Az adózás rendjér szóló törvény változásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az adózás rendjér szóló törvény változásai"

Átírás

1 Az adózás s rendjéről szóló törvény változásai 2011.

2 A gyakorlatot segítő Képviseleti szabályok változások Képviselet a miniszter hatásk skörébe tartozó eljárásokban az Art. szerint. Képviselői i mentesülés s széles lesítése se minden bejelentett kötelezettségre. Egyéni vállalkozv llalkozó tevékenys kenységének nek szüneteltet neteltetése Adókötelezetts telezettségek teljesítése se a szünetel neteléssel nem érintett tevékenys kenységek esetén.

3 Bevallási szabályok I. A havi adó- és s járulj rulékbevallás A részmunkaidr szmunkaidős s foglalkoztatással összefüggő kedvezményes társadalombiztost rsadalombiztosítási si járulj rulék k bevallása. Adónyilatkozat Első alkalommal a évi adókötelezetts telezettségről A munkáltat ltató tájékoztatási kötelezettsk telezettsége Minimális adattartalom: Személyes adatok, adóköteles jövedelem, j adó,, levont adóel előleg. leg.

4 Bevallási szabályok II. Bevallási késedelem k bejelentése A magánszem nszemély bejelentést tehet, ha a bevallási határid ridőig ig nem állnak rendelkezésére a bevalláshoz szüks kséges iratok. A bevallás s benyújt jtása igazolási kérelemmel k törtt rténik. Az adóhat hatóság g mulasztási si bírsb rságot a bevallás éve szeptember 20-ig nem szab ki. Önellenőrzés önellenőrzést csak az adóellen ellenőrzésről l szóló értesítés kézbesítését t megelőző napig lehet benyújtani.

5 A bejelentési szabályok I. Biztosítotti totti bejelentés Az egyszerűsített foglalkoztatás s feltételeinek teleinek megsért rtése esetén. A jogsért rtés s feltárásától l számított nyolc napon belül, l, Kivéve, ve, ha az egyszerűsített foglalkoztatott a munkát nem vette fel és s jövedelem j kifizetésére sem került sor. Előtársas rsaság bejelentési kötelezettsk telezettsége egyszerűsített foglalkoztatás s esetén n elősz ször r adósz szám nélkül. l.

6 A bejelentési szabályok II. Értesítés s törzsadatokrt rzsadatokról Csak az ügyfélkapu létesl tesítésére nem kötelezett k adózókat kell értesíteni teni a nyilvántart ntartásba vett adatokról. Az áfa-nyilatkozat Nyilatkozni kell az áfa törvt rvény általános szabályai szerinti adózás s választv lasztásáról. l. Végelszámolással kapcsolatos bejelentési kötelezettség Csak a cégbejegyzc gbejegyzésre nem kötelezett k adózóknak

7 A bejelentési szabályok III. Cégjegyzékben nem szereplő telephely Együttm ttműködő közösség áfaalanyisága Külföldi ldi foglalkoztatottra vonatkozó szabályok - bejelentés - bevallás - kifizetői i minőség Egységes ges bejelentési nyomtatványok nyok (hipa( hipa, ifa)

8 Adófizet fizetés, elszámol molás Az egészs szségügyi gyi hozzájárul rulás s is az szja bevallásban igényelhet nyelhető vissza (a gyakorlat rögzítése.) A pénzforgalmi p számla megnyitására kötelezett k adózó készpénz-átutalási megbízás útján n nem fizethet. A túlfizett lfizetés s akkor téríthett thető vissza, ha az adózó a bevallási kötelezettsk telezettségeinek is eleget tett.

9 Adatszolgáltat ltatási szabályok I. Ügyészi jóváhagyj hagyás A nyomozóhat hatóság ügyészi jóváhagyj hagyás s nélkn lkül l is megkeresheti az adóhat hatóságot. Térítésmentes adatkérés Közhiteles nyilvántart ntartások adatait az adóhat hatóság ingyenesen szerezheti be. Jegyző adatszolgáltat ltatása Az önkormányzat nyzat jegyzője adatot szolgáltat ltat az elhunyt magánszem nszemély hozzátartoz tartozóinak adatairól.

10 Adatszolgáltat ltatási szabályok II. Adatszolgáltat ltatás s a Bevándorl ndorlási Hivatalnak Megkeresésre sre,, ellátás s vagy támogatt mogatás s megállap llapítása, a jogviszonyok jogszerűségének ellenőrz rzése céljc ljából. l. Adatszolgáltat ltatás s nyugdíjbiztos jbiztosítási si szervnek Hivatalból,, a kiegész szítő tevékenys kenységet folytató egyéni vállalkozó által bevallott nyugdíjj jjárulék k alapjáról és összegéről. Adatátad tadás s támogatt mogatást folyósító szerveknek Megkeresésre sre,, a költsk ltségvetésből l vagy Uniós s forrásb sból finanszírozott támogatt mogatások jogszerű megállap llapításához szüks kséges adatokról.

11 Ellenőrz rzési határid ridő Ellenőrz rzés s I. Egyszerűsített felszámol molás s esetén n egységes ges ellenőrz rzési határid ridő 45 nap. Külföldi ldi adóhat hatóság g megkeresése se Az adóellen ellenőrzés s a megkereséssel ssel nem érintett kérdésekben folytatható. A megkeresés s alatt az adó-meg megállapításához való jog elévülése sem szünetel netel. Elővezet vezetés Az első szabályszer lyszerű idézés s elmulasztása sa esetén elővezethet vezethető az adózó volt képviselk pviselője, alkalmazottja.

12 Becslés Ellenőrz rzés s II. A bejelentési kötelezettsk telezettség g elmulasztása: sa: 12 havi működést vélelmezve v kell az adóalapot alapot megállap llapítani, Az átlagad tlagadó nem önálló adónem. Ismételt ellenőrz rzés s elrendelése Az adózó által feltárt új j tény, t körülmk lmény esetén, ha az adózó jóhiszemű volt, Az adóhat hatóság g rendelkezésére álló adatok alapján, ha az ellátási jogosultságot got teremt.

13 Hatósági eljárás s I. Kézbesítési si vélelemv A kézbesk zbesítési si vélelem v beállt lltáról l az adóhat hatóság g nem értesíti ti az adózót. Kézbesítés s többes t képviselet k esetén A kézbesk zbesítést st az adóhat hatóság g csak az egyik képviselk pviselő részére teljesíti. ti. Eljárási határid ridő Vagyonszerzési si illeték k kiszabására irányad nyadó ügyintézési határid ridő 60 napra változik. v

14 Hatósági eljárás s II. Szokásos piaci ármegállapítás A kapcsolt viszonyban álló felekre ideértve a magánszem nszemélyeket is vonatkoznak az eljárás szabályai. Felügyeleti intézked zkedés s iránti kérelem k elutasítása sa A felügyeleti intézked zkedés s iránti kérelem k érdemi vizsgálat nélküli li elutasítása sa esetén n sem hoz határozatot vagy végzést a felettes szerv. Igazoláski skiállítás-8 8 nap

15 Végrehajtási eljárás s I. Végrehajtható okirat Végrehajtható okirat az eljárási illetéket megállap llapító bírósági határozat. Visszatartási si jog Mellőzhet zhető a visszatartás s magánszem nszemély esetén n is. Kamatfizetési kötelezettsk telezettség Nem keletkezik az adóhat hatóságnak kamatfizetési kötelezettsége az inkasszót t követk vető 8 napon belül, l, ha az adózó késedelmesen fizetett. Jogorvoslat A végrehajtv grehajtási kifogás s felterjesztési si ideje 15 nap.

16 Végrehajtási eljárás s II. Végrehajtás s felfüggeszt ggesztésese Illetékügyekben a végrehajtv grehajtási eljárás s kérelemre k felfüggeszthet ggeszthető,, ha az illetékfizet kfizetési kötelezettsk telezettség megszűnése se várhatv rható. Fizetési könnyk nnyítés s előterjeszt terjesztésese Nem szünetel a végrehajtv grehajtás s a fizetési könnyk nnyítési, adómérs rséklési kérelem k esetén, ha korábban az ilyen tárgyú kérelmére indult eljárást megszüntett ntették.

17 Elévülési szabályok Elévülés s nyugvása Nyugszik az elévülés s az adózó halálának napjától l a hagyatéki eljárás s jogerős s befejezéséig. Elévülés s meghosszabbodása sa 6 hónappal h meghosszabbodik az adó megállap llapításához való jog elévülése, ha felügyeleti intézked zkedés s keretében új j eljárást rendelnek el a döntd ntés s súlyoss lyosítása sa érdekében.

18 Mulasztási si bírsb rság Beszámol molóhoz kapcsolódó szankció Mulasztási si bírsb rsággal sújthats jtható az adózó,, ha beszámol molója, nem felel meg a számviteli törvt rvény előírásainak. Igazolatlan eredetű áru A bírsb rság g mértm rtéke az áru forgalmi értékének 40%-áig terjedhet. Bírságolható személyek körének k szűkítése se Nem bírsb rságolható az a személy, illetve annak a közvetlen k vezetője, akinek munkaköri kötelezettsk telezettsége a biztosítottak tottak bejelentése. Számla, nyugta-kibocs kibocsátási si kötelezettsk telezettség g elmulasztásáé áért az adózó alkalmazottja, képviselk pviselője, az értékesítésben sben közreműködő magánszem nszemély továbbra bírsb rságolható. Utazásszervez sszervezési si szolgáltat ltatás s esetén

19 Egyéb b módosm dosításoksok MKK Zrt.. egycsatornás s követelk veteléskezelésese Fióktelep cégbc gbírósági gi megszüntet ntetése Adósz szám-felfüggesztés s okainak szűkítése se Minősített adózók k feltételei telei Használatbav latbavételi teli engedély illetékügyekben

20 Nemzeti Adó- és s Vámhivatal V (NAV) január r 1-től 1 l APEH és s VP összeolvadásasa Háromszintű szervezet Adóigazgat igazgatási-vámigazgatási-bűnügyi szakterületek elkülönülts ltsége Fokozatos integráci ció

21 Évközi módosm dosításoksok A helyi iparűzési adóval kapcsolatos adóztat ztatási hatásk skör visszatelepítése se önkormányzatinyzati adóhat hatóságokhoz. Közbeszerzéseksek során nullás igazolás beszerzési si kötelezettség alkalmazási hatály lyának kitolása év végére. A Széchenyi kártya programmal kapcsolatos különös végrehajtási szabályok lyok. Végrehajtási segíts tség önkormányzatoknaknyzatoknak Ingatlan-bérbead rbeadás s adósz szám m nélkn lkül

Két adónem szűnik meg 2011-től (Egptv.) 1. a vállalkozók kommunális adója (bevallás a 2010. adóévről 2011-ben)

Két adónem szűnik meg 2011-től (Egptv.) 1. a vállalkozók kommunális adója (bevallás a 2010. adóévről 2011-ben) HELYI ADÓK Htv-t módosító jogszabályok 1. a helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LVII. törvény 2. az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról,

Részletesebben

(2006, 2007) 2006. november 9. EGER. Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese

(2006, 2007) 2006. november 9. EGER. Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese Adó- és tb-változ ltozások (2006, 2007) IX. Pénztárkonferencia 2006. november 9. EGER Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese Bevezető Államháztartás s egyensúly lyát t javító intézked zkedések Konvergenciaprogram

Részletesebben

Készítette: Szücs Imre

Készítette: Szücs Imre 2012. Évközi adóváltoz ltozások Törvényi hivatkozások 2012. évi XXIX. törvt rvény a helyi adókr król 2012. XXXIII. törvt rvény, 76/2012. (IV.14.) Kormányrendelet TAO törvt rvény módosm dosításasa 2012.

Részletesebben

(EVA) 2002. évi XLIII. tv.

(EVA) 2002. évi XLIII. tv. Egyszerűsített vállalkozv llalkozói i adó (EVA) 2002. évi XLIII. tv. Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 Jellemzői 2003. évtől új j adónem; Keverék k törvt rvény több törvt rvényt vált v ki (Szja( átalányadót,

Részletesebben

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról 1995. évi CXVII. TörvT rvény a személyi jövedelemadj vedelemadóról Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 A SZJA TV. FELÉPÍTÉSE - 1 I. Fejezet - Alapelvek II. Fejezet - A tv. hatálya III. Fejezet - Fogalmak és értelmező

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat telező sairól, 217/1997. (XII. 1.) Korm. 228/1998. (XII. 28.) Korm. rendelet a Cst.

nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat telező sairól, 217/1997. (XII. 1.) Korm. 228/1998. (XII. 28.) Korm. rendelet a Cst. Társadalombiztosítás Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 2 Hatályos jogszabályok: 1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) a társadalombiztost rsadalombiztosítás ellátásaira és s a magánnyugd nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint

Részletesebben

A személyi jövedelemadj vedelemadó változásai Siklósin siné Antal Gyöngyi Nemzetgazdasági gi Minisztérium Jövedelem és s Forgalmi Adók k főosztf osztálya Tematika I. Évközi változv ltozások Az egyes gazdasági

Részletesebben

X. Az ítélet végrehajtásának kikényszerítése (EUMSZ 260. cikk) XI. Tagállam

X. Az ítélet végrehajtásának kikényszerítése (EUMSZ 260. cikk) XI. Tagállam Dr. Villányi JózsefJ A tagállami kötelezettsk telezettségszegés s megállap llapítása iránti eljárás s az Európai Unió Bírósága előtt 1 I. A kötelezettsk telezettségszegési si eljárás s jogi alapja II.

Részletesebben

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2012. ÉVI VÁLTOZÁSAI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2012. ÉVI VÁLTOZÁSAI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2012. ÉVI VÁLTOZÁSAI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK Szalontai Lászlóné igazgató Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve 2012.04.12

Részletesebben

Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény. EKF Csorba László

Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény. EKF Csorba László Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény EKF Csorba László A törvény célja Az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek egységes szabályozása valamennyi adó, állam által előírt járulék

Részletesebben

A törvény célja. Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény. A törvény hatálya. Általános feltételek. Adóhatóságok és felügyeletük

A törvény célja. Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény. A törvény hatálya. Általános feltételek. Adóhatóságok és felügyeletük A törvény célja Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény EKF Csorba László Az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek egységes szabályozása valamennyi adó, állam által előírt járulék

Részletesebben

A törvény célja. Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény. A törvény hatálya. Általános feltételek. Adóhatóságok és felügyeletük

A törvény célja. Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény. A törvény hatálya. Általános feltételek. Adóhatóságok és felügyeletük A törvény célja Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény EKF Csorba László Az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek egységes szabályozása valamennyi adó, állam által előírt járulék

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján 1. Az ellenőrzés 1.1. Az ellenőrzés fajtái [Art. 87. -ának új (3) bekezdése] Az egyéni vállalkozó

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 OptiJus Opten Kft. I. 2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 A 2011.11.1. és 2011.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................

Részletesebben

Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli Egyesület elnöke Lezárva: 2012. december 15-én.

Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli Egyesület elnöke Lezárva: 2012. december 15-én. Összeállítás az Art 2013. évi módosításairól (a 2012. évi CXLVI. és a CLXXVIII. törvény alapján, kiegészítve a 2013. január 1-jétől hatályos évközi módosításokkal) Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján 1. Az Art hatálya [Art. 4. -ának (4) bekezdése] A kiegészítő előírás szerint az Art.-ot kell alkalmazni

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 9990 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/131. szám ÁLTALÁNOS 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl* I. Fejezet RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény változásai 2012-2013.

Az adózás rendjéről szóló törvény változásai 2012-2013. Az adózás rendjéről szóló törvény változásai 2012-2013. Eljárási határidők Az adó-, együttes adó-, jövedelem- és illetőségigazolás kiállítására irányuló kérelmet a kérelem beérkezésétől számított 6 napon

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

KATA, KIVA, EVA, EKHO, A HELYI ADÓK ÉS A GÉPJÁRMŰADÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA, MÓDOSÍTÁSOK AZ ADÓZÁS RENDJÉBEN

KATA, KIVA, EVA, EKHO, A HELYI ADÓK ÉS A GÉPJÁRMŰADÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA, MÓDOSÍTÁSOK AZ ADÓZÁS RENDJÉBEN KATA, KIVA, EVA, EKHO, A HELYI ADÓK ÉS A GÉPJÁRMŰADÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA, MÓDOSÍTÁSOK AZ ADÓZÁS RENDJÉBEN 4.1. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 4.1.1. Tevékenységi körök változása 2013. április

Részletesebben

Az adóeljárás változásai 2012. Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Az adóeljárás változásai 2012. Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó- és Vámhivatal Az adóeljárás változásai 2012 Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó- és Vámhivatal Art. hatásköre bővült: a vámigazgatási eljárások közül a vámazonosító szám megállapítására főszabályként

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Sopron, 2014. október 2. Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2014. évi változásai rendelkezések pontosítása,

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1 / 175 2013.08.07. 12:28 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2013.08.05 2013.08.31 108 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben