Nyomdai sorszámintervallumok Áfa adóalanyok EVA adóalanyok Közösségi adószámok megerősítése Köztartozásmentes adózók

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.apeh.hu Nyomdai sorszámintervallumok Áfa adóalanyok EVA adóalanyok Közösségi adószámok megerősítése Köztartozásmentes adózók"

Átírás

1 ELLENŐRZÉS

2 Az adózókat terhelő adókötelezettségek jogszerű teljesítéséhez, valamint a költségvetési támogatások jogszerű igénybevételéhez - különösen az áfa visszaigénylések tekintetében - az APEH honlapon elérhető információk: Nyomdai sorszámintervallumok Áfa adóalanyok EVA adóalanyok Közösségi adószámok megerősítése Köztartozásmentes adózók

3 Az ellenőrzési folyamat megismeréséhez, valamint a jogkövető magatartások elősegítéséhez támogatást nyújtanak: Ellenőrzési kézikönyv Bírságolási útmutató Tájékoztató az adózók és az adóhatóság jogairól és kötelezettségeiről az ellenőrzési eljárásban

4 Az ellenőrzések fajtái Bevallások utólagos vizsgálatára irányuló (ideértve az egyszerűsített és a kiutalás előtti ellenőrzést) Állami garancia beváltásához kapcsolódó Egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló Adatok gyűjtését célzó Illetékkötelezettségek teljesítésére vonatkozó Ellenőrzéssel lezárt időszakra vonatkozó ismételt ellenőrzés Ellenőrzéssel lezárt időszakot teremt a bevallások utólagos vizsgálata (önellenőrzési és bevallás pótlási tilalom)

5 Az ellenőrzéshez kapcsolódóan az adózók jogai Ellenőrzés elhalasztására és az ellenőrzési cselekmények szünetelésére vonatkozó kérelem előterjesztése (csak magánszemély) Meggyőződés az ellenőrzést végző személyazonosságáról és megbízásáról ÜCC-n keresztül is Jelenlét az ellenőrzési cselekményeknél Iratok pótlása, javítása Képviselet igénybevétele Jogi segítségnyújtás igénybevétele

6 Az ellenőrzéshez kapcsolódóan az adózók jogai Mulasztás esetén igazolási kérelem előterjesztése Átvizsgálást, lefoglalást elrendelő végzések, ezeket érintő intézkedések ellen panasz benyújtása Kapcsolódó vizsgálat eredményének megismerése Iratbetekintés Kifogás az ellenőrzési határidő túllépése esetén Bizonyítási indítvány előterjesztése Megállapításokkal kapcsolatosan felvilágosítás kérése

7 Az ellenőrzéshez kapcsolódóan az adózók jogai Jegyzőkönyv megismerése Észrevétel a jegyzőkönyv megállapításaira Kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelem Fellebbezés benyújtása Felügyeleti intézkedés kezdeményezése Fellebbezési jogról való lemondás Adóhatósági határozat bírósági felülvizsgálatának kezdeményezése Ismételt ellenőrzés kezdeményezése

8 Az ellenőrzéshez kapcsolódóan az adózók kötelezettségei Együttműködés az ellenőrzési eljárásban Ellenőrzés feltételeinek biztosítása a helyszíni ellenőrzés alkalmával Felhívásra idegen nyelvű számla, bizonylat hiteles magyar nyelvű fordításának szolgáltatása Iratok, adatok rendelkezésre bocsátása Ellenőrzéshez szükséges tények, körülmények, egyéb feltételek megismerésének biztosítása

9 Az ellenőrzéshez kapcsolódóan az adózók kötelezettségei Meghatározott esetben bizonyítási kötelezettség Idézésre megjelenés Fellebbezés illetékének megfizetése Felügyeleti intézkedés iránti kérelem illetékének lerovása Adómentesség, adókedvezmény okirattal, vagy más megfelelő módon való bizonyítása

10 JOGORVOSLATOK AZ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁSBAN

11 Jogorvoslat és döntés-felülvizsgálat I. Az adózó részre az Alkotmány 57. (5) bekezdésében biztosított jogorvoslati eljárások a) fellebbezési eljárás (Art ) b) bírósági felülvizsgálat (Art. 143., Ket , Pp. XX. fejezet) II. Hivatalból történő döntés-felülvizsgálat a) döntést hozó hatóság saját hatáskörben indított eljárása - határozat módosítása vagy visszavonása (Art ) b) Alkotmánybírósági határozat alapján lefolytatott eljárás (Ket ) c) ügyészi intézkedés nyomán lefolytatott eljárás (Ket ) III. Kérelem alapján és hivatalból is lefolytatható döntésfelülvizsgálat a) felügyeleti eljárás (Art )

12 Fellebbezési eljárás [Art ] Rendes jogorvoslat Az elsőfokú határozat ellen a fellebbezés benyújtására előírt határidő a határozat (végzés) közlésétől számított 15, utólagos adómegállapítás esetén 30 nap > elkésettség okán felügyeleti intézkedés iránti kérelemként kezelendő A végzés főszabály szerint csak a határozat ellen benyújtott fellebbezésben támadható (kiv.: az önálló fellebbezéssel támadható végzések, melyeket az Art (3) bekezdése sorol fel) Fellebbezési jogáról a fellebbezésre jogosult lemondhat > beáll a jogerő (ezen nyilatkozat nem vonható vissza) Benyújtása annál az adóhatóságnál, amely a megtámadott határozatot (végzést) hozta Teljes körű felülvizsgálat (a fellebbezés elbírálása során a II. fokú adóhatóság nincs kötve a fellebbezéshez, felülvizsgálati jogköre kiterjed az alapeljárás és az I. fokú határozat egészére függetlenül attól, hogy ki és milyen okból fellebbezett)

13 A jogorvoslati kérelmek elbírálási folyamata A határozat visszavonása, sa, módosítása, sa, kijavítása, kiegész szítésese Igazgatóság (I. fok): Elkésett: felügyeleti intézked zkedés s iránti kérelemként kezelendő I. fokú határozat Fellebbezés (15 vagy 30 nap) Véleményes javaslat (15 nap) Hatósági Főosztály: Felterjesztés beérkez rkezése Az iratok vizsgálata, esetleges bizonyítás- kiegész szítés Döntés

14 Fellebbezési eljárás során hozott döntések Határozat helybenhagyó megváltoztat ltoztató részjogerő Megsemmisítő/ Megsemmisítő és új j eljárásra utasító Kereset Bíróság

15 Rendkívüli jogorvoslati forma Felügyeleti intézkedés [Art ] Első és másodfokú határozatok (végzések) ellen is előterjeszthető Kérelemre vagy hivatalból a felettes adóhatóság felügyeleti intézkedést tesz, ha az eljárt adóhatóság határozata, önálló fellebbezéssel támadható végzése (intézkedése) jogszabálysértő (vagy annak meghozatalára jogszabálysértő módon nem került sor) A felettes szerv döntései: A felettes szerv felügyeleti intézkedést tesz A felettes szerv felügyeleti intézkedést nem tesz Határozat vagy végzv gzés Tájékoztató levél Megváltoztat ltoztató Megsemmisítő/ megsemmisítő és új eljárásra utasító

16 Bírósági felülvizsgálat (Art. 143., Ket , Pp. XX. fejezet) Jogerős másodfokú határozattal szemben, jogszabálysértésre hivatkozással, 30 napon belül keresetlevél benyújtás 30 nap első fokú határozatot hozó szerv Nincs helye: - fizetési könnyítést engedélyező, -első fokú határozatot megsemmisítő, - feltételes adó-megállapítás tárgyában hozott határozattal és - másodfokú végzéssel szemben felterjesztés 5 / 3* nap illetékes megyei bíróság másodfokú határozatot hozó szerv ellenkérelem, iratok 15 / 8* nap *ha a keresetlevél végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmet is tartalmaz kereset elutasítása határozat megváltoztatása határozat hatályon kívül helyezése határozat hatályon kívül helyezése és új eljárásra utasítás felülvizsgálati kérelem 60 nap Legfelsőbb Bíróság

17 Képviselet [Art. 7-9., Ket /A., 7006/2009. (AEÉ. 6.) APEH elnöki irányelv] - a képviselt helyett vagy mellett jár el - a képviselt eljárási jogainak érvényesülését segíti elő - anyagi jogot nem szerezhet, ilyen kötelezettséget nem vállalhat eljárási jogi képviselet Art. 7. Ket. 40. anyagi jogi képviselet - a képviselt helyett és nevében jár el - a képviselt számára jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat Art (3) Art (1) szerinti nyomtatványok Art. 7. -ában meghatározott képviselő, meghatalmazott általi aláírása. törvényes képviselet - jogszabály vagy azon alapuló - hatósági rendelkezés, illetve - szervezeti szabályzat alapján Magánszemély: szülő, gyám, gondnok Jogi személy, egyéb szervezet: jogszabály (Gt., Hpt. stb.) vagy azon alapuló szabályzat szerint a képviselt helyett jár el meghatalmazáson (megbízáson) alapuló eseti vagy állandó - a képviselt személy egyoldalú, címzett jognyilatkozata (meghatalmazás) vagy megbízási szerződés alapján Magánszemély: ügyvéd, ügyvédi iroda, közösségi jogász, adószakértő, adótanácsadó, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra, vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, szervezet és alkalmazottja, tagja stb., más nagykorú személy Egyéni vállalkozó: előzőek + nagykorú alkalmazott a képviselt helyett vagy mellett jár el Jogi személy, egyéb szervezet: előzőek + jogtanácsos, kivéve: más nagykorú személy kirendelésen alapuló - gyámhatóság határozata alapján - ha a természetes személy adózó ismeretlen helyen tartózkodik, vagy nem tud az ügyben eljárni és nincs törvényes képviselője vagy meghatalmazottja a képviselt helyett jár el

18 Ellenőrzési határidők [Art. 92. ] A határidő-számítás kezdő időpontja: - megbízólevél átadása, általános megbízólevél bemutatása - jegyzőkönyv felvétele (megbízólevél átvételének megtagadása esetén) - megbízólevél kiállítása (egyszerűsített ellenőrzés) - igény (bevallás) beérkezése, de legkorábban a bevallás esedékessége (kiutalás előtti ellenőrzés) -észrevétel beérkezése (kiegészítő ellenőrzés) Az ellenőrzés határideje 30 nap, kivéve: - 15 nap (kiegészítő ellenőrzés) - 45 nap (500e+ visszaigényelhető áfa kiutalás előtti ellenőrzése) - 90 nap (bevallás utólagos ellenőrzése, állami garancia beváltásához kapcsolódó ellenőrzés) nap (legnagyobb 3000 adózó utólagos és felülellenőrzése, központosított ellenőrzések) A határidőbe nem számít bele: - kapcsolódó (azzal egy tekintet alá eső) vizsgálat - külföldi adóhatóság megkeresése - iratok, nyilvántartások rendezésének, pótlásának, javításának engedélyezése -ellenőrzés elhalasztása vagy szünetelése (magánszemély adózó kérelmére) - eljárás felfüggesztése -az Art. 37. (4) bekezdésének a) - c) pontjaiban meghatározott esetek (kiutalás előtti ellenőrzés) - idegen nyelven kiállított számviteli bizonylat hiteles magyar nyelvű fordításának átadása - törvényben meghatározott egyéb körülmény Határidő-hosszabbítás: - felettes szerv, kérelemre, legfeljebb 90 nappal (kiegészítő ellenőrzés 15 nappal) - másodfokú adóhatóság felettes szerve további 90 nappal (kiegészítő ellenőrzés 15 nappal) - adópolitikáért felelős miniszter további 120 nappal

19 Köszönöm a figyelmet!

Adóellenőrzés. Forrás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 86-143. Az ellenőrzés fajtái

Adóellenőrzés. Forrás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 86-143. Az ellenőrzés fajtái Adóellenőrzés Forrás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 86-143. Az ellenőrzés fajtái Az adóhatóság az ellenőrzés célját a) a bevallások utólagos vizsgálatára irányuló (ideértve az egyszerűsített

Részletesebben

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény - Az adóigazgatási eljárás

Az adózás rendjéről szóló törvény - Az adóigazgatási eljárás Az adózás rendjéről szóló törvény - Az adóigazgatási eljárás Farkas Gábor 2013. október 22. Témák Az adóigazgatási eljárás fajtái Az ellenőrzés célja, fajtái Jogok és kötelezettségek az ellenőrzés során

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV. 2009. június 12.

ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV. 2009. június 12. ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2009. június 12. 1 BEVEZETÉS Az Ellenőrzési Kézikönyv az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH, illetve állami adóhatóság) ellenőrzési eljárásának legfontosabb szabályait tartalmazza.

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján 1. Az ellenőrzés 1.1. Az ellenőrzés fajtái [Art. 87. -ának új (3) bekezdése] Az egyéni vállalkozó

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV. 2011. március 16.

ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV. 2011. március 16. ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2011. március 16. 1 BEVEZETÉS Az Ellenőrzési Kézikönyv a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatási szerve (NAV adóztatási szerve illetve állami adóhatóság) ellenőrzési eljárásának legfontosabb

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 OptiJus Opten Kft. I. 2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 A 2011.11.1. és 2011.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................

Részletesebben

1. Adóigazgatási eljárás

1. Adóigazgatási eljárás Felkészülési anyag a PénzSztár vetélkedőben résztvevők számára 1. Adóigazgatási eljárás Az adóigazgatási eljárás szűkebb értelemben az adózó jogainak és kötelezettségeinek adóhatóság által történő megállapítását,

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 2015.1.1. és 2015.1.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................................................

Részletesebben

2003. évi XCII. TÖRVÉNY

2003. évi XCII. TÖRVÉNY 2003. évi XCII. TÖRVÉNY az adózás rendjéről (továbbiakban ART.) (VKJ kivonat) A törvény hatálya 4. (1) E törvény hatálya kiterjed a) az adóval, a járulékkal, az illetékkel összefüggő, a központi költségvetés,

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

A vám utólagos ellenőrzés új szabályrendszere. Puszta János pénzügyőr ezredes főosztályvezető-helyettes NAV KH Vám Főosztály 2015. január 28.

A vám utólagos ellenőrzés új szabályrendszere. Puszta János pénzügyőr ezredes főosztályvezető-helyettes NAV KH Vám Főosztály 2015. január 28. A vám utólagos ellenőrzés új szabályrendszere Puszta János pénzügyőr ezredes főosztályvezető-helyettes NAV KH Vám Főosztály 2015. január 28. Előzmények Időszerűvé vált az uniós vámjogi rendelkezések alkalmazásának

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó szakképesítés 2127-06 Az adózás rendje és az adóigazgatási eljárás modul. A tételsor JAVÍTÁSI ÉS ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó szakképesítés 2127-06 Az adózás rendje és az adóigazgatási eljárás modul. A tételsor JAVÍTÁSI ÉS ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 3 61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó szakképesítés 2127-06 Az adózás rendje és az adóigazgatási eljárás modul A tételsor JAVÍTÁSI ÉS ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A feladatokat a 2014. január 15. napján hatályos

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Adóigazgatási eljárás A N Y A G

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Adóigazgatási eljárás A N Y A G NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D PénzSztár Adóigazgatási eljárás A N Y A G 2015 Lezárva: Budapest, 2015. július 3 Adóigazgatási eljárás Az adóigazgatási

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek Hatályos: 2013. 01. 01-től 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1 / 175 2013.08.07. 12:28 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2013.08.05 2013.08.31 108 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály mai napon hatályos állapota 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

Adóe lenôrzés, adóigazgatási eljárás Az adózás rendjérôl szóló 1990. évi XCV. törvény (Art.) határozza meg az adóellenôrzés és adóigazgatási eljárás általános szabályait. Az adóhatóság eljárása államigazgatási

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli Egyesület elnöke Lezárva: 2012. december 15-én.

Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli Egyesület elnöke Lezárva: 2012. december 15-én. Összeállítás az Art 2013. évi módosításairól (a 2012. évi CXLVI. és a CLXXVIII. törvény alapján, kiegészítve a 2013. január 1-jétől hatályos évközi módosításokkal) Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Jogszabályi háttér

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Jogszabályi háttér 1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Jogszabályi háttér adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) a közigazgatási hatósági

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. oldal 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A szociális és gyámhivatal hatáskörébe tartozó legfontosabb közigazgatási ügyek:

TÁJÉKOZTATÓ. A szociális és gyámhivatal hatáskörébe tartozó legfontosabb közigazgatási ügyek: TÁJÉKOZTATÓ a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: szociális és gyámhivatal) hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről, az eljárások menetéről) A szociális és

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben