Adótanácsadó Adótanácsadó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó"

Átírás

1

2 z adózás rendje és az adóigazgatási eljárás z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése: dótanácsadó dótanácsadó 2/8

3 z adózás rendje és az adóigazgatási eljárás szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil Feladatprofil Felismeri az egyes adókötelezettségekhez kapcsolódó adóigazgatási eljárási cselekményeket, rámutat az adókötelezettségek elmulasztásának következményeire. Önállóan értelmezi és követi az új adójogi eljárási normákat, nyomon követi a hatósági iránymutatásokat és a hatósági gyakorlat változásait. Tájékoztatja megbízóját a kötelezettségek jogszerű teljesítéséről, a jogok érvényesítésének lehetőségeiről. Megvalósítható javaslatokat fogalmaz meg megbízójának a hatóságokkal kapcsolatos optimális magatartására. Tanácsot ad megbízójának az adóhatóságokkal kapcsolatos, az ellenőrzések során követendő optimális magatartásra, tájékoztatást nyújt a kötelezettségszegés jogkövetkezményeiről. Tételszám 31., , 6., 9., 7., 8., , 8., 16., 19., , 19., 22., 23., 24. Tulajdonságprofil Típus Szakmai ismeret Tételszám pénzügyi jog rendszere, a pénzügyi ellenőrzés, a hatósági ellenőrzés, az adóellenőrzés. z államháztartási törvény, az éves költségvetési törvény főbb bevételi forrásokra vonatkozó adatai, a központi és helyi adók szerepe a költségvetési politikában, az előző év főbb bevételi forrásokra vonatkozó zárszámadási adatai. dójogviszonyok, adórendszer. dójog, adójogi norma, eljárási és anyagi jogszabályok közötti viszony. z egyes adókra vonatkozó jogszabályok alapvető fogalmai, normái (személyi, területi, tárgyi hatály, adóalany, adótárgy, adóalap, tételes és százalékos adó, átalányadó, egy- és többkulcsos adóztatás, progresszív adóztatás). z adók fajtái (közvetlen, közvetett, tárgyi adók stb.), ezek közgazdasági és adóigazgatási, nyilvántartási szempontból vett jellegzetességei, szerepük a mai magyar költségvetés-politikában. dózás rendje, az adóeljárás, a közigazgatási eljárás, és más hatósági, bírósági eljárások viszonya. közigazgatási eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló törvény általános szabályai és alkalmazása az adóeljárásban. 3/8 1., , 4. 2., 3. 5., 6

4 z adózás rendje és az adóigazgatási eljárás Típus Szakmai ismeret Tételszám z adózás folyamata, jogi szabályozása. 6., 22. z adóeljárásban érvényesülő alapelvek z adózók és az 5., 7., 27., 29, adóhatóságok, képviselet, jogok, kötelezettségek. 30., z adóhatóságok hatásköre, illetékessége (általános, különös, kizárólagos illetékesség). 8., 22. dóhatósági szolgáltatás, igazolások, forgalmi adatok közlése. 7., 15., 17. Bejelentkezés, nyilvántartásba vétel, adóazonosítók , z adó megállapításának rendje, egyes adó megállapítások, önadózás, munkáltatói, adóhatósági adó megállapítás, 14., 16., 29., adókivetés, adókiszabás, adóbeszedés. z önadózás elve, gyakorlata, módszere, következményei. 14., 18., számvitel és az adónyilvántartások kapcsolata, adatszolgáltatás, adótitok. 20., 21., Elektronikus ügyintézés, ügyfélkapu, elektronikus adóbevallás, adatszolgáltatás, adófizetés, igazolások kérése, fizetési 8., 29. kedvezmény. dóbevallás általános és különös szabályai, joghatása, javítása, 18., 19., 24., önellenőrzése, nyilatkozat, elévülés. 32.,. dófizetés, előleg, elszámolás, határidők, elévülés. 20., 24. Ellenőrzés általában, az ellenőrzés típusai, fajtái, kiválasztás. 25. z ellenőrzés megkezdése, feltételei, lefolytatása, jogok, kötelezettségek. 26., 27. Hatósági eljárás, adó utólagos megállapítása, tényállás tisztázása, bizonyítékok, bizonyítás, becslés, adókülönbözet, adóhiány. 28., 31. Büntetések, intézkedések, adóbírság, késedelmi pótlék, mulasztási bírság, áru lefoglalás, üzletbezárás. 31., 32. Jogorvoslat, fellebbezés, bírósági felülvizsgálat, felügyeleti intézkedés. 30., 36., 37. Végrehajtás, elektronikus árverés ,. 4/8

5 z adózás rendje és az adóigazgatási eljárás Szóbeli tételsor 1. pénzügyi jog rendszere és szervezeti-működési keretei. pénzügyi ellenőrzés szervezeti háttere, működése, jelentősége. hatósági ellenőrzés és az adóellenőrzés különbözősége a pénzügyi ellenőrzéshez képest. 2. z államháztartás működését befolyásoló főbb tényezők. z államháztartás alapelvei, rendszere, felépítése, működési jellemzői. költségvetési törvény jelentősége, a költségvetés tervezésének, elfogadásának folyamata. 3. z adójog alaptörvényi és sarkalatos törvényi alapjai. z adójogi jogforrások. fizetési kötelezettségek rendszere és jellemzői. főbb adóbevételi mutatószámok. központi és helyi adók szerepe. 4. mai adójog kialakulásának rövid történeti háttere. z adójogi alapfogalmak (anyagi és eljárásjog, adójogi és polgári jogi jogviszony összehasonlítása, adótényállás, adóalany, adótárgy, adóalap, adómérték, adókedvezmény, adómentesség, közvetlen és közvetett adózás, lineáris és progresszív adóztatás). 5. lapelvek általában az adózásban és az adózás rendjéről szóló törvény szerinti alapelvek (tartalmuk, funkciójuk). 6. tárgyi, személyi, területi és időbeli hatály jellemzői, az anyagi jogszabályokkal való kapcsolat, viszony az európai uniós és a nemzetközi joghoz. z adóeljárás kapcsolata a közigazgatási eljáráshoz (Ket.) és a bírósági végrehajtáshoz. 7. z adókötelezettségek rendszere, a szünetelés szabályai. képviselet jogintézménye, típusai. 8. z iratbetekintési jog gyakorlása. z adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy elhatárolása. Engedményezés és tartozásátvállalás az adózásban. z elektronikus ügyintézés szabályai. 9. z adóhatóságok rendszere (szervezet, hatáskör, illetékesség), az adóhatóságok felügyelete. 10. z egyablakos rendszer jellemzői, működési mechanizmusa, a bejelentés részletes szabályai, a változás-bejelentés. 11. z adóazonosító szám típusai, funkciójuk, megállapításuk szabályai. 12. z adószám felfüggesztésének és törlésének okai, az eljárás menete. 13. z adóregisztrációs eljárás és a fokozott adóhatósági felügyelet szabályainak az ismertetése. 5/8

6 z adózás rendje és az adóigazgatási eljárás 14. z adómegállapítás módjai, jellemzői. magánszemélyek személyi jövedelemadója megállapításának részletes szabályai. 15. belföldi és a közösségi összesítő nyilatkozat tartalma, benyújtásuk gyakorisága, értékhatárok. 16. soron kívüli adó megállapítás, a feltételes adó megállapítás, a szokásos piaci ár megállapítása. 17. z EU tagállamok közötti adóügyi együttműködés rendszere (jogalap, jellemzők, eljáró szervek stb.). 18. z adóbevallás funkciója, a bevallás általános és különös szabályai. 19. z önellenőrzés tartalma, formája, joghatása, a pótlékszámítás. Felhívás önellenőrzésre. bevallás kijavításának szabályai. 20. bevallási és fizetési időpontok, az egyes adókat jellemző speciális bevallási szabályok (gyakoriság, előlegfizetés stb.). z adatnyilvántartás és adatszolgáltatás rendje. z adótitok szabályai. z adóhatóság közzétételi kötelezettsége. 21. fizetési és az elszámolási rend, a kiutalási határidők, az adófolyószámla, a nyilvántartási szabályok, a számviteli és adónyilvántartások rendszere. 22. pénzforgalom korlátozásának a szabályai. z adóigazolások típusai, tartalmuk. z adóigazgatási eljárás szakaszainak a felsorolása. 23. z ellenőrzés célja és tartalma, speciális hatásköri szabályok az ellenőrzésben, az ellenőrzésre történő kiválasztás rendszere, felhívás a bevallás kiegészítésére. 24. z ellenőrzés határidői, a határidő hosszabbítás és hosszabbodás. nyilatkozattétel szabályai. 25. z ellenőrzés fajtái, ezek részletes jellemzői, az ellenőrzéssel lezárt időszak jelentősége. 26. z ellenőrzés megindítása, annak joghatása, az ellenőrzés lefolytatásának részletszabályai. becslés szabályai. 27. z adóhatóság és az adózó jogai, kötelezettségei az ellenőrzés során, az adóhatóság különös intézkedései, az ellenőrzés befejezése. 28. hatósági eljárás megindításának típusai, az egyes típusok jellemzői, az eljárás határideje, az eljárási kényszer. kézbesítés szabályai, a kézbesítési vélelem megdöntése. 29. hatósági döntések rendszere, jellemzői. z utólagos adómegállapítás. súlyosítási tilalom a hatósági eljárásban. 6/8

7 z adózás rendje és az adóigazgatási eljárás 30. fizetési kedvezmények rendszere. 31. jogorvoslati rendszer funkciója, a rendes és rendkívüli jogorvoslati eljárások, illetve az eljáró hatóságok és bíróságok rendszere. 32. szankciók csoportosítása, az egyes szankciók jellemzői (jogalap, mérték). 33. z intézkedések szabályai. z elévülés típusai, megszakadása és nyugvása. z eljárási költségek viselése. 34. külföldiek adóztatásának eljárási szabályai. megtakarítási irányelv rendelkezései. z áfa-visszatérítés egyes eljárási szabályai belföldi adóalany-tagállami és tagállami adóalanybelföldi viszonylatban. 35. végrehajtás megindítása, a végrehajtható okiratok, végrehajtás megkeresésre. 36. végrehajtási kényszercselekmények formái, az egyes értékesítési formák jellemzői. 37. Jogorvoslat a végrehajtásban, a biztosítási intézkedés feltételei, a végrehajtási eljárás felfüggesztése, szünetelése, a végrehajtás költsége. 7/8

8 z adózás rendje és az adóigazgatási eljárás vizsgázó neve:. ÉRTÉKELŐ LP bizottsági tagok a kihúzott tételszám alapján írják be a szakmai ismereteket és annak típusát. Típus Szakmai ismeret Kihúzott tételszám Pontszámok Max. Elért 88 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint 5 Hallott szakmai szöveg megértése. 5 Szakmai kommunikáció. 3 5 Jogszabály alkalmazás készsége. Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Precizitás Személyes 2 Önállóság Határozottság Társas Fogalmazáskészség 3 Meggyőzőkészség Áttekintő képesség Rendszerező képesség Módszer 4 Logikus gondolkodás Gyakorlatias feladatértelmezés Összesen dátum aláírás aláírás 8/8

55 344 01 Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat.

55 344 01 Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat. Szóbeli tételsor 1. tétel a) A pénzügyi jog rendszere és szervezeti-működési keretei. A pénzügyi ellenőrzés szervezeti háttere, működése, jelentősége. A hatósági ellenőrzés és az adóellenőrzés különbözősége

Részletesebben

ADÓTANÁCSADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ADÓTANÁCSADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK DÓTNÁCSDÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 61 344 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: dótanácsadó 3. Szakképesítések

Részletesebben

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (1) bekezdés a) pontjában kapott

Részletesebben

OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK OKLEVELES DÓSZKÉRTŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 61 344 03 2. szakképesítés megnevezése: Okleveles adószakértő

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 344 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Mérlegképes

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 OptiJus Opten Kft. I. 2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 A 2011.11.1. és 2011.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................

Részletesebben

Pénzügyi jog II. Simon, István

Pénzügyi jog II. Simon, István Pénzügyi jog II. Simon, István Pénzügyi jog II. Simon, István Kiadás dátuma 2012-03-31 2012-03-31 István, Simon Kivonat A kötet a pénzügyi jog egyetemi tananyagának második része, a pénzügyi tudományág

Részletesebben

1. A könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek

1. A könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek Melléklet a különbözeti vizsgaszabályzathoz: A különbözeti vizsga tartalmi követelményei A JOGI ISMERETEK vizsgakövetelményei 1. A könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek A jogszabály

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2159-06 Üzletfinanszírozási és adózási gyakorlati feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

Részletesebben

Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény. EKF Csorba László

Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény. EKF Csorba László Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény EKF Csorba László A törvény célja Az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek egységes szabályozása valamennyi adó, állam által előírt járulék

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 2015.1.1. és 2015.1.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................................................

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési tájékoztató Mérlegképes könyvelő szakképesítés () Érvényes: 2012 szeptemberétől TARTALOMJEGYZÉK Általános adatok... 3 A képzés struktúrája, vizsgák és mentességek...

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV. 2009. június 12.

ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV. 2009. június 12. ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2009. június 12. 1 BEVEZETÉS Az Ellenőrzési Kézikönyv az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH, illetve állami adóhatóság) ellenőrzési eljárásának legfontosabb szabályait tartalmazza.

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

Az adózás rendje. 2003. évi XCII. törvény

Az adózás rendje. 2003. évi XCII. törvény Az adózás rendje 2003. évi XCII. törvény Adózás rendje Területi hatály Magyarország területén 1. Székhellyel, telephellyel rendelkező gazdasági tevékenységet folytató jogi személy 2. Lakóhellyel rendelkező

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2158-06 Gazdálkodásmenedzseri speciális szakmai feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

Részletesebben

1. Aktuális számviteli kérdések

1. Aktuális számviteli kérdések Mérlegképes továbbképzés vállalkozás szakos tematika 1. Aktuális számviteli kérdések 1.1. A számviteli előírások (a számviteli törvény) 2007. évi változásai (1 óra) indoka megjelenése hatálybalépés a)

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

1. Adóigazgatási eljárás

1. Adóigazgatási eljárás Felkészülési anyag a PénzSztár vetélkedőben résztvevők számára 1. Adóigazgatási eljárás Az adóigazgatási eljárás szűkebb értelemben az adózó jogainak és kötelezettségeinek adóhatóság által történő megállapítását,

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzathoz AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A JOGI ISMERETEK modul vizsgakövetelményei Az okleveles

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

Az adóeljárási szabályok változása 2012. Dr. Varga Árpád elnökhelyettes

Az adóeljárási szabályok változása 2012. Dr. Varga Árpád elnökhelyettes Az adóeljárási szabályok változása 2012. Dr. Varga Árpád elnökhelyettes Képviseleti szabályok állandó meghatalmazott felelőssége 12T180 és 12VAMO jelű nyomtatványok változása végelszámoló kötelezettségének

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján 1. Az Art hatálya [Art. 4. -ának (4) bekezdése] A kiegészítő előírás szerint az Art.-ot kell alkalmazni

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. december. Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. december. Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A PÉNZTÁRAK GARANCIA ALAPJÁNAK KÖZLEMÉNYE AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS AZ ÖNSEGÉLYEZÕ

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK Pénzügyi közlöny 00/3. (00. március 30.). számú melléklet AZ 55 344 0 ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 344 0 000 55 0 KÖLTSÉGVETÉS-GAZDÁLKODÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján 1. Az ellenőrzés 1.1. Az ellenőrzés fajtái [Art. 87. -ának új (3) bekezdése] Az egyéni vállalkozó

Részletesebben

Az adóeljárás változásai 2012. Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Az adóeljárás változásai 2012. Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó- és Vámhivatal Az adóeljárás változásai 2012 Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó- és Vámhivatal Art. hatásköre bővült: a vámigazgatási eljárások közül a vámazonosító szám megállapítására főszabályként

Részletesebben