2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: ) és

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és"

Átírás

1 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: ) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre, valamint a közhasznú szervezetekre, illetve az egyesülési si jog alapján n létrejl trejött tt egyéb szervezetekre terjed ki.

2 Értelmező rendelkezések Civil szervezet: a civil társast rsaság, illetve a Magyarországon gon nyilvántart ntartásba vett egyesület a párt p kivétel telével,, valamint az alapítv tvány. Civil szervezet alatt az e törvény II VI. és s VIII X. fejezetében a civil társast rsaságot, tovább bbá a VII X. fejezetében a kölcsk lcsönös s biztosító egyesületet és s a szakszervezetet nem kell érteni

3 Költségvetési támogatt mogatás: az államháztartás alrendszerei terhére re nyújtott pénzbeli p vagy nem pénzbeli juttatás, amelyet a támogatt mogató nem elsősorban sorban ellenszolgáltat ltatás s ellenében, de konkrét t program megvalósítása sa vagy meghatározott időszakban a támogatott t szervezet működtetm dtetése érdekében nyújt. Közszolgáltatási szerződés: s: valamely közfeladat vagy annak egy része r ellátására a szerv nevében törtt rténő ellátására kötött k tt írásbeli szerződés. s. Nem minősül l közszolgk zszolgáltatási szerződésnek snek azon közszolgk zszolgáltatással kapcsolatban kötött k tt szerződés, s, amelynek nyújt jtása jogszabályban meghatározott feltételeken teleken alapuló engedélyhez van kötve; k

4 Feladatfinanszíroz rozást szolgáló költségvetési támogatás: valamely közfeladat k államháztartáson kívüli k szervezet által törtt rténő ellátását, t, valamint e feladat ellátásához közvetlenk zvetlenül l kapcsolódó,, arányos működési m költségeket finanszíroz rozó költségvetési támogatt mogatás; Közhasznú tevékenys kenység: minden olyan tevékenys kenység, amely a létesl tesítő okiratban megjelölt lt közfeladat k teljesítését t közvetlenk zvetlenül l vagy közvetve k szolgálja, lja, ezzel hozzájárulva a társadalom t és s az egyén n közös k szüks kségleteinek kielégítéséhez; Közcélú tevékenys kenység: személyek csoportja által, valamely a csoportnál l tágabb t közössk sség érdekében más, e közössk sségbe nem tartozó személyek érdekeinek sérelme nélkn lkül végzett tevékenys kenység.

5 Hatókör: civil szervezet működésének m földrajzi kiterjedése, amely lehet: a) helyi: a működés m s területe a székhely (illetve telephelyek) településére vagy annak egy részr szére korlátoz tozódik; b) területi: a működés m s kiterjedése a helyi kiterjedést meghaladja, de nem éri el az országos szint követelmk vetelményeit; c) országos: a civil szervezet legalább hét h megyében tartós s tevékenys kenységet végez; v d) nemzetközi: zi: a civil szervezet több t országban fejti ki tevékenys kenységét.

6 Közvetlen politikai tevékenys kenység Párt érdekében végzett v politikai tevékenys kenység, az országgy ggyűlési képviselk pviselői i választv lasztáson son törtt rténő jelölt ltállítás, a megyei, fővárosi f önkormányzat nyzat képviselő-testületébe törtt rténő jelölt ltállítás, az Európai Parlament tagjának törtt rténő jelölés, a megyei jogú város képviselk pviselő testületébe történő jelölt ltállítás, valamint a polgármester jelölése; nem minősül l közvetlen k politikai tevékenys kenységnek a külön k n törvt rvényben meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi önkormányzati nyzati képviselk pviselői i választv lasztáson son történő jelölt ltállítás s valamint a polgármester jelölése.

7 Egyesület Az egyesület az egyesülési si jog alapján létrehozott szervezet, amelynek különös k formáira: a szövets vetségre, a pártra, p a szakszervezetre, tovább bbá a külön k n törvt rvény hatálya alá tartozó tevékenys kenységet végzv gző egyesületekre törvt rvény az egyesületre vonatkozó rendelkezésekt sektől l eltérő szabályokat állapíthat meg. A különös k formában működőm egyesület elnevezésének nek tartalmaznia kell a különös k forma megnevezését.

8 Az egyesület szövets vetség, ha tagjai között k legalább két k t jogi személy vagy jogi személyis lyiséggel nem rendelkező szervezet van. Az egyesület alapításához az szüks kséges, hogy legalább 10 alapító tag az egyesület megalakítását t kimondja, az egyesület alapszabály lyát t elfogadja, ügyintéző és képviseleti szerveit megválassza és Magyarországon gon székhellyel rendelkezik.

9 Civil szervezetek felszámolása A Cstv (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak helyett a bíróság b g a civil szervezet fizetésk sképtelenségét t akkor állapítja meg, ha a civil szervezet szerződésen sen alapuló nem vitatott vagy elismert tartozását a teljesítési si idő lejárt rtát t követk vető hatvan napon belül sem egyenlítette ki vagy nem vitatta, és s az ezt követk vető hitelezői írásbeli fizetési felszólítására sem teljesítette. tette. Fizetésk sképtelenség g nem állapítható meg, ha a civil szervezet nem vitatott vagy elismert tartozását t meghaladóan an állami vagy önkormányzati nyzati szerv felé nem vitatott vagy elismert követelése áll fenn költségvetési támogatt mogatási jogviszony keretében.

10 Az egyesület alapszabálya lya vagy törvt rvény eltérő rendelkezése hiány nyában a megszűnt egyesületnek a hitelezői i igények kielégítése után n megmaradt vagyona a civil szervezetek támogatt mogatására való felhasználás s céljc ljából l a Nemzeti Együttm ttműködési Alapot illeti meg. A vagyon felhasználásának nak módjm dját t a Civil Informáci ciós s Portálon nyilvánoss nosságra kell hozni. A csőd- vagy felszámol molási eljárás elrendelésekor a civil szervezet köteles k haladéktalanul elkülöníteni az eljárás dologi és s személyi ráfordr fordításait fedező összeget. A civil szervezet végelszv gelszámolására irányul nyuló kérelmet a végelszv gelszámoló által aláí áírt papír r alapú,, illetve a civil szervezetek bírósági b nyilvántart ntartásáról és s az ezzel összefüggő eljárási szabályokr lyokról l szóló törvényben elektronikus útra kötelezett k civil szervezetek esetén elektronikus nyomtatványon nyon kell előterjeszteni. A végelszámolással összefüggő nemperes eljárásokban a civil szervezet székhelye szerinti törvt rvényszék k jár j r el.

11 Törvényességi ellenőrz rzés A civil szervezet működése felett az ügyészség az e törvényben, valamint a Ptk.-ban meghatározott eltérésekkel az ügyészségről szóló törvény rendelkezései szerint törvényességi ellenőrzést gyakorol. A törvényességi ellenőrzés nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye. A bíróság az ügyész keresete alapján n megállap llapítja az egyesület megszűnését, ha az legalább egy éve nem működik, m vagy tagjainak száma a Ptk. 61. (3) bekezdésében ben meghatározott legkisebb létszl tszám m alá csökken. Az ügyész a civil szervezet szervének törvt rvénysértő határozat rozatának megsemmisítésére a (3) bekezdés a) pontja szerinti keresetlevelet a határozat meghozatalától l számított egy éven belül l nyújthatja be.

12 Civil szervezetek nyilvántart ntartása (1) A civil szervezetet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvény rendelkezései szerint eljárva a törvényszék veszi nyilvántartásba. (2) Ha a civil szervezet elektronikus úton benyújtott, nyilvántartásba vétele iránti kérelméhez külön jogszabály szerinti létesítő okirat minta alapján készült létesítő okiratot csatolnak, a bíróság a kérelmet az érkezését követő tizenöt napon belül elbírálja. (3) A civil szervezet nyilvántartásban szereplő adatai országosan egységes, elektronikus, bárki számára ingyenesen hozzáférhető közhiteles nyilvántartásban elérhetők.

13 Civil Informáci ciós s Portál A társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter (továbbiakban: miniszter) a civil szervezetekkel kapcsolatos nyilvános, közérdekből nyilvános információk gyűjtése, rendszerezése és közzététele, illetve ezzel összefüggésben a kérelemre történő adatszolgáltatás biztosítása céljából akadálymentes honlapot működtet (továbbiakban: Civil Információs Portál). A közhiteles nyilvántartást működtető szerv biztosítja annak lehetőségét, hogy a közhiteles nyilvántartás adatai közötti keresést a Civil Információs Portálon keresztül is lehessen kezdeményezni, továbbá a keresési eredmény adatait megjeleníteni. A civil szervezet nyilvántartásba bejegyzett adatai ideértve a törölt adatokat is nyilvánosak. Az egyesület alakuló ülésének jelenléti íve, valamint az egyesület tagnyilvántartása nem nyilvános.

14 Civil szervezet gazdálkod lkodása A civil szervezet a létesl tesítő okiratban meghatározott cél c szerinti tevékenys kenységet (a továbbiakban: alapcél szerinti tevékenys kenység) közhasznú szervezet esetében, ideértve a közhasznú tevékenys kenységet is folytathat és célja megvalósítása sa gazdasági gi feltételeinek teleinek biztosítása sa érdekében gazdasági givállalkozási tevékenys kenységet is végezhet, v amennyiben ez az alapcél l szerinti tevékenys kenységét t nem veszélyezteti. Elsődlegesen gazdasági gi-vállalkozási tevékenys kenységű szervezet: azon szervezet, amelynek éves összes bevétele hatvan százal zalékát eléri vagy meghaladja a gazdasági gi-vállalkozási tevékenys kenységéből l származ rmazó éves összes bevétele;

15 Gazdasági gi-vállalkozási tevékenys kenység: a jövedelemj vedelem- és vagyonszerzésre sre irányul nyuló vagy azt eredményez nyező, üzletszerűen en végzett v gazdasági gi tevékenys kenység, ide nem értve az adomány (ajánd ndék) elfogadását, tovább bbá a bevétellel járó,, létesl tesítő okiratban meghatározott cél l szerinti, valamint a közhasznk zhasznú tevékenys kenységet.

16 Könyvvezetés, beszámol molás Közhasznú jogáll llású szervezet kizárólag kettős s könyvvitelt k vezethet. Civil szervezet esetében az üzleti év v azonos a naptári évvel. Az üzleti év v az év v közben k alakuló,, illetve megszűnő szervezetek esetében a megalakulás, illetve megszűnés évében tér t r el a naptári évtől. A mérleg m fordulónapja a megszűnést st kivéve ve december 31.

17 A kettős s könyvvitelt k vezető közhasznú szervezet kiegész szítő melléklet kletében be kell mutatni a támogatási program keretében végleges v jelleggel felhasznált lt összegeket támogatásonként. nt. Támogatási program alatt a központi, k az önkormányzati nyzati és/vagy nemzetközi zi forrásb sból, illetve más m s gazdálkod lkodótól l kapott, a tevékenys kenység fenntartását, t, fejlesztését t célzc lzó támogatást, adományt kell érteni. Külön n kell megadni a kiegész szítő mellékletben a támogatt mogatási program keretében kapott visszatérítend tendő (kötelezetts telezettségként kimutatott) támogatt mogatásra vonatkozó,, előbbiekben részletezett r adatokat.

18 A közhasznk zhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett v közhasznú tevékenys kenységeket, ezen tevékenys kenységek főf célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogáll llás megállap llapításához szüks kséges adatokat, mutatókat kat. A civil szervezet köteles k a jóváhagyj hagyásra jogosult testület által elfogadott beszámol molóját, valamint közhasznúsági melléklet kletét kötelező könyvvizsgálat esetén n a könyvvizsgk nyvvizsgálói i záradz radékot vagy a záradz radék megadásának elutasítását t is tartalmazó független könyvvizsgálói i jelentéssel együtt az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap h utolsó napjáig letétbe tbe helyezni és s közzk zzétenni, kötelezk telező könyvvizsgálat esetén n ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján n a könyvvizsgk nyvvizsgáló a beszámol molót t felülvizsg lvizsgálta. lta.

19 Ha a civil szervezet saját t honlappal rendelkezik, a közzk zzétételi teli kötelezettsk telezettség kiterjed a beszámol moló,, valamint közhasznúsági melléklet saját t honlapon történő elhelyezésére is. A civil szervezet a saját t honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét t legalább a közzétételt telt követk vető második üzleti évre vonatkozó adatok közzk zzétételéig biztosítja. tja.

20 Közhasznú jogáll llás Közhasznú szervezetté minősíthet thető a Magyarországon gon nyilvántart ntartásba vett létesítő okiratában megjelölt lt közfeladat teljesítésére irányul nyuló közhasznú tevékenys kenységet végző szervezet, amely a társadalom t és s az egyén n közös k szüks kségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforr forrásokkal rendelkezik, tovább bbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható. Megfelelő erőforr forrás s (alábbiak közül k l legalább egy teljesül): l): a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy b) a két k év v egybeszámított adózott eredménye (tárgy rgyévi eredménye) nem negatív, vagy c) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) a vezető tisztségvisel gviselők k juttatásainak figyelembevétele nélkn lkül eléri az összes ráfordr fordítás s (kiadás) egynegyedét.

21 Megfelelő társadalmi támogatottst mogatottság,, ha az előző két t lezárt üzleti éve vonatkozásában a következk vetkező feltételek telek közül k legalább egy teljesül: a) a személyi jövedelemadj vedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből l kiutalt összeg eléri az 54. szerinti bevétel nélkn lkül l számított összes bevétel kettő százal zalékát, vagy b) a közhasznk zhasznú tevékenys kenység érdekében felmerült lt költségek, ráfordr fordítások elérik az összes ráfordr fordítás felét t a két k év átlagában, vagy c) közhasznú tevékenys kenységének nek ellátását t tartósan (két év átlagában) legalább tíz tz közérdekk rdekű önkéntes ntes tevékenys kenységet végzv gző személy segíti a közérdekű önkéntes ntes tevékenys kenységről l szóló évi LXXXVIII. törvt rvénynek megfelelően. en.

22 A közhasznk zhasznú nyilvántart ntartásba vételre v irányul nyuló kérelmet előterjeszt terjesztő szervezetnek két t egymást követk vető lezárt üzleti évben meg kell felelnie az a követelmk vetelményeknek, amelyet a bíróság b g a nyilvántart ntartás és s a beszámol moló adatai alapján állapít t meg. Civil szervezettel állami, közigazgatk zigazgatási, költségvetési szerv közszolgáltatási szerződést st kizárólag akkor köthetk thet,, ha a civil szervezet közhasznú jogáll llású.

23 Különös s szabályok A közhasznk zhasznú szervezet létesl tesítő okiratának vagy ennek felhatalmazása alapján belső szabályzat lyzatának rendelkeznie kell a) olyan nyilvántart ntartás s vezetéséről, amelyből l a döntésre jogosult szerv döntd ntésének nek tartalma, időpontja és s hatálya, illetve a döntd ntést támogatt mogatók és s ellenzők k számar maránya (ha lehetséges, személye) megállap llapítható, b) a döntd ntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánoss nosságra hozatali módjm djáról, c) a közhasznk zhasznú szervezet működésével m kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés s rendjéről, valamint d) a közhasznk zhasznú szervezet működésének, m szolgáltat ltatása igénybev nybevétele módjm djának, beszámol molói i közlk zlésének nyilvánoss nosságáról.

24 Ha a közhasznk zhasznú szervezet éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot,, a vezető szervtől elkülönült lt felügyel gyelő szerv létrehozl trehozása akkor is kötelező,, ha ilyen kötelezettsk telezettség g más m s jogszabályn lynál fogva egyébk bként nem áll fenn. A közhasznk zhasznú szervezet a vezető tisztségvisel gviselőt, a támogatót, t, az önkéntest, ntest, valamint e személyek közeli hozzátartoz tartozóját a bárki b által megkötés nélkül l igénybe vehető szolgáltat ltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági gi jogviszony alapján n nyújtott, létesl tesítő okiratnak megfelelő juttatások kivétel telével cél l szerinti juttatásban nem részesítheti.

25 A befektetési tevékenys kenységet végzv gző közhasznú szervezetnek befektetési szabályzatot kell készk szítenie. A közhasznk zhasznú szervezet köteles k a beszámol moló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámol molóval azonos módon m köteles k letétbe tbe helyezni és s közzk zzétenni. A közhasznk zhasznú szervezet hatvan napon belül köteles kérni k a közhasznú jogáll llásának törlését, ha a közhasznk zhasznúvá minősítés feltételeinek teleinek nem felel meg.

26 Központi költsk ltségvetési forrás s terhére re törvt rvény eltérő rendelkezése hiány nyában civil szervezetnek működési támogatt mogatás csak akkor nyújthat jtható,, ha a Nemzeti Együttm ttműködési Alap biztosítja tja a költségvetési támogatt mogatás s forrását. Azon civil szervezet, amelynek letétbe tbe helyezett beszámol molója adatai alapján, a központi k költségvetésből l származ rmazó bevétele ide nem értve az 54. szerinti támogatt mogatásokat eléri vagy meghaladja az éves bevétel felét,, jelentős költségvetési támogatt mogatásban részesr szesülő szervezetnek minősül.

27 Az 53. rendelkezéseit nem kell alkalmazni az államháztartás s alrendszereiből l folyósított pénzeszköz z esetén, ha a) annak rendeltetése az állam vagy valamely közigazgatási szerv felelőss sségébe tartozó, jogszabályban meghatározott és s részletesen r szabályozott feladat, vagy a feladat egy részr szének ellátását t célozza, c vagy b) annak nyújt jtása normatív v alapon,, vagy a személyi jövedelemadj vedelemadó meghatározott részr szének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvt rvény szerint törtt rtént, vagy c) az az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohézi ziós s Alapból részben vagy egészben támogatott tevékenys kenység g fedezetét t jelenti.

28 A jelentős s költsk ltségvetési támogatásban részesr szesülő szervezet vezető tisztségvisel gviselője köteles k vagyonnyilatkozatot tenni a beszámol moló letétbe tbe helyezését követő kilencven napon belül, amelynek a Civil Informáci ciós Portálon való közzétételéről l a miniszter gondoskodik.

29 Civil Informáci ciós s Centrumok A civil informáci ciós s centrumok nyilvános nos pályp lyázat útján n kiválasztott civil szervezetek. Közreműködnek a civil szervezetek e törvény szerinti adminisztratív (elektronikus úton teljesítend tendő) ) kötelezettsk telezettségeik teljesítésében. Adatot szolgáltatnak ltatnak a Civil Informáci ciós s Portál számára. A civil informáci ciós s centrumok kötelesek k együttm ttműködni egymással és s a szakmai hálózatokkal.

30 Nemzeti Együttm ttműködési Alap A Nemzeti Együttm ttműködési Alap a civil önszerveződések sek működését, m a nemzeti összetartozást, st, valamint a közjk zjó kiteljesedését, t, illetve a civil szervezetek szakmai tevékenys kenységét támogató központi költsk ltségvetési előir irányzat. Az Alap terhére re csak visszatérítend tendő működési támogatás s nyújthat jtható azon közhasznk zhasznú jogáll llású civil szervezetnek, amely a pályp lyázat megjelenését megelőző utolsó lezárt üzleti évben beszámol molóval igazolható éves bevétele eléri vagy meghaladja a miniszter rendeletében meghatározott értéket.

31 A határon túli t civil szervezet csak Magyarországon gon nyilvántart ntartásba vett civil szervezettel együttesen lehet támogatt mogatás kedvezményezettje. A kollégiumnak a Tanács által meghatározott támogatási célok c alapján, a Tanács elnökének nek egyetért rtésével tárgyt rgyév február r 15-éig döntenie kell a pályp lyázatok kiírásáról (2012-ben március m 15). A Tanács elnökének nek egyetért rtése vagy a döntd ntés hiány nyában a pályp lyázat kiírásáról l a Tanács a kollégium javaslatának megérkez rkezésétől, vagy a döntés s hiány nyában a határid ridő eredmény elteltétől számított tizenöt t napon belül l köteles k döntenid

32 Az Alap rendelkezésére álló tárgyévi támogatt mogatási forrás a) hatvan százal zalékára az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti, a civil szervezetek működését m t célzc lzó (civil szervezetek által gyűjt jtött tt és elektronikusan bevallott adományok után n járój öt t százal zalékos normatív kiegész szítés, s, amelyet a civil szervezet működési m költsk ltségeinek fedezésére fordít t legfeljebb a keret tíz tz százal zalékáig, civil szervezet működésének m támogatása) b) harminc százal zalékára egységes ges elvek alapján n meghatározott támogatási döntd ntések útján n az (1) bekezdés c) j) pontja szerinti (civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és s határon túli t rendezvények nyek támogatt mogatása, civil érdek-képviseleti tevékenys kenység támogatása) c) tíz z százal zalékára pedig a miniszter által jóváhagyott j egyedi támogatt mogatási kérelmek alapján n az (1) bekezdés b) j) pontja szerinti költsk ltségvetési támogatásokra törtt rténhet kötelezettsk telezettségvállalás s (civil szervezet működésének támogatt mogatása, civil érdek-képviseleti tevékenys kenység támogatása) Az Alap rendelkezésére álló tárgyévi támogatt mogatási források legalább a) tíz z százal zalékára visszatérítend tendő támogatásra b) hetven százal zalékára vissza nem térítendt tendő támogatásra az (1) bekezdés s szerinti cél c l megjelölésével nyilvános nos pályp lyázatot kell kiírni. (4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatt mogatás magyarországi gi és határon túli t civil szervezet számára együttesen is nyújthat jtható (civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és s határon túli t rendezvények nyek támogatt mogatása)

33 Átmeneti rendelkezések január r 1. napját t követk vetően en csak olyan civil szervezet kaphat költsk ltségvetési támogatt mogatást ide nem értve az 54. szerinti támogatt mogatásokat aki letétbe tbe helyezte beszámol molóját. A törvt rvény hatálybal lybalépése előtt nyilvántart ntartásba vett közhasznú,, illetve kiemelkedően en közhasznk zhasznú jogáll llás esetében a számviteli beszámol molót t letétbe tbe helyezett szervezet május m 31. napjáig továbbra is igénybe veheti az e törvt rvény hatálybal lybalépése előtt megszerzett, valamint a jogszabályok által számára biztosított tott kedvezményeket, jogáll llása közhasznk zhasznú.. Az e törvt rvény hatálybal lybalépése előtt nyilvántart ntartásba vett közhasznk zhasznú, illetve kiemelkedően en közhasznk zhasznú jogáll llású szervezet az e törvény szerinti feltételeknek teleknek való megfelelése esetén május m 31. napjáig kezdeményezheti az e törvénynek megfelelő közhasznúsági nyilvántart ntartásba vételét. t.

34 A január r 1. napja előtt indított és folyamatban lévől közhasznúsági nyilvántart ntartásba vétel iránti eljárásokra a december 31. napján n hatályos szabályok irányad nyadóak ak azzal, hogy kiemelkedően en közhasznk zhasznú jogáll llás s nem állapítható meg, az eljárást úgy kell lefolytatni, hogy annak eredmények nyeként nt közhasznú jogáll llás s vehető nyilvántart ntartásba. Az e törvt rvény hatálybal lybalépését megelőző két üzleti év számviteli beszámol molója és s közhasznk zhasznúsági jelentése letétbe tbe helyezhető. A kezelői i feladatokat az NCA megszűnését követően en a Wekerle Sándor S Alapkezelő látja el.

35 Alapítv tvány Az alapítv tvány nyilvántart ntartására, ra, felügyelet gyeletére, törvt rvényességi ellenőrz rzésére, re, tovább bbá csőd-,, végelszv gelszámolási és felszámol molási eljárására, ra, megszüntet ntetésére az egyesülési si jogról, a közhasznk zhasznú jogáll llásról, valamint a civil szervezetek működéséről m és támogatásáról l szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az alapítv tványokra vonatkozó, ott meghatározott eltérésekkel.

36 Civil TársasT rsaság Természetes személyek társast rsaságot nem gazdasági gi érdekű közös s céljaik c előmozd mozdítására és s közössk sségi célú tevékenys kenységük összehangolására vagyoni hozzájárul rulás s nélkn lkül is létrehozhatnak l (civil társast rsaság). A civil társast rsaságra a polgári jogi társast rsaságra vonatkozó szabályokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a társast rsaságot a társast rsasági szerződésben sben ügyvitelre kijelölt lt tag kivétel telével bármely tag azonnali hatállyal indokolás s nélkn lkül felmondhatja, a tag halála, la, illetve felmondása esetén n a társast rsaság g pedig csak akkor szűnik meg, ha ezáltal a tagok száma egy főre f csökken.

37 Társasági adó Az adózás s előtti eredményt csökkenti: A közhasznk zhasznú szervezetnek, a közhasznk zhasznú szervezettel kötött k tt tartós s adományoz nyozási szerződés keretében, az egyesülési si jogról, a közhasznk zhasznú jogáll llásról, valamint a civil szervezetek működéséről és s támogatt mogatásáról l szóló törvény szerinti közhasznú tevékenys kenység g támogatt mogatására, vagy a Magyar Kármentő Alapnak, illetve a Nemzeti Kulturális lis Alapnak az adóé óévben visszafizetési si kötelezettsk telezettség g nélkn lkül l adott támogatás, juttatás, térítés t s nélkn lkül átadott eszköz z könyv k szerinti értékének, térítés t s nélkn lkül l nyújtott szolgáltat ltatás bekerülési értékének százal zaléka közhasznk zhasznú szervezet,, 50 százal zaléka a Magyar KármentK rmentő Alap és s a Nemzeti Kulturális lis Alap támogatása esetén, 2. további 20 százal zaléka tartós s adományoz nyozási szerződés esetén, de együttesen legfeljebb az adózás s előtti eredmény összege.

38 1996. évi CXXVI. törvt rvény A személyi jövedelemadj vedelemadó meghatározott részr szének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról E törvt rvény alkalmazásában kedvezményezett: Civil. tv. szerinti egyesület, amelyet a bíróság b g a magánszem nszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább két évvel, és s alapítv tvány, amelyet a bíróság b g a magánszem nszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább két k évvel, tovább bbá közhasznú alapítv tvány, egyesület és s közalapk zalapítvány, amelyet a bíróság b g a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtt legalább egy évvel vagy ez idő letelte előtt közhasznk zhasznú szervezetként jogerősen nyilvántart ntartásba vett, és s az alapszabálya, lya, illetőleg leg az alapító okirata szerint a rendelkező nyilatkozat(ok) évét megelőző év v első napja óta megszakítás s nélkn lkül Civil tv.- ben meghatározott közhasznú tevékenys kenységgel ténylegesen foglalkozik.

39 Nonprofit gazdasági gi társast rsaság A nonprofit gazdasági gi társast rsaság, szociális szövetkezet külön k n törvt rvényben meghatározottak szerint közhasznú jogáll llású lehet. A nonprofit gazdasági gi társast rsaság g az egyesülési si jogról, a közhasznk zhasznú jogáll llásról, valamint a civil szervezetek működéséről m és s támogatt mogatásáról l szóló törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 32. (2) (4) (4) bekezdést stől l eltérően en a létrejl trejöttét t követk vetően en is kezdeményezheti közhasznk zhasznú jogáll llásának megállap llapítását amelyet a cégbc gbíróság g a létesl tesítő okiratban tartalmi követelmk vetelményeinek elbírálását követően en köteles nyilvántart ntartásba venni, ha a) közszolgáltatási szerződést st kötött tt és b) a kérelmezk relmező magánokiratban vállalja v a Civil tv. szerinti közhasznk zhasznúsági feltételek telek teljesítését. t.

40 2011. évi CLVI. törvt rvény egyes adótörv rvények és s azzal összefüggő egyéb törvények módosm dosításáról A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következő bevételeket: a magánszemély által fizetett tagdíjra, hozzájárulásra, felajánlásra tekintettel a vállalkozási tevékenységet nem folytató egyesület, köztestület által a magánszemély részére nyújtott szolgáltatást, amennyiben azt a társadalmi szervezet, a köztestület az alapszabálya alapján, a cél szerinti tevékenységével összefüggésben, a rendeltetésszerű joggyakorlás keretében nyújtja;

41 Az Szja tv. 70. (2) bekezdése helyébe a következk vetkező rendelkezés s lép l és s a a következk vetkező (2a) bekezdéssel egész szül l ki: (2) Egyes meghatározott juttatásnak minősül l az adóé óévben reprezentáci ció és üzleti ajánd ndékok juttatása alapján meghatározott jövedelem j azzal, hogy a jövedelem j meghatároz rozásánál figyelmen kívül k l kell hagyni az e törvt rvény előírásai szerint adómentes juttatásokat. (2a) Ha a kifizető egyesület, köztestk ztestület, egyházi jogi személy, alapítv tvány (ideértve a közalapk zalapítványt is), a (2) bekezdést stől l eltérően en mentes az adó alól l az adóé óévben reprezentáci ció és s a minimálb lbér r 25 százal zalékának megfelelő egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajánd ndékok juttatása alapján n meghatározott jövedelem j azon része, r amely a közhasznú,, illetve cél c l szerinti tevékenys kenysége érdekében felmerült, lt, az adóé óévre vonatkozó beszámol molóban kimutatott összes ráfordr fordítás s 10 százal zalékát, de legfeljebb az adóé óévre elszámolt éves összes bevétele 10 százal zalékát t nem haladja meg.

42 Adómentes valamennyi helyi adó alól a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel az egyesület, az alapítv tvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestk ztestület, az önkéntes ntes kölcsönös s biztosító pénztár, a magánnyugd nnyugdíjpénztár és kizárólag a helyi iparűzési adó vonatkozásában a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági gi társaság. A (2) bekezdés s szerinti mentesség g abban az adóé óévben illeti meg az adóalanyt, alanyt, amelyet megelőző adóé óévben folytatott vállalkozási tevékenys kenységéből l származ rmazó jövedelme (nyeresége) után n sem bel-,, sem külfk lföldön n adófizet fizetési kötelezettsége nem keletkezett. Az építmény- és telekadóban a (2) bekezdés s szerinti mentesség az ott felsorolt adóalanyok alanyok számára csak az alapító okiratban, alapszabályban lyban meghatározott alaptevékenys kenység g kifejtésére szolgáló épület és s telek után n jár. j A feltételek telek meglétéről l az adóalany alany írásban köteles k nyilatkozni az adóhat hatóságnak.

43 2011. évi CLXXXI. törvt rvény a civil szervezetek bírósági b nyilvántart ntartásáról és s az ezzel összefüggő eljárási szabályokr lyokról Az e törvt rvényben szabályozott polgári nemperes eljárásokban a bíróság b g az Országos Bírósági B Hivatal (a továbbiakban: OBH) által működtetett, m a bíróságok, b valamint a felek és s az eljárásban részt r vevő egyéb személyek részr szére rendelkezésre álló, az interneten elérhet rhető országosan egységes ges számítástechnikai stechnikai rendszere (a továbbiakban: informatikai rendszer) használat latával, gépi g adatfeldolgozással jár j r el. A bíróság b g tartja nyilván - az egyesülési si jogról, a közhasznk zhasznú jogáll llásról, valamint a civil szervezetek működéséről m és s támogatt mogatásáról l szóló törvény (a továbbiakban: Ectv.) alapján n létrehozott l egyesületet - a Ptk. alapján n alapított alapítv tványt és s közalapk zalapítványt

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt Civil szervezetek gazdálkodása Civil szervezetek gazdálkodása Alapfogalmak Gazdálkodó tevékenység [Ectv. 2. 10.]: A civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére eredményt gyakorló gazdasági

Részletesebben

Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése

Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése Alkalmazott jogszabályok A számvitelről szóló 2000. évi C törvény (Sztv) 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

Új szabályok a civil szférában

Új szabályok a civil szférában Új szabályok a civil szférában Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya Új jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Dr.Hosszú Károly ügyvéd. Összefoglaló az Új Civil Törvényről

Dr.Hosszú Károly ügyvéd. Összefoglaló az Új Civil Törvényről Összefoglaló az Új Civil Törvényről -Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Vonatkozó jogszabályok - Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Egyesületekre vonatkozó adózási és jogi szabályok

Egyesületekre vonatkozó adózási és jogi szabályok Egyesületekre vonatkozó adózási és jogi szabályok Jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (Civil tv.)

Részletesebben

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007.

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007. DÉRI MIKSA PROGRAM Pályázat az Eureka programban való magyar részvr szvétel támogatt mogatására DERI_EUREKA_07 Pá felhívás Budapest, 2007. A Nemzeti Kutatási és s Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

Az adózás rendjér szóló törvény változásai

Az adózás rendjér szóló törvény változásai Az adózás s rendjéről szóló törvény változásai 2011. A gyakorlatot segítő Képviseleti szabályok változások Képviselet a miniszter hatásk skörébe tartozó eljárásokban az Art. szerint. Képviselői i mentesülés

Részletesebben

Átalakuló civil világ. A 2012. évre vonatkozó, az új szabályok szerinti. beszámolót és közhasznúsági. mellékletet az elektronikus. bíróságnak.

Átalakuló civil világ. A 2012. évre vonatkozó, az új szabályok szerinti. beszámolót és közhasznúsági. mellékletet az elektronikus. bíróságnak. Átalakuló civil világ Tisztelt Ügyfelünk! Jelen hírlevelünkben, a civil szervezetek működési rendjének, a közhasznú jogállás megszerzés feltételeinek, a beszámolók elkészítésének és közzétételének módjának

Részletesebben

CIVIL FÓRUM. Jogszabályok a civil szervezetek életében. Kötelezettségek a működés során. 2015.február 9. helyett, március 3.

CIVIL FÓRUM. Jogszabályok a civil szervezetek életében. Kötelezettségek a működés során. 2015.február 9. helyett, március 3. CIVIL FÓRUM Jogszabályok a civil szervezetek életében. Kötelezettségek a működés során. 2015.február 9. helyett, március 3. 2015.február 9. Pakod Mit jelent a közhasznúság a törvény szerint? Érdemese-e

Részletesebben

Egy mondat a. Kicsit bővebben b. . 2003. évi CXXIX. törvt a közbeszerzk. Igen bonyolult és s szerteágaz. gazó volta miatt, - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!!

Egy mondat a. Kicsit bővebben b. . 2003. évi CXXIX. törvt a közbeszerzk. Igen bonyolult és s szerteágaz. gazó volta miatt, - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!! 1 Egy mondat a közbeszerzésről Igen bonyolult és s szerteágaz gazó volta miatt, - 72 eljárási változat v lehetséges - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!! 2 Kicsit bővebben b. 2003. évi CXXIX. törvt rvény a közbeszerzk

Részletesebben

Székesfeh. számú rendelete

Székesfeh. számú rendelete Székesfeh kesfehérvár r Megyei Jogú Város Önkormányzat nyzat KözgyK zgyűlése a pénzbeli p és s természetben nyújtott szociális és s gyermekvédelmi ellátásokr sokról l szóló 5/2003.. (IV( IV.22.) számú

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet kitöltési útmutató

Közhasznúsági melléklet kitöltési útmutató Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet Közhasznúsági melléklet kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés és telepítés... 3 Közhasznúsági melléklet... 4 Források,

Részletesebben

Civil változások 2012. Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26.

Civil változások 2012. Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26. Civil változások 2012 Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26. 2011. évi CLXXV. Tv. fogalmak Közhasznúság fogalma: minden olyan tevékenység, amely közfeladat teljesítését

Részletesebben

A személyi jövedelemadj vedelemadó változásai Siklósin siné Antal Gyöngyi Nemzetgazdasági gi Minisztérium Jövedelem és s Forgalmi Adók k főosztf osztálya Tematika I. Évközi változv ltozások Az egyes gazdasági

Részletesebben

A civil szervezetek és jogi környezetük. Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya

A civil szervezetek és jogi környezetük. Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya A civil szervezetek és jogi környezetük Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya Jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet. a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről

350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet. a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. (1) bekezdés b) pontjában,

Részletesebben

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK 2014. november Szentgyörgyi Magdolna Fontosabb hatályos jogszabályok 2011. ÉVI CLXXV TÖRVÉNY AZ EGYESÜLÉSI JOGRÓL, A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSRÓL, VALAMINT A CIVIL

Részletesebben

(2006, 2007) 2006. november 9. EGER. Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese

(2006, 2007) 2006. november 9. EGER. Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese Adó- és tb-változ ltozások (2006, 2007) IX. Pénztárkonferencia 2006. november 9. EGER Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese Bevezető Államháztartás s egyensúly lyát t javító intézked zkedések Konvergenciaprogram

Részletesebben

A projektek pénzp menedzselése

A projektek pénzp menedzselése 1 A projektek pénzp nzügyi menedzselése A folyamat tevékenys kenységei 1. A támogatt mogatás s felhasználásához hoz kapcsolódó szabályok megismerése se 2. Pénzügyi elemzés és s tervezés 3. Finanszíroz

Részletesebben

AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY ÉS AZ ADÓIGAZGATÁS KAPCSOLATA. Előadó: Dr. Ondi Sándor Nyíregyháza, 2012. október 5.

AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY ÉS AZ ADÓIGAZGATÁS KAPCSOLATA. Előadó: Dr. Ondi Sándor Nyíregyháza, 2012. október 5. AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY ÉS AZ ADÓIGAZGATÁS KAPCSOLATA Előadó: Dr. Ondi Sándor Nyíregyháza, 2012. október 5. Új jogszabályok: 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

Lucz Zoltánn nné főosztályvezető Jövedelem és s forgalmi adók főosztály Személyi jövedelemadj vedelemadó Arányos, egykulcsos adó A személyi jövedelemadj vedelemadó mértéke valamennyi (összevont( adóalapba

Részletesebben

reformprogram végrehajtv 2007.

reformprogram végrehajtv 2007. A szak- és s felnőttk ttképzést érintő reformprogram végrehajtv grehajtásához hoz szüks kséges törvények módosm dosításáról 2007. A FIATAL MUNKAVÁLLALÓK (15-24 ÉVES) FOGLALKOZTATÁSI RÁTÁI AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

A civil szervezetek előtt álló gyakorlati feladatok

A civil szervezetek előtt álló gyakorlati feladatok A civil szervezetek előtt álló gyakorlati feladatok Civil nap 2014. május 3. Schütt Margit Tartalom 1. Bevezető gondolatok 1.1. Civilség fogalma 1.2. Civil szféra helye, céljai (szabályozási és irányítási

Részletesebben

2014. május 29-i rendes ülésére

2014. május 29-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség (mindhárom határozati javaslat) ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati közalapítványok

Részletesebben

LLALKOZÁS LLALKOZÓ? MILYEN TEVÉKENYS NEM vonatkozik a tv? KENYSÉG KI LEHET EVÁLLALKOZ. kenység: rendszeresen. mellett folytatva. grehajtói kenységre.

LLALKOZÁS LLALKOZÓ? MILYEN TEVÉKENYS NEM vonatkozik a tv? KENYSÉG KI LEHET EVÁLLALKOZ. kenység: rendszeresen. mellett folytatva. grehajtói kenységre. EGYÉNI VÁLLALKOZV LLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozv llalkozóról és s az egyéni cégrc gről 2009. évi CXV. törvt rvény 1 2 MILYEN TEVÉKENYS KENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv?

Részletesebben

Projektek szakmai végrehajtása Szűts LászlL szló VÁTI Kht. 1 Szakmai megvalósítás s alapvető dokumentuma Támogatási szerződés Szakmai és s pénzp nzügyi végrehajtv grehajtásra vonatkozó előírásokat tartalmaz

Részletesebben

(EVA) 2002. évi XLIII. tv.

(EVA) 2002. évi XLIII. tv. Egyszerűsített vállalkozv llalkozói i adó (EVA) 2002. évi XLIII. tv. Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 Jellemzői 2003. évtől új j adónem; Keverék k törvt rvény több törvt rvényt vált v ki (Szja( átalányadót,

Részletesebben

legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing

legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing A webáruh ruházak működésével kapcsolatos legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing kérdések 2014. március m 19. Alapfogalmak Az informáci ciós önrendelkezési jogról és s az informáci ciószabadságról

Részletesebben

Tervezet, nem tekinthető a Minisztérium vagy a Kormány álláspontjának.

Tervezet, nem tekinthető a Minisztérium vagy a Kormány álláspontjának. 1 A jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

A civil törvény végrehajtásának és a Nemzeti Együttműködési Alap működési tapasztalatai

A civil törvény végrehajtásának és a Nemzeti Együttműködési Alap működési tapasztalatai A civil törvény végrehajtásának és a Nemzeti Együttműködési Alap működési tapasztalatai Emberi Erőforrások Minisztériuma Civil Kapcsolatok Főosztálya Jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési

Részletesebben

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26.

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. A ltségvetési törvt rvény, az Áht. és s az Ávr. változásai dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. Az előad adás s vázlatav BEVEZETŐ Magyarország g Alaptörv rvénye az államháztartásról l szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi Jogszabályi hátth ttér Munkaügy a kivitelezésben A Munka TörvT rvénykönyvéről l szóló 1992. évi XXII. törvt rvény (Mt.) 2010. évi LXXV. törvt rvény az egyszerűsített foglalkoztatásr sról 16/2010. (V.13.)

Részletesebben

Készítette: Szücs Imre

Készítette: Szücs Imre 2012. Évközi adóváltoz ltozások Törvényi hivatkozások 2012. évi XXIX. törvt rvény a helyi adókr król 2012. XXXIII. törvt rvény, 76/2012. (IV.14.) Kormányrendelet TAO törvt rvény módosm dosításasa 2012.

Részletesebben

A Felügyel tapasztalatainak összefoglalásasa

A Felügyel tapasztalatainak összefoglalásasa A Felügyel gyelőségellenőrzési tapasztalatainak összefoglalásasa Pados RóbertR Hulladékgazd kgazdálkodási osztályvezet lyvezető Szombathely, 2015. február r 12. Célkit lkitűzéseink A Felügyel gyelőség

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

- megfelelő. erőforrás

- megfelelő. erőforrás Civil szervezetekre vonatkozó adózási szabályok Készítette: Czapkó Tiborné Tájékoztatási Osztály Fogalmak Civil szervezet a civil társaság (Ptk. 578/J. ), A Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek önkormányzati támogatásának elosztásáról

TÁJÉKOZTATÓ. a kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek önkormányzati támogatásának elosztásáról a 83/2014. (III.27.) számú Képviselő-testületi határozat 2. számú melléklete TÁJÉKOZTATÓ a kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek önkormányzati támogatásának elosztásáról 1. A társadalmi

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben )

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben ) Öregcsertő községi Önkormányzat Képviselő testületének 7/2010 ( XII.17.) számú önkormányzati rendelete a 14 /2009 ( XII.18.) számú önkormányzati rendeletének a módosításáról A helyi iparűzési adóról (

Részletesebben

Stratégiai tervezési alapismeretek

Stratégiai tervezési alapismeretek InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer Az Alapítv tvány céljac A Segítő Kéz z Alapítv tvány 1999-ben alakult, így már r 11 éve dolgozik a szociális ellátásban azon belül l a legelesettebb emberek segítésében. Az Alapítv tvány időskor skorúak

Részletesebben

BESZÁMOLÓ, KÖZHASZNÚSÁG, KÖZZÉTÉTEL!

BESZÁMOLÓ, KÖZHASZNÚSÁG, KÖZZÉTÉTEL! BESZÁMOLÓ, KÖZHASZNÚSÁG, KÖZZÉTÉTEL! Szentgyörgyi Magdolna 1 Szabályozás Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

A civil szervezetek új típusú beszámolója az új civil törvény tükrében, különös tekintettel a közhasznúsági mellékletre. Dr.

A civil szervezetek új típusú beszámolója az új civil törvény tükrében, különös tekintettel a közhasznúsági mellékletre. Dr. A civil szervezetek új típusú beszámolója az új civil törvény tükrében, különös tekintettel a közhasznúsági mellékletre Dr. Bódi György Gazdálkodás, beszámolási kötelezettség Civil szervezetek gazdálkodása

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Csávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Európai Fogyasztói Központ. E-kereskedelem. (Szeged, dr. Kriesch Attila Igazgató

Európai Fogyasztói Központ. E-kereskedelem. (Szeged, dr. Kriesch Attila Igazgató E-kereskedelem és s fogyasztóvédelem a jogszerű és s fogyasztóbar barát t e-shop, e gyakorlati kérdések és s válaszok v a vállalkozv llalkozások részr szére, különösen tekintettel az új j magyar szabályoz

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

tisztességes versenyért Gazdasági Versenyhivatal

tisztességes versenyért Gazdasági Versenyhivatal A Gazdasági Versenyhivatal a tisztességes versenyért rt Dr. Zavodnyik József Gazdasági Versenyhivatal 2006 A A verseny esetén n közérdek, k hogy nemes verseny legyen Kuncz Ödön, 1924 a a tisztességtelen

Részletesebben

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról 1995. évi CXVII. TörvT rvény a személyi jövedelemadj vedelemadóról Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 A SZJA TV. FELÉPÍTÉSE - 1 I. Fejezet - Alapelvek II. Fejezet - A tv. hatálya III. Fejezet - Fogalmak és értelmező

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16.

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16. PROJEKTTERVEZÉS Art A program definíci ciója Olyan egymásra épülő projektekből álló tevékenys kenységi lánc, l melynek minden eleme, mérhető hozzáadott érékkel viszi közelebb k a szélesebb közössk sséget

Részletesebben

MOTTÓ. Page 1. nzügyek, avagy határozza meg a tudatot. Ha ide néznn. znél, vad aranyszíved. Óh, hullna az arany, hullna egyre. nzügyi menedzselés

MOTTÓ. Page 1. nzügyek, avagy határozza meg a tudatot. Ha ide néznn. znél, vad aranyszíved. Óh, hullna az arany, hullna egyre. nzügyi menedzselés Azok a fránya pénzp nzügyek, avagy A A lél határozza meg a tudatot 1Art Ha ide néznn znél, vad aranyszíved Összeszorulna. Könnyed K eredne S úszó,, sötét s t gályg lyánk szőnyeg nyegére Óh, hullna az arany,

Részletesebben

Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele. Készítette: Baracskainé dr Boór Judit

Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele. Készítette: Baracskainé dr Boór Judit Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele Készítette: Baracskainé dr Boór Judit Témák Jogszabályi környezet Civil szervezetek elválasztása a vállalkozói szervezetektől Fogalmak Cél szerinti

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

GÖDÖLLŐ. Szent István n Egyetem. Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ

GÖDÖLLŐ. Szent István n Egyetem. Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ Szent István Egyetem GÖDÖLLŐ Szent István n Egyetem GÖDÖLLŐ Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ SZIE - ÚMVP KÉPZK PZŐ INTÉZM ZMÉNY A Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ sikeresen pályázott

Részletesebben

Az új egyesületi törvény rendelkezései, a közhasznú szervezetté válás kérdései. A Nemzeti Önkéntes Stratégia 2011-2020

Az új egyesületi törvény rendelkezései, a közhasznú szervezetté válás kérdései. A Nemzeti Önkéntes Stratégia 2011-2020 Az új egyesületi törvény rendelkezései, a közhasznú szervezetté válás kérdései. A Nemzeti Önkéntes Stratégia 2011-2020 Dr. Gyurka Tímea tű. őrgy. Igazgatási Főosztályvezető-helyettes Irányadó jogszabály:

Részletesebben

Az adó célja Az adóbevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek a kiegészítése, működési feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása.

Az adó célja Az adóbevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek a kiegészítése, működési feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVSELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (Xll.1.) RENDELETE az iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 25/2009.(XII.22.), 1/2011.(II.03.) rendelettel) Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete/

Részletesebben

X. Az ítélet végrehajtásának kikényszerítése (EUMSZ 260. cikk) XI. Tagállam

X. Az ítélet végrehajtásának kikényszerítése (EUMSZ 260. cikk) XI. Tagállam Dr. Villányi JózsefJ A tagállami kötelezettsk telezettségszegés s megállap llapítása iránti eljárás s az Európai Unió Bírósága előtt 1 I. A kötelezettsk telezettségszegési si eljárás s jogi alapja II.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK JOGSZABÁLYI KÖVETÉSE

CIVIL SZERVEZETEK JOGSZABÁLYI KÖVETÉSE CIVIL SZERVEZETEK JOGSZABÁLYI KÖVETÉSE 2014.02.14. 1 2011. évi december hó 16. napján került kihirdetésre és 2011. évi december hó 22. napján illetve nagyobb részben 2012. évi január hó 1. napján lépett

Részletesebben

Projektciklus menedzsment

Projektciklus menedzsment A projekt pénzp nzügyi előkész szítésének és megvalósításának fáziif Karácson Zsolt VÁTI Kht. Érintett témákt Projektek pénzp nzügyi tervezése A projektek költsk e, forrástervez stervezés Tervezés Előkész

Részletesebben

III. ea. Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató. WJLF, 2006. április 7.

III. ea. Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató. WJLF, 2006. április 7. Együttm ttműködés s a munkaügyi és s a szociális szférák k között k III. ea. Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató WJLF, 2006. április 7. Kik is hát h Ők? a a közös k s kliensek regisztrált álláskeresők,

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.07.06 16:59:22 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 5 5 Település: Budapest Közterület neve: Falk Miksa Közterület jellege: utca Házszám: 19.

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

üzleti, Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, Szerbiában ban REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési Konferencia a gazdaságfejleszt 2009. október 20.

üzleti, Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, Szerbiában ban REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési Konferencia a gazdaságfejleszt 2009. október 20. REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési si Konferencia Magyar-Szerb területi együttm ttmőködések a gazdaságfejleszt gfejlesztés s szolgálat latában 2009. október 20. Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, üzleti,

Részletesebben

Hulladékgazd. adó. Szombathely, 2015. február 12..

Hulladékgazd. adó. Szombathely, 2015. február 12.. A hulladékgazd kgazdálkodási jogszabályok változv ltozásai Szabó Mónika Hulladékgazd kgazdálkodási előad adó Szombathely, 2015. február 12.. Jogszabály módosm dosításoksok Törvény Új j végrehajtv grehajtási

Részletesebben

I. Adókötelezettség 1..

I. Adókötelezettség 1.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 33/2007/XII.28./., 23/2002/VIII.14./sz., 17/2002/VI.14./ sz., a 25/2001/XII.12./, a 29/2000/XII.21./sz., a 21/1999./VI.9./sz. és a 35/2011.(XII.20.)számú

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) és (6) bekezdésében (a

Részletesebben

pályázat tapasztalatai

pályázat tapasztalatai Az Európa Tanács Táj T j DíjaD a 2008. évi hazai Táj T j Díj D pályázat tapasztalatai Dr. Konkoly-Gyur Gyuró Éva egyetemi docens NyME Környezet és s FöldtudomF ldtudományi Intézet Kinek adományozhat nyozható?

Részletesebben

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról 1 Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetbe foglalva a módosítására kiadott 31/2004. (VIII. 23.) ÖK. számú

Részletesebben

Civil Centrum KözhasznK

Civil Centrum KözhasznK A Civil Centrum Közhasznú Alapí az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumának támogatásával 2009-2012 időszakra kistérségi civil stratégiát készített az Enyingi- valamint az Adonyi kistérségben.

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Adószám: 19011637-2-43 Bírósági bejegyzési szám: 596/1989. 2013. évi Közhasznúsági jelentése 2014. május 8. Dalotti Tibor elnök 1. Számviteli beszámoló: A 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

CIVIL AKADÉMIA. Előadó: Kahulits Andrea Kurátor Kft. Kurátor Kft.

CIVIL AKADÉMIA. Előadó: Kahulits Andrea Kurátor Kft. Kurátor Kft. CIVIL AKADÉMIA Előadó: Kahulits Andrea Civil Akadémia 1. Civil szervezetek gazdálkodása 2. Közhasznú jogállás gazdálkodási, számviteli kérdései 3.Civil szervezetek számviteli sajátosságai 1. Civil szervezetek

Részletesebben

A MÚLT JOGI STÁTUSZA SZABÁLYOZÁSA MIRE NEM HOZHATÓ LÉTRE MIRE JÖN LÉTRE? 2015.02.25. ALAPÍTVÁNY. Közcélú örökhagyás görögöknél, rómaiaknál

A MÚLT JOGI STÁTUSZA SZABÁLYOZÁSA MIRE NEM HOZHATÓ LÉTRE MIRE JÖN LÉTRE? 2015.02.25. ALAPÍTVÁNY. Közcélú örökhagyás görögöknél, rómaiaknál A MÚLT ALAPÍTVÁNY Jogi személyiséggel felruházott célvagyon Közcélú örökhagyás görögöknél, rómaiaknál Ie.387 DR SZALAI ERZSÉBET 2015. 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2015. 2 SZABÁLYOZÁSA JOGI STÁTUSZA 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

Európai Fogyasztói Központ. sek. (Budapest, dr. Kriesch Attila Igazgató

Európai Fogyasztói Központ. sek. (Budapest, dr. Kriesch Attila Igazgató Távollévők k között k kötött, k tt, határon átnyúló szerződések sek (Budapest, 2015. március 19.. ) dr. Kriesch Attila Igazgató Az előadáson elhangzottak kizárólag az Európai Fogyasztói Magyarország szakmai

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.28 10:56:13 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 7 1 Település: Budapest Közterület neve: Damjanich Közterület jellege: utca Házszám: 9 Lépcsőház:

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága pályázatot hirdet a városban működő

Részletesebben

Segédlet a 2014. március 15-én jogerőre emelkedő Polgári Törvénykönyv (Ptk) által bevezetendő és civil szervezetekre vonatkozó új szabályokhoz

Segédlet a 2014. március 15-én jogerőre emelkedő Polgári Törvénykönyv (Ptk) által bevezetendő és civil szervezetekre vonatkozó új szabályokhoz Segédlet a 2014. március 15-én jogerőre emelkedő Polgári Törvénykönyv (Ptk) által bevezetendő és civil szervezetekre vonatkozó új szabályokhoz 2014. március 15-én életbe lép az új Polgári Törvénykönyv.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat telező sairól, 217/1997. (XII. 1.) Korm. 228/1998. (XII. 28.) Korm. rendelet a Cst.

nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat telező sairól, 217/1997. (XII. 1.) Korm. 228/1998. (XII. 28.) Korm. rendelet a Cst. Társadalombiztosítás Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 2 Hatályos jogszabályok: 1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) a társadalombiztost rsadalombiztosítás ellátásaira és s a magánnyugd nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint

Részletesebben

szakképz 2009. július 27-tıl

szakképz 2009. július 27-tıl Saját t dolgozó képzési költségeinek elszámol molása a szakképz pzési hozzájárul rulás s terhére re 2009. július 27-tıl Szakképz pzési hozzájárul rulás s felhasználása sa gyakorlati képzk pzést nem folytató

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET 2012. ÉVI PÉNZFORGALMA. Bevétel Ft Megjegyzés. Kiadás Ft Megjegyzés

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET 2012. ÉVI PÉNZFORGALMA. Bevétel Ft Megjegyzés. Kiadás Ft Megjegyzés 1 Tisztelt Közgyűlés! A civil szervezetek történetében az adó 1%-ának felhasználását szabályzó 1996-os törvény hatálybalépése óta nem volt olyan komoly felbolydulás, mint a 2011.évi jogszabályi változások

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.01 18:18:24 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 7 7 Település: Budapest Közterület neve: Wesselényi Közterület jellege: utca Házszám: 17.

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

A szociális támogatt mogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása A leghátr trányosabb helyzetűek ek foglalkoztatásának előseg segítése (munkahelyteremtő,, munkakínálat lat-növelő,, képzk pzési támogatt

Részletesebben

Az adóss. ltatás tapasztalatai. 2012.02.24.

Az adóss. ltatás tapasztalatai. 2012.02.24. Az sságkezelési szolgáltat ltatás tapasztalatai. Lehetıségek Korlátok Nagyné Messinger TímeaT 2012.02.24. Elızm zmények Az elmúlt lt években több t célprogram c indult Problémák: jó tapasztalatok tovább

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben