és adminisztráci Dr. Szendrák k Erika sfejlesztési si és s Innováci Kutatásfejleszt szeptember 29.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "és adminisztráci Dr. Szendrák k Erika sfejlesztési si és s Innováci Kutatásfejleszt 2008. szeptember 29."

Átírás

1 ERC Starting Grant felhívás A pályázat pénzp nzügyi és adminisztráci ciós s vonatkozásai Dr. Szendrák k Erika Fıosztályvezetı helyettes, HunASCO irodavezetı Kutatásfejleszt sfejlesztési si és s Innováci ciós s FıosztF osztály Magyar Tudományos Akadémia Titkárs rsága szeptember 29.

2 FP7 prioritások

3 Funding Schemes Finanszíroz rozási eszközök Meghatározza az alkalmazandó szabályrendszert! 1. Collaborative projects 2. Networks of Excellence 3. Coordination and support actions bizonyos ERC akciók esetén n is!

4 Funding Schemes Finanszíroz rozási eszközök 4. Support for frontier research (Individual projects) nem ösztöndíj!!! 5. Support for training and career development of researchers 6. Research for the benefit of specific groups (in particular SMEs) Többnyire pályp lyázati felhívások (call for proposals) ) alapján.

5 TERVEZÉS Hosszú futamidı Pályázati eredményt nytıl l szerzıdésig sig több t hónap h is eltelhet EU támogatt mogatás nem naptári év v alapú elszámol molás A A projekt támogatt mogatás bizonyos %-nak átutalása elılegk legként (a pénzp nzügyi jelentések elfogadásáig az EU tulajdona!) Az elıfinansz finanszírozás s nem feltétlen tlenül érkezik meg a projekt kezdetéig és s nemcsak az aktuális jelentési periódusra vonatkozik!

6 SZEREPLİK PI (Principal( Kutató / Intézm zmény /EC Investigator /T Principal Investigator (partnerkutató) PI kutatócsoport tagjai /Témavezetı Kutató) Host Intézm zmény (+partnerintézm zmények) EC ERC DIS / ERCEA (hivatalnokok) Szerzıdéses viszonyok! (Grant agreement, supplementary grant agreement,, munkaviszony, együttm ttmőködési keretek, stb )! Más s projektekben való részvétel (?)

7 Projekt költsk ltségvetése = Közösségi támogatt mogatás s + Saját t erı Közösségi támogatt mogatás: a projekt költségvetéséhez való EU hozzájárul rulás (maximált összeg; szabályos költsk ltségek elszámol molása esetén) Saját t erı / Önrész: 100%-os támogatt mogatási intenzitás s esetén n nem szüks kséges

8 Projekt intézm zményi költsk ltsége = Projekt költsége + nem elszámolhat molható költségek Nem elszámolhat molható költségek: nem szabályos költsk ltségek (pl. azonosítható adók ) és s egyéb b nem elszámolhat molható költségek (pl. overhead átalányérték feletti) Receipt: harmadik féltf ltıl l a könyvelk nyvelésben azonosíthat tható,, a projekt céljaira/miatt c befolyó hozzájárul rulás s (kamat vagy további grant-ok esete!)

9 TELJES KÖLTSK LTSÉG: A projekt miatt az intézm zménynél l felmerülı költségek = projekt intézm zményi költsk ltsége + egyéb felmerült lt költsk ltségek (projekt következtében felmerülı projekten kívülik li: pl. eszközbeszerz zbeszerzésnél, személyin lyinél, l, projekt elıkész szítésnél, stb) receipt = Közösségi támogatt mogatás s + (Saját t erı)+ nem szabályos költsk ltségek és s egyéb b nem elszámolhat molható költségek + egyéb b felmerült lt költségek receipt

10 Fogalmak és s terminológia Közösségi támogatt mogatás s < Projekt miatt felmerült lt költsk ltségek EC elıfinansz finanszírozás Intézm zményi elıfinansz finanszírozás, Forgótıke, Projekt végfinanszírozása, Projekt elıkész szítés Az számít, ami a könyvelk nyvelésben kimutatható és a projekthez köthetk thetı (de ez nem feltétlen tlenül l elégs gséges; ges; példp ldák: ÁFA, stb.) Guarantee Fund (Elıfinansz finanszírozásból l levonva)

11 Projekt költsk ltségvetésének elkülönített kezelése Elkülönített EUR számla nyitása (lehetıleg leg kamatozással! (szigorúbb, mint az egyébk bként az FP7-ben!!!)

12 Overhead opciók e pályp lyázat esetén: Tételes elszámol molás s (maximált, összességében nem lehet több, t mint a projekt subcontract nélküli li költsk ltségvetésének 20 %) Átalány %: 20% (függetlenül l attól, hogy más s keretprogram pályp lyázatoknál l mit használ az intézm zmény)

13 Portabilitás A megadott elvi feltételrendszeren telrendszeren túl: t Csak a még m g el nem költk ltött tt EC támogatt mogatás A PI kutatócsoportja tagjainak alkalmazása (?) Az EC grant által nem finanszírozott intézm zményi kiadások Eszközök k tulajdonjoga Helyszínek közötti k költsk ltségigény és szabályz lyzási különbsk nbségek Esetleges IPR k Esetleges IPR kérd rdések sek

14 Költségek Részletes felsorolás s a következk vetkezı diákon Könyveléssel alátámasztva A pályp lyázatban igényelt nem feltétlen tlenül egyezik a szerzıdésben sben biztosított tott összeggel!

15 Személyi költsk ltségek (Personnel( Personnel) Fizetés/megb s/megbízási si és s járulj rulékok Szerzıdés s (meglévı vagy új; munkaköri leírás s vagy melléklet!, PI/csoport tag, részidıs s foglalkoztatás, stb.) Bérszámfejtés Timesheet (szem (személyenként nt és projektenként nt bontott munkaidı nyilvántart ntartás!) Mi i terhelhetı rá a projektre? Mennyi? (hogyan hat ez másra?) m Time sheet - Nemcsak az EU-s pénzbıl finanszírozott!!!

16 Eszközbeszerz zbeszerzés s (Equipment( Equipment) és Infrastruktúra Amortizáci ció és s használati idı arányos nettó Számla és s gépkg pkönyv + szakmailag igazolható szüks kségesség Közbeszerzési si és s Amortizáci ciós s szabályok ÁFA és s a VÁM: V nem szabályos költsk ltségek Korábbi beszerzések sek esete Infrastruktúra (könyvel nyvelésben kimutatható legyen!)

17 Dologi (Consumables( Consumables) A projekt célfeladataihoz c felhasznált lt Szakmailag indokolt Beszerzési si értékhatárok (eszközt ztıl l való elkülönítés!) ÁFA (?)

18 Egyéb b közvetlen k költsk ltségek Utazás s (Travel( Travel) (útiköltség, napidíj: átalány vagy költsk ltségtérítéses=> ÁFA) Other specific (nagyon vegyes kategória, pl. publikáci ciós s költsk ltségek, házon h belüli li szervezési/kiad si/kiadási költsk ltségek, nem admin.. postázási si költsk ltségek, stb.) Management többi költségnem részeként, arány nyát t tekintve lényegesen l kisebb; cost verification költségei

19 Szolgáltat ltatási (Subcontract( Subcontract) Elızetes indoklással és s jóváhagyj hagyással Szerzıdés s + számla Közbeszerzési si szabályoknak megfelelıen en (legalább best offer ) Korábbi 20% limit megszőnt, de nagyobb értéknél l mindenképpen elızetes egyeztetés! Overhead számításba sba nem számít t bele

20 Közvetett költsk ltségek (Overhead( Overhead) Rezsi A projekt intézm zményi szintő adminisztráci ciós és s menedzsment költségei a költsk ltségigazolások kivétel telével (pl személyi vagy dologi kiadás természet szető kiadások!)

21 Költségigazolások (cost verification, audit ) Kumulatív összeghatárok és s jelentési periódusok Külsı (subcontract jellegő) ) vagy competent public officer Lsd. Model Grant Agreement vonatkozó annexe

22 Adatszolgáltat ltatás EPSS (regisztráci ció és s pályp lyázatbeadás) minden elektronikus! Intézm zményi felelıss sség g (intézm zmény jogi és pénzügyi felelıss ssége, projekteken átnyúló) Koherens és s pontos intézm zményi adatok (pl. intézm zmény magyar és s angol neve!) PIC kód k - Unique Registration Facility Ellenırz rzések (adott projekt vagy többre t is kiterjedı,, futamidı alatt vagy után, költségigazolás s nem pótolja) p

23 FP Alapdokumentumok FP7 Proposal, FP7 Rules for Participation, Specific Programmes, Work Programmes, Model Grant Agreement, Call for Proposals, Guidelines (FP7 Financial Guidelines!)

24 Alapdokumentumok elérhet rhetısége ERC Main Page: CORDIS: doc_en.html Guide to Financial Issues (24/07/2007) ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/financialguide_ en.pdf FP7 Rules for Participation 5en01.pdf ERC Work Programme 2008 és s nem mőködik!

25 Alapdokumentumok elérhet rhetısége Call for Proposals via main pages above &topicid=67 sersite.fp7callspage ERC Guide for Applicants - Grant Schemes (12/12 12/2007) ERC Grant Agreement (16/04/2007) &topicid=129 ERC Rules for submission ://erc.europa.eu/pdf/erc-evrules_en.pdf en.pdf

26 Alapvetı informáci ciós s források EU research: ://ec.europa.eu/research/fp7/home_en.htmlen.html ( ) Seventh Framework Programme: ( ra_en.htm#fp7 ) Information on the European Research Council / FP7 Ideas SP ://erc.europa.eu/index_en.cfmen.cfm ://ec.europa.eu/research/future/basic basic_research/brp_e ra_en.htm en.htm#fp7 ://cordis.europa.eu/fp7/ideas.htm

27 Személyes Konzultáci ciók Informáci ciós s rendezvény ny után Késıbbi idıpontban MTA NKTH Beadási határid ridık!!!

28 Elérhet rhetıség Dr. Szendrák Erika ERC NCP MTA Titkárs rsága Nádor u. 7 H-1051 Budapest Hungary Tel: (Magyarország) Fax: HunASCO Rue de Spa 42 B Brussels Belgium Tel: (Belgium) Fax: URL: mta.hu

29 Elérhet rhetıség Hegyvárin riné Nagy Ágnes ERC NCP NKTH Neumann J. u. 1/C. H-1117 Budapest Hungary Tel: nkth.gov.huhu

Az uniós támogatási rendszerek pénzügyi elszámolásának áttekintése az auditor szemszögéből EU7. GJP Könyvvizsgáló Kft

Az uniós támogatási rendszerek pénzügyi elszámolásának áttekintése az auditor szemszögéből EU7. GJP Könyvvizsgáló Kft Az uniós támogatási rendszerek pénzügyi elszámolásának áttekintése az auditor szemszögéből EU7 1 A pénzügyi elszámolásra vonatkozóelőírások, rendelkezések Az EU Bizottság által kiadott Pénzügyi útmutató

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Az első szintű ellenőrzés irányelvei a magyar partnerek számára 2013. október 3. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR...

Részletesebben

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26.

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. A ltségvetési törvt rvény, az Áht. és s az Ávr. változásai dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. Az előad adás s vázlatav BEVEZETŐ Magyarország g Alaptörv rvénye az államháztartásról l szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Az első szintű ellenőrzés a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban

Az első szintű ellenőrzés a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban Az első szintű ellenőrzés a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban Lotharidesz Tímea programmenedzser VÁTI Nonprofit Kft TEÜ, PVEI KÖZÖS FUNKCIÓK Közös s Szakmai Titkárs

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

Projektek költségvetése

Projektek költségvetése European Union Co-financed by the ERDF Made possible by the INTERREG IVC programme Nemzetközi projektek menedzselése szeminárium Projektek költségvetése Gregán Orsolya nemzetközi projektmenedzser Debrecen,

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 A költségek hitelesítésének irányelvei a magyar partnerek számára 2011. január Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR...

Részletesebben

MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM AZ ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS IRÁNYELVEI A MAGYAR PARTNEREK SZÁMÁRA 2010. június Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR...

Részletesebben

Eljárás az általános forgalmi adó visszatérítésére

Eljárás az általános forgalmi adó visszatérítésére Készült az Oktatási Minisztérium megbízásából Eljárás az általános forgalmi adó visszatérítésére az Európai Unió Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramja által támogatott projektek

Részletesebben

- gyakorlati útmutató

- gyakorlati útmutató Uniós s támogatt mogatások KKV-k részére - gyakorlati útmutató BCCH KKV munkacsoport V. alkalom Budapest, 2008. április 29. Egerszegi Dorottya Ügyvezető igazgató Uniós s finanszíroz rozási források fajtái

Részletesebben

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról 1995. évi CXVII. TörvT rvény a személyi jövedelemadj vedelemadóról Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 A SZJA TV. FELÉPÍTÉSE - 1 I. Fejezet - Alapelvek II. Fejezet - A tv. hatálya III. Fejezet - Fogalmak és értelmező

Részletesebben

Nyugat Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft.

Nyugat Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. Nyugat Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. térségi TDM szervezet a Nyugat-Balaton partján 1. Elızm zmények Nyugat Balaton mostohahelyzete vízminıségi problémák nincs image, nincs terv Tourinform

Részletesebben

(EVA) 2002. évi XLIII. tv.

(EVA) 2002. évi XLIII. tv. Egyszerűsített vállalkozv llalkozói i adó (EVA) 2002. évi XLIII. tv. Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 Jellemzői 2003. évtől új j adónem; Keverék k törvt rvény több törvt rvényt vált v ki (Szja( átalányadót,

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK NEMZETI TECHNOLÓGIA PROGRAM

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK NEMZETI TECHNOLÓGIA PROGRAM Az őrlapon a 11p kutatás fejlesztési tevékenységek mértéke összesítve résznél mindegyik rubrikába be kell írni adatokat? Az őrlapot több pályázat esetében is használjuk, 11p mezıje a Kutatási és Technológiai

Részletesebben

Research and Innovation Participant Portal. Horizont 2020 - Elektronikus pályázatkezelési rendszer

Research and Innovation Participant Portal. Horizont 2020 - Elektronikus pályázatkezelési rendszer Research and Innovation Participant Portal Horizont 2020 - Elektronikus pályázatkezelési rendszer Hegyvarine Nagy Agnes agnes.nagy-hegyvarine@ec.europa.eu ERCEA B1. Hivatalos információk kutatási és innovációs

Részletesebben

NKTH Kutatói Karrierfejlesztési Program. NKTH-OTKA-EU 7KP (Marie Curie akciók) által közösen finanszírozott. MOBILITÁS pályázat HUMAN-MB08

NKTH Kutatói Karrierfejlesztési Program. NKTH-OTKA-EU 7KP (Marie Curie akciók) által közösen finanszírozott. MOBILITÁS pályázat HUMAN-MB08 NKTH Kutatói Karrierfejlesztési Program NKTH-OTKA-EU 7KP (Marie Curie akciók) által közösen finanszírozott MOBILITÁS pályázat HUMAN-MB08 Pályázati útmutató 2010 Tartalomjegyzék 1. A támogatás indokoltsága,

Részletesebben

http://mta.hu/data/cikk/12/95/44/cikk_129544/inkpnyertesek2015_i.pdf

http://mta.hu/data/cikk/12/95/44/cikk_129544/inkpnyertesek2015_i.pdf INKP 2015 1. felev eredmenyek - 2014.12.17. Kedves Kollégák, Az MTA honlapján kihirdetésre kerültek a 2015. első félévére pályázott,ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat nyerteseinek névsora. Az MTA

Részletesebben

Költségvetés tervezés a pályázati dokumentációban. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Európai Menekültügyi Alap 2009. május 13.

Költségvetés tervezés a pályázati dokumentációban. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Európai Menekültügyi Alap 2009. május 13. Költségvetés tervezés a pályázati dokumentációban Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Európai Menekültügyi Alap 2009. május 13. Nemzetközi (EU) szabályozás 2007/573/EK tanácsi határozat az Európai Menekültügyi

Részletesebben

Készítette: Szücs Imre

Készítette: Szücs Imre 2012. Évközi adóváltoz ltozások Törvényi hivatkozások 2012. évi XXIX. törvt rvény a helyi adókr król 2012. XXXIII. törvt rvény, 76/2012. (IV.14.) Kormányrendelet TAO törvt rvény módosm dosításasa 2012.

Részletesebben

EU 7. Keretprogram szerzõdéskötési útmutató

EU 7. Keretprogram szerzõdéskötési útmutató BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TUDOMÁNYOS IGAZGATÓSÁG EU 7. Keretprogram szerzõdéskötési útmutató Együttmûködési projektek, Kiválósági hálózatok, Koordinációs és támogatási akciók, valamint

Részletesebben

tozást azoknak a tagállamokban telepedtek le, valamint szüntessenek meg minden, a felek helyén, vagy a

tozást azoknak a tagállamokban telepedtek le, valamint szüntessenek meg minden, a felek helyén, vagy a A tıke t szabad áramlása A tıke t szabad áramlása A Római R Szerzıdés s rendelkezett arról, hogy a tagállamok töröljenek t el minden, a tıke t szabad mozgását t akadályoz lyozó tozást azoknak a személyeknek

Részletesebben

SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013

SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 AZ ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS IRÁNYELVEI MAGYAR PARTNEREK SZÁMÁRA 2011. SZEPTEMBER 1. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 4 II. SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 3

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 3 PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 201 4. április 16. 56. s zám Köszöntő A hírlevél célja, hogy szakmai információkat biztosítson a pályázni kívánó kollégáink számára, tájékoztasson az aktuális pályázati lehetőségekről

Részletesebben

ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. 2007-2013 programozási időszak

ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. 2007-2013 programozási időszak ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 2007-2013 programozási időszak 1. Elszámolhatóság általános kérdései... 3 1.1. Elszámolhatóság feltételei... 3 1.2. Elszámolhatósági időszak... 3 2. Az ESZA

Részletesebben

Számvitel II. évfolyam. Zsuzsanna Egyetemi adjunktus

Számvitel II. évfolyam. Zsuzsanna Egyetemi adjunktus Számvitel II. évfolyam Dr Gısi G Zsuzsanna Egyetemi adjunktus SE-TSK 1 Tananyag: Rezingerné Ducsai Anita dr Vörös s Miklós: Könyvviteli alapismeretek (Perfekt 2005) - 1-36 old, 49-120 old Feladatgyőjtem

Részletesebben

G Y A K R A N I S M É T E L T K É R D É S E K

G Y A K R A N I S M É T E L T K É R D É S E K az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása a második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásának

Részletesebben

Részletes pályázati feltételek

Részletes pályázati feltételek FIGYELEM! A részletes pályázati ismertetı magyar fordítása nem tekinthetı hivatalosnak, minden esetben KULTÚRA PROGRAM (2007-2013) EACEA 10/2006 számú feltételes ajánlattételi felhívás Részletes pályázati

Részletesebben

Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez

Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez KEOP támogatáshoz 2009. március Készítette: a COWI Magyarország Kft. Módszertani

Részletesebben

Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4)

Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4) Ké zikö nyv az EGT Alap Ö sztö ndí j prögram inté zmé nyi mégvalö sí ta sa höz Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4) Tempus Közalapítvány 2015. 1. kiadás Tartalom 1. Bevezető...

Részletesebben

A közbeszerzk korlátai a viszonylag gyors lefolyású felszínmozg. lnének nek a sokkal kisebb költsk. Barta Orsolya

A közbeszerzk korlátai a viszonylag gyors lefolyású felszínmozg. lnének nek a sokkal kisebb költsk. Barta Orsolya A közbeszerzk zbeszerzési si eljárás s alkalmazási korlátai a viszonylag gyors lefolyású felszínmozg nmozgások esetén. Az alapos feltárás s magas költsk ltségei mégis m megtérüln lnének nek a sokkal kisebb

Részletesebben