A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA Bevezetés Az államigazgatás átalakulása A központi közigazgatás és annak átalakulása A területi-helyi államigazgatás átalakulása Magyarországon A kormányhivatalok A járások kialakítása A helyi önkormányzatok rendszerének átalakulása A közszolgáltatás-szervezés főbb elvi kérdései és gyakorlati irányai A közszolgáltatások globális környezetének átalakulása A közszolgáltatás fogalma Gyakorlati fejlemények Magyarországon Általános irányok a közszolgáltatások nyújtásában Egyes szolgáltatási területek változásai A helyi önkormányzás alapelvei. Az önkormányzatok feladat- és hatáskörei A helyi önkormányzás európai standardjai: a Helyi Önkormányzatok Európai Chartája A helyi önkormányzás alapelvei A helyi önkormányzatok feladat- és hatásköre A feladat- és hatáskör-telepítés rendszere Önkormányzati feladatok Átruházott államigazgatási feladatok A helyi önkormányzati rendszer A települési önkormányzatok A megyei jogú város A fővárosi, illetve fővárosi kerületi önkormányzatok A fővárosi településfejlesztés sajátos szabályai A megyei önkormányzat A képviselő-testület működése A képviselő-testület hatásköre A képviselő-testület működésének részletes szabályai A települési képviselő A képviselő-testület szerveinek jogállása, feladat- és hatásköre A polgármester, az alpolgármester A polgármesteri megbízatás megszűnése A polgármester és a hivatal kapcsolata Az alpolgármester A képviselő-testület bizottságai...61

2 31.6. A jegyző Az önkormányzati hivatal (korábban: a képviselő-testület hivatala), a jegyző jogállása, feladatai Az önkormányzatok társulásai A területszervezés A területszervezési eljárás közös szabályai Új község alakítása, településegyesítés megszüntetése Településegyesítés Területrész átadása, átvétele, cseréje települési önkormányzatok között Település átcsatolása másik megyéhez Várossá nyilvánítás A fővárost érintő területszervezési ügyek A tételhez tartozó fogalommeghatározások A helyi önkormányzat vagyona és gazdálkodása Az önkormányzatok gazdálkodása, az önkormányzatok gazdasági alapjai Saját bevételek Átengedett bevételek Állami támogatások Az önkormányzat vagyona A helyi önkormányzat gazdálkodása, vagyongazdálkodás Ellenőrzés A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata Az Országgyűlés önkormányzatokkal kapcsolatos hatásköre Törvényalkotás Önkormányzatok gazdálkodásának szabályozása és támogatása Képviselő-testület feloszlatása Területszervezési hatáskörök A köztársasági elnök önkormányzatokkal kapcsolatos hatáskörei Önkormányzati választások kitűzése Területszervezési hatáskörök A képviselő-testület feloszlatása esetén a kormányhivatal vezetőjének megbízása egyes önkormányzati feladatok ellátásával (korábban: köztársasági biztos kijelölése) Az Alkotmánybíróság önkormányzatokkal kapcsolatos hatáskörei Alkotmánybírósági normakontroll Képviselő-testület feloszlatásának véleményezése A Kúria önkormányzatokkal kapcsolatos hatáskörei Önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos utólagos normakontroll Az önkormányzati jogalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítása és pótlása A Kormány A helyi önkormányzatokért felelős miniszter A felterjesztési jog A kormányhivatal és a törvényességi felügyelet A kormányhivatal információkérési és javaslattételi joga A törvényességi felhívás

3 A képviselő-testület és a társulási tanács ülésének összehívása Önkormányzati rendelet Alaptörvénybe ütközése esetére alkotmánybírósági felülvizsgálat kezdeményezése, önkormányzati rendelet jogszabállyal való összhangja bírósági felülvizsgálatának kezdeményezése A helyi önkormányzati jogalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítása A helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének pótlása Az önkormányzati határozat elleni bírósági eljárás kezdeményezési joga Önkormányzati határozathozatali és feladat-ellátási kötelezettség elmulasztása Törvényességi felügyeleti bírság megállapítása Alaptörvénnyel ellentétesen működő képviselő-testület feloszlatásának kezdeményezése A központi költségvetésből járó támogatás meghatározott részének visszatartása vagy megvonása iránti kezdeményezés A bírósági eljárás kezdeményezésének közös szabályai A fővárosi, megyei kormányhivatal feladata és hatásköre A fővárosi, megyei kormányhivatalok A kormánymegbízott feladatai A kormányhivatal feladatai Koordináció Ellenőrzés Véleményezés Hatósági feladatok Informatika Képzés, továbbképzés Ügyfélszolgálati feladatok A kormányhivatal egyéb feladatai Törvényességi felügyelet Eljárási szabályok A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS Bevezetés Szakirodalmi támpontok Eljárási alapelvek Eljárási alapelvek A hatósággal szemben támasztott követelményeket meghatározó alapelvek A törvényesség elve A hatáskör gyakorlásával való visszaélés tilalma A szakszerűség, az egyszerűség és az ügyféllel való együttműködés elve A kiskorúak fokozott védelmének elve A jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok védelme A törvény előtti egyenlőség, a diszkrimináció tilalma és az egyenlő bánásmód követelménye...141

4 A tényszerűség és a szabad bizonyítás elve A hivatalból való eljárás elve A költségtakarékos és gyors eljárás kötelezettsége Ügyféli jogokat és ügyféli kötelezettségeket meghatározó alapelvek Az eljárás során az anyanyelv használatának a joga Az ügyfél kártérítéshez való joga Az ügyfél jogorvoslathoz való joga Az ügyfél tájékoztatáshoz, kitanításhoz való joga, az iratbetekintési jog Az ügyfél köteles a hatósági eljárásban jóhiszeműen eljárni A kapcsolattartási formák közti szabad választás elve A nyelvhasználat szabályai A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény hatálya A Ket. tárgyi hatálya A Ket. személyi hatálya A hatóság (a szervi hatály) A Ket. területi és időbeli hatálya Az általános és speciális eljárási szabályok kapcsolata a magyar jogban Ügyfajták, amelyekben a Ket. általános szabályai nem alkalmazhatók Ügyfajták, amelyekben a Ket. szubszidiárius jogszabály A Ket. általános szabályainak elsődlegessége melletti szubszidiárius jogszabályok További, bizonyos jogintézmények tekintetében privilegizált eljárások A szubszidiaritás jelentősége a Ket.-ben Ügyfél A hatáskör megállapítása és az eljárási kötelezettség Joghatóság, hatáskör, illetékesség Joghatóság A hatáskör megállapítása Eljárási kötelezettség A hatáskörelvonás tilalma Illetékesség Illetékesség A joghatóság, a hatáskör és az illetékesség vizsgálata Hatásköri, illetékességi vita Belföldi jogsegély Belföldi jogsegély Nemzetközi jogsegély Kapcsolattartási szabályok

5 43. Az eljárás megindítása Az eljárás megindítása Értesítés az eljárás megindításáról A kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása A kérelem vizsgálata Az elutasítás indokai Az eljárás megszüntetése Az eljárás felfüggesztése Ügyintézési határidő Határidők Határidő-típusok Kérelem, hiánypótlás Kérelem A kérelem tartalma Hiánypótlás Adatok zárt kezelése Képviselet Képviselet a közigazgatási eljárásban Hatósági közvetítő Kizárás A szakhatóság közreműködése Idézés Értesítés Az ügyfél nyilatkozata, adatszolgáltatási kötelezettsége A tényállás tisztázása és a bizonyítási eljárás Az ügyfél nyilatkozata, adatszolgáltatási kötelezettsége Irat Tanú és hatósági tanú Szemle Szakértő Szakértő Tolmács Az eljárás akadályozásának következményei Tárgyalás és közmeghallgatás Tárgyalás Közmeghallgatás

6 62. Egyezségi kísérlet, az egyezség jóváhagyása Igazolási kérelem Az eljárás irataiba való betekintés A bizonyítékok ismertetése az ügyféllel Határozat és végzés A közigazgatási hatóság döntései A határozat Az egyszerűsített döntés Jogszerű hallgatással létrehozott határozat és szakhatósági állásfoglalás A végzés Ideiglenes intézkedés A döntés megszövegezése A hatósági döntések jogereje Hatósági szerződés A döntés közlése és nyilvános közzététele A döntés közlése Hirdetményi közlés (kézbesítés) A döntés közzététele A döntés kijavítása és kiegészítése Hatósági bizonyítvány Határozat jellegű okirat Hatósági bizonyítvány Hatósági igazolvány Hatósági nyilvántartás Hatósági ellenőrzés A hatósági ellenőrzés lezárása A közigazgatási bírság, a helyszíni bírság és az elkobzás kiszabásának eljárásjogi alapjai A közigazgatási bírság A helyszíni bírság Az elkobzás A tételekhez: A Ket. jogorvoslati rendszere /1. Fellebbezés, fellebbezési eljárás. A döntés módosítása vagy visszavonása fellebbezés alapján Fellebbezési eljárás /1. A fellebbezés elbírálására jogosult hatóság

7 79. Bírósági felülvizsgálat Keresetindítás A keresetlevél elutasítása Illetékesség A bíróság határozata Fellebbezés. Perújítás. Felülvizsgálat Közigazgatási végzések bírósági felülvizsgálata Újrafelvételi eljárás Az Alkotmánybíróság határozata alapján indítható eljárás /2. A döntés módosítása vagy visszavonása hivatalból (döntés-felülvizsgálat saját hatáskörben) /2.1. Hivatalbóli döntés-felülvizsgálatok / A döntés módosítása vagy visszavonása hivatalból /2. Felügyeleti eljárás, felügyeleti szerv Felügyeleti eljárás Az ügyészség közérdekvédelmi feladatai; ügyészi fellépés és felhívás A közérdekvédelmi feladatok közös szabályai Különös közérdekvédelmi feladatok: egyes hatósági eljárásokhoz és intézményekhez kapcsolódó ügyészi feladatok Semmisség A végrehajtható döntések A végrehajtási eljárás A végrehajtás feltételei A végrehajtás megindítása A végrehajtás foganatosítása (pénzfizetési kötelezettség végrehajtása, késedelmi pótlék, meghatározott cselekmény végrehajtása) A végrehajtás foganatosítása A végrehajtás módjai Pénzfizetési kötelezettség végrehajtása Fizetési kedvezmény Késedelmi pótlék Meghatározott cselekmény végrehajtása A végrehajtás felfüggesztése A végrehajtás megszüntetése A végrehajtáshoz való jog elévülése Ideiglenes biztosítási intézkedés, biztosítási intézkedés, lefoglalás Ideiglenes biztosítási intézkedés Biztosítási intézkedés Lefoglalás Jogorvoslat a végrehajtási eljárásban

8 92. Az eljárási költség fogalma, az eljárási költség előlegezése és viselése, a költségmentesség Az eljárási költség megelőlegezése és viselése Döntés az eljárási költség viseléséről Költségmentesség Az elektronikus közigazgatás hatósági szabályozásának alapjai, az elektronikus kapcsolattartás általános szabályai, az elektronikus ügyintézés alapelvei és egy szabadon választott elektronikus ügyintézési szolgáltatás Az elektronikus közigazgatás hatósági szabályozásának alapjai Az elektronikus ügyintézés alapelvei Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások Ügyintézési rendelkezés Azonosítás Kézbesítési szolgáltatás Iratérvényességi nyilvántartás Összerendelési nyilvántartás Hatósági szolgáltatás SZAKVIZSGÁN GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK FELHASZNÁLT IRODALOM

Képzés tematikája. A képzés a három érintett témakörön belül az alábbi fbb kérdéseket érintette: 1. napi tematika

Képzés tematikája. A képzés a három érintett témakörön belül az alábbi fbb kérdéseket érintette: 1. napi tematika Képzés tematikája 2009 november 25-27 között került sor a Lánycsók Község Önkormányzata és a McShannon Bt. közötti szerzdés szerinti képzés lefolytatására, a szerzdésben meghatározott feltételeknek megfelelen.

Részletesebben

Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A Ket.

Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A Ket. A Ket.-novella Előadás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvényről a 2009. október 1-jétől hatályos

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. a szociális intézményekben dolgozók számára. 2009. évi szám. Menhely Alapítvány

KÉZIKÖNYV. a szociális intézményekben dolgozók számára. 2009. évi szám. Menhely Alapítvány KÉZIKÖNYV a szociális intézményekben dolgozók számára 2009. évi szám Menhely Alapítvány Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és a Hajléktalan Emberekért Közalapítvány pályázati támogatásával, valamint

Részletesebben

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1 OptiJUS Opten Kft. I 2011. évi CLXXXIX. törvény 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1 2014.6.18. óta határozatlan ideig hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS

Részletesebben

E-közigazgatási alapismeretek

E-közigazgatási alapismeretek InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

-anyakönyvi eljárás -anyakönyi okirat kiállítása (8 nap) -hagyatéki eljárás -anyakönyvi eljárás

-anyakönyvi eljárás -anyakönyi okirat kiállítása (8 nap) -hagyatéki eljárás -anyakönyvi eljárás 2015. 04. 15-i állapot Emberi Erőforrás Osztály 8500 Pápa Fő u. 5. Benecz Rita osztályvezető Földszint 6. Telefon: 89/515-021 E-mail: szocoszt@papa.hu; szoccsoport@papa.hu Ügyfélfogadási idő: minden hét

Részletesebben

B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A büntetőeljárásról szóló, többször módosított 1998. évi XIX. törvény (Be.) ismerete minden tétel esetében szükséges. Egyes tételeknél szükséges

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 Az Országgyőlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintı közigazgatási

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó 2127-06 z adózás rendje és az adóigazgatási eljárás z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet

Részletesebben

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai 2014. május 8. Dr. Mattenheim Gréta EMMI Szociális Jogi Osztály. Jogszabályi háttér Sokrétű jogi szabályozás;

Részletesebben

2011. évi CLXXXIX. törvény. Magyarország helyi önkormányzatairól* I. Fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Értelmező rendelkezések

2011. évi CLXXXIX. törvény. Magyarország helyi önkormányzatairól* I. Fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Értelmező rendelkezések 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól* Az Országgyűlés elismeri és védi a helyi választópolgárok közösségének önkormányzáshoz való jogát. A helyi önkormányzatok az egységes állami

Részletesebben

1. téma. 2. kérdés: Ismertesse az Alaptörvény által a helyi közügyek körében nevesített helyi önkormányzati feladat- és hatásköröket!

1. téma. 2. kérdés: Ismertesse az Alaptörvény által a helyi közügyek körében nevesített helyi önkormányzati feladat- és hatásköröket! 1. téma 1.kérdés: Mutassa be a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának a helyi önkormányzatok tevékenységének állami felügyeletére vonatkozó rendelkezéseit, majd ismertesse a törvényességi ellenőrzés/felügyelet

Részletesebben

SZIGORLATI KÉRDÉSEK POLGÁRI PERJOGBÓL 2010

SZIGORLATI KÉRDÉSEK POLGÁRI PERJOGBÓL 2010 SZIGORLATI KÉRDÉSEK POLGÁRI PERJOGBÓL 2010 I. félév 1. A polgári eljárás fogalma, forrásai, tárgya, célja, feladatai, a polgári eljárási jogszabály 3 hatálya 2. Az eljárás szakaszai, a polgári igazságszolgáltatás

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

A hatósági ügyek kezelése során alkalmazott legfontosabb jogszabályok magyarázata

A hatósági ügyek kezelése során alkalmazott legfontosabb jogszabályok magyarázata A hatósági ügyek kezelése során alkalmazott legfontosabb jogszabályok magyarázata Zalalövő Város Polgármesteri Hivatala 2010. november 1 Adóhatósági jogszabályok 2003. évi XCII. Törvény az adózás rendjéről

Részletesebben

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek működéséhez

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek működéséhez Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek működéséhez 2012 Kiadó: Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Támogató: A Német Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériuma 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás területén

Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás területén Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a gyermekvédelmi

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 2015.1.1. és 2015.1.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................................................

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A szociális és gyámhivatal hatáskörébe tartozó legfontosabb közigazgatási ügyek:

TÁJÉKOZTATÓ. A szociális és gyámhivatal hatáskörébe tartozó legfontosabb közigazgatási ügyek: TÁJÉKOZTATÓ a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: szociális és gyámhivatal) hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről, az eljárások menetéről) A szociális és

Részletesebben

161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet

161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.01.01-161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés-előkészítők, valamint döntéshozók építésügyi vizsgájáról és szakmai továbbképzéséről A Kormány a

Részletesebben

Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatás területén

Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatás területén Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi,

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2007. november 10-én. Hatályba lépett 2008. január 1-jén. Módosítva 2007. december 15-én, 2008. május 17-én, 2009. május 9-én,

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 1 I.

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 1 I. - 1-1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Hatáskör és illetékesség 1. (1) Az e törvényben meghatározott szervezeteket, valamint azokat a szervezeteket, amelyek esetében külön törvény bírósági nyilvántartásba

Részletesebben

5. AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

5. AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Az államigazgatási eljárás általános szabályai 5. AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI BEVEZETÉS A fejezet az államigazgatási eljárás általános szabályait dolgozza fel. A tananyag a hatósági

Részletesebben

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési eljárás Fellebbezésre jogosultak: ügyfél: aki az eljárás során meghozott határozatról vagy végzésről értesült, jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak,

Részletesebben

Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS. Jogi útmutató civil szervezetek számára

Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS. Jogi útmutató civil szervezetek számára Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS Jogi útmutató civil szervezetek számára Településfejlesztés, településrendezés - Jogi útmutató civil szervezetek számára

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 OptiJus Opten Kft. I. 2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 A 2011.11.1. és 2011.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................

Részletesebben

ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 2007.

ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 2007. ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 00. KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÉS KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT A tankönyvet megalapozó tanulmányok szerzői: I. fejezet: Dr. Kökényesi József II. fejezet:

Részletesebben