Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Projektek szakmai végrehajtása Szűts LászlL szló VÁTI Kht. 1 Szakmai megvalósítás s alapvető dokumentuma Támogatási szerződés Szakmai és s pénzp nzügyi végrehajtv grehajtásra vonatkozó előírásokat tartalmaz Érdemes részletesen r elolvasni! (mint a pályp lyázati útmutatót és s kiírást a benyújt jtás s előtt) Egy projekt egy támogatt mogatási szerződés Főkedvezményezett köteles k tájékoztatni t partnereit a támogatási szerződésben sben foglaltakról és s betartatni velük k az abban foglaltakat! Szerződéses kötelezettsk telezettségek, szerződésszeg sszegés s esetei 2 1

2 Alapvetések a szakmai megvalósítással ssal kapcsolatban A Szerződő Hatóság a Támogatási Szerződésben lefektetett feltételek telek és s kitételek telek mellett nyújtja a szerződésben sben meghatározott támogatási összeget! A Főkedvezményezett elfogadja a támogatt mogatást, és saját t felelőss sségére vállalja v a Projekt végrehajtását Támogatásban részesr szesülő partner a Partnerségi Megállapod llapodás s alapján megvalósítand tandó részének végrehajtását Az egész projekt végrehajtv grehajtásáért tehát t a Főkedvezményezett felelős! 3 Alapvetések a szakmai megvalósítással ssal kapcsolatban A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése: A Projekt megvalósításának (a Megvalósítási si időszak) kezdő napja általában a szerződés s aláí áírását t követk vető nap,, vagy későbbi, k meghatározott dátum d (pl. egyetem) A Projekt befejezésének tervezett napja max.. 24 hónaph Zárójelentés + utolsó kifizetési kérelem k benyújt jtásának időpontja Utánk nkövetési időszak befejezésének napja Ameddig utánk nkövetési jelentéseket kell leadni Ellenőrz rzési és s monitoring időszak vége: v 2013.december 31. (jelenleg futó projektek esetében) Dokumentumok megőrz rzési határideje is! 4 2

3 Jelentést stételi teli kötelezettsk telezettség Projekt előrehalad rehaladási jelentés: Benyújtand jtandó: a szerződésk skötéstől l számított félévente (elektronikusan is) Formanyomtatvány, ny, szakmai és pénzügyi részből áll Főkedvezményezett készk szíti, tám-ban részesülő partnerek adatot szolgáltatnak ltatnak Első: : szerződésk skötéstől l számított 6 hónapot h fedi le Akkor is kell, ha nincs kifizetési kérelemk ilyenkor nincs pü-i rész! KSZ: formai, szakmai ellenőrz rzés, összeveti a költsk ltségvetési táblával Ha nem megfelelő: : hiányp nypótlás s (15 naptári nap) Ha ezután n is hibás, hiányos, nincs szerződésszeg sszegés! 5 Jelentést stételi teli kötelezettsk telezettség Zárójelentés: Projekt befejezés s napjáig kell elkész szíteni Formanyomtatvány, ny, szakmai és pénzügyi részből áll Hiányp nypótolható Sokszor tartalmaz olyan projekt elemeket is, amelyek projekten kívüli k saját t forrásb sból l valósultak meg! Jóváhagyott zárójelentés s nélkn lkül l nincs záróz tám.. kifizetés Benyújt jtása után és s a záróz kifizetés s előtt helyszíni ell. 6 3

4 Jelentést stételi teli kötelezettsk telezettség Utánk nkövetési jelentés: A projekt fenntartásáról a zárás z s után Főkedvezményezett nyújtja be Évente,, az utánk nkövetési időszak végéigv Elősz ször: projekt zárást z követk vető év v május m 31-ig Formanyomtatvány Bármely jelentést stételi teli kötelezettsk telezettség g elmulasztása sa esetén: támogatás s folyósítása sa felfüggeszthet ggeszthető! Jelentés s jóváhagyott: j ha a beadást stól l 30 napon belül l nincs írásbeli válasz v (ut( utánkövetési: : 60) Ez az időszak felfüggeszthet ggeszthető,, ha a KSZ helyszíni ellenőrz rzést tart szüks kségesnek!!! 7 Projekt ellenőrz rzés IH, KSZ, stb. jogosultak ellenőrizni a Megvalósítás s alatt álló Működtetett Ellenőrz rzések: projektet Nyilvántart ntartás alapján, vagy helyszíni ellenőrz rzés Eseti elrendelés s alapján n teljes könyvvizsgálat (projekté!) Adatszolgáltat ltatási kötelezettsk telezettség (programért rtékeléshez), ellenőrz rzés s segítése tám kifizetés felfüggeszthet ggeszthető! Európai Bizottság utólagos értékelést végez Főkedv + partner köteles k segíteni! 8 4

5 Projekt ellenőrz rzés Projekt ellenőrz rzése és monitoringja az operatív program záró-egyenlegéneknek az Európai Bizottság által törtt rténő kifizetését t követk vető három évig történhet. Az operatív v program záró-z egyenlegének nek kifizetésére várhatv rhatóan an 2010-ben kerül l sor, így az ellenőrz rzések várhatv rhatóan an december 31-ig folyhatnak le. Iratmegőrz rzés s december 31-ig Tételes, az ellenőrz rzés s céljc ljára elkülönített nyilvántart ntartás Az eredeti dokumentumok vagy azok hitelesített tett másolatai bemutatásának elmulasztása sa szerződésszeg sszegésnek snek minősül 9 Közbeszerzéseksek Ha a Főkedvezményezett és/vagy támogatt mogatásban részesülő partnerei a Kbt. hatálya alá esnek összeghatárnak megfelelő közbeszerzési si eljárással kell a száll llítót t / kivitelezőt t kiválasztani! Főkedvezményezett felelős s a tv. betartásáé áért Köteles meghívni a KSZ képviselk pviselőjét t az eredményhirdet nyhirdetésre A benyújtott ajánlatokat és s a megkötött tt szerződést st 30 nappal az adott közbeszerzk zbeszerzési si eljárás s alapján n megkötött tt szerződéssel ssel kapcsolatos első kifizetés s kérelmezk relmezését t megelőzően en be kell nyújtani a KSZ-hez hez! Közbeszerzési si DöntD ntőbizottság g eljárása esetén: Lezárul rulásáig a támogatt mogatás s kifizetése felfüggeszthet ggeszthető Ha jogsért rtést állapít t meg szerződésszeg sszegés A többi t később... k 10 5

6 Projekt outputok tulajdonjoga, használata A Projekt eredményei a FőkedvezmF kedvezményezettet, és/vagy a Támogatásban részesr szesülő partnert illeti a Partnerségi megállapod llapodásban foglaltak szerint Megvalósítási si időszak végén v n a tulajdonjog a Főkedvezményezettet és/vagy a TámogatT mogatásban részesr szesülő partnert illeti Partnerségi megállapod llapodásban foglaltak szerint Akkor is, ha azzal eredetileg nem rendelkezett A támogatt mogatásból l létrehozott l vagyon a Szerződő Hatóság támogatási döntd ntésről l szóló értesítésének keltétől (kötelezettség g vállalv llaló nyilatkozat) ) számított 5 éven belül nem idegeníthet thető el, adható bérbe, használatba illetve terhelhető meg! 11 Könyvvizsgálat Független könyvvizsgk nyvvizsgálót bíz z meg a Főkedvezményezett Közbeszerzési si értékhatárt elérő esetben közbeszerezni euro-t meghaladó összegű támogatásban részesülő Projektek esetében ben: utolsó támogatási részletr igényl nyléséhez csatolni kell a projekt külső könyvvizsgálati jelentését Phare esetében korábban: ,- EUR tám felett 1 millió euro értékhatárt meghaladó összegű, nem építési jellegű szerződések ek esetében Minden száml mlát könyvvizsgálónak nak kell hitelesíteni teni 12 6

7 Biztosítékok Általános szabályok: Ha szüks kséges biztosíték e nélkn lkül nem folyósíthat tható a támogatt mogatás s első részlete! A biztosítéknak fedeznie kell a támogatás s teljes összegét és annak járulékait (járul rulék: támogatt mogatás 20 %-a)% Biztosíték k benyújt jtása: Előlegfizet legfizetés s esetén: előlegfizet legfizetési kérelemmel k együtt Egyéb b eset: első kifizetési kérelemmel k együtt Biztosíték k lehet a partner, vagy harmadik személy vagyontárgya is! A FőkedvezmF kedvezményezett / partner bármikor b kezdeményezheti a felajánlott biztosíték k cseréjét! 13 Biztosítékok Azonnali beszedési si megbízás s (inkassz( inkasszó): Főkedvezményezett és s a TámogatT mogatásban részesr szesülő partner valamennyi bankszáml mlájára vonatkozóan an Valamennyi bankszámlasz mlaszámát t be kell jelentenie a KSZ-hez hez! Változás s esetén n szintén n jelenteni (új,( vagy megszűnő bankszámla) Nem teljesítés s esetén: a támogatt mogatás összegére járulékokkal együtt tt! Központi költsk ltségvetési szervek nem kötelesekk azonnali beszedési si megbízást nyújtani 14 7

8 Biztosítékok Vagyonbiztosítás: Megvalósult outputokra Átadás-átvételtől l az utánk nkövetési időszak végéigv Kedvezményezettje a Szerződő Hatóság a támogatt mogatással megvalósult vagyontárgyra nem kötelesek vagyonbiztosítást st kötnik tni: a központi költsk ltségvetési szervek az egyházak és s intézm zményeik a helyi önkormányzatok, stb. Elidegenítési és s terhelési tilalom az utánk nkövetési időszak végéig! v 15 Biztosítékok Kötelezően en választandv lasztandó biztosítékok kok: Legalább egy kell a következk vetkezők k közül k l (lehet( többft bbféle kombináci ciója is) Ha a FőkedvezmF kedvezményezett / partnere nem mentesül l a biztosíték k felajánl nlása alól jelzálog log ingatlanra jelzálogjog logjog ingóságra gra Bankgarancia biztosítási si szerződés s alapján n kiáll llított készfizető kezességv gvállalást tartalmazó kötelezvény (nem adhatja akárki!) garanciaszervezet által vállalt v kezesség garanciabiztosítási si szerződés s alapján n kiáll llított kötelezvény 16 8

9 Biztosítékok Nem kötelesek k biztosítékot nyújtani jtani: központi költsk ltségvetési szervek egyházak és s intézm zményeik (ha a közfeladatk zfeladat- ellátásával kapcsolatos, amire normatív költségvetési támogatt mogatást t kaphat) Non-profit alapítv tványok, közalapk zalapítványok, társadalmi szervezetek (125/2005: Kht-k) helyi önkormányzatok, nyzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, nyzatok, önkormányzatoknyzatok társulásai sai és ezek költsk ltségvetési szervei 17 Biztosítékok Jelzálogjog logjog ingatlanon /ingóságon gon: Bejegyezhető a fejleszteni kívánt k ingatlanra is Az ingatlan értékét t független f értékbecslő állapítja meg (nem könyvszerinti k érték!) Csak tehermentes, forgalomképes, korlátozottan forgalomképes vagyontárgyra Fontos változás: második, vagy további ranghellyel rendelkező jelzálog log-bejegyzés is lehet Ha elegendő fedezet marad a támogatt mogatás és járulékainak visszafizetésére a megelőző zálogjogok érvényesítése se után n is! Független értékbecslés s alapján A járulék a támogatt mogatási összeg 20 %-a% 18 9

10 Biztosítékok Bankgarancia: Hitelintézetekr zetekről és pü-i vállalkozásokról l szóló tv. hatálya alá tartozók k adhatják Formátuma meghatározott (bankkal el kell fogadtatni!) Ha a FőkedvezmF kedvezményezett / partner valamely EU tagállam kormányzati szerve / közintk zintézménye nem alkalmazható! Lényege: ha a Főkedvezményezett / partner nem fizeti vissza a visszakövetelt vetelt támogatt mogatást a garancia nyújt jtó kifizeti a garancia összegét t a Szerződő Hatóságnak Támogatás s csak akkor folyósíthat tható,, ha a pénzp nzügyi garanciát aláí áírva benyújtott jtották a KSZ-hez 19 Biztosítékok Biztosítási si szerződés s alapján kiáll llított kezesi kötelezvk telezvény biztosítókr król és s biztosítási si tevékenys kenységekről l szóló törvény hatálya alá tartozó intézm zmények adhatják Formátuma meghatározott Garanciaszervezet által vállalt v kezesség Garanciabiztosítási si szerződés s alapján n kiáll llított kötelezvk telezvény Utóbbiakr bbiakról l nem rendelkezik részletesen r a támogatt mogatási szerződés 20 10

11 Tájékoztatás és s nyilvánoss nosság Főkedvezményezett / partner a projekt teljes megvalósítása sa során n (utána is) köteles k a tájékoztatt koztatással és s nyilvánoss nossággal kapcsolatos eszközök és tevékenys kenységek biztosításáról l gondoskodni Szabályoz lyozás: 1159/2000. EK Rendelet Arculati Útmutató (letölthet lthető: (Szerződő Hatóság g nyilvánoss nosságra hozza: Főkedvezményezett / partner nevét Projekt tárgyt rgyát Támogatás összegét, arány nyát) 21 Tájékoztatás és s nyilvánoss nosság Infrastrukturális beruházások sok: Ha a projekt összköltsége meghaladja az 2 millió eurot kivitelezési tevékenys kenység g megkezdése előtt műszaki m adatokat tartalmazó táblát t kell elhelyezni a projekt helyszínén, n, jól j l láthatl tható helyen (Arculati Útmutató szerint) a nagyközöns nség g számára hozzáférhet rhető helyen (kongresszusi központok, k repülőterek, állomások, stb.) maradandó emlékeztet keztető táblát kell elhelyezni a beruházás s megvalósításának mérfm rföldköveihez kapcsolódó rendezvényekre nyekre a Támogató képviselőjét meg kell hívnih vni! 22 11

12 Tájékoztatás és s nyilvánoss nosság Képzési és s foglalkoztatási projektek: Résztvevőket tájékoztatni kell, hogy EU + magyar állam támogatja a nagyközöns nséget tájékoztatnit kell az Európai Unió és s a magyar állam szerepéről l a humán n erőforr forrás s fejlesztésben sben Szakképz pzésben Foglalkoztatásban Vállalkozások beruházásainak támogatt mogatása, helyi potenciál fejlesztése: se: Résztvevőket tájékoztatni t kell, hogy EU + magyar állam támogatja a beruházás s megvalósításának mérfm rföldköveihez kapcsolódó rendezvényekre nyekre a TámogatT mogató képviselőjét meg kell hívni! h 23 Tájékoztatás és s nyilvánoss nosság eszközei zei Hirdetőtábla bla: Infrastrukturális beruházások esetén n a leírt esetekben hirdetőtábla méretm retének összhangban kell lennie a beruházás nagyságával Kritériumok: riumok: tartalmaznia kell a közösségi és s a hazai emblémát (szabványoknak megfelelően!) en!) és s a következő szöveget veget: A A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg Betűméret: az EU támogatt mogatásának feltüntet ntetésére használt betűk legalább akkorák, k, mint amelyeket a magyar állam támogatt mogatásának feltüntet ntetésére használnak fel lehet tüntetni, hogy melyik közössk sségi alapból l + hazai előir irányzatból származik a támogatt mogatás az EU támogatt mogatás feltüntet ntetése legalább a hirdetőtábla 25%-án! A hirdetőtábl blát t legkésőbb hat hónappal h a tevékenys kenység g elvégz gzését követően en kell eltávol volítani helyére emlékeztet keztető tábla! 24 12

13 Tájékoztatás és s nyilvánoss nosság eszközei zei Emlékeztet keztető tábla: Nagyközöns nség g számára hozzáférhet rhető helyen (ld.: infrastrukturális beruházások) Arculati Útmutató szerint, emblémákkal, stb. Magánszektor épületeiben végzett v fizikai beruházások: csak egy évig kell! Hirdető- és s emlékeztet keztető tábla a jelzett összeghatár r alatt is kirakható,, DE: Arculati Útmutató!!! Plakátok tok: Szerepe: résztvevr sztvevők k tájékoztatt koztatása az EU és s az állam szerepvállal llalásáról humán n erőforr forrás s fejlesztési, si, a szakképz pzési és s a foglalkoztatási, a vállalkozás-fejlesztési si és s a vidékfejleszt kfejlesztési si projektek esetében Főkedvezményezett / partner épületein plakátokat kell elhelyezni (Arculati Útmutató) 25 Tájékoztatás és s nyilvánoss nosság eszközei zei Informáci ciós és s kommunikáci ciós s anyagok: támogatásokra vonatkozó kiadványoknak (pl. füzetek, f prospektusok, hírlevelek) címoldalukon az Arculati Útmutatóban találhat lható logocsoport megjelenítés meg kell nevezniük k az érintettek tájékoztatt koztatásáért felelős szervezetet + IH-ot Elektronikus anyagok (honlap, adatbázis) + audiovizuális anyagok: Fel kell tüntetni t az EU támogatt mogatást Link egyéb b Strukturális Alapokra vonatkozó honlapokra Tájékoztató rendezvények nyek: pl. konferenciák, k, szemináriumok, kiáll llítások és s vásárok v esetében Arculati Útmutatóban találhat lható logocsoport megjelenítése KSZ-t tájékoztatni a rendezvényekr nyekről! 26 13

14 A szerződés s módosm dosításasa Csak írásos formában, valamennyi szerződést st kötők fél l aláí áírásával Módosítási si kérelemk benyújt jtása: 30 naptári nappal a módosm dosítás szánd ndék k szerinti hatályba lépése l előtt Utolsó módosítási si kérelem: k 90 naptári nappal a projekt befejezésének napját t megelőzően en Szerződés s nem módosm dosítható,, kiegész szíthető oly módon, m hogy a pályázók k egyenlő elbírálásának elve sérüljs ljön! (pl. nem elsz. ktg. bevonása) Hatálya nem lehet visszamenőleges! Költségvetési fősoron f belül l 10 %: saját t hatásk skörben módosm dosíthat, de be kell jelenteni! ezen kívül: k módosm dosítási si kérelem! k A 10 % a változtatv ltoztatásokra költsk ltségvetési fősoronkf soronként nt külön-külön k és kérelmenként nt összesítve is vizsgáland landó! Adminisztratív v költsk ltségekre nem alkalmazható! Ha korlátoz tozás s vonatkozik a költsk ltségvetési fősorra: f csak annak figyelembevétel telével! KSZ elutasíthatja! thatja! 27 Bejelentés, felfüggeszt ggesztés Bejelentési kötelezettsk telezettség: Ha a projekt: Meghiúsul Tartós s akadályba ütközik Ütemezéshez képest k késedelmet k szenved Adatok változv ltozásáról l 5 munkanapon belül! l! Utánk nkövetési időszakban szakban: : FőkedvezmF kedvezményezettnek / partnereknek be kell nyújtaniuk éves beszámol molójukat Elmulasztása sa szerződésszeg sszegésneksnek is minősülhet! Támogatás s folyósításának felfüggeszt ggesztése: se: Ha nem tesz eleget a tám szerz-ben + jogszabályokban foglalt kötelezettségeinek Legfeljebb 180 naptári napig ha ezen belül l nem szünteti meg a jogszabálys lysértést szerződésszeg sszegés! s! Felfüggeszthet ggeszthető: Jogerős s hatósági engedély beszerzéséig Lejárt köztartozk ztartozás s megfizetéséig ig Szabálytalans lytalanság, csalás s gyanúja esetén n a vizsgálat lefolytatásáig 28 14

15 Szerződés s hatálya, megszűnése se Kezdete: minden fél f l aláí áírta Vége: várhatv rhatóan an Az operatív v program záróz egyenlegének nek az Európai Bizottság által történő kifizetését t követk vető három év v eltelt. (Az operatív v program záró-egyenlegének nek kifizetése: várhatv rhatóan an 2010-ben) KSZ elállhat llhat a szerződést stől l többek t közt: k Valótlan/hib tlan/hibás s adatszolgáltat ltatás, csalás Ha a Főkedv F / partner (vagy a projekt) már m r nem felel meg a szerz feltételeknek teleknek Felróhat ható késedelem, vagy nem teljesítés Támogatás s eltérő célokra kerül l felhasználásra sra Outputok tulajdonjoga megváltozik Nem a közbeszerzk zbeszerzési si tv-nek megfelelően en jár j r el Ellenőrz rzés s tűrési, t együttm ttműködési kötelezettsk telezettségének nem tesz eleget Jelentést stételi teli kötelezettsk telezettségének nem tesz eleget Jogutód d nélkn lküli li megszűnés, s, felszámol molás s esetén 29 Szerződésszeg sszegés Ha a felek bármelyike, b neki felróhat ható okból nem teljesíti ti a szerződésben sben vállalt v kötelezettsk telezettségét, t, akkor szerződésszeg sszegést st követ k el másik fél f l jogosult elállni llni a szerzősédt dtől A támogatt mogatások jogszabálys lysértő vagy nem rendeltetésszer sszerű felhasználása sa esetén n a felhasználót visszafizetési si kötelezettség terheli a visszafizetendő támogatás adók k módjm djára behajtandó köztartozásnak minősül Támogatás s + jegybanki alapkamat kétszeresek Főkedvezményezett / partner legfeljebb 5 évre kizárhat rható a Közösségi TámogatT mogatási Keretterv által biztosított tott pályp lyázati lehetőségekb gekből, ha legalább egy bekövetkezik az alábbiakb bbiakból: Ha a projekt csak 75 %-nál% l kisebb mértékben valósul meg Az elfogadott céltc ltól l eltérő feladatot valósít t meg Bármely bejelentési kötelezettsk telezettségének az adott határid ridőig ig nem tesz eleget 30 15

16 Köszönöm m a figyelmet! 31 16

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága. Támogatási Szerződés minta F_03

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága. Támogatási Szerződés minta F_03 Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága 3.2. Helyi foglakoztatási kezdeményezések támogatása intézkedés 1. KOMPONENS A foglalkoztatást

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

Készítette: Szücs Imre

Készítette: Szücs Imre 2012. Évközi adóváltoz ltozások Törvényi hivatkozások 2012. évi XXIX. törvt rvény a helyi adókr król 2012. XXXIII. törvt rvény, 76/2012. (IV.14.) Kormányrendelet TAO törvt rvény módosm dosításasa 2012.

Részletesebben

A projektek pénzp menedzselése

A projektek pénzp menedzselése 1 A projektek pénzp nzügyi menedzselése A folyamat tevékenys kenységei 1. A támogatt mogatás s felhasználásához hoz kapcsolódó szabályok megismerése se 2. Pénzügyi elemzés és s tervezés 3. Finanszíroz

Részletesebben

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26.

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. A ltségvetési törvt rvény, az Áht. és s az Ávr. változásai dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. Az előad adás s vázlatav BEVEZETŐ Magyarország g Alaptörv rvénye az államháztartásról l szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Egy mondat a. Kicsit bővebben b. . 2003. évi CXXIX. törvt a közbeszerzk. Igen bonyolult és s szerteágaz. gazó volta miatt, - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!!

Egy mondat a. Kicsit bővebben b. . 2003. évi CXXIX. törvt a közbeszerzk. Igen bonyolult és s szerteágaz. gazó volta miatt, - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!! 1 Egy mondat a közbeszerzésről Igen bonyolult és s szerteágaz gazó volta miatt, - 72 eljárási változat v lehetséges - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!! 2 Kicsit bővebben b. 2003. évi CXXIX. törvt rvény a közbeszerzk

Részletesebben

Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez

Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez A. Az Útmutató célja, hatálya: A.1. Az Útmutató célja:

Részletesebben

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról 1995. évi CXVII. TörvT rvény a személyi jövedelemadj vedelemadóról Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 A SZJA TV. FELÉPÍTÉSE - 1 I. Fejezet - Alapelvek II. Fejezet - A tv. hatálya III. Fejezet - Fogalmak és értelmező

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez)

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi

Részletesebben

«keltezés» TÁMOGATÓI OKIRAT

«keltezés» TÁMOGATÓI OKIRAT ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) Budapest, Váci út 45. 1134 Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» «hsz» Tárgy: Támogatási

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatás támogatása a Mellkasi Betegségek Szakkórházában

TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatás támogatása a Mellkasi Betegségek Szakkórházában TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatás támogatása a Mellkasi Betegségek Szakkórházában Projektazonosító: TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0070 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Hatályos: 2015. január 31-től, a 2015. január 1. után benyújtott egyedi támogatási kérelmek, illetve

Részletesebben

MOTTÓ. Page 1. nzügyek, avagy határozza meg a tudatot. Ha ide néznn. znél, vad aranyszíved. Óh, hullna az arany, hullna egyre. nzügyi menedzselés

MOTTÓ. Page 1. nzügyek, avagy határozza meg a tudatot. Ha ide néznn. znél, vad aranyszíved. Óh, hullna az arany, hullna egyre. nzügyi menedzselés Azok a fránya pénzp nzügyek, avagy A A lél határozza meg a tudatot 1Art Ha ide néznn znél, vad aranyszíved Összeszorulna. Könnyed K eredne S úszó,, sötét s t gályg lyánk szőnyeg nyegére Óh, hullna az arany,

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Társfinanszírozási támogatási szerződés

Társfinanszírozási támogatási szerződés Társfinanszírozási támogatási szerződés Program: _ w Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Projekt rövid címe/száma: DriW as/husrb /1203/121/132 Partner neve: Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

(EVA) 2002. évi XLIII. tv.

(EVA) 2002. évi XLIII. tv. Egyszerűsített vállalkozv llalkozói i adó (EVA) 2002. évi XLIII. tv. Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 Jellemzői 2003. évtől új j adónem; Keverék k törvt rvény több törvt rvényt vált v ki (Szja( átalányadót,

Részletesebben

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése" című

Részletesebben

IV. A támogatás igénylésére jogosultak

IV. A támogatás igénylésére jogosultak Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. január A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása az agrár-, élelmiszeriparban tárgyú pályázathoz Kódszám: AGR_PIAC_13 1 Tartalom A.

Részletesebben

Az adózás rendjér szóló törvény változásai

Az adózás rendjér szóló törvény változásai Az adózás s rendjéről szóló törvény változásai 2011. A gyakorlatot segítő Képviseleti szabályok változások Képviselet a miniszter hatásk skörébe tartozó eljárásokban az Art. szerint. Képviselői i mentesülés

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Együttműködéssel az alapszolgáltatások fejlesztéséért TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0026 1 / 33 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest,

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2005. május A 14/2004 (VIII.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben