Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának."

Átírás

1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés jelen formájában nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A dokumentum célja a társadalmi egyeztetés elindítása és a jogalkotási folyamat átláthatóvá tétele, amelynek alapján, illetve eredményeként a mellékelt tervezet valamennyi tartalmi és formai eleme módosulhat!

2 Melléklet az IM/MIKFO/ID/719/2014. számú előterjesztéshez évi törvény egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról 1. A bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény módosítása 1. (1) A bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) a következő 306/E. -sal egészül ki: 306/E. E törvénynek az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi törvénnyel (a továbbiakban: Módtv2.) megállapított 240/F. (1) bekezdés c) és e) pontjában foglaltakat a Módtv2. hatályba lépését megelőzően nyilvántartásba vett végrehajtójelöltek esetében a Módtv2. hatályba lépését követő 24 hónap elteltével kell alkalmazni; ezen időpontot megelőzően a törvényben foglalt egyéb feltételek fennállása esetén a végrehajtójelölt végrehajtó-helyettesként akkor vehető nyilvántartásba, ha 18. életévét betöltötte és középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, és ha a végrehajtói szakvizsgát a Módtv2. hatálybalépésétől számított 18 hónapon belül letette. (2) A Vht. a) 240/F. (1) bekezdés c) pontjában a 18. évét szövegrész helyébe a 24. életévét szöveg, b) 240/F. (1) bekezdés e) pontjában a középfokú iskolai végzettséggel szövegrész helyébe a jogi végzettséggel szöveg, c) 241. (2) bekezdés b) pontjában a 18. évét szövegrész helyébe a 24. életévét szöveg, d) 241. (2) bekezdés d) pontjában a középfokú iskolai végzettséggel szövegrész helyébe a jogi végzettséggel szöveg lép. 2. Az ügyvédekről szóló évi XI. törvény módosítása 2. (1) Az ügyvédekről szóló évi XI. törvény 68. -a a következő (9) (11) bekezdéssel egészül ki: (9) Ha a területi kamara szabályzata elektronikus benyújtásról rendelkezik, a számviteli beszámoló elektronikus okiratként történő elkészítése nem jogosít a beszámoló összeállítását (formáját, szerkezetét, tagolását) illetően a számviteli törvényben előírt rendelkezésektől való eltérésre. 2

3 (10) Ha az ügyvédi iroda a beszámolóról külön jogszabály szerint arra feljogosított által aláírt papír alapú okirat alapján határozott és a beszámolót a területi kamara szabályzatának megfelelően elektronikus úton küldi meg a területi kamarának, úgy a benyújtó személy egyben igazolja, hogy az ezt követően elektronikus úton megküldött beszámoló megegyezik a jóváhagyott beszámolóval. Ebben az esetben a benyújtó a papír alapú beszámoló egy eredeti példányát annak elfogadásától számított tíz évig megőrzi, és amennyiben a megküldött beszámoló szabályszerűségével összefüggésben kétség merülne fel, köteles azt a területi kamara felhívására bemutatni. (11) A beszámolóhoz mellékelni kell az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot, valamint kötelező könyvvizsgálat esetén a független könyvvizsgálói jelentést is. (2) Az Ütv (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (9) A területi kamara az ügyvédi irodának a (3) bekezdés a) f) pontjában, valamint a (8) bekezdés d) g) pontjában foglalt adatait, valamint a közzététel céljából részére megküldött számviteli beszámolóját a honlapján közzéteszi. A területi kamara honlapján a közzététel céljából megküldött beszámolókat haladéktalanul és ingyenesen megismerhetővé kell tenni, és biztosítani kell, hogy azok a honlapon az ügyvédi iroda nevének megadásával, keresőprogram segítségével is megismerhetőek legyenek. A beszámolót, illetve annak elektronikus másolatát a területi kamara őrzi, a beszámolót úgy kell megőrizni, hogy az kizárja az utólagos módosítás lehetőségét, folyamatosan biztosított legyen az ahhoz való hozzáférés, valamint az elektronikus okirat értelmezhetősége (olvashatósága). Az elektronikus okiratot védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, törlés vagy megsemmisítés ellen is. A területi kamara a számviteli beszámoló megküldésének és közzétételének szabályait szabályzatban határozza meg. (3) Az Ütv. a) 68. (8) bekezdésében az a közzététele céljából megküldeni szövegrész helyébe az annak közzététele céljából a területi kamara szabályzatában meghatározott módon az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig megküldeni szöveg, b) 130/B. (2) bekezdésében a december 31-ét szövegrész helyébe a április 30-át szöveg, c) 130/B. (3) bekezdésében a január 1-jén szövegrész helyébe az május 1-jén szöveg, a június 30-ig szövegrész helyébe az december 31-ig szöveg, lép. 3. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény módosítása 3. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény pontjában az egyéni vállalkozás szövegrész helyébe az egyéni vállalkozás, ügyvédi iroda, közjegyzői iroda, végrehajtói iroda szöveg lép. 3

4 4. Az egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról szóló évi CCL. törvény módosítása 4. (1) Az egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról szóló évi CCL. törvény (a továbbiakban: Agrmódtv.) a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki: (9a) A 39. -a külön törvényben meghatározott időpontban lép hatályba. (2) Hatályát veszti az Agrmódtv. a) 222. (9) bekezdésében a 39. (1) bekezdése, a szövegrész, b) 222. (11) bekezdésében a 39. (2) bekezdése és a szövegrész. 5. Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló évi CCLII. törvény módosítása 5. (1) Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló évi CCLII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) a (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6a) A 100. (9) és (10), (19), (23), (28) bekezdése, valamint a (31) bekezdés h) és i) pontja május 1-jén lép hatályba. (2) A Módtv a következő (6b) bekezdéssel egészül ki: (6b) A 100. (4), (5), (7) bekezdése, valamint a (31) bekezdés a)-g) pontja külön törvényben meghatározott időpontban lép hatályba. (2) Hatályát veszti a Módtv (8) bekezdésében a, 100. (9) és (10), (19), (23), (28), valamint (31) bekezdése szövegrész. 6. Záró rendelkezés 6. E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba. 4

5 Szakmai indokolás A bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény módosítása nyomán mind a végrehajtó-helyettes, mind a végrehajtó-jelölt részére előírásra kerül a jogi végzettség megléte; ennek indoka egyebek mellett az, hogy a végrehajtó-helyettes önállóan foganatosíthat eljárási cselekményeket. A szabályozás továbbá egyértelművé tenné, hogy az önálló bírósági végrehajtói pálya és annak gyakornoki rendszere kizárólag a jogász végzettséggel rendelkezők számára nyitott, ezzel is kihangsúlyozva azt a kormányzati törekvést, hogy a végrehajtási eljárások a lehető legmagasabb szakmai színvonalon, a jogszabályok szigorú betartása mellett folyjanak le. Annak érdekében, hogy a szabályozás ne okozzon érdeksérelmet az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvénytervezet (a továbbiakban: Javaslat) akként rendelkezik, hogy a már nyilvántartásba vett végrehajtójelölt esetében az új szabályokat 24 hónap elteltével kell csak alkalmazni. Ezen időszak elteltét megelőzően a végrehajtójelölt végrehajtó-helyettesként a törvényben foglalt egyéb feltételek megléte esetén nyilvántartásba vehető, ha 18. évét betöltötte, középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik. A jövőben az ügyvédekről szóló évi XI. törvénynek az ügyvédi ellenjegyzéssel kapcsolatos szabályai oly módon módosulnak, hogy az ügyvédnek az általa aláírt okiraton el kell helyeznie egy hamisítás elleni védelmi elemekkel ellátott, sorszámozott biztonsági jelet (matricát), amelyet az ellenjegyzéssel egyidejűleg a területi ügyvédi kamara által erre a célra létrehozott elektronikus felületen keresztül aktiválnia kell. A vonatkozó rendelkezéseket az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló évi CCLII. törvény és részben az egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról szóló évi CCL. törvény vezette be. A Javaslat a hivatkozott rendelkezések hatálybalépését külön törvényre utalja annak érdekében, hogy az új ellenjegyzési rend végrehajtásához elengedhetetlen informatikai fejlesztések megvalósulásához még szükséges idő biztosított legyen. A Javaslat január 1. napjáról május 1. napjára módosítja a letétkezelés megújított szabályainak hatálybalépési időpontját. A Javaslat a számviteli beszámoló területi ügyvédi kamara részére történő megküldésének kötelezettsége körében részletesebb szabályozást alakít ki, annak érdekében, hogy az ügyvédek e kötelezettségüket jogértelmezési bizonytalanságok nélkül tudják teljesíteni. A Javaslat a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvénynek (a továbbiakban: Kktv.) a vállalkozás fogalmát meghatározó értelmező rendelkezését akként módosítja, hogy az abban szereplő felsorolásba beilleszti az ügyvédi irodát, a közjegyzői irodát és a végrehajtói irodát. E módosítás következtében e jogi személyek közül azok, amelyek a Kktv.-ben foglalt egyéb feltételeket teljesítik, olyan mikro-, kis- és középvállalkozásoknak minősülhetnek, amelyekre irányadó lesz a Kktv. hatálya. 5

2008. évi XCVI. törvény

2008. évi XCVI. törvény 2008. évi XCVI. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és egyéb törvényeknek a számviteli beszámoló közzétételi rendjével, valamint a

Részletesebben

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról. II. Fejezet

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról. II. Fejezet 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról II. Fejezet A CÉGNYILVÁNTARTÁS NYILVÁNOSSÁGA ÉS KÖZHITELESSÉGE 3. Cím A beszámoló letétbe helyezése és közzététele

Részletesebben

1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosítása

1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosítása 13674 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 133. szám II. Törvények 2014. évi XXXIX. törvény egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 133. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 133. szám MAGYAR KÖZLÖNY 133. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 29., hétfő Tartalomjegyzék 2014. évi XXXIX. törvény Egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi

Részletesebben

Budapest, 2014. október 30. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1778 1836 II. GAZDASÁG 1837 1850 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1851 1852

Budapest, 2014. október 30. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1778 1836 II. GAZDASÁG 1837 1850 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1851 1852 Budapest, 2014. október 30. 10. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1778 1836 II. GAZDASÁG 1837 1850 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1851 1852 1778 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 10. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

Tervezet, nem tekinthető a Minisztérium vagy a Kormány álláspontjának.

Tervezet, nem tekinthető a Minisztérium vagy a Kormány álláspontjának. 1 A jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról*

2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról* MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 157. szám 38317 12. Záró rendelkezések 119. (1) Ez a törvény a (2) (5) bekezdésben foglalt kivétellel 2012. január 1-jén lép hatályba. (2) A 118. 2012. január 2-án lép hatályba.

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény Hatályos: 2011.12.23 -

2011. évi CLXXXI. törvény Hatályos: 2011.12.23 - 2011. évi CLXXXI. törvény Hatályos: 2011.12.23-2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

/ 34 2012.01.19. 13:05

/ 34 2012.01.19. 13:05 HK Jogszabály szolgáltatás / 34 2012.01.19. 13:05 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 2011.12.23 2011. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

VIDÉKI TAGSZERVEZETEK ORSZÁGOS HÁLÓZATOSODÁSÁT SEGÍTŐ MODELL ÉRTÉKŰ SZERVEZET- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM AZ AOSZ-NÁL NCTA-2014-8316-C

VIDÉKI TAGSZERVEZETEK ORSZÁGOS HÁLÓZATOSODÁSÁT SEGÍTŐ MODELL ÉRTÉKŰ SZERVEZET- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM AZ AOSZ-NÁL NCTA-2014-8316-C VIDÉKI TAGSZERVEZETEK ORSZÁGOS HÁLÓZATOSODÁSÁT SEGÍTŐ MODELL ÉRTÉKŰ SZERVEZET- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM AZ AOSZ-NÁL NCTA-2014-8316-C JOGI ISMERETEK 2 Az új Polgári Törvénykönyv a 2013. év V. tv. (Ptk.),

Részletesebben

T/4891. számú törvényjavaslat. a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, és ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról

T/4891. számú törvényjavaslat. a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, és ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4891. számú törvényjavaslat a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, és ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi

Részletesebben

T/1271. számú törvényjavaslat

T/1271. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGW ÜL.~ I-ilVАiА 'LA Érkezett : 2014 SZEPT 1 j, T/1271. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek а költségvetési tervezéssel, valamint а pénzpiaci és а közüzemi szolgáltatások

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 25., szerda Tartalomjegyzék 25/2015. (II. 25.) Korm. rendelet Az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának

Részletesebben

A számviteli törvény 2008. évi változásai (Összeállította: Botka Erika PM Számviteli főosztály)

A számviteli törvény 2008. évi változásai (Összeállította: Botka Erika PM Számviteli főosztály) A számviteli törvény 2008. évi változásai (Összeállította: Botka Erika PM Számviteli főosztály) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényt (a továbbiakban: számviteli törvény) 2008. január 1-jei hatállyal

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

T/1672. számú. törvényjavaslat. a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről

T/1672. számú. törvényjavaslat. a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1672. számú törvényjavaslat a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről Előadó: Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter Budapest,

Részletesebben

2012. évi CCXI. törvény egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról*

2012. évi CCXI. törvény egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 180. szám 37135 f) a közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 3. (1) bekezdés a) pontjában az és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 177. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 177. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 177. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda Tartalomjegyzék 2009. évi CXXVIII. törvény A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló

Részletesebben

T/11077. számú törvényjavaslat. az alapítványok elektronikus nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartásból történő adatszolgáltatásról

T/11077. számú törvényjavaslat. az alapítványok elektronikus nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartásból történő adatszolgáltatásról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/11077. számú törvényjavaslat az alapítványok elektronikus nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartásból történő adatszolgáltatásról Előadó: Dr. Draskovics Tibor igazságügyi

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatás támogatása a Mellkasi Betegségek Szakkórházában

TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatás támogatása a Mellkasi Betegségek Szakkórházában TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatás támogatása a Mellkasi Betegségek Szakkórházában Projektazonosító: TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0070 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

Tájékoztató az elektronikus számláról

Tájékoztató az elektronikus számláról 3. sz. tájékoztató Tájékoztató az elektronikus számláról 1.) Az elektronikus számla (e-számla) a törvényben meghatározott adattartalommal bíró számla, amelyet elektronikus úton bocsátottak ki és legalább

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés Azonosító szám: amely létrejött Támogatási szerződés egyrészről a Hatékony vállalkozásokért vállalati tanácsadás a közép-dunántúli régióban Konzorcium nevében eljáró OTP Bank Nyrt. mint támogatásközvetítő

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben