2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról. II. Fejezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról. II. Fejezet"

Átírás

1 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról II. Fejezet A CÉGNYILVÁNTARTÁS NYILVÁNOSSÁGA ÉS KÖZHITELESSÉGE 3. Cím A beszámoló letétbe helyezése és közzététele 18. (1) A számviteli törvény szerinti beszámolót elektronikus úton kell a céginformációs szolgálatnak megküldeni; ennek során nincs helye a papír alapú beszámoló képi formátumú elektronikus okirattá történő átalakításának. Az elektronikus úton történő benyújtással a cég letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének is eleget tesz. (2) A számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus okiratként történő elkészítése nem jogosít a beszámoló összeállítását (formáját, szerkezetét, tagolását) illetően a számviteli törvényben előírt rendelkezésektől való eltérésre. (3) A beszámolót a cég szervezeti képviselője, jogi képviselője vagy a cég számára könyvviteli szolgáltatást nyújtó, erre meghatalmazott, illetve megbízott könyvelője küldi meg a céginformációs szolgálat számára. (4) Ha a cég a beszámolóról - külön jogszabály szerint arra feljogosított által aláírt - papír alapú okirat alapján határozott, úgy a (3) bekezdés szerinti személy egyben igazolja, hogy az ezt követően elektronikus úton megküldött beszámoló megegyezik a jóváhagyott beszámolóval. Ebben az esetben a (3) bekezdés szerinti személy a papír alapú beszámoló egy eredeti példányát - annak elfogadásától számított tíz évig - megőrzi és amennyiben a megküldött beszámoló szabályszerűségével összefüggésben kétség merülne fel, köteles azt a cégbíróság felhívására bemutatni. (5) A beszámolóhoz mellékelni kell az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot, valamint kötelező könyvvizsgálat esetén a független könyvvizsgálói jelentést is. E törvény beszámolóra vonatkozó előírásait az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatra, valamint a könyvvizsgálói jelentésre is megfelelően alkalmazni kell. (6) A beszámolóhoz - a cég, a beszámolót benyújtó természetes személy azonosíthatósága, valamint a benyújtás jogszerűségének igazolása érdekében - elektronikus űrlapot kell mellékelni. (7) A beszámolót, az (5) bekezdés szerinti mellékleteket, valamint a (6) bekezdés szerinti űrlapot - a (8) bekezdésben foglalt kivétellel - legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva kell megküldeni. (8) A számviteli törvény szerinti beszámoló a céginformációs szolgálat részére - az (1)-(6), valamint a (9) bekezdésben foglaltak alkalmazásával - a kormányzati portál útján is benyújtható. (9) A (6) bekezdés szerinti űrlap formai és tartalmi kellékeit, továbbá a beszámoló elektronikus úton történő megküldésével kapcsolatos eljárás szabályait rendelet állapítja meg. (10) A közzétételi díjat külön jogszabályban meghatározott módon kell megfizetni az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium által kiállított számla alapján, az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak a kincstárnál vezetett számlájára. A törvény annak érdekében, hogy a beszámolók a letétbe helyezést és a közzétételt követő legrövidebb időn belül megismerhetővé váljanak, előírja, hogy a vállalkozók beszámolóikat

2 kizárólag elektronikus úton tegyék közzé. A vállalkozók az elektronikus közzététellel a letétbe helyezési kötelezettségüknek is eleget tesznek. Ehhez az Szt. módosítása mellett szükséges a cégtörvény módosítása is. Az Szt. szerinti beszámolók elektronikus úton történő közzétételének kötelezővé tételére egységesen kerül sor. Az új szabályozás január 1-jén lép hatályba azzal, hogy az érintetteknek ezen új szabályokat azon évi üzleti évre vonatkozó beszámolójukra kell alkalmazniuk amelyek közzétételére december 31-ét követően kerül sor. Így ténylegesen első alkalommal elején kell eleget tenniük az új előírásnak. A törvény szerinti megoldással biztosítható, hogy a beszámolók a közzétételt követő legrövidebb időn belül megismerhetővé váljanak. Ebben az esetben a nyilvánosságra kerülő adatok a piaci szereplők számára értékelhető és naprakész információt jelentenek. A törvény szerinti megoldás a naprakész céginformációkhoz történő hozzáférés biztosításán túl, jelentősen szigorítaná a mulasztó vállalkozókkal szembeni fellépést. A törvény szerint a céginformációs szolgálatnak kell a beszámolót elektronikus úton megküldeni. Az elektronikus úton történő benyújtással a cég letétbehelyezési és közzétételi kötelezettségének is eleget tesz. Az elektronikus okirati formában történő megküldés történhet úgy, hogy: - a beszámoló elektronikus okiratként készül és e formában tárgyalja meg és hagyja jóvá a legfőbb szerv, vagy - a beszámolót papír alapú formában tárgyalja és fogadja el a legfőbb szerv. Ebben az esetben a beszámoló elektronikusan rögzített formája (számítógépben lévő adatok) képezi a megküldésre kerülő elektronikus okirat tartalmát. Amennyiben a beszámolóról a legfőbb szerv papír alapú formában határozott, a beszámolót megküldő személy egyben azt is igazolja, hogy a megküldött beszámoló tartalma megegyezik az elfogadott beszámolóéval. Ebben az esetben a beszámolót megküldő személy köteles a papír alapú beszámoló egy eredeti példányát 10 évig őrizni, és amennyiben a megküldött okirat szabályszerűségével összefüggésben kétség merülne fel, köteles azt a cégbíróság felhívására bemutatni. A törvény kizárja annak a lehetőségét, hogy papír alapú beszámoló képi formátummá történő átalakításával jöjjön létre az elektronikus okirat. A beszámolóval együtt meg kell küldeni az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot, továbbá kötelező könyvvizsgálat esetén a független könyvvizsgálói jelentést is, amelyek elektronikus megküldésére szintén a beszámolóra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A beszámoló megküldésére a cég szervezeti vezetője, jogi képviselője, vagy a cég számára könyvviteli szolgáltatást nyújtó, erre meghatalmazott, megbízott könyvelője jogosult. A beszámoló megküldésére közvetlenül vagy a kormányzati portálon keresztül kerülhet sor. Ha a cégszolgálatnak elektronikus üzenet formájában közvetlenül kerül megküldésre, a beszámolót fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátni, amennyiben a cégszolgálat felé a kormányzati portál útján kerül benyújtásra, úgy az okmányirodában kiváltott kártya (pin-kód) segítségével történik. Annak érdekében, hogy a cég, a beszámolót benyújtó személy azonosíthatósága, valamint a benyújtás jogszerűsége meghatározható legyen, a törvény elektronikus űrlap csatolását írja elő. Az elektronikus űrlap formai és tartalmi követelményeit - egyetértésben a pénzügyminiszterrel - az igazságügyi és rendészeti miniszter rendeletben állapítja meg. A jogszabályhely egyes bekezdéseinek összevetéséből leszűrhető, hogy a céget letétbe helyezési kötelezettség csak a papíralapú beszámolóra nézve terheli. Ha a beszámoló elektronikus okiratként készült, vagy azt azzá alakították át, úgy annak fokozott biztonságú elektronikus

3 aláírással készült példánya elektronikus úton a cégszolgálathoz közzétételre megküldendő, ilyen esetben további letétbe helyezési kötelezettség nincs. 19. (1) A céginformációs szolgálat ellenőrzi, hogy a beszámolót a 18. (3) bekezdésében megjelölt személy küldte-e meg, és az elektronikus okiratot informatikai szempontból (így az elektronikus aláírás hitelessége, az adatok sértetlensége, az időbélyegző dátuma és hitelessége, az elektronikus okirat formátuma tekintetében) megvizsgálja. Ha az okirat informatikai szempontból szabályszerűen került benyújtásra, a céginformációs szolgálat erről haladéktalanul értesíti az illetékes cégbíróságot. (2) A céginformációs szolgálat a beszámoló informatikai szempontból szabályszerű benyújtásának tényéről, és arról, hogy a benyújtásról a cégbíróságot tájékoztatta - a cégbíróság (1) bekezdés szerinti értesítésével egyidejűleg - elektronikus igazolást küld a beszámolót benyújtó személynek. Ha az elektronikus okirat informatikai szempontból hibás vagy hiányos, az elektronikus igazolás ezt a tényt tartalmazza. Az elektronikus igazolást - kivéve, ha a beszámolót a kormányzati portál útján nyújtották be - fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell ellátni. A beszámoló benyújtására vonatkozó határidők tekintetében a céginformációs szolgálathoz - az informatikai szempontból szabályszerű - érkezés időpontja irányadó. (3) A céginformációs szolgálat haladéktalanul biztosítja a szabályszerűen érkezett beszámoló megismerhetőségét. A beszámolót, illetve annak elektronikus másolatát a céginformációs szolgálat őrzi. A 12., valamint a megfelelő alkalmazásával másolat kérhető a beszámoló egészéről, illetve annak részeiről (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) is. A beszámoló a cégbíróságon, valamint a céginformációs szolgálatnál ingyenesen megtekinthető. (4) Ha a beszámolót nem a 18. (3) bekezdésében megjelölt személy küldi meg, illetve ha a közzétételi költségtérítés befizetése nem vagy nem megfelelő összegben történt meg, a céginformációs szolgálat a benyújtó személyt arról is tájékoztatja, hogy a beszámoló megküldésének ezen hibájára figyelemmel a céget úgy kell tekinteni, mint amely a letétbe helyezési és a közzétételi kötelezettségnek nem tett eleget. Ebben az esetben a céginformációs szolgálat a cégbíróságot a letétbe helyezés tényéről nem értesíti. A számviteli törvény hatálya alá tartozó, ott meghatározott egyszeres, illetve kettős könyvvitelt vezető cég köteles az éves beszámolóját - melynek kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot is tartalmaznia kell - a cégbíróságon letétbe helyezni a tárgyévet követő év május 31-éig. Ezek a beszámolók a cégnyilvántartás részét képezik és a cégbíróságokon megtekinthetőek. Egy szűkebb kör, a kettős könyvvitelt vezető cégek az éves beszámolóikat a Cégszolgálathoz is el kell, hogy juttassák, ahol azokat elektronikus úton rögzítik. A feladat teljesítése érdekében a cégnek az éves beszámolóhoz mellékelnie kell meghatározott összegű költségtérítésnek az Igazságügyi Minisztérium számlaszámára történt befizetésére vonatkozó igazolást. A Cégszolgálathoz történő megküldéssel e cégek eleget tesznek a beszámolóik adatainak nyilvánosságra hozatalára vonatkozó törvényi követelménynek, melyet egyébként az 1. számú társasági jogi irányelv is rögzít. A Cégszolgálat fontos feladata az éves beszámolók elektronikusan rögzített adatairól való információnyújtás. Ezen túlmenően, ilyen irányú kérelem esetén biztosítani kell azokba az éves beszámolókba történő betekintés lehetőségét is, amelyek alapján az adatok számítógépre kerültek. A számviteli törvény rendelkezéseivel összhangban a kettős könyvvezetést vezető cég az éves beszámolóját (egyszerűsített beszámolóját, konszolidált beszámolóját) 2005-ben az előtársasági létszakaszra vonatkozóan, 2006-tól kezdődően pedig az éves beszámoló tekintetében elektronikus úton is benyújthatja a Cégszolgálathoz. Ezzel a cég egyidejűleg eleget tesz a letétbe helyezési és a közzétételi kötelezettségének, ilyen esetben tehát a beszámolót a cégbírósághoz már nem kell megküldeni letétbe helyezés céljából.

4 A törvény lényegében a hatályos szabályozásnak megfelelően határozza meg az ezzel összefüggő eljárás rendjét. Az elektronikus formában rendelkezésre álló beszámolót a cég szervezeti képviselője és jogi képviselője egyaránt megküldheti a Cégszolgálathoz. Ugyanakkor, ha a beszámolót elektronikus okirattá kell alakítani, a beszámolót kizárólag a jogi képviselő továbbíthatja, mivel csak ő jogosult a papír alapú okirat elektronikus okirattá történő átalakítására, illetve köteles őrizni az eredeti okiratot. Lényeges, a beszámoló elektronikus úton történő benyújtását ösztönző jogszabályi változás, hogy a beszámolót elegendő fokozott biztonságú aláírással ellátni, nem kell feltétlenül minősített aláírás (ez a cég szervezeti képviselőjének eljárását könnyítheti meg). A Cégszolgálat ellenőrzi, hogy a beszámolót az arra illetékes személy nyújtotta-e be (ennek érdekében a cég jogi képviselőjének a meghatalmazását mellékelnie kell), valamint azt, hogy a benyújtott elektronikus iratok informatikai szempontból megfelelőek-e. A vizsgálat eredményéről értesíti a beszámolót benyújtó személyt, a szabályszerűen történt benyújtásról pedig a cégbíróságot is. Ezzel a beszámoló a cégbíróság és a Cégszolgálat közös adatbázisának részévé válik, arról mindkét helyen másolat kérhető, illetve a helyszínen a betekintés lehetőségét is biztosítani kell. Ha a beszámolót nem a törvényben meghatározott személy nyújtotta be (a szervezeti képviselőre vonatkozó előírás azt a célt szolgálja, hogy kívülálló személy esetleg ne nyújthasson be meghamisított adatokat a cég lejáratása céljából), a közzétételi költségtérítést nem fizették meg, illetve az elektronikus úton megküldött irat informatikai szempontból hibás (hiányos) volt, a Cégszolgálat erről a benyújtót tájékoztatja, azzal a figyelmeztetéssel, hogy erre tekintettel a céget úgy kell tekinteni, mint amely a letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének nem tett eleget. Ez pedig a 87. szerinti, a beszámoló letétbe helyezésének (közzétételének) kikényszerítésére irányuló törvényességi felügyeleti eljárást vonhat maga után. (5) A céginformációs szolgálat a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére előírt törvényi határidő lejártát követő 8 munkanapon belül felhívja a cég figyelmét kötelezettségének elmulasztására, továbbá arra, hogy tizenöt napon belül annak tegyen eleget. A határidő eredménytelen eltelte esetén a céginformációs szolgálat elektronikus úton törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása iránt bejelentést tesz a cégbíróságnál. A 10 százalékos adómérték alá eső jövedelem határának növelése a - más adókedvezményt nem érvényesítő - kis- és középvállalkozások versenyképességének javítását szolgálja a fejlesztési források bővülése által. Ezen túl hozzájárul a gazdaság fehéredéséhez a járulékfeltétel teljesítése által, valamint azzal, hogy a kedvezmény érvényesítése jövedelmező gazdálkodást igényel, azaz a nem valós költségelszámolás szűkülhet. A törvény részletezi a cégszolgálatnak a beszámolók közzétételével és letétbe helyezésével összefüggő feladatait. Ezért a törvény előírja, hogy a cégszolgálat haladéktalanul biztosítja a szabályszerűen érkezett beszámoló (beszámoló másolatának) megismerhetőségét. A megismerhetőség a beszámoló egészére, illetve annak részeire is vonatkozik. A jövőben másolat kérhető a beszámoló egészéről, illetve annak részeiről (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) is. A törvény a naprakész céginformációkhoz történő hozzáférés biztosításán túl jelentősen szigorítaná a mulasztó cégekkel szembeni fellépést. A cégszolgálat a beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére előírt törvényi határidő lejáratát követő nyolc napon belül felszólítja a céget a kötelezettség tizenöt napon belül történő teljesítésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén a cégszolgálat hivatalból törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását kezdeményezi a cégbíróságnál. A törvény ezzel a beszámoló letétbe helyezésének, valamint közzétételének kikényszerítésére irányuló törvényességi felügyeleti eljárás eredményességét garantálja.

5 A cégszolgálatnak a beszámolók közzétételének kikényszerítésével összefüggő jogosítványai a gazdaság szereplői szempontjából kiemelkedő jelentőségűek. Egy eljárásban biztosít ugyanis garanciát - a piaci szereplők számára - a beszámolók közzétételének kikényszerítésével, valamint a nem jogszerűen működő cégek kiszűrésével kapcsolatban. Abban az esetben, ha beszámolót a cégszolgálathoz elektronikus úton nyújtották be, annak érdekében, hogy a cégbíróság a beszámoló letétbehelyezésével kapcsolatos törvényességi felügyeleti jogkörét gyakorolhassa (Ctv. 87. ) szükséges az is, hogy a beszámoló benyújtásáról a cégbíróság értesüljön. Ezért a törvény a szolgálat kötelezettségévé teszi a cégbíróság értesítését, amennyiben az elektronikus beszámoló informatikai szempontból szabályszerűen került benyújtásra. Ilyen esetben a beszámoló benyújtására vonatkozó határidőre nézve az érkezés időpontjának a cégszolgálathoz benyújtás minősül. Az elektronikus beszámolót a cégszolgálat őrzi, azt bárki ingyenesen megtekintheti, illetve arról akár a cégbíróságnál, akár a cégszolgálatnál kérhető másolat. A hibás, hiányos letétbe helyezéshez joghatások nem fűződhetnek, az ilyen elektronikus iratküldés esetén a kötelezettség elmulasztottnak tekintendő. Ha pedig a cég a mulasztást határidőben nem pótolja, úgy a Ctv. 87. (3) bekezdésében írtak szerint a szolgálat erről értesíti a cégbíróságot.

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1.

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról1 A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

/ 34 2012.01.19. 13:05

/ 34 2012.01.19. 13:05 HK Jogszabály szolgáltatás / 34 2012.01.19. 13:05 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 2011.12.23 2011. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA 1132 Budapest, Váci út 20.

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA 1132 Budapest, Váci út 20. SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA 1132 Budapest, Váci út 20. Telefon: 288 8200 Fax: 288 8299 http://www.sz-k-t.hu Tárgy: a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz Az éves társasági adónak, illetve a hitelintézeti járadék összegének, az energiaellátók jövedelemadójának, továbbá

Részletesebben

VIDÉKI TAGSZERVEZETEK ORSZÁGOS HÁLÓZATOSODÁSÁT SEGÍTŐ MODELL ÉRTÉKŰ SZERVEZET- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM AZ AOSZ-NÁL NCTA-2014-8316-C

VIDÉKI TAGSZERVEZETEK ORSZÁGOS HÁLÓZATOSODÁSÁT SEGÍTŐ MODELL ÉRTÉKŰ SZERVEZET- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM AZ AOSZ-NÁL NCTA-2014-8316-C VIDÉKI TAGSZERVEZETEK ORSZÁGOS HÁLÓZATOSODÁSÁT SEGÍTŐ MODELL ÉRTÉKŰ SZERVEZET- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM AZ AOSZ-NÁL NCTA-2014-8316-C JOGI ISMERETEK 2 Az új Polgári Törvénykönyv a 2013. év V. tv. (Ptk.),

Részletesebben

Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz

Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz A jelen tájékoztató és kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a sajtóterméket bejelentő ügyfelek számára a Bejelentő lap adatlap megfelelő

Részletesebben

1997. évi CXLV. törvény. a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról. A cég

1997. évi CXLV. törvény. a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról. A cég 1997. évi CXLV. törvény a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével szabályozza a vállalkozások cégalapításának,

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1471. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1471. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1471. számú bevalláshoz E bevallást kell benyújtani a tevékenységét 2014. évben megszüntető, az átalakulással megszűnő, valamint a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati

Részletesebben

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013.

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Az egyesületek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok, egyházak a

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli Egyesület elnöke Lezárva: 2012. december 15-én.

Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli Egyesület elnöke Lezárva: 2012. december 15-én. Összeállítás az Art 2013. évi módosításairól (a 2012. évi CXLVI. és a CLXXVIII. törvény alapján, kiegészítve a 2013. január 1-jétől hatályos évközi módosításokkal) Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról. I. Fejezet

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról. I. Fejezet 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Hatáskör és illetékesség 1. (1) Az e törvényben

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 1 I.

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 1 I. - 1-1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Hatáskör és illetékesség 1. (1) Az e törvényben meghatározott szervezeteket, valamint azokat a szervezeteket, amelyek esetében külön törvény bírósági nyilvántartásba

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

I. A pályázati folyamat

I. A pályázati folyamat I. A pályázati folyamat A finanszírozási formákat tekintve főszabály szerint a NEA támogatások utófinanszírozottak, de pályázói kérésre a kollégium előfinanszírozást hagyhat jóvá. A. A PÁLYÁZATI FOLYAMAT

Részletesebben

Tájékoztató a 2013-tól alkalmazandó új számlázási szabályokról. A papíralapú és az elektronikus számlára egyaránt vonatkozó követelmények

Tájékoztató a 2013-tól alkalmazandó új számlázási szabályokról. A papíralapú és az elektronikus számlára egyaránt vonatkozó követelmények Tájékoztató Tájékoztató a 2013-tól alkalmazandó új számlázási szabályokról A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a számlázási szabályai tekintetében történő módosításáról

Részletesebben

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2013. (VII. 30) számú KÖZLEMÉNYE a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő

Részletesebben

Az új egyesületi törvény rendelkezései, a közhasznú szervezetté válás kérdései. A Nemzeti Önkéntes Stratégia 2011-2020

Az új egyesületi törvény rendelkezései, a közhasznú szervezetté válás kérdései. A Nemzeti Önkéntes Stratégia 2011-2020 Az új egyesületi törvény rendelkezései, a közhasznú szervezetté válás kérdései. A Nemzeti Önkéntes Stratégia 2011-2020 Dr. Gyurka Tímea tű. őrgy. Igazgatási Főosztályvezető-helyettes Irányadó jogszabály:

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-MA-15-SZ Meghirdetés dátuma: 2015.

Részletesebben

TA RTALOM. ADVOCAT 2014. XVII. évfolyam, 3-4. szám ISSN 1585-5198

TA RTALOM. ADVOCAT 2014. XVII. évfolyam, 3-4. szám ISSN 1585-5198 TA RTALOM Gaál Nóra Nagy Andrea Beszámoló a civil szervezetekkel összefüggő szakmai kerekasztal megbeszélésről... 1 Kiss István A Miskolci Törvényszéken nyilvántartott civil szervezetek számadatai és a

Részletesebben

1 / 16 2014.03.24. 8:39

1 / 16 2014.03.24. 8:39 1 / 16 2014.03.24. 8:39 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2014.03.15 2014.12.31 11 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2012.június IV. évfolyam 6. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2012.június IV. évfolyam 6. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2012.június IV. évfolyam 6. szám Tartalom In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

Az elektronikus számlázás jogszabályi háttere

Az elektronikus számlázás jogszabályi háttere Az elektronikus számlázás jogszabályi háttere Tartalomjegyzék MINISZTERELNÖKI HIVATAL JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY 2/44 1. Dokumentum célja... 3 2. Releváns jogszabályok... 3 2.1.2007. évi cxxvii törvény az általános

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben