Jakó Attila A Microchip HCS ugrókódos áramkörei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jakó Attila A Microchip HCS ugrókódos áramkörei"

Átírás

1 Jakó Attila A Microchip HCS ugrókódos áramkörei

2 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS A KEELOQ ALKOTÓELEMEI UGRÓ KÓDOS RENDSZEREKNÉL HASZNÁLT DEFINÍCIÓK SOROZAT SZÁM TITKOSÍTÓ KULCS AZONOSÍTÓ ÉRTÉK SZINKRONIZÁLÓ SZÁMLÁLÓ GYÁRTÓ KÓD SEED A RENDSZER ÁTTEKINTÉSE AZ ÜZENETEK (ÁTVITELEK) ÖSSZETÉTELE UGRÓ KÓD FUNKCIÓ INFORMÁCIÓK Ò/&625'8/È67-(/=%,7( FIX KÓD /2:$ODFVRQ\IHV] OWVpJV]LQWMHO] ,60e7/e6-(/= CRC (Ciklus UHGXQGDQFLDHOOHQU]ELWHN SEED ÁTVITELEK AKTIVIZÁLÁSA A KEELOQ KÓDOLÓK ÉS DEKÓDOLÓK TITKOSÍTÓKULCS KÉSZÍTÉSEI TITKOS KULCSKÉSZÍTÉS (SEED A FORRÁS) XOR algoritmus használata a kulcskészítéshez Titkosító algoritmus használata a kulcskészítéshez A KEELOQ KÓDOLÓK ÜZENETKÜLDÉSÉNEK A FOLYAMATA A KEELOQ KÓDOLÓK Á/7$/È126-(//(0= LÁBKIOSZTÁS HCS200-as kódoló HCS300/301 és HCS360/361 kódoló EEPROM MEMÓRIA KIOSZTÁS HCS200-as kódoló HCS300 és HCS301 kódoló HCS360 kódoló HCS361 kódoló A KÓDOLÓK ÁLTAL ALKALMAZOTT MODULÁCIÓS FORMÁK HCS200, HCS300/301 kódoló HCS360 kódoló HCS361 kódoló... 48

3 2 9.5 SZINKRONIZÁLT ADATÁTVITELI MÓD (VEZETÉKES) (&,È/,6-(//(0= Auto-shutoff Blank Alternate kód szó (BACW) PROGRAMOZÁS HCS KEELOQ IFF pV] OpNP&N GpVH A KEELOQ DEKÓDOLÓK ÜZENETDEKÓDOLÓ ELJÁRÁSA ÉRVÉNYESÍTÉS SZINKRONIZÁLÁS TANÍTÁS, TANULÁS NORMÁL TANÍTÁS TITKOS TANÍTÁS A KEELOQ DEKÓDOLÓK J(//(0= LÁBKIOSZTÁS HCS HCS M%.g'e6,/(Ë5È KONFIGURÁCIÓS BÁJT HCS HCS A HCS500 (*<e1,-(//(0=, Mikrokontrollerhez való csatlakozás Programozása A HCS512 (*<e1,-(//(0=, Adó tesztelése Programozása Checksum ADATÁTVITELI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA AZ UGRÓ KÓDOS RENDSZEREKBEN INFRA ADATÁTVITEL TEMIC U2538B TEMIC U2535B-FP RÁDIÓFREKVENCIÁS ADATÁTVITEL &+,3&$'iOWDOIRUJDOPD]RWW5)DGyYHY A CHIPCAD ÁLTAL FORGALMAZOTT HCS PROGRAMOZÓ SZETT RÖVID BEMUTATÁSA A KÓDOLÓ A DEKÓDOLÓ A DEKÓDOLÓK BEÁLLÍTÁSAI A KÓDOLÓK BEÁLLÍTÁSAI A KÓDOLÓK PROGRAMOZÁSA A DEKÓDOLÓ PROGRAMOZÁSA TANÍTÁSI ELJÁRÁS KEELOQ ÁTVITELEK FIGYELÉSE TAPASZTALATOK ÁBRAJEGYZÉK

4 3 16 TÁBLÁZAT JEGYZÉK IRODALOMJEGYZÉK

5 4 2 BEVEZETÉS 1DSMDLQNEDQ QDJ\RQ QpSV]HU&HN D UiGLyIUHNYHQFLiV pv RSWR HOHNWURQLNXVDQ YH]pUHOW távirányításos biztonsági rendszerek. Ilyen biztonsági rendszereket már számos alkalmazásban WDOiOKDWXQN PLQW SO MiUP&YHN EL]WRQViJL UHQGV]HUHL YDJ\ DXWRPDWLNXV JDUi]VDMWy Q\LWyN $ hagyományos távirányításos biztonsági berendezések egyirányú átviteleken alapszanak és a EL]WRQViJL V]LQWM N QHP D PHJIHOHO 0iU W EE IHMOHWW HV]köz (berendezés) alapszik kétirányú iwylwhohq D]RQEDQ QDJ\RQ N OWVpJHVHN V]iPRV KiWUiQ\DLN YDQQDN pv QHP HOpJ V]pOHVN U&HQ használhatóak. Napjainkban általában a biztonsági rendszerek két igen fontos hiányossággal rendelkeznek: minden átvitel során állandó kódot küldenek el, és a kód kombinációk OHKHWVpJpQHN D V]iPD UHODWtYDQ NLFVL (] XWyEEL OHKHWYp WHV]L KRJ\ D NyGRN WDOiOJDWiViYDO SUyEiOJDWiViYDODUHQGV]HUWKDWiVWDODQtWDQLOHKHWDUiQ\ODJU YLGLGDODWW. QQ\HQOHKHWNpV]tWHQL egy mikrokontrolleres berendezést, amely ezt véghez is viszi. Tipikusan 20 próbálkozás lehet másodpercenként, ami annyit jelent egy 12 bites fix kódos rendszer esetében, hogy a kinyitásuk kevesebb, mint 5 percbe kerül. Ugyanilyen percenkénti próbálgatás mellett egy 16 bites rendszer esetében kevesebb, mint 2.5 órába kerül a berendezés hatástalanítása. A kódpróbálgatás HOKiUtWKDWyD]]DOKRJ\DNyGNRPELQiFLyNOHKHWVpJpWNHOOHQQDJ\UDQ YHOM N $PiVLNJRQGiOWDOiEDQDEL]WRQViJLUHQGV]HUHNNHOKRJ\IL[NyGRNNDOP&N GQHN(Nkor PHU OIHODNyGU J]tWKHWVpJpQHNpVYLVV]DMiWV]iViQDNDSUREOpPiMD$KKR]KRJ\MREEDQpUWKHW OHJ\HQ OiVVXN D N YHWNH]W (J\ QRUPiO WiYLUiQ\tWiVRV EL]WRQViJL UHQGV]HUQpO SO DXWyULDV]Wy van egy adó, mely elküldi a nyitáshoz szükséges kódot, amit JHQHUiOpVYDQHJ\YHYPHO\D] DGyiOWDONLDGRWWMHOHNHWYHV]LpUWHOPH]L(]HNHJ\PHJKDWiUR]RWWIUHNYHQFLiQP&N GQHNPHO\HN N ]LVPHUWHNËJ\EiUNLQHNDGRWWDOHKHWVpJKRJ\pStWVHQHJ\RO\DQYHYEHUHQGH]pVWDPHO\D] adók jeleit fogja. Gondoljunk bele, hogy illetéktelen személy rendelkezik egy ilyen készülékkel és megvárja azt, hogy pl. egy autótulajdonos hatástalanítsa az autójának a riasztó berendezését a távirányítójával, akkor máris rögzíteni tudta a nyitáshoz szükséges kódot, melyet utána vissza is tud játszani.

6 5 $] HOEELHN HOKiUtWiViKR] D WiYLUiQ\tWiVRV EL]WRQViJL UHQGV]HUHNQHN NpW DODSYHW tulajdonsággal kell rendelkezniük, mely tulajdonságokkal a KEELOQ ugró kódos rendszerek már rendelkeznek: $NyGNRPELQiFLyNV]iPDNHOONpSSHQQDJ\OHJ\HQ A KEELOQ technológiát alkalmazó eszközök 66 bites kódszó hosszal rendelkeznek. (J\ ELWHV WLWNRVtWRWW UpV]EO ioo PHO\ W EE PLQW ELOOLy NyG NRPELQiFLyW WHV] OHKHWYp$NyGRNSUyEiOJDWiVDH]iOWDOW EEPLQWpYEHNHU O+DDELWHViOODQGy részét és figyelembe vessz NDNNRUD]HOEELLGNEELOOLypYUHEY O Sosem szabad ugyanazt a kódot kétszer elküldeni. (]DUHQGV]HURO\DQWLWNRVtWyDOJRULWPXVVDOUHQGHONH]LNDPHO\LNOHKHWYpWHV]LKRJ\ XJ\DQD]DNyGHJ\UHQGV]HUpOHWpEHQOHKHWOHJQHIRUGXOMRQHONpWV]er. A rendszer azzal a tulajdonsággal rendelkezik még, hogy minden egyes gombnyomás KDWiViUD D] HO]WO WHOMHVHQ HOWpU NyGRW N OG HO (] HJ\ NtY OiOOy V]iPiUD ~J\ W&QLN KRJ\ D UHQGV]HUYpOHWOHQV]HU&HQNpV]tWLDNyGRNDW1LQFVVHPPLIpOHOiWKDWy VV]HI Jgés két egymás után elküldött kód között. Ha egy ilyen rendszert tekintünk, akkor legalább érvényes kód ]HQHWHON OGpVHOHKHWVpJHVDQpON OKRJ\HJ\LVPHJLVPpWOGQH+DQDSL-V]RUP&N GWHWM ND rendszerünket, akkor kb. 22 évbe kerül, amíg újra mhjlvppwoglnxj\dqd]dnyg7ryieeidpiu használt kódok nem tudják hatástalanítani a biztonsági berendezést. $ KRVV]~ NyG KRVV] pv D] ioodqgydq YiOWR]y NyG V] NVpJHVVp WHV]L D] DGy pv D YHY állandó összehangolását. Ezt nevezzük szinkronizálásnak. A KEEL24DOJRULWPXVLVMHOOHP]MHD IHMOHWW V]LQNURQL]iFLyV WHFKQLNiQDN $ UHQGV]HU DNNRU LV P&N GQL IRJ KD D] DGyQNDW D YHY KDWiVN UpQ NtY O IRO\DPDWRVDQ P&N GWHWM N SO HJ\ J\HUHN MiWV]LN D WiYYH]pUOYHO +D D távirányító gombját több mint 16-szor lenyomjuk, akkor elveszti a szinkronizmusát a rendszer. $]RQEDQH]WN YHWHQNpWHJ\PiVWN YHWiWYLWHOKHO\UHiOOtWMDDV]LQNURQL]PXVW,O\HQNRUYDQD] KRJ\ KD D] DGy P&N GWHWpVpUH QHP UHDJiO D YHY DNNRU D IHOKDV]QiOy WHUPpV]HWHV UHDNFLyNpQW még egyszer meg nyomja a nyomógombot (pl. autóriasztó), és ebben az esetben áll helyre az

7 6 HOEE HPOtWHWW PyGRQ D V]LQNURQL]PXV $ IHOKDV]QiOy LO\HQNRU QLQFV WXGDWiEDQ DQQDN KRJ\ D rendszer kibillent a szinkronizmusból, majd visszaállt. (]HN D] HOQ\ N HJ\pUWHOP&HQ pv]uhyhkhwhn D KDJ\RPiQ\RV IL[ NyGRV UHQGV]HUHNNHO V]HPEHQ 7RYiEEi D.((/24 DOJRULWPXV MHOHQWVpJH NHYpV N OV NRPSRQHQV V] NVpJHV D UHQGV]HUP&N GWHWpVpKH]PLYHOHJ\,&-EHYDQQDNLQWHJUiOYDDIUpV]HN A KEELOQ algoritmus egy 32 bit hosszú blokkon és egy 64 bites kulcson alapszik. Ennek a biztonságát rendkívül fontosnak tartották, azonban mára már nyilvános az algoritmus, mivel mikrokontrollerekkel is megvalósíthatók a dekódolók, ahhoz pedig szükség van, hogy bele SURJUDPR]]XN D] ]HPEH KHO\H]pV HOWW $] információk tekintetében az adó adatai és szinkronizációs érték ezzel az algoritmussal kódolva vannak, így az egy kívülálló számára érthetetlen. A dekódoláshoz ugyanarra a 64 bites kulcsra van szükség, amit a kódolásnál használt a kódoló. Következésképpen PpJ DNNRU LV KD D YHY DPHO\LN UHQGHONH]LN D NXOFFVDO NpSHV beazonosítani az adót egy kívülálló nem tud mit kezdeni az adó által szolgáltatott információval. Még akkor sem tudja a kapott információkat felhasználni, ha folyamatosan rögzíti azokat, mivel KDDNyGROiVHOWWiOOyDGDWRNFVDNHJ\ELWEHQLVWpUQHNHOD]HO]WODN YHWNH]iWYLWHOVRUiQD] DOJRULWPXVQDNN V] QKHWHQWHOMHVHQN O QE ]OHV]D]iWYLWHO $UHQGV]HUP&N GpVpKH]D]DGypVYHYHV]N ]HLQHNHJ\PiVUyOEL]RQ\RVLQIRUPiFLyNNDO kell reqghonh]ql NDKKR]KRJ\DUHQGV]HUP&N GpVNpSHVOHJ\HQ(KKH]YLV]RQWHJ\~J\QHYH]HWW WDQtWiVLHOMiUiVUDDONDOPD]iViUDYDQV] NVpJ QNPHO\LJHQIRQWRVÄV]HUHSOMH DUHQGV]HUQHND] ]HPHOWHWKHWVpJ V]HPSRQWMiEyO (]HQ NtY O PpJ VRN PiV VDMiWRVViJ YDQ D Uendszernek, PHO\QHNDEHPXWDWiViWDN YHWNH]NEHQOiWKDWMXN A dolgozatomban ezt a KEELOQ technológiát és a technológiát megvalósító eszközöket, WRYiEEiDP&N GpV NK ]V] NVpJHVSHULIpULiNDWPXWDWRPEHUpV]OHWHVHQ 3 A KEELOQ ALKOTÓELEMEI A KEELOQ technolójliwdondopd]yuhqgv]huhnel]rq\rvdodsyhwhohphneops OQHNIHO $]iwylwhokh]ihowpwohq OV] NVpJHVHJ\DGyDPLKH]FVDWODNR]LNDNyGROyWRYiEEiD]HO]iOWDO NLDGRWW MHOHN IRJDGiViUD DONDOPDV YHY pv KR]]i FVDWODNR]y GHNyGROy $ NyGROy pv GHNyGROy kö] WW OpY NDSFVRODW PHJWHUHPWpVpQHN D OHJHJ\V]HU&EE OHKHWVpJH D] KD YH]HWpNNHO N WM N

8 7 össze a két egységet, de bizonyos esetekben és általában ennél többre van szükségünk, vagyis a vezetékmentes kapcsolatra. Ezt megvalósíthatjuk rádiófrekvenciás vagy optoelektronikus (infra) DGDWiWYLWHOL PyGV]HUHNNHO H]pUW YDQ V] NVpJ DGyUD pv YHYUH (UUH D GROJR]DWRPEDQ D NpVEELHNEHQPpJNLWpUHN$]HOEEOHtUWDNDWD]1. ábrán láthatjuk. 1. Ábra. A KEELOQ alkotórészei A MICROCHIP által foujdopd]rwwnygroywtsxvrndn YHWNH]N+&6+&6 HCS360/361 és HCS410. A HCS500 és HCS512 pedig a dekódolók. A kódoló arra alkalmas, hogy a hozzácsatlakoztatott nyomógomb aktiválásának a hatására HJ\ ]HQHWHW NpV]tWVHQ D EHOV PHPyULiMiEDQ WiURlt értékek és algoritmus segítségével. Ezt N YHWHQ SHGLJ D SHULIpULDNpQW KR]]iN W WW DGy P&N GWHWpVpYHO HON OGMH D] HOEE NpV]tWHWW üzenetet a dekódoló számára. $GHNyGROyDYHYSHULIpULDVHJtWVpJpYHOYHV]LDNyGROyiOWDOHON OG WW ]HQHWHWPDMGD]W feldolgozva (dekódolja, a kapott értékeket összehasonlítja a memóriájában tárolt értékekkel) érvényes üzenet érkezése esetében végrehajtja a kívánt feladatot.

9 8 4 UGRÓ KÓDOS RENDSZEREKNÉL HASZNÁLT DEFINÍCIÓK 0LHOWWD]HJpV]UHQGV]HUiWWHNLQWpVpEHNH]GHQpQN szükséges egy-két fogalom, kifejezés értelmezése, magyarázata, melyek ismerete a továbbiak értelmezésének elengedhetetlen feltétele. 4.1 SOROZAT SZÁM A kódoló, a sorozat számát minden egyes gomb lenyomás hatására elküldi. A sorozat szám az átvitel kódolatlan részének az egyik alkotó eleme, és a dekódolónak nyújt segítséget arra, hogy beazonosítsa, hogy melyik kódolótól kapott utasítást. Ezt a számot továbbá arra használjuk, hogy a tanítási eljárás során ennek a segítségével készítjük el a titkosító kulcsot. 4.2 TITKOSÍTÓ KULCS A titkosító kulcs egy a gyártás során programozott és létrehozott egyedülálló 64 bites NXOFV$WLWNRVtWyNXOFVYH]pUOLDWLWNRVtWyDOJRULWPXVWpVWiUROyGLND]HOHNWURPRVDQW U OKHWpV újra programozható memóriában (EEPROM). 4.3 AZONOSÍTÓ ÉRTÉK Ez szám gyártó által változtatható, programozható, de általában a sorozat szám alsó tíz bitjével egyezik meg. Az azonosító bitek az átvitel során a titkosított információ részét képzik. $]XWiQ KRJ\ D YHY GHNyGROWD D PHJNDSRWW ]HQHWHW VV]HKDVRQOítja ezeket a biteket a tárolt értékkel, hogy a dekódoló eljárás és az üzenet érvényes-e. 4.4 SZINKRONIZÁLÓ SZÁMLÁLÓ

10 9 Az átviteli szó tartalmaz egy 16 bites szinkronizáló számláló által szolgáltatott értéket. Ezt az információt is arra használja fel a dekódoló, hogy megállapítsa az átvitelek érvényességét. A PiUV]HUHSHOWNyGRNDWV]iPOiOypUWpNHNHWHOXWDVtWMDD]HVHWOHJHVNyGU J]tWpVHNNLV]&UpVHPLDWW (A HCS300/301-HVNyGROyNW~OFVRUGXOiVWMHO]ELWHNHWN OGHQHNHOPLQGLJH]iOWDODV]LQNURQL]iOy számláló éuwpnpw NLEYtWLN -ról ra. A HCS360 és HCS361-es kódolók csak egy W~OFVRUGXOiVWMHO]ELWHWN OGHQHNHODPHOO\HODV]iPOiOyWDUWRPiQ\iWFVDN-re terjeszti ki.) 4.5 GYÁRTÓ KÓD A gyári kód egy 64 bites szó, mely egyedi lehet minden egyes darabnál. Azonban rendszerenként meg kell egyeznie. Ennek a következménye az egyedülálló titkosító kulcs minden átvitel során. Ezt a kódot a dekódolóba a gyártás (programozás) folyamán kell bele rakni és nem pedig a tanításkor. 4.6 SEED A Microchip által forgalmazott kódolók mindegyike rendelkezik a seed elküldésének képességével. A seed tulajdonképpen HJ\YpOHWOHQV]HU&HQJHQHUiOWV]iPPHO\pUWpNHWDNNRUNHOO EHSURJUDPR]QXQN D NyGROyN PHPyULiMiED DPLNRU HOV] U LQLFLDOL]iOMXN D] HV]N ]W D számlálóval, a kulccsal, a sorozat számmal és más információkkal együtt. A seed hossza kódolónkként más és más. A HCS200, HCS300 és HCS301 seed értéke 32 bites, míg a HCS360 és HCS361-é 48 bites. $] HO]HNHW pv HJ\pE MHOOHP] NLIHMH]pVHN U YLG OHtUiViW OiVVXN D] 1. táblázatban összefoglalva: 1. Táblázat. Az ugró kódoknál használt kifejezések

11 10 Adó sorozat száma Minden adó gyártáskor felprogramozható egy egyedülálló 28 vagy 32 bites sorozat számmal. Ez biztosítja minden kódoló számára, hogy egyedi legyen egy rendszeren belül. Titkosító kulcs (]HJ\ELWHVV]iPPHO\HWDNXOFVNpV]tW algoritmus generál a 28- vagy 32 bites sorozat számból, vagy a 32- vagy 48 bites seed puwpneopvdelwhvj\iuwynygeyoplqwehphqhw$wlwnrvtwy kulcs nem olvasható és soha nem kerül átvitelre. Seed A seed egy 32- YDJ\ ELWHV YpOHWOHQV]HU&HQ JHQHUált érték, melyet beprogramozunk a kódolóba. Ezt az értéket használja a NXOFVNpV]tW DOJRULWPXV D WLWNRV WDQtWiV HVHWpQ &VDN HJ\ speciális nyomógomb kombináció hatására aktiválódik és ekkor kerül átvitelre. Kulcskészítés $ NXOFVNpV]tW IXQNFLyW DUUD KDV]nálja a kódoló, hogy egyedülálló kulcsot készítsen minden egyes adónak a sorozat V]iPEyOYDJ\DVHHGpUWpNEO Gyártó kód $ J\iUWy NyGRW D YHYQHN WDUWDOPD]QLD NHOO DKKR] KRJ\ D titkosító kulcsot elkészítse. A gyártó kódot a gyártás során kell beprogramozni a dekódolóba. Normál tanítás (sorozat szám forrású) Titkos tanítás (seed forrású) Azonosító érték Szinkronizáló számláló $ YHY XJ\DQD]RNDW D] LQIRUPiFLyNDW KDV]QiOMD D NXOFVNpV]tWpVKH] PLQW D] DGy D QRUPiO P&N GpV DODWW (NNRU dekódolja az azonosító értéket és a szinkronizáló számlálót, és H]XWiQDYHYEHQWiUROyGLNa kódoló minden adata. Az adó egy speciális nyomógomb kombináció hatására aktiválódik és elküldi az EEPROM-jában tárolt 32- vagy 48 bites értéket (seed), hogy a dekódoló ezt használja a kulcskészítéshez. Ez a funkció letiltódik a tanulás befejeztével. Az azonosító érték a titkosított adatnak egy 10 vagy 12 bites fix UpV]pW NpS]L (]W D WLWNRVtWiV XWiQL HOOHQU]pVUH KDV]QiOMD D rendszer. Egy 16 bites számláló, amely a kódoló minden egyes aktiválásakor inkrementálódik. Ez az érték DYHYPHPyULiMiEDQ LVWiUROyGLNpVPLQGHQHJ\HViWYLWHOQpOD]HO]HQWiUROWpUWpNNHO van összehasonlítva. Tulajdonképpen ez képzi az ugró kód alapját, emiatt fog minden egyes esetben változni a kód. 5 A RENDSZER ÁTTEKINTÉSE

12 11 A KEELOQ ugró kódos rendszer egy olyan módszert használ fel, mely során minden JRPEQ\RPiVHVHWpQPLQGLJN O QE ]NyGRWN OGHOD]DGyDYHYQHN$2. ábrán látható, hogy az ugró kódos eszközök egy nem túl nagy EEPROM-ot tartalmaznak, melyet a rendszerbe LOOHV]WpVHOWWIHONHOOSURJUDPR]QLQpKiQ\DP&N GpVKH]V] NVpJHVSDUDPpWHUUHO (]HNN ] ODOHJIRQWRVDEEDNDN YHWNH]N 28 bites sorozat szám titkosító kulcs, mely a gyártás (programozás) során készül el 16 bites szinkronozó érték, mely a számláló aktuális állapota és alapból 0-ról indul A sorozat számot és a gyártó kódot minden kódoló esetében a gyártás során programozzák be. A titkosító kulcs, a kulcs generáló algoritmus használata során készül (lásd. 2. ábra) a sorozat számból és a gyártónak a 64 bites kódjából. A 16 bites szinkronozó érték az alapja annak, hogy minden gombnyomásra változni fog az átvitelünk. Igaz, hogy ez a szám csak egy bit-ben WpUHOD]HO]WOGHDWLWNRVtWyDOJRULWPXVQDNN V] QKHWHQDN YHWNH]iWYLWHOLNyG már sokban fog különbözni. 2ÈEUD.XOFVNpV]tWHOMiUiVpVWiUROiV A 3. ábrán látható az összefüggés az EEPROM-ban tárolt értékek között, és hogy a kódoló KRJ\DQ KDV]QiOMD IHO H]HNHW $ IRO\DPDW ~J\ W UWpQLN KRJ\ HOV] U pu]pnhol D NyGROy KRJ\

13 12 lenyomtak egy gombot, majd megvizsgálja, hogy melyiket és utána felfrissíti a szinkronizáló V]iPOiOypUWpNpW(]WN YHWHQDV]iPOiOypUWpNpEOpVDtitkosító kulcsból a KEELOQ algoritmus képez egy 32 bites titkosított adatot. Ez lesz a kód szó egyik fele, úgynevezett ugró kódos része. $PiVLNIHOHIL[UpV]DVRUR]DWV]iPEyOpVDOHQ\RPRWWJRPERNNRPELQiFLyMiEyOWHYGLN VV]H ÈWYLWWLQIRUPiFLyN ((3520 7LWNRVtWyNXOFV.((/24 7LWNRVtWy $OJRULWPXV ELWHV WLWNRVtWRWWDGDW 6RUR]DWV]iP 1\RPyJRPE LQIRUPiFLyN 6]LQNU6]iPOiOy 6RUR]DWV]iP 3ÈEUD$]DGyDODSP&N GpVH $NyGROyKDV]QiODWDHOWWPHJNHOOWDQtWDQLDYHYW(]D]WMHOHQWLKRJ\HONHOOWiUROQLD YHYQHNXJ\DQD]RNDWD]LQIRUPiFLyNDWDPHO\HNHWD]DGyKDV]QiO(]HND]pUWpNHND]DGyVRUR]DW száma, a szinkronizáló számláló értéke, a titkosító kulcs és az azonosító szám. Abban az esetben, ha a dekódolót már megtanítottuk a kódoló paramétereire és vesz egy érvényes üzenetet, akkor HOV] UHOOHQU]LDVRUR]DWV]iPRWKRJ\PHJHJ\H]LN-e az EEPROM-ban eltárolt értékkel, majd a dekódoló algoritmus dekódolja a 32 bites kódolt adatot a memóriájában tárolt kódoló kulcs VHJtWVpJpYHO PHO\HW HOWWH PiU D VRUR]DW V]iPEyO pv D J\iUWy NXOFVEyO JHQHUiOW $] tj\ NDSRWW értéket összehasonlítja a saját szinkronizáló számlálójának az értékével. Ha H] D] HOOHQU]pV EHIHMH]GLN pv PHJHJ\H]LN D NpW V]iP DNNRU PHJYL]VJiOMD KRJ\ PLO\HQ IXQNFLyW NHOO YpJUHKDMWVRQ D OHQ\RPRWW JRPERN NRPELQiFLyMiQDN PHJIHOHOHQ $] DOiEEL VV]HI JJpVHN grafikusan láthatóak a 4. ábrán.

14 13 (J\H]WHWpV ((3520 7LWNRVtWyNXOFV 6]LQNU6]iPOiOy 6RUR]DWV]iP *\iulnyg (J\H]WHWpV.((/24 'HNyGROy $OJRULWPXV 'HNyGROW 6]LQNURQL]iOy 6]iPOiOy 1\RPyJRPE LQIRUPiFLyN 6RUR]DWV]iP ELWHV WLWNRVtWRWWDGDW %HpUNH]HWWLQIRUPiFLyN 4. Ábra. $GHNyGROyDODSP&N GpVH

15 14 6 AZ ÜZENETEK (ÁTVITELEK) ÖSSZETÉTELE $ NyG V]y VV]HWpWHOpQHN HONpV]tWpVH DXWRPDWLNXV MHOOHP] D]pUW KRJ\ EL]WRV OHJ\HQ hogy a teljes kód átvitele megtörténik, még abban az esetben is, ha a nyomógombot hamarabb felengedjük, mlqw DKRJ\ D] iwylwho EHIHMH]G WW YROQD $ NyGROy IHOpOHG KD HJ\ Q\RPyJRPE OHQ\RPiV W UWpQW pv DODSiOODSRWED NHU O KD D SDUDQFV YpJUHKDMWiVD EHIHMH]G WW KD D KDV]QiOy IHOHQJHGWH N ]EHQ D JRPERW +D D Q\RPyJRPE HJ\ iwylwhol LGQ W~O Q\RPYD YDQ DNNRU többszörös átvitel lesz az eredmény. Ha másik gomb lenyomása történt az átvitel alatt, akkor az psshq DNWtY iwylwho D]RQQDO OHiOO pv D] ~M Q\RPyJRPE NRPELQiFLyQDN PHJIHOHO ~M NyG generálódik. A kódolók által készített 66/67 bites átvitelek (üzenetek) két UpV]EOWHYGQHN VV]H$] egyik része mindig változik, amikor az adókat aktiváljuk. Ezt nevezzük az ugró kódos résznek. A PiVLN UpV]H WXODMGRQNpSSHQ D NyGROy VRUR]DW V]iPiEyO pv HJ\pE ELWHNEO ioo H]W SHGLJ IL[ résznek nevezzük. Az üzenetek összetételét kódoló típusokra lebontva kell vizsgáljuk, mivel eltérnek egymástól. A 5., 6. és 7. ábrán OiWKDWMXN JUDILNXVDQ KRJ\ NyGROyQNNpQW PLEO pv hogyan épül fel az üzenet két része. 5. Ábra. A HCS200 által készített üzenet összetétele

16 15 6. Ábra. A HCS300/301 által készített üzenet összetétele 7. Ábra. A HCS360/361 által készített üzenet összetétele 8. Ábra. A kódolók üzeneteinek összetétele a titkos tanítás során $]ieuineyonlw&qlnkrj\d+&6pv+&6nygroynqioelwhvd]iwylwhoptjd HCS360/361-QpOELWHV$N YHWNH]NEHQSHGLJUpV]OHWH]] NKRJ\PLEOLVpS OQHND]HOEE

17 16 említett részek. Az üzenetnek azon részeinek az értelmezésére térnék ki, melyek még nem ismeretesek a számunkra. 6.1 UGRÓ KÓD $] XJUy NyGRV WLWNRVtWRWW UpV] DODSYHWHQ WDUWDOPD]]D YpJUHKDMWDQGy IHODGDW IXQNFLy kódjait, az azonosító értéket és a szinkronizáló számláló aktuális értékét. A HCS300/301 kódolóknál kiegészül úgynevezett t~ofvrugxoivw MHO] ELWHNNHO (]HNHW D] DGDWRNDW D NyGROy PLQGHQ HJ\HV iwylwho HOWW OHNyGROMD D WLWNRVtWy DOJRULWPXV DODSMiQ D WLWNRVtWiV IRO\DPDWiW D NpVEELHNEHQOiWKDWMXN+DWLWNRVWDQtWiVUyOEHV]pO QNDNNRUHJ\~J\QHYH]HWWVHHGpUWpNNpSH]L teljes PpUWpNEHQD]XJUyNyGRVUpV]pWD] ]HQHWQHN6WD+&6NyGROyNQiODIL[NyGHJ\ részét is (8. ábra) FUNKCIÓ INFORMÁCIÓK $ NyGROy PLQGHQ HJ\HV iwylwho VRUiQ HON OGL D YpJUHKDMWDQGy IHODGDWQDN PHJIHOHO nyomógomb kombinációkat, vagyis a funkció kódot. Összesen négy nyomógomb található általában az eszközökön (HCS200-on három van), ami annyit tesz, hogy összesen 15 (HCS200- QiON O QE ]IHODGDWRWOHKHWYpJUHKDMWDWQLDNyGROyYDO(]WXODMGRQNpSSHQPHUWDVHHG átvitel aktivizálására szolgál TÒ/&625'8/È67-(/=%,7(. (]HNHWDELWHNHWDV]LQNURQL]iOyV]iPOiOyIHOVKDWiUiQDNDNLWHUMHV]WpVpUHKDV]QiOMDD EHUHQGH]pV$V]iPOiOyELWHVPHO\FLNOXVOHKHWVpJHWEL]WRVtWPLHOWW PHJLVPpWOGQpQHNDV]iPRN$WDSDV]WDODWRND]WPXWDWWiNKRJ\DPHJIHOHOEL]WRQViJpV P&N GpVLpOHWWDUWDPV]iPiUDH]QHPHOHJHQGpVH]pUWOpWUHKR]WiNH]HNHWDELWHNHWKRJ\ NLEYtWKHVVHDV]iPOiOiVLWDUWRPiQ\W(]HNQHNDELWHNQHNDP&N GpVHSURJUDPR]yiOWDO szabályozható.

18 FIX KÓD A fix kód az a része az üzenetnek, mely kódolatlanul állandóan benne szerepel az iwylwhoehq $ODSYHWHQ D VRUR]DW V]iPEyO D IXQNFLy NyGRNEyO pv WtSXVRQNpQW YiOWR]y VWiWXV] ELWHNEOWHYGLN VV]H(]HNHNDVWiWXV]ELWHNQHND]pUWHOPH]pVpWOiVVXNDN YHWNH]NEHQ VLOW: Alacsony feszültséjv]lqwmho] A VLOW bit minden egyes kódoló típusnál megtalálható. Értéke egyes lesz, ha a P&N GpVLIHV] OWVpJD]DODFVRQ\IHV] OWVpJV]LQWDOiHVLN(]D]pUWpNNpWpUWpNN ] OYiODV]WKDWy a használt feszültség forráson alapszik. A VLOW jel átvitelre ker O D YHYQHN tj\ ÄKDOOKDWy jelet adhat a használónak, hogy az adó tápforrásának a feszültség szintje alacsony ,60e7/e6-(/= Ez csak a HCS300/301-HVNyGROyQiOYDQ(]DELWD]HOVNyGV]yiWYLWHOVRUiQDODFVRQ\ szintben lesz. Ha a nyomógombot tovább tartjuk nyomva, mint egy kód szó átvitele, akkor az HOEE HPOtWHWW ELW iootwygln H]]HO MHOH]YH D] LVPpWOGpVW pv PHJPDUDG H] D] ioodsrw DPtJ D gombot nyomva tartjuk &5&&LNOXVUHGXQGDQFLDHOOHQU]ELWHN $&5&ELWHNHWD]HOWWHOpYELWUHV]iPROMDNL$YHYKDV]QiOMDIHOKRJ\HOOHQUL]]H D]DGDWRNLQWHJULWiViWD]HOWWKRJ\HONH]GHQpD] ]HQHWIHOGROJR]iViW(QQHNDVHJtWVpJpYHOD] egy bitben való eltérést, hibát 100%-osan és a két bitben való hibát 66%-osan képes felismerni. Ez az adottság a HCS360/361-es kódolókban található meg.

19 SEED ÁTVITELEK AKTIVIZÁLÁSA $VHHGiWYLWHOHNVRUiQD] ]HQHW VV]HWpWHOpUOPiUV]yYROWPRVWOiVVXND]V] NVpJHVD] aktivizálásukhoz (2. táblázatot). 2. Táblázat. A seed átvitelek aktivizálási módjai kódoló típusonként Kódolók Seed hossz Seed átvitel aktiválása HCS bit Seed átvitel azonnal, ha az S0, S1 és S2 egyszerre aktív HCS bit Seed átvitel azonnal, ha az S0, S1, S2 és S3 egyszerre aktív HCS bit Seed átvitel azonnal, ha az S0, S1, S2 és S3 egyszerre aktív HCS360 HCS bit 48 bit Seed átvitel azonnal, ha az S0 és S3 egyszerre aktív Seed átvitel 3 másodperc múlva, ha az S0 és S1 egyszerre aktív több mint 3 másodpercig Seed átvitel azonnal, ha az S0 és S3 egyszerre aktív Seed átvitel 3 másodperc múlva, ha az S0 és S1 egyszerre aktív több mint 3 másodpercig

20 19 7 A KEELOQ KÓDOLÓK ÉS DEKÓDOLÓK TITKOSÍTÓKULCS KÉSZÍTÉSEI $]HO]HNEHQPiUV]yYROWWLWNRVtWiVRNUyONyGROyDOJRULWPXVRNUyO0RVWYL]VJiOMXNPeg ezeket a folyamatokat részletesebben. A KEELOQ technológiát alkalmazó berendezések egy speciális titkosító algoritmust használnak az üzenetek kódolására és dekódolására. Ez az algoritmus a kódolóban és a dekódolókban is egyaránt megtalálható, csak az egyik a paraméterek kódolására (KEELOQ kódoló algoritmus), a másik pedig az üzenetek dekódolására (KEELOQ dekódoló algoritmus) használ egy 64 bites titkosító kulcsot. Ennek a kulcsnak az elkészítéséhez szükség van egy ~J\QHYH]HWW WLWNRVtWy NXOFV HONpV]tWDOgoritmusra. Azonban meg kell, hogy jegyezzük, hogy a NXOFVRWHONpV]tWDOJRULWPXVN O QE ]LND]HO]DOJRULWPXVRNWyO )RUUiV 1RUPiO6RUR]DWV]iP 7LWNRV6HHGiWYLWHO ELWHV *\iuwy NyG.XOFVNpV] $OJRULWPXV WLWNRVtWiV ;25 7LWNRVtWy NXOFV 9. Ábra. A KEELOQ eszközök kulcskészítése $NXOFVNpV]tWpVLHOMiUiVKiURPDODSHOHPEOpS OIHOPLQWDKRJ\D]t a 9. ábra is mutatja. Az egyik része, a tulajdonképpeni forrása a kulcskészítésnek. Ez rendszerint egy egyedülálló, pontosabban egyedi minden egyes kódolónál úgy, mint például a sorozat szám vagy a seed érték.

21 20 A második része az algoritmus, amely elkészíti a titkosító kulcsot. Végezetül a hármadik alkotóelem a 64 bites gyártó kulcs, amely a másik bemeneti eleme az algoritmusnak. $ NXOFVNpV]tW HOMiUiVEDQ D J\iUWy NyG KDV]QiODWD NDSFVRODWRW WHUHPW D NyGROy VRUR]DW száma és a kódoló/dekódoló kulcs között. Ez biztosítja a gyártónak, hogy olyan kódolókat készítsen, melyeket a konkurencia (illetéktelen személy) nem tud lemásolni. Ezért a gyártó kód EL]WRQViJDWLWRNEDQWDUWiVDHJ\NULWLNXVSRQWMDDUHQGV]HUEL]WRQViJiQDNDPHJU]pVpEHQ(]pUW van az is, hogy nem olvashatóak a kódolóban és dekódolóban letárolt adatok. A KEELOQ termékek két forrást használhatnak a titkosító kulcs elkészítéséhez (9. ábra). A sorozat számot abban az esetben használják, hogy ha normál tanításról van szó. Titkos tanítás esetében a HCSXXX kódolóknak van egy olyan képessége, hogy egy fix seed értéket továbbítsanak, ekkor ezt használják a titkosító kulcs generálásához. $WRYiEELDNEDQWHNLQWV NHJ\NLFVLWDGHNyGROyROGDOiUyODWLWNRVtWyNXOFVRNN O QE ] HONpV]tWpVLOHKHWVpJHLW.pWIpOH NXOFVNpV]tW DOJRULWPXV LVPHUHWHV $] HJ\LN HJ\V]HU&HQ ~J\ QHYH]LN KRJ\ titkosító algoritmus, a másik pedig XOR algoritmus. Abban az esetben, ha normál tanításról van szó, vagyis a sorozat szám az algoritmus egyik EHPHQHWL HOHPH DNNRU FVDN D] HOEE HPOtWHWW ÄWLWNRVtWy DOJRULWPXVW KDV]QiOKDWMXN D NXOFV elkészítéséhez. Viszont a titkos tanítás esetén mindkét algoritmust alkalmazhatjuk, választhatjuk. 7.1 TITKOS KULCSKÉSZÍTÉS (SEED A FORRÁS) A titkos kulcs generálása a kódolónak a seed átvitelén alapszik, amely az algoritmus forrása és a tanítási folyamat alatt készül. A Microchip HCSXXX kódolók képesek az üzenet ugró kódos részén egy 32 vagy 48 bites seed átvitelére. A seed átvitel során a kód szó tartalmazza magát a seed értékét, a sorozat számát a kódolónak és a kódolatlan funkció kódokat. A YpOHWOHQV]HU&HQJHQHUiOWVHHGpUWpNFVDNDWDQXOiVLSURFHG~UDDODWWWRYiEEtWyGLN(]pUWXWiQDKLiED kapják el az üzeneteket, nem tudják dekódolni azokat, mert nem a sorozat számból készült a titkosító kulcs.

22 XOR algoritmus használata a kulcskészítéshez $] DOJRULWPXV KDV]QiODWD VRUiQ D IXQNFLy NyG W UOGLN D] iwylwhoeo PDMG D] tj\ NDSRWW puwpnnho pv D J\iUWy NyGGDO;25 P&YHOHWHW KDMWXQN YpJUH $] HOMiUiV VRUiQ NDSRWW V]iP OHV] D titkosító (dekódoló) kulcsunk, amivel dekódoljuk a kapott üzenet ugró kódos részét.(10. ábra) Titkosító algoritmus használata a kulcskészítéshez (QQHN D] DOJRULWPXVQDN D KDV]QiODWD VRUiQ LV D] iwylwhoeo D NyGRODWODQ IXQNFLy NyGRN W UOGQHN$10. ábrán is láthatjuk, hogy utána elmhqwld]iwylwhoihovelwmpwpdmgehroydvvdd J\iUWyNyGRW(]WN YHWHQHONpV]tWLDWLWNRVtWyNXOFVDOVyELWMpWpVHOPHQWLD]W%HROYDVVDD] iwylwho IHOV ELWMpW DPLW iwphqhwlohj HO]OHJ HOWiUROW pv HEEO SHGLJ HONpV]tWL D NXOFV PiVLN részét.

23 Ábra. XOR és titkosító algoritmus használata a kulcskészítéshez

24 23 8 A KEELOQ KÓDOLÓK ÜZENETKÜLDÉSÉNEK A FOLYAMATA Az alkalmazott algoritmus biztonságossá teszi az információt, ami azt jelenti, hogy minden egyes használat XWiQ D N YHWNH] NyG WRWiOLVDQ HOWpU D] HO]WO 6WDWLV]WLND EL]RQ\tWMD hogy ha 32 bites string-nél 1 bit változik, akkor kb. 50 %-os változás történik a kódolt átvitelnél. A kódolók gombnyomásra felélednek, majd egy kb. 10 ms-os késleltetés történik (11. ábra). )HOpOHGpV Q\RPyJRPEOHQ\RPiVW UWpQW 5HVHWpVNpVOHOWHWpV PV %HPHQHWHNPLQWDYpWHOH]pVH 6]LQNU,QIRIULVVtWpV 7LWNRVtWiVDWLWNRVtWy NXOFFVDO %HW OWLD]iWYLWHOLUHJLV]WHUW ÈWYLWHO,JHQ 7 UWpQWJRPE OHQ\RPiV" 1HP 0LQGHQJRPE IHOYDQ HQGHGYH",JHQ $NyGV]yiWYLWHOH PHJW UWpQW 1HP ÈOOM 11. Ábra. Az üzenetküldés folyamata

25 24 Ezek után beolvassa a bemeneteket, hogy melyik gombot nyomtuk le, majd frissíti (növeli) a számláló értékét. Utána a már ismert paraméterekkel megtörténik a titkosítás. Abban az esetben, ha ugyanazt a gombot nyomtuk meg kétszer egymás után akkor is más információ fog átvitelre kerülni, vagyis akkor is változik a kód. Ha nyomva tartjuk a gombot abban az esetben az történik, hogy ugyanazt a kódot küldi el addig míg abba nem hagyjuk, vagylgw~oopspvqhpw UWpQLN+D átvitel közben új gombnyomás történik, abban az esetben azonnal alapállapotba áll a rendszer, és a kód szó nem lesz teljes.

26 25 9 A KEELOQ KÓDOLÓK $.((/24 NyGROyN EHOV VHPDWLNXV IHOpStWpVpW D 12. ábrán láthatjuk. Ez az ábra a HCS200-DV NyGROy HVHWpQ DEEDQ WpU HO KRJ\ QLQFV /(' YH]pUO NLPHQHW pv FVDN KiURP nyomógomb bemenete van. 12. Ábra. A KEELOQ kódolók blokk diagramja 9.1 È/7$/È126-(//(0=. Biztonság Programozható 28/32 bites sorozat szám Programozható 64 bites titkosító kulcs Minden átvitel egyedi

27 26 66/67 bites átviteli kód hossz 32 bites ugró kód 34/35 bites fix kód (28/32 bites sorozat szám, 4/0 bit funkció kód, Vlow, Repeat/2 CRC bit) A titkosító kulcs olvasás védett 0&N GpV 3 vagy 4 nyomógomb bemenet 7 vagy 15 funkciót lehet megvalósítani Választható baud rate Automatikus power down az átvitel után $ODFVRQ\IHV] OWVpJMHON OGpVHDYHYQHN,5PRGXOiFLyVOHKHWVpJ (J\pEP&V]DNLSDUDPpWHUHN Chip-be van építve az EEPROM, oszcillátor és LG]tW NRPSRQHQVHN YDODPLQW D UHVHW áramkör $Q\RPyJRPEEHPHQHWHNEHOVOHK~]yHOOHQiOOiVRNDWWDUWDOPD]QDN /('YH]pUONLPHQHW $N YHWNH]NpWWiEOi]DWEDQD]HOEEiOWDOiQRVDQOHtUWDNDWHV]N ] NUHV]pWERQWYDOiWKDWMXN$3. táblázat az átviteli kódok összetételét, míg a 4. táblázat DP&N GpVL MHOOHP]NHW PXWDWMD részletesen.

28 27 3. Táblázat. Az átviteli kódok összetétele típusonként HCS200 HCS300/301 HCS360/361 Teljes átvitel hossza 66 bit 66 bit 67 bit Ugró kódos rész (teljes hossz) 32 bit 32 bit 32 bit Funkció bitek 3 bit 4 bit 4 bit Azonosító bitek 12 bit 12 bit 12 bit Szinkronizáló bitek 16 bit 16 bit 16 bit Fix rész (teljes hossz) 34 bit 34 bit 35 bit Sorozat szám 28 bit 28 bit 28/32 bit 2 Funkció bitek 3 bit 4 bit 4/0 bit 2 Státusz bitek Vlow 1 bit 1 bit 1 bit Repeat 0 1 bit 0 CRC bit 2 Felhasználó által megválasztható, hogy 28 vagy 32 bites legyen a sorozat szám és ennek PHJIHOHOHQYiOWR]LNDIXQNFLyELWHNV]iPDLV 47iEOi]DW$P&N GpVLMHOOHP]NNyGROyWtSXVRQNpQW Kódolók HCS200 HCS300 HCS301 HCS360 HCS361 Bemenetek Funkciók Feszültség V V V V V Baud rate LED kimenet Nincs Van Van Van Van,GW~OOpSpV Van Választható Választható Választható Választható Modulálás PWM PWM PWM PWM Manchester PWM VPWM Egyéb MHOOHP] Alacsony feszültség szint jelzése Túlcsordulást MHO]ELWHN Alacsony feszültség szint jelzése Ugyanaz, mint a HCS300 IR mód, 2 db önálló számláló, 2 CRC bit IR mód, 2 db önálló számláló, 2 CRC bit A továbbiakban a HCS3pV+&6NyGROyWHJ\ WWWiUJ\DOMXNPLYHOD]HO]WiEOi]DWEDQLV láthatóan csak az üzemeltetési feszültség szintben különböznek egymástól.

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

PROGRAMOZÁS TARTALOMJEGYZÉK

PROGRAMOZÁS TARTALOMJEGYZÉK PD7 UTASÍTÁSOK...26 25. oldal TARTALOMJEGYZÉK PROGRAMOZÁS...27 $9(=e5/3$1(/...... 27 A NYOMÓGOMBOK, A MENÜ, AZ UP (FELFELÉ) ÉS A DOWN (LEFELÉ) FUNKCIÓI...28 SZABVÁNYOS PROGRAMOZÁS (ALAPÉRTELMEZÉS)...28

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH 1. Általános leírás A PB-IN-+)LQIUDY U VIpQ\VXJDUDVpU]pNHOFVDOiGRWiWWHUYH]WpNpVD]~MV]pULDDQQDND PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN

Részletesebben

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 6]HJ-iQRV ÒMSHVWL.pWWDQQ\HOY&0&V]DNL6]DNN ]pslvnrodpv*lpqi]lxp ChipCAD kft, Budapest PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 1. A PIC16F877 kísérleti panel rendeltetése A panel PIC16F87x mlnuryh]puonkdwpnrq\rnwdwypvihmohv]whv]n

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN *

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * TANULMÁNYOK Moksony Ferenc A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * Ezeknek az illeszkedési mutatóknak vég- ]HWHV YRQ]HUHM N YDQ %iu D KR]]ipUWN rendszerint

Részletesebben

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 TELEFIRE - ADR - 4OOO $QDOyJ&tPH]KHW7&]MHO]5HQGV]HU 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 2/57.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1.Fejezet Általános tudnivalók 2.Fejezet )YH]pUOHJ\VpJ 3.Fejezet Távpanelek 4.Fejezet eu]pnhon 5.Fejezet

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

Billentyűzet. Csatlakozók: A billentyűzetet kétféle csatlakozóval szerelhetik. 5 pólusú DIN (AT vagy XT billentyűzet csatlakozó),

Billentyűzet. Csatlakozók: A billentyűzetet kétféle csatlakozóval szerelhetik. 5 pólusú DIN (AT vagy XT billentyűzet csatlakozó), Billentyűzet Általános billentyűzet Csatlakozók: A billentyűzetet kétféle csatlakozóval szerelhetik. 5 pólusú DIN (AT vagy XT billentyűzet csatlakozó), 6 pólusú mini-din (PS/2 billentyűzet csatlakozó).

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

IX.B. Számrendszerek Megoldások

IX.B. Számrendszerek Megoldások IX.B. Számrendszerek Megoldások. Szilviának a végén 8 kagylója maradt. Nézzük, hányat dobott HO" (OV] U HJ\HW PDMG D PiVRGLN OpSpVEHQ PpJ NHWWW WHKiW összesen hármat. A feladat megoldása: 8 + 3 = kagylóval

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW FDP 2005-1. oldal, összesen: 10 - FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW pu]pnho N pv D]yQiN NRQILJXUiOW HUHGHWL ioodsrwiw $ 5(6(7 törli a memóriát is. 2. A panel leírása $SDQHONpWUpV]UHRV]OLNMHO]pVHNUHpVDELOOHQW\

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

OTTOMAT KFT. 6724 Szeged, Csalogány u. 32. tel./fax.: (62) 431-125 (20) 9425-064. DCRK sorozat 1. DXWRPDWLNDP&V]DNLOHtUiV. és kezelési utasítás

OTTOMAT KFT. 6724 Szeged, Csalogány u. 32. tel./fax.: (62) 431-125 (20) 9425-064. DCRK sorozat 1. DXWRPDWLNDP&V]DNLOHtUiV. és kezelési utasítás OTTOMAT KFT. 6724 Szeged, Csalogány u. 32. tel./fax.: (62) 431-125 (20) 9425-064 DCRK sorozat 1 DXWRPDWLNDP&V]DNLOHtUiV és kezelési utasítás Verziók DCRK5 5 fokozat 96x96 mm-es ház DCRK7 7 fokozat 96x96

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

Wally1/2/3/4/4 PLUS. Programozási leírás. 1, 2, 3, és 4 csatornás rádiós vevő

Wally1/2/3/4/4 PLUS. Programozási leírás. 1, 2, 3, és 4 csatornás rádiós vevő 1.oldal Wally1/2/3/4/4 PLUS 1, 2, 3, és 4 csatornás rádiós vevő Programozási leírás 2.oldal 3.oldal Fő jellemzők Az alap típus 240 kód tárolására képes. A 4 csatornás PLUS típusok 1008 kódot képes tárolni

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A TÁJÉKOZÓDÁS Huoranszki Ferenc DÖNTÉSELMÉLET ÉS ERKÖLCSI NORMÁK * Quidquid agis, prudenter agas et rescipe finem. A racionális döntések elméletének és a morális normakövetés cselekvésmagyarázatban betöltött

Részletesebben

Programozási segédlet DS89C450 Fejlesztőpanelhez

Programozási segédlet DS89C450 Fejlesztőpanelhez Programozási segédlet DS89C450 Fejlesztőpanelhez Készítette: Fekete Dávid Processzor felépítése 2 Perifériák csatlakozása a processzorhoz A perifériák adatlapjai megtalálhatók a programozasi_segedlet.zip-ben.

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása

FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása FDP 2003/16-1. oldal, összesen: 5 - FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása A központ általános kezelése ( 3., 4. ábra ) A központ dobozának bal oldalán található a hálózati kulcsoskapcsoló, melynek

Részletesebben

vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató

vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató A készülék szabványos (FXS) telefonvonalak összekapcsolására szolgál. A készülékhez 9V és 20V közötti váltakozó- vagy egyenfeszültségű tápegység csatlakoztatható

Részletesebben

Mérési jegyzőkönyv. az ötödik méréshez

Mérési jegyzőkönyv. az ötödik méréshez Mérési jegyzőkönyv az ötödik méréshez A mérés időpontja: 2007-10-30 A mérést végezték: Nyíri Gábor kdu012 mérőcsoport A mérést vezető oktató neve: Szántó Péter A jegyzőkönyvet tartalmazó fájl neve: ikdu0125.doc

Részletesebben

UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv

UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv UJJLENYOMAT OLVASÓ Kezelői Kézikönyv 2 Funkció leírása Belépés programozási módba MESTER kód megváltoztatása Új felhasználói ujjlenyomat hozzáadása Felhasználói ujjlenyomat törlése F1/F2-S egyszerűsített

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv AR-721KP. Version: 1.2

Felhasználói kézikönyv AR-721KP. Version: 1.2 Felhasználói kézikönyv AR-721KP Version: 1.2 Tartalomjegyzék Oldal 1 Fő jellemzők --------------------------------- 1 2 Megjegyzés --------------------------------- 1 3 Panel jelzései ---------------------------------

Részletesebben

WPX típusú Alközpontok 1-3 fővonal, 8 mellék PROGRAMOZÓI KÓDOK ÖSSZESÍTÉSE

WPX típusú Alközpontok 1-3 fővonal, 8 mellék PROGRAMOZÓI KÓDOK ÖSSZESÍTÉSE WPX típusú Alközpontok 1-3 fővonal, 8 mellék PROGRAMOZÓI KÓDOK ÖSSZESÍTÉSE 1. a programozás során használt kódok összetétele: [parancs][érték][paraméter][lezárás] 2. hangjelzések elfogadott parancs esetén:

Részletesebben

Telepítői leírás. v2.8

Telepítői leírás. v2.8 Telepítői leírás v2.8 1. ISMERTETŐ Az infra sorompó pár áll egy adó (TX) oszlopból, ami modulált sugarakat bocsájt ki, és egy vevő (RX) oszlopból, ami veszi a modulált sugarakat egy vezetékes szinkron

Részletesebben

IDAXA-PiroSTOP. PIRINT PiroFlex Interfész. Terméklap

IDAXA-PiroSTOP. PIRINT PiroFlex Interfész. Terméklap IDAXA-PiroSTOP PIRINT PiroFlex Interfész Terméklap Hexium Kft. PIRINT Terméklap Rev 2 2 Tartalomjegyzék. ISMERTETŐ... 3 2. HARDVER... 4 2. LED... 5 2.2 KAPCSOLAT A VKGY GYŰRŰVEL... 6 2.3 CÍMBEÁLLÍTÁS...

Részletesebben

micron s e c u r i t y p r o d u c t s EzeProx proximity kártyaolvasó és kódbillentyűzet

micron s e c u r i t y p r o d u c t s EzeProx proximity kártyaolvasó és kódbillentyűzet micron s e c u r i t y p r o d u c t s EzeProx proximity kártyaolvasó és kódbillentyűzet Jellemzők - 500 kártya vagy kulcstartós kártya tanítható meg akár vegyesen is - 30 programozható, maximum 6 számjegyű

Részletesebben

TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder

TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder Használati útmutató 2011 BioDigit Ltd. Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az elektronikai és mechanikai

Részletesebben

SA 03 HEAD kétmotoros vezérlés

SA 03 HEAD kétmotoros vezérlés SA03 HEAD vezérlőegység oldal: 1 összes: 5 SA 03 HEAD kétmotoros vezérlés Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Beninca SA03 típusú vezérlőegységet választotta. A Beninca cég kínálatában található

Részletesebben

Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS. .pum N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200

Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS. .pum N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200 Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS.pUM N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200 Bevezetés A Panasonic hangposta rendszer (936 QDJ\ WHOMHVtWPpQ\&

Részletesebben

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN 0%+(/< Bozsonyi Károly INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN Matematikai-szociológiai értekezés* Addig nincs bizonyosság, amíg az ember nem alkalmazhatja valamelyik matematikai

Részletesebben

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László Életpálya-tervezés Doktori (PhD) tézisek Vincze László Veszprémi Egyetem Gazdálkodási- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Pénzügytan tanszék 2004 (O ]PpQ\HNKLSRWp]LVFpONLW ]pv Két-két évet töltöttem

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

SR mini PLC Modbus illesztő modul. Modul beállítása Bemeneti pontok kiosztása főmodul esetén Bemeneti pontok címkiosztása kiegészítő modul esetében

SR mini PLC Modbus illesztő modul. Modul beállítása Bemeneti pontok kiosztása főmodul esetén Bemeneti pontok címkiosztása kiegészítő modul esetében SR mini PLC Modbus illesztő modul Modul beállítása Bemeneti pontok kiosztása főmodul esetén Bemeneti pontok címkiosztása kiegészítő modul esetében Kimeneti pontok címkiosztása főmodul esetében, olvasásra

Részletesebben

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár JELENTÉS $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOLOOHWYHHJ\pELQWHJUiOWIHMOHV]WpVL J\HNNHO kapcsolatos nemzeti intézményi mechanizmusok vizsgálata c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

TELEPÍTÉSI LEÍRÁS. 1. Ábra 2. Ábra. 3. Ábra. 4. Ábra

TELEPÍTÉSI LEÍRÁS. 1. Ábra 2. Ábra. 3. Ábra. 4. Ábra TELEPÍTÉSI LEÍRÁS 1. Ábra 2. Ábra 3. Ábra 4. Ábra 5. Ábra 6. Ábra 7. Ábra TULAJDONSÁGOK Az SRC egy rádió adó/vevő rendszer élvédelem alkalmazásához vagy más biztonsági rendszerhez, ahol a kábelezés nem

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő. VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU. VDCU Leírás v1.0.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő. VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU. VDCU Leírás v1.0.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU VDCU Leírás v1.0.pdf Tartalomjegyzék 1 Készülék felépítése...3 2 Műszaki paraméterek...3 3 DIP kapcsolók beállítása...4

Részletesebben

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A az energiaellátás minőségi jellemzőinek mérésére szolgáló szabadon programozható készülék. Épületfelügyeleti rendszerben (BMS), valamint önállóan

Részletesebben

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH $]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH Kabdebó György )YiURVL2NWDWiVWHFKQROyJLDL. ]SRQW 0HJOHKHWVHQQDJ\RWPDUNROyQDNW&QLNHODGiVRPFtPHHJ\iOWDOiQQHPEL]WRVKRJ\D FtPEOV]iUPD]yYDODPHQQ\LHOYiUiVQDNPHJWXGRNIHOHOQL

Részletesebben

AIPHONE KVI. Telepítési és Használati útmutató. Szerelőkészlet Mennyiség Megnevezés A. Vandálbiztos, kültéri, fém kezelőegység

AIPHONE KVI. Telepítési és Használati útmutató. Szerelőkészlet Mennyiség Megnevezés A. Vandálbiztos, kültéri, fém kezelőegység AIPHONE 2004/06 változat KVI Típusszám:120130 Vandálbiztos, kültéri, fém kezelőegység Telepítési és Használati útmutató Szerelőkészlet Mennyiség Megnevezés A Ábra 1 TORX M4x10 csavar 1 TORX T20 kulcs 2

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

A LOGSYS GUI. Fehér Béla Raikovich Tamás, Laczkó Péter BME MIT FPGA laboratórium

A LOGSYS GUI. Fehér Béla Raikovich Tamás, Laczkó Péter BME MIT FPGA laboratórium BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK A LOGSYS GUI Fehér Béla Raikovich Tamás, Laczkó Péter BME MIT atórium

Részletesebben

FARFISA, FA/FC52 ELEKTRONIKUS KÓDZÁR

FARFISA, FA/FC52 ELEKTRONIKUS KÓDZÁR 1.oldal FARFISA, FA/FC52 ELEKTRONIKUS KÓDZÁR 2.oldal Az FC52 kódzárral két relét lehet működtetni a feltanított számkódok segítségével. Mindkét reléhez egyenként maximálisan 4 4 számkódot lehet felprogramozni.

Részletesebben

Felhasználói és Telepítői Kézikönyv AT 7070 Elektronikus vezérlő garázskapukhoz

Felhasználói és Telepítői Kézikönyv AT 7070 Elektronikus vezérlő garázskapukhoz ELETTRONIC DIVISION Felhasználói és Telepítői Kézikönyv AT 7070 Elektronikus vezérlő garázskapukhoz ALAPRAJZ RF CODE CLOSE OPEN PROG 1 2 3 4 ON 5 6 7 8 POWER 1 2 3 4 SLOW SPEED + TR1 + TR2 10 5 6 7 8 9

Részletesebben

VDCU használati utasítás

VDCU használati utasítás VDCU használati utasítás A VDCU a 2 vezetékes Futura Digital rendszerhez tervezett többfunkciós eszköz. 2 db CCTV kamera csatlakoztatható felhasználásával a rendszerhez, továbbá világítás vagy zárnyitás

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul. VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC. VDT-TPC Leírás v1.0.

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul. VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC. VDT-TPC Leírás v1.0. 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC VDT-TPC Leírás v1.0.pdf Bevezető Leírás: A VDT-TPC egy telefonos illesztő modul

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel HU Felhasználói és programozói leírás A kézikönyv tartalmára és a benne leírt berendezésre vonatkozóan a fejlesztő és gyártó fenntartja a változtatás jogát. A gyártó

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. 3DM860A típusú léptetőmotor meghajtó

Felhasználói kézikönyv. 3DM860A típusú léptetőmotor meghajtó Felhasználói kézikönyv 3DM860A típusú léptetőmotor meghajtó Bevezetés A 3DM860A egy új generációs léptetőmotor meghajtó, a 32 bites digitális jelfeldolgozásnak (DSP) köszönhetően, lépésvesztés lehetősége

Részletesebben

Dr. Oniga István DIGITÁLIS TECHNIKA 9

Dr. Oniga István DIGITÁLIS TECHNIKA 9 r. Oniga István IGITÁLIS TEHNIKA 9 Regiszterek A regiszterek több bites tárolók hálózata S-R, J-K,, vagy kapuzott tárolókból készülnek Fontosabb alkalmazások: adatok tárolása és adatmozgatás Funkcióik:

Részletesebben

Digitális technika (VIMIAA01) Laboratórium 9

Digitális technika (VIMIAA01) Laboratórium 9 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK Digitális technika (VIMIAA01) Laboratórium 9 Fehér Béla Raikovich Tamás,

Részletesebben

PMU Kezdı lépések. 6-0 Csatlakozás LG GLOFA-GM és SAMSUNG PLC-hez. 6-1 Kommunikáció LG PMU és LG GLOFA-GM7 / GM6 / GM4 között

PMU Kezdı lépések. 6-0 Csatlakozás LG GLOFA-GM és SAMSUNG PLC-hez. 6-1 Kommunikáció LG PMU és LG GLOFA-GM7 / GM6 / GM4 között -0 Csatlakozás LG GLOFA-GM és SAMSUNG PLC-hez -1 Kommunikáció LG PMU és LG GLOFA-GM / GM között -1-1 PLC programozó csatlakozója ( CPU loader port ) -1- PLC beépített C-NET csatlakozója (CPU C-net) -1-

Részletesebben

352*5$02= 6,87$6,7 6

352*5$02= 6,87$6,7 6 352*5$02= 6,87$6,7 6 1.x verzió Gyártó: NIVELCO Ipari Elektronika RT. H-1043 Budapest, Dugonics u. 11. Tel.: (36-1)-369-7575 Fax: (36-1)-369-8585 E-mail:nivelco@nivelco.com http://www.nivelco.com 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2 Telepítés A rendszer standard telepítése Eszköz leírása Eszköz mérete 4

Tartalomjegyzék. 2 Telepítés A rendszer standard telepítése Eszköz leírása Eszköz mérete 4 PL500 Tartalomjegyzék 1 Figyelmeztetések 2 2 Telepítés 3 2.1 A rendszer standard telepítése 3 2.2 Eszköz leírása 3 2.3 Eszköz mérete 4 2.4 Hajtómotor és fogasléc telepítése 4 2.5 Telepítés ellenőrzése

Részletesebben

VIDUE RXP2S220. Üzembe helyezési útmutató

VIDUE RXP2S220. Üzembe helyezési útmutató VIDUE RXP2S220 Üzembe helyezési útmutató TARTALOMJEGYZÉK PROGRAMOZÁS... 3 JELLEMZŐK... 3 A MONOSTABIL FUNKCIÓ PROGRAMOZÁSA... 3 AZ IDŐZÍTÉS FUNKCIÓ PROGRAMOZÁSA AZ ELSŐ CSATORNÁN... 4 AZ IDŐZÍTÉS FUNKCIÓ

Részletesebben

INVERSE MULTIPLEXER RACK

INVERSE MULTIPLEXER RACK SP 7505 Tartalomjegyzék...1 Általános ismertetés...2 Követelmények...2 Felépítése és működése...3 Beállítások...3 Felügyelet...3 Csatlakozók...3 Kijelzők...3 Műszaki adatok:...4 G703 felület:...4 LAN felület:...4

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. 3DM2280A típusú léptetőmotor meghajtó

Felhasználói kézikönyv. 3DM2280A típusú léptetőmotor meghajtó Felhasználói kézikönyv 3DM2280A típusú léptetőmotor meghajtó Bevezetés A 3DM2280A egy új generációs léptetőmotor meghajtó, a 32 bites digitális jelfeldolgozásnak (DSP) köszönhetően, lépésvesztés lehetősége

Részletesebben

JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel

JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel 1 JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel Felszerelési javaslat: JIM garázskapu mozgató szett 2 Technikai adatok: JM.3 JM.4 Tápfeszültség: 230Vac 230Vac Motor: 24Vdc 24Vdc Teljesítmény:

Részletesebben

JIM garázskapu mozgató szett JIM. JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel

JIM garázskapu mozgató szett JIM. JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel 1 JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel Felszerelési javaslat: JIM garázskapu mozgató szett 2 Technikai adatok: JM.3 JM.4 Tápfeszültség: 230Vac 230Vac Motor: 24Vdc 24Vdc Teljesítmény:

Részletesebben

LOGSYS LOGSYS LCD KIJELZŐ MODUL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. 2010. november 8. Verzió 1.0. http://logsys.mit.bme.hu

LOGSYS LOGSYS LCD KIJELZŐ MODUL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. 2010. november 8. Verzió 1.0. http://logsys.mit.bme.hu LOGSYS LCD KIJELZŐ MODUL FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 2010. november 8. Verzió 1.0 http://logsys.mit.bme.hu Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 1 2 Kommunikációs interfész... 2 3 Memóriák az LCD vezérlőben... 3 3.1

Részletesebben

AF 4073-1. 5 hangú kód adó-vevő. Fő jellemzők:

AF 4073-1. 5 hangú kód adó-vevő. Fő jellemzők: AF 4073-1 5 hangú kód adó-vevő Fő jellemzők: SELECT 5 jelzések küldése - billentyüzeten beirt 5 hangú szekvencia küldése - szekvencia küldés 9 db programozható hivó-memória egyikéből - REDIAL funkció egy

Részletesebben

Moduláris USB billentyűzet emulátor

Moduláris USB billentyűzet emulátor Moduláris USB billentyűzet emulátor Használati és programozási leírás 2016. április Ismertető A modul alkalmas általános célú HID eszközként a számítógéphez csatlakoztatva szabványos billentyűzet emulációjára.

Részletesebben

Számítógép felépítése

Számítógép felépítése Alaplap, processzor Számítógép felépítése Az alaplap A számítógép teljesítményét alapvetően a CPU és belső busz sebessége (a belső kommunikáció sebessége), a memória mérete és típusa, a merevlemez sebessége

Részletesebben

KÓDOLÁSTECHNIKA PZH. 2006. december 18.

KÓDOLÁSTECHNIKA PZH. 2006. december 18. KÓDOLÁSTECHNIKA PZH 2006. december 18. 1. Hibajavító kódolást tekintünk. Egy lineáris bináris blokk kód generátormátrixa G 10110 01101 a.) Adja meg a kód kódszavait és paramétereit (n, k,d). (3 p) b.)

Részletesebben

Poolcontroller. Felhasználói leírás

Poolcontroller. Felhasználói leírás Poolcontroller Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu

Részletesebben

KeyLock-23 Digitális kódzár 2 kimenettel, 3 bemenettel

KeyLock-23 Digitális kódzár 2 kimenettel, 3 bemenettel KeyLock-23 Digitális kódzár 2 kimenettel, 3 bemenettel HU Felhasználói és programozói leírás A kézikönyv tartalmára és a benne leírt berendezésre vonatkozóan a fejlesztő és gyártó fenntartja a változtatás

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG DVD-611/XEH http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379531

Az Ön kézikönyve SAMSUNG DVD-611/XEH http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379531 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Használati útmutató a HPB1 3.5, HPB1 4.0, HPB2 3.5, HPB2 4.0, HPB4 4.0 HPB5 3.5, HPB5 4.0, HPB6 WFS riasztókhoz

Használati útmutató a HPB1 3.5, HPB1 4.0, HPB2 3.5, HPB2 4.0, HPB4 4.0 HPB5 3.5, HPB5 4.0, HPB6 WFS riasztókhoz Használati útmutató a HPB1 3.5, HPB1 4.0, HPB2 3.5, HPB2 4.0, HPB4 4.0 HPB5 3.5, HPB5 4.0, HPB6 WFS riasztókhoz FORGALMAZÓ SETECH Meta Hungária Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 130. Tel/fax: 06 1 206-1881

Részletesebben

PASSO KÓD TASZTATÚRA

PASSO KÓD TASZTATÚRA s PASSO KÓD TASZTATÚRA ADATOK A PASSO egy digitális kód tasztatúra ami aktiválja a reléket egy 1-8 számjegyű kóddal. Használata ideális olyan helyekre ahol fontos a biztonság, viszont nem kell távirányítót

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Procontrol RFP-3. Műszaki adatlap. Rádiótransceiver / kontroller 433 vagy 868 MHz-re, felcsavarható SMA gumiantennával. Verzió: 4.1 2007.12.

Procontrol RFP-3. Műszaki adatlap. Rádiótransceiver / kontroller 433 vagy 868 MHz-re, felcsavarható SMA gumiantennával. Verzió: 4.1 2007.12. Procontrol RFP-3 Rádiótransceiver / kontroller 433 vagy 868 MHz-re, felcsavarható SMA gumiantennával Műszaki adatlap Verzió: 4.1 2007.12.21 1/6 Tartalomjegyzék RFP-3... 3 Rádiótransceiver / kontroller

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Telefonhívó egység VDT TPS. VDT-TPS Leírás v1.0.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Telefonhívó egység VDT TPS. VDT-TPS Leírás v1.0.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonhívó egység VDT TPS VDT-TPS Leírás v1.0.pdf Tartalom 1 Ismertető... 3 2 Telefonhívó egység leírása... 3 3 Rögzítés... 4 4 Konfiguráció... 4 4.1 A VDT-TPS LEDek és

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

Funkciók: Kétkörös, 3 vezetékes ütésérzékelő. (Gyenge ütés 9 figyelmeztető csipogás, erős behatás 30 másodperc szirénázás) Központizár vezérlő

Funkciók: Kétkörös, 3 vezetékes ütésérzékelő. (Gyenge ütés 9 figyelmeztető csipogás, erős behatás 30 másodperc szirénázás) Központizár vezérlő Funkciók: Kétkörös, 3 vezetékes ütésérzékelő. (Gyenge ütés 9 figyelmeztető csipogás, erős behatás 30 másodperc szirénázás) Központizár vezérlő kimenet (külső CPL relé nélkül) Állandó távirányított Zárás/Nyitás

Részletesebben