Mottó: Város a vidék k gerince pedig a mezıgazdas. gazdaság. Agrárstrat. Kajner PéterP Vidékfejleszt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mottó: Város a vidék k gerince pedig a mezıgazdas. gazdaság. Agrárstrat. Kajner PéterP Vidékfejleszt"

Átírás

1 Mottó: Város és s vidéke közös k s sorson osztoznak, a vidék k gerince pedig a mezıgazdas gazdaság (Vidéki TérsT rségek Európai Chartája, 1996.) Agrárstrat rstratégiák Kajner PéterP Vidékfejleszt kfejlesztési si Minisztérium Parlamenti és s Társadalmi T Kapcsolatok FıosztF osztálya fıosztályvezetı-helyettes Dr. Ángyán n JózsefJ egyetemi tanár, parlamenti államtitkár r diáinak inak felhasználásával

2 Hazai helyzetkép bizonytalan célcsoportc a vidék k társadalma? t a mezőgazdas gazdaság összes szereplője? a mezőgazdas gazdaság g adott célcsoportjai? c statisztika (2007): 630 ezer egyéni, 8 ezer társas; t regisztrált (2007): 200 ezer; életk letképes!! (AKI, 4 EUME, 2005): 49 ezer!!; 500 ha felett van csak élet (Magda): 2 ezer!!!; 55 ezer ha-os a versenyképes méretm ret : : 100!! (Szanyi!) pedig az EU-ban 19 ha átlagméret 50 ha felett: < 10 %

3 Hazai helyzetkép bizonytalan célmeghatc lmeghatározás tömegtermelés? versenyhatékonys konyság? minőségi termelési, környezeti, k társadalmi, t foglalkoztatási szempontok? többfunkciós s mezőgazdas gazdaság? g? bizonytalan jövőképj Dél-Amerika: tőkés t s nagybirtokrendszer? Nyugat-Eur Európa: minőségi családi gazdálkod lkodás? Nyugat Európa hátsh tsóudvara, gyarmata? sajátos magyar út? polarizált lt (két t részre r szakadt) birtokszerkezet növénytermesztés s dominanciája alacsony hozzáadott érték k előáll llítás s vidéken ( gyarmati( típust pusú termelés) földspekuláció külföldi ldi érdekeltség g magas hányada h állattenyésztésben, sben, a feldolgozásban

4 A három vidéki régir gió(észak-és s Dél-AlfD Alföld, ld, Dél-DunD Dunántúl) kapta a területalap letalapú támogatások 61%-át, összegszerű támogatásuk területi részesedr szesedése se az agrárkörnyezetgazdálkodás terén 54%, holott az összes művelt terület 68%-a itt találhat lható. A központi régióban 3,5 millió Ft támogatt mogatás s esik egy regisztrált termelőre re Szabolcsban ban alig több t mint 0,6 millió Ft, de Hajdú-Bihart és s Szolnok megyét t kivéve ve a többi t alföldi ldi (vidéki) megyében sem éri el az 1 millió Ft-ot. Forrás: Csatári Bálint B Farkas Jenő: : Kísérlet K a magyar kistérs rségek vidékis kiségének, agrárszerep rszerepének és s eltartó képességének jellemzésére. A tanulmány ny Az agrárpolitik rpolitikától l a vidékpolitik kpolitikáig c MTA MEH megállapod llapodás s alapján n készk szült, TémavezetT mavezető: : Prof. Dr. Halmai Péter, P egyetemi tanár

5 Új j Magyarország g Vidékfejleszt kfejlesztési si Program ( ) 2014) Indikatív v forrásfeloszt sfelosztás 1,30 0,79 4,75 3,96 0,53 2,64 1,34 4,24 Forrás: Ángyán J.: Az agrár-és vidékfejlesztés európai trendje és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Nemzeti Érdek, Bp., I. évf. 3. sz. 7,80 Fizikai tőke t fejlesztése se 39,35 Cél 7,85 Tengely Forrásarány I. Versenyképesség II. III. mező-és erdőgazdasági földhasználat vidéki életminőség javítása, gazdasági diverzifikáció 47% 32% 11,5% IV. LEADER 5,5% Kiegészítő intézkedések 23,68 0,00 1, Humán erıforrások fejlesztése (4,75%) 1.2. Fizikai tıke fejlesztése (39,35%) 1.3. A mezıgazdasági termelés és termékeinek minıségjavítása (0%) 1.4. Átmeneti intézkedések a kis- és közepes gazdaságok támogatására (1,77%) 2.1. Mezıgazdasági területek fenntartható használatának ösztönzése (23,68%) 2.2. Erdıgazdasági területek fenntartható használatának ösztönzése (7,85%) 3.1. Gazdasági diverzifikáció ösztönzése (7,8%) 3.2. Vidéki életminıség javítása (4,24%) 3.3. Helyi humán kapacitás fejlesztése (1,34%) 4.1. Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása (3,96%) 4.2. Hazai és nemzetközi térségek együttmőködése (0,53%) 4.3. Fenntartási költségek, készségek elsajátítása és animáció (0,79%) 5.1. Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat létrehozása (1,3%) 5.2. Programlebonyolítás költségei (2,64%)

6 Kettészakad szakadóország A vidéki települések csekély részer erőteljes városi v hatás alatt álló,, markáns szuburbán jellegű vidékies teret képez, ahol a népessn pesség g nő, n, dinamikus a lakásépítés és s az ingázás magas arány nyú. Ezek már m nem tekinthetők k "valódi" vidékies térségeknek. A többi vidékies település társadalmi változv ltozásait általában növekvő instabilitás jellemezte az elmúlt lt két k évtizedben. Számban csökkent a bővülő, b, s lényegesen nőtt n a labilis társadalmú vidéki települések köre. k Forrás: Halmai Péter, P Csatári Bálint, B Tóth T Erzsébet. (2009): A vidék k jövője j je az agrárpolitik rpolitikától l a vidékpolitik kpolitikáig. ig. In: Stratégiai kutatások Kutatási jelentések. Budapest, A Miniszterelnöki Hivatal és s a Magyar Tudományos Akadémia közötti k megállapod llapodás s keretében végzett stratégiai kutatások főbb f eredményei ( ). 2009). MTA-MEH, MEH, 2009.

7 A munkanélk lküliség és s a tartós s munkanélk lküliség g adatai alapján n szintén kettészakadt az ország. A vidékies térst rségeknek csak mintegy ötöde van kedvezı helyzetben. Az elmúlt lt két k évtized alatt az alaphelyzet alig változott. v Legfeljebb még élesebbek a kistérs rségi szint alapján meghúzhat zható határok a kedvezıés s a széls lsıségesen kedvezıtlen helyzető térségek között. k Forrás: Halmai Péter, P Csatári Bálint, Tóth T Erzsébet (2009)

8 Az ország g lakosságának több t mint a fele 2001-ben stabil társadalmú településen élt. Ugyanakkor a főnél f l nem népesebb, n vidéki települések társadalmi t labilitása fokozódott dott, népességarányuk 34%-ról l 51%-ra nőtt. n között a vidékies kies,, azaz a falusi és s a kisvárosi települések intézm zményi és s infrastrukturális ellátotts tottsága javult, miközben társadalmuk vitalitása, megújul juló képességük dinamikája csökkent kkent. Forrás: Halmai Péter, P Csatári Bálint, B Tóth T Erzsébet (2009)

9 Agrár??? r??? Vidék??? Stratégia??? Ennek hiánya sodródás Eredeti tıkefelhalmozt kefelhalmozás földspekuláció, közpénz-szivattyú Egész iparágak kerülnek külfk lföldi ldi tulajdonba Szétszakad tszakadó,, instabilláváló, önbizalmát t vesztett társadalomt A vidék k problémája nem marad meg vidéken!

10 Az új j agrár-és s vidékstrat kstratégia alapjai A környezet, k az agrárium rium és s a vidék k kölcsk lcsönös s egymásrautalts srautaltsága környezeti adottság gazdálkodási mód, intenzitás környezetbiztonság környezetminıség termékminıség élelmiszerbiztonság foglalkoztatás szociális biztonság életminıség

11

12 100% 90% 80% 70% 2. pilléres, vidékfejlesztési (agrárkörnyezetgazdálkodási és egyéb közösségi teljesítményekért kapott) állami kifizetések Jövedelem (%) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 1. pilléres, közvetlen termelési támogatások/farmtámogatások 1. pilléres, piaci áruértékesítésbıl származó jövedelmek 0% Kiváló Közepes Gyenge Termıhelyi adottság

13 A nép-párti jövőkép Hagyományokra épülő életvitel vidéken Azonos életesélyek, lyek, de! más m s jellegekvárosban és s vidéken Célcsoportok: az egész mezőgazdas gazdaság és s a vidék k társadalmat Önálló gazdasági gi egzisztenciák,, erős civil szféra raés helyi közösségek Gazdasági diverzifikáci ció,, több t lábon l álló vidéki gazdaság Élelmezési, élelmiszer- és s környezetbiztonsk rnyezetbiztonság nemzetbiztonság életminőség Vidéki életminőség,, ellátás, az alapvető szolgáltat ltatások (iskola, posta, egészs szségügyi gyi ellátás, helyi közlekedk zlekedés, stb.) biztosítása sa Közpénzeket (hazai + EU) csak a köz k z számára hasznos teljesítm tményekért Forrásai: költsk ltségvetésből l + az EU agrár-vid vidékfejlesztési si alapjából

14 Célok és s teendők A termőföld: a magyar gazdák, a gazdálkod lkodó családok kezében legyen! A birtokpolitika: középpontjában a családi gazdaságok gok és s azok társult rsulásai sai álljanak! Az agrárszerkezet rszerkezet- és s termeléspolitika: a többfunkcit bbfunkciós s mezőgazdas gazdaság g céljait c szolgálja! lja! A piacszabályoz lyozás és -védelem: a helyi gazdaság g erősítésére re és s a fogyasztó védelmére irányuljon! A közgazdask zgazdasági gi szabályoz lyozás, támogatt mogatási és s adórendszer valamint a hitelpolitika: a családi gazdaságokat, gokat, a családok és s helyi közössk sségeik megerősödését t szolgáló gazdálkod lkodási formákat támogassa! t Az intézm zményrendszer: a helyi közössk sségek és s a gazdák k kiszolgálását, hely- zetbehozását, t, az informáci cióhoz és s a forrásokhoz való hozzájut jutást szolgálja! lja! A vidék és s a termelés s biztonsága érdekében vagyonbiztonsági gi intézked zkedéseket és s kárenyhk renyhítési, kockázatcs zatcsökkentési rendszer kell A kutatás, oktatás, képzk pzés s, tájékoztatt koztatás: intézm zményrendszere a vidék és s a helyi közösségek megerősítését t szolgálja! lja! A tervezés és s megvalósítás tényleges társadalmi t partnerségen alapuljon Új j társadalmi t szerződés: s: város és s vidék k közös k s sorson osztozik

15 A megvalósítás s feltételei telei Gazdaság- és s társadalompolitikai t fordulat beavatkozó állam Öko-szociális piacgazdaság: g: a gazdaság g orientálása A közjk zjót t védőés v s előmozd mozdítóállam visszatérés s az eredeti funkciókhoz khoz Az európai agrármodell rmodell megvalósítása sa területfedő,, mindenütt jelen lévől mezőgazdas gazdaság, g, többfunkciós s mezőgazdas gazdaság,, környezetk rnyezet- és s tájgazdt jgazdálkodás; kis-és s közepes k családi/egy di/egyéni gazdaságok gokdominanciája, önálló gazdálkod lkodás, közös s beszerzés, s, tárolt rolás, feldolgozás, értékesítés; s; összefogásuk, suk, önkéntes ntes társult rsulásuk suk támogatt mogatásával piaci versenyképess pességük javítása, a helyi közössk sségekés helyi magángazdas ngazdaság támogatása.

16 A megvalósítás s feltételei telei EU szintű tárgyalások ÚMVP: forráseloszt selosztás, s, élelmiszer: önrendelkezés s + áruk szabad áramlásából l ki, külföldi ldi földvf ldvásárlási moratórium rium meghosszabbítása. sa. Hazai törvényalkotás földtörvény üzemszabályozás, agrárt rtámogatási törvt rvény ÚMVP, kereskedelmi törvt rvény, helyi kereskedelem, feldolgozás s feltételeinek teleinek javítása, áruk jelölése (eredet, összetétel, tel, GMO, CO 2 -kibocsátási si egyenért rték, stb.), hazai termékek arány nyának nak növeln velése, adótörv rvény teheráthelyez thelyezés, költségvetési törvt rvény forrásátcsoportos tcsoportosítás, s,

17 Köszönöm m a figyelmet! Vidékfejleszt kfejlesztési si Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth tér t r 11. Tel.: , e

Nem mondunk le senkiről. Program

Nem mondunk le senkiről. Program Dél dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nem mondunk le senkiről Új j Magyarország g Felzárk rkóztatási Program ( zászlóshajó program) Előad adó: Dr. GöndG ndöcs István A program indoklása A A területi

Részletesebben

Merre tovább magyar agrár-, környezet- és vidékpolitika?

Merre tovább magyar agrár-, környezet- és vidékpolitika? . Merre tovább magyar agrár-, környezet- és vidékpolitika? Ángyán József * Mottó: Város és vidéke közös sorson osztoznak, a vidék gerince pedig a mezôgazdaság (Vidéki Térségek Európai Chartája, 1996.)

Részletesebben

Környezeti fejlesztések a Kormány közép-és és hosszú távú fejlesztési elképzelései az Európa Terv keretében

Környezeti fejlesztések a Kormány közép-és és hosszú távú fejlesztési elképzelései az Európa Terv keretében Környezeti fejlesztések a Kormány közép-és és hosszú távú fejlesztési elképzelései az Európa Terv keretében dr. Nemes Csaba, KvVM 2004. december 2. Környezeti fejlesztések Direkt környezetvédelmi, természetvédelmi

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest 2007. február 7. Rövidítések AK AVF AVHGA AVOP ÁE BAT BÉSZ CMEF EEA EHA EiC EK EMOGA EMVA ENAR ERFA ESZA EU EUME ÉTT FÖVÉT FVM GDP HACS HOPE HVK HVI ICT

Részletesebben

Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció 2020 I. (agrár, élelmiszer, környezet és vidékstratégiai tézisek) (vitaanyag)

Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció 2020 I. (agrár, élelmiszer, környezet és vidékstratégiai tézisek) (vitaanyag) VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció 2020 I. (agrár, élelmiszer, környezet és vidékstratégiai tézisek) (vitaanyag) A vidék felemelkedéséért és a fenntartható agrárjövőért Ez

Részletesebben

Fiatal Gazda Konferencia - 2011. Dr. Rieger László fıosztályvezetı VM, Stratégiai Fıosztály

Fiatal Gazda Konferencia - 2011. Dr. Rieger László fıosztályvezetı VM, Stratégiai Fıosztály Az agár-és vidékfejlesztés jövőképe NVS 2020 Dr. Rieger László fıosztályvezetı VM, Stratégiai Fıosztály Keretstratégiák Az előadás vázlata 1. A stratégia peremfeltételei 2. A stratégiakészítés menete a)

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Budapest, 2007. szeptember. (nem lektorált)

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Budapest, 2007. szeptember. (nem lektorált) Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest, 2007. szeptember (nem lektorált) 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest, 2007. szeptember 2 TARTALOM 1. A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM CÍME...

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2006 1 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdaság- és Vidékpolitikai Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. VARGA

Részletesebben

A magyar mezőgazdaság stratégiai kérdései. Dr. Rieger László stratégiai tanácsadó Agrárgazdasági Kutató Intézet

A magyar mezőgazdaság stratégiai kérdései. Dr. Rieger László stratégiai tanácsadó Agrárgazdasági Kutató Intézet A magyar mezőgazdaság stratégiai kérdései Dr. Rieger László stratégiai tanácsadó Agrárgazdasági Kutató Intézet Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció (NVS) 2020 (agrár-, élelmiszer-, környezet- és vidékstratégia)

Részletesebben

Vidékfejlesztési támogatások, lehívások, eredmények ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

Vidékfejlesztési támogatások, lehívások, eredmények ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Vidékfejlesztési támogatások, lehívások, eredmények BIRÓ SZABOLCS NEMES GUSZTÁV Kulcsszavak: vidékfejlesztés, vidéki életminőség, bruttó hozzáadott érték, LEADER. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK,

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013)

Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2006. október. Tartalomjegyzék A SZÖVEGBEN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK... 3 BEVEZETÉS...

Részletesebben

Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén. Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület

Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén. Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület 2009 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 Az Európai Uniós dokumentumok

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007. január 29. Rövidítések AK AVOP BÉSZ EK EMOGA EMVA ERFA ESZA EU Aranykorona Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program Beszerzési és Értékesítési Szövetkezet

Részletesebben

Agrár- és vidékfejlesztési stratégiák regionális alkalmazása 4.

Agrár- és vidékfejlesztési stratégiák regionális alkalmazása 4. Agrár- és vidékfejlesztési stratégiák regionális alkalmazása 4. Agrárpolitika és agrártermelés Dr. Udvardy, Péter Agrár- és vidékfejlesztési stratégiák regionális alkalmazása 4.: Agrárpolitika és agrártermelés

Részletesebben

a Nemzeti Vidékstratégia

a Nemzeti Vidékstratégia a Nemzeti Vidékstratégia (NVS 2012 2020) végrehajtásának keretprogramja A vidék élni akar, Magyarország megújul! DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 1 11.1.2012 11:58:13 DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 2 11.1.2012

Részletesebben

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Szerkesztette: Gályász József Debrecen 2006 1 Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén A kiadvány a Vidékfejlesztési esettanulmányok

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Külgazdasági Vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Külgazdasági Vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági Vállalkozás szakirány VIDÉKFEJLESZTÉS IV TENGELYÉNEK ELEMZÉSE 2007 ÉS 2013 KÖZÖTT Budapest, 2010.

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 3.0 2014-2020

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 3.0 2014-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 3.0 2014-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP) TERVEZET VP 3.0. VERZIÓ AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP (EMVA) FORRÁSAINAK FELHASZNÁLÁSÁRA SFC FELTÖLTÉSRE ALKALMAS DOKUMENTUMVÁLTOZAT

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR. Nemzetközi Tanulmányok MESTERKPZÉS. Európa Tanulmányok

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR. Nemzetközi Tanulmányok MESTERKPZÉS. Európa Tanulmányok BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR Nemzetközi Tanulmányok MESTERKPZÉS Európa Tanulmányok EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK HATÉKONY FELHASZNÁLÁSA AZ AGRÁR -SZEKTORBAN Készítette: Herdon Erika Budapest

Részletesebben

Mórahalom és a Mórakert szövetkezet

Mórahalom és a Mórakert szövetkezet Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai tanszék Mórahalom és a Mórakert szövetkezet Endogén fejlődési modell a Homokhátságban Készítette: Milánkovich Gábor

Részletesebben

Hagyomány és modernizáció

Hagyomány és modernizáció Hagyomány és modernizáció Az Új Magyar Falu Programja az élhető vidékért 2007.11.06. Tartalom Bevezető... 3 A helyzet... 3 A Program... 4 1. Munkahelyteremtés... 5 1.1. A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése...

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

BÉKÉS MEGYE - AZ ÖSSZEFOGÁS MEGYÉJE

BÉKÉS MEGYE - AZ ÖSSZEFOGÁS MEGYÉJE Előterjesztés melléklete BÉKÉS MEGYE FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK (2007-2013) AKTUALIZÁLÁSA /vezetői összefoglaló/ BÉKÉS MEGYE - AZ ÖSSZEFOGÁS MEGYÉJE 2010. Tartalomjegyzék 1. Vizsgálat célja és módszertana...

Részletesebben

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy.

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. Energiabiztonság és rendészet 2009. május 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. címzetes egyetemi és s főiskolai f docens A biztonságszolg gszolgáltatás s hazai térnyert rnyerésével, a biztonsági piac radikális

Részletesebben

Az üzemszerkezet átalakulása a Dél-alföldi Régióban rendszerváltás után Magyarországon

Az üzemszerkezet átalakulása a Dél-alföldi Régióban rendszerváltás után Magyarországon Az üzemszerkezet átalakulása a Dél-alföldi Régióban rendszerváltás után Magyarországon KŐSZEGI Irén Rita Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, Kecskemét koszegi.iren@kfk.kefo.hu Magyarországon

Részletesebben

Az EU vidékfejlesztési politikájának kialakulása

Az EU vidékfejlesztési politikájának kialakulása A vidékfejlesztés lehetısége: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007 2013 A a Készült Bondor István, főosztályvezető50. Georgikon Napokon elhangzott előadása,nemes Gusztáv cikke (Közgazdasági szemle

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben

Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben Két ország, egy cél, közös siker! Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben KERESKEDELMI TERV www.huro-cbc.eu Kereskedelmi Terv Csengeri Kistérség

Részletesebben

A termelői piacok szerepe a Balaton régió fejlesztésében, a Liliomkert példáján keresztül

A termelői piacok szerepe a Balaton régió fejlesztésében, a Liliomkert példáján keresztül KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS GAZDASÁGI- ÉS STATISZTIKA TANSZÉK A termelői piacok szerepe a Balaton régió fejlesztésében, a Liliomkert példáján keresztül Készítette: BENE ESZTER IV.

Részletesebben