A 32/2013. (XII.16.) MNB

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 32/2013. (XII.16.) MNB"

Átírás

1 A Magyar Nemzeti Bank elnökének 32/2013. (XII.16.) MNB rendelete a kockázati tőkealapokkal, a kibocsátókkal és a nyilvános vételi ajánlatot tevő szervezetekkel összefüggő kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban a kapcsolattartás tartalmára és formájára, valamint a nyilvános vételi ajánlatot tevő természetes személy által kezdeményezett, a vételi ajánlat jóváhagyására irányuló eljárásokban a nyilvános vételi ajánlatot tevő természetes személy által benyújtandó beadványok tartalmi és formai követelményeire vonatkozó részletes szabályokról A Magyar Nemzeti Bankról szóló évi CXXXIX. törvény 173. e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2. (3) bekezdése tekintetében a Magyar Nemzeti Bankról szóló évi CXXXIX. törvény 173. d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló évi CXXXIX. törvény 4. (9) bekezdésében foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. E rendelet alkalmazásában: 1. ajánlattevő: a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 5. (1) bekezdés 2. pont b) alpontjában meghatározott személy; 2. ÁNYK-űrlap: jogszabályban meghatározott, általános nyomtatványtervező programmal előállított űrlap; 3. ÁNYK-űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás: jogszabályban meghatározott, ÁNYK-űrlapok ügyfél általi kitöltését, hatóságokhoz való azonosítással egybekötött benyújtását biztosító szolgáltatás; 4. befektetési szolgáltató: a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény 5. (2) bekezdés d) pontjában meghatározott szolgáltatás végzésére vonatkozó engedéllyel rendelkező befektetési vállalkozás, hitelintézet; 5. elektronikus kapcsolattartás: a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) és az ügyfél között lévő kétirányú, írásbelinek minősülő elektronikus kapcsolattartás; 6. elektronikus postaláda: az ERA rendszer szolgáltatásaként működő, az MNB által az ERA rendszerben regisztrált intézmény számára biztosított kézbesítési tárhely; 7. elektronikus űrlap: a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet pontjában meghatározott fogalom; 8. ERA rendszer: az MNB által a hiteles adatok fogadásához kialakított és üzemeltetett, biztonságos kézbesítési szolgáltatásnak minősülő elektronikus kézbesítési rendszer; 9. kibocsátó: a Tpt. 5. (1) bekezdés 67. pontjában meghatározott fogalom; 10. kockázati tőkealap: a Tpt. 5. (1) bekezdés 71. pontjában meghatározott fogalom; 11. kockázati tőkealap-kezelő: a Tpt. 5. (1) bekezdés 72. pontjában meghatározott fogalom; 12. ügyfélkapu: jogszabályban meghatározott, az ügyfél jelszavas azonosítását biztosító szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás. 2. (1) A 3., a 4. és a 6. (1) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni azon, az MNB hatáskörébe tartozó ügyek esetében - kivéve a bejelentési kötelezettséget -, amelyek vonatkozásában törvény a kockázati tőkealap-kezelő által képviselt kockázati tőkealap, a kibocsátó, a nyilvános vételi ajánlatot tevő nem természetes személy, az általa a Tpt. 68. (4) bekezdése alapján megbízott befektetési szolgáltató és az MNB között kötelező elektronikus kapcsolattartást ír elő. (2) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus kapcsolattartás kiterjed a kérelem benyújtásától az MNB által az ügy érdemében hozott vagy az ügyet egyéb módon lezáró hatósági döntésnek az ügyféllel történő közléséig terjedő eljárási cselekményekre és jognyilatkozatokra, a hatósági döntés kijavításával, kiegészítésével, módosításával vagy visszavonásával, valamint az újrafelvételi eljárással kapcsolatos eljárásokra. (3) Az 5. és a 6. (2) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni a nyilvános vételi ajánlatot tevő természetes személy és az általa a Tpt. 68. (4) bekezdése alapján megbízott befektetési szolgáltató által kezdeményezett, a vételi ajánlat jóváhagyására irányuló eljárásokban a nyilvános vételi ajánlatot tevő természetes személy és az általa a Tpt. 68. (4) bekezdése alapján megbízott befektetési szolgáltató által benyújtandó beadványok tartalmi és formai követelményeire. 3. (1) A kibocsátónak a) a Tpt. 22. (2) és (5) bekezdésében meghatározott dokumentumban szereplő információknak a tájékoztatóban foglalt információkkal való egyenértékűségével kapcsolatos döntés meghozatala iránti kérelmét az 1. mellékletben, b) a kibocsátási tájékoztató kiegészítése közzétételének engedélyezése iránti kérelmét a 2. mellékletben, c) az alaptájékoztató kiegészítése közzétételének engedélyezése iránti kérelmét a 3. mellékletben, d) a kibocsátási tájékoztató és a hirdetmény közzétételének engedélyezése iránti kérelmét a 4. mellékletben, e) az alaptájékoztató és a hirdetmény közzétételének engedélyezése iránti kérelmét az 5. mellékletben, f) az ismertető közzétételének engedélyezése iránti kérelmét a 7. mellékletben,

2 g) a helyi önkormányzat, az Európai Unió tagállamának regionális vagy helyi önkormányzata által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, továbbá az Európai Unió tagállamának regionális vagy helyi önkormányzata által garantált értékpapír nyilvános forgalomba hozatalához, illetve szabályozott piacra történő bevezetéséhez készített tájékoztató, hirdetmény közzétételének engedélyezése iránti kérelmét a 8. mellékletben, meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon az elbíráláshoz szükséges - jogszabályban meghatározott - mellékletekkel együtt kell benyújtania az MNB-nek a szervezetek és a Magyar Nemzeti Bank közötti kizárólagos elektronikus kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről, valamint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről és használatáról szóló 34/2013. (XII. 16.) MNB rendelet rendelkezései szerint az ERA rendszeren keresztül. (2) A harmadik országban székhellyel rendelkező kibocsátónak a tájékoztatója közzétételének engedélyezése iránti kérelmét a 6. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell az elbíráláshoz szükséges - jogszabályban meghatározott - mellékletekkel együtt benyújtania az (1) bekezdésben meghatározott módon. (3) A zártkörű részvénytársasággá alakuló, értékpapírt nyilvánosan forgalomba hozott kibocsátónak a nyilvánosság felé történő adatszolgáltatási kötelezettség alóli mentesítése iránti kérelmét a 9. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell az elbíráláshoz szükséges - jogszabályban meghatározott - mellékletekkel együtt benyújtania az (1) bekezdésben meghatározott módon. (4) A nem természetes személy nyilvános ajánlattevőnek és az általa a Tpt. 68. (4) bekezdése alapján megbízott befektetési szolgáltatónak a) a vételi ajánlatának jóváhagyása iránti kérelmét a 12. mellékletben, b) a kiegészített, részletezett, módosított vételi ajánlatának jóváhagyása iránti kérelmét a 13. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell az elbíráláshoz szükséges - jogszabályban meghatározott - mellékletekkel együtt benyújtania az (1) bekezdésben meghatározott módon. (5) A kockázati tőkealap-kezelőnek az általa képviselt kockázati tőkealap tekintetében a) a kockázati tőkealap nyilvántartásba vétele iránti kérelmét a 14. mellékletben, b) a kockázati tőkealapok egyesülésének indokát, napját és feltételeit tartalmazó tájékoztató jóváhagyása iránti kérelmét a 15. mellékletben, c) а kockázati tőkealapok szétválásának indokát, napját és feltételeit tartalmazó tájékoztató jóváhagyása iránti kérelmét a 16. mellékletben, d) a kockázati tőkealap kezelési szabályzatának jóváhagyása iránti kérelmét a 17. mellékletben, e) a kockázati tőkealap kezelési szabályzata módosításának jóváhagyása iránti kérelmét a 18. mellékletben, f) a kockázati tőkealap MNB által vezetett nyilvántartásból való törlése iránti kérelmét a 19. mellékletben, g) a kockázati tőkealap portfóliójában lévő eszközök értékesítésére nyitva álló határidő hosszabbításának engedélyezése iránti kérelmét a 20. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell az elbíráláshoz szükséges - jogszabályban meghatározott - mellékletekkel együtt benyújtania az (1) bekezdésben meghatározott módon. (6) Az (5) bekezdés b), c) és e) pontjában meghatározott esetben a kockázati tőkealap- kezelőnek egyidejűleg a 21. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapot is be kell nyújtania az (1) bekezdésben meghatározott módon. (7) A kibocsátó, a nem természetes személy nyilvános ajánlattevő és az általa a Tpt. 68. (4) bekezdése alapján megbízott befektetési szolgáltató, valamint a kockázati tőkealap-kezelő egyéb beadványt a 26. mellékletben meghatározott elektronikus űrlapon nyújthat be az (1) bekezdésben meghatározott módon. 4. (1) Amennyiben az eljárás során az MNB a kibocsátót, a nem természetes személy nyilvános ajánlattevőt és az általa a Tpt. 68. (4) bekezdése alapján megbízott befektetési szolgáltatót, valamint a kockázati tőkealap-kezelőt az elektronikus postaládán keresztül küldött ügyiratában hiánypótlásra, a kérelem kiegészítésére vagy módosítására, a tényállás tisztázásához szükséges nyilatkozattételre, vagy a kérelemben foglaltak alátámasztására szólítja fel, a kibocsátó, a nem természetes személy nyilvános ajánlattevő és az általa a Tpt. 68. (4) bekezdése alapján megbízott befektetési szolgáltató, valamint a kockázati tőkealap-kezelő a) a hiánypótlásra szóló felhívásnak a 22. mellékletben, b) a kérelem vagy mellékletének kiegészítésére, továbbá módosítására szóló felhívásnak a 23. mellékletben, c) a tényállás tisztázásához szükséges nyilatkozattételre szóló felszólításnak a 24. mellékletben, d) a kérelemben foglaltak alátámasztására szóló felszólításnak a 25. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlap teljes körű kitöltésével és a 3. (1) bekezdésében meghatározott módon történő elküldésével tesz eleget. (2) Az elektronikus űrlapon meg kell adni a kiegészítendő, módosítandó, továbbá a pótolandó, illetve a tényállás tisztázását szolgáló ügyirat alapjául szolgáló ügy számát (főszám, év), a kérelem tárgyát, az ügyintéző nevét, továbbá fel kell tölteni az előírt, mellékletként csatolandó dokumentumokat. 2/29

3 5. (1) A nyilvános vételi ajánlatot tevő természetes személy nyilvános ajánlattevőnek és az általa a Tpt. 68. (4) bekezdése alapján megbízott befektetési szolgáltatónak a) a vételi ajánlatának jóváhagyása iránti kérelmét a 10. mellékletben, b) a kiegészített, részletezett, módosított vételi ajánlatának jóváhagyása iránti kérelmét a 11. mellékletben meghatározott adattartalmú ÁNYK űrlapon kell az elbíráláshoz szükséges - jogszabályban meghatározott - mellékletekkel együtt benyújtania az ügyfélkapun, az ÁNYK-űrlap benyújtás támogatási szolgáltatáson keresztül az engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi, törlési eljárásokban, valamint a bejelentések során alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának technikai feltételeiről szóló 29/2013. (XII. 16.) MNB rendelet rendelkezései szerint. (2) Amennyiben az eljárás során az MNB az ügyfélkapuhoz tartozó elektronikus értesítési tárhelyen keresztül megküldött ügyiratában a nyilvános vételi ajánlatot tevő természetes személyt és az általa a Tpt. 68. (4) bekezdése alapján megbízott befektetési szolgáltatót a kérelem vagy annak melléklete kiegészítésére, illetve módosítására, hiánypótlásra, vagy a tényállás tisztázásához szükséges nyilatkozattételre szólítja fel, a nyilvános vételi ajánlatot tevő természetes személy és az általa a Tpt. 68. (4) bekezdése alapján megbízott befektetési szolgáltató a) a hiánypótlásra szóló felhívásnak a 22. mellékletben, b) a kérelem vagy mellékletének kiegészítésére, továbbá módosítására szóló felhívásnak a 23. mellékletben, c) a tényállás tisztázásához szükséges nyilatkozattételre szóló felszólításnak a 24. mellékletben meghatározott adattartalmú ÁNYK-űrlap teljes körű kitöltésével és az (1) bekezdésben meghatározott módon történő elküldésével tesz eleget. (3) Az ÁNYK-űrlapon meg kell adni a kiegészítendő, módosítandó, továbbá a pótolandó, illetve a tényállás tisztázását szolgáló ügyirat alapjául szolgáló ügy számát (főszám, év), a kérelem tárgyát, az ügyintéző nevét, továbbá fel kell tölteni az előírt, mellékletként csatolandó dokumentumokat. (4) A természetes személy nyilvános ajánlattevő és az általa a Tpt. 68. (4) bekezdése alapján megbízott befektetési szolgáltató egyéb beadványt a 26. mellékletben meghatározott ÁNYK-űrlapon nyújthat be az (1) bekezdésben meghatározott módon. 6. (1) A kibocsátónak, a nem természetes személy nyilvános ajánlattevőnek és az általa a Tpt. 68. (4) bekezdése alapján megbízott befektetési szolgáltatónak, valamint a kockázati tőkealap-kezelőnek az elektronikus űrlapon kell nyilatkoznia arról, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges adatot és tényt közölt az MNBvel. (2) A természetes személy nyilvános ajánlattevőnek és az általa a Tpt. 68. (4) bekezdése alapján megbízott befektetési szolgáltatónak az ÁNYK-űrlapon kell nyilatkoznia arról, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges adatot és tényt közölt az MNB-vel. 7. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. Dr. Balog Ádám a Magyar Nemzeti Bank alelnöke 3/29

4 1. melléklet a 32/2013. (XII. 16.) MNB rendelethez Kérelem a Tpt. 22. (2) és (5) bekezdésében meghatározott dokumentumban szereplő információknak a tájékoztatóban foglalt információkkal való egyenértékűségével kapcsolatos döntés meghozatalára 10. Az érintett értékpapír elnevezése 11. Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként) 12. Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése 13. Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott értékpapír 12. pontban meghatározott értékpapír-sorozata, illetve -sorozatai tekintetében döntsön a rendelkezésre álló dokumentumban foglalt információknak a tájékoztatóban foglalt információkkal való egyenértékűségéről. 14. Jogszabályok által meghatározott mellékletek 15. Egyéb csatolt dokumentum 16. Egyéb megjegyzés 17. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 18. Keltezés helye 19. Keltezés dátuma 4/29

5 2. melléklet a 32/2013. (XII. 16.) MNB rendelethez Kérelem a kibocsátási tájékoztató kiegészítése közzétételének engedélyezésére 10. Az érintett értékpapír elnevezése 11. Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként) 12. Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése 13. Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott értékpapír 12. pontban meghatározott értékpapír-sorozata, illetve -sorozatai tekintetében a kibocsátási tájékoztató kiegészítésének közzétételét engedélyezze. 14. A kért kiegészítés sorszáma 15. Jogszabályok által meghatározott mellékletek 16. Egyéb csatolt dokumentum 17. Egyéb megjegyzés 18. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 19. Keltezés helye 20. Keltezés dátuma 5/29

6 3. melléklet a 32/2013. (XII. 16.) MNB rendelethez Kérelem az alaptájékoztató kiegészítése közzétételének engedélyezésére 10. Az érintett értékpapír elnevezése 11. Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott értékpapír tekintetében az alaptájékoztató kiegészítésének közzétételét engedélyezze. 12. A kért kiegészítés sorszáma 13. Jogszabályok által meghatározott mellékletek 14. Egyéb csatolt dokumentum 15. Egyéb megjegyzés 16. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 17. Keltezés helye 18. Keltezés dátuma 6/29

7 4. melléklet a 32/2013. (XII. 16.) MNB rendelethez Kérelem a kibocsátási tájékoztató és a hirdetmény közzétételének engedélyezésére 10. Az érintett értékpapír elnevezése 11. Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként) 12. Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése 13. Az értékpapír kibocsátójának neve [ha az ügyfél (kérelmező) nem azonos a kibocsátóval] 14. Az értékpapír kibocsátójának székhelye [ha az ügyfél (kérelmező) nem azonos a kibocsátóval] 15. Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott értékpapír 12. pontban meghatározott értékpapír-sorozatának, sorozatainak a) nyilvános forgalomba hozatala b) nyilvános értékesítésre történő felajánlása c) szabályozott piacra történő bevezetése tekintetében a kibocsátási tájékoztató és a hirdetmény közzétételét engedélyezze. 16. Jogszabályok által meghatározott mellékletek 17. Egyéb csatolt dokumentum 18. Egyéb megjegyzés 19. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 20. Keltezés helye 21. Keltezés dátuma 7/29

8 5. melléklet a 32/2013. (XII. 16.) MNB rendelethez Kérelem az alaptájékoztató és a hirdetmény közzétételének engedélyezésére 10. Az érintett értékpapír elnevezése 11. Az értékpapír kibocsátójának neve [ha az ügyfél (kérelmező) nem azonos a kibocsátóval] 12. Az értékpapír kibocsátójának székhelye [ha az ügyfél (kérelmező) nem azonos a kibocsátóval] 13. Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott értékpapír a) nyilvános forgalomba hozatala b) nyilvános értékesítésre történő felajánlása c) szabályozott piacra történő bevezetése tekintetében az alaptájékoztató és hirdetmény közzétételét engedélyezze. 14. Jogszabályok által meghatározott mellékletek 15. Egyéb csatolt dokumentum 16. Egyéb megjegyzés 17. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 18. Keltezés helye 19. Keltezés dátuma 8/29

9 6. melléklet a 32/2013. (XII. 16.) MNB rendelethez Kérelem a harmadik országban székhellyel rendelkező kibocsátó tájékoztatója közzétételének engedélyezésére 10. Az érintett értékpapír elnevezése 11. Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként) 12. Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése 13. Az értékpapír kibocsátójának neve [ha az ügyfél (kérelmező) nem azonos a kibocsátóval] 14. Az értékpapír kibocsátójának székhelye [ha az ügyfél (kérelmező) nem azonos a kibocsátóval] 15. Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott értékpapír 12. pontban meghatározott értékpapír-sorozatának, sorozatainak a) nyilvános forgalomba hozatala b) nyilvános értékesítésre történő felajánlása c) szabályozott piacra történő bevezetése tekintetében a kibocsátási tájékoztató közzétételét engedélyezze. 16. Jogszabályok által meghatározott mellékletek 17. Egyéb csatolt dokumentum 18. Egyéb megjegyzés 19. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 20. Keltezés helye 21. Keltezés dátuma 9/29

10 7. melléklet a 32/2013. (XII. 16.) MNB rendelethez Kérelem az ismertető közzétételének engedélyezésére 10. Az érintett értékpapír elnevezése 11. Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként) 12. Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése 13. Az értékpapír kibocsátójának neve [ha az ügyfél (kérelmező) nem azonos a kibocsátóval] 14. Az értékpapír kibocsátójának székhelye [ha az ügyfél (kérelmező) nem azonos a kibocsátóval] 15. Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott értékpapír 12. pontban meghatározott értékpapír-sorozatának, sorozatainak kizárólag Magyarországon történő a) nyilvános forgalomba hozatala b) nyilvános értékesítésre történő felajánlása c) szabályozott piacra történő bevezetése tekintetében az ismertető közzétételét engedélyezze. 16. Jogszabályok által meghatározott mellékletek 17. Egyéb csatolt dokumentum 18. Egyéb megjegyzés 19. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 20. Keltezés helye 21. Keltezés dátuma 10/29

11 8. melléklet a 32/2013. (XII. 16.) MNB rendelethez Kérelem a helyi önkormányzat, az Európai Unió tagállamának regionális vagy helyi önkormányzata által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, továbbá az Európai Unió tagállamának regionális vagy helyi önkormányzata által garantált értékpapír nyilvános forgalomba hozatalához, illetve szabályozott piacra történő bevezetéséhez készített tájékoztató, hirdetmény közzétételének engedélyezésére 10. Az érintett értékpapír elnevezése 11. Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként) 12. Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése 13. Az értékpapír kibocsátójának neve [ha az ügyfél (kérelmező) nem azonos a kibocsátóval] 14. Az értékpapír kibocsátójának székhelye [ha az ügyfél (kérelmező) nem azonos a kibocsátóval] 15. Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott értékpapír 12. pontban meghatározott értékpapír-sorozatának, sorozatainak kizárólag Magyarországon történő a) nyilvános forgalomba hozatala b) nyilvános értékesítésre történő felajánlása c) szabályozott piacra történő bevezetése tekintetében a tájékoztató közzétételét engedélyezze. 16. Jogszabályok által meghatározott mellékletek 17. Egyéb csatolt dokumentum 18. Egyéb megjegyzés 19. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 20. Keltezés helye 21. Keltezés dátuma 11/29

12 9. melléklet a 32/2013. (XII. 16.) MNB rendelethez Kérelem a zártkörű részvénytársasággá alakuló, értékpapírt nyilvánosan forgalomba hozott kibocsátó nyilvánosság felé történő adatszolgáltatási kötelezettség alóli mentesítésére 10. Az érintett értékpapír elnevezése 11. Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként) 12. Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése 13. Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott értékpapír 12. pontban meghatározott értékpapír-sorozata, illetve -sorozatai tekintetében az 1. pontban meghatározott kibocsátót a nyilvánosság felé történő adatszolgáltatási kötelezettség alól mentesítse. 14. Jogszabályok által meghatározott mellékletek 15. Egyéb csatolt dokumentum 16. Egyéb megjegyzés 17. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 18. Keltezés helye 19. Keltezés dátuma 12/29

13 10. melléklet a 32/2013. (XII. 16.) MNB rendelethez A természetes személy nyilvános ajánlattevő általi vételi ajánlat jóváhagyására irányuló kérelem 2. Ügyfél (kérelmező) címe 10. Az érintett értékpapír kibocsátójának (céltársaság) neve 11. Az érintett értékpapír kibocsátójának (céltársaság) székhelye 12. Az érintett értékpapír elnevezése 13. Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként) 14. Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése 15. A megbízott befektetési szolgáltató neve 16. A megbízott befektetési szolgáltató székhelye 17. Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott kibocsátó (céltársaság) 12. pontban meghatározott értékpapírjának a 14. pontban meghatározott értékpapír-sorozata, illetve - sorozatai tekintetében az 1. pontban meghatározott vételi ajánlatot tevő vételi ajánlatát hagyja jóvá. 18. Jogszabályok által meghatározott mellékletek 19. Egyéb csatolt dokumentum 20. Egyéb megjegyzés 21. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 22. Keltezés helye 23. Keltezés dátuma 13/29

14 11. melléklet a 32/2013. (XII. 16.) MNB rendelethez A természetes személy nyilvános ajánlattevő általi kiegészített, részletezett, módosított vételi ajánlat jóváhagyására irányuló kérelem 2. Ügyfél (kérelmező) címe 10. Az érintett értékpapír kibocsátójának (céltársaság) neve 11. Az érintett értékpapír kibocsátójának (céltársaság) székhelye 12. Az érintett értékpapír elnevezése 13. Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként) 14. Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése 15. A megbízott befektetési szolgáltató neve 16. A megbízott befektetési szolgáltató székhelye 17. Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott kibocsátó (céltársaság) 12. pontban meghatározott értékpapírjának a 14. pontban meghatározott értékpapír-sorozata, illetve - sorozatai tekintetében az 1. pontban meghatározott kiegészített, részletezett, módosított vételi ajánlatot tevő vételi ajánlatát hagyja jóvá. 18. Az eredeti vételi ajánlat jóváhagyására irányuló kérelem iktatószáma 19. Jogszabályok által meghatározott mellékletek 20. Egyéb csatolt dokumentum 21. Egyéb megjegyzés 22. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 23. Keltezés helye 24. Keltezés dátuma 14/29

15 12. melléklet a 32/2013. (XII. 16.) MNB rendelethez A nem természetes személy nyilvános ajánlattevő általi vételi ajánlat jóváhagyására irányuló kérelem 10. Az érintett értékpapír kibocsátójának (céltársaság) neve 11. Az érintett értékpapír kibocsátójának (céltársaság) székhelye 12. Az érintett értékpapír elnevezése 13. Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként) 14. Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése 15. A megbízott befektetési szolgáltató neve 16. A megbízott befektetési szolgáltató székhelye 17. Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott kibocsátó (céltársaság) 12. pontban meghatározott értékpapírjának a 14. pontban meghatározott értékpapír-sorozata, illetve - sorozatai tekintetében az 1. pontban meghatározott vételi ajánlatot tevő vételi ajánlatát hagyja jóvá. 18. Jogszabályok által meghatározott mellékletek 19. Egyéb csatolt dokumentum 20. Egyéb megjegyzés 21. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 22. Keltezés helye 23. Keltezés dátuma 15/29

16 13. melléklet a 32/2013. (XII. 16.) MNB rendelethez A nem természetes személy nyilvános ajánlattevő általi kiegészített, részletezett, módosított vételi ajánlat jóváhagyására irányuló kérelem 10. Az érintett értékpapír kibocsátójának (céltársaság) neve 11. Az érintett értékpapír kibocsátójának (céltársaság) székhelye 12. Az érintett értékpapír elnevezése 13. Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként) 14. Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése 15. A megbízott befektetési szolgáltató neve 16. A megbízott befektetési szolgáltató székhelye 17. Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott kibocsátó (céltársaság) 12. pontban meghatározott értékpapírjának a 14. pontban meghatározott értékpapír-sorozata, illetve - sorozatai tekintetében az 1. pontban meghatározott kiegészített, részletezett, módosított vételi ajánlatot tevő vételi ajánlatát hagyja jóvá. 18. Eredeti vételi ajánlat jóváhagyására irányuló kérelem iktatószáma 19. Jogszabályok által meghatározott mellékletek 20. Egyéb csatolt dokumentum 21. Egyéb megjegyzés 22. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 23. Keltezés helye 24. Keltezés dátuma 16/29

17 14. melléklet a 32/2013. (XII. 16.) MNB rendelethez Kérelem a kockázati tőkealap nyilvántartásba vételére 10. Az érintett kockázati tőkealap elnevezése 11. Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként) 12. Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése 13. Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott kockázati tőkealapot vegye nyilvántartásba. 14. Jogszabályok által meghatározott mellékletek 15. Egyéb csatolt dokumentum 16. Egyéb megjegyzés 17. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 18. Keltezés helye 19. Keltezés dátuma 17/29

18 15. melléklet a 32/2013. (XII. 16.) MNB rendelethez Kérelem kockázati tőkealapok egyesülésének indokát, napját és feltételeit tartalmazó tájékoztató jóváhagyására 10. Az érintett kockázati tőkealap elnevezése 11. Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként) 12. Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése 13. Az érintett kockázati tőkealap elnevezése 14. Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként) 15. Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése 16. Az érintett új kockázati tőkealap elnevezése (összeolvadás esetén) 17. Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként) 18. Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése 19. Kérem, hogy az MNB a 10. és a 13. pontban megjelölt kockázati tőkealapok egyesülésének indokát, napját és feltételeit tartalmazó tájékoztatót hagyja jóvá. 20. Jogszabályok által meghatározott mellékletek 21. Egyéb csatolt dokumentum 22. Egyéb megjegyzés 23. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 24. Keltezés helye 25. Keltezés dátuma 18/29

19 16. melléklet a 32/2013. (XII. 16.) MNB rendelethez Kérelem kockázati tőkealapok szétválásának indokát, napját és feltételeit tartalmazó tájékoztató jóváhagyására 1 Ügyfél (kérelmező) neve 2 Ügyfél (kérelmező) székhelye 3 Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve 4 Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe 5 Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve 6 Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása 7 Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma 8 Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma 10. Az érintett kockázati tőkealap elnevezése 11. Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként) 12. Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése 13. Az érintett kockázati tőkealap elnevezése 14. Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként) 15. Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése 16. Az érintett új kockázati tőkealap elnevezése (különválás esetén) 17. Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként) 18. Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése 19. Kérem, hogy az MNB a 10. és a 13. pontban megjelölt kockázati tőkealapok szétválásának indokát, napját és feltételeit tartalmazó tájékoztatót hagyja jóvá. 20. Jogszabályok által meghatározott mellékletek 21. Egyéb csatolt dokumentum 22. Egyéb megjegyzés 23. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem a MNB-vel. 24. Keltezés helye 25. Keltezés dátuma 19/29

20 17. melléklet a 32/2013. (XII. 16.) MNB rendelethez Kérelem a kockázati tőkealap kezelési szabályzatának jóváhagyására 10. Az érintett kockázati tőkealap elnevezése 11. Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként) 12. Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése 13. Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott kockázati tőkealap kezelési szabályzatát hagyja jóvá. 14. Jogszabályok által meghatározott mellékletek 15. Egyéb csatolt dokumentum 16. Egyéb megjegyzés 17. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 18. Keltezés helye 19. Keltezés dátuma 20/29

21 18. melléklet a 32/2013. (XII. 16.) MNB rendelethez Kérelem a kockázati tőkealap kezelési szabályzata módosításának jóváhagyására 10. Az érintett kockázati tőkealap elnevezése 11. Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként) 12. Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése 13. Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott kockázati tőkealap kezelési szabályzatának módosítását hagyja jóvá. 14. Jogszabályok által meghatározott mellékletek 15. Egyéb csatolt dokumentum 16. Egyéb megjegyzés 17. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 18. Keltezés helye 19. Keltezés dátuma 21/29

22 19. melléklet a 32/2013. (XII.16.) MNB rendelethez Kérelem a kockázati tőkealap MNB által vezetett nyilvántartásból való törlésére 10. Az érintett kockázati tőkealap elnevezése 11. Az érintett t értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként) 12. Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése 13. Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott kockázati tőkealapot a nyilvántartásából törölje. 14. Jogszabályok által meghatározott mellékletek 15. Egyéb csatolt dokumentum 16. Egyéb megjegyzés 17. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 18. Keltezés helye 19. Keltezés dátuma 22/29

23 20. melléklet a 32/2013. (XII. 16.) MNB rendelethez Kérelem a kockázati tőkealap portfóliójában lévő eszközök értékesítésére nyitva álló határidő hosszabbításának engedélyezésére 10. Az érintett kockázati tőkealap elnevezése 11. Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként) 12. Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése 13. Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott kockázati tőkealap portfóliójában lévő eszközök értékesítésére nyitva álló határidő 15. pont szerinti meghosszabbítását engedélyezze. 14. Eredeti határidő 15. Kért meghosszabbított határidő 16. Jogszabályok által meghatározott mellékletek 17. Egyéb csatolt dokumentum 18. Egyéb megjegyzés 19. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 20. Keltezés helye 21. Keltezés dátuma 23/29

24 21. melléklet a 32/2013. (XII. 16.) MNB rendelethez Űrlap a kockázati tőkealap kezelési szabályzata módosításának bemutatásához 1. Iktatószám 2. Az érintett kockázati tőkealap 3. A módosítási igény rövid leírása 4. Az eredeti szöveg leírása A módosított szöveg leírása 5. Az eredeti dokumentum oldalszáma, ahol A módosított dokumentum oldalszáma, ahol a módosított szövegrész megtalálható a módosított szövegrész megtalálható 6. Az eredeti dokumentumban megjelölt fejezet/ A módosított dokumentumban megjelölt pont/alpont, ahol a módosított szövegrész fejezet/pont/alpont, ahol a módosított megtalálható szövegrész megtalálható 24/29

25 22. melléklet a 32/2013. (XII. 16.) MNB rendelethez Űrlap hiánypótlás benyújtásához 1. Iktatószám 2. A kérelem tárgya 3. Jogszabályok által meghatározott mellékletek 4. Egyéb csatolt dokumentum 5. Egyéb megjegyzés 6. Keltezés helye 7. Keltezés dátuma 25/29

26 23. melléklet a 32/2013. (XII. 16.) MNB rendelethez Űrlap a kérelem vagy annak melléklete kiegészítéséhez vagy módosításához 1. Iktatószám 2. A kérelem tárgya 3. Jogszabályok által meghatározott mellékletek 4. Egyéb csatolt dokumentum 5. Egyéb megjegyzés 6. Keltezés helye 7. Keltezés dátuma 26/29

27 24. melléklet a 32/2013. (XII. 16.) MNB rendelethez Űrlap a tényállás tisztázásához szükséges nyilatkozattételhez 1. Iktatószám 2. A kérelem tárgya 3. Jogszabályok által meghatározott mellékletek 4. Egyéb csatolt dokumentum 5. Egyéb megjegyzés 6. Keltezés helye 7. Keltezés dátuma 27/29

28 25. melléklet a 32/2013. (XII. 16.) MNB rendelethez Űrlap a kérelemben foglaltak alátámasztásához 1. Iktatószám 2. A kérelem tárgya 3. Jogszabályok által meghatározott mellékletek 4. Egyéb csatolt dokumentum 5. Egyéb megjegyzés 6. Keltezés helye 7. Keltezés dátuma 28/29

29 26. melléklet a 32/2013. (XII. 16.) MNB rendelethez Űrlap egyéb beadvány benyújtásához 1. Iktatószám 2. A kérelem tárgya 3. Jogszabályok által meghatározott mellékletek 4. Egyéb csatolt dokumentum 5. Egyéb megjegyzés 6. Keltezés helye 7. Keltezés dátuma 29/29

MAGYAR KÖZLÖNY 209. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 209. szám MAGYAR KÖZLÖNY 209. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 16., hétfő Tartalomjegyzék 28/2013. (XII. 16.) MNB rendelet A Magyar Nemzeti Bank által elfogadott, illetve a nemzetközi pénzügyi piacokon

Részletesebben

Tájékoztatás az e-ügyintézés bevezetéséről

Tájékoztatás az e-ügyintézés bevezetéséről Tájékoztatás az e-ügyintézés bevezetéséről a nyilvános kibocsátók, a befektetési alapkezelők és a kockázati tőkealap-kezelők részére 2013. június 24. Bevezetés 2013. május 2. kihirdetésre kerültek egyes

Részletesebben

A 41/2013. (XII. 29.) MNB

A 41/2013. (XII. 29.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 41/2013. (XII. 29.) MNB rendelete a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója és a Magyar Nemzeti Bank közötti kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett

Részletesebben

A 30/2013. (XII. 16.) MNB

A 30/2013. (XII. 16.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 30/2013. (XII. 16.) MNB rendelete16 a befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről A Magyar Nemzeti Bankról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 77. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 77. szám MAGYAR KÖZLÖNY 77. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. június 3., kedd Tartalomjegyzék 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelet A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 18/2014. (VI.3.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 18/2014. (VI.3.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 18/2014. (VI.3.) MNB rendelete a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény, valamint

Részletesebben

Magyar joganyagok - 14/2015. (V. 13.) MNB rendelet - a Magyar Nemzeti Bank által a 2. oldal (5) Szövetkezeti hitelintézetben történő befolyásoló része

Magyar joganyagok - 14/2015. (V. 13.) MNB rendelet - a Magyar Nemzeti Bank által a 2. oldal (5) Szövetkezeti hitelintézetben történő befolyásoló része Magyar joganyagok - 14/2015. (V. 13.) MNB rendelet - a Magyar Nemzeti Bank által a 1. oldal 14/2015. (V. 13.) MNB rendelet a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében,

Részletesebben

2.1. Állásfoglalás kérés a Kötvények kibocsátásának megítélésére vonatkozóan

2.1. Állásfoglalás kérés a Kötvények kibocsátásának megítélésére vonatkozóan [183180-6/2017][2017. október 27.] Állásfoglalás a magyarországi székhellyel rendelkező kibocsátók kötvényeinek külföldi multilaterális kereskedési rendszerben (MTF) történt regisztrációt követően a 2001.

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete. az ISIN azonosítóról

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete. az ISIN azonosítóról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete az ISIN azonosítóról A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti

Részletesebben

AZ EGYES MNB RENDELETEK SZERINTI KÖTELEZETTSÉGEKNEK VALÓ ELTÉRŐ MEGFELELÉS ENGEDÉLYEZÉSE

AZ EGYES MNB RENDELETEK SZERINTI KÖTELEZETTSÉGEKNEK VALÓ ELTÉRŐ MEGFELELÉS ENGEDÉLYEZÉSE AZ EGYES MNB RENDELETEK SZERINTI KÖTELEZETTSÉGEKNEK VALÓ ELTÉRŐ MEGFELELÉS ENGEDÉLYEZÉSE Az MNB előzetes konzultációs eljárást alakított ki az Innovációs Pénzügyi Tesztkörnyezetbe (továbbiakban: IPT) való

Részletesebben

A 33/2013. (XII. 16.) MNB

A 33/2013. (XII. 16.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 33/2013. (XII. 16.) MNB rendelete a tőkepiaci törvényben meghatározott, kizárólagos elektronikus kapcsolattartással nem érintett egyes bejelentési kötelezettségek teljesítésének

Részletesebben

Engedélyezési útmutató. I. A már létező ÁÉKBV-k és ABA-k PPA-ként történő engedélyezésének közös szabályai

Engedélyezési útmutató. I. A már létező ÁÉKBV-k és ABA-k PPA-ként történő engedélyezésének közös szabályai 2018. november 12. Engedélyezési útmutató az Európai Parlament és a Tanács 2017. június 14-i (EU) 2017/1131 számú EU Rendelete által szabályozott pénzpiaci alapként (PPA) történő engedélyezésre irányuló

Részletesebben

Mellékletek 1. sz. melléklet. Statisztikai összesítés a Felügyelet II. félévében hozott intézkedéseiről

Mellékletek 1. sz. melléklet. Statisztikai összesítés a Felügyelet II. félévében hozott intézkedéseiről Mellékletek 1. sz. melléklet Statisztikai összesítés a Felügyelet 2007. II. félévében hozott intézkedéseiről Pénzpiaci szektorban hozott intézkedések Prudenciális intézkedések 83 Felügyeleti ellenőrzést

Részletesebben

Útmutató kockázati tőkealapok kezelési szabályzatának, valamint a kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásához

Útmutató kockázati tőkealapok kezelési szabályzatának, valamint a kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásához Útmutató kockázati tőkealapok kezelési szabályzatának, valamint a kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi

Részletesebben

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj.

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj. A Magyar Nemzeti Bank elnökének 14./2015. (V. 13.) MNB rendelete a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében

Részletesebben

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

Hirdetmény tipusa (Nemzeti) hirdetmény visszavonása, módosítása, ajánlattételi határidő meghosszabbítása Állapota Hp.vissza

Hirdetmény tipusa (Nemzeti) hirdetmény visszavonása, módosítása, ajánlattételi határidő meghosszabbítása Állapota Hp.vissza Ajánlatkérő Szervezet: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Címzett: Bodó Sándor Cím: Kossuth u. 72. Ir.szám: 4171 Város/Község: Sárrétudvari Ország: Magyarország Telefon: 54/474-011 Telefax: 54/474-024

Részletesebben

SZLMK Gyógyszer. Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/223. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 17822/2017 CPV Kód:

SZLMK Gyógyszer. Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/223. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 17822/2017 CPV Kód: SZLMK Gyógyszer Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/223 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Helyesbítés/2015 EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2017.12.08. Iktatószám: 17822/2017 CPV

Részletesebben

/ június 05.

/ június 05. 79908-3/2018 2018. június 05. Állásfoglalás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 23. (1) bekezdése, azaz befektetési szolgáltató alkalmazásának kérdése tárgyában értékpapírok multilaterális

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

Őrzött fizető P+R parkolók, parkolás-technikai rendszerének beszerzése és kivitelezése - tájékoztató hirdetmény módosításáról

Őrzött fizető P+R parkolók, parkolás-technikai rendszerének beszerzése és kivitelezése - tájékoztató hirdetmény módosításáról Őrzött fizető P+R parkolók, parkolás-technikai rendszerének beszerzése és kivitelezése - tájékoztató hirdetmény módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/46 Szállítási szerződés a BKK Zrt. által

Részletesebben

Engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok. Az engedélyek kiadásához a kérelmezőnek előzetesen kell az engedélykérelmet benyújtani.

Engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok. Az engedélyek kiadásához a kérelmezőnek előzetesen kell az engedélykérelmet benyújtani. Engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok I. Általános szabályok A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (Mnbtv.) 46. -ában foglalt rendelkezések alapján az MNB hatósági eljárásaira

Részletesebben

Budapest, III. kerület Kaszásdűlő HÉV állomás melletti P+R, B+R és csatlakozó gyalogátkelőhely építése - tájékoztató a hirdetmény módosításáról

Budapest, III. kerület Kaszásdűlő HÉV állomás melletti P+R, B+R és csatlakozó gyalogátkelőhely építése - tájékoztató a hirdetmény módosításáról Budapest, III. kerület Kaszásdűlő HÉV állomás melletti P+R, B+R és csatlakozó gyalogátkelőhely építése - tájékoztató a hirdetmény módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/47 Vállalkozási szerződés

Részletesebben

Munkaállomások és monitorok beszerzése/ sz. módosítás

Munkaállomások és monitorok beszerzése/ sz. módosítás Munkaállomások és monitorok beszerzése/2015. - 2. sz. módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/84 Szállítási szerződés. Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlati felhívás II.1.2. pontja szerinti teljesítési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/70 A BDK Kft. által üzemeltetett közvilágítási fém Beszerzés tárgya:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/70 A BDK Kft. által üzemeltetett közvilágítási fém Beszerzés tárgya: A BDK Kft. által üzemeltetett közvilágítási fém oszlopok állapotvizsgálata vállalkozási szerződés keretében tárgyú eljárás ajánlattételi felhívásának módosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/70 A

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK június 10.

VÉGLEGES FELTÉTELEK június 10. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. június 10. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000,- euró össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2013-2014. évi

Részletesebben

Útmutató ismertető közzétételének engedélyezéséhez

Útmutató ismertető közzétételének engedélyezéséhez Útmutató ismertető közzétételének engedélyezéséhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 4 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

v é g z é s t h i á n y p ó t l á s t r e n d e l e m e l. 2. A Kibocsátó cégnevét a Tájékoztatóban a cégjegyzékbe bejegyzett módon tüntesse fel.

v é g z é s t h i á n y p ó t l á s t r e n d e l e m e l. 2. A Kibocsátó cégnevét a Tájékoztatóban a cégjegyzékbe bejegyzett módon tüntesse fel. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének KE-III-70013/2011. számú végzése az Interinn Group Nyrt. számára törzsrészvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra történő

Részletesebben

JOGI INFORMATIKA AZ E-ÜGYINTÉZÉS ALAPJAI.

JOGI INFORMATIKA AZ E-ÜGYINTÉZÉS ALAPJAI. JOGI INFORMATIKA AZ E-ÜGYINTÉZÉS ALAPJAI. KÉRELEM ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSA elektronikus aláírással, ÁNYK segítségével, ügyintézési rendelkezésben meghatározott egyéb módon. ÁNYK ŰRLAP BENYÚJTÁS TÁMOGATÁSI

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t Iktatószám: 151726-7/2018 Ügyintéző: Dr. Dobrocsi László Tárgy: figyelmeztetés intézkedés alkalmazása H-PJ-III-77/2018. számú határozat A PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely:

Részletesebben

BKK Zrt. nagyprojektjeihez illeszkedő pályafelújítás

BKK Zrt. nagyprojektjeihez illeszkedő pályafelújítás BKK Zrt. nagyprojektjeihez illeszkedő pályafelújítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/73 Beszerzés tárgya: BKK Zrt. nagyprojektjeinek vágányzárához illeszkedő pályafelújítások Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. október 7. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015. évi

Részletesebben

Fő tárgy: További tárgyak:

Fő tárgy: További tárgyak: 4. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK.

AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK. AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK. KÉRELEM ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSA biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás igénybevételével, ÁNYK űrlap benyújtás

Részletesebben

Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabályának módosítására

Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabályának módosítására Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabályának módosítására A javaslatok összefoglalása A módosítási javaslatok az Alapszabály alább felsorolt témaköreit érintik: Módosítási javaslatok... 2 1. A szabályozott

Részletesebben

Útmutató önkormányzati hitelviszonyt megtestesítő értékpapír nyilvános kibocsátásához készített tájékoztató és hirdetmény közzétételének

Útmutató önkormányzati hitelviszonyt megtestesítő értékpapír nyilvános kibocsátásához készített tájékoztató és hirdetmény közzétételének Útmutató önkormányzati hitelviszonyt megtestesítő értékpapír nyilvános kibocsátásához készített tájékoztató és hirdetmény közzétételének engedélyezéséhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 28.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 28. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. február 28. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2013-2014.

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás módosítása - Szerverek beszerzése Úthálózat védelmi szoftverrendszer működéséhez tárgyban

Eljárást megindító felhívás módosítása - Szerverek beszerzése Úthálózat védelmi szoftverrendszer működéséhez tárgyban Eljárást megindító felhívás módosítása - Szerverek beszerzése Úthálózat védelmi szoftverrendszer működéséhez tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/30 Beszerzés tárgya: Szállítási szerződés szerverek

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásba vételéhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásba vételéhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásba vételéhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

Tájékoztató ajánlattételi határidő meghosszabbításáról

Tájékoztató ajánlattételi határidő meghosszabbításáról Tájékoztató ajánlattételi határidő meghosszabbításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/30 Adásvételi szerződés a XIII. kerületi Közszolgáltató Zrt. részére számítógépek, perifériák és monitorok beszerzésére.165

Részletesebben

A felhasználói oldal internetcíme (URL): További információ a következő címen szerezhető be: x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse

A felhasználói oldal internetcíme (URL): További információ a következő címen szerezhető be: x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse 1. sz. módosítás - Vállalkozási keretszerződések (1. rész) munkaerő kölcsönzési és (2. rész) diákmunkaerő-közvetítői szolgáltatások igénybevétele tárgyában 3 éves időtartamban a FŐTÁV Zrt. részére Közbeszerzési

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I.

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. "Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Medgyesegyháza Város Önkormányzatának tulajdonát képező konyha üzemeltetésével" - ajánlattételi felhívás módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Közétkeztetési

Részletesebben

Tájékoztató a hirdetmény módosításáról - A Csillaghegyi Strandfürdő és Uszoda fejlesztésének kiviteli és engedélyes terveinek elkészítése

Tájékoztató a hirdetmény módosításáról - A Csillaghegyi Strandfürdő és Uszoda fejlesztésének kiviteli és engedélyes terveinek elkészítése Tájékoztató a hirdetmény módosításáról - A Csillaghegyi Strandfürdő és Uszoda fejlesztésének kiviteli és engedélyes terveinek elkészítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/97 A Csillaghegyi Strandfürdő

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3.

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. december 3. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 10.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének EN-IV-50059/2011. számú határozata a Pannónia Nyugdíjpénztár részére kiegészítő vállalkozási tevékenység engedélyezéséről A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez

Részletesebben

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I.

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. Kivitelezési munkák megrendelése vállalkozási szerződés keretében - TIOP-1.2.1.A-15/1 kódszámú, Agóra - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális

Részletesebben

2009. évi LVI. törvény

2009. évi LVI. törvény 2009. évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci

Részletesebben

Szállítási szerződés nyomtatók és multifunkciós eszközök szállítására, valamint teljes körű üzemeltetési, karbantartási szolgáltatás nyújtására

Szállítási szerződés nyomtatók és multifunkciós eszközök szállítására, valamint teljes körű üzemeltetési, karbantartási szolgáltatás nyújtására Szállítási szerződés nyomtatók és multifunkciós eszközök szállítására, valamint teljes körű üzemeltetési, karbantartási szolgáltatás nyújtására Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/84 Szállítási szerződés

Részletesebben

Magyarország területére vonatkozó űrfelvételek beszerzése

Magyarország területére vonatkozó űrfelvételek beszerzése Magyarország területére vonatkozó űrfelvételek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/120 Beszerzés tárgya: Magyarország területére vonatkozó űrfelvételek beszerzése Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 4.

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 4. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2009. december 4. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság maximum 5.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Raiffeisen Private Banking II. Kötvény 2. Sorozatrészletének

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt. igazgatóságának véleménye a Társaság részvényeire érkezett kötelező nyilvános vételi ajánlatról

A Shopline-webáruház Nyrt. igazgatóságának véleménye a Társaság részvényeire érkezett kötelező nyilvános vételi ajánlatról RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS 2013. július 4. A igazgatóságának véleménye a Társaság részvényeire érkezett kötelező nyilvános vételi ajánlatról A tájékoztatja a tisztelt észvényeseket, hogy a Társaság igazgatóságának

Részletesebben

"Lánchíd budai hídfő villamos alagút átépítése" tárgyú eljárás ajánlati felhívásának módosítása

Lánchíd budai hídfő villamos alagút átépítése tárgyú eljárás ajánlati felhívásának módosítása "Lánchíd budai hídfő villamos alagút átépítése" tárgyú eljárás ajánlati felhívásának módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/129 Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés Beszerzés tárgya:

Részletesebben

http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/viewform.jsp?id=11266/2015

http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/viewform.jsp?id=11266/2015 1 / 7 2015.06.26. 12:56 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK április 20.

VÉGLEGES FELTÉTELEK április 20. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. április 20. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 30.000.000,- euró össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2009-2010. évi

Részletesebben

Ajánlattételi határidőt módosító hirdetmény - "NAV Szolnok, Pozsonyi u. 20. szám alatti ingatlan komplex felújításának tervezési munkái"

Ajánlattételi határidőt módosító hirdetmény - NAV Szolnok, Pozsonyi u. 20. szám alatti ingatlan komplex felújításának tervezési munkái Ajánlattételi határidőt módosító hirdetmény - "NAV Szolnok, Pozsonyi u. 20. szám alatti ingatlan komplex felújításának tervezési munkái" Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/97 A NAV Szolnok, Pozsonyi u.

Részletesebben

Nyomtatók és multifunkciós eszközök üzemeltetése tárgyú hirdetmény módosítása.

Nyomtatók és multifunkciós eszközök üzemeltetése tárgyú hirdetmény módosítása. Nyomtatók és multifunkciós eszközök üzemeltetése tárgyú hirdetmény módosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés tárgya: Szolgáltatási szerződés / Nyomtatók és multifunkciós eszközök üzemeltetése

Részletesebben

Kutas öntözés kialakítása az ócsai lakóparkban.

Kutas öntözés kialakítása az ócsai lakóparkban. Kutas öntözés kialakítása az ócsai lakóparkban. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/4 Beszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés kutas öntözőrendszer kialakítására az ócsai lakóparkban. Hirdetmény típusa:

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 22.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 22. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. március 22. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 4.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2009-2010. évi

Részletesebben

Módosító hirdetmény a Békák és egyéb kétéltűek átkelését segítő műszaki megoldás a 2 sz. főút Hont-Parassapuszta közötti szakaszon.

Módosító hirdetmény a Békák és egyéb kétéltűek átkelését segítő műszaki megoldás a 2 sz. főút Hont-Parassapuszta közötti szakaszon. Módosító hirdetmény a Békák és egyéb kétéltűek átkelését segítő műszaki megoldás a 2 sz. főút Hont-Parassapuszta közötti szakaszon. tárgyú eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/55 Vállakozói szerződés.

Részletesebben

OTP Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. XV. Jelzáloglevél Program. Alaptájékoztatójának. 4. számú kiegészítése

OTP Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. XV. Jelzáloglevél Program. Alaptájékoztatójának. 4. számú kiegészítése OTP Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság XV. Jelzáloglevél Program Alaptájékoztatójának 4. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két alaptájékoztatót

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

Felhívás módosítása (mentori szolg.)

Felhívás módosítása (mentori szolg.) Felhívás módosítása (mentori szolg.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/22 Megbízási szerződés a TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok

Részletesebben

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FINEXT Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Igazgatóság a 3/2010 (február

Részletesebben

ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás

ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás SZOLGÁLTATÁS LEÍRÓ LAP 2016. március 10. v2 EREDETI 2 Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA... 3 2. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE... 5 3. A SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÁSI

Részletesebben

1. oldal, összesen: 6 oldal

1. oldal, összesen: 6 oldal 1. oldal, összesen: 6 oldal 2. oldal, összesen: 6 oldal Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. február 25. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. március 4. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011. évi

Részletesebben

Útmutató a befektetési alapok átalakulásához készített tájékoztató jóváhagyásához

Útmutató a befektetési alapok átalakulásához készített tájékoztató jóváhagyásához Útmutató a befektetési alapok átalakulásához készített tájékoztató jóváhagyásához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez

Részletesebben

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I.

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. Villamos vonalhálózat váltófűtéseinek korszerűsítése négy helyszínen, fogaskerekű vonalán váltófűtési és világítási szekrények cseréje(bkv Zrt.15/TB-450/12.): tájékoztató a hirdetmény módosításáról Közbeszerzési

Részletesebben

ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás

ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás SZOLGÁLTATÁS LEÍRÓ LAP 2017. július 1. v2.1 EREDETI 2 Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA... 3 2. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE... 5 3. A SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÁSI

Részletesebben

Külföldi könyvek beszerzése-2015-módosítás

Külföldi könyvek beszerzése-2015-módosítás Külföldi könyvek beszerzése-2015-módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Adásvételi keretmegállapodás, melynek tárgya Magyarországon közvetlenül nem elérhető, külföldi kiadású tudományos és szakmai

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/137

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/137 Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság - vagyon- és felelősségbiztosítások 2016/2017 (KÉ-22062/2015 iktatószámú) hirdetmény módosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/137

Részletesebben

Tájékoztató a hirdetmény és a dokumentáció módosításáról és a részvételi határidő meghosszabbításáról /2015 KÉ sz.

Tájékoztató a hirdetmény és a dokumentáció módosításáról és a részvételi határidő meghosszabbításáról /2015 KÉ sz. Tájékoztató a hirdetmény és a dokumentáció módosításáról és a részvételi határidő meghosszabbításáról - 21231/2015 KÉ sz. eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/132 Mezőföldvíz Kft. részére az ellátási

Részletesebben

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I.

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett országos telefonos ügyfélszolgálat részére diák-munkaerő biztosítása vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL Hatályba lép: 2012. április 18. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) mint az

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK április 21.

VÉGLEGES FELTÉTELEK április 21. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. április 21. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

Módosítás-Tiszafüred,Poroszló

Módosítás-Tiszafüred,Poroszló Módosítás-Tiszafüred,Poroszló Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/85 Vállalkozási szerződés a Tiszafüred - Poroszló Beszerzés tárgya: vonalszakasz rézsűhelyreállítási és partvédelmi munkáinak megvalósítására

Részletesebben

Kitöltési útmutató az Űrlap a Közbeszerzési Hatósághoz benyújtandó dokumentumok beterjesztéséhez

Kitöltési útmutató az Űrlap a Közbeszerzési Hatósághoz benyújtandó dokumentumok beterjesztéséhez Kitöltési útmutató az Űrlap a Közbeszerzési Hatósághoz benyújtandó dokumentumok beterjesztéséhez 1. Képviselőként jár el? A legördülő listából ki kell választani, hogy az ügyfél képviselő útján jár-e el

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: Vállalkozási szerződés parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények, valamint Beszerzés tárgya:

Közbeszerzési Értesítő száma: Vállalkozási szerződés parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények, valamint Beszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények, valamint napelemes térvilágítási rendszer kialakítására Balatonfűzfőn KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 azonosító számú

Részletesebben

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

VI (0:00) CET (24:00) CET

VI (0:00) CET (24:00) CET Villamos energia szállítása a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata és Intézményei részére a 2016. január 1. (0:00) CET - 2016. december 31. (24:00) CET időszakra vonatkozóan - tájékoztató

Részletesebben

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I.

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. Eljárást megindító felhívás módosítása "Térfigyelő rendszerek fejlesztése P+R parkolókban, a Rákóczi tér mélygarázsban és a Margitsziget parkolóban tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

Magánnyugdíjpénztár nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

Magánnyugdíjpénztár nyilvántartásból való törlése iránti kérelem A - A beküldő és a szervezet adatai Ügyszám:.. / P k Beküldő adatai: Elektronikus beküldés esetén a Beküldő az a személy, akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül. Születési név Anyja

Részletesebben

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I.

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. "A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. kezelésében lévő felvonók, körülkerített emelők időszaki ellenőrzése, karbantartási munkái, kapcsolódó távfelügyelete és személymentési szolgálat" - módosítás

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ÉVI EGYSZÁZMILLIÁRD FORINT KERETÖSSZEGŰ JELZÁLOGLEVÉL KIBOCSÁTÁSI PROGRAMJÁRÓL 3. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ÉVI EGYSZÁZMILLIÁRD FORINT KERETÖSSZEGŰ JELZÁLOGLEVÉL KIBOCSÁTÁSI PROGRAMJÁRÓL 3. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2017 2018. ÉVI EGYSZÁZMILLIÁRD FORINT KERETÖSSZEGŰ JELZÁLOGLEVÉL KIBOCSÁTÁSI PROGRAMJÁRÓL 3. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE

Részletesebben

05/2017 számú Értéktári Leirat

05/2017 számú Értéktári Leirat 05/2017 számú Értéktári Leirat a KELER Zrt. üzemidő-hosszabbítási alapelveiről 2017.02.14. 1 A KELER az Ügyfelek által kezdeményezett megbízásokat A megbízások beérkezési, teljesítési és visszavonási határidejéről

Részletesebben

2. oldal 17. befektetési szolgáltató: a befektetési vállalkozás és a befektetési szolgáltatási tevékenységet és kiegészítő befektetési szolgáltatási t

2. oldal 17. befektetési szolgáltató: a befektetési vállalkozás és a befektetési szolgáltatási tevékenységet és kiegészítő befektetési szolgáltatási t 1. oldal 2005. évi CLXXXVI. törvény a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról 1 1. (1) A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 1. -ának b) és j) pontjai helyébe

Részletesebben

A 4838/2015 iktatószám alat megjelent hirdetmény módosítása. Az ajánlattételi határidő hosszabbítása.

A 4838/2015 iktatószám alat megjelent hirdetmény módosítása. Az ajánlattételi határidő hosszabbítása. A 4838/2015 iktatószám alat megjelent hirdetmény módosítása. Az ajánlattételi határidő hosszabbítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/52 Építési szerződés, melynek tárgya a Don Bosco Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Postai irányítószám: 7623

Postai irányítószám: 7623 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

EM-568 Informatikai eszközök beszerzése felhívás módosítás

EM-568 Informatikai eszközök beszerzése felhívás módosítás EM-568 Informatikai eszközök beszerzése felhívás módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/42 Beszerzés tárgya: Szállítási szerződés Informatikai eszközök beszerzése Hirdetmény típusa: Tájékoztató a

Részletesebben

Agóra- Erkel Ferenc Multifunkcionális Közösségi Központ kialakítása építési beruházás kivitelezése

Agóra- Erkel Ferenc Multifunkcionális Közösségi Központ kialakítása építési beruházás kivitelezése Agóra- Erkel Ferenc Multifunkcionális Közösségi Központ kialakítása építési beruházás kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Vállalkozási szerződés keretében TIOP-1.2.1.A-15/1-2015-0006 Agóra-multifunkcionális

Részletesebben

Kitöltési útmutató az

Kitöltési útmutató az FNKF_faksz űrlap a Közbeszerzési Hatóság Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályához a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzékkel kapcsolatos kérelem benyújtásához 1. A

Részletesebben

Fő tárgy: További tárgyak:

Fő tárgy: További tárgyak: Tájékoztató a "Tervezési és kivitelezési szerződés - Abaújvár és Kechnec közötti Hernád folyón átívelő határátkelő híd és összekötő utak építési beruházásához kapcsolódó kiviteli tervkészítés és kivitelezés"

Részletesebben

ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐT A MAGYAR NEMZETI BANK MINT KIBOCSÁTÓ TESZI KÖZZÉ, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA

Részletesebben

Dokumentáció módosítása-napcella

Dokumentáció módosítása-napcella Dokumentáció módosítása-napcella Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/78 Beszerzés tárgya: Napcella rendszer telepítése Hirdetmény típusa: Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról, módosításáról/ké/2011.12.30

Részletesebben

Karcag MÁV állomás felvételi épület utasforgalmi terek felújítása, akadálymentesítés, utas WC felújítás - Tájékoztató a hirdetmény módosításáról

Karcag MÁV állomás felvételi épület utasforgalmi terek felújítása, akadálymentesítés, utas WC felújítás - Tájékoztató a hirdetmény módosításáról Karcag MÁV állomás felvételi épület utasforgalmi terek felújítása, akadálymentesítés, utas WC felújítás - Tájékoztató a hirdetmény módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Vállalkozási szerződés

Részletesebben

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I.

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. Okány Község szennyvíztisztító telepének FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti és szennyvízcsatorna hálózatának FIDIC PIROS KÖNYV szerinti kiépítéséhez kapcsolódó tervezői és generálkivitelezői feladatok ellátására

Részletesebben

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I.

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. 5. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI

Részletesebben