(EVA) évi XLIII. tv.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(EVA) 2002. évi XLIII. tv."

Átírás

1 Egyszerűsített vállalkozv llalkozói i adó (EVA) évi XLIII. tv. Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1

2 Jellemzői évtől új j adónem; Keverék k törvt rvény több törvt rvényt vált v ki (Szja( átalányadót, Tao, Áfa, Számviteli törvt rvény, a cégautóadót től l csak az egyéni vállalkozv llalkozónál ); A törvt rvény hatálya kiterjed a szakképz pzési hozzájárul rulással összefüggő kötelezettségekre is; Komplex törvt rvény mindent egy helyen szabályoz (anyagi és s eljárásjogi kérdk rdéseket); Központi költsk ltségvetést illeti; Állami adóhat hatóság g hatásk skörébe tartozik. 2

3 ADÓALANYIS ALANYISÁG FELTÉTELE TELE Belépéskor skor: Vállalkozási forma: Egyéni váll. v Egyéni cégc Kkt. Bt. Kft. Szövetkezet, lakássz sszövetk. Erdőbirtokoss birtokossági társulat Ügyvédi iroda, közjegyz.iroda Szabadalmi ügyvivői i iroda Végrehajtói i iroda 3

4 Adóalanyis alanyiság g feltétele tele belépéskor folyt. Az adóé óévet (Ad( Adóév = az első evás év) megelőző naptári és s azt megelőző adóé óév Egyéni vállalkozv llalkozó: folyamatos tev. termékért rtékesítés s vagy szolgáltat ltatásnyújtás s alapján vállalkozói i bevételt számolt el Gazdasági társast rsaság: változatlan formában ( Kv. Öröklés) új j tag nem szerzett (új j tagok nem szereztek) összesen 50%-ot meghaladó szavazati jogot biztosító részesedéstst Szt. tv. alapján árbevételt számolt el 4

5 ADÓALANYIS ALANYISÁG G FELTÉTELE TELE BEJELENTKEZÉSKOR Be(ki)jelentkezés: : adóé óévet megelőző év v dec. 1-je 1 és s 20-a a között k a 09103, (APEH) nyomtatvány, ny, INY04(tb tb) ) nyomtatvány kitölt ltésével. Az eva-alanynak alanynak nem kell adóé óévente bejelentkeznie, csak akkor kell bejelentést tennie, ha nem kíván k n adóalany alany maradni, vagy nem felel meg az adóalanyis alanyiság g feltétel telének Nincs az állami, ill. önkormányzati nyzati adóhat hatóságnál, vámhatv mhatóságnál l a bejelentés időpontj pontjában nyilvántartott ntartott adótartoz tartozása 5

6 Gt.: ADÓALANYIS ALANYISÁG G FELTÉTELE TELE az adóé óévben valamennyi tag magánszem nszemély más Gt.-ben nem rendelkezik részesedr szesedéssel ssel Kv.: nyilvános nos értékpapír, saját üzletrész, szövetkezeti hitelintézet által kibocsátott részjegy Egyéni váll. v és Gt.: adóé óévben nem folytat: jövedéki adós, közvetett képviselk pviselői tev.-t (vám) várható bruttó (áfával növelt) n árbevétele 25 mft (2009-ben 26 mft) belföldi ldi pénzforgalmi p bankszáml mlával rendelkezik 6

7 ADÓALANYIS ALANYISÁG G FELTÉTELE TELE működéskor Adóalanyis alanyiság g bármely b feltétel telének folyamatosan megfelel Bevételi értékhatárt nem lépi l túl t Mulasztási si bírsb rságot nem állapít t meg az adóhat hatóság számla elmulasztása sa vagy az ellenőrz rzés akadályoztat lyoztatása miatt Vállalkozói i jogáll llása nem szűnik meg Nem kerül l felszámol molás, csődelj deljárás s alá Megfelel a belépési feltételeknek teleknek Cselekvőképess pesség elvesztése, se, halál l esetén n (Kv( Kv.:.:öröklés, tv. képviselk pviselő, özvegy folytatja a tev.-et et) Új j tag, (új( j tagok) adóé óévben nem szerez(nek nek) ) 50% feletti szavazati jogot biztosító részesedést st 7

8 Az adóalanyis alanyiság g közös k s egyéb feltételei telei nem volt mulasztási si bírsb rsága számlaad mlaadás s ismételt elmulasztása sa miatt nem állt végelszv gelszámolás, felszámol molás s alatt nem volt kötelezett k az Áfa. tv. szerint a használt ingóságokra, gokra, műalkotm alkotásra, gyűjtem jteménydarabokra és s régisr giségekre gekre vonatkozó,, vagy az utazás- szervezési si szolgáltat ltatásra vonatkozó különös adózási szabályok alkalmazására 2008-ban evázhatott a hulladékkereskedelemmel foglalkozó,, az adóé óévet megelőző évben és s az azt megelőző adóé óévben különbk nbözet szerinti adózást alkalmazó utazásszervez sszervező től l az utazásszervez sszervezési si szolgáltat ltatást végzv gzők k teljes köre k nem evázhat zhat. 8

9 Nem szűnik meg az eva-alanyis alanyisága,, annak az egyéni vállalkozv llalkozónak, aki tevékenys kenységét t szünetelteti, tovább bbá gyes-ben ben, gyed-ben részesült. ha a tevékenys kenységet özvegy vagy örökös s folytatja. ha az egyéni vállalkozv llalkozó tevékenys kenységét t a cselekvőképess pességének elvesztését t követk vetően en a nevében és s javára törvt rvényes képviselk pviselője folytatja, vagy halála la után özvegye vagy örököse folytatja (feltétel: tel: az örökös e szánd ndékát t 90 napon belül l bejelenti). Evás egyéni vállalkozv llalkozó megszűnését t követk vetően en keletkező jövedelem a magánszem nszemély önálló tevékenys kenységéből l származ rmazó jövedelem. 9

10 A BELÉPÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁFA: ADÓZÁSI ELEMEK - 1 Jogutódl dlással való megszűnés s szabályai szerint lép p be az evába ba. A negatív v elszámolhat molható adó visszaigényelhet nyelhető. Ha a belépéskor a vagyont kivonja adófizet fizetési köt. k A tárgyi t eszköz áfájának megosztása sa a bejelentés évében beszerzett tárgyi t eszközökre kre (ideértve az ingatlant is) 10

11 A BELÉPÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ Szja: ADÓZÁSI ELEMEK - 2 Az egyéni vállalkozv llalkozó a megszűnésre sre vonatkozó szabályok szerint nyilvántart ntartásba veszi a készleteket. Minden kiszáml mlázott teljesítés s bevétel. Kisvállalkoz llalkozói i kedvezményt, kisvállalkoz llalkozások adókedvezm kedvezményét, létszl tszámnövelési kedvezményt, fejlesztési si tartalék k miatti kedvezményt nem kell visszafizetni. 11

12 Szja folyt.: A korlátlan mögöttes m felelőss sséggel működőm egyéni cég, c valamint, ha a bt., kkt., bevételi nyilvántart ntartást választ, v adót t fizet a szabad pénzeszköze után + eredménytartal nytartalék + lekötött tt tartalék + mérleg m szerinti eredmény + jóváhagyott j osztalék - nem vagyoni betétk tként szerzett immateriális javak, tárgyi t eszközök k együttes könyvszerinti k értéke (Kv( Kv. értékhelyesbítés) s) = Osztalék k utáni adót t kivált ltó adóalap alap x 30 % = Osztalék k utáni adót t kivált ltó adó (fizetendő 3 év v alatt, egyenlő rész-letben: utolsó társasági adóbevall bevallással egyidejűleg máj. m 31.,ezt követk vető két évben febr. 25.) 12

13 A BELÉPÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ Tao.: ADÓZÁSI ELEMEK - 3 A Tao tv. jogutód d nélkn lküli li megszűnésre sre irányad nyadó rendelkezéseit kell alkalmazni. Adóé óévre Tao előleget leget nem vall be, nem fizet. A kisvállalkoz llalkozói i kedvezményt, kis- és középvállalkozások adókedvezm kedvezményét, létszámnövelési kedvezményt, fejlesztési si tartalékot nem kell visszafizetni. 13

14 A BELÉPÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADÓZÁSI ELEMEK - 4 Helyi adók: : Iparűzési adó: Választhatja az egyszerűsített 50%-os (eva( alap) adóalap alap meghatároz rozást. Ezt az éves adóbevall bevallás s alkalmával kell csak jelezni. 14

15 ADÓALAP ALAP adóé óévben megszerzett összes bevétel + Tao tv. szerinti kapcsolt vállalkozv llalkozásból kapott bevétel+ kapott előleg leg (csak kettős könyvelés s esetén) - visszafizetett, elszámolt előleg leg (csak kettős s könyvelk nyvelés s esetén) - adóé óévben megszerzett olyan bevétel, amit előző évben megszerzettnek kellett tekinteni (csak egyéni vállalkozv llalkozónál) l) 15

16 ADÓALAP ALAP megszűnésn snél l a készlet k (Kv( Kv. átalányadózást választ) v (csak egyéni vállalkozv llalkozónál) l) - a számvitelr mvitelről l szóló törvény hatálya alá tartozó adóalany alany esetében az a bevétel, amelyet a számvitelr mvitelről l szóló törvény rendelkezései szerint az egyszeres könyvvitelrk nyvvitelről l a kettős s könyvvitelre k való áttérés miatt számolt el az adóalany alany - ha az adóalany alany az adóé óévben olyan bevételt szerzett (mutatott ki), amelynek alapján n személyi jövedelemadj vedelemadó, társasági adó vagy általános forgalmi adó megállap llapítására volt kötelezett, k az eva alapja csökkenthet kkenthető a bevétel azon részével, amelyre az említett adót t megállap llapította 16

17 ADÓALAP ALAP - 3 ± Kkt., Bt. és egyéni cégc bevételi nyilvántart ntartása esetén: Csökkent kkentő: - aktív v időbeli elhatárol rolás - elsz.. vevőkkel szembeni követelk vetelés Növelő: - passzív v időbeli elhatárol rolás - vissza nem térítendt tendő támogatás 17

18 ADÓALAP ALAP jogszabály vagy jogerős s bírósági b illetve hatósági határozat alapján n kapott kártk rtérítési, kártalank rtalanítási, tovább az adóalany alany vállalkozv llalkozási (gazdasági) gi) tevékenys kenységéhez használt vagyontárgy károsodk rosodása sa vagy megsemmisülésére tekintettel a károkozk rokozótól, annak felelőss sségbiztosítójától vagy harmadik személyt lytől l a káresemk reseménnyel kapcsolatosan kapott bevétel, tovább bbá az adóalany alany biztosítójától l elemi kárra tekintettel kapott bevételk telként elszámolt kártk rtérítés összege. + bevételi nyilvántart ntartási jogi személyis lyiség g nélkn lküli li társast rsaság megszűnésekor sekor ki nem egyenlített számla összege = ( dia) Adóalap 18

19 ADÓMÉRT RTÉK Pozitív v adóalap alap 30%-a (Ha a bevétel meghaladja az értékhatárt, felette 50%.) Eva által kiváltott adók: gazdasági gi társast rsaságnál: társast rsasági adó, különadó,, osztalékad kadó, áfa. egyéni vállalkozv llalkozónál: l: vállalkozv llalkozói szja,, különadk nadó, osztalékad kadó vagy átalányadó, áfa. 19

20 EGYES MÁS M S ADÓKRA, SZÁMVITELI KÖTELEZETTSK TELEZETTSÉGEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS S SZABÁLYOK AZ EVA IDŐSZAK SZAKÁBAN Áfa: Áfás s száml mlát t bocsát t ki, amely alapján n a száml mlát befogadó áfa adóalanyt alanyt megilleti az áfa levonási jog. Ha a termék értékesítése, se, szolgáltat ltatás s nyújt jtása mentes az adó alól l (fordított adózás) a száml mlában áfát t nem lehet feltüntetni. Ha a termék k beszerzése, se, szolgáltat ltatás s igénybev nybevétele esetén n az adó fizetésére termék k beszerzője, szolgáltat ltatás s igénybevev nybevevője kötelezett, k akkor az evásnak áfa fizetési kötelezettsk telezettsége keletkezik, amelynek az éves eva bevallásban kell eleget tenni. 20

21 Áfa-folyt.: folyt.: Az adóalany alany a KözössK sség g másik m tagállam llamából történő beszerzései sei tekintetében az általános forgalmi adóról l szóló törvény 20. -a (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott személyekkel, szervezetekkel, a ainak, ának és s a 142. (3) bekezdése a) pontjának nak alkalmazása tekintetében pedig a belföld ldön n nyilvántart ntartásba vett áfaalanyokkal esik egy tekintet alá. A külfk lföldi ldi utasnak visszatérített tett általános forgalmi adót t előzetesen felszámított adóként nem veheti figyelembe. Eva időszakra nem alapíthat (később se) levonási jogokat. 21

22 Áfa folyt.: Eva időszakra nem keletkezik adófizet fizetési kötelezettsk telezettség (utólag sem). Előzetes áfa nem igényelhet nyelhető vissza. Áfa alanya az adóalanyk alanyként nt lezárt adóé óévben beszerzett termékre, szolgáltat ltatásra előzetesen felszámított adólevon levonási jogot nem gyakorolhat. Eva időszaki beszerzések sek áfája nem igényelhet nyelhető vissza később se. Kérhet közössk sségi adósz számot (ezáltal értékesíthet terméket a KözössK sségen belül, l, hozhat be a KözössK sségből l 10 ezer euró feletti terméket). EU-ba végzett szolgáltat ltatáshoz nem kell közössk sségi adósz szám. 22

23 Szakképz pzési hozzájárul rulás Az adóalany alany által a munkaviszony keretében foglalkoztatottak (kv( kv.. személyesen közremk zreműködő vagy alkalmi munkavállal llaló) ) után n a foglalkoztatás s minden megkezdett hónapjh napjára szakképz pzési hozzájárul rulást kell fizetni.a szakképz pzési hozzájárul rulás s mértm rtéke magánszem nszemélyenként nt havonta a tárgyht rgyhó első napján érvényes minimálb lbér r kétszeresk tszeresének 1,5 százal zaléka. Szakképz pzésben való közreműködés s esetén n a fizetési kötelezettség g csökkenthet kkenthető tanulónk nként nt havonta a tárgyht rgyhó első napján érvényes minimálb lbér r kétszeresk tszeresének 1,5 százal zalékával, legfeljebb a fizetendő összeg erejéig. A szakképz pzési hozzájárul rulást negyedévente kell befizetni a negyedévet követk vető hónap 12. napjáig. Az egyes negyedévekre megállap llapított kötelezettsk telezettséget az eva bevallásban kell bevallani. 23

24 SZJA - egyéni vállalkozv llalkozó - 1 Eva alanyiságot megelőző év v bevétel telének kell tekinteni: ha a számlaszerinti teljesítés s megelőzi az adóalanyis alanyiságot. Vállalkozói i SZJA és s vállalkozv llalkozói i osztalékalap utáni adó,, vagy átalányadó alól l mentesül. Mezőgazdas gazdasági gi őstermelői i tevékenys kenység g esetén n a költségek a bevétel arány nyában megoszthatók. Az Evás időszakra jutó valamennyi költsk ltséget, écs-t elszámoltnak kell tekinteni. 24

25 SZJA - egyéni vállalkozv llalkozó - 2 A megszerzett tárgyi t eszközök k után écs elszámol molás s a nem Evás időszak után n csak bizonylat esetén n lehet. Az adóalanyis alanyiságot megelőző időszakb szakból fennmaradt összes elhatárolt vesz-tes teségből az adóalanyis alanyiság g minden adóé óévében 20-20%-ot elszámoltnak kell tekinteni. A kilépés s tört t évében, a következk vetkező 4 évre nem választhatv lasztható az átalányadó. 25

26 SZJA - egyéni vállalkozv llalkozó - 3 Eva időszak előtti kedvezmények (kisvállalkoz llalkozói i kedvezmény, kisvállalkoz llalkozások adókedvezm kedvezménye, létszámnövelési kedvezmény, fejlesztési si tartalék) nem teljesül, l, Szja fizetési kötelezettsége keletkezik (16%+25%+késedelmi pótlp tlék). Adóalanyk alanyként nt lezárt évet az évekre adott kedvezményekn nyeknél l figyelembe kell venni! 26

27 SZJA - tagi jövedelem j - 1 A számviteli tv. hatálya alatt maradónál l az evás időszak előtti saját t tőke t terhére re kifi-zetett osztalék k után n adózni kell (elkülönített nyilvántart ntartás). S aját tőke terhére re juttatott bevétellel esik egy tekintet alá az adóalany alany által jóváhagyott j osztalék, részesedr szesedés, s, a jegyzett tőke leszáll llítása, vagy a tagi jogviszony megszűnésére tekintettel tagjával, volt tagjával szemben az adóalanyis alanyiság első üzleti évének nyitó adatai között k kimutatott kötelezettség g is. Az adóalanyis alanyiság g időszaka előtt keletkezett eredménytartal nytartalékot csak akkor kell figyelembe venni, ha annak tárgyt rgyévi adózott eredmény kiegész szítéseként osztalékra, részesedr szesedésre sre törtt rténő igénybev nybevételéről l az adóalany alany döntd ntött. tt. 27

28 SZJA - tagi jövedelem j - 2 A számvitelr mvitelről l szóló törvény hatálya alá tartozó adóalany alany az eva időszak veszteségét t az evás időszak, ha az erre nem nyújt fedezetet, akkor a korábban keletkezett eredmény tartalék k terhére re számolhatja el. Az eva időszak alatti vagyongyarapodás (eredménytartal nytartalék) az adózott vagyonból történt befektetésnek minősül. 28

29 TAO Eva időszak alatt beszerzett eszköz écs-je folytatható (időar arányosat elszámolt molt-nak kell tekinteni). Eva időszak előtti kisvállalkoz llalkozói i kedvezmény, kis- és középvállalkozások adókedvezm kedvezményének, nek, létszámnövekedés és s fejlesztési si tartalékra vonatkozó kedvezmény feltételeinek teleinek nem teljesülése se estén Tao fizetési kötelezettsk telezettség g keletkezik. Az adóalanyis alanyiságot megelőző időszakb szakból l fennmaradt összes elhatárolt veszteség-ből l az adóalanyis alanyiság g minden adóé óévében százal zalékot elszámoltnak kell tekinteni. Költséget, ráfordr fordítást elszámoltnak kell tekinteni. 29

30 Számviteli kötelezettsk telezettségek - 1 A számvitelr mvitelről l szóló törvény hatálya alá tartozó adóalany alany esetében az árbevétel, a bevétel magában foglalja az áfa összegét t is. A számvitelr mvitelről l szóló törvény hatálya alá tartozó adóalany alany beszámol molójának eredménykimutat nykimutatása társasági adó helyett a fizetendő eva összegét tartalmazza. Az adóalanyis alanyiság g megszűnésekor, sekor, a megszűnés s napjával, mint mérlegforduló-nappal beszámol molót t kell készk szíteni (150 napon belül). l). 30

31 Számviteli kötelezettsk telezettségek - 2 A számvitelr mvitelről l szóló törvény hatálya alá nem tartozó jogi személyis lyiség g nélkn lküli li gazdasági gi társaság g felszámol molása, végelszv gelszámolása esetén n a évi C. 2/A -ának (4) bekezdése alapján záróleltárt és zárómérleget rleget kell készk szíteni, amelyet azonban könyvvizsgk nyvvizsgálóval val nem kell ellenjegyeztetni. 31

32 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS - 1 Társas vállalkozv llalkozások főállf llású tagjaira is érvényes a tevékenys kenységre jellemző kereset utáni járulj rulékfizetési kötelezettség. A Tbj járulék k mértm rtéke 27%, a nyugdíjj jjárulék k (tagdíj) mértéke változatlan: v legfeljebb a járulj rulékfizetési felső határ naptári napi összegének ( forint) a naptári évre számított összege ( forint) után n kell megfizetni. Az egészs szségbiztosítási- és s munkaerő-piaci járulj rulék k mértm rtéke 7,5%. 27% társadalombiztost rsadalombiztosítási si járulj rulék k = 24% nyugdíjbiztos jbiztosítási-,, + 1,5% természetbeni egészs szségbiztosítási-,, + 0,5% pénzbeli p egészs szségbiztosítási- + 1% munkaerő-piaci járulj rulék. 7,5% egészs szségbiztosítási- és s munkaerő-piaci járulj rulék k = 4% természetbeni egészs szségbiztosítási si járulj rulék k + 2% pénzbeli p egészs szségbiztosítási si járulj rulék k + 1,5% munkaerő-piaci járulj rulék. 32

33 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS - 2 A tételes t teles EHO megszűnt. Korkedvezményre jogosító munkakörben vállalkozói i tevékenys kenységet végzv gző evás egyéni vállalkozv llalkozónak fizetnie kell korkedvezmény ny-biztosítási si járulj rulékot. 33

34 Egyéni vállalkozv llalkozó - főfoglalkozás Szja alatt: : VállalkozV llalkozói i kivét, átalányban megállap llapított jövedelem j EVA alatt: Alap: : tevékenys kenységre jellemző kereset (Kv.. abban az esetben, ha az adózó bejelenti az adóhat hatóságnak, hogy tényleges t jövedelme j nem éri el a tevékenys kenységre jellemző keresetet, ekkor a tényleges jövedelme, j de legalább a minimálb lbér alapján n köteles k megfizetni). Mérték: : 9,5% + 7.5% + 27 % 34

35 Egyéni vállalkozv llalkozó főfoglalkozású - Eva alatt folyt. Ha a főállf llású egyéni vállalkozv llalkozó a minimum járulékalapnál l magasabb járulj rulékalap után n akar járulékot fizetni, elősz ször r az Eva.. hatálya alá történő bejelentkezéskor az adóé óévet megelőző év dec. 20-áig kell bejelenteni, ezután n a novemberre vonatkozó járulékbevallásban jelentheti be az adóhat hatóságnak. A főállf llású egyéni vállalkozv llalkozó a járulj rulékokat havonta a tárgyht rgyhónapot követk vető hónap 12. napjáig köteles k megfizetni és s bevallani. 35

36 Egyéni vállalkozv llalkozó heti 36 órás munkaviszony mellett: Szja alatt: Kivét, vagy átalányban meghatározott jövedelem j Eva alatt: Eva adóalap alap 4%-a a után n 27% + 9,5% + 4%. Nem fizet: 2% pénzbeli p egészs szségbiztosítási si és s 1,5% munkaerő-piaci járulékot. JárulJ rulékfizetés: negyedévente, a tárgynegyedévet követk vető hónap 12. napjáig. Bevallás: a tárgynegyedt rgynegyedév v utolsó hónapjának nak kötelezettsk telezettségeként vallja be. 36

37 Egyéni vállalkozv llalkozó tanulmányok nyok folytatása mellett: Szja alatt: Kivét, vagy átalányban meghatározott jövedelem j Eva alatt: Eva adóalap alap 4%-a a után n 27% + 9,5% + 6%. Nem fizet: 1,5% munkaerő-piaci járulékot. JárulJ rulékfizetés: negyedévente, a tárgynegyedévet követk vető hónap 12. napjáig. Bevallás: a tárgynegyedt rgynegyedév v utolsó hónapjának nak kötelezettsk telezettségeként vallja be. 37

38 Egyéni vállalkozv llalkozó - Kiegész szítő tevékenys kenységű (nyugdíjas) Szja alatt: Ft/hó egészs szségügyi gyi szolgáltat ltatási járulj rulék, 9,5% nyugdíjj jjárulék Eva alatt: Alap: az eva-alap alap 10%-a a után n 9,5% nyugdíjj jjárulékot és s havi Ft. egészs szségügyi gyi szolgáltat ltatási járulj rulékot köteles k fizetni. Ezeket az adóé óévet követk vető hó 12. napjáig kell megfizetnie, és az éves eva bevallásban forint pontossággal kell bevallania. 38

39 ELJÁRÁSI SZABÁLYOK Adóbevall bevallás, adófizet fizetés-visszaigénylés: Adóé óévenként, nt, a követk vető év v február r 25., illetve május 31. Adóel előleg: leg: Az adóalany alany az első három negyedévre a negyedéveket követk vető hó 12-ig adóel előleget leget fizet. Tényadatok alapján, az adóel előlegnél l az adóalany alany döntd ntésétől l függf ggően az adóalapot alapot érintő korrekciós s tételek t telek figyelembe vehetők k (5. (2), (5) és s 8. (1)-(3), (3), (5)-(6) (6) bekezdések). 39

40 Adóel előleg: leg: folyt.: Feltölt ltési kötelezettsk telezettség g december 20-ig: az adóalanynak alanynak az adóel előleget leget ki kell egész szítenie az adóé óévi várhatv rható fizetendő adó összegére. Az adóé óévre megállap llapított evát az adóé óévben már m megfizetett előlegek legek beszámításával a bevallás benyújt jtására előírt határid ridőig ig megfizeti. Túlfizetés s visszaigényelhet nyelhető. 40

41 Bizonylatolás Áfa tv. szerint bizonylatot bocsát ki.az Áfa tv. szerinti forgalmi adót t tünteti t fel. Nem külfk lföldi ldi teljesítés s esetén általános forgalmi adót t nem hárít át. Fordított adózás s esetén általános forgalmi adót t nem hárít h át. Adómentess mentesség g esetén, valamint abban az esetben, ha termék k beszerzője, szolgáltat ltatás s igénybe vevője kötelezett k az áfa fizetésére, a száml mlában egyértelm rtelmű utalásnak kell lennie arra vonatkozóan, an, hogy a termék értékesítése, se, szolgáltat ltatás s nyújt jtása mentes az adó alól, l, vagy az után n a termék k beszerzője, szolgáltat ltatás s igénybevev nybevevője az adó fizetésére kötelezett. k 41

42 Jövedelemigazolás: Az adóhat hatóság g az összes eva bevételt és s a megállap llapított adót t igazolja. 42

43 KILÉPÉS S KÖVETKEZMK VETKEZMÉNYEI A KÜLÖNBÖZŐ TV. VONATKOZÁSÁBAN: Önkéntesenntesen Kötelezően: en: nem felel meg a bennmaradás feltételeinek teleinek (pl. 25 millió Ft feletti árbevétel de 2009-ben 26 millió Ft) KÖVETKEZMÉNY: : A következk vetkező négy adóé óévben nem választhatja v az evát. 43

44 ÁFA Eva időszakra nem keletkezik adófizet fizetési kötelezettség g (utólag sem) Előzetes áfa nem igényelhet nyelhető vissza Eva időszaki beszerzések sek áfája nem igényelhet nyelhető vissza később k se Köteles áfát t fizetni: - termékimport - közösségi beszerzés s (140. ) - szolgáltat ltatás s import - fordított adózás s esetén n (142. ) 44

45 Szakképz pzési hozzájárul rulás Minimálb lbér r x 2 x 1,5% Szakképz pzésben közremk zreműködő Negyedévente megállap llapítandó,, adóel előleget leget az eva bevallásban bevallja Negyedévet követk vető hó 12. napjáig (ill. eva megfizetés s határidej ridejére) re) megfizeti 45

46 SZJA Következő adóé óévre az átalányadó választható,, ha önkéntesen, ntesen, jogszerűen en lépett ki Az adóé óévet követk vető első napon vagyonleltárt kell készk szíteni 46

47 TAO Egy évig nem fizet TAO előleget leget TAO adóalap alap (követ vető első évben) + vásárolt v és s saját t készletk + képzett k céltartalc ltartalék - passzív v időbeli elhatárol rolás s (bevételi nyilvántart ntartás s esetén) - számvitelr mvitelről l szóló törvény hatálya alá tartozó adóalany alany esetében az adóé óévi árbevétel, ha azt előlegre legre tekintettel számolt molták k el és s emiatt az adóalapot alapot az eva alatt nem csökkentett kkentették 47

48 SZÁMVITEL A bevételi nyilvántart ntartást vezető Kkt. Bt. az evából történő visszatéréskor skor nyitómérleget készít A nyitó értéket a könyvvizsgk nyvvizsgálóval val ellenjegyeztetni kell Felszámol molás s esetén n nem kell könyvvizsgk nyvvizsgáló 48

49 KÖSZÖNÖM M MEGTISZTELŐ FIGYELMŰKET! 49

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv.

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. EVA EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. AZ EVA FŐ JELLEMZŐI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ 2002. évi XLIII tv.

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ 2002. évi XLIII tv. EVA EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ 2002. évi XLIII tv. AZ EVA FŐ JELLEMZŐI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés,

Részletesebben

(2006, 2007) 2006. november 9. EGER. Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese

(2006, 2007) 2006. november 9. EGER. Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese Adó- és tb-változ ltozások (2006, 2007) IX. Pénztárkonferencia 2006. november 9. EGER Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese Bevezető Államháztartás s egyensúly lyát t javító intézked zkedések Konvergenciaprogram

Részletesebben

AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA KI LEHET EVA-ALANY? AZ EVA FELTÉTELEI AZ EVA MEGFIZETÉSE KIVÁLTJA

AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA KI LEHET EVA-ALANY? AZ EVA FELTÉTELEI AZ EVA MEGFIZETÉSE KIVÁLTJA AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA EGYSZERÛSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

keverék törvény több törvényt vált ki komplex törvény mindent egy helyen központi költségvetést illeti APEH hatáskörébe tartozik

keverék törvény több törvényt vált ki komplex törvény mindent egy helyen központi költségvetést illeti APEH hatáskörébe tartozik EVA EGYSZERŐSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. AZ EVA Fİ JELLEMZİI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

Az adózás rendjér szóló törvény változásai

Az adózás rendjér szóló törvény változásai Az adózás s rendjéről szóló törvény változásai 2011. A gyakorlatot segítő Képviseleti szabályok változások Képviselet a miniszter hatásk skörébe tartozó eljárásokban az Art. szerint. Képviselői i mentesülés

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas)

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) Az EVA alanya lehet Egyéni vállalkozó Kft. Bt. Szövetkezet Végrehajtói iroda

Részletesebben

Lucz Zoltánn nné főosztályvezető Jövedelem és s forgalmi adók főosztály Személyi jövedelemadj vedelemadó Arányos, egykulcsos adó A személyi jövedelemadj vedelemadó mértéke valamennyi (összevont( adóalapba

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2012. ÉVI VÁLTOZÁSAI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2012. ÉVI VÁLTOZÁSAI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2012. ÉVI VÁLTOZÁSAI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK Szalontai Lászlóné igazgató Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve 2012.04.12

Részletesebben

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi Jogszabályi hátth ttér Munkaügy a kivitelezésben A Munka TörvT rvénykönyvéről l szóló 1992. évi XXII. törvt rvény (Mt.) 2010. évi LXXV. törvt rvény az egyszerűsített foglalkoztatásr sról 16/2010. (V.13.)

Részletesebben

A személyi jövedelemadj vedelemadó változásai Siklósin siné Antal Gyöngyi Nemzetgazdasági gi Minisztérium Jövedelem és s Forgalmi Adók k főosztf osztálya Tematika I. Évközi változv ltozások Az egyes gazdasági

Részletesebben

Kisvállalati adó (KIVA)

Kisvállalati adó (KIVA) Dr. Kökényesi László Kisvállalati adó (KIVA) Mérnöktovábbképző Intézet Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése Kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról 1995. évi CXVII. TörvT rvény a személyi jövedelemadj vedelemadóról Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 A SZJA TV. FELÉPÍTÉSE - 1 I. Fejezet - Alapelvek II. Fejezet - A tv. hatálya III. Fejezet - Fogalmak és értelmező

Részletesebben

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007.

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007. DÉRI MIKSA PROGRAM Pályázat az Eureka programban való magyar részvr szvétel támogatt mogatására DERI_EUREKA_07 Pá felhívás Budapest, 2007. A Nemzeti Kutatási és s Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-

Részletesebben

LLALKOZÁS LLALKOZÓ? MILYEN TEVÉKENYS NEM vonatkozik a tv? KENYSÉG KI LEHET EVÁLLALKOZ. kenység: rendszeresen. mellett folytatva. grehajtói kenységre.

LLALKOZÁS LLALKOZÓ? MILYEN TEVÉKENYS NEM vonatkozik a tv? KENYSÉG KI LEHET EVÁLLALKOZ. kenység: rendszeresen. mellett folytatva. grehajtói kenységre. EGYÉNI VÁLLALKOZV LLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozv llalkozóról és s az egyéni cégrc gről 2009. évi CXV. törvt rvény 1 2 MILYEN TEVÉKENYS KENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv?

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK. KATA választása 04.21-től. Főállású kisadózó fogalma KATA 2013.12.16.

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK. KATA választása 04.21-től. Főállású kisadózó fogalma KATA 2013.12.16. ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Kisadózó vállalkozások tételes adója választása 04.21-től Csak akkor nem választható a alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti 68.20 számú Saját tulajdonú,

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat telező sairól, 217/1997. (XII. 1.) Korm. 228/1998. (XII. 28.) Korm. rendelet a Cst.

nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat telező sairól, 217/1997. (XII. 1.) Korm. 228/1998. (XII. 28.) Korm. rendelet a Cst. Társadalombiztosítás Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 2 Hatályos jogszabályok: 1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) a társadalombiztost rsadalombiztosítás ellátásaira és s a magánnyugd nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint

Részletesebben

2002. évi XLIII. törvény. az egyszerűsített vállalkozói adóról1

2002. évi XLIII. törvény. az egyszerűsített vállalkozói adóról1 2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról1 Az Országgyűlés az egyszerűsített adó-megállapítási és beszedési szabályok alkalmazása érdekében azon kisvállalkozások számára, amelyeknél

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Kisvállalati adó. Dr. Gróf Gabriella

Kisvállalati adó. Dr. Gróf Gabriella Dr. Gróf Gabriella Jogszabályi háttér: 2012. évi CXLVII. törvény Hatály: 2013. január 1. 2012. évi CLXXVIII. törvény Adó alanya lehet - egyéni cég - bt, kkt - kft, zrt - ügyvédi iroda, végrehajtói iroda,

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Mérlegképes Továbbképzés

Mérlegképes Továbbképzés Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Mérlegképes Továbbképzés Kisadózó vállalkozások tételes adója KATA 2013. július 1- jei állapot 1 Kisadózó vállalkozások tételes adója: KATA 2012. évi CXLVII. törvény A törvény

Részletesebben

Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam

Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam A vállalkozókat érintő adótípusok állami: SZJA, ÁFA, Társasági adó, Kereskedelmi és játékadó

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK AZ ADÓJOGSZABÁLYOKBAN

VÁLTOZÁSOK AZ ADÓJOGSZABÁLYOKBAN VÁLTOZÁSOK AZ ADÓJOGSZABÁLYOKBAN SZJA 1. 2007.01.01-től: ha valaki nyugdíj mellett szerez jövedelmet, akkor a nyugdíj és a szerzett jövedelem együttes összege után kell az SZJA-t megállapítani, majd az

Részletesebben

GÖDÖLLŐ. Szent István n Egyetem. Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ

GÖDÖLLŐ. Szent István n Egyetem. Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ Szent István Egyetem GÖDÖLLŐ Szent István n Egyetem GÖDÖLLŐ Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ SZIE - ÚMVP KÉPZK PZŐ INTÉZM ZMÉNY A Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ sikeresen pályázott

Részletesebben

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Az EKHO hatálya Az Szja és a Tb kötelezettségeket váltja ki, de az EHO-t nem A törvény hatálya kiterjed: a törvényben meghatározott

Részletesebben

2002. évi XLIII. törvény. I. Fejezet. A törvény hatálya Az egyszerűsített vállalkozói adó. Az adó alanya

2002. évi XLIII. törvény. I. Fejezet. A törvény hatálya Az egyszerűsített vállalkozói adó. Az adó alanya 2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról Az Országgyűlés az egyszerűsített adó-megállapítási és beszedési szabályok alkalmazása érdekében azon kisvállalkozások számára, amelyeknél

Részletesebben

Székesfeh. számú rendelete

Székesfeh. számú rendelete Székesfeh kesfehérvár r Megyei Jogú Város Önkormányzat nyzat KözgyK zgyűlése a pénzbeli p és s természetben nyújtott szociális és s gyermekvédelmi ellátásokr sokról l szóló 5/2003.. (IV( IV.22.) számú

Részletesebben

A törvény szövege megtalálható honlapunkon: www.gondoldo.hu

A törvény szövege megtalálható honlapunkon: www.gondoldo.hu Tisztelt Ügyfelünk! Szeretnénk tájékoztatni a 2013-ban bevezetésre kerülő két új adónemről. A kisvállalkozói adó választásáról legkésőbb december 20-ig lehet dönteni, valamint a kisadózás választásához

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

Gazdaságpolitikai célok

Gazdaságpolitikai célok Dr. Kökényesi László A kisadózó vállalkozások Tételes Adója (KATA) Mérnöktovábbképző Intézet Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése Gazdaságpolitikai célok Mikrovállalkozások tömegesen vannak Nem

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

Készítette: Szücs Imre

Készítette: Szücs Imre 2012. Évközi adóváltoz ltozások Törvényi hivatkozások 2012. évi XXIX. törvt rvény a helyi adókr król 2012. XXXIII. törvt rvény, 76/2012. (IV.14.) Kormányrendelet TAO törvt rvény módosm dosításasa 2012.

Részletesebben

T/229. számú. törvényjavaslat

T/229. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/229. számú törvényjavaslat az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési forrásból származó kamattámogatások után fizetendő járadékról Előadó: Dr. Veres

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

A projektek pénzp menedzselése

A projektek pénzp menedzselése 1 A projektek pénzp nzügyi menedzselése A folyamat tevékenys kenységei 1. A támogatt mogatás s felhasználásához hoz kapcsolódó szabályok megismerése se 2. Pénzügyi elemzés és s tervezés 3. Finanszíroz

Részletesebben

Adóváltozások 2013 1. rész

Adóváltozások 2013 1. rész Adóváltozások 2013 1. rész Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna alelnök Adótanácsadók Egyesülete Törvényjavaslat A változások Törvény Magyar Közlöny Adónemek T/6842 2012. évi CIV. tv. MK. 93. cégeljárás T/7028

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV. HUNGARNET Egyesület

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV. HUNGARNET Egyesület A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV Dr. Zombory László a Hungarnet Egyesület elnöke P.H. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2010.

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

Személyes közreműködői díj kiegészítése és adóterhei 2010. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük

Személyes közreműködői díj kiegészítése és adóterhei 2010. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük Személyes e és adóterhei. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük után nem munkabért, hanem személyes at, tagi jövedelmet vesznek fel.. január 1-jétől megváltoztak

Részletesebben

A legfontosabb éves bevallások

A legfontosabb éves bevallások A legfontosabb éves bevallások 1353. bevallás A 2013. adóévről szóló 1353 számú bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás,

Részletesebben

Módosítások. 1.) Jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág 1.1. bejelentett, vagy 1.2. be nem jelentett 13-01-28 2

Módosítások. 1.) Jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág 1.1. bejelentett, vagy 1.2. be nem jelentett 13-01-28 2 Társasági adó 2013 Módosítások 1.) Jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág 1.1. bejelentett, vagy 1.2. be nem jelentett 13-01-28 2 1.1. Bejelentett immateriális jószág: jogdíjbevételre jogosító immateriális

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing

legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing A webáruh ruházak működésével kapcsolatos legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing kérdések 2014. március m 19. Alapfogalmak Az informáci ciós önrendelkezési jogról és s az informáci ciószabadságról

Részletesebben

Kisadózók tételes adója

Kisadózók tételes adója Kisadózók tételes adója Tájékoztató Gyakori kérdések - válaszok 2012. 12. 21. Tartalom Kisadózók tételes adója... 1 Általános tájékoztató a kisadózók tételes adójáról... 4 Gyakori kérdések - válaszok...

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

szakképz 2009. július 27-tıl

szakképz 2009. július 27-tıl Saját t dolgozó képzési költségeinek elszámol molása a szakképz pzési hozzájárul rulás s terhére re 2009. július 27-tıl Szakképz pzési hozzájárul rulás s felhasználása sa gyakorlati képzk pzést nem folytató

Részletesebben

A kata bejelentkezése már alakuláskor választható. A kata havi alapú, vagyis év közben is választható.

A kata bejelentkezése már alakuláskor választható. A kata havi alapú, vagyis év közben is választható. KATA - 2014 KisAdózók Tételes Adója 1 A kata bejelentkezés szabályai A kata bejelentkezése már alakuláskor választható. A kata havi alapú, vagyis év közben is választható. Nem lehet katázó: - Nem magánszemély

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

Kisvállalati adó. Gyakori kérdések 2012. 12. 07.

Kisvállalati adó. Gyakori kérdések 2012. 12. 07. Kisvállalati adó Gyakori kérdések 2012. 12. 07. 1 Tartalom Kisvállalati adó... 1 Kinek érdemes a kisvállalati adót választania?... 3 Meddig kell dönteni a kisvállalati adó választásáról?... 3 Melyek a

Részletesebben

Egyéni vállalkozó járulékfizetési és bevallási kötelezettsége 2011.

Egyéni vállalkozó járulékfizetési és bevallási kötelezettsége 2011. Egyéni vállalkozó járulékfizetési és bevallási kötelezettsége 2011. Főfoglalkozású egyéni vállalkozó : Járulékalapot képező jövedelem, de legalább a minimálbér, legalább középfokú végzettséget igénylő

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

2012.12.14. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

2012.12.14. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. Adóváltozások 2013 KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA - KATA 2012. december 13. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

1. Kft. ügyvezető megbízásban, nem tag a) van díj de nem éri el a minimálbér 30 százalékát

1. Kft. ügyvezető megbízásban, nem tag a) van díj de nem éri el a minimálbér 30 százalékát 1. Kft. ügyvezető megbízásban, nem tag a) van díj de nem éri el a minimálbér 30 százalékát Szocho 27 %, Járulék 0 b) eléri a minimálbér 30 százalékát 10 % nyugdíjjárulék, 4 % természetbeni, 3 % pénzbeli,

Részletesebben

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012 A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012 Hatálya Vállalkozási tevékenységet folytató Magyarországi illetőségű vállalkozások: Kft, Nyrt, Zrt, Bt, KKt, szövetkezetek, Egyesületek, Alapítványok,

Részletesebben

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26.

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. A ltségvetési törvt rvény, az Áht. és s az Ávr. változásai dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. Az előad adás s vázlatav BEVEZETŐ Magyarország g Alaptörv rvénye az államháztartásról l szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK ÚJ ADÓZÁSI LEHETŐSÉGEI 1

KISVÁLLALKOZÁSOK ÚJ ADÓZÁSI LEHETŐSÉGEI 1 A KISVÁLLALKOZ LLALKOZÁSOK TÉTELES TELES ADÓJA A 2012.évi CXLVII. törvény teremtette meg a lehetőségét annak, hgy a törvényben meghatárztt vállalkzásk tételes adót, közismert nevén KATÁT válasszanak. 1

Részletesebben

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Számviteli változások 2014 Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Releváns jogszabályok egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló 2013.

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Szakképzési hozzájárulás A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Az adó alanyai Témák (különös szabályok és mentességek) A hozzájárulás alapja, korrekciós tényezők, a hozzájárulás

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. március 8. Képviseletre jogosult I. Általános rész A KÖZHASZNÚ

Részletesebben

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok Pénzügy Bemutatkozás Az OFA Kooperáció program pénzügyi szakértője vagyok. Végzettségemet tekintve gazdasági mérnök és mérlegképes könyvelő. Ezen kívül 2003-ban a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

A szociális támogatt mogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása A leghátr trányosabb helyzetűek ek foglalkoztatásának előseg segítése (munkahelyteremtő,, munkakínálat lat-növelő,, képzk pzési támogatt

Részletesebben

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás Alternatív Adózás A) KIVA A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó alanya mentesül a 10 százalékos társasági adó, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó, és a 1,5

Részletesebben

- - Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: (év) (hó) (nap) AZONOSÍTÓ ADATOK

- - Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: (év) (hó) (nap) AZONOSÍTÓ ADATOK HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁS 2009. adóévről LEVÉL önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja: (év) (hó)

Részletesebben

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES A Parlament elfogadta és 2012. október 15-én kihirdetésre került a kisadózó vállalkozások tételes adójáról (KATA) szóló törvény. Gyakran felmerül a kérdés, hogy ki választhatja

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 25 millió forintot meg nem haladó éves bevételt

Részletesebben

Számvitel II. évfolyam. Zsuzsanna Egyetemi adjunktus

Számvitel II. évfolyam. Zsuzsanna Egyetemi adjunktus Számvitel II. évfolyam Dr Gısi G Zsuzsanna Egyetemi adjunktus SE-TSK 1 Tananyag: Rezingerné Ducsai Anita dr Vörös s Miklós: Könyvviteli alapismeretek (Perfekt 2005) - 1-36 old, 49-120 old Feladatgyőjtem

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t i rw Irornáays.;i. 5/M 2 9 Érkezett : 2011 DE ' 1 5. Az Országgy ű lés Számvev ő széki és költségvetés i bizottsága Bizottsági módosító javasla t Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Helyben Tisztelt

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2012. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2012. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2012. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

ADÓZÁS Budapest, 2008

ADÓZÁS Budapest, 2008 ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerző: Sztanó Imréné dr. Alkotó szerkesztő: Dr. Sugár Katalin Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 280 3 ISSN 1789-5103 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó

Az egyszerűsített vállalkozói adó Az egyszerűsített vállalkozói adó Az egyszerűsített vállalkozási adó (eva) 2003.-tól kezdődően került bevezetésre. Az alábbiakban sorra kerül az eva összes lényegesnek mondható pontja (a lényeges módosításokat

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2014. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2014. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2014. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

A Kettészakadt 2010-es adóévünk!!

A Kettészakadt 2010-es adóévünk!! A Kettészakadt 21-es adóévünk!! Minden évben egyre bonyolultabbá válik az életünk, az adótörvények évközi változásaival és ennek a gyakorlati alkalmazásával. Így az év vége felé, a megszokott adófeltöltési

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 9 1 8 1 0 6 0 9 2 5 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Pilisi Gerje Horgász Egyesület egyéb szervezet megnevezés az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2012 évi A számviteli

Részletesebben

AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS, ILLETVE SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ADÓZÁSA 2012 AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS ÉS A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ELHATÁROLÁSA

AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS, ILLETVE SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ADÓZÁSA 2012 AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS ÉS A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ELHATÁROLÁSA AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS, ILLETVE SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ADÓZÁSA 2012 AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS ÉS A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ELHATÁROLÁSA SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS Részletes feltételeit a 239/2009. (X.20.)

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. 2012.09.10. 13:45:19 Pénznem: HUF. In Gold Invest 22617271-2-43

Főkönyvi kivonat. 2012.09.10. 13:45:19 Pénznem: HUF. In Gold Invest 22617271-2-43 In Gold Invest 22617271-2-43 Főkönyvi kivonat 2012.09.10. 13:45:19 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 439 595 151 459 1 186 219 151 459 1 186 219 151 459 1 034 760 T 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben