Az adóss. ltatás tapasztalatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az adóss. ltatás tapasztalatai. 2012.02.24."

Átírás

1 Az sságkezelési szolgáltat ltatás tapasztalatai. Lehetıségek Korlátok Nagyné Messinger TímeaT

2 Elızm zmények Az elmúlt lt években több t célprogram c indult Problémák: jó tapasztalatok tovább hasznosításának nak hiánya Eredményess nyesség: egyszeri idıszakra korlátoz tozódtak csak pénzbeli p támogatt mogatást jelentettek Megoldás rendszerszerőség tartósan mőködtetett m program sságkezelési tanácsad csadók k folyamatos konzultáci ciójának biztosítása sa

3 Jogszabályi háttér A szociális igazgatásr sról és s szociális ellátásokr sokról l szóló többször r módosm dosított 1993.évi III. törvt rvény (a továbbiakban: Szt.) A pénzbeli p és s természetbeni szociális ellátások igényl nylésének nek és s megállap llapításának, valamint folyósításának részletes r szabályair lyairól l szóló 63/2006.(III.27.) Korm.. Rendelet (a továbbiakban: Kr.) Egyes pénzbeli p szociális ellátások elszámol molásának szabályair lyairól l szóló 62/2006.(III.22.) Korm.. rendelet Önkormányzatok nyzatok helyi rendeletei

4 1993. évi III. törvt rvény a szociális igazgatásr sról és s szociális ellátásokr sokról sságkezelési szolgáltat ltatás új j ellátási forma megjelenése: Elemei: sságcsökkentési támogatt mogatás sságkezelési tanácsad csadás s igénybe vételev hozzá rendelt lakásfenntart sfenntartási si támogatt mogatás Idıtartama: alapesetben legfeljebb 18 hónap, h amely indokolt esetben egy alkalommal 6 hónapra h meghosszabbíthat tható ha a lakásc scélú hitelhátral tralék k ez idı alatt nem kezelhetı akkor legalább 24, de legfeljebb 60 hónap h Mértéke : alapesetben az sság g 75 % legfeljebb ,-ft lakásc scélú hitelek esetén n az sság g 75 %-a,% de legfeljebb ,-Ft

5 Kötelezı vagy adható? Az sságkezelési szolgáltat ltatás s a fınél f l több t állandó lakosú települési önkormányzatok nyzatok számára kötelezı feladat Esélytelen kistelepülések!!! sek!!! A feltételek telek hiánya: ügyintézıi i túlterheltst lterheltség sságkezelési tanácsad csadó foglalkoztatása szüks kséges szolgáltat ltatást mőködtethetm dtethetı: : saját t intézm zmény vagy más s szerv útján saját t forrás s elkülönítése kötelezk telezı

6 Adható ó.. további akadályai Önkormányzati nyzati rendelet szakmai elıkész szítéséhez a szakmai segíts tség g nyújt jtás s hiánya sságállomány felmérése (helyzetkép): kezelni kívánt k sságtípusok a tartozások idıtáv v szerinti struktúrája (pl.: hány h fınek van 0-3; 0 3-6; ; 6 12 hónapon h túli t és s milyen összegő tartozása) pénzügyi források számba vétele v (többf bbféle forrásb sból tevıdik össze): központi költsk ltségvetés s (90 %) önkormányzati nyzati forrás szolgáltat ltatók k (hitelezık) által nyújtott kedvezmények adós által fizetendı önrész mértm rtéke

7 Adható ó.. további akadályai II. Személyi tárgyi t feltételek telek biztosítása sa ( sságkezelési tanácsad csadás s feltételeinek teleinek megteremtése, tanácsad csadók k képzk pzése stb.) Szolgáltat ltatókkal (hitelezıkkel) törtt rténı megállapod llapodások elıkész szítése se milyen kedvezményeket kíván/tud k nyújtani (részletfizet szletfizetési si lehetıség, kamatelengedés, moratórium rium tartása stb.) mit és s hogyan vállal v az önkormányzat nyzat a támogatt mogatás megítélése folyósítása sa kapcsán n stb.

8 Önkormányzat nyzat rendeletében szabályozand lyozandó témakörök Szt 55/C. (4) bek.. Szerint: - helyben elismerhetı lakásnagys snagyságot, got, minıséget - sságkezelési szolgáltat ltatásba bevonható: sságtípusokat összegük k felsı határát - támogatás s folyósításának módjm dját - jövedelmi és s vagyoni feltételeket: teleket: az egy fıre f jutó jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át,% egyedüláll lló esetén n 200 %-át% t nem haladhatja meg - az eljárási szabályokat - az sságkezelési tanácsad csadást st végzv gzı intézm zmény által ellátand tandó feladatokat - az sságkezelési tanácsad csadáson son való részvétel módját

9 FELTÉTELEK TELEK Adóss sságkezelési szolgáltat ltatásban részesr szesíthetı az a személy akinek: ssága meghaladja az ,-Ft Ft-ot,, de nem éri el a , tartozása legalább 6 havi szolgáltat ltatást kikapcsolták az egy fıre f jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az önkormányzat nyzat rendeletében meghatározott értékhatárt, valamint,( ) lakás s nagysága ga nem haladja meg a településen elismert lakásnagys snagyságot got Vállalnia kell: sság g 25%ának megfizetését sságkezelési tanácsad csadáson son való részvételt

10 Az sságkezelési szolgáltat ltatás s körébe k bevonható sságtípusok közüzemi zemi díjtartozd jtartozás s (végsz gszámla is): gáz-, áram-, távhı-,, víz-v és s csatornahasználati, szemétsz tszállítási, közöskk sköltség-hátralék, Lakbérh rhátralék hitelintézettel kötött k tt lakásc scélú kölcsönszerzıdésbıl l fennáll lló hátralék, illetve abból átváltott szabad felhasználs lsú kölcsönszerzıdésbıl l fennáll lló hátralék

11 Szolgáltat ltatók és s sságkezelés Együttm ttmőködés s nem szabályozott, a kapcsolattarás nehézkes. Általánosságban: Nem tudják k mit csinálunk szakmánk nem elfogadott nem a megfelelı emberrel kerülünk tárgyalt rgyalási pozíci cióba Megoldás s lehet: felülr lrıl l jövıj akarat kommunikáci ció szabályoz lyozása törvények, szabályoz lyozó dokumentumok harmonizálása

12 EON Adóss sságkezelés s esetén: Moratórium rium rövid r az elıkész szítési si folyamathoz Rugalmatlan, személytelen ügyintézés Kártyás s fogyasztás s mérık m k elınye: Tudatosabb fogyasztás Elıre látás, l tervezés s képessk pességének növeln velése

13 Elıkész szítés s szakasza Adatfelvétel tel Tájékoztatatás s az sságkezelés s formáir iról, feltételeir teleirıl Probléma felmérése a háztarth ztartás összes hátraléka, bevételei,kiad telei,kiadásai, motiválts ltsága, szánd ndékok tisztázása, sa, Lehetıségek felmérése se,, tisztázása sa Intézményi szolgáltat ltatások, önkormányzati nyzati ill. egyéb b támogatt mogatások ismertetése( se( Lakásfenntart sfenntartási si támogatás, lakbért rtámogatás) Aktivizálni kell az egyént saját t helyzetének javítása érdekében Adós s hozzájárul rulásával megvizsgálja a háztarth ztartás gazdálkod lkodását, fizetési kapacitását t ez alapján hátralék k megáll llítása = havi aktuális számla befizetés

14 Együttm ttmőködési megállapod llapodás Javaslat az sságkezelési szolgáltat ltatásba törtt rténı bevonásra Az z sságkezelési tanácsad csadó és s a kliens közötti k szerzıdésmegk smegkötésese = együttm ttmőködési megállapod llapodás Meghatalmazás moratórium rium kérések A kérelem beadásához szüks kséges igazolások beszerzése se ismételt havi számla fizetés kérelem

15 Hátralékkezelési terv Cél:megfogalmazódjanak az adós s háztarth ztartás s elképzel pzelései a hátralék k törlesztt rlesztésére re vonatkozóan an Tartalmazza : az sságkezelésre vonatkozó közösen kialakított elképzel pzeléseket, lépéseket, l a legfontosabb adatokat, hátralék k keletkezésének okait, bevonandó szervezeteket, intézm zményeket, ügyfél l elképzel pzeléseit az sság g rendezésére

16 Adóss sságcsökkentési támogatt mogatás s iránti kérelmi igény benyújt jtása Beadása: tanácsad csadónál Tartalma: személyi adatok, lakcím, TAJ szám lakásban tartózkod zkodás s jogcíme a kérelmezk relmezıvel közös k s háztarth ztartásban élık k száma ma, jövedelmi viszonyaik az sság g jogcíme, összege (amelynek kezelését t kéri), k összetétele, tele, keletkezése hogy vállalja v meghatározott önrész megfizetését és s az sságkezelési tanácsad csadáson son való részvételt Csatolni kell: - jövedelemigazolásokat - a hitelezı igazolását t az sság g jogcímérıl, összegérıl (idıtartam tartamáról) vagy az esetleges kikapcsolás s tényt nyérıl - sságkezelési tanácsad csadó javaslatát t az sságkezelési szolgáltat ltatásba törtt rténı bevonásr sról

17 A tanácsad csadó javaslata: Az együttm ttmőködési megállapod llapodásban foglaltak értékelését A kezelendı sság g típust pusát, összegét Az z sságcsökkentési támogatt mogatás s mértm rtékét Az önrész megfizetésének módjm dját, idıtartam tartamát Az z adós s számára a hitelezı által biztosított tott egyéni kedvezmények körét, k mértm rtékét (!!!) A lakásfenntart sfenntartási si támogatt mogatás s felhasználásának nak módját Az z adós s számára elıírni javasolt együttm ttmőködés tartalmát és s megszegésének következmk vetkezményeit

18 Háztartásgazdálkodási technikák Hitelekre ( fajták, felvétele, buktatói, állami támogatások stb.) Vásárlásra (fogyasztók k befolyásol solása, sa, reklámok hatása stb.) Energiatakarékoss kosságra (fogyasztás s kontrolálása, bojler) Családi költsk ltségvetés s szabályai ( hogyan készk szítsenek, takarékoss kosság) stb

19 Hátralék k törlesztt rlesztési si folyamat támogatással támogatás s nélkn lkül Motiváci ció fenntartható motiválatlan Van eszköz nincs eszköz Tudatosságra nevelhetı feladja Fizetési morál l javítása uzsora felvétel esélye nın szolgáltat ltatókkal való együttm ttmőködés, ügyintézés s lépés, l a szolgáltat ltatók és s az adós s közötti k közvetk zvetítést, az sságtörlesztés s követését, t, folyamatának nyomon a háztarth ztartási napló korrekciókat, kat, stb. értékelését, a szüks kséges

20 Utógondozás utógondoz gondozás s = a tv. Már M r nem teszi kötelezk telezıvé Cél: az újbóli eladósod sodás s megelızése Valamint az sságcsapdából l kikerülık számára közössk sségi programok szervezése se

21 Szankciók Az sságcsökkentési támogatt mogatás s vissza nem térítendt tendı támogatás Abban az esetben kell megszőntetni, és s vissza fizetni ha: az sságkezelési tanácsad csadást st nem veszi igénybe az sságtörlesztés s 3 havi részletr szletét t nem teljesíti ti folyó havi kiadásaival kapcsolatos fizetési kötelezettségének 3 hónapig h nem tesz eleget a folyó havi kiadásainak egymást követk vetı 3 hónapban h nem tesz eleget Szankciók visszafizetési si kötelezettsk telezettség 24 hónapra h kizárta magát t az sságkezelési szolgáltat ltatásból akinek sságát t eredményesen kezelték k ugyanazon sságtípusra vonatkozóan an 6 hónapig h nem kérhet k újabb támogatást

22 Lehetıségek Önkormányzati nyzati sságcsökkentési támogatt mogatás kombinálása a jól j l bevált gyakorlatokkal: Legszegényebbeknek is lehetıség Rájátszó ügyfelek kivédése Szolgáltat ltatók és s a szakemberek közti k szervezett tervszerő és állandó kommunikáci ció Szakemberek folyamatos képzk pzése és együttm ttmőködése (a célt c együtt könnyebb k elérni)

23 Köszönöm m megtisztelı figyelmüket! Nagyné Messinger Tímea T sságkezelési tanácsad csadó gmail.com

szakképz 2009. július 27-tıl

szakképz 2009. július 27-tıl Saját t dolgozó képzési költségeinek elszámol molása a szakképz pzési hozzájárul rulás s terhére re 2009. július 27-tıl Szakképz pzési hozzájárul rulás s felhasználása sa gyakorlati képzk pzést nem folytató

Részletesebben

MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ 4. szám 2009. december

MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ 4. szám 2009. december MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ 4. szám 2009. december Tartalom Módszertani ajánlás családsegítő szolgálatok számára adósságkezelési tanácsadás működtetéséhez Földessy Judit igazgató, Vajdáné

Részletesebben

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26.

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. A ltségvetési törvt rvény, az Áht. és s az Ávr. változásai dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. Az előad adás s vázlatav BEVEZETŐ Magyarország g Alaptörv rvénye az államháztartásról l szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestület 11/2005./XII.03./sz.rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról

Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestület 11/2005./XII.03./sz.rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestület 11/2005./XII.03./sz.rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 3 1. A rendelet hatálya...3 2. Hatásköri és eljárási rendelkezések...3 3. A jogosulatlanul igénybevett ellátás

I. Fejezet Általános rendelkezések 3 1. A rendelet hatálya...3 2. Hatásköri és eljárási rendelkezések...3 3. A jogosulatlanul igénybevett ellátás SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Tartalom I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2005. (V. 12.) 1 RENDELETE AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2005. (V. 12.) 1 RENDELETE AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2005. (V. 12.) 1 RENDELETE AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL A 49/2005. (X. 28.) 2, A 2/2009. (II. 9.) 3, A 10/2010. (III. 4.) 4, A 17/2012. (III.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II.17.) önkormányzat rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól (egységes szerkezetben: 2011. június

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 10-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 10-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 10-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014.(VII.14.)

Részletesebben

llalkozási alapismeretek

llalkozási alapismeretek Vállalkozási sportvállalkoz llalkozási alapismeretek Dr Gısi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus SE-TSK Sportmenedzsment Tanszék Vállalkozás s alapítása Egyéni és s Társas T vállalkozv llalkozások Egyéni vállalkozv

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II.28.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II.28.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II.28.) rendelete a felnıtt korúak szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának

Részletesebben

A projektek pénzp menedzselése

A projektek pénzp menedzselése 1 A projektek pénzp nzügyi menedzselése A folyamat tevékenys kenységei 1. A támogatt mogatás s felhasználásához hoz kapcsolódó szabályok megismerése se 2. Pénzügyi elemzés és s tervezés 3. Finanszíroz

Részletesebben

Általános rendelkezések, a rendelet célja

Általános rendelkezések, a rendelet célja Dorog Város Önkormányzatának 3/2008. (II.29.) rendelete a szociális igazgatásról, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 20/2008.(IX.26.) sz., a 27/2008.(XII.19.)

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. rendelkezései, a Gyermekek védelméről

Részletesebben

Készítette: Szücs Imre

Készítette: Szücs Imre 2012. Évközi adóváltoz ltozások Törvényi hivatkozások 2012. évi XXIX. törvt rvény a helyi adókr król 2012. XXXIII. törvt rvény, 76/2012. (IV.14.) Kormányrendelet TAO törvt rvény módosm dosításasa 2012.

Részletesebben

Zubogy Községi Önkormányzat Képviselıtestületének. 7/2009./V.21./ számú rendelete

Zubogy Községi Önkormányzat Képviselıtestületének. 7/2009./V.21./ számú rendelete Zubogy Községi Önkormányzat Képviselıtestületének 7/2009./V.21./ számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról Zubogy községi Önkormányzat

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. január 29-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. január 29-i ülésére Tárgy: Tájékoztatás az átmeneti segélyezéssel kapcsolatos ombudsmani jelentésrıl. A Képviselı-testület 5/1995. (III. 3.) sz. rendeletének módosítása Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı

Részletesebben

I. Fejezet Eljárási szabályok

I. Fejezet Eljárási szabályok Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2011. (I.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Remeteszılıs

Részletesebben

Általános tájékoztatás. Rendszeres Ellátási Csoport

Általános tájékoztatás. Rendszeres Ellátási Csoport Általános tájékoztatás Rendszeres Ellátási Csoport cím: 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. telefon: 215-1077 / 307, 312, 313, 354; fax: 217-7105 e-mail: humanszolg@ferencvaros.hu - Ferencvárosi jövedelempótló

Részletesebben

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról 1995. évi CXVII. TörvT rvény a személyi jövedelemadj vedelemadóról Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 A SZJA TV. FELÉPÍTÉSE - 1 I. Fejezet - Alapelvek II. Fejezet - A tv. hatálya III. Fejezet - Fogalmak és értelmező

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2003. (IX. 19.) önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2003. (IX. 19.) önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2003. (IX. 19.) önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

(EVA) 2002. évi XLIII. tv.

(EVA) 2002. évi XLIII. tv. Egyszerűsített vállalkozv llalkozói i adó (EVA) 2002. évi XLIII. tv. Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 Jellemzői 2003. évtől új j adónem; Keverék k törvt rvény több törvt rvényt vált v ki (Szja( átalányadót,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2012. (XII.14.) önkormányzat rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól Ivánc község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl (egységes szerkezetben a 4/2010. (II.24.) és a 6/2011. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VIII. 03.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VIII. 03.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VIII. 03.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 39/2014.(XII.03.) 9, 25/2014. (VIII.08.)

Részletesebben