A projektek pénzp menedzselése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A projektek pénzp menedzselése"

Átírás

1 1 A projektek pénzp nzügyi menedzselése A folyamat tevékenys kenységei 1. A támogatt mogatás s felhasználásához hoz kapcsolódó szabályok megismerése se 2. Pénzügyi elemzés és s tervezés 3. Finanszíroz rozási források keresése se 4. A projekt tervezett költsk ltségvetésének adaptálása a pályázati feltételekhez telekhez 2 5. A költsk ltségvetés s módosm dosítása, sa, ha a pályp lyázat teljes összegének elfogadására nem került sor (közöss sségi támogatások esetében nincs csökkentett költségvetésű döntés) 6. Szerződésk skötés - azaz a támogatt mogatás összegének és összetételének rögzr gzítése 7. Megvalósítás források felhasználása sa 8. Folyamatos pénzp nzügyi nyilvántart ntartás s készk szítése se száml mlák és s egyéb b bizonylatok gyűjt jtése 9. Időközi elszámol molás 3 A folyamat tevékenys kenységei 1

2 A projekt végéhez v közeledvek 10. Felkész szülés s az időközi ellenőrz rzésre 11. Költségvetés s módosm dosítása sa ha a megvalósítás során n jelentős s változv ltozások következtek k be 12. VégsV gső elszámol molás a projekt szerződéses ses időtartam tartamán n belül l felmerült lt költsk ltségek és bevételek egyenlegének nek jelentése A támogatt mogatás s utolsó részletének megérkez rkezése vagy a nem megfelelően en felhasznált lt támogatt mogatás visszafizetése se Felkész szülés s a projekt lezárását t követk vető ellenőrz rzésre 4 3. A projektfinanszíroz rozás s feladatai A projekt előkész szítéséhez kapcsolódó költségek biztosítása sa (nem mindig támogatott; t a pályp lyázat nem biztos, hogy nyer, ezért ez a tétel t tel kockázati költsk ltség) Folyamatos likviditás s biztosítása sa - a száml mlák kiegyenlítéséig ig vagy az utólag fizetett támogatt mogatás megérkez rkezéséig 5 3. A projektfinanszíroz rozás s feladatai Az elvárt önerő biztosítása sa A nem támogatottt mogatott,, de tervezett költsk ltségek fedezetének biztosítása sa Az ÁFA átmeneti megfizetése 6 2

3 4. A finanszíroz rozás s módjaim Saját t forrás Partnerek saját t forrása Külső forrás 7 Saját t forrás s jellemzői Alkalmas a végleges v és átmeneti költségek fedezésére. Rugalmas és s olcsó. Azonnal rendelkezésre áll. Korlátozott mértm rtékű. 8 Külső források fajtái Rövid lejárat ratú hitel Hosszú lejárat ratú hitel Profitorientált szervezetek bevonása Egyéb b pályp lyázati támogatt mogatások (kivéve ve ROP, EMVA) Egyéb b forrás s (pl.: faktorálás) 9 3

4 Külső források jellemzői A rövid r lejárat ratú hitel az átmeneti vagy előre nem tervezett költsk ltségek finanszíroz rozására ra alkalmas. A hitelek költsk ltségesek, korlátot a hitelképess pesség és s az idegentőke/saj ke/sajáttőke arány jelent. A profitorientált partnerek bevonása korlátozott, de a tőlük t k származ rmazó források által nem elszámolhat molható tételek telek is finanszírozhat rozhatók. 10 A támogatt mogatási szerződés s pénzp nzügyi tartalma A támogatt mogatás: - formája, - maximális összege, egyes esetekben költsk ltségkategóriánként, nt, - aránya, - a felhasználásának nak időtartama vagy kezdete és s vége, v - kifizetésének ütemezése, - pénzügyi elszámol molásának ütemezése, az elszámolhat molhatóság szabályai, - felhasználásához hoz kapcsolódó ellenőrz rzések, - összegének módosm dosítására, visszafizetésére vonatkozó kitételek, telek, - kapcsolódó dokumentumok, biztosítékok, nyilvántart ntartás és adatszolgáltat ltatási kötelezettsk telezettségek. 11 A szerződéshez shez kapcsolódó pénzügyi gyi biztosítékok fajtái Inkasszó a támogatott t összes bankszáml mlájára vonatkozóan an (felhatalmazás s azonnali beszedésre) sre) Igazolás s arról, hogy a saját t források rendelkezésre állnak. Jelzálog log felajánl nlás. Bankgarancia, készfizetk szfizető-kezesség. Igazolás s arra vonatkozóan, an, hogy nincs lejárt köztartozás s (APEH, VPOP, TB, stb.). (Projekt megvalósítás s alatt keletkező köztartozás esetén n a projektet felfüggesztik!!!) További speciális biztosítékok. 12 4

5 A támogatt mogatás s kifizetésének lépéseil I. Szokványos eset: 1. A száll llító benyújtja a száml mlát t a kedvezményezettnek. 2. A kedvezményezett kifizeti a száml mlát. 3. A kedvezményezett kifizetési kérelmet k nyújt be a támogatónak. 4. A támogatt mogató megvizsgálja a kérelmet k és s azt, hogy megfelel-e e a számla az elszámolhat molhatóság szabályainak. 5. A támogatt mogató kifizeti a támogatt mogatást. II. Abban az esetben, ha előleg leg van, akkor az 5. lépéssel l kezdődik dik a folyamat. 13 Árfolyamváltozás s kockázata Import esetén n számolni kell az árfolyam változásból l eredő árváltozással (megbízhat zható prognózis). A forint gyengülése árnövelő hatású (ártartalék) Kössünk árfolyam kockázati biztosítást! st! 14 Fajtái: Időközi jelentések Záró jelentés Célja: A kifizetési kérelmek k alátámaszt masztásasa A felhasználás s igazolása A felhasználás s indoklása Hatékonys konyság és s eredményess nyesség g mérésem Az elszámolhat molhatóság g igazolása 7. Jelentések 15 5

6 A jelentések ütemezése Függ a projekt időtartam tartamától A támogatt mogatás összegétől A célok c időbeni megvalósul sulásától l (elképzelhet pzelhető a felhasználást st követk vetően en is) Formája és s tartalma meghatározott, tényadatokat közöl. k 16 A jelentések tartalma Számszer mszerűsíthető eredmények, az előrehalad rehaladás dokumentumai Eltérések, módosm dosítások sok magyarázata Közbeszerzési si eljárás s dokumentumai Szerződések pl.: alvállalkoz llalkozói Eredeti száml mlák k vagy azok hiteles másolataim Pénzmozgást tanúsító bizonylatok 17 Az EU Strukturális és s Kohézi ziós s Alapjainak ellenőrz rzési rendszere Ellenőrz rzés s típusat Folyamatba épített ellenőrzés Belső ellenőrzés (Internal Audit) Rendszerellenőrzés 5 15%-os ellenőrzések Zárónyilatkozatokhoz kapcsolódó ellenőzések Ellenőrz rzést végzv gző szervezet(ek) Az lebonyolítási intézm zményrendszer minden szintjén Az lebonyolítási intézm zményrendszer minden szintjén KEHI és s a KTK IH Az lebonyolítási intézm zményrendszer minden szintjén n (KH, IH, KSZ) az adott szervezet belső ellenőrz rzési egységei, gei, illetve IH és s KSZ esetében az IH-t t vagy KSZ-t t működtetm dtető intézm zmény (pl:nfü)belső ellenőrz rzési egységein gein belül l erre a célra kijelölt lt személyek és s a KEHI. KEHI 18 6

7 8. Helyszíni ellenőrz rzések A helyszíni ellenőrz rzések céljac A támogatt mogatás s felhasználásának nak szabályszer lyszerűségét t vizsgálja Az előrehalad rehaladást vizsgálja Lehetőség g van a felhasználással ssal kapcsolatos konzultáci cióra 19 HELYSZÍNI ELLENŐRZ RZÉS Előkész szítése se és s lefolytatása A KSz által kijelölt lt ellenőrök k az ellenőrz rzés s elrendelése és megtervezése után n titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek, majd megbízólevelet kapnak, amelyben a KSz vezetője az IH-val kötött tt együttm ttműködési megállapod llapodás alapján n elrendeli a helyszíni ellenőrz rzés s lefolytatását. t. A helyszíni ellenőrz rzés s időpontj pontjáról l a kedvezményezettet legalább a vizsgálat lefolytatása előtt 3 munkanappal értesíteni teni kell. Az értesítésnek snek tartalmaznia kell a következk vetkezőket: ket: rzés s céljc ljáról és s formájáról; rzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazásr sról; rzés s várhatv rható időtartam tartamáról; rzéshez szüks kséges dokumentumok köréről. k Mit vizsgálnak projektek esetében? A projekt hátterh tterét, t, megismerik a kapcsolódó általános informáci ciókat A fizikai teljesítést st (outputok) A pénzp nzügyi dokumentumokat és s nyilvántart ntartást Az EU speciális előírásainak való megfelelést (Hibák: egyes dokumentumok nem állnak rendelkezésre, nem eredetiek, nincsenek megfelelően en hitelesítve, tve, a száml mlák nem a projekt időtartam tartamán belül l születtek, a nyilvántart ntartás nem átlátható.) A dokumentumokat a projekt zárást z követk vető 5 évig meg kell őrizni!!! JÓL L RAKJA EL! 7

8 Projektellenőrz rzések lépéseil rző szerv kiválasztja az ellenőrizend rizendő projekteket (5-15% 15%-os mintavétellel) tellel) Írásban tájékoztatja t a látogatl togatás s céljc ljáról, l, formájáról, időpontj pontjáról rzést követk vetően en a tapasztaltakról l jelentés formájában tájékoztatjt koztatják k a támogatt mogatót és s a támogatottat is A támogatott t nyilatkozik a jelentés s elfogadásáról l vagy észrevételt kíván k n tenni 22 ELLENŐRZ RZÉSI JELENTÉS Az ellenőrz rzési jelentés s tartalmazza a helyszínen jegyzőkönyvben felvett megállap llapításokat, valamint az alábbiakat: A levont következtetk vetkeztetéseket és s javaslatokat; Az ellenőröknek - a jegyzőkönyvben leírtakon túli t - személyes megállap llapításait; A vizsgálat lefolytatásának menetét. 23 Végre mehetünk EBÉDELNI! 24 8

Készítette: Szücs Imre

Készítette: Szücs Imre 2012. Évközi adóváltoz ltozások Törvényi hivatkozások 2012. évi XXIX. törvt rvény a helyi adókr król 2012. XXXIII. törvt rvény, 76/2012. (IV.14.) Kormányrendelet TAO törvt rvény módosm dosításasa 2012.

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról 1995. évi CXVII. TörvT rvény a személyi jövedelemadj vedelemadóról Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 A SZJA TV. FELÉPÍTÉSE - 1 I. Fejezet - Alapelvek II. Fejezet - A tv. hatálya III. Fejezet - Fogalmak és értelmező

Részletesebben

- gyakorlati útmutató

- gyakorlati útmutató Uniós s támogatt mogatások KKV-k részére - gyakorlati útmutató BCCH KKV munkacsoport V. alkalom Budapest, 2008. április 29. Egerszegi Dorottya Ügyvezető igazgató Uniós s finanszíroz rozási források fajtái

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája Kohéziós politika

Az Európai Unió kohéziós politikája Kohéziós politika Az Európai Unió kohézi ziós s politikája Dr. Imreh Szabolcs Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Európa pa-tanulmányok nyok KözpontK Kohézi ziós s politika az elnevezés s néhány n ny év óta használatos

Részletesebben

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26.

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. A ltségvetési törvt rvény, az Áht. és s az Ávr. változásai dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. Az előad adás s vázlatav BEVEZETŐ Magyarország g Alaptörv rvénye az államháztartásról l szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

szakképz 2009. július 27-tıl

szakképz 2009. július 27-tıl Saját t dolgozó képzési költségeinek elszámol molása a szakképz pzési hozzájárul rulás s terhére re 2009. július 27-tıl Szakképz pzési hozzájárul rulás s felhasználása sa gyakorlati képzk pzést nem folytató

Részletesebben

A projektmegvalósítás egyes kérdéseiről

A projektmegvalósítás egyes kérdéseiről Projektmenedzsment A projektmegvalósítás egyes kérdéseiről ÁROP-1.1.5/C 2010. Tartalom Általános kérdések Jelentéstételi kötelezettség Szerződés módosítás Beszámolási kötelezettség Elszámolási kérdések

Részletesebben

és adminisztráci Szender Erika PhD. FP7 ERC NCP; FıtanF Budapest, 2012. augusztus 27.

és adminisztráci Szender Erika PhD. FP7 ERC NCP; FıtanF Budapest, 2012. augusztus 27. ERC 2012-es pályp lyázati felhívásainak pénzp nzügyi és adminisztráci ciós s vonatkozásai Szendrák-Szender Szender Erika PhD. FP7 ERC NCP; FıtanF tanácsadó Nemzetközi zi Kapcsolatok FıosztF osztálya Magyar

Részletesebben

ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása

ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása Az előadás felépítése I. Támogatási szerződés megkötéséhez kapcsolódó pénzügyi feladatok II. Projektmegvalósításhoz kapcsolódó feladatok III. Online számlakitöltő

Részletesebben

nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat telező sairól, 217/1997. (XII. 1.) Korm. 228/1998. (XII. 28.) Korm. rendelet a Cst.

nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat telező sairól, 217/1997. (XII. 1.) Korm. 228/1998. (XII. 28.) Korm. rendelet a Cst. Társadalombiztosítás Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 2 Hatályos jogszabályok: 1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) a társadalombiztost rsadalombiztosítás ellátásaira és s a magánnyugd nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint

Részletesebben

(2006, 2007) 2006. november 9. EGER. Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese

(2006, 2007) 2006. november 9. EGER. Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese Adó- és tb-változ ltozások (2006, 2007) IX. Pénztárkonferencia 2006. november 9. EGER Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese Bevezető Államháztartás s egyensúly lyát t javító intézked zkedések Konvergenciaprogram

Részletesebben

Az adózás rendjér szóló törvény változásai

Az adózás rendjér szóló törvény változásai Az adózás s rendjéről szóló törvény változásai 2011. A gyakorlatot segítő Képviseleti szabályok változások Képviselet a miniszter hatásk skörébe tartozó eljárásokban az Art. szerint. Képviselői i mentesülés

Részletesebben

Turisztikai pályázatok és projektek menedzsmentje. Dr. Bujdosó Zoltán Főiskolai tanár Károly Róbert Főiskola

Turisztikai pályázatok és projektek menedzsmentje. Dr. Bujdosó Zoltán Főiskolai tanár Károly Róbert Főiskola Turisztikai pályázatok és projektek menedzsmentje Dr. Bujdosó Zoltán Főiskolai tanár Károly Róbert Főiskola A projekt ciklus menedzsment (PCM) A projekt ciklus menedzsmentet az Európai Bizottság vezette

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Készült a 2011. február 9-ét megel z en megjelent pályázati

Részletesebben

(EVA) 2002. évi XLIII. tv.

(EVA) 2002. évi XLIII. tv. Egyszerűsített vállalkozv llalkozói i adó (EVA) 2002. évi XLIII. tv. Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 Jellemzői 2003. évtől új j adónem; Keverék k törvt rvény több törvt rvényt vált v ki (Szja( átalányadót,

Részletesebben

F1FNKORV) KÖRNYEZETMENEDZSMENT

F1FNKORV) KÖRNYEZETMENEDZSMENT KÖRNYEZETVÉDELEM A FAIPARBAN (Tantárgy kód: k F1FNKORV) III. RÉSZ: R KÖRNYEZETMENEDZSMENT KÖRNYEZETVÉDELEM A FAIPARBAN III. RÉSZ: R KÖRNYEZETMENEDZSMENTK Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai

Részletesebben

Az akkreditáci. Székesfehérvár 2008. Szeptember 18.

Az akkreditáci. Székesfehérvár 2008. Szeptember 18. Az akkreditáci ció,, mint minőségügyi gyi folyamat Előadó: Dr. Koczor Zoltán 1. dia Ösztönös s tevékenys kenység 2. dia 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 95600 102300 98500 105800 89900

Részletesebben

A személyi jövedelemadj vedelemadó változásai Siklósin siné Antal Gyöngyi Nemzetgazdasági gi Minisztérium Jövedelem és s Forgalmi Adók k főosztf osztálya Tematika I. Évközi változv ltozások Az egyes gazdasági

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Vállalati Informáci Rendszerek. Holyinka PéterP holyinka.peter@nik.bmf.hu /2010

Vállalati Informáci Rendszerek. Holyinka PéterP holyinka.peter@nik.bmf.hu /2010 Vállalati Informáci ciós Rendszerek Holyinka PéterP holyinka.peter@nik.bmf.hu 2009/20 /2010 I. félévf 1 Követelmény 1.-10. 10. hétig: h kiskereskedelmi Vállalat V üzleti folyamatainak megismerése se 11.

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez)

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

17. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. február 13., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal

17. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. február 13., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. február 13., péntek 17. szám Ára: 855, Ft TARTALOMJEGYZÉK 27/2009. (II. 13.) Korm. rendelet A hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról szóló

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága. Támogatási Szerződés minta F_03

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága. Támogatási Szerződés minta F_03 Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága 3.2. Helyi foglakoztatási kezdeményezések támogatása intézkedés 1. KOMPONENS A foglalkoztatást

Részletesebben

«keltezés» TÁMOGATÓI OKIRAT

«keltezés» TÁMOGATÓI OKIRAT ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) Budapest, Váci út 45. 1134 Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» «hsz» Tárgy: Támogatási

Részletesebben

360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet

360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi

Részletesebben

dr. Varga JózsefJ Budapest 2004

dr. Varga JózsefJ Budapest 2004 5. Vállalkozások pénzügyi-számviteli mutatói dr. Varga JózsefJ Budapest 2004 A mutatók k típusait 1. Likviditási mutatók: : aránysz nyszámok, amelyek a rövid r lejárat ratú kötelezettségek likvid eszközökkel

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatás-ellenőrzési szabályzata a Médiatanács által megítélt támogatások elszámolásáról

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatás-ellenőrzési szabályzata a Médiatanács által megítélt támogatások elszámolásáról A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatás-ellenőrzési szabályzata a Médiatanács által megítélt támogatások elszámolásáról módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. december

Részletesebben