Tervezet, nem tekinthető a Minisztérium vagy a Kormány álláspontjának.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tervezet, nem tekinthető a Minisztérium vagy a Kormány álláspontjának."

Átírás

1 1 A jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés jelen formájában nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A dokumentum célja a társadalmi egyeztetés elindítása és a jogalkotási folyamat átláthatóvá tétele, amelynek alapján, illetve eredményeként a mellékelt tervezet valamennyi tartalmi és formai eleme módosulhat! A tervezet előterjesztője

2 2 A közigazgatási és igazságügyi miniszter /2012. ( ) KIM rendelete a civil szervezetek információs rendszeréről Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 73. (2) b) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva az alábbiakat rendelem el. 1. A rendelet hatálya 1. (1) E rendelet hatálya kiterjed minden, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvényben (a továbbiakban: Civil tv.), valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló évi CLXXXI. törvényben (a továbbiakban: Nyilvántartási tv.) meghatározott adatra. (2) A közzéteendő adatokat az 1. számú melléklet tartalmazza. 2. Értelmező rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában: a) adat: a Civil tv., valamint a Nyilvántartási tv. rendelkezései alapján közzéteendő tény, adat, nyilatkozat vagy egyéb dokumentum; b) adatfelelős: az a szerv vagy személy, amelynek vagy akinek kezelésében vagy ismeretében lévő adatot a Civil tv. rendelkezése alapján a Civil Információs Portálon nyilvánosságra kell hozni; c) alapkezelő: a Civil tv. 73. (2) bekezdés a) pontja alapján kiadott rendeletben meghatározott kezelő szerv; d) Civil Információs Portál: a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által működtetett, a Civil tv. 14. (1) bekezdésében meghatározott internetes felület; e) civil szervezetek információs rendszere: a Civil tv. 14. szerinti Civil Információs Portál, az 51. szerinti civil információs centrumok és az 53. (3) bekezdés szerinti szakmai monitoring rendszer összessége; f) döntéshozó: a Civil tv. 53. (5) bekezdésében megjelölt fejezetet irányító szerv, az alappal rendelkezésre jogosult miniszter, továbbá a költségvetési előirányzat kezelője; g) közzétételre kötelezett: az a civil- vagy közhasznú szervezet, továbbá testület, amelyre nézve jogszabály a Civil Információs Portálon történő közzétételi kötelezettséget ír elő.

3 3 h) közzétételért felelős: a miniszter által kibocsátott Szervezeti és Működési Szabályzatban kijelölt szervezeti egység, i) testületi tag: a Nemzeti Együttműködési Alap tanácsának vagy kuratóriumának tagja. 3. A Civil Információs Portál 3. (1) A Civil Információs Portálon közzétételre kerül, illetve hozzáférhető: adat. a) a megszűnt egyesület vagyona felhasználásának módjáról szóló Civil tv. 6. szerinti; b) a civil szervezet Nyilvántartási tv ában meghatározott országos névjegyzékben szereplő; c) a civil információs centrumok tevékenységére vonatkozóan az általuk a Civil tv. 52. (1) bekezdés f) pontja szerint szolgáltatott; d) az államháztartás központi alrendszeréből nyújtott támogatási programokra és támogatásokra vonatkozóan a pályázati kiírások, támogatási döntések és támogatások alapvető, a Civil tv. 53. (6) bekezdése szerinti; e) a jelentős költségvetési támogatásban részesülő szervezet vezető tisztségviselőjének, a Civil tv. 53. (8) bekezdése szerinti; f) a Nemzeti Együttműködési Alap működésével kapcsolatos, a Civil tv. 67. (2) bekezdése, a 69. (4) és (5) bekezdése, a 71. (4) bekezdése szerinti; g) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény 6/A. (2) bekezdése és a 6/C. (1) bekezdése szerinti; h) a közérdekű önkéntes tevékenység nyilvántartásáért felelős szervezet a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvény 11. -ában meghatározott; i) a civil szervezet döntése alapján közzétett további így különösen létesítő okirat (2) A Civil Információs Portálon megjelenített adatokhoz való akadálymentes hozzáférést a vakok és gyengénlátók számára is biztosítani kell. (3) A Civil Információs Portál az (1) bekezdés a), c)-i) pontjai szerint közzétett adatokat öt évig tárolja. 4. Az adatok közzététele 4. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a közzétételért felelős a számítástechnikai rendszerben történő rögzítéstől számított 5 munkanapon belül a Civil Információs Portálon közzéteszi az adatot.

4 4 5. (1) A közzétételre kötelezett a közzéteendő adatot a Civil Információs Portál e célra kialakított felületén keresztül elektronikusan továbbítja a közzétételért felelőshöz. E felülethez a közzétételért felelős hozzáférést biztosít a közzétételre kötelezett részére. (2) A természetes személy a közzéteendő adatot a közzétételért felelős által elfogadott szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás keretében továbbítja a közzétételért felelőshöz. (3) A szöveges adatot olyan formátumban kell a közzétételért felelős részére továbbítani, amely biztosítja a szövegben való kereshetőséget. Amennyiben a közzéteendő dokumentum érvényességének feltétele valamely személy vagy szerv aláírása, az aláírt dokumentum képileg egyező elektronikus másolatát is mellékelni kell. (4) A Civil Információs Portált a közzétételért felelős szerkeszti. A közzétételt elutasítja, ha a közzététel jogszabályba ütközik. A közzétételért felelős a közzététel iránti kérelem elutasításáról és az elutasítás okáról az adat beérkezését követő 5 munkanapon belül tájékoztatja az adatfelelőst. 6. (1) Bármely, civil szervezetek számára is részvételi lehetőséget biztosító pályázat kiírója, a pályázattal kapcsolatos hirdetmények közzététele, valamint a civil szervezetekkel kapcsolatos adatok lekérdezése céljából kérheti a közzétételért felelőstől az 5. (1) bekezdés szerinti felülethez hozzáférés biztosítását. (2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat kiírója, valamint az alapkezelő a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és az igazolás módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet 13. (1) bekezdése szerinti ellenőrzést a Civil Információs Portálon keresztül is végezheti. (3) Az (1) bekezdés szerinti pályázat kiírója, valamint az alapkezelő a számítástechnikai rendszeren keresztül elektronikus igazolást kap a lekérdezés pillanatában fennálló adatokról. 7. Az adatfelelős tudomására jutását követően haladéktalanul kezdeményezi a valóságnak nem megfelelő adatok helyesbítését. 8. A közzétételért felelős az adatok közzétételre történő megküldéséről, továbbá az adat közzétételéről, módosításáról, törléséről, illetve archiválásáról elektronikus nyilvántartást vezet. 5. Állami szervek adatszolgáltatása 9. (1) A bíróság biztosítja annak lehetőségét, hogy az általa vezetett, Nyilvántartási tv. 84. (1) bekezdés szerinti országos névjegyzék adatai közötti keresést a Civil Információs Portálon keresztül is lehessen kezdeményezni, továbbá a keresési eredmény adatait megjeleníteni. (2) A Civil Információs Portál segítségével az országos névjegyzékből a civil szervezet neve, székhelye, nyilvántartási száma vagy adószáma alapján az alábbi csoportosításban lehet adatokat gyűjteni:

5 a) a szervezet típusa, b) a szervezet székhelye, c) a szervezet célja, d) közhasznú jogállás. 5 (3) A (2) bekezdés szerinti csoportosított lekérdezés, a lekérdezés eredményeként a csoportosított adat mellett tartalmazza az egyes csoportokba tartozó civil szervezetek nevét, székhelyét, adószámát és a számviteli beszámoló adatait is. 10. (1) A kincstári monitoring rendszerbe történő adatbejelentés során a Civil tv. 53. (5) bekezdése szerinti adatfelelős jelzi, ha az általa közölt adat a Civil tv ban meghatározott kivétel hatálya alá tartozik. (2) A kincstár a kincstári monitoring rendszerbe érkezett, Civil tv. 53. (4) bekezdése szerinti leválogatott adatokat az e célra kialakított számítástechnikai rendszeren keresztül megküldi a miniszternek. (3) A miniszter a Civil tv. 53. (5) bekezdése szerinti döntéséről a döntést követő 10 napon belül elektronikus úton visszajelez az adatfelelősnek és a kincstárnak. 11. Az adóhatóság a Civil Információs Portálon keresztül lehetővé teszi a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény 6/C. (1) bekezdése szerinti közlemények elérését. 12. A közérdekű önkéntes tevékenység nyilvántartásáért felelős szervezet a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvény 12. (3) bekezdésében meghatározott közzététel helye a Civil Információs Portál. 13. A miniszter a Civil Információs Portálon belül önálló honlapot működtet, melyen keresztül az alapkezelő teljesíti a Civil tv. 69. (4)-(5) bekezdésében meghatározott kötelezettségeit. 6. A Nemzeti Együttműködési Alap testületi tagjainak adatszolgáltatása 14. (1) A kollégium elnöke a Tanácsnak történő megküldéssel egyidejűleg megküldi a közzétételért felelős részére a Civil tv. 70. (1) bekezdése szerinti beszámolóját. (2) A Tanács elnöke az elfogadást követő 15 napon belül megküldi a közzétételért felelős részére a Civil tv. 70. (2) bekezdése szerinti beszámolóját.

6 6 15. A Nemzeti Együttműködési Alap tanácsának elnöke az alapkezelőn keresztül teljesíti a Civil tv. 67. (2) bekezdése szerinti közzétételi kötelezettségét. 7. A civil szervezetek adatszolgáltatása 16. (1) A civil információs centrumok elektronikus úton adatot szolgáltatnak a Civil Információs Portál számára a Civil tv. 52. (1) bekezdés a)-e) pontok szerinti feladatokkal kapcsolatos adatok és információk terjesztése érdekében. (2) A Civil tv. 53. (7) bekezdésében meghatározott jelentős költségvetési támogatásban részesülő szervezet vezető tisztségviselője az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. tv. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatát az ügyfélkapun keresztül küldi meg a Civil Információs Portálon történő közzététel céljából. 8. Civil információs centrumok 17. (1) A Civil tv. 51. (2) bekezdése szerinti nyilvános pályázat nyertesei jogosultak a miniszter által adományozott civil információs centrum cím viselésére a támogatási időszak alatt. Minden megyében, valamint a fővárosban a pályázaton nyertes civil szervezet működteti a civil információs centrum szolgáltatásait, a támogatási időszak alatt használhatja a civil információs centrum megnevezést. (2) Minden civil információs centrum legalább a következő szolgáltatásokat ellenszolgáltatás nélkül nyújtja: a) információt nyújt, tanácsot ad a civil szervezetek működését érintő legalapvetőbb jogszabályok alkalmazásával, jogi-, közhasznúsági-, pénzügyi-, könyvviteli- és adózási kérdésekkel kapcsolatban, vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos lehetőségekről az a) pont szerinti időben; b) információt szolgáltat a működési területén működő civil szervezetek számára elérhető pályázatokkal kapcsolatban, továbbá pályázatírási ismeretekre vonatkozóan; c) informatikai segítséget nyújt a civil szervezet adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítése érdekében; d) információs napot tart évi legalább nyolc alkalommal; e) közreműködik a magyar-külhoni magyar partnerségi kapcsolatok építésében; f) elősegíti a civil szervezetek együttműködését a megyei (fővárosi), települési, valamint nemzetiségi önkormányzatokkal. (3) A civil információs centrum a (2) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatás kivételével szolgáltatásait elektronikus úton is nyújthatja.

7 7 (4) A civil információs centrum folyamatosan biztosítja a Civil tv., valamint e rendelet szerinti adatszolgáltatást a Civil Információs Portál számára. (5) A cím viselésére jogosult szervezettel a miniszter szerződést köt. (6) Az (5) bekezdés szerinti szerződésben foglaltak nem szerződésszerű teljesítése esetén a miniszter a címet visszavonja. 18. (1) A civil információs centrum cím jogosultja félévente szakmai beszámolási kötelezettséggel tartozik a miniszter felé. A szakmai beszámoló tartalmazza a miniszterrel kötött 17. (5) bekezdés szerinti szerződés szerinti tevékenységek időarányos teljesítésének bemutatását. (2) Ha a miniszter a szerződésben foglalt tevékenységek időarányos ellátásában mulasztást, hiányosságot, vagy szabálytalanságot állapít meg, a címet visszavonja. A civil információs centrum cím visszavonása vagy a szerződés egyéb okból történő megszűnése esetén, a cím birtoklására vonatkozó pályázat értékelése során kialakult, az adott ellátási területre vonatkozó rangsorban következő legjobb értékelést elért szervezetet kéri fel a civil információs centrum feladatainak ellátására. 9. Záró rendelkezések 19. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. (2) E rendelet ai, a 17. (4) bekezdése, valamint az 1. melléklet június 30. napján lépnek hatályba. (3) A Civil Információs Portált június 30. napjáig kell üzembe helyezni. (4) Az adatfelelős a Civil Információs Portál üzembe helyezését követő 30 napon belül köteles az első adatokat közölni, ezt követően az adatszolgáltatást folyamatosan biztosítani.

8 A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény 6/A. (2) bekezdés és 6/C. (1) bekezdése szerinti, az átutalt összeg felhasználására vonatkozó közlemények Tervezet, nem tekinthető a Minisztérium vagy a Kormány álláspontjának melléklet a /2012. ( ) KIM rendelethez Az adatfelelősök a közzétételt elrendelő jogszabályi hely megnevezésével adat jogszabályhely határidő adatfelelős A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése Felhasználást szerinti felhasználásáról követő év adóhatóság szóló évi CXXVI. június 30. törvény 6/A. (4) bekezdés és 6/C. (6) bekezdése Közérdekű önkéntes tevékenység hatósági nyilvántartás adatai A civil szervezetek bírósági nyilvántartásban szereplő adatai A letétbe helyezett beszámoló és közhasznúsági melléklet A civil információs centrumok által közölt információk A kincstári monitoring rendszer részére megküldött támogatási adatok A jelentős költségvetési támogatásban részesülő szervezet vezető tisztségviselőjének vagyonnyilatkozata NEA a tanácsi és kollégiumi tagok érdekeltségi körébe tartozó civil szervezetek neve, az ezzel kapcsolatos változás NEA pályázati felhívás, a részletes pályázati kiírás és a hozzá kapcsolódó döntések NEA a Tanács és a kollégiumok döntése a döntés meghozatalától számított harminc napon belül NEA a Tanács és a kollégiumok tagjainak neve NEA a pályázati azonosító, a támogatás célja, a pályázó neve, címe, adószáma, képviselőjének neve, a pályázatot kiíró kollégium megnevezése, a pályázati felhívás A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvény 12. (3) bekezdése NEFMI Civil tv. 13. (3) OBH Civil tv. 13. (3); 30. (3) Civil tv. 52. (1) a)-e) OBH civil információs centrumok Civil tv. 53. (6) MÁK Civil tv. 53. (8) Civil tv. 67. (1); 67. (2); 69. (5) c) A beszámoló letétbe helyezését követő 90 napon belül Vezető tisztségviselő Testületi tagok, Tanács elnöke Alapkezelő Civil tv. 69. (4), (5) d) Alapkezelő Civil tv. 69. (5) a) a döntés meghozatalától számított 30 napon belül Alapkezelő Civil tv. 69. (5) b) Alapkezelő Civil tv. 69. (5) e) Alapkezelő

9 adat jogszabályhely határidő adatfelelős címe, az igényelt és elnyert összeg, továbbá ha a pályázó valamely tanácsi, illetve kollégiumi tagnak a 67. (1) bekezdése szerinti érdekeltségi körébe tartozik, a pályázati adatok között közzétételre kerül e tanácsi, illetve kollégiumi tag neve NEA a Tanács és a kollégiumok nyilvános üléseinek helye, időpontja, napirendje A Kollégium és az Alapkezelő beszámolója A Tanács beszámolója az Országgyűlés bizottságának NEA az elektori gyűlés helye, időpontja és a mandátumvizsgálat módja, az ügyrend 9 Civil tv. 69. (5) g) Alapkezelő Civil tv. 70. (1) A Tanács általi elfogadást követő 15 napon belül Alapkezelő Civil tv. 70. (2) április 30. Tanács Civil tv. 71. (4) KIM

10 10 2. melléklet a /2012. ( ) KIM rendelethez A Civil Információs Portálon kereshető egyéb nyilvános adatok adat munkaügyi kapcsolatok rendezettsége munkaügyi kapcsolatok rendezettsége jogszabályhely Az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv. 55. (6) bekezdése A munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. tv. 8/C. (4) bekezdése nyilvánosságra hozatali határidő adatkezelő adóhatóság munkaügyi hatóság

MAGYAR KÖZLÖNY. 49. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 25., szerda. Tartalomjegyzék. 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 49. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 25., szerda. Tartalomjegyzék. 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 25., szerda 49. szám Tartalomjegyzék 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet 26/2012. (IV. 25.) NEFMI rendelet 27/2012.

Részletesebben

5/2012. (II. 16.) KIM rendelet a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről

5/2012. (II. 16.) KIM rendelet a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről 1 / 24 4/16/2012 10:03 PM 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

2003. évi L. törvény. a Nemzeti Civil Alapprogramról. Az Alapprogram célja

2003. évi L. törvény. a Nemzeti Civil Alapprogramról. Az Alapprogram célja 2003. évi L. törvény a Nemzeti Civil Alapprogramról Az Országgyűlés elismeri a társadalmi szervezetek és alapítványok működési feltételei állami garanciákkal való biztosításának szükségességét, ezért a

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

2011. évi CLXXV. törvény. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmező rendelkezések 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról Az Országgyűlés elismerve, hogy az emberek önkéntes összefogása nélkülözhetetlen

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról Az Országgyűlés elismerve, hogy az emberek önkéntes összefogása nélkülözhetetlen

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1 - 1-1 Az Országgyűlés elismerve, hogy az emberek önkéntes összefogása nélkülözhetetlen Magyarország fejlődéséhez, a civil szervezetek a társadalom alapvető egységei, amelyek folyamatosan hozzájárulnak

Részletesebben

Az új egyesületi törvény rendelkezései, a közhasznú szervezetté válás kérdései. A Nemzeti Önkéntes Stratégia 2011-2020

Az új egyesületi törvény rendelkezései, a közhasznú szervezetté válás kérdései. A Nemzeti Önkéntes Stratégia 2011-2020 Az új egyesületi törvény rendelkezései, a közhasznú szervezetté válás kérdései. A Nemzeti Önkéntes Stratégia 2011-2020 Dr. Gyurka Tímea tű. őrgy. Igazgatási Főosztályvezető-helyettes Irányadó jogszabály:

Részletesebben

A civil szervezetek és jogi környezetük. Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya

A civil szervezetek és jogi környezetük. Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya A civil szervezetek és jogi környezetük Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya Jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról1

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról1 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról1 Az Országgyűlés elismerve, hogy az emberek önkéntes összefogása nélkülözhetetlen

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL PÁLYÁZATI ÚTON TÁMOGATOTT NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI PROJEKTJEIHEZ SZÜKSÉGES ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSÁHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-14-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Új nemzedékek jövőjéért kollégium. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Új nemzedékek jövőjéért kollégium. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014. Pályázati kategória kódja: NEA-UN-14-SZ Meghirdetés dátuma: 2013.

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben

2007. évi CLXXXI. törvény. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról

2007. évi CLXXXI. törvény. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról A hazai és uniós forrásokból megvalósuló fejlesztések sikere nemzeti érdek. A fejlesztési támogatások odaítéléséről és felhasználásáról

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról. I. Fejezet

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról. I. Fejezet 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Hatáskör és illetékesség 1. (1) Az e törvényben

Részletesebben

Budapesti Civil Információs Centrum. Jogszabályi keretek

Budapesti Civil Információs Centrum. Jogszabályi keretek Jogszabályi keretek partnerség megerősítése a keretein belül az ÁROP- 1.1.14-2012-2012-0016 azonosítóhoz tartozó projekt társadalmi fenntarthatósági vállalásának teljesítéséhez kapcsolódóan Készítette:

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 200. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 200. szám MAGYAR KÖZLÖNY 200. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 2., hétfő Tartalomjegyzék 2013. évi CCII. törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról*

2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról* MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 157. szám 38317 12. Záró rendelkezések 119. (1) Ez a törvény a (2) (5) bekezdésben foglalt kivétellel 2012. január 1-jén lép hatályba. (2) A 118. 2012. január 2-án lép hatályba.

Részletesebben

A meghívásos pályázatra a rehabilitációs foglalkoztatásra kiírható pályázatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A meghívásos pályázatra a rehabilitációs foglalkoztatásra kiírható pályázatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter meghívásos pályázatot hirdet a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának költségvetési támogatására A szociál- és nyugdíjpolitikáért

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-MA-15-SZ Meghirdetés dátuma: 2015.

Részletesebben

3/2015. sz. Vezérigazgatói utasítás

3/2015. sz. Vezérigazgatói utasítás a közérdekű adatok elektronikus közzétételének és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről BKK Budapesti Közlekedési Központ telefonszám: +36 30 774 1000 Zártkörűen Működő

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 1 / 16 3/5/2012 9:54 PM 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Hatáskör és illetékesség

Részletesebben

Dr.Hosszú Károly ügyvéd. Összefoglaló az Új Civil Törvényről

Dr.Hosszú Károly ügyvéd. Összefoglaló az Új Civil Törvényről Összefoglaló az Új Civil Törvényről -Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Vonatkozó jogszabályok - Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény Hatályos: 2011.12.23 -

2011. évi CLXXXI. törvény Hatályos: 2011.12.23 - 2011. évi CLXXXI. törvény Hatályos: 2011.12.23-2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben