(EVA) évi XLIII. tv.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(EVA) 2002. évi XLIII. tv."

Átírás

1 Egyszerűsített vállalkozv llalkozói i adó (EVA) évi XLIII. tv. Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1

2 Jellemzői évtől új j adónem; Keverék k törvt rvény több törvt rvényt vált v ki (Szja( átalányadót, Tao, Áfa, Számviteli törvt rvény, a cégautóadót től l csak az egyéni vállalkozv llalkozónál ); A törvt rvény hatálya kiterjed a szakképz pzési hozzájárul rulással összefüggő kötelezettségekre is; Komplex törvt rvény mindent egy helyen szabályoz (anyagi és s eljárásjogi kérdk rdéseket); Központi költsk ltségvetést illeti; Állami adóhat hatóság g hatásk skörébe tartozik. 2

3 ADÓALANYIS ALANYISÁG FELTÉTELE TELE Belépéskor skor: Vállalkozási forma: Egyéni váll. v Egyéni cégc Kkt. Bt. Kft. Szövetkezet, lakássz sszövetk. Erdőbirtokoss birtokossági társulat Ügyvédi iroda, közjegyz.iroda Szabadalmi ügyvivői i iroda Végrehajtói i iroda 3

4 Adóalanyis alanyiság g feltétele tele belépéskor folyt. Az adóé óévet (Ad( Adóév = az első evás év) megelőző naptári és s azt megelőző adóé óév Egyéni vállalkozv llalkozó: folyamatos tev. termékért rtékesítés s vagy szolgáltat ltatásnyújtás s alapján vállalkozói i bevételt számolt el Gazdasági társast rsaság: változatlan formában ( Kv. Öröklés) új j tag nem szerzett (új j tagok nem szereztek) összesen 50%-ot meghaladó szavazati jogot biztosító részesedéstst Szt. tv. alapján árbevételt számolt el 4

5 ADÓALANYIS ALANYISÁG G FELTÉTELE TELE BEJELENTKEZÉSKOR Be(ki)jelentkezés: : adóé óévet megelőző év v dec. 1-je 1 és s 20-a a között k a 09103, (APEH) nyomtatvány, ny, INY04(tb tb) ) nyomtatvány kitölt ltésével. Az eva-alanynak alanynak nem kell adóé óévente bejelentkeznie, csak akkor kell bejelentést tennie, ha nem kíván k n adóalany alany maradni, vagy nem felel meg az adóalanyis alanyiság g feltétel telének Nincs az állami, ill. önkormányzati nyzati adóhat hatóságnál, vámhatv mhatóságnál l a bejelentés időpontj pontjában nyilvántartott ntartott adótartoz tartozása 5

6 Gt.: ADÓALANYIS ALANYISÁG G FELTÉTELE TELE az adóé óévben valamennyi tag magánszem nszemély más Gt.-ben nem rendelkezik részesedr szesedéssel ssel Kv.: nyilvános nos értékpapír, saját üzletrész, szövetkezeti hitelintézet által kibocsátott részjegy Egyéni váll. v és Gt.: adóé óévben nem folytat: jövedéki adós, közvetett képviselk pviselői tev.-t (vám) várható bruttó (áfával növelt) n árbevétele 25 mft (2009-ben 26 mft) belföldi ldi pénzforgalmi p bankszáml mlával rendelkezik 6

7 ADÓALANYIS ALANYISÁG G FELTÉTELE TELE működéskor Adóalanyis alanyiság g bármely b feltétel telének folyamatosan megfelel Bevételi értékhatárt nem lépi l túl t Mulasztási si bírsb rságot nem állapít t meg az adóhat hatóság számla elmulasztása sa vagy az ellenőrz rzés akadályoztat lyoztatása miatt Vállalkozói i jogáll llása nem szűnik meg Nem kerül l felszámol molás, csődelj deljárás s alá Megfelel a belépési feltételeknek teleknek Cselekvőképess pesség elvesztése, se, halál l esetén n (Kv( Kv.:.:öröklés, tv. képviselk pviselő, özvegy folytatja a tev.-et et) Új j tag, (új( j tagok) adóé óévben nem szerez(nek nek) ) 50% feletti szavazati jogot biztosító részesedést st 7

8 Az adóalanyis alanyiság g közös k s egyéb feltételei telei nem volt mulasztási si bírsb rsága számlaad mlaadás s ismételt elmulasztása sa miatt nem állt végelszv gelszámolás, felszámol molás s alatt nem volt kötelezett k az Áfa. tv. szerint a használt ingóságokra, gokra, műalkotm alkotásra, gyűjtem jteménydarabokra és s régisr giségekre gekre vonatkozó,, vagy az utazás- szervezési si szolgáltat ltatásra vonatkozó különös adózási szabályok alkalmazására 2008-ban evázhatott a hulladékkereskedelemmel foglalkozó,, az adóé óévet megelőző évben és s az azt megelőző adóé óévben különbk nbözet szerinti adózást alkalmazó utazásszervez sszervező től l az utazásszervez sszervezési si szolgáltat ltatást végzv gzők k teljes köre k nem evázhat zhat. 8

9 Nem szűnik meg az eva-alanyis alanyisága,, annak az egyéni vállalkozv llalkozónak, aki tevékenys kenységét t szünetelteti, tovább bbá gyes-ben ben, gyed-ben részesült. ha a tevékenys kenységet özvegy vagy örökös s folytatja. ha az egyéni vállalkozv llalkozó tevékenys kenységét t a cselekvőképess pességének elvesztését t követk vetően en a nevében és s javára törvt rvényes képviselk pviselője folytatja, vagy halála la után özvegye vagy örököse folytatja (feltétel: tel: az örökös e szánd ndékát t 90 napon belül l bejelenti). Evás egyéni vállalkozv llalkozó megszűnését t követk vetően en keletkező jövedelem a magánszem nszemély önálló tevékenys kenységéből l származ rmazó jövedelem. 9

10 A BELÉPÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁFA: ADÓZÁSI ELEMEK - 1 Jogutódl dlással való megszűnés s szabályai szerint lép p be az evába ba. A negatív v elszámolhat molható adó visszaigényelhet nyelhető. Ha a belépéskor a vagyont kivonja adófizet fizetési köt. k A tárgyi t eszköz áfájának megosztása sa a bejelentés évében beszerzett tárgyi t eszközökre kre (ideértve az ingatlant is) 10

11 A BELÉPÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ Szja: ADÓZÁSI ELEMEK - 2 Az egyéni vállalkozv llalkozó a megszűnésre sre vonatkozó szabályok szerint nyilvántart ntartásba veszi a készleteket. Minden kiszáml mlázott teljesítés s bevétel. Kisvállalkoz llalkozói i kedvezményt, kisvállalkoz llalkozások adókedvezm kedvezményét, létszl tszámnövelési kedvezményt, fejlesztési si tartalék k miatti kedvezményt nem kell visszafizetni. 11

12 Szja folyt.: A korlátlan mögöttes m felelőss sséggel működőm egyéni cég, c valamint, ha a bt., kkt., bevételi nyilvántart ntartást választ, v adót t fizet a szabad pénzeszköze után + eredménytartal nytartalék + lekötött tt tartalék + mérleg m szerinti eredmény + jóváhagyott j osztalék - nem vagyoni betétk tként szerzett immateriális javak, tárgyi t eszközök k együttes könyvszerinti k értéke (Kv( Kv. értékhelyesbítés) s) = Osztalék k utáni adót t kivált ltó adóalap alap x 30 % = Osztalék k utáni adót t kivált ltó adó (fizetendő 3 év v alatt, egyenlő rész-letben: utolsó társasági adóbevall bevallással egyidejűleg máj. m 31.,ezt követk vető két évben febr. 25.) 12

13 A BELÉPÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ Tao.: ADÓZÁSI ELEMEK - 3 A Tao tv. jogutód d nélkn lküli li megszűnésre sre irányad nyadó rendelkezéseit kell alkalmazni. Adóé óévre Tao előleget leget nem vall be, nem fizet. A kisvállalkoz llalkozói i kedvezményt, kis- és középvállalkozások adókedvezm kedvezményét, létszámnövelési kedvezményt, fejlesztési si tartalékot nem kell visszafizetni. 13

14 A BELÉPÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADÓZÁSI ELEMEK - 4 Helyi adók: : Iparűzési adó: Választhatja az egyszerűsített 50%-os (eva( alap) adóalap alap meghatároz rozást. Ezt az éves adóbevall bevallás s alkalmával kell csak jelezni. 14

15 ADÓALAP ALAP adóé óévben megszerzett összes bevétel + Tao tv. szerinti kapcsolt vállalkozv llalkozásból kapott bevétel+ kapott előleg leg (csak kettős könyvelés s esetén) - visszafizetett, elszámolt előleg leg (csak kettős s könyvelk nyvelés s esetén) - adóé óévben megszerzett olyan bevétel, amit előző évben megszerzettnek kellett tekinteni (csak egyéni vállalkozv llalkozónál) l) 15

16 ADÓALAP ALAP megszűnésn snél l a készlet k (Kv( Kv. átalányadózást választ) v (csak egyéni vállalkozv llalkozónál) l) - a számvitelr mvitelről l szóló törvény hatálya alá tartozó adóalany alany esetében az a bevétel, amelyet a számvitelr mvitelről l szóló törvény rendelkezései szerint az egyszeres könyvvitelrk nyvvitelről l a kettős s könyvvitelre k való áttérés miatt számolt el az adóalany alany - ha az adóalany alany az adóé óévben olyan bevételt szerzett (mutatott ki), amelynek alapján n személyi jövedelemadj vedelemadó, társasági adó vagy általános forgalmi adó megállap llapítására volt kötelezett, k az eva alapja csökkenthet kkenthető a bevétel azon részével, amelyre az említett adót t megállap llapította 16

17 ADÓALAP ALAP - 3 ± Kkt., Bt. és egyéni cégc bevételi nyilvántart ntartása esetén: Csökkent kkentő: - aktív v időbeli elhatárol rolás - elsz.. vevőkkel szembeni követelk vetelés Növelő: - passzív v időbeli elhatárol rolás - vissza nem térítendt tendő támogatás 17

18 ADÓALAP ALAP jogszabály vagy jogerős s bírósági b illetve hatósági határozat alapján n kapott kártk rtérítési, kártalank rtalanítási, tovább az adóalany alany vállalkozv llalkozási (gazdasági) gi) tevékenys kenységéhez használt vagyontárgy károsodk rosodása sa vagy megsemmisülésére tekintettel a károkozk rokozótól, annak felelőss sségbiztosítójától vagy harmadik személyt lytől l a káresemk reseménnyel kapcsolatosan kapott bevétel, tovább bbá az adóalany alany biztosítójától l elemi kárra tekintettel kapott bevételk telként elszámolt kártk rtérítés összege. + bevételi nyilvántart ntartási jogi személyis lyiség g nélkn lküli li társast rsaság megszűnésekor sekor ki nem egyenlített számla összege = ( dia) Adóalap 18

19 ADÓMÉRT RTÉK Pozitív v adóalap alap 30%-a (Ha a bevétel meghaladja az értékhatárt, felette 50%.) Eva által kiváltott adók: gazdasági gi társast rsaságnál: társast rsasági adó, különadó,, osztalékad kadó, áfa. egyéni vállalkozv llalkozónál: l: vállalkozv llalkozói szja,, különadk nadó, osztalékad kadó vagy átalányadó, áfa. 19

20 EGYES MÁS M S ADÓKRA, SZÁMVITELI KÖTELEZETTSK TELEZETTSÉGEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS S SZABÁLYOK AZ EVA IDŐSZAK SZAKÁBAN Áfa: Áfás s száml mlát t bocsát t ki, amely alapján n a száml mlát befogadó áfa adóalanyt alanyt megilleti az áfa levonási jog. Ha a termék értékesítése, se, szolgáltat ltatás s nyújt jtása mentes az adó alól l (fordított adózás) a száml mlában áfát t nem lehet feltüntetni. Ha a termék k beszerzése, se, szolgáltat ltatás s igénybev nybevétele esetén n az adó fizetésére termék k beszerzője, szolgáltat ltatás s igénybevev nybevevője kötelezett, k akkor az evásnak áfa fizetési kötelezettsk telezettsége keletkezik, amelynek az éves eva bevallásban kell eleget tenni. 20

21 Áfa-folyt.: folyt.: Az adóalany alany a KözössK sség g másik m tagállam llamából történő beszerzései sei tekintetében az általános forgalmi adóról l szóló törvény 20. -a (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott személyekkel, szervezetekkel, a ainak, ának és s a 142. (3) bekezdése a) pontjának nak alkalmazása tekintetében pedig a belföld ldön n nyilvántart ntartásba vett áfaalanyokkal esik egy tekintet alá. A külfk lföldi ldi utasnak visszatérített tett általános forgalmi adót t előzetesen felszámított adóként nem veheti figyelembe. Eva időszakra nem alapíthat (később se) levonási jogokat. 21

22 Áfa folyt.: Eva időszakra nem keletkezik adófizet fizetési kötelezettsk telezettség (utólag sem). Előzetes áfa nem igényelhet nyelhető vissza. Áfa alanya az adóalanyk alanyként nt lezárt adóé óévben beszerzett termékre, szolgáltat ltatásra előzetesen felszámított adólevon levonási jogot nem gyakorolhat. Eva időszaki beszerzések sek áfája nem igényelhet nyelhető vissza később se. Kérhet közössk sségi adósz számot (ezáltal értékesíthet terméket a KözössK sségen belül, l, hozhat be a KözössK sségből l 10 ezer euró feletti terméket). EU-ba végzett szolgáltat ltatáshoz nem kell közössk sségi adósz szám. 22

23 Szakképz pzési hozzájárul rulás Az adóalany alany által a munkaviszony keretében foglalkoztatottak (kv( kv.. személyesen közremk zreműködő vagy alkalmi munkavállal llaló) ) után n a foglalkoztatás s minden megkezdett hónapjh napjára szakképz pzési hozzájárul rulást kell fizetni.a szakképz pzési hozzájárul rulás s mértm rtéke magánszem nszemélyenként nt havonta a tárgyht rgyhó első napján érvényes minimálb lbér r kétszeresk tszeresének 1,5 százal zaléka. Szakképz pzésben való közreműködés s esetén n a fizetési kötelezettség g csökkenthet kkenthető tanulónk nként nt havonta a tárgyht rgyhó első napján érvényes minimálb lbér r kétszeresk tszeresének 1,5 százal zalékával, legfeljebb a fizetendő összeg erejéig. A szakképz pzési hozzájárul rulást negyedévente kell befizetni a negyedévet követk vető hónap 12. napjáig. Az egyes negyedévekre megállap llapított kötelezettsk telezettséget az eva bevallásban kell bevallani. 23

24 SZJA - egyéni vállalkozv llalkozó - 1 Eva alanyiságot megelőző év v bevétel telének kell tekinteni: ha a számlaszerinti teljesítés s megelőzi az adóalanyis alanyiságot. Vállalkozói i SZJA és s vállalkozv llalkozói i osztalékalap utáni adó,, vagy átalányadó alól l mentesül. Mezőgazdas gazdasági gi őstermelői i tevékenys kenység g esetén n a költségek a bevétel arány nyában megoszthatók. Az Evás időszakra jutó valamennyi költsk ltséget, écs-t elszámoltnak kell tekinteni. 24

25 SZJA - egyéni vállalkozv llalkozó - 2 A megszerzett tárgyi t eszközök k után écs elszámol molás s a nem Evás időszak után n csak bizonylat esetén n lehet. Az adóalanyis alanyiságot megelőző időszakb szakból fennmaradt összes elhatárolt vesz-tes teségből az adóalanyis alanyiság g minden adóé óévében 20-20%-ot elszámoltnak kell tekinteni. A kilépés s tört t évében, a következk vetkező 4 évre nem választhatv lasztható az átalányadó. 25

26 SZJA - egyéni vállalkozv llalkozó - 3 Eva időszak előtti kedvezmények (kisvállalkoz llalkozói i kedvezmény, kisvállalkoz llalkozások adókedvezm kedvezménye, létszámnövelési kedvezmény, fejlesztési si tartalék) nem teljesül, l, Szja fizetési kötelezettsége keletkezik (16%+25%+késedelmi pótlp tlék). Adóalanyk alanyként nt lezárt évet az évekre adott kedvezményekn nyeknél l figyelembe kell venni! 26

27 SZJA - tagi jövedelem j - 1 A számviteli tv. hatálya alatt maradónál l az evás időszak előtti saját t tőke t terhére re kifi-zetett osztalék k után n adózni kell (elkülönített nyilvántart ntartás). S aját tőke terhére re juttatott bevétellel esik egy tekintet alá az adóalany alany által jóváhagyott j osztalék, részesedr szesedés, s, a jegyzett tőke leszáll llítása, vagy a tagi jogviszony megszűnésére tekintettel tagjával, volt tagjával szemben az adóalanyis alanyiság első üzleti évének nyitó adatai között k kimutatott kötelezettség g is. Az adóalanyis alanyiság g időszaka előtt keletkezett eredménytartal nytartalékot csak akkor kell figyelembe venni, ha annak tárgyt rgyévi adózott eredmény kiegész szítéseként osztalékra, részesedr szesedésre sre törtt rténő igénybev nybevételéről l az adóalany alany döntd ntött. tt. 27

28 SZJA - tagi jövedelem j - 2 A számvitelr mvitelről l szóló törvény hatálya alá tartozó adóalany alany az eva időszak veszteségét t az evás időszak, ha az erre nem nyújt fedezetet, akkor a korábban keletkezett eredmény tartalék k terhére re számolhatja el. Az eva időszak alatti vagyongyarapodás (eredménytartal nytartalék) az adózott vagyonból történt befektetésnek minősül. 28

29 TAO Eva időszak alatt beszerzett eszköz écs-je folytatható (időar arányosat elszámolt molt-nak kell tekinteni). Eva időszak előtti kisvállalkoz llalkozói i kedvezmény, kis- és középvállalkozások adókedvezm kedvezményének, nek, létszámnövekedés és s fejlesztési si tartalékra vonatkozó kedvezmény feltételeinek teleinek nem teljesülése se estén Tao fizetési kötelezettsk telezettség g keletkezik. Az adóalanyis alanyiságot megelőző időszakb szakból l fennmaradt összes elhatárolt veszteség-ből l az adóalanyis alanyiság g minden adóé óévében százal zalékot elszámoltnak kell tekinteni. Költséget, ráfordr fordítást elszámoltnak kell tekinteni. 29

30 Számviteli kötelezettsk telezettségek - 1 A számvitelr mvitelről l szóló törvény hatálya alá tartozó adóalany alany esetében az árbevétel, a bevétel magában foglalja az áfa összegét t is. A számvitelr mvitelről l szóló törvény hatálya alá tartozó adóalany alany beszámol molójának eredménykimutat nykimutatása társasági adó helyett a fizetendő eva összegét tartalmazza. Az adóalanyis alanyiság g megszűnésekor, sekor, a megszűnés s napjával, mint mérlegforduló-nappal beszámol molót t kell készk szíteni (150 napon belül). l). 30

31 Számviteli kötelezettsk telezettségek - 2 A számvitelr mvitelről l szóló törvény hatálya alá nem tartozó jogi személyis lyiség g nélkn lküli li gazdasági gi társaság g felszámol molása, végelszv gelszámolása esetén n a évi C. 2/A -ának (4) bekezdése alapján záróleltárt és zárómérleget rleget kell készk szíteni, amelyet azonban könyvvizsgk nyvvizsgálóval val nem kell ellenjegyeztetni. 31

32 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS - 1 Társas vállalkozv llalkozások főállf llású tagjaira is érvényes a tevékenys kenységre jellemző kereset utáni járulj rulékfizetési kötelezettség. A Tbj járulék k mértm rtéke 27%, a nyugdíjj jjárulék k (tagdíj) mértéke változatlan: v legfeljebb a járulj rulékfizetési felső határ naptári napi összegének ( forint) a naptári évre számított összege ( forint) után n kell megfizetni. Az egészs szségbiztosítási- és s munkaerő-piaci járulj rulék k mértm rtéke 7,5%. 27% társadalombiztost rsadalombiztosítási si járulj rulék k = 24% nyugdíjbiztos jbiztosítási-,, + 1,5% természetbeni egészs szségbiztosítási-,, + 0,5% pénzbeli p egészs szségbiztosítási- + 1% munkaerő-piaci járulj rulék. 7,5% egészs szségbiztosítási- és s munkaerő-piaci járulj rulék k = 4% természetbeni egészs szségbiztosítási si járulj rulék k + 2% pénzbeli p egészs szségbiztosítási si járulj rulék k + 1,5% munkaerő-piaci járulj rulék. 32

33 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS - 2 A tételes t teles EHO megszűnt. Korkedvezményre jogosító munkakörben vállalkozói i tevékenys kenységet végzv gző evás egyéni vállalkozv llalkozónak fizetnie kell korkedvezmény ny-biztosítási si járulj rulékot. 33

34 Egyéni vállalkozv llalkozó - főfoglalkozás Szja alatt: : VállalkozV llalkozói i kivét, átalányban megállap llapított jövedelem j EVA alatt: Alap: : tevékenys kenységre jellemző kereset (Kv.. abban az esetben, ha az adózó bejelenti az adóhat hatóságnak, hogy tényleges t jövedelme j nem éri el a tevékenys kenységre jellemző keresetet, ekkor a tényleges jövedelme, j de legalább a minimálb lbér alapján n köteles k megfizetni). Mérték: : 9,5% + 7.5% + 27 % 34

35 Egyéni vállalkozv llalkozó főfoglalkozású - Eva alatt folyt. Ha a főállf llású egyéni vállalkozv llalkozó a minimum járulékalapnál l magasabb járulj rulékalap után n akar járulékot fizetni, elősz ször r az Eva.. hatálya alá történő bejelentkezéskor az adóé óévet megelőző év dec. 20-áig kell bejelenteni, ezután n a novemberre vonatkozó járulékbevallásban jelentheti be az adóhat hatóságnak. A főállf llású egyéni vállalkozv llalkozó a járulj rulékokat havonta a tárgyht rgyhónapot követk vető hónap 12. napjáig köteles k megfizetni és s bevallani. 35

36 Egyéni vállalkozv llalkozó heti 36 órás munkaviszony mellett: Szja alatt: Kivét, vagy átalányban meghatározott jövedelem j Eva alatt: Eva adóalap alap 4%-a a után n 27% + 9,5% + 4%. Nem fizet: 2% pénzbeli p egészs szségbiztosítási si és s 1,5% munkaerő-piaci járulékot. JárulJ rulékfizetés: negyedévente, a tárgynegyedévet követk vető hónap 12. napjáig. Bevallás: a tárgynegyedt rgynegyedév v utolsó hónapjának nak kötelezettsk telezettségeként vallja be. 36

37 Egyéni vállalkozv llalkozó tanulmányok nyok folytatása mellett: Szja alatt: Kivét, vagy átalányban meghatározott jövedelem j Eva alatt: Eva adóalap alap 4%-a a után n 27% + 9,5% + 6%. Nem fizet: 1,5% munkaerő-piaci járulékot. JárulJ rulékfizetés: negyedévente, a tárgynegyedévet követk vető hónap 12. napjáig. Bevallás: a tárgynegyedt rgynegyedév v utolsó hónapjának nak kötelezettsk telezettségeként vallja be. 37

38 Egyéni vállalkozv llalkozó - Kiegész szítő tevékenys kenységű (nyugdíjas) Szja alatt: Ft/hó egészs szségügyi gyi szolgáltat ltatási járulj rulék, 9,5% nyugdíjj jjárulék Eva alatt: Alap: az eva-alap alap 10%-a a után n 9,5% nyugdíjj jjárulékot és s havi Ft. egészs szségügyi gyi szolgáltat ltatási járulj rulékot köteles k fizetni. Ezeket az adóé óévet követk vető hó 12. napjáig kell megfizetnie, és az éves eva bevallásban forint pontossággal kell bevallania. 38

39 ELJÁRÁSI SZABÁLYOK Adóbevall bevallás, adófizet fizetés-visszaigénylés: Adóé óévenként, nt, a követk vető év v február r 25., illetve május 31. Adóel előleg: leg: Az adóalany alany az első három negyedévre a negyedéveket követk vető hó 12-ig adóel előleget leget fizet. Tényadatok alapján, az adóel előlegnél l az adóalany alany döntd ntésétől l függf ggően az adóalapot alapot érintő korrekciós s tételek t telek figyelembe vehetők k (5. (2), (5) és s 8. (1)-(3), (3), (5)-(6) (6) bekezdések). 39

40 Adóel előleg: leg: folyt.: Feltölt ltési kötelezettsk telezettség g december 20-ig: az adóalanynak alanynak az adóel előleget leget ki kell egész szítenie az adóé óévi várhatv rható fizetendő adó összegére. Az adóé óévre megállap llapított evát az adóé óévben már m megfizetett előlegek legek beszámításával a bevallás benyújt jtására előírt határid ridőig ig megfizeti. Túlfizetés s visszaigényelhet nyelhető. 40

41 Bizonylatolás Áfa tv. szerint bizonylatot bocsát ki.az Áfa tv. szerinti forgalmi adót t tünteti t fel. Nem külfk lföldi ldi teljesítés s esetén általános forgalmi adót t nem hárít át. Fordított adózás s esetén általános forgalmi adót t nem hárít h át. Adómentess mentesség g esetén, valamint abban az esetben, ha termék k beszerzője, szolgáltat ltatás s igénybe vevője kötelezett k az áfa fizetésére, a száml mlában egyértelm rtelmű utalásnak kell lennie arra vonatkozóan, an, hogy a termék értékesítése, se, szolgáltat ltatás s nyújt jtása mentes az adó alól, l, vagy az után n a termék k beszerzője, szolgáltat ltatás s igénybevev nybevevője az adó fizetésére kötelezett. k 41

42 Jövedelemigazolás: Az adóhat hatóság g az összes eva bevételt és s a megállap llapított adót t igazolja. 42

43 KILÉPÉS S KÖVETKEZMK VETKEZMÉNYEI A KÜLÖNBÖZŐ TV. VONATKOZÁSÁBAN: Önkéntesenntesen Kötelezően: en: nem felel meg a bennmaradás feltételeinek teleinek (pl. 25 millió Ft feletti árbevétel de 2009-ben 26 millió Ft) KÖVETKEZMÉNY: : A következk vetkező négy adóé óévben nem választhatja v az evát. 43

44 ÁFA Eva időszakra nem keletkezik adófizet fizetési kötelezettség g (utólag sem) Előzetes áfa nem igényelhet nyelhető vissza Eva időszaki beszerzések sek áfája nem igényelhet nyelhető vissza később k se Köteles áfát t fizetni: - termékimport - közösségi beszerzés s (140. ) - szolgáltat ltatás s import - fordított adózás s esetén n (142. ) 44

45 Szakképz pzési hozzájárul rulás Minimálb lbér r x 2 x 1,5% Szakképz pzésben közremk zreműködő Negyedévente megállap llapítandó,, adóel előleget leget az eva bevallásban bevallja Negyedévet követk vető hó 12. napjáig (ill. eva megfizetés s határidej ridejére) re) megfizeti 45

46 SZJA Következő adóé óévre az átalányadó választható,, ha önkéntesen, ntesen, jogszerűen en lépett ki Az adóé óévet követk vető első napon vagyonleltárt kell készk szíteni 46

47 TAO Egy évig nem fizet TAO előleget leget TAO adóalap alap (követ vető első évben) + vásárolt v és s saját t készletk + képzett k céltartalc ltartalék - passzív v időbeli elhatárol rolás s (bevételi nyilvántart ntartás s esetén) - számvitelr mvitelről l szóló törvény hatálya alá tartozó adóalany alany esetében az adóé óévi árbevétel, ha azt előlegre legre tekintettel számolt molták k el és s emiatt az adóalapot alapot az eva alatt nem csökkentett kkentették 47

48 SZÁMVITEL A bevételi nyilvántart ntartást vezető Kkt. Bt. az evából történő visszatéréskor skor nyitómérleget készít A nyitó értéket a könyvvizsgk nyvvizsgálóval val ellenjegyeztetni kell Felszámol molás s esetén n nem kell könyvvizsgk nyvvizsgáló 48

49 KÖSZÖNÖM M MEGTISZTELŐ FIGYELMŰKET! 49

(2006, 2007) 2006. november 9. EGER. Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese

(2006, 2007) 2006. november 9. EGER. Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese Adó- és tb-változ ltozások (2006, 2007) IX. Pénztárkonferencia 2006. november 9. EGER Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese Bevezető Államháztartás s egyensúly lyát t javító intézked zkedések Konvergenciaprogram

Részletesebben

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ 2002. évi XLIII tv.

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ 2002. évi XLIII tv. EVA EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ 2002. évi XLIII tv. AZ EVA FŐ JELLEMZŐI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés,

Részletesebben

nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat telező sairól, 217/1997. (XII. 1.) Korm. 228/1998. (XII. 28.) Korm. rendelet a Cst.

nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat telező sairól, 217/1997. (XII. 1.) Korm. 228/1998. (XII. 28.) Korm. rendelet a Cst. Társadalombiztosítás Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 2 Hatályos jogszabályok: 1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) a társadalombiztost rsadalombiztosítás ellátásaira és s a magánnyugd nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint

Részletesebben

keverék törvény több törvényt vált ki komplex törvény mindent egy helyen központi költségvetést illeti APEH hatáskörébe tartozik

keverék törvény több törvényt vált ki komplex törvény mindent egy helyen központi költségvetést illeti APEH hatáskörébe tartozik EVA EGYSZERŐSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. AZ EVA Fİ JELLEMZİI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2014. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2014. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2014. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó

Az egyszerűsített vállalkozói adó Az egyszerűsített vállalkozói adó Az egyszerűsített vállalkozási adó (eva) 2003.-tól kezdődően került bevezetésre. Az alábbiakban sorra kerül az eva összes lényegesnek mondható pontja (a lényeges módosításokat

Részletesebben

AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA KI LEHET EVA-ALANY? AZ EVA FELTÉTELEI AZ EVA MEGFIZETÉSE KIVÁLTJA

AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA KI LEHET EVA-ALANY? AZ EVA FELTÉTELEI AZ EVA MEGFIZETÉSE KIVÁLTJA AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA EGYSZERÛSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet Hatályos: 2013. 01. 02-től 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás Alternatív Adózás A) KIVA A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó alanya mentesül a 10 százalékos társasági adó, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó, és a 1,5

Részletesebben

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2012. ÉVI VÁLTOZÁSAI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2012. ÉVI VÁLTOZÁSAI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2012. ÉVI VÁLTOZÁSAI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK Szalontai Lászlóné igazgató Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve 2012.04.12

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalko zások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. 1 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból a meggyőződésből

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása

IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása Alapvető fogalmak, kérdések: - az egyes adónemek választására jogosultak köre - az adóalap meghatározása - a helyettesített adónemek 1. AZ EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.)

Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.) Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.) Kisadózó vállalkozásnak a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó egyéni vállalkozó egyéni cég kizárólag

Részletesebben

Összeállítás a kisvállalati adóról. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke

Összeállítás a kisvállalati adóról. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke Összeállítás a kisvállalati adóról Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke Kihirdetve a 2012. évi CXLVII. törvényben, módosította a 2012. évi CLXXVIII. törvény. 1. Ki választhatja

Részletesebben

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához kisadózók tételes adója Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához 41 41 42 A Munkahelyvédelmi akcióterv megvalósításának részeként az Országgyűlés elfogadta a kisadózó vállalkozások tételes

Részletesebben

2012.12.14. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

2012.12.14. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. Adóváltozások 2013 KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA - KATA 2012. december 13. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény

Részletesebben