TÁJÉKOZTATÓ A CÉGTÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ A CÉGTÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ A CÉGTÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Tisztelt Cégvezető! Mint bizonyára Ön előtt is ismert a 2012-es törvényalkotás eredményeként szükségessé vált a gazdálkodó szervezetek helyzetének az áttekintése és a szükséges módosítások foganatosítása - legalább a kötelező cégmódosítás esetei tekintetében. A jogszabályok értelmében a változások megtételének véghatárideje: A változással elsődlegesen azok a vállalkozások érintettel, amelyek március 1. előtt alakultak és a törvénymódosításokkal érintett adatok bejelentését, ezen időpontot követően, még nem teljesítették. Nem kell illetéket és közzétételi költségtérítést fizetni, amennyiben a változásbejegyzési eljárás kizárólag a tagok (tulajdonosok) és vezető tisztségviselők (képviselők) Módtv.-vel megállapított további azonosító adatainak, valamint a vezető tisztségviselők adóazonosító számának bejelentésére a cég székhely/telephely/fióktelep ingatlan használatának jogszerűségét igazolandó nyilatkozat(ok) benyújtására; kézbesítési megbízott megjelölésére vonatkozó okiratok benyújtására; irányul. Alkalmazott jogszabályok: a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény (Ctv.) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi CXCVII. törvény (Módtv.) az egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerűsítéséről szóló évi LXXXV. törvény (Módtv2.) az illetékekről szóló évi XCIII. törvény (Itv.) az ügyvédekről szóló évi XI. törvény (Ütv.) Tartalomjegyzék: I_KÖTELEZŐ BEJELENTÉSEK II_TEAOR III_EGYÉB HASZNOS TUDNIVALÓ IV_ZÁRSZÓ 1 Felhívjuk a figyelmet, hogy aki a kötelező bejelentés(ek)nek határidőben nem tesz eleget, azt a Cégbíróság - a Ctv. 34. és 50. -a alapján ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújthatja. [1]

2 I_KÖTELEZŐ BEJELENTÉSEK 1. Születési idő és adóazonosító szám bejelentése Szükséges megadni a tag / vezető tisztségviselő adóazonosító számát és születési idejét, helyét. Érdemes tudni - a tagok vonatkozásában-, hogy bár a tag adóazonosító száma a cégjegyzékben nem kerül feltüntetésre, ugyanakkor a Ctv. 36. (4a) bekezdése szerint a közlésre az állami adóhatóság és a cégnyilvántartás közötti, az adóregisztrációs eljáráshoz kapcsolódó adatszolgáltatás (!) érdekében van szükség. Érdemes tudni, hogy külföldi adójogi illetőségű magánszemély vagy szervezet esetén az állami adóhatósághoz történt bejelentkezés hiányában a külföldinek az illetősége szerinti állam hatósága által megállapított adóazonosító számot kell feltüntetni. Amennyiben a külföldi nem rendelkezik az illetősége szerinti állam által megállapított közteherviselési azonosítóval sem, úgy erre a körülményre utalni kell. (Ctv. 30.,36. ) 2. Székhely/telephely/fióktelep használat jogszerűségének az igazolása A Ctv. 7. (4) bekezdése kiegészült, miszerint a cég a használat jogszerűségéről nyilatkozni köteles, amelyre tekintettel szükséges a Ctv (2) bekezdése alapján a székhely-, telephely- és fióktelep használatának jogszerűségéről szóló nyilatkozatot benyújtani, amennyiben a becsatolásra még nem került sor. Érdemes tudni, hogy az ügyvédi törvény szerint az eljáró ügyvéd továbbra is köteles a használat jogszerűségét az eddigiek szerint ellenőrizni; a Ctv. 7. (2) bekezdése kiegészült, miszerint amennyiben a cég telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik, úgy azt a cégjegyzékben fel kell tüntetni. 3. Kézbesítési megbízott megjelölése Ha a kérelemben külföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság szerepel, vagy a kérelemben feltüntetett külföldi természetes személy nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, a kérelemben kézbesítési megbízottat kell megjelölni. a Ctv a szerint: A kézbesítési megbízott magyarországi székhellyel rendelkező szervezet, illetve állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy egyaránt lehet. Kézbesítési megbízotti feladatot a cég tagjai (részvényesei), vezető tisztségviselői, valamint felügyelőbizottsági tagjai nem láthatnak el. A kérelemhez mellékelni kell a kézbesítési megbízott megbízására, és a megbízatás elfogadására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratot vagy közokiratot. A kézbesítési megbízott feladata, hogy a bíróságnak, illetve más hatóságnak a cég működésével összefüggésben keletkezett, a külföldi személy részére kézbesítendő iratokat átvegye, és azokat a megbízó részére továbbítsa. A bíróság vagy más hatóság által a kézbesítési megbízottnak megküldött okirat esetében vélelmezni kell, hogy az okirat a kézbesítési megbízottnak történő szabályszerű kézbesítést követő tizenötödik napon a külföldi személy számára ismertté vált. A megbízás megszűnését követő 15 napon belül a kézbesítési megbízottnak a megbízás megszűnésének tényét be kell jelentenie a cégbíróságnak. A bejelentésének elmulasztása esetén a cégbíróság a kézbesítési megbízottat ,- Ft-ig terjedő bírsággal sújthatja. II_TEAOR Tekintettel arra, hogy a törvénymódosítások eredményeként ismét felmerült a TEAOR szerinti tevékenységek nyilvántartásnak a problematikája (létesítő okirat/cégjegyzék/nav bejelentés), alább összefoglaljuk a kérdéskört, azt szem előtt tartva, hogy vélhetően a törvényalkotó szándéka nem a vállalkozások adminisztrációs és anyagi terheinek a növelését célozta. 1. Az anyagi jog: A Gt. 12. (1) bekezdése szerint a társasági szerződésben meg kell határozni (c) a társaság főtevékenységét és valamennyi tevékenységét. [2]

3 Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint: Az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása során - a TEÁOR nómenklatúra szerinti besorolásra való tekintet nélkül - minden olyan tevékenység megjelölhető, amit törvény nem tilt vagy nem korlátoz. A gazdasági társaság - a társasági szerződésben meghatározott tevékenységen belül - bármely gazdasági tevékenységet folytathat, amit az állami adóhatóságnak - főtevékenységként vagy más tevékenységként - bejelent. A társasági szerződésben meghatározott tevékenység változása nem igényli a társasági szerződés módosítását. 2. Az eljárási jog: A Ctv. 24. (1) bekezdése szerint a cégjegyzék valamennyi cég esetében tartalmazza (e) a cég létesítő okiratban meghatározott tevékenységi köreit, azok statisztikai nómenklatúra szerinti besorolása nélkül, Ugyanezen szakasz (4a) bekezdése szerint: A bejegyzési kérelem benyújtásakor a cég köteles megjelölni főtevékenységét és további tevékenységi köreit azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével. A cégbíróság a cég bejegyzésekor elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot a cég főtevékenységéről és további tevékenységi köreiről. A Ctv. 53. (2) bekezdése szerint: Az adószám, valamint a statisztikai számjel változását az azt megállapító szervezet, a főtevékenység és a további tevékenységi körök változását az állami adóhatóság, a cég pénzforgalmi számlájával kapcsolatos változást pedig a számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató közli a cégbírósággal elektronikus úton. A változás bejegyzése - illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül - automatikusan, elektronikus úton történik meg. A Ctv. hatályba léptető és átmeneti rendelkezések fejezete alatt, a 131. (1) bekezdése szerint: Amennyiben a cég az állami adóhatósághoz főtevékenységének, illetve tevékenységi köreinek változását jelentette be, a cégbíróság az állami adóhatóság elektronikus értesítése alapján, hivatalból jegyzi be a cég főtevékenységét és további tevékenységi köreit, azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével. Az adat bejegyzése és közzététele automatikusan történik meg. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint: Amennyiben a Módtv (4) bekezdésének hatályba lépését követően a cég főtevékenységének vagy további tevékenységi köreinek módosítására december 31-ig nem került sor, az állami adóhatóság január 31-ig a nyilvántartásában szereplő adatok alapján elektronikus úton közli, és a cégbíróság hivatalból jegyzi be a cég főtevékenységét és további tevékenységi köreit, azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével. 3. Összegzés: Jogi okfejtésünk szerint: 1. Cég alapítása esetén a társasági szerződésben meg kell határozni a cég főtevékenységet és szükség szerint egyéb tevékenységi köreit a TEÁOR nómenklatúra szerinti besorolásra való tekintet nélkül bármi megjelölhető, amit törvény nem tilt vagy korlátoz; ezen a társasági szerződésben meghatározott tevékenység(ek)en belül pedig a cég bármely gazdasági tevékenységet folytathat (számlázhat), amit az állami adóhatóságnak - főtevékenységként vagy más tevékenységként bejelent. 2. A bejegyzési kérelmen, illetve a mellékletét képező NAV nyomtatványon meg kell adni az adóhatóságnak bejelenteni kívánt - TEAOR nómenklatúra szerinti tevékenységi köröket. 3. A cégbírósági iratok leadásával - az egyablakos rendszernek köszönhetően megtörténik az adóhatóság irányába az adószám igénylése, a teaor szerinti tevékenység(ek) bejelentése, stb.. 4. A cég bejegyzését követően, a tevékenységi kör változásokat az adóhatóság felé kell bejelenteni (teaor szerint, nyomtatványon). Az adóhatóság a változást rögzíti a saját rendszerében, majd automatikusan, elektronikusan értesítést küld a cégbíróság részére, a cégbíróság pedig hivatalból (és térítésmentesen) jegyzi be a tevékenységi kör változás(oka)t. A fentiek alapján a cég bejegyzését követően a társasági szerződésben meghatározott tevékenységi körök változása a Gt. szabály szerint nem igényli a társasági szerződés módosítását (azaz nem szükséges költséges változásbejegyzési eljárás lefolytatása). Ellenben körültekintően javasolt eljárni, mert amennyiben a cég tevékenysége (főtevékenysége) jelentősen megváltozik, úgy visszaélésre adhat okot, ha a társasági szerződésben merőben más a tevékenységi kör. Megjegyzendő, hogy a Ctv a szerint a létesítő okirat módosítása esetén az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratban hatályosítani kell azokat az adatokat is, amelyeket törvény csak alapítás esetén ír elő a létesítő okirat tartalmaként (pl. a kft. tagjainak változása, az új vezető tisztségviselő személye)). [3]

4 Álláspontunk szerint, egyrészt ezen szabály azért nem vonatkozik a tevékenységi körökre, mert azt a Gt át hívja fel (ahol meg van határozva, hogy alapításkor, illetve később is melyek a társasági szerződés kötelező tartalmi elemei), amely éppenséggel, hogy tartalmazza, hogy a társasági szerződésben meghatározott tevékenység változása nem igényli a társasági szerződés módosítását, másrészt azért sem mert eltérő értelmezés esetén is egy anyagi jogi és egy eljárási jogi szabály ütközne, amely során az előbbi bír elsőbbséggel. III_EGYÉB HASZNOS TUDNIVALÓ 1. Megszűnt az ügyvéd által végezhető székhelyszolgáltatás (49/2007. (XI.14.) IRM rendelet hatályon kívül lett helyezve, hatálytalan III. 7-től). 2. Szerződésmintás létesítő okirat esetén, a változásbejegyzési eljárásra az általános ügyintézési határidők az irányadóak (nincs 1 órás változásbejegyzés). 3. Végelszámolást (kivéve az egyszerűsítettet) 15 napon belül be kell jelenteni a cégbíróságnak. 4. Tagváltozás bejegyzése iránti eljárás bevezetése: Ctv. 61/B. (1) A cégjegyzékbe bejegyzett tag részesedésének átruházása esetén a cégbíróság a változásbejegyzési kérelem benyújtásáról elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot. (2) Az állami adóhatóság 3 munkanapon belül elektronikus úton jelzi, ha a cég az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott, túlfizetéssel csökkentett, 15 millió forintot meghaladó köztartozással rendelkezik. (3) Az állami adóhatóság (2) bekezdés szerinti jelzése esetén a cégbíróság hiánypótlási eljárás keretében felhívja a céget a részesedés átruházás napjával mint fordulónappal elkészített, könyvvizsgáló által hitelesített vagyonmérleg szerinti benyújtására. 4. Beszámoló letétbe helyezés elmulasztása esetén az adóhatóság értesítésére a cégbíróság hivatalból jár el és az értesítés érkezésétől számított legkésőbb 20 munkanapon belül a cégbíróság a céget megszűntnek nyilvánítja. Ezen határidőn belül, legkésőbb a céget megszüntető végzés jogerő emelkedéséig lehet a mulasztást joghatályosan pótolni. 5. Ismeretlen székhelyű, telephelyű, fióktelepű cég esetében a tagokat is megkeresi a cégbíróság a törvényes működés helyreállítása érdekében 6. Adószám törlési értesítés esetén az adóhatósági értesítést követő 15 munkanapon belül a cégbíróság a céget megszűntnek nyilvánítja kivéve, ha az adóhatóság határozatát visszavonta, megsemmisítette vagy azt bíróság hatályon kívül helyezte. 7. Bevezetésre kerül a kényszertörlési eljárás a kényszer-végelszámolás helyett. Kényszertörlés esetén a vezető tisztségviselő mellett a tagok is megkeresésre kerülnek és a kötelezettségek nem teljesítése esetében bírságolhatóak. továbbá amennyiben egy társaság kényszertörlése eljárás keretében kerül törlésre, úgy a cégbíróság a vezető tisztségviselőt és az egyedüli vagy többségi befolyással rendelkező tagot eltiltás hatálya alá helyezi. Gt. 5. (10) A gazdasági társaság megszüntetési eljárás során való törlését követő öt évig nem lehet más gazdasági társaság kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tagja, valamint közkereseti társaság tagja és betéti társaság beltagja az a személy, aki a megszüntetési eljárás megindításának időpontjában, a törlés évében, vagy a törlést megelőző évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tag volt. Gt. 23. (3) A gazdasági társaság megszüntetési eljárás során való törlését követő öt évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a megszüntetési eljárás megindításának időpontjában, a törlés évében, vagy a törlést megelőző évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tag volt. Egyidejűleg határidő tűzésével felhívja a vezető tisztségviselőt, hogy gondoskodjon az iratok elhelyezéséről, az adózás rendjéről szóló törvény szerinti kötelezettségek teljesítéséről, és ezek megtörténtét a cégbíróságnál igazolja. 8. Közhasznú jogállású nonprofit gazdasági társaságok esetében a cégbíróság június 1. napjával törli a közhasznú jogállásra vonatkozó adatot, kivéve ha ezen napig az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény (a továbbiakban: Civil tv.), valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvény rendelkezései szerint a közhasznú nyilvántartásba vétel megtörtént, vagy a közhasznú nyilvántartásba vételre irányuló változásbejegyzési kérelem benyújtásra került. A törlésre automatikusan kerül sor. (Ctv. 131/B. ) [4]

5 9. A székhely/telephely/fióktelep vonatkozásában az eljáró ügyvéd kötelezettségét az Ütv. 27/E. szabályozza, amely szerint: A cég létesítő okiratának és a létesítő okirat módosításának ellenjegyzése során az ügyvéd az ingatlannyilvántartási adatok és a tulajdonjogra vonatkozó, használatra feljogosító okiratok megtekintésével győződik meg arról, hogy a jognyilatkozatot tevő fél (meghatalmazottja) által az okiratban a cég székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként megjelölt ingatlan a cég tulajdonát képezi-e vagy használatára a cég jogosult-e, továbbá meggyőződhet arról is, hogy az más cég székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be van-e jegyezve a cégjegyzékbe. Ha ennek eredményeként az ügyvéd azt állapítja meg, hogy az ingatlan székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként való megjelölése a jogszabályokkal ellentétes, köteles a közreműködést megtagadni. 10. Az egyszerűsített cégbejegyzés ügyintézési határideje akként változott, hogy az egy munkaórás cégbírósági ügyintézési határidőt az adószám megállapításától kell számolni. 11. Az egyszerűsített eljárással történő cégbejegyzési kérelem illetéke ,- Ft-ról az alábbiakra változott: Itv. 45. (3) Az egyszerűsített eljárással történő cégbejegyzési kérelem illetéke: a) zártkörűen működő részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság esetén Ft, b) jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén forint, c) egyéni cég esetén forint IV_ZÁRSZÓ Javasoljuk, tekintse át cégének létesítő okiratát / cégkivonatát és amennyiben a fentebb írtak alapján bejelentési kötelezettsége fennáll, illetve szükséges egyéb cégjogi ügy kezelését foganatosítani, a továbbiakban készséggel állunk rendelkezésre személyesen és partnereink útján egyaránt. Elérhetőségünk: H-1138 BUDAPEST, FALUDI U GYÖNGYÖS, Bugát Pál tér 5. fsz DEBRECEN, Vágóhíd utca 3/a [5]

1 / 16 2014.03.24. 8:39

1 / 16 2014.03.24. 8:39 1 / 16 2014.03.24. 8:39 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2014.03.15 2014.12.31 11 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 A jogszabály mai napon (2015.V.8) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. oldal 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

4. A végelszámolás kezdete, időszaka, befejezése. 5. A végelszámolás különös formái. a) Az egyszerűsített végelszámolás

4. A végelszámolás kezdete, időszaka, befejezése. 5. A végelszámolás különös formái. a) Az egyszerűsített végelszámolás VÉGELSZÁMOLÁS 4. A végelszámolás kezdete, időszaka, befejezése A végelszámolás a cég legfőbb szervének a jogutód nélküli megszűnéséről hozott határozatában megállapított időpontban kezdődik el. Ez az időpont

Részletesebben

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendeli el, ha törvényességi felügyeleti hatáskörében eljárva a céget megszűntnek nyilvánítja, ha a

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Debrecen Megyei Jogú Város által rendszeresített BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS nyomtatványhoz 2013.01.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Debrecen Megyei Jogú Város által rendszeresített BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS nyomtatványhoz 2013.01. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Debrecen Megyei Jogú Város által rendszeresített BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS nyomtatványhoz 2013.01.01-től Kitöltés előtt olvassa el az alábbi ismertetőt! Az adózás rendjéről

Részletesebben

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Egyéni vállalkozv llalkozás, egyéni cégc Ki lehet egyéni vállalkozó? a) a magyar állampolgár, b) sokan mások is: pl. EU tagállam polgára,

Részletesebben

A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók A cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén - ha a cég nem fizetésképtelen, és a cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz -

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2013. (VII. 30) számú KÖZLEMÉNYE a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő

Részletesebben

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendeli el, ha törvényességi felügyeleti hatáskörében eljárva a céget megszűntnek nyilvánítja, ha a

Részletesebben

Ismeretes, hogy az új Ptk. (A Polgári Törvénykönyvről

Ismeretes, hogy az új Ptk. (A Polgári Törvénykönyvről Az új Ptk.-val összefüggő cégjogi változások 1. A Ptk. hatálybalépéséhez kapcsolódó cégjogi változásokról általában Ismeretes, hogy az új Ptk. (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a továbbiakban:

Részletesebben

Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz

Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz A jelen tájékoztató és kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a sajtóterméket bejelentő ügyfelek számára a Bejelentő lap adatlap megfelelő

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adó- és vámhatóság előtti eljárásban az adózónak

Részletesebben

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai. A követelménymodul megnevezése: Balogh Lajosné Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma:

Részletesebben

Az adózás rendje. 2003. évi XCII. törvény

Az adózás rendje. 2003. évi XCII. törvény Az adózás rendje 2003. évi XCII. törvény Adózás rendje Területi hatály Magyarország területén 1. Székhellyel, telephellyel rendelkező gazdasági tevékenységet folytató jogi személy 2. Lakóhellyel rendelkező

Részletesebben

CÉGJOGI TUDNIVALÓK az Új PTK. alapján

CÉGJOGI TUDNIVALÓK az Új PTK. alapján CÉGJOGI TUDNIVALÓK az Új PTK. alapján Az új Ptk 2013. évi V. törvény kapcsán fontos az egyes társasági formák esetében a létesítő okiratok (alapszabályok és társasági szerződések) ismerete, illetve újragondolása.

Részletesebben

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozások alapítása Magyarországon Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapvető jogszabály 2006. évi IV. törvény a Gazdasági Társaságokról és a 2006. évi V. törvény a Cégnyilvánosságról,

Részletesebben

1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) a következő 20/A. -sal egészül ki:

1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) a következő 20/A. -sal egészül ki: 2011. évi XCVI. törvény egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról 1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása 1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A végelszámolási eljárás

A végelszámolási eljárás A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb eljárásjogi, számviteli és adózási kérdések Munkácsi Márta okleveles adószakértő kamarai tag könyvvizsgáló A végelszámolási eljárás I. rész KSH adatok 2013.

Részletesebben

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Ezen szabályzatot a korábbi 70/2009.sz határozattal elfogadott és azóta módosított Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett az Igazgatóság 50/2010. és az

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. 1 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból a meggyőződésből

Részletesebben

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan kitöltendő oldalból áll:

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele!

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele! Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2014. évre, valamint adatszolgáltatásról [14KATA]

Részletesebben

Kitöltési útmutató Fontos tudnivalók: - a regisztráció módosító lap egy példányos, - a rovatokat olvashatóan, nyomtatott bet

Kitöltési útmutató Fontos tudnivalók: - a regisztráció módosító lap egy példányos, - a rovatokat olvashatóan, nyomtatott bet Kitöltési útmutató (a G0002-11-01 jelű REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP, és a G0004-11-01 jelű Betétlap a G0002-11-01-es regisztráció módosító laphoz kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

Kitöltési útmutató. G0002-12-01 számú REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP. Kötelező kitölteni! A nevét és MVH regisztrációs számát írja be ebbe a rovatba.

Kitöltési útmutató. G0002-12-01 számú REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP. Kötelező kitölteni! A nevét és MVH regisztrációs számát írja be ebbe a rovatba. Kitöltési útmutató (a G0002-12-01-es számú REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP, és a G0004-12-01-es Betétlap a G0002-12-01-es regisztráció módosító laphoz kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben