BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10."

Átírás

1 XIX ÉVFOLYAM /szám BUDAPEST 1929 MÁRCIUS 10 PINCZÉS FŐSZERKESZTŐ: ZOLTÁN SZÁZADOS SEGEOSZERKESZTŰ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST 1 ORSZÁGHÁZ UTCA 30 sz

2 XIX évfolym Budpest 1929 március 10 8 szám FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉS ZOL T ÁN SZÁZADOS SEGÉDSZERKESZTŐ : MAHA CS LAJOS százados ELŐFIZETÉSI ÁRA: Egész évre 12 pedgő félévre 6 pedgő MegjeIeDik hvodt háromszor SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Budpest l Országház-utc 30 : A - - Szmosflvi PANAJOTT SÁNDOR ny - 80-ik születésnpjár ltáborngy A m kir csendőrség nesztoránk szmosflvi Pniott Sándor nlj ltáborngy úr őngljméltóságánk m kir csendőrség volt felügljelőjének nljolcvndik születésnpját ünneplik MglJróváron EglJ emberélet nljolcvndik évfordulój kkor is méltó megünneplésre h csk z évek szám d neki jelentőséget mert z Istennek ily hosszú élet dománljábn megnyilvánuló kegljelme csk kevesek ki váltság Mennyivel méltóbb zonbn tiszteletre háldásr és örömteljes ünneplésre z nljolcvn esztendő meiljnek munkár rendelt korszk nem veszett el tétlenségnek vgy önző érdekek szolgáltánk céltlnságáb hnem er é I1lJek eszmék ideálok és fennkölt célok mgsságáb emelkedve zokkl együtt biztosított mgánk z utódok szívében emlékezetet Kevesen vnnk immár mi sorinkbn még zok is kiknek öngljméltóság már csendőrség bölcsőjénél is tiszti előljárójuk volt de e kevesek élén m is ott áll volt prncsnokuk mjd mindnljájuk legmgsbb előljárój testi és szellemi erejének teljes frisseségében s lelkének változtln vonzódásávl testület iránt melynek élt s melytől mi npig sem vont meg tlji szeretetét H vlkire úglj Plliott őngyméltóságár elmondhtjuk hoglj testületnek élt; fárdhttln munkásságánk minden csöpp energiáj tetteinek célj és rugój jóságánk és szigoránk eredője és végcélj mindig ugynz volt: csendőrség jv jóléte hírneve hldás és virágzás A testületért vló ezzel lelkesedésével ngyon szerencsésen párosultk ng szerű egljéni és vezéri l<épességei melljek eszmejt vlósággá testesitették I(épességeit pedig tökéletessé egészítette elöljárói egljéniségének ritk és szinte szuqgesztív htás lárendejtjeire kik legmelyebb es I gőszintébb tisztelet mellett mellljel személlje iránt vlseltettek rjongásig szerették is Ahhoz z időszkhoz meiljben mint csendőrség legmgsbb ktoni előljárój testület élén állott jelentős és állndó becsű lkotások egész sor fűződik Abbn hoglj csendőrség od tudott emelkedni hol vn hog lj hirnevünk messze országok htárin is át j utott ngljon nglj része és érdeme vn Pniott öngljméltóságánk kinek munkásság természetesen kkor hgljt legmrdndóbb nljomokt testület életében mikor nnk élére állv terveinek és intencióink vlórválását mgs állásánk súlljávi és tekintélljével teljes mértékben tudt biztositni A m kir csendőrség vezetőségének mgsrngú személljiségei - vlmennljien volt lárendeltek - Schill F eref/c tábornoknk m kir csendőrség felüglj21öjének vezetése ltt személljesen utztk MglJróvárr hog lj z ünnepeltet m kir csendőrség nevében köszöntsék Ez szeretetteljes rgszkodás szolgálti kötelékkel egljütt meg nem szünő ezek lelki kötelékek z ideális előljáró legszebb ékessége LeglJen mi np szépsége nnk bizonljíték hog lj most is állndó érdeklődés féltés szeretet és nemes vonzlom mellljel őngljméltóság irántunk lelkes követői iránt mindmáig változtlnul viseltetik hálás és termékenlj tljr tláltk trdiciói fölött büszkcn őrködő testület szivében is Engedtessék meg hogy mi CscndcJ/ségi Lllpok is tisztelettel odálljunk z ünneplők sorcib s cstlkozzunk tisztelök seregének jóki vántihoz Sok ezernlji bj társunkkl egljütt kiket szolgltunl\ mi npott is őrhelljeinkhez I\öl s kik szemllllesen meg nem jelenhettünk lélekben Illi is \lmennlien tisztelegve sorkozllnl( m z ünnepl) Mg)JmöIéiron!

3 202 A szembesítésröl- Irt : FUCHS ISTVÁN százdos Szolgálti Utsításunk pontosn elöírj zokt z eseteket melyekben és módo tokt melyek s ennt nyomozó csen dör szembesjteseket J? gntoslht Altlábn zt mondhtjuk hogy csendon nyomozṣ?k során szembesítés meglehetösen ngy szerepeṭ )t szik különösen olynkor mikor ismeretl n gy nsjtot tk nk személyzonosságát vgy bunosseget kell megállpitni A szembesítést és z nnk orn torteno fel ismerést áltlábn két égbevonhttln bizonyítéknk szokták tekinteni különösen h értett é tuk htrozottn állitják hogy z ekjük álhtott eg en ben gynúsítottt felismerik Nem beszélve szándekos és rosszhiszemü tévedésekröl melyek nem trtoznk ritkságok közé jóhiszemü téved e eknek is nnyi lehetöségével kell csendörnek számolni hogy legbizonyosbbnk ltszó felismerést J csk leqn gyobb óvtossággl fogdhtj cl ketcgtelenul bizonyító körülmény gynánt A tévedé ek gyökere legtöbb esetben értettben vgy tnubn rejlik de okát lelheti csendör helytelen eljárásábn és helytelenül fogntosított zembesíté ben is Feltétlenül zükséges tehát hogy nyomozó csendör szembesitésnek leglább legelemibb szbályivl tisztábn legyen s hogy iiy2nképen leglább lpvetö hibákt el ne l<ö\essen Azt hiszem hogy ebben tekintetben z lábbik némi utmuttássl fognk szolgálni A szembesítésnek áltlábn kétféle módját ismer- CSENDORSÉGI LAPOK 1929 március ro _ jük z egyellkinti és kiválsztási szembestést!-z elöbbi ltt zt értjük hogy fehsmerendo gyent egyedül állít juk zok elé kiknek öt fel kell Ismerniök z utóbbi ki válsztási szembesítés ltt pedig homl felisme;endö egyént több más személlyel eg ü állit juk elö s tnunk vgy sértettnek zok kozul kell öt kiválsztni A tpsztlt zt bizonyítj hogy gynúsított felismerése bbn z esetben h tnut vgy sértettet csk gynúsítottl szembesítik vgyis h szembesítés csk két egyén között történik (egyenkénti szembesítés) nem megbízhtó Annyir nem hogy már számtlnszor vezet2tt árttlnok elítéltetés ére Az egyenkénti felismerés helyességét kikérdezö részér öl esetleg krtlnul is lklmzott szuggesztív kérdés mint pl "úgy-e ez volt?" vgy "Tlán csk felismeri ebben z emberben tettest?" is hátrán[losn befolyásolhtj Ehhez járulht tnunk vgy sertettnek másutt történt szuggesztív befolyásoltság vgy z egyszerü tévedés esete is A tnu vgy sértett egyszerüen rábízz mgát nyomozór és h z egy tetteshez hsonló egyént szembesít vele úgy megbízv bbn hogy nyomozó bizonyár z igzi tettest nyomozt ki könnyen zt képzeli hogy htározottn felismerte tettest A lelkiismeret szvát igen könnyen megnyugtthtj z illetö zzl hogy hiszen nyomozás is felismerni vélt egyént gynusítj cselekmény e1követésével Ezért jánltos mindíg Szut 427 pontjábn körvonlzott eljárást kö etni mely elöírj : "H csendör felismerés megbízhtóságáról meggyözödést kr szerezni kkor z i11e töt kit felismerni szándékozik lehetöen több más egyénnel együtt kell tnu elé állítnlc: Az illtos köpeny_ Irt: KILIÁN ZOLTÁN I Tkti Adám tiszthelyettes zergndi örsprncsnok bent járt szolgálti ügyben pénteken z osztályprncsnokságnl Dolg \égezté\el még szétnézett városbn három óráj volt \isszinduló vontig Ahogy nézelődik kirktok előtt egyszer csk egy pirospozsgás nevetőszemü sszony áll meg mellette s ezt mondj: - Adámkám! II tiszthelyettesben meg rezdült z emlékező lélek igy csk egy nö tudt mondni ne\ét ilyen melegen ger licésen Próbcsendőr volt még csk kkor Tkti Adám szerelemben zonbn táborngy leglább is Adámkám! E csk Gecső Bözsi lehet! Ht z is Iolt Gecső Erzsébet férjezett Kötéherő Pálné szintén látogtóbn itt Iárosbn és szintén időt kitőltó \ ontl rsbn A tiszthelyettes meglepetése elsö z\rbn megcsókolt nelctöszemú ZSit Ylhogy Iisszesett hirtelen régi probcsendon nlgb Ngyon megszokt Bözsi csóko- 13st I lmikor Bözsi nem hrgudott meg érte Régen megbocsátott egykn Adárnjánk hogy más É\át Iitt z nykönyv I ezetohoz gzdg özi egysszonyt Jól jártk igy mind ketten Koteilerő Pál is gzdg ember s hogy z öziegy zon y zeme sinos csendőrön Kötéllerő Pál özicgyeber szeme lformju Bözsin kdt meg Ami pedig regn oly Igen 10 Iolt rr szilesen gondol z ember ke obb Elörlendeztek igy ngyon egymá nk Nem történt zért hzfelé semmi háborító Kedves lobogá l ültek egymás mellett; vlh z édes várkozásbn lolt ilyen boldog idejük Bölcsen és mégis forrón néztek egymás szemébe túl voltk már z ember életének ngy dolgin s biztos kikötőből kikcérkodtk z elszldt szép időkbe Egy-egy elsuhnó csók inkább mosolygós-derüs ingerkedés hjdni szbdság lpján de mindig finomn és bájos htárok közt Arnyos egy sszony ez Bözsi no! II A két vont egyszerre futott bc Tktié észknk szldóbn Bözsié délfelé pöfögle Elbucsúztk megint Igy tíz esztendőre s beültek vontb }\z örsprncsnok jó srkot kpott z egyik szkszbn Kellemes nótákt muzsikált koc i kerek Adám Bözsi Adám Bözsi ezt dllozt egyre Tkti \égigélte mgábn régi Bözsi-ügyet I{ieit resteik dett is bizony kkor hirtelen otthgyt ezt drág teremtést! ern Iolt Ilmi szép dolog \gyon zonbn mégis Igyon Igz hogy feleség öregecke öt túlontúl öregecske kerek tizenkét e ztendőicl idö" bb H összehsonlitj z ember kettőt Lujzát meg Bözsit In némi ok z elkeseredésre \\indegy gondtln élet Igyon sem utol ó Nem is olyn őreg Lujzik sem mindössze öt-ht é\\el látszik időseb?nek ; jó ág meg no z igzán párj:it ritkítj Kozben melege lett tiszthelyettesnek eddig é zr sem Iette hogy elfeledte leletni köpnyét \\ost zt jn felksztott bloldlr mgától z ügynökform (Illber fele Spkáját meg feltette polcr Időnként fel-felneletett mikor tllkoz3r gondjlt _- Termeszetesen nem fogok belllni semmit Lujzink belole! - gondolt mgábn - Lujzi még ok nél I-"Ü I is

4 1929 március to CSENböRSEGI LAPOl{ Tekintve z eg!:!enkénti szembesítés megbízhttlnságát leghel!:!esebb h csendőr kinek mindig z igzságot kell keresnie felismerés hel!:!ességéről kivétel nélkül minden esetben megg!:!őződik Ezt zonbn úgy eszközölni hog!:! előbb eg!:!enkénti szembesítést fogntosítunk és csk zután teszünk kísérletet rr hog!:! tnu több eg!:!én közül válssz ki g!:!núsítottt (fliválsztási szembesítés) elhibázott és céltln fárdság voln mert lélektnilg beigzoit té n!:! hogy h tnu z eg!:!enkénti szembesítés során úg!:! vllott hog!:! g!:!núsítottt felismerte későbbi szembesítések során (kiválsztási szembesítésnél is) szembesített eg!:!ént nem nnk z eredeti észleléskor lkotott képével hsonlítj össze hnem z első szembesítésnél látott eg!:!énnel Az esemén!:! történtekor ug!:!nis g!:!núsított rendszerint nem fig!:!elhető meg hosszbb ideig és csk igen ritkán lposn; rendszerint nem rendelkezik z észlelö sem megbízhtó észleléshez szükséges lelkin!:!uglomml és z észleléskor nem is gondol rr hog!:! későbbiek során g!:!núsítottnk éppen áltl vló felismerése esetleg perdöntő lehet és ezért zután nem is fig!:!eli meg ol!:!n pontosn mint bbn z esetben tenné h t udtábn voln nnk hog!:! ez bűnvádi eljárás során mii!:!en fontos lesz Szembesítéskor zonhn módjábn vn rán!:!lg sokkl n!:!ugodtbbn hosszsbbn és lposbbn megfig!:!elni zt kit felismerni szándékozik Sok ol!:!n jellegzetességet jeg!:!ez meg mgánk külsejéről mel!:!ekről szembesítésig nem tudott voln fel világosítást Gni ig!:! zután érthető hog!:! h z első szemhesítéskor felismerés hmis volt tévedésére felismerő ksőbbi sz mbesítések lklmávl Sem fog rjönní nṇ l _ kevesbe m ert hiszen felismerendő eg!:!én külsjer?l!koot es z első szembesitéskor kiegészített kep lmmr elenken el z emlékezetében n2lkül hog!:! tutbn l nne nnk mit jeg!:!zett meg mgánk feltsmerendo eg!:!en külsejéről észleléskor és mit z első szembesítéskor Természetes tehát hog!:! szembesítést mindjárt úg!:! kell eszközölni hog!:! g!:!núsitottt több árttln eg!:!én társságábn -állit juk élő és zután tnut vg!:! sértettet felszólít juk hog!:! válssz kl zt z eg!:!ént kit z esemén!:! történtekor tettesként látott A fentiekből fol!:!ik z is hog!:! h vlkí csendőr előtt kijelenti hog!:! szembesítettben felismerte tettest - h téves felísmerésről vn ís szó - későbbi eljárás során bekövetkezendő összes szembesítések lklmávl is ug!:!nzt fogj elődni A n!:!omozó csendőr áltl szembesítés körül elkövetett hibát tehát rendszerint későbbi eljárás során sem lehet már jóvátenni Ezért ng!:!on fontos hog!:! csendőr szembesítést lelkiismeretesen és pontosn fentírtk szerint teljesitse h csk kiválsztási szembesitésnek el nem háríthtó kdál!:!i nincsenek Pl eg!:! idegen csvrgót kell felismerés végett szembesíteni A flubn rendszerint nem járnk tuctjávl z idegen csvrgók s ig!:! legtöbb il!:!en esetben kiválsztási szembesitést nem lehet lklmzni hnem csk z eg!:!enkénti szembesítést O?ltln voln ug!:!nis h csendőr eg!:! ismeretlen csvrgó t il tnu áltl jól ismert féltékeny hát mikor vlmi kis szikrát fog gynuj?! " Pedig Istenem történt is ilt vlmi?! A kluz Zergéndet kiáltott odkint Alig volt ideje Tktink összekpkodni holmijit nnyir elkésett z elmerengésben Ngyot szívott odlent z üde levegöböl kezet fogott forglmistávl és dudolv megindult Az élet kárhogy szidják is szép Kivált ilyenkor Vjjon mit gondolht mgábn most z z rnyos Bözsi mint viszi hz kocsin z ur vsútról? Otthon z örsprncsnokhllyettes meg tette jelentését Tkti viszont nem jelentett Lujzikánk semmit Minek is? Alpjábn véve igen derék nö ez Lujzik kár háborgtni A város meg messze vn A sors zonbn élénkíteni kívánt Tkti Adám életét III Az örsprncsnokné mint gondos házisszony helyére ksztott z ur köpenyét és spkáját miket Tkti csk múgy ledobott mgáról És rkkor éles kés belehsítását érezte hitvesi szívébe A köpenyböl meg spkából ugynis prfüm árclozott Félreismerhetetlen nöi illt Lujz megtántorodott Ime itt vn mégis csk z szörnyűséges np melyen meg kellett ezt tudm! Mmek él kkor z ember? Miért :Jdj od szívét-lelket g?ndoskodását? Minek z egész élet? Egyszer meg be ofeláldozó felesége meljöl z osztályprncsnoksghoz es máris megvn bj! Semmi kétség köpeny nem hzudik Itt vn szeles melle ez legzgosbb Persze mert idcblljt Ö meg lehjtott fejét ez is bizonyos Le A nykt csol<olgtt <J hajút z rcát Micsod ziil1ött világ Vcsor ltt Tkti élélll{(n VIIZO g I Itn UII"lros pestlcs flubeli lkosok társságábn krn vlkivel szembesíteni Az eg!:!enkénti szembesítést tehát megbízhttlnság dcár sem lehet teljesen mellőznünk de ol!:!nfej lödését kirktokt forgimt A trinoni megcsonkítás ennek z Uj városnk Iéletlenül hsznár vált z elcstolt közeli ngyváros egész forgimát megkpt s lendületes központtá dgdt Az örsprncsnokné szótlnul hllgtt z ur közgzdsági fejtegetéseit Esze I{öpeny illtán járt melynek nö z okozój Az illtos nö boldogtlnságot hoz Ze r géndre Ki lehet ez rettenetes személy? Vlmi színésznö bizonyosn Szép kis örsprncsnok ki éhenkórász színsznöcskékkel keveredik össze s hozzá még éppen z osztlyprncsnokság székhelyén Az örsprncsnok ngy jókedvében észre sem vette elöször konok hllgtást Be5zélt csk beszélt mig Lujz egyszer csk felpttnt és kiment szobábó! _ Hm lehet? - csóvált meg fejét Tkti - mi bj Atment legénységi szobáb és megkérdezte csendöröket történt-e vlmi kellemetlen dolog z sszonnyl np folymán? Semmi Vígn dlolt egész np Ejnye Éjjel kétszer felébredt lmból z örsprncsnok LUJZ ült z ágyábn Sírt Ijedtség futott át Tktit: z sszony sejt Ilnn Ililengést Persze szokott sszonyi képzeletcspongssl mindjárt többet gondol elválást boldogtlnsgot _ ördög vigye z egészet! Csk zt tudnm hogyn jöhetett rá? Nyvlyás egy vil:ig mikor z emberncḳ nyomozás lklmávl szüksége vn vlmi dtr ne di Isten hogy I{inyitnák szemüket fülüket Ilyenkor bezzeg elc minden érzékszcrvük kár beretl Az ember nem " fújj ki mgát csk egyet SlIIsszn mr elnlluhk l Iqvárosi száj Zergéndig Ezenközben Lujz sszony "Itos slcpegésscl cs li!:miz\1 mozg:issl I{iclllcllleoctl z gqncil llopkodoll z (lilgl" vcrondí\ro

5 204 kor mikor mégis lklmzzuk mindent meg kell t n nünk hogy belőle szármzhtó hibák lehe _ to eghez képest elkerülhessük Ezt cel t kovetkezokepen vélem elérhetőnek Szembesítés előtt t/in utól vgy sértettől követeljük meg hogy felismerni szándékolt egyén sze mélyleírását közölje illetve hogy sorolj elő zokt jejlegzetességeket mel!:lekről gynúsítottt fel foj ismerni H nem tud z illető olyn jellegzetes ségeket ismertetöjeleket felsorolni melyeket CsNDORSÉGI LAPOl{ kikérdező elegendőnek itél rr hogy róluk vlk It htározottn fel lehessen ismerni vgy h ezek Jellegzetességek és ismertetőjelek nem egyeznek meg fel ismerés végett szembesített egyénéivel és tnu vgy sértett szembesitéskor ezek ellenére is zt állítj hogy sértettben felismeri tettest kkor csendőrnek minden indok megvn hhoz hogy ezt felismerést kétesnek trts és ezt indokivl együtt feljelentésben is kifejtse H így járunk el kkor téves felismerések áltl szármzhtó tévedések és igzságtlnságok csökk2ntéséhez ngy mértékben hozzájárulunk Az egyenkénti szembesítés megbízhttjnságát igen élénken szemlélteti z»archiv /ür /(riminl Anthropologie UI/d /(rimin/istik «32 kötetének 120 lpoldlán közzétett lábbi eset : Egy»B«-községben lkó Agoston nevű mészáros z 1897 év egyik npján 18 éves insát átküldte kb 2 ór járásnyir fekvő»d«községbe hogy ott lkó üzlettársánk 50 koronát kitevő trtozást kiegyenlítsen és ezenfelül részére egy vágómrhát megrendeljen»d«községbe z út sűrűn ültetett mgstörzsű fenyőerdőn vezetett keresztül Az erdő közepe- 192!:l március 10 táján hldt z ins mík or egy útknyrultnál jrtelen szembetlálkozott ket Idegen egyennel kiket vándor mesterlegényeknek nézett i\miḳor ell dt m el lettük zok őt készkrv megloktek nyllvnvlon zért hogy vele civkodásb elegyedesenek n jd káromkodv nekiestek földre tepertek es zsebemek átkuttásához láttk F o Bizonyár z insnk vásározó mészáros külseje indíthtt két mesterlegényt rr hogy őt megtámdják mert pénzt sej tettek nál Zsebeinek átkuttását nem fejezhették be mert közben kocsízörgés hlltszott s támdók sietve megfutmodtk Az erdő sűrűjében már régen eltüntek mikorr kocsi helyszínére érkezett Az ins csk támdás után vette észre hogy combjánk zon helyén hol dulkodás közben erős fájdlmt érzett bőven vérző sérülést szenvedett Az odérkező kocsir felkéredzke kedett és zzl ment»d«községbe A rblási kisérlet 13 ór körül történt Hztérése után z ins elmondott történteket mesterének mjd csendőrség nél feljelentést tett A tettesek személyleírását következőképen dt meg : Mindkettő nem túlmgs ruháztuk sötét színű borot vált rcuk mesterlegény kinézésűek z egyik spkát Nem lett voln jó csendőr Tkti h nem ugrik ki erre ágyából mg is Külőnöst látott Lujz köpönyeget szgolgtt meg spkát Telekőnnyezve szgolt helyeket ( Egyszerre felviláglott z örsprncsnok előtt minden : - Hjszált tlált Lujz köpönyegen meg spkán Bözsi szőke hjánk kísérő tnuit A cudr nemjóját világnk Lujz visszbújt ztán z ágyb megnézte még z urát be vn-e tkrv jól sóhjtott egyet s vánkosr dőlt Ilyen z sszonyok sors Reggel csk egy cédulát tlált éjjeliszekrényén Tkti tiszthelyettes úr nnyi volt rjt : Elmentem nyomozni! - Azt - kezdte mondni z örsprncsnok tőbbit zonbn lenyel te Eszébe jutott z éjjeli jeleet Kirohnt Hjszálnk zonbn nyom sem volt köpenyen és spkán -- Elvitte tárgyi bizonyítéknk! - mormogt férj :ost megcspt z orrát neki is z illt Odszgolt kopeny meg spk illtozik Mitől? Bözsi nem volt oeprfümözve Nem lehet máskép minthogy Lujz öntözte be mind kettőt Lám nedvesek is helyek Aẓ eseményeket hmr rekonstruált z örsprncsnok : hjszlilkt tlált Lujz holmikon összesírt helyeket s húgy nedvessegnek okát dj beilltozt kőpenyt is meg spkát is - li\ost nyomoz! Jól beletnult mejleltem csendőrmesterségbe : nyomoz Afelől szentül meg volt győződve z örsprnc k hogy L I f sno ujz JO og yomozni H vn esze z uj városi pálylldvron kezdj ; kerdezősködil< nem kísértee ki zt mgs feketebjuszu csinos csendőrtiszthelyettest vlmi nő vonthoz? Itt bizonyosn lp dtot kezébe ztán görgeti mjd Bözsi-filmet visszfelé Többre fog eljutni mint mi történt ezt ki nem mgyrázz neki senki Egyébiránt viszont férfik vgyunk ktonái< ; nézzünk z eljővendőknek bátrn szemébe IV Lujz cskugyn pályudvron kezdte nyomozást Hmrosn dtot is kpott : tegnp jelzett időben három mgs fekete ngolbjuszos csendőrtiszthelyettes járt itt mindegyik feleségével Hogy ki melyik vontr szállt? Ki emlékezne rr ebben ngy forgtgbn kérem? Nem zért vgyunk itt hogy z utzó csendőrőket vigyázzuk Az őrsprncsnokné nem nyugodott bele ebbe nemleges feleletbe Szívósn kérdezősködőtt tovább Kiderült hogy z egyik csendőrtiszthelyettes szénásflvi őrsprncsnok kis gőmbőlyü sszony kivel volt másoclik felesége Az elsőtől ht hónpj hogy elvált Erre II hírre leszédült egy pdr Tkti Adámné elfeketült előtte minden Rettenetes csendőrnének lenni! }\rr éledt fel hogy egy ismeretlen férfi illtszert szgoltt vele Ismerős volt ez z illt ngyon - N cskhogy mgához tért már kezit csókolom Hl?s Pál helybeli Bel/fi/y illtszertár és drogéri utzoj TekJetes szny csk négy húsz egy üveg Cso ds h fejenek meltozttik fájni h étvágy nincs h ll1f1l1enẓ fenyeget h trtósbb szédület nem krom mondm Julás zvrn á tekintetes sszony becses egészségét csk egy szlppnts ebből E mellett diszkrét finom legelső hőlgyek mind ezt hsznáij ák Ne gyh " gom meltozttik élvezni htását huszt usz nyor kő _ Tktiné bár borzongott z iliitól el(ihúzt négl - "

6 március 10 CSENDORSEGI LAPOK 205 másik klpot viselt z eg!:lik nek kezében heg!:l mászó bot volt Különösen feltünt sértettnek hogy z eg!:lik fényes fekete posztóból készült zskettszbású ruhát viselt Pontosbb személ!:lleírást dni nem tudott A n!:lomozást megindító csendőr utsításár sebét orvosilg megvizsgálttt A látleletben sérülés 2-2J/ cm mély és bőrfelületen 1 cm-n!:li oldlnosszl bíró nég!:lzetlkúnk volt leírv és z orvos véleménye szerint nem szármzott zsebkéstől vgy vlmely más éles hnem inkább hegyes tompszélű tárgytól mert seb kerülete nem volt sím hnem szkdozott szélű Emellett szólt sérült ndrágján sebnek megfelelő helyen tlált lyuk ís mel!:l szintén inkább szkítottnk mint éles tárggyl vágottnk látszott Az örsnek sikerült következő npon egy körn!:lékbeli flubn két csvrgót elfogni kikre sértett áltl megott személ!:lleírás ráillett Egyikük ugynis fekete fényes lüszterből készült zscikettet viselt és hegymászó bot is volt nál mel!:l vsból kés2íült négysrkos tompszélű heggyel volt ellátv Egyikük kovács másik pedig mészárossegéd volt Mindketten elődták hogy kb nyolc np ót vnnk útbn munkkeresés céljából Mindkettőnél csk néhán!:l npr vló pénz volt és beismerték hogy útközben koldultk is hol lehetett Kikérdezésük lklmávl tgdták hogy elöző npon»b«és >D«között sértettet rblási szándékkl megtámdták voln Az ügyészség z őrizetbe vett bot lpján újbb or vosi szkvéleményt kért rr vontkozólg hogy sértetten okozott sérülés szármzhtott-e z őrizetbe vett bot hegyétől vgy sem A vélemén!:l igenlő volt Ezekután sértettet felismerés végett szebesítet- I ték két csvrgó vl Mindkettőt feltett föveggel vezettették elő és pedig külön-külön A sértett mindkettőjükben zonnl és teljes htározottsággl felismerte két egyént kik őt megtámdták Elődt hog!:l következő jelekből ismeri fel őket: A testmgsság sötét színű ruházt borotvált rc spk illetőleg klp fekete fén!:les zskett hegymászó bot mind ráillenek két elövezetett egyénre és mg is vlószínűnek trtott hog!:l sérülését hegymászó bot heg!:le okozhtt dulkodás hevében Amikor gynúsítottk sértettel vló szembesítésük lklmávl terhükre rótt bűncselekmény színhelyéről tudomást szereztek elődták hog!:l cselekmény időpontjábn helyszíntől leglább is 6 ór járásnyir levő kis városkábn (»K«) trtózkodtk ott egy főtéren levő vendéglőben időztek hol éppen sertést vágtk znp A vendéglős felesége éppen fol!:losót most fel vértől mikor ők házb beléptek A söntésben eg!:l 18 éves fiú szolgált ki őket pálinkávl melyet ki fizettek Ott időzésük közben egyikük vendéglőből kb két házzl tovább szomszédságbn lévő borbélyüzletbe távozott borotválkozás céljából A vendéglőből fél tizenhárom órkor távoztk el A cselekményt tehát ők nem követhették el A csvrgók áltl jelzett városk cskis»k«község lehetett mely helyszíntől leglább is 6 ór járásnyir vn A csendőrség ezen városkábn kin!:lomozt jelzett vendéglős és borbély kilétét minek lpján úgy őket mint vendéglősnét és fiát is beidézték z ügyészségre Mind négy tnu eg!:l hngulg megerősítette csvrgók elődását és vlmennyien külön-külön teljes htározottsággl felismer- - Sokt utzik mg? kérdezte z uveg átvevése közben Ojjé kezétcsókolom de mennyit Mindennp Tegnp hol járt? Zergénden át mentem Csolnkosnk Nézze nem látott tegnp vonton egy mgs feketeb juszú csendörtiszthelyettest? Az ügynök összecsukt árútáskáját Húzódozv felelte: - l\\iért tetszik kérdezni ezt? Lujz nyomozó ösztönével érezte helyes nyomot Belekpszkodott: - J\djon még egy üveggel ebböl z ijltból! Lehet hogy mást is veszek : - Boldogn tekintetes sszony Tlán ismerni tetszik zt tiszthelyettes urt? Tessék szíves lenni megmondni neki hogy én igzán nem tehetek ról ne hrgudjon Itt vn kérem táskám srk most is nedves még Vlhogy elpttnt z üveg s trtlm folydogálni kezdett Nem vettem észre mert jól besöröztem előzőleg itt restibe kezétcsókolom Ngyon összefolyhtt tiszthelyettes úr köpönyegjét bizonyosn említhette Szintén zergéndinek tetszik lenni ugyebár? _ Kivel utzott z tiszthelyettes? Nem egy másil< csendörrel? _ Dehogy kérem I Egyedül egészen egyedül Itt sétált pályudvron rábvári vont felől jött vlmi csendörkollégáját kísérte od Tktiné örömében minden pénzét belefektette Hlmos Pill illtszereibe csk vontköltséget fogt vissz Hhnos Pál gyönyörű csomgot csinált háromszor kezet csókolt s ezen npon nem ment utzni lliilii V Ilz iirsprl1csnol\ szeme-sz(jn eliillt hztérő Lujzi Víg volt z sszony mint z ur tegnp este dúdolt mgábn és vcsoránál telebeszélte z örsprncsnok fejét Ujváros színes életével Tkti némi bűntudttl de zért férfis htározottsággl tette felesége elé z»elmentem nyomozni!«cédulát: - Mi ez? Mit jelentsen ez? Az sszony kcgv borult z ur nykáb: _ J\ gzság id után jártm kedvesem Az illtot meghoztd z illtszert mgát nem Hát ezt nyomoztm ki és ezt hoztm meg mert neked nincs szíved feleségedet ilyesmivel meglepni - H t nem h Jsz - csodálkozt el mgát z örsprncsnok szerencsére zonbn meg tudott állni csodálkozó lendületében Felesége nem is vásárolt holmit _ Bocsáss hllott Boldogn csomgoit ld meg hogy gynusítni mertelek édes szivern Ki gondolt voln zonbn rr hogy z iigynök eltört mintüvegjéböl folyt rá z illtszer koponyegedre vonton?! Látod most neked köszönhetem czt sok finom holmit! Tkti Adám fellélegzett Megbocsátott még pedig 10- hmlépésben és megfogdt hogy ezentúl min?ig d : m indig vlhányszor z osztályprnesnokság szekhelyen Jur hoz z sszonynk vlmit Megérdemli h igy tud n!)omozlli VI Csk egy ponton érzett még bizonyt l? llsgot I:thelyettes z sszony részletes bcszámolol8 be oro olt ügynökről zonbn ezt is eloszltt r Csl< z uritt szenti még :"9U UZ örsporfll1csl1okm millt í!l!l szerzett III tsz(\ét

7 206 ték bennük zokt z egyéneket kik z említett npon náluk jártk Ezek lpján kizártnk látszott hogy rblási kísérletnek csendőrség áltl elfogott két csvrgó lett voln tettese mert híszen»k«község leglább is 6 ór járásnyir (24 km) feküdt tett siínhelyétől ezt távolságot pedig egy fél ór ltt semmiképen sem tehették meg (bbn z időben gépkocsi még ritkságszámb ment) Amikor z inssl négy teljesen szvhihető tnu mentővllomását közölték kezdetben még kitrtott vllomás mellett de később mikor gynúsitottkt újr szembesítették vele kijelentette hogy tlán mégis tévedett Ggnúsítottk ugyn teljesen zzl külsővel bírnk mint támdói korábbi htározott felismerését zonbn mégsem meri esküvel megerősíteni Természetes hogy ezekután gynúsítottk ellen rblás kísérlete eimén folymtb tett eljárást beszüntették és őket csupán engedély nélküli koldulás mitt ítélték el A leírt eset lpján önként felvetődik kérdés hogyn lelhetjük mgyráztát nnk hogy sértett z első szembesítés lklmávl teljes htározottsággl zt állított hogy gynúsítottkbn felismeri tetteseket Rosszindultr bosszúr bizonyár nem vezethető ez vissz mert gynusítottk sértettre nézve idegenek voltk felindult lelkiállpot és fájdlom szembesítés lklmávl már fenn nem állottk sérülés veszélytelen volt és már tlán fájdlommentes is pénzét nem vették el úgy hogy mun"kdój részéről szemrehányás nem érhette szolgáltából vló elbocsátástól nem kellett trtni és végül még örülhetett is hogy úgyszólván komolybb bj nélkül menekült meg Könnyelműség és felületesség sem vethető sértett szemére mert eltekintve ttól hogy életkoránál fogv tudní kellett hogy súlyos bűncselekményről vn szó és hogy éppen z ő vllomásánk vn legngyobb súly h gynúsítottk terhükre rótt cselekményt tgdják Könnyelműsége és felületessége ellen szól z körülmény is hogy felismerés tárgyábn tett vllomását nem vetette csk úgy futólgosn es megindokolás nélkül od hnem külön fel sorolt zokt jelegzetességeket melyek lpján z elovezetett egyenekben felismerte támdóit Ezzel szemben bizonyár z z ellenvetés is fennálht hog jellegzetességek egynémelyike meglehetosen ltlnos túlngy súllyl nem bírht Mert mit é tsü k sértett áltl dott személyleírás következő kitetelei ltt :»Nem túlmgs sötét ruházt borotvált rc! egyikük spkát másik klpot viseít?«bizonyr nm tulzott z megállpítás hogy húsz munkke: eses rugye ltt csvrgó mesterlegéull között leg lbb hrom-negy tlálhtó kikre fenti leír s r- illik Eben z esetben zonbn egészen ms szempontokt IS teklṇtetbe kell venni Egyedül ezek lpján Joht nk s r tt cs kne tlányszerű személybeli tévedesenek nyltjr VIzsgljuk meg sértett helyzetét : 1 A c s elemey elkövetésének ideje ltt 2 Az ugyeszsegen történt kihllgtás ltt J -hez Képzeljük ele mgunkt 18 éves fit11fember helyzetebe uru eṛdőn keresztül vezető országúton hld gzdj tul l donát képező 50 koron vn nál E g uknyultnl szembetlálkozik két csvrgó kmeesu egyennel kik vele nélkül hogy erre legkisebb okot szolgálttt voln civkodni kezdenek I CSEN DÖRSÉGI L-APOK 1929 március 10 mjd földre teperik és zsebeit átkuttv igyekeznek tőle pénzét elrbolni mely szándékukkl csk egy kocsi közeledésére hgynk fel és z erdő sűrűjébe elmenekülnek Mindez néhány perc ltt zjlott le ; egeszen természetes hogy z kép mely sértettben ezen rövid idő ltt félelem és z életért vló ggodlom htás ltt tettesek külsejét illetően kilkult csk bizonytln futólgos és ezért csk megbízhttln lehetett 1\z hogy sértett bbn hiszemben volt hogy támdói személyleírását jól megjegyezte mgánk mellékes körülmény mi igzolv látszik záltl hogy kikérdezésekor csk igen kevés pontos dtot tudott tettesek személyleírásár vontkozólg közölni legtöbb áltl szolgálttott dt igen áltlános keretek között mozgott A tettesek személyleírásánk elhomályositásábn ngy szerepe juthtott hrmdik személyek önkéntelen szuggesztív befolyásánk is 1\ munkdó nnk hozzátrtozói sértett hozzátrtozói bráti kíváncsi szomszédok z orvos csendőr vlmennyien töméntelen kérdéssel ostromolják sértettet Ezeknek egyike sem elégszik mt:\g z esemény egyszerű elbeszélésével) hnem tudni krj tettes személyleírását is hogy tettes kézrekerítésénél esetleg segédkezet nyújthsson Végül olyn kérdések is elhngznk mint pl :»Nem volt z egyiknek szkáll?«vgy»nem viselt z egyik olyn rövid fekete kbátot milyet szomszéd cselédje?«és egyéb hsonlók cs igy nyugodtn állíthtó hogy ez kérdezősködés elébetárás sértett képzeletvilágát nnyir befolyásolj hogy végre sok mindent d elő sját megfigyelése gyriánt minek vlósághoz semmi köze nincsen 2-höz Lássuk sértettet ki z ügyészséghez idézést kpott és- útbn vn»törvénybe«hogy köznép mondj Legelőbb is meg kell említeni hogy különösen lsóbb néposztálybeli egyéneknél bizonyos megilletődöttség észlelhető h kár legcsekélyebb üggyel kpcsoltbn is b!rósá9 előtt kell megjelenniök Ennek tuljdomthtó hogy sokszor hozzájuk mt ezett legegysz:űbb kérdéseket sem értik meg s e ert helyteln lszokt dnk Ebben leli mgyrztt nep ltl gykrn hsznált ez kitétel :»sk tör ényb ne kelljen menni!«nem lehetséges-e sertetten IS erot vett ez z izglmi állpot? Nem ke!-e t megboc átnunk egy "1 8 éves fiúnk ki sj elod s s ent először járt életében biróságnál I!etol eg z ugyeszsegen zért hogy mint z idézésboi klvette szembes!tsék zzl két egyénnel kik őt megtmdtk Ügyenek fej leményeiről természetesen nem birt tudomássl A értettt bevezetik z ügyészhez ki közli vele ho y ket egyent fognk elövezetni felismerésük végett kl z elle!1 e elöveteṭt rblás kisérletével gynúsít ho k Azutn elovezehk előbb z egyiket zután r: slkt ; k et gonosztevőnek gondolt egyén jelen e ml? dmkbb fokozz sértett me illetődött - seget osszehsonlítj külsej üket l g lk e I szemel előtt lebeg o k eppe I mindkettő borotvált rcú nem t 1 k u g egyikükön spk másikon kl z egyik fenyes fekete zsákettet visel és heg vn nl m d k" b t ymszo In ez es ulönösen z k I h hiszen mindkettő már illetődött és ezért szv á o oru meny ogy z ugyeszsq fogly meglévő sértettben eloszl tk h rdere evel tisztábn nem két elővezetett egyé n o n ke tely t felől k k I hogy zo szemelyek-

8 1929 március 10 CSENDÖRSÉGI LAPOl{ kel kik őt megtám dták Ez z önmgábn elhihető de vlosgnk megsem megfelelő vllomás fen tiekben lelheti mgyráztát Nem látszik zob?n tj ztá ottnk z körülmény ogy tetes k egyikenel IS es z egyik elfogottnál IS yesvegu egymászó bot volt vlmint hogy gylkuk fekete fenyes skettet viselt ezek pedig tel lesen pontos es felis?erés szempontjából lényeges dtoknk ltsznk Teny hogy sértett sérülése sz korvosi vélemény szerint z elfogottk egyikénél tllt bot hegyétől szármzhtott Nem szbd zon bn figyel en " kíyül hgyni hogy hegyvidéken hol z z eset IS toret csknm minden községben lehet Ilyen boto pm es hogy Igen sokn járnk ilyennel fl hegyesvegu bot tehát nem tekinthető pontos dtnk fl zskett d0igábn eg tudnunk kell hogy sertett tettesekrol csk bizonytln és kuszált képet lohtott m á nk; kézenfekvő tehát hogy ruh sz1l1e ben" szbsbn es egyéb külső jellegzetességei en IS evedhetett Egyebeben is z elfogottk egyike ltl viselt ruh sem SZll1re sem szbásr sem posztónygr nézve nem volt nnyir jellegzetes hogy mások is ne viselhettek voln olyt Tételezzük fel hogy két elfogott egyén nem te : t voln be kérdéses időtájbn vendéglőbe egyi kuk nem ment voln be borbélyhoz hnem mínd ketten vlhol z országúton csvrogtk voln távol minden községtől és lkott helytől úgy hogy nem lett voln módjukbn cselekmény elkövetésének ide jére libit igzolni Vjjon felmentette volne bíró ság őket? Bizonyár nem hiszen büntetlen elő életű vllomásár megesketett szvhihető sértett két kétséget kizáró módon felismerte őket z orvos! szk vélemény szerint peciig gynúsítottk egyikénél volt hegymászó bot hegye lklms volt rr hogy sertett sérülését okozz zonkívül z elfogott gynúsítottk tlán már büntetett előéletüek is voltk kik munk keresés ürügye ltt cselekmény szinhelyének kör nyékén csvrogtk Nyugodt lélekkel feltételezhetjük hogy h gynúsítottk nem tudtk voln libit ig zolni elítélték voln őket egy olyn cselekményért melyben tényleg árttlnol< voltk A nemzeti iilmpropgnd szükségessége * Irl: FODOR LAJOS g százdos A m kir rninisztériumnk 192/j évi /j300j192/j M E szám ú rendelete intézkedik nyilvános elődásr szánt mozgóképek vlmint zok bel és külföldi forglmánk htósági ellenörzéséről Ezt ngyon is üdvös rendeletet prevenció szüksé gessége termelte ki Az állmhtlom érezte ugynis hogy ngy tömegek úgyszólván egyedüli szórkozási eszköze film közszükségleti clkk s hogy ilym6don szinte kiszámíthttln z rombo lás mit destruktiv irányztú fi lmek kár z egyesekre kár pedig z egyes társd Imi rétegekre nézve mgukbn rejthetnek }\ filmcselekmény szótlnság mellett is besiédes élö pezsgö izzó eleven vlóság mit áhítttl néznek milliók és milliók s z körülmény hogy filmeket sötétben perge tik le még bizonyos miszticitást vrázserőt is d z elö dásoknk H pedig tekintetbe vesszük hogy munk ) A közlemény tárgy klvúl esik uuyt!ln lopunk prollrommján és kerelén m :; k közö\jok meri II kérdést igen helyesen 8 tenuls6g08t!1n vlláflj cl rtrg után üdülni szórkọzni vágyó ember ebben környezetben ilyen zenzlbl:ls es fogékony nemre felekezetre nemzeti seg : e ertelmlsegl fokr vlmint társdlmi állásr vló tekl tet nélkül" éreznünk kell hogy mily htlms erő f rr z eszmekben gzdg és morális szempontokból is klfogstlạn művészi értékű film tömegekre gykorolt htásit llletoen "z ignytelen celluloid-tekercsek interncionális htlmt es e r t hordozván mgukbn tendenciájuk szerint oktnk udltenek de igen sok esetben lélek és erkölcsmetelyezést is végeznek Elcsé elt és idöszerűtlen voln ennek jelentöségét részletelbe es htásibn ismertetnem Itt csupán néhány gondoltszllánkkl rr krok rámuttni hogy filmek for glomvhoztlávl kpcsoltos preventiv intézkedésekkel prhuzmb n minden eszközzel od kellene htni hogy zt nemzetozl : levẹn eröt és htlmt mit jó mgyr hlm odklṇt kepvlsel lelkes és céltudtos propgnd esz kozkent kihsználnánk mgyr hzánk és mgyr fjiságunk erösbítésére övid ki filmriportok egy-két kiáltó módon prop gndr keszult filmecske vgy mozgó tájképek Bltonról Hortobágyról stb nem elegendök h tekintetbe vesszük más nemzetek ezirányú felkészültségét }\»MussoliniGribldiVelenceTáncoló BécsJégvirágokzent Hegy«stb CÍmű filmek rr enged nek kovetkeztetm hogy gyárrásr kerülő filmek témái is már elözetes cenzur lá kerülnek Ezen filmekböl - minden vitán felül - kiérezhetjük z állmhtlom irányító kezét söt z ottni filmgyártás leglább ezen ágánk állmi irányitását is fel kell tételeznünk Ez vlószínű is mert z állmi érdekek szolgáltáb állított film tág teret nyit külföld felé diplomácii nüánszoktól kezdve fji propgndáig mindenféle közlésnek }\z állmi pprátus technik vívmányi mellett nem nélkülözheti filmet sem mely m már telefonnl és rádióvl is felveszi versenyt Rothermere lord is - reviziónk ügyének lelkes megértöje és támogtój - érzi filmben rejlö erötényezök bszolut értékét és - ujsághírek szerint - egy htlms filmtröszt élére kr állni hogy mgsztos eszméinek rzenálját mi kor összes hrceszközeivel tökéletessé és meg dönthetetlenné tegye A diplomáci összes szellemi fegyverei között film leghtlmsbb s bátrn merem állitni hogy sjtó ólomktonái söt z ékesszólás közvetlen meggyöző és rábeszélö ereje is film propgnd sokszor fenségesig emelkedö ngyszerűsége mellett csk pár nemzetközi horizonton }\ beszélőfilm problémájánk megoldás pedig üjvb szédítö perspektívákt mutt jövö propgnd eszközeinek lklmzását és fej lödését illetöen Ki nem érezte nnk történelmi pillntnk gyújtó htását mikor két ország kormányelnöke mgyr-olsz brátsági szerzödést filmen láírj? }\ kis filmriport szemlélöi visszfojtott lélegzettel dobogó szívvel figyelik két ország bálványánk kézszoritását Mindenki szem!\el látj idegszálivl érzi pillnt hisztorikumát vlósággl fscináló htás vn z egész jelenetnek; I<ülönösen kedves és meghtó mikor ngy Duce - nemzete nevében - keresetlen és öszinte gesztussl átdj»corvinákt Mussolini - hírek és z ideérkezö olsz filmek szerint _ nem elégszik meg z nnyir fontos és szükséges filmriportokkl hnem kihsznillv film illlrnerősítö erejét intenzíve támogtj filmgyrtást is l\ö\\tkeztetés ez»gribldimussolini-»velencc- stb CllllÚ filmekböl }\ nemzeti jelleg olyn grndiózusn olyn kristálytisztn szinte elemi erövel domvorodik ki ezeken filmeken hogy z vlóbn mcghtó }\z ullmi propgnd filmen keresztül olyn szerencsés folln:it \ulsztott Il\ólgJ

9 i08 CSÉNDORSÉGI LJ\POK 1929 március 10 nk mely közvetlensége és behizelgő tónus reven htásibn biztos kedvezö eredményeiben kiszámíthtln Nincs olyn állmérdekek szempontj melynek film jó szolgáltot ne tehetne J\ külföld mgyrságról és mgyr viszonyokról - dcár külföldi képviseleteink lelkes és sokszor úttörő munkájánk - nemzetközi sjtó destruktív kn: munkáj mitt sok esetben még mindig megdöbbentően téves en vn informálv J\ külföld tájékoztlnságár illetve ferde megítélésünkre nem krok ezer példát felsorkozttni s ezért csk rr közismert tpsztlti tényre muttok rá hogy hozzánk érkező idegen állmpolgárok szájtátv és hitetlenkedve néznek ítt szét és nem tudják megérteni hogy sikerülhetett ezt szép országot és ezt szivélyes jóízű kedves népet külföld elől eddigelé szinte hermetice elzárni és őket tőlünk nnyir elidegeniteni Ki ne tpsztlt voln ezt mikor idegen vendégeinknek Budpestet vgy Bltont muttjuk be Idegenforglmunk s ezen keresztül helyes megismerésünk szempontjából z állmi filmpropgndánk mindenekelőtt és mindenekfelett kell állni J\ki látt»táncoló BécsVelenceJégvirágokSzent Hegy«s egyéb lpesi filmeket és ki hllott gyönyörű és stílusosn nemzeti kísérő zenéket z olyn hngultokt kpott helyszinekről s olyn érdeklődést bemuttott helyek és vidékek iránt hogy minden egyé o propgnd-eszköz eltörpül z ilyen leoilincselő ötlet mellett E filmek nézése közoen z érzéketlen szkembernek is meg kellett látni s éreznie meg kellett htódni ttól hogy szcenáriumírót filmopertőrt filmsztárt sőt legutolsó sttisztát is film elkészítésekor hzájuk iránti izzó szeretet és lelkesedés hevítette J\ művészi értékű és tömegvonzó cselekmény csk keret volt nemzeti háttér gyönyörű vidék nemzeti levegő és gondolt nemzetközi népszerűsítésére és érvényrejutttásár J\ kristálytiszt ncionlizmus ezen együtteséből - fjiság potheozisként - didlmsn hrsog ki külföldi filmekből nélkül zonbn hogy ezáltl művészi vgy nyers nygi érdekek nemzetközi filmpicon hátrányt szenvedtek voln sőt e körülmény csk előnyére szolgálhtott ezen filmek e lterj edésének Kézenfekvő hogy z állmi filmpropgnd irányítás költségbe kerül s hogy ezt z állmhtlomr hárítni nem lehet miután költségek előteremtésének pénzügyi ne : sé gei vnnk : Mindent ltolgtv zonbn rr meggyozodesre kell jutnunk hogy z állmi mechnizmus mg mindenhtóság és sokrétüsége mellett - nygi megeroltetés nélkül - önmgából is ki tudj és ki is kell hogy tudj termelni propgnd nygi eszközeit mi sokszorosn megtérül z elért nygi és erkölcsi eredmények révén J\z eddigi preventiv ellenőrzések további célkitűzéseinek tervszerűségén keresztül bevételi lehetőségek kik ázásávl szinte észrevétlenül lehetne nemzeti propgnd filmlpot szüksé\jes nívór felemelni Elegendö erőforrás birtokábn pályáztokt kellene hirdetni olyn filmdrbokr eyeken mgyr élet mgyr levegő és mgy htter kelloen és helyesen vn hngsúlyozv Elvileg csk olyn kész mgyr filmnek kellene játszási engedélyt dni mely k!enti kívánlmknk mindenképen megfelel s melyik fehrtibn sőt kísérőzenéjében is izzig-vérig mgyr J\ cél legjobbn úgy voln elérhető h már felvételre kerülő kész tém képezné z lpját z előzetes ce? Z ránk ": kitűzött célt hthtósn csk így lehetne elemi s hlbforrásokt csk ilyen módon lehetne megszüntetni J\ filmcenzur-bizottság ilymódon céltudtos előmunkálti révén minden állmi nygi hozzájárulás -nélkül is telíteni tudná külföldre menő mgyr filmeket mgyr levegővel mgyr élettel Különféle kedvezmények feljánlásávl lehetőséget kellene teremteni rr is hogy tőkeerős külföldi vállltok z itteni kiváló terepviszonyok és mgsképzettségű - munklklomr kiéhezett kisigényű - mgyr művészgárdánk igénybevételével eszközölj ék felvételeiket Világsikerrel fémjelzett mgyr művészeinken és rendezőinken keresztiil módot lehetne tlálni rr hogy Ilülföldi vállltok itt le is telepedjenek J\ mgyr tenger Blton Tihnyi félsziget Mrgitsziget Lillfüred Hortobágy Dun völgye Visegráddl Mátr Prád Budpest fürdőváros Ösbudvár Hlászbásty gyönyörűségeit propgndfilmekkel kleideszkópszerűen kellene megcsillogttni külföldiek elött Ezen propgnd eredményessége érdekében keresni kellene mgyr szármzású film-rrivékkl vló lelkes és céltudtos együttműködés lehetőségeit is Meggyőződésem hogy odkint élő mgyr hírességeink megpihenni s sikereiket élvezni vállltikkl - kedvező invitálás esetében - szívesen hzjönnének Tlán nem voln lehetetlen velük és áltluk megteremteni Blton prtján pl Tihnyi félszigeten és környékén fonyódon és Bdcsonybn»Mgyr Hollywoodot«melyre z óhzánk is szüksége vn J\z újvilág Hollywoodját csk z újságírói elképzelés túlszínes prizmáján keresztül ismerem mindzonáltl hirdetni merem hogy legszigorúbb nemzetközi kritik távcsövén is szemlélve dolgokt Blton úgy természeti szépségei vlmint ngyon kedvező fekvésénél fogv predesztinálv vn rr hogy környékén rekonstruáljuk mgyr filmgyártás Mekkáját melyet egyúttl leglább is l\eleteuróp Hollywoodjává kellene kifejleszteni J\ mgyr Hollywood z országnk és mgyr fjiságunknk nemesfém és gyémántmezője lenne mely hivtv voln nemzeterősítő feldti mellett mgsbbrendű céljink kiküzdésénél is segítségünkre lenni Végtére nem lehet ernyedt közönnyel nézni és tűrni hogy mgyr tárgyú és külföldön készült filmjeinken mint hmísítják meg z itteni mgyr viszonyokt J\ sok kirg dott közül csk»gyurkovics lányokfilmváltoztát«említem hol»gullscht«evő mgyrságot nemzeti színű szlgok árvlányhj és kondásszűrök jelképezik míg mgyr ngysszony - rendező elgondolás szerínt _ sely bunyevác kosztümben pártávl fején csizmávl lbn kopszt j csirkét konyhábn és pohár nélkül Igen n y gykorltr vlló szkértelemmel üveg ből issz pezsgot J\ mgyr szemlélő megrtlosolyogj e nívitást z ld g en zonbn ebből és destruktív sjtó együtthtó mu k jbol lko t véleményt mgyrságról Nem szbd leklcsll1yelnunk es egy oágydt kézlegyintéssel elintéznünk ezeket sérelmeket mert filmek nemzetközi relációkbn is m már oly htlms energiforrást jelentenek kár s! to vgy rádió st propgnd szempontjából meg sokkl htsosbbt es eredményeiben bíztosbbt Megcsonkítottságunk és megnyomorításunk lrínoni bék lyolt csk kk or tudjuk mgunkról hmrosn lerázní h nemcsk mr rendelkezésünkre álló hnem z emberi ggyl csk elképzelhető összes nygi és e k " 1 t "k t enyezo e IS r OCSI ero pergőlüzként egyidőben és egyszerre állít juk Irrede t C ljll1k szolgáltáb Ezen lelkes és meglkuvást m Ismero mkcs krásunk legeredményesebb és leg urgeb tettr serkentője sok együtthtó eszköz mellett es veluk egyutt z igénytelen külsejti de nnál bb hivtott és képesített celluloid-tekerc : film ngyo r

10 1929 március 10 CSENOORSÉdI LJ\PÚK # Az V osztályú mgyr érdemkeresztlel hitün/e/eit bj/ársink: l Vid Islt:án lhdgy (Győr) 2 Cs Tóth Sándor lhdgy (Szombthely) 3 Mgyr László lhdgy (Fehérgyrml) Mihály Elek lhdgy (Eger) 5 Bráth István lhdgy (Mrcli) 6 Sipos Antl lhdgy (Hódmezővásárhely) 7 Illyés Mihály lhdgy (Gödöllő) 8 Kovács Sándor II lhdgy (Ngybjom) 9 Vrg Islván ] lhdgy (Zlegerszeg) 10 Mészáros Károly lhdgy (Szeged) l J Porumb József lhdgy (Miskolc) 12 Kárász János th (Debrecen) 13 VrQ Islván IV th (Széles[ehérvér) 14 Dob Mihály th (Mezőtúr)

11 CSENDORSÉGI LAPOK 1929 március 10 Esetek jugoszláv csendőrség szolgáltából- A jugoszláv csendőrség lpjábn (Zndrmeriski Vesnik) olvssuk z lábbi eseteket melyek némi bepillntást enged nek jugoszláv csendörség szolgáltáb de egyutt ṭnul ságul is szolgálhtnk nemcsk jugoszláv csendoroknek hnem nekünk is 1927 május végén z iloki csendőrörsőn megjelent egy szerb főldműves és zt jelentette hogy főldje közelében vrjk sűrű tömege szorgoskodik egy ismeretlen férfi véres tetem e körül A helyszíni szemle lklmávl kitünt hogy hull borzlmsn össze volt szurkálv és teljesen vérrel boritv A kést meg is tlálták közelében szlm lá rejtve bokrok közül pedig egy összeszggtott véres ing került elő Az összegyült flusik közül senki sem ismerte sem z áldoztot sem tlált tárgykt A kiszállott bizottság elrendelte hull boncolását mit flubn hjtottk végre Az egész flu népe össze gyűlt ebből z lklomból mit csendőrőrs prncsnok Bácsics őrsvezető rr hsznált fel hogy tovább nyomozzon A tlált inget úgy hjtott össze hogy véres foltok nem látszottk rjt csk nykon és kézelőn szokásos cikornyás színes hímzés ; úgy mutogtt flusiknlc - Vjjon kié ez z ing? - kérdezte csk úgy mellesleg Rögtön meg is kpt rá válszt Ez Zsivkovics inge ki szomszédunknál szolgál - mondt z egyik béresfiú - Hát ez kés? - Az is z övé Sokszor láttm nál mert együtt szoktunk legeltetni Ezzel meg is volt pecsételve Zsivkovics sors Hónpig trtó hjsz után megkerült és elvette méltó büntetését De sohsem került voln meg h z őrsprncsnok véres inget mutogtt voln mert flusi irtózik minden vllomástól minek következtében törvény elé idézhetik Ez esetben különben is elveszett voln minden nyom mert z áldoztot nem ismerte senki tehát nem lehetett ki létéből következtetéseket levonni Jellemző blkáni viszo nyokr hogy mg gyilkos sem ismerte z áldoztát Tlálkozott földeken egy idegennel leszúrt és kirbolt Azt sem tudhtt hogy vne pénz szerencsétlennél Ilyen gyilkosságot vizsgálóbíró sem lett voln képes feltételezni tehát nem lett voln semmi kiinduló pontj hogy merre nyomozzon Zsivkovicsot 20 évi fegyházr itélték elrejteni előle Villámgyorsn eszébe jutott h gy z csk sokt keresett zsivány lehet Elővette z lsmetloplsztolyát és rákiáltott z emberre :»Fel kezekkel! Kifelé innen!«a meglepett zsivány engedelmeskedett Jámborn bllg tt csendőr előtt ki fluból Amint néptelen lett vldek rbló hirtelen leült földre A tizedes nógtt hogy keljen fel és végre vállon rgdt hogy felrázz A zsivány csk ezt várt Elkpt csendőr lábát és lerántott mgához földre A pisztoly elsült második lövésnél csütörtököt mondott el kellett dobni Most már csk z ököl mrdt z élethlál hrcbn Lovrekovics csendőrre vetette mgát és rr törekedett hogy ngy kezeiv l torkához férjen Ldvc csendőr lig volt képes tm dásokt kivédeni de nem vesztette el lélekjelenlétét Dul kodés közben körülnézett Látt hogy flusik össze szldtk közeli fák ltt és onnn nézik hrcot Tudt hogy rájuk nem számítht Érezte hogy ellenfele erősebb végre is ő fog kifárdni védekezésben Hirtelen bbhgyt védekezést és engedte hogy zsivány mind két kezével torkát megrgdj Ezltt nyugodtn szurony után nyúlhtott Szerencséje volt mert szurony rögtön kezeügyébe került A következő pillntbn bele döfte ellenfele lágyékáb Mármár megfulldt mikor torkát görcsösen szo rongtó kezek ellnkdtk Ledobt mgáról zsivány t bekötözte sebét kocsit hoztott és bekisérte zágrábi kór házb hol z két np mulv meghlt * 1927 novemberében több hlálritélt várt bihácsi bör tönben kivégzésre Az előkészületek hosszbb időt vettek igénybe s ezltt z egyik elitélt Krnovics Mile rábe szélte társit szökésre melyet egy rendkívül vihros és sötét éjszkán végre is hjtottk Kibontották z árnyék széket lépcsőháztól elválsztó vékony flt kibújtk Iyukon lépcsőkre lementek földszintre és meglpultk egy sötét helyen főjtó közelében Tudták hogy éj félkor kimegy z őrprncsnok z őrszemeket ellenőrizni Az őr prncsnok tényleg kiment z udvrr és nyitv hgyt mg után z jtót A szökevények kijutottk z udvrr és bebújtk z jtó mellett álló fházikób hol 2 puskát tláltk hozzávló tölténnyel Amint z őrprncsnok ismét z jtóhoz közeledett rálőttek de nem tlálták el Az őr prncsnok berohnt házb bezárt mg után z jtót és nem engedte ki z őrséget nehogy sötétben lelőjék őket mint kivilágított folyosór lépnek A külső őr lövés zjár kpuhoz sietett és be * A háború után mint mindenütt Horvátországbn is felütötte fejét zsiványság A főváros közvetlen közelé ben zágrábi hegységben is grázdálkodott hirhedt hjduk«lovrekovics Vido vgy»vidncsek«hogyn nép nevezte 1920bn bevette mgát kis Jeszenovc flub és öt évig élt nép nykán és költségén nélkül hogy fel merték voln jelenteni nnyir féltek különben igény telen külsejű de ngyerejű emberkétől és fenyegetéseitől indenkit zzl bizttott hogy felgyújtj házát h nem fizeti mit kő vete l Egy meleg őszi délután Ldvc csendőrtizedes ment át flun Megpillntv flu kis sztócsüzletét eszébe j tott hogy jó lesz cigrettá t venni Amint belépett felh lyos boltb feltünt neki hogy boltos mennyire meg Jedt kezei is reszkettek mint kért cigrettát kiszmolt Ldvc körülnézett Egy lcsony hordón isme retlen férfi ült ki szemmelláthtólg igyekezett z rcát 1885-ben budpesti országos kiállítás lklmávl tündéri utt tettem Mgyrországbn Minket vgy 40 fr nciát vendégül látott mgyr nép s bennunk egesz Frnciországot éltette és ünnepelte Számomr ez fele;thetetlen emlék Csk le kell húnynom szememet hogy ú;r lássm kivilágított városokt htlms termeket hol tok;i borrl telt pohrkt mi tiszteletünkre emelték fel s JIIlrseillest és Rák6czi-induI6t mi tiszteletünkre húzták cigányok zúg6 heged/íiken Mgyrország ekkor renklvül ngylelkűen és nemesen viselkedett: kezét n y" ultott legyőzötteknek Bizonyos hogy vereségunk után IS kdtk derék brátink De z 1870-es gyászos hábortí- után Frnciország ekkor először érezte hogy egy nemzet egy egész nemzet ngv rokonszenvvel fordul felé;e (FRANCOIS COPPÉE )

12 1929 március 10 CSENDORSÉGI LAPOK 211 \ ; - r A l - - A miskolci l gy losztály le genysge r Kerekhegy Iejtom vlo leereszkedést ábrázolj B" d" Mh"1 cl to l? o!! száz os vezetése lll 3 hetes sikiképzésben részesült Képünk nézett figyelőblkon hogy mi tőrténik odbenn z udvron A gonosztevők erre is számítottk Ott állottk figyelőblknál és zon keresztül lelőtték külső őrt Ettől is elvették puskát és tőitényeket és eltüntek sötétségben Reggelig persze nyomuk veszett Mi?den vlószínűség mellett szólt hogy gonosztevok tmentek közeli htáron horvát területre és elbújtk Pljesevic plnin rengetegeibe Annk dcár értesítették z illető helységek csendőrörseit is hová gonosztevők illetékesek voltk Ez z elővigyázti intézkedés be is vált A gonosztevők vlószínű nyugti iránnyl éppen ellenkezőleg keletnek fordultk és fél Bosznián át vándoroltk Sznszki moszt felé hová egyikük illetékes volt útközben eleinte lig muttkoztk de már hrmdnpr kirboltk egy tnítót és elvették tőle vdászpuskáját töltényekkel gyütt Erre hírre sznszkimoszti csendőrörstől úgy mdult ki két járőr hogy gonosztevőket közre kerítették Flmbár tudták hogy zok fel vnnk fegyverezve csendőrők mégsem jártk el kellő elővigyázttl Az gyik járőr már messziről hllott hngosn beszélni és ennélfogv békés vásárosoknk trtott csoportot mert egy közeli helységben éppen vásár volt Ellenben gonosztevők rőgtön felismerték helyzetet és tüzeini kezdtek Két csendőr elesett kettő zonbn fedezéket keresett és élénk tüzeléssel sikerült nekik gonosztevőket vissztrtni ttól hogy z elesetteket legyilkolják és fegyvereiket Irb olják míg végre másik csendőrjárőr is megjelent es végét vetette hrcnk Ez z eset külőnösen tnulságos mert több csendőrnek és bőrtönőrnek z életébe került pedig helyes mglrtássl és elővigyáztossággl mindezt meg lehetett voln kdályozni Az kohol romboló htásáról ht : TÓTH SÁNDOR I őrmester (Felsőtárkány) Rövid cikkem megirásár nem zért szántm mgmt rá hogy mugy is ismert dolgokt megismételjek hnem zért mert lpunkbn olvsott több szomoru eset htás ltt mgát témát szeretném ébren trtni Azok kik z lkoholkérdéssel fogllkoznk legtöbbször és legelőszőr zzl z ellenvetéssel tlálkoznk hogy Európ kulturnépei legrégi()b idők ót ismerik szeszes itlokt A szentirás nem idegenkedik ugyn bortól de zért Bölcs Slmon példbeszédei számos helyen óv intenek pohárbn csillogó bor veszélyeitől és z evngeliumok is z ember szivére kötik józn életet Sőt Mózes törvényei legszigorubbk szesz ellen mert zt rendelik hogy bortól minden erős itltól sőt még szőlőgyümölcstől is trtózkodj h veszélyektől mgdt meg krod óvni és boldogulásodt el krod érni Amiót z Amerikából áthozott burgonyából nálunk is megtnulták z olcsó szeszt előállitni társdlomnk is könnyebb lklmt nyujtottk szeszes itl fogysztásár nnál is inkább mert áltlános felfogás z lkoholról hogy erőt d és táplálékot ngy()n pótolj A\ég most is kdnk megrögzött lkoholisták kik emitt z lkoholt nélkülözhetetlennek trtják Mnpság pedig számtln kocsm vendéglő ngy lkoholtőke áttl nyitott elegáns szállodák hirdetésekkel plkátokkl reklámokkl csábit ják józnéleru embereket z lkoholfogysztásr Ami pedig z lkoholnk tápszerpótló szerepét illeti zt bizony cslásnk és hzugságnk kell mondnunk Mert eltekinnc

13 CSEND6RSÉGI LAPOK 1929 március to ttól hogy mi gbonnemüeket burgonyát vgy gyiimölcsféléket vgyis nélkülözhetetlen és természetes tápszereket ngy tápérték veszteséggel és megdrágulássl lkitjuk át sörré vgy pálinkává z ezáltl szervezetbe bevitt nygok mérgező vojtuknál fúgv táplálkoz1ísr lklmtlnúk Ami pedig z lkoholnk orvosság gynánt vló nyujtását illeti bizzuk zt z orvúsr ki zt lelkiismerete szerint betegnek szigorun körülirt dgbn fogj dni Egyébként is én itt z lkoholról csk mint élvezeti cikkről és nem mint orvosságról beszélek mint élvezeti cikk pedig kétségteleniii felesleges ugy z életfentrtásr mint z egészségre Az lkohol htás testi munkár sem kedvező Ismerjük zon fontos tőrvényt hogy gyenge ingerek egy bizonyos fokig mükődést fokozzák erősebbek bénitják és mégerősebbek megsemmisitik Ezt z lkohol ingere is teljesen igzolj Ugy lbortóriumokbn mint természetben végzett kisérletek ugyszintén gykorlti élet észleletei és tpsztlti egyránt tnusitják hogy z lkohol ugy ht mint z ostorcspás mely rővid ideig növekvő de zután nnál gyorsbbn fogyó munkát eredményez ugy hogy csk vlmivel huzmosbb munkánál teljesitmény csökkenése állndó jelens2g Érvényes e ugy testi mint szellemi munkár H embernél testi (fiziki) vgy szellemi munkáról beszélünk mindig szem előtt kell trtnunk hogy e kettőt élesen egymástól elhtárolni nem lehet A legegyszerübb és leglntsbb tulnyomólg izommunk is egyszersmint szellemi közremüködéssel jár mi már bból is kitünik hogy munk helyes végzéséhez figyelem szükséges és viszont legmgsbb szellemi munk is izmok hozzájárulását igényli mert mind két munk z gyból indul ki Fentiekre péld z lábbi eset : Egy ngyobbszámu munkáscsop:jrtot kik egyform viszonyok között éltek egyenlő számu férfikból álló lkoholos és nemlkoholos csoportr osztttk fel Feldtuk volt bizonyos munkát végezni melyért külön fizetést kptk Az lkoholos csoport mely korlátlnul ihtott sört eleinte egy-két órán át tulszárnylt másikt De sö rivók cskhmr kezdtek ellnkdni és np elteltével mll1den erölködésük dcár messze elmrdtk nemlkoholos csoporttól Miután ez pár npig igy folyttódott z lkoholos csoport átkérezkedett nemlkoholos csoporthoz ho y több pénzt kereshessen Erre hogy kisér let telje belgzolást nyerjen két csoportot egymássl felcserélték : z lkoholos csoport lett Ilemlkoholossá és fordítv Az eredmény ugynz volt: z lkoholos csoport eleinte tultett másikon de np elteltével menthetetlenül elmrdtk Már mérsékelt lkoholmennyíségek is - felismerhetetlenül - kifejtik kedvezőtlen htásukt Szeszes itlok lvezete ugy ngyobb meneteknél mint gykorltoknál egyeb frszlóbb müködéseknél mindnnyiszor cskis kr s htssl vn ; z emberek ellenállóképessége mindm tekujtetn hnytlik zok gyorsn elernyednek kimerülnek s semmire sem hsználhtók A npszurásos gut előj2102i IS legngyobbrészt cskis olyn egyéneknél muttkoznk ki szeszes itlokkl élnek Mennyivel inkább vn kárár teht z lkohol - még mérsékelt élvezete is - h bb I r ero gfeszitést vlmint ngyobb szellemi munkát kt tást ossz Igenylo csendori szolgáltnk Azon nemz tek sp ortj jutott igzán csodáltos m s g ságr melyeknel korn klfejlődőtt z helyes elv h csk j óz I tm d ogy : e o kepesltj meg gyengébb szervezetet ISli n eroklfejtésre Igy láljuk hogy z mszterdmi zon z g l és meriki ifjuság noh korántsem szervezetü es testlk tu mgyr ifjknál mé :rő:b bámultús eredményeket tudott produkálni Mig náluk C: I elvétve kd versenyzö ki teljesen és megbizhtó n lvetné mgát szigoru tréning szbályink ddig egy közepes meriki versenyző sem mulsztj el zok szigoru betrtását Nálunk is zon ifjk érték el sport terén z merikikt és ngolokt megközelítő eredményeket kik h nem is pontosn előirás szerint éltek de leglább igyekeztek józn életmódot folyttni és sohsem éjtek vissz z lkoholl l Volt lklmunk meggyőződni rról hogy kiváló erőket ngy reményekre jogositó tlétákt fosztott meg z lkohol rendetlen életmód trtós siker dicsőségétől Tehát eszerint htározottn állithtjuk hogy z lkohol káros következménye - h pillntnyilg észlelik is versenyzőink üditő erősítő htását - sohsem mrd el Az lkohol htás ugyfloilyen szellemi munkár is Ami mgsbb érzékszerveket illeti (látás hllás) 3-I! dl közepes erősségü bor zok élességét észrevehetöleg fokozz ugyn de egyszersmind leggyengébb feny és hngingerek közti megkülönböztetést csökkenti Épp ugy gyengiti szemmérték szl>tosságát A fejfokozó htás 10 perc mulv kezdődik 3 perc mulv eléri - -tetőfokát és 1 ór ltt elmulik A felfogási vlmint megjegyzési képesség 3 dl borr szintén lászáll Ami z észbentrtást illeti rokonhngzásu szvk tehát fölületes társitás előmozditttik de rok:ll1\?szmék és igy éppen z értékesebb társitás mire szellemi munkásnk szüksége vn z csőkken Figyelemösszpontositásr vontkozólg 2 dl bor elfogysztás után egy olyn egyénnél kinek feldt z olvsás fejszámolás és irás következő eredményt érték el : Az illető élénkebb válllkozóbb szellem ü és beszédben vlmint cselekvésben szbdbb lett Gyorsbbn olvsott szebb hngsulyozássl könnyebb számmüveleteket rövidebb idő ltt végzett el és képzetekben gzdgbb nyelven beszélt mint józn állpotbn lrás ellenben részrányosságot és csint nélkülözte A nehezebb számfejtéseket hibásn végezte mert hián!)zott nál meggondoltság Egyáltlábn nem jutott eszébe után számolni mit józn állpotbn sohsem mulsztott voln el A kőnyv nélkül vló tnulás megnehezitett volt nem vette észre h rokonhngzásu szvk felcserélésével értelmetlenséget mondott A gondolkodás kevésbé éles és lssitott mi bbn is muttkozott hogy nem tudt elmondni csendesen mgábn elolvsott szőveg trtlmát mig hngosn olvsottnk értelmét helyesen elmondt Irók költők természetbuvrok egyránt kijelentik hogy munk ltt kerülik z lkoholt mert legcsekélyebb bormennylseg teremtő képzeletet és z lkotó gondoltot elüzi felt láló eszmék keletkezésére vontkozólg egy feltllo zseol z meriki Edison zt mondt ő semminemü szezes itlt nem iszik és zt tlálj hogy lkoholl! elbutjtott ggyl nem d k Ih pro u II t semmit Ez nem zátj kl Az elkövetkezendő trr?;édi egyik forrás z ezer éven át megoldtln mert ldh t De meg llll IIlmzetiségi kérdés z elobb-ut6bb elkövetkezendő hábortí nemcsk Mgvrország tr éd á g I l de vtlgftugédi lesz Aliármelyik fél gyoz egyik sem lel megnygl ást A o- ők áld i bb lesz z eredméll értéké él súlyosbb k l :: yoz z ngyo Y n cl legyozottek veszteségei pedig esznek mini mit leo-hiliásosbb pesszi- /lllzmus elgondolhtott IC zivt k é s sl/!os z eliövelldő véres világ - d m m g zt cl mindennél értékesfbb sőt mon dluk ki m" en veszteségért d sem reméllretluk hoo- t l -"k bék 010 e ut6pw mel t : hog) z "l be t k I : nl/il e/! cspásérf kárpótl6 Iredmén)ét by z /I o so hbortí leit légyen Az y egi/e ielentene zzl z ut6piávl r o e etes leul!;?ll K ossuth L/os

14 1929 március 10 CSENDORSÉGI LJlPOK 213 Angol repülö rj ok légi gykorlt honolului öböl feleli zt hogy lkoholhtás ltt is lehet szellemileg dolgozni de ugynzon egyén kiválóbbt birn teremteni és huzmosbbn tud dolgozni lkohol nélkül Jlz lkoholizált egyén itélöképessége gyengült nélkül hogy zt észrevenné zért nem is lklms rr hogy z ilyen htás ltt végzett munkáját kellőkép megbirálj Ö zon hiszemben vn hogy végzett testi vgy sze1l2mi munk kiválóbb Jozn állpotbn végzett munkánál vgy leglább nem sejti hogy gyengébb teljesitménye Figyelemreméltó z lkohol szerepe z őngyilkosságok eseteiben is Már z itts állpot egymgábn szükőlködés érzete tujzott képzelet vgy z zt követő lehngoltság ijesztő érzéki cslódások öngyilkossághoz vezethetnek Ugynezt eredményezheti z lkoholos buskomorság vgy egyéb lkoholokozt elmezvr végül z lkoholislák életuntság mely testi vgyoni és erkölcsi tönkremenés következtében vesz erőt rjtuk Ehhez járul z ivó állhttlnság és erélytelensége melyet vlmely önhibájából vgy hibáján kivül történt szerencsétlenség kétségbeesésig fokozht vgy egy veszekedés bossznkodás csládi perptvr mely végleg megérleli z elhtározást és ösztökéli végrehjtást Semmi esetre sem szbd ily bonyolult jelenségnél minő z öngyilkosság csk egyetlenegy indokot felvenni de mindenesetre ezek közt z lkoholizmusnk ngy jelentőséget kell tulj doni tnunk H szem előtt trtjuk hogy z öngyilkosságoknk kéthrmdrészét lkoholhtás ltt követik el egyhrmd pedig elmezvrr vezetendő vissz és z elmezvrt is mértéktelen lkohol idézi elő kkor bátrn mondhtjuk hogy z lkohol z öngyilkos Ságok meleg ágy H felismertük z lkohol káros htását z egyén egészségére teljesitőképességére és élettrtmár cslád békéjére és z utódok testi és szellemi épségére vlmint vgyonosodásr hogy z továbbá bünözést előmozdítj kkor már nincs is több indokr szükség hogy miért kell ttól éppen nekünk csendőrőknek minden más embernél szigorubbn trtózkodnunk JI m kir csendőrség legjobb és legszebb intézmények egyike melynek tgji erkölcsileg és szellemileg mgsbbn kell hogy álljnk mint z átlgemberek; mgunk trtózkodásávl polgári társdlomnk jó példát djunk De mértékletességgel z lkohol ellen nem lehet küzdeni hiszen mértékletességet minden időben hirdették és még z erős ivó is szereti mgát mértékletesnek mon dni De mikép is lehetne mértékletesség htárát megállpitni? Mert nemcsk egyénenként különböző z lkoholmennyiség mely zonnl szembeszökően muttj káros htását hnem h zt zonnl kimuttni is birnók nincs biztositék rr hogy ez idővel nem összegezödik és hogy mértékletes ivásból nem lesz-e idővel kifejezetten mértéktelen De h mégis lennének olynok kik z lkoholról teljesen nem tudnánk leszokni zoknál z lkoholt h nem is egészben de leglább részben pótolhtj kellemes közérzet keltésére lklms és kevésbé ártlms kávé te vgy szénsvs vizek gyümölcsnedvek és effélék Odülésül és szórkozásill pedig szolgáljnk szbd természet szépségei népszerü tudományos elődások és müvészeli győnyörök szinház mozgószinhz hngver cny k torn lkoholm ntes otthonok stb melyeknek nép szómár vló könnyebb holzáférhetőségéről II túrodlollln8k

15 214 CSENDORSÉGI LAPOK 1929 március to és polgári jólétét szem előtt trtó állmnk egyránt kell gondoskodniok H 11 szeszes itlokt egyszer s mindenkor megvetjük és llővctnl fogjuk e tekintetben z Egyesült Allmok és Finnország példáját kkor mgunk egyéni érdekeinek szolgált mellett zt is elősegitjük hogy nemzetünk erőssé és megdőnthetetlenné kirbolt mgyr hzánk pedig nggyá és htlmssá váljék A Vtikán város- L citt del Vticno (l csitt = vros) eim ltt újból meglkult rómi Páp vilgi birodlm Az eqész világ közvélemény e ezzel történelmi jelentőségű eseménnyel fogllkozik A npilpok bőven hozzk híreket rról hogy hogyn történt zt tehát nem szükséges ismételni de hog9 mi ennek z eseménynek jelentösége zt röviden meg fogjuk mondni Legjobbn úgy értjük meg mostni olsz kormány korszkot lkotó cselekedetét h egy pillntást vetünk Itáli történelmére A mond szerint Ngy-Konstntin biznci császár VIII százdbn Pápánk jándékozt Rómát és környékét sőt némelyek szerint egész Itáliát Annyi tény hogy középkorbn már fennállott z Egyházi-Allm Itáliábn melynek feje rómi Páp volt Amikor mult százd közepén z olszokbn felébredt nemzeti gondolt és Viktor Emánuel egyesiilésre hívt fel sok kis állmr szkdt Olszországot z egyesülés egyetlen kdály z Egyházi-Allm volt melyet frnci rendes csptok védtek míg 1870-ben végre nnk is ütött z óráj A német-frnci háború rr kényszerítette Frnciországot hogy csptit hz hívj mire z olszok bevonultk z Egyházi-Allmb és kikiáltották z egységes Olszországot Erre Páp 1870 november 1-én kelt bullájávl átokkl sújtott mindzollt kik z Egyházi-Allm nnektálásához segédkezet nyújtottk Az olsz kormány 1871-ben zzl válszolt hogy feljánlott Pápánk Vtikánt Lteránt és Cstel Gndolfo kstélyt mint világi birtokot és zonkívül millió lir pnázst }\ Páp visszutsított ezt z jánltot és mostnáig Péter-fillérekből élt Mussolini olsz állm vezér 6 év ót eredményesen v gzett ngytkrítás és z olsz fsisztállm immár megdonthetetlen felépítése után elérkezett vjudó sebhely orvoslásához is mely Itáli szép testén immár közel 60 év ót éktelenkedett Allmférfiui bölcsességének sikerült hidt verni Quirinál és Vtikán között tátongó szkdékon vgyis kibékíteni Pápát z olsz király és állmml Ebből z lklomból Szentszék és z olsz állm között szerzödés jött létre A szerződés elismeri Szentszéknek Vtikán fölötti telies tuljdonjogát kizárólgos és bszolt htlmá és szuverén törvénydási jogát és m egteremh " Vhkn-várost melynek területén joghtósg egyedul Szentszéknek vn A Vtikán-városnk htárit szintén szerződés htározz meg A városnk külön pályudvr lesz és külön összeköttetése más állmokkl külön távíró távbeszélő rádió és postszolgált A sz erződés lis eri Szentszéknek diplomácii képviselethez vló Jo? t mmek olytán z? Isz kormány és Vtikán egymshoz ngykovetet llletoleg nunciust küldenek }\ Vtikánv ros e üetén jövőben netlán elkövetett bűncselekmények bunteteseről S ntszék kérésére Olszország gondoskodik ; tetteseket tdjk z olsz htóságoknk Vég"l S t sz e k k" I t h u zen - Ị J en ogy távoltrtj mgát más állmok közötti nezetkulonbseg : ktől z ily ügyekben trtndó nemzetközi kongresszusoktol hcsk konfliktusbn álló f I k ké k k" b l " t E e e nem ri oz e epese nnek folytán Vtikán-város minden körülmények között sérthetetlen semleges területnek tekintendő Ezután Szentszék rómi kérdést véglegesen és visszvonhttlnul elintézettnpk és megszüntnek jelenti ki elismeri z olsz királyságot Svoy dinszti ltt Róm fővárossl Olszország pedig elismeri Citt di Vticno állmát Páp SZllverénitás ltt érvénytelení!i z 1871 március 13-iki törvényt és minden ezzel szerződéssei ellenkező rendelkezést Az 1870-iki eseményekből szármzó finnciális ügyek végleges elintézésére Olszország folyósít 750 millió lirát készpénzben vlmint átd 1 milliárd értékű állmppirt melyet Szentszék elfogd Ezzel szent béke ktholikus világbn! - A kibékülés kezdeményezésének és végrehjtásánk érdeme kizárólg Mussolinit ngy olsz állmférfit illeti meg P-y-V A demrkáció hiénái_ Irt: PÉCHYHORVÁTH REZSÖ }\z 1918 esztendő novemberében Dunántul déli vármegyéibe bevonultk szerb csptok Ez bevonulás lssn óvtosn roppnt elővigyáztosn történt mert - noh idehz krhtlmi erők felbomlás kkor már áltlános volt - szerbek nem voltk benne bizonyosk hogy ngy hlotti csend nem tktik-e minek következtében ztán egyszer csk véres és végzetes meglepetésben lehet részük }\ szerbek előrenyomulás tuljdonképpen zért történt hogy Dunántul déli részein megszállják zt demrkációs vonlt melyet nekik fegyverszüneti megállpodások kijelöltek }\ derék rácok zonbn ezt pontos kijelölést nyilvánvlón»félreért<>tték«mennyiben jóvl beljebb jöttek Mgyrország földjén mint mire jogositv voltk Somogybn és Brnyábn például nekik sztrtégii okokból szükséges Pécs-Brcs-Gyékényes közötti vsutvonlnál jóvl észkbbr vonultk ugy hogy például Somogybn mjdnem Kposvár htáráig Brnyábn pedig Bükkösd-Jkbhegy-Arpádtetö-Bátszék vonlig nyomultk előre miáltl nemcsk z emlitett vsutvonl nnem Dombovár-Pécsi fővonl egy részét Dombovár-Bátszéki vonl kis szkszát és Pécs-Bátszéki vicinális egész vonlát z urlmuk lá vonták A szerbek megszállt brnyi területrészek és meg nem szállott vidékek kőzött eleinte zvrtlnul folyt közlek dés vsut - és l post forglom Az utsoktól szerb htoságok semmifele 19rolvnyt nem kértek Bárki be- vgy kiutzhtott megszállott részekre vgy onnét z országb }\z utzóközönség ellenőrzése mindössze bból állott hogy demrkációs vonlon lévő vsutállomáson szolgáltot teljesitő szerb ktonság vgy csendőrség vontok befutás után kőzegeivel végigjártt kocsikt s ezekben z utsokt futólg szemügyre vették Krácsony táj án zonbn - minthogy Mgyrországról ngyszámu leszerelt kton özönlött Brnyáb és Pécsre illetőségi helyére - egyszerre lezárták demrkációs vonlt melyen ztán»iélek z jtón se be se ki«mint Arny János mondj Ettől kezdve csupán utlevél-jellegü fényképes igzolványokkl Iehetett átlépni demrkációs vonlt de cskis z erre kijelölt pontokon melyek tulnyomórészt vsuti állomások voltk Ter mészetesen nem mindenkinek volt módjábn ilyen Igzolvnyt szerezni Vgy pénzhiány vgy z hogy egyesek szerbek előtt teljesen megbizhttinokként voltk nyilv:mtrtv volt z ok hogy sok-sok mgyr állmpolgrn k soh en: engedték meg hogy ilyen szbályszerü Igz lvnnyl tlepje htárt és meg nem szállott orszgrszekb utzzék rokoni látogtás vgy vlmiféle fontos ugy ehntézése céljából Nekik mindenki gynus volt

16 1929 március 10 CSENDORSÉGI LAPOK 215 ki átment demrkádón hát még z ki onnét érkez2tt h\inden il e? " leglább is kémet de okvetlenül polgári ruháb rejtozkodott mgyr tisztet gynitottk Mivel ngyon sok brnyi lkosnk életbevágón fontos ügyei voltk tul demrkáción ngyon természetesen minden módot megrgdtk hogy át jussnk»htáron«és Mgyr országr kerüljenek Ezek módok nem mindig voltk veszélytelenek és könnyüek fl demrkációs vonl mentén élők közül hitványbb lelkületü emberek nem egyszer cslták tőrbe mgukt és sorsukt ráiuk bizó utsokt és előre értesitvén szerb htárőrőket bizlomml rájuk támszkodókt kifosztották De egyáltlábn nem volt rítk z szörnyüség sem hogy vlhol mecseki rengetegek mélyén hol npi járásr sem kdht gylogjáró élő emberre ngyobb pénzösszeget vgy értéktárgykt vivő utst gyonverték vgy lelőtték fl szerencsétlent zután kirbolták holttestet pedig z erdők mélyén elásták fl demrkációs vonl mentén tul is innen is minden kőzségben vgy pusztán voltk vkmer (i emberek kik át szökni óhjtó emberek: átvezetésével fogllkoztk Ezeknek megszbott árik voltk már mi z uts ruházt és fogllkozás esetleg z átcsempészni óhjtott holmi értékes volt szerint volt ngyobb vgy kisebb Egyszerübben vgy szegényesebben öltözött városi emberektől iprossegédektől prsztemberektől kevesebbet kértek jólöltözőtt jómódunk látszó városi któl viszont többet Ezek vezetők kik jól megkérték fárdozásuk ellen értékét csk legritkább esetekben voltk teljesen meg bizhtók Ök mguk csk ritkán bántották z átvezetni elválllt idegent de kárhányszor megtőrtént hogy z lku után nyombn értesitették szerb őrszemeket és ztán z áldoztot egyenesen ezeknek krji közé vitték ; vgy pedig»véletlenül" odvezették z utst hol htárőrök állndón tnyáztk s z ilyen»véletlen«következtében szerencsét len uts ki vkon megbizott becsületesszemü" kipró bált hüséges vezetőben összes értéktárgyi és többnyire minden jobb ruhájánk elvesztése árán íöhetett rá rr szomoru igzságr hogy nem minden ember becsületes ki nnk látszik fl demrkációs vonlnk ezek veszedelmes bestiái ezek: nyomorulit hiénái sok embert sok egzisztenciát tettek tönkre embertelen árulásikkl Nem egy eset történt hogy vlki kit szerbek érdeklődésükkel állndón»kitiin tettek«jobbnk látt elmenekülni s eldván összes értékeit _ mi sokszor ingtlnokból állt - egy»megbizhtó«veze tővel nekiindult demrkációnk fl hitvány vezető ztán - mert informálv volt z utsánál lévő értékekről - nyombn legelső szerb htárőrség krjib futott z utssl fl többit ztán már fölösleges elmondni Végül meg kell még emlékezni szomoru idők demrfl szerb htárőrök legtöbbször zzl hálálták meg szerej1csétlen kifosztott és tönkretett embereknek hogy v gyont kitevő zsákmányt kereshettek rjtuk hogy pusktussl bottl vgy korbáccsl félig gyonverték ztán félig mezi telenül kergették vissz őket htár mögé }\z igy e lcsé pelt embereknek nemegynéhány belehlt kpott szorny ütlegekbe vgy - jobbik esetben - évtizedekig trto betegségeket szzreztek verés következményeként fl demrkációs vonlon egyébként vign folyt csem pészés is Hivtásos és lklmi csempészek - stlerce!őknek nevezték őket _ jártk át demrkáción ideod EgyIk területről vlutákt felülbélyegzett ppirpénzeket elelml szereket stb csempesztek mer m SI t ák területen ZSlros hsznot lehetett keresni rjtuk ; másik teruletrol lszont szöveteket cipőket terményeket déligyümölcsöket konyve ket ujságokt stb csempésztek át csup olyn holmit I " t rnny " l k Itek át e d gy csopor mit ott nem lehetett kpni és miért csempesz j ullmzták }\»svercelők" néh vezelove e mrkáción de többnyire egyedül vgy pe 19 e " d t bn néhạ zonbn szerb ktonák vezetté k át öket fegy veresen es hivtlosn persze bizonyos százléknyi hszon részesedés ellenében }\ szerb ktonák és csendőrök különben is állndón fogllkoztk demrkációs vonlon át jutni krók kluzo lásávl }\z ö feldtuk mgától értetődően z lett voln ho y z igzolvány nélküli htárátlépőket meglessék lefüleljek ezzel szemben zonbn jó pénzért bárkit áten gedtek demrkáción söt z ő területiikről még át is vezették z utst és udvrisn elkluzolták mgyr or zemek közvetlen közelébe Mert bksis végleg és ered menyesen háttérbe szorit és elhllgttt minden egyebet : erkölcsöt becsületet lelkiismeretet hzfis érzést köteles séget esküt tépelődést mérlegelést mindent E sorok irój is számtln esetben ment át brnyi demrkációs vonlon vgy pedig Bátszék mellett Livir és Mórágy között mindenkor egyegy szerb csendőrltiszt biztos kluzolás mellett De szerb csendőrök nemcsk utsok átvezetésével fogllkoztk hnem kocsik és álltok átengedésével is Különösen jellemző és érdekes volt hogyn lovkt segitették át demrkáción Vlki például néhány lovt át krt hjtni Mgyrországr Elment csendőrök örs prncsnokához és formálisn meglkudott vele z átcsem pészés drbonkénti árábn Abbn z időben melyről irok 1000 koron volt egyegy ló átcsempészési trifáj ennek fejében ronbn szerb csendőrök trtoztk bizton ságos helyig vezetni lovkt melyekért pénzt is csk csempészés sikeres befejezése utá:n mgyr területen kpták meg }\z ilyen átcsempészés ekként történt: }\ lovk libsorbn indultk neki demrkációnk }\z elsőkön ültek csendőr és kupec z utolsó lovon megint egy csendőr }\ menet gondosn kikerülte lkott helyeket és mgyr őrszemeket és messzire ezektől mát mgyr területen állt meg Ekkor leszámolták csempészésért járó jutlmt szerb csendőröknek s lovkt elhjtották csendőr ök pedig szépen visszsétáltk - mgyr őrszemek kikerü lésével - demrkációs vonlon tulr Bizony óvkodniok kellett mgyr posztoktól mert ezek mindig lelkiismerete sen fogták fel szolgáltukt és h megfoghttk egyegy szerb csendőrt z ő területükön bizony letrtózttták és beszállították z illetékes prncsnokságuknk fl szerb ktonák demrkációntuli szbd mozgás zon bn némely helyen nem volt tilos Például Pécs közelé ben lévő ]kbhegyen melynek csucsán egy gyönyörü fensikon ment végig demrkációs vonl mgyr terü letre eső erdészlkbn mely egyuttl vendéglő is ngyon gykrn idogáltk közelben állomásozó szerb htárörök Ezek h megszomjztk z erdészlkb bllgtk pár pohár borocskár s ztán közben szintén betérő mgyr őrsze mek nem bántották őket sőt kárhányszor melléjük is telepedtek kációs hiénáiról is Ezek fcér iprossegédek dolgozni nem kró leszerelt ktonák és egyéb kétes egzisztenciák vol tk melyek bbn z időben vlósággl hemzsegtek z z országbn Ezek üzletszerüen válllkoztk levele k cso mgoknk okmányoknk és készpénznek de rkclon tul vló szállitásávl Ez teljesitmény termeszetesen eszuk ágábn sem volt }\ megbizást csk zért válllták hogy rájuk bizott tárgykt és készp? zt m gukilk trthssák meg }\ htáron át sem mentek sot tu jdo képen el se indultk Mecsek rengetegeiben vezeto re) tekutkr Pl nppl megbiztás után egyszerüen előjöttek ottho ni rej tekükből Szörnyen megviselt llpotbn elgyotorten meg tépett ruhákbn ütlegek kék folt! i\l :: Es rémcs mesét tláltk fel szeri> csendorok cjjch orvtmdásáról mely z ő szörny ü megvereté iikkel \égződött

17 216 Persze mndebböl egyetlen szó sem volt igz Senki sem támdt és verte meg öket A másoktól eltuljdonitott értékekböl éltek trtották fenn mgukt és éjték könnyelmü gondtln életüket Dolgozni nem krtk hát igy tettek szert állndón pénzre M kárhányt ii>lilerek ezek közül kinek szép ház szöleje vgyon vn Pedig nnk idején minden csempészutj kudrccl végződött hiszen z egész városbn sirv hireszteit! el hogy»kirbojták«szerbek Szomru idök szomoru emlékei! A frnci csendőrség története Id: NEMESSZEGHY LÁSZLÓ ezredes (3 közlemény) CSENDORSÉGI LAPOK A csendörség története Frnciország többi részére vontkozólg forrdlmi idök ltt szorosn hozzásimul többi csptokéhoz Picrd százdos következöleg jellemzi ezeket z idöket :»A mi csptink kifárdv háborúbn kissé felbomolv kenytelenek voltk z egyesült Európánk durv támdását elvṣel i mel e krt tüntetni demokrtikus emncipáció elso kozpontjt es hogy területét növelje szét krt tgolni hznkt A ml csttereink telitve voltk lármás kezdeményezéssei némelyor csupszk épű ujoncok rendetlenségeiv keverve regl rendszer (I ncien regime ) fehér ktonlvl«frnciország sorsdöntö órákt élt tényleg kkor A ht roko z elenség Európ szövetségesei z ország területen belul pedig fellngolt mindenhol z ellenforrdlom Vendé t k?vette Bordeux Lyon Mrseille és Toulo v rosok Izds Toulon város ostrománál elöször tünteti kl mgt Bonprte tüzrkpitány A városok elfogllás utn rettene es bosszut llt jkobinus-párt s mindenhol tomegese Jtte nyktiló lá polgárságot A prevotok megötszörözött csendörségi létszámml d 1- goztk csend örcsptok lezredesek prncsnokság ltt lettek csoportosltv Picrd százdos szerint» forrdlmi hdsereg egyformn rosszul élelmezve és ruházv bámultb ejtette z el fo lt gzdg vár sokt fegyelme érdektelensége s vegsokl g trt?nmérséklete áltl«mennyi ebböl vlosg mennyi szepltés nem tudht juk H szépt IS Igyekszik t k t h nem csod N I h t I em enye e zfis frnci csendört t ISZ " em e et egy hltlnbb szerepet elképzelni mm frnci csendörségnek polgárháborúbn vló replését A rettegés ezen óráibn midön külellenségtöl egyik rcvonl egy for á f Brigádtól 4-5 e b sze- d mm - m n enyegetve volt minden csen dör ták s ezekböl : P :: é lv nt di ez :t zi; sn begykorol mrcius ld Az észki rcvonl szerencsétlen eseményei mitt már két fövezér Custine és Beuhrnis lett lefejezve Az új vezér Houchrd (ki mivel nem rtott teljes sikert szintén vérpdr jutott) z ngolokt és hnnoverieket támdt meg kik yorki herce g ltt Dünkirchent ostromolták Hndschootenál gyözött is Ez lklomml komor és szomorú Flndriábn 35-ik csendör divizió vált híressé mivel 1793 szeptembei\ 8-án Hndschoote bejártánál térdig vízben gázolv egy sáncr vetette mgát és zt birtoká» vette Elfogllván z állást egy zászlót számos ágyút zsákmányolt és 300 fö ellenséget ejtett foglyul A rohmozó zászlólj 117 hlottt és sebesültet veszített 400 fönyi létszámr számítv A forrdlmi idök lezjlás s z állpotok rendezödése után mint zt már»a frnci csendörség eredete«című fejezetben tárgyltm 1798 április 17-én lett kidv z elsö csendörségi szolgálti utsitást mgábn foglló törvény Ezen utsitásnk részletes ismertetése túlhldná ezen cikk kereteit melynek Célj frnci csendörség történetének rövid ismertetése Itt tehát csupán nnyit jegyzek meg hogy meglkult frnci csendörség egy ktoni testület volt melynek feldtává vált köztársság területén rend fentrtás és törvények végrehjtás Szolgált vidékre és ngy országutkr terjedt ki (1 és 3 fejezet) A csendörség tgji büntetö törvényszékek áltl voltk elitélendök h vlmely rendöri vgy bírói igzságszolgálttás htáskörébe trtozó bűncselekmény t követtek el hdi tnácsok áltl pedig kkor h ktoni szolgált és fegyelem ellen követtek el bűncselekmény t (97 fejezet) A csendör tisztek ltisztek és csendörök ktoni fegyelem htározványink rendeltettek lá (99 fejezet) A csendörségi testület nygi és fegyelmi tekintetben hdügyminiszternek rendöri szolgált ellátás tekintetében rendörminiszternek z igzságügyi szolgált ellátás tekintetében pedig z igzságügyminiszternek rendeltetett lá (17l fejezet) A frnci csendörségi intézmény forrdlom lkotás lévén természetesen kezdetben sok ügybe beleszólás vn forrdlom szerveinek feltünö zonbn hogy még ngy forrdlom után is ktoni szervezettel lkul meg A csend?rségnek tömegesen frontr dobás ngy nemzeti vesẓely npjibn történt meg mikor z ellenséggel szemben mmd en emberre szükség volt Az ország belsejében p dl ligh volt szükség rendes szkképzett közbiztonsgi kozegekre mert hisz z ország belsejében törvény nem olt terror urlkodott s nyktiló dolgozott Ezen szolglthoz pedig terror-cspt jellegű lkultok segéd Iete is megfelelt Késöbb viszonyok rendezése után mindjobbn elöterbe ny? mul köztársság belsö rendjének megszilárdítás z okbol csendörségi tönény 216 és 217 fejezetei mtezked nek z iránt hogy hdbinduló csendörség részére megyekbol tisztek ltisztek és csendörök csk oly ránybn vonhtk el hogy közbiztonsági szolgált menete kozárssg belsejében megmrdt erökkel zvrtlnul biztositv legyen Midön B /(ol/zulátus és első császárság ( ) onprte Npoleon mint elsö konzul mgához rgdt ht I e sö gondj volt egy személye körül szolgáltot t ljẹslto kozbiztonsági gárd meglkítás Ez okból 1801 JulIus hó 21-én egy I mely teljesen hsonló volt h A JelenlegI frnci lovs gárdáoz cspt létszám 600 fö volt A célestini lktn ábn v s feldtává vált utzá;ok lk ov s csptot szervezett prncsnokuk egy ezredes olt ezen cspt elszállásolv lmávl s hdrkelt sereg-

18 1929 március 10 CSENDORSéGI LAPOK 217 nél i!: állmfő személyének biztonságár ügyelni Azonkívül feldt volt fővárosbn rend fentrtás 1804-ben ezen cspt mint császár gárd z d (I " 1 oreg r vlel I grde) egy lkotó része z elit csendorsegi lé ló (legion de gendrmerie delite) nevet vette fe Letszm ekkor két lovs százdból és egy fél zászlóljból állott s 632 főt szmlált Az emberek mgsság legkevesebb 176 cm volt Vlmennyien belteriueti csendőrségből lettek ki válogtv s ltiszti rendfokoztot viseltek 1809-ben z élit légió létszám két lovs százdr lett leszájlítv s 456 főt számlált mindennp hegyen-vő Igy ön át tették meg útjukt kegyelem nélkül körülfogták z utk elzáróit megtisztították vidéket Kíséretet nljújtottk futároknk szállitmányoknk Igy csendőrök bőven kivették részüket gykori cseteptékból (Foly tt juk) Az elit csendőrség története szorosn hozzásimul császárság s Npoleon didlihoz továbbá ngy hdsereg (Grnde Armée) blszerencséjéhez A mgs szörsüvegek legendás körvonli megfordultk Európ összes fővárosibn és cstterein A válság óráibn rendíthetetlenül állották meg helyüket Vitézül trtották mgukt Villfrncábn hol z ellenséget vd félelem szállott meg Az 1812 évi szerencsétlen orosz hdjárt lklmávl frnciáknk november 26-án és 28-"án Npoleon vezetése ltt Berezin folyón történő átkelésekor egyik híd ismételten leszkd Rettenetes tolongás támd Az oroszok ágyúvl lövik hidkt Victor mrsjlt hátulról ötszörös orosz túlerő támdj meg Csicsgov orosz tábornok Oudinot és Ney csptit előlről támdj meg frnci közül csk nek sikerül átkelni többi odveszett Ez lklomml sötét elkábulás közepette mi frnci hdsereget elzsibbsztni látszott egyedül z elit csendőrség kísérelte meg rendet teremteni végtelen zürzvrbn Az elit csendörségnek zonbn különleges szerepe volt spnyolországi események lklmávl Npoleon htlmánk tetöpontj án áll mikor spnyol viszonyokb bevtkozik s z országb seregei bevonulnk A Bourbon cslád urlm oly züllött állpotokt teremtett ezen félszigeten s oly örvénybe tszított nemzetet hogy sok jó spnyol hzfi örült változásnk mert csk hldástól várt nemzet bjink orvoslását A nép zonbn frnciák áltl behozott reformokbn csk z idegen urlmt s nemzet megsemmisítését látt nemzeti büszkeség trónhoz s ősi vllásához vló rgszkodás fegyvert d spnyol nép kezébe s 1809-ben már jvábn lángol felkelés félszigeten s folyik frnciák elleni guerill hrc A kísérő őrjártok csk végső nehézségek árán képesek kőzlekedni A hegységekben elrejtőzve minqen szikl mögött»guerillos«-ok állnk lesben Meg$llltják és kirl;>olják z élelmiszerszállítmányokt z dott szó ellenére hlltln rffinált kegyetlenséggel mészárolják le foglyokt és sebesülteket Sokkl inkább mint bármely más hdseregben feldtává vált csendőrségnek bizonytln összeköttetéseket és utkt járhtóvá tenni Ezen célr 1808 november hó 24-től 20 csendőr lovsszázdot lkítottk Szervezetüknek eredetisége bbn állott hogy egy lovs százdprncsnok rendelkezése ltt egy vlóságos vegyeslkultot képeztell Keverve volt szzd lovsságból és gylogságból s így lklms volt minde? terepen vló mozgásr Képes volt tzhrcb? hdkozm támdni mjd kézitusábn krddl verekedm A késöbbi gykorlti tpsztltok bebizo yították hogy lándzsávl felfegyverzett csendőrök sokkl Jobbn tudtk megküzdeni "guerillos«-okkl ezért 20 lovss áz csendőr fokoztosn "chevu-léger--ekké (lándzsás konnyu lovsság) lett felszerelve Ezen lovsszázdok zután 6 légiób lettek csopor 0- sítv Kivételesen nehéz szolgáltot láttk el örjártlk t 39 Kérdés A tettes sértett gzdsági épü/etétől és lkházdt6l mintegy 50 m-nyire művelés ltt lévő szdnl6- föld mellett felrkott szénkzlb61 6 P értékű széndt ellop Mily bűncselekmény ez? Válsz Minthogy cselekmény elkövetésének helye mező foglm lá trtozik cselekmény z 1894 : XII t c 93 -ánk ) pontj áb ütköző mezörendőri kihágás Az 1894 évi XII t c 93 ) pontjábn körülírt kihágás meghtározásánál lopás tárgyár z elkövetés színhelyére és z ellop ott dolog értékére kell különös figyelmet fordítni Az ellopott dolog csk gzdsági termény lehet tehát még feldolgoztln nyers termény pl: gyümölcs szén kukoric dohány stb ellenben szőlőkró foszlop vgy ipri célr már bizonyos részben feldolgozott termény már nem (pl kicsépelt lóheremg) z ilyen terményeknek ellopás tehát hbár z ebben -bn megjelölt helyről és értékben történt voln is nem mezőrendőri kihágás hnem közönséges lopás Az elkövetés színhelye gyümőlcsös kert szőlő fiskol vgy mező Az hogy kert szőlő vgy fiskol község belső vgy külsö területén fekszik-e közömbös mert z 1890 évi XII t c htály e részben kiterjed község belső területén levő bekerített helyekre is A lopott dolog értéke nem lehet több 60 pengőnél de vlmely pénzben kifejezhető értékének lennie kell ezen z összegen lul Az 1894 évi XII t c 93 - ) pontj egy eset kivételével nem érinti zokt z eseteket melyek Btk értelmében lopást értékre vló tekintettel büntetté minősítik Ez 11 kivételes eset bekerített helyen bemászás útján elkövetett gzdsági termény lopás H Btk eme - ebben vontkozásábn is érvényben mrd kkor minden kis kerti gyümölcslopás lopott értékre tekintet nélkül büntett mrdt voln Az 1894 évi XII t c 93 - ) pontj ezért mondj ki htározottn hogy gzdsági terményeknek kertből szőlőből fiskolából vgy mezőről vló ellopás még kkor is kihágás h lopás helye be vn kerítve s tolvj bemászott 40 Kérdés A Szut 300 poli t 2 bekezdése ipiát( jogosltlt-e sz/gálloll k/jril lepő escndőr szolgáltilg fellépiii olyu esetben mikor csk /;iluígásl tiszlt!? Válsz A szolgálti fellépés feltétele z uts1ts szennt z hogy késedelem veszéllyel járjon és z zonnli fellépés eredményre nyujtsol1 kilátást Egy szóvl sem mondj z utsítás s z utsítás szelleméből sem lehet kő\ctkeztetnl hogy szolgálti fellépésre csendőrnek csk büntett és vétség esetében voln jog Tlán cgy pddávl tudjuk

19 218 CSENDORSÉGl LAPOK 1929 március 10 legjobbn megvilágítni kérdést A szolgálton kívl áló csendőr elhld egy kocsm előtt Odbent duhjkot hngji hlltsznk kocsm előtt pedig egy koc : I l befogott lovk nyugtlnul toporzékolnk s mert onzeṭlenül vnnk bármelyik pillntbn elrgdht ják kocsit Súlyosbítj helyzetet hogy z országúton elég gyrn közlekednek motoros járművek s zok lovkt lthtol g még nyugtlnbbkká teszik Amit csendör eszleit : kihágás De olyn kihágás mely követk zö pilltb n már leglább is gondtlnságból okozott sulyos testi : ser: téssé vgy emberölésse fjulht mi kkor ov ṭ kezik be h lovk elrgdják kocsit es egy Jrokelo t esetleg többet is elütnek s esetleg gyong á olnk Se mlképen sem cselekednék csendőr z utlt s szellemeben h intézkedés helyett tovább menne z utjn csk zert mert z mit észlelt csupán kihágás Mindenesetre ḳi ke ll hivtni kocsmából kocsi gzdáját illetve kocsist es figyelmeztetnie kell rr hogy lovkt öri etlenül ne hgyj Fel kell zonkívül jegyeznie feljelenteshez szukséges dtokt is s mikor dolg végeztével lkt nyb vissztér jelentést kell tennie örsprncsnoknk es z illetékes htósághoz is meg kell tenni feljelentést H ztán kocsis szolgáltilg fellépö csen dör figyelmeztetésének nem tenne eleget úgy csendörnek vele szemben mindzokt z intézkedéseket kell fokoztosn lklmzni melyek szolgáltot teljesítö csendör rendelkezésére állnk H zonbn késedelem nem jár veszéllyel vgy z zonnli fellépés eredményre nem nyujt kilátást z utsítás szerint szolgálti fellépésnek nincs helye s z vontkozik természetesen kihágásokr is Látni zonbn szolgálton kívül álló csendörnek is szbd sőt kell is Figyeljen meg mindent s h pl kihágást észlel mely zonbn nem olyn természetű hogy szolgáltilg zonnl fel kellene lépnie örsprncsnokánk tegye meg észleleteiról jelentést ki zután elbírálj hogy e jelentés lpján tegyen-e feljelentést z illetékes htósághoz vgy zt megelözőleg még egyes szolgálti ténykedéseket kell-e fogntosítni Annk zonbn nincs helye hogy szolgálton kívül álló csendör semmiségek mitt lépten-nyomon belekössön z emberekbe és fölöslegesen fitogtss szolgálti htlmát olynkor mikor sétál z utcán vgy másként jelenik meg szolgálton kívül z emberek között Különösen fitlbbk szoktk ebbe hibáb esni Ezt kerülni kell mert csk bjb viszi csendört és ellenszenvessé teszi csendörséget lll Kérdés A Budpesti Hirlp 1929 februlír J7-; számábn telhívás jelent meg vi/hségi éremmel kitüntetett hdviseltekhez hogy vitézségi éremp6tdíjk tolyósuásánk kivívás érdekében országos szövetségbe tömörüljenek /(érdés szbd csendörség érdekelt tgjink ebben mozglombn résztvenniök? Válsz Nem szbd A Sz ut 83 pontjánk elsö bekezdése értelmében csendör engedély nélkül semmiféle egyesületnek tgj nem lehet Igz hogy kérdésben emlitett mozglom nem egyesület leglább is jogilg nem tekinthető nnk mert nincsenek meg zok feltételek (lpszbályok vezetőség stbl melyek mozglmt egyesületté jogi személlyé minősíthetnék A Szut emlitett tillm szempontjából zonbn közömbös hogy csupán lklomszerű mozglomról vgy pedig jogilg is egyesületnek minősithetö egyesülésröl vn-e szó Sőt z ilyen lklomszerű mozglmk még inkább ggályosk csendőr részvétele szempontjából mert soh sem lehet tudni hogy mozglomnk vlóbn z-e célj mit nyiltn hngozttnk és nem fjulnk-e el dolgok od hov sokszor mozglom eredeti résztvevöi sem krtk eljutni Attól nem kell trtni hogy mozglom ból vló kimrdás vitézségi érmes csendörökre hátrányos lehet e me rt h z állm kár mozglom htás ltt kr p edl g mi vlószínűbb - ttól függetlenül vitézsegi erempótdíjk folyósítását elhtározz csendőrökröl megfeled kezni egész bizonyosn nem fog erre még csk gondolm is képtelenség 112 Kérdés A Tisz iéiméteres jégtkróján npont 60 ember jár át túlsó prtr Másként nem is lehetne másik prtot megközelíteni mert hidt csk hsszs vs1i utzássl lehetne tlálni A prtr egy csendorárőr érkezik mely szolgáltát csk úgy tolytth/j h átkél jéggel tkr! tolyón A járőr nem hisz jégnek z be IS sz kdhl tehát nem megy át így Tiszán s Z zon tul fekvő tereptárgykt nem porfyázz le /(öteles -e járőr ilyen esetben jégen vló (ítmenést megkockáztt/li? Válsz A vizek jégtkróját sem Szut-bn sem egyebütt nem tláljuk csendőrjárőrök közlekedési útvonlként megjelölve De nem szól Szut zokról mélyebb vizesárkokról szkdékokról ingoványos területekről és többi terepkdályokról sem melyeket járőröknek le kell küzdeniők hogy szolgálti feldtiknk eleget tehessenek Hogy járőrök utit szbályztok ennyire részletezzék zt nem is lehet kívánni s nem is lehet kivinni Annyi bizonyos hogy járőröknek terepkdályok lehetőség htáráig leküzdeni 5 szolgáltukt folyttm kotelességük Viszont z is tény hogy ebben - különösebb indok fennforgás nélkül - sját életük és testi épség ük biztos veszélyeztetéséig elmenniök nem kell sőt nem is szbd Ezt z elvet vllj Szut kkor is mikor különösen veszélyes terep nek éjjel vló portyázását csk elkerülhetetlen szükség esetén követeli Elkerülhetetlen szükség nélkül tehát nem szbd csendőrt olysmire kényszeríteni mi életét vgy tesi épségét veszélyezteti tg en ám de - nem Szut szerint hnem szerintünk - ligh érdemli meg csendőr nevet z ki z előtte átkelt htvn ember után htvnegyediknek nem mer rálépni jégre Ez már nem pontosn körülhtárolt szolgálti kötelesség hnem szolgálti buzg!llom és nem utolsó sorbn minden csendörtől elvárhtó bátorság körébe trtozik H postáskissszony ridozn ennyire kétségtelenül kipróbált jégtől zt tőle senki rossz néven nem vehetné de h jégen vígn járókelő emberek csendőrön látják ezt kissszonyos remegést bizony kkor meglesz véleményük csendőrkurázsiról Oktlnság h csendőr szükség nélkül belerohn veszedelembe de megállni folyóprton nézni jégen át vígn és biztosn közlekedő férfikt sszonyokt és gyermekeket és z utsításon törni fejet mely ngy átkelési dilemmát mjd tlán megoldj: nem csendőrhöz méltó viselkedés Akkor ne vegyen csendőr puskát se kezébe mert h félméteres jég leszkdht pusk még könnyebben elsülhet 113 Kérdés A Szut 489 pontj értelmében (t csendőr felügyeleti tevékenysége helyi rel1dészeti ügyekben bból áll hogy ellenőrzi vjjon helyhtóság (t szükséges intézkedéseket megtette -e illetőleg hogy z ellenőrzést kellőképen fogntosít j -e /(érdés: jogábn áll-e csendőrjárőröknek korcsmákt hentes- pék- tejkimérő- stb üzleteket kifejeze((en zzl II célll sorr látogtni hogy fent említett ellel1őrzési fi ötelességének eleget tehessen? Válsz Tény hogy csendőrség nek helyi rendészeti ügyekben ellenőrzési jog illetve kötelessége vn Az is igz hogy ennek kötelességének csk úgy tehet eleget h vlóbn után is jár nnk hogy ezen téren z érdekeltek megteszik-e kötelességüket Ahhoz tehát csendörjárőröknek megvn joguk hogy helyi rendészet ell nőrzése céljából ott és kkor jelenjenek meg hol és mikor nnk szükségét látják A helyi rendészeti ügyek

20 1929 március t O CSENDöRSÉGI LAPOK zo nb n kis jelentőségű kérdéseket öle lne k fel ezért is vn zo k sz bál yoz ás hel yh tós ágo kr bíz v A csendőrnek tehát ide je és mó dj is vn bős ége sen hogy ezt z elle n őrz ést hel yh tós ág őnérzetének sér elm e és z érdekeltek zk ltá s nélk ül vég ezze Kül önő sen kerü Ini kel l z elle n őrzé si j ogn k hely i ht ósá gg l szem ben vló szükségtelen fitog ttá sát Az ügye s csen dőr ezer mód ját is tlá lj nn k hog y ezt z elle nőrz ést egyé b rend 12s szol gál tiv l kp csol tb n sőt eset leg még szol gál ton kívü l is feltünés nélkül és úgy vége zze hogy rró l kár hely htó ságn k kár z érde kelte knek még csk fog lmuk is voln A Szut 88 pont ján k máso dik beke zdés ében elöír t udv riss ág és előzé keny ség szolg ált eme részére külön ösen vontkozik Nincsen tehát nnk helye hogy j árőr egyen esen helyi rendészet ellenő rzése címén sorr j árj mind zokt z üzle teket üzeme ket mely ek e tekintetben számit ásb j önnek H igy ellenő rizzük helyi rendészetet gyon zklt juk vele lkossá got felbősz itjük helyi htóság ot s kkor ugyn szép kis helyi»rendet «teremtettünk flubn! Amikor tehát csendőr zt kuttj hogy mihez vn Jog soh ne feledje el zt is kuttni hogy ezt vgy zt jogát milyen úton-mód on tudj legcélszer üoben és legkevesebb hátrány nélkül éryényre j utttni Az ki jogihoz rugl msság és gondolkodás nélkül mereven rgszkodik esetleg hnygnál is ngyodb hibákt csinálht Egy pénzhmisító bnd leleplezése Irt és nyomozt: NÉMETH MIHÁLY II tiszthelyettes örsprncsnok (Levél) Keszthelyen szolgáltm 190Q-ben mint örsprncsno több ol lrol helyettes Ennek z évnek kezdetén m n merültek fel pnszok hogy hmis váltopenze k 10 es 20 filléresek 1 sőt 5 koronások vnnk forglomb n Mint bicióte lt és eredmé nyre vágyó fitl csendőr m voln ennek ltiszt mondn om sem kell mennyir e szerette " rejtélyes pénzhm isitásn k nyomár jonnl Elkovettem minde n tőlem telhet őt nemcs k szolgá ltbn de szolgá lton kivül is Puht olózás imt megfi gyelései et ngyo sre oly to ké nehezitette hogy hmisi tványo k kmeze hű utánz tok voltk hogy hmis vo Ituk t csk kor lehetett észre venn i mik or már néhá ny hétig forg lom bn vo l tk s z ólomkeverék meg feketed ett A csengésük is csodáltos oi képen lig volt meg ku" lo" nbo"ztethető vl ódi pén z h ng jbt má v Gyü jtöttem ezeket hm isítv ány ok t volt r egy kilór vló és meg figyelé sei m sor n slkeru lt yok rend esen hetlv sárok jönnöm rr hogy hml SItvn om b lk lmá vl kos rs kof ák köz ött keru" Inek forg l Most már ko fák kör nye zetét lestem ;: 219 Megá llpítottm hogy bbn z időben mikor én vásáros kofák között jelen vgyok hmis pénz nem kerül forg lomb A forglomb hozójuk tehát óvtos volt Néhá ny megb ízhtóbb kofát felkértem hogy legyenek segítségem re hmis pénz forglomb hozójánk leleplezésénél külö nösen pedig felhívtm és kioktttm z kkor Keszthelyen trtózkodó Pintér Pál rendőrbiztost hogy hetivásár lkl máv l feltűn és nélkü l vegyü ljön kofák s zok vásárlói közé és figyel je meg ki szokott többeknél de csk keveset vásár olni Nevezett rendőrbiztos igen dereksn és lelkiismeretesen végezte reá oízott feldtot és hosszsbb kitrtó munk után közölte velem hogy feltűnt neki egy keszthelyi férfi ki sokt kóborol kofák között vásárbn s többektől vásáro l Meghgytm erre Pintérnek zz helyesebben meg kértem őt hogy továob is trts szemmel ezt gynus férfit vjjon továbbr is látogtj lesz-e hetivásároknk és továbbr is fog-e vásáro lgtni Pintér nemso kár tudom ásomr hozt hogy z illetőnél rqost is ugyn zt észlelte mint már elöző lklmkkor Mivel csendőregyenruh megjelentetését (hosszsbb időre megfigyelésként! ) most még kevésdé láttm célr vezetőnek mint puhtolózások kezdetén - megbíztm Pintért hogy legközeleob h gynus férfi ismét meg jelenk s vásárlás i megisméllödnek észrevétlenül lopózzon után s h vlmit vásárolt távozás után szólíts fel z árúst hogy z ttól kpott pénzdrbot mutss meg neki H zután zt látná hogy ez pénzdrb még új színt mutt trts mgánál és hldéktlnul értesitsen engem ( Én pic közelében egy elözetesen megbeszélt helyen trtózkodtm honnn egyébként picteret is szemmel trthttm) Minden úgy j átszódott le zután hogyn várni lehetett Az íllető cskugyn több kofánál állott meg vásárlás cél jából gyümölcsöt vett néhány fillérért de mindenütt ngyobb pénzzel fizetett A rendörbiztos meghgyásom szerint iárt el s éppen értesíteni krt engem mikor én már feléje mentem Három drb egykoronást és néhány 20 fillérest szedett össze Pintér melyeket mind gynub vett egyén dott ki különbözö kofáknál A pénzdrbok rövid átvizsgálás után megállpitott : hogy vlmennyi hmis és most már z zokt elhelye o egyén felé vettem utm irányát Az Illeto zonbn m r észrevett engem és sejthette mi célom mert leptet meggyorsitv igyekezett láthtárról eltű ni Term sze sen én követtem mire ö futni kezdett Én utn Anny1 elonye volt hogy be tudott menni házáb miel tt én uolérhettem voln és lkásb vezetö jtót már bezrv tlltm Amig én z jtó felnyitásá vl bibelödtem és hzb bejuthtt m ezt rövid idöt rr hsznált fel hogy birtokábn lévö kész hmisitványokt kb 5 kg " uly n melyeket egy kézi kosárbn trtott z udvron levo kutb beöntötte Amikor kpun keresziülmászv bejutottm z :: ; m t Mári Terézi férjén ek Lothringii Ferencek nén:e o : császárrá történ meg álszt!ís l l pt ze e hrctéren ng Y unne seget re n dez táborbn hol cs en " Mári TeréZi SZInten megje l t t l j német császár vezénylete ltt diszszem léhez el llítv Az urlkodónö közeedtére mindegy!k l zászló lj egymásután összlüzet dott z osszes ágy ped g l" vést teltek császár tisztelgett krdjv l s hdren det: Mári Terézi csptok hrsny e J I " ovcloj " k"ozott szemlélte meg hrcvonlkt Szemle után rlkodó pár és mgsr ngu" bsztek t bor e lott lál itott diszsátorbn fénys lkoár gyűltek t? á edi fe enként 1 font 11ust 1 Jtce bort és 1 onn o hdsereg megvendégelése forintb kerillt pt k e rnfl: f: r A é 1

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus Kezelési útmuttó ECO és ECO Plus Kidás: 2012.12.15. Eredeti kezelési útmuttó Gép Clssic Plus Gép szám Clssic Plus Gép típus Clssic Plus Verzió Berendezés jellege Álltfj Ügyfél neve & Co. KG Ügyfél címe

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

.hu shi ubi its m www.

.hu shi ubi its m www. www.mitsubishi.hu HÓDÍTSA MEG AZ UTAKAT! Urlj z utt tökéletesre csiszolt Outlnder volánj mögött. gilis kormányzásnk, közvetlen és pontos visszjelzéseknek, csendes utstérnek és z úthibákt gyengéden kiegyenlítő

Részletesebben

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TIMSS NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TERMÉSZETTUDOMÁNY 8. évfolym Az láik közül melyik közelíti meg legjon z édesvíz százlékos részrányát Földön tlálhtó víz összmennyiségéhez képest? S01_01 100% 90% c

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória 1. ktegóri 1.1.1. Adtok: ) Cseh László átlgsebessége b) Chd le Clos átlgsebessége Ezzel z átlgsebességgel Cseh László ideje ( ) ltt megtett távolság Így -re volt céltól. Jn Switkowski átlgsebessége Ezzel

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT Csk kkor nyis ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tusz megolni, nem j, folyts következő felttl! Okttási Hivtl

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2008. jnuár 31. MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2008. jnuár 31. 15:00 ór M 2 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zsszámológépt nm hsználhtsz. A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

Gyakorló feladatsor 9. osztály

Gyakorló feladatsor 9. osztály Gykorló feldtsor 9. osztály Hlmzok. Sorold fel z lábbi hlmzok elemeit! ) A={ legfeljebb kétjegyű 9-cel oszthtó páros pozitív számok} b) B={:prímszám, hol < 7} c) C={b=n+, hol nϵz és- n

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I X. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 8 6. Á P R I L I S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

VB NÉGYZÖG KEREZTETZET TERVEZÉE HAJLÍTÁRA Vseton keresztmetszet tervezése történet: kötött tervezéssel: keresztmetszet nygi és méretei ottk, megtervezenő mértékó nyomtékoz szükséges célmennyiség, sz tervezéssel:

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 5. héten ( )

A BUX-index alakulása a 5. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 február 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 3. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 03

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei 6. Tárkezelés Oerációs rendszerek 6. Tárkezelés Simon Gyul Bevezetés A rogrm címeinek kötése Társzervezési elvek Egy- és többrtíciós rendszerek Szegmens- és lszervezés Felhsznált irodlom: Kóczy-Kondorosi

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

A szerkesztő. Tartalomjegyzék: 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást;

Részletesebben

Matematikai feladatlap Test z matematiky

Matematikai feladatlap Test z matematiky Keresztnév: Vezetéknév: Mtemtiki feldtlp Test z mtemtiky eloslovenské testovnie žikov 9. roèník ZŠ T9-01 Kedves tnulók, mtemtiki feldtlpot kptátok kézhez. teszt 0 feldtot trtlmz. Minden helyes válszt 1

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good mgyr 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.krcher.com

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. szemle

T A R T A L O M. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. szemle S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 7 7. A U G U S Z T U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

Irány a nyár... ...felkészült már? Audi Service. Audi Eredeti MMI 3 High navigációs szoftver. 83 990 Ft. www.audiszervizek.hu. 2014-as Európa térkép.

Irány a nyár... ...felkészült már? Audi Service. Audi Eredeti MMI 3 High navigációs szoftver. 83 990 Ft. www.audiszervizek.hu. 2014-as Európa térkép. Irány nyár......felkészült már? www.udiszervizek.hu Audi Eredeti MMI 3 High nvigációs szoftver 2014-s Európ térkép. 83 990 Ft Audi Service Utzásr készen Vonzó válszték meggyőző mínőség. Válsszon

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 7. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 02

Részletesebben

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN Amiről mindenki hllgt (nglii támogtási rendszer) - Élet z Egyesült Királyságbn (Angliábn)! - FRAN Bevezetként hd szögezzem le senki ne költözzön ki csk támogtások mi tt Angliáb mert z cslódni fog A támogtások

Részletesebben

FESZÍTŐMŰVES VASÚTI JÁRMŰALVÁZAK. Prof.Dr. Zobory István

FESZÍTŐMŰVES VASÚTI JÁRMŰALVÁZAK. Prof.Dr. Zobory István FESZÍTŐMŰVES VASÚTI JÁRMŰALVÁZAK Prof.Dr. Zobory István Budpest 04 Trtlomegyzék. Bevezetés... 3. A vsúti árművek teherviselő részeiről... 3. Alvázs (nem önhordó) kocsik... 3.. Kéttengelyes kocsik... 4..

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggonozó változt 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto

Részletesebben