Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Projektek szakmai végrehajtása Szűts LászlL szló VÁTI Kht. 1 Szakmai megvalósítás s alapvető dokumentuma Támogatási szerződés Szakmai és s pénzp nzügyi végrehajtv grehajtásra vonatkozó előírásokat tartalmaz Érdemes részletesen r elolvasni! (mint a pályp lyázati útmutatót és s kiírást a benyújt jtás s előtt) Egy projekt egy támogatt mogatási szerződés Főkedvezményezett köteles k tájékoztatni t partnereit a támogatási szerződésben sben foglaltakról és s betartatni velük k az abban foglaltakat! Szerződéses kötelezettsk telezettségek, szerződésszeg sszegés s esetei 2 1

2 Alapvetések a szakmai megvalósítással ssal kapcsolatban A Szerződő Hatóság a Támogatási Szerződésben lefektetett feltételek telek és s kitételek telek mellett nyújtja a szerződésben sben meghatározott támogatási összeget! A Főkedvezményezett elfogadja a támogatt mogatást, és saját t felelőss sségére vállalja v a Projekt végrehajtását Támogatásban részesr szesülő partner a Partnerségi Megállapod llapodás s alapján megvalósítand tandó részének végrehajtását Az egész projekt végrehajtv grehajtásáért tehát t a Főkedvezményezett felelős! 3 Alapvetések a szakmai megvalósítással ssal kapcsolatban A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése: A Projekt megvalósításának (a Megvalósítási si időszak) kezdő napja általában a szerződés s aláí áírását t követk vető nap,, vagy későbbi, k meghatározott dátum d (pl. egyetem) A Projekt befejezésének tervezett napja max.. 24 hónaph Zárójelentés + utolsó kifizetési kérelem k benyújt jtásának időpontja Utánk nkövetési időszak befejezésének napja Ameddig utánk nkövetési jelentéseket kell leadni Ellenőrz rzési és s monitoring időszak vége: v 2013.december 31. (jelenleg futó projektek esetében) Dokumentumok megőrz rzési határideje is! 4 2

3 Jelentést stételi teli kötelezettsk telezettség Projekt előrehalad rehaladási jelentés: Benyújtand jtandó: a szerződésk skötéstől l számított félévente (elektronikusan is) Formanyomtatvány, ny, szakmai és pénzügyi részből áll Főkedvezményezett készk szíti, tám-ban részesülő partnerek adatot szolgáltatnak ltatnak Első: : szerződésk skötéstől l számított 6 hónapot h fedi le Akkor is kell, ha nincs kifizetési kérelemk ilyenkor nincs pü-i rész! KSZ: formai, szakmai ellenőrz rzés, összeveti a költsk ltségvetési táblával Ha nem megfelelő: : hiányp nypótlás s (15 naptári nap) Ha ezután n is hibás, hiányos, nincs szerződésszeg sszegés! 5 Jelentést stételi teli kötelezettsk telezettség Zárójelentés: Projekt befejezés s napjáig kell elkész szíteni Formanyomtatvány, ny, szakmai és pénzügyi részből áll Hiányp nypótolható Sokszor tartalmaz olyan projekt elemeket is, amelyek projekten kívüli k saját t forrásb sból l valósultak meg! Jóváhagyott zárójelentés s nélkn lkül l nincs záróz tám.. kifizetés Benyújt jtása után és s a záróz kifizetés s előtt helyszíni ell. 6 3

4 Jelentést stételi teli kötelezettsk telezettség Utánk nkövetési jelentés: A projekt fenntartásáról a zárás z s után Főkedvezményezett nyújtja be Évente,, az utánk nkövetési időszak végéigv Elősz ször: projekt zárást z követk vető év v május m 31-ig Formanyomtatvány Bármely jelentést stételi teli kötelezettsk telezettség g elmulasztása sa esetén: támogatás s folyósítása sa felfüggeszthet ggeszthető! Jelentés s jóváhagyott: j ha a beadást stól l 30 napon belül l nincs írásbeli válasz v (ut( utánkövetési: : 60) Ez az időszak felfüggeszthet ggeszthető,, ha a KSZ helyszíni ellenőrz rzést tart szüks kségesnek!!! 7 Projekt ellenőrz rzés IH, KSZ, stb. jogosultak ellenőrizni a Megvalósítás s alatt álló Működtetett Ellenőrz rzések: projektet Nyilvántart ntartás alapján, vagy helyszíni ellenőrz rzés Eseti elrendelés s alapján n teljes könyvvizsgálat (projekté!) Adatszolgáltat ltatási kötelezettsk telezettség (programért rtékeléshez), ellenőrz rzés s segítése tám kifizetés felfüggeszthet ggeszthető! Európai Bizottság utólagos értékelést végez Főkedv + partner köteles k segíteni! 8 4

5 Projekt ellenőrz rzés Projekt ellenőrz rzése és monitoringja az operatív program záró-egyenlegéneknek az Európai Bizottság által törtt rténő kifizetését t követk vető három évig történhet. Az operatív v program záró-z egyenlegének nek kifizetésére várhatv rhatóan an 2010-ben kerül l sor, így az ellenőrz rzések várhatv rhatóan an december 31-ig folyhatnak le. Iratmegőrz rzés s december 31-ig Tételes, az ellenőrz rzés s céljc ljára elkülönített nyilvántart ntartás Az eredeti dokumentumok vagy azok hitelesített tett másolatai bemutatásának elmulasztása sa szerződésszeg sszegésnek snek minősül 9 Közbeszerzéseksek Ha a Főkedvezményezett és/vagy támogatt mogatásban részesülő partnerei a Kbt. hatálya alá esnek összeghatárnak megfelelő közbeszerzési si eljárással kell a száll llítót t / kivitelezőt t kiválasztani! Főkedvezményezett felelős s a tv. betartásáé áért Köteles meghívni a KSZ képviselk pviselőjét t az eredményhirdet nyhirdetésre A benyújtott ajánlatokat és s a megkötött tt szerződést st 30 nappal az adott közbeszerzk zbeszerzési si eljárás s alapján n megkötött tt szerződéssel ssel kapcsolatos első kifizetés s kérelmezk relmezését t megelőzően en be kell nyújtani a KSZ-hez hez! Közbeszerzési si DöntD ntőbizottság g eljárása esetén: Lezárul rulásáig a támogatt mogatás s kifizetése felfüggeszthet ggeszthető Ha jogsért rtést állapít t meg szerződésszeg sszegés A többi t később... k 10 5

6 Projekt outputok tulajdonjoga, használata A Projekt eredményei a FőkedvezmF kedvezményezettet, és/vagy a Támogatásban részesr szesülő partnert illeti a Partnerségi megállapod llapodásban foglaltak szerint Megvalósítási si időszak végén v n a tulajdonjog a Főkedvezményezettet és/vagy a TámogatT mogatásban részesr szesülő partnert illeti Partnerségi megállapod llapodásban foglaltak szerint Akkor is, ha azzal eredetileg nem rendelkezett A támogatt mogatásból l létrehozott l vagyon a Szerződő Hatóság támogatási döntd ntésről l szóló értesítésének keltétől (kötelezettség g vállalv llaló nyilatkozat) ) számított 5 éven belül nem idegeníthet thető el, adható bérbe, használatba illetve terhelhető meg! 11 Könyvvizsgálat Független könyvvizsgk nyvvizsgálót bíz z meg a Főkedvezményezett Közbeszerzési si értékhatárt elérő esetben közbeszerezni euro-t meghaladó összegű támogatásban részesülő Projektek esetében ben: utolsó támogatási részletr igényl nyléséhez csatolni kell a projekt külső könyvvizsgálati jelentését Phare esetében korábban: ,- EUR tám felett 1 millió euro értékhatárt meghaladó összegű, nem építési jellegű szerződések ek esetében Minden száml mlát könyvvizsgálónak nak kell hitelesíteni teni 12 6

7 Biztosítékok Általános szabályok: Ha szüks kséges biztosíték e nélkn lkül nem folyósíthat tható a támogatt mogatás s első részlete! A biztosítéknak fedeznie kell a támogatás s teljes összegét és annak járulékait (járul rulék: támogatt mogatás 20 %-a)% Biztosíték k benyújt jtása: Előlegfizet legfizetés s esetén: előlegfizet legfizetési kérelemmel k együtt Egyéb b eset: első kifizetési kérelemmel k együtt Biztosíték k lehet a partner, vagy harmadik személy vagyontárgya is! A FőkedvezmF kedvezményezett / partner bármikor b kezdeményezheti a felajánlott biztosíték k cseréjét! 13 Biztosítékok Azonnali beszedési si megbízás s (inkassz( inkasszó): Főkedvezményezett és s a TámogatT mogatásban részesr szesülő partner valamennyi bankszáml mlájára vonatkozóan an Valamennyi bankszámlasz mlaszámát t be kell jelentenie a KSZ-hez hez! Változás s esetén n szintén n jelenteni (új,( vagy megszűnő bankszámla) Nem teljesítés s esetén: a támogatt mogatás összegére járulékokkal együtt tt! Központi költsk ltségvetési szervek nem kötelesekk azonnali beszedési si megbízást nyújtani 14 7

8 Biztosítékok Vagyonbiztosítás: Megvalósult outputokra Átadás-átvételtől l az utánk nkövetési időszak végéigv Kedvezményezettje a Szerződő Hatóság a támogatt mogatással megvalósult vagyontárgyra nem kötelesek vagyonbiztosítást st kötnik tni: a központi költsk ltségvetési szervek az egyházak és s intézm zményeik a helyi önkormányzatok, stb. Elidegenítési és s terhelési tilalom az utánk nkövetési időszak végéig! v 15 Biztosítékok Kötelezően en választandv lasztandó biztosítékok kok: Legalább egy kell a következk vetkezők k közül k l (lehet( többft bbféle kombináci ciója is) Ha a FőkedvezmF kedvezményezett / partnere nem mentesül l a biztosíték k felajánl nlása alól jelzálog log ingatlanra jelzálogjog logjog ingóságra gra Bankgarancia biztosítási si szerződés s alapján n kiáll llított készfizető kezességv gvállalást tartalmazó kötelezvény (nem adhatja akárki!) garanciaszervezet által vállalt v kezesség garanciabiztosítási si szerződés s alapján n kiáll llított kötelezvény 16 8

9 Biztosítékok Nem kötelesek k biztosítékot nyújtani jtani: központi költsk ltségvetési szervek egyházak és s intézm zményeik (ha a közfeladatk zfeladat- ellátásával kapcsolatos, amire normatív költségvetési támogatt mogatást t kaphat) Non-profit alapítv tványok, közalapk zalapítványok, társadalmi szervezetek (125/2005: Kht-k) helyi önkormányzatok, nyzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, nyzatok, önkormányzatoknyzatok társulásai sai és ezek költsk ltségvetési szervei 17 Biztosítékok Jelzálogjog logjog ingatlanon /ingóságon gon: Bejegyezhető a fejleszteni kívánt k ingatlanra is Az ingatlan értékét t független f értékbecslő állapítja meg (nem könyvszerinti k érték!) Csak tehermentes, forgalomképes, korlátozottan forgalomképes vagyontárgyra Fontos változás: második, vagy további ranghellyel rendelkező jelzálog log-bejegyzés is lehet Ha elegendő fedezet marad a támogatt mogatás és járulékainak visszafizetésére a megelőző zálogjogok érvényesítése se után n is! Független értékbecslés s alapján A járulék a támogatt mogatási összeg 20 %-a% 18 9

10 Biztosítékok Bankgarancia: Hitelintézetekr zetekről és pü-i vállalkozásokról l szóló tv. hatálya alá tartozók k adhatják Formátuma meghatározott (bankkal el kell fogadtatni!) Ha a FőkedvezmF kedvezményezett / partner valamely EU tagállam kormányzati szerve / közintk zintézménye nem alkalmazható! Lényege: ha a Főkedvezményezett / partner nem fizeti vissza a visszakövetelt vetelt támogatt mogatást a garancia nyújt jtó kifizeti a garancia összegét t a Szerződő Hatóságnak Támogatás s csak akkor folyósíthat tható,, ha a pénzp nzügyi garanciát aláí áírva benyújtott jtották a KSZ-hez 19 Biztosítékok Biztosítási si szerződés s alapján kiáll llított kezesi kötelezvk telezvény biztosítókr król és s biztosítási si tevékenys kenységekről l szóló törvény hatálya alá tartozó intézm zmények adhatják Formátuma meghatározott Garanciaszervezet által vállalt v kezesség Garanciabiztosítási si szerződés s alapján n kiáll llított kötelezvk telezvény Utóbbiakr bbiakról l nem rendelkezik részletesen r a támogatt mogatási szerződés 20 10

11 Tájékoztatás és s nyilvánoss nosság Főkedvezményezett / partner a projekt teljes megvalósítása sa során n (utána is) köteles k a tájékoztatt koztatással és s nyilvánoss nossággal kapcsolatos eszközök és tevékenys kenységek biztosításáról l gondoskodni Szabályoz lyozás: 1159/2000. EK Rendelet Arculati Útmutató (letölthet lthető: (Szerződő Hatóság g nyilvánoss nosságra hozza: Főkedvezményezett / partner nevét Projekt tárgyt rgyát Támogatás összegét, arány nyát) 21 Tájékoztatás és s nyilvánoss nosság Infrastrukturális beruházások sok: Ha a projekt összköltsége meghaladja az 2 millió eurot kivitelezési tevékenys kenység g megkezdése előtt műszaki m adatokat tartalmazó táblát t kell elhelyezni a projekt helyszínén, n, jól j l láthatl tható helyen (Arculati Útmutató szerint) a nagyközöns nség g számára hozzáférhet rhető helyen (kongresszusi központok, k repülőterek, állomások, stb.) maradandó emlékeztet keztető táblát kell elhelyezni a beruházás s megvalósításának mérfm rföldköveihez kapcsolódó rendezvényekre nyekre a Támogató képviselőjét meg kell hívnih vni! 22 11

12 Tájékoztatás és s nyilvánoss nosság Képzési és s foglalkoztatási projektek: Résztvevőket tájékoztatni kell, hogy EU + magyar állam támogatja a nagyközöns nséget tájékoztatnit kell az Európai Unió és s a magyar állam szerepéről l a humán n erőforr forrás s fejlesztésben sben Szakképz pzésben Foglalkoztatásban Vállalkozások beruházásainak támogatt mogatása, helyi potenciál fejlesztése: se: Résztvevőket tájékoztatni t kell, hogy EU + magyar állam támogatja a beruházás s megvalósításának mérfm rföldköveihez kapcsolódó rendezvényekre nyekre a TámogatT mogató képviselőjét meg kell hívni! h 23 Tájékoztatás és s nyilvánoss nosság eszközei zei Hirdetőtábla bla: Infrastrukturális beruházások esetén n a leírt esetekben hirdetőtábla méretm retének összhangban kell lennie a beruházás nagyságával Kritériumok: riumok: tartalmaznia kell a közösségi és s a hazai emblémát (szabványoknak megfelelően!) en!) és s a következő szöveget veget: A A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg Betűméret: az EU támogatt mogatásának feltüntet ntetésére használt betűk legalább akkorák, k, mint amelyeket a magyar állam támogatt mogatásának feltüntet ntetésére használnak fel lehet tüntetni, hogy melyik közössk sségi alapból l + hazai előir irányzatból származik a támogatt mogatás az EU támogatt mogatás feltüntet ntetése legalább a hirdetőtábla 25%-án! A hirdetőtábl blát t legkésőbb hat hónappal h a tevékenys kenység g elvégz gzését követően en kell eltávol volítani helyére emlékeztet keztető tábla! 24 12

13 Tájékoztatás és s nyilvánoss nosság eszközei zei Emlékeztet keztető tábla: Nagyközöns nség g számára hozzáférhet rhető helyen (ld.: infrastrukturális beruházások) Arculati Útmutató szerint, emblémákkal, stb. Magánszektor épületeiben végzett v fizikai beruházások: csak egy évig kell! Hirdető- és s emlékeztet keztető tábla a jelzett összeghatár r alatt is kirakható,, DE: Arculati Útmutató!!! Plakátok tok: Szerepe: résztvevr sztvevők k tájékoztatt koztatása az EU és s az állam szerepvállal llalásáról humán n erőforr forrás s fejlesztési, si, a szakképz pzési és s a foglalkoztatási, a vállalkozás-fejlesztési si és s a vidékfejleszt kfejlesztési si projektek esetében Főkedvezményezett / partner épületein plakátokat kell elhelyezni (Arculati Útmutató) 25 Tájékoztatás és s nyilvánoss nosság eszközei zei Informáci ciós és s kommunikáci ciós s anyagok: támogatásokra vonatkozó kiadványoknak (pl. füzetek, f prospektusok, hírlevelek) címoldalukon az Arculati Útmutatóban találhat lható logocsoport megjelenítés meg kell nevezniük k az érintettek tájékoztatt koztatásáért felelős szervezetet + IH-ot Elektronikus anyagok (honlap, adatbázis) + audiovizuális anyagok: Fel kell tüntetni t az EU támogatt mogatást Link egyéb b Strukturális Alapokra vonatkozó honlapokra Tájékoztató rendezvények nyek: pl. konferenciák, k, szemináriumok, kiáll llítások és s vásárok v esetében Arculati Útmutatóban találhat lható logocsoport megjelenítése KSZ-t tájékoztatni a rendezvényekr nyekről! 26 13

14 A szerződés s módosm dosításasa Csak írásos formában, valamennyi szerződést st kötők fél l aláí áírásával Módosítási si kérelemk benyújt jtása: 30 naptári nappal a módosm dosítás szánd ndék k szerinti hatályba lépése l előtt Utolsó módosítási si kérelem: k 90 naptári nappal a projekt befejezésének napját t megelőzően en Szerződés s nem módosm dosítható,, kiegész szíthető oly módon, m hogy a pályázók k egyenlő elbírálásának elve sérüljs ljön! (pl. nem elsz. ktg. bevonása) Hatálya nem lehet visszamenőleges! Költségvetési fősoron f belül l 10 %: saját t hatásk skörben módosm dosíthat, de be kell jelenteni! ezen kívül: k módosm dosítási si kérelem! k A 10 % a változtatv ltoztatásokra költsk ltségvetési fősoronkf soronként nt külön-külön k és kérelmenként nt összesítve is vizsgáland landó! Adminisztratív v költsk ltségekre nem alkalmazható! Ha korlátoz tozás s vonatkozik a költsk ltségvetési fősorra: f csak annak figyelembevétel telével! KSZ elutasíthatja! thatja! 27 Bejelentés, felfüggeszt ggesztés Bejelentési kötelezettsk telezettség: Ha a projekt: Meghiúsul Tartós s akadályba ütközik Ütemezéshez képest k késedelmet k szenved Adatok változv ltozásáról l 5 munkanapon belül! l! Utánk nkövetési időszakban szakban: : FőkedvezmF kedvezményezettnek / partnereknek be kell nyújtaniuk éves beszámol molójukat Elmulasztása sa szerződésszeg sszegésneksnek is minősülhet! Támogatás s folyósításának felfüggeszt ggesztése: se: Ha nem tesz eleget a tám szerz-ben + jogszabályokban foglalt kötelezettségeinek Legfeljebb 180 naptári napig ha ezen belül l nem szünteti meg a jogszabálys lysértést szerződésszeg sszegés! s! Felfüggeszthet ggeszthető: Jogerős s hatósági engedély beszerzéséig Lejárt köztartozk ztartozás s megfizetéséig ig Szabálytalans lytalanság, csalás s gyanúja esetén n a vizsgálat lefolytatásáig 28 14

15 Szerződés s hatálya, megszűnése se Kezdete: minden fél f l aláí áírta Vége: várhatv rhatóan an Az operatív v program záróz egyenlegének nek az Európai Bizottság által történő kifizetését t követk vető három év v eltelt. (Az operatív v program záró-egyenlegének nek kifizetése: várhatv rhatóan an 2010-ben) KSZ elállhat llhat a szerződést stől l többek t közt: k Valótlan/hib tlan/hibás s adatszolgáltat ltatás, csalás Ha a Főkedv F / partner (vagy a projekt) már m r nem felel meg a szerz feltételeknek teleknek Felróhat ható késedelem, vagy nem teljesítés Támogatás s eltérő célokra kerül l felhasználásra sra Outputok tulajdonjoga megváltozik Nem a közbeszerzk zbeszerzési si tv-nek megfelelően en jár j r el Ellenőrz rzés s tűrési, t együttm ttműködési kötelezettsk telezettségének nem tesz eleget Jelentést stételi teli kötelezettsk telezettségének nem tesz eleget Jogutód d nélkn lküli li megszűnés, s, felszámol molás s esetén 29 Szerződésszeg sszegés Ha a felek bármelyike, b neki felróhat ható okból nem teljesíti ti a szerződésben sben vállalt v kötelezettsk telezettségét, t, akkor szerződésszeg sszegést st követ k el másik fél f l jogosult elállni llni a szerzősédt dtől A támogatt mogatások jogszabálys lysértő vagy nem rendeltetésszer sszerű felhasználása sa esetén n a felhasználót visszafizetési si kötelezettség terheli a visszafizetendő támogatás adók k módjm djára behajtandó köztartozásnak minősül Támogatás s + jegybanki alapkamat kétszeresek Főkedvezményezett / partner legfeljebb 5 évre kizárhat rható a Közösségi TámogatT mogatási Keretterv által biztosított tott pályp lyázati lehetőségekb gekből, ha legalább egy bekövetkezik az alábbiakb bbiakból: Ha a projekt csak 75 %-nál% l kisebb mértékben valósul meg Az elfogadott céltc ltól l eltérő feladatot valósít t meg Bármely bejelentési kötelezettsk telezettségének az adott határid ridőig ig nem tesz eleget 30 15

16 Köszönöm m a figyelmet! 31 16

A projektek pénzp menedzselése

A projektek pénzp menedzselése 1 A projektek pénzp nzügyi menedzselése A folyamat tevékenys kenységei 1. A támogatt mogatás s felhasználásához hoz kapcsolódó szabályok megismerése se 2. Pénzügyi elemzés és s tervezés 3. Finanszíroz

Részletesebben

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007.

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007. DÉRI MIKSA PROGRAM Pályázat az Eureka programban való magyar részvr szvétel támogatt mogatására DERI_EUREKA_07 Pá felhívás Budapest, 2007. A Nemzeti Kutatási és s Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-

Részletesebben

grehajtása Projektek végrehajtv MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi az eszmének nek Goethe ellenőrz Output hatás Inputok A jogszerűség

grehajtása Projektek végrehajtv MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi az eszmének nek Goethe ellenőrz Output hatás Inputok A jogszerűség 1 Projektek végrehajtv grehajtása MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi diája az eszmének nek Goethe 2 Az ellenőrz rzés, monitoring és értékelés s kapcsolata Inputok Output Eredmény/ hatás Viszonyítás

Részletesebben

Az adózás rendjér szóló törvény változásai

Az adózás rendjér szóló törvény változásai Az adózás s rendjéről szóló törvény változásai 2011. A gyakorlatot segítő Képviseleti szabályok változások Képviselet a miniszter hatásk skörébe tartozó eljárásokban az Art. szerint. Képviselői i mentesülés

Részletesebben

A Felügyel tapasztalatainak összefoglalásasa

A Felügyel tapasztalatainak összefoglalásasa A Felügyel gyelőségellenőrzési tapasztalatainak összefoglalásasa Pados RóbertR Hulladékgazd kgazdálkodási osztályvezet lyvezető Szombathely, 2015. február r 12. Célkit lkitűzéseink A Felügyel gyelőség

Részletesebben

Turisztikai Konferencia 2004. április 16. 1

Turisztikai Konferencia 2004. április 16. 1 A turizmus lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési si Terv pályázati rendszerében Veszprém m Megyei Turisztikai Hivatal Turisztikai Konferencia 2004. április 16. Nyirádi Ágnes Főtanácsadó Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Projektciklus menedzsment

Projektciklus menedzsment A projekt pénzp nzügyi előkész szítésének és megvalósításának fáziif Karácson Zsolt VÁTI Kht. Érintett témákt Projektek pénzp nzügyi tervezése A projektek költsk e, forrástervez stervezés Tervezés Előkész

Részletesebben

Régiós támogatás s feltételei: telei: A legalább 6 hónapja h foglalkoztatott munkavállal llaló munkaviszonyát működéssel összefüggő okból, rendes felm

Régiós támogatás s feltételei: telei: A legalább 6 hónapja h foglalkoztatott munkavállal llaló munkaviszonyát működéssel összefüggő okból, rendes felm Kösz szönt ntöm a konferencia résztvev sztvevőit! Észak-alföldi ldi Regionális Munkaügyi Központ K Kisvárdai Kirendeltsége Vargáné Maklári Zsuzsanna 2009.március 25 Munkahelymegőrz rzés s támogat mogatása:

Részletesebben

MOTTÓ. Page 1. nzügyek, avagy határozza meg a tudatot. Ha ide néznn. znél, vad aranyszíved. Óh, hullna az arany, hullna egyre. nzügyi menedzselés

MOTTÓ. Page 1. nzügyek, avagy határozza meg a tudatot. Ha ide néznn. znél, vad aranyszíved. Óh, hullna az arany, hullna egyre. nzügyi menedzselés Azok a fránya pénzp nzügyek, avagy A A lél határozza meg a tudatot 1Art Ha ide néznn znél, vad aranyszíved Összeszorulna. Könnyed K eredne S úszó,, sötét s t gályg lyánk szőnyeg nyegére Óh, hullna az arany,

Részletesebben

A helyreáll feladatrendszer

A helyreáll feladatrendszer A helyreáll llítási, újjáépítési feladatrendszer Közbiztonsági referensek feladatai a helyreáll llítás s időszak szakában 234/2011. (XI. 10.) Korm. r. IX. fej. 77..(3).(3) 6/2012. (III. 12.) BM OKF utasítás

Részletesebben

reformprogram végrehajtv 2007.

reformprogram végrehajtv 2007. A szak- és s felnőttk ttképzést érintő reformprogram végrehajtv grehajtásához hoz szüks kséges törvények módosm dosításáról 2007. A FIATAL MUNKAVÁLLALÓK (15-24 ÉVES) FOGLALKOZTATÁSI RÁTÁI AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs nap magyar partnerek részére Pécs, 2011.június 23. Tartalom

Részletesebben

Az EU 7. keretprogramja

Az EU 7. keretprogramja Az EU 7. keretprogramja 2007-2013 Del Viscio Tiziana tiziana@renyi.hu 2010. szeptember 23. FP7 prioritások BUDGET Cooperation: : 32.413 MRD EUR Ideas: : 7.510 MRD EUR People: : 4.75 MRD EUR Capacities:

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Rába Anikó, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-magyarországi Ellenőrzési Osztály Partneri szeminárium magyar partnerek részére Pécs, 2013.02.13

Részletesebben

üzleti, Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, Szerbiában ban REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési Konferencia a gazdaságfejleszt 2009. október 20.

üzleti, Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, Szerbiában ban REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési Konferencia a gazdaságfejleszt 2009. október 20. REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési si Konferencia Magyar-Szerb területi együttm ttmőködések a gazdaságfejleszt gfejlesztés s szolgálat latában 2009. október 20. Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, üzleti,

Részletesebben

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16.

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16. PROJEKTTERVEZÉS Art A program definíci ciója Olyan egymásra épülő projektekből álló tevékenys kenységi lánc, l melynek minden eleme, mérhető hozzáadott érékkel viszi közelebb k a szélesebb közössk sséget

Részletesebben

Egy mondat a. Kicsit bővebben b. . 2003. évi CXXIX. törvt a közbeszerzk. Igen bonyolult és s szerteágaz. gazó volta miatt, - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!!

Egy mondat a. Kicsit bővebben b. . 2003. évi CXXIX. törvt a közbeszerzk. Igen bonyolult és s szerteágaz. gazó volta miatt, - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!! 1 Egy mondat a közbeszerzésről Igen bonyolult és s szerteágaz gazó volta miatt, - 72 eljárási változat v lehetséges - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!! 2 Kicsit bővebben b. 2003. évi CXXIX. törvt rvény a közbeszerzk

Részletesebben

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda FIATALOK A KÖZÉLETBENK CIVIL ARÉNA AZ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVR SZVÉTEL FEJÉR MEGYÉBEN C. MŰHELYKONFERENCIAM 2009.SZEPTEMBER 25. Foglalkoztatási és s Szociális Hivatal Mobilitás s Országos Ifjúsági Szolgálat

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31.

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai Kellermann Éva tréner, pályp lyázati tanácsad csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós programok Kifejezetten

Részletesebben

52 522 05 0010 52 01 Létesítményi energetikus Energetikus 52 522 05 0010 52 02 Megújuló energiaforrás Energetikus.

52 522 05 0010 52 01 Létesítményi energetikus Energetikus 52 522 05 0010 52 02 Megújuló energiaforrás Energetikus. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Székesfeh. számú rendelete

Székesfeh. számú rendelete Székesfeh kesfehérvár r Megyei Jogú Város Önkormányzat nyzat KözgyK zgyűlése a pénzbeli p és s természetben nyújtott szociális és s gyermekvédelmi ellátásokr sokról l szóló 5/2003.. (IV( IV.22.) számú

Részletesebben

Jogszabályi. ltozások a. Dr. Kothencz Éva. rtő Hivatalos közbeszerzk. csadó

Jogszabályi. ltozások a. Dr. Kothencz Éva. rtő Hivatalos közbeszerzk. csadó Jogszabályi és s eljárási változv ltozások a közbeszerzésbensben Dr. Kothencz Éva Közbeszerzési si szakért rtő Hivatalos közbeszerzk zbeszerzési si tanácsad csadó Az előad adás s felépítése A közbeszerzk

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya 6600 Szentes, tér 6. 63/510-300 Ikt.szám: Témafelelős: Kanász-Nagy Gábor Tárgy: és partnereinek városközpont rehabilitációs programja című pályázathoz kapcsolódó

Részletesebben

A Magyar Köztársaság kormánya

A Magyar Köztársaság kormánya A Magyar KöztK ztársaság kormánya Roma Integráci ció Évtizede Program elnöks kségének átadása Szűcs Erika miniszter Szociális és s Munkaügyi Minisztérium 2008. június j 24. Roma Integráci ció Évtizede

Részletesebben

adó: : Dr. Boros Tamás

adó: : Dr. Boros Tamás Előad adó: : Dr. Boros Tamás Az ajánlatk nlatkérő köteles az összes ajánlattev nlattevő számára, azonos feltételekkel telekkel biztosítani tani a hiányp nypótlás s lehetőségét. A hiányp nypótlás s során

Részletesebben

LLALKOZÁS LLALKOZÓ? MILYEN TEVÉKENYS NEM vonatkozik a tv? KENYSÉG KI LEHET EVÁLLALKOZ. kenység: rendszeresen. mellett folytatva. grehajtói kenységre.

LLALKOZÁS LLALKOZÓ? MILYEN TEVÉKENYS NEM vonatkozik a tv? KENYSÉG KI LEHET EVÁLLALKOZ. kenység: rendszeresen. mellett folytatva. grehajtói kenységre. EGYÉNI VÁLLALKOZV LLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozv llalkozóról és s az egyéni cégrc gről 2009. évi CXV. törvt rvény 1 2 MILYEN TEVÉKENYS KENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv?

Részletesebben

lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa

lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa Szociális munka munkanélk lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa WJLF III. évf. 2006/07 őszi szemeszter általános szociális munkás s szak VIII. ea. - A munkanélk lkülieket, lieket, álláskeresőket

Részletesebben

Az adóss. ltatás tapasztalatai. 2012.02.24.

Az adóss. ltatás tapasztalatai. 2012.02.24. Az sságkezelési szolgáltat ltatás tapasztalatai. Lehetıségek Korlátok Nagyné Messinger TímeaT 2012.02.24. Elızm zmények Az elmúlt lt években több t célprogram c indult Problémák: jó tapasztalatok tovább

Részletesebben

legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing

legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing A webáruh ruházak működésével kapcsolatos legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing kérdések 2014. március m 19. Alapfogalmak Az informáci ciós önrendelkezési jogról és s az informáci ciószabadságról

Részletesebben

PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET

PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2012. október 26. PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 Főkedvezményezett: Szent István Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26.

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. A ltségvetési törvt rvény, az Áht. és s az Ávr. változásai dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. Az előad adás s vázlatav BEVEZETŐ Magyarország g Alaptörv rvénye az államháztartásról l szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi Jogszabályi hátth ttér Munkaügy a kivitelezésben A Munka TörvT rvénykönyvéről l szóló 1992. évi XXII. törvt rvény (Mt.) 2010. évi LXXV. törvt rvény az egyszerűsített foglalkoztatásr sról 16/2010. (V.13.)

Részletesebben

tisztességes versenyért Gazdasági Versenyhivatal

tisztességes versenyért Gazdasági Versenyhivatal A Gazdasági Versenyhivatal a tisztességes versenyért rt Dr. Zavodnyik József Gazdasági Versenyhivatal 2006 A A verseny esetén n közérdek, k hogy nemes verseny legyen Kuncz Ödön, 1924 a a tisztességtelen

Részletesebben

(2006, 2007) 2006. november 9. EGER. Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese

(2006, 2007) 2006. november 9. EGER. Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese Adó- és tb-változ ltozások (2006, 2007) IX. Pénztárkonferencia 2006. november 9. EGER Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese Bevezető Államháztartás s egyensúly lyát t javító intézked zkedések Konvergenciaprogram

Részletesebben

A gyógyászati segédeszköz forgalmazás, házhoz szállítás szabályozásának aktualitásai

A gyógyászati segédeszköz forgalmazás, házhoz szállítás szabályozásának aktualitásai Gyógy gyászati segédeszk deszközök k on-line értékesítése, se, a házhoz h száll llítás s szabályoz lyozás változásai,,webáruházak, webshopok és webpatikák egészséggel kapcsolatos termékek online értékesítése''

Részletesebben

Ellenőrz. dr. Vig Gyula Budapest, október 9. 9

Ellenőrz. dr. Vig Gyula Budapest, október 9. 9 Ellenőrz rzés és s kontroll az államháztartásban - Aktuális szabályoz lyozási kérdk rdések - dr. Vig Gyula Budapest, 2012. október 9. 9 Az előad adás s vázlatav BEVEZETŐ Magyarország g Alaptörv rvénye

Részletesebben

A szociális támogatt mogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása A leghátr trányosabb helyzetűek ek foglalkoztatásának előseg segítése (munkahelyteremtő,, munkakínálat lat-növelő,, képzk pzési támogatt

Részletesebben

A kedvezményezettek tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségei

A kedvezményezettek tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségei A kedvezményezettek tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségei 1159/2000/EK rendelet Pályázati dokumentáció melléklete (Útmutató a nyilvánosságról és tájékoztatásról) és Támogatási

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága. Támogatási Szerződés minta F_03

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága. Támogatási Szerződés minta F_03 Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága 3.2. Helyi foglakoztatási kezdeményezések támogatása intézkedés 1. KOMPONENS A foglalkoztatást

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

Készítette: Szücs Imre

Készítette: Szücs Imre 2012. Évközi adóváltoz ltozások Törvényi hivatkozások 2012. évi XXIX. törvt rvény a helyi adókr król 2012. XXXIII. törvt rvény, 76/2012. (IV.14.) Kormányrendelet TAO törvt rvény módosm dosításasa 2012.

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Biztosítékok az ÚSZT pályázataiban. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Biztosítékok az ÚSZT pályázataiban. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Biztosítékok az ÚSZT pályázataiban Biztosítéknyújtási kötelezettség szabályozási háttér - 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet ( Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról) 77. - 4/2011. (I.28.)

Részletesebben

Partneri Jelentés készítése. Gálosi Gábor VÁTI Nonprofit Kft. Dél-dunántúli Területi Iroda Pécs Pécs, 2011. június 23.

Partneri Jelentés készítése. Gálosi Gábor VÁTI Nonprofit Kft. Dél-dunántúli Területi Iroda Pécs Pécs, 2011. június 23. Partneri Jelentés készítése Gálosi Gábor VÁTI Nonprofit Kft. Dél-dunántúli Területi Iroda Pécs Pécs, 2011. június 23. Az első szintű ellenőrzés folyamata Hazai vezető partner/ partner részéről partneri

Részletesebben

DEMIN XV. Hete Gabriella

DEMIN XV. Hete Gabriella Egészs szségügyi gyi szolgáltat ltatók k minőségir girányítási rendszer tanúsítás s akkreditálása DEMIN XV. Nemzeti Akkreditáló Testület Hete Gabriella minőségir girányítási vezető Előad adás s tartalma

Részletesebben

A szociális. 2009. november 19. dr. Kocsis TündeT 2009.11.19. 1

A szociális. 2009. november 19. dr. Kocsis TündeT 2009.11.19. 1 A szociális és s gyermekvédelmi jogszabályok aktuális változv ltozásai Jegyzői értekezlet 2009. november 19. dr. Kocsis TündeT 2009.11.19. 1 Bevezetés 174/2009. (VIII. 29.) Korm.. rendelet SZMM Módszertani

Részletesebben

Projektmenedzsment alapismeretek

Projektmenedzsment alapismeretek InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Az OMMF a foglalkoztatás biztonságáé. áért. Politika

Az OMMF a foglalkoztatás biztonságáé. áért. Politika 1 Az OMMF a foglalkoztatás biztonságáé áért Az új j Nemzeti Munkavédelmi Politika 2008. június j 16. 2 A munkavédelem mint állami feladat A Magyar KöztK ztársaság g Alkotmánya - az állam garantálja a legmagasabb

Részletesebben

A szakképz. jtható 2009.

A szakképz. jtható 2009. A szakképz pzési hozzájárul rulásból l nyújthat jtható fejlesztési si támogatt mogatások a 2009. évi jogszabály változv ltozások tükrében 2009. Módosítások sok 2009. július j 1-jétől1 A TISZK fenntartója

Részletesebben

llalkozások (faktoring, pénzp sai, a gyakorlati problémák

llalkozások (faktoring, pénzp sai, a gyakorlati problémák A pénzp nzügyi vállalkozv llalkozások (faktoring, pénzp nzügyi lízing) l könyvvizsgálatának specialitásai, sai, a gyakorlati problémák Budapest 2007. október 11. Horváth Attila Péter P Deloitte Kft. A

Részletesebben

Projekt monitoring a HEFOP 3.4. keretében támogatott projektek esetén. Foglalkoztatási Hivatal ESZA Főosztály 2006. Előadás tematikája

Projekt monitoring a HEFOP 3.4. keretében támogatott projektek esetén. Foglalkoztatási Hivatal ESZA Főosztály 2006. Előadás tematikája Projekt monitoring a HEFOP 3.4. keretében támogatott projektek esetén Foglalkoztatási Hivatal ESZA Főosztály 2006. Előadás tematikája Foglalkoztatási Hivatal helye, szerepe az intézményrendszerben Jelentéstételi

Részletesebben

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer Az Alapítv tvány céljac A Segítő Kéz z Alapítv tvány 1999-ben alakult, így már r 11 éve dolgozik a szociális ellátásban azon belül l a legelesettebb emberek segítésében. Az Alapítv tvány időskor skorúak

Részletesebben

GÖDÖLLŐ. Szent István n Egyetem. Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ

GÖDÖLLŐ. Szent István n Egyetem. Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ Szent István Egyetem GÖDÖLLŐ Szent István n Egyetem GÖDÖLLŐ Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ SZIE - ÚMVP KÉPZK PZŐ INTÉZM ZMÉNY A Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ sikeresen pályázott

Részletesebben

Nyilatkozatok. Igen/Nem

Nyilatkozatok. Igen/Nem Nyilatkozatok 1. Kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, meg nem fizetett adótartozásom, illetve adók módjára behajtható köztartozásom az állam vagy az önkormányzat

Részletesebben

TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012. INTER- Studium. Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012. INTER- Studium. Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 INTER- Studium Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel Az egész életen át t tartó tanulás fejlesztése se az intézm zmények

Részletesebben

- Tiszatarján n biomassza programja

- Tiszatarján n biomassza programja Megújul juló energia, megújul juló természet - Tiszatarján n biomassza programja Az önellátó energiagazdálkod lkodás feladat vagy lehetőség? g? Önkormányzati nyzati konferencia Bögre Lajosné és Burainé

Részletesebben

BIZTOSÍTÉKOK RENDSZERE AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOKBAN

BIZTOSÍTÉKOK RENDSZERE AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOKBAN BIZTOSÍTÉKOK RENDSZERE AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOKBAN TÉMAKÖRÖK KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS STATISZTIKA SZABÁLYOZÁS BIZTOSÍTÉKOK RENDSZERE SZÁLLÍÓI ELŐLEG PROBLÉMÁK/KÉRDÉSEK KÖZBESZERZÉSI STATISZTIKA

Részletesebben

Biztosíték felajánlási nyilatkozat az utófinanszírozásra vonatkozóan

Biztosíték felajánlási nyilatkozat az utófinanszírozásra vonatkozóan 1. számú melléklet Biztosíték felajánlási nyilatkozat az utófinanszírozásra vonatkozóan Kérjük a választott biztosítéknak megfelelő pontot kitölteni és a kitöltésre nem került részeket kihúzni. 1.) Zálogjog

Részletesebben

A környezetvk. rnyezetvédelmi adatszolgáltat. Dalma. Hulladékgazd. adó. Szombathely, 2014. december 9.

A környezetvk. rnyezetvédelmi adatszolgáltat. Dalma. Hulladékgazd. adó. Szombathely, 2014. december 9. A környezetvk rnyezetvédelmi adatszolgáltat ltatások változásai Kránitz nitz-werner Dalma Hulladékgazd kgazdálkodási előad adó Szombathely, 2014. december 9. A 2014. november 15-től l hatályos jogszabály

Részletesebben

2009. szeptember 24.,, Biharugra. Schmidt András KvVM Természetvédelmi Szakállamtikárság

2009. szeptember 24.,, Biharugra. Schmidt András KvVM Természetvédelmi Szakállamtikárság Szakmai rendezvény ny az extenzív v halastavi gazdálkod lkodásról és s a kárókatonáról 2009. szeptember 24.,, Biharugra A kárókatona k katona probléma Magyarországon gon és s az Európai Unióban Schmidt

Részletesebben

Létesítményi energetikus Energetikus Megújuló energiaforrás Energetikus.

Létesítményi energetikus Energetikus Megújuló energiaforrás Energetikus. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A földgáz nagykereskedelem jelene és jövőbeli lehetőségei

A földgáz nagykereskedelem jelene és jövőbeli lehetőségei A földgáz nagykereskedelem jelene és jövőbeli lehetőségei Nemzetközi Gázkonferencia és Szakkiállítás Siófok, Hotel Azúr 2005. október 5-6. Viktor László Földgáz közüzemi nagykereskedelem igazgató Tartalom

Részletesebben

Levegőtisztas engedélyez jogszabályv

Levegőtisztas engedélyez jogszabályv Levegőtisztas tisztaság-védelmi engedélyez lyezési eljárások a jogszabályv lyváltozások tükrében. Levegővédelmi jogszabályok Hatályosak 2011.jan 15-től. 306/2010(XII.23) Korm.rendelet a levegő védelméről

Részletesebben

DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1.

DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1. A KODOLÁNYI JÁNOS J FŐISKOLÁN N FOLYÓ KÉPZÉS EGYSÉGES GES PEDAGÓGIAI GIAI ELVEI DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1. VÍZIÓ A Kodolányi János J Főiskola F küldetk ldetését megfogalmazó dokumentum

Részletesebben

Felsőoktat eljárás s legfontosabb tudnivalói

Felsőoktat eljárás s legfontosabb tudnivalói Felsőoktat oktatási felvételi eljárás s legfontosabb tudnivalói Fontosabb határid ridők 2011. február r 15. jelentkezési határid ridő 2011. április 30. jelentkezések visszaigazol 2011. július j 7. hiányp

Részletesebben

Társadalmi Megújul. felsőoktat. oktatásban

Társadalmi Megújul. felsőoktat. oktatásban Társadalmi Megújul julás s Operatív v Program Hallgatói és s intézm zményi szolgáltat ltatásfejlesztés s a felsőoktat oktatásban pályázat Kódszám: TAMOP -4.1.1-08/1 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Aszály és Szárazodás Magyarországon Tudományos Konferencia, Kecskemét

Aszály és Szárazodás Magyarországon Tudományos Konferencia, Kecskemét Aszály és Szárazodás Magyarországon Tudományos Konferencia, Kecskemét Nemzetközi zi előzm zmények és kapcsolódások sok az aszály és s a szárazod razodás vonatkozásában Prof. Em. Dr. Vermes LászlL szló

Részletesebben

szakképz 2009. július 27-tıl

szakképz 2009. július 27-tıl Saját t dolgozó képzési költségeinek elszámol molása a szakképz pzési hozzájárul rulás s terhére re 2009. július 27-tıl Szakképz pzési hozzájárul rulás s felhasználása sa gyakorlati képzk pzést nem folytató

Részletesebben

A környezetvk. rnyezetvédelmi adatszolgáltat. Dalma. Hulladékgazd. adó. Szombathely, 2015. február r 12.

A környezetvk. rnyezetvédelmi adatszolgáltat. Dalma. Hulladékgazd. adó. Szombathely, 2015. február r 12. A környezetvk rnyezetvédelmi adatszolgáltat ltatások változásai Kránitz nitz-werner Dalma Hulladékgazd kgazdálkodási előad adó Szombathely, 2015. február r 12. A 2014. november 15-től l hatályos jogszabály

Részletesebben

sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai ágazatban

sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai ágazatban A közössk sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai halászati ágazatban Egyedül l nem megy, egyedül l nem megy! Sebestyén n Attila kereskedelmi igazgató Hortobágyi Halgazdaság g Zrt. Szarvas,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

Európai Fogyasztói Központ. E-kereskedelem. (Szeged, dr. Kriesch Attila Igazgató

Európai Fogyasztói Központ. E-kereskedelem. (Szeged, dr. Kriesch Attila Igazgató E-kereskedelem és s fogyasztóvédelem a jogszerű és s fogyasztóbar barát t e-shop, e gyakorlati kérdések és s válaszok v a vállalkozv llalkozások részr szére, különösen tekintettel az új j magyar szabályoz

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez

Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez A. Az Útmutató célja, hatálya: A.1. Az Útmutató célja:

Részletesebben

E-kereskedelem fogyasztói i szemmel. dr. Kriesch Attila Igazgató

E-kereskedelem fogyasztói i szemmel. dr. Kriesch Attila Igazgató E-kereskedelem fogyasztói i szemmel a jogszerű és s fogyasztóbar barát t e-shop, e gyakorlati kérdk rdések és s válaszok v a vállalkozások részr szére (Miskolc, 2014. március 28.. ) dr. Kriesch Attila

Részletesebben

PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I.

PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I. PÁLYÁZATI AUDIT PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I. Elkülönített pályázati dokumentáció: eredeti bizonylatok, kifiz. kérelem sorrendjében, egyértelműen, beazonosíthatóan A könyvvizsgáló rendelkezésére kell bocsátani

Részletesebben

X. Az ítélet végrehajtásának kikényszerítése (EUMSZ 260. cikk) XI. Tagállam

X. Az ítélet végrehajtásának kikényszerítése (EUMSZ 260. cikk) XI. Tagállam Dr. Villányi JózsefJ A tagállami kötelezettsk telezettségszegés s megállap llapítása iránti eljárás s az Európai Unió Bírósága előtt 1 I. A kötelezettsk telezettségszegési si eljárás s jogi alapja II.

Részletesebben

sztvevők Kivitelezési tervdokumentáció / 1

sztvevők Kivitelezési tervdokumentáció / 1 A kivitelezési tevékenys kenységben résztvevr sztvevők Kivitelezési tervdokumentáció / 1 A kivitelezési tevékenységben résztvevők / 2 A kivitelezői tevékenység végzésnek feltételei Definició: Az építőipari

Részletesebben

LEADER Program: partnerségben

LEADER Program: partnerségben LEADER Program: partnerségben Kárpát-medencei TérsT rség Rajnai GáborG ECOVAST Egyesület Esztergom 2008.05.14. 1 LEADER Térségi programozás!? Links (Kapcsolat) between Actions for the Development of the

Részletesebben

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI Új Magyarország Fejlesztési Terv A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak

Részletesebben

MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18.

MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18. MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18. Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására 1. Pályázat célja Új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása elsősorban

Részletesebben

A szakmai monitoring folyamata

A szakmai monitoring folyamata A szakmai monitoring folyamata Önök az ESZA Kht-val projektjük végrehajtása során kapcsolatba kerülnek: a pályázás folyamata során a szerződéskötésig a megvalósítás során a szakmai monitoring Közreműködő

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZT KFEJLESZTÉSI SI. ZTVE munkaszervezet vezető. Referencia műsor m. 2008. november 04.18.000

VIDÉKFEJLESZT KFEJLESZTÉSI SI. ZTVE munkaszervezet vezető. Referencia műsor m. 2008. november 04.18.000 AKTUÁLIS VIDÉKFEJLESZT KFEJLESZTÉSI SI TÁMOGATÁSOK Dr. Dankó László ZTVE munkaszervezet vezető Zemplén n TV Sátoraljaújhelyjhely Referencia műsor m 2008. november 04.18.000 TÁMOGATÁSTÍPUSOK FŐ JELLEMZŐI

Részletesebben

forrás csadó mesterszak

forrás csadó mesterszak Az emberi erıforr forrás tanácsad csadó mesterszak helyzete és s kihívásai az NYME-AK AK-n Dr. Szretykó György Tanszékvezet kvezetı,, egyetemi docens 2010. február r 17. A mesterszak képzk pzıhelyei Pécsi

Részletesebben

1. számú SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

1. számú SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS 1. számú SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS amely létrejött egyrészről a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (székhely: 1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) mint támogató (a továbbiakban: Támogató), képviseletében

Részletesebben

Kifizetési igénylések gyakorlati tapsztalatai Székesfehérvár 2012.11.19.

Kifizetési igénylések gyakorlati tapsztalatai Székesfehérvár 2012.11.19. Kifizetési igénylések gyakorlati tapsztalatai Székesfehérvár 2012.11.19. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Kifizetések felgyorsítása - Gyakorlati tapasztalatok a Közép-Dunántúli

Részletesebben

TANULÓ ZALA HEFOP 3.5.4-P.-2004-06-0038/2.0

TANULÓ ZALA HEFOP 3.5.4-P.-2004-06-0038/2.0 Zala Megyei Művelődési és Pedagógiai Intézet, Szakképző 8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 7-11. Iskola TANULÓ ZALA HEFOP 3.5.4-P.-2004-06-0038/2.0 Bevezetés Intézményünk a közművelődés és oktatás területén

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési si Terv és s a partnerség

A Nemzeti Fejlesztési si Terv és s a partnerség A Nemzeti Fejlesztési si Terv és s a partnerség Civil részvr szvétel és s EU források 2007-2013 2013 2004. december 3. Európai Ifjúsági KözpontK Dr. Arató Krisztina ELTE Állam- és s Jogtudományi Kar Politikatudományi

Részletesebben

AZ ELSŐSZINTŰELLENŐRZÉS ALAPJAI

AZ ELSŐSZINTŰELLENŐRZÉS ALAPJAI AZ ELSŐSZINTŰELLENŐRZÉS ALAPJAI LotharideszTímea EEPI, Központi Ellenőrzési Osztály Partneri szeminárium magyar partnerek részére Pécs, 2013. február 13. KÖZÖS FUNKCIÓK Közös s Szakmai Titkárs rság(joint

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 56/2004. (XII. 20.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 56/2004. (XII. 20.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 56/2004. (XII. 20.) Kt. rendelete 1 az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételeiről

Részletesebben

A személyi jövedelemadj vedelemadó változásai Siklósin siné Antal Gyöngyi Nemzetgazdasági gi Minisztérium Jövedelem és s Forgalmi Adók k főosztf osztálya Tematika I. Évközi változv ltozások Az egyes gazdasági

Részletesebben

Az iskolaegészs. 5. Budapest

Az iskolaegészs. 5. Budapest Az iskolaegészs szségügyigyi ellátás s aktuális kérdései Dr. Kaposvári JúliaJ 2009. október 5. Budapest A 19/2009 (VI. 18.) Eü.M.. rendelet Mi változott? v Az újszülöttek Egészs szségügyi gyi Könyvvel

Részletesebben

(EVA) 2002. évi XLIII. tv.

(EVA) 2002. évi XLIII. tv. Egyszerűsített vállalkozv llalkozói i adó (EVA) 2002. évi XLIII. tv. Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 Jellemzői 2003. évtől új j adónem; Keverék k törvt rvény több törvt rvényt vált v ki (Szja( átalányadót,

Részletesebben

F1FNKORV) KÖRNYEZETMENEDZSMENT

F1FNKORV) KÖRNYEZETMENEDZSMENT KÖRNYEZETVÉDELEM A FAIPARBAN (Tantárgy kód: k F1FNKORV) III. RÉSZ: R KÖRNYEZETMENEDZSMENT KÖRNYEZETVÉDELEM A FAIPARBAN III. RÉSZ: R KÖRNYEZETMENEDZSMENTK Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai

Részletesebben

TÁMOP / MOLÓ NYEIRŐL EREDMÉNYEIR

TÁMOP / MOLÓ NYEIRŐL EREDMÉNYEIR BESZÁMOL MOLÓ A TÁMOP T 3.1.4. PÁLYP LYÁZAT KERETÉBEN ZAJLÓ KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS EREDMÉNYEIR NYEIRŐL KÖZÉPISKOLA A pályp lyázat célja: c Az egész életen át t tartó tanulás s megalapozását t szolgáló

Részletesebben

ADATVÉDELEM DELEM. EU szakjogász.

ADATVÉDELEM DELEM. EU szakjogász. ADATVÉDELEM DELEM Dr. Hosszú Károly Ügyvéd EU szakjogász Közoktatási jogi szakjogász www.drhosszu.hu www.szantoestarsa.hu Tartalomjegyzék Jogforrások Önkorm nkormányzati nyzati jog/források sok Adatvédelmi

Részletesebben

Hulladékgazd. adó. Szombathely, 2015. február 12..

Hulladékgazd. adó. Szombathely, 2015. február 12.. A hulladékgazd kgazdálkodási jogszabályok változv ltozásai Szabó Mónika Hulladékgazd kgazdálkodási előad adó Szombathely, 2015. február 12.. Jogszabály módosm dosításoksok Törvény Új j végrehajtv grehajtási

Részletesebben

Aktuális pályázati lehetıségek a Közép-magyarországi Régióban

Aktuális pályázati lehetıségek a Közép-magyarországi Régióban Aktuális pályázati lehetıségek a Közép-magyarországi Régióban Elıadó: Ronbergerné Türk Edina, gazdasági témacsoport-vezetı Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Aktuális pályp lyázati lehetıségek a Közép-Magyarországi

Részletesebben

mint forrás Hálózati munka Pataki Éva

mint forrás Hálózati munka Pataki Éva A szociális hálóh mint erőforr forrás Hálózati munka Pataki Éva A képzk pzés s az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Teoretikus hátterekh Szociálökol kológiai elv (Germain( Germain/Gitterman):

Részletesebben