Cégbejegyzési kérelem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cégbejegyzési kérelem"

Átírás

1 Cégbejegyzési kérelem Ha a cég névfoglalással élt, akkor adja meg a cégbíróság határozatának számát: A cég létesítő okirata szerződésminta alapján készült, egyszerűsített eljárás lefolytatását kéri :1 Amennyiben a cég ismételten bejegyzési kérelmet nyújt be, tüntesse fel a cég cégjegyzékszámát: 2 Átalakulás, egyesülés, szétválás bejegyzésének kérelme esetén az új adatok, illetőleg a módosuló adatok változásának időpontját az átalakulás, egyesülés, szétválás napjával kéri bejegyezni: 3 A évi CXL. törvény 13/A-13/D. szerinti határokon átnyúló egyesülésben átvevő társaságként való részvétel céljára alapított társaság bejegyzését kéri: A cég elzése: A cég székhelye: jellege azzal a kérelemmel fordul a Tisztelt Bírósághoz, hogy a mellékelt iratok alapján a céget a cégjegyzékbe bejegyezni szíveskedjék. A befizetett költségtérítés: Ft Az illeték összege: Ft 1 Jelölje x-szel, ha a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság a zártkörűen működő részvénytársaság vagy az egyéni cég létesítő okirata szerződésminta alapján készült és a évi V. törvény 48. -a alapján egyszerűsített cégeljárás lefolytatását kéri. 2 Tüntesse fel az eredeti kérelem folytán kapott cégjegyzékszámot, ha a kérelmet elutasító végzés közlését követően ismételten bejegyzési kérelmet terjeszt elő. 3 Átalakulás, egyesülés, szétválás esetén az egyes rovatoknál a kezdő időpontot, valamint a változások időpontját nem kell kitölteni, a 16. rovat egyértelmű kitöltése azonban szükséges.

2 Cégbejegyzési kérelem A mellékletek száma fajtánként és nyelvenként részletezve 1 A mellékletek száma összesen: db A melléklet megzése nyelv folytatás: 2 A jogi képviselő kijelenti, hogy a kérelemhez csatolt okiratok (mellékletek) törvényességi szempontú vizsgálatát elvégezte. 1 Sorolja fel a cégbejegyzési kérelemhez benyújtott mellékleteket fajtánként részletezve! A cégbejegyzési kérelemhez csatolható a cégiratoknak az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén készült hiteles fordítása. Ebben az esetben jelölje a csatolt melléklet nyelvét is. A magyar nyelvű cégiratoknál nem szükséges feltüntetni a nyelvet. Amennyiben olyan okiratot csatol, amelyben egymás mellett szerepel a magyar nyelvű szöveg, valamint annak fordítása (tükörfordítás), akkor az ilyen okiratot egy okiratnak kell tekinteni, de nyelvként meg kell jelölni vesszővel elválasztva a magyar nyelvet és az idegen nyelvet is. Az Európai Unió hivatalos nyelvei (a magyaron kívül): angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, ír, lengyel, lett, litván, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén. 2 Amennyiben további mellékleteket kíván feltüntetni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

3 Cégbejegyzési kérelem 1. számú melléklet 21

4 Cégbejegyzési kérelem 2. számú melléklet Jogi képviselő adatai: Neve: Irodájának címe: út utca város házszám hrsz. Telefon: Annak a kamarának a megzése, amelynek a jogi képviselő tagja: Kamarai nyilvántartási száma: Dátum: jogi képviselő

5 I. Cégbejegyzési kérelem Általános adatok 1/1. A választott cégforma: 01 Vállalat 15 Erdőbirtokossági társulat 02 Szövetkezet 16 Vízgazdálkodási társulat 03 Közkereseti társaság 17 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 06 Betéti társaság 18 Végrehajtói iroda 07 Egyesülés 19 Európai gazdasági egyesülés 09 Korlátolt felelősségű társaság 20 Európai részvénytársaság 10 Részvénytársaság 21 Közjegyzői iroda 11 Egyéni cég 22 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés 12 Külföldiek magyarországi közvetlen magyarországi telephelye kereskedelmi képviselete 23 Európai szövetkezet A megfelelő cégformát x-szel jelölje. 2/1. A cég elzése: 3/1. A cég rövidített elzése: 4/1. A cég idegen nyelvű elzése(i), idegen nyelvű rövidített elzése(i): folytatás: 1 5/1. A cég székhelye: 6/1. A cég telephelye(i): jellege jellege folytatás: 1 1 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

6 I. Cégbejegyzési kérelem Általános adatok 7/1. A cég fióktelepe(i): jellege folytatás: 1 8/1. A létesítő okirat kelte: folytatás: 1 9/1. A cég tevékenysége: 2, Főtevékenység: 3 Közhasznú: 4 folytatás: 1 10/1. A meghatározott időtartamra alapított cég esetén a meghatározott idő lejártának napja: 11/1. A cég jegyzett tőkéje: Összeg Pénznem 5 azaz 1 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje. 2 A főtevékenység, valamit a további tevékenységi körök feltüntetése szükséges a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerint. 3 Ha több tevékenységi kört is feltüntet, első helyen a cég főtevékenységének kell szerepelnie. 4 Közhasznú társaság, valamint július 1-jét követően a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet és a nonprofit gazdasági társaság esetében a közhasznú tevékenységet jelölje x-szel. 5 A jegyzett tőkét a devizakönyvvezetést alkalmazó társaságok kivételével forintban kell meghatározni.

7 I. Cégbejegyzési kérelem Általános adatok 13/1. A képviseletre jogosult(ak) adatai: A képviselet módja: önálló együttes Együttes képviselet esetén ez a személy mindig az egyik aláíró 1 Együttes képviselet esetén a másik (többi) aláíró (elzése), ha az meghatározott személy: 2 Tisztség: vezető tisztségviselő 3 intézőbizottsági tag igazgatósági tag igazgató elnök ügyvezető igazgatótanácsi tag vezérigazgató egyéb cégvezető más munkavállaló tag felügyelőbiztos végelszámoló felszámoló egyéb A képviseletre jogosult(ak) adatai: 4 Neve: Születési ideje: Anyja : Adóazonosító jel: 5... Külföldi közteherviselési azonosító: 6 A képviseletre jogosult külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik: Ország: Lakóhely: jellege helyrajzi szám épület lépcsőházá melet ajtó A rovat a következő lapon folytatódik! Külföldi lakóhely: Aláíró tanúsítvány: helyrajzi szám város,közs ég jellege épület lépcsőház emelet ajtó 1 Jelölje x-szel, ha a évi V. törvény 8. (2) bekezdése szerint az együttes cégjegyzésre jogosultak közül ez a személy mindig az egyik aláíró. 2 Itt adja meg a meghatározott személy nevét, ha a évi V. törvény 8. (2) bekezdése szerint az együttes cégjegyzésre jogosult mindig csak egy másik meghatározott személlyel együtt jegyzi a céget. Hagyja üresen a mezőt, ha a képviseletre jogosult bármely másik együttes képviseletre jogosulttal együtt jegyezheti a céget. 3 Vezető tisztségviselő esetén a cégformának megfelelő elzést is jelölje be. 4 Amennyiben a cég képviseletére feljogosított személy nem természetes személy, akkor annak adatait a rovat második felében kell feltüntetni, az általa megzett természetes személy adatait és a képviselete módját pedig a rovat első felében. 5 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni. 6 Külföldi illetőségű képviselő esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.

8 I. Cégbejegyzési kérelem Általános adatok Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 7 A képviseletre jogosult hiteles cégaláírási nyilatkozata vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája csatolva 8 Jogviszony kezdete: Jogviszony vége: 9 13/1. (folytatás) A cég képviseletére feljogosított szervezet adatai: Cég esetén cégjegyzékszám: Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám: Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám: 1 Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság: 1 Elzése: EUID: Székhelye: Külföldi közteherviselési jellege Adószáma: 2 azonosító: 3 Ország: A képviseletre jogosult szervezet külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik: Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 4 A szervezet EUID-val nem rendelkezik: folytatás: 5 7 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni. 8 A cégjegyzésre jogosult hiteles cégaláírási nyilatkozatának vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának elzése kizárólag hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy hiteles cégaláírási nyilatkozat lehet ezen felül a melléklet elzésében a képviselő is feltüntetésre kerülhet. Egy melléklet csupán egy képviselő nyilatkozatát tartalmazhatja. 9 Csak határozott időre szóló képviselet esetén kell kitölteni. 1 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 2 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni. 3 Külföldi illetőségű cég, szervezet esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni. 4 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni. 5 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

9 I. Cégbejegyzési kérelem Általános adatok 14/1. A könyvvizsgáló(k) adatai: 1 A könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet cégjegyzékszáma: EUID: A szervezet EUID-val nem rendelkezik: Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám: 2 Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:² Elzése: Székhelye: A könyvvizsgáló(k): Neve: Anyja : Lakóhely: Külföldi lakóhely: jellege jellege jellege Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 3 Jogviszony kezdete: Jogviszony vége: 4 folytatás: 5 1 Ha a könyvvizsgáló szervezet, akkor a rovat első felében a szervezet adatait, a rovat második felében a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatait tüntesse fel, ha a könyvvizsgáló természetes személy, akkor az adatait a rovat második felében tüntesse fel. 2 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 3 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni. 4 Csak határozott időre szóló megbízatás esetén kell kitölteni. 5 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

10 I. Cégbejegyzési kérelem Általános adatok 15/1. A felügyelőbizottsági tagok adatai: Neve: Anyja : Lakóhely: Külföldi lakóhely: jellege jellege A felügyelőbizottsági tag munkavállalói küldött Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 1 Jogviszony kezdete: Jogviszony vége: 2 folytatás: 3 16/1. Átalakulás, egyesülés, szétválás folytán létrejött cég esetében a jogelőd cég(ek) adatai: Egyesülés esetén az egyesülés módja: ο ο ο összeolvadás beolvadás az előző pontba nem tartozó olyan beolvadás, ahol a cég egyedüli tagjával egyesül Az átalakult, egyesült, szétvált cég jogelőd cégének cégjegyzékszáma: EUID: A szervezet EUID-val nem rendelkezik: Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám: 3 Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság: 3 Elzése: Székhelye: _ Az átalakulás, az egyesülés, a szétválás cég által meghatározott időpontja: 4 jellege 1 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni. 2 Csak határozott időre szóló megbízatás esetén kell kitölteni. 3 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 4 Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az átalakulás során az átalakulás időpontját a cég kifejezetten meghatározza. 5 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje. folytatás: 5

11 I. Cégbejegyzési kérelem Általános adatok 18/1. Annak a kamarának (karnak) a megzése, melynek a cég tagja: A cég kamarai (kari) azonosítószáma: 45/1. A cég elektronikus elérhetősége: A cég honlapja: A cég a közvetlen közleményeit a honlapján teszi közzé: 5 A cég elektronikus kézbesítési címe ( ) 6 : AA cég címe 7 : 46/1. Az elismert vállalatcsoportban való tagság adatai: A cég elismert vállalatcsoport uralkodó tagja 47/1. Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó többi cég adatai: Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó cég cégjegyzékszáma: EUID: Elzése: A szervezet EUID-val nem rendelkezik: Székhelye: jellege folytatás: 3 48/1. A közhasznú jogállás adatai: A közhasznú jogállás megszerzésének időpontja: 18/1. Annak a kamarának (karnak) a megzése, melynek a cég tagja: 50/1. A cég központi ügyintézésének helye: 5* A cég kamarai (kari) azonosítószáma: jellege 1 Akkor tölthető ki amennyiben a cég a cégjegyzékben feltünteti honlapját is. 2 Kitöltése kötelező szerződésmintát alkalmazó cégek esetében. 3 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje. 5* Kitöltése abban az esetben kötelező, amennyiben a cég központi ügyintézésének helye eltér a cég székhelyétől. 5 Akkor tölthető ki, amennyiben a cég a cégjegyzékben feltünteti honlapját is. 6 Kitöltése kötelező! A cég elektronikus kézbesítési címe, amelyen a részére elektronikus úton megküldött hivatalos iratok átvételét biztosítja. 7 A cég az elektronikus kézbesítési cím mellett egy további címet adhat meg (Ctv. 25. (1) bek. e) pont).

12 I. Cégbejegyzési kérelem Általános adatok 51/1. Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére vonatkozó adatok: A cég összevont (konszolidált) éves beszámolót készítő anyavállalat: A cég összevont (konszolidált) éves beszámolóba bevont leányvállalat: 52/1. Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésébe bevont többi cég adatai: Az összevont éves beszámoló készítésébe bevont cég cégjegyzékszáma: EUID: Elzése: Székhelye: A szervezet EUID-val nem rendelkezik: jellege folytatás: 1 53/1. A cég üzleti évének mérlegfordulónapja: 2 hó nap 54/1. Magyar Állam tulajdonos (tag) esetén a tulajdonosi joggyakorló: Elzése: Székhelye: jellege 56/1. A cégiratok fordítása az Európai Unió melyik hivatalos nyelvén szerepel a cégnyilvántartásban: 59/1. A cég hivatalos elektronikus elérhetősége 1 : A cég hivatalos elektronikus elérhetősége: folytatás: 1 1 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje. 2 Amennyiben az üzleti év eltér a naptári évtől. 1 A cégnek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti hivatalos elérhetősége

13 01 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok) A vállalat adatai 1/1. A vállalat típusa: 2/1. A vállalat irányítási formája:

14 03 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok) A közkereseti társaság adatai 1/1. A tag(ok) adatai: Természetes személy(ek) adatai: Név: Születési ideje:... Anyja : Adóazonosító jel: 1 Külföldi közteherviselési azonosító: 2 Lakóhely: Külföldi lakóhely: Ország: jellege jellege helyrajzi épület lépcsőház emelet ajtó Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 3 A nem természetes személy adatai: Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám: 4 Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság: 4 Elzése: jellege Székhelye: Adószáma: 5 Külföldi közteherviselési azonosító: 2 Ország: Orszá Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 3 Tagsági jogviszony kezdete: A cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg. 1 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni. 2 Külföldi illetőségű képviselő esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni. 3 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni. 4 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 5 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni. 6 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje. folytatás: 6

15 06 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok) A betéti társaság adatai 1/1. A beltag(ok) adatai: Természetes személy(ek) adatai: Név: Születési ideje:... Anyja : Adóazonosító jel: 1 Külföldi közteherviselési azonosító: 2 Lakóhely: Külföldi lakóhely: Ország: jellege jellege helyrajzi épület lépcsőház emelet ajtó Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 3 A nem természetes személy adatai: Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám: 4 Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság: 4 Elzése: Székhelye: jellege Adószáma: 5 Külföldi közteherviselési azonosító: 2 Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 3 Ország: Tagsági jogviszony kezdete: A cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg. folytatás: 6 1 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni. 2 Külföldi illetőségű képviselő esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni. 3 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni. 4 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 5 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni. 6 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

16 06 2/1. A kültag(ok) adatai: Természetes személy(ek) adatai: Név: Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok) A betéti társaság adatai Születési ideje:... Anyja : Adóazonosító jel: 1 Külföldi közteherviselési azonosító: 2 Lakóhely: Külföldi lakóhely: Ország: jellege jellege Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 3 Kiskorú tag esetén a törvényes képviselő adatai: 4 A nem természetes személy adatai: Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám: 5 Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság: 5 Elzése: Székhelye: jellege Adószáma: 6 Külföldi közteherviselési azonosító: 2 Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 3 Ország: Tagsági jogviszony kezdete: A cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg. 1 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító számot lehet megadni. 2 Külföldi illetőségű képviselő esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni. 3 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni. 4 A törvényes képviselő adatait pótlapon kell megadni. 5 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 6 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni. 7 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje. folytatás: 7

17 07 1/1. A tag(ok) adatai: Természetes személy(ek) adatai: Név: Anyja : Adóazonosító jel: 1 Külföldi közteherviselési azonosító: 2 Lakóhely: Külföldi lakóhely: Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok) Az egyesülés adatai Ország: jellege jellege Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 3 A nem természetes személy adatai: Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám: 4 Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság: 4 Elzése: Székhelye: jellege Adószáma: 5 Külföldi közteherviselési azonosító: 2 Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 3 Ország: Tagsági jogviszony kezdete: A cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg. folytatás: 6 1 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító számot lehet megadni. 2 Külföldi illetőségű képviselő esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni. 3 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni. 4 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 5 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni. 6 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

18 09 1/1. Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok) A korlátolt felelősségű társaság adatai A tag(ok) adatai: A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot A tag szavazati jogának mértéke: A szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít 1 Természetes személy(ek) adatai: Név: Születési ideje:... Anyja : Adóazonosító jel: 2 Külföldi közteherviselési azonosító: 3 Lakóhely: Külföldi lakóhely: Ország: jellege jellege A tagként bejegyzett személy közös képviselő: 4 Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 5 Kiskorú tag esetén a törvényes képviselő adatai: 6 A nem természetes személy adatai: Elzése: Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám: 7 Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság: 7 Székhelye: jellege Adószáma: 8 Külföldi közteherviselési azonosító: 3 Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: Ország: Tagsági jogviszony kezdete: A cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg. folytatás: 9 1 A szavazat mértéke a Polgári Törvénykönyv 3:324. (1) bekezdése alapján minősített többséget biztosító befolyásnak minősül. 2 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni. 3 Külföldi illetőségű képviselő esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni. 4 Közös tulajdonban álló törzsbetét esetén kell megjelölni. 5 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni. 6 A törvényes képviselő adatait pótlapon kell megadni. 7 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 8 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni. 9 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

19 09 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok) A korlátolt felelősségű társaság adatai

20 09 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok) A korlátolt felelősségű társaság adatai

21 09 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok) A korlátolt felelősségű társaság adatai

22 09 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok) A korlátolt felelősségű társaság adatai 3/1. Közös tulajdonú üzletrész esetén a tulajdonosok adatai: Természetes személy(ek) adatai: Lakóhely: Név: Születési ideje:... Anyja : Külföldi lakóhely: jellege jellege A kézbesítési megbízott, illetve a törvényes képviselő adatai: 1 A nem természetes személy adatai: Elzése: Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám: 2 Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság: 2 Székhelye: jellege Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 1 Tulajdonosi jogviszony kezdete: A cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg. folytatás: 3 1 A kézbesítési megbízott és a törvényes képviselő adatait pótlapon kell megadni. 2 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 3 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

23 10/Z 1/1. A részvényes adatai: Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok) A zártkörűen működő részvénytársaság adatai A részvényes szavazati jogának mértéke: Természetes személy(ek) adatai: Név: Születési ideje:... Anyja : Adóazonosító jel: 2 Külföldi közteherviselési azonosító: 3 Lakóhely: Külföldi lakóhely: A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot A szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít 1 A részvényes egyedüli részvényes Ország: jellege jellege Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 4 Kiskorú részvényes esetén a törvényes képviselő adatai: 5 A nem természetes személy adatai: Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám: 6 Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság: 6 Elzése: Székhelye: jellege Adószáma: 7 Külföldi közteherviselési azonosító: 3 Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 4 Ország: A cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg. folytatás: 8 1 A szavazat mértéke a Polgári Törvénykönyv 3:324. (1) bekezdése alapján minősített többséget biztosító befolyásnak minősül. 2 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító számot lehet megadni. 3 Külföldi illetőségű képviselő esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni. 4 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni. 5 A törvényes képviselő adatait pótlapon kell megadni. 6 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 7 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni. 8 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

24 10/Z Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok) A zártkörűen működő részvénytársaság adatai 3/1. A részvény átruházását az alapszabály korlátozza: Igen: Nem: 6/1. A kibocsátott átváltoztatható és átváltozó kötvények száma és névérteke: Darabszám Névérték Pénznem azaz folytatás: 1 7/1. A kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények száma és névértéke: Darabszám Névérték Pénznem azaz folytatás: 1 9/1. Az ügyvezetés típusa: igazgatóság egyszemélyes igazgatóság 10/1. A részvények száma és névértéke: Részvényfajta: Részvényosztály: Sorozatszám: Darabszám Névérték Pénznem azaz Megzés: folytatás: 1 1 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

25 11 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok) Az egyéni cég adatai 1/1. Az egyéni cég tagjának adatai: Név: Születési ideje: Anyja : Adóazonosító jele: 1 Külföldi közteherviselési azonosító: 2 Ország: A tag külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik: Lakóhely: jellege Az egyéni cég tagja a cégtulajdonos 3 Az egyéni cég tagja törvényes képviselője a cégtulajdonosnak 4 1 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító számot lehet megadni. 2 Külföldi illetőségű tag esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni. 3 Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló évi CXV. törvény 20. -ának (4) bekezdése alapján az egyéni cég tagja egyben a cégtulajdonos is. 4 Abban az esetben jelölje meg, ha az egyéni cég tagjává az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló évi CXV. törvény 32. -ának (1) bekezdése alapján a törvényes képviselő válik.

26 1/1. 12 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok) A külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete adatai A külföldi vállalkozás adatai: Cégforma: Elzés: Székhely: jellege Nyilvántartó hatóság: Nyilvántartási szám: Külföldi közteherviselési azonosító 1 : A külföldi vállalkozás külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik: Ország: 2/1. A külföldi vállalkozás cégjegyzékét (nyilvántartását) vezető bíróság, illetve hatóság adatai: A bíróság (hatóság) megzése: Székhely: jellege

27 12 3/1. Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok) A külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete adatai A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai: Természetes személy(ek) adatai: Név: Anyja : Lakóhely: helyrajzi szám Külföldi lakóhely: helyrajzi szám jellege épület lépcsőház emelet ajtó épület Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 8 A nem természetes személy adatai: jellege lépcsőház emelet ajtó Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám: 4 Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság: 4 Elzése: Székhelye: helyrajzi szám épület Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai 3 : jellege lépcsőház emelet ajtó Jogviszony kezdete: Jogviszony vége: folytatás: 5 8 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni. 4 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a 5 folytatást x szel jelölje.

28 16 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok) A vízgazdálkodási társulat adatai 1/1. A társulat típusa: Vízitársulat: Víziközmű-társulat: 2/1. Az ellenőrző bizottsági/felügyelő bizottsági tagok adatai: Név: Anyja : Lakóhely: Külföldi lakóhely: jellege jellege Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 1 Jogviszony kezdete: Jogviszony vége: folytatás: 2 1 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni. 2 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

29 17 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok) A külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe adatai 1/1. A külföldi vállalkozás adatai: Cégforma: Elzés: Székhely: jellege(út,utca,tér stb.) Nyilvántartó hatóság: Nyilvántartási szám: Külföldi közteherviselési azonosító 1 : Ország: A külföldi vállalkozás külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik: 1 Külföldi illetőségű cég, szervezet esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni. 1 Külföldi illetőségű cég, szervezet esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.

30 17 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok) A külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe adatai 3/1. A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai: Természetes személy(ek) adatai: Név: Anyja : Lakóhely: helyrajzi szám Külföldi lakóhely: helyrajzi szám jellege épület lépcsőház emelet ajtó épület Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 3 A nem természetes személy adatai: jellege lépcsőház emelet ajtó Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám: 4 Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság: 4 Elzése: Székhelye: helyrajzi szám épület Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: jellege lépcsőház emelet ajtó Jogviszony kezdete: Jogviszony vége: folytatás: 5 3 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni. 4 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 5 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x szel jelölje.

31 18 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok) A végrehajtói iroda adatai 2/1. A végrehajtói iroda önálló bírósági végrehajtó tagjának/tagjainak adatai: Önálló bírósági végrehajtó adatai: Név: Anyja : Adóazonosító jele: 1 Lakóhely: jellege Önálló bírósági végrehajtó szolgálati helyének adatai: A bíróság jelzőszáma: Bíróság : Hivatali cím: helyrajzi szám Illetékességi területének kiterjesztése: jellege épület lépcsőház emelet ajtó folytatás: 3 1 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni. 2 Külföldi illetőségű képviselő esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni. 3 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

32 19 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok) Az európai gazdasági egyesülés adatai 1/1. A tag(ok) adatai: Természetes személy(ek) adatai: Név: Anyja : Adóazonosító jel: 1 Külföldi közteherviselési azonosító: 2 Lakóhely: Külföldi lakóhely: Ország: jellege jellege Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 3 A nem természetes személy adatai: Elzése: Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám: 4 Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság: 4 Székhelye: jellege Adószáma: 5 Külföldi közteherviselési azonosító: 2 Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 3 Ország: A cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg. folytatás: 6 1 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító számot lehet megadni. 2 Külföldi illetőségű képviselő esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni. 3 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni. 4 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 5 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni. 6 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

33 19 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok) Az európai gazdasági egyesülés adatai 2/1. Székhelyáthelyezés folytán bejegyzett cég esetén az előző székhely szerinti adatok: Székhely: Nyilvántartó hatóság: jellege Nyilvántartási szám:

34 20 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok) Az európai részvénytársaság adatai 1/1. A részvényes adatai: A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot A szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít 1 A részvényes szavazati jogának mértéke: A részvényes egyedüli részvényes Természetes személy(ek) adatai: Név: Születési ideje:... Anyja : Adóazonosító jel: 2 Külföldi közteherviselési azonosító: 3 Lakóhely: Külföldi lakóhely: helyrajzi szám Ország: jellege épület lépcsőház emelet ajtó jellege helyrajzi szám épület lépcsőház Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 4 Kiskorú részvényes esetén a törvényes képviselő adatai: 5 A nem természetes személy adatai: helyrajzi szám épület Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám: 6 Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság: 6 Elzése: Székhelye: helyrajzi szám épület lépcsőház Adószáma: 7 helyrajzi szám Külföldi közteherviselési azonosító: 3 Ország: Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 4 jellege épület A cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg. folytatás: 8 1 A szavazat mértéke a Polgári Törvénykönyv 3:324. (1) bekezdése alapján minősített többséget biztosító befolyásnak minősül. 2 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni. 3 Külföldi illetőségű képviselő esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni. 4 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni. 5 A törvényes képviselő adatait pótlapon kell megadni. 6 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 7 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni. 8 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

35 20 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok) Az európai részvénytársaság adatai 3/1. A részvények száma és névértéke: részvényfajta: Részvényosztály: Sorozatszám: Darabszám Névérték Pénznem azaz Megzés: folytatás 1 : 4/1. A kibocsátott átváltoztatható és átváltozó kötvények száma és névértéke: Darabszám Névérték Pénznem azaz folytatás: 5/1. A kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények száma és névértéke: Darabszám Névérték Pénznem azaz folytatás: 6/1. A részvénytársasági hirdetmények közzétételének módja és helye: folytatás: 1 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

36 20 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok) Az európai részvénytársaság adatai 7/1. Székhelyáthelyezés folytán bejegyzett cég esetén az előző székhely szerinti adatok: Székhely: Nyilvántartó hatóság: jellege Nyilvántartási szám: 8/1. Az ügyvezetés típusa: igazgatóság egyszemélyes igazgatóság igazgatótanács 10/1. A részvény átruházását az alapszabály korlátozza: Igen: Nem:

37 21 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok) A közjegyzői iroda adatai 1/1. A közjegyzői iroda tagjainak adatai: Név: Anyja : Adóazonosító jel: 1 Lakóhely: Külföldi lakóhely: jellege jellege Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 2 A közjegyzői iroda közjegyző tagjainak adatai: Szavazati jog terjedelme:, % Hivatali cím: jellege A cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg. folytatás: 3 1 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni. 2 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni. 3 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

38 22 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok) A külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelyének adatai 1/1. A külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés adatai: Elzés: Székhely: Nyilvántartó hatóság: jellege Nyilvántartási szám: A telephely magyarországi központi ügyintézésének helyét az általános adatok 5. rovatában kell feltüntetni. Az általános adatok 2. rovatában a cég elzéseként az európai gazdasági egyesülés nevét kell feltüntetni a magyarországi telephelye toldattal. A telephelyet létesítő okirat keltét az általános adatok 8. rovatában, a főtevékenységet a 9. rovatban, a telephely képviseletére vonatkozó adatokat a 13. rovatban kell feltüntetni.

39 22 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok) A külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelyének adatai 2/1. A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai: Természetes személy(ek) adatai: Név: Anyja : Lakóhely: helyrajzi szám jellege épület lépcsőház emelet ajtó Külföldi lakóhely: jellege helyrajzi szám épület épcsőház l emelet ajtó Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 1 A nem természetes személy adatai: Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám: 4 Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság: 4 Elzése: Székhelye: jellege helyrajzi szám épület épcsőház l emelet ajtó Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: Jogviszony kezdete: Jogviszony vége: folytatás: kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni. 7 itöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást szel jelölje. mennyiben

40 23 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok) Az európai szövetkezet adatai 1/1. Székhelyáthelyezés folytán bejegyzett cég esetén az előző székhely szerinti adatok: Székhely: Nyilvántartó hatóság: jellege Nyilvántartási szám: 2/1. Az ügyvezetés típusa: igazgatóság igazgatótanács igazgató elnök

41 Cégbejegyzési kérelem Pótlap / Kézbesítési megbízott adatai: 1 Természetes személy adatai: Neve: Anyja : Lakóhely: jellege A nem természetes személy adatai: Elzése: Székhelye: jellege / Kiskorú törvényes képviselőjének adatai: 11 Neve: Anyja : Lakóhely: helyrajzi szám jellege épület lépcsőház emelet ajtó Külföldi lakóhely 1 : jellege 11 Az első oszlopban fel kell tüntetni azt a rovatot és alrovatot, melyben a kiskorú törvényes képviselőjének adataira hivatkoznak, tehát hogy az itt feltüntetett személy kinek a törvényes képviselője. 1 Külföldi lakóhely esetén a kézbesítési megbízott adatait is meg kell adni.

42 I + Változásbejegyzési kérelem A cég cégjegyzékszáma: Ha a cég névfoglalással élt, akkor adja meg a cégbíróság határozatának számát: Amennyiben a cég ismételten változásbejegyzési kérelmet nyújt be, ennek tényét tüntesse fel: 1 Átalakulás, egyesülés, szétválás bejegyzésének kérelme esetén az új adatok, illetőleg a módosuló adatok változásának időpontját az átalakulás, az egyesülés, a szétválás napjával kéri bejegyezni 2 A Ctv. 50. (2b) bekezdése szerinti eljárás lefolytatását kéri. Korlátolt felelősségű társaság esetében amennyiben a kérelem a társaság jegyzett tőkéjének módosítására vonatkozó kérelmet tartalmaz, vagy a kérelemhez csatolt létesítő okirat cégjegyzék adatot nem érintő módosítást tartalmaz, ennek tényét tüntesse fel 3 Amennyiben a évi V. törvény 52. (1)-(2) bekezdés szerinti változásbejegyzési kérelmet nyújt be, ennek tényét tüntesse fel: Amennyiben a évi V. törvény 52. (3) bekezdés szerinti mellékleteket nyújtja be, és nem alkalmazandó az 52. (5) bekezdése, ennek tényét tüntesse fel: A cég elzése: A cég székhelye: jellege helyrajzi szám épület lépcsőház emelet ajtó azzal a kérelemmel fordul a Tisztelt Bírósághoz, hogy a bejelentett változás(oka)t a cégnyilvántartásba bejegyezni szíveskedjék. A befizetett költségtérítés: Ft Az illeték összege: Ft 1 Jelölje X-szel, ha az eredetileg benyújtott változásbejegyzési kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása folytán a cég ismételten változásbejegyzési kérelmet terjeszt elő. 2 Átalakulás, egyesülés, szétválás esetén az egyes rovatoknál a kezdő időpontot, valamint a változások időpontját nem kell kitölteni, a 16. és 22. rovatok egyértelmű kitöltése azonban szükséges. 4 Jelölje X-szel.

43 I + Változásbejegyzési kérelem A mellékletek száma fajtánként és nyelvenként részletezve 1 A mellékletek száma összesen: db A melléklet megzése nyelv folytatás: 2 A jogi képviselő kijelenti, hogy a kérelemhez csatolt okiratok (mellékletek) törvényességi szempontú vizsgálatát elvégezte. 1 Sorolja fel a változásbejegyzési kérelemhez benyújtott mellékleteket fajtánként részletezve! A cégbejegyzési kérelemhez csatolható a cégiratoknak az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén készült hiteles fordítása. Ebben az esetben jelölje a csatolt melléklet nyelvét is. A magyar nyelvű cégiratoknál nem szükséges feltüntetni a nyelvet. Amennyiben olyan okiratot csatol, amelyben egymás mellett szerepel a magyar nyelvű szöveg, valamint annak fordítása (tükörfordítás), akkor az ilyen okiratot egy okiratnak kell tekinteni, de nyelvként meg kell jelölni vesszővel elválasztva - a magyar nyelvet és az idegen nyelvet is. Az Európai Unió hivatalos nyelvei (a magyaron kívül): angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, ír, lengyel, lett, litván, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén. 2 Amennyiben további mellékleteket kíván feltüntetni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

44 I + Változásbejegyzési kérelem 1. számú melléklet Jogi képviselő adatai: Neve: Irodájának címe: út utca város házszám hrsz. Telefon: Annak a kamarának a megzése, amelynek a jogi képviselő tagja: Kamarai nyilvántartási száma: Dátum: jogi képviselő

45 I +. Cég- és változásbejegyzési kérelem Általános adatok 2/ A cég elzése: 1 törölve: 2 / A változás időpontja 1 : 3/ A cég rövidített elzése: 1 törölve: 2 / 1 4/ A cég idegen nyelvű elzése(i), idegen nyelvű rövidített elzése(i): 1 törölve 2 : / 1 törölve: 2 folytatás: 3 1 Az az időpont, amikor a cég elhatározása alapján a változás bekövetkezett. 2 Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje. 3 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

46 I +. 5/ Cég- és változásbejegyzési kérelem Általános adatok A cég székhelye: jellege 1 / A cég székhelye: törölve: 2 jellege 1 6/ A cég telephelye(i): jellege 1 / törölve: 2 jellege 1 törölve: 2 folytatás: 3 1 Az az időpont, amikor a cég elhatározása alapján a változás bekövetkezett. 2 Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje. 3 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

47 I +. Cég- és változásbejegyzési kérelem Általános adatok 7/ A cég fióktelepe(i): jellege 1 / törölve: 2 jellege 1 / törölve: 2 jellege 1 törölve: 2 folytatás: 3 8/ A létesítő okirat módosításának kelte: folytatás: 3 10/ A meghatározott időtartamra alapított cég esetén a meghatározott idő lejártának napja: törölve: 2 / 1 Az az időpont, amikor a cég elhatározása alapján a változás bekövetkezett. 2 Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje. 3 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

48 I +. Cég- és változásbejegyzési kérelem Általános adatok 1 Az az időpont, amikor a cég elhatározása alapján a változás bekövetkezett. 2 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

49 I +. Cég- és változásbejegyzési kérelem Általános adatok 13/ A képviseletre jogosult(ak) adatai: A képviselet módja: önálló együttes Együttes képviselet esetén ez a személy mindig az egyik aláíró 1 Együttes képviselet esetén a másik (többi) aláíró (elzése), ha az meghatározott személy: 2 Tisztség: vezető tisztségviselő 3 üzletvezetésre jogosult tag igazgatósági tag intézőbizottsági tag ügyvezető igazgatótanácsi tag igazgató elnök vezérigazgató egyéb cégvezető más munkavállaló tag felügyelőbiztos végelszámoló felszámoló egyéb A képviseletre jogosult(ak) adatai: 4 Név: Születési ideje: Anyja : Adóazonosító jel: 5 Külföldi közteherviselési azonosító: 6... A képviseletre jogosult külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik: Lakóhely: helyrajzi Ország: jellege épület lépcsőház emelet ajtó A rovat a következő lapon folytatódik! Külföldi lakóhely: Aláíró tanúsítvány: helyrajzi szám jellege épület lépcsőház emelet ajtó 1 Jelölje x-szel, ha a évi V. törvény 8. (2) bekezdése szerint az együttes cégjegyzésre jogosultak közül ez a személy mindig az egyik aláíró. 2 Itt adja meg a meghatározott személy nevét, ha a évi V. törvény 8. (2) bekezdése szerint az együttes cégjegyzésre jogosult mindig csak egy másik meghatározott személlyel együtt jegyzi a céget. Hagyja üresen a mezőt, ha a képviseletre jogosult bármely másik együttes képviseletre jogosulttal együtt jegyezheti a céget. 3 Vezető tisztségviselő esetén a cégformának megfelelő elzést is jelölje be. 4 Amennyiben a cég képviseletére feljogosított személy nem természetes személy, akkor annak adatait a rovat második felében kell feltüntetni, az az általa megzett természetes személy adatait és a képviselete módját pedig a rovat első felében. 5 6 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni. Külföldi illetőségű képviselő esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.

50 I +. Cég- és változásbejegyzési kérelem Általános adatok Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 7 A képviseletre jogosult hiteles cégaláírási nyilatkozata vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája csatolva 8 Jogviszony kezdete: Jogviszony vége: 9 13/ (folytatás) A cég képviseletére feljogosított szervezet adatai: Cég esetén cégjegyzékszám: Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám: EUID: A szervezet EUID-val nem rendelkezik: Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám: 1 Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság: 1 Elzése: Székhelye: jellege Adószáma: 2 Külföldi közteherviselési azonosító: 3 Ország: A képviseletre jogosult szervezet külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik: Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 4 törölve: 5 folytatás: 6 7 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni. 8 A cégjegyzésre jogosult hiteles cégaláírási nyilatkozatának vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának elzése kizárólag hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy hiteles cégaláírási nyilatkozat lehet ezen felül a melléklet elzésében a képviselő is feltüntetésre kerülhet. Egy melléklet csupán egy képviselő nyilatkozatát tartalmazhatja. 9 Csak határozott időre szóló képviselet esetén kell kitölteni. 1 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 2 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni. 3 Külföldi illetőségű cég, szervezet esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni. 4 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni. 5 Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje. 6 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

51 I +. Cég- és változásbejegyzési kérelem Általános adatok 14/ A könyvvizsgáló(k) adatai: 1 A könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet cégjegyzékszáma: EUID: A gazdálkodó szervezet EUID-val nem rendelkezik: Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám: 2 Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság: ² Elzése: Székhelye: A könyvvizsgáló(k): Név: Anyja : Lakóhely: Külföldi lakóhely: jellege jellege jellege Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 3 Jogviszony kezdete: Jogviszony vége: 4 törölve: 5 folytatás: 6 1 Ha a könyvvizsgáló szervezet, akkor a rovat első felében a szervezet adatait, a rovat második felében a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatait tüntesse fel, ha a könyvvizsgáló természetes személy, akkor az adatait a rovat második felében tüntesse fel. 2 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 3 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni. 4 Csak határozott időre szóló megbízatás esetén kell kitölteni. 5 Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje. 6 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

52 I +. Cég- és változásbejegyzési kérelem Általános adatok 15/ A felügyelőbizottsági tagok adatai: Név: Anyja : Lakóhely: Külföldi lakóhely: jellege jellege A felügyelő bizottsági tag munkavállalói küldött Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 1 Jogviszony kezdete: Jogviszony vége: 2 törölve: 3 folytatás: 4 1 A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni. 2 Csak határozott időre szóló megbízatás esetén kell kitölteni. 3 Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje. 4 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem 3170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 31. szám 4. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez 4. melléklet a.. /2014. (.) KIM rendelethez 1. A Cvhr. 1. számú mellékletének Cégbejegyzési kérelem elzésű

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem Cégbejegyzési kérelem Ha a cég névfoglalással élt, akkor adja meg a cégbíróság határozatának számát: A cég létesítő okirata szerződésminta alapján készült, egyszerűsített eljárás lefolytatását kéri :1

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem Cégbejegyzési kérelem Ha a cég névfoglalással élt, akkor adja meg a cégbíróság határozatának számát: A cég létesítő okirata szerződésminta alapján készült, egyszerűsített eljárás lefolytatását kéri: 1

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem Cégbejegyzési kérelem Ha a cég névfoglalással élt, akkor adja meg a cégbíróság határozatának számát: A cég létesítő okirata szerződésminta alapján készült, egyszerűsített eljárás lefolytatását kéri: 1

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem Cégbejegyzési kérelem Ha a cég névfoglalással élt, akkor adja meg a cégbíróság határozatának számát: A cég létesítő okirata szerződésminta alapján készült, egyszerűsített eljárás lefolytatását kéri :1

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem Cégbejegyzési kérelem Ha a cég névfoglalással élt, akkor adja meg a cégbíróság határozatának számát: A cég létesítő okirata szerződésminta alapján készült, egyszerűsített eljárás lefolytatását kéri :1

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem Cégbejegyzési kérelem Ha a cég névfoglalással élt, akkor adja meg a cégbíróság határozatának számát: A cég létesítő okirata szerződésminta alapján készült, egyszerűsített eljárás lefolytatását kéri :1

Részletesebben

Magyar joganyagok - 21/2018. (VII. 4.) IM rendelet - az egyes cégjogi tárgyú miniszte 2. oldal 3. (1) A Cvhr. 10. (4) bekezdése helyébe a következő re

Magyar joganyagok - 21/2018. (VII. 4.) IM rendelet - az egyes cégjogi tárgyú miniszte 2. oldal 3. (1) A Cvhr. 10. (4) bekezdése helyébe a következő re Magyar joganyagok - 21/2018. (VII. 4.) IM rendelet - az egyes cégjogi tárgyú miniszte 1. oldal 21/2018. (VII. 4.) IM rendelet az egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A cégnyilvánosságról,

Részletesebben

39/2004. (XII. 21.) IM rendelet

39/2004. (XII. 21.) IM rendelet 39/2004. (XII. 21.) IM rendelet a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény végrehajtásáról rendelkező igazságügyminiszteri rendeletek, valamint

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 83. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 2., hétfõ. Tartalomjegyzék. A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságról 12726

MAGYAR KÖZLÖNY. 83. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 2., hétfõ. Tartalomjegyzék. A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságról 12726 MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 2., hétfõ 83. szám Tartalomjegyzék 140/2012. (VII. 2.) Korm. rendelet 141/2012. (VII. 2.) Korm. rendelet 32/2012. (VII. 2.) KIM rendelet 63/2012.

Részletesebben

Magyar joganyagok - 21/2006. (V. 18.) IM rendelet - a cégbejegyzési eljárás és a cégn 2. oldal (3)1 Ha az összes adat feltüntetésére a megfelelő rovat

Magyar joganyagok - 21/2006. (V. 18.) IM rendelet - a cégbejegyzési eljárás és a cégn 2. oldal (3)1 Ha az összes adat feltüntetésére a megfelelő rovat Magyar joganyagok - 21/2006. (V. 18.) IM rendelet - a cégbejegyzési eljárás és a cégn 1. oldal 21/2006. (V. 18.) IM rendelet a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről A cégnyilvánosságról,

Részletesebben

Az igazságügyi és rendészeti miniszter 10/2008. (VI. 13.) IRM rendelete

Az igazságügyi és rendészeti miniszter 10/2008. (VI. 13.) IRM rendelete 2008/87. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5231 Az igazságügyi és rendészeti miniszter 10/2008. (VI. 13.) IRM rendelete a cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseirõl szóló 21/2006. (V. 18.)

Részletesebben

Magyar joganyagok - 21/2006. (V. 18.) IM rendelet - a cégbejegyzési eljárás és a cégn 2. oldal (3)1 Ha az összes adat feltüntetésére a megfelelő rovat

Magyar joganyagok - 21/2006. (V. 18.) IM rendelet - a cégbejegyzési eljárás és a cégn 2. oldal (3)1 Ha az összes adat feltüntetésére a megfelelő rovat Magyar joganyagok - 21/2006. (V. 18.) IM rendelet - a cégbejegyzési eljárás és a cégn 1. oldal 21/2006. (V. 18.) IM rendelet a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről A cégnyilvánosságról,

Részletesebben

No. 1 Property Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

No. 1 Property Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság No. 1 Property Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cégjegyzékszám 01-10-048333 Adószám 25133932-1-42 Székhely 1062 Budapest, Váci út 1-3. C torony. ép. 6. em. Tárolt Cégkivonat

Részletesebben

V É G Z É S. 5. A cég székhelye 5/ Szekszárd, Széchényi utca 30.

V É G Z É S. 5. A cég székhelye 5/ Szekszárd, Széchényi utca 30. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010230/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Ezüst Patika

Részletesebben

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010232/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Remedia Patika

Részletesebben

Professional Premium Property Zrt. Professional Premium Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Professional Premium Property Zrt. Professional Premium Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság Professional Premium Property Zrt. Professional Premium Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cégjegyzékszám 01-10-049528 Adószám 26150222-1-42 Székhely 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. lház. 6. em.

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 6 2014.02.23. 15:03

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 6 2014.02.23. 15:03 Tárolt Cégkivonat 1 / 6 2014.02.23. 15:03 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat

Részletesebben

Professional Premium Property Zrt. Professional Premium Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Professional Premium Property Zrt. Professional Premium Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság Professional Premium Property Zrt. Professional Premium Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cégjegyzékszám 01-10-049528 Adószám 26150222-1-42 Székhely 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. lház. 6. em.

Részletesebben

Magyar joganyagok 9/2017. (VII. 18.) IM rendelet a cégbejegyzési eljárás és a cégn 2. oldal 7. (1) Az e rendelet hatálybalépésekor már fennálló székhe

Magyar joganyagok 9/2017. (VII. 18.) IM rendelet a cégbejegyzési eljárás és a cégn 2. oldal 7. (1) Az e rendelet hatálybalépésekor már fennálló székhe Magyar joganyagok 9/2017. (VII. 18.) IM rendelet a cégbejegyzési eljárás és a cégn 1. oldal 9/2017. (VII. 18.) IM rendelet a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006.

Részletesebben

TERRA Gyártó és Szolgáltató Zrt. (6100 Kiskunfélegyháza, külterület 0650/62/A. hrsz.) Adószám:

TERRA Gyártó és Szolgáltató Zrt. (6100 Kiskunfélegyháza, külterület 0650/62/A. hrsz.) Adószám: TERRA Gyártó és Szolgáltató Zrt. (6100 Kiskunfélegyháza, külterület 0650/62/A. hrsz.) Adószám: 26200286-2-03 Cégkivonat 2018.08.31.-i időállapotban 1 Általános adatok Cégjegyzékszám: 03 10 100574 (Hatályos)

Részletesebben

Cégbíróság feladatai CÉGNÉV CÉGNÉVBEN CÉGELJÁRÁS 2015.11.25. CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN

Cégbíróság feladatai CÉGNÉV CÉGNÉVBEN CÉGELJÁRÁS 2015.11.25. CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN CÉGELJÁRÁS CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN Tvszék, mint cégbíróság 1 2 Cégbíróság feladatai cégbejegyzési (változásbejegyzési) adat)cégjegyzékbe történő bejegyzése, illetve törlése, cégnyilvántartásból

Részletesebben

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 1/5

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 1/5 IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT Cégkivonat A Cg.01-10-044789 cégjegyzékszámú Kossuth Holding Válságkezelő és Felszámoló Zártkörűen Működő

Részletesebben

TERRA Gyártó és Szolgáltató Zrt. (6100 Kiskunfélegyháza, IX. körzet 9. A. ép.) Adószám:

TERRA Gyártó és Szolgáltató Zrt. (6100 Kiskunfélegyháza, IX. körzet 9. A. ép.) Adószám: TERRA Gyártó és Szolgáltató Zrt. (6100 Kiskunfélegyháza, IX. körzet 9. A. ép.) Adószám: 26200286-2-03 Cégkivonat 2019.04.16.-i időállapotban 1 Általános adatok Cégjegyzékszám: 03 10 100574 (Hatályos) Cégforma:

Részletesebben

I. Cégformától független adatok

I. Cégformától független adatok Tárolt Cégkivonat A Cg.09-09-024450 cégjegyzékszámú Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4031 Debrecen, István út 136.) cég 2017. március 12. napján hatályos adatai

Részletesebben

Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése: év hó naptól év hó napig. Egyéb változás: időpontja: év hó nap

Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése: év hó naptól év hó napig. Egyéb változás: időpontja: év hó nap BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS- BEJELENTÉS az idegenforgalmi adóról AO. 35/1 Adóhatóság tölti ki Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály I. Bejelentkezés, bejelentés jellege Benyújtandó

Részletesebben

Tárolt cégkivonat CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Tárolt cégkivonat CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT Tárolt Cégkivonat A Cg.13-10-041615 cégjegyzékszámú CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2092

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT Tárolt Cégkivonat A Cg.02-10-060424 cégjegyzékszámú EU-SOLAR Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg /91 V É G Z É S

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg /91 V É G Z É S Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-046842/91 V É G Z É S A Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg.01-10-046842 cégjegyzékszámon bejegyzett SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1026 Budapest,

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása Jelen tervezet közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során a tervezet koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért a tervezet jelen formájában nem

Részletesebben

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-885017 cégjegyzékszámú MK Profit

Részletesebben

Bejelentkezés, Változás-bejelentés

Bejelentkezés, Változás-bejelentés Bejelentkezés, Változás-bejelentés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Bakonybánk önkormányzat adóhatóságához Az adóhatóság tölti ki!

Részletesebben

CSENTERICS ügyvédi iroda

CSENTERICS ügyvédi iroda CSENTERICS ügyvédi iroda ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, INFORMÁCIÓK 1.1. A társaság teljes magyar elnevezése: 1.2. A társaság külföldi elnevezése nem kötelező elem (szerződésminta

Részletesebben

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégkivonat A Cg.01-10-046307 cégjegyzékszámú Diófa Alapkezelő

Részletesebben

Magyar joganyagok - 21/2006. (V. 18.) IM rendelet - a cégbejegyzési eljárás és a cégn 2. oldal 2. (1)1 A bejegyzést kérőnek a cégbejegyzési kérelmet t

Magyar joganyagok - 21/2006. (V. 18.) IM rendelet - a cégbejegyzési eljárás és a cégn 2. oldal 2. (1)1 A bejegyzést kérőnek a cégbejegyzési kérelmet t Magyar joganyagok - 21/2006. (V. 18.) IM rendelet - a cégbejegyzési eljárás és a cégn 1. oldal 21/2006. (V. 18.) IM rendelet a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről A cégnyilvánosságról,

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

1. A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása

1. A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása Az igazságügyi miniszter 39/2015. (XII. 21.) IM rendelete az egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 200. szám A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról

Részletesebben

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-10-046467 cégjegyzékszámú Bonafarm

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

VÉGZÉS. Korlátolt felelosségu társaság. 2/001 Magyar Szárnyak Pilóta Iskola Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság

VÉGZÉS. Korlátolt felelosségu társaság. 2/001 Magyar Szárnyak Pilóta Iskola Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság A Gyor-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság. Cg.OS-09-01956S/4 szám VÉGZÉS A Gyor-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság a(z) Magyar Szárnyak Pilóta Iskola Szolgáltató Korlátolt Felelosségu

Részletesebben

A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényesek, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi zártkörűen működő részvénytársaság

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

titulus családi név keresztnév 2. keresztnév családi név keresztnév 2.keresztnév családi név keresztnév 2.keresztnév település irányítószám ország

titulus családi név keresztnév 2. keresztnév családi név keresztnév 2.keresztnév családi név keresztnév 2.keresztnév település irányítószám ország ASP BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS ADO BEJ-2016 Cím: 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Telefon: 06-27-595-100 E-mail: elugy@nagymaros.hu Fax: 06-27-354-245 Beküldő viselt neve titulus családi név keresztnév

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.08-10-001788cégjegyzékszámú GORDIUS-EXTENS

Részletesebben

Kehidakustány Közös Önkormányzati Hivatal

Kehidakustány Közös Önkormányzati Hivatal BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá (KATA bejelentés V. ) I. Bejelentkezés jellege Adóköteles tev. megszűnése Helyi iparűzési adó - állandó jellegű tevékenység - ideiglenes jellegű

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg /247 V É G Z É S

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg /247 V É G Z É S Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-047955/247 V É G Z É S A Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg.01-10-047955 cégjegyzékszámon bejegyzett Mediaworks Hungary Zrt. (1034 Budapest, Bécsi út 122-124.;

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás. működési formaváltás és kapcsolódó névváltozás cégbírósági bejegyzéséről

Rendkívüli tájékoztatás. működési formaváltás és kapcsolódó névváltozás cégbírósági bejegyzéséről Rendkívüli tájékoztatás működési formaváltás és kapcsolódó névváltozás cégbírósági bejegyzéséről Az ( Társaság ) ezúton teszi közzé a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságának Cg. 01-10- 040952/1365. számú végzését

Részletesebben

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 1/5

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 1/5 IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT Cégkivonat A Cg.01-10-048638 cégjegyzékszámú FERIDA Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Döbrentei

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról. dr. Petrétei József igazságügy-miniszter

T/ számú. törvényjavaslat. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról. dr. Petrétei József igazságügy-miniszter MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/18197. számú törvényjavaslat a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról Előadó: dr. Petrétei József igazságügy-miniszter Budapest, 2005. november

Részletesebben

A Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. MELLÉKLET III. A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. CÉGKIVONATA Page 1 of3 A Baranya Megyei Biróság mint Cégbíróság. Cg.02-10-060361/5 szám VÉGZÉS A Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság a(z) Pécsi Sport Nonprofit

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján.. önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege 1. Idegenforgalmi

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS. Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata. titulus családi név utónév 2. utónév. titulus családi név utónév 2.

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS. Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata. titulus családi név utónév 2. utónév. titulus családi név utónév 2. BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS Cím: 9934 Hegyhátszentjakab, Kossuth utca 39, levelezési cím: 9941 Őriszentpéter Városszer 106. Telefon: 06-94-548-050, fax: 06-94-428-024, e-mail: koh@oriszentpeter.hu

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS. Martonvásár Város Önkormányzata. titulus családi név keresztnév 2. keresztnév

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS. Martonvásár Város Önkormányzata. titulus családi név keresztnév 2. keresztnév BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS Cím: 2462 Martonvásár, Budai út 13, levelezési cím: 2462 Martonvásár Budai út 13 Telefon: 0622460004, fax: 0622460229, e-mail: jegyzo@martonvasar.hu ASP ADO BEJ Beküldő

Részletesebben

A vállalkozások alapításának és működtetésének jogszabályi feltételei, engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos gyakorlati tudnivalók

A vállalkozások alapításának és működtetésének jogszabályi feltételei, engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos gyakorlati tudnivalók A vállalkozások alapításának és működtetésének jogszabályi feltételei, engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos gyakorlati tudnivalók Dr. Holovács Gabriella (LL.M Groningen) Vállalkozások jogszabályi háttere

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá Az adóhatóság tölti ki! Iktatószám:. Adóhatóság: Nyírmihálydi Község Jegyzője Átvétel dátuma:... Átvevő:...Adózó mutatója:... BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá I. Bejelentkezés

Részletesebben

2/5 Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2/5 Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2141 Csömör, Szabadság út 5.) Adószám: 12729625-2-13 Cégkivonat 2018.03.09.-i időállapotban 1 Általános adatok Cégjegyzékszám: 13

Részletesebben

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 Cégkivonat 2011.10.27. -i hatállyal 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Tárolt cégkivonat Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű

Tárolt cégkivonat Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT Tárolt Cégkivonat A Cg.10-09-034259 cégjegyzékszámú Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal Adóhatóságához

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal Adóhatóságához BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal Adóhatóságához I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység megkezdése Változásbejelentés Adóköteles tevékenység megszűnése, megszüntetése

Részletesebben

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 1/5

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 1/5 IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT Cégkivonat A Cg.01-09-986937 cégjegyzékszámú Account Controll Korlátolt Felelősségű Társaság (1119 Budapest,

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Az alábbi jogszabályok átfogó ismerete szükséges: - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.10-09-034259 cégjegyzékszámú Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

2/5 Közép Európai Média és Kiadó Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1033 Budapest, Polgár u 8-10.) Adószám: 12604759-2-41

2/5 Közép Európai Média és Kiadó Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1033 Budapest, Polgár u 8-10.) Adószám: 12604759-2-41 Közép Európai Média és Kiadó Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1033 Budapest, Polgár u 8-10.) Adószám: 12604759-2-41 Cégtörténet 2001.01.26. és 2013.08.13. között 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Város Polgármesteri Hivatal a

Város Polgármesteri Hivatal a Város Polgármesteri Hivatal a Adóügyi Osztály 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/ 222, 234, mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: ado@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu BEJELENTKEZÉS,

Részletesebben

Veszprémi Törvényszék Cégbírósága Cg /250 V É G Z É S

Veszprémi Törvényszék Cégbírósága Cg /250 V É G Z É S Veszprémi Törvényszék Cégbírósága Cg.19-02-000339/250 V É G Z É S A Veszprémi Törvényszék Cégbíróságánál Cg.19-02-000339 cégjegyzékszámon bejegyzett B3 TAKARÉK Szövetkezet (8444 Szentgál, Fő u.30.; adószáma:

Részletesebben

Cég kivonat. 1.Cégformátói független. CegOl14 Mediator 5.1 Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság 7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 5.

Cég kivonat. 1.Cégformátói független. CegOl14 Mediator 5.1 Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság 7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 5. 1 T 1. sz. melléklet T 1 1 1 l -, CegOl14 Mediator 5.1 Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság 7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 5. Cég kivonat A Cg.14-10-300037 cégjegyzékszámú KAPOSVOlÁN Autóbuszközlekedési

Részletesebben

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1.

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról1 A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT Tárolt Cégkivonat A Cg.19-09-502963 cégjegyzékszámú Tapolcai Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

Ecologinform Kft. Ecologinform Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősságű Társaság

Ecologinform Kft. Ecologinform Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősságű Társaság Ecologinform Kft. Ecologinform Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősságű Társaság Cégjegyzékszám 01-09-909126 Adószám 14554076-2-43 Székhely 1202 Budapest, Dobos utca 64. Ecologinform Kft. 1202

Részletesebben

I. Cégformától független adatok. 1. Általános adatok Cégjegyzékszám

I. Cégformától független adatok. 1. Általános adatok Cégjegyzékszám Tárolt Cégkivonat A Cg.12-09-007880 cégjegyzékszámú VAJGER TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40.) cég 2017. október 2. napján hatályos

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01 10 045451 cégjegyzékszámú EMEF Első Magyar Egyen és

Részletesebben

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység Változás-bejelentés Adóköteles tevékenység megkezdése megszűntetése megszűnése

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység Változás-bejelentés Adóköteles tevékenység megkezdése megszűntetése megszűnése Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS Budapest VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység

Részletesebben

2/2 Reál-Invest Csömör Ingatlan Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság

2/2 Reál-Invest Csömör Ingatlan Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság Reál-Invest Csömör Ingatlan Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 37. B. ép. pinceszint) Adószám: 13955168-2-42 Cégkivonat 2016.05.31.-i időállapotban 1 Általános

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Az alábbi jogszabályok átfogó ismerete szükséges: - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS. I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység Változás-bejelentés Adóköteles tevékenység megszűnése,

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS. I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység Változás-bejelentés Adóköteles tevékenység megszűnése, BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS a/az _Tiszaföldvár_ önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység Változás-bejelentés Adóköteles tevékenység megszűnése, megkezdése megszűntetése

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-277225 cégjegyzékszámú Margittai és Társai Épületgépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság (1112 Budapest, Péter-hegyi dűlő 689.) cég 2016. február 10. napján hatályos adatai

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-10-046842 cégjegyzékszámú Trophy

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS Község Önkormányzata adóhatóságához

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS Község Önkormányzata adóhatóságához Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatal 8353 Zalaszántó, Fő u. 50. Tel.: 83/370-001 BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS Község Önkormányzata adóhatóságához I. Bejelentés jellege 1. Idegenforgalmi adóbeszedési

Részletesebben

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) 1. Előlegfizetési időszak: év hó naptól év hó napig

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) 1. Előlegfizetési időszak: év hó naptól év hó napig BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a Zalaegerszeg önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Ágasegyháza Község Önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység Változás-bejelentés

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység Változás-bejelentés BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Zsombó Nagyközség Önkormányzatának adóhatóságához I. Bejelentés

Részletesebben

Bejelentkezés, Változás-bejelentés

Bejelentkezés, Változás-bejelentés Bejelentkezés, Változás-bejelentés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Makó Város önkormányzat adóhatóságához Makó Város Polgármesteri

Részletesebben

II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG BEJELENTÉSE (ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN) (lásd segédlet) Ft Ft Ft. aránya: aránya: aránya:

II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG BEJELENTÉSE (ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN) (lásd segédlet) Ft Ft Ft. aránya: aránya: aránya: DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Pénzügyi és Adóügyi Osztály "A" épület 9. sz. irodahelyiség Tel.: (54) 410-078, (54) 548-086 Fax: (54) 410-002 E-mail: derecskephti@t-online.hu

Részletesebben

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) 1. Előlegfizetési időszak: év hó naptól év hó napig

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) 1. Előlegfizetési időszak: év hó naptól év hó napig BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Gyermely Község Önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

1. Előlegfizetési időszak: év hó naptól év hó napig. 2.Születési helye: város/község, ideje: év hó nap

1. Előlegfizetési időszak: év hó naptól év hó napig. 2.Születési helye: város/község, ideje: év hó nap BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján az ECSEGFALVA önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.)

Részletesebben

CÉGADATOK. Székhely: 2000 Szentendre, Damjanich Utca 15/A.

CÉGADATOK. Székhely: 2000 Szentendre, Damjanich Utca 15/A. CÉGADATOK Cégnév: Cél-Véd Hungary Őrző Védő Kft. Székhely: 2000 Szentendre, Damjanich Utca 15/A. Adószáma: 24221935-2-13 Cégjegyzékszáma: 13-09-161102 Pénzintézet: MKB Bank Zrt. Bankszámlaszáma: 10300002-10589074-49020018

Részletesebben

2/2 Szekszárdi Diákétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság

2/2 Szekszárdi Diákétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság Szekszárdi Diákétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság (7100 Szekszárd, Széchenyi utca 23. I. em. 5.) Adószám: 14012918-2-17 Cégkivonat 2018.08.22.-i időállapotban 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.07-09-009740 cégjegyzékszámú Martin

Részletesebben