szakképz július 27-tıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "szakképz 2009. július 27-tıl"

Átírás

1 Saját t dolgozó képzési költségeinek elszámol molása a szakképz pzési hozzájárul rulás s terhére re július 27-tıl

2 Szakképz pzési hozzájárul rulás s felhasználása sa gyakorlati képzk pzést nem folytató hozzájárul rulásra kötelezettek k esetén jétıl Bruttó kötelezettség g = Tb járulj rulék k alap 1,5 %-a% 40% befizetési kötelezettsk telezettség g az APEH által vezetett száml mlára 60% felhasználhat lható 60% fejlesztési si megállapod llapodás s alapján 33% /(60%) saját t munkavállal llaló képzési TISZK, speciális szakképz pzı iskola, költségeinek elszámol molása felsıoktat oktatási intézm zmény támogatt mogatása 0% saját t munkavállal llaló képzési 27 % /(0%) fejlesztési si megállapod llapodás s alapján költségeinek elszámol molása TISZK, speciális szakképz pzı iskola, felsıoktat oktatási intézm zmény támogatt mogatása

3 Fogalmak Általános képzk pzés: s: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 2. pontjában meghatározott olyan oktatást tartalmazó képzés, amely nem kizárólag vagy nem elsıdlegesen a munkavállal llalónak a vállalkozv llalkozásnál l jelenleg betölt ltött tt vagy késıbbiekben k betöltend ltendı állásában alkalmazható,, hanem olyan képesk pesítést st ad, amely nagy mértm rtékben hasznosíthat tható más s vállalkozv llalkozásoknál l vagy munkaterületeken. A képzk pzés s akkor tekintendı "általánosnak", ha példp ldául: a) különbk nbözı független vállalkozv llalkozások együttesen szervezik, vagy ha különbk nbözı vállalkozások munkavállal llalói i is jelentkezhetnek rá, r, vagy b) valamely hatóság, közjogi k testület, vagy egyéb b olyan testület, illetve intézm zmény, amely számára egy tagállam vagy a KözössK sség g biztosította totta a szüks kséges hatásk skört, azt elismeri, hitelesíti ti vagy jóváhagyja. j Speciális képzk pzés: s: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 1. pontjában meghatározott olyan oktatást tartalmazó képzés, amely közvetlenk zvetlenül és s elsıdlegesen a munkavállal llalónak a vállalkozv llalkozásnál l jelenleg betölt ltött tt vagy a jövıben j betöltend ltendı állásában alkalmazható, és s olyan képesk pesítést st ad, amely nem vagy csak csekély mértm rtékben hasznosíthat tható más s vállalkozv llalkozásoknál l vagy más m s munkaterületeken;

4 Fogalmak Belsı képzés: az a képzk pzés, amelyet a hozzájárul rulásra kötelezett k saját t munkavállal llalói i részr szére, teljes egész szében saját munkaszervezetén n belül, l, nem üzletszerően en szervezve valósít meg; Képzı» belsı képzést folytató intézm zmény Külsı képzés: az a képzk pzés, amelyet a hozzájárul rulásra kötelezett k saját t munkavállal llalói i részr szére, teljes egész szében saját szervezetétıl l elkülönült, lt, az Fktv. szerint akkreditált felnıttk ttképzési intézm zmény (a továbbiakban: képzk pzı intézm zmény) közremőködésével valósít t meg; Képzı» akkreditált felnıttk ttképzést folytató intézm zmény

5 Fogalmak Vegyes képzk pzés: az a képzk pzés, amelyet a hozzájárul rulásra kötelezett k részben belsı,, részben r pedig külsk lsı képzéssel valósít t meg. A felnıttk ttképzési szerzıdést st a képzk pzésre vonatkozóan an a képzı intézm zmény köti meg a hozzájárul rulásra kötelezett k saját munkavállal llalójával. Képzı» akkreditált felnıttk ttképzést folytató intézm zmény + belsı képzést folytató intézm zmény Áthúzódó képzés: az a képzk pzés, amelyet a hozzájárul rulásra kötelezett k több t tárgyévet érintıen valósít t meg. Tárgyév: a számvitelr mvitelrıl l szóló törvény hatálya alá tartozó hozzájárul rulásra kötelezett k üzleti éve, valamint egyéb b hozzájárul rulásra kötelezett naptári éve.

6 Intézm zmény akkreditáci ciós s kötelezettsk telezettség Fktv (2) bekezdése értelmében államháztartási forrásai: ben a felnıttk ttképzés s támogatt mogatásának a) a központi k költsk ltségvetés, b) a szakképz pzési hozzájárul rulásnak a felnıttk ttképzésre elszámolhat molható része, c) az MPA foglalkoztatási és s képzk pzési alaprészei, A fent meghatározott, valamint az európai uniós s források terhére re kizárólag olyan felnıttk ttképzési intézm zmény támogathatt mogatható,, amely a) a támogatt mogatás s teljes idıtartama alatt biztosítja, tja, hogy a FAT által kiáll llított, érvényes intézm zmény akkreditáci ciós s tanúsítv tvánnyal rendelkezzen, és b) a külön k n jogszabályban elıírt statisztikai adatszolgáltat ltatási (OSAP) kötelezettségét t teljesítette. tette. A szakképz pzési hozzájárul rulásra kötelezett k saját t munkavállal llalói i részr szére a szakképz pzési hozzájárul rulás s terhére re szervezett képzk pzés s költsk ltségei elszámol molása során n akkor kell alkalmazni, ha a képzk pzés külön n jogszabályban meghatározottak szerint - részben vagy egészben külsk lsı képzés s formájában valósul meg. A belsı képzések támogatt mogatása esetében a fenti feltételt telt nem kell alkalmazni.

7 Személyi jövedelem j adó törvény Szja. tv. 7. (1) bekezdése értelmében a jövedelem j kiszámításánál l nem kell figyelembe venni a következk vetkezı bevételeket: p) a képzk pzés s kifizetı által átvállalt költsk ltségét, t, ha a képzk pzés pa) - akkor sem, ha a költsk ltséget nem a munkáltat ltató viseli - munkáltat ltatói i elrendelés s alapján n a munkakör r betölt ltéséhez szüks kséges ismeret megszerzését, pb) a kifizetıvel munkaviszonyban álló magánszem nszemély, a társas t vállalkozv llalkozás s tevékenys kenységében személyesen közremk zremőködı tagja számára szüks kséges, a kifizetı,, a társas t vállalkozv llalkozás s tevékenys kenységével összefüggı szakmai ismeretek megszerzését, bıvítését, b t, pc) a kifizetı tevékenys kenységében közremk zremőködı magánszem nszemély (péld ldául üzleti partner, szakért rtı) ) e feladatának ellátásához szüks kséges felkész szítését t (ide nem értve az iskolai rendszerő képzést) szolgálja lja azzal, hogy a pa)-pb pb) pontban említett esetben az iskolai rendszerő képzés adóé óévben átvállalt költsk ltségének a minimálb lbér r két k és s félszeresf lszeresét ( Ft) meghaladó részére e rendelkezés s nem alkalmazható; bármely esetben feltéve, hogy az említett átvállalt költsk ltségek elszámol molása olyan bizonylat, számla alapján n törtt rtént, amelyre annak kiáll llítója adókedvezm kedvezmény érvényesítésére jogosító igazolás s kiadásának tényt nyét t nem tüntette t fel; tovább bbá egyebekben a hivatali, üzleti utazásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni; évi LXXXI tv (14) Az Szja tv. 7. -a (1) bekezdésének e törvt rvénnyel módosm dosított p) pontban foglaltakat a pa)- pb) alpontban említett esetben: a) a január r 1-je 1 elıtt megkezdett iskolai rendszerő képzések átvállalt költsk ltségét t adóalapba alapba nem számító tételként kell figyelembe venni; b) a december 31. után, de február r 1-je 1 elıtt megkezdett iskolai rendszerő képzések esetében a rendelkezést stıl eltérıen en az adóé óévben átvállalt költsk ltségeknek a 400 ezer forintot meg nem haladó részét t kell adóalapba alapba nem számító tételként figyelembe venni.

8 Általános Forgalmi Adó törvény ÁFA tv. 85. (2) bekezdése értelmében mentes az adó alól az egyéb b oktatás s körében: k a) a felnıttk ttképzésbıl l az Országos KépzK pzési Jegyzékben meghatározott szakképes pesítést st adó oktatás, képzk pzés, továbbk bbképzés, vizsgára való felkész szítés és s vizsgáztat ztatás; b) a felnıttk ttképzésrıl l szóló törvény alapján n szervezett és s akkreditált, illetıleg leg egyéb b jogszabály alapján n szervezett oktatás, képzk pzés, továbbk bbképzés, vizsgára való felkész szítés és s vizsgáztat ztatás; c) az államilag, illetıleg leg nemzetközileg zileg elismert nyelvvizsga-bizony bizonyítvány kiadásának alapjául szolgáló vizsgáztat ztatás; d) a tanulmányi nyi és s tehetséggondoz ggondozó verseny szervezése, se, lebonyolítása.

9 Elszámol molási feltétel: tel: a szerzıdéses ses alap A hozzájárul rulásra kötelezett k a felnıttk ttképzésrıl l szóló évi CI. törvt rvény (Fktv( Fktv.) 20. -ában meghatározott felnıttk ttképzési szerzıdés, s, a Munka TörvT rvénykönyvérıl l szóló évi XXII. törvt rvény (Mt.) sa szerinti tanulmányi nyi szerzıdés, vagy a tanulmányok nyok folytatására törtt rténı munkáltat ltatói i kötelezk telezés alapján n megszervezett szakképz pzés s költsk ltségeivel akkor csökkentheti a bruttó kötelezettségét, t, annak legfeljebb 33 százal zaléka (mikro- és s kisvállalkoz llalkozások esetén n 60 százal zaléka) mértékéig, ha a következk vetkezı feltételeknek teleknek együttesen megfelel.

10 A felnıttk ttképzésrıl l szóló évi CI. törvt rvény 20. -ában meghatározott felnıttk ttképzési szerzıdés A felnıttk ttképzést folytató intézm zmény és s a képzk pzésben részt r vevı felnıtt felnıttk ttképzési szerzıdést st köt. k A felnıttk ttképzési szerzıdésnek snek tartalmaznia kell: a) a képzk pzésre vonatkozóan an a 9. (1) bekezdésének f)-j) pontjaiban meghatározott tartalmú adatokat, tovább bbá OKJ-s s képzk pzés s esetén n ennek azonosító számát, általános, valamint nem OKJ-ban szereplı képesítés megszerzésére re irányul nyuló szakmai célúc képzés s esetén n az elsajátíthat tható ismereteket, kompetenciákat, kat, b) a résztvevr sztvevınek a képzk pzés s során n nyújtott teljesítm tménye ellenırz rzésének, értékelésének módjm dját, a vizsgára törtt rténı bocsátás s feltételeit, teleit, c) az elméleti leti tanórákr król, a gyakorlati foglalkozásokr sokról, illetve a konzultáci ciókról l való megengedett hiányz nyzás s mértm rtékét, t, és s ennek túllt llépése esetén n a képzk pzésben résztvevr sztvevıt érintı következményeket, d) a képzk pzés s helyét, idıtartam tartamát, t, ütemezését, t, figyelembe véve v ve az elızetesen megszerzett tudás s beszámítását, t, e) a gyakorlati foglalkozás s helyét, idıtartam tartamát, t, ütemezését, t, valamint a felnıtt számára a gyakorlati foglalkozással összefüggésben esetlegesen biztosított tott juttatásokat, f) a vizsga szervezésének módjm dját, formáját; OKJ szerinti, hatósági, illetve nyelvi képzk pzés s esetén n a javasolt vizsgaszervezı intézm zmény megnevezését,

11 A felnıttk ttképzésrıl l szóló évi CI. törvt rvény ában meghatározott felnıttk ttképzési szerzıdés g) a képzési díjd - külön n kiemelten a vizsgadíj és s az esetlegesen szüks kséges pótvizsga p díjának - mértékét és s fizetésének módjm dját,, figyelembe véve v ve az elızetesen megszerzett tudás s beszámítását, t, h) állami, illetve európai uniós s források terhére re támogatt mogatásban részesr szesülı képzés s esetén ha) a támogatt mogatás s tényt nyét, megnevezését, a támogatt mogatás összegét, hb) a támogatt mogatásban részesr szesülı felnıttk ttképzési intézm zmény kötelezettsk telezettségvállalását t a 21. (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltétel tel biztosítására, valamint i) a képzk pzésben részt r vevı felnıtt, illetve a felnıttk ttképzést folytató intézm zmény szerzıdésszeg sszegésének következmk vetkezményeit, j) mindazt, amit más m s kormányrendelet elıír. A felnıttk ttképzési szerzıdést st írásban kell megkötni, és öt évig a felnıttk ttképzést folytató intézm zmény köteles k megırizni.

12 A Munka TörvT rvénykönyvérıl l szóló évi XXII. törvt rvény szerinti tanulmányi nyi szerzıdés Mt (1) A munkáltat ltató szakemberszüks kségletének biztosítása sa érdekében tanulmányi nyi szerzıdést st köthetk thet.. A szerzıdésben sben a munkáltat ltató vállalja, hogy a tanulmányok nyok alatt támogatt mogatást nyújt, a másik m fél f l pedig kötelezi k magát, hogy a megállapod llapodás s szerinti tanulmányokat nyokat folytatja, illetıleg leg a képzettség g megszerzése se után n meghatározott idın n keresztül l a munkáltat ltatóval munkaviszonyát t fenntartja Nem köthetk thetı tanulmányi nyi szerzıdés a) munkaviszonyra vonatkozó szabály alapján n járój kedvezmények biztosítására, tovább bbá b) ha a tanulmányok nyok elvégz gzésére a munkáltat ltató kötelezte a munkavállal llalót (1) A tanulmányi nyi szerzıdést st írásba kell foglalni.

13 Munkáltat ltatói i kötelezk telezés Mt (4) A munkavállal llaló - munkabérének nek és s költsk ltségeinek megtérítése mellett - köteles a munkáltat ltató által kijelölt lt tanfolyamon vagy továbbk bbképzésen részt r venni, és s az elıírt vizsgákat letenni, kivéve, ve, ha ez személyi vagy családi körülményeire tekintettel rár aránytalanul sérelmes. s

14 Elszámol molási feltételek telek a) a képzk pzés s az Fktv.-ben ben,, illetve a szakképz pzés s megkezdésének és s folytatásának feltételeir teleirıl, l, valamint a térségi integrált szakképz pzı központ tanácsad csadó testület letérıl l szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet ában foglaltak szerint és s nem távoktatt voktatási formában történik; A szakképz pzés általános szabályai a rendelet szerint: Az iskolarendszeren kívüli k szakképz pzés s esetén n képzk pzési programmal rendelkezı,, nyilvántart ntartásba vett szakképz pzést folytató intézm zmény jogosult. A képzk pzési programjának biztosítania tania kell a szakképes pesítésért felelıs miniszter által meghatározott szakmai és s vizsgakövetelm vetelmény teljesülését, t, amennyiben a képzk pzés s az OKJ-ben szereplı szakképes pesítés s megszerzésére re való felkész szítésre sre irányul. A szakmai képzk pzési programjában meghatározott ütemezés s szerint biztosítania tania kell a szakmai képzk pzési program megvalósításához szüks kséges feltételeket. teleket. A szakképz pzést folytató intézm zmény köteles k - a szakmai képzk pzési programon alapuló - tájékoztatást nyújtani az érdeklıdık k számára az Fktv.. elıírásai szerint, a szakmai képzk pzés s nyilvános nos meghirdetésekor, illetve a képzk pzés során n folyamatosan. A képzk pzı intézm zmény a képzk pzési program alapján n köti k meg a képzk pzésben részt r vevıkkel az Fktv.-ben elıírt felnıttk ttképzési szerzıdést. st. A képzk pzési program megvalósításához kapcsolódó egyéb b (alvállalkoz llalkozói, megbízási, bérleti b stb.) szerzıdéseknek seknek is a képzk pzési programon kell alapulniuk.

15 Elszámol molási feltételek telek b) a képzk pzés általános vagy olyan speciális jellegő,, amely megfelel a szakképz pzésrıl l szóló évi LXXVI. törvt rvény 1. -a (1) bekezdésének c), e) és g) pontjai valamelyikében foglaltaknak: Szt. 1. (1) E törvt rvény hatálya a felsıoktat oktatásról l szóló évi CXXXIX. törvt rvény (a továbbiakban: felsıoktat oktatási törvt rvény) 11. (1)-(2)(2) bekezdésében ben és (3)) bekezdés b) pontjában szabályozott képzk pzés, valamint az iskolarendszeren kívüli k hatósági jellegő képzések kivétel telével kiterjed minden olyan iskolai rendszerő és s a felnıttk ttképzésrıl l szóló évi CI. törvt rvény (a továbbiakban: felnıttk ttképzési törvény) alapján n felnıttk ttképzési tevékenys kenységnek minısülı iskolarendszeren kívüli k szakmai képzk pzésre, amely c) munkakör r betölt ltéséhez, foglalkozás, tevékenys kenység g gyakorlásához szüks kséges képesítés s megszerzésére, re, e) a szakmai tevékenys kenység g magasabb szintő gyakorlásához, a mestervizsgához szüks kséges ismeretek elsajátítására, g) a megváltozott munkaképess pességőeket eket érintı rehabilitáci ciós s képzk pzésre. Az Szt. 54/B. 8. pontja helyébe a következk vetkezı rendelkezés s lépett l július j 1-tıl: 1 Az iskolarendszeren kívüli k hatósági jellegő képzés: : jogszabályban meghatározott, hatóság által kiadott engedélyt követk vetıen en megkezdhetı,, szabályozott tartalmú és s célúc képzés, melynek eredmények nyeként nt hatóság által meghatározott tevékenys kenység g folytatására feljogosító okirat (engedély, bizonyítv tvány stb.) kiadására kerül l sor.

16 A nemzetközi zi gyakorlatnak megfelelı kódolás s a nyelvi képzk pzéseknél: 1000 KER A1 minimum szint 2000 KER A2 alapszint 3000 KER B1 küszöbszint (hagyományos alapfokú nyelvtudásnak megfelelı) 4000 KER B2 középszint (hagyományos középfokk pfokú nyelvtudásnak megfelelı) 5000 KER C1 haladó szint (hagyományos felsıfok fokú nyelvtudásnak megfelelı) 6000 KER C2 mesterszint (anyanyelvi szintet közelítı) 7000 egyedi tematikájú képzés

17 Elszámol molási feltételek telek c) a képzk pzés s minimális idıtartama 20 óra, d) a képzk pzésre az Európai Unió tagállamainak terület letén n kerül l sor, e) a hozzájárul rulásra kötelezett k a képzk pzésrıl l a meghatározott adatszolgáltat ltatást teljesítette tette.

18 Elszámol molási feltételek telek A közúti k közlekedk zlekedési szolgáltat ltatásokról és s a közúti k jármj rmővek üzemben tartásáról l szóló külön n jogszabályban meghatározott közúti k közlekedk zlekedési szolgáltat ltatást végzv gzı hozzájárul rulásra kötelezettek k elszámolhatj molhatják: a minimum C, illetve C+E vagy D, illetve D+E vezetıi engedélykateg lykategóriához kötött k tt gépkocsivezetıi i munkakör ellátásához szüks kséges vezetıi i engedélyek megszerzését t célzc lzó képzések, és az ezekhez kapcsolódó külön n jogszabályban meghatározott képzk pzések és továbbk bbképzések költsk ltségeit, ideértve a veszélyes lyesáru-szállító gépkocsivezetı, belföldi ldi és s nemzetközi zi fuvarozó,, autóbuszos szakmai alapképes pesítés és autóbuszos továbbk bbképzési képesk pesítés, s, könnyk nnyő- és s nehézg zgépkezelıi i tanfolyami képzéseket is. A külön k n jogszabály: 89/1988. (XII.20.) MT rendelet

19 Elszámol molás s mértm rtéke A szakképz pzési hozzájárul rulási kötelezettsk telezettség g terhére re elszámolhat molható költségek maximális támogatt mogatási intenzitása a) általános képzk pzés s estén n az elszámolhat molható költségek 60%-a; b) speciális képzk pzés s esetén n az elszámolhat molható költségek 25%-a. A maximális támogatt mogatási intenzitás s az elszámolhat molható költségek 80%-ának megfelelı maximális támogatt mogatási intenzitásig növelhetn velhetı a következk vetkezık szerint: a) 10 százal zalékponttal, a fogyatékoss kossággal élı vagy hátrh trányos helyzető munkavállal llalóknak nyújtott képzk pzés, b) 10 százal zalékponttal középvk pvállalkozás, és s 20 százal zalékponttal mikró- vagy kisvállalkoz llalkozás s esetén. Ha valamely képzk pzési projektben általános és s speciális képzk pzési összetevık k is szerepelnek, amelyek a képzk pzés s támogatt mogatási intenzitásának nak a kiszámítása sa vonatkozásában egymást stól l nem választhatv laszthatók k el, vagy ha a képzk pzés általános, illetve speciális jellege nem állapítható meg, a speciális képzk pzésre vonatkozó támogatási intenzitásokat kell alkalmazni.

20 Elszámol molás s mértm rtéke A támogatt mogatás s mértm rtéke nem haladhatja meg a maximális támogatási intenzitást és s nem lehet több t a képzk pzésben résztvevınként nt és s képzk pzési óránként nt a teljes munkaidıben foglalkoztatott munkavállal llaló részére - külön n jogszabály alapján - megállap llapított személyi alapbér r kötelezk telezı legkisebb havi összegének (minimálb lbér) 6 százal zalékát Ft * 0,06 = Ft/fı/óra A minimális képzk pzési idı figyelembe vételv telével : Ft/fı/óra * 20 óra = Ft/fı

21 Elszámol molás s alapja Külsı képzés s esetén a hozzájárul rulásra kötelezett k és s a képzk pzı intézm zmény közötti szolgáltat ltatási szerzıdés és s az annak alapján képzésenkéntnt kiáll llított számla (olyan részletezettségő,, mint a szolgáltat ltatási szerzıdés) s) képezi az elszámol molás s alapját. A szolgáltat ltatási szerzıdésben sben az OKJ-ben nem szereplı és s a nyelvi képzés s esetén fel kell tüntetni t a képzk pzés a felnıttk ttképzést folytató intézm zmények nyilvántart ntartásba vételv telének részletes r szabályair lyairól l szóló 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet 3. számú melléklet kletében meghatározott azonosítóját,, valamint a hozzájárul rulásra kötelezett k statisztikai számjel mjelét.

22 Elszámol molás s alapja Külsı képzés s esetén A képzı intézm zmény kötelesk a hozzájárul rulásra kötelezettnek k a rendeletben elıírt dokumentálási kötelezettsége teljesítése se érdekében átadni a következk vetkezı dokumentumok cégszerően en hitelesített tett másolatát. t. : a) a külön k n jogszabályban meghatározott intézm zmény-akkreditációs tanúsítv tvány. b) a 48/2001. OM rendelet 4. -ban meghatározott értesítés/igazolás. s. c) a hozzájárul rulásra kötelezett k saját t munkavállal llalójával megkötött tt felnıttk ttképzési szerzıdés. s. d) OKJ-ban nem szereplı,, valamint nem akkreditált program alapján n folytatott képzk pzés s esetén az Fktv nak (2) bekezdése szerinti képzési program. e) akkreditált képzk pzés s estén n a program-akkredit akkreditációs s tanúsítv tvány.

23 Elszámol molás s alapja Belsı képzés s esetén A belsı kapacitások igénybev nybevételének elszámol molása képzk pzésenként, nt, belsı elkülönített száml mlán és s bizonylaton, tényleges t önköltségen történik. Vegyes képzk pzés s esetén A belsı és s a külsk lsı képzésre vonatkozó rendelkezéseket megfelelıen en alkalmazni kell. Áthúzódó képzés s esetén A hozzájárul rulásra kötelezett k a képzk pzés s költsk ltségeit évente, a hatályos számviteli szabályoknak, valamint a képzk pzés s tárgyt rgyévében érvényes pénzügyi elıírásoknak megfelelıen en teljesítésar sarányosan számolhatja el, amennyiben a képzk pzés s megkezdésének tárgyt rgyévétıl l kezdıdıen en a képzés s költsk ltségeit a szakképz pzési hozzájárul rulási kötelezettsk telezettség g terhére re évente elszámolta.

24 Elszámol molásnál l figyelembe vehetı kiadások Külsı képzés s esetén: a) a képzk pzı intézm zmény által lebonyolított képzk pzésnek a 800/2008/EK bizottsági rendelet 39. cikk (4) bekezdése szerint számított díja, d b) a képzk pzéshez kapcsolódó felnıttk ttképzési szolgáltat ltatás s díja, d c) a képzk pzés s során n felhasznált, lt, a hallgatóknak véglegesen v átadott tankönyvek, nyvek, taneszközök k költsk ltségei, d) a képzk pzésben résztvevr sztvevı munkavállal llalónak a képzk pzéssel összefüggı igazolt utazási és s száll llásköltsége, amennyiben a képzk pzés s lebonyolítása nem a hozzájárul rulásra kötelezett k által a munkavállal llalója munkavégz gzési helyeként megjelölt lt székhely khelyén, telephelyén n törtt rténik, e) az a) pontban meghatározott képzk pzés s díjának d részr szét t képezk pezı általános közvetett k költsk ltségek (adminisztráci ciós s díj, d bérleti b díj, d rezsikölts ltségek), a külön k n jogszabályban meghatározott vizsga- és vizsgáztat ztatási díj, d valamint a képzk pzésben résztvevr sztvevı munkavállal llaló a számvitelr mvitelrıl l szóló évi C. törvt rvény (a továbbiakban: Szt) ) 79. (1) bekezdésében ben meghatározott személyi jellegő költségei az a)-d) pontban felsorolt elszámolhat molható költségek összértékéig.

25 Elszámol molásnál l figyelembe vehetı kiadások Belsı képzés s esetén: a) az oktatók Szt 79. (1) bekezdésében ben meghatározott személyi jellegő költségei, és s a képzk pzési projekttel kapcsolatos eligazítás és s tanácsad csadási si szolgáltat ltatások költsk ltségei, b) az oktatók és s képzk pzésben résztvevr sztvevı munkavállal llaló utazási költsk ltségei, bele értve a száll llás s költsk ltségeket is, c) egyéb b folyó költségek, úgymint a projekthez közvetlenk zvetlenül l kapcsolódó anyagok, fogyóeszk eszközök, k, d) az eszközök és s felszerelések sek értékcsökkenése, olyan mértm rtékben, amennyire azokat kizárólag a képzk pzési projekt céljaira c használj lják, e) a képzk pzésben résztvevr sztvevı munkavállal llaló Szt) ) 79. (1) bekezdésében ben meghatározott személyi jellegő költségei és s elszámolhat molható általános közvetett költsk ltségek (adminisztráci ciós s költsk ltségek, bérleti b díj, d rezsikölts ltségek) az a)-d) pontban felsorolt elszámolhat molható költségek összértékéig.

26 Elszámol molásnál l figyelembe vehetı kiadások Vegyes képzk pzés s esetén: a) a külsk lsı képzési részre r vonatkozóan an a külsk lsı képzés s esetén n meghatározott kiadások, b) a belsı képzési részre r vonatkozóan an a belsı képzés s esetén n meghatározott kiadások. Külsı,, belsı,, illetve vegyes képzk pzés s esetén: a) A képzk pzésben résztvevr sztvevı munkavállal llaló személyi jellegő költségei vonatkozásában csak a képzk pzésben ténylegesen eltölt ltött tt idı vehetı számításba, sba, az ebbıl l termelésben eltölt ltött tt idı vagy annak megfelelıje levonása után. b) Az oktatók, k, tanácsad csadók, illetve a képzk pzésben résztvevr sztvevı munkavállal llaló személyi jellegő ráfordításaiból elszámolhat molható költség g havi (huszonkét t munkanapra vetített) tett) mértm rtéke nem haladhatja meg a tárgyt rgyévet megelızı második évre vonatkozó KSH adatok szerint a versenyszférában foglalkoztatottak havi átlagkeresetének kétszeresk tszeresét. t. ( *2= /22=16 128/8=2 016 Ft/óra)

27 Elszámol moláskor összeállítandó és s 10 évig kötelezk telezıen en megırzend rzendı dokumentáci ció Külsı képzés s esetén: a képzk pzı intézm zmény külön k n jogszabályban meghatározott intézm zmény- akkreditáci ciós s tanúsítv tványának nak cégszerc gszerően en hitelesített tett másolata, m A 48/2001. OM rendelet 4. -ában meghatározott értesítés/igazolás cégszerően en hitelesített tett másolata, m felnıttk ttképzési szerzıdés s eredeti vagy cégszerc gszerően en hitelesített tett másolata, m tanulmányi nyi szerzıdés, s, vagy a tanulmányok nyok folytatására vonatkozó munkáltat ltatói i kötelezk telezés, az Fktv ának (2) bekezdése szerinti képzk pzési program, ha a képzk pzés nem szerepel az OKJ-ban, vagy nem akkreditált képzk pzési program alapján valósul meg, akkreditált képzk pzési program alapján n folytatott képzk pzés s esetén n a külön k jogszabályban meghatározott program-akkredit akkreditációs s tanúsítv tvány cégszerően en hitelesített tett másolata, m önálló nyelvi képzk pzés s elszámol molása esetén n a munkavállal llaló munkaköri leírása, vagy munkaszerzıdése, se, szolgáltat ltatási szerzıdés, s, szolgáltat ltatási szerzıdés s alapján n képzk pzésenként nt kiáll llított számla, elkülönített pénzp nzügyi elszámol molás s képzk pzésenként, nt, a 5. számú mellékletben meghatározott, külsk lsı képzés s esetén n elszámolhat molható költségekrıl.

28 Elszámol moláskor összeállítandó és s 10 évig kötelezk telezıen en megırzend rzendı dokumentáci ció Belsı képzés s esetén: a belsı képzést folytató képzı intézm zmény egyszerősített nyilvántart ntartásba vételi v dokumentuma, felnıttk ttképzési szerzıdés, s, tanulmányi nyi szerzıdés, s, vagy a tanulmányok nyok folytatására vonatkozó munkáltat ltatói i kötelezk telezés, az Fktv.16. -ának (2) bekezdése szerinti képzk pzési program, önálló nyelvi képzk pzés s elszámol molása esetén n a munkavállal llaló munkaköri leírása, vagy munkaszerzıdése, se, a felnıttk ttképzési intézm zmények számára külön k n jogszabályban meghatározott kötelezk telezıen en vezetendı dokumentumok, elkülönített pénzp nzügyi elszámol molás s képzk pzésenként nt a 5. számú mellékletben meghatározott, belsı képzés s esetén elszámolhat molható költségekrıl l tényleges t önköltségen számolva. Vegyes képzk pzés s esetén: a külsk lsı és s a belsı képzés s esetén n meghatározott dokumentumokat.

29 Adatszolgáltat ltatási kötelezettsk telezettség A hozzájárul rulásra kötelezettnek k a tárgyt rgyévre elszámolt képzk pzésre vonatkozó adatszolgáltat ltatást a tárgyt rgyévet követk vetı év v második m hónapjh napjának nak 25. napjáig a székhelye szerint illetékes regionális munkaügyi központ k (a továbbiakban: munkaügyi központ) k részr szére kell benyújtani. Az adatszolgáltat ltatás s helyességét t annak benyújt jtásától l számított 60 napon belül l a munkaügyi központ k megvizsgálja. Hibásan vagy pontatlanul kitölt ltött, tt, illetıleg leg ellentmondó adatokat tartalmazó adatszolgáltat ltatás s esetén n a munkaügyi központ k írásban - 15 nap alatt teljesítend tendı - hiányp nypótlásra törtt rténı felszólítást st küld k a hozzájárul rulásra kötelezettnek. k A hiányp nypótlás s nem, vagy nem határid ridıre re törtt rténı teljesítése se esetén n a munkaügyi központ k az ellenırz rzésre vonatkozó elıírások szerint jár j r el.

30 Ellenırz rzés Az adatszolgáltat ltatás megfelelı teljesítését,, valamint a benyújtott dokumentumokban szereplı adatok tartalmát t a székhely szerint illetékes regionális munkaügyi központ k ellenırzi rzi. Az ellenırz rzés s során n feltárt szabálytalans lytalanságokról l a munkaügyi központ k az ellenırz rzést követk vetı 30 napon belül l az ellenırz rzéssel összefüggı dokumentumok megküld ldésével tájékoztatjat a) a szakképz pzési hozzájárul rulást az Szht a alapján n teljesítı (gyakorlati képzk pzést szervezı) ) hozzájárul rulásra kötelezett k esetében az NSZFI-t, b) a szakképz pzési hozzájárul rulást az Szht a alapján n teljesítı (gyakorlati képzk pzést nem szervezı) ) hozzájárul rulásra kötelezett k esetében az APEH területileg illetékes igazgatóságát. t.

31 BEJELENTİLAP a... tárgyévben a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítı hozzájárulásra kötelezett által felhasznált keretrészrıl I. A hozzájárulásra kötelezett adatai: 1. Név: Cím (székhely): Cégbejegyzés száma: Adószám: Statisztikai számjel: Eltérı üzleti éves hozzájárulásra kötelezett*: Igen, az üzleti év fordulónapja:... hónap... nap Nem. 7. Kapcsolattartó neve, telefonszáma: A szakképzési hozzájárulás teljesítésének módja*: a) Szht. 4. -a alapján, gyakorlati képzés megszervezésével teljesíti; OMAI/NSZFI Nyilvántartási száma:... b) Szht. 5. -a alapján, nem gyakorlati képzés szervezésével teljesíti. 9. A vállalkozás megfelel a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott vállalkozások valamelyikének*: Igen Nem 10. A támogatási intenzitás szempontjából a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott vállalkozások közül*: mikrovállalkozás kisvállalkozás középvállalkozás 11. A tárgyévi szakképzési hozzájárulás összege:....ft 12. A tárgyévi átlagos statisztikai létszáma:... fı 13. A tárgyévi szakképzési hozzájárulás 33/60%-ának összege:... Ft II. A szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére a tárgyévben megvalósított vagy megkezdett képzésekre vonatkozó adatok: 1. Az elszámolt képzések száma:... db ebbıl - elızı évrıl áthúzódó képzések száma:... db - tárgyévben megvalósított képzések száma:...db - következı évre áthúzódó képzések száma:... db 2. Képzésben (egy vagy több képzésben) részt vevı munkavállalók létszáma:... fı 3. A képzések összes elszámolható költsége:...ft 4. A Képzésekre igénybe vett összes támogatás: :...Ft 5. A képzés(ek)re vonatkozó csatolt adatlap(ok) száma:... db..., év... hó... nap P. H... a hozzájárulásra kötelezett cégszerő aláírása * A megfelelı rész egyértelmően jelölendı.

A szakképzési hozzájárulás felhasználási lehetısége 2010.

A szakképzési hozzájárulás felhasználási lehetısége 2010. A szakképzési hozzájárulás felhasználási lehetısége 2010. Szakképzési hozzájárulás alapja A hozzájárulásra kötelezettet terhelı társadalombiztosítási járulék alapja. Társadalombiztosítási járulékalap:

Részletesebben

Ú T M U T A T Ó. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére

Ú T M U T A T Ó. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére Ú T M U T A T Ó Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére A 2003. évi LXXXVI. törvény lehetıvé teszi a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek számára, hogy az

Részletesebben

a szociális és munkaügyi miniszter rendelete

a szociális és munkaügyi miniszter rendelete Szociális és Munkaügyi Minisztérium a szociális és munkaügyi miniszter /2009. ( ) SZMM rendelete a saját munkavállalók részére szervezett költségeinek a szaki hozzájárulás terhére történő elmolásáról Budapest,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére

TÁJÉKOZTATÓ. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére TÁJÉKOZTATÓ Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére A 2003. évi LXXXVI. törvény lehetővé teszi a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek számára, hogy az éves

Részletesebben

55044 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 99. szám

55044 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 99. szám 55044 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 99. szám II. Ingatlanügyletek 1. Ingatlankezelés (TESZOR 68.32) III. Szakmai, tudományos, kutatási, műszaki tevékenység 1. Jogi tevékenység (TESZOR 69.10) 2. Számviteli,

Részletesebben

Ú T M U T A T Ó. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére

Ú T M U T A T Ó. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére Ú T M U T A T Ó Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére A 2003. évi LXXXVI. törvény lehetővé teszi a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek számára, hogy az

Részletesebben

A Rendeletet a Bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozóan 2013. december 31-ig lehet alkalmazni.

A Rendeletet a Bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozóan 2013. december 31-ig lehet alkalmazni. Útmutató a saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet alkalmazásáról alkalmazásáról A Rendelet

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulás

A szakképzési hozzájárulás A szakképzési hozzájárulás 2010 A szakképzési hozzájárulás A Munkaerőpiaci Alap fejlesztési és képzési alaprészének - melynek egyik forrása a szakképzési hozzájárulás rendeltetése a nemzetgazdaság igényelte

Részletesebben

Készítette: Szücs Imre

Készítette: Szücs Imre 2012. Évközi adóváltoz ltozások Törvényi hivatkozások 2012. évi XXIX. törvt rvény a helyi adókr król 2012. XXXIII. törvt rvény, 76/2012. (IV.14.) Kormányrendelet TAO törvt rvény módosm dosításasa 2012.

Részletesebben

Piacsek László Zoltán

Piacsek László Zoltán összeállította: V á l t o z á s o k a s z a k k é p z é s i hozzájárulás terhére történő elszámolás feltételrendszerében Piacsek Vonatkozó jogszabályok 15/2009. (VII.24.) SZMM rendelet a saját munkavállalók

Részletesebben

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról 1995. évi CXVII. TörvT rvény a személyi jövedelemadj vedelemadóról Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 A SZJA TV. FELÉPÍTÉSE - 1 I. Fejezet - Alapelvek II. Fejezet - A tv. hatálya III. Fejezet - Fogalmak és értelmező

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete

Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete 1560 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/17. szám Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete a szakképzési hozzájárulást a saját

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulásról

A szakképzési hozzájárulásról A szakképzési hozzájárulásról Ez a könyv az országos Szakképzési Tanács támogatásával készült. Szakmai füzetek Sorozatszerkesztô Dr. Kovács László Miklós MAGYAR AGRÁRKAMARA Szaktudás Kiadó Ház Dr. Kapuvári

Részletesebben

(EVA) 2002. évi XLIII. tv.

(EVA) 2002. évi XLIII. tv. Egyszerűsített vállalkozv llalkozói i adó (EVA) 2002. évi XLIII. tv. Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 Jellemzői 2003. évtől új j adónem; Keverék k törvt rvény több törvt rvényt vált v ki (Szja( átalányadót,

Részletesebben

3/2004. (II. 17.) OM-FMM együttes rendelet

3/2004. (II. 17.) OM-FMM együttes rendelet 3/2004. (II. 17.) OM-FMM együttes rendelet a szaki hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett sel teljesítő hozzájárulásra kötelezet költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás

Részletesebben

llalkozási alapismeretek

llalkozási alapismeretek Vállalkozási sportvállalkoz llalkozási alapismeretek Dr Gısi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus SE-TSK Sportmenedzsment Tanszék Vállalkozás s alapítása Egyéni és s Társas T vállalkozv llalkozások Egyéni vállalkozv

Részletesebben

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás A jogszabály mai napon hatályos állapota 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról A nemzetgazdaság és a munkaerőpiac követelményeihez, a társadalmi

Részletesebben

a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról 1

a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról 1 2007. évi CII. törvény a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról 1 A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosítása 1. A szakképzésről szóló

Részletesebben

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26.

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. A ltségvetési törvt rvény, az Áht. és s az Ávr. változásai dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. Az előad adás s vázlatav BEVEZETŐ Magyarország g Alaptörv rvénye az államháztartásról l szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

T/6667. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról

T/6667. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/6667. számú törvényjavaslat egyes adó- és járuléktörvények módosításáról Elıadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2008. október 2008. évi törvény egyes adó- és járuléktörvények

Részletesebben

nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat telező sairól, 217/1997. (XII. 1.) Korm. 228/1998. (XII. 28.) Korm. rendelet a Cst.

nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint e szolgáltat telező sairól, 217/1997. (XII. 1.) Korm. 228/1998. (XII. 28.) Korm. rendelet a Cst. Társadalombiztosítás Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 2 Hatályos jogszabályok: 1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) a társadalombiztost rsadalombiztosítás ellátásaira és s a magánnyugd nnyugdíjra jogosultakról, l, valamint

Részletesebben

Felnőttképzési támogatások és a felnőttképzési rendszer működése, vagyoni biztosíték a felnőttképzésben Tananyag

Felnőttképzési támogatások és a felnőttképzési rendszer működése, vagyoni biztosíték a felnőttképzésben Tananyag Szerzők: Modláné Görgényi Ildikó, Nádráné Tóth Borbála Szakmai lektor: Dr. Zsuffa Ákos Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások alkalmazására való felkészítése 2014 Felnőttképzési támogatások

Részletesebben

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról A nemzetgazdaság és a munkaerőpiac követelményeihez, a társadalmi folyamatokhoz és az információs társadalom

Részletesebben

(2006, 2007) 2006. november 9. EGER. Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese

(2006, 2007) 2006. november 9. EGER. Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese Adó- és tb-változ ltozások (2006, 2007) IX. Pénztárkonferencia 2006. november 9. EGER Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese Bevezető Államháztartás s egyensúly lyát t javító intézked zkedések Konvergenciaprogram

Részletesebben

1991. évi IV. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1991. évi IV. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való jog gyakorlásának elısegítése, a foglalkoztatási feszültségek feloldása, valamint az álláskeresık támogatásának biztosítása érdekében az Országgyőlés

Részletesebben

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2012. ÉVI VÁLTOZÁSAI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2012. ÉVI VÁLTOZÁSAI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2012. ÉVI VÁLTOZÁSAI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK Szalontai Lászlóné igazgató Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve 2012.04.12

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

TERVEZET. 2012. évi törvény a felnőttképzésről. I. Fejezet Általános rendelkezések

TERVEZET. 2012. évi törvény a felnőttképzésről. I. Fejezet Általános rendelkezések 2012. évi törvény a felnőttképzésről Abból a célból, hogy a tanuláshoz való jog az állampolgár egész életpályáján érvényesüljön, az állampolgárok meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális és technológiai

Részletesebben

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 96. szám 54681 II. Törvények 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális

Részletesebben