A tervezet előterjesztője

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tervezet előterjesztője"

Átírás

1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés jelen formájában nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A dokumentum célja a társadalmi egyeztetés elindítása és a jogalkotási folyamat átláthatóvá tétele, amelynek alapján, illetve eredményeként a mellékelt tervezet valamennyi tartalmi és formai eleme módosulhat! A tervezet előterjesztője 1

2 TERVEZET A közigazgatási és igazságügyi miniszter.. /2012. (.) KIM rendelete a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény 128. m) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. a) és m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet (a továbbiakban: Cvhr.) 2. -a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki: (6) Magyarországi székhely (telephely, fióktelep) vagy lakóhely esetén a jellegét a lakcímnyilvántartás szerint kell megjelölni, rövidítés használata nélkül. Helyrajzi számot tartalmazó címet a hrsz. megjelölés valamint ezt követően a szám alfanumerikus feltüntetésével kell megadni. (7) A nyomtatványban a céginformációs szolgálat honlapján közzétett karakterkészlet használható. 2. A Cvhr. 5. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3)7 Ha a cég képviseletére feljogosított vezető tisztségviselő vagy a cég cégjegyzékbe bejegyzett (bejegyezni kívánt) tagja külföldi személy vagy külföldi szervezet, az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés esetén a bejegyzési (változásbejegyzési) nyomtatványon az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító számot kell feltüntetnie. Az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító szám hiányában a külföldinek az illetősége szerinti államban kiadott, bármely közteherviseléssel kapcsolatos azonosító számot kell feltüntetnie. Ha a külföldi illetősége szerinti államban közteherviseléssel kapcsolatos azonosító szám nem létezik, erre a kérelemben utalni kell. A Cvhr. a következő 14/A. -sal egészül ki: 3. 14/A. (1) A céginformációs szolgálat a Ctv. 38. (1) bekezdésében foglalt adatellenőrzés során a cégbejegyzési és változásbejegyzési kérelemben az informatikai ellenőrzéssel egyidejűleg az alábbi adatok ellenőrzését végzi el: a) székhely, telephely, fióktelep (e alkalmazásában a továbbiakban együtt: székhely), 2

3 b) a képviseletre jogosult cégjegyzékbe bejegyzendő adatai, továbbá adóazonosító száma, c) a tagok cégjegyzékbe bejegyzendő adatai, továbbá adóazonosító száma, d) főtevékenység és további tevékenységi kör(ök), valamint e) az áfa-alanyiságra, illetve az áfa-adózási módra vonatkozó nyilatkozat. (2) A céginformációs szolgálat megvizsgálja a) a bejegyzési és változásbejegyzési kérelemben (a továbbiakban: kérelem) az (1) bekezdésben megjelölt valamennyi kötelezően kitöltendő adat hiánytalan kitöltését, b) a cégjegyzékbe bejegyzendő magyarországi székhely és a kérelemben feltüntetésre kerülő magyarországi lakcím tekintetében az irányítószámnak és a településnek az egyetemes postai szolgáltató által közzétett települési irányítószámokat tartalmazó adatbázisában, valamint a jellegének megjelölésének a 2. (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kitöltését, a cégjegyzékbe bejegyzendő külföldi székhely vagy lakóhely esetén a Közösség külkereskedelmi statisztikájára és a tagállamok közötti kereskedelmi statisztikákra vonatkozó ország- és területnómenklatúráról szóló december 13-i 1833/2006/EK rendelet szerinti országkódok feltüntetését, c) a képviseletre jogosult és a cégjegyzékbe bejegyzendő tagok tekintetében a magyar adóhatóság által kiadott adóazonosító számnak az azonosító számok képzésére vonatkozó szabályokkal való összhangját, d) a cég bejegyzendő főtevékenysége és további tevékenységi köre a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről (TEÁOR) szóló tájékoztatóban foglaltaknak megfelelő megjelölését, valamint e) az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 22. (1) bekezdése szerinti nyilatkozat kitöltésének konzisztenciáját. (3) Amennyiben a kérelem nem tartalmazza megfelelően a (2) bekezdés szerinti adatokat, a céginformációs szolgálat az iratokat a hiba vagy hiányosság megjelölésével küldi vissza a jogi képviselőnek. (4) A céginformációs szolgálat a (2) bekezdés szerinti ellenőrzési szempontokat, valamint az ellenőrzés alapjául szolgáló adatbázisok vagy algoritmusok elérhetőségét honlapján közzéteszi. Az adatbázisok vagy algoritmusok változásáról az azt megállapító szervezet haladéktalanul értesíti a céginformációs szolgálatot. 4. A Cvhr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 5. (1) E rendelet július 1-jén lép hatályba azzal, hogy július 15-ig a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet június 30-án hatályos 1. számú melléklete szerinti elektronikus nyomtatvány is benyújtható a cégbírósághoz. (2) E rendelet a július 16-án hatályát veszti. 3

4 1. melléklet a /2012 (. ) KIM rendelethez 1. A Cvhr. 1. számú mellékletének Cégbejegyzési kérelem Általános Adatok elzésű táblázat 9/1. rovatának helyébe a következő rendelkezés lép: 9/1. A cég tevékenysége: 1, Főtevékenység: 2 folytatás: 1 2. A Cvhr. 1. számú mellékletének Cégbejegyzési kérelem Általános Adatok elzésű táblázat 13/1. rovatának helyébe a következő rendelkezés lép: 13/1. A képviseletre jogosult(ak) adatai: A képviselet módja: önálló együttes Együttes képviselet esetén ez a személy mindig az egyik aláíró 1 Együttes képviselet esetén a másik (többi) aláíró (elzése), ha az meghatározott személy: 2 Tisztség: 3 vezető tisztségviselő igazgatósági tag igazgatótanácsi tag egyéb cégvezető tag végelszámoló egyéb más munkavállaló felügyelőbiztos felszámoló A rovat a következő lapon folytatódik! A képviseletre jogosult(ak) adatai: 4 Neve: Anyja : Adóazonosító jel: 5 Külföldi közteherviselési azonosító: 6 A képviseletre jogosult külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik: 1 A főtevékenység, valamit a további tevékenységi körök feltüntetése szükséges a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerint. 2 Ha több tevékenységi kört is feltüntet, első helyen a cég főtevékenységének kell szerepelnie. 1 Jelölje x-szel, ha a évi V. törvény 8. (2) bekezdése szerint az együttes cégjegyzésre jogosultak közül ez a személy mindig az egyik aláíró. 2 Itt adja meg a meghatározott személy nevét, ha a évi V. törvény 8. (2) bekezdése szerint az együttes cégjegyzésre jogosult mindig csak egy másik meghatározott személlyel együtt jegyzi a céget. Hagyja üresen a mezőt, ha a képviseletre jogosult bármely másik együttes képviseletre jogosulttal együtt jegyezheti a céget. 3 Vezető tisztségviselő esetén a cégformának megfelelő elzést is jelölje be. 4 Amennyiben a cég képviseletére feljogosított személy nem természetes személy, akkor annak adatait a rovat második felében kell feltüntetni, az általa megzett természetes személy adatait és a képviselete módját pedig a rovat első felében. 5 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni. 6 Külföldi illetőségű képviselő esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel 4

5 Aláíró tanúsítvány: Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 7 Jogviszony kezdete: Jogviszony vége: 8 13/1. (folytatás) A cég képviseletére feljogosított szervezet adatai: Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám: 1 Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság: 1 Elzése: Adószáma: 2 Külföldi közteherviselési azonosító: 3 A képviseletre jogosult szervezet külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik: Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 4 folytatás: 5 3. A Cvhr. 1. számú mellékletének 03 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok) A közkereseti társaság adatai elzésű táblázat 1/1. rovatának helyébe a következő rendelkezés lép: 7 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni. 8 Csak határozott időre szóló képviselet esetén kell kitölteni. 1 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 2 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni. 3 Külföldi illetőségű cég, szervezet esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel 4 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni. 5 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje. 5

6 1/1. A tag(ok) adatai: Anyja : Adóazonosító jele: 3 Külföldi közteherviselési azonosító: 4 szám Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 5 épület lépcsőház emelet ajtó Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám: 4 Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság: 4 Elzése: Adószáma: 5 Orszá Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: Tagsági jogviszony kezdete: 3 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni. 4 Külföldi illetőségű képviselő esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel 5 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni. 4 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 5 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni. 6

7 4. A Cvhr. 1. számú mellékletének 06 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok) A betéti társaság adatai elzésű táblázat 1/1. és 2/1. rovatának helyébe a következő rendelkezések lépnek: 1/1. A beltag(ok) adatai: Anyja : Adóazonosító jele: 1 sám épület lépcsőház emelet ajtó Elzése: Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám: 4 Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság: 4 Adószáma: 5 1 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni. 3 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni. 4 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 5 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni. 7

8 Tagsági jogviszony kezdete: folytatás: 6 2/1. A kültag(ok) adatai: Anyja : Adóazonosító jele: 1 jellege (út, utca, tér stb.) Kiskorú tag esetén a törvényes képviselő adatai: 4 Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám 5 : Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság 5 : Elzése: Adószáma: 6 6 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje. 1 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító számot lehet megadni. 3 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni. 4 A törvényes képviselő adatait pótlapon kell megadni. 5 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 6 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni. 8

9 Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: Tagsági jogviszony kezdete: folytatás 7 : 5. A Cvhr. 1. számú mellékletének 07 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok) Az egyesülés adatai elzésű táblázat 1/1. rovatának helyébe a következő rendelkezés lép: 1/1. A tag(ok) adatai: Anyja : Adóazonosító jele: 1 szám szám épület lépcsőház emelet ajtó épület lépcsőház emelet ajtó Elzése: Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám: 4 Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság: 4 szám Adószáma: 5 épület lépcsőház emelet ajtó 7 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje. 1 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító számot lehet megadni. 3 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni. 4 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 5 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni. 9

10 Tagsági jogviszony kezdete: folytatás 6 : 6. A Cvhr. 1. számú mellékletének 09 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok) A korlátolt felelősségű társaság adatai elzésű táblázat 1/1. rovatának helyébe a következő rendelkezés lép: 1/1. A tag(ok) adatai: A tag szavazati jogának mértéke: Anyja : Adóazonosító jele: 2 Külföldi közteherviselési azonosító: 3 A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot A szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít 1 Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 4 Kiskorú tag esetén a törvényes képviselő adatai: 5 Elzése: Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám: 6 Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság: 6 6 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje. 1 A szavazat mértéke a évi IV. törvény 52. (2) bekezdése alapján minősített többséget biztosító befolyásnak minősül. 2 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni. 3 Külföldi illetőségű képviselő esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel 4 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni. 5 A törvényes képviselő adatait pótlapon kell megadni. 6 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 10

11 Adószáma: 7 Külföldi közteherviselési azonosító: 3 Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: Tagsági jogviszony kezdete: folytatás 8 : 7. A Cvhr. 1. számú mellékletének 10/Z Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok) A zártkörűen működő társaság adatai elzésű táblázat 1/1. rovatának helyébe a következő rendelkezés lép: 1/1. A részvényes adatai: A részvényes szavazati jogának mértéke: Anyja : Adóazonosító jele: 2 Külföldi közteherviselési azonosító: 3 A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot A szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít 1 A részvényes egyedüli részvényes A részvényes külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik: Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 4 Kiskorú részvényes esetén a törvényes képviselő adatai: 5 7 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni. 8 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje. 1 A szavazat mértéke a évi IV. törvény 52. (2) bekezdése alapján minősített többséget biztosító befolyásnak minősül. 2 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító számot lehet megadni. 3 Külföldi illetőségű képviselő esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel 4 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni. 5 A törvényes képviselő adatait pótlapon kell megadni. 11

12 Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám: 6 Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság: 6 Elzése: Adószáma: 7 Külföldi közteherviselési azonosító: 3 A részvényes külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik: Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: folytatás 8 : 8. A Cvhr. 1. számú mellékletének 11 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok) Az egyéni cég adatai elzésű táblázat 1/1. rovatának helyébe a következő rendelkezés lép: 1/1. Az egyéni cég tagjának adatai: Anyja : Adóazonosító jele: 1 Az egyéni cég tagja a cégtulajdonos 3 Az egyéni cég tagja törvényes képviselője a cégtulajdonosnak 4 Pótbefizetés összege: 6 Pénznem: azaz 6 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 7 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni. 8 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje. 1 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító számot lehet megadni. 3 Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló évi CXV. törvény 20. -ának (4) bekezdése alapján az egyéni cég tagja egyben a cégtulajdonos is. 4 Abban az esetben jelölje meg, ha az egyéni cég tagjává az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló évi CXV. törvény 32. -ának (1) bekezdése alapján a törvényes képviselő válik. 6 Csak akkor kell kitölteni, ha az egyéni cég tagja az egyéni cég tőkéjét meghaladó kötelezettségek teljesítéséért korlátolt felelősséget vállalt. 12

13 9. A Cvhr. 1. számú mellékletének 18 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok) A végrehajtói iroda adatai elzésű táblázat 1/1. és 2/1. rovatának helyébe a következő rendelkezések lépnek: 1/1. A végrehajtói iroda tagjának/tagjainak adatai: Anyja : Adóazonosító jele: 1 Kiskorú tag esetén a törvényes képviselő adatai: 4 Elzése: Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám: 5 Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság: 5 Adószáma: 6 1 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító számot lehet megadni. 3 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni. 4 A törvényes képviselő adatait pótlapon kell megadni. 5 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 6 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni. 13

14 folytatás 7 : 2/1. A végrehajtói iroda önálló bírósági végrehajtó tagjának/tagjainak adatai: Önálló bírósági végrehajtó adatai: Anyja : Adóazonosító jele: 1 Szavazati jog terjedelme:, % Önálló bírósági végrehajtó szolgálati helyének adatai: A bíróság jelzőszáma: Bíróság : Hivatali cím: Illetékességi területének kiterjesztése: folytatás 3 : 10. A Cvhr. 1. számú mellékletének 19 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok) Az európai gazdasági egyesülés adatai elzésű táblázat 1/1. rovatának helyébe a következő rendelkezés lép: 1/1. A tag(ok) adatai: Anyja : 7 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje. 1 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni. 3 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje. 14

15 Adóazonosító jele: 1 Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám: 4 Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság: 4 Elzése: Adószáma 5 : folytatás 6 : 11. A Cvhr. 1. számú mellékletének 20 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok) Az európai részvénytársaság adatai elzésű táblázat 1/1. rovatának helyébe a következő rendelkezés lép: 1/1. A részvényes adatai: A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot A részvényes szavazati jogának mértéke: A szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít 1 1 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító számot lehet megadni. 3 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni. 4 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 5 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni. 6 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje. 1 A szavazat mértéke a évi IV. törvény 52. (2) bekezdése alapján minősített többséget biztosító befolyásnak minősül. 15

16 A részvényes egyedüli részvényes Anyja : Adóazonosító jele: 2 Külföldi közteherviselési azonosító: 3 A részvényes külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik: szám épület lépcsőház emelet ajtó szám épület lépcsőház Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 4 Kiskorú részvényes esetén a törvényes képviselő adatai: 5 szám Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám: 6 Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság: 6 épület Elzése: szám épület lépcsőház Adószáma: 7 szám Külföldi közteherviselési azonosító: 3 A részvényes külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik: Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 4 épület folytatás 8 : 2 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni. 3 Külföldi illetőségű képviselő esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel 4 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni. 5 A törvényes képviselő adatait pótlapon kell megadni. 6 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 7 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni. 6 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje. 8 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje. 16

17 12. A Cvhr. 1. számú mellékletének I+ Cég- és változásbejegyzési kérelem Általános Adatok Kiegészítő és változásbejegyzési lap elzésű táblázat 13/ rovatának helyébe a következő rendelkezés lép: 13/ A képviseletre jogosult(ak) adatai: A képviselet módja: önálló együttes Együttes képviselet esetén ez a személy mindig az egyik aláíró 1 Együttes képviselet esetén a másik (többi) aláíró (elzése), ha az meghatározott személy: 2 Tisztség: vezető tisztségviselő 3 üzletvezetésre jogosult tag ügyvezető vezérigazgató igazgatósági tag igazgatótanácsi tag egyéb cégvezető tag végelszámoló egyéb más munkavállaló felügyelőbiztos felszámoló A képviseletre jogosult(ak) adatai: 4 Anyja : Adóazonosító jel: 5 Külföldi közteherviselési azonosító: 6 A képviseletre jogosult külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik: Aláíró tanúsítvány: Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 7 A rovat a következő lapon folytatódik! Jogviszony kezdete: A változás időpontja: Jogviszony vége: 8 1 Jelölje x-szel, ha a évi V. törvény 8. (2) bekezdése szerint az együttes cégjegyzésre jogosultak közül ez a személy mindig az egyik aláíró. 2 Itt adja meg a meghatározott személy nevét, ha a évi V. törvény 8. (2) bekezdése szerint az együttes cégjegyzésre jogosult mindig csak egy másik meghatározott személlyel együtt jegyzi a céget. Hagyja üresen a mezőt, ha a képviseletre jogosult bármely másik együttes képviseletre jogosulttal együtt jegyezheti a céget. 3 Vezető tisztségviselő esetén a cégformának megfelelő elzést is jelölje be. 4 Amennyiben a cég képviseletére feljogosított személy nem természetes személy, akkor annak adatait a rovat második felében kell feltüntetni, az általa megzett természetes személy adatait és a képviselete módját pedig a rovat első felében. 5 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni. 6 Külföldi illetőségű képviselő esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel 7 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni. 8 Csak határozott időre szóló képviselet esetén kell kitölteni. 17

18 13/ (folytatás) A cég képviseletére feljogosított szervezet adatai: Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám: 1 Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság: 1 Elzése: Adószáma: 2 Külföldi közteherviselési azonosító: 3 A képviseletre jogosult szervezet külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik: Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 4 törölve: 5 folytatás: A Cvhr. 1. számú mellékletének 03+ Cég- és változásbejegyzési kérelem A közkereseti társaság adatai Kiegészítő és változásbejegyzési lap elzésű táblázat 1/ rovatának helyébe a következő rendelkezés lép: 1/ A tag(ok) adatai: Anyja : Adóazonosító jele: 1 1 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 2 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni. 3 Külföldi illetőségű cég, szervezet esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel 4 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni. 5 Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje. 6 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje. 1 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni. 18

19 szám szám épület lépcsőház emelet ajtó épület lépcsőház emelet ajtó Elzése: Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám: 4 Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság: 4 Adószáma 5 : Tagsági jogviszony kezdete: Tagsági jogviszony vége: A változás időpontja: törölve 6 : folytatás 7 : 14. A Cvhr. 1. számú mellékletének 06+ Cég- és változásbejegyzési kérelem A betéti társaság adatai Kiegészítő és változásbejegyzési lap elzésű táblázat 1/ és 2/ rovatának helyébe a következő rendelkezések lépnek: 3 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni. 4 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 5 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni. 6 Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje. 7 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje. 19

20 1/ A beltag(ok) adatai: Anyja : Adóazonosító jele: 1 épület lépcsőház emelet ajtó Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám: 4 Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság: 4 Elzése: Adószáma: 5 Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai 3 : Tagsági jogviszony kezdete: A változás időpontja: Tagsági jogviszony vége: év hó na törölve 6 : folytatás 7 : 1 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni. 3 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni. 4 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 5 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni. 6 Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje. 7 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje. 20

21 2/ A kültag(ok) adatai: Anyja : Adóazonosító jele: 1 szám szám épület lépcsőház emelet ajtó A kézbesítési megbízott, illetve a törvényes képviselő adatai: 3 épület lépcsőház emelet ajtó Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám: 4 Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság: 4 Elzése: Adószáma: 5 Tagsági jogviszony kezdete: A változás időpontja: Tagsági jogviszony vége: törölve 6 : folytatás 7 : 1 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni. 3 A kézbesítési megbízott és a törvényes képviselő adatait pótlapon kell megadni. 4 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 5 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni. 6 Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje. 7 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje. 21

22 15. A Cvhr. 1. számú mellékletének 07+ Cég- és változásbejegyzési kérelem Az egyesülés adatai Kiegészítő és változásbejegyzési lap elzésű táblázat 1/ rovatának helyébe a következő rendelkezés lép: 1/ A tag(ok) adatai: A csatlakozó tag csatlakozásának időpontja: A csatlakozó tag felelősségének esetleges korlátozása: Anyja : Adóazonosító jele: 1 épület lépcsőház emelet ajtó épület lépcsőház emelet ajtó 4 Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám: 4 Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság: Elzése: Adószáma: 5 1 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni. 3 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni. 4 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 5 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni. 22

23 Tagsági jogviszony kezdete: Tagsági jogviszony vége: A változás időpontja: törölve 6 : folytatás 7 : 16. A Cvhr. 1. számú mellékletének 08+ Cég- és változásbejegyzési kérelem A közös vállalat adatai Kiegészítő és változásbejegyzési lap elzésű táblázat 1/ rovatának helyébe a következő rendelkezés lép: 1/ A tag(ok) adatai: A csatlakozó tag csatlakozásának időpontja: A csatlakozó tag felelősségének esetleges korlátozása: Neve: Anyja : Adóazonosító jele: 1 út, utca út, utca hrsz. hrsz. Elzése: Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám: 4 Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság: 4 6 Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje. 7 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje. 1 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni. 3 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni. 4 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 23

24 Adószáma: 5 A változás időpontja: törölve 6 : folytatás 7 : 17. A Cvhr. 1. számú mellékletének 09+ Cég- és változásbejegyzési kérelem A korlátolt felelősségű társaság adatai Kiegészítő és változásbejegyzési lap elzésű táblázat 1/ rovatának helyébe a következő rendelkezés lép: 1/ A tag(ok) adatai: A tag szavazati jogának mértéke: Anyja : Adóazonosító jele: 2 Külföldi közteherviselési azonosító: 3 A szavazati jog mértéke meghaladja az 50 %-ot A szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít 1 épület lépcsőház emelet ajtó épület lépcsőház emelet ajtó A kézbesítési megbízott, illetve a törvényes képviselő adatai: 4 Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám: 5 Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság: 5 5 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni. 6 Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje. 7 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje. 1 A szavazat mértéke a évi IV. törvény 52. (2) bekezdése alapján minősített többséget biztosító befolyásnak minősül. 2 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni. 3 Külföldi illetőségű képviselő esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel 4 A kézbesítési megbízott és a törvényes képviselő adatait pótlapon kell megadni. 5 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 24

25 Elzése: szám épület lépcsőház emelet ajtó Adószáma: 6 Külföldi közteherviselési azonosító: 3 Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 7 Tagsági jogviszony kezdete: A változás időpontja: Tagsági jogviszony vége: törölve: 8 folytatás: A Cvhr. 1. számú mellékletének 10/Z+ Cég- és változásbejegyzési kérelem A zártkörűen működő részvénytársaság adatai Kiegészítő és változásbejegyzési lap elzésű táblázat 1/ rovatának helyébe a következő rendelkezés lép: 1/ A részvényes adatai: A részvényes szavazati jogának mértéke: Anyja : Adóazonosító jele: 2 A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot A szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít 1 A részvényes egyedüli részvényes Külföldi közteherviselési azonosító: 3 A részvényes külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik: Külföldi lakóhely: szám épület lépcsőház emelet ajtó 6 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni. 7 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni. 8 Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje. 9 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje. 1 A szavazat mértéke a évi IV. törvény 52. (2) bekezdése alapján minősített többséget biztosító befolyásnak minősül. 2 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni. 3 Külföldi illetőségű képviselő esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel 25

26 szám A kézbesítési megbízott, illetve a törvényes képviselő adatai: 4 épület lépcsőház emelet ajtó Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám: 5 Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság: 5 Elzése: Adószáma: 6 Külföldi közteherviselési azonosító: 3 A részvényes külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik: Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: A változás időpontja: törölve 7 : folytatás 8 : 19. A Cvhr. 1. számú mellékletének 11+ Cég- és változásbejegyzési kérelem Az egyéni cég adatai Kiegészítő és változásbejegyzési lap elzésű táblázat 1/ rovatának helyébe a következő rendelkezés lép: 1/ Az egyéni cég tagjának adatai: Anyja : Adóazonosító jele: 1 4 A kézbesítési megbízott, illetve a törvényes képviselő adatait pótlapon kell megadni. 5 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 6 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni. 7 Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje. 8 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje. 1 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni. 26

27 épület lépcsőház emelet ajtó Az egyéni cég tagja a cégtulajdonos 3 Az egyéni cég tagja törvényes képviselője a cégtulajdonosnak 4 Felelősség: 5 Korlátolt Korlátlan Pótbefizetés összege 6 : Pénznem: azaz A változás időpontja: törölve: 7 folytatás: A Cvhr. 1. számú mellékletének 18+ Cég- és változásbejegyzési kérelem A végrehajtói iroda adatai Kiegészítő és változásbejegyzési lap elzésű táblázat 1/ és 2/ rovatának helyébe a következő rendelkezések lépnek: 1/ A végrehajtói iroda tagjának/tagjainak adatai: Anyja : Adóazonosító jele: 1 3 Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló évi CXV. törvény 20. -ának (4) bekezdése alapján az egyéni cég tagja egyben a cégtulajdonos is. 4 Abban az esetben jelölje meg, ha az egyéni cég tagjává az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló évi CXV. törvény 32. -ának (1) bekezdése alapján a törvényes képviselő válik. 5 A választott felelősségi formát jelölje X-szel. 6 Csak akkor kell kitölteni, ha az egyéni cég tagja az egyéni cég tőkéjét meghaladó kötelezettségek teljesítéséért korlátolt felelősséget vállalt. 7 Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje. 8 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje. 1 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni. 3 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni. 27

28 Kiskorú tag esetén a törvényes képviselő adatai: 4 Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám: Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám: 5 Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság: 5 Elzése: Adószáma: 6 Külföldi közteherviselési azonosító: 3 A változás időpontja: törölve 7 : folytatás 8 : 2/ A végrehajtói iroda önálló bírósági végrehajtó tagjának/tagjainak adatai: Önálló bírósági végrehajtó adatai: Szavazati jog terjedelme:, % Anyja : Adóazonosító jele: 1 4 A törvényes képviselő adatait pótlapon kell megadni. 5 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 6 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni. 7 Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje. 8 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje. 1 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni. 28

29 Önálló bírósági végrehajtó szolgálati helyének adatai: Bíróság : A bíróság jelzőszáma: Hivatali cím: Illetékességi területének kiterjesztése: A változás időpontja: törölve: 3 folytatás: A Cvhr. 1. számú mellékletének 19+ Cég- és változásbejegyzési kérelem Az európai gazdasági egyesülés adatai Kiegészítő és változásbejegyzési lap elzésű táblázat 1/ rovatának helyébe a következő rendelkezés lép: 1/ A tag(ok) adatai: A csatlakozó tag csatlakozásának időpontja: A csatlakozó tag felelősségének esetleges korlátozása: Anyja : Adóazonosító jele: 1 szám szám épület lépcsőház emelet ajtó épület lépcsőház emelet ajtó 3 Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje. 4 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje. 1 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni. 29

30 Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám: 4 Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság: 4 Elzése: Adószáma: 5 Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai 1 : A változás időpontja: törölve 6 : folytatás 7 : 22. A Cvhr. 1. számú mellékletének 20+ Cég- és változásbejegyzési kérelem Az európai részvénytársaság adatai Kiegészítő és változásbejegyzési lap elzésű táblázat 1/ rovatának helyébe a következő rendelkezés lép: 1/ A részvényes adatai: A részvényes szavazati jogának mértéke: Anyja : Adóazonosító jele: 2 Külföldi közteherviselési azonosító: 3 A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot A szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít 1 A részvényes egyedüli részvényes A részvényes külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik: 3 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni. 4 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 5 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni. 6 Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje. 7 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje. 1 A szavazat mértéke a évi IV. törvény 52. (2) bekezdése alapján minősített többséget biztosító befolyásnak minősül. 2 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni. 3 Külföldi illetőségű képviselő esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel 30

31 A kézbesítési megbízott, illetve a törvényes képviselő adatai: 4 Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám: 5 Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság: 5 Elzése: Adószáma: 6 Külföldi közteherviselési azonosító: 3 A részvényes külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik: Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 2 A változás időpontja: törölve 7 : folytatás 8 : 4 A kézbesítési megbízott és a törvényes képviselő adatait pótlapon kell megadni. 5 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 6 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni. 7 Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje. 8 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje. 31

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem 3170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 31. szám 4. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez 4. melléklet a.. /2014. (.) KIM rendelethez 1. A Cvhr. 1. számú mellékletének Cégbejegyzési kérelem elzésű

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 83. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 2., hétfõ. Tartalomjegyzék. A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságról 12726

MAGYAR KÖZLÖNY. 83. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 2., hétfõ. Tartalomjegyzék. A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságról 12726 MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 2., hétfõ 83. szám Tartalomjegyzék 140/2012. (VII. 2.) Korm. rendelet 141/2012. (VII. 2.) Korm. rendelet 32/2012. (VII. 2.) KIM rendelet 63/2012.

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem Cégbejegyzési kérelem Ha a cég névfoglalással élt, akkor adja meg a cégbíróság határozatának számát: A cég létesítő okirata szerződésminta alapján készült, egyszerűsített eljárás lefolytatását kéri :1

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem Cégbejegyzési kérelem Ha a cég névfoglalással élt, akkor adja meg a cégbíróság határozatának számát: A cég létesítő okirata szerződésminta alapján készült, egyszerűsített eljárás lefolytatását kéri :1

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem Cégbejegyzési kérelem Ha a cég névfoglalással élt, akkor adja meg a cégbíróság határozatának számát: A cég létesítő okirata szerződésminta alapján készült, egyszerűsített eljárás lefolytatását kéri: 1

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem Cégbejegyzési kérelem Ha a cég névfoglalással élt, akkor adja meg a cégbíróság határozatának számát: A cég létesítő okirata szerződésminta alapján készült, egyszerűsített eljárás lefolytatását kéri: 1

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem Cégbejegyzési kérelem Ha a cég névfoglalással élt, akkor adja meg a cégbíróság határozatának számát: A cég létesítő okirata szerződésminta alapján készült, egyszerűsített eljárás lefolytatását kéri :1

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem Cégbejegyzési kérelem Ha a cég névfoglalással élt, akkor adja meg a cégbíróság határozatának számát: A cég létesítő okirata szerződésminta alapján készült, egyszerűsített eljárás lefolytatását kéri :1

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem Cégbejegyzési kérelem Ha a cég névfoglalással élt, akkor adja meg a cégbíróság határozatának számát: A cég létesítő okirata szerződésminta alapján készült, egyszerűsített eljárás lefolytatását kéri :1

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói

Részletesebben

Magyar joganyagok - 21/2006. (V. 18.) IM rendelet - a cégbejegyzési eljárás és a cégn 2. oldal (3)1 Ha az összes adat feltüntetésére a megfelelő rovat

Magyar joganyagok - 21/2006. (V. 18.) IM rendelet - a cégbejegyzési eljárás és a cégn 2. oldal (3)1 Ha az összes adat feltüntetésére a megfelelő rovat Magyar joganyagok - 21/2006. (V. 18.) IM rendelet - a cégbejegyzési eljárás és a cégn 1. oldal 21/2006. (V. 18.) IM rendelet a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről A cégnyilvánosságról,

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

1. A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása

1. A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása Az igazságügyi miniszter 39/2015. (XII. 21.) IM rendelete az egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 200. szám A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról

Részletesebben

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása Jelen tervezet közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során a tervezet koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért a tervezet jelen formájában nem

Részletesebben

Magyar joganyagok - 21/2018. (VII. 4.) IM rendelet - az egyes cégjogi tárgyú miniszte 2. oldal 3. (1) A Cvhr. 10. (4) bekezdése helyébe a következő re

Magyar joganyagok - 21/2018. (VII. 4.) IM rendelet - az egyes cégjogi tárgyú miniszte 2. oldal 3. (1) A Cvhr. 10. (4) bekezdése helyébe a következő re Magyar joganyagok - 21/2018. (VII. 4.) IM rendelet - az egyes cégjogi tárgyú miniszte 1. oldal 21/2018. (VII. 4.) IM rendelet az egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A cégnyilvánosságról,

Részletesebben

Magyar joganyagok - 21/2006. (V. 18.) IM rendelet - a cégbejegyzési eljárás és a cégn 2. oldal (3)1 Ha az összes adat feltüntetésére a megfelelő rovat

Magyar joganyagok - 21/2006. (V. 18.) IM rendelet - a cégbejegyzési eljárás és a cégn 2. oldal (3)1 Ha az összes adat feltüntetésére a megfelelő rovat Magyar joganyagok - 21/2006. (V. 18.) IM rendelet - a cégbejegyzési eljárás és a cégn 1. oldal 21/2006. (V. 18.) IM rendelet a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről A cégnyilvánosságról,

Részletesebben

Magyar joganyagok 9/2017. (VII. 18.) IM rendelet a cégbejegyzési eljárás és a cégn 2. oldal 7. (1) Az e rendelet hatálybalépésekor már fennálló székhe

Magyar joganyagok 9/2017. (VII. 18.) IM rendelet a cégbejegyzési eljárás és a cégn 2. oldal 7. (1) Az e rendelet hatálybalépésekor már fennálló székhe Magyar joganyagok 9/2017. (VII. 18.) IM rendelet a cégbejegyzési eljárás és a cégn 1. oldal 9/2017. (VII. 18.) IM rendelet a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006.

Részletesebben

Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése: év hó naptól év hó napig. Egyéb változás: időpontja: év hó nap

Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése: év hó naptól év hó napig. Egyéb változás: időpontja: év hó nap BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS- BEJELENTÉS az idegenforgalmi adóról AO. 35/1 Adóhatóság tölti ki Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály I. Bejelentkezés, bejelentés jellege Benyújtandó

Részletesebben

39/2004. (XII. 21.) IM rendelet

39/2004. (XII. 21.) IM rendelet 39/2004. (XII. 21.) IM rendelet a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény végrehajtásáról rendelkező igazságügyminiszteri rendeletek, valamint

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

12/2014. (II. 28.) KIM rendelet

12/2014. (II. 28.) KIM rendelet összefüggő módosításáról és egyéb igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

No. 1 Property Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

No. 1 Property Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság No. 1 Property Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cégjegyzékszám 01-10-048333 Adószám 25133932-1-42 Székhely 1062 Budapest, Váci út 1-3. C torony. ép. 6. em. Tárolt Cégkivonat

Részletesebben

A vállalkozások alapításának és működtetésének jogszabályi feltételei, engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos gyakorlati tudnivalók

A vállalkozások alapításának és működtetésének jogszabályi feltételei, engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos gyakorlati tudnivalók A vállalkozások alapításának és működtetésének jogszabályi feltételei, engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos gyakorlati tudnivalók Dr. Holovács Gabriella (LL.M Groningen) Vállalkozások jogszabályi háttere

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan kitöltendő oldalból áll:

Részletesebben

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-885017 cégjegyzékszámú MK Profit

Részletesebben

I. Cégformától független adatok. 1. Általános adatok Cégjegyzékszám

I. Cégformától független adatok. 1. Általános adatok Cégjegyzékszám Tárolt Cégkivonat A Cg.12-09-007880 cégjegyzékszámú VAJGER TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40.) cég 2017. október 2. napján hatályos

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Professional Premium Property Zrt. Professional Premium Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Professional Premium Property Zrt. Professional Premium Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság Professional Premium Property Zrt. Professional Premium Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cégjegyzékszám 01-10-049528 Adószám 26150222-1-42 Székhely 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. lház. 6. em.

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

V É G Z É S. 5. A cég székhelye 5/ Szekszárd, Széchényi utca 30.

V É G Z É S. 5. A cég székhelye 5/ Szekszárd, Széchényi utca 30. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010230/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Ezüst Patika

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során a tervezet koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért az

Részletesebben

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010232/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Remedia Patika

Részletesebben

Cégbíróság feladatai CÉGNÉV CÉGNÉVBEN CÉGELJÁRÁS 2015.11.25. CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN

Cégbíróság feladatai CÉGNÉV CÉGNÉVBEN CÉGELJÁRÁS 2015.11.25. CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN CÉGELJÁRÁS CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN Tvszék, mint cégbíróság 1 2 Cégbíróság feladatai cégbejegyzési (változásbejegyzési) adat)cégjegyzékbe történő bejegyzése, illetve törlése, cégnyilvántartásból

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT Tárolt Cégkivonat A Cg.02-10-060424 cégjegyzékszámú EU-SOLAR Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő

Részletesebben

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.13-09-137607 cégjegyzékszámú AFRICATRANS

Részletesebben

Az igazságügyi és rendészeti miniszter 10/2008. (VI. 13.) IRM rendelete

Az igazságügyi és rendészeti miniszter 10/2008. (VI. 13.) IRM rendelete 2008/87. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5231 Az igazságügyi és rendészeti miniszter 10/2008. (VI. 13.) IRM rendelete a cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseirõl szóló 21/2006. (V. 18.)

Részletesebben

Tárolt cégkivonat Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű

Tárolt cégkivonat Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT Tárolt Cégkivonat A Cg.10-09-034259 cégjegyzékszámú Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum

Részletesebben

Professional Premium Property Zrt. Professional Premium Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Professional Premium Property Zrt. Professional Premium Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság Professional Premium Property Zrt. Professional Premium Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cégjegyzékszám 01-10-049528 Adószám 26150222-1-42 Székhely 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. lház. 6. em.

Részletesebben

Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-874143 cégjegyzékszámú AUTO-HELP CENTRUM 1. Szolgáltató

Részletesebben

Magyar joganyagok - 21/2006. (V. 18.) IM rendelet - a cégbejegyzési eljárás és a cégn 2. oldal 2. (1)1 A bejegyzést kérőnek a cégbejegyzési kérelmet t

Magyar joganyagok - 21/2006. (V. 18.) IM rendelet - a cégbejegyzési eljárás és a cégn 2. oldal 2. (1)1 A bejegyzést kérőnek a cégbejegyzési kérelmet t Magyar joganyagok - 21/2006. (V. 18.) IM rendelet - a cégbejegyzési eljárás és a cégn 1. oldal 21/2006. (V. 18.) IM rendelet a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről A cégnyilvánosságról,

Részletesebben

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 1/5

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 1/5 IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT Cégkivonat A Cg.01-10-044789 cégjegyzékszámú Kossuth Holding Válságkezelő és Felszámoló Zártkörűen Működő

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

CÉGADATOK. Székhely: 2000 Szentendre, Damjanich Utca 15/A.

CÉGADATOK. Székhely: 2000 Szentendre, Damjanich Utca 15/A. CÉGADATOK Cégnév: Cél-Véd Hungary Őrző Védő Kft. Székhely: 2000 Szentendre, Damjanich Utca 15/A. Adószáma: 24221935-2-13 Cégjegyzékszáma: 13-09-161102 Pénzintézet: MKB Bank Zrt. Bankszámlaszáma: 10300002-10589074-49020018

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 6 2014.02.23. 15:03

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 6 2014.02.23. 15:03 Tárolt Cégkivonat 1 / 6 2014.02.23. 15:03 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Az alábbi jogszabályok átfogó ismerete szükséges: - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

Részletesebben

Tárolt cégkivonat CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Tárolt cégkivonat CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT Tárolt Cégkivonat A Cg.13-10-041615 cégjegyzékszámú CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2092

Részletesebben

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 1/5

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 1/5 IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT Cégkivonat A Cg.01-09-986937 cégjegyzékszámú Account Controll Korlátolt Felelősségű Társaság (1119 Budapest,

Részletesebben

I. Cégformától független adatok

I. Cégformától független adatok Tárolt Cégkivonat A Cg.09-09-024450 cégjegyzékszámú Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4031 Debrecen, István út 136.) cég 2017. március 12. napján hatályos adatai

Részletesebben

TERRA Gyártó és Szolgáltató Zrt. (6100 Kiskunfélegyháza, külterület 0650/62/A. hrsz.) Adószám:

TERRA Gyártó és Szolgáltató Zrt. (6100 Kiskunfélegyháza, külterület 0650/62/A. hrsz.) Adószám: TERRA Gyártó és Szolgáltató Zrt. (6100 Kiskunfélegyháza, külterület 0650/62/A. hrsz.) Adószám: 26200286-2-03 Cégkivonat 2018.08.31.-i időállapotban 1 Általános adatok Cégjegyzékszám: 03 10 100574 (Hatályos)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A CÉGTÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A CÉGTÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A CÉGTÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Tisztelt Cégvezető! Mint bizonyára Ön előtt is ismert a 2012-es törvényalkotás eredményeként szükségessé vált a gazdálkodó szervezetek helyzetének az áttekintése

Részletesebben

2/5 Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2/5 Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2141 Csömör, Szabadság út 5.) Adószám: 12729625-2-13 Cégkivonat 2018.03.09.-i időállapotban 1 Általános adatok Cégjegyzékszám: 13

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 2012 / 4 Gazdasági társaságokkal kapcsolatos törvények változásai

HÍRLEVÉL. 2012 / 4 Gazdasági társaságokkal kapcsolatos törvények változásai HÍRLEVÉL 2012 / 4 Gazdasági társaságokkal kapcsolatos törvények változásai 2012 folyamán a gazdasági társaságok működését jelentős mértékben érintő jogszabályi változások lépnek hatályba. Az alábbiakban

Részletesebben

Myself Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság. I. Nyilvános adatok. CompLex Kiadó Kft. Céginfó. Mérlegadatok

Myself Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság. I. Nyilvános adatok. CompLex Kiadó Kft. Céginfó. Mérlegadatok Myself Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság CompLex Kiadó Kft. Céginfó Mérlegadatok A Myself Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-927417) adatai. I. Nyilvános adatok 1. Általános adatok

Részletesebben

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégkivonat A Cg.01-10-046307 cégjegyzékszámú Diófa Alapkezelő

Részletesebben

Az előterjesztés nem végleges, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának.

Az előterjesztés nem végleges, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

24/2006. (V. 18.) IM rendelet az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

24/2006. (V. 18.) IM rendelet az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről 24/2006. (V. 18.) IM rendelet az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Hatályos: 2012.02.11 - A cégnyilvánosságról, a bírósági

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Bejelentkezés, Változás-bejelentés

Bejelentkezés, Változás-bejelentés Bejelentkezés, Változás-bejelentés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Bakonybánk önkormányzat adóhatóságához Az adóhatóság tölti ki!

Részletesebben

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-10-046467 cégjegyzékszámú Bonafarm

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

2012. évi... törvény

2012. évi... törvény lroin4nyszám, Ofszággyűl és Hivatal a filcezett : 2011,x 1 14. ORSZÁGGYÜLÉSI KÉPVISEL Ő Képviselői önálló indítvány 2012. évi... törvény az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a köztulajdonban

Részletesebben

2/2 Reál-Invest Csömör Ingatlan Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság

2/2 Reál-Invest Csömör Ingatlan Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság Reál-Invest Csömör Ingatlan Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 37. B. ép. pinceszint) Adószám: 13955168-2-42 Cégkivonat 2016.05.31.-i időállapotban 1 Általános

Részletesebben

Kitöltési útmutató a pénzmosás megelőzésével kapcsolatos Adatlap ügyfelek ismételt azonosításához című nyomtatványokhoz

Kitöltési útmutató a pénzmosás megelőzésével kapcsolatos Adatlap ügyfelek ismételt azonosításához című nyomtatványokhoz Kitöltési útmutató a pénzmosás megelőzésével kapcsolatos Adatlap ügyfelek ismételt azonosításához című nyomtatványokhoz Általános kitöltési szabályok Ez a kitöltési útmutató az alábbi nyomtatványok kitöltéséhez

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Tárolt Cégkivonat A Cg.03-09-121347 cégjegyzékszámú SZEMPONT CONSULTING Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Ybl Miklós utca 10.) cég 2016. január

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-277225 cégjegyzékszámú Margittai és Társai Épületgépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság (1112 Budapest, Péter-hegyi dűlő 689.) cég 2016. február 10. napján hatályos adatai

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. tér Felelősségű

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. tér Felelősségű Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth Mezőkö tér Felelősségű 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-165210 cégjegyzékszámú

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.10-09-034259 cégjegyzékszámú Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei

Részletesebben

Javaslat székhely- és telephely-használatot igazoló nyilatkozatok kiadására

Javaslat székhely- és telephely-használatot igazoló nyilatkozatok kiadására Javaslat székhely- és telephely-használatot igazoló nyilatkozatok kiadására Ó z d, 2013. január 24. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

TERRA Gyártó és Szolgáltató Zrt. (6100 Kiskunfélegyháza, IX. körzet 9. A. ép.) Adószám:

TERRA Gyártó és Szolgáltató Zrt. (6100 Kiskunfélegyháza, IX. körzet 9. A. ép.) Adószám: TERRA Gyártó és Szolgáltató Zrt. (6100 Kiskunfélegyháza, IX. körzet 9. A. ép.) Adószám: 26200286-2-03 Cégkivonat 2019.04.16.-i időállapotban 1 Általános adatok Cégjegyzékszám: 03 10 100574 (Hatályos) Cégforma:

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.15-09-071364 cégjegyzékszámú MasterMind

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03.

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03. EGYÉNI VÁLLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény 1 2 KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? MEGÉLHETÉSI LEHETŐSÉGET NYÚJT AZOKNAK, AKIK SAJÁT KÖZREMŰKÖDÉSSEL,

Részletesebben

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap kitöltése minden esetben

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 6 2011.11.03. 14:42 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.10-09-031298

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Az alábbi jogszabályok átfogó ismerete szükséges: - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

ŰRLAP Keresetlevél (kérelem) közigazgatási határozat vagy végzés bírósági felülvizsgálata iránt

ŰRLAP Keresetlevél (kérelem) közigazgatási határozat vagy végzés bírósági felülvizsgálata iránt ŰRLAP Keresetlevél (kérelem) közigazgatási határozat vagy végzés bírósági felülvizsgálata iránt BM-KF-01-1-0 nyomtatvány 1. OLDAL - ÁLTALÁNOS ADATOK... 2-3 2. OLDAL - KERESETLEVÉLBEN MEGNEVEZETT FELPERES

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT Tárolt Cégkivonat A Cg.19-09-502963 cégjegyzékszámú Tapolcai Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

ŰRLAP BEAVATKOZÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEMHEZ ELSŐFOKÚ ELJÁRÁSBAN

ŰRLAP BEAVATKOZÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEMHEZ ELSŐFOKÚ ELJÁRÁSBAN ŰRLAP BEAVATKOZÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEMHEZ ELSŐFOKÚ ELJÁRÁSBAN P16-18-01 nyomtatvány 1. OLDAL ÁLTALÁNOS ADATOK... 1 2. OLDAL TÁMOGATOTT FELEK... 3 3. OLDAL BEAVATKOZÓ... 4 4. OLDAL - BEAVATKOZÓ

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

2/2 Redwood Holding Korlátolt Felelősségű Társaság

2/2 Redwood Holding Korlátolt Felelősségű Társaság Redwood Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.) Adószám: 25442591-2-41 Cégtörténet 1 Általános adatok Cégjegyzékszám: 01 09 275468 (Hatályos) Cégforma: Korlátolt felelősségű

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján.. önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege 1. Idegenforgalmi

Részletesebben

Magyar joganyagok - 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet - a civil szervezetek bírósági eljá 2. oldal mellékletében meghatározott adattartalommal r

Magyar joganyagok - 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet - a civil szervezetek bírósági eljá 2. oldal mellékletében meghatározott adattartalommal r Magyar joganyagok - 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet - a civil szervezetek bírósági eljá 1. oldal 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól A civil

Részletesebben

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-163508 cégjegyzékszámú Mezőgazda

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Jogi személy számlatulajdonos esetében

Részletesebben

Magyar joganyagok - 7/2017. (VI. 13.) HM rendelet - a biztonsági beszerzési eljárások 2. oldal 1.2. A gazdasági szereplő főtevékenységének megnevezése

Magyar joganyagok - 7/2017. (VI. 13.) HM rendelet - a biztonsági beszerzési eljárások 2. oldal 1.2. A gazdasági szereplő főtevékenységének megnevezése Magyar joganyagok - 7/2017. (VI. 13.) HM rendelet - a biztonsági beszerzési eljárások 1. oldal 7/2017. (VI. 13.) HM rendelet a biztonsági beszerzési eljárásokban részvételre jogosult gazdasági szereplők

Részletesebben

2/5 Közép Európai Média és Kiadó Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1033 Budapest, Polgár u 8-10.) Adószám: 12604759-2-41

2/5 Közép Európai Média és Kiadó Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1033 Budapest, Polgár u 8-10.) Adószám: 12604759-2-41 Közép Európai Média és Kiadó Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1033 Budapest, Polgár u 8-10.) Adószám: 12604759-2-41 Cégtörténet 2001.01.26. és 2013.08.13. között 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

1. melléklet a 7/2017. (VI. 13.) HM rendelethez

1. melléklet a 7/2017. (VI. 13.) HM rendelethez 8764 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2017. évi 89. szám A honvédelmi miniszter 7/2017. (VI. 13.) HM rendelete a biztonsági beszerzési eljárásokban részvételre jogosult gazdasági szereplők jegyzékével összefüggő

Részletesebben

Közigazgatási. Általános adatok 2. 2/ / /1. A cég székhelye 8. 8/ január 8/ április 26. 8/ március 2. 8/4. 8/5.

Közigazgatási. Általános adatok 2. 2/ / /1. A cég székhelye 8. 8/ január 8/ április 26. 8/ március 2. 8/4. 8/5. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikuss Cégeljárásbann Közreműködő Szolgálat 10555 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.02-09-064640 cégjegyzékszámú "METIN-COOP"

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi közkereseti társaság társasági szerződését: 1.

Részletesebben

2/1 U Light ESCO Korlátolt Felelősségű Társaság

2/1 U Light ESCO Korlátolt Felelősségű Társaság U Light ESCO Korlátolt Felelősségű Társaság (1095 Budapest, Tinódi utca 9-11. V. em. 20.) Adószám: 25518171-2-43 Cégtörténet 1 Általános adatok Cégjegyzékszám: 01 09 279754 (Hatályos) Cégforma: Korlátolt

Részletesebben

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.18-09-104060 cégjegyzékszámú Kalocsai

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS. Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata. titulus családi név utónév 2. utónév. titulus családi név utónév 2.

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS. Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata. titulus családi név utónév 2. utónév. titulus családi név utónév 2. BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS Cím: 9934 Hegyhátszentjakab, Kossuth utca 39, levelezési cím: 9941 Őriszentpéter Városszer 106. Telefon: 06-94-548-050, fax: 06-94-428-024, e-mail: koh@oriszentpeter.hu

Részletesebben

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-933823 cégjegyzékszámú BM Reflektor

Részletesebben

Város Polgármesteri Hivatal a

Város Polgármesteri Hivatal a Város Polgármesteri Hivatal a Adóügyi Osztály 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/ 222, 234, mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: ado@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu BEJELENTKEZÉS,

Részletesebben