AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY ÉS AZ ADÓIGAZGATÁS KAPCSOLATA. Előadó: Dr. Ondi Sándor Nyíregyháza, október 5.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY ÉS AZ ADÓIGAZGATÁS KAPCSOLATA. Előadó: Dr. Ondi Sándor Nyíregyháza, 2012. október 5."

Átírás

1 AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY ÉS AZ ADÓIGAZGATÁS KAPCSOLATA Előadó: Dr. Ondi Sándor Nyíregyháza, október 5.

2 Új jogszabályok: évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (Ectv.); évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról (Cet.); 342/2011 (XII.29.) Korm.r. a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról; 350/2011 (XII.30.) Korm.r. a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés, és a közhasznúság egyes kérdéseiről.

3 Az Ectv. alapvető újdonságai: 1. Új, részletesebb fogalmi meghatározások (kiemelendő, hogy definiálásra került a civil szervezet, mint gyűjtőfogalom); 2. Közhasznú minősítés rendszere egyfokozatúvá vált; 3. Könyvvezetési és beszámolási szabályok; 4. Csőd-, felszámolási, végelszámolási szabályok civil szervezetekre való alkalmazása; 5. Civil szervezetek szakmai támogatásának intézményesítése.

4 A civil szervezetet a törvényszék veszi nyilvántartásba. (Ectv. 13. ) Az adószámot jelenleg még a nyilvántartásba vételt követően a NAVtól kell kérnie a szervezetnek. Egyablakos rendszer kiépítésének terve: NAV-nál pozitív tapasztalatok a már működö rendszereket illetően; Kitűzött céldátum: június 30. nem volt tartható; Új céldátum: január 1.; Mit is jelent az egyablakos rendszer?

5 Elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezet: azon szervezet, amelynek éves összes bevétele 60 %-át eléri vagy meghaladja gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó éves összes bevétele. (Ectv ) Ha valamely évre megállapítható, hogy a civil szervezet elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezetnek minősült, az adóhatóság a civil szervezettel szemben törvényességi ellenőrzési eljárást kezdeményez.

6 Az Ectv. nem tartalmazza a cél szerinti tevékenység fogalmát. Definíció hiányában a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 6. számú mellékletének A) pontját használhatják a civil szervezetek annak meghatározásához, hogy az általuk végzett tevékenység cél szerinti, avagy gazdasági-vállalkozási.

7 Közhasznú minősítés: A minősítés egyfokozatúvá vált. Oka: a kétfokozatú rendszer nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, a fokozatok közötti tartalmi eltérés minimális lett. A törvény célja, hogy tényleges tartalommal töltse meg a közhasznúság fogalmát. A szervezeti kör átalakításával, a többfokozatúság megszűntetésével, illetve kívánja elérni. a tényleges tevékenység alapú minősítéssel

8 Az Ectv. meghatározza a közhasznú tevékenység céljának fogalmát, valamint a közhasznú jogállás megszerzéséhez szükséges feltételeket. Feltételek: 1. Magyarországon nyilvántartásba vétel, 2. közhasznú tevékenységet végző szervezet, 3. megfelelő erőforrás léte, 4. megfelelő társadalmi támogatottság; 5. létesítő okirat kötelező tartalmi elemei az Ectv a alapján. Fontos: az Ectv. hatálybalépését megelőzően közhasznú jogállást elnyerő szervezeteket május 31. napjáig megilletik az ezzel kapcsolatos kedvezmények (feltéve, hogy a beszámolójukat letétbe helyezték /2011, évre is/), ám ettől az időponttól már meg kell felelniük az Ectv. feltételeinek, és kezdeményeznie kell a közhasznúsági nyilvántartásba vételt.

9 A civil szervezet a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával, mint mérlegfordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni. (Ectv. 28. ) A civil szervezet beszámolója tartalmazza: 1. mérleget, 2. eredménykimutatást, 3. kiegészítő mellékletet ( kettős könyvvitel esetében). A civil szervezet köteles a beszámolóval egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni. (nem csupán a közhasznú szervezet!!!)

10 A civil szervezet köteles a beszámolóját, illetve közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni a Cet. rendelkezései szerint. Amennyiben a civil szervezet a beszámoló letétbe helyezési, illetve közzétételi kötelezettségét elmulasztja, és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság törvényességi ellenőrzési eljárás lefolytatása céljából értesíti az ügyészséget. (Ectv. 30. ) Közhasznú szervezet közhasznú jogállását az ügyészség indítványa alapján a bíróság megszünteti, ha a fenti kötelezettségeit határidőre nem, vagy nem az előírásoknak megfelelő tartalommal teljesíti. Közhasznú szervezet közhasznú jogállását a bíróság pedig megszünteti, amennyiben a letétbe helyezés alkalmával azt állapítja meg, hogy a közhasznú szervezetté minősítés feltételei nem állnak fenn.

11 Fontos hangsúlyozni: a beszámoló letétbe helyezési, illetve közzétételi kötelezettség az Ectv., nem pedig a számviteli törvény rendelkezésein alapul. Adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 174/A -a alapján a számvteli törvény rendelkezései szerint beszámoló letétbehelyezésére, illetve közzétételre kötelezett adózót e kötelezettségének elmulasztása esetén a NAV kétszer szólítja fel mulasztási bírság kiszabása mellett. Amennyiben az adózó ennek ellenére sem pótolja a mulasztását, akkor az adózó adószámát az adóhatóság adószám felfüggesztés mellőzésével törli. Könyvvezetés: Közhasznú jogállású szervezet kizárólag kettős könyvvitelt vezethet.

12 Átmeneti rendelkezések között kerültek elhelyezésre az alábbiak: január 1. napját követően csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást amely a 30. szerint letétbe helyezte beszámolóját. Ám vannak kivételek: 1. jogszabályban meghatározott feladat ellátását célzó; 2. normatív támogatás, 1%; 3. EU strukturális alapjaiból, Kohéziós Alapból támogatott tevékenység fedezetéül szolgáló pénzeszköz. Következmény: a civil szervezet köteles a évi beszámolóját is letétbe helyezni, amennyiben 2012-ben költségvetési támogatásra kíván pályázni.

13 Lényeges ponton módosult a közérdekű önkéntes törvény az Ectv. hatására, nevezetesen, január 1-jétől nemcsak a közhasznú, hanem minden civil szervezet foglalkoztathat a közérdekű önkéntes törvény hatálya alá tartozó módon önkéntest. Miért van ennek jelentősége? Azért, mert a közhasznúsági jogállás egyik feltétele a társadalmi támogatottság mutatói között tíz önkéntes tartós foglalkoztatása a nevezett törvény szerint.

14 A civil szervezetek csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárása A cégnyilvánosságról, a bírsági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény (Ctv.) rendelkezéseit az Ectv-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni Január 1. napja óta megyei szinten 4 szervezet került kényszervégelszámolási eljárás, 1 szervezet pedig felszámolási eljárás hatálya alá.

15 Adománygyűjtés: december 31. napjáig csak a közhasznú szervezetekről szóló törvény szabályozta január 1. napjától az Ectv,, illetve a 350/2011.(XII.30.) kormányrendelet szabályozza, oly módon, hogy most már minden civil szervezetre érvényesítik a korábbi szabályokat. Az szja 1% gyűjtésére vonatkozó tevékenységre is az adománygyűjtés szabályait kell alkalmazni.

16 Szja 1%-os felajánlás számviteli elszámolása A tárgyévben megkapott, előző évi szja terhére felajánlott 1%-os támogatást a kiutalás időpontjától kettős könyvvezetés esetében halasztott bevételként; egyszeres könyvvezetésnél kötelezettségként kell kimutatni január 1. napjától e támogatást 50%-ban működésre, 50%-ban cél szerinti feladatokra lehet felhasználni (korábban az arány 30-70% volt). A felhasználás során az elszámolt dokumentumokon a felhasználás tényét rögzíteni kell, a felajánlás évének és az elszámolt összegnek a feltüntetésével.

17

18 Kedvezmények, mentességek az adózás terén A hatályon kívül helyezett közhasznú szervezetekről szóló törvény még maga mondta ki a közhasznú szervezetekhez kapcsolódó mentességikedvezményi szabályokat. Az Ectv. nem nevesíti a mentességi-kedvezményi szabályokat, azokat mindig az anyagi jogi jogszabály rendelkezései alapján alkalmazhatjuk.

19 Társasági adó I, Szervezetet megillető kedvezmény 1,/ Közhasznú szervezet kedvezménye 2,/ Közhasznú szervezetnek nem minősülő alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület, lakásszövetkezet kedvezménye II, Támogatót megillető kedvezmény 1,/ Adományozó kedvezménye 2,/ Adományozónak nem minősülő támogató kedvezménye

20 I, Szervezetet megillető kedvezmény 1,/ Közhasznú szervezet kedvezménye: o nem kell a vállalkozási tevékenysége után az adót megfizetnie, ha a vállalkozási tevékenység bevétele nem haladja meg az összes bevételének a 15%-át; o mérték meghaladása esetén arányosan számított adóalap után adó; o vállalkozási tevékenység adózás előtti eredményének növelése

21 2,/ Közhasznú szervezetnek nem minősülő alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület, lakásszövetkezet kedvezménye o nem kell a vállalkozási tevékenysége után az adót megfizetnie, ha a vállalkozási tevékenységéből elért bevétele legfeljebb 10 millió Ft, DE nem haladja meg az adóévben elért összes bevételének a 10%-át; o vállalkozási tevékenység adózás előtti eredményének növelése

22 II, Támogatót megillető kedvezmény 1,/ Adományozó kedvezménye o nem kell megnövelni az adományozó adózás előtti eredményét feltétel: igazolás; o csökkenti az adományozó adózás előtti eredményét az Ectv szerinti közhasznú tevékenység támogatásaként nyújtott adomány értékének 20%-a közhasznú szervezet támogatása; további 20% tartós adományozási szerződés feltétel: igazolás! esetén, DE: együttesen is legfeljebb az adózás előtti eredmény összege

23 2,/ Adományozónak nem minősülő támogató kedvezménye o akkor nem kell az adózás előtti eredményt megnövelni, a nem adomány céljából nyújtott támogatás ráfordításként elszámolt összegével, ha a juttatás nem külföldi személy részére történik, ÉS az adózó rendelkezik a juttatásban részesülő nyilatkozatával (eredmény nem negatív a juttatás adóévében), Kiv: közhasznú szervezet a támogató!

24 Közhasznú jogállású szervezet által cél szerinti juttatásként nyújtott szolgáltatás igénybe vevője a kapott szolgáltatás után szja-mentességet élvez. A támogató természetbeni adományozását az Áfa törvény mentesíti az adófizetési kötelezettség alól. A közcélú adomány, illetve adományozás az áfa tv. szabályai alapján nem minősül ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek, szolgáltatásnyújtásnak.

25 Bevallási kötelezettség A civil szervezet a tárgyévet követő év május 31. napjáig társasági adó bevallás benyújtására kötelezett. DE: a társasági adó bevallás helyett az adóévet követő év február 25-ig bevallást helyettesítő nyilatkozatot tehet a 01-es bevalláson, ha az adóévben vállalkozási tevékenységből származó bevételt nem ér el, vagy e tevékenységéhez kapcsolódóan költséget, ráfordítást nem számol el.

26 Személyi jövedelemadó Adomány jogcímen az Szja tv. szerint már nincs lehetőség sem az adóalap, sem az adó csökkentésére. Magánszemély a pénzbeli, illetve a természetbeni adakozásai után semmilyen kedvezményt sem élvezhet, önálló tevékenységei keretében sem. Adómentes juttatások körét és az adómentesség feltételeit továbbra is az Szja tv.. 1. sz. melléklet 3. pontja határozza meg.

27 Helyi adókról szóló törvény A civil szervezeteket feltételhez kötött mentesség illeti meg abban az adóévben mentesek a helyi adó alól, amelyben a megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységből származó jövedelmük után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettségük nem keletkezett. A feltételek meglétéről írásban kell nyilatkoznia. Illeték: teljes személyes mentesség, amennyiben a megelőző naptári évben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett. (írásban nyilatkozni köteles)

28 Köszönöm a figyelmet!

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013.

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Az egyesületek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok, egyházak a

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Gottgeisl Rita könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli

Részletesebben

Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele. Készítette: Baracskainé dr Boór Judit

Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele. Készítette: Baracskainé dr Boór Judit Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele Készítette: Baracskainé dr Boór Judit Témák Jogszabályi környezet Civil szervezetek elválasztása a vállalkozói szervezetektől Fogalmak Cél szerinti

Részletesebben

Dr.Hosszú Károly ügyvéd. Összefoglaló az Új Civil Törvényről

Dr.Hosszú Károly ügyvéd. Összefoglaló az Új Civil Törvényről Összefoglaló az Új Civil Törvényről -Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Vonatkozó jogszabályok - Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Társadalmi szervezetek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai

Társadalmi szervezetek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai Társadalmi szervezetek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai A társadalmi szervezetek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok,

Részletesebben

Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése

Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése Alkalmazott jogszabályok A számvitelről szóló 2000. évi C törvény (Sztv) 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt Civil szervezetek gazdálkodása Civil szervezetek gazdálkodása Alapfogalmak Gazdálkodó tevékenység [Ectv. 2. 10.]: A civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére eredményt gyakorló gazdasági

Részletesebben

Készítette: Szikora Gáborné

Készítette: Szikora Gáborné * Készítette: Szikora Gáborné *I. Fogalmak pontosítása, módosulása *Hatály: 2014.január 01. Adomány - kikerül a fogalomból az Szja törvényre hivatkozás - egy nyújtott támogatás az egyéb változatlan előírásokra

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/4866. számú törvényjavasla t az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l Előadó: dr. Navracsics Tibo r közigazgatási

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

A nonprofit szervezetek száma és megoszlása közhasznú státus és szervezeti forma szerint 2010. Közhasznúvá

A nonprofit szervezetek száma és megoszlása közhasznú státus és szervezeti forma szerint 2010. Közhasznúvá A közcél, a közfeladat és a közhasznúság összefüggő rendszere, a jellemző közfeladatokat tartalmazó jogszabályok, a közhasznú jogállás megszerzésének és megőrzésének időzítése, tekintettel a megfelelő

Részletesebben

Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény

Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény. 1 Társasági adó bevallás Bevallás - 1329. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja új: energiaellátók jövedelemadó

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

Támogatások. Rezsabek Angéla

Támogatások. Rezsabek Angéla Támogatások Támogatások Kapott támogatások keretösszeg szerinti vizsgálata Kívülről jött támogatások számviteli elszámolása Belülről meg nem fizetett támogatásnak minősülő összegek Mikro, kis, középvállalkozások

Részletesebben

A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók A cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén - ha a cég nem fizetésképtelen, és a cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz -

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSÖSZTÖNZŐ, BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÓ GAZDASÁGI TÉTELEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA ELŐADÓ:

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. 1 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból a meggyőződésből

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet kitöltési útmutató

Közhasznúsági melléklet kitöltési útmutató Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet Közhasznúsági melléklet kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés és telepítés... 3 Közhasznúsági melléklet... 4 Források,

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének

Részletesebben