2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: ) és

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és"

Átírás

1 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: ) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre, valamint a közhasznú szervezetekre, illetve az egyesülési si jog alapján n létrejl trejött tt egyéb szervezetekre terjed ki.

2 Értelmező rendelkezések Civil szervezet: a civil társast rsaság, illetve a Magyarországon gon nyilvántart ntartásba vett egyesület a párt p kivétel telével,, valamint az alapítv tvány. Civil szervezet alatt az e törvény II VI. és s VIII X. fejezetében a civil társast rsaságot, tovább bbá a VII X. fejezetében a kölcsk lcsönös s biztosító egyesületet és s a szakszervezetet nem kell érteni

3 Költségvetési támogatt mogatás: az államháztartás alrendszerei terhére re nyújtott pénzbeli p vagy nem pénzbeli juttatás, amelyet a támogatt mogató nem elsősorban sorban ellenszolgáltat ltatás s ellenében, de konkrét t program megvalósítása sa vagy meghatározott időszakban a támogatott t szervezet működtetm dtetése érdekében nyújt. Közszolgáltatási szerződés: s: valamely közfeladat vagy annak egy része r ellátására a szerv nevében törtt rténő ellátására kötött k tt írásbeli szerződés. s. Nem minősül l közszolgk zszolgáltatási szerződésnek snek azon közszolgk zszolgáltatással kapcsolatban kötött k tt szerződés, s, amelynek nyújt jtása jogszabályban meghatározott feltételeken teleken alapuló engedélyhez van kötve; k

4 Feladatfinanszíroz rozást szolgáló költségvetési támogatás: valamely közfeladat k államháztartáson kívüli k szervezet által törtt rténő ellátását, t, valamint e feladat ellátásához közvetlenk zvetlenül l kapcsolódó,, arányos működési m költségeket finanszíroz rozó költségvetési támogatt mogatás; Közhasznú tevékenys kenység: minden olyan tevékenys kenység, amely a létesl tesítő okiratban megjelölt lt közfeladat k teljesítését t közvetlenk zvetlenül l vagy közvetve k szolgálja, lja, ezzel hozzájárulva a társadalom t és s az egyén n közös k szüks kségleteinek kielégítéséhez; Közcélú tevékenys kenység: személyek csoportja által, valamely a csoportnál l tágabb t közössk sség érdekében más, e közössk sségbe nem tartozó személyek érdekeinek sérelme nélkn lkül végzett tevékenys kenység.

5 Hatókör: civil szervezet működésének m földrajzi kiterjedése, amely lehet: a) helyi: a működés m s területe a székhely (illetve telephelyek) településére vagy annak egy részr szére korlátoz tozódik; b) területi: a működés m s kiterjedése a helyi kiterjedést meghaladja, de nem éri el az országos szint követelmk vetelményeit; c) országos: a civil szervezet legalább hét h megyében tartós s tevékenys kenységet végez; v d) nemzetközi: zi: a civil szervezet több t országban fejti ki tevékenys kenységét.

6 Közvetlen politikai tevékenys kenység Párt érdekében végzett v politikai tevékenys kenység, az országgy ggyűlési képviselk pviselői i választv lasztáson son törtt rténő jelölt ltállítás, a megyei, fővárosi f önkormányzat nyzat képviselő-testületébe törtt rténő jelölt ltállítás, az Európai Parlament tagjának törtt rténő jelölés, a megyei jogú város képviselk pviselő testületébe történő jelölt ltállítás, valamint a polgármester jelölése; nem minősül l közvetlen k politikai tevékenys kenységnek a külön k n törvt rvényben meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi önkormányzati nyzati képviselk pviselői i választv lasztáson son történő jelölt ltállítás s valamint a polgármester jelölése.

7 Egyesület Az egyesület az egyesülési si jog alapján létrehozott szervezet, amelynek különös k formáira: a szövets vetségre, a pártra, p a szakszervezetre, tovább bbá a külön k n törvt rvény hatálya alá tartozó tevékenys kenységet végzv gző egyesületekre törvt rvény az egyesületre vonatkozó rendelkezésekt sektől l eltérő szabályokat állapíthat meg. A különös k formában működőm egyesület elnevezésének nek tartalmaznia kell a különös k forma megnevezését.

8 Az egyesület szövets vetség, ha tagjai között k legalább két k t jogi személy vagy jogi személyis lyiséggel nem rendelkező szervezet van. Az egyesület alapításához az szüks kséges, hogy legalább 10 alapító tag az egyesület megalakítását t kimondja, az egyesület alapszabály lyát t elfogadja, ügyintéző és képviseleti szerveit megválassza és Magyarországon gon székhellyel rendelkezik.

9 Civil szervezetek felszámolása A Cstv (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak helyett a bíróság b g a civil szervezet fizetésk sképtelenségét t akkor állapítja meg, ha a civil szervezet szerződésen sen alapuló nem vitatott vagy elismert tartozását a teljesítési si idő lejárt rtát t követk vető hatvan napon belül sem egyenlítette ki vagy nem vitatta, és s az ezt követk vető hitelezői írásbeli fizetési felszólítására sem teljesítette. tette. Fizetésk sképtelenség g nem állapítható meg, ha a civil szervezet nem vitatott vagy elismert tartozását t meghaladóan an állami vagy önkormányzati nyzati szerv felé nem vitatott vagy elismert követelése áll fenn költségvetési támogatt mogatási jogviszony keretében.

10 Az egyesület alapszabálya lya vagy törvt rvény eltérő rendelkezése hiány nyában a megszűnt egyesületnek a hitelezői i igények kielégítése után n megmaradt vagyona a civil szervezetek támogatt mogatására való felhasználás s céljc ljából l a Nemzeti Együttm ttműködési Alapot illeti meg. A vagyon felhasználásának nak módjm dját t a Civil Informáci ciós s Portálon nyilvánoss nosságra kell hozni. A csőd- vagy felszámol molási eljárás elrendelésekor a civil szervezet köteles k haladéktalanul elkülöníteni az eljárás dologi és s személyi ráfordr fordításait fedező összeget. A civil szervezet végelszv gelszámolására irányul nyuló kérelmet a végelszv gelszámoló által aláí áírt papír r alapú,, illetve a civil szervezetek bírósági b nyilvántart ntartásáról és s az ezzel összefüggő eljárási szabályokr lyokról l szóló törvényben elektronikus útra kötelezett k civil szervezetek esetén elektronikus nyomtatványon nyon kell előterjeszteni. A végelszámolással összefüggő nemperes eljárásokban a civil szervezet székhelye szerinti törvt rvényszék k jár j r el.

11 Törvényességi ellenőrz rzés A civil szervezet működése felett az ügyészség az e törvényben, valamint a Ptk.-ban meghatározott eltérésekkel az ügyészségről szóló törvény rendelkezései szerint törvényességi ellenőrzést gyakorol. A törvényességi ellenőrzés nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye. A bíróság az ügyész keresete alapján n megállap llapítja az egyesület megszűnését, ha az legalább egy éve nem működik, m vagy tagjainak száma a Ptk. 61. (3) bekezdésében ben meghatározott legkisebb létszl tszám m alá csökken. Az ügyész a civil szervezet szervének törvt rvénysértő határozat rozatának megsemmisítésére a (3) bekezdés a) pontja szerinti keresetlevelet a határozat meghozatalától l számított egy éven belül l nyújthatja be.

12 Civil szervezetek nyilvántart ntartása (1) A civil szervezetet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvény rendelkezései szerint eljárva a törvényszék veszi nyilvántartásba. (2) Ha a civil szervezet elektronikus úton benyújtott, nyilvántartásba vétele iránti kérelméhez külön jogszabály szerinti létesítő okirat minta alapján készült létesítő okiratot csatolnak, a bíróság a kérelmet az érkezését követő tizenöt napon belül elbírálja. (3) A civil szervezet nyilvántartásban szereplő adatai országosan egységes, elektronikus, bárki számára ingyenesen hozzáférhető közhiteles nyilvántartásban elérhetők.

13 Civil Informáci ciós s Portál A társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter (továbbiakban: miniszter) a civil szervezetekkel kapcsolatos nyilvános, közérdekből nyilvános információk gyűjtése, rendszerezése és közzététele, illetve ezzel összefüggésben a kérelemre történő adatszolgáltatás biztosítása céljából akadálymentes honlapot működtet (továbbiakban: Civil Információs Portál). A közhiteles nyilvántartást működtető szerv biztosítja annak lehetőségét, hogy a közhiteles nyilvántartás adatai közötti keresést a Civil Információs Portálon keresztül is lehessen kezdeményezni, továbbá a keresési eredmény adatait megjeleníteni. A civil szervezet nyilvántartásba bejegyzett adatai ideértve a törölt adatokat is nyilvánosak. Az egyesület alakuló ülésének jelenléti íve, valamint az egyesület tagnyilvántartása nem nyilvános.

14 Civil szervezet gazdálkod lkodása A civil szervezet a létesl tesítő okiratban meghatározott cél c szerinti tevékenys kenységet (a továbbiakban: alapcél szerinti tevékenys kenység) közhasznú szervezet esetében, ideértve a közhasznú tevékenys kenységet is folytathat és célja megvalósítása sa gazdasági gi feltételeinek teleinek biztosítása sa érdekében gazdasági givállalkozási tevékenys kenységet is végezhet, v amennyiben ez az alapcél l szerinti tevékenys kenységét t nem veszélyezteti. Elsődlegesen gazdasági gi-vállalkozási tevékenys kenységű szervezet: azon szervezet, amelynek éves összes bevétele hatvan százal zalékát eléri vagy meghaladja a gazdasági gi-vállalkozási tevékenys kenységéből l származ rmazó éves összes bevétele;

15 Gazdasági gi-vállalkozási tevékenys kenység: a jövedelemj vedelem- és vagyonszerzésre sre irányul nyuló vagy azt eredményez nyező, üzletszerűen en végzett v gazdasági gi tevékenys kenység, ide nem értve az adomány (ajánd ndék) elfogadását, tovább bbá a bevétellel járó,, létesl tesítő okiratban meghatározott cél l szerinti, valamint a közhasznk zhasznú tevékenys kenységet.

16 Könyvvezetés, beszámol molás Közhasznú jogáll llású szervezet kizárólag kettős s könyvvitelt k vezethet. Civil szervezet esetében az üzleti év v azonos a naptári évvel. Az üzleti év v az év v közben k alakuló,, illetve megszűnő szervezetek esetében a megalakulás, illetve megszűnés évében tér t r el a naptári évtől. A mérleg m fordulónapja a megszűnést st kivéve ve december 31.

17 A kettős s könyvvitelt k vezető közhasznú szervezet kiegész szítő melléklet kletében be kell mutatni a támogatási program keretében végleges v jelleggel felhasznált lt összegeket támogatásonként. nt. Támogatási program alatt a központi, k az önkormányzati nyzati és/vagy nemzetközi zi forrásb sból, illetve más m s gazdálkod lkodótól l kapott, a tevékenys kenység fenntartását, t, fejlesztését t célzc lzó támogatást, adományt kell érteni. Külön n kell megadni a kiegész szítő mellékletben a támogatt mogatási program keretében kapott visszatérítend tendő (kötelezetts telezettségként kimutatott) támogatt mogatásra vonatkozó,, előbbiekben részletezett r adatokat.

18 A közhasznk zhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett v közhasznú tevékenys kenységeket, ezen tevékenys kenységek főf célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogáll llás megállap llapításához szüks kséges adatokat, mutatókat kat. A civil szervezet köteles k a jóváhagyj hagyásra jogosult testület által elfogadott beszámol molóját, valamint közhasznúsági melléklet kletét kötelező könyvvizsgálat esetén n a könyvvizsgk nyvvizsgálói i záradz radékot vagy a záradz radék megadásának elutasítását t is tartalmazó független könyvvizsgálói i jelentéssel együtt az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap h utolsó napjáig letétbe tbe helyezni és s közzk zzétenni, kötelezk telező könyvvizsgálat esetén n ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján n a könyvvizsgk nyvvizsgáló a beszámol molót t felülvizsg lvizsgálta. lta.

19 Ha a civil szervezet saját t honlappal rendelkezik, a közzk zzétételi teli kötelezettsk telezettség kiterjed a beszámol moló,, valamint közhasznúsági melléklet saját t honlapon történő elhelyezésére is. A civil szervezet a saját t honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét t legalább a közzétételt telt követk vető második üzleti évre vonatkozó adatok közzk zzétételéig biztosítja. tja.

20 Közhasznú jogáll llás Közhasznú szervezetté minősíthet thető a Magyarországon gon nyilvántart ntartásba vett létesítő okiratában megjelölt lt közfeladat teljesítésére irányul nyuló közhasznú tevékenys kenységet végző szervezet, amely a társadalom t és s az egyén n közös k szüks kségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforr forrásokkal rendelkezik, tovább bbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható. Megfelelő erőforr forrás s (alábbiak közül k l legalább egy teljesül): l): a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy b) a két k év v egybeszámított adózott eredménye (tárgy rgyévi eredménye) nem negatív, vagy c) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) a vezető tisztségvisel gviselők k juttatásainak figyelembevétele nélkn lkül eléri az összes ráfordr fordítás s (kiadás) egynegyedét.

21 Megfelelő társadalmi támogatottst mogatottság,, ha az előző két t lezárt üzleti éve vonatkozásában a következk vetkező feltételek telek közül k legalább egy teljesül: a) a személyi jövedelemadj vedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből l kiutalt összeg eléri az 54. szerinti bevétel nélkn lkül l számított összes bevétel kettő százal zalékát, vagy b) a közhasznk zhasznú tevékenys kenység érdekében felmerült lt költségek, ráfordr fordítások elérik az összes ráfordr fordítás felét t a két k év átlagában, vagy c) közhasznú tevékenys kenységének nek ellátását t tartósan (két év átlagában) legalább tíz tz közérdekk rdekű önkéntes ntes tevékenys kenységet végzv gző személy segíti a közérdekű önkéntes ntes tevékenys kenységről l szóló évi LXXXVIII. törvt rvénynek megfelelően. en.

22 A közhasznk zhasznú nyilvántart ntartásba vételre v irányul nyuló kérelmet előterjeszt terjesztő szervezetnek két t egymást követk vető lezárt üzleti évben meg kell felelnie az a követelmk vetelményeknek, amelyet a bíróság b g a nyilvántart ntartás és s a beszámol moló adatai alapján állapít t meg. Civil szervezettel állami, közigazgatk zigazgatási, költségvetési szerv közszolgáltatási szerződést st kizárólag akkor köthetk thet,, ha a civil szervezet közhasznú jogáll llású.

23 Különös s szabályok A közhasznk zhasznú szervezet létesl tesítő okiratának vagy ennek felhatalmazása alapján belső szabályzat lyzatának rendelkeznie kell a) olyan nyilvántart ntartás s vezetéséről, amelyből l a döntésre jogosult szerv döntd ntésének nek tartalma, időpontja és s hatálya, illetve a döntd ntést támogatt mogatók és s ellenzők k számar maránya (ha lehetséges, személye) megállap llapítható, b) a döntd ntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánoss nosságra hozatali módjm djáról, c) a közhasznk zhasznú szervezet működésével m kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés s rendjéről, valamint d) a közhasznk zhasznú szervezet működésének, m szolgáltat ltatása igénybev nybevétele módjm djának, beszámol molói i közlk zlésének nyilvánoss nosságáról.

24 Ha a közhasznk zhasznú szervezet éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot,, a vezető szervtől elkülönült lt felügyel gyelő szerv létrehozl trehozása akkor is kötelező,, ha ilyen kötelezettsk telezettség g más m s jogszabályn lynál fogva egyébk bként nem áll fenn. A közhasznk zhasznú szervezet a vezető tisztségvisel gviselőt, a támogatót, t, az önkéntest, ntest, valamint e személyek közeli hozzátartoz tartozóját a bárki b által megkötés nélkül l igénybe vehető szolgáltat ltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági gi jogviszony alapján n nyújtott, létesl tesítő okiratnak megfelelő juttatások kivétel telével cél l szerinti juttatásban nem részesítheti.

25 A befektetési tevékenys kenységet végzv gző közhasznú szervezetnek befektetési szabályzatot kell készk szítenie. A közhasznk zhasznú szervezet köteles k a beszámol moló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámol molóval azonos módon m köteles k letétbe tbe helyezni és s közzk zzétenni. A közhasznk zhasznú szervezet hatvan napon belül köteles kérni k a közhasznú jogáll llásának törlését, ha a közhasznk zhasznúvá minősítés feltételeinek teleinek nem felel meg.

26 Központi költsk ltségvetési forrás s terhére re törvt rvény eltérő rendelkezése hiány nyában civil szervezetnek működési támogatt mogatás csak akkor nyújthat jtható,, ha a Nemzeti Együttm ttműködési Alap biztosítja tja a költségvetési támogatt mogatás s forrását. Azon civil szervezet, amelynek letétbe tbe helyezett beszámol molója adatai alapján, a központi k költségvetésből l származ rmazó bevétele ide nem értve az 54. szerinti támogatt mogatásokat eléri vagy meghaladja az éves bevétel felét,, jelentős költségvetési támogatt mogatásban részesr szesülő szervezetnek minősül.

27 Az 53. rendelkezéseit nem kell alkalmazni az államháztartás s alrendszereiből l folyósított pénzeszköz z esetén, ha a) annak rendeltetése az állam vagy valamely közigazgatási szerv felelőss sségébe tartozó, jogszabályban meghatározott és s részletesen r szabályozott feladat, vagy a feladat egy részr szének ellátását t célozza, c vagy b) annak nyújt jtása normatív v alapon,, vagy a személyi jövedelemadj vedelemadó meghatározott részr szének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvt rvény szerint törtt rtént, vagy c) az az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohézi ziós s Alapból részben vagy egészben támogatott tevékenys kenység g fedezetét t jelenti.

28 A jelentős s költsk ltségvetési támogatásban részesr szesülő szervezet vezető tisztségvisel gviselője köteles k vagyonnyilatkozatot tenni a beszámol moló letétbe tbe helyezését követő kilencven napon belül, amelynek a Civil Informáci ciós Portálon való közzétételéről l a miniszter gondoskodik.

29 Civil Informáci ciós s Centrumok A civil informáci ciós s centrumok nyilvános nos pályp lyázat útján n kiválasztott civil szervezetek. Közreműködnek a civil szervezetek e törvény szerinti adminisztratív (elektronikus úton teljesítend tendő) ) kötelezettsk telezettségeik teljesítésében. Adatot szolgáltatnak ltatnak a Civil Informáci ciós s Portál számára. A civil informáci ciós s centrumok kötelesek k együttm ttműködni egymással és s a szakmai hálózatokkal.

30 Nemzeti Együttm ttműködési Alap A Nemzeti Együttm ttműködési Alap a civil önszerveződések sek működését, m a nemzeti összetartozást, st, valamint a közjk zjó kiteljesedését, t, illetve a civil szervezetek szakmai tevékenys kenységét támogató központi költsk ltségvetési előir irányzat. Az Alap terhére re csak visszatérítend tendő működési támogatás s nyújthat jtható azon közhasznk zhasznú jogáll llású civil szervezetnek, amely a pályp lyázat megjelenését megelőző utolsó lezárt üzleti évben beszámol molóval igazolható éves bevétele eléri vagy meghaladja a miniszter rendeletében meghatározott értéket.

31 A határon túli t civil szervezet csak Magyarországon gon nyilvántart ntartásba vett civil szervezettel együttesen lehet támogatt mogatás kedvezményezettje. A kollégiumnak a Tanács által meghatározott támogatási célok c alapján, a Tanács elnökének nek egyetért rtésével tárgyt rgyév február r 15-éig döntenie kell a pályp lyázatok kiírásáról (2012-ben március m 15). A Tanács elnökének nek egyetért rtése vagy a döntd ntés hiány nyában a pályp lyázat kiírásáról l a Tanács a kollégium javaslatának megérkez rkezésétől, vagy a döntés s hiány nyában a határid ridő eredmény elteltétől számított tizenöt t napon belül l köteles k döntenid

32 Az Alap rendelkezésére álló tárgyévi támogatt mogatási forrás a) hatvan százal zalékára az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti, a civil szervezetek működését m t célzc lzó (civil szervezetek által gyűjt jtött tt és elektronikusan bevallott adományok után n járój öt t százal zalékos normatív kiegész szítés, s, amelyet a civil szervezet működési m költsk ltségeinek fedezésére fordít t legfeljebb a keret tíz tz százal zalékáig, civil szervezet működésének m támogatása) b) harminc százal zalékára egységes ges elvek alapján n meghatározott támogatási döntd ntések útján n az (1) bekezdés c) j) pontja szerinti (civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és s határon túli t rendezvények nyek támogatt mogatása, civil érdek-képviseleti tevékenys kenység támogatása) c) tíz z százal zalékára pedig a miniszter által jóváhagyott j egyedi támogatt mogatási kérelmek alapján n az (1) bekezdés b) j) pontja szerinti költsk ltségvetési támogatásokra törtt rténhet kötelezettsk telezettségvállalás s (civil szervezet működésének támogatt mogatása, civil érdek-képviseleti tevékenys kenység támogatása) Az Alap rendelkezésére álló tárgyévi támogatt mogatási források legalább a) tíz z százal zalékára visszatérítend tendő támogatásra b) hetven százal zalékára vissza nem térítendt tendő támogatásra az (1) bekezdés s szerinti cél c l megjelölésével nyilvános nos pályp lyázatot kell kiírni. (4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatt mogatás magyarországi gi és határon túli t civil szervezet számára együttesen is nyújthat jtható (civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és s határon túli t rendezvények nyek támogatt mogatása)

33 Átmeneti rendelkezések január r 1. napját t követk vetően en csak olyan civil szervezet kaphat költsk ltségvetési támogatt mogatást ide nem értve az 54. szerinti támogatt mogatásokat aki letétbe tbe helyezte beszámol molóját. A törvt rvény hatálybal lybalépése előtt nyilvántart ntartásba vett közhasznú,, illetve kiemelkedően en közhasznk zhasznú jogáll llás esetében a számviteli beszámol molót t letétbe tbe helyezett szervezet május m 31. napjáig továbbra is igénybe veheti az e törvt rvény hatálybal lybalépése előtt megszerzett, valamint a jogszabályok által számára biztosított tott kedvezményeket, jogáll llása közhasznk zhasznú.. Az e törvt rvény hatálybal lybalépése előtt nyilvántart ntartásba vett közhasznk zhasznú, illetve kiemelkedően en közhasznk zhasznú jogáll llású szervezet az e törvény szerinti feltételeknek teleknek való megfelelése esetén május m 31. napjáig kezdeményezheti az e törvénynek megfelelő közhasznúsági nyilvántart ntartásba vételét. t.

34 A január r 1. napja előtt indított és folyamatban lévől közhasznúsági nyilvántart ntartásba vétel iránti eljárásokra a december 31. napján n hatályos szabályok irányad nyadóak ak azzal, hogy kiemelkedően en közhasznk zhasznú jogáll llás s nem állapítható meg, az eljárást úgy kell lefolytatni, hogy annak eredmények nyeként nt közhasznú jogáll llás s vehető nyilvántart ntartásba. Az e törvt rvény hatálybal lybalépését megelőző két üzleti év számviteli beszámol molója és s közhasznk zhasznúsági jelentése letétbe tbe helyezhető. A kezelői i feladatokat az NCA megszűnését követően en a Wekerle Sándor S Alapkezelő látja el.

35 Alapítv tvány Az alapítv tvány nyilvántart ntartására, ra, felügyelet gyeletére, törvt rvényességi ellenőrz rzésére, re, tovább bbá csőd-,, végelszv gelszámolási és felszámol molási eljárására, ra, megszüntet ntetésére az egyesülési si jogról, a közhasznk zhasznú jogáll llásról, valamint a civil szervezetek működéséről m és támogatásáról l szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az alapítv tványokra vonatkozó, ott meghatározott eltérésekkel.

36 Civil TársasT rsaság Természetes személyek társast rsaságot nem gazdasági gi érdekű közös s céljaik c előmozd mozdítására és s közössk sségi célú tevékenys kenységük összehangolására vagyoni hozzájárul rulás s nélkn lkül is létrehozhatnak l (civil társast rsaság). A civil társast rsaságra a polgári jogi társast rsaságra vonatkozó szabályokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a társast rsaságot a társast rsasági szerződésben sben ügyvitelre kijelölt lt tag kivétel telével bármely tag azonnali hatállyal indokolás s nélkn lkül felmondhatja, a tag halála, la, illetve felmondása esetén n a társast rsaság g pedig csak akkor szűnik meg, ha ezáltal a tagok száma egy főre f csökken.

37 Társasági adó Az adózás s előtti eredményt csökkenti: A közhasznk zhasznú szervezetnek, a közhasznk zhasznú szervezettel kötött k tt tartós s adományoz nyozási szerződés keretében, az egyesülési si jogról, a közhasznk zhasznú jogáll llásról, valamint a civil szervezetek működéséről és s támogatt mogatásáról l szóló törvény szerinti közhasznú tevékenys kenység g támogatt mogatására, vagy a Magyar Kármentő Alapnak, illetve a Nemzeti Kulturális lis Alapnak az adóé óévben visszafizetési si kötelezettsk telezettség g nélkn lkül l adott támogatás, juttatás, térítés t s nélkn lkül átadott eszköz z könyv k szerinti értékének, térítés t s nélkn lkül l nyújtott szolgáltat ltatás bekerülési értékének százal zaléka közhasznk zhasznú szervezet,, 50 százal zaléka a Magyar KármentK rmentő Alap és s a Nemzeti Kulturális lis Alap támogatása esetén, 2. további 20 százal zaléka tartós s adományoz nyozási szerződés esetén, de együttesen legfeljebb az adózás s előtti eredmény összege.

38 1996. évi CXXVI. törvt rvény A személyi jövedelemadj vedelemadó meghatározott részr szének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról E törvt rvény alkalmazásában kedvezményezett: Civil. tv. szerinti egyesület, amelyet a bíróság b g a magánszem nszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább két évvel, és s alapítv tvány, amelyet a bíróság b g a magánszem nszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább két k évvel, tovább bbá közhasznú alapítv tvány, egyesület és s közalapk zalapítvány, amelyet a bíróság b g a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtt legalább egy évvel vagy ez idő letelte előtt közhasznk zhasznú szervezetként jogerősen nyilvántart ntartásba vett, és s az alapszabálya, lya, illetőleg leg az alapító okirata szerint a rendelkező nyilatkozat(ok) évét megelőző év v első napja óta megszakítás s nélkn lkül Civil tv.- ben meghatározott közhasznú tevékenys kenységgel ténylegesen foglalkozik.

39 Nonprofit gazdasági gi társast rsaság A nonprofit gazdasági gi társast rsaság, szociális szövetkezet külön k n törvt rvényben meghatározottak szerint közhasznú jogáll llású lehet. A nonprofit gazdasági gi társast rsaság g az egyesülési si jogról, a közhasznk zhasznú jogáll llásról, valamint a civil szervezetek működéséről m és s támogatt mogatásáról l szóló törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 32. (2) (4) (4) bekezdést stől l eltérően en a létrejl trejöttét t követk vetően en is kezdeményezheti közhasznk zhasznú jogáll llásának megállap llapítását amelyet a cégbc gbíróság g a létesl tesítő okiratban tartalmi követelmk vetelményeinek elbírálását követően en köteles nyilvántart ntartásba venni, ha a) közszolgáltatási szerződést st kötött tt és b) a kérelmezk relmező magánokiratban vállalja v a Civil tv. szerinti közhasznk zhasznúsági feltételek telek teljesítését. t.

40 2011. évi CLVI. törvt rvény egyes adótörv rvények és s azzal összefüggő egyéb törvények módosm dosításáról A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következő bevételeket: a magánszemély által fizetett tagdíjra, hozzájárulásra, felajánlásra tekintettel a vállalkozási tevékenységet nem folytató egyesület, köztestület által a magánszemély részére nyújtott szolgáltatást, amennyiben azt a társadalmi szervezet, a köztestület az alapszabálya alapján, a cél szerinti tevékenységével összefüggésben, a rendeltetésszerű joggyakorlás keretében nyújtja;

41 Az Szja tv. 70. (2) bekezdése helyébe a következk vetkező rendelkezés s lép l és s a a következk vetkező (2a) bekezdéssel egész szül l ki: (2) Egyes meghatározott juttatásnak minősül l az adóé óévben reprezentáci ció és üzleti ajánd ndékok juttatása alapján meghatározott jövedelem j azzal, hogy a jövedelem j meghatároz rozásánál figyelmen kívül k l kell hagyni az e törvt rvény előírásai szerint adómentes juttatásokat. (2a) Ha a kifizető egyesület, köztestk ztestület, egyházi jogi személy, alapítv tvány (ideértve a közalapk zalapítványt is), a (2) bekezdést stől l eltérően en mentes az adó alól l az adóé óévben reprezentáci ció és s a minimálb lbér r 25 százal zalékának megfelelő egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajánd ndékok juttatása alapján n meghatározott jövedelem j azon része, r amely a közhasznú,, illetve cél c l szerinti tevékenys kenysége érdekében felmerült, lt, az adóé óévre vonatkozó beszámol molóban kimutatott összes ráfordr fordítás s 10 százal zalékát, de legfeljebb az adóé óévre elszámolt éves összes bevétele 10 százal zalékát t nem haladja meg.

42 Adómentes valamennyi helyi adó alól a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel az egyesület, az alapítv tvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestk ztestület, az önkéntes ntes kölcsönös s biztosító pénztár, a magánnyugd nnyugdíjpénztár és kizárólag a helyi iparűzési adó vonatkozásában a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági gi társaság. A (2) bekezdés s szerinti mentesség g abban az adóé óévben illeti meg az adóalanyt, alanyt, amelyet megelőző adóé óévben folytatott vállalkozási tevékenys kenységéből l származ rmazó jövedelme (nyeresége) után n sem bel-,, sem külfk lföldön n adófizet fizetési kötelezettsége nem keletkezett. Az építmény- és telekadóban a (2) bekezdés s szerinti mentesség az ott felsorolt adóalanyok alanyok számára csak az alapító okiratban, alapszabályban lyban meghatározott alaptevékenys kenység g kifejtésére szolgáló épület és s telek után n jár. j A feltételek telek meglétéről l az adóalany alany írásban köteles k nyilatkozni az adóhat hatóságnak.

43 2011. évi CLXXXI. törvt rvény a civil szervezetek bírósági b nyilvántart ntartásáról és s az ezzel összefüggő eljárási szabályokr lyokról Az e törvt rvényben szabályozott polgári nemperes eljárásokban a bíróság b g az Országos Bírósági B Hivatal (a továbbiakban: OBH) által működtetett, m a bíróságok, b valamint a felek és s az eljárásban részt r vevő egyéb személyek részr szére rendelkezésre álló, az interneten elérhet rhető országosan egységes ges számítástechnikai stechnikai rendszere (a továbbiakban: informatikai rendszer) használat latával, gépi g adatfeldolgozással jár j r el. A bíróság b g tartja nyilván - az egyesülési si jogról, a közhasznk zhasznú jogáll llásról, valamint a civil szervezetek működéséről m és s támogatt mogatásáról l szóló törvény (a továbbiakban: Ectv.) alapján n létrehozott l egyesületet - a Ptk. alapján n alapított alapítv tványt és s közalapk zalapítványt

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt Civil szervezetek gazdálkodása Civil szervezetek gazdálkodása Alapfogalmak Gazdálkodó tevékenység [Ectv. 2. 10.]: A civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére eredményt gyakorló gazdasági

Részletesebben

Új szabályok a civil szférában

Új szabályok a civil szférában Új szabályok a civil szférában Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya Új jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

Dr.Hosszú Károly ügyvéd. Összefoglaló az Új Civil Törvényről

Dr.Hosszú Károly ügyvéd. Összefoglaló az Új Civil Törvényről Összefoglaló az Új Civil Törvényről -Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Vonatkozó jogszabályok - Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Civil változások 2012. Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26.

Civil változások 2012. Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26. Civil változások 2012 Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26. 2011. évi CLXXV. Tv. fogalmak Közhasznúság fogalma: minden olyan tevékenység, amely közfeladat teljesítését

Részletesebben

Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése

Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése Alkalmazott jogszabályok A számvitelről szóló 2000. évi C törvény (Sztv) 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007.

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007. DÉRI MIKSA PROGRAM Pályázat az Eureka programban való magyar részvr szvétel támogatt mogatására DERI_EUREKA_07 Pá felhívás Budapest, 2007. A Nemzeti Kutatási és s Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-

Részletesebben

A civil szervezetek és jogi környezetük. Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya

A civil szervezetek és jogi környezetük. Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya A civil szervezetek és jogi környezetük Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya Jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

NONPROFIT? CIVIL? EGYÉB SZERVEZET?

NONPROFIT? CIVIL? EGYÉB SZERVEZET? NONPROFIT? CIVIL? EGYÉB SZERVEZET? Önkéntes céllal tevékenykedő szervezet egyszerre lehet: - Nonprofit - Civil - Egyéb Nonprofit szervezet: - 2007. júl. 1-től alapítható np. gazdasági társaság, - jelenleg

Részletesebben

CIVIL FÓRUM. Jogszabályok a civil szervezetek életében. Kötelezettségek a működés során. 2015.február 9. helyett, március 3.

CIVIL FÓRUM. Jogszabályok a civil szervezetek életében. Kötelezettségek a működés során. 2015.február 9. helyett, március 3. CIVIL FÓRUM Jogszabályok a civil szervezetek életében. Kötelezettségek a működés során. 2015.február 9. helyett, március 3. 2015.február 9. Pakod Mit jelent a közhasznúság a törvény szerint? Érdemese-e

Részletesebben

Egyesületekre vonatkozó adózási és jogi szabályok

Egyesületekre vonatkozó adózási és jogi szabályok Egyesületekre vonatkozó adózási és jogi szabályok Jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (Civil tv.)

Részletesebben

A bíróság a jelen végzés egy példányát megküldi a törvényességi ellenőrzést gyakorló Fővárosi Főügyészségnek. I N D O K O L Á S

A bíróság a jelen végzés egy példányát megküldi a törvényességi ellenőrzést gyakorló Fővárosi Főügyészségnek. I N D O K O L Á S V É G Z É S A Fővárosi Törvényszék a 01-01-0001286. sorszám alatt nyilvántartásba vett Children's International Sumer Villages Hungary Gyermek Alapítvány nyilvántartási ügyében az alapítóknak (kérelmezőknek)

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

2014. május 29-i rendes ülésére

2014. május 29-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség (mindhárom határozati javaslat) ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati közalapítványok

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

Székesfeh. számú rendelete

Székesfeh. számú rendelete Székesfeh kesfehérvár r Megyei Jogú Város Önkormányzat nyzat KözgyK zgyűlése a pénzbeli p és s természetben nyújtott szociális és s gyermekvédelmi ellátásokr sokról l szóló 5/2003.. (IV( IV.22.) számú

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Átalakuló civil világ. A 2012. évre vonatkozó, az új szabályok szerinti. beszámolót és közhasznúsági. mellékletet az elektronikus. bíróságnak.

Átalakuló civil világ. A 2012. évre vonatkozó, az új szabályok szerinti. beszámolót és közhasznúsági. mellékletet az elektronikus. bíróságnak. Átalakuló civil világ Tisztelt Ügyfelünk! Jelen hírlevelünkben, a civil szervezetek működési rendjének, a közhasznú jogállás megszerzés feltételeinek, a beszámolók elkészítésének és közzétételének módjának

Részletesebben

Az adózás rendjér szóló törvény változásai

Az adózás rendjér szóló törvény változásai Az adózás s rendjéről szóló törvény változásai 2011. A gyakorlatot segítő Képviseleti szabályok változások Képviselet a miniszter hatásk skörébe tartozó eljárásokban az Art. szerint. Képviselői i mentesülés

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

1 / 5 2012.01.19. 13:04

1 / 5 2012.01.19. 13:04 1 / 5 2012.01.19. 13:04 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről 2012.01.01 2012.01.01 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

Részletesebben

a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről

a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről 2014.03.28 5 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása,

Részletesebben

Közhasznúsági tudnivalók

Közhasznúsági tudnivalók United Way Kisalföld Alapítvány Civil Információs Centrum Közhasznúsági tudnivalók Közhasznúságról húsz percben című előadás anyaga Dr. Tóth Katalin Hatályos jogszabályok az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet kitöltési útmutató

Közhasznúsági melléklet kitöltési útmutató Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet Közhasznúsági melléklet kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés és telepítés... 3 Közhasznúsági melléklet... 4 Források,

Részletesebben

Egy mondat a. Kicsit bővebben b. . 2003. évi CXXIX. törvt a közbeszerzk. Igen bonyolult és s szerteágaz. gazó volta miatt, - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!!

Egy mondat a. Kicsit bővebben b. . 2003. évi CXXIX. törvt a közbeszerzk. Igen bonyolult és s szerteágaz. gazó volta miatt, - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!! 1 Egy mondat a közbeszerzésről Igen bonyolult és s szerteágaz gazó volta miatt, - 72 eljárási változat v lehetséges - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!! 2 Kicsit bővebben b. 2003. évi CXXIX. törvt rvény a közbeszerzk

Részletesebben

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda FIATALOK A KÖZÉLETBENK CIVIL ARÉNA AZ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVR SZVÉTEL FEJÉR MEGYÉBEN C. MŰHELYKONFERENCIAM 2009.SZEPTEMBER 25. Foglalkoztatási és s Szociális Hivatal Mobilitás s Országos Ifjúsági Szolgálat

Részletesebben

350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet. a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről

350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet. a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. (1) bekezdés b) pontjában,

Részletesebben

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség Gazdálkodási szabályzat Jóváhagyta az MFSZ Elnöksége E2/2017 számú határozatával TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 1 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 1 3.

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

A személyi jövedelemadj vedelemadó változásai Siklósin siné Antal Gyöngyi Nemzetgazdasági gi Minisztérium Jövedelem és s Forgalmi Adók k főosztf osztálya Tematika I. Évközi változv ltozások Az egyes gazdasági

Részletesebben

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK 2014. november Szentgyörgyi Magdolna Fontosabb hatályos jogszabályok 2011. ÉVI CLXXV TÖRVÉNY AZ EGYESÜLÉSI JOGRÓL, A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSRÓL, VALAMINT A CIVIL

Részletesebben

Adományok és támogatások. Dr. Bódi György

Adományok és támogatások. Dr. Bódi György Adományok és támogatások Dr. Bódi György Az adomány és a támogatás fogalmi különbözősége 2 A Civil tv. értelmező rendelkezései szerint 2. 1. adomány: a civil szervezetnek - létesítő okiratban rögzített

Részletesebben

A projektek pénzp menedzselése

A projektek pénzp menedzselése 1 A projektek pénzp nzügyi menedzselése A folyamat tevékenys kenységei 1. A támogatt mogatás s felhasználásához hoz kapcsolódó szabályok megismerése se 2. Pénzügyi elemzés és s tervezés 3. Finanszíroz

Részletesebben

A nem közhasznú civil szervezetek

A nem közhasznú civil szervezetek A nem közhasznú civil szervezetek Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény nem közhasznú szervezetek számára

Részletesebben

(2006, 2007) 2006. november 9. EGER. Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese

(2006, 2007) 2006. november 9. EGER. Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese Adó- és tb-változ ltozások (2006, 2007) IX. Pénztárkonferencia 2006. november 9. EGER Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese Bevezető Államháztartás s egyensúly lyát t javító intézked zkedések Konvergenciaprogram

Részletesebben

AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY ÉS AZ ADÓIGAZGATÁS KAPCSOLATA. Előadó: Dr. Ondi Sándor Nyíregyháza, 2012. október 5.

AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY ÉS AZ ADÓIGAZGATÁS KAPCSOLATA. Előadó: Dr. Ondi Sándor Nyíregyháza, 2012. október 5. AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY ÉS AZ ADÓIGAZGATÁS KAPCSOLATA Előadó: Dr. Ondi Sándor Nyíregyháza, 2012. október 5. Új jogszabályok: 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Régiós támogatás s feltételei: telei: A legalább 6 hónapja h foglalkoztatott munkavállal llaló munkaviszonyát működéssel összefüggő okból, rendes felm

Régiós támogatás s feltételei: telei: A legalább 6 hónapja h foglalkoztatott munkavállal llaló munkaviszonyát működéssel összefüggő okból, rendes felm Kösz szönt ntöm a konferencia résztvev sztvevőit! Észak-alföldi ldi Regionális Munkaügyi Központ K Kisvárdai Kirendeltsége Vargáné Maklári Zsuzsanna 2009.március 25 Munkahelymegőrz rzés s támogat mogatása:

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

A civil szervezetek előtt álló gyakorlati feladatok

A civil szervezetek előtt álló gyakorlati feladatok A civil szervezetek előtt álló gyakorlati feladatok Civil nap 2014. május 3. Schütt Margit Tartalom 1. Bevezető gondolatok 1.1. Civilség fogalma 1.2. Civil szféra helye, céljai (szabályozási és irányítási

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Csávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Lucz Zoltánn nné főosztályvezető Jövedelem és s forgalmi adók főosztály Személyi jövedelemadj vedelemadó Arányos, egykulcsos adó A személyi jövedelemadj vedelemadó mértéke valamennyi (összevont( adóalapba

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Statisztikai számjel: 14896680-8510-572-05 Cégbírósági bejegyzés száma: 05-09-018279 Cég adószáma: 14896680-1-05 Pénzügyi Tudást Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3580 Tiszaújváros

Részletesebben

reformprogram végrehajtv 2007.

reformprogram végrehajtv 2007. A szak- és s felnőttk ttképzést érintő reformprogram végrehajtv grehajtásához hoz szüks kséges törvények módosm dosításáról 2007. A FIATAL MUNKAVÁLLALÓK (15-24 ÉVES) FOGLALKOZTATÁSI RÁTÁI AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

BESZÁMOLÓ, KÖZHASZNÚSÁG, KÖZZÉTÉTEL!

BESZÁMOLÓ, KÖZHASZNÚSÁG, KÖZZÉTÉTEL! BESZÁMOLÓ, KÖZHASZNÚSÁG, KÖZZÉTÉTEL! Szentgyörgyi Magdolna 1 Szabályozás Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

Veszprémi Civil Információs Centrum. Jogszabályi keretek

Veszprémi Civil Információs Centrum. Jogszabályi keretek Veszprémi Civil Információs Centrum Jogszabályi keretek A Partnerség Erősítése ÁROP-1.1.14-2012-2012-0011 azonosítóhoz tartozó projekt társadalmi fenntarthatósági vállalásának teljesítéséhez kapcsolódóan

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing

legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing A webáruh ruházak működésével kapcsolatos legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing kérdések 2014. március m 19. Alapfogalmak Az informáci ciós önrendelkezési jogról és s az informáci ciószabadságról

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

grehajtása Projektek végrehajtv MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi az eszmének nek Goethe ellenőrz Output hatás Inputok A jogszerűség

grehajtása Projektek végrehajtv MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi az eszmének nek Goethe ellenőrz Output hatás Inputok A jogszerűség 1 Projektek végrehajtv grehajtása MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi diája az eszmének nek Goethe 2 Az ellenőrz rzés, monitoring és értékelés s kapcsolata Inputok Output Eredmény/ hatás Viszonyítás

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

LLALKOZÁS LLALKOZÓ? MILYEN TEVÉKENYS NEM vonatkozik a tv? KENYSÉG KI LEHET EVÁLLALKOZ. kenység: rendszeresen. mellett folytatva. grehajtói kenységre.

LLALKOZÁS LLALKOZÓ? MILYEN TEVÉKENYS NEM vonatkozik a tv? KENYSÉG KI LEHET EVÁLLALKOZ. kenység: rendszeresen. mellett folytatva. grehajtói kenységre. EGYÉNI VÁLLALKOZV LLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozv llalkozóról és s az egyéni cégrc gről 2009. évi CXV. törvt rvény 1 2 MILYEN TEVÉKENYS KENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv?

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Pénzügyi beszámoló 2013

Pénzügyi beszámoló 2013 Adószám: 18336999-1-43 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Bejegyzési szám: 14.Pk.60.384/2012/3. Nyilvántartási szám: 11.662. 1119 Budapest, Fehérvári út 109. III/11. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási

Részletesebben

A civil törvény végrehajtásának és a Nemzeti Együttműködési Alap működési tapasztalatai

A civil törvény végrehajtásának és a Nemzeti Együttműködési Alap működési tapasztalatai A civil törvény végrehajtásának és a Nemzeti Együttműködési Alap működési tapasztalatai Emberi Erőforrások Minisztériuma Civil Kapcsolatok Főosztálya Jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési

Részletesebben

52 522 05 0010 52 01 Létesítményi energetikus Energetikus 52 522 05 0010 52 02 Megújuló energiaforrás Energetikus.

52 522 05 0010 52 01 Létesítményi energetikus Energetikus 52 522 05 0010 52 02 Megújuló energiaforrás Energetikus. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az adó célja Az adóbevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek a kiegészítése, működési feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása.

Az adó célja Az adóbevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek a kiegészítése, működési feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVSELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (Xll.1.) RENDELETE az iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 25/2009.(XII.22.), 1/2011.(II.03.) rendelettel) Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete/

Részletesebben

Társasági szerződés módosítása

Társasági szerződés módosítása Társasági szerződés módosítása A kiemelten közhasznú Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Gazdasági Társaság (1082 Budapest, Üllői út 82.), a taggyűlés.. sz. határozata értelmében, a gazdasági

Részletesebben

Tisztelt BODÓ SÁNDOR!

Tisztelt BODÓ SÁNDOR! ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELEKTRONIKUS ELJÁRÁSOK FŐOSZTÁLYA ORSZÁGOS NYILVÁNTARTÁSI ÉS ÜGYFÉLKAPCSOLATI OSZTÁLY ORSZÁGOS NYILVÁNTARTÁSI IRODA 1055 Budapest, Szalay utca 16. 1363 Bp. Pf. 24. t. 06 1 354

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: Tárgyév: 11 Tatabányai Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.27 12:37:03 Szervezet neve: TATABÁNYAI

Részletesebben

Tervezet, nem tekinthető a Minisztérium vagy a Kormány álláspontjának.

Tervezet, nem tekinthető a Minisztérium vagy a Kormány álláspontjának. 1 A jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 20 Zalaegerszegi Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.31 17:42:40 Szervezet székhelye: Irányítószám: 8 9 0 0 Település: Zalaegerszeg Közterület neve: Gébárti Közterület jellege: utca Házszám:

Részletesebben

This version of Total Excel Converter is unregistered.

This version of Total Excel Converter is unregistered. adatlap cegiranytu.hu cegiranytu.hu cegiranytu.hu cegiranytu.hu cegiranytu.hu cegi Kattints az elérni kívánt oldal linkjére! Egyéb szervezet egyszerűsített beszámolójának mérlege >>> Egyéb szervezet egyszerűsített

Részletesebben

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi Jogszabályi hátth ttér Munkaügy a kivitelezésben A Munka TörvT rvénykönyvéről l szóló 1992. évi XXII. törvt rvény (Mt.) 2010. évi LXXV. törvt rvény az egyszerűsített foglalkoztatásr sról 16/2010. (V.13.)

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Adószám: 19011637-2-43 Bírósági bejegyzési szám: 596/1989. 2013. évi Közhasznúsági jelentése 2014. május 8. Dalotti Tibor elnök 1. Számviteli beszámoló: A 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Hatályos: 2014. november 3.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 10 Egri Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.12 12:35:55 Szervezet székhelye: Irányítószám: 3 3 0 0 Település: Eger Közterület neve: Bajcsy Zsilinszky Közterület jellege: utca Házszám: 9 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 i Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.29 15:31:02 Szervezet neve: Bihari Állami Gondozottak Egyesülete Szervezet székhelye: 4 0 3 3 Település: Házszám: 11/A Lépcsőház: Emelet: Ajtó: Bejegyző

Részletesebben

(EVA) 2002. évi XLIII. tv.

(EVA) 2002. évi XLIII. tv. Egyszerűsített vállalkozv llalkozói i adó (EVA) 2002. évi XLIII. tv. Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 Jellemzői 2003. évtől új j adónem; Keverék k törvt rvény több törvt rvényt vált v ki (Szja( átalányadót,

Részletesebben

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása Jelen tervezet közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során a tervezet koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért a tervezet jelen formájában nem

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: Tárgyév: 04 Gyulai Törvényszék 2 0 1 5 2016.07.06 12:13:00 Szervezet neve: Boróka

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.07.06 16:59:22 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 5 5 Település: Budapest Közterület neve: Falk Miksa Közterület jellege: utca Házszám: 19.

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.28 13:44:28 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 1 7 2 Település: Budapest Közterület neve: XIII. Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet

63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet 63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet a telekadóról * Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: A Képviselő-testület) a helyi adókról szló 1990. évi C. Törvény 1. és 6. -a alapján

Részletesebben

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege.

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint Székhely: 1122

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 10 Egri Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.28 15:29:31 Szervezet székhelye: Irányítószám: 3 3 0 0 Település: Eger Közterület neve: Bajcsy Zsilinszky Közterület jellege: utca Házszám: 9 Lépcsőház:

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról egységes szerkezetben a 31/2004. (XII.14.) sz. a 29/2005. (XII.12.) és a 19/2007. (XII.17.) 16/2010. (XII.17.)

Részletesebben

SZÁNTÓ ÉS TÁRSA. Önkormányzati támogatás

SZÁNTÓ ÉS TÁRSA. Önkormányzati támogatás Önkormányzati támogatási rendszer a./ Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikk szabályozza - a belső piaccal összeegyeztethetetlen, a - a belső piaccal összeegyeztethető,

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2016.03.24 17:43:50 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 6 3 Település: Budapest Közterület neve: Szív Közterület jellege: utca Házszám: 44. Lépcsőház:

Részletesebben

A Felügyel tapasztalatainak összefoglalásasa

A Felügyel tapasztalatainak összefoglalásasa A Felügyel gyelőségellenőrzési tapasztalatainak összefoglalásasa Pados RóbertR Hulladékgazd kgazdálkodási osztályvezet lyvezető Szombathely, 2015. február r 12. Célkit lkitűzéseink A Felügyel gyelőség

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.31 13:08:43 Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Szervezet székhelye: Irányítószám: 4 0 2 5 Település:

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: Beküldő adatai 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Viselt név: Előtag Farkas Családi név Első utónév További utónevek Józsefné Születési név: Anyja

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 15 Nyíregyházi Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.23 21:54:47 Szervezet székhelye: Irányítószám: 4 4 0 0 Település: NYÍREGYHÁZA Közterület neve: UNGVÁR Közterület jellege: sétány Házszám:

Részletesebben

Projektek szakmai végrehajtása Szűts LászlL szló VÁTI Kht. 1 Szakmai megvalósítás s alapvető dokumentuma Támogatási szerződés Szakmai és s pénzp nzügyi végrehajtv grehajtásra vonatkozó előírásokat tartalmaz

Részletesebben

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26.

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. A ltségvetési törvt rvény, az Áht. és s az Ávr. változásai dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. Az előad adás s vázlatav BEVEZETŐ Magyarország g Alaptörv rvénye az államháztartásról l szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 20 Zalaegerszegi Törvényszék 2 0 1 5 2016.06.07 17:54:48 Szervezet székhelye: Irányítószám: 8 8 0 0 Település: Nagykanizsa Közterület neve: SUGÁR Közterület jellege: út Házszám: 18

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.27 13:35:43 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 3 5 Település: Budapest Közterület neve: Kerekes Közterület jellege: utca Házszám: 12-20.

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 17 Szekszárdi Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.25 14:22:39 Szervezet székhelye: Irányítószám: 7 1 0 0 Település: Szekszárd Közterület neve: Béla király Közterület jellege: tér Házszám:

Részletesebben