Stratégiai tervezési alapismeretek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Stratégiai tervezési alapismeretek"

Átírás

1 InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: , , Fax: Honlap: HIDASNÉMETI ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE Stratégiai tervezési alapismeretek Készült az Új Magyarország Fejlesztési terv Államreform Operatív Program Polgármesteri Hivatalok Szervezetfejlesztése Pályázat Hidasnémeti község szervezetfejlesztésérıl ÁROP 1.A.2/A kódszámú pályázat keretében 2009 viad oro Közigazgatásfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATI NYZATI RENDSZER 2. AZ ÖNKORMÁNYZATOK NYZATOK FELADATRENDSZERE 3. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK NYZATOK RENDSZERE (JOGÁLL LLÁSUK ELTÉRÉSEI) 4. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK NYZATOK SZERVEZETE ÉS S MŐKÖDÉSE M 5. AZ ÖNKORMÁNYZATOKKAL NYZATOKKAL KAPCSOLATOS ÁLLAMI FELADATOK 6. AZ ÖNKORMÁNYZATI NYZATI KÖLTSK LTSÉGVETÉS S BEVÉTELI SZERKEZETE 7. AZ ÖNKORMÁNYZATOK NYZATOK GAZDÁLKOD LKODÁSA 8. AZ EU ÉS S AZ ÖNKORMÁNYZATOKNYZATOK 8.

3 A helyi önkormányzati nyzati rendszer Az önkormányzati rendszer története Európai önkormányzati rendszerek A helyi önkormányzatok európai chartája Alkotmányos alapok A helyi önkormányzás gyakorlásának közvetlen módjai

4 Az önkormányzati nyzati rendszer törtt rténete A magyar polgári önkormányzati nyzati rendszer község, város, v fıvárosf polgári vármegyei v közigazgatk zigazgatás törvényhatósági jogú városok A tanácsrendszer jellemzıi tanácst cstörvények képviseleti szerv, végrehajtv grehajtó bizottság, szakigazgatási si szervek alárendelts rendeltségi viszonyai

5 Európai önkormányzati nyzati rendszerek Önállóság g mértm rtéke és s hatásk skörök k széless lessége szerint: Angolszász rendszer Skandináv v rendszer Francia típust pusú rendszer Vegyes típust pusú rendszerek

6 A helyi önkormányzatok nyzatok európai chartája Európa Tanács által összefoglalt minimum-követelm vetelmények Az önkormányzatok nyzatok jellege Az önkormányzati nyzati jogok szabályoz lyozása Az önkormányzati nyzati jogok gyakorlása Garanciák, felügyelet

7 Helyi önállóság g (autonómia) A választv lasztópolgárok közössk sségét t megilletı jogok Rendeletalkotás Szervezetalakítás Társulási si szabadság Gazdasági önállóság Petíci ciós s jog Véleménynyilvánítás Felterjesztési si jog Önkormányzati nyzati jogok védelmev Alkotmányb nybíróság Bírói i jogvédelem Nyilvánoss nosság Alkotmányos alapok

8 A helyi önkormányzás s gyakorlásának közvetlen k módjaim Helyi népszavazás Ügydöntı Véleménynyilvánító Helyi népi kezdeményezés Közmeghallgatás, falugyőlés

9 Az önkormányzatok nyzatok feladatrendszere Feladatok típusai Kötelezı feladatok Kötelezı feladatok az Ötv. Alapján Kötelezı feladatok törvények alapján Fakultatív feladatok Feladat- és hatáskörök telepítése, átvállalása

10 Feladatok típusait Döntés jellege szerint Önkormányzati feladatok Államigazgatási feladatok Önkormányzati hatósági ügyek Feladatellátás szempontjából Kötelezı Fakultatív Feladatellátói mód Közhatalmi Tulajdonosi

11 Kötelezı feladatok Törvény állapítja meg Önkormányzati nyzati törvt rvény Más s (ágazati)( törvt rvények Az Országgy ggyőlés s köteles k gondoskodni a feladatellátás s anyagi feltételeir teleirıl

12 Kötelezı feladatok az Ötv.. alapján Gondoskodás az egészs szséges ivóvízell zellátásról az óvodai nevelésr srıl az általános iskolai oktatásr sról és s nevelésr srıl az egészs szségügyi gyi és s szociális alapellátásr sról a közvilk zvilágításról a helyi közutak k és s a köztemetk ztemetı fenntartásáról a nemzeti és s etnikai kisebbségek jogainak érvényesülésérıl

13 Kötelezı feladatok más m s törvt rvények alapján Példák: Települési hulladék k győjt jtésének és s elhelyezésének megszervezése se Kötelezı kéményseprı-ipari szolgáltat ltatás s biztosítása sa Közoktatási feladatok Szociális gondoskodás Területrendez letrendezés Közgyőjtemények fenntartása Szakiskolai képzk pzés

14 Fakultatív v feladatok A fakultatív v feladatok a hagyományok, igények, anyagi lehetıségek szerint vállalhatv llalhatók Pl.: kisvárosi kórhk rház, rendelıint intézet; mővészeti m intézm zmény (zeneiskola) fenntartása; községi, városi v múzeum m fenntartása

15 Feladat- és s hatásk skörök k telepítése, átvállalása Differenciált telepítés Feladatátv tvállalás Települések közöttk Fıvároson belül l (kerületek letek fıváros) Település és s megye közöttk

16 A helyi önkormányzatok nyzatok feladat- és s hatásk sköri eltérései Települési önkormányzatok Területi önkormányzatok, területfejlesztés Kisebbségi önkormányzatok A térségi együttmőködés egységei

17 Települési önkormányzatoknyzatok Község, nagyközs zség Város Megyei jogú város Fıváros és s kerületei Területszervez letszervezési si döntd ntések kritériumai riumai (közs zségalakítás,várossá nyilvánítás s stb.) Feltételek telek Fıbb eljárási szabályok

18 Területi önkormányzatok, nyzatok, területfejleszt letfejlesztés Megyei önkormányzatoknyzatok Településekkel mellérendelts rendeltség Egyes térst rségfejlesztési si hatásk skörök k (megyei területrendez letrendezési terv) Megyei területfejleszt letfejlesztési si tanácsok Regionális területfejleszt letfejlesztési si tanácsok

19 Szervezeti és s mőködési m szabályok Helyi önkormányzati nyzati képviselk pviselı A képviselk pviselıtestület mőködésem Bizottságok, részr szönkormányzatoknyzatok Tisztségvisel gviselık A polgármester A jegyzı

20 Kisebbségi önkormányzatoknyzatok Helyi kisebbségi önkormányzatok nyzatok létrejl trejöttük k szerint Kisebbségi települési önkormányzatnyzat Közvetett módon m létrejl trejövı Közvetlenül l megválasztott Országos kisebbségi önkormányzatoknyzatok

21 A térst rségi együttm ttmőködés s egységei gei Kistérs rség nem önkormányzatnyzat társulások sok kerete KSH-besorol besorolás s tartalma Területfejleszt letfejlesztési si régir gió területfejleszt letfejlesztési si tanácsokban az önkormányzati nyzati szerep megyei szerep a területfejleszt letfejlesztési si intézm zményrendszerben

22 Helyi önkormányzati nyzati képviselk pviselı Jogáll llása Mandátum keletkezése Mandátum jellege Mandátum megszőnése se Jogai Felvilágos gosítás s kérések Testületi mőködéssel m kapcsolatos jogok, stb. Kötelességei Részvétel a testület munkájában Kizárás, összeférhetetlenség g bejelentése Összeférhetetlenségi szabályok

23 A képviselk pviselıtestület mőködésem A képviselk pviselıtestület ülései Összehívás Nyilvánoss nosság g (zárt ülés s tartásának feltételei) telei) Határozatk rozatképesség Határozathozatal Képviselıtestület aktusai (határozat, rendelet) Jegyzıkönyv Helyi jogalkotás

24 Bizottságok, részr szönkormányzatoknyzatok Bizottságok Kötelezıen en létrehozandl trehozandó bizottságok Szabadon választott v bizottságok alakítása Összetétel tel Jogkörök Kapcsolat a képviselk pviselıtestülettel és s a hivatallal Településr srészi szi önkormányzatoknyzatok Szerepe, létrejl trejöttette Összetétele tele Hatásk skörök

25 Tisztségvisel gviselık a) Választott Polgármester (fıpolg polgármester, közgyk zgyőlés s elnöke) Alpolgármester( rmester(-ek) Más s vezetık k (tanácsnok, bizottsági elnök k stb.) b) Kinevezett Jegyzı,, aljegyzı Körjegyzı

26 A polgármester Megválaszt lasztás s módjam Összeférhetetlenség okok csoportosítása sa eljárás Testület mőködésével m kapcsolatos feladatok A hivatal irány nyítása önkormányzati nyzati hatásk skörök államigazgatási hatásk skörök Sajátos közszolgk zszolgálati lati viszony (illetmény nyének nek megállap llapítása) Felelıss ssége (fegyelmi és s kártk rtérítési)

27 A jegyzı Kinevezése, képesk pesítési si követelmk vetelmények A hivatal vezetése körjegyzıség g vezetésének speciális kérdk rdései Feladatai az önkormányzat nyzat mőködése m terén Államigazgatási hatásk skörök k címzettje c Különösen körzetkk rzetközponti zponti igazgatás s esetén: Okmányiroda Kiemelt építésügyi hatásk skörök Egyes gyámügyi gyi hatásk skörök Közlekedésigazgatási feladatok

28 Az önkormányzatokkal nyzatokkal kapcsolatos állami feladatok Az önkormányzati autonómia tartalma Országgyőlés önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai A köztársasági elnök önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai Kormány önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai A Minisztériumok feladatai Az önkormányzatok külsı ellenırzése Közigazgatási hivatal feladatai Az önkormányzati jogok védelme

29 Az önkormányzati nyzati autonómia tartalma Önkormányzati nyzati autonómia: Helyi Önkormányzatok nyzatok Európai Chartája Alkotmány Önkormányzati nyzati törvt rvény Ágazati törvt rvények

30 Az Országgy ggyőlés önkormányzatokkal nyzatokkal kapcsolatos feladatai Törvényalkotás Ötv.( 2/3-os) Képviselık és s polgármesterek választv lasztása, sa, választv lasztási si eljárás Költségvetési törvt rvények Döntéshozatali jogkörök Feloszlatás Területszervez letszervezés Költségvetési szabályoz lyozás

31 A köztk ztársasági elnök önkormányzatokkal nyzatokkal kapcsolatos feladatai Választások sok kitőzése Területszervez letszervezési si döntd ntések Köztársasági biztos kinevezése

32 A Kormány önkormányzatokkal nyzatokkal kapcsolatos feladatai Kormány hatásk skörei: Önkormányzatok nyzatok törvt rvényességi ellenırz rzése Feloszlatási si javaslat elıterjeszt terjesztésese Helyi közszolgk zszolgálati lati képesk pesítési si elıírások Államigazgatási feladatok ellátásának irány nyítása Dönt államigazgatási szerv és önkormányzat nyzat közötti k vitában

33 A minisztériumok feladatai A miniszterek feladatai Államigazgatási feladatok szakmai szabályoz lyozása Önkormányzati nyzati intézm zmények mőködésének m szakmai szabályai, dolgozók képesítési si elıírásai Ellenırz rzés Tájékoztatás Belügyminiszter önkormányzatokat nyzatokat érintı feladatai Mőködéssel kapcsolatban Gazdálkod lkodással kapcsolatban Településfejleszt sfejlesztéssel ssel kapcsolatban

34 Az önkormányzatok nyzatok külsk lsı ellenırz rzése Állami Számvevıszék Közigazgatási hivatalok Önkormányzati könyvvizsgálat

35 Közigazgatási hivatal feladatai Törvényességi ellenırz rzés Szakmai segíts tség Államigazgatási hatásk skörök Elsıfok fokú hatósági jogkörök Másodfokú jogorvoslati fórumf Speciális feladatok Területi koordináci ció és s ellenırz rzés Informatikai fejlesztések sek összehangolásasa Választások, sok, népszavazn pszavazások sok informatikai támogatt mogatása Területfejleszt letfejlesztési si tanácsok törvt rvényességi felügyelete Köztisztviselık k képzk pzése

36 Az önkormányzati nyzati jogok védelmev Felterjesztési si jog Önkormányzati nyzati szövets vetségek (7 országos szövets vetség) Bírói i védelemv Bíróságok Alkotmányb nybíróság

37 Az önkormányzati nyzati költsk ltségvetés s bevételi szerkezete Az államháztartás s alrendszerei (emlékeztet keztetı) Az államháztartás és s a helyi önkormányzatok nyzatok bevételei reálért rtékének változv ltozása Az önkormányzat nyzat saját t bevételei Az átengedett központi k adók A normatív v hozzájárul rulások Az állami támogatt mogatások

38 Az államháztartás s alrendszerei (emlékeztet keztetı) Központi kormányzat költsk ltségvetése Elkülönített alapok költsk ltségvetése Helyi (és( s helyi kisebbségi) önkormányzatok nyzatok költsk ltségvetése ( %) Társadalombiztosítás s költsk ltségvetése

39 Az önkormányzat nyzat saját t bevételei Helyi adók Saját t tevékenys kenységbıl, vagyon hozadékából l származ rmazó bevételek Illetékek Átvett pénzeszkp nzeszközök Megosztott privatizáci ciós s bevételek Egyéb b (mőködési, ár- és s díjbevd jbevételek)

40 Az átengedett központi k adók Magánszem nszemélyek jövedelemadj vedelemadója Gépjármőadó Termıföld bérbeadb rbeadása Környezetvédelmi bírsb rság SZJA-megoszt megosztás s elvei, adóer erı-képesség g figyelembe vételev

41 A normatív v hozzájárul rulások Központi költsk ltségvetési támogatt mogatások legnagyobb hányadh nyadát t alkotja Megállap llapítás s módja: m Településre jellemzı mutatók k alapján Feladatellátáshoz kapcsolódó mutatók Felhasználás s kötöttsk ttség g nélkn lkül! l! Hozzájárul rulási jogcímek alakulása

42 Az állami támogatt mogatások Címzett támogatt mogatások Céltámogatások Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési si célúc támogatás Céljellegő decentralizált lt támogatt mogatás Kiegész szítı támogatások ÖNHIKI Adóss sságrendezési eljárás s alatt álló helyi önkormányzatok nyzatok támogatt mogatása Vis maior tartalékb kból l támogatt mogatás Központosított tott elıir irányzatok Önkormányzati nyzati hivatásos tőzoltt zoltóság g támogatt mogatása

43 Az önkormányzatok nyzatok gazdálkod lkodása Gazdálkodási sajátosságok Az önkormányzatok költségvetése A gazdálkodás ellenırzésének típusai Az önkormányzatok vagyona

44 Gazdálkod lkodási sajátoss tosságok Gazdálkod lkodási önállóság és s felelıss sség, vállalkozv llalkozás és s korlátai Költségvetési szervek alapítása és s gazdálkod lkodása Hitel, kötvk tvény Adóss sságrendezési eljárás

45 Az önkormányzatok nyzatok költsk ltségvetése A költsk ltségvetés s tervezése Elıkész szítési si és s koncepció-szakasz Egyeztetési rendszer Rendelet-tervezet tervezet összeállítása A költsk ltségvetés s elfogadása Informáci ciós s rendszer Beszámol moló a költsk ltségvetés s végrehajtv grehajtásáról l (zársz rszámadás)

46 A gazdálkod lkodás s ellenırz rzésének típusait Belsı ellenırz rzés Jegyzı Belsı ellenır Pénzügyi bizottság Könyvvizsgáló Felügyeleti (intézm zményi) ellenırz rzés Külsı ellenırz rzés Állami Számvev mvevıszék TÁH

47 Az önkormányzatok nyzatok vagyona Vagyontárgyak típusait Törzsvagyon Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes Vállalkozói i vagyon Vagyonhasznosítás Ingatlanvagyon kataszter

48 Az EU-csatlakoz csatlakozás önkormányzati nyzati vonatkozásai Harmonizáci ciós s kötelezettsk telezettség g helyi szinten A helyi jogalkotás s törvt rvényi kereteinek alakulása Az európai közössk sségi szabályoz lyozás önkormányzatokat nyzatokat érintı legfontosabb területei Környezetvédelem

49 A helyi jogalkotás s törvt rvényi kereteinek alakulása 1. A csatlakozás s elıtt: jogharmonizáci ció 2. A csatlakozás s idıpontj pontjában: dereguláci ció 3. A csatlakozást st követk vetıen: en: EU jogforrási rendszerébe való illeszkedés s (elsıdleges jog, EU Bírósága B határozatai!) A csatlakozással ssal összefüggı feladatok teljesítésének kikényszer nyszeríthetısége (végs gsı soron EU Bírósága) B

50 Az európai közössk sségi szabályoz lyozás önkormányzatokat nyzatokat érintı legfontosabb területei Foglalkoztatáspolitika Fogyasztóvédelem Versenyjog Állami támogatt mogatások korlátoz tozása Közszolgáltatások, állami vállalatok, v különleges k és s kizárólagos jogú vállalkozások Önkormányzati nyzati ingatlanvagyon-kataszter Választási si szabályok

51 Környezetvédelem Hulladékgazd kgazdálkodás Vízgazdálkodás Szennyvíztiszt ztisztítás Fürdésre alkalmas víz v z minıségi követelmk vetelményei

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÖNKORMÁNYZATI KÖZIGAZGATÁS (tankönyv) Budapest, 2012 NEMZETI KÖZIGAZGATÁSI INTÉZET A tankönyvet megalapozó tanulmányok szerzői: I. fejezet: Dr. Barabás Zoltán II. fejezet: Dr.

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról Az Országgyőlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

1. téma. 2. kérdés: Ismertesse az Alaptörvény által a helyi közügyek körében nevesített helyi önkormányzati feladat- és hatásköröket!

1. téma. 2. kérdés: Ismertesse az Alaptörvény által a helyi közügyek körében nevesített helyi önkormányzati feladat- és hatásköröket! 1. téma 1.kérdés: Mutassa be a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának a helyi önkormányzatok tevékenységének állami felügyeletére vonatkozó rendelkezéseit, majd ismertesse a törvényességi ellenőrzés/felügyelet

Részletesebben

rnyezetvédelem zményrendszere,

rnyezetvédelem zményrendszere, A környezetvk rnyezetvédelem intézm zményrendszere, igazgatási struktúrái Forrás: HEFOP 3.3.1. A környezetvk rnyezetvédelem alkotmányos alapja Alkotmány 18. A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti

Részletesebben

E-közigazgatási alapismeretek

E-közigazgatási alapismeretek InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 2007.

ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 2007. ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 00. KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÉS KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT A tankönyvet megalapozó tanulmányok szerzői: I. fejezet: Dr. Kökényesi József II. fejezet:

Részletesebben

A helyi önkormányzatok 515

A helyi önkormányzatok 515 3. cím A helyi önkormányzatok 515 1. fejezet Az önkormányzat típusai, a helyi önkormányzás lényege 517 Önkormányzás 519 Az önkormányzás legáltalánosabb értelemben azt jelenti, hogy valamely közösségnek,

Részletesebben

Nem mondunk le senkiről. Program

Nem mondunk le senkiről. Program Dél dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nem mondunk le senkiről Új j Magyarország g Felzárk rkóztatási Program ( zászlóshajó program) Előad adó: Dr. GöndG ndöcs István A program indoklása A A területi

Részletesebben

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1 OptiJUS Opten Kft. I 2011. évi CLXXXIX. törvény 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1 2014.6.18. óta határozatlan ideig hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETE, 2006-2010

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETE, 2006-2010 A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETE, 2006-2010 Pflanczer Nikoletta IV. évfolyam, pénzügy és számvitel szak Konzulens: Horváthné Dr. Kovács Bernadett, egyetemi adjunktus Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Bel- és igazságügyi ágazat MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI INTÉZET Bel- és igazságügyi ágazat Magyar Közigazgatási Intézet Budapest, 2002. április 2 Belügyi ágazat Szerző 2. és 4. fejezet

Részletesebben

(2006, 2007) 2006. november 9. EGER. Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese

(2006, 2007) 2006. november 9. EGER. Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese Adó- és tb-változ ltozások (2006, 2007) IX. Pénztárkonferencia 2006. november 9. EGER Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese Bevezető Államháztartás s egyensúly lyát t javító intézked zkedések Konvergenciaprogram

Részletesebben

A helyi önkormányzatok szervezete és működése

A helyi önkormányzatok szervezete és működése DR. ZONGOR GÁBOR DR. ZONGOR A helyi GÁBOR önkormányzatok szervezete és működése Háttéranyag önkormányzati képviselők számára A helyi önkormányzatok szervezete és működése 1 2 3 4 5 6 6 Kiadja a Települési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:175. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Törvényességi felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE. Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009.

SZAKDOLGOZAT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE. Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE SZAKDOLGOZAT Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009. 1 BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete

Részletesebben

nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat telező sairól, 217/1997. (XII. 1.) Korm. 228/1998. (XII. 28.) Korm. rendelet a Cst.

nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat telező sairól, 217/1997. (XII. 1.) Korm. 228/1998. (XII. 28.) Korm. rendelet a Cst. Társadalombiztosítás Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 2 Hatályos jogszabályok: 1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) a társadalombiztost rsadalombiztosítás ellátásaira és s a magánnyugd nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint

Részletesebben

12/2006. (XII. 18.) ÖTM rendelet. a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról. Egységes irattári terv

12/2006. (XII. 18.) ÖTM rendelet. a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról. Egységes irattári terv 12/2006. (XII. 18.) ÖTM rendelet a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. -ának

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSA HELYI FEJLESZTÉS AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA

ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSA HELYI FEJLESZTÉS AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSA HELYI FEJLESZTÉS AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA Szerkesztıbizottság

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS SZERVEZET ÉS MŐKÖDÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS SZERVEZET ÉS MŐKÖDÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

A nonprofit szervezetek számvitele és adózása

A nonprofit szervezetek számvitele és adózása Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar A nonprofit szervezetek számvitele és adózása Készítette: Szilágyiné Tóth Szilvia Belsı konzulens: Dr. Bács Zoltán egyetemi docens Külsı konzulens: Virágné Tóth

Részletesebben

Általános jogi ismeretek

Általános jogi ismeretek Lőrincz Krisztián Általános jogi ismeretek A követelménymodul megnevezése: Közlekedésüzemvitel általános előírásainak alkalmazása A követelménymodul száma: 0663-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás Közlönyállapot 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint

Részletesebben

17. számú elıterjesztés. az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása

17. számú elıterjesztés. az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 17. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 21-én 14,00 órakor megtartandó ülésére az önkormányzat

Részletesebben

Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok)

Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok) Rendezvényszervezés (konferenciák) Protokoll események szervezése Kitüntetések, díjátadások Delegációk fogadása Hivatalos delegáció kiutazása Téma meghatározása) Elıadók felkérése Meghívottak listájának

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 Az Országgyőlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintı közigazgatási

Részletesebben