Hulladékgazd. adó. Szombathely, február 12..

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hulladékgazd. adó. Szombathely, 2015. február 12.."

Átírás

1 A hulladékgazd kgazdálkodási jogszabályok változv ltozásai Szabó Mónika Hulladékgazd kgazdálkodási előad adó Szombathely, február 12..

2 Jogszabály módosm dosításoksok Törvény Új j végrehajtv grehajtási rendeletek Módosított végrehajtv grehajtási rendeletek

3 Jogszabályi változv ltozások A hulladékr król l szóló évi CLXXXV. törvt rvény Az egyes hulladékgazd kgazdálkodással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról l szóló 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet A hulladékgazd kgazdálkodási tevékenys kenységek nyilvántart ntartásba vételv teléről, l, valamint hatósági engedélyez lyezéséről l szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet Az Országos KörnyezetvK rnyezetvédelmi Informáci ciós s Rendszer továbbfejleszt bbfejlesztésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról l szóló 72/2014. (XII. 22.) BM rendelet A hulladékkal kapcsolatos nyilvántart ntartási és s adatszolgáltat ltatási kötelezettségekről l szóló 309/2014. (XII. 11.) Kormányrendelet

4 Az elektromos és s elektronikai berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazd kgazdálkodási tevékenys kenységekről l szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet Az elem- és s akkumulátorhullad torhulladékkal kapcsolatos hulladékgazd kgazdálkodási tevékenys kenységekről l szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet Az egyes hulladékgazd kgazdálkodási létesl tesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályair lyairól l szóló 246/2014. (IX. 29.) Kormányrendelet A hulladéklerak klerakással, valamint a hulladéklerak klerakóval kapcsolatos egyes szabályokr lyokról és s feltételekr telekről l szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet A hulladékgazd kgazdálkodási közszolgk zszolgáltatás s végzv gzésének feltételeir teleiről l szóló 385/2014. (XII. 31.) Kormányrendelet A hulladékk kká vált gépjg pjárművekről l szóló 369/2014. (XII. 30.) Kormányrendelet A környezetvk rnyezetvédelmi, természetv szetvédelmi, valamint vízügyi v hatósági eljárások igazgatási szolgáltat ltatási díjaird jairól l szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet

5 A hulladékgazd kgazdálkodási engedélyez lyezésre vonatkozó változások Mellékterm ktermék k keletkezésnek bejelentése A kereskedő és s a közvetk zvetítő az átvett hulladékot a hulladékkezel kkezelőnek változatlan v formában adja át. kiegészült, előkezelt formában is átadható. Hulladéksz kszállítás s (a saját t termelési hulladék k száll llításához is engedély kell a Ht a a alapján)

6 Közszolgáltatás Az OKIR publikus felület letén oldalon-hullad hulladékgazdálkodási engedélyben vagy a nyilvántart ntartásban szereplő adatokat közzététele. tele. A begyűjt jtési és s tárolt rolási engedélyek időbeli hatályuk lejárt rtáig hatályosak, azt követk vetően en hatályukat vesztik.

7 Engedélyez lyezés: Engedélyk lykérelem benyújt jtása: nyomtatott és s elektronikus adathordozón Nyilatkozat: az adathordozón n lévől és s a nyomtatott dokumentáci ció megegyezik. Engedélyk lykérelemhez csatolni kell az eddigiekhez képest k még: m A hulladékkezel kkezeléshez kapcsolódó hulladékt ktároló helyek üzemeltetési szabályzat lyzatát. t. Meg kell adni a kérelmezk relmező adatait, egyéni vállalkozv llalkozó esetén n ha van a vállalkozói i igazolvány számát t is. Tárolás s esetén n a hulladékt ktároló hely műszaki m és s környezetvk rnyezetvédelmi jellemzőit, azok állapotát, t, minőségét. Száll llítás s esetén n száll llítójárművek kapacitása. Környezetvédelmi biztosítás: s: ha a kérelmezk relmező a Ht. 71. hatálya alá tartozó gazdálkod lkodó szervezet.

8 Hulladéksz kszállítási engedélyekn lyeknél l külön k n meg kell adni a szilárd és s folyékony hulladékok mennyiségét t külön-külön. k n. Országos gyűjt jtési engedély: OKTF engedélyezi (ha csak gépjg pjárműtárolásra használt telephely van- száll llítás-gyűjtés) Több felügyel gyelőség g terület letére kiterjedő tevékenys kenység, és s a kérelmezk relmező telephellyel is rendelkezik, akkor: : telephely szerint illetékes felügyel gyelőség g engedélyezi. Országosan pedig a székhely szerinti.

9 Több környezetvk rnyezetvédelmi hatóság g illetékess kességi terület letét érintő gyűjt jtési, közvetk zvetítési, kereskedelmi tevékenys kenység esetén az adott telephelyen végzett v kezelési tevékenys kenységet engedélyez lyező környezetvédelmi hatóság g megnevezését, az engedély számát t (ha van), valamennyi telephelyének címét c és s KTJ-azonos azonosítóját, t, a kérelmező KÜJ-azonosítóját, t, és s a telephelyen végzett v hulladékgazd kgazdálkodási tevékenys kenység g pontos megnevezését, vagy az adott telephelyen végezni v kívánt k kezelési tevékenys kenység engedélyez lyezése ügyében a benyújtott kérelem k alapján n eljáró felügyel gyelőség g megnevezését és s az engedélyk lykérelem iktatósz számát, valamint a telephelyen végezni v kívánt k hulladékgazd kgazdálkodási tevékenys kenység g pontos megnevezését, ha a hulladékgazd kgazdálkodási engedélyre vonatkozó kérelem elbírálása folyamatban van.

10 Hulladékkezelési engedélyeknél: A hulladéktároló hely tárolási kapacitását. A Ht. 2. mellékletében meghatározott D12 ártalmatlanítási művelet végzésére hulladékgazdálkodási engedély kizárólag akkor adható, ha a hulladék kezelése a rendelkezésre álló kezelési kapacitás vagy elérhető technológia hiánya miatt nem lehetséges.

11 a hulladékkezelő létesítményben az adott kezelési művelettel érintett éves hulladékmennyiséget típusonként és összesen (tonnában kifejezve, a technológia és a kapacitás függvényében), valamint a telephelyen egyidejűleg gyűjthető, tárolható maximális hulladékmennyiséget típusonként és összesen (tonnában kifejezve); A hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet (előkezelés) esetén E azonosító kódot (Pl. E01-01, E02-01,E03-01) is meg kell adni. Önállóan tárolási engedélyt nem lehet kérni.

12 A hulladékgazd kgazdálkodási létesl tesítmények kialakítására és üzemeltetésére vonatkozó változások I. Az egyes hulladékgazd kgazdálkodási létesl tesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályair lyairól l szóló 246/2014. (IX. 29.) Kormányrendelet Előírások: a hulladékgy kgyűjtő sziget speciális gyűjt jtőhely hulladékgy kgyűjtő udvar átvételi teli hely munkahelyi gyűjt jtőhely üzemi gyűjt jtőhely komposztáló telep átrakóállomás válogatómű üzemnapló üzemeltetési szabályzat

13 Hulladékok gyűjt jtése/tárolása: Hulladékgy kgyűjtő udvarban: az átvétel tel időpontj pontjától l számított 1 éven túlt nem tárolhatt rolható.( 8. ) Munkahelyi gyűjt jtőhelyen: a hulladék k képzk pződésétől l számított legfeljebb 6 hónapigh gyűjthet jthető,, kivéve ve az egészs szségügyi gyi hulladékot. (13. ) Üzemi gyűjt jtőhelyen: a hulladék k az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, de legfeljebb 1 évig gyűjthet jthető. Üzemnapló vezetése és üzemeltetési szabályzat

14 A hulladékgy kgyűjtő udvart és s hulladékgy kgyűjtő szigetet kizárólag a közszolgk zszolgáltató üzemeltethet gyűjt jtési és előkezel kezelési valamint gyűjt jtésre vonatkozó engedéllyel. (4. (1) bekezdés és s 7. ) Munkahelyi gyűjt jtőhely, üzemi gyűjt jtőhely és s a speciális gyűjt jtőhely hulladékgazd kgazdálkodási engedély, illetve nyilvántart ntartásba vétel v nélkn lkül üzemeltethető. Munkahelyi gyűjt jtőhely, hulladékgy kgyűjtő udvar, hulladékt ktároló hely, üzemi gyűjt jtőhely műszaki m kialakításáról 2 éven belül kell gondoskodni. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenys kenységek végzésének feltételeir teleiről l szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet is érvényes és s figyelembe kell venni az előírásait.

15 Munkahelyi, üzemi gyűjt jtőhely és s hulladékt ktároló helyek I. Munkahelyi gyűjt jtőhely: a hulladék k képzk pződésének helyén n kell kialakítani. A munkahelyi gyűjt jtőhelyen csak olyan hulladék k gyűjthet jthető,, amely a munkahelyi gyűjt jtőhellyel azonos telephelyen képződik. Ha nem önálló helyiségk gként alakítj tják k ki, akkor vonal felfestésével vagy kerítéssel lehatárolhat rolható. A hulladékok gyűjt jtése elkülönítetten, környezetszennyezk rnyezetszennyezést st kizáró módon a hulladék k fajtáját, t, jellegét, mennyiségét t figyelembe véve. v ve. Gyűjt jtőedényt felirattal vagy megkülönb nböztető jelzéssel kell ellátni. Veszélyes hulladék k gyűjt jtése

16 Munkahelyi, üzemi gyűjt jtőhely hulladékt ktároló helyek II. Üzemi gyűjt jtőhely: térben körülhatk lhatárolt gyűjt jtőtérrel rendelkező hulladékgazd kgazdálkodási létesl tesítménykéntnt Nem veszélyes hulladék k esetén n a közlekedk zlekedési útvonal és gyűjt jtőtér r burkolata egységes ges és s egybefügg ggő.(pl. egybefügg ggő kavics) Veszélyes hulladék k esetén n egységes, ges, egybefügg ggő,, vízzv zzáró és szilárd burkolattal kell ellátni. (pl. beton, aszfalt) Az üzemi gyűjt jtőhelyet körül k l kell keríteni, és s táblt blával kell jelezni. Veszélyes hulladék üzemi gyűjt jtőhelyen műszaki m védelemmel v ellátott gyűjt jtőedényben, konténerben nerben gyűjthet jthető.

17 Hulladékt ktároló helyek: Munkahelyi, üzemi gyűjt jtőhely és s hulladékt ktároló hely III. Hulladékt ktároló hely kialakítása sa: körbe kell keríteni figyelmeztető táblával kell ellátni veszélyes hulladék k tárolt rolásakor folyadékz kzáró szüks kség g esetén vegyszeráll lló,, illetve kármentk rmentő aljzat Tárolótér r burkolata nem veszélyes hulladék k esetén n egységes ges és egybefügg ggő; veszélyes hulladékok tárolt rolása esetén n egységes, ges, egybefügg ggő, vízzáró és s szilárd burkolattal kell ellátni. Aki hulladékot tárol, t a tárolt rolást - a hulladékgy kgyűjtő udvar kivétel telével - hulladékt ktároló helyen végzi. v Tárolókapacitást figyelembe kell venni.

18 Egyéb b jogszabályv lyváltozások Az elektromos és s elektronikai berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazd kgazdálkodási tevékenys kenységekről l szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet Az elektromos, elektronikus berendezés s előáll llítására vonatkozó szabályok A gyárt rtó,, forgalmazó kötelezettségeire vonatkozó előírások Az újrahasználatra vonatkozó szabályok A gyárt rtó,, a közvetk zvetítő szervezet, az állami hulladékgazd kgazdálkodást közvetk zvetítő szervezet és s az átvállaló nyilvántart ntartási és s adatszolgáltat ltatási kötelezettsk telezettsége A gyűjt jtésre, a száll llításra és s a kezelésre vonatkozó szabályok (25.,, 26.,27.,27. ) A hulladéklerak klerakással, valamint a hulladéklerak klerakóval kapcsolatos egyes szabályokr lyokról és s feltételekr telekről l szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet A hulladéklerak klerakó telekhatára és s az összefüggő lakóter terület, lakóé óépület vagy más m védendő területek, létesl tesítmények közötti k védőtávolsv volság g (veszélyes hulladéklerak klerakó 1000 m, nem veszélyes hulladéklerak klerakó 500 m, inert hulladéklerak klerakó 300 m) (3. ) A A környezetvk rnyezetvédelmi, természetv szetvédelmi, valamint vízügyi v hatósági eljárások igazgatási szolgáltat ltatási díjaird jairól l szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet

19 Köszönöm m megtisztelő figyelmüket!

A környezetvk. rnyezetvédelmi adatszolgáltat. Dalma. Hulladékgazd. adó. Szombathely, 2014. december 9.

A környezetvk. rnyezetvédelmi adatszolgáltat. Dalma. Hulladékgazd. adó. Szombathely, 2014. december 9. A környezetvk rnyezetvédelmi adatszolgáltat ltatások változásai Kránitz nitz-werner Dalma Hulladékgazd kgazdálkodási előad adó Szombathely, 2014. december 9. A 2014. november 15-től l hatályos jogszabály

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től dr. Csepregi István 2014. év jogalkotása néhány szám tükrében MK: 190 => 27.022 (m. n.) kb. nettó 74 oldal/nap törvény => 113 Korm.

Részletesebben

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről 1. oldal 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.

Részletesebben

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés

Részletesebben

A veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékok kezelése Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség A veszélyes hulladékok kezelése Pataki Ferenc osztályvezető Besorolás (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról) 63. (1) A hulladék

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani.

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani. Formanyomtatvány termékdíj alóli mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére elektromos és elektronikai berendezés, hűtőközeg, gumiabroncs, akkumulátor esetén A csomagolás termékdíjára, valamint a bevásárló-reklámtáska

Részletesebben

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1)

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

Az Országos Környezetvédelmi Tanács véleménye a Hulladékgazdálkodással összefüggő végrehajtási rendelet tervezetekről

Az Országos Környezetvédelmi Tanács véleménye a Hulladékgazdálkodással összefüggő végrehajtási rendelet tervezetekről Az Országos Környezetvédelmi Tanács véleménye a Hulladékgazdálkodással összefüggő végrehajtási rendelet tervezetekről A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18383/2013. Iktatószámunk: 88850/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R

Részletesebben

A Kormány 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl

A Kormány 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl A Kormány 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés

Részletesebben

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 5., 7.,

Részletesebben

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról 1995. évi CXVII. TörvT rvény a személyi jövedelemadj vedelemadóról Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 A SZJA TV. FELÉPÍTÉSE - 1 I. Fejezet - Alapelvek II. Fejezet - A tv. hatálya III. Fejezet - Fogalmak és értelmező

Részletesebben

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete A köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 / 44 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2013.07.01 2013.12.31 5 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez A hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási

Részletesebben

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 1/36 File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 2/36 TARTALOMJEGYZÉK 17 NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK... 5 17.1 Jogszabályi háttér... 5 17.2 A hulladék

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati

Részletesebben

8/2004. (III. 10.) PM rendelet

8/2004. (III. 10.) PM rendelet 8/2004. (III. 10.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A jövedéki adóról és

Részletesebben

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező

Részletesebben