Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 A személyi jövedelemadj vedelemadó változásai Siklósin siné Antal Gyöngyi Nemzetgazdasági gi Minisztérium Jövedelem és s Forgalmi Adók k főosztf osztálya

2 Tematika I. Évközi változv ltozások Az egyes gazdasági gi és s pénzp nzügyi tárgyt rgyú törvények megalkotásáról, l, illetve módosm dosításáról l szóló évi XC. törvt rvény (hatálybal lybalépés: augusztus 14.) A sporttal összefüggő egyes törvt rvények módosm dosításáról l szóló törvény évi LXXXIII. törvt rvény (hatálybal lybalépés: augusztus 18.) II től l hatályba lépől változások Az adó- és s járulj ruléktörvények, a számviteli törvt rvény és s a könyvvizsgálói i kamarai törvt rvény, valamint az európai közössk sségi jogharmonizáci ciós s kötelezettsk telezettségek teljesítését t célzc lzó adó- és vámjogi tárgyt rgyú törvények módosm dosításáról l szóló T/1376. számú törvényjavaslat

3 Évközi változv ltozások Egyéni vállalkozv llalkozóra vonatkozó változások Ingatlan-bérbead rbeadás s utáni adózás s szabályainak változv ltozása Sportcélú kedvezmények Egyéb b változv ltozások

4 Egyéni vállalkozv llalkozóra vonatkozó változások A vállalkozv llalkozói i személyi jövedelemadj vedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozónál l a 10%-os adókulcs alkalmazhatóságának bővülése b az eddigi 50 millió ft adóalapr alapról l 500 millió ft adóalapra, alapra, az alkalmazás s feltételeinek teleinek megszűnése se mellett évi vállalkozv llalkozói i adóalap alap megállap llapításának speciális szabályai adóalap alap arányos megosztása, sa, eltérő adómeg megállapítási szabályok az év v első és s második m felében; a kedvezményes kulcs igénybev nybevételi feltételeit teleit és s az adómegtakar megtakarítás s felhasználására vonatkozó feltételt telt csak az első félévre vonatkozóan an kell teljesíteni teni

5 Ingatlan-bérbead rbeadás s utáni adózás szabályainak változv ltozása Nem kell egyéni vállalkozv llalkozóvá válni az ingatlanbérbeadással és s az egyéb b száll lláshely-szolgáltatással foglalkozó magánszem nszemélynek (egyéni vállalkozv llalkozó fogalmának módosm dosítása) sa) A magánszem nszemélynek nem kell adósz számot kiváltania, nincs kötelezk telező bejelentés s (adózás s rendjéről l szóló törvény módosm dosítása) sa) Az ingatlant önálló tevékenys kenység g keretében bérbeadb rbeadó magánszem nszemély is számolhat el értékcsökkenést

6 Sportcélú kedvezmények augusztus 18-tól l adómentes az olimpiai járadj radék; Gerevich Aladár r sportöszt sztöndíj, a nyugdíjas olimpiai és s világbajnoki érmes sportolók és özvegyeik, a kiemelkedő sporteredmények elérésében közremk zreműködő nyugdíjas sportszakemberek részr szére nyújtott szociális támogatt mogatás, a jogszabályban meghatározott eredményess nyességi támogatt mogatás; a sporteseményre szóló belépőjegy, bérlet b juttatásának adómentess mentessége (sportesemény ny-szervező tevékenys kenységet folytató szervezettől; kifizetőtől évi 50 e ft értékben) január r 1-jétől 1 l visszamenőlegesen adómentes a sportversenyen vagy -vetélkedőn nyert érem, serleg, trófea

7 Egyéb b változv ltozások (1) Átváltási szabályok változv ltozása (visszamenőlegesen) A külfk lföldi ldi pénznemben p megfizetett adó esetében a magánszem nszemély döntése alapján a teljesítés s időpontj pontjában vagy az adóé óév v utolsó napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Ha a bevétel adóel előleg-levonásra kötelezett k kifizetőtől l származik a magánszem nszemély választv lasztása sa szerint az adóel előleg, leg, adó megállap llapításához a bevétel forintra törtt rténő átszámítására a megszerzése se napját t megelőző hónap 15. napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyam alkalmazható.. (Ezt a rendelkezést január r 1-jétől 1 l visszamenőleg alkalmazni lehet, eddig erről l külön k nyilatkozat kellett.)

8 Egyéb b változv ltozások (2) Módosítással ssal egyértelm rtelművé válik, hogy nem kell adóel előleget leget megállap llapítania az adóel előleg-megállapításra kötelezett k kifizetőnek, ha számlaad mlaadásra kötelezett k magánszem nszemélynek teljesít t kifizetést. A évi szabályoz lyozáshoz hasonlóan an a jövedelem j kiszámításánál l figyelmen kívül k l hagyható bevételnek minősül l a közoktatási törvt rvény alapján n adható 4000 forint összegű szakkönyvv nyvvásárlási támogatt mogatás s visszamenőleges hatállyal már m január r 1-jétől. 1 Ehhez kapcsolódóan an a módosm dosítás s lehetővé teszi, azt is hogy amennyiben a jogszabályban foglalt egyéb kizáró feltétel tel nem áll fenn a pedagógusok gusok továbbra is választhassák k a munkáltat ltatói adómeg megállapítást,, illetve az egyszerűsített bevallást. Adómentes a munkáltat ltató által árvízkárosult munkavállal llalója részére, lakás újjáépítése céljc ljából l juttatott segély Egyszerűsített foglalkoztatás s esetén n egy napi munkáé áért maximum a minimálb lbér r napi összegének kétszerese k számolhat molható el (munkáltat ltató költség-elszámolási korlátja)

9 2011-től l hatályba lépől változások Egykulcsos adózás Adókedvezm kedvezmények változv ltozásai Adóel előleg-szabályok módosulm dosulásasa Adónyilatkozat A kifizetőt t terhelő adó mellett adható juttatások Béren kívüli k juttatások változv ltozásai Ingó- és s ingatlanvagyonból l származ rmazó jövedelmek Tőkejövedelmek változv ltozásai Egyéb b változv ltozások

10 Egykulcsos személyi jövedelemadj vedelemadó 16%-os adókulcs a törvt rvény általános rendelkezései között 1. Összevont adóalapba alapba tartozó jövedelmeknél Bruttósítás s marad 2011-ben, 2012-ben felére csökken, 2013-tól l megszűnik 2. Külön K n adózó jövedelmek (kivétel: vállalkozv llalkozói i szja) 3. Kifizető adóterhe mellett adott juttatások felülről l számított tott 16% Adóterhet nem viselő járandóság g kategória megszűnik

11 Családi kedvezmény Adóalap alap-kedvezmény Jövedelemkorlát t nélkn lkül érvényesíthető Már r egy gyermek után érvényesíthető Mértéke egy és s két k t eltartott esetén n havonta és kedvezményezett eltartottanként nt ft, három eltartottnál l ft. Megosztás s továbbra is lehetséges, akár adóel előlegnél, l, akár év v végénv

12 Adójóváí áírás Marad 2011-ben A számított adót t csökkenti Mértéke 16%, havonta legfeljebb ft Teljes mértm rtékben ft-ig (jogosultsági gi határ) érvényesíthető,, csökken kkenő összegben ft-ig

13 Egyéb b kedvezmények változv ltozásai Adókedvezm kedvezmények Személyi kedvezmény változatlanul, v őstermelői i kedvezmény változatlanul, jövedelemkorlj vedelemkorlát t nélkn lkül érvényesíthető Már r hatályon kívül k l helyezett szabályok alapján, átmeneti rendelkezéseknek megfelelően en járój kedvezmények utoljára a évi adóval szemben érvényesíthetőek ek (tandíj, felnőttk ttképzés s halasztott kedvezménye, lakáshitel shitel-törlesztés áthúzódó kedvezménye) Az adóról l törtt rténő rendelkezés s szabályainak változv ltozása A kedvezmény mértm rtéke 30-ról l 20%-ra csökken Önsegélyező pénztárnál l is feljogosít t további 10%-ról történő rendelkezésre a 2 évre lekötött tt vagy prevenciós szolgáltat ltatásra fordított összeg

14 Adóel előleg-szabályok változv ltozásai Összevont adóalapba alapba tartozó jövedelmeknél Egykulcs - egyszerűsödő szabályok Az adóel előleg leg alapja Adóel előleg-nyilatkozat szabályai Fizetendő adóel előleg leg meghatároz rozása Nem önálló tevékenys kenységből l származ rmazó jövedelem adóel előlegének meghatároz rozásakor a bevételb telből l levonható az üzemanyag- megtakarítás Bevétel költség/bevételből l levonható tétel tel jövedelem + adóalap alap-kiegészítés adóalap alap-kedvezmény adóalap alap * 16% adó(el (előleg) leg) adókedvezm kedvezmény fizetendő adó(el (előleg) leg)

15 Adónyilatkozat Magánszem nszemély adóbevall bevallási kötelezettsk telezettsége: 1. Munkáltat ltatói adómeg megállapítás 2. Önadózás Adónyilatkozat Egyszerűsített bevallás Adóhat hatósági közremk zreműködés s nélkn lkül l elkész szített bevallás Adónyilatkozat: szűk k adattartalmú,, pár p r sort tartalmazó nyomtatvány Feltételei, telei, ha: - egy munkáltat ltatótól l szerez bevételt - csak munkáltat ltatótól l szerez bevételt - kifizetőtől l is szerez alkalmanként nt 100 ezer ft-ot meg nem haladó bevételt

16 A kifizetőt t terhelő adó mellett adható juttatások Természetbeni juttatás s elnevezés s megszűnik Közterhek: a juttatás s 1,19-szerese után n 16% szja, 27% eho Ide tartozik: rendezvényen nyen törtt rténő juttatás; hivatali, üzleti úthoz kapcsolódó étkezés, szolgáltat ltatás; jogszabály szerinti juttatás; csoportos biztosítás; s; telefonszolgáltat ltatás; csekély értékű ajánd ndék; reklámc mcélú vagy egyéb b ajánd ndék; béren b kívüli k juttatások értékhatárt meghaladó része; reprezentáci ció és üzleti ajánd ndék Üzleti ajánd ndék k fogalma módosul! m Ami 2011-től l nem tartozik ide: általános szabályok szerint adóköteles

17 Béren kívüli k juttatások Közteher: a juttatás s 1,19-szerese után n 16% szja, járulj rulék nincs Ide tartozik: üdülési csekk, üdülési szolgáltat ltatás; étkeztetés; iskolakezdési si támogatt mogatás; iskolai rendszerű képzés; helyi utazási bérlet; b önkéntes ntes pénztp nztári támogatt mogatások; foglalkoztatói i nyugdíjszolg jszolgáltató intézm zményi hozzájárul rulás; megújul julási kártyak rtya-számla; internethasználat biztosítása sa Megújul julási kártyak rtya-számlára törtt rténő munkáltat ltatói i támogatt mogatás évente 300 ft-ig ig,, felhasználhat lhatóság g külön k n rendeletben Internetdíj j térítése t havi 5000 ft-ig Magánnyugd nnyugdíjpénztári tagdíj-kieg kiegészítés s kedvezményez nyezése megszűnik

18 Ingó- és s ingatlanvagyonból l származ rmazó jövedelmek Az ingatlan-bérbead rbeadás s külön k n adózási lehetősége megszűnik Ingatlan-átruh truházás s szabályainak változv ltozása Örökölt és s ajánd ndékba kapott ingatlan megszerzésére re fordított összeg meghatároz rozása: - ha már m r van határozat az illetékr kről - ha az illeték k még m g nem került meghatároz rozásra - ha a szerzés s illetékmentes Megszerzésére re fordított összeg ráér áépítés, újjáépítés, alapterület letnövelés s esetén Ingó átruházása mentes részr Értéknövelő beruházás s fogalma

19 Tőkejövedelmek változv ltozásai Illetékmentesen szerzett értékpapír megszerzésére re fordított összeg Az osztalékb kból l származ rmazó jövedelem 10%-os kulcsa megszűnik Ellenőrz rzött tőkepiaci t ügylet meghatároz rozása

20 Egyéb b változv ltozások Egyéni vállalkozv llalkozó kivét-kieg kiegészítésére,, gazdasági gi társast rsaságban személyesen közremk zreműködő tag díj-kiegd kiegészítésére vonatkozó szabályok megszűnnek már m r 2010-re is (akinek kedvezőbb, re alkalmazhatja) Egyéni vállalkozv llalkozó ügyvéd, közjegyzk zjegyző,, végrehajtv grehajtó irodában folytatja tevékenys kenységét Elhunyt magánszem nszemélyt életében megillető,, de halála la után kifizetett jövedelmeinek j adóü óügyi kezelése A volt köztk ztársasági elnök, ogy elnök előir irányzat terhére re adott támogatása adómentes Vendégtan gtanári tevékenys kenység g meghatároz rozása A visszavásárl rlási értékkel nem rendelkező kockázati betegségbiztos gbiztosítás s díja d adómentes

21 Ekho-változ ltozások A sporttal összefüggő egyes törvt rvények módosm dosításáról l szóló törvény évi LXXXIII. törvt rvény alapján Választhatja az egyszerűsített közteherviselk zteherviselési si hozzájárul rulást - a szakképzett edző,, sportszervező, -irányító, - a hivatásos sportoló,, sportmunkatárs, rs, tovább bbá - feor számt mtól l függetlenf ggetlenül l a sporttevékenys kenységgel közvetlenk zvetlenül l vagy közvetetten feladatot ellátó sportszakember (sportedző, sportoktató,, mérkm rkőzésvezető,, versenybíró,, sportorvos, gyúró stb.) Hivatásos sportoló esetében az ekho bevételi értékhatára évi 100 millió ft (2010-ben 50 millió ft) Változások hatálybal lybalépése: augusztus 18.

22 Köszönöm m a figyelmet!

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról 1995. évi CXVII. TörvT rvény a személyi jövedelemadj vedelemadóról Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 A SZJA TV. FELÉPÍTÉSE - 1 I. Fejezet - Alapelvek II. Fejezet - A tv. hatálya III. Fejezet - Fogalmak és értelmező

Részletesebben

(2006, 2007) 2006. november 9. EGER. Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese

(2006, 2007) 2006. november 9. EGER. Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese Adó- és tb-változ ltozások (2006, 2007) IX. Pénztárkonferencia 2006. november 9. EGER Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese Bevezető Államháztartás s egyensúly lyát t javító intézked zkedések Konvergenciaprogram

Részletesebben

nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat telező sairól, 217/1997. (XII. 1.) Korm. 228/1998. (XII. 28.) Korm. rendelet a Cst.

nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat telező sairól, 217/1997. (XII. 1.) Korm. 228/1998. (XII. 28.) Korm. rendelet a Cst. Társadalombiztosítás Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 2 Hatályos jogszabályok: 1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) a társadalombiztost rsadalombiztosítás ellátásaira és s a magánnyugd nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint

Részletesebben

(EVA) 2002. évi XLIII. tv.

(EVA) 2002. évi XLIII. tv. Egyszerűsített vállalkozv llalkozói i adó (EVA) 2002. évi XLIII. tv. Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 Jellemzői 2003. évtől új j adónem; Keverék k törvt rvény több törvt rvényt vált v ki (Szja( átalányadót,

Részletesebben

Készítette: Szücs Imre

Készítette: Szücs Imre 2012. Évközi adóváltoz ltozások Törvényi hivatkozások 2012. évi XXIX. törvt rvény a helyi adókr król 2012. XXXIII. törvt rvény, 76/2012. (IV.14.) Kormányrendelet TAO törvt rvény módosm dosításasa 2012.

Részletesebben

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011.

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. Személyi jövedelemadó változások 1. Az adó mértéke Megszűnik a sávosan progresszív adózás! 2011-től 16 százalékos egységes személyi

Részletesebben

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2012. ÉVI VÁLTOZÁSAI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2012. ÉVI VÁLTOZÁSAI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2012. ÉVI VÁLTOZÁSAI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK Szalontai Lászlóné igazgató Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve 2012.04.12

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3.

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3. Személyi jövedelemadó 2011 Fogalmak 3. Szokásos piaci érték: visszamenıleges hatállyal 2010-re vonatkozóan is hatályon kívül kerülnek az egyéni vállalkozói kivét-kiegészítésre és a társas vállalkozás tagjának

Részletesebben

SZJA általános jellemzői

SZJA általános jellemzői személyi jellegű általános önadózás SZJA általános jellemzői több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény csak akkor adható,

Részletesebben

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai. 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia. Az oktatási blokk tartalma

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai. 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia. Az oktatási blokk tartalma 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai 2.1.2. Társasági adó 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia Az oktatási blokk tartalma 2.1. Az adó és járulékszabályok változásai 2.1.1. Személyi

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tisztelt Partnerünk,

HÍRLEVÉL. Tisztelt Partnerünk, HÍRLEVÉL Tisztelt Partnerünk, Reméljük, hogy jelen hírlevelünk megküldésével hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy elegendő betekintést kapjanak a 2010. év második felében eddig végbement jelentős mértékű adótörvény

Részletesebben

Az adótörvények 2011. évi változásai

Az adótörvények 2011. évi változásai Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft., www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Az adótörvények 2011. évi változásai Nemzeti Adó és Vámhivatal 2010. október 1-jével az elsőfokú adóhatósági feladatok ellátására visszaáll

Részletesebben

Az adócsökkentés hatásai a magyar gazdaság versenyképességére. Szolnoki Főiskola Üzletember Találkozó 2010.11.25. Dr. Szűcs Bálint, RSM DTM Hungary

Az adócsökkentés hatásai a magyar gazdaság versenyképességére. Szolnoki Főiskola Üzletember Találkozó 2010.11.25. Dr. Szűcs Bálint, RSM DTM Hungary Az adócsökkentés hatásai a magyar gazdaság versenyképességére Szolnoki Főiskola Üzletember Találkozó 2010.11.25. Dr. Szűcs Bálint, RSM DTM Hungary Jelenlegi intézkedéssorozat főbb elemei Társasági adókulcs

Részletesebben

Adóváltozások. Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését?

Adóváltozások. Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését? Adóváltozások Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését? A 2011. 01. 01-től életbelépő adózási rendszer segíti az üzleti szféra szereplőit, ezen belül a kis- és középvállalkozásokat adócsökkentés

Részletesebben

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény)

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) A társadalombiztosítási járulék mértéke 27 százalékra módosul, melyből a nyugdíjbiztosítási járulék mértéke változatlanul 24 százalék, az egészségbiztosítási-

Részletesebben

Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella

Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány Szentirmainé Holi Gabriella 1 Témák Személyi jövedelemadó Járulék szabályok Általános forgalmi adó Helyi adó Adózás rendjének változásai Kata, kiva Társasági

Részletesebben

Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam

Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam A vállalkozókat érintő adótípusok állami: SZJA, ÁFA, Társasági adó, Kereskedelmi és játékadó

Részletesebben

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén 2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén Bár honlapunkon (www.adosziget.hu) megjelentettük a bérszámfejtést érintő törvényváltozásokat, most egy külön kiadványban az Önök rendelkezésére is

Részletesebben

A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései

A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései Karácsony Imréné cégtárs 2013. január15. Jövedelmeket terhelő adók Bérterhek Egyes meghatározott juttatások Kafetéria Szociális hozzájárulási adó

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2011. január 2011. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

Adóváltozások 2012. (A Kormány által eredendően benyújtott T/4662-es törvényjavaslat alapján) Lucz Zoltánné adószakértő

Adóváltozások 2012. (A Kormány által eredendően benyújtott T/4662-es törvényjavaslat alapján) Lucz Zoltánné adószakértő Adóváltozások 2012 (A Kormány által eredendően benyújtott T/4662-es törvényjavaslat alapján) Lucz Zoltánné adószakértő Személyi jövedelemadó Page 2 Adójóváírás, bruttósítás Megszűnik az adójóváírás. Sávos

Részletesebben

SZJA 2011. évi változásai

SZJA 2011. évi változásai SZJA 2011. évi változásai Az adó mértéke: egy kulcsos adó lesz, a magánszemély valamennyi jövedelme után 16% adót fizet. A szuperbruttó megmaradt 27% adóalap-kiegészítés az összevonat adóalapba tartozó

Részletesebben

Személyi jövedelemadó változások 2015. Zahoránszki Szilvia

Személyi jövedelemadó változások 2015. Zahoránszki Szilvia Személyi jövedelemadó változások 2015. Zahoránszki Szilvia 3. 14. pont: Munkáltató Fogalmak Az iskolaszövetkezeti tagoknak közvetlen juttatott bevétel (pl. béren kívüli juttatás) esetében az iskolaszövetkezeti

Részletesebben

2010. évi törvény 1 RÉSZ. I. Fejezet

2010. évi törvény 1 RÉSZ. I. Fejezet 2010. évi törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgáló kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi

Részletesebben

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS SZEMPONTJÁBÓL

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS SZEMPONTJÁBÓL Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS SZEMPONTJÁBÓL Szerző: Nagy Richárd mérnök informatikus,

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2006. Személyi jövedelemadó 2006. évre vonatkozó módosításai

ADÓVÁLTOZÁSOK 2006. Személyi jövedelemadó 2006. évre vonatkozó módosításai ADÓVÁLTOZÁSOK 2006 Személyi jövedelemadó 2006. évre vonatkozó módosításai Adótábla Az adótábla 2006-ban: évi 1 millió 550 ezer Ft-ig (2005-ben 1,5 millió Ft volt) 18 % az adó mértéke, felette 36 % (2005-ben

Részletesebben

2015.04.01. Előadó: Spilákné Kertész Márta

2015.04.01. Előadó: Spilákné Kertész Márta Előadó: Spilákné Kertész Márta Bevételek összesen: 16 312,873 Milliárd Ft Kiadások összesen: 17.190,277 Milliárd Ft Hiány: 877,404 Milliárd Ft Államadósság: 25.100,4 Milliárd Ft. (230,2 Ft/USD, 310,2 Ft/EUR,

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Adóváltozások

TÁJÉKOZTATÓ. Adóváltozások TÁJÉKOZTATÓ Adóváltozások 2011 SZJA Az adótábla jövőre egyetlen sávban adóztat, szuperbruttó /+27 százalékkal növelt/ alapra vetített 16 százalékos kulccsal (gyakorlatilag 20,3%) - összevont adóalapra,

Részletesebben