ördög ért ezt, tesvérsógor! komárom prosbál. k o m á r o m prtestület s z o m b t o n t r t o t t m e g b á l j á t lpy Gáspár m. kr. kormányfőtná csos, p o l g á r m e s t e r f ő v é d n ö k s é g e mellett. m u l t s á g f é n y e s e n s került. J ó htást keltett z rülmény ezen b á l o n, h o g y megőrzte m g y r o s jellegét sok csárdás k e r n g ő m u z s kjv!, m e l y r e ftlság v g n ktette táncot. Feltűnő volt, hogy b á l o n gen kev p r o s c s l á d volt j e l e n, m é l é n k e n m u t t t m e g m nehéz g z d s á g helyzetet. t á n c o t Beck Károlynévl Sztrtyl Ferenc v glm elnök kezdte meg, N n c s e n pénzem, de m j d l e s z " ropogós csárdássl. multság reggel 5 ó r á g t r t o t t. V á l t o z á s volt s z e r z ő e s t m ű s o r á n. Vjd L l o p e r énekvsnő vártln megbetege de következtében vsárnp t u d o t t K o m á r o m b n ven dégszerepeln. szerző est J e z ő s é g e áldoztot k mévé helyettest h o z o t t Pestről K. Etner rén operénekesnö személyében, k legteljesebb skert rtv, feledtetn tudt k ö z ö n s é g g e l Vjd L l oper énekesnő hányát. Legközelebb l k l m nyílk k o m á r o m k ö z ö n s é g n e k Vjd ll m e z z o s z o p ránjábn gyönyörködn ő mg s megvgsztlódk tpsorkán k ö z e p e t t e. Fényesen ny prosbál. tották szőny skerült sző- Vsárnp tr prosok djk áltlábn, továbbá szo cáls, kulturáls, vgy g z d s á g célokt s z o l g á l ó j e g y n e m e k ár, zz b é r l e t j e g y e k, h v b é r letjegyek, tnuló hvbérletj e g y e k m u n k á s het jegyek m o s t n ár. Ezek j e g y n e m e k továbbr s m á r k o n k e rülnek k d á s r. N e m változnk végül csoportosn utzó h vtlos mezőgzdság szőlő m u n k á s o k rzére, lletve h vtásos földmunkások, kubko sok h v t á s o s k ő t ö r ő k ő bány munkások rzére m f ö n n á l l ó kedvezményes m e n e t d j k sem. g y ü m ö l c s f á k tél p e r meteze. z enyhe dőjárásr vló tekntettel z ország m n d e n r é s z é b e n teljes erővel m e g n d u l t gyümölcsfák permeteze örvendetes j e l e n s é g, h o g y f. évben már sokkl áltlánosbb ez z g e n f o n t o s munkált, mert g y ü m ö l c s e x p o r t ő r ö k már m o s t keresk ősz szállításr z lmát körtét. f. év t e r m é s é r tékesíte előreláthtólg sok kl k ö n n y e b b lesz, h r e n d szeres tél v é d e k e z é s s e l m e g lpozzák f é r e g m e n t e s t e r m é s t. mgánkmtláb mér sékle. Mgyr Nemzet B n k hvtlos váltóleszámtolás kmtlábánk 7*5 százlékról 7 százlékr történt leszállítás kpcsán budpest pénznté zetek elhtározták, h o g y h t e lez üzletben kmtlábt u g y n c s k fél százlékkl leszál lítják ; t o v á b b á, h o g y b u d p e s t értéktőzsdén jegyzett é r t é k ppírok lpján folyósított l o m b r d - k ö l c s ö n ö k feltétel t e k n t e tében b n k r á t á n k múlt é v ben történt f e l e m e l é s e l k l m á vl életbeléptetett k e d v e z m é n y t t o v á b b r s érvényben trtják. váltóleszámtolás üzletben pénzntézetek szntén változott vszonyokhoz fognk lklmz kodn. 5. oldl. lehet megszüntetn. v á r o s o k k ö l c s ö n ö k e t úgy vettek fel, h o g y bztosítékul d ó j ö v e d e l m ü k e t k ö tötték le. z állm ezen úgy p r ó b á l segíten, h o g y m á s d ó kt enged m j d át v á r o s o k n k. Rövd dőn belül néhány f o n t o s c k k n e k teljesen eltörlk f o r glm dóját. Bécs zetköz vásár. M á r c u s hó g fogják m e g trtn ez é v b e n tvsz b é c s zetköz vásárt, mely z e d d g j e l e n t k e z é s e k b ő l ítélve gen eredményesnek ígérkezk. szerkesztő postáj. Trczy Zoltán, Szőny. Levelét ebben s tenorhn sjnáltunkr közölhetjük. Mndenesetre m számunkhn nyltkoztánk érdem ré szét hozzuk. Előfzető 764. gz vn, z élet sokféle vontkozásbn elkeserít z em bert, de gondoljon mndg rr, hogy zért születtünk, hogy hvtásunkt szenvedek árán s betöltsük. Meleg, elsmerő sort köszönjük. kézrt jönn fog. Lírkus. Egzen ügyes dolg vnnk. H bejön Komáromb, keresse fel szerkesztőségünket. rodlm lpot vdéken lpítn ngyon nehéz, de éppen most vettük tervbe egynek l pítását. H z előmunkáltok skerrel járnk, kkor megcsnáljuk lpot. Reméljük z ön támogtását s. Város R ö v d d ő n belül n é h á n y fontos ckknek eltörlk for g l m d ó j á t. súlyos gzd s á g helyzet j v t á s érdekében egységespárt képvselők egy c s o p o r t j zzl k é r é s s e l for d u l t Wekerle S á n d o r p é n z ü g y mnszterhez, könnyítse m e g z dóterheket tegyen ntézke deket forglmdó végleges megszüntetére vontkozólg. pénzügymnszter zárkózott el kérelem elől kjelentette, h o g y m ó d o t d m u l t év d ó k revízójár. z állm krj, h o g y fktív d ó t e r h e k s z e r e p e l jenek. f o r g l m d ó t még flmszínház Komárom. Február 9-én, vsárnp 6 é s 2 9 órkor 4, ntendáns táncosnő (SERENSSMUS) S z t r k u s v g j. 8 felv. Szenvedek skoláj színmű 8 f e l v o n á s b n. F e b r u á r 13-án c s ü t ö r t ö k ö n, 6 fél 9 ó r k o r Fekete démon regény 8 felvonásbn. Szemtelenség vlágbjnok vígjáték 6 f e l v o n á s b n. tánc m u l t s á g u k t, mely úgy erkölcs ekben, m n t nygkbn sen fénye skerült. Felemelték vsút sze m é l y t r f á t. z Állmvsutk, z, á l l m v s u t k áltl kezelt H É V., vlmnt D u n - S z á v dr Vsúttársság vonln f e b r u á r 16-tól kezdve s z e m é l y vont menetdjkt 20 s z á z zlékkl, továbbá kuty utpodgyász szállítás djkt százlékkl felemelk. Nem változnk gyorsvont menet- Á F U V R O Z Á S T Mndenű mgán építkezekhez vló f u vrozást, költözköde ket ugy helyben, mnt vdéken, vlmnt zetköz vszonyltbn s jutányos árkért vál llok. $ VÁLLL ^ L E N G Y E L SÁNDOR fuvrozás, válll kozó K o m á r o m, Ország-út 7. sz. (Szpor-ház.) Közgzdság. gbon pc helyzete. termény z újév gbonértékesít terén kev jvulást ígér. g z d g o n d o k egyáltlán c s ö k k e n t e k kétszeresen f o n t o s m o s t g z dság év m á s o d k fele után, hogy kenyérmgvk értékesítét legkedvezőbb dőpontbn esz közöljük. Ezdőszernt külföl dön, k ü l ö n ö s e n kenyérmg m p o r t r szoruló állmokbn n k á b b l n y h rányzt k e r e k e d e t t felül g b o n p c o k o n, n á l u n k z o n b n m n d n k á b b tért hódt z felfogás, hogy l e g k ö z e l e b b h ó n p o k b n feltétlenül meg kell szlárduln k e n y é r m g v k rányztánk, lletve z új e s z t e n d ő első hónpjt g b o n á r k régen várt jvulását k e l l, hogy m e g h o z z á k. Ugyns z grár o r s z á g o k r r z évt zedes tpsztltr számítnk, hogy buzbevtelre szoruló zetek érdeklőde, mkor m é g z új term mennysége bzonytln, gbon ránt m n d n k á b b élénkül, m n e k t e r mzetes következménye, hogy kzletek csökkenével z árk jvulnk. H pllntnylg s zlelhető különösebb jvulás, mndenesetre megáll píthtó z, h o g y z utóbb h e t e k b e n már m g s b b á t l g á r k v o l t k é r v é n y b e n, m n t egy é v e. soroztos ünnepek következ tében u g y gbon e x p o r t, m n t belföld kenyérmg vásárlás z u t ó b b hetekben gen ks keretek közt m o z g o t t, e l s ő s o r b n zért, m e r t termelők rzéről knált gen mérsékelt v o l t külföld sem m u t t o t t k ü l ö n ö sebb vételkedvet. b u d p e s t n g y m l m o k rzéről h s o n l ó képen c s ö k k e n t é r d e k l ő d é s m e l lett dunántúl g b o n á b n e g é szen jelentéktelen f o r g l o m l k u l t csk k. buzexportüzlet u s z t r é s Csehszlovák felé csk egyes vgontételekre szo rítkozk, n e m k ü l ö n b e n f e l s ő olszország mlmok s csk k ü l ö n l e g e s mnőségek ránt é r d e k l ő d n e k. N g y o b b üzletek l letve j e l e n t ő s e b b m g y r b u z téíel ránt n y u g t kkötők k ö zül csk n t w e r p e n érdeklődk, z o n b n 192 sh. p é n z j á n l tot m árk mellett lehetetlen e l f o g d n veszteség nélkül így j e l e n t k e z k eldó, m e r t tonnánknt 1011 s h. á r k ü l ö n b s é g v n vevő e l d ó kö zött. M e g l e h e t ő s élénk é r d e k l ő d mellett m e g n d u l t z üzlet z o k t ó b e r szállítású búzávl. M még meg állpthtó számítás lpján tőzsdén z uj gbonát nnyr értékelk, m n t május búzát. r o z s p c o n v n ném üzlet. Nálunk n n y r e l h n y g o l t, lletve l á értékelt rozs külfölddel szemben, h o g y m n d e n e l d á s r felkínált tétel e x p o r t r grvtál. hmburg relácóbn gen élénk k v t e l lehetőség, m után cseh v s u t k m é g z á t menő tételeknél s o l y n n g y rányú trfkedvezményt lép tettek életbe, hogy skndnáv á l l m o k b s grvtál Hmbur gon át m g y r r o z s. b e l föld f o r g l o m rozspcon e g é s z e n jelentéktelen f o g y s z tás hány m t t.

6 6. oldl. föleszmél. z skolábn. Tlán T n t ó : Mórck, nytv vn szá! Mórck: Tudom, tm nytv. én hgy dn? zsent Köszönöm, köszönöm urm, hogy segített. Megmond tm én m á r odhz z sszony nk, hogy ezen hegyen egy szmárrl tudok feljönn. rvsz. U r m,. h ksegít b j ból, mondok Önnek olynt, mt dn od 25 pengőért. z úr segt ztán csn z g u l : N m o n d j! Hát k é r e m : 26 kíván pengő. Jobb megoldás. Egy jólöltözött férf megy ptkáb. gyomrom fáj p nszkodk. Mben nylvánul meg f á j á s? érdeklődk ptkus. z emberünk prór el mgyrázz. ptkus gondolkodk, mjd pedg több üvegből ö s s z e állítj z o r v o s s á g o t. E z t ev előtt kell be venn dj meg z utsítást. gyomorbjos férf hll gt. Fzetre kerül s o r : 1 pengő mond j ptkus. k k o r nkább djon s z ó dbkrbónát tízért... szól z emberünk. g y o m o r b j o s. Kérd-felelet. Vsúton utzk egy öreg sváb. kluz ncselkedk : M o n d j pcs, gz hogy svábnk 40 éves korábn jön meg z esze? J, j... bólogt z öreg. És h még k k o r sem jön meg? kötekedk tovább kluz. Elmety fsutsnk hngzk foghegyről z öreg válsz. Egyre megy. Még egy ptkus vcc. z áldóját! Elfelejtettem, hogy mt kell vnnen. Üljön le g o n d o l k o d j o n. Mjd eszébe jut. z emberünk leül, gondol kodk. K s dő múlv fölugrk helyéről muttóujjávl h o m lokár b ö k : H o p p, megvn! szól ddlmsn bkvónhszón! Téved. E g y leány egy fu s é tálgt korzón. fu s z e l l e m e s kedk leány ujjongv fel kált! mon szól. zt z t! T u d j, mndg összetévesztem ezeket z zr elt neveket. Árver hrdetmény. Művz kvtelű kézmun kák u. m. függöny, ágyt kró, tertő, dszpárn ö s z szeálltását, vlmnt lám pernyő kzítét se- vevő. köszönet. Egy szmrs kocs hld hegynek felfelé. zz csk hldn, h szegény cscs brná terhét. M e g s j n á lom szegény p á r á t nekve tem vállmt lőcsnek. Mkor felérünk, gzd hálálkodk: krt Belépek egy helybel üz letbe. főnök segéd pult mellett állnk, várják vevőt. z jtónyílásr felvdul keres kedő rc s boldogn mosolyog. Prncsol urságod? kérd. Nem kérek mondom csk jöttem. lyembtkolást v á l l l : Becskőné Jelnek Etelk KOMÁROM, gmánd-út 19. szám. (llltszertárbn.) semmt, érdeklődn U d v r s n felel k é r d é s e mre, mjd hrtelen elkomorodott r c c l folyttj : M már kő délután vn s még árultm sem mt szomorún muttj khúzott üres pénztárfókot. N n c vevő, nncs pénz, vásárol senk. így megy ez egz héten. z egz het ö s s z bevételem tesz k nnyt, hogy c s l á d o m n k np koszt ját futná. Megértően bólntok s vgsztln próbálom. így vn ez m á s üzlet ben s : m senknek sem r ó zsás helyzete. tgyszerre csk nylk z jtó, felrgyog kereskedő rc, gondolj mgábn: no v é g r e egy komoly vevő. vevő" hón lól egy rtcsomót vesz elő, keresgél közte, kvesz egyet s z üzlet ember orr elé tesz. T e s s é k láírn mondj menotón hngon. Rápllntok z í r á s r, mjd z átnyujtójár. hvtlos kézbesítő volt, dóntőt hozott... o 2 5 C/5 SJÁT TEHENÉSZETÉBEN FEJT TEJ KPHTÓ Gylóky Gyul füszerkereskedőnél, KOMÁROM, Ország-út Árver hrdetmény. lulírott kküldött kr. bíróság végrehjtó ezennel közhrré tesz, hogy bpest kpont kr. járásbíróságnk sz. végze folytán dr. Horváth Sándor ügyvéd áltl képvselt Orent pótkávé végrehjttó rzére egy végrehjtást szenvedett ellen 107 P 96 f. tőkekövetel költségek ere jég elrendelt kelégít végrehjtás folytán lperestől lefogllt 3S40 P. becsült ngóságokr komárom kr. jbróság Pk. 49j sz. végzével z árver elrendeltetvén, nnk korább vgy felülfogllttók követele erejég s mennyben zok törvényes zálog jogot nyertek voln, lperesnél Ksbé ren leendő megtrtásár htárdőül év február hó 11.-én d. e. 11 óráj ktüzetk, mkor bírólg lefog llt berendez s egyéb ngóságok legtöbbet Ígérőnek kzpénzfzet mel lett, szükség esetén becsáron lul s el fognk dtn. Felhvtnk mndzok, kk z el árverezendő ngóságok vételárából végrehjttó követelét megelőző kelégttetéhez jogot trtnk, hogy mennyben rzükre fogllás koráb bn eszközöltetett voln ez vég rehjtás jegyzőkönyvbőf k tűnk, elsőbbség bejelenteké z árver megkezdég lulrt kküldöttnél írás bn vgy pedg szóvl bejelenten cl ne mulsszák. törvényes htárdő hrdet ménynek bróság tábláján történt k függesztét követő nptól számítttk. Kelt Komárom, év jnuár hó 22-én. Borstzky László kr. br. végrehjtó. 18. Beck Károly FKERESKEDŐ, KÉPESÍTETT ÁCSMESTER Komárom, Telefon 24. Elválll: ZÉST ÉS MNDEN ÉPÍTKE SZÁLLÍT ÉPÍTÉS NYGOT. lulírott kküldött kr. bíróság végrehjtó ezennel közhrré tesz, hogy komárom krály járásbíróságnk W26. s z. végze folytán dr. Lederer Gyul ügyvéd áltl képvselt Lederer Bernát végrehjttó rzére egy végrehjtást szenvedett ellen 223 P 08 f, tőkekövetel költségek erejég elrendelt kelégté végrehj tás folytén lperestől lefogllt 3100 P.-re becsült ngóságokr komárom kr. jbróság Pk sz. végzével z árver elrendel tetvén, nnk korább vgy felül fogllttók követele erejég s menynyben zok törvényes zálogjogot nyertek voln, lperes lkásán K o márombn leendő megtrtásár htár dőül Í.STE (? MNDENNEMŰ 53. sz végreh. február szám végr. Pst, mg egy fán fu zvrb jön, de ztán Trk-brk Komárommegye Hrlp. év február 15.-én d. e. 10 óráj ktüzetk, mkor bírólg lefogllt utó, kocs s egyéb ngósá gok legtöbbet ígérőnek kzpénz fzet mellett, szükség esetén becsárun lul s el fognk dtn. Felhvtnk mndzok, kk z elárverezendő ngóságok vételárából végrehjttó követelét megelőző kelégttethez jogot trtnk, hogy mennyben rzükre fogllás koráb bn eszközöltetett voln ez vég rehjtás jegyzőkönyvből k tűnk, elsőbbség bejelenteket z árver megkezdég lulrt kküldöttnél Írás bn vgy pedg szóvl bejelenten el ne mulsszák. törvényes htárdő hrdet ménynek bróság tábláján történt kfüggesztét követő nptóíszámtttk Ket Komárom, év jnuár hó 19-én. Borstzky László kr. br. végrehjtó. 66. szám végreh. Árver hrdetmény. lulírott kküldött kr. bíróság végrehjtó ezennel közhrré tesz, hogy komárom kr. járásbíróságnk 1435! sz. végze folytán Dr. Drobn Ljos ügyved áltl képvselt Morvá stván, Frks Árpád végrehjttó r é szére egy végrehjtást szenvcdettellen P. tőkekövetel költségek erejég elrendelt kelégít végrehj tás folytán lperestől lefogllt 1900 pengőre becsült ngóságokr komáárom kr. járásbíróság Pk. 30:1930. sz. végzével z árver elrendeltetvén, nnk korább vgy felülfogllttók követele erejég s, mennvben zok törvényes zálogjogot nyerték voln, lperesnél Ácson leendő megtrtásár htárdőül év február 13.-án d. u. 2 óráj ktüzetk, mkor bírólg lefog llt ökrök, szekerek, tenger s egyéb ngóságok legtöbbet ígérőnek kz pénzfzet mellett, szükség esetén becsáron lul s el fognk dtn. Felhvtnk mndzok, kk z el árverezendő ngóságok vételárából végrehjttó követelét megelőző kelé gttethez jogot trtnk, hogy menynyben rzükre fogllás korábbn eszközöltetett voln ez végrehj tás jegyzőkönyvből k tűnk, elsőbb ség bejelenteket z árver megkez dég lulrt kküldöttnél Írásbn vgy pedg szóvl bejelenten el ne mulsszák. törvényes htárdő hrdet ménynek bróság tábláján történt k függesztét követő nptól számítttk. Kelt Komárom, év jnuár hó 22-én. Borstzky László kr. br. végrehjtó. H E R C E G ESTERHÁZY PÁL kpuvár husárugyár kzítménye, npont f r s s e n kphtók Z S U F F ÖDÖN kereskedében KOMÁROM, Ország-út 30.

7 1930. február 8. Komárommegye Hrlp. próhrdetek. L e g f n o m b b Ogg, f ő z ő KOMÁROMBN, Gyár-utc 20. mu ház szbdkézből eldó. Üzlet helységnek s lklms. kenyérlszt állndón F G Y E L E M! k brtokot, házt venn, vgy eldn, vgy kölcsönt szlovenszkó ngtlnár felvenn kvn, úgy szntén házsság, vgy bármely közvesre vn szüksége forduljon bzlom ml BOCZ Bél nyűg. főjegyző rodá jához Komárom, (Szlovcnszkó) Nádoru. 30. Válszlevélre 50 fllér bélyegben cstolndó. Ksbér Ménesbrtok gőzmlmábn. Ugynott v á m c s e r e s e l ő n y ö sen l e b o n y o l í t h t ó. TŰZF h s á b b n vgy fel fürzelve házhoz szállítv s kphtó Ksbér Ménesbrtok gzgtóságánál. EGY NÉGYLÁMPÁSOS rádó íülék VVrt kunulátorokkl, hng.; toltok/ülekkel eldó. Cm kdóhvtlbn. ERWERTH TÁRS textlgépgyár, öntöde v s - fém K O M Á R O M, kphtó Komárommegye lp polgároké! Hr Fzessen tehát elő mndenk lpunkr. 7. oldl. Fgyelje meg árnál Vlód svec Dox zsebór ár P 26-tól Vlód svec zsebórák 4-től Vlód 14 krátos rny nő krórák 20-tól Vlód 14 krátos rny gyürük 6-tól Vlód prm mnőségű 53 drb. 6-os Álpcc evökzlet tokkl 90-től Vlód chn ezüst dohányzó kz let tálc, gyuftrtó hmutrtó üvegbetéttel reklámár 15 P-töl. Ezenkívül jánlom smert ngy rktár mt, mely mnden gényt kelégít. Első rendű ór- ékszerjvtó műhely. 24 pengő vásárlásnál Komáromból vont jegyet megtér tem. S«- S 4 lámpásos hngszórós rádó eldó. Bővebbet városmjorbn. Mezőgzdság gépek, rógépek, kerékpárok ktrzek kedvező vr l rzlet fzet mellett jótállássl be szerezhetők. órás- ékszerz. Győr, Deák-u. 6. Ország-út. Telefon : 8. Egy drb HOFFMNN SMON cégnél Komárom, Országút 1. Fred Kálmán F H C K E R DEZSŐ könyvnyomdáj, könyv é s pprkereskede KOMÁROM, g m á n d - ú t 12. T e l e f o n 61. Könyvnyomdámbn jutányos árk mellett Ízles kvtelben kzülnek: eljegyz kártyák, esküvő-, bál közgyűl meg hívók, üzlet hvtlos levélppírok, borítékok, közgzgtás, egyház ügyvéd nyomttványok, névjegyek, Mgyr áltlános kőszénbány vezérképvselete. köszönőkártyák, gyászjelentek stb. Könyvkereskedemben Telefon : 29. r. t. gróf E s z t e r h á z y, B u d p e s t - S z e n t l ő r n c, tt, neszmély-, nyergesujflus-, stván g y á r k központ eldás Ostrerrechsche Gpsvverke tégl rodáj. képvselete. jánljuk: Tüzelőnygnkt nevezetesen: ktűnő mnőségű tt szenet, tt br egz mnt kettet, porosz sálon prm szenet, coksot, tűzfát é s prított állpotbn, ugy w g g o n t é t e l b e n, kcsben. Építkez nygnkt: MÁK n g y s z l á r d s á g ú portlnd cementet, gyorsn kphtók: b e l - külföld dvtlpok, kották, Író legktűnőbb C T D U R " szerek, skol ckkek, levélppírok, festékek, rjz felsőgll fehér meszet, beton- vsbeton lpok, főkönyvek, pprszlvetták, képeslpok, np tárk mnden egyéb ppráru ckkek. Könyvek kötét s válllj jutányos árbn. nterurbán: 36. kötő védjegyű buxt cementet, prm építkezhez dunkvcsot, fltéglát, tetőcserepet, Stukktur gpszet. Prm gpsz t r á g y. Prm gpsz t r á g y. Hjózást válllunk ugy k s tételekben motor-, mnt uszályrkomá nyokbn. Mnőségben olcsóságbn Forglomb került legújbb gyártás t e c h n k terméke z u] ***-os újlk sbestcementpl k egyszer s hsznált, mndenknek jánlj utolérhetetlen Tszt gyg szpmentes vsbetonmunkához * %. o s újlk s b e s t c e m e n t p l mnőségleg felülmúlhttln. s lklms * % újlk s b e s t c e m e n t p l Dunkvcsot t r t ó s s á g korlátln. * V o s újlk s b e s t c e m e n t p l tűznek, fgynk, vhrnk tökélete sen ellentáll. *%-o«újlk bestcementpl Dunhomokot sznhtás mnden színben gyönyö szlárdságú ÚJLK" hornyolt hódfrkú Tetőcserép kkor mtrc-, sezlon-, ágy szállít: Szállítj: Komárommegye vezérképvselete: F R E D K Á L M Á N E S F cég Komárom. 17 modernül berendezett s z o b f ü r d ő s z o b áll vendégek rendelkezére. Ktűnő tlok ételek mndenkor o l c s ó n k p htók. E l ő z é k e n y k s z o l g á l á s. Szép élénksznü! Ngybátony-Ujlk" Egyesült prmüvek Rzvénytársság, Budpest, v. Vlmos császár-ut 32. _.. Telefon 29. vendéglője szállodáj K o márom, skol-u. 8. T e l. 54. H kényelmesen kr phenn, - Fehérbárány" Könnyű ellenálló! rüen érvényesül. Árjánlttl é * fed költségvetsel szolgál: Ngybátony-Ujlkl Egyesült prművek R. T. B u d p e s t, vezérképvselete. z országszerte elsmert ÁCS LJOS nterurbán Komárom 36. betétjet dványjrmeíőbb csnáltss meg Frks Sándor kárptosnál K o m á r o m, Ország-út 14. s z á m. (Pc-tér.) Rég bútorok felfrssítét ujk elkzítét pontosn s z k s z e r ű e n válllom.

8 Özv. Mlch E.-né Mlch V. Komárom. Gőzmlom Fkeresked. Szállít épületfát sztlos-árut puh- keményfábn HJÓPLLÓT, mndenű épí nygot: H E R K L T-ot ngyszerűen bevált épít nygot, ETERNT-et, CSERÉPZSíNDELY-t szgetelő-nygot. SKURT Mgyr Keményfpr Rzvénytársság KOMÁROM, Gőzfürz fktermel. Szállít ngybn mndenű keményfát, tlpfát tűzfát. Komárommegye Htelbnk R. T. Komárom-Újváros. lptőke trtléklp: 200 ezer P Komárom, gmánd-út 6. szám. bnk működe kterjed bnkszkm mnden ágztár: betétek; betétkönyvecskékre folyószámlákr. Értékppírok vétele eldás. Tőzsde megbízások lebonyolítás budpest külföld tőzsdéken. Kül- belföld csekkek kereskedelm utlványok behjtás. Átutlások meghtelezek bel- külföldre. Külföld pénzek beváltás mndenkor hvtlos np árfolymon. Mgyr-Frnc Bztosító Rzvénytársság Komárommegye Vezérügynöksége. Menetjegyrod Ngyvásár Rádó ckkek hv rzletre s. Legolcsóbbn cslárok, elektromos főzőedények, vllnyvslók ngy rktár. ccumulátorok szkszerű tölte. Ngy stvánné műszk kereskede. (Mjorovch-házbn) fókj HNZMNN JÓZSEF mzáros hentes KOMÁROM. Telefon: 63. Npont frssen vágott elsőrendű mrhhús, serthús, borjúhús kphtó. Mndenféle hentes áruk, felvágottk szeged Pckszlám. Fnom pácolt mgyr sonk pácolt mrh nyelvek nyersen főtten kphtók. 3-szor hetenként frssen vágott kóser mrh- borjúhúsok. Személyzonosság gzolványok kphtók: Hcker Dezső könyvkereskedében. Ne üljön fel semm reklámnk! Mnden dvtárúckket megkp legolcsóbb áron Flscler Gyul r Komárom. áruházbn cs. N Y L D Á R szállító, tüzelő- építkez nyg kereskedő MÁV. szerződes szállítój. Komárom, skol-utc 6. Telefon 21. Elválll mndenű fuvrozást, szállítmányozást, költözködt, berktározást, árúelosztást, trnztáást, elvámolást Dun-átrkodást. Rktáron trt házhoz szállít legmérsékeltebb áron kváló mnőségű porosz-, hz- pr szenet, vlód retort fszenet, kokszot, tűzfát, téglát, drbos- ojtott meszet, cementet vkolt kőport. Gyárt kútgyürüt, csöveket, etetővályut, cementkádt stb. Fedler János lenpr r. t. Komárom, telefon 81. Lenkkztő-, fonó-, szövő-, mpregnáló cérngyár. Somogycsurgó, Fóktelepek: lenkkztő fonógyár. Brbcs, lenkkztő telep. Gyártmányok: mndenű nyers fehérített lenfonlk, lencérnák festve fehérítve. Mndenű lenáruk, zsákok ponyvák. Központ rod: Budpest, V., Nádor-ucc 14. Telefon: Lpót PORTER SOR legktűnőbb sörkülönlegesség ' (ll'm 1 ^ Nyomtott Hcker Dezső könyvnyomdájábn Komárom, gmánd-ut 12. ~ Felelős kdó: Hcker Dezső.

Felelős szerkesztő: Alapy Gáspár m. kir. kormány. főtanácsos, polgármester nyilatkozata. A munkanélküliség. nyomó része a n y a g á r, a m u n k a

Felelős szerkesztő: Alapy Gáspár m. kir. kormány. főtanácsos, polgármester nyilatkozata. A munkanélküliség. nyomó része a n y a g á r, a m u n k a I L é v f 0 l y m 4 1 s z á r 20 fllér. m ELŐFIZETÉSI Eg évre 10 P. 5 P. Félévre Megjelenk ÁR : Egyes szám ár 2*50 P. 20 f). Felelős szerkesztő: PTHÓ Komárom, Igmánd-ut GYUL szombton.! Kézrtokt Munknélkül

Részletesebben

haza f i a i t. k epetektől. A m i s / á m l á n k r a nem f o g vércseppjeinkkel b e f r ö c s k ö i t f a l a t! jogotok,

haza f i a i t. k epetektől. A m i s / á m l á n k r a nem f o g vércseppjeinkkel b e f r ö c s k ö i t f a l a t! jogotok, . é v f «- 3. s A r 20 fllér. ELŐFZETÉS ÁR : 10 P. Negyedévre E g é s z évre 5 P. Felévre sí összejöttek ngy urk é s függ smét 8 ff sunk. E d d g csk tűrtünk, csk szenvedtünk, m e g s z e n v e d t ü k

Részletesebben

Felelős szerkesztő: BECSKÖJÓZSEF

Felelős szerkesztő: BECSKÖJÓZSEF A. é v f o l y m. s z á m Á r 20 fllér. K o m á r o m, 929, december 7, V ELŐFZETÉS AR : Egz évre 0 P. Negyedévre 250 P. Félévre 5 P. Egyes szm ár 20 f!. Megjelenk mnden szombton. Felelős szerkesztő: BECSKÖJÓZSEF

Részletesebben

Pélelos szerkesztő: JÓZSEF

Pélelos szerkesztő: JÓZSEF K o m á r o m. 1930. j n u á r 4. ELŐFIZETÉSI. sz evrc Félévre lü P. : 5 P. AR : E g y e s sz m ár komárom P. 20 íll. Pélelos szerkesztő: BECSKÖ szombton. Újév elmélked. Surány 2-50 Negyedévre Megjelenk

Részletesebben

Á r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

Á r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: 04 Á r 20 fllér. ~.. ytép - K o m á r o m, 1929. n o v e m b e r 2. mvum v h, * u. v n u v f««m M m m m m n ELŐFZETÉS! ÁR : 10 P. Nnredévre 2-50 P. Egész tv re Egyes szár ár 20 fül. v/ 4 Féévre Megjelenk

Részletesebben

Á r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

Á r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: IL é v f o l y m 4. s z á m Á r 20 fllér. ELŐFIZETÉSI gesz évre 10 P. 5 P. K o m á r o m, 1930. j n u á r 25, AR : Negyedévre SZERKESZTŐSÉG 250 P. Egyes szm ár 20 fül. \ M l KCne félg nytv, Éth meg nem

Részletesebben

Példátlanul durva, táma dás Komárom s z. k i r. v á r o s vezetősége és képviselőtestülete ellen.

Példátlanul durva, táma dás Komárom s z. k i r. v á r o s vezetősége és képviselőtestülete ellen. . é v f o l y m 2. szám. K o m á r o m, 1930. jnuár 11 1 Egz ÉLÖFZpTÉSl ÁR : 10 P. Negyed* v;..re Féévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Komárom, gmánd-ut Egyes sz::u ;r L'O!': ;. BECSKÖ ez új esztendőben. z újesztendő

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

FelelŐS szerkesztő: ha üt az óra, ott leszünk újra mindannvian és visszaszerezzük

FelelŐS szerkesztő: ha üt az óra, ott leszünk újra mindannvian és visszaszerezzük «. évfolym 21. szám Ár 20 fllér. Komárom, 1930. május 24. ELŐFZETÉS ÁR : Egz évre 10 P. Negyedévre 2*50 P. 5 P. Egyes szm ár 20 fül. Megjelenk mnden szombton. FelelŐS szerkesztő: BECSKÖ JÓZSEF SZERKESZTŐSÉG

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

X s >lyam 2. s z á m.

X s >lyam 2. s z á m. X s. >lym 2. s z á m. Á r 20 fllér. ELŐFZETÉS ÁR : 10 P. Negyedévre 250 P. Egész évre 5 P. Egyes szám ár 20 fül. Félévre Megjelenk mnden szombton. O k t ó b e r 6. Nyolcvn év! Hosszú dő még egy nemzet

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Á r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: vagy amely már ott is szü letik, abban a környezetben? fog vágyódni a haza után,

Á r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: vagy amely már ott is szü letik, abban a környezetben? fog vágyódni a haza után, ..«1»- II. é v f o l y m 38. szám Á r 20 fllér. K o m á r o m, 1930. s z e p t e m b e r 20. o ELŐFIZETÉSI tgesz évre Félévre 10 P. 5 P. ÁR : Negyedévre 2'50 Egyes szám ár Megjelenk mnden 20 P. fll. Felelős

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Mátrix-vektor feladatok Összeállította dr. Salánki József egyetemi adjunktus Begépelte Dr. Dudás László és Bálint Gusztáv

Mátrix-vektor feladatok Összeállította dr. Salánki József egyetemi adjunktus Begépelte Dr. Dudás László és Bálint Gusztáv Mátrx-vektor feldtok Összeállított dr. Slánk József egyetem djunktus Begépelte Dr. Dudás László és Bálnt Gusztáv 1. feldt Adottk z n elemű, b vektorok. Képezn kell c vektort, hol c = b / Σ( ), ( = 0,1,,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A vármegyei inségenyhitőakció

A vármegyei inségenyhitőakció H. évfolym 47. szám Ár 20 fllér. Komárom, 1930. november 22. ELŐFIZETÉSI ÁR í SZERKESZTŐSÉG ES KIAD HIVATAL: Egész évre 10 P. Negyedévre 2-50 P. Felelős szerkesztő: Komárom, ígmánd-u 12. Telefon 61. Félévre

Részletesebben

rcleios szerkes/iö: efbberi b i z a l o m gyermekei é e/ek irányitiák eseiekedeíomker is. születését hirdető

rcleios szerkes/iö: efbberi b i z a l o m gyermekei é e/ek irányitiák eseiekedeíomker is. születését hirdető 1> O ÜL é v f o l y m 2. szám. Á r 20 füíér. SZERKESZTŐSÉG E S ELŐFZETÉS A R ; Egz évre Félévre 10 P. 5 P. NegyedévtEgyes szám ár 2*50 P 20 fll rcleos szerkes/ö: PATHÓ GYULA e s z t e n d ő. rt. A l p

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

Szívügyem Dr. Lehoczky Éva. Tiszta lappal Keszthelyi ébresztő Zacskós GONDolatok Pénzre nem váltható értékeink Más álmok ii.

Szívügyem Dr. Lehoczky Éva. Tiszta lappal Keszthelyi ébresztő Zacskós GONDolatok Pénzre nem váltható értékeink Más álmok ii. közélet lp xv/21. 2007. november 28. Industrl Keszthely, Fejér Gy. u. Tel.: 06-30/372-1809 Tszt lppl Keszthely ébresztő Zcskós GONDoltok Pénzre nem válthtó értékenk Más álmok. Szívügyem Dr. Lehoczky Év

Részletesebben

ZAIil ROZIM. A nagykanizsai Ipar-Testület, * a nagykanizsai Takarékpénztár részvény társasig,' a.kotori takarékpénztár

ZAIil ROZIM. A nagykanizsai Ipar-Testület, * a nagykanizsai Takarékpénztár részvény társasig,' a.kotori takarékpénztár NAGYKANIZSA, 1903. szeptember hé 5-én. SB-c szám XLII. évfolym. EISfl.ztlét ír: Erft órrc 10 kor. 611 Kíl érre & ;!; Neípdívre 2 kor. fk> 611. Egye* utm 20 1111. HIROETÉSCK 6 hsatp pctttorbo 14,má*o!«*«r

Részletesebben

4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme

4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme HU 4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva Kezelés útmutató UltraGas kondenzácós gázkazán Az energa megőrzése környezetünk védelme Tartalomjegyzék UltraGas 15-1000 4 205 044 1. Kezelés útmutató

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

lks~71 ~~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ,~ LU:Lll ;rejl Faragón'é Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője q GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

lks~71 ~~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ,~ LU:Lll ;rejl Faragón'é Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője q GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY Ügyratszám7092-10/2011.v1l1. Ügyntéző: Ferenczné NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTER HVATALA GAZDÁLKODÁS FŐOSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524, (42) 524-540; Fax:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Gyakorló feladatsor 9. osztály

Gyakorló feladatsor 9. osztály Gykorló feldtsor 9. osztály Hlmzok. Sorold fel z lábbi hlmzok elemeit! ) A={ legfeljebb kétjegyű 9-cel oszthtó páros pozitív számok} b) B={:prímszám, hol < 7} c) C={b=n+, hol nϵz és- n

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Felelős szerkesztő: iránt, hogy a tél b e á l t a előtt az. h o g y a szigorú idő b e á l t a k o r ne. meleg szoba é s kenyér

Felelős szerkesztő: iránt, hogy a tél b e á l t a előtt az. h o g y a szigorú idő b e á l t a k o r ne. meleg szoba é s kenyér !?. é v f o l y m 42. szám. K o m á r o m, 1930. o k t ó b e r 18. ELŐFIZETÉSI Egész évre 10 P. 5 P. Félévre Negyedévre E g y e s szám ár Megjelenk mnden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 2*50 P. 20 fll. Felelős szerkesztő:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

PATHÓ G Y U L A 1 ^ szünet nem volt egyéb mint letekzetvétel a nagy felada tok további teljesítésére. Ná lunk ekepen a b a n k o k és a a

PATHÓ G Y U L A 1 ^ szünet nem volt egyéb mint letekzetvétel a nagy felada tok további teljesítésére. Ná lunk ekepen a b a n k o k és a a . vfolym 30. szám Ar 20 fller ELŐFZETÉS ÁR : SZERKESZTŐSÉG 10 P. Negyedévre b P. Egyes K á r Megjelenk m n d e n Komrom, ár 250 P. 20 fll. Felelős s z e r k e s z t ő ; Komárom, gmánd-ut ÉS 193!. Julus

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

29. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 13., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft

29. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 13., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 13., kedd 29. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 39/2007. (III. 13.) Korm. r. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazga

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Sáry Bánk. Kék ég. A mű Debrecen város felkérésére készült EDITIO MUSICA BUDAPEST Z. 14 916

Sáry Bánk. Kék ég. A mű Debrecen város felkérésére készült EDITIO MUSICA BUDAPEST Z. 14 916 Sáry Bánk Kék ég Női krr, Zrínyi miklós verseinek felhsználásávl A mű Debrecen város felkérésére készült EDITIO MUSICA BUDAEST Z 1 1 Universl Music ublishing Editio Music Budpest Ltd H 130 Budpest, OB

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6. Középiskolás leszek! mtemtik Melyik számot jelentheti A h tudjuk hogy I felennyi mint S S egyenlõ K és O összegével K egyenlõ O és L különbségével O háromszoros L-nek L negyede 64-nek I + S + K + O + L

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

HANGY A KEGYELET. Felavatták. hősi emlékművét. Az önbizalom, mint őserő.. Vidéki ü z l e t e i n k : Győri üzleteink : talmim**************^

HANGY A KEGYELET. Felavatták. hősi emlékművét. Az önbizalom, mint őserő.. Vidéki ü z l e t e i n k : Győri üzleteink : talmim**************^ tlmm**************^ E L Ő F I Z E T É S I R sz évre Félévre 10 P. 5 P. Megjelenk SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2'5l> P. Felelős s z e r k e s z t ő : E g y e s szám r 20 f l, mnden 44 np keservek, r o b o t

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

176. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. de cem ber 15., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

176. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. de cem ber 15., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 15., szombat 176. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CLVIII. tv. A nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ról szóló 1993. évi

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

Peleles s z e r k e s z t ő : cikkében foglalkozott már a nép szociális szempontból. d a s á g i és szellemi f o g l a l k o z á s i

Peleles s z e r k e s z t ő : cikkében foglalkozott már a nép szociális szempontból. d a s á g i és szellemi f o g l a l k o z á s i IX. é v f o l y m 31. r 20 fllér. Komárom, 1937. júlus 31. o ELŐFIZETÉSI Egész évre 10 P. Félévre R Negyedévre 5 P. Egyes szám r Megjelenk mnden szomorú életkörülményenk teszk s z ü k s é g e s s é, h

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. április 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: dolgában fordulhatott hozzá a legteljesebb bizalommal,

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: dolgában fordulhatott hozzá a legteljesebb bizalommal, !!. é v f o l y m 45. szám ELŐFIZETÉSI E g é s z évre vre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG ÁR : Negyedévre E g y e s szám ár Megjelenik minden K o m á r o m, 1930. n o v e m b e r 8. r 20 fillér. 2*50 P. 20 fill.

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Rendkívüli v á r o s i közgyűlés.

Rendkívüli v á r o s i közgyűlés. . é v f o l y m 36. szám ELŐFZETÉS Egz évre Félévre 10 P. 5 P. Á r 20 fillér. ÁR : Negyedévre Egyes szám ár Megjelenik minden SZERKESZTŐSÉG 2'50 20 P. fill. Felelős szerkesztő: BECSKŐ szombton. véres szeptember

Részletesebben

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai Győr-Sopron megyei Tnács VB. Szigorún titkos! Egyházügyi Elődójától. Készült": 35 peldiiybn. pld. 4) M M ^ ^VVy**, foú; tf^l^v^^ { v>0 ** JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitiki helyzetéről. OBS2GOS

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Tisza mint népoktató. Irta: BüZd Barna v. orsz. képviselő. Gyerünk csak! X. évfolyam ő. szám. Hódmezővásárhely, J9J4 Január 9. péntek.

VÁSÁRHELYI. Tisza mint népoktató. Irta: BüZd Barna v. orsz. képviselő. Gyerünk csak! X. évfolyam ő. szám. Hódmezővásárhely, J9J4 Január 9. péntek. Hódmezővásárhely, J9J4 Jnuár 9. péntek. X. évfolym ő. szám. r 4 Mér. VÁSÁRHELYI Független SzerfcesJrtöség s kdóhvtl Kossuth-tér. Telefon t 87, E jye» mm r 2 fllér, vsárnp és pc npokon 4 fllér. Gyerünk

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

111. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

111. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. au gusz tus 15., hétfõ 111. szám TARTALOMJEGYZÉK 156/2005. (VIII. 15.) Korm. r. A Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram keretében lakásszövetkezet,

Részletesebben

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 29., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 29., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 29., hétfõ 146. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 284/2007. (X. 29.) Korm. r. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA 9 MÉRÉEK A KLAZKU FZKA LABORATÓRUMBAN TERMOELEKTROMO HŰTŐELEMEK VZGÁLATA 1. Bevezetés A termoelektromos jelenségek vizsgált etekintést enged termikus és z elektromos jelenségkör kpcsoltár. A termoelektromos

Részletesebben

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek 131. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 212/2006. (X. 27.) Korm. r. A Pá lya mó do sí tó hi tel prog ram ke re té ben nyúj tott

Részletesebben