1/2014. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1/2014. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK"

Átírás

1 ISSN TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 1/214. (I. 24.) önkormányzati rendelet A 214. évi költségvetésérıl 2. oldal 214. január 24. 1

2 A Közgyőlésének 1/214. (I. 24.) önkormányzati rendelete a érıl A Közgyőlése az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 111. (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közgyőlés valamennyi bizottsága, a megyei önkormányzat könyvvizsgálója véleményének kikérését követıen az önkormányzat i koncepcióját meghatározó 372/213. (XI. 7.) MÖK határozatra tekintettel a következı rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) alkotja: I. Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek fıösszege 1. (1) Az önkormányzat közgyőlése az önkormányzat ét ezer forint költségvetési bevétellel és ezer forint költségvetési kiadással hagyja jóvá. Megállapítja, hogy a költségvetés egyenlege 3.62 ezer forint hiány. (2) A költségvetési hiány finanszírozása belsı forrásból, 3.62 ezer forint pénzmaradvány igénybevételével történik. (3) A költségvetés bevételi és kiadási fıösszege ezer forint. A bevételi fıösszegen belül ezer forint a költségvetési bevétel, 3.62 ezer forint a finanszírozási bevétel. A kiadási fıösszeg teljes egészében költségvetési kiadás. 2. (1) A megyei önkormányzat mőködési költségvetése: a) mőködési költségvetési bevételek mindösszesen: ezer forint b) mőködési költségvetési kiadások mindösszesen: ezer forint c) mőködési hiány: 3.62 ezer forint d) mőködési célú finanszírozási bevétel: 3.62 ezer forint (2) A mőködési költségvetés -csoport kiemelt ait az 1.a. számú melléklet tartalmazza. (3) A megyei önkormányzat felhalmozási költségvetése: a) felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen: ezer forint b) felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen: ezer forint c) felhalmozási hiány: ezer forint (4) A felhalmozási költségvetés -csoport kiemelt ait az 1.a. számú melléklet tartalmazza. 2

3 (5) A megyei önkormányzat közgyőlése megállapítja, hogy adósságot keletkeztetı ügyletbıl származó kötelezettsége nincs és 214. évben ilyen ügyletet nem tervez. (6) A közgyőlés a i Hivatal részére ezer Ft irányító szervi támogatást (intézményfinanszírozást) biztosít. (7) A közgyőlés a ben 2. ezer forint általános tartalékot, valamint 5. ezer forint céltartalékot különít el mőködési célra. A céltartalék az ÁROP pályázathoz kapcsolódó elıre nem látható kiadásokra használható fel. (8) A közgyőlés a ben ezer forint pénzeszközátadást állapít meg az 1.d. számú melléklet szerint. II. A közgyőlés hivatalára vonatkozó szabályok 3. (1) A közgyőlés az önkormányzat hivatalának 214. évi bevételeit ezer forintban, kiadásait ezer forintban határozza meg. (3.a. számú melléklet szerint) (2) A közgyőlés a megyei önkormányzat hivatalának engedélyezett létszámát 214. évre 17 fıben állapítja meg. (3) A közgyőlés a köztisztviselıi illetményalap 214. évi összegét forintban határozza meg. (4) A közgyőlés 214. évre vonatkozóan: - a hivatal felsıfokú iskolai végzettségő köztisztviselıinek illetménykiegészítését a köztisztviselı alapilletményének 3 %-ában, - a hivatal középfokú iskolai végzettségő köztisztviselıinek és ügykezelıinek illetménykiegészítését a köztisztviselı alapilletményének 1%-ában határozza meg. (5) A közgyőlés a köztisztviselıi cafeteria-juttatás mértékét 214. évben a munkáltatót terhelı adóval együtt 2. forint/fı/év összegben állapítja meg. III. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. (1) A közgyőlés a kitüntetı díjak alapításáról és adományozásáról szóló módosított 15/24. (VII. 1.) HBMÖK rendeletével alapított az egyéneknek és a közösségeknek adományozható kitüntetı díjakhoz kapcsolódó pénzjutalom összegét díjazottként bruttó 1. Ft-ban állapítja meg. (2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/211. (XII. 31.) Korm. rendelet 51. (1) bekezdésében meghatározott rovatok terhére a költségvetési évben az önkormányzati hivatal esetében bruttó 6. ezer Ft összeghatárig, ezen belül az ÁROP pályázattal összefüggı célfeladatra 3.2 ezer Ft, egyéb célfeladatokra 2.8 ezer Ft összeghatárig vállalható kötelezettség. 3

4 5. (1) A költségvetésben megtervezett általános tartalék és céltartalék felhasználásáról a közgyőlés dönt. (2) E rendelet 1.d. számú mellékletében szereplı ok közül a bizottság dönt a bizottság által felhasználható ról, a közgyőlés elnöke dönt az elnöki hatáskörben felhasználható okról. Az 1.d. számú mellékletben név szerint és a támogatási összeg megjelölésével szereplı támogatott szervezet számára történı pénzeszköz átadásáról a közgyőlés elnöke gondoskodik. A nemzetiségek életkörülményeinek fejlesztését érintı elkülönített keret, valamint a sportfeladatok támogatására biztosított felhasználására pályázat kiírásával kerül sor. (3) A többletbevétel elérése esetén a következı költségvetési rendelet-módosításba kell beépíteni a változást. (4) A támogatások felhasználásának ellenırzése a támogatást nyújtó feladata. Záró rendelkezések 6. (1) A közgyőlés megbízza elnökét és a jegyzıt, hogy az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelıen gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról. (2) A rendelet mellékletét képezi: - az 1.a. melléklet az önkormányzat összevont költségvetési mérlege, - a 2.a. melléklet az önkormányzat költségvetési mérlege, - a 3.a. melléklet az önkormányzati hivatal költségvetési mérlege, - az 1.b. melléklet az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai. - az 1.c. melléklet az önkormányzat önként vállalt feladatai, - az 1.d. melléklet a pénzeszközátadások, - az 1.e. melléklet a felhalmozási kiadások feladatonként, (3) E rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba, rendelkezéseit 214. január 1-jétıl kell alkalmazni, mellyel egyidejőleg hatályát veszti a megyei önkormányzati hivatal köztisztviselıit megilletı juttatásokról és támogatásokról szóló 9/21. (IX. 14.) MÖR rendelet 2. (1) bekezdése. Debrecen, 214. január 24. Dr. Lipták János sk. jegyzı Bodó Sándor sk. a megyei közgyőlés elnöke 4

5 összevont költségvetési mérleg (költségvetési bevételek és kiadások -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban) 1.a.sz. melléklet BEVÉTELEK KIADÁSOK I. MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS -csoport Mőködési költségvetési bevételek Mőködési költségvetési kiadások I I Mőködési bevételek Személyi juttatások Önként vállalt feladatok 6 2. Önként vállalt feladatok Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelı jár. és szoc. hozzájárulási adó Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 532 Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl 548 Dologi kiadások Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Mőködési célú átvett pénzeszköz 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai Önként vállalt feladatok 3 2. Önként vállalt feladatok Egyéb mőködési célú kiadások Kötelezı feladatok Önként vállalt feladatok Állami (államigazgatási) feladatok Mőködési költségvetési bevételek összesen Mőködési költségvetési kiadások összesen I I Kötelezı feladatok Kötelezı feladatok Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok Bevételek és kiadások egyenlege, mőködési hiány 3 62 Bevételek és kiadások egyenlege, mőködési többlet Hiány finanszírozása belsı forrásból - maradvány igénybevétel III Kötelezı feladatok Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok Mőködési bevételek összesen Mőködési kiadások összesen I I III. 2. Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS csoport Felhalmozási költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési kiadások II. II. Felhalmozási bevételek Beruházások Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl 273 Felújítások Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Egyéb felhalmozási kiadások Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Felhalmozási költségvetési bevételek összesen 273 Felhalmozási költségvetési kiadások összesen 273 II. 1 II Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási hiány Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási többlet Hiány finanszírozása belsı forrásból - maradvány igénybevétel III. 1. Kötelezı feladatok 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen II. II. + III. 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok I+II. Költségvetési bevételek összesen 421 Költségvetési kiadások összesen II Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok Finanszírozási bevételek összesen 3 62 III. 1. Maradvány mőködési célú igénybevétele 3 62 a. 2. Maradvány felhalmozási célú igénybevéele Önkormányzat bevételei mindösszesen Önkormányzat kiadásai mindösszesen I-III I+II Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok

6 költségvetési mérleg (költségvetési bevételek és kiadások -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban) 2.a.sz. melléklet BEVÉTELEK KIADÁSOK I. MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS -csoport I. Mőködési költségvetési bevételek I. Mőködési költségvetési kiadások Mőködési bevételek 6 1. Személyi juttatások Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok Önként vállalt feladatok 6 2. Önként vállalt feladatok Közhatalmi bevételek 2. Munkaadókat terhelı jár. és szoc. hozzájárulási adó Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl Dologi kiadások Kötelezı feladatok Kötelezı feladatok Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Mőködési célú átvett pénzeszköz 3 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1. Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok 2. Önként vállalt feladatok 3 2. Önként vállalt feladatok 5. Egyéb mőködési célú kiadások Kötelezı feladatok Önként vállalt feladatok Állami (államigazgatási) feladatok I. Mőködési költségvetési bevételek összesen I. Mőködési költségvetési kiadások összesen Kötelezı feladatok Kötelezı feladatok Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok Bevételek és kiadások egyenlege, mőködési hiány Bevételek és kiadások egyenlege, mőködési többlet III. Hiány finanszírozása belsı forrásból - maradvány igénybevétel 3 62 III. Irányító szervi támogatás Kötelezı feladatok Kötelezı feladatok a. 2. Önként vállalt feladatok a. 2. Önként vállalt feladatok I+III. Mőködési bevételek összesen I+III Mőködési kiadások összesen Kötelezı feladatok Kötelezı feladatok Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS csoport II. Felhalmozási költségvetési bevételek II. Felhalmozási költségvetési kiadások 1. Felhalmozási bevételek 1. Beruházások 1. Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl 2. Felújítások 1. Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3. Egyéb felhalmozási kiadások 1. Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen 1. Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási hiány Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási többlet III. Hiány finanszírozása belsı forrásból - maradvány igénybevétel III. Irányító szervi támogatás 1. Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok a. 2. Önként vállalt feladatok a. 2. Önként vállalt feladatok II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások összesen + 1. Kötelezı feladatok + 1. Kötelezı feladatok III Önként vállalt feladatok III Önként vállalt feladatok I+II. Költségvetési bevételek összesen II. Költségvetési kiadások összesen Kötelezı feladatok Kötelezı feladatok Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok III. Finanszírozási bevételek összesen 3 62 III. Finanszírozsái kiadások összesen Maradvány mőködési célú igénybevétele Irányító szervi támogatás a. a. 2. Maradvány felhalmozási célú igénybevéele 2. Önkormányzat bevételei mindösszesen Önkormányzat kiadásai mindösszesen Kötelezı feladatok Kötelezı feladatok I-III I-III Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok

7 i Hivatal költségvetési mérleg (költségvetési bevételek és kiadások -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban) 3.a.sz. melléklet BEVÉTELEK KIADÁSOK I. MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS -csoport I. Mőködési költségvetési bevételek I. Mőködési költségvetési kiadások Mőködési bevételek 1. Személyi juttatások Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 2. Közhatalmi bevételek 2. Munkaadókat terhelı jár. és szoc. hozzájárulási adó Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 3. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl 3. Dologi kiadások Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 4. Mőködési célú átvett pénzeszköz 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1. Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 5. Egyéb mőködési célú kiadások 1. Kötelezı feladatok 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok I. Mőködési költségvetési bevételek összesen I. Mőködési költségvetési kiadások összesen Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok Bevételek és kiadások egyenlege, mőködési hiány Bevételek és kiadások egyenlege, mőködési többlet III. Hiány finanszírozása belsı forrásból -maradvány igénybevétel a. 1. Kötelezı feladatok 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok Irányító szervi támogatás b Kötelezı feladatok Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok I. Mőködési bevételek összesen I. Mőködési kiadások összesen Kötelezı feladatok Kötelezı feladatok III Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS csoport II. Felhalmozási költségvetési bevételek II. Felhalmozási költségvetési kiadások 1. Felhalmozási bevételek 1. Beruházások 1. Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl 2. Felújítások 1. Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3. Egyéb felhalmozási kiadások 1. Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen 1. Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási hiány Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási többlet III. Hiány finanszírozása belsı forrásból -maradvány igénybevétel a. 1. Kötelezı feladatok 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok Irányító szervi támogatás b. 1. Kötelezı feladatok 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások összesen + 1. Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok III Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok I+II. Költségvetési bevételek összesen II. Költségvetési kiadások összesen Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok III. Finanszírozási bevételek összesen a. 1. Maradvány mőködési célú igénybevétele 2. Maradvány felhalmozási célú igénybevéele b. 1. Irányító szervi mőködési támogatás Irányító szervi felhalmozási támogatás I.-III. Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen I-II. Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen Kötelezı feladatok Kötelezı feladatok Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok 7

8 1.b. sz. melléklet európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai Pályázat Bevétel Címe Azonosító Intenzitása Önerı Mőködési Felhalmozási Pénzmaradvány Összesen Mőködési Felhalmozási 1. Hajdú-Bihar megyei tervezés ÁROP /A % Kiadás Összesen Sorszám Összesen

9 1.c.sz. melléklet önként vállalt feladatai Feladat megnevezése Sorszám Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 1. Sportfeladatok támogatása (Sportösztöndíj) 1 Elıadó-mővészeti tevékenység 2. Hajdú Táncegyüttesért Kiemelkedıen Közhasznú Alapítvány támogatása 7 Civil szféra, civil szervezetek megerısödését célzó tevékenységek, programok, támogatások 3. Hajdú-Bihar Megyei Polgárır Szövetség mőködési támogatása 1 4. Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és Mentıcsoport Egyesület támogatása 2 5. Elnöki hatáskörben felhasználható keret kiemelt közoktatási, kulturális, közmővelıdési és sportfeladatokra 6 6. Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret 4 Idısügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk 7. i Hivatal Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága támogatás 1 8. Hajdú-Bihar Megye és Debrecen Nyugdíjas Szervezeteinek Szövetsége támogatás 4 Szakmai érdekképviseleti tevékenység támogatása 9. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj 547 Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása 1. A megyében élı nemzetiségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása 6 Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 11. Megyenapi rendezvény (Kitüntetı díjakkal járó juttatásokkal együtt) 3 8 Szociális ösztöndíjak 12. Bursa Hungarica felsıoktatási ösztöndíjpályázat 39 Önként vállalt feladatok összesen

10 1.d.sz. melléklet Pénzeszközátadások Feladat megnevezése Sorszám Kötelezı feladat Sportszövetségek és szabályozó testületek mőködésének támogatása 1. Hajdú-Bihar Megyei Diáksport Szövetség támogatása Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége támogatása 7 Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok 3. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség NKft. mőködéséhez hozzájárulás 3 Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása 4. Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 2 5. Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 1 Kötelezı feladat összesen 8 2 Önként vállalt feladat Elıadó-mővészeti tevékenység 1. Hajdú Táncegyüttesért Kiemelkedıen Közhasznú Alapítvány támogatása 7 Idısügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk 2. i Hivatal Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága támogatás 1 3. Hajdú-Bihar Megye és Debrecen Nyugdíjas Szervezeteinek Szövetsége támogatás 4 Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása 4. A megyében élı nemzetiségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása 6 Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 5. Megyenapi rendezvény (Kitüntetı díjakkal járó juttatásokkal együtt) 3 Szociális ösztöndíjak 6. Bursa Hungarica felsıoktatási ösztöndíjpályázat 39 Civil szféra, civil szervezetek megerısödését célzó tevékenységek, programok, támogatások 7. Hajdú-Bihar Megyei Polgárır Szövetség mőködési támogatása 1 8. Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és Mentıcsoport Egyesület támogatása 2 9. Elnöki hatáskörben felhasználható keret kiemelt közoktatási, kulturális, közmővelıdési és sportfeladatokra 6 1. Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret 4 Önként vállalt feladatok összesen 19 9 Kötelezı és Önként vállalt feladat összesen

11 1.e. sz. melléklet felhalmozási kiadások feladatonként F e l a d a t 214. évi terv Sorszám Beruházási kiadások 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések beszerzése (ÁROP) 2. Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások összesen 11

5/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

5/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A 2015. évi 7/2015. (IX. 29.) költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 2.) 2. oldal önkormányzati rendelet önkormányzati rendelet

Részletesebben

4/2016. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM

4/2016. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 4/2016. (V. 9.) önkormányzati rendelet 5/2016. (V. 9.) önkormányzati rendelet 6/2016. (V. 9.) önkormányzati rendelet A

Részletesebben

6/2016. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM

6/2016. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE 9/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet A 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelet áról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM

TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM 1/217. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 1/217. (I. 3.) önkormányzati rendelet A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat 217. évi költségvetéséről

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM

TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE 7/2018. (XI. 12.) önkormányzati rendelet A 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelet áról

Részletesebben

2/2013. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2/2013. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 3/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet A költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet áról 2. oldal

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM

TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.

Részletesebben

3/2014. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

3/2014. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 4/2014. (V. 13.) önkormányzati rendelet A zárszámadásáról 2. oldal 2014. május 13. 1 Közgyőlésének 4/2014. (V. 13.) önkormányzati

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelete Sárospatak Város Önkormányzatának költségvetésérıl szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

2/2012. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2/2012. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat összevont költségvetési mérleg évi költségvetés

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat összevont költségvetési mérleg évi költségvetés 1.a.sz. melléklet Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat összevont költségvetési mérleg 212. évi eredeti 212. évi eredeti I. Működési bevételek 38 6 I. Működési kiadások 37 4 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat június 16-ai ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat június 16-ai ülésén hozott határozataiból: 20/2015. (VI. 16.) CTNÖ határozat A Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2015. június 16-ai ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. Előterjesztés támogatási kérelmek

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelete

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelete Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 11/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

(2) A Képviselıtestület a kötségvetés fıısszegén belül a kiemelt elıirányzatainak módosított összegét az alábbiakban határozza meg:

(2) A Képviselıtestület a kötségvetés fıısszegén belül a kiemelt elıirányzatainak módosított összegét az alábbiakban határozza meg: Nógrád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Nógrád község 2014. évi költségvetésérıl szóló 3/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról Nógrád

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Bács-Kiskun

Részletesebben

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (II. 12.) rendelet módosításáról Iklanberény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete a 2018. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2014. (XII. 3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2014. (XII. 3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2014. (XII. 3.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Bács-Kiskun

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete./2019. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete./2019. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete./2019. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(l.30.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(l.30.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(l.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik,

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.18.) rendelet módosításáról Salomvár

Részletesebben

Nógrád Község Önkormányzat Képviselıtestületének 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésérıl

Nógrád Község Önkormányzat Képviselıtestületének 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésérıl Nógrád Község Önkormányzat Képviselıtestületének 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésérıl Nógrád Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselıtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - a 2013. évi költségvetési

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete a 2017. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS MÁRTÉLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS 1. számú melléklet Mártély Községi Önkormányzat - konszolidált - költségvetési mérlege eredeti eredeti államháztartáson belülről 77 080 123 810 255 124 065 K 1

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2017.(II.14.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2017.(II.14.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2017.(II.14.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat május 18-ai ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat május 18-ai ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2015. május 18-ai ülésén hozott határozataiból: 12/2015. (V. 18.) CTNÖ határozat A Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2018. (II. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2018. (II. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2018. (II. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2010. (II. 25.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata évi költségvetésérıl

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2010. (II. 25.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata évi költségvetésérıl JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2010. (II. 25.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésérıl Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Nógrád Község Önkormányzat Képviselıtestületének 3/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésérıl

Nógrád Község Önkormányzat Képviselıtestületének 3/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésérıl Nógrád Község Önkormányzat Képviselıtestületének 3/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésérıl Nógrád Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselıtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2. Az ÖR 3. - a a következk szerint módosul: 3. (1) Bevételi fösszeg: 437.162 E forint. (2) Kiadási fösszeg: 437.162 E forint

2. Az ÖR 3. - a a következk szerint módosul: 3. (1) Bevételi fösszeg: 437.162 E forint. (2) Kiadási fösszeg: 437.162 E forint A Komárom-Esztergom Megyei Közgylés 6/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésérl szóló 2/2014 (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Ft Költségvetési bevétellel Ft Költségvetési kiadással

Ft Költségvetési bevétellel Ft Költségvetési kiadással Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (X.28.) önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2014. (VI.6.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2014. (VI.6.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2014. (VI.6.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Bács-Kiskun

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

I. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

I. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai Budakalász Város Önkormányzata Képviselő- testületének 12/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(V.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról Mórágy

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Baranya

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat február 14-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat február 14-ei ülésén hozott határozataiból: 217. február 14-ei ülésén hozott határozataiból: 1/217. (II. 14.) RTNÖ határozat A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat 217. február 14-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat költségvetéséről szóló 8/2015.(XII.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2019. (II. 28.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetésérıl

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2019. (II. 28.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2019. (II. 28.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2016. (IV. 29.)

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testületének. 10/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi zárszámadásáról

Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testületének. 10/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi zárszámadásáról Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testületének 10/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 22/2012. (IX.07.), a 34/2012.(XII.28.)

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének Hatályos:2014-03-04 -tól Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének - az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.20.) önkormányzati

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2015. (X.1.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2015. (X.1.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2015. (X.1.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2015. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról A Bács-Kiskun

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat 13/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Budakalász Város Önkormányzat 13/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról Budakalász Város Önkormányzat 13/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzata 5/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről

Cegléd Város Önkormányzata 5/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzata 5/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2017. (V. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2017. (V. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017. (V. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017. (V. 18.) önkormányzati

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2013.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól Nyergesújfalu

Részletesebben

h) kölcsön 0 ezer forint i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/

h) kölcsön 0 ezer forint i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (XII.16.) önkormányzati rendelete a Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 2/2014. (II.08.) önkormányzati

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Mérk Nagyközség Önkormányzatának. 7/2013.(IX.03.) önkormányzati rendelete

Mérk Nagyközség Önkormányzatának. 7/2013.(IX.03.) önkormányzati rendelete Mérk Nagyközség Önkormányzatának 7/2013.(IX.03.) önkormányzati rendelete A 2/2013. (II.20.) rendelet - Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről módosításáról A Képviselő-testület! Mérk Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 9/2015.(IV.29.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a 2014. évi költségvetés teljesítéséről Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2014. évi elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2015.(XI.30.)

Részletesebben

20/2016. (V. 06.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat év költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról, a normatív állami

20/2016. (V. 06.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat év költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról, a normatív állami 20/2016. (V. 06.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2015. év költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról, a normatív állami hozzájárulás elszámolásáról, a maradvány felhasználásáról

Részletesebben

- 7 - A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

- 7 - A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege - 7-1. sz. melléklet a 2/2015. (III.3.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat költségvetésének összevont pénzügyi mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer Ft-ban 1. Működési költségvetés

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL A Képviselő-testület 8 igen szavazattal

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete Tardos Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 9/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2013. évi eredeti elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 1/2012.(I. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 1/2012.(I. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 1/2012.(I. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. (II. 23.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2016. (III.23.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2016. (III.23.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2016. (III.23.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat költségvetéséről szóló 8/2015.(XII.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(l.29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(l.29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016(l29) önkormányzati rendelete a 2016 évi költségvetésről Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik,

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének (l. 29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének (l. 29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 112015.(l. 29.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az laptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (VI.30.) Önkormányzati Rendelete

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (VI.30.) Önkormányzati Rendelete Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (VI.30.) Önkormányzati Rendelete Mártély Község Önkormányzatának költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás szabályairól

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a.../218. (...) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 1. Önkormányzat működési

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016(II.17.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat évi költségvetéséről

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016(II.17.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat évi költségvetéséről Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016(II.17.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012.(X.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II.29.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II.29.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II.29.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2015. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról A Bács-Kiskun

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 14/2017. (V. 17) önkormányzati rendelete

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 14/2017. (V. 17) önkormányzati rendelete Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 14/2017. (V. 17) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. év költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról, a feladatalapú állami támogatások

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

határozza meg: Dunabogdány Község Önkormányzata 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete a évi önkormányzati költségvetésrıl

határozza meg: Dunabogdány Község Önkormányzata 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete a évi önkormányzati költségvetésrıl Dunabogdány Község Önkormányzata 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete a 2013. évi önkormányzati költségvetésrıl Dunabogdány Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben