Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930"

Átírás

1 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92) FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete Könyvtárának online szakdolgozat-archívumából származik. A szerzi és egyéb jogok a dokumentum szerzjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerz vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak a felels azért, hogy ennek a dokumentumnak az elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzi jogait. Az archívum üzemelteti fenntartják maguknak azt a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetségét illeten, akkor töröljék azt az online szakdolgozattár állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthet, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerz/tulajdonos engedélyét kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia. A szakdolgozat szerzje a dokumentumra vonatkozóan az alábbi felhasználási engedély-nyilatkozatot tette: Alulírott, a Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete végzs hallgatója kijelentem, hogy fent nevezett oktatási intézmény, oktatási és tudományos, non-profit célokra számítógépes hálózaton (pl. interneten) vagy egyéb számítógépes adathordozón közzéteheti az intézménynél benyújtott szakdolgozatomat. Jelen nyilatkozat a hatályos szerzi jogszabályok értelmében nem kizárólagos, idtartamra nem korlátozott felhasználási engedély. A felhasználás, terjesztés a kutatást végz felhasználók számára, magáncélra ideértve a másolatkészítés lehetségét is - történhet úgy, hogy az a felhasználó(k) jövedelemszerzése vagy jövedelemfokozása célját közvetve sem szolgálhatja és nem-kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz is csak változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. A szerzi és tulajdonosi jogok, valamint az üzleti célú felhasználási lehetségek továbbra is fent nevezett szerzt illetik. Hozzájárulok, hogy azonos feltételekkel a fenti felhasználási, terjesztési jogokat az oktatási intézmény harmadik személyre elssorban az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárára ruházhassa át. Kijelentem, hogy nyilatkozatommal csak saját valós jogaimat gyakoroltam, így ez a gesztusom mások jogviszonyát és érdekeit nem csorbítja szakdolgozatommal kapcsolatban.

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FISKOLAI KAR A számviteli politika kialakítása és érvényesítése a Pápai Hús Rt-nél Küls szakmai konzulens: Kiss Zoltánné Operatív konzulens: dr. Vörös Miklós Németh Judit Nappali tagozat Számvitel szak Vállalkozási szakirány 2003

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 1 2. A Pápai Hús Rt. bemutatása 2.1. A Pápai Hús Rt. rövid története A Pápai Hús Rt. tevékenységi körei A Pápai Hús Rt. szervezeti felépítése A Pápai Hús Rt. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének rövid bemutatása 9 3. A számviteli politika általános bemutatása A Pápai Hús Rt-nél alkalmazott számviteli politika 3.1. A számviteli politika tartalma, elírásai, módszerei a számviteli törvény elírásai szerint A Pápai Hús Rt. által alkalmazott számviteli politika bemutatása A Pápai Hús Rt-nél alkalmazott számviteli politikát alátámasztó szabályzatok bemutatása a számviteli törvény el>írásai szerint 4.1. A számlarend összeállítása és az azt alátámasztó bizonylati rend bemutatása A számlarend összeállítása Bizonylati rend bemutatása Az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata Az eszközök és források értékelési szabályzata Önköltség-számítási szabályzat Pénzkezelési szabályzat Selejtezési szabályzat Iratkezelési és irattárolási szabályzat A vezeti információs rendszernek a döntés-elkészítéssel való kapcsolata 55 Értékelés, javaslatok 58 Irodalomjegyzék 61 Mellékletjegyzék 62

4 1. Bevezetés Diplomamunkám a számviteli politikáról, annak gazdálkodásra gyakorolt hatásáról szól. Véleményem szerint a számvitel a legalkalmasabb arra, hogy egy vállalkozás tevékenységét a legjobban és legátfogóbban bemutassa. Képet ad a vállalkozás nagyságáról, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetér#l, könyvelési, vezetési, nyilvántartási rendjér#l. A számvitelnek a gazdaságban meghatározó szerepe van, nélkülözhetetlen információkat hordoz, mással nem pótolható. A számvitel lényege nem csak az, hogy tükrözze a tényleges vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetet, hanem segítse feltárni és megoldani a problémákat is. Olyan információs bázissá kell, hogy váljon, hogy megalapozza és alátámassza a vezet#i döntéseket. A Pápai Hús Rt-nél, Magyarország egyik legnagyobb húsipari vállalkozásánál írom a diplomamunkámat. A társaság méreteit, foglalkoztatott létszámát tekintve is Pápa város legnagyobb vállalkozása. Több mint 100 éves múltra tekint vissza fejl#désének története. A vállalkozás nagysága, széles tevékenységi köre lehet#séget ad arra, hogy a számviteli politika minden területét kell# mélységben és jól áttekinthet#en megismerjük. A vállalkozás számviteli politikájának bemutatása az éves beszámolón keresztül segíti az üzleti partnereket és más felhasználókat az adatok megértésében és azok hasznosításában. Azért ezt a társaságot választottam, mert volt szerencsém a nyári szakmai gyakorlatomat is a Pápai Hús Rt-nél eltölteni, mely alatt betekintést nyerhettem a vállalkozás m0ködésébe. Emellett úgy érzem a társaság dolgozói segít#készségének köszönhet#en lehet#ségem van a vállalkozás mélyebb szint0 megismerésére, amely a diplomamunkám elkészítéséhez elengedhetetlenül szükséges. A számvitel fontos jelent#ség0, ezt tükrözi kialakulásának ideje és története is. A mai értelemben vett számvitel kialakulása hosszú múltra tekint vissza. Már Hamurabi asszír király (i.e. 2200) törvényobeliszkjében is találtak a könyvvezetésre utaló nyomot. A kett#s könyvvitelt el#ször Fra Luca Pacioli írta le és rendszerezte 1494-ben megjelent m0vében. ;t nevezik a kett#s könyvvitel atyjának. A kereskedelmi tevékenységet szolgáló, úgynevezett forgalmi könyvvitel a XVIII. század végéig kielégítette a számvitellel kapcsolatos elvárásokat. A magyar számviteli 1

5 szabályozás az 1723-as kereskedelmi törvénnyel kezd#dött, el#írta a keresked#k részére az üzleti könyvek szabályszer0 vezetését ben már kitértek az üzleti könyvek vezetésének módjára, a mérleg és leltár készítését kötelez#vé tették es évek elején német tapasztalatok el#térbe helyezésével megkezd#dött a számvitel egységesítése. Ez a munka egy mélyreható szabályozást és egy kötelez# számlakeret kidolgozását célozta meg ben teljesedett ki a számviteli rendszer szabályozása, ekkor már megjelentek a mérlegbeszámoló tartalmára vonatkozó szabályok, el#írások. A számviteli törvény megalkotásánál a törvényalkotók számos nemzetközi standardot vettek figyelembe. A magyar számviteli rendszer korszer0sítésére évi XVIII. törvénnyel került sor, ami figyelembe veszi a magyar sajátosságokat évi CVIII. törvény az összevont konszolidált beszámoló készítésének szabályaival egészítette ki. A számvitellel szembeni alapvet# követelmény a megbízható és valós összkép biztosítása. A magyar számviteli szabályozás az EU számviteli irányelveiben megfogalmazottaknál részletesebb tagolást ír el#. Vannak eltérések, de azok nem számottev#ek, inkább technikai jelleg0ek ban Brüsszelben az EU-hoz való csatlakozásunk felülvizsgálata során átvilágították a számviteli szabályozásunkat is. A tárgyaláson elismerték törekvéseinket, és indokoltnak tartottak néhány tartalmi, formai változást. Ezért került sor január 1-i hatálybalépéssel az XVIII. számviteli törvény újrakodifikálására. Ez tulajdonképpen nem egy új törvény, mert a törvény célja, és hatálya nem változott. A számviteli politika a nemzetközi számviteli standardok tanulmányozásakor került be a hazai számviteli fogalmak közé. A számviteli politika a számviteli törvény el#írásainak gyakorlati végrehajtásához szükséges módszerek és eljárások összessége, amely a vállalkozás adottságainak, körülményeinek leginkább megfelel# számviteli rendszer kialakítását kell, hogy megalapozza. A számviteli politika célja tehát, hogy a vállalkozásnál olyan számviteli rendszert m0ködtessen, ami alapján megbízható és valós információkat tartalmazó beszámoló állítható össze, és amely megfelel# információkat szolgáltat a vezet#i döntések meghozatalához. Diplomamunkám magába foglalja a Pápai Hús Rt. bemutatását, a számviteli politika és a hozzá kapcsolódó szabályzatok általános megismertetését, és a társaságnál alkalmazott formájának szemléltetését. 2

6 2. A Pápai Hús Rt. bemutatása 2.1.A Pápai Hús Rt. rövid története Pápa a Kisalföldön található barokk stílusú kisváros. Vállalkozásai közül kiemelkedik a Pápai Hús Rt., mely a magyar húsipar egyik legjelent#sebb és nagy hagyományokkal rendelkez# képvisel#je. A XX. század elején a város vezet#it a közellátási és állategészségügyi követelmények szigorodása arra késztették, hogy egy ellen#rizhet# közvágóhídon történjen azon állatok vágása, melyek húsát a hentesek a lakosság részére értékesítettek. A városi közvágóhíd létesítése 1913-ban fejez#dött be. Sertés, marha és birka vágása mellett az alapítást követ# években készítménygyártást még nem folytattak ban a belga és kanadai érdekeltség0 Poels és Társa cég vette bérbe a vágóhidat, és a vállalkozás tevékenységi köre tovább b#vült a bacongyártással ben egy dobozolt sonka gyártó üzem kialakítása kezd#dött meg. A fejl#dés következ# lépcs#foka a konzervek sterilizálással történ# tartósításának kidolgozása volt ben, mint minden magánvállalkozást, a Poels és Társa céget is államosították. Így jött létre a Pápai Húsipari Vállalat. A társaság f# feladata a lakosság igényeinek maximális kielégítése minimális alapanyag felhasználással tól újabb fejl#dést jelentett az export feltételeket is kielégít# dobozsonka gyártó üzem építése ban a pápai, a veszprémi és a keszthelyi húsipari társaságok összevonásával létrejött a Veszprém Megyei Húsipari Vállalat pápai központtal ben került sor az állatforgalmi és húsipari vállalatok egységes összevonására. Ennek eredményeként január 1-t#l a Mez#gazdasági és Élelmezésügyi Miniszter kombináttá nyilvánította a vállalkozást. Az 1980-as években a piaci igényekre reagálva a vállalkozás megkezdte a csomagolástechnikában magasabb szintet jelent# fóliás termékek gyártását ben helyezték üzembe az új marhavágóhidat, amely a szigorú bel- és külföldi állategészségügyi el#írásoknak minden tekintetben megfelelt. Ebben az évben megsz0nt a tröszt, ett#l kezd#d#en önálló kereskedelmi joggal rendelkezik a cég. 3

7 1992. október 1-t#l a kombinát részvénytársasággá alakult át és a Pápai Hús Rt. elnevezést kapta. Ekkor a társaság tulajdonosa 97%-ban az Állami Vagyonügynökség, 3%-ban a Pápai Városi Önkormányzat lett ban privatizálásra került sor, az ÁPV Rt. értékesítette a részvények 76%-át. A Pápai Hús Rt. csak a legszigorúbb feltételek biztosítása mellett maradhat versenyképes a hazai és a világpiacon. Az iparágon belül Magyarországon a Pápai Hús Rt. kapta meg els#ként az MSZ EN ISO 9001 tanúsítványt. Röviddel ezután kidolgozta a HACCP (élelmiszer biztonsági) és az SSOP (takarítás, fert#tlenítés) rendszereket is. A vállalkozás 1999-ben csatlakozott az FVM Agrármarketing Centrum Kht. magyar agrár termékek értékesítésének programjához. 9 termék nyerte el a tanúsító védjegy használatát, úgy, mint KIVÁLÓ MAGYAR ÉLELMISZER. A vállalkozás jelenleg a rendelkezésre álló munkaer# ellátottságával, technológiai berendezéseivel és beszerzési illetve értékesítési piacaival a külpiacon és Magyarországon tartósan tudja tartani a pozícióját. A társaság tevékenységét több telephelyen végzi, és több városban vannak fióktelepei, így például Budapesten, Veszprémben, Tapolcán és Zircen. Az EU csatlakozás feltételeink a társaság megfelel, hiszen a belföldi illetve az export higiéniai feltételek már jelenleg is ezen a szinten állnak. A felkészülés valamennyi feltételét folyamatosan figyelemmel kíséri, mind a hazai illetve az EU-s pályázatok lehet#ségeivel élve. 1.sz. ábra A Pápai Hús Rt. tulajdonosi szerkezete 9,27% 7,17% Iványi és Társai Kft. 24,55% 59,01% International Bullion Executive Pension Scheme SOVEREIGN International Investment LTD Egyéb belföldi természetes személy 4

8 A Pápai Hús Rt. az Iványi és Társai Kft. magas tulajdoni részesedésének köszönhet#en leányvállalat, azonban anyavállalat is egyben, mert 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik a Pápa-Pig Kft-b#l és a Pápa-Ser Kft-b#l. Mindemellett 41%-os tulajdoni részarányának köszönhet#en a Pig-Coop Kft. társult vállalkozása, a Sertéstenyészt# és Hizlaló Bt-vel pedig egyéb részesedési viszonyban áll a társaság a 2001-es adatok alapján Pápai Hús Rt. tevékenységi körei Vágóállatok felvásárlása, belföldi és export célú forgalmazása Húsipari tevékenység: vágás, hús- és szalonna feldolgozás, húskészítmény és húskonzerv gyártása, zsírolvasztás, h0t#házi tárolás Tartósítóipari tevékenység (húskonzervgyártás) Tehergépjárm0vek üzemeltetése, javítása, karbantartása Élelmiszer nagy- és kiskereskedelmi tevékenység, húsboltok üzemeltetése Külkereskedelmi f#vállalkozói, képviseleti, ügynöki tevékenység Raktározás, tárolás, szállítás Termeltetés, felvásárlás Az él#sertés piacán jelent#s változások zajlottak le az elmúlt id#szakban. A felvásárolt állatok mennyisége csökkent, ugyanakkor a felvásárlási ár drasztikusan emelkedett. További problémát okozott az árak széles határok közötti mozgása és a kínálat egyenetlensége. A sertéshiánnyal párhuzamosan drasztikusan emelkedtek a felvásárlási árak. A Pápai Hús Rt a saját tenyészt# telepei és a viszonylag stabil partnerei miatt nem kényszerült minden esetben a legmagasabb árak megfizetésére. A felvásárlási árak egy rövid id#szaktól eltekintve lényegesen meghaladták a nyugat-európai felvásárlási árakat. A szarvasmarha felvásárlás és feldolgozás a társaság életében nem játszik jelent#s szerepet. 5

9 Termelés A termelés irányítás legfontosabb feladata, hogy a kereskedelmi igényeknek megfelel#en szervezze meg a gyártási folyamatokat. Teremtse meg az összhangot a feldolgozás különböz# területei között, és használja ki optimálisan a tárolókapacitásokat. Az elmúlt id#szakban a Pápai Hús Rt. a véd#gázas csomagolású szeletelt termékkel valamint néhány teljesen új termékkel jelent meg a piacon, ilyen például az Esterházy termékcsalád. Emellett elkezd#dött a só szegény termékek, valamint a grill termékek fejlesztése is. Belföldi értékesítés A belföldi értékesítést kedvez#tlen hatások befolyásolják, melyek egyrészt a kereskedelmi láncok egymással vívott versenyének származékos hatásából, másrészt a kereskedelem feldolgozóval szembeni er#fölényéb#l, harmadrészt a hazai sertéshús és marhahús fogyasztás jelent#s visszaeséséb#l következnek. Ebben a piaci környezetben a Pápai Hús Rt. értékesítési mennyisége csökkent. A visszaesés egyrészt a viszonylag magas árak, másrészt a konkurens gyártók növekedésének következménye. A Pápai Hús Rt legjelent#sebb partnerei közé sorolhatók a következ#k: Csemege-Match Rt., METRO Kft., CBA Kft., Auchan Magyarország Kft., Spar Kft., Cora+Profi Kft., Penny Market Kft., Tesco-Globál Rt., Plusz Élelmiszer Diszkont Kft., Csopak Rt.. A társaság kiemelt nagy vev#inek forgalma emelkedett. Az értékesítés vev#nkénti szerkezete mellett a területi megoszlásban is voltak változások, de nem kardinálisak. Az áruházláncok, szupermarketek fokozatos terjedésének következtében emelkedett a távoli megyék forgalma, els#sorban Veszprém megye rovására. Exportértékesítés Az exportértékesítés piaci feltételeit ellentmondások jellemezik. A piaci kereslet az elmúlt id#szakban szinte végig kedvez# volt. Ezzel szemben az export jövedelmez#sége romlott, mely az exporttámogatások csökkenése, kései megjelenése, a hazai fizet#eszköz sávszélesítése, valamint a hazai sertésárak egész éven át tartó magas szintje miatt következett be. Kedvez#tlenül érintette a társaságot a Forint lebegtetési sávjának jelent#s szélesítése. Az árfolyamok csökkenése közvetlen hatást gyakorolt a társaság árbevételére, de voltak 6

10 közvetett hatásai is. Egyrészt megn#tt az exportértékesítés eredményességének kockázata, másrészt megn#tt az exportvev#i kintlév#ség árfolyamkockázata. A Pápai Hús Rt. több országba értékesíti termékeit, jelent#s partnerei például USA, Spanyolország, Németország, Svédország, Franciaország, Olaszország. Emellett kiemelend# Japán és Dél-Korea is, melyek egyre nagyobb súlyt képviselnek a társaság export értékesítési árbevételéb#l. A termelés m0szaki feltételeinek biztosítása Beruházás, fejlesztés A Pápai Hús Rt. m0szaki tevékenységének legfontosabb feladata, hogy a termelés m0szaki feltételeit folyamatosan biztosítsa, a termelés és az egyéb területek fejlesztési igényét kielégítse. Ennek érdekében a vállalat folyamatos beruházásokat, fejlesztéseket hajt végre. Üzemfenntartás A Pápai Hús Rt. saját karbantartói által végzett üzemfenntartási tevékenységét szervezetileg önálló TMK egységek végzik. Az idegen fenntartási munkákat dönt#en állandó partnerek végzik el. Szállítási, járm0javítási tevékenység A Pápai Hús Rt. a beszerzésekkel és az értékesítésekkel kapcsolatos szállítási tevékenység legnagyobb részét saját gépkocsi parkjával végzi. A társaság szállítási tevékenységéb#l, valamint az egyes szállítási módozatok speciális jellegéb#l adódóan a gépjárm0 állomány összetétele sokrét0. Környezetvédelem a Pápai Hús Rt-nél A környezetvédelmi el#írások betartása a társaság m0ködési alapfeltétele. Az Európai Unióban érvényes jogi szabályozás átvételével a feladatok fokozatosan n#nek a jöv#ben. A szigorodó jogi szabályozás határid#s feladatainak elvégzése jelent#s mértékben emelheti a költségeket. A társaság min#ségbiztosítási politikájának szerves részét képezi az ISO

11 2.3. A Pápai Hús Rt. szervezeti felépítése A Pápai Hús Rt. szervezeti felépítése megfelel a társasági törvényben el#írt szabályzásoknak. A társaság rendelkezik a legf#bb döntéshozó szervvel, közgy0léssel, igazgatósággal, stb. A közgy0lés a Részvénytársaság legf#bb szerve, amely a részvényesek összességéb#l áll. Az alapító okirat tartalmazza m0ködési rendjét. Állandó meghívottai a felügyel# bizottság elnöke, a könyvvizsgáló és a közgy0lés tagjai. Az igazgatóság a Társaság ügyvezet# szerve, ügyrendjét maga állapítja meg. A vezérigazgató áll a társaság élén. Irányítja és ellen#rzi a vállalkozás napi munkáját. Az igazgatóságok feladatai: Termeltetési, felvásárlási igazgatóság: hatáskörébe tartozik a felvásárlással, termeltetéssel kapcsolatos teend#k vizsgálata, az él#állat felvásárlás alapfeltételeinek a megteremtése, elegend# él#állat mennyiség biztosítása a termeléshez, a min#sítéshez kapcsolódó intézkedések. Termelési igazgatóság: feladata a termel# üzemek termelési feladataival összefügg# tevékenységek, anyagbeszerzési, termelési feladatok meghatározása. Gyártmánytechnológiai eljárások bevezetésének elbírálása. Kereskedelmi igazgatóság: gondoskodik az értékesítési feladatok meghatározásáról, szállítási szerz#dések meglétér#l, a társaság tulajdonában lév# húsboltok üzemeltetésének hatékonyságáról. M0szaki f#mérnökség: gondoskodik a beruházási, fenntartási tevékenységek elvégzésér#l, a vállalkozás m0szaki színvonalának fejlesztésér#l, fenntartásáról, karbantartásáról. Gazdasági igazgatóság: irányítja a vállalkozás gazdasági, számviteli, pénzforgalmi tevékenységét, gondoskodik a számviteli törvény alapelveinek érvényesítésér#l, a beszámolási rendszer m0ködésér#l, a társaság eredményének alakulásáról. 8

12 Könyvvizsgálat A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a vállalkozás által az üzleti évr#l készített éves beszámoló a számviteli törvény el#írásai szerint készült, és ennek megfelel#en megbízható és valós képet ad a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetér#l, a m0ködés eredményér#l. A vállalkozás kötelez# könyvvizsgálati kötelezettségének eleget tesz A Pápai Hús Rt. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének rövid bemutatása A társaság a számviteli törvényben el#írt, kett#s könyvvezetéssel alátámasztott éves beszámolót köteles készíteni. Ezt alátámasztják a következ# adatok: 1.sz. táblázat A társaság éves beszámoló készítési kötelezettségét alátámasztó adatok Mérleg fösszeg eFt eFt eFt Éves nettó árbevétel eFt eFt eFt Tárgyévben fogl. átl. létsz. 1558f 1567f 1464f A Pápai Hús Rt. éves beszámolója tartalmaz minden eszközt, kötelezettséget, saját t#két, céltartalékot, és minden olyan bevételt és ráfordítást, ami a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetében változást okoz. A vállalkozás valós helyzete minden évben megfelel#en bemutatásra kerül. Az éves beszámolóban szerepl# adatok alapján számos mutató szolgálhat a vállalkozás helyzetének elemzésére. A következ#kben a társaság gazdálkodásának bemutatása néhány jellemz# gazdasági számadat illetve mutató segítségével történik. A Pápai Hús Rt. nagy eszköz és forrás állománnyal rendelkezik. Saját t#ke állománya meghaladja a 3 milliárdot, eszközállománya pedig befektetett eszközök esetében közel 2,5 milliárd forint, forgóeszközök esetében pedig több mint 4 milliárd forintot tesz ki. 9

13 A társaság vagyoni helyzetének bemutatása A jobb szemléltetés érdekében következzék a eszköz- ill. forrásstruktúra vizsgálata. 2.sz. táblázat A Pápai Hús Rt. vagyoni helyzetére vonatkozó f%bb mutatók Megnevezés Me XII XII XII.31. Tartósan befektetett eszközök aránya % 37,8 37,5 35,1 Tartósan befektetett eszközök fedezettsége % 133,9 129,2 139,3 Tárgyi eszközök aránya % 30,8 30,5 28,4 Tárgyi eszközök fedezettsége % 164,7 158,6 172,3 Forgóeszközök aránya % 58,3 62,0 63,2 Készletek aránya (a forgóeszk. belül) % 24,0 19,8 19,1 Követelések aránya (a forgóeszk. b.) % 71,9 74,3 70,4 Eszközök fordulatszáma 2,7 2,9 3,1 Saját t#ke aránya % 50,7 48,5 48,9 Idegen t#ke aránya % 48,4 50,3 50,6 Saját t#ke növekedési mutató 2,7 2,9 3,1 A Pápai Hús Rt-nél a vizsgált két id#szakban a tartósan lekötött eszközök aránya csökkent, ami nem mondható kedvez#nek, azért sem, mert az országos átlagtól (60-70%) elmarad. A befektetett eszközökön belül nagy súlyt képez# tárgyi eszközök aránya is csökkent. A forgóeszközök aránya a vizsgált id#szakok folyamán növekedett, értéke az országos átlag felett van. Kedvez# hatásként jelentkezik azonban a készletek arányának csökkenése, hiszen a vev#állomány növekedése a likviditási helyzetre pozitívan hat. A követeléseknek a forgóeszközökön belüli nagy részaránya kisebb változásokkal végig jellemz# volt. 10

14 2.sz. ábra Az egyes eszközcsoportok megoszlása a vizsgált három évben 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Aktív id#beli elhatárolások Forgóeszközök Befektetett eszközök A vagyonfedezet mutató els# id#szakban csökkent, a második id#szakban n#tt, de mindvégig 100% volt, így a saját t#ke mindvégig 100% felett nyújtott fedezetet a befektetett eszközökre, azokon belül a tárgyi eszközökre is. A tárgyi eszközök fedezettsége mutató is hasonlóan alakult, mindegyik id#szakban 150% felett volt, ami kedvez#nek mondható és stabil anyagi helyzetre utal. Az eszközök fordulatszáma mutató azt jelzi, hogy az eszközök értéke az árbevételben hányszor fordul meg. A mutató akkor jó, ha 1 felett van. A társaságnál a mutató értéke jóval magasabb, ami kedvez#nek mondható. A növekedés oka, hogy az árbevétel növekedése az eszközállomány növekedésénél nagyobb mérték0 volt. A saját t#ke aránya mutató az els# id#szakban csökkenést, majd kisebb mérték0 emelkedést mutat, utalva a t#keer#sségre. A mutató értéke mindegyik évben elmarad a kedvez#nek mondható 70% körüli értékt#l. Azonban a saját t#ke növekedési mutató értéke mindvégig jócskán 1 fölötti volt, ami stabil, kedvez# helyzetre utal. Az idegen t#ke aránya a vizsgált id#szakokban növekv# tendenciát mutat, ami nem mondható jónak, azért sem mert a 30%-os kedvez# értéket meghaladja. 11

15 3.sz. ábra Az egyes forráscsoportok megoszlása a vizsgált három évben 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Passzív id#beli elhatárolások Céltartalékok Idegen t#ke Saját t#ke A társaság pénzügyi helyzetének bemutatása A következ#kben néhány, a vállalkozás pénzügyi-likviditási helyzetére vonatkozó fontosabb mutató kerül ismertetésre. 3.sz. táblázat A Pápai Hús Rt. pénzügyi helyzetére vonatkozó f%bb mutatók Mutató megnevezése Me XII XII XII.31. Általános likviditási mutató 1,2 1,2 1,3 Hitelfedezettségi mutató % 87,1 91,8 88,1 Eladósodottság mértéke % 104,7 96,2 96,5 Nettó eladósodottság % 12,8 9,0 12,5 Az általános likviditási mutató azt fejezi ki, hogy az egész forgóeszköz állomány mekkora fedezetet nyújt az összes kötelezettségre. A mutató értéke a társaságnál a vizsgált három év folyamán kedvez#en alakult, mivel mindvégig 1 felett volt. A mutató nem nyújt valós képet a társaság pillanatnyi pénzügyi helyzetér#l, csak általános következtetések levonására alkalmas. 12

16 A hitelfedezettségi mutató kifejezi, hogy a vállalkozás adósai mennyiben tudják fedezni a rövid lejáratú kötelezettségeket. A társaságnál megfigyelhet#, hogy bár a társaság jelent#s követelésállománnyal rendelkezik, de a követelések a vizsgált három évben nem fedezik teljes egészében a rövid lejáratú kötelezettségeket. Az eladósodottság mértéke a vállalkozás megítélésében fontos szerepet játszik. A mutató kifejezi, hogy a saját forrás milyen mértékben nyújt fedezetet a kötelezettségekre. Kedvez#, ha a mutató értéke % körül mozog. A társaságnál a mutató értéke ett#l jócskán elmarad, átlagosan 100% körül mozog, ezért ezen a vállalkozásnak meg kell próbálnia javítania. A nettó eladósodottság mértéke azt jelzi, hogy a kintlév#ségekkel csökkentett kötelezettségek hány százalékát teszik ki a saját t#kének. Ez feltételezi, hogy a követelések pénzügyileg el#bb realizálódnak, mint a kötelezettségek. Az országos átlag 20% körül alakul. A vállalkozás a vizsgált id#szakokban végig átlag alatt tudott maradni, ami kedvez#nek mondható. A társaság jövedelmi helyzetének bemutatása A továbbiakban következzen a társaság jövedelemtermel# képességének bemutatása néhány fontosabb mutató segítségével. 4.sz. táblázat A Pápai Hús Rt. jövedelmi helyzetére vonatkozó f%bb mutatók Megnevezés Me XII XII XII. 31. Árbevétel arányos jövedelmez#ség Ft 3,5 4,4 2,8 T#kearányos jövedelmez#ség Ft 18,4 26,8 17,8 Eszköz arányos jövedelmez#ség Ft 9,3 13,0 8,7 Bérarányos jövedelmez#ség Ft 40,8 55,5 36,0 13

17 Az árbevétel arányos jövedelmez#ség az alaptevékenység jövedelmez#ségét mutatja. A társaságnál a mutató értéke mindhárom évben az élelmiszeripari átlag körül (3-5) alakult, de 2001-re egy nagyobb mérték0 csökkenés figyelhet# meg. A t#kearányos jövedelmez#ség megmutatja, hogy egységnyi saját t#ke mennyi üzleti tevékenység eredményének létrehozásához járult hozzá. Az els# id#szakban kedvez# növekedés jellemezte a mutatót, 2001-re azonban visszaesés következett be. Az eszközarányos jövedelmez#ség megmutatja, hogy a mérleg összes eszközének 1 egysége mennyi üzleti tevékenység eredményéhez járult hozzá. Erre a mutatóra is a kezdeti növekedés, majd visszaesés volt a jellemz#. A bérarányos jövedelmez#ség az 1 Ft bérköltségre jutó üzleti tevékenység eredményét mutatja. Ez a mutató is az el#z#ekhez hasonlóan alakult, azaz 1999-r#l 2000-re javulás figyelhet# meg, n#tt a költségre jutó jövedelmez#ség, 2001-re azonban kedvez#tlenül alakult. A 2001 évi mérleg szerinti eredmény csökkenése miatt a 2000-ben kedvez#en alakult mutatók negatív irányba mozdultak. 14

18 3. A számviteli politika általános bemutatása A Pápai Hús Rt-nél alkalmazott számviteli politika 3.1. A számviteli politika tartalma, el#írásai, módszerei a számviteli törvény el#írásai szerint A számviteli politika, mint fogalom a nemzetközi számviteli standardok tanulmányozásakor került be a hazai számviteli fogalmak közé. Az átfogó számviteli standardok célja, hogy segítségükkel átláthatóvá és összehasonlíthatóvá váljanak a különböz# országokban m0köd# vállalkozások. A számviteli politika a beszámolót készít# vállalkozások bels# szabályzata, amelybe beletartoznak a számviteli elvek, értékelési módok, konvenciók, szabályok és a vezetés által elfogadott eljárások, amelyeket a könyvviteli munkák, az éves beszámolók elkészítése és bemutatása során alkalmaznak. A számviteli törvény számos alternatívát, döntési pontot tartalmaz. A számviteli alapelvekt#l azonban csak kivételes esetben a törvényben szabályozott módon lehet eltérni. A törvényben rögzített alapelvek, értékelési el#írások alapján ki kell alakítani és írásba kell foglalni a gazdálkodó adottságainak, körülményeinek leginkább megfelel# a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikát. Kialakítása els#sorban azt a célt szolgálja, hogy a vállalkozásnál olyan számviteli rendszer funkcionáljon, amely alapján megbízható és valós információkat szolgáltató éves beszámoló állítható össze, a vezet#k döntéseikhez használható információkhoz jutnak. A jelenleg hatályos számviteli törvény szerint: A számviteli politika keretében írásban rögzíteni kell többek között azokat a gazdálkodóra jellemz# szabályokat, el#írásokat, módszereket, amelyekkel meghatározza, hogy mit tekint a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, jelent#snek, nem lényegesnek, nem jelent#snek, továbbá meghatározza azt, hogy a törvényben biztosított választási, min#sítési lehet#ségek közül melyeket, milyen feltételek 15

19 fennállása esetén alkalmaz, az alkalmazott gyakorlatot milyen okok miatt kell megváltoztatni. A számviteli politika tehát az adott gazdálkodónál alkalmazott szabályokat, el#írásokat tartalmazza, amelyek összességében kihatnak az adott gazdálkodó vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére. Ezek befolyásolják az adott gazdálkodó tárgyévi adózás el#tti és adózás utáni eredményét is. A számviteli politika nem más, mint megalapozott döntések sorozata olyan kérdésekben, ahol a számviteli törvény választási lehet#séget ad, nincs ugyan választási lehet#sége a vállalkozásnak, de a törvényi el#írás teljesítéséhez az eszközt, a módszert az adott vállalkozás rendelheti a törvényi el#íráshoz, a választott módszerek, eszközök, sajátos bels# el#írások összhatásukban kihatnak az adott vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére. Az újonnan alakuló gazdálkodó az adottságainak, körülményeinek legjobban megfelel#, a számviteli törvény végrehajtásának módszereit és eszközeit meghatározó számviteli politikát és a hozzá kapcsolódó szabályzatokat a megalakulás id#pontjától számított 90 napon belül köteles elkészíteni. Csak abban az esetben lehet megváltoztatni a számviteli politikát, ha azt a jogszabályi változás el#írja vagy a vállalkozási stratégia illetve üzletpolitika megkívánja. Törvénymódosítás esetén, mint az új számviteli törvény 14. (8) bekezdésének megfelel#en a változásokat annak hatálybalépését követ# 90 napon belül kell a számviteli politikán keresztülvezetni. A számviteli politikában hozott döntések megváltoztatása nyilvánvalóan hat a beszámolóban közölt adatokra is. Az alapelvek (kiemelten a folytonosság és a következetesség elveinek) érvényesítése az adatok összehasonlíthatósága szempontjából elengedhetetlen. A számviteli politikának igazodnia kell a vállalati stratégiához és az azt megvalósító üzletpolitikához. A vállalat számviteli politikáját a vezet#ségnek kell elfogadnia. A számviteli politika írásos formában kell, hogy elkészüljön, az elkészítéséért, módosításáért és érvényesítéséért a társaság vezet#je felel#s. 16

20 A számviteli politika legfontosabb tartalmi elemei A beszámoló-készítés rendjével kapcsolatban szükséges rögzíteni a számviteli politikában: - a beszámolót alátámasztó könyvvezetést, kett#s könyvvitel esetén a számlarendet és a költségelszámolás módszerét, - a mérleg fordulónapját, a mérlegkészítés id#pontját, szem el#tt tartva az id#szer0ség elvét és a költség-haszon összemérés elvét, - a mérleg és az eredménykimutatás választott formáját is meg kell határozni, célszer0 ekkor figyelembe venni a hasznosíthatóság elvét, mivel a beszámolóból a tulajdonosok, a befektetni szándékozók, a hitelez# partnerek egyaránt információkat kívánnak szerezni, - az évközi és év végi zárlatok célját, id#pontjait és feladatait is fel kell tüntetni, - itt rögzíthet# még az éves beszámoló elfogadásának rendje az adott társaságnál, - célszer0 megfogalmazni itt a számviteli alapelveket is, amelyeket a vállalkozás követni kíván. Az eszközök és források értékeléséhez kapcsolódóan: - a számviteli el#írások és a vállalkozás sajátosságainak figyelembevételével részletesen szabályozni kell az eszközök, a források csoportjainak értékelésére vonatkozó el#írásokat a következetesség elvét szem el#tt tartva, dönteni kell az eszközök és a források besorolásának, min#sítésének, átsorolásának ill. átmin#sítésének szabályairól. Ezen belül különösen fontos rögzíteni a készletek értékelési módját, könyvelési és nyilvántartási módját, a követelések és a kötelezettségek min#sítésénél alkalmazott szempontokat, az értékpapírok ill. a devizás tételek értékelési módját, az értékcsökkenésekre, értékvesztésekre és az értékhelyesbítésekre vonatkozó szabályokat. Id%beli elhatárolásokkal kapcsolatosan - célszer0 el#írni az elszámolási id#szakok közötti bevételek és költségek elhatárolását a gazdasági esemény alapján a megfelel# id#szakra. 17

21 Céltartalékokkal kapcsolatosan - szükséges el#írni a várható kötelezettségekre, a jöv#beni költségekre, valamint az egyéb célokra szükséges céltartalékok képzésének szabályait. A Kiegészít% melléklet és az Üzleti jelentés szerkezetének és tartalmának kialakítását is rögzíteni kell A Pápai Hús Rt. által alkalmazott számviteli politika bemutatása A Pápai Hús Rt. számviteli politikájának kidolgozásánál a számviteli törvény beszámolási és könyvvezetési el#írásait alkalmazta, ezáltal: biztosította a számviteli törvény el#írásainak és szabályainak érvényesülését, alapjait teremtette meg a vezet#i információs rendszer kidolgozásának, m0ködtetésének. A vállalkozás számviteli politikájának kialakításánál a legf#bb szempont az volt, hogy elszámolási rendjét a megbízható és valós összkép alapján állítsa össze. A társaság valós helyzetének bemutatását a számviteli alapelvek folyamatos érvényesítése és betartása biztosítja. A beszámoló-készítés rendjére vonatkozó számvitel politikai elemek A Pápai Hús Rt. a számviteli törvényben foglalt beszámolási és könyvvezetési kötelezettség el#írásait figyelembe véve és részvénytársaság formájának következtében kett#s könyvvitel vezetésére és éves beszámoló készítésére kötelezett. Ez következik a társaság következ# adataiból is, a mérleg f#összege 150 millió forintnál magasabb, éves árbevétele a 300 millió forintot meghaladja, a társaság tárgyévben foglalkoztatott létszáma több mint 50 f#. Az éves beszámoló részeivel, a mérleggel, az eredménykimutatással és a kiegészít# melléklettel egyidej0leg a társaság az üzleti jelentést is elkészíti. A vállalkozás folyamatos m0ködésének köszönhet#en üzleti éve a tárgyévben is és az el#z# években is a naptári évvel azonos volt. A társaság a számviteli törvény 1. számú melléklete alapján az A változat szerint állítja össze mérlegét, amelyre jellemz#, hogy az 18

22 eszközök bemutatása fordított likviditási sorrendben történik, a forrásoknál pedig fordított lejárati sorrend érvényesül, biztosított az automatikus egyez#ség és a mérlegszer0 elrendezés. Eredménykimutatását pedig a számviteli törvény 3. számú melléklete alapján forgalmi költség eljárással A változat szerint készíti el, de emellett összeállítja az összköltség eljárással készült A változatot is. Az A változatú eredménykimutatás jellemz#je, hogy lépcs#zetes felépítettség, és hogy csak a mérleg szerinti eredmény egyeztethet# a mérlegben szerepeltetett összeggel. A társaság minden évben elkészíti és auditáltatja éves beszámolóját a nemzetközi számviteli standardoknak megfelel#en is az EU-s pályázatokon való részvételi lehet#ségek kihasználása érdekében. A költségelszámolás szabályozásánál a vállalkozó termelési, szervezeti, gyártási adottságait és sajátosságait, valamint az önköltségszámítás, a költséggazdálkodás és a vállalkozáson belüli önálló elszámolás követelményeit kell figyelembe venni. A Pápai Hús Rt-nél a felmerült költségek els#dlegesen a 6. számlaosztály költséghely szerinti, másodlagosan az 5. számlaosztály költségnem szerinti bontásban kerülnek rögzítésre. A 7. számlaosztályt a társaság nem használja, a 6. számlaosztályt alkalmazza a közvetlen és a közvetett költségek nyilvántartására egyaránt. A társaság nagy volumen0 értékesítése és széles termékskálája szükségessé teszi a termékenkénti jövedelmez#ség vizsgálatához szükséges információk biztosítását. Ezen információs igény miatt a társaság számára el#nyösebb a forgalmi költség eljárásra épül# eredménykimutatás alkalmazása, mert ebben az esetben az értékesítés nettó árbevételével az értékesítés közvetlen és közvetett költségei kerülnek szembeállításra. A társaság ennek megfelel#en úgy alakította ki 8-as számlaosztályát, hogy a közvetlen és a közvetett költségek jól elkülöníthet#k. A vállalkozás mérlegében és eredménykimutatásában a számviteli törvény mellékletében megadott tételeket nem tagolja tovább, új tételt nem vesz fel, számlarendjét is a törvényi el#írások szerint alakította ki. Az éves beszámolót leltárral kell alátámasztani, melyet a mérleg fordulónapi, december 31-ei f#könyvi kivonatok és a zárlati feladatok tételei igazolnak. A vállalkozás döntése szerint a mérlegkészítés napja úgy került kialakításra, hogy figyelembe vételre került a gazdasági eseményeket alátámasztó bizonylatok, illetve adatok elszámolhatósága, az év végi könyvviteli zárlati feladatok elvégzésének, a Felügyel# Bizottság ellen#rzésének, a könyvvizsgálat elvégzésének, és jóváhagyásra jogosult testület által a beszámoló elfogadásának id#igénye. Ez az id#pont nem változott, a tárgyévet 19

23 követ# év február 28. Ez az az id#pont, amely id#pontig a vállalkozásnak a megbízható és valós vagyoni helyzet bemutatásához szükséges értékelési feladatot el lehet és el kell végeznie. Amennyiben azonban valamilyen, az elmúlt gazdasági évet érint# gazdasági esemény a mérlegkészítés id#pontjának megváltoztatását indokolja, akkor ennek a vagyonra, az eredményre gyakorolt hatását a társaság kiegészít# mellékletében be kell mutatni. A társaságnál az év végi zárlat mellett negyedévente és havonta is készülnek kivonatok, bevallások. Ennek célja az, hogy a bels# és küls# információs igényeket kielégítsék, a vezetés, az önköltségszámítás és a statisztikai adatszolgáltatás igényeinek eleget tegyenek. Minden negyedévben készül eredménykimutatás, mérleg és a saját termelés0 készletekre önköltségszámítás, kalkuláció. Ezek mellett a Felügyel# Bizottság tájékoztatása céljából szöveges értékelés is készül negyedévente a társaság gazdálkodásáról, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetér#l. Havonta kerül elkészítésre f#könyvi kivonat, az általános forgalmi adóra vonatkozó és az egyéb adókra vonatkozó bevallás. A bels# információs igények kielégítése céljából havonta értékel# táblázatok is készülnek egyes tevékenységek jövedelmez#ségér#l, a társaság költségeir#l és eredményér#l. Havonta megtörténik az egyes költségelemek terv adatokkal történ# összevetése és az esetleges eltérések okainak vizsgálata. A számviteli törvény (1) bekezdésének el#írása szerint a társaság konszolidált beszámoló összeállítására nem kötelezett, bár anyavállalat, de az Iványi és Társai Kft. magas tulajdoni részesedése miatt a Pápai Hús Rt. leányvállalat is egyben. A konszolidált beszámoló összeállításához azonban a Pápai Hús Rt. a közbüls# konszolidációt elvégzi a hozzá kapcsolódó leányvállalatok adataival együtt. Az Rt. koordinálja, hogy a leányvállalatok számviteli politikájával illetve az értékelési szabályzatokkal összhangban legyenek a teljeskör0 értékelési módok illetve a számlarend kialakítása. Az éves beszámoló elkészülte, könyvvizsgálata és közgy0lés általi elfogadása után végezhet# el a f#könyvi zárlat. A társaság a törvényi el#írásnak megfelel#en eleget tesz éves auditált beszámolójához f0z#d#, az Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálatánál történ# közzétételi és az illetékes Cégbíróságnál történ# letétbehelyezési kötelezettségének is, melyekért a vállalkozás ügyvezet#je a felel#s. 20

24 A társaságnál megállapításra került az a lényegesnek, illetve jelent#snek min#sül# hibahatás, melyet az ellen#rzés, önellen#rzés során kell figyelembe vennie. A hibahatás már jelent#snek min#sítend#, ha az ellen#rzött üzleti év éves beszámolójában a mérleg f#összeg 5%-át meghaladja. A jelent#s összeg0 hiba egyben lényegesnek is tekintend# minden olyan esetben, ha a jelent#s összeg0 hibák és hibahatások el#jel nélküli összevont értéke a megel#z# üzleti év mérlegében kimutatott saját t#ke értékének 10%-át eléri. Az eszközök és források értékeléséhez kapcsolódó számvitel politikai elemek A Pápai Hús Rt. kett#s könyvvitelt vezet# társaság, ezért a kezelésében, a használatában, illetve a tulajdonában lév# eszközökr#l és azok forrásairól, továbbá a gazdasági m0veletekr#l olyan könyvviteli nyilvántartást köteles vezetni, amely az eszközökben és a forrásokban bekövetkezett változásokat a valóságnak megfelel#en, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthet#en mutatja. A vállalkozás az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján sorolja be a befektetett eszközök vagy a forgóeszközök közé. A Pápai Hús Rt. jelent#s eszközállománnyal rendelkezik. Amennyiben az eszközök használata, rendeltetése a besorolást követ#en megváltozik, akkor azok besorolását megváltoztatja a vállalkozás. Az eszközöket és a velük kapcsolatos változásokat külön analitikus nyilvántartó programok tartalmazzák. A tárgyi eszközök mennyiségének és értékének nyilvántartása számítógépen egyedileg történik, jelleg0knek megfelel#en cikkszámot és leltári számot kapnak. A vállalkozásnál külön részlegek foglalkoznak az eszközök egyes csoportjainak nyilvántartásával és elszámolásával, mint például a saját és a vásárolt készletekkel. A társaság eszközeinek értékelésével, nyilvántartásával kapcsolatos adatokat az értékelési szabályzatról szóló fejezet tartalmazza részletesen. Értékcsökkenési leírásának elszámolása A Pápai Hús Rt. a Számviteli törvény és a Társasági Adótörvény figyelembe vételével és azokkal összhangban dolgozta ki eszközei értékcsökkenésének elszámolási rendszerét. A számviteli politikájában rögzítésre került az értékcsökkenés elszámolásának módszere, gyakorisága, az egyes mérlegtételeknél alkalmazott az el#z# üzleti évt#l eltér# eljárásokból ered#, az eredményt befolyásoló eltérések indokoltsága, valamint a vagyoni, pénzügyi helyzetre, az eredményre gyakorolt hatásuk. Az el#z# üzleti év 21

25 mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek csak akkor változtathatók meg, ha a változást el#idéz# tényez#k tartósan legalább egy éven túl jelentkeznek, és emiatt a változás állandónak, tartósnak min#sül. A társaság esetében ilyen változás a közelmúltban nem történt. A mérlegben a tárgyi eszközöket nettó értéken kell szerepeltetnie, de a kiegészít# mellékletben információt kell szolgáltatni a bruttó értékr#l és az értékcsökkenésr#l, ezért szükség van a f#könyvi könyvelésen ezen értékek elkülönített nyilvántartására. A társaság a terv szerinti értékcsökkenést a hasznos élettartam alatt lineárisan, a bekerülési értékhez viszonyított mértékkel (leírási kulcsokkal) napokra arányosan számolja el, ami havonta kerül összesítés alapján a f#könyvi könyvelésre. A terv szerinti értékcsökkenés összegét költségként, a terven felüli értékcsökkenést pedig ráfordításként kell elszámolni, függetlenül a vállalkozás eredményének alakulásától. A tárgyi eszközöket a nyilvántartásba vételt követ#en a terv szerinti és a terven felüli értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési értéken kell értékelni. Az eszközök leírható értékét tervszer0en, a hasznos élettartamára kell felosztani, vagyis azokra az évekre, amelyekben az eszközöket a vállalkozás el#reláthatóan használni fogja. A hasznos élettartamok meghatározásakor figyelembe vette a vállalkozás az eszközök tervezett hasznosítását, elhasználódását, technikai vagy piaci elavulását, a használatát befolyásoló jogi vagy egyéb korlátozásokat. Az immateriális javak leírásának egy részére a számviteli törvény id#korlátot ír el#. Ennek megfelel#en a Pápai Hús Rt. az üzleti vagy cégértéket 5 év vagy ennél hosszabb id# alatt írja le. Az alapítás-átszervezés aktivált értékének terv szerinti leírása pedig maximum 5 év alatt történik. A vállalkozás a szellemi termékek és a vagyoni érték0 jogok esetében szabadon dönthet a terv szerinti leírás tekintetében. A Pápai Hús Rt. a szellemi termékek leírását 3 év alatt (33,3%-os leírási kulccsal), a vagyoni érték0 jogok leírását pedig 6 év alatt (16,7%-os leírási kulccsal) egyenl# ütemben végzi. A Pápai Hús Rt-nél használt tárgyi eszközök hasznos élettartama eltér#, ingatlanoknál 50 év (2%), ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni érték0 jogoknál 6 év (16,7%), személygépkocsiknál 5 év (20%), irodagépeknél és számítástechnikai eszközöknél 3 év (33,3%), m0szaki berendezéseknél és egyéb berendezéseknél, felszereléseknél 7 év (14,5%). 22

26 A vállalkozás eszközállománya közel 6000 darabból áll. A tárgyi eszközök beszerzésekor m0szaki paraméterek alapján történik a használati id# egyedi, eszközönkénti megállapítása. A gyakorlati tapasztalatok alapján az eszközök elhasználódási ideje megfelel a számviteli politikában rögzített hasznos élettartamnak. A valódiság elvét így próbálja a vállalkozás követni. A 2001-es számviteli törvény lehet#séget adott az eszközöknél maradványérték alkalmazására. A Pápai Hús Rt. az eddig eltelt id#szak folyamán maradványértékkel nem számolt, mivel az egyes eszközökr#l a rendeltetésszer0 használatbavételkor rendelkezésre álló információk alapján a reálisan meghatározott hasznos élettartam végén várható maradványértéket nem min#síti jelent#snek, és akkor annak értéke a terv szerinti értékcsökkenés meghatározása során nulla lesz. Ez negatívumot jelent a társaság esetében, mert az esetenként nem megfelel#en meghatározott hasznos élettartam végén az adott tárgyi eszköz gyakran még m0köd#képes, tovább használható, de értéke már nullára leíródott. A vállalkozásnak ezen változtatnia kellene! Az új számviteli törvény 80. -ának (2) bekezdése szerint az 50 ezer forint egyedi beszerzési, el#állítási érték alatti vagyoni érték0 jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke - a vállalkozó döntését#l függ#en - a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolható. Ez az el#írás az adminisztrációs feladatok egyszer0sítése érdekében született. A Pápai Hús Rt. él a törvény adta lehet#séggel ben ilyen címen elszámolt összeg 8,6 millió forint volt, ami az el#z# évi adatnak a kétszeresét meghaladja. Terven felüli értékcsökkenés elszámolására egyrészt rendkívüli esemény kapcsán kerülhet sor, például ha a tárgyi eszköz megrongálódott, feleslegessé vált, vagy már rendeltetésének megfelel#en nem lehet használni, de selejtezését nem valósítják meg. Másrészt akkor számolható el, ha az adott tárgyi eszköz könyv szerinti értéke magasabb ezen eszköz terv szerinti értékcsökkenés alapján meghatározott nettó értékénél. A terven felüli értékcsökkenést vissza kell írni akkor, ha az adott eszköz könyv szerinti értéke alacsonyabb a nettó értékénél, vagy az alacsonyabb értéken való értékelés okai teljesen megsz0ntek. A visszaírás az adott eszköz piaci értékéig, de legfeljebb a terv szerinti értékcsökkenés figyelembe vételével megállapított nettó értékig lehetséges. Ilyen eset a közelmúltban a társaságnál nem fordult el#. 23

27 Értékvesztés elszámolása Az eszközök bizonyos körében értékvesztést kell elszámolni akkor, ha a könyv szerinti értékük tartósan és jelent#sen meghaladja a mérlegkészítéskor ismert, várható piaci értéket. Ezen eszközkör vonatkozásában az értékvesztések elszámolásának kötelezettsége hivatott érvényre juttatni a számviteli törvény óvatossága és valódiság alapelvét. Az értékvesztések elszámolási kötelezettségének esetei szempontjából az eszközöket az alábbi csoportokra lehet bontani: - tulajdoni részesedést jelent# befektetések - hitelviszonyt megtestesít# értékpapírok - készletek - követelések. A készletek esetében értékvesztést kell elszámolni akkor is, ha a készlet a vonatkozó el#írásoknak vagy az eredeti rendeltetésének nem felel meg, megrongálódott, felhasználása vagy értékesítése kétségessé vált illetve feleslegessé vált. Az évközi leértékelések is értékvesztésnek min#sülnek a készletek esetében. A Pápai Hús Rt-nél a vásárolt készletek mérlegelt átlagáron szerepelnek a nyilvántartásban. Ez biztosítja, hogy a piaci értékhez közeli értéken legyenek nyilvántartva, így a készletek könyv szerinti értéke ritkán haladja meg tartósan és jelent#sen a mérlegkészítéskor ismert piaci értéket. A követelések esetében az értékvesztés megállapításának el#feltétele a számviteli törvény szerint, hogy a követelés a mérleg fordulónapján fennáll és annak pénzügyi rendezése nem történt meg a mérlegkészítés id#pontjáig. A követelések értékvesztésének megállapítása során érvényre kell juttatni az egyedi értékelés elvét, azaz az adós, a vev# fizet#képességének és készségének egyedi min#sítése alapján kell véleményezni a várhatóan megtérül# összeget. A vállalkozásnál a vev#k értékvesztéseinek elszámolása jól kialakított egyedi min#sítési rendszer alapján történik, ami pozitívumként említhet#. Értékvesztést a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérül# összege közötti különbözet összegében kell elszámolni, ha ez a különbözet tartósnak és jelent#snek mutatkozik. A Pápai Hús Rt-nek egyes vev#ivel szemben értékvesztést kellett elszámolnia ben a vev#k egyedi min#sítése alapján kb. 30 nyitott vev#követeléssel kapcsolatban került sor értékvesztés elszámolására a követelés összegének 90 %-ában, összesen 24

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

A MAGYAR GABONAÁGAZAT KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BÚZA- ÉS KUKORICAÁGAZATRA FOLYAMATAI HAZÁNK EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNT CSATLAKOZÁSÁT KÖVETEN

A MAGYAR GABONAÁGAZAT KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BÚZA- ÉS KUKORICAÁGAZATRA FOLYAMATAI HAZÁNK EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNT CSATLAKOZÁSÁT KÖVETEN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLL GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori (PhD) értekezés A MAGYAR GABONAÁGAZAT KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BÚZA- ÉS KUKORICAÁGAZATRA FOLYAMATAI HAZÁNK EURÓPAI UNIÓHOZ

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR SZAKDOLGOZAT. Vér Beáta Nappali tagozat Vállalkozásszervező szak

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR SZAKDOLGOZAT. Vér Beáta Nappali tagozat Vállalkozásszervező szak BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR SZAKDOLGOZAT Vér Beáta Nappali tagozat Vállalkozásszervező szak 2011 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR

Részletesebben

Eladó: dr. Vajda László fcsoportfnök, FVM, EU Koordinációs Fosztály

Eladó: dr. Vajda László fcsoportfnök, FVM, EU Koordinációs Fosztály Az EU vidékfejlesztési politikája 2007 és 2013 között volt a témája annak a háttérbeszélgetésnek, amelyet a Miniszterelnöki Hivatal EU Kommunikációs Fosztálya szervezett újságíróknak 2005. június 29-én.

Részletesebben

MÁV Magyar Államvasutak Zártkören Mköd Részvénytársaság MÁV Magyar Államvasutak Zártkören Mköd Részvénytársaság Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 7 I.1 A vállalkozás bemutatása 7 I.2 A Társaság

Részletesebben

K I E G É S Z Í T JELLEG T E V É K E N Y S É G E K S Z AB Á L Y O Z Á S A

K I E G É S Z Í T JELLEG T E V É K E N Y S É G E K S Z AB Á L Y O Z Á S A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM K I E G É S Z Í T JELLEG T E V É K E N Y S É G E K S Z AB Á L Y O Z Á S A Szeged, 2005. Kiegészít jelleg tevékenységek szabályozása 1 A Szegedi Tudományegyetem Tanácsa a személyi

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.26. SWD(2016) 85 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM 2016. évi országjelentés Magyarország amely a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzésével és kiigazításával

Részletesebben

KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE

KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE A KÖZGYLÉS IDPONTA: 2016. június 28. 10.00 HELYSZÍNE: Larus Étterem és Rendezvényközpont 1124 Budapest, Csörsz u. 18/b. A Zwack Unicum Nyrt.

Részletesebben

MSZAKI ÉS GAZDASÁGI FOGLALKOZÁSOK

MSZAKI ÉS GAZDASÁGI FOGLALKOZÁSOK MSZAKI ÉS GAZDASÁGI FOGLALKOZÁSOK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ MUNKAER-PIACI PROGNÓZISA Készítették: Finna Henrietta Fortuna Zoltán Hajdú Csongor Szabó Imre Veres Gábor Felels kiadó: Veres Gábor Budapest, 2005.

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali követelmények 2008 teljes év TARTALOMJEGYZÉK

Nyilvánosságra hozatali követelmények 2008 teljes év TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK I SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 2008 ÉVI GAZDÁLKODÁSI EREDMÉNYE... 2 I.1 PUBLIKUS MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS... 4 II SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEI MÓDSZEREI... 6

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg

Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg A szociális ellátások formái Kéthely és Balatonújlak Községi Önkormányzatoknál 2007 2012. években Belső konzulens: Némethné Czaller Zsuzsanna Külső

Részletesebben

EGER MJV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

EGER MJV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Megbízó: Eger MJV Önkormányzata 3300 Eger Dobó tér 2. Tervez: Rosivall Tervez Iroda Kft. 1065 Budapest Nagymez u. 37-39. EGER MJV 184/2003. (V. 29.) SZÁMÚ KÖZGYLÉSI HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

2005/1 JELENTÉS BUDAPEST, 2005. MÁJUS

2005/1 JELENTÉS BUDAPEST, 2005. MÁJUS Az új tagállamok konvergencia-indexe 2005/1 JELENTÉS BUDAPEST, 2005. MÁJUS Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 I. AZ ÚJ TAGÁLLAMOK ÖSSZESÍTETT KONVERGENCIAINDEXE 3 II. AZ ÚJ TAGÁLLAMOK NOMINÁLIS KONVERGENCIÁJA

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

B u d a ö r s. BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

B u d a ö r s. BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE B u d a ö r s BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE T a r t a l o m j e g y z é k Budaörs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének általános

Részletesebben

A Társaság 2008. június 26. napján tartott éves rendes közgylése 5/2008.06.26. sz. határozatával jóváhagyta a jelen jelentést.

A Társaság 2008. június 26. napján tartott éves rendes közgylése 5/2008.06.26. sz. határozatával jóváhagyta a jelen jelentést. JELENTÉS A FELELS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL A BUDAPESTI ÉRTÉKTZSDE ZRT. ÁLTAL KÖZZÉTETT FELELS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI AJÁNLÁSOK ( AJÁNLÁSOK ) ALAPJÁN A Zwack Unicum Nyrt. (a Társaság ) Felügyel Bizottsága

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAM TERVEZETE 2015-2019 1 !" # $ % & & '($) # $) ) *+, -.. /0 1!. # '$+00 '20 '20!00' '3' 3# "- 45#% * & " )0*%!",-6! %4,-6! 004,2004.7!! &

Részletesebben

A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE SZEGEDITUDOMÁNYEGYETEM A2013.ÉVIBESZÁMOLÓ SZÖVEGESÉRTÉKELÉSE SZEGED PIRtörzsszám:329815 Honlapcíme:www.uszeged.hu I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása) I.1 Az intézmény feladatkörének,

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

!"#$%#&'(&%)*&"+,)-#!

!#$%#&'(&%)*&+,)-#! 2!"#$%#&'(&%)*&"+,)-#! #$%./%+)(01!-%)2" % ).!"#$%#&'(&%)*&"+,)-#! #$%./%+)(034$)#5&" !"#$%&' BEVEZET 4. oldal I. FEJEZET 7. oldal Szakmai alapvetések 7. oldal Nemzeti Fejlesztési Terv bemutatása 2007-2013

Részletesebben

A közbeszerzési jogorvoslat egy másik útja (vázlat) Bevezetés

A közbeszerzési jogorvoslat egy másik útja (vázlat) Bevezetés A közbeszerzési jogorvoslat egy másik útja (vázlat) Bevezetés Dr. Gadó Gábor szakállamtitkár úr felkérésének eleget téve röviden felvázolom a bírósági út, mint elvi modell egy lehetséges változatát, ami

Részletesebben

39/1997. (VII. 1.) IKIM rendelet

39/1997. (VII. 1.) IKIM rendelet Lezárva: 200. december 31. Hatály: 2000.VI.1. - Hatályos - 39/199. (VII. 1.) IKIM rendelet - a nukleáris anyagok nyilvántartási 1. oldal 39/199. (VII. 1.) IKIM rendelet a nukleáris anyagok nyilvántartási

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok. Doktori Iskola

Nyugat-magyarországi Egyetem. Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok. Doktori Iskola Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK HATÁSA A MARKETINGORIENTÁCIÓRA, A MARKETINGSZERVEZET KIALAKULÁSÁRA, MKÖDÉSÉRE A

Részletesebben

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program megvalósításáról (Határnap: 20 ) Jóváhagyta a Monitoring Bizottság

Részletesebben

A településfejlesztés megvalósításának gyakorlata és annak bemutatása 2007-2013 között Kehidakustány község példáján keresztül

A településfejlesztés megvalósításának gyakorlata és annak bemutatása 2007-2013 között Kehidakustány község példáján keresztül BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A településfejlesztés megvalósításának gyakorlata és annak bemutatása 2007-2013 között Kehidakustány község példáján keresztül Belső konzulens:

Részletesebben

A MÜLLEX-KÖRMEND Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzése a beszámolók alapján

A MÜLLEX-KÖRMEND Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzése a beszámolók alapján BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A MÜLLEX-KÖRMEND Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzése a beszámolók alapján Belső konzulens:

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE SZOLNOKI FŐISKOL E SZOLNOKI FŐISKOL TRTLOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLLÓ... 3 I. FEJEZET 6- BN ELFOGDOTT ÉS -BEN MÓDOSÍTOTT CÉLJINK ÉRTÉKELÉSE... 4 I.. MEGÚJULÁSI STRTÉGIÁBN DEFINIÁLT STRTÉGII CÉLOK MEGVLÓSULÁSÁNK

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS MILEI OLGA GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2012. JANUÁR-SZEPTEMBER FAIPARI BÚTORIPARI ERDÉSZETI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BUDAPEST, 2012. DECEMBER GAZDASÁGELEMZÉS

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FÖLDHASZNÁLATI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

FENNTARTHATÓ FÖLDHASZNÁLATI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA MAGYARORSZÁGON SZENT ISTVÁN EGYETEM FENNTARTHATÓ FÖLDHASZNÁLATI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori értekezés T A R F E R E N C GÖDÖLL! 2008 1 A doktori iskola megnevezése: tudományága: tudományági részterülete:

Részletesebben

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2011. május 25-i ülésére a kamara 2010. évben végzett munkájáról Előterjesztő: Dr. Sziráki András elnök 2 Tisztelt Küldöttgyűlés!

Részletesebben

2013. december 31. Éves beszámoló

2013. december 31. Éves beszámoló 2013. december 31. Éves beszámoló I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1993.

Részletesebben

2009. Perfekt Képzési Terv FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04. Képzési Terv 2009. 1. oldal

2009. Perfekt Képzési Terv FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04. Képzési Terv 2009. 1. oldal FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04 2009. 1. oldal Bevezetés A Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. több mint fél évszázados tapasztalattal, szakmai hírnévvel, az egész országot lefedı hálózattal rendelkezı

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás SZÁMVITELI POLITIKA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás SZÁMVITELI POLITIKA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:.. Vantara

Részletesebben

Drót-Net Kft. 1185 Budapest, József A. utca 1/a. Általános Szerz!dési Feltételek (ÁSZF)

Drót-Net Kft. 1185 Budapest, József A. utca 1/a. Általános Szerz!dési Feltételek (ÁSZF) Drót-Net Kft. 1185 Budapest, József A. utca 1/a. Internet és tárterület szolgáltatás Általános Szerz!dési Feltételek (ÁSZF) Érvényes 2004.03.01-tl Utolsó módosítás: 2008. július 01. 1 Szolgáltató adatai

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány SZÁRMAZÁSI SZABÁLYOK ALKALMAZÁSA A KUMULÁCIÓ JELENTŐSÉGE NEMZETKÖZI

Részletesebben

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl TŐZSÉR Zoltán Debreceni Egyetem Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl Bevezetés Ebben az esettanulmányban a Partium történelmi régió magyar tannyelvű felsőoktatási intézményében

Részletesebben

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése Gazdálkodási adatok 1. A magyar számviteli szabályok szerint 2004. január 1. 2004. december 31-ig elkészített konszolidált,

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Készült a Pénzügyminisztérium és a KOPINT-DATORG Rt. közötti szerzdés alapján. Szerkesztette és a munkacsoportot vezette: Palócz Éva

Készült a Pénzügyminisztérium és a KOPINT-DATORG Rt. közötti szerzdés alapján. Szerkesztette és a munkacsoportot vezette: Palócz Éva KOPINT-DATORG Rt. Konjunktúra, Piackutató és Számítástechnikai Rt. Az euró magyarországi bevezetéséhez vezet, társadalmi és gazdasági szempontból optimális út jellemzirl, annak ütemezésérl, különös tekintettel

Részletesebben

Az állami vagyonból ingyenesen önkormányzati tulajdonba kerülő Manci-villa ügye és önkormányzati hasznosítása

Az állami vagyonból ingyenesen önkormányzati tulajdonba kerülő Manci-villa ügye és önkormányzati hasznosítása BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG Az állami vagyonból ingyenesen önkormányzati tulajdonba kerülő Manci-villa ügye és önkormányzati hasznosítása Belső konzulens: Dr. Halász Imre

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

EKOP-1.2.17/A-2012-2012-001

EKOP-1.2.17/A-2012-2012-001 TÁRSADALMI FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK BIZTOSÍTÁSA A PÁIR KERETEIT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK FELSOROLÁSA, VALAMINT A FŐBB JOGI RENDELKEZÉSEK KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÁSA 2015 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...

Részletesebben

Felmérés a hitelezési vezetők körében, a bankok hitelezési gyakorlatának vizsgálatára Az első három felmérés összesített eredményének ismertetése

Felmérés a hitelezési vezetők körében, a bankok hitelezési gyakorlatának vizsgálatára Az első három felmérés összesített eredményének ismertetése Felmérés a hitelezési vezetők körében, a bankok hitelezési gyakorlatának vizsgálatára Az első három felmérés összesített eredményének ismertetése Az elemzést készítette: Bethlendi András Pénzügyi Stabilitási

Részletesebben

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A 215. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről, a tőkemegfelelésről és a javadalmazási

Részletesebben

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 2013. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 2013. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 2013. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ 2/92 MÁV Zrt. 2013. évi konszolidált éves beszámoló kiegészít melléklete Tartalomjegyzék I ÁLTALÁNOS RÉSZ 6 I.1

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Sátoraljaújhely FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 1. kiadás Hatályba léptetve: 2013. október 30. Ellenőrzött példány Nem ellenőrzött

Részletesebben

KIVONAT. 2004. szeptember 21-i rendkívüli ülésérl készült jegyzkönyvébl

KIVONAT. 2004. szeptember 21-i rendkívüli ülésérl készült jegyzkönyvébl KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2004. szeptember 21-i rendkívüli ülésérl készült jegyzkönyvébl 2/B Sürgsségi indítvány a Szentendrei Városfejlesztési Kht. alapító okiratának

Részletesebben

Hosszúra nyúlt átmenet?

Hosszúra nyúlt átmenet? Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Borbély Katalin Hosszúra nyúlt átmenet? Doktori értekezés tézisei Konzulens: Dr. Farkas Szilveszter PhD Gyr 2006. december

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 2. Számviteli alapok Szerzı: Harnos László

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások A) Az alapfeladatok, a szervezet

Részletesebben

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011 A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2011, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola

Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola 2013. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Esztergom, 2014. április 04. Karlócai

Részletesebben

Koronikáné Pécsinger Judit

Koronikáné Pécsinger Judit Koronikáné Pécsinger Judit AZ ÚTKÖRNYEZET HATÁSTERJEDÉST BEFOLYÁSOLÓ SZEREPE TERMÉSZETI TERÜLETEKEN Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Pájer József egyetemi docens Nyugat-magyarországi Egyetem Kitaibel

Részletesebben

A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése

A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése Dr. Bíró Tibor Kresalek Péter Dr. Pucsek József Dr. Sztanó Imre A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése Dr. Bíró Tibor Kresalek Péter Dr. Pucsek József Dr. Sztanó Imre A vállalkozások tevékenységének

Részletesebben

A magyar agrárgazdaság helyzete

A magyar agrárgazdaság helyzete gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 530 TA NULMÁNY A magyar agrárgazdaság helyzete KAPRONCZAI ISTVÁN UDOVECZ GÁBOR Kulcsszavak: agrár- és élelmiszerpiacok, stabilizáló tényez, távlatos gazdálkodás hiánya,

Részletesebben

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve A MUNKATERVET KÉSZÍTETTE: SZAKÁLL TIBOR A MUNKATERVET JÓVÁHAGYÓ NEVELŐTESTÜLETI DÖNTÉS KELTE : 1 2 2015. SZEPTEMBER 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Rózsás Júlia. A Zala Megyei Kórház finanszírozása a 2011-2014. évi beszámoló adatai alapján 2015.

Rózsás Júlia. A Zala Megyei Kórház finanszírozása a 2011-2014. évi beszámoló adatai alapján 2015. Rózsás Júlia Pénzügy és számvitel /Vállalkozási szakirány A Zala Megyei Kórház finanszírozása a 2011-2014. évi beszámoló adatai alapján 2015. BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg H-8900Zalaegerszeg, Gasparich

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program 2007-2013

Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program 2007-2013 Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program, 2007-2013 Helyzetfeltárás, koncepció szakasz 2006. december 4. Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program 2007-2013 HELYZETFELTÁRÁS

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely:

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 14009411-8622-599-09 Statisztikai számjel 09-09-013717 Cégjegyzék száma Püspökladányi Egészségügyi Nonprofit Kft. 4150 Püspökladány, Kossuth u. 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

ADALÉKOK A DUNA HAJÓZÁSI CÉLÚ FEJLESZTÉSÉVEL

ADALÉKOK A DUNA HAJÓZÁSI CÉLÚ FEJLESZTÉSÉVEL ADALÉKOK A DUNA HAJÓZÁSI CÉLÚ FEJLESZTÉSÉVEL JÁRÓ KÖRNYEZETI KÁROK PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉSÉHEZ Szerz!k: Harangozó Gábor dr., egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem Széchy Anna, doktorjelölt, projektmenedzser,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Mködési

Részletesebben

Dél-dunántúli régió térségi közszolgáltatások stratégiai fejlesztési program

Dél-dunántúli régió térségi közszolgáltatások stratégiai fejlesztési program Dél-dunántúli régió térségi közszolgáltatások stratégiai fejlesztési program KÖZLEKEDÉS /2. kötet/ Megbízó: DDRFÜ Kht. Készítette: Fmterv Rt. KTI Kht. 2006. július 24. 1 Tartalomjegyzék I. Vezeti összefoglaló...

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgylésének../2008. (...) rendelete a füstköd (szmog)-riadó intézkedési tervrl

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgylésének../2008. (...) rendelete a füstköd (szmog)-riadó intézkedési tervrl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgylésének../2008. (...) rendelete a füstköd (szmog)-riadó intézkedési tervrl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgylése a környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban már jeleztük a KSH a TEÁOR 08 szerint gyűjti az adatokat. Ezek első közzétételére a 2009. januári ipari adatok megjelentetésekor

Részletesebben

Kishajók felelsségbiztosítása 1. Szabályzat Kishajók felelsségbiztosítása

Kishajók felelsségbiztosítása 1. Szabályzat Kishajók felelsségbiztosítása Kishajók felelsségbiztosítása 1 Szabályzat Kishajók felelsségbiztosítása Kishajók felelsségbiztosítása 2 Tartalomjegyzék 1. A biztosítás tárgya...3 2. Szerzd, biztosított...3 3. Együttbiztosított személyek...3

Részletesebben

Borpiaci információk. IV. évfolyam / 14. szám 2006. július 26. 27-28. hét. Bor piaci jelentés. A magyar asztali és minségi borok exportjának alakulása

Borpiaci információk. IV. évfolyam / 14. szám 2006. július 26. 27-28. hét. Bor piaci jelentés. A magyar asztali és minségi borok exportjának alakulása A K I Borpiaci információk IV. évfolyam / 14. szám 26. 26. 27-28. hét Bor piaci jelentés Borpiaci információk A magyar asztali és minségi borok exportjának alakulása 1-2. táblázat, 1-8. ábra: Belföldi

Részletesebben

PENTA UNIO OKTATÁSI CENTRUM

PENTA UNIO OKTATÁSI CENTRUM PENTA UNIO OKTATÁSI CENTRUM A fuvarozási szolgáltatás teljesítési helye 2010. előtt és napjainkban Név: Durmics Erika Szak: Okleveles forgalmi-adó szakértő Konzulens: Szilágyi Miklósné TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP

BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2013. éves program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a BM/6368-1/2013. sz. pályázati felhíváshoz 2 I. Külső Határok Alap I.1. Általános információk A Belügyminisztérium Európai Uniós

Részletesebben

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA ÁLTAL 2009. JÚLIUS 7-ÉN A TÚLZOTT HIÁNY ELJÁRÁS KERETÉBEN KIADOTT AJÁNLÁS MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN HOZOTT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Részletesebben

Idegenforgalmi / vendéglátó és szálloda gyakorlati (külön) feladat (KF3)

Idegenforgalmi / vendéglátó és szálloda gyakorlati (külön) feladat (KF3) Az értékelõ tanár tölti ki! Kodolányi János Fõiskola Turizmus Tanszék Érdemjegy: Beküldõ neve: Dancsó Péter Szak: Idegenforgalom- és szálloda szak, levelezõ tagozat Évfolyam: IV. Helyszín: Budapest NEPTUN

Részletesebben

PENTA UNIÓ Zrt. A nemzetközi munkaerő-kölcsönzés személyi jövedelemadó kérdésének vizsgálata Magyarországon és egyes tagállamokban NÉV: SZABADOS ÉVA

PENTA UNIÓ Zrt. A nemzetközi munkaerő-kölcsönzés személyi jövedelemadó kérdésének vizsgálata Magyarországon és egyes tagállamokban NÉV: SZABADOS ÉVA PENTA UNIÓ Zrt. A nemzetközi munkaerő-kölcsönzés személyi jövedelemadó kérdésének vizsgálata Magyarországon és egyes tagállamokban NÉV: SZABADOS ÉVA Szak: Okleveles nemzetköziadó-szakértő Konzulens: Horváth

Részletesebben

A magyar kormányzat főbb megállapításai a gazdaság állapotáról

A magyar kormányzat főbb megállapításai a gazdaság állapotáról A magyar kormányzat főbb megállapításai a gazdaság állapotáról Az elmúlt időszakban beérkező információk a makrogazdasági környezet javulásáról tanúskodnak Magyarországon. Elsősorban a gazdaság finanszírozási

Részletesebben

HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL

HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL (a Pénzügyminisztérium átadás-átvételi dokumentumának melléklete) 2010. május Tartalomjegyzék Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal átadás-átvételi

Részletesebben

KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ

KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ Tárgy: Vezet i összefoglaló Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83. dr. Guba Zsolt jegyz Tisztelt Jegyz Úr! A 2014. évi bels ellen rzési

Részletesebben

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A hazai szántóföldi növénytermelés vetésszerkezete viszonylag egységes képet mutat az elmúlt években. A KSH 2 adatai szerint a vetésterület több mint

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK PÉNZÜGY SZÁMVITEL SZAK SZÁMVITEL SZAKIRÁNY SZÁMVITEL ELEMZÉS TÁRGYKÖR

Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK PÉNZÜGY SZÁMVITEL SZAK SZÁMVITEL SZAKIRÁNY SZÁMVITEL ELEMZÉS TÁRGYKÖR Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK PÉNZÜGY SZÁMVITEL SZAK SZÁMVITEL SZAKIRÁNY SZÁMVITEL ELEMZÉS TÁRGYKÖR Összeállította: dr. Pucsek József Dr. Siklósi Ágnes Dr.

Részletesebben

KISKUNLACHÁZA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA AZ ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MEGALAPOZÁSÁHOZ

KISKUNLACHÁZA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA AZ ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MEGALAPOZÁSÁHOZ KISKUNLACHÁZA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA AZ ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MEGALAPOZÁSÁHOZ Elterjesztés Kiskunlacháza nagyközség Önkormányzata Településfejlesztési Bizottsága és Képviseltestülete számára

Részletesebben

2007. Augusztus. Általános vélemény

2007. Augusztus. Általános vélemény Az Energia Klub véleménye és javaslatai a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által kidolgozott Magyarország megújuló energia felhasználás növelésének stratégiájához 2007. Augusztus Általános vélemény

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA hogy ne csak városunk múltja, de jelene és jövője is figyelemreméltó legyen 2010. január NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az

Részletesebben

Írta és elkészítette: Békési Krisztina. Szerkesztette, lektorálta: Dr. Mucsi Gyula Varga István,

Írta és elkészítette: Békési Krisztina. Szerkesztette, lektorálta: Dr. Mucsi Gyula Varga István, Készült 2005. március hónapban (kézirat lezárva: 2005. 03. 26.) a korábban befolyt munkavédelmi bírságok felhasználására kiírt nyilvános pályázat során elnyert támogatásból, az OÉT Munkavédelmi Bizottság

Részletesebben

Az adóeljárási törvény 2015. évi főbb módosításai

Az adóeljárási törvény 2015. évi főbb módosításai Az adóeljárási törvény 2015. évi főbb módosításai Dr. Kovács Ferenc Okleveles adószakértő Igazságügyi adó- és járulékszakértő Alapelvi változások: Eltérő minősítés tilalma visszakerül a törvénybe (már

Részletesebben

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2015 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Jóváhagyta: Miskó Istvánné főigazgató AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Nyíregyháza, 2008. február 25.

Részletesebben

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Az Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program megvalósításáról (Határnap: 20 ) Jóváhagyta a Monitoring Bizottság

Részletesebben

1. A beszámolókészítés alapjai

1. A beszámolókészítés alapjai 1. A beszámolókészítés alapjai Képzési cél: E fejezetben a hallgató egyrészt az előző évben tanultakat átismételve részletesebben megismerheti a beszámolási kötelezettség és a könyvvitel kapcsolatát, a

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR AGRÁRGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK Programvezető: Dr. Dr. hc. Iváncsics János egyetemi tanár az

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN MŰKÖDŐ ÉLELMISZER KISKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK. Doktori (PhD) értekezés 2004.

SZENT ISTVÁN EGYETEM JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN MŰKÖDŐ ÉLELMISZER KISKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK. Doktori (PhD) értekezés 2004. SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN MŰKÖDŐ ÉLELMISZER KISKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK BESZERZÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI MAGATARTÁSA Doktori (PhD) értekezés Pénzes Györgyné Gödöllő 2004. A

Részletesebben