dr. Vig Gyula Január r 26.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "dr. Vig Gyula 2012. Január r 26."

Átírás

1 A ltségvetési törvt rvény, az Áht. és s az Ávr. változásai dr. Vig Gyula Január r 26.

2 Az előad adás s vázlatav BEVEZETŐ Magyarország g Alaptörv rvénye az államháztartásról l szóló évi CXCV. törvt rvény (Áht.) az államháztartásról l szóló törvény végrehajtv grehajtásáról l szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.. rendelet (Ávr( vr.) Magyarország g évi központi k ltségvetéséről l szóló évi CLXXXVIII. törvt rvény (Költs.tv( lts.tv.).) Magyarország g gazdasági gi stabilitásáról l szóló évi CXCIV. törvt rvény (Stabilitási tv.)

3 Magyarország g Alaptörv rvénye A közpk zpénzekről l szóló fejezet ( (36. cikk 44. cikk) a központi k ltségvetésről és s a központi k ltségvetés végrehajtásáról l szóló törvények legfontosabb szabályai 36. Cikk (1) Az Országgy ggyűlés s minden évre vonatkozóan an törvt rvényt alkot a központi k költségvetésről és s a központi k ltségvetés s végrehajtv grehajtásáról. A központi k ltségvetésről és a központi k ltségvetés s végrehajtv grehajtásáról l szóló törvényjavaslatokat a Kormány törvt rvényben előírt határid ridőben az Országgy ggyűlés s elé terjeszti. Adóss sságszabály Nemzeti vagyon legfontosabb szabályai A Magyar Nemzeti Bankra, az Állami Számvev mvevőszékre és s a Költségvetési Tanácsra vonatkozó legfontosabb szabályok

4 Magyarország g Alaptörv rvénye a közpk zpénzek eredményes kezelésének és s az átláthatóság biztosításának kötelezettsk telezettsége; Nyilvánoss nosság g elve 37. Cikk (1) A Kormány a központi k ltségvetést törvt rvényesen és s célszerc lszerűen, en, a közpk zpénzek eredményes kezelésével és s az átláthatóság g biztosításával köteles k végrehajtani. v grehajtani. 39. Cikk (1) A központi k ltségvetésből l csak olyan szervezet részr szére nyújthat jtható támogatás, vagy teljesíthet thető szerződés s alapján n kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint a támogatt mogatás s felhasználására irányul nyuló tevékenys kenysége átlátható. (2) A közpk zpénzekkel gazdálkod lkodó minden szervezet köteles k a nyilvánoss nosság g előtt elszámolni a közpk zpénzekre vonatkozó gazdálkod lkodásával. A közpk zpénzeket és s a nemzeti vagyont az átláthatóság és s a közélet k tisztaságának elve szerint kell kezelni. A közpk zpénzekre és s a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok közérdekk rdekű adatok.

5 az államháztartásról l szóló évi CXCV. törvt rvény az államháztartásról l szóló évi XXXVIII. törvt rvény (1992. VII ) Alaptörv rvény, sarkalatos törvt rvények egyszerűbb, átláthatóbb, keretjellegű szabályoz lyozás egységes ges szemlélet, let, nem az alrendszerekre, hanem a folyamatokra tekintettel lévől törvényi szerkezet az államháztartásról l szóló törvény végrehajtv grehajtásáról l szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.. rendelet (Ávr( vr.) szerkezete igazodik az Áht-hozhoz

6 Áht.. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvt rvény céljac 1. (1) E törvt rvény célja, c hogy a közfeladatok k maradéktalan ellátása érdekében biztosítsa tsa az államháztartás átlátható működési feltételeit. teleit. (2) A közfeladatok k ellátása elsősorban sorban ltségvetési szervek alapításával és s működtetm dtetésével történik. (3) Az államháztartáson kívüli k szervezetek a közfeladatok k ellátásában jogszabályban meghatározott feltételekkel telekkel közremk zreműködhetnek. A közfeladat k ellátásának finanszíroz rozása az ellátott feladattal arányos pénzp nzügyi fedezet részben r vagy egészben törtt rténő biztosításával valósul meg. Értelmező rendelkezések

7 Áht.. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3. Az államháztartás s alrendszerei 3. (1) Az államháztartás s központi k és önkormányzati nyzati alrendszerből áll. (2) Az államháztartás s központi k alrendszerébe tartozik a) az állam, b) a központi k ltségvetési szerv, c) a törvt rvény által az államháztartás s központi k alrendszerébe sorolt köztestk ztestület, és d) a c) pont szerinti köztestk ztestület által irány nyított köztestk ztestületi ltségvetési szerv. (3) Az államháztartás önkormányzati nyzati alrendszerébe tartozik a) a helyi önkormányzat, nyzat, b) a helyi nemzetiségi önkormányzat nyzat és s az országos nemzetiségi önkormányzat nyzat (a továbbiakban együtt: nemzetiségi önkormányzat), nyzat), c) a jogi személyis lyiségű társulás, s, a többct bbcélú kistérs rségi társult rsulás, s, d) a térst rségi fejlesztési si tanács, és e) az a)-d) ) pontban foglaltak által irány nyított helyi önkormányzati, nyzati, helyi nemzetiségi önkormányzati, nyzati, országos nemzetiségi önkormányzati nyzati ltségvetési szerv.

8 Áht.. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4. A ltségvetési bevételek, ltségvetési kiadások, ltségvetés 4. (1) A költs ltségvetési év megegyezik a naptári évvel. (2) A költs ltségvetés a költs ltségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő költségvetési bevételek és költs ltségvetési kiadások előir irányzott összegét tartalmazza (a továbbiakban: bevételi előir irányzatok és kiadási előir irányzatok). A bevételi előir irányzatok azok teljesítésének kötelezetts telezettségét, t, a kiadási előir irányzatok azok felhasználásának nak jogosultságát t jelentik. 5. (1) Költs ltségvetési bevételek különösen a) a közhatalmi - adók, illetékek, járul rulékok, hozzájárul rulások, bírs rságok, díjak, és más fizetési kötelezetts telezettségek - bevételek, b) a közfeladatok ellátása során nyújtott közszolg zszolgáltatások ellenért rtékei, c) az európai uniós forrásokb sokból és az államháztartáson kívülr lről érkező támogatásokból származ rmazó bevételek, d) e törv rvény eltérő rendelkezése hiány nyában a nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek, és e) a kapott kamatok. (2) Költs ltségvetési kiadások különösen a) a költs ltségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai, b) az államháztartáson kívül ellátott közfeladatok finanszíroz rozásával kapcsolatos kiadások, c) az európai uniós tagságb gból és más nemzetközi zi kötelezetts telezettségekből származ rmazó fizetési kötelezetts telezettségek, d) a társadalombiztos rsadalombiztosítás s pénz nzügyi alapjaiból l finanszírozott ellátások, e) a nemzeti vagyonnal kapcsolatos kiadások, és f) az államháztartás alrendszereinek adóss sságával kapcsolatos kiadások. (3) A költs ltségvetésben meg kell állapítani a költs ltségvetési bevételek és költs ltségvetési kiadások különb nbözeteként a költs ltségvetési többletet vagy hiányt (a továbbiakban együtt: költs ltségvetési egyenleg). A központi költs ltségvetés hiány nyának nak finanszíroz rozásáról az államháztartásért felelős miniszter gondoskodik. Az államháztartás önkormányzati nyzati alrendszerében a költségvetési hiány finanszíroz rozásáról a költs ltségvetési rendelet, költs ltségvetési határozat rendelkezik.

9 Áht.. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kiemelt előir irányzatok: Áht.. 6. (3) A működési m ltségvetés s a kiadási előir irányzatokat személyi juttatások, munkaadókat kat terhelő járulékok és s szociális hozzájárul rulási adó,, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli p juttatásai, és s egyéb b működési m célúc kiadások, a felhalmozási ltségvetés s intézm zményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakást stámogatás, lakásépítés, s, és s egyéb b felhalmozási kiadások (a továbbiakban együtt: kiemelt előir irányzatok) szerinti bontásban tartalmazza. Ávr.. 2. Bevételi előir irányzatok: a) a kapott támogatt mogatás b) a működési m és s a felhalmozási célúc támogatásértékű bevétel, c) a közhatalmi k bevétel, d) az intézm zményi működési m bevétel, e) a felhalmozási bevétel, f) a működési m és s a felhalmozási célúc átvett pénzeszkp nzeszköz, z, g) az előző évi működési m és s felhalmozási célúc maradvány átvétele, tele, h) a kölcsk lcsön, i) az előző évi előir irányzat-maradvány, pénzmaradvp nzmaradvány, ny, valamint a vállalkozv llalkozási maradvány ny

10 Áht.. II. FEJEZET A KÖLTSK LTSÉGVETÉSI SZERVEK JOGÁLL LLÁSA 7. (1) A ltségvetési szerv jogszabályban vagy az alapító okiratban meghatározott közfeladat ellátására létrejl trejött tt jogi személy. 8. (1) KöltsK ltségvetési szerv alapítására jogosult a) központi k ltségvetési szerv esetén n az Országgy ggyűlés, a Kormány vagy a miniszter, b) helyi önkormányzati nyzati ltségvetési szerv esetén n a helyi önkormányzat, nyzat, a helyi önkormányzatok nyzatok jogi személyis lyiségű társulása, sa, a többct bbcélú kistérs rségi társult rsulás, s, a térst rségi fejlesztési si tanács, c) helyi nemzetiségi önkormányzati nyzati ltségvetési szerv esetén n a helyi nemzetiségi önkormányzat nyzat vagy a helyi nemzetiségi önkormányzatok nyzatok jogi személyis lyiségű társulása, sa, d) országos nemzetiségi önkormányzati nyzati ltségvetési szerv esetén n az országos nemzetiségi önkormányzat nyzat vagy az országos nemzetiségi önkormányzatok nyzatok jogi személyis lyiségű társulása, sa, és e) köztestk ztestületi ltségvetési szerv esetén n a köztestk ztestület (az a)-e) ) pont a továbbiakban együtt: alapító szerv). 11. (1) Az alapító szerv jogosult a ltségvetési szervet jogutóddal vagy jogutód d nélkn lkül megszüntetni. (2) A ltségvetési szerv általános jogutódl dlással törtt rténő megszüntet ntetése átalakítással történhet. Az átalakítás s lehet egyesítés s vagy különvk nválás. Az egyesítés s lehet beolvadás s vagy összeolvadás. s.

11 Áht Ávr Áht.. III. FEJEZET A TERVEZÉS 13. (1) Az államháztartásért felelős s miniszter javaslatára a Kormány március m 31-ig meghatározza a gazdaság- és s pénzp nzügypolitika főf irányait, így különösen k az adópolitika és s a ltségvetési politika céljait, c rögzíti az államadósság g csökkent kkentésével összhangban álló költségvetési egyenleg célt. c (2) Az államháztartásért felelős s miniszter - az (1) bekezdésben foglaltak szerint - kidolgozza a tervezés részletes ütemtervét és s tartalmi követelmk vetelményeit, így különösen k a kiadások felülvizsg lvizsgálatának irányait, a tervezés s során érvényesítendő számszer mszerű és s szabályoz lyozási követelmk vetelményeket, a tervezéshez használt dokumentumokat, az előírt adatszolgáltat ltatások teljesítésének módjm dját, valamint a központi k költségvetésről l szóló törvény fejezeteinek tervezett kiadási főösszegeit. f (3) A fejezetet irány nyító szerv az államháztartásért felelős s miniszter által meghatározott részletessr szletességgel - a fejezetre nézve n megállap llapított tervezett kiadási főösszeg f megtartásával - május 31-ig megtervezi az adott fejezetbe sorolt ltségvetési szerv, központi k kezelésű előir irányzat és s fejezeti kezelésű előir irányzat, valamint az elkülönített állami pénzalap p és s a társadalombiztost rsadalombiztosítás s pénzp nzügyi alapjai tervezett bevételeit és s kiadásait. (4) A fejezetet irány nyító szerv a megtervezett bevételeket és s kiadásokat július j 31-ig egyezteti az államháztartásért felelős s miniszterrel, egyidejűleg tájékoztatt koztatást ad a ltségvetési bevételeket és s a költségvetési kiadásokat befolyásol soló jogszabályok, közjogi k szervezetszabályoz lyozó eszközök, k, szerződések sek vagy más m s kötelezettsk telezettségek módosm dosításának lehetőségéről, l, módjm djáról. (5) A központi k ltségvetésről l szóló törvény elkész szítéséhez a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet, valamint a besorolás s szempontjából l statisztikai módszertani m vizsgálat alá vett állami, helyi önkormányzati, nyzati, nemzetiségi önkormányzati nyzati tulajdonban álló jogi személy adatszolgáltat ltatást teljesít t az államháztartásért felelős s miniszternek. (6) A (2)-(5) (5) bekezdés s alapján n az államháztartásért felelős s miniszter elkész szíti a központi k ltségvetésről szóló törvényjavaslat tervezetét, t, amelyet az abban foglaltak megalapozásához szüks kséges törvénymódosításokat sokat tartalmazó önálló törvényjavaslattal együtt a Kormány elé terjeszt.

12 Áht.. III. FEJEZET A TERVEZÉS Középtávú tervezés s (Áht( ht ) Az államháztartási törvt rvény lefekteti a középtk ptávú tervezés keretszabályainak: A Kormány egyedi határozatban állapítja meg a központi ltségvetés a központi k ltségvetésről l szóló törvényben megállap llapított fejezetek szerinti bontású bevételeinek és kiadásainak, valamint ltségvetési egyenlegének nek a ltségvetési évet követk vető három évre tervezett összegét, amelyet az államháztartási és s makrogazdasági gi folyamatok alakulása alapján szüks kség g szerint aktualizál. l. A fejezetet irány nyító szerv a fejezetre vonatkozó bevételi és s kiadási tervszámokat bevételi és s kiadási előir irányzataira lebontja. A tárgyt rgyéven túli fizetési kötelezettsk telezettségek korlátja így ezen, az irány nyító által jóváhagyott keretszámok lesznek.

13 Áht.. III. FEJEZET A KÖLTSK LTSÉGVETÉS S SZERKEZETE 14. (1) A központi k ltségvetésről l szóló törvény a ltségvetési bevételeket és s ltségvetési kiadásokat fejezetekbe tagolva (fejezetrend) állapítja meg. 15. (1) A fejezetek címekre, c alcímekre, jogcímcsoportokra, jogcímekre tagozódnak. A központi k költségvetésről l szóló törvényben szereplő címek címrendet c képeznek. k (2) A ltségvetési szervek a fejezeteken belül l címet c alkotnak. A területileg széttagoltan működő, m, de azonos alaptevékenys kenységet végzv gző költségvetési szervek közül k l több t is képezhet k egy címet. c (3) A fejezeti kezelésű előir irányzatok fejezetenként nt egy címet c alkotnak. A fejezeti általános tartalékot fejezeti kezelésű előir irányzatként nt kell megtervezni. 16. (1) A központi k ltségvetésről l szóló törvény az államháztartás s központi k alrendszerébe tartozó költségvetési szervek kiadási előir irányzatait előir irányzat-csoportok, kiemelt előir irányzatok szerinti bontásban, bevételi előir irányzataikat összesítve tartalmazza. (2) A központi k kezelésű előir irányzatok és s a fejezeti kezelésű előir irányzatok bevételi és s kiadási előir irányzatait a központi k ltségvetésről l szóló törvény előir irányzat-csoport, kiemelt előir irányzat bontás nélkül, l, összesítve tartalmazza.

14 Áht.. III. FEJEZET A ltségvetés s elfogadását t követk vető feladatok Fejezeti kezelésű előir irányzatok kezelésével, felhasználásával kapcsolatos szabályok (Áht (1) Ávr ) Kincstári ltségvetés (Áht (2) Ávr ) Elemi ltségvetés (Áht (3) Ávr NGM rendelet)

15 Áht.. IV. FEJEZET A KÖLTSK LTSÉGVETÉS S VÉGREHAJTV GREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI Átcsoportosítások sok szabályai. (Áht ht Ávr ) 33. (1) A központi költs ltségvetésről szóló törvény és e törv rvény eltérő rendelkezése hiány nyában a központi költs ltségvetésről szóló törvény által megállap llapított előir irányzatok közötti átcsoportosításra, sra, valamint a címrend módos dosítására, kiegész szítésére - a nem a Kormány irány nyítása alá tartozó fejezetek kivétel telével - a Kormány egyedi határozatban jogosult. A Kormány a címrend változ ltozásáról l a központi költs ltségvetés végrehajt grehajtásáról szóló törvényjavaslat (a továbbiakban: zársz rszámadási törv rvényjavaslat) indokolásában beszámol. (2) A fejezetet irány nyító szerv a Kormány rendeletében foglalt esetekben a költs ltségvetési évben a fejezeten belül új alcímet, jogcím-csoportot, csoportot, jogcímet hozhat létre. (3) A fejezetet irány nyító szerv a fejezeten belül l a költs ltségvetési szervek előir irányzatai terhére re átcsoportosítást st hajthat végre, ha a költs ltségvetési szerv előir irányzatain megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás s a közfeladatok változ ltozásával, költségvetési szervek alapításával, átalakításával, megszüntet ntetésével kapcsolatban szüks kséges. (4) A fejezetet irány nyító szerv - a 32. b)-g) ) pontja szerinti előir irányzatok kivétel telével - a fejezeti kezelésű előir irányzatok terhére re - a Kormány irány nyítása alá tartozó fejezet esetén az államháztartásért felelős miniszter előzetes engedély lyével - a fejezeten belül átcsoportosítást st hajthat végre, ha a fejezeti kezelésű előir irányzat előir irányzatain megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás s a közfeladatok változ ltozásával kapcsolatban szüks kséges. (5) A fejezetet irány nyító szerv a fejezeti kezelésű előir irányzatok terhére re más fejezethez tartozó címekhez, alcímekhez a fejezetet irány nyító szerv hatásk skörében átcsoportosítást st hajthat végre, ha az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv rész szére pály lyázati úton elnyert költs ltségvetési támogat mogatás biztosításával, vagy az európai uniós források felhasználásával kapcsolatban szüks kséges. (6) A nem a Kormány irány nyítása alá tartozó fejezetbe sorolt költs ltségvetési szervek és fejezeti kezelésű előir irányzatok előir irányzatai más fejezethez tartozó címekhez, alcímekhez a fejezetet irány nyító szerv hatásk skörében átcsoportosíthatók. (7) Az elkülönített állami pénzalapok előir irányzatainak fejezeten belüli li vagy más fejezethez tört rténő átcsoportosításáról a fejezetet irány nyító szerv dönt. (8) Az (5)-(7) (7) bekezdés szerinti fejezetek közötti átcsoportosításra sra az érintett fejezetet irány nyító szervek megállapod llapodása alapján kerülhet sor.

16 Áht.. IV. FEJEZET A KÖLTSK LTSÉGVETÉS S VÉGREHAJTV GREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI Kötelezettségvállalás A törvt rvényben meghatározott kivételekkel a ltségvetési év v kiadási előir irányzatai terhére re kötelezettségvállalásra az azokat terhelő korábbi kötelezettsk telezettségvállalásokkal és s más m fizetési kötelezettsk telezettségekkel csökkentett összegű eredeti vagy módosm dosított kiadási előir irányzatok (szabad előir irányzat) mértm rtékéig kerülhet sor. A kötelezettsk telezettségvállalásra vonatkozó szabályokat az Áht a és s az Ávr a tartalmazza. Pénzügyi ellenjegyzés Az Áht január r 1-től 1 l megszünteti az utalvány ellenjegyzésének nek kötelezettsk telezettségét és az eddigi kötelezettsk telezettségvállalás s ellenjegyzése fogalom helyett a pénzp nzügyi ellenjegyzés fogalmát t használja. Az Áht (1) és s (2) bekezdése rögzr gzíti a pénzp nzügyi ellenjegyzés s szabályait, mely a korábbi kötelezettsk telezettségvállalás s ellenjegyzésének nek tartalmával azonos. A pénzp nzügyi ellenjegyzésre jogosult személyek körét, k a pénzp nzügyi ellenjegyző feladatait, összeférhetetlenségének nek eseteit, képesk pesítési si követelmk vetelményeit az Ávr a a határozza meg.

17 Áht.. V. FEJEZET A GAZDÁLKOD LKODÁS S SAJÁTOS SZABÁLYAI Költségvetési szerv: - Támogatást nem nyújthat Áht (2) TörvT rvény eltérő rendelkezése hiány nyában az államháztartás s központi k alrendszerébe tartozó költségvetési szerv ltségvetéséből l támogatt mogatás, adomány, és s más m ellenért rték k nélkn lküli li kötelezettsk telezettség g nem vállalhatv llalható,, valamint kifizetés s nem teljesíthet thető. - Adóss sságot keletkeztető ügyletet nem köthetk Áht (4) A ltségvetési szerv saját t nevében a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adóss sságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, k tovább bbá a) törvt rvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg, b) pénzp nzügyi lízinget l vagy faktoringot magában foglaló szerződést st nem köthet, k és c) garanciát és s kezességet nem vállalhat. v llalhat.

18 Áht.. V. FEJEZET A GAZDÁLKOD LKODÁS S SAJÁTOS SZABÁLYAI Bírságbevételek: Áht (1) Az önálló szabályoz lyozó szerv kivétel telével az államháztartás s központi k alrendszerébe tartozó költségvetési szerv által kiszabott és s beszedett bírsb rság g a ltségvetési szervnél és s területi szerveinél l nem használhat lható fel. A beszedett bírsb rság g a 14. (4) bekezdés s d) pontja szerinti fejezet javára elszámoland molandó költségvetési bevételt képez. k (2) A beszedett bírsb rság g tekintetében keletkező visszafizetési si kötelezettsk telezettséget a bírsb rságot felhasználó költségvetési szerv vagy - az (1) bekezdés s szerinti esetben - a 14. (4) bekezdés s d) pontja szerinti fejezet kiadási előir irányzatainak terhére re kell teljesíteni. teni. (3) TörvT rvény eltérő rendelkezése hiány nyában a bíróság, b ügyészség által kiszabott eljárási bírsb rság és rendbírs rság g kivétel telével az államháztartás s központi k alrendszerébe tartozó költségvetési szerv által jogerősen kiszabott és s meg nem fizetett bírsb rság, valamint a meg nem fizetett bírsb rság g miatt jogerősen kiszabott és s meg nem fizetett késedelmi k pótlp tlék k köztartozk ztartozásnak minősül, és s adók k módjm djára kell behajtani.

19 Áht.. VI. FEJEZET A KÖLTSK LTSÉGVETÉSI TÁMOGATT MOGATÁSOK 50. (1) KöltsK ltségvetési támogatt mogatás s abban az esetben biztosíthat tható,, ha a támogatt mogatási igény benyújt jtójaja a) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelm vetelményeinek, b) a köztulajdonban álló gazdasági gi társas rsaságok takarékosabb kosabb működéséről szóló törvényben foglalt közz zzétételi teli kötelezettségének eleget tett, és c) jogi személy vagy jogi személyis lyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül. (2) Az (1) bekezdés c) pontja alkalmazásában átlátható szervezet a) a nemzetközi zi szervezet, a külf lföldi ldi állam, külf lföldi ldi helyhatóság, a külf lföldi ldi állami vagy helyhatósági szerv, a köztestület, a lelkiismereti és vallásszabads sszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogáll llásáról l szóló törvény szerint az Országgy ggyűlés által elismert magyarországi gi egyház, vallásfelekezet és vallási közöss sség, az államháztartás alrendszereibe tartozó jogi személy, valamint a gazdálkod lkodó szervezet, amelyben az állam vagy az önkormányzat nyzat külön-külön n vagy együtt 100%-os részesed szesedéssel ssel rendelkezik, tovább bbá b) az olyan államháztartáson kívüli jogi személy vagy az olyan jogi személyis lyiséggel nem rendelkező gazdálkod lkodó szervezet, amely megfelel a következ vetkező feltételeknek: teleknek: ba) - a nyilvánosan nosan működő részvénytársaság, civil szervezet kivétel telével - tulajdonosi szerkezete, a pénzmos nzmosás és a terrorizmus finanszíroz rozása megelőzéséről és megakadályoz lyozásáról l szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, bb) az Európai Unió tagállam llamában, az EGT-meg megállapodásban részes államban, az OECD tagállam llamában, vagy olyan államban rendelkezik adóillet illetőséggel, amellyel Magyarországnak gnak kettős adózás elkerüléséről l szóló egyezménye van, bc) nem minősül a társas rsasági adóról és az osztalékad kadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrz rzött külf lföldi ldi társaságnak, és bd) az államháztartáson kívüli jogi személyben vagy a jogi személyis lyiséggel nem rendelkező gazdálkod lkodó szervezetben közvetlenül l vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyis lyiséggel nem rendelkező gazdálkod lkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) pont szerinti feltételek telek fennállnak. llnak.

20 Áht.. VIII. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS S ELLENŐRZ RZÉSI RENDSZERE 61. (1) Az államháztartási kontrollok célja c az államháztartás s pénzeszkp nzeszközeivel zeivel és s a nemzeti vagyonnal törtt rténő szabályszer lyszerű,, gazdaságos, gos, hatékony és s eredményes gazdálkod lkodás biztosítása. sa. (2) Az államháztartás s külsk lső (törv rvényhozói) ellenőrz rzésével kapcsolatos feladatokat az Állami Számvev mvevőszék k látja l el. (3) Az államháztartás s kormányzati szintű ellenőrz rzése a kormányzati ellenőrz rzési szerv, az európai támogatásokat ellenőrz rző szerv és s a kincstár által valósul meg. (4) Az államháztartás s belső kontrollrendszere a ltségvetési szervek belső kontrollrendszere - beleértve a belső ellenőrz rzést - keretében valósul meg. Végrehajtási szabályok: a ltségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és s belső ellenőrz rzéséről l szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm.. rendelet

21 Áht.. IX. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS S ALRENDSZEREINEK FINANSZÍROZ ROZÁSI ÉS S SZÁMLAVEZET MLAVEZETÉSI RENDJE Finanszíroz rozási célúc pénzügyi műveletek, m aktív és s passzív pénzügyi műveletek, m továbbad bbadási célúc bevételek Kincstári rendszer Kincstári száml mlák Áht (2) A kincstár r szabályzatban állapítja meg a) a kincstári kör és a kincstári körön kívüli számlatulajdonosok számára vezetett fizetési száml mlák és az azokhoz kapcsolódóan an nyitható alszáml mlák típusait, b) az a) pont szerinti, valamint a helyi önkormányzatok, nyzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok nyzatok és a többc bbcélú kistérs rségi társul rsulások, sok, tovább bbá az általuk irány nyított költs ltségvetési szervek számára a Kormány rendeletében foglaltak szerint nyitható fizetési száml mlák, alszáml mlák megnyitásának, nak, törzsadataik módos dosításának, megszüntet ntetésének nek feltételeit, teleit, c) a kincstár szolgáltat ltatásai után felszámított jutalékokat, díjakat, egyéb költs ltségeket, ezek számításának módszer dszerét, d) a kincstár által vezetett devizaszáml mlák után fizetett kamat számításának módj dját, a kamat megváltoztat ltoztatásának lehetőségét, t, a fizetendő kamatból tört rténő esetleges levonásokat, e) a kincstár által vezetett fizetési száml mlák feletti rendelkezési jogosultság g gyakorlásának feltételeit, teleit, módj dját, a kincstárban alkalmazott fizetési módokat, a fizetési megbízások teljesítési si határidej ridejét, f) a kincstár által teljesített tett szolgáltat ltatásokhoz kapcsolódóan an igénybe vett közrem zreműködőkkel kkel szemben érvényesített általános szerződési si feltételeket, teleket, g) a kincstári kártyaforgalommal kapcsolatos részletes szabályokat és a kincstári kártya használat latával és alkalmazásával kapcsolatos tudnivalókat, h) a kincstár feladatainak ellátásáé áért felelős szervezeti egységeket, geket, azok elérhet rhetőségét, t, i) a kincstár által vezetett fizetési száml mlák forgalmáról, l, a számlatulajdonosok által benyújtott megbízások teljesítéséről l kész szített számlakivonat, tovább bbá - kincstári kör esetén - a számlakivonatban a számlatulajdonos költs ltségvetése végrehajt grehajtásáról adott egyéb kiegész szítő informáci ciók tartalmát, t, elkész szítésük, megküld ldésük módj dját, gyakoriságát, és j) a Kormány rendeletében meghatározott egyéb szabályokat, és s azt elektronikus úton a honlapján, n, tovább bbá az érintettek számára az ügyintézésre nyitva álló szervezeti egységein geinél l nyomtatott formában is közzé teszi.

22 Áht.. X. FEJEZET MARADVÁNYELSZ NYELSZÁMOLÁS, BESZÁMOL MOLÁS 86. (1) Az államháztartás s központi k alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és s a fejezeti kezelésű előir irányzat bevételi és s kiadási előir irányzatai a ltségvetési évet megelőző év v előir irányzat-maradványának nak összegével a Kormány rendeletében meghatározott esetben és s módon m megnövelhet velhetőek. ek. (2) A központi k kezelésű előir irányzatok szabad előir irányzatai a ltségvetési év v utolsó napján n törlt rlésre kerülnek, előir irányzat-maradvánnyal nem rendelkeznek. (3) A társadalombiztost rsadalombiztosítás s pénzp nzügyi alapjai előir irányzat-maradványának nak felhasználhat lhatóságáról l az Országgy ggyűlés s a zárszz rszámadásról l szóló törvényben dönt. d (4) Ha törvt rvény máskm sként nem rendelkezik, az elkülönített állami pénzalap p előir irányzat- maradványa a következk vetkező években felhasználhat lható. (5) Az államháztartás önkormányzati nyzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irány nyító szerv jogosult dönteni d a ltségvetési szerv pénzmaradvp nzmaradványának nak elvonandó és s felhasználhat lható összegéről. l.

23 Áht.. X. FEJEZET MARADVÁNYELSZ NYELSZÁMOLÁS, BESZÁMOL MOLÁS 90. (1) A Kormány a zárszz rszámadásról l szóló törvényjavaslatot a ltségvetési évet követk vető nyolcadik hónap h utolsó napjáig az Országgy ggyűlés s elé terjeszti. A Kormány a zárszz rszámadásról szóló törvényjavaslatot, a társadalombiztost rsadalombiztosítás s pénzp nzügyi alapjairól és s az elkülönített állami pénzalapokról l készk szített éves ltségvetési beszámol molókat a zárszz rszámadásról l szóló törvényjavaslat Országgy ggyűlés s elé történő beterjesztését t két k t hónappal h megelőzően en megküldi az Állami Számvev mvevőszéknek. A zárszz rszámadásról l szóló törvényjavaslatot az Országgy ggyűlés s az Állami Számvev mvevőszék k jelentésével együtt tárgyalja t meg. (2) A zárszz rszámadásról l szóló törvényben jóváj kell hagyni a ltségvetési hiány finanszíroz rozásának vagy a ltségvetési többlet t felhasználásának nak módjm dját. (3) Az Országgy ggyűlés s részr szére zárszz rszámadáskor tájékoztatt koztatásul a következk vetkező mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: a) a 22. (4) bekezdése szerinti mérlegeket m és s kimutatásokat, az államháztartás s ltségvetési mérlegében az államháztartás s központi k alrendszerén n belül l ltségvetési szervek és s fejezeti kezelésű előir irányzatok, állami vagyon, egyéb b központi k kezelésű előir irányzatok, elkülönített állami pénzalapok p és s társadalombiztost rsadalombiztosítás s pénzp nzügyi alapjai szerinti bontásban, b) az államháztartás s központi k alrendszerében a finanszíroz rozási célúc pénzügyi műveletekrm veletekről készített összegzést, st, c) a Stabilitási tv. 2. (2)-(4) (4) bekezdése szerinti bontásban az államadósságot, és s kapcsolatát a 479/2009/EK rendelet szerinti kormányzati szektor adóss sságával, d) az állami kezességek, állami garanciák és állami viszontgaranciák állományát, és e) az állam tulajdonában álló gazdálkod lkodó szervezetek működéséből m l származ rmazó kötelezettségeket, a részesedr szesedések sek alakulását. (5) A Kormány 21. (6) bekezdésében ben és s 33. (1) bekezdésében ben meghatározott egyedi határozata az adott ltségvetési évre vonatkozó központi ltségvetésről l szóló törvény hatályveszt lyvesztésének időpontj pontjával végrehajtottnak v tekintendő, és s az ezt követk vető nappal visszavontnak minősül.

24 Áht.. XI. FEJEZET KEZESSÉG-,, GARANCIAVÁLLAL LLALÁS, KÖVETELÉSEK Egyedi állami kezesség Jogszabályi kezesség Viszontgarancia Kiáll llítási garancia Követelések 97. (1) Az állam, az államháztartás s központi k alrendszerébe tartozó költségvetési szervek, a nemzetiségi önkormányzatok, nyzatok, valamint az általuk irány nyított ltségvetési szervek követelk veteléséről l lemondani csak törvt rvényben meghatározott esetekben és s módon m lehet.

25 XII. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS S INFORMÁCI CIÓS RENDSZERE 103. (1) Az államháztartás s informáci ciós s rendszerének nek működtetm dtetéséért és s fejlesztéséé éért az államháztartásért felelős s miniszter felelős. Az államháztartásért felelős s miniszter az államháztartás informáci ciós s rendszerével kapcsolatos feladatok ellátásáról l a kincstár útján n gondoskodik. (2) Az államháztartás s informáci ciós s rendszere az államháztartás s egész szére, a kormányzati szektorba sorolt egyéb b szervezetekre, és s az államháztartással kapcsolatba kerülő természetes személyek, jogi személyek és s jogi személyis lyiséggel nem rendelkező egyéb b szervezetek e kapcsolatára kiterjedő a) azonosító adatokat, b) ltségvetési, pénzp nzügyi, számviteli adatokat, és c) a ltségvetési adatokhoz és s informáci ciókhoz kapcsolódó naturális mutatósz számokat gyűjt jtő,, nyilvántart ntartó,, feldolgozó és s szolgáltat ltató informáci ciós s rendszer. (3) A tervezés, gazdálkod lkodás, zárszz rszámadás s során, és s az államháztartás s informáci ciós s rendszerében a költségvetési bevételeket és s ltségvetési kiadásokat azok felmerülési helye szerinti adminisztratív, az államháztartás szakfeladatrendje szerinti funkcionális, és s a 6. (2)-(5) (5) bekezdés s szerinti közgazdask zgazdasági gi osztályoz lyozási rendszerben kell nyilvántartani ntartani és s bemutatni.

Ellenőrz. dr. Vig Gyula Budapest, október 9. 9

Ellenőrz. dr. Vig Gyula Budapest, október 9. 9 Ellenőrz rzés és s kontroll az államháztartásban - Aktuális szabályoz lyozási kérdk rdések - dr. Vig Gyula Budapest, 2012. október 9. 9 Az előad adás s vázlatav BEVEZETŐ Magyarország g Alaptörv rvénye

Részletesebben

nyezıi Dr. Borbély László András Államadósság Kezelı Központ Zrt.

nyezıi Dr. Borbély László András Államadósság Kezelı Központ Zrt. Az államadósság g alakulásának a költségvetési hiány mértm rtékétıl független tényezt nyezıi Dr. Borbély László András Államadósság Kezelı Központ Zrt. 1. rész Megjegyzések az adósságplafonról 2 Az adósságplafon

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tárgy: Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben Készítette: Vadászi Tibor,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. /A -a az alábbiakról rendelkezik:

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. /A -a az alábbiakról rendelkezik: A R N Ó T KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3713. Arnót, Petőfi u. 120. Tel: + 36 46/ 500-740 fax: + 36 46/500-749 e-mail: arnot@arnot.hu Ikt. szám: /2014.. Előterjesztés a Pénzügyi Bizottság 2014.

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Módosítás I. Módosított I. Kiadások Eredeti előirányzat 215 adatok eft-ban Módosítás I.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tárgy: Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben Készítette: Pappné Czilli Orsolya,

Részletesebben

I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás évi tervezett mérlege

I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás évi tervezett mérlege I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 217. évi tervezett mérlege Bevételek Eredeti előirányzat 217 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 217

Részletesebben

Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. január 31-i ülésére

Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. január 31-i ülésére Iktatószám: 3/8-1/1/2014. Tárgy: Középtávú tervezés, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek és a saját bevételek alakulása a következő három évben Melléklet:

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 2/2014. (II.08.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése 19. melléklet Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése Ezer Ft-ban Megnevezés 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2020. év után Összesen Hitel törlesztés Kötvénybeváltás kiadásai.. felújítás..

Részletesebben

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007.

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007. DÉRI MIKSA PROGRAM Pályázat az Eureka programban való magyar részvr szvétel támogatt mogatására DERI_EUREKA_07 Pá felhívás Budapest, 2007. A Nemzeti Kutatási és s Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-

Részletesebben

eft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,

eft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről 2/2013. (II.12.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

grehajtása Projektek végrehajtv MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi az eszmének nek Goethe ellenőrz Output hatás Inputok A jogszerűség

grehajtása Projektek végrehajtv MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi az eszmének nek Goethe ellenőrz Output hatás Inputok A jogszerűség 1 Projektek végrehajtv grehajtása MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi diája az eszmének nek Goethe 2 Az ellenőrz rzés, monitoring és értékelés s kapcsolata Inputok Output Eredmény/ hatás Viszonyítás

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Rendelet szövege Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012 (XI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének harmadik negyedévi módosításáról Sárkeresztúr

Részletesebben

Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Legénd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Jogszabályi változások 2013

Jogszabályi változások 2013 Jogszabályi változások 2013 Államháztartási szakirány 1 Változások a 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtási kormányrendelet előírásai alapján 2 Kiadási, bevételi előirányzatok és teljesítések Bevételek

Részletesebben

Kivonat a Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2014. (II. 14.) számú határozat A i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a háromnegyed éves módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

és végrehajtási rendelete Kézdi NGM Tel: (1)-795

és végrehajtási rendelete Kézdi NGM Tel: (1)-795 Az államháztartási törvt rvény és végrehajtási rendelete Kézdi Árpád NGM Arpad.Kezdi@ngm.gov.hu Tel: (1)-795 795-1945 2012. január r 31. Az új Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

2/2012. számú Vezetői körlevél

2/2012. számú Vezetői körlevél 2/2012. számú Vezetői körlevél az államháztartásról szóló új 2011. évi CXCV. számú törvény, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. számú törvény és a kapcsolódó kormányrendeletek

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 50/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére Tárgy: Javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére 29/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 12-i ülése 8. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 12-i ülése 8. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 8. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek

Részletesebben

A költségvetés bevételei és kiadásai

A költségvetés bevételei és kiadásai Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (III. 11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Felcsút

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület)

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások 2014

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások 2014 Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 214. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 214 Módosítás I. Módosított I. Kiadások Eredeti elıirányzat 214 adatok eft-ban Módosítás I.

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

reformprogram végrehajtv 2007.

reformprogram végrehajtv 2007. A szak- és s felnőttk ttképzést érintő reformprogram végrehajtv grehajtásához hoz szüks kséges törvények módosm dosításáról 2007. A FIATAL MUNKAVÁLLALÓK (15-24 ÉVES) FOGLALKOZTATÁSI RÁTÁI AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

Önkormányzati Rendelet

Önkormányzati Rendelet Önkormányzati Rendelet Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: ALAP Módosító rendeletek száma: Rendelet címe: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés dátuma: Hatályba lépés dátuma:

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 11/2014.(VI.27.) Önkormányzati

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A helyreáll feladatrendszer

A helyreáll feladatrendszer A helyreáll llítási, újjáépítési feladatrendszer Közbiztonsági referensek feladatai a helyreáll llítás s időszak szakában 234/2011. (XI. 10.) Korm. r. IX. fej. 77..(3).(3) 6/2012. (III. 12.) BM OKF utasítás

Részletesebben

A projektek pénzp menedzselése

A projektek pénzp menedzselése 1 A projektek pénzp nzügyi menedzselése A folyamat tevékenys kenységei 1. A támogatt mogatás s felhasználásához hoz kapcsolódó szabályok megismerése se 2. Pénzügyi elemzés és s tervezés 3. Finanszíroz

Részletesebben

Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Rábacsanak Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai

1. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai 1. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai 213 214 MEGNEVEZÉS Összeg (eft) Összeg (eft) I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 23 711 23 74 I.1.a)

Részletesebben

Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (IV. 23.) önkormányzati rendelte az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012 (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Alsómocsolád

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetése 2.sz. melléklet

A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetése 2.sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetése 2.sz. melléklet Bevételi Jogcímek Bevételi előirányzat eft Kiadási jogcímek Kiadási előirányzat eft Létszám a; Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás

Részletesebben

EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására

EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására EL TERJESZTÉS A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására El terjeszt : Czibak László, Nemzetiségi Önkormányzat elnöke El készítésben részt vett: Mezei Norbert,

Részletesebben

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.18.) rendelet módosításáról Salomvár

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Teljesítés

Teljesítés I.mérleg ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS A SIÓ-VÖLGYI NAGYTÉRSÉG TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉKAI KEZELÉSÉNEK KORSZERŰ MEGOLDÁSÁRA Bevételek Eredeti előirányzat 215 Módosított III. Teljesítés 215.12.31. Kiadások adatok

Részletesebben

Stratégiai tervezési alapismeretek

Stratégiai tervezési alapismeretek InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

52 522 05 0010 52 01 Létesítményi energetikus Energetikus 52 522 05 0010 52 02 Megújuló energiaforrás Energetikus.

52 522 05 0010 52 01 Létesítményi energetikus Energetikus 52 522 05 0010 52 02 Megújuló energiaforrás Energetikus. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

LLALKOZÁS LLALKOZÓ? MILYEN TEVÉKENYS NEM vonatkozik a tv? KENYSÉG KI LEHET EVÁLLALKOZ. kenység: rendszeresen. mellett folytatva. grehajtói kenységre.

LLALKOZÁS LLALKOZÓ? MILYEN TEVÉKENYS NEM vonatkozik a tv? KENYSÉG KI LEHET EVÁLLALKOZ. kenység: rendszeresen. mellett folytatva. grehajtói kenységre. EGYÉNI VÁLLALKOZV LLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozv llalkozóról és s az egyéni cégrc gről 2009. évi CXV. törvt rvény 1 2 MILYEN TEVÉKENYS KENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv?

Részletesebben

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Előterjesztő:Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. február

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda FIATALOK A KÖZÉLETBENK CIVIL ARÉNA AZ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVR SZVÉTEL FEJÉR MEGYÉBEN C. MŰHELYKONFERENCIAM 2009.SZEPTEMBER 25. Foglalkoztatási és s Szociális Hivatal Mobilitás s Országos Ifjúsági Szolgálat

Részletesebben

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 215 Költségvetési bevételek

Részletesebben

Úri Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2012 (II.06.)) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Úri Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2012 (II.06.)) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Úri Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2012 (II.06.)) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Úri Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III.07) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III.07) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III.07) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Mátramindszent Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

Részletesebben

Min keresztül? ÁLLAMHÁZTARTÁS. Áht. ALAPELVEI GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KAPCSOLATA 2015.02.25. Államháztartáson keresztül

Min keresztül? ÁLLAMHÁZTARTÁS. Áht. ALAPELVEI GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KAPCSOLATA 2015.02.25. Államháztartáson keresztül Min keresztül? GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KAPCSOLATA Államháztartáson keresztül Adók Járulékok Ktgvetési támogatások pályázatok DR SZALAI ERZSÉBET 2015.II.1. 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2015.II.1.

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I.

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I. Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Az adózás rendjér szóló törvény változásai

Az adózás rendjér szóló törvény változásai Az adózás s rendjéről szóló törvény változásai 2011. A gyakorlatot segítő Képviseleti szabályok változások Képviselet a miniszter hatásk skörébe tartozó eljárásokban az Art. szerint. Képviselői i mentesülés

Részletesebben

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Előterjesztő:Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2013. február

Részletesebben

A szociális. 2009. november 19. dr. Kocsis TündeT 2009.11.19. 1

A szociális. 2009. november 19. dr. Kocsis TündeT 2009.11.19. 1 A szociális és s gyermekvédelmi jogszabályok aktuális változv ltozásai Jegyzői értekezlet 2009. november 19. dr. Kocsis TündeT 2009.11.19. 1 Bevezetés 174/2009. (VIII. 29.) Korm.. rendelet SZMM Módszertani

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Székesfeh. számú rendelete

Székesfeh. számú rendelete Székesfeh kesfehérvár r Megyei Jogú Város Önkormányzat nyzat KözgyK zgyűlése a pénzbeli p és s természetben nyújtott szociális és s gyermekvédelmi ellátásokr sokról l szóló 5/2003.. (IV( IV.22.) számú

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

3. számú napirendi pont. Az államháztartásról szóló T/5069. törvényjavaslat

3. számú napirendi pont. Az államháztartásról szóló T/5069. törvényjavaslat 3. számú napirendi pont Az államháztartásról szóló T/5069. törvényjavaslat Összefoglaló Az államháztartási törvényjavaslatról T/5069. számú Benyújtó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter A törvényjavaslat

Részletesebben

Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.17.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

II. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI 1. Címrend és létszám előirányzat 2.

II. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI 1. Címrend és létszám előirányzat 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2014. (II. 2) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

rész Második biánsebesty Fábi -testület A költs gvetési

rész Második biánsebesty Fábi -testület A költs gvetési Fábi biánsebesty nsebestyén Közs zség Önkorm nkormányzat nyzat Képvisel pviselő-test -testület letének 1/2013. ( II. 18.) rendelete az Önkorm nkormányzat nyzat 2013. évi költs gvetéséről Fábiánsebestyén

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Adatbiztonság és adatvédelem

Adatbiztonság és adatvédelem Adatbiztonság és s adatvédelem delem ADATBIZTONSÁG Az adatok jogosulatlan megszerzése, se, módosítása sa és s tönkrett nkretétele tele ellen tett olyan eljárások, szabályok, műszaki m és szervezési si

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege

1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege 1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege e Ft-ban BEVÉTEL E M T Költségvetési bevételi kiemelt előirányzatok 580

Részletesebben

Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l

Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l LA, :,-.dggyú'i,,s Hivatal a?rarttányrs if :1 \( o- N- Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l Az Országgyűlés a közpénzekkel való átlátható

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

A Felügyel tapasztalatainak összefoglalásasa

A Felügyel tapasztalatainak összefoglalásasa A Felügyel gyelőségellenőrzési tapasztalatainak összefoglalásasa Pados RóbertR Hulladékgazd kgazdálkodási osztályvezet lyvezető Szombathely, 2015. február r 12. Célkit lkitűzéseink A Felügyel gyelőség

Részletesebben

(EVA) 2002. évi XLIII. tv.

(EVA) 2002. évi XLIII. tv. Egyszerűsített vállalkozv llalkozói i adó (EVA) 2002. évi XLIII. tv. Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 Jellemzői 2003. évtől új j adónem; Keverék k törvt rvény több törvt rvényt vált v ki (Szja( átalányadót,

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás február 2-i ülésére

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás február 2-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 2. MELLÉKLET: 1 db Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 215. február 2-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 215. évi költségvetésének

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT (kitöltendő, ha NIIF Intézet költségvetési támogatásnak minősülő kifizetést teljesít) Alulírott,mint a(z) (cég/szervezet neve), (székhelye), (adószáma) nyilatkozattételre jogosult

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 8/2016. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Baranya

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

GÖDÖLLŐ. Szent István n Egyetem. Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ

GÖDÖLLŐ. Szent István n Egyetem. Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ Szent István Egyetem GÖDÖLLŐ Szent István n Egyetem GÖDÖLLŐ Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ SZIE - ÚMVP KÉPZK PZŐ INTÉZM ZMÉNY A Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ sikeresen pályázott

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II. 2) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

DR. STEINER ARNOLD. ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat. Magyar Medikai Gyárt. rigazgatója

DR. STEINER ARNOLD. ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat. Magyar Medikai Gyárt. rigazgatója Köszönti Önöket: DR. STEINER ARNOLD Magyar Medikai Gyárt rtók és s Szolgáltat ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat rigazgatója Az Új j Széchenyi Terv 7 kiemelt programot tartalmaz:

Részletesebben