2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: ) és

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és"

Átírás

1 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: ) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre, valamint a közhasznú szervezetekre, illetve az egyesülési si jog alapján n létrejl trejött tt egyéb szervezetekre terjed ki.

2 Értelmező rendelkezések Civil szervezet: a civil társast rsaság, illetve a Magyarországon gon nyilvántart ntartásba vett egyesület a párt p kivétel telével,, valamint az alapítv tvány. Civil szervezet alatt az e törvény II VI. és s VIII X. fejezetében a civil társast rsaságot, tovább bbá a VII X. fejezetében a kölcsk lcsönös s biztosító egyesületet és s a szakszervezetet nem kell érteni

3 Költségvetési támogatt mogatás: az államháztartás alrendszerei terhére re nyújtott pénzbeli p vagy nem pénzbeli juttatás, amelyet a támogatt mogató nem elsősorban sorban ellenszolgáltat ltatás s ellenében, de konkrét t program megvalósítása sa vagy meghatározott időszakban a támogatott t szervezet működtetm dtetése érdekében nyújt. Közszolgáltatási szerződés: s: valamely közfeladat vagy annak egy része r ellátására a szerv nevében törtt rténő ellátására kötött k tt írásbeli szerződés. s. Nem minősül l közszolgk zszolgáltatási szerződésnek snek azon közszolgk zszolgáltatással kapcsolatban kötött k tt szerződés, s, amelynek nyújt jtása jogszabályban meghatározott feltételeken teleken alapuló engedélyhez van kötve; k

4 Feladatfinanszíroz rozást szolgáló költségvetési támogatás: valamely közfeladat k államháztartáson kívüli k szervezet által törtt rténő ellátását, t, valamint e feladat ellátásához közvetlenk zvetlenül l kapcsolódó,, arányos működési m költségeket finanszíroz rozó költségvetési támogatt mogatás; Közhasznú tevékenys kenység: minden olyan tevékenys kenység, amely a létesl tesítő okiratban megjelölt lt közfeladat k teljesítését t közvetlenk zvetlenül l vagy közvetve k szolgálja, lja, ezzel hozzájárulva a társadalom t és s az egyén n közös k szüks kségleteinek kielégítéséhez; Közcélú tevékenys kenység: személyek csoportja által, valamely a csoportnál l tágabb t közössk sség érdekében más, e közössk sségbe nem tartozó személyek érdekeinek sérelme nélkn lkül végzett tevékenys kenység.

5 Hatókör: civil szervezet működésének m földrajzi kiterjedése, amely lehet: a) helyi: a működés m s területe a székhely (illetve telephelyek) településére vagy annak egy részr szére korlátoz tozódik; b) területi: a működés m s kiterjedése a helyi kiterjedést meghaladja, de nem éri el az országos szint követelmk vetelményeit; c) országos: a civil szervezet legalább hét h megyében tartós s tevékenys kenységet végez; v d) nemzetközi: zi: a civil szervezet több t országban fejti ki tevékenys kenységét.

6 Közvetlen politikai tevékenys kenység Párt érdekében végzett v politikai tevékenys kenység, az országgy ggyűlési képviselk pviselői i választv lasztáson son törtt rténő jelölt ltállítás, a megyei, fővárosi f önkormányzat nyzat képviselő-testületébe törtt rténő jelölt ltállítás, az Európai Parlament tagjának törtt rténő jelölés, a megyei jogú város képviselk pviselő testületébe történő jelölt ltállítás, valamint a polgármester jelölése; nem minősül l közvetlen k politikai tevékenys kenységnek a külön k n törvt rvényben meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi önkormányzati nyzati képviselk pviselői i választv lasztáson son történő jelölt ltállítás s valamint a polgármester jelölése.

7 Egyesület Az egyesület az egyesülési si jog alapján létrehozott szervezet, amelynek különös k formáira: a szövets vetségre, a pártra, p a szakszervezetre, tovább bbá a külön k n törvt rvény hatálya alá tartozó tevékenys kenységet végzv gző egyesületekre törvt rvény az egyesületre vonatkozó rendelkezésekt sektől l eltérő szabályokat állapíthat meg. A különös k formában működőm egyesület elnevezésének nek tartalmaznia kell a különös k forma megnevezését.

8 Az egyesület szövets vetség, ha tagjai között k legalább két k t jogi személy vagy jogi személyis lyiséggel nem rendelkező szervezet van. Az egyesület alapításához az szüks kséges, hogy legalább 10 alapító tag az egyesület megalakítását t kimondja, az egyesület alapszabály lyát t elfogadja, ügyintéző és képviseleti szerveit megválassza és Magyarországon gon székhellyel rendelkezik.

9 Civil szervezetek felszámolása A Cstv (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak helyett a bíróság b g a civil szervezet fizetésk sképtelenségét t akkor állapítja meg, ha a civil szervezet szerződésen sen alapuló nem vitatott vagy elismert tartozását a teljesítési si idő lejárt rtát t követk vető hatvan napon belül sem egyenlítette ki vagy nem vitatta, és s az ezt követk vető hitelezői írásbeli fizetési felszólítására sem teljesítette. tette. Fizetésk sképtelenség g nem állapítható meg, ha a civil szervezet nem vitatott vagy elismert tartozását t meghaladóan an állami vagy önkormányzati nyzati szerv felé nem vitatott vagy elismert követelése áll fenn költségvetési támogatt mogatási jogviszony keretében.

10 Az egyesület alapszabálya lya vagy törvt rvény eltérő rendelkezése hiány nyában a megszűnt egyesületnek a hitelezői i igények kielégítése után n megmaradt vagyona a civil szervezetek támogatt mogatására való felhasználás s céljc ljából l a Nemzeti Együttm ttműködési Alapot illeti meg. A vagyon felhasználásának nak módjm dját t a Civil Informáci ciós s Portálon nyilvánoss nosságra kell hozni. A csőd- vagy felszámol molási eljárás elrendelésekor a civil szervezet köteles k haladéktalanul elkülöníteni az eljárás dologi és s személyi ráfordr fordításait fedező összeget. A civil szervezet végelszv gelszámolására irányul nyuló kérelmet a végelszv gelszámoló által aláí áírt papír r alapú,, illetve a civil szervezetek bírósági b nyilvántart ntartásáról és s az ezzel összefüggő eljárási szabályokr lyokról l szóló törvényben elektronikus útra kötelezett k civil szervezetek esetén elektronikus nyomtatványon nyon kell előterjeszteni. A végelszámolással összefüggő nemperes eljárásokban a civil szervezet székhelye szerinti törvt rvényszék k jár j r el.

11 Törvényességi ellenőrz rzés A civil szervezet működése felett az ügyészség az e törvényben, valamint a Ptk.-ban meghatározott eltérésekkel az ügyészségről szóló törvény rendelkezései szerint törvényességi ellenőrzést gyakorol. A törvényességi ellenőrzés nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye. A bíróság az ügyész keresete alapján n megállap llapítja az egyesület megszűnését, ha az legalább egy éve nem működik, m vagy tagjainak száma a Ptk. 61. (3) bekezdésében ben meghatározott legkisebb létszl tszám m alá csökken. Az ügyész a civil szervezet szervének törvt rvénysértő határozat rozatának megsemmisítésére a (3) bekezdés a) pontja szerinti keresetlevelet a határozat meghozatalától l számított egy éven belül l nyújthatja be.

12 Civil szervezetek nyilvántart ntartása (1) A civil szervezetet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvény rendelkezései szerint eljárva a törvényszék veszi nyilvántartásba. (2) Ha a civil szervezet elektronikus úton benyújtott, nyilvántartásba vétele iránti kérelméhez külön jogszabály szerinti létesítő okirat minta alapján készült létesítő okiratot csatolnak, a bíróság a kérelmet az érkezését követő tizenöt napon belül elbírálja. (3) A civil szervezet nyilvántartásban szereplő adatai országosan egységes, elektronikus, bárki számára ingyenesen hozzáférhető közhiteles nyilvántartásban elérhetők.

13 Civil Informáci ciós s Portál A társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter (továbbiakban: miniszter) a civil szervezetekkel kapcsolatos nyilvános, közérdekből nyilvános információk gyűjtése, rendszerezése és közzététele, illetve ezzel összefüggésben a kérelemre történő adatszolgáltatás biztosítása céljából akadálymentes honlapot működtet (továbbiakban: Civil Információs Portál). A közhiteles nyilvántartást működtető szerv biztosítja annak lehetőségét, hogy a közhiteles nyilvántartás adatai közötti keresést a Civil Információs Portálon keresztül is lehessen kezdeményezni, továbbá a keresési eredmény adatait megjeleníteni. A civil szervezet nyilvántartásba bejegyzett adatai ideértve a törölt adatokat is nyilvánosak. Az egyesület alakuló ülésének jelenléti íve, valamint az egyesület tagnyilvántartása nem nyilvános.

14 Civil szervezet gazdálkod lkodása A civil szervezet a létesl tesítő okiratban meghatározott cél c szerinti tevékenys kenységet (a továbbiakban: alapcél szerinti tevékenys kenység) közhasznú szervezet esetében, ideértve a közhasznú tevékenys kenységet is folytathat és célja megvalósítása sa gazdasági gi feltételeinek teleinek biztosítása sa érdekében gazdasági givállalkozási tevékenys kenységet is végezhet, v amennyiben ez az alapcél l szerinti tevékenys kenységét t nem veszélyezteti. Elsődlegesen gazdasági gi-vállalkozási tevékenys kenységű szervezet: azon szervezet, amelynek éves összes bevétele hatvan százal zalékát eléri vagy meghaladja a gazdasági gi-vállalkozási tevékenys kenységéből l származ rmazó éves összes bevétele;

15 Gazdasági gi-vállalkozási tevékenys kenység: a jövedelemj vedelem- és vagyonszerzésre sre irányul nyuló vagy azt eredményez nyező, üzletszerűen en végzett v gazdasági gi tevékenys kenység, ide nem értve az adomány (ajánd ndék) elfogadását, tovább bbá a bevétellel járó,, létesl tesítő okiratban meghatározott cél l szerinti, valamint a közhasznk zhasznú tevékenys kenységet.

16 Könyvvezetés, beszámol molás Közhasznú jogáll llású szervezet kizárólag kettős s könyvvitelt k vezethet. Civil szervezet esetében az üzleti év v azonos a naptári évvel. Az üzleti év v az év v közben k alakuló,, illetve megszűnő szervezetek esetében a megalakulás, illetve megszűnés évében tér t r el a naptári évtől. A mérleg m fordulónapja a megszűnést st kivéve ve december 31.

17 A kettős s könyvvitelt k vezető közhasznú szervezet kiegész szítő melléklet kletében be kell mutatni a támogatási program keretében végleges v jelleggel felhasznált lt összegeket támogatásonként. nt. Támogatási program alatt a központi, k az önkormányzati nyzati és/vagy nemzetközi zi forrásb sból, illetve más m s gazdálkod lkodótól l kapott, a tevékenys kenység fenntartását, t, fejlesztését t célzc lzó támogatást, adományt kell érteni. Külön n kell megadni a kiegész szítő mellékletben a támogatt mogatási program keretében kapott visszatérítend tendő (kötelezetts telezettségként kimutatott) támogatt mogatásra vonatkozó,, előbbiekben részletezett r adatokat.

18 A közhasznk zhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett v közhasznú tevékenys kenységeket, ezen tevékenys kenységek főf célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogáll llás megállap llapításához szüks kséges adatokat, mutatókat kat. A civil szervezet köteles k a jóváhagyj hagyásra jogosult testület által elfogadott beszámol molóját, valamint közhasznúsági melléklet kletét kötelező könyvvizsgálat esetén n a könyvvizsgk nyvvizsgálói i záradz radékot vagy a záradz radék megadásának elutasítását t is tartalmazó független könyvvizsgálói i jelentéssel együtt az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap h utolsó napjáig letétbe tbe helyezni és s közzk zzétenni, kötelezk telező könyvvizsgálat esetén n ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján n a könyvvizsgk nyvvizsgáló a beszámol molót t felülvizsg lvizsgálta. lta.

19 Ha a civil szervezet saját t honlappal rendelkezik, a közzk zzétételi teli kötelezettsk telezettség kiterjed a beszámol moló,, valamint közhasznúsági melléklet saját t honlapon történő elhelyezésére is. A civil szervezet a saját t honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét t legalább a közzétételt telt követk vető második üzleti évre vonatkozó adatok közzk zzétételéig biztosítja. tja.

20 Közhasznú jogáll llás Közhasznú szervezetté minősíthet thető a Magyarországon gon nyilvántart ntartásba vett létesítő okiratában megjelölt lt közfeladat teljesítésére irányul nyuló közhasznú tevékenys kenységet végző szervezet, amely a társadalom t és s az egyén n közös k szüks kségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforr forrásokkal rendelkezik, tovább bbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható. Megfelelő erőforr forrás s (alábbiak közül k l legalább egy teljesül): l): a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy b) a két k év v egybeszámított adózott eredménye (tárgy rgyévi eredménye) nem negatív, vagy c) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) a vezető tisztségvisel gviselők k juttatásainak figyelembevétele nélkn lkül eléri az összes ráfordr fordítás s (kiadás) egynegyedét.

21 Megfelelő társadalmi támogatottst mogatottság,, ha az előző két t lezárt üzleti éve vonatkozásában a következk vetkező feltételek telek közül k legalább egy teljesül: a) a személyi jövedelemadj vedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből l kiutalt összeg eléri az 54. szerinti bevétel nélkn lkül l számított összes bevétel kettő százal zalékát, vagy b) a közhasznk zhasznú tevékenys kenység érdekében felmerült lt költségek, ráfordr fordítások elérik az összes ráfordr fordítás felét t a két k év átlagában, vagy c) közhasznú tevékenys kenységének nek ellátását t tartósan (két év átlagában) legalább tíz tz közérdekk rdekű önkéntes ntes tevékenys kenységet végzv gző személy segíti a közérdekű önkéntes ntes tevékenys kenységről l szóló évi LXXXVIII. törvt rvénynek megfelelően. en.

22 A közhasznk zhasznú nyilvántart ntartásba vételre v irányul nyuló kérelmet előterjeszt terjesztő szervezetnek két t egymást követk vető lezárt üzleti évben meg kell felelnie az a követelmk vetelményeknek, amelyet a bíróság b g a nyilvántart ntartás és s a beszámol moló adatai alapján állapít t meg. Civil szervezettel állami, közigazgatk zigazgatási, költségvetési szerv közszolgáltatási szerződést st kizárólag akkor köthetk thet,, ha a civil szervezet közhasznú jogáll llású.

23 Különös s szabályok A közhasznk zhasznú szervezet létesl tesítő okiratának vagy ennek felhatalmazása alapján belső szabályzat lyzatának rendelkeznie kell a) olyan nyilvántart ntartás s vezetéséről, amelyből l a döntésre jogosult szerv döntd ntésének nek tartalma, időpontja és s hatálya, illetve a döntd ntést támogatt mogatók és s ellenzők k számar maránya (ha lehetséges, személye) megállap llapítható, b) a döntd ntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánoss nosságra hozatali módjm djáról, c) a közhasznk zhasznú szervezet működésével m kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés s rendjéről, valamint d) a közhasznk zhasznú szervezet működésének, m szolgáltat ltatása igénybev nybevétele módjm djának, beszámol molói i közlk zlésének nyilvánoss nosságáról.

24 Ha a közhasznk zhasznú szervezet éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot,, a vezető szervtől elkülönült lt felügyel gyelő szerv létrehozl trehozása akkor is kötelező,, ha ilyen kötelezettsk telezettség g más m s jogszabályn lynál fogva egyébk bként nem áll fenn. A közhasznk zhasznú szervezet a vezető tisztségvisel gviselőt, a támogatót, t, az önkéntest, ntest, valamint e személyek közeli hozzátartoz tartozóját a bárki b által megkötés nélkül l igénybe vehető szolgáltat ltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági gi jogviszony alapján n nyújtott, létesl tesítő okiratnak megfelelő juttatások kivétel telével cél l szerinti juttatásban nem részesítheti.

25 A befektetési tevékenys kenységet végzv gző közhasznú szervezetnek befektetési szabályzatot kell készk szítenie. A közhasznk zhasznú szervezet köteles k a beszámol moló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámol molóval azonos módon m köteles k letétbe tbe helyezni és s közzk zzétenni. A közhasznk zhasznú szervezet hatvan napon belül köteles kérni k a közhasznú jogáll llásának törlését, ha a közhasznk zhasznúvá minősítés feltételeinek teleinek nem felel meg.

26 Központi költsk ltségvetési forrás s terhére re törvt rvény eltérő rendelkezése hiány nyában civil szervezetnek működési támogatt mogatás csak akkor nyújthat jtható,, ha a Nemzeti Együttm ttműködési Alap biztosítja tja a költségvetési támogatt mogatás s forrását. Azon civil szervezet, amelynek letétbe tbe helyezett beszámol molója adatai alapján, a központi k költségvetésből l származ rmazó bevétele ide nem értve az 54. szerinti támogatt mogatásokat eléri vagy meghaladja az éves bevétel felét,, jelentős költségvetési támogatt mogatásban részesr szesülő szervezetnek minősül.

27 Az 53. rendelkezéseit nem kell alkalmazni az államháztartás s alrendszereiből l folyósított pénzeszköz z esetén, ha a) annak rendeltetése az állam vagy valamely közigazgatási szerv felelőss sségébe tartozó, jogszabályban meghatározott és s részletesen r szabályozott feladat, vagy a feladat egy részr szének ellátását t célozza, c vagy b) annak nyújt jtása normatív v alapon,, vagy a személyi jövedelemadj vedelemadó meghatározott részr szének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvt rvény szerint törtt rtént, vagy c) az az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohézi ziós s Alapból részben vagy egészben támogatott tevékenys kenység g fedezetét t jelenti.

28 A jelentős s költsk ltségvetési támogatásban részesr szesülő szervezet vezető tisztségvisel gviselője köteles k vagyonnyilatkozatot tenni a beszámol moló letétbe tbe helyezését követő kilencven napon belül, amelynek a Civil Informáci ciós Portálon való közzétételéről l a miniszter gondoskodik.

29 Civil Informáci ciós s Centrumok A civil informáci ciós s centrumok nyilvános nos pályp lyázat útján n kiválasztott civil szervezetek. Közreműködnek a civil szervezetek e törvény szerinti adminisztratív (elektronikus úton teljesítend tendő) ) kötelezettsk telezettségeik teljesítésében. Adatot szolgáltatnak ltatnak a Civil Informáci ciós s Portál számára. A civil informáci ciós s centrumok kötelesek k együttm ttműködni egymással és s a szakmai hálózatokkal.

30 Nemzeti Együttm ttműködési Alap A Nemzeti Együttm ttműködési Alap a civil önszerveződések sek működését, m a nemzeti összetartozást, st, valamint a közjk zjó kiteljesedését, t, illetve a civil szervezetek szakmai tevékenys kenységét támogató központi költsk ltségvetési előir irányzat. Az Alap terhére re csak visszatérítend tendő működési támogatás s nyújthat jtható azon közhasznk zhasznú jogáll llású civil szervezetnek, amely a pályp lyázat megjelenését megelőző utolsó lezárt üzleti évben beszámol molóval igazolható éves bevétele eléri vagy meghaladja a miniszter rendeletében meghatározott értéket.

31 A határon túli t civil szervezet csak Magyarországon gon nyilvántart ntartásba vett civil szervezettel együttesen lehet támogatt mogatás kedvezményezettje. A kollégiumnak a Tanács által meghatározott támogatási célok c alapján, a Tanács elnökének nek egyetért rtésével tárgyt rgyév február r 15-éig döntenie kell a pályp lyázatok kiírásáról (2012-ben március m 15). A Tanács elnökének nek egyetért rtése vagy a döntd ntés hiány nyában a pályp lyázat kiírásáról l a Tanács a kollégium javaslatának megérkez rkezésétől, vagy a döntés s hiány nyában a határid ridő eredmény elteltétől számított tizenöt t napon belül l köteles k döntenid

32 Az Alap rendelkezésére álló tárgyévi támogatt mogatási forrás a) hatvan százal zalékára az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti, a civil szervezetek működését m t célzc lzó (civil szervezetek által gyűjt jtött tt és elektronikusan bevallott adományok után n járój öt t százal zalékos normatív kiegész szítés, s, amelyet a civil szervezet működési m költsk ltségeinek fedezésére fordít t legfeljebb a keret tíz tz százal zalékáig, civil szervezet működésének m támogatása) b) harminc százal zalékára egységes ges elvek alapján n meghatározott támogatási döntd ntések útján n az (1) bekezdés c) j) pontja szerinti (civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és s határon túli t rendezvények nyek támogatt mogatása, civil érdek-képviseleti tevékenys kenység támogatása) c) tíz z százal zalékára pedig a miniszter által jóváhagyott j egyedi támogatt mogatási kérelmek alapján n az (1) bekezdés b) j) pontja szerinti költsk ltségvetési támogatásokra törtt rténhet kötelezettsk telezettségvállalás s (civil szervezet működésének támogatt mogatása, civil érdek-képviseleti tevékenys kenység támogatása) Az Alap rendelkezésére álló tárgyévi támogatt mogatási források legalább a) tíz z százal zalékára visszatérítend tendő támogatásra b) hetven százal zalékára vissza nem térítendt tendő támogatásra az (1) bekezdés s szerinti cél c l megjelölésével nyilvános nos pályp lyázatot kell kiírni. (4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatt mogatás magyarországi gi és határon túli t civil szervezet számára együttesen is nyújthat jtható (civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és s határon túli t rendezvények nyek támogatt mogatása)

33 Átmeneti rendelkezések január r 1. napját t követk vetően en csak olyan civil szervezet kaphat költsk ltségvetési támogatt mogatást ide nem értve az 54. szerinti támogatt mogatásokat aki letétbe tbe helyezte beszámol molóját. A törvt rvény hatálybal lybalépése előtt nyilvántart ntartásba vett közhasznú,, illetve kiemelkedően en közhasznk zhasznú jogáll llás esetében a számviteli beszámol molót t letétbe tbe helyezett szervezet május m 31. napjáig továbbra is igénybe veheti az e törvt rvény hatálybal lybalépése előtt megszerzett, valamint a jogszabályok által számára biztosított tott kedvezményeket, jogáll llása közhasznk zhasznú.. Az e törvt rvény hatálybal lybalépése előtt nyilvántart ntartásba vett közhasznk zhasznú, illetve kiemelkedően en közhasznk zhasznú jogáll llású szervezet az e törvény szerinti feltételeknek teleknek való megfelelése esetén május m 31. napjáig kezdeményezheti az e törvénynek megfelelő közhasznúsági nyilvántart ntartásba vételét. t.

34 A január r 1. napja előtt indított és folyamatban lévől közhasznúsági nyilvántart ntartásba vétel iránti eljárásokra a december 31. napján n hatályos szabályok irányad nyadóak ak azzal, hogy kiemelkedően en közhasznk zhasznú jogáll llás s nem állapítható meg, az eljárást úgy kell lefolytatni, hogy annak eredmények nyeként nt közhasznú jogáll llás s vehető nyilvántart ntartásba. Az e törvt rvény hatálybal lybalépését megelőző két üzleti év számviteli beszámol molója és s közhasznk zhasznúsági jelentése letétbe tbe helyezhető. A kezelői i feladatokat az NCA megszűnését követően en a Wekerle Sándor S Alapkezelő látja el.

35 Alapítv tvány Az alapítv tvány nyilvántart ntartására, ra, felügyelet gyeletére, törvt rvényességi ellenőrz rzésére, re, tovább bbá csőd-,, végelszv gelszámolási és felszámol molási eljárására, ra, megszüntet ntetésére az egyesülési si jogról, a közhasznk zhasznú jogáll llásról, valamint a civil szervezetek működéséről m és támogatásáról l szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az alapítv tványokra vonatkozó, ott meghatározott eltérésekkel.

36 Civil TársasT rsaság Természetes személyek társast rsaságot nem gazdasági gi érdekű közös s céljaik c előmozd mozdítására és s közössk sségi célú tevékenys kenységük összehangolására vagyoni hozzájárul rulás s nélkn lkül is létrehozhatnak l (civil társast rsaság). A civil társast rsaságra a polgári jogi társast rsaságra vonatkozó szabályokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a társast rsaságot a társast rsasági szerződésben sben ügyvitelre kijelölt lt tag kivétel telével bármely tag azonnali hatállyal indokolás s nélkn lkül felmondhatja, a tag halála, la, illetve felmondása esetén n a társast rsaság g pedig csak akkor szűnik meg, ha ezáltal a tagok száma egy főre f csökken.

37 Társasági adó Az adózás s előtti eredményt csökkenti: A közhasznk zhasznú szervezetnek, a közhasznk zhasznú szervezettel kötött k tt tartós s adományoz nyozási szerződés keretében, az egyesülési si jogról, a közhasznk zhasznú jogáll llásról, valamint a civil szervezetek működéséről és s támogatt mogatásáról l szóló törvény szerinti közhasznú tevékenys kenység g támogatt mogatására, vagy a Magyar Kármentő Alapnak, illetve a Nemzeti Kulturális lis Alapnak az adóé óévben visszafizetési si kötelezettsk telezettség g nélkn lkül l adott támogatás, juttatás, térítés t s nélkn lkül átadott eszköz z könyv k szerinti értékének, térítés t s nélkn lkül l nyújtott szolgáltat ltatás bekerülési értékének százal zaléka közhasznk zhasznú szervezet,, 50 százal zaléka a Magyar KármentK rmentő Alap és s a Nemzeti Kulturális lis Alap támogatása esetén, 2. további 20 százal zaléka tartós s adományoz nyozási szerződés esetén, de együttesen legfeljebb az adózás s előtti eredmény összege.

38 1996. évi CXXVI. törvt rvény A személyi jövedelemadj vedelemadó meghatározott részr szének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról E törvt rvény alkalmazásában kedvezményezett: Civil. tv. szerinti egyesület, amelyet a bíróság b g a magánszem nszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább két évvel, és s alapítv tvány, amelyet a bíróság b g a magánszem nszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább két k évvel, tovább bbá közhasznú alapítv tvány, egyesület és s közalapk zalapítvány, amelyet a bíróság b g a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtt legalább egy évvel vagy ez idő letelte előtt közhasznk zhasznú szervezetként jogerősen nyilvántart ntartásba vett, és s az alapszabálya, lya, illetőleg leg az alapító okirata szerint a rendelkező nyilatkozat(ok) évét megelőző év v első napja óta megszakítás s nélkn lkül Civil tv.- ben meghatározott közhasznú tevékenys kenységgel ténylegesen foglalkozik.

39 Nonprofit gazdasági gi társast rsaság A nonprofit gazdasági gi társast rsaság, szociális szövetkezet külön k n törvt rvényben meghatározottak szerint közhasznú jogáll llású lehet. A nonprofit gazdasági gi társast rsaság g az egyesülési si jogról, a közhasznk zhasznú jogáll llásról, valamint a civil szervezetek működéséről m és s támogatt mogatásáról l szóló törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 32. (2) (4) (4) bekezdést stől l eltérően en a létrejl trejöttét t követk vetően en is kezdeményezheti közhasznk zhasznú jogáll llásának megállap llapítását amelyet a cégbc gbíróság g a létesl tesítő okiratban tartalmi követelmk vetelményeinek elbírálását követően en köteles nyilvántart ntartásba venni, ha a) közszolgáltatási szerződést st kötött tt és b) a kérelmezk relmező magánokiratban vállalja v a Civil tv. szerinti közhasznk zhasznúsági feltételek telek teljesítését. t.

40 2011. évi CLVI. törvt rvény egyes adótörv rvények és s azzal összefüggő egyéb törvények módosm dosításáról A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következő bevételeket: a magánszemély által fizetett tagdíjra, hozzájárulásra, felajánlásra tekintettel a vállalkozási tevékenységet nem folytató egyesület, köztestület által a magánszemély részére nyújtott szolgáltatást, amennyiben azt a társadalmi szervezet, a köztestület az alapszabálya alapján, a cél szerinti tevékenységével összefüggésben, a rendeltetésszerű joggyakorlás keretében nyújtja;

41 Az Szja tv. 70. (2) bekezdése helyébe a következk vetkező rendelkezés s lép l és s a a következk vetkező (2a) bekezdéssel egész szül l ki: (2) Egyes meghatározott juttatásnak minősül l az adóé óévben reprezentáci ció és üzleti ajánd ndékok juttatása alapján meghatározott jövedelem j azzal, hogy a jövedelem j meghatároz rozásánál figyelmen kívül k l kell hagyni az e törvt rvény előírásai szerint adómentes juttatásokat. (2a) Ha a kifizető egyesület, köztestk ztestület, egyházi jogi személy, alapítv tvány (ideértve a közalapk zalapítványt is), a (2) bekezdést stől l eltérően en mentes az adó alól l az adóé óévben reprezentáci ció és s a minimálb lbér r 25 százal zalékának megfelelő egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajánd ndékok juttatása alapján n meghatározott jövedelem j azon része, r amely a közhasznú,, illetve cél c l szerinti tevékenys kenysége érdekében felmerült, lt, az adóé óévre vonatkozó beszámol molóban kimutatott összes ráfordr fordítás s 10 százal zalékát, de legfeljebb az adóé óévre elszámolt éves összes bevétele 10 százal zalékát t nem haladja meg.

42 Adómentes valamennyi helyi adó alól a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel az egyesület, az alapítv tvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestk ztestület, az önkéntes ntes kölcsönös s biztosító pénztár, a magánnyugd nnyugdíjpénztár és kizárólag a helyi iparűzési adó vonatkozásában a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági gi társaság. A (2) bekezdés s szerinti mentesség g abban az adóé óévben illeti meg az adóalanyt, alanyt, amelyet megelőző adóé óévben folytatott vállalkozási tevékenys kenységéből l származ rmazó jövedelme (nyeresége) után n sem bel-,, sem külfk lföldön n adófizet fizetési kötelezettsége nem keletkezett. Az építmény- és telekadóban a (2) bekezdés s szerinti mentesség az ott felsorolt adóalanyok alanyok számára csak az alapító okiratban, alapszabályban lyban meghatározott alaptevékenys kenység g kifejtésére szolgáló épület és s telek után n jár. j A feltételek telek meglétéről l az adóalany alany írásban köteles k nyilatkozni az adóhat hatóságnak.

43 2011. évi CLXXXI. törvt rvény a civil szervezetek bírósági b nyilvántart ntartásáról és s az ezzel összefüggő eljárási szabályokr lyokról Az e törvt rvényben szabályozott polgári nemperes eljárásokban a bíróság b g az Országos Bírósági B Hivatal (a továbbiakban: OBH) által működtetett, m a bíróságok, b valamint a felek és s az eljárásban részt r vevő egyéb személyek részr szére rendelkezésre álló, az interneten elérhet rhető országosan egységes ges számítástechnikai stechnikai rendszere (a továbbiakban: informatikai rendszer) használat latával, gépi g adatfeldolgozással jár j r el. A bíróság b g tartja nyilván - az egyesülési si jogról, a közhasznk zhasznú jogáll llásról, valamint a civil szervezetek működéséről m és s támogatt mogatásáról l szóló törvény (a továbbiakban: Ectv.) alapján n létrehozott l egyesületet - a Ptk. alapján n alapított alapítv tványt és s közalapk zalapítványt

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/4866. számú törvényjavasla t az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l Előadó: dr. Navracsics Tibo r közigazgatási

Részletesebben

A civil szervezetek gazdálkodása beszámolási és közzétételi kötelezettség Adózási tudnivalók. Budapest 2014. május 27. Előadó: Kahulits Andrea

A civil szervezetek gazdálkodása beszámolási és közzétételi kötelezettség Adózási tudnivalók. Budapest 2014. május 27. Előadó: Kahulits Andrea A civil szervezetek gazdálkodása beszámolási és közzétételi kötelezettség Adózási tudnivalók Budapest 2014. május 27. Előadó: Kahulits Andrea Gazdálkodást érintő 2012. január 01. után hatályba lépett jogszabályok

Részletesebben

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Gottgeisl Rita könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013.

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Az egyesületek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok, egyházak a

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK 2014. november Szentgyörgyi Magdolna Fontosabb hatályos jogszabályok 2011. ÉVI CLXXV TÖRVÉNY AZ EGYESÜLÉSI JOGRÓL, A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSRÓL, VALAMINT A CIVIL

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK

A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK Az Országgyőlés 2011-ben elfogadta az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló

Részletesebben

Az új egyesületi törvény rendelkezései, a közhasznú szervezetté válás kérdései. A Nemzeti Önkéntes Stratégia 2011-2020

Az új egyesületi törvény rendelkezései, a közhasznú szervezetté válás kérdései. A Nemzeti Önkéntes Stratégia 2011-2020 Az új egyesületi törvény rendelkezései, a közhasznú szervezetté válás kérdései. A Nemzeti Önkéntes Stratégia 2011-2020 Dr. Gyurka Tímea tű. őrgy. Igazgatási Főosztályvezető-helyettes Irányadó jogszabály:

Részletesebben

Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése

Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése Alkalmazott jogszabályok A számvitelről szóló 2000. évi C törvény (Sztv) 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

Normaszöveg kiegészítés a Hogyan kellene módosítani a civil szervezetekkel kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket? koncepcióhoz

Normaszöveg kiegészítés a Hogyan kellene módosítani a civil szervezetekkel kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket? koncepcióhoz Normaszöveg kiegészítés a Hogyan kellene módosítani a civil szervezetekkel kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket? koncepcióhoz ahol a [törölt szövegrészek szögletes zárójelek között, félkövérrel szedve],

Részletesebben

Dr.Hosszú Károly ügyvéd. Összefoglaló az Új Civil Törvényről

Dr.Hosszú Károly ügyvéd. Összefoglaló az Új Civil Törvényről Összefoglaló az Új Civil Törvényről -Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Vonatkozó jogszabályok - Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt Civil szervezetek gazdálkodása Civil szervezetek gazdálkodása Alapfogalmak Gazdálkodó tevékenység [Ectv. 2. 10.]: A civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére eredményt gyakorló gazdasági

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

Ptk. Legfontosabb változásai. Egyesületek, alapítványok

Ptk. Legfontosabb változásai. Egyesületek, alapítványok Ptk. Legfontosabb változásai Egyesületek, alapítványok 2014. március 15. napján hatályba lép az új Ptk., ezzel együtt módosul a civil szervezeteket érintő joganyag Merőben új jogi szemlélet rendszertanilag

Részletesebben

Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele. Készítette: Baracskainé dr Boór Judit

Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele. Készítette: Baracskainé dr Boór Judit Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele Készítette: Baracskainé dr Boór Judit Témák Jogszabályi környezet Civil szervezetek elválasztása a vállalkozói szervezetektől Fogalmak Cél szerinti

Részletesebben

Társadalmi szervezetek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai

Társadalmi szervezetek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai Társadalmi szervezetek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai A társadalmi szervezetek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok,

Részletesebben

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására NOSZA Egyesület 2014 Tartalom Bevezetés... 3 I. Részvételi jogok... 4 Közérdekű adatok megismerése... 4 Bírósági jogérvényesítés... 4 Közérdekű

Részletesebben

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. 3:1. [A jogi személy jogképessége] (1) A jogi személy jogképes:

Részletesebben

- megfelelő. erőforrás

- megfelelő. erőforrás Civil szervezetekre vonatkozó adózási szabályok Készítette: Czapkó Tiborné Tájékoztatási Osztály Fogalmak Civil szervezet a civil társaság (Ptk. 578/J. ), A Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület

Részletesebben

A nonprofit szervezetek száma és megoszlása közhasznú státus és szervezeti forma szerint 2010. Közhasznúvá

A nonprofit szervezetek száma és megoszlása közhasznú státus és szervezeti forma szerint 2010. Közhasznúvá A közcél, a közfeladat és a közhasznúság összefüggő rendszere, a jellemző közfeladatokat tartalmazó jogszabályok, a közhasznú jogállás megszerzésének és megőrzésének időzítése, tekintettel a megfelelő

Részletesebben

Stephen W. Kuffler Kutatási Alapítvány

Stephen W. Kuffler Kutatási Alapítvány 1 Stephen W. Kuffler Kutatási Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Alapító, Dr Somogyi Péter a Ptk. 74/A F. -ai, a 2011. évi CLXXV. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat telező sairól, 217/1997. (XII. 1.) Korm. 228/1998. (XII. 28.) Korm. rendelet a Cst.

nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat telező sairól, 217/1997. (XII. 1.) Korm. 228/1998. (XII. 28.) Korm. rendelet a Cst. Társadalombiztosítás Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 2 Hatályos jogszabályok: 1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) a társadalombiztost rsadalombiztosítás ellátásaira és s a magánnyugd nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

Számviteli, pénzügyi, adózási alapismeretek egyéb szervezetek részére

Számviteli, pénzügyi, adózási alapismeretek egyéb szervezetek részére Számviteli, pénzügyi, adózási alapismeretek egyéb szervezetek részére Ez a program (NCTA-2014-8316-C) a Norvég Civil Alap támogatásával jöhetett létre 2 A civil szervezetek pénzügyeivel, gazdálkodásával

Részletesebben