szakképz július 27-tıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "szakképz 2009. július 27-tıl"

Átírás

1 Saját t dolgozó képzési költségeinek elszámol molása a szakképz pzési hozzájárul rulás s terhére re július 27-tıl

2 Szakképz pzési hozzájárul rulás s felhasználása sa gyakorlati képzk pzést nem folytató hozzájárul rulásra kötelezettek k esetén jétıl Bruttó kötelezettség g = Tb járulj rulék k alap 1,5 %-a% 40% befizetési kötelezettsk telezettség g az APEH által vezetett száml mlára 60% felhasználhat lható 60% fejlesztési si megállapod llapodás s alapján 33% /(60%) saját t munkavállal llaló képzési TISZK, speciális szakképz pzı iskola, költségeinek elszámol molása felsıoktat oktatási intézm zmény támogatt mogatása 0% saját t munkavállal llaló képzési 27 % /(0%) fejlesztési si megállapod llapodás s alapján költségeinek elszámol molása TISZK, speciális szakképz pzı iskola, felsıoktat oktatási intézm zmény támogatt mogatása

3 Fogalmak Általános képzk pzés: s: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 2. pontjában meghatározott olyan oktatást tartalmazó képzés, amely nem kizárólag vagy nem elsıdlegesen a munkavállal llalónak a vállalkozv llalkozásnál l jelenleg betölt ltött tt vagy késıbbiekben k betöltend ltendı állásában alkalmazható,, hanem olyan képesk pesítést st ad, amely nagy mértm rtékben hasznosíthat tható más s vállalkozv llalkozásoknál l vagy munkaterületeken. A képzk pzés s akkor tekintendı "általánosnak", ha példp ldául: a) különbk nbözı független vállalkozv llalkozások együttesen szervezik, vagy ha különbk nbözı vállalkozások munkavállal llalói i is jelentkezhetnek rá, r, vagy b) valamely hatóság, közjogi k testület, vagy egyéb b olyan testület, illetve intézm zmény, amely számára egy tagállam vagy a KözössK sség g biztosította totta a szüks kséges hatásk skört, azt elismeri, hitelesíti ti vagy jóváhagyja. j Speciális képzk pzés: s: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 1. pontjában meghatározott olyan oktatást tartalmazó képzés, amely közvetlenk zvetlenül és s elsıdlegesen a munkavállal llalónak a vállalkozv llalkozásnál l jelenleg betölt ltött tt vagy a jövıben j betöltend ltendı állásában alkalmazható, és s olyan képesk pesítést st ad, amely nem vagy csak csekély mértm rtékben hasznosíthat tható más s vállalkozv llalkozásoknál l vagy más m s munkaterületeken;

4 Fogalmak Belsı képzés: az a képzk pzés, amelyet a hozzájárul rulásra kötelezett k saját t munkavállal llalói i részr szére, teljes egész szében saját munkaszervezetén n belül, l, nem üzletszerően en szervezve valósít meg; Képzı» belsı képzést folytató intézm zmény Külsı képzés: az a képzk pzés, amelyet a hozzájárul rulásra kötelezett k saját t munkavállal llalói i részr szére, teljes egész szében saját szervezetétıl l elkülönült, lt, az Fktv. szerint akkreditált felnıttk ttképzési intézm zmény (a továbbiakban: képzk pzı intézm zmény) közremőködésével valósít t meg; Képzı» akkreditált felnıttk ttképzést folytató intézm zmény

5 Fogalmak Vegyes képzk pzés: az a képzk pzés, amelyet a hozzájárul rulásra kötelezett k részben belsı,, részben r pedig külsk lsı képzéssel valósít t meg. A felnıttk ttképzési szerzıdést st a képzk pzésre vonatkozóan an a képzı intézm zmény köti meg a hozzájárul rulásra kötelezett k saját munkavállal llalójával. Képzı» akkreditált felnıttk ttképzést folytató intézm zmény + belsı képzést folytató intézm zmény Áthúzódó képzés: az a képzk pzés, amelyet a hozzájárul rulásra kötelezett k több t tárgyévet érintıen valósít t meg. Tárgyév: a számvitelr mvitelrıl l szóló törvény hatálya alá tartozó hozzájárul rulásra kötelezett k üzleti éve, valamint egyéb b hozzájárul rulásra kötelezett naptári éve.

6 Intézm zmény akkreditáci ciós s kötelezettsk telezettség Fktv (2) bekezdése értelmében államháztartási forrásai: ben a felnıttk ttképzés s támogatt mogatásának a) a központi k költsk ltségvetés, b) a szakképz pzési hozzájárul rulásnak a felnıttk ttképzésre elszámolhat molható része, c) az MPA foglalkoztatási és s képzk pzési alaprészei, A fent meghatározott, valamint az európai uniós s források terhére re kizárólag olyan felnıttk ttképzési intézm zmény támogathatt mogatható,, amely a) a támogatt mogatás s teljes idıtartama alatt biztosítja, tja, hogy a FAT által kiáll llított, érvényes intézm zmény akkreditáci ciós s tanúsítv tvánnyal rendelkezzen, és b) a külön k n jogszabályban elıírt statisztikai adatszolgáltat ltatási (OSAP) kötelezettségét t teljesítette. tette. A szakképz pzési hozzájárul rulásra kötelezett k saját t munkavállal llalói i részr szére a szakképz pzési hozzájárul rulás s terhére re szervezett képzk pzés s költsk ltségei elszámol molása során n akkor kell alkalmazni, ha a képzk pzés külön n jogszabályban meghatározottak szerint - részben vagy egészben külsk lsı képzés s formájában valósul meg. A belsı képzések támogatt mogatása esetében a fenti feltételt telt nem kell alkalmazni.

7 Személyi jövedelem j adó törvény Szja. tv. 7. (1) bekezdése értelmében a jövedelem j kiszámításánál l nem kell figyelembe venni a következk vetkezı bevételeket: p) a képzk pzés s kifizetı által átvállalt költsk ltségét, t, ha a képzk pzés pa) - akkor sem, ha a költsk ltséget nem a munkáltat ltató viseli - munkáltat ltatói i elrendelés s alapján n a munkakör r betölt ltéséhez szüks kséges ismeret megszerzését, pb) a kifizetıvel munkaviszonyban álló magánszem nszemély, a társas t vállalkozv llalkozás s tevékenys kenységében személyesen közremk zremőködı tagja számára szüks kséges, a kifizetı,, a társas t vállalkozv llalkozás s tevékenys kenységével összefüggı szakmai ismeretek megszerzését, bıvítését, b t, pc) a kifizetı tevékenys kenységében közremk zremőködı magánszem nszemély (péld ldául üzleti partner, szakért rtı) ) e feladatának ellátásához szüks kséges felkész szítését t (ide nem értve az iskolai rendszerő képzést) szolgálja lja azzal, hogy a pa)-pb pb) pontban említett esetben az iskolai rendszerő képzés adóé óévben átvállalt költsk ltségének a minimálb lbér r két k és s félszeresf lszeresét ( Ft) meghaladó részére e rendelkezés s nem alkalmazható; bármely esetben feltéve, hogy az említett átvállalt költsk ltségek elszámol molása olyan bizonylat, számla alapján n törtt rtént, amelyre annak kiáll llítója adókedvezm kedvezmény érvényesítésére jogosító igazolás s kiadásának tényt nyét t nem tüntette t fel; tovább bbá egyebekben a hivatali, üzleti utazásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni; évi LXXXI tv (14) Az Szja tv. 7. -a (1) bekezdésének e törvt rvénnyel módosm dosított p) pontban foglaltakat a pa)- pb) alpontban említett esetben: a) a január r 1-je 1 elıtt megkezdett iskolai rendszerő képzések átvállalt költsk ltségét t adóalapba alapba nem számító tételként kell figyelembe venni; b) a december 31. után, de február r 1-je 1 elıtt megkezdett iskolai rendszerő képzések esetében a rendelkezést stıl eltérıen en az adóé óévben átvállalt költsk ltségeknek a 400 ezer forintot meg nem haladó részét t kell adóalapba alapba nem számító tételként figyelembe venni.

8 Általános Forgalmi Adó törvény ÁFA tv. 85. (2) bekezdése értelmében mentes az adó alól az egyéb b oktatás s körében: k a) a felnıttk ttképzésbıl l az Országos KépzK pzési Jegyzékben meghatározott szakképes pesítést st adó oktatás, képzk pzés, továbbk bbképzés, vizsgára való felkész szítés és s vizsgáztat ztatás; b) a felnıttk ttképzésrıl l szóló törvény alapján n szervezett és s akkreditált, illetıleg leg egyéb b jogszabály alapján n szervezett oktatás, képzk pzés, továbbk bbképzés, vizsgára való felkész szítés és s vizsgáztat ztatás; c) az államilag, illetıleg leg nemzetközileg zileg elismert nyelvvizsga-bizony bizonyítvány kiadásának alapjául szolgáló vizsgáztat ztatás; d) a tanulmányi nyi és s tehetséggondoz ggondozó verseny szervezése, se, lebonyolítása.

9 Elszámol molási feltétel: tel: a szerzıdéses ses alap A hozzájárul rulásra kötelezett k a felnıttk ttképzésrıl l szóló évi CI. törvt rvény (Fktv( Fktv.) 20. -ában meghatározott felnıttk ttképzési szerzıdés, s, a Munka TörvT rvénykönyvérıl l szóló évi XXII. törvt rvény (Mt.) sa szerinti tanulmányi nyi szerzıdés, vagy a tanulmányok nyok folytatására törtt rténı munkáltat ltatói i kötelezk telezés alapján n megszervezett szakképz pzés s költsk ltségeivel akkor csökkentheti a bruttó kötelezettségét, t, annak legfeljebb 33 százal zaléka (mikro- és s kisvállalkoz llalkozások esetén n 60 százal zaléka) mértékéig, ha a következk vetkezı feltételeknek teleknek együttesen megfelel.

10 A felnıttk ttképzésrıl l szóló évi CI. törvt rvény 20. -ában meghatározott felnıttk ttképzési szerzıdés A felnıttk ttképzést folytató intézm zmény és s a képzk pzésben részt r vevı felnıtt felnıttk ttképzési szerzıdést st köt. k A felnıttk ttképzési szerzıdésnek snek tartalmaznia kell: a) a képzk pzésre vonatkozóan an a 9. (1) bekezdésének f)-j) pontjaiban meghatározott tartalmú adatokat, tovább bbá OKJ-s s képzk pzés s esetén n ennek azonosító számát, általános, valamint nem OKJ-ban szereplı képesítés megszerzésére re irányul nyuló szakmai célúc képzés s esetén n az elsajátíthat tható ismereteket, kompetenciákat, kat, b) a résztvevr sztvevınek a képzk pzés s során n nyújtott teljesítm tménye ellenırz rzésének, értékelésének módjm dját, a vizsgára törtt rténı bocsátás s feltételeit, teleit, c) az elméleti leti tanórákr król, a gyakorlati foglalkozásokr sokról, illetve a konzultáci ciókról l való megengedett hiányz nyzás s mértm rtékét, t, és s ennek túllt llépése esetén n a képzk pzésben résztvevr sztvevıt érintı következményeket, d) a képzk pzés s helyét, idıtartam tartamát, t, ütemezését, t, figyelembe véve v ve az elızetesen megszerzett tudás s beszámítását, t, e) a gyakorlati foglalkozás s helyét, idıtartam tartamát, t, ütemezését, t, valamint a felnıtt számára a gyakorlati foglalkozással összefüggésben esetlegesen biztosított tott juttatásokat, f) a vizsga szervezésének módjm dját, formáját; OKJ szerinti, hatósági, illetve nyelvi képzk pzés s esetén n a javasolt vizsgaszervezı intézm zmény megnevezését,

11 A felnıttk ttképzésrıl l szóló évi CI. törvt rvény ában meghatározott felnıttk ttképzési szerzıdés g) a képzési díjd - külön n kiemelten a vizsgadíj és s az esetlegesen szüks kséges pótvizsga p díjának - mértékét és s fizetésének módjm dját,, figyelembe véve v ve az elızetesen megszerzett tudás s beszámítását, t, h) állami, illetve európai uniós s források terhére re támogatt mogatásban részesr szesülı képzés s esetén ha) a támogatt mogatás s tényt nyét, megnevezését, a támogatt mogatás összegét, hb) a támogatt mogatásban részesr szesülı felnıttk ttképzési intézm zmény kötelezettsk telezettségvállalását t a 21. (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltétel tel biztosítására, valamint i) a képzk pzésben részt r vevı felnıtt, illetve a felnıttk ttképzést folytató intézm zmény szerzıdésszeg sszegésének következmk vetkezményeit, j) mindazt, amit más m s kormányrendelet elıír. A felnıttk ttképzési szerzıdést st írásban kell megkötni, és öt évig a felnıttk ttképzést folytató intézm zmény köteles k megırizni.

12 A Munka TörvT rvénykönyvérıl l szóló évi XXII. törvt rvény szerinti tanulmányi nyi szerzıdés Mt (1) A munkáltat ltató szakemberszüks kségletének biztosítása sa érdekében tanulmányi nyi szerzıdést st köthetk thet.. A szerzıdésben sben a munkáltat ltató vállalja, hogy a tanulmányok nyok alatt támogatt mogatást nyújt, a másik m fél f l pedig kötelezi k magát, hogy a megállapod llapodás s szerinti tanulmányokat nyokat folytatja, illetıleg leg a képzettség g megszerzése se után n meghatározott idın n keresztül l a munkáltat ltatóval munkaviszonyát t fenntartja Nem köthetk thetı tanulmányi nyi szerzıdés a) munkaviszonyra vonatkozó szabály alapján n járój kedvezmények biztosítására, tovább bbá b) ha a tanulmányok nyok elvégz gzésére a munkáltat ltató kötelezte a munkavállal llalót (1) A tanulmányi nyi szerzıdést st írásba kell foglalni.

13 Munkáltat ltatói i kötelezk telezés Mt (4) A munkavállal llaló - munkabérének nek és s költsk ltségeinek megtérítése mellett - köteles a munkáltat ltató által kijelölt lt tanfolyamon vagy továbbk bbképzésen részt r venni, és s az elıírt vizsgákat letenni, kivéve, ve, ha ez személyi vagy családi körülményeire tekintettel rár aránytalanul sérelmes. s

14 Elszámol molási feltételek telek a) a képzk pzés s az Fktv.-ben ben,, illetve a szakképz pzés s megkezdésének és s folytatásának feltételeir teleirıl, l, valamint a térségi integrált szakképz pzı központ tanácsad csadó testület letérıl l szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet ában foglaltak szerint és s nem távoktatt voktatási formában történik; A szakképz pzés általános szabályai a rendelet szerint: Az iskolarendszeren kívüli k szakképz pzés s esetén n képzk pzési programmal rendelkezı,, nyilvántart ntartásba vett szakképz pzést folytató intézm zmény jogosult. A képzk pzési programjának biztosítania tania kell a szakképes pesítésért felelıs miniszter által meghatározott szakmai és s vizsgakövetelm vetelmény teljesülését, t, amennyiben a képzk pzés s az OKJ-ben szereplı szakképes pesítés s megszerzésére re való felkész szítésre sre irányul. A szakmai képzk pzési programjában meghatározott ütemezés s szerint biztosítania tania kell a szakmai képzk pzési program megvalósításához szüks kséges feltételeket. teleket. A szakképz pzést folytató intézm zmény köteles k - a szakmai képzk pzési programon alapuló - tájékoztatást nyújtani az érdeklıdık k számára az Fktv.. elıírásai szerint, a szakmai képzk pzés s nyilvános nos meghirdetésekor, illetve a képzk pzés során n folyamatosan. A képzk pzı intézm zmény a képzk pzési program alapján n köti k meg a képzk pzésben részt r vevıkkel az Fktv.-ben elıírt felnıttk ttképzési szerzıdést. st. A képzk pzési program megvalósításához kapcsolódó egyéb b (alvállalkoz llalkozói, megbízási, bérleti b stb.) szerzıdéseknek seknek is a képzk pzési programon kell alapulniuk.

15 Elszámol molási feltételek telek b) a képzk pzés általános vagy olyan speciális jellegő,, amely megfelel a szakképz pzésrıl l szóló évi LXXVI. törvt rvény 1. -a (1) bekezdésének c), e) és g) pontjai valamelyikében foglaltaknak: Szt. 1. (1) E törvt rvény hatálya a felsıoktat oktatásról l szóló évi CXXXIX. törvt rvény (a továbbiakban: felsıoktat oktatási törvt rvény) 11. (1)-(2)(2) bekezdésében ben és (3)) bekezdés b) pontjában szabályozott képzk pzés, valamint az iskolarendszeren kívüli k hatósági jellegő képzések kivétel telével kiterjed minden olyan iskolai rendszerő és s a felnıttk ttképzésrıl l szóló évi CI. törvt rvény (a továbbiakban: felnıttk ttképzési törvény) alapján n felnıttk ttképzési tevékenys kenységnek minısülı iskolarendszeren kívüli k szakmai képzk pzésre, amely c) munkakör r betölt ltéséhez, foglalkozás, tevékenys kenység g gyakorlásához szüks kséges képesítés s megszerzésére, re, e) a szakmai tevékenys kenység g magasabb szintő gyakorlásához, a mestervizsgához szüks kséges ismeretek elsajátítására, g) a megváltozott munkaképess pességőeket eket érintı rehabilitáci ciós s képzk pzésre. Az Szt. 54/B. 8. pontja helyébe a következk vetkezı rendelkezés s lépett l július j 1-tıl: 1 Az iskolarendszeren kívüli k hatósági jellegő képzés: : jogszabályban meghatározott, hatóság által kiadott engedélyt követk vetıen en megkezdhetı,, szabályozott tartalmú és s célúc képzés, melynek eredmények nyeként nt hatóság által meghatározott tevékenys kenység g folytatására feljogosító okirat (engedély, bizonyítv tvány stb.) kiadására kerül l sor.

16 A nemzetközi zi gyakorlatnak megfelelı kódolás s a nyelvi képzk pzéseknél: 1000 KER A1 minimum szint 2000 KER A2 alapszint 3000 KER B1 küszöbszint (hagyományos alapfokú nyelvtudásnak megfelelı) 4000 KER B2 középszint (hagyományos középfokk pfokú nyelvtudásnak megfelelı) 5000 KER C1 haladó szint (hagyományos felsıfok fokú nyelvtudásnak megfelelı) 6000 KER C2 mesterszint (anyanyelvi szintet közelítı) 7000 egyedi tematikájú képzés

17 Elszámol molási feltételek telek c) a képzk pzés s minimális idıtartama 20 óra, d) a képzk pzésre az Európai Unió tagállamainak terület letén n kerül l sor, e) a hozzájárul rulásra kötelezett k a képzk pzésrıl l a meghatározott adatszolgáltat ltatást teljesítette tette.

18 Elszámol molási feltételek telek A közúti k közlekedk zlekedési szolgáltat ltatásokról és s a közúti k jármj rmővek üzemben tartásáról l szóló külön n jogszabályban meghatározott közúti k közlekedk zlekedési szolgáltat ltatást végzv gzı hozzájárul rulásra kötelezettek k elszámolhatj molhatják: a minimum C, illetve C+E vagy D, illetve D+E vezetıi engedélykateg lykategóriához kötött k tt gépkocsivezetıi i munkakör ellátásához szüks kséges vezetıi i engedélyek megszerzését t célzc lzó képzések, és az ezekhez kapcsolódó külön n jogszabályban meghatározott képzk pzések és továbbk bbképzések költsk ltségeit, ideértve a veszélyes lyesáru-szállító gépkocsivezetı, belföldi ldi és s nemzetközi zi fuvarozó,, autóbuszos szakmai alapképes pesítés és autóbuszos továbbk bbképzési képesk pesítés, s, könnyk nnyő- és s nehézg zgépkezelıi i tanfolyami képzéseket is. A külön k n jogszabály: 89/1988. (XII.20.) MT rendelet

19 Elszámol molás s mértm rtéke A szakképz pzési hozzájárul rulási kötelezettsk telezettség g terhére re elszámolhat molható költségek maximális támogatt mogatási intenzitása a) általános képzk pzés s estén n az elszámolhat molható költségek 60%-a; b) speciális képzk pzés s esetén n az elszámolhat molható költségek 25%-a. A maximális támogatt mogatási intenzitás s az elszámolhat molható költségek 80%-ának megfelelı maximális támogatt mogatási intenzitásig növelhetn velhetı a következk vetkezık szerint: a) 10 százal zalékponttal, a fogyatékoss kossággal élı vagy hátrh trányos helyzető munkavállal llalóknak nyújtott képzk pzés, b) 10 százal zalékponttal középvk pvállalkozás, és s 20 százal zalékponttal mikró- vagy kisvállalkoz llalkozás s esetén. Ha valamely képzk pzési projektben általános és s speciális képzk pzési összetevık k is szerepelnek, amelyek a képzk pzés s támogatt mogatási intenzitásának nak a kiszámítása sa vonatkozásában egymást stól l nem választhatv laszthatók k el, vagy ha a képzk pzés általános, illetve speciális jellege nem állapítható meg, a speciális képzk pzésre vonatkozó támogatási intenzitásokat kell alkalmazni.

20 Elszámol molás s mértm rtéke A támogatt mogatás s mértm rtéke nem haladhatja meg a maximális támogatási intenzitást és s nem lehet több t a képzk pzésben résztvevınként nt és s képzk pzési óránként nt a teljes munkaidıben foglalkoztatott munkavállal llaló részére - külön n jogszabály alapján - megállap llapított személyi alapbér r kötelezk telezı legkisebb havi összegének (minimálb lbér) 6 százal zalékát Ft * 0,06 = Ft/fı/óra A minimális képzk pzési idı figyelembe vételv telével : Ft/fı/óra * 20 óra = Ft/fı

21 Elszámol molás s alapja Külsı képzés s esetén a hozzájárul rulásra kötelezett k és s a képzk pzı intézm zmény közötti szolgáltat ltatási szerzıdés és s az annak alapján képzésenkéntnt kiáll llított számla (olyan részletezettségő,, mint a szolgáltat ltatási szerzıdés) s) képezi az elszámol molás s alapját. A szolgáltat ltatási szerzıdésben sben az OKJ-ben nem szereplı és s a nyelvi képzés s esetén fel kell tüntetni t a képzk pzés a felnıttk ttképzést folytató intézm zmények nyilvántart ntartásba vételv telének részletes r szabályair lyairól l szóló 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet 3. számú melléklet kletében meghatározott azonosítóját,, valamint a hozzájárul rulásra kötelezett k statisztikai számjel mjelét.

22 Elszámol molás s alapja Külsı képzés s esetén A képzı intézm zmény kötelesk a hozzájárul rulásra kötelezettnek k a rendeletben elıírt dokumentálási kötelezettsége teljesítése se érdekében átadni a következk vetkezı dokumentumok cégszerően en hitelesített tett másolatát. t. : a) a külön k n jogszabályban meghatározott intézm zmény-akkreditációs tanúsítv tvány. b) a 48/2001. OM rendelet 4. -ban meghatározott értesítés/igazolás. s. c) a hozzájárul rulásra kötelezett k saját t munkavállal llalójával megkötött tt felnıttk ttképzési szerzıdés. s. d) OKJ-ban nem szereplı,, valamint nem akkreditált program alapján n folytatott képzk pzés s esetén az Fktv nak (2) bekezdése szerinti képzési program. e) akkreditált képzk pzés s estén n a program-akkredit akkreditációs s tanúsítv tvány.

23 Elszámol molás s alapja Belsı képzés s esetén A belsı kapacitások igénybev nybevételének elszámol molása képzk pzésenként, nt, belsı elkülönített száml mlán és s bizonylaton, tényleges t önköltségen történik. Vegyes képzk pzés s esetén A belsı és s a külsk lsı képzésre vonatkozó rendelkezéseket megfelelıen en alkalmazni kell. Áthúzódó képzés s esetén A hozzájárul rulásra kötelezett k a képzk pzés s költsk ltségeit évente, a hatályos számviteli szabályoknak, valamint a képzk pzés s tárgyt rgyévében érvényes pénzügyi elıírásoknak megfelelıen en teljesítésar sarányosan számolhatja el, amennyiben a képzk pzés s megkezdésének tárgyt rgyévétıl l kezdıdıen en a képzés s költsk ltségeit a szakképz pzési hozzájárul rulási kötelezettsk telezettség g terhére re évente elszámolta.

24 Elszámol molásnál l figyelembe vehetı kiadások Külsı képzés s esetén: a) a képzk pzı intézm zmény által lebonyolított képzk pzésnek a 800/2008/EK bizottsági rendelet 39. cikk (4) bekezdése szerint számított díja, d b) a képzk pzéshez kapcsolódó felnıttk ttképzési szolgáltat ltatás s díja, d c) a képzk pzés s során n felhasznált, lt, a hallgatóknak véglegesen v átadott tankönyvek, nyvek, taneszközök k költsk ltségei, d) a képzk pzésben résztvevr sztvevı munkavállal llalónak a képzk pzéssel összefüggı igazolt utazási és s száll llásköltsége, amennyiben a képzk pzés s lebonyolítása nem a hozzájárul rulásra kötelezett k által a munkavállal llalója munkavégz gzési helyeként megjelölt lt székhely khelyén, telephelyén n törtt rténik, e) az a) pontban meghatározott képzk pzés s díjának d részr szét t képezk pezı általános közvetett k költsk ltségek (adminisztráci ciós s díj, d bérleti b díj, d rezsikölts ltségek), a külön k n jogszabályban meghatározott vizsga- és vizsgáztat ztatási díj, d valamint a képzk pzésben résztvevr sztvevı munkavállal llaló a számvitelr mvitelrıl l szóló évi C. törvt rvény (a továbbiakban: Szt) ) 79. (1) bekezdésében ben meghatározott személyi jellegő költségei az a)-d) pontban felsorolt elszámolhat molható költségek összértékéig.

25 Elszámol molásnál l figyelembe vehetı kiadások Belsı képzés s esetén: a) az oktatók Szt 79. (1) bekezdésében ben meghatározott személyi jellegő költségei, és s a képzk pzési projekttel kapcsolatos eligazítás és s tanácsad csadási si szolgáltat ltatások költsk ltségei, b) az oktatók és s képzk pzésben résztvevr sztvevı munkavállal llaló utazási költsk ltségei, bele értve a száll llás s költsk ltségeket is, c) egyéb b folyó költségek, úgymint a projekthez közvetlenk zvetlenül l kapcsolódó anyagok, fogyóeszk eszközök, k, d) az eszközök és s felszerelések sek értékcsökkenése, olyan mértm rtékben, amennyire azokat kizárólag a képzk pzési projekt céljaira c használj lják, e) a képzk pzésben résztvevr sztvevı munkavállal llaló Szt) ) 79. (1) bekezdésében ben meghatározott személyi jellegő költségei és s elszámolhat molható általános közvetett költsk ltségek (adminisztráci ciós s költsk ltségek, bérleti b díj, d rezsikölts ltségek) az a)-d) pontban felsorolt elszámolhat molható költségek összértékéig.

26 Elszámol molásnál l figyelembe vehetı kiadások Vegyes képzk pzés s esetén: a) a külsk lsı képzési részre r vonatkozóan an a külsk lsı képzés s esetén n meghatározott kiadások, b) a belsı képzési részre r vonatkozóan an a belsı képzés s esetén n meghatározott kiadások. Külsı,, belsı,, illetve vegyes képzk pzés s esetén: a) A képzk pzésben résztvevr sztvevı munkavállal llaló személyi jellegő költségei vonatkozásában csak a képzk pzésben ténylegesen eltölt ltött tt idı vehetı számításba, sba, az ebbıl l termelésben eltölt ltött tt idı vagy annak megfelelıje levonása után. b) Az oktatók, k, tanácsad csadók, illetve a képzk pzésben résztvevr sztvevı munkavállal llaló személyi jellegő ráfordításaiból elszámolhat molható költség g havi (huszonkét t munkanapra vetített) tett) mértm rtéke nem haladhatja meg a tárgyt rgyévet megelızı második évre vonatkozó KSH adatok szerint a versenyszférában foglalkoztatottak havi átlagkeresetének kétszeresk tszeresét. t. ( *2= /22=16 128/8=2 016 Ft/óra)

27 Elszámol moláskor összeállítandó és s 10 évig kötelezk telezıen en megırzend rzendı dokumentáci ció Külsı képzés s esetén: a képzk pzı intézm zmény külön k n jogszabályban meghatározott intézm zmény- akkreditáci ciós s tanúsítv tványának nak cégszerc gszerően en hitelesített tett másolata, m A 48/2001. OM rendelet 4. -ában meghatározott értesítés/igazolás cégszerően en hitelesített tett másolata, m felnıttk ttképzési szerzıdés s eredeti vagy cégszerc gszerően en hitelesített tett másolata, m tanulmányi nyi szerzıdés, s, vagy a tanulmányok nyok folytatására vonatkozó munkáltat ltatói i kötelezk telezés, az Fktv ának (2) bekezdése szerinti képzk pzési program, ha a képzk pzés nem szerepel az OKJ-ban, vagy nem akkreditált képzk pzési program alapján valósul meg, akkreditált képzk pzési program alapján n folytatott képzk pzés s esetén n a külön k jogszabályban meghatározott program-akkredit akkreditációs s tanúsítv tvány cégszerően en hitelesített tett másolata, m önálló nyelvi képzk pzés s elszámol molása esetén n a munkavállal llaló munkaköri leírása, vagy munkaszerzıdése, se, szolgáltat ltatási szerzıdés, s, szolgáltat ltatási szerzıdés s alapján n képzk pzésenként nt kiáll llított számla, elkülönített pénzp nzügyi elszámol molás s képzk pzésenként, nt, a 5. számú mellékletben meghatározott, külsk lsı képzés s esetén n elszámolhat molható költségekrıl.

28 Elszámol moláskor összeállítandó és s 10 évig kötelezk telezıen en megırzend rzendı dokumentáci ció Belsı képzés s esetén: a belsı képzést folytató képzı intézm zmény egyszerősített nyilvántart ntartásba vételi v dokumentuma, felnıttk ttképzési szerzıdés, s, tanulmányi nyi szerzıdés, s, vagy a tanulmányok nyok folytatására vonatkozó munkáltat ltatói i kötelezk telezés, az Fktv.16. -ának (2) bekezdése szerinti képzk pzési program, önálló nyelvi képzk pzés s elszámol molása esetén n a munkavállal llaló munkaköri leírása, vagy munkaszerzıdése, se, a felnıttk ttképzési intézm zmények számára külön k n jogszabályban meghatározott kötelezk telezıen en vezetendı dokumentumok, elkülönített pénzp nzügyi elszámol molás s képzk pzésenként nt a 5. számú mellékletben meghatározott, belsı képzés s esetén elszámolhat molható költségekrıl l tényleges t önköltségen számolva. Vegyes képzk pzés s esetén: a külsk lsı és s a belsı képzés s esetén n meghatározott dokumentumokat.

29 Adatszolgáltat ltatási kötelezettsk telezettség A hozzájárul rulásra kötelezettnek k a tárgyt rgyévre elszámolt képzk pzésre vonatkozó adatszolgáltat ltatást a tárgyt rgyévet követk vetı év v második m hónapjh napjának nak 25. napjáig a székhelye szerint illetékes regionális munkaügyi központ k (a továbbiakban: munkaügyi központ) k részr szére kell benyújtani. Az adatszolgáltat ltatás s helyességét t annak benyújt jtásától l számított 60 napon belül l a munkaügyi központ k megvizsgálja. Hibásan vagy pontatlanul kitölt ltött, tt, illetıleg leg ellentmondó adatokat tartalmazó adatszolgáltat ltatás s esetén n a munkaügyi központ k írásban - 15 nap alatt teljesítend tendı - hiányp nypótlásra törtt rténı felszólítást st küld k a hozzájárul rulásra kötelezettnek. k A hiányp nypótlás s nem, vagy nem határid ridıre re törtt rténı teljesítése se esetén n a munkaügyi központ k az ellenırz rzésre vonatkozó elıírások szerint jár j r el.

30 Ellenırz rzés Az adatszolgáltat ltatás megfelelı teljesítését,, valamint a benyújtott dokumentumokban szereplı adatok tartalmát t a székhely szerint illetékes regionális munkaügyi központ k ellenırzi rzi. Az ellenırz rzés s során n feltárt szabálytalans lytalanságokról l a munkaügyi központ k az ellenırz rzést követk vetı 30 napon belül l az ellenırz rzéssel összefüggı dokumentumok megküld ldésével tájékoztatjat a) a szakképz pzési hozzájárul rulást az Szht a alapján n teljesítı (gyakorlati képzk pzést szervezı) ) hozzájárul rulásra kötelezett k esetében az NSZFI-t, b) a szakképz pzési hozzájárul rulást az Szht a alapján n teljesítı (gyakorlati képzk pzést nem szervezı) ) hozzájárul rulásra kötelezett k esetében az APEH területileg illetékes igazgatóságát. t.

31 BEJELENTİLAP a... tárgyévben a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítı hozzájárulásra kötelezett által felhasznált keretrészrıl I. A hozzájárulásra kötelezett adatai: 1. Név: Cím (székhely): Cégbejegyzés száma: Adószám: Statisztikai számjel: Eltérı üzleti éves hozzájárulásra kötelezett*: Igen, az üzleti év fordulónapja:... hónap... nap Nem. 7. Kapcsolattartó neve, telefonszáma: A szakképzési hozzájárulás teljesítésének módja*: a) Szht. 4. -a alapján, gyakorlati képzés megszervezésével teljesíti; OMAI/NSZFI Nyilvántartási száma:... b) Szht. 5. -a alapján, nem gyakorlati képzés szervezésével teljesíti. 9. A vállalkozás megfelel a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott vállalkozások valamelyikének*: Igen Nem 10. A támogatási intenzitás szempontjából a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott vállalkozások közül*: mikrovállalkozás kisvállalkozás középvállalkozás 11. A tárgyévi szakképzési hozzájárulás összege:....ft 12. A tárgyévi átlagos statisztikai létszáma:... fı 13. A tárgyévi szakképzési hozzájárulás 33/60%-ának összege:... Ft II. A szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére a tárgyévben megvalósított vagy megkezdett képzésekre vonatkozó adatok: 1. Az elszámolt képzések száma:... db ebbıl - elızı évrıl áthúzódó képzések száma:... db - tárgyévben megvalósított képzések száma:...db - következı évre áthúzódó képzések száma:... db 2. Képzésben (egy vagy több képzésben) részt vevı munkavállalók létszáma:... fı 3. A képzések összes elszámolható költsége:...ft 4. A Képzésekre igénybe vett összes támogatás: :...Ft 5. A képzés(ek)re vonatkozó csatolt adatlap(ok) száma:... db..., év... hó... nap P. H... a hozzájárulásra kötelezett cégszerő aláírása * A megfelelı rész egyértelmően jelölendı.

A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÁSA, ELSZÁMOLÁSA 2011.

A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÁSA, ELSZÁMOLÁSA 2011. A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÁSA, ELSZÁMOLÁSA 2011. Lászlóné Szép Györgyi Bejegyzett igazságügyi adó- és könyvszakértı, felnıttképzési szakértı gyorgyi@hlz.hu RING VIP Klub Üzleti reggeli 2011.

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulás felhasználási lehetısége 2010.

A szakképzési hozzájárulás felhasználási lehetısége 2010. A szakképzési hozzájárulás felhasználási lehetısége 2010. Szakképzési hozzájárulás alapja A hozzájárulásra kötelezettet terhelı társadalombiztosítási járulék alapja. Társadalombiztosítási járulékalap:

Részletesebben

13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet

13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás

Részletesebben

13/2006. (XII. 27.) SZMM

13/2006. (XII. 27.) SZMM 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás

Részletesebben

Saját dolgozó képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére

Saját dolgozó képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére Saját dolgozó képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére Jogszabályi alap 15/2009. (VII.24.) SZMM rendelet a saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési

Részletesebben

Piacsek László Zoltán

Piacsek László Zoltán összeállította: V á l t o z á s o k a s z a k k é p z é s i hozzájárulás terhére történő elszámolás feltételrendszerében Piacsek Vonatkozó jogszabályok 15/2009. (VII.24.) SZMM rendelet a saját munkavállalók

Részletesebben

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007.

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007. DÉRI MIKSA PROGRAM Pályázat az Eureka programban való magyar részvr szvétel támogatt mogatására DERI_EUREKA_07 Pá felhívás Budapest, 2007. A Nemzeti Kutatási és s Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-

Részletesebben

reformprogram végrehajtv 2007.

reformprogram végrehajtv 2007. A szak- és s felnőttk ttképzést érintő reformprogram végrehajtv grehajtásához hoz szüks kséges törvények módosm dosításáról 2007. A FIATAL MUNKAVÁLLALÓK (15-24 ÉVES) FOGLALKOZTATÁSI RÁTÁI AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete

Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete 1560 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/17. szám Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete a szakképzési hozzájárulást a saját

Részletesebben

KÖZPONTI PROGRAMOK SZERKEZETE. NSZFI Kutatásszervez

KÖZPONTI PROGRAMOK SZERKEZETE. NSZFI Kutatásszervez ORSZÁGOS KÉPZK PZÉSI JEGYZÉK, KÖZPONTI PROGRAMOK JOGSZABÁLYI HÁTTERE, H SZERKEZETE Menyhért Anikó NSZFI Kutatásszervez sszervezési si és s fejlesztési si osztály 1 A szakképz pzés alapdokumentumai - Országos

Részletesebben

grehajtása Projektek végrehajtv MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi az eszmének nek Goethe ellenőrz Output hatás Inputok A jogszerűség

grehajtása Projektek végrehajtv MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi az eszmének nek Goethe ellenőrz Output hatás Inputok A jogszerűség 1 Projektek végrehajtv grehajtása MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi diája az eszmének nek Goethe 2 Az ellenőrz rzés, monitoring és értékelés s kapcsolata Inputok Output Eredmény/ hatás Viszonyítás

Részletesebben

Régiós támogatás s feltételei: telei: A legalább 6 hónapja h foglalkoztatott munkavállal llaló munkaviszonyát működéssel összefüggő okból, rendes felm

Régiós támogatás s feltételei: telei: A legalább 6 hónapja h foglalkoztatott munkavállal llaló munkaviszonyát működéssel összefüggő okból, rendes felm Kösz szönt ntöm a konferencia résztvev sztvevőit! Észak-alföldi ldi Regionális Munkaügyi Központ K Kisvárdai Kirendeltsége Vargáné Maklári Zsuzsanna 2009.március 25 Munkahelymegőrz rzés s támogat mogatása:

Részletesebben

2012. évi I. tv. A Munka TörvT évi LXXXVI. tv. a hatálybal. ezzel kapcsolatos tv-ek. Dr. Tornyai Magdolna december 7.

2012. évi I. tv. A Munka TörvT évi LXXXVI. tv. a hatálybal. ezzel kapcsolatos tv-ek. Dr. Tornyai Magdolna december 7. 2012. évi I. tv. A Munka TörvT rvénykönyvenyve 2012. évi LXXXVI. tv. a hatálybal lybalépésével összefüggı átmeneti rendelkezések és ezzel kapcsolatos tv-ek módosításáról Dr. Tornyai Magdolna 2012. december

Részletesebben

forrás csadó mesterszak

forrás csadó mesterszak Az emberi erıforr forrás tanácsad csadó mesterszak helyzete és s kihívásai az NYME-AK AK-n Dr. Szretykó György Tanszékvezet kvezetı,, egyetemi docens 2010. február r 17. A mesterszak képzk pzıhelyei Pécsi

Részletesebben

GÖDÖLLŐ. Szent István n Egyetem. Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ

GÖDÖLLŐ. Szent István n Egyetem. Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ Szent István Egyetem GÖDÖLLŐ Szent István n Egyetem GÖDÖLLŐ Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ SZIE - ÚMVP KÉPZK PZŐ INTÉZM ZMÉNY A Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ sikeresen pályázott

Részletesebben

Adatszolgáltatás (saját dolgozó képzésének elszámolása esetén):

Adatszolgáltatás (saját dolgozó képzésének elszámolása esetén): a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szt.) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról A szakképzési hozzájárulás megállapításával és a fizetési kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi Jogszabályi hátth ttér Munkaügy a kivitelezésben A Munka TörvT rvénykönyvéről l szóló 1992. évi XXII. törvt rvény (Mt.) 2010. évi LXXV. törvt rvény az egyszerűsített foglalkoztatásr sról 16/2010. (V.13.)

Részletesebben

A projektek pénzp menedzselése

A projektek pénzp menedzselése 1 A projektek pénzp nzügyi menedzselése A folyamat tevékenys kenységei 1. A támogatt mogatás s felhasználásához hoz kapcsolódó szabályok megismerése se 2. Pénzügyi elemzés és s tervezés 3. Finanszíroz

Részletesebben

(EVA) 2002. évi XLIII. tv.

(EVA) 2002. évi XLIII. tv. Egyszerűsített vállalkozv llalkozói i adó (EVA) 2002. évi XLIII. tv. Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 Jellemzői 2003. évtől új j adónem; Keverék k törvt rvény több törvt rvényt vált v ki (Szja( átalányadót,

Részletesebben

lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa

lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa Szociális munka munkanélk lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa WJLF III. évf. 2006/07 őszi szemeszter általános szociális munkás s szak VIII. ea. - A munkanélk lkülieket, lieket, álláskeresőket

Részletesebben

A személyi jövedelemadj vedelemadó változásai Siklósin siné Antal Gyöngyi Nemzetgazdasági gi Minisztérium Jövedelem és s Forgalmi Adók k főosztf osztálya Tematika I. Évközi változv ltozások Az egyes gazdasági

Részletesebben

Aktuális pályázati lehetıségek a Közép-magyarországi Régióban

Aktuális pályázati lehetıségek a Közép-magyarországi Régióban Aktuális pályázati lehetıségek a Közép-magyarországi Régióban Elıadó: Ronbergerné Türk Edina, gazdasági témacsoport-vezetı Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Aktuális pályp lyázati lehetıségek a Közép-Magyarországi

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. március 17-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Nyugat-magyarországi Egyetem.Kar Cím:. Pf. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 08-0124-05, OM azonosítója: FI 21120 Képviseli: Prof. Dr. Faragó Sándor

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter. /2006. (...) SZMM rendelete

A szociális és munkaügyi miniszter. /2006. (...) SZMM rendelete A szociális és munkaügyi miniszter /2006. (...) SZMM rendelete a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának

Részletesebben

Székesfeh. számú rendelete

Székesfeh. számú rendelete Székesfeh kesfehérvár r Megyei Jogú Város Önkormányzat nyzat KözgyK zgyűlése a pénzbeli p és s természetben nyújtott szociális és s gyermekvédelmi ellátásokr sokról l szóló 5/2003.. (IV( IV.22.) számú

Részletesebben

A felnőttk. ltozásai az új j OKJ vizsga és követelményrendszere. Grünwald Ferenc

A felnőttk. ltozásai az új j OKJ vizsga és követelményrendszere. Grünwald Ferenc A felnőttk ttképzés s változv ltozásai az új j OKJ vizsga és követelményrendszere. Grünwald Ferenc A szakmunkáshi shiány növekedn vekedése, az iskolarendszerű szakképz pzés s rugalmatlansága, ga, elavultsága,

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

a szociális és munkaügyi miniszter rendelete

a szociális és munkaügyi miniszter rendelete Szociális és Munkaügyi Minisztérium a szociális és munkaügyi miniszter /2009. ( ) SZMM rendelete a saját munkavállalók részére szervezett költségeinek a szaki hozzájárulás terhére történő elmolásáról Budapest,

Részletesebben

Fejlesztési megállapodás

Fejlesztési megállapodás Fejlesztési megállapodás amely létrejött a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. tv. (továbbiakban Szht.) és az Szht. végrehajtásáról szóló 13/2008.(VII.

Részletesebben

55044 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 99. szám

55044 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 99. szám 55044 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 99. szám II. Ingatlanügyletek 1. Ingatlankezelés (TESZOR 68.32) III. Szakmai, tudományos, kutatási, műszaki tevékenység 1. Jogi tevékenység (TESZOR 69.10) 2. Számviteli,

Részletesebben

A Felügyel tapasztalatainak összefoglalásasa

A Felügyel tapasztalatainak összefoglalásasa A Felügyel gyelőségellenőrzési tapasztalatainak összefoglalásasa Pados RóbertR Hulladékgazd kgazdálkodási osztályvezet lyvezető Szombathely, 2015. február r 12. Célkit lkitűzéseink A Felügyel gyelőség

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2011.

Adatlap a felnőttképzésről 2011. Az adatszolgáltatás a /2010. ( ) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik. Az

Részletesebben

A Rendeletet a Bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozóan 2013. december 31-ig lehet alkalmazni.

A Rendeletet a Bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozóan 2013. december 31-ig lehet alkalmazni. Útmutató a saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet alkalmazásáról alkalmazásáról A Rendelet

Részletesebben

52 522 05 0010 52 01 Létesítményi energetikus Energetikus 52 522 05 0010 52 02 Megújuló energiaforrás Energetikus.

52 522 05 0010 52 01 Létesítményi energetikus Energetikus 52 522 05 0010 52 02 Megújuló energiaforrás Energetikus. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az adóss. ltatás tapasztalatai. 2012.02.24.

Az adóss. ltatás tapasztalatai. 2012.02.24. Az sságkezelési szolgáltat ltatás tapasztalatai. Lehetıségek Korlátok Nagyné Messinger TímeaT 2012.02.24. Elızm zmények Az elmúlt lt években több t célprogram c indult Problémák: jó tapasztalatok tovább

Részletesebben

3/2004. (II. 17.) OM-FMM együttes rendelet

3/2004. (II. 17.) OM-FMM együttes rendelet 3/2004. (II. 17.) OM-FMM együttes rendelet a szaki hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett sel teljesítő hozzájárulásra kötelezet költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

A céltámogatások jelentősége a felnőttképzési programokban

A céltámogatások jelentősége a felnőttképzési programokban Dr. Zachár László Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet A céltámogatások jelentősége a felnőttképzési programokban A tudás versenyképesség ROP programok zárókonferenciája Budapest 2008. április

Részletesebben

Képzési (program) ajánlattételi adatlap. 2. A képzés adatai: 2.1 A képzéshez tartozó összes követelmény modul (ok) azonosítója, megnevezése:

Képzési (program) ajánlattételi adatlap. 2. A képzés adatai: 2.1 A képzéshez tartozó összes követelmény modul (ok) azonosítója, megnevezése: Képzı intézmény neve: Ajánlattételi felhívásban a képzés sorszáma: Képzési (program) ajánlattételi adatlap Helyszíne: 1. Képzés neve: Szakképesítés OKJ száma (1): Szakképesítés OKJ száma (2): Megszerezhetı

Részletesebben

(2006, 2007) 2006. november 9. EGER. Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese

(2006, 2007) 2006. november 9. EGER. Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese Adó- és tb-változ ltozások (2006, 2007) IX. Pénztárkonferencia 2006. november 9. EGER Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese Bevezető Államháztartás s egyensúly lyát t javító intézked zkedések Konvergenciaprogram

Részletesebben

LT Consorg A TDM. Dr. Lengyel Márton. 2007. február r 22.

LT Consorg A TDM. Dr. Lengyel Márton. 2007. február r 22. LT Consorg A TDM Dr. Lengyel Márton Siófok 2007. február r 22. Tartalom I. A TDM lényege l II. A TDM aktualitása III. Gyakorlati teendt eendık I. A TDM lényegel TDM = Tourism Destination Management A magyar

Részletesebben

2009. évi CXXXV. törvény a szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról*

2009. évi CXXXV. törvény a szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról* 2009. évi CXXXV. törvény a szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról* 1. (1)A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés

Részletesebben

A szakképz. jtható 2009.

A szakképz. jtható 2009. A szakképz pzési hozzájárul rulásból l nyújthat jtható fejlesztési si támogatt mogatások a 2009. évi jogszabály változv ltozások tükrében 2009. Módosítások sok 2009. július j 1-jétől1 A TISZK fenntartója

Részletesebben

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS MUNKAIDİ-CSÖKKENTÉSSEL ÉS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3/09/01/A TÁMOP-2.3.3/09/02/A A pályázat

Részletesebben

szintválaszt a Magyar- Angol Tannyelvű

szintválaszt a Magyar- Angol Tannyelvű Tájékoztatóa szintválaszt lasztásról a Magyar- Angol Tannyelvű Gimnázium és s Kollégium 11. évfolyamának félévi f szülői értekezletén Miért? A 12.-13. 13. évfolyamon a tanulók k bizonyos tantárgyak esetében

Részletesebben

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!!

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!! Társadalmi Megújulás Operatív Program KIVONAT Munkahelymegırzı támogatás munkaidı-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívás a konvergencia régiók mikro-, kis- és középvállalkozásai részére

Részletesebben

Felsőoktat eljárás s legfontosabb tudnivalói

Felsőoktat eljárás s legfontosabb tudnivalói Felsőoktat oktatási felvételi eljárás s legfontosabb tudnivalói Fontosabb határid ridők 2011. február r 15. jelentkezési határid ridő 2011. április 30. jelentkezések visszaigazol 2011. július j 7. hiányp

Részletesebben

Bemutatkozik a MIOK József J pző Iskola

Bemutatkozik a MIOK József J pző Iskola Bemutatkozik a MIOK József J Nádor N Gimnázium és s Szakképz pző Iskola FENNTARTÓNK NK MIOK Észak-kelet-magyarországi gi RégiR gió Kiemelten KözhasznK zhasznú Nonprofit Kft Iskolarendszerű szakképz Felnőttk

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kiírója: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kiírója: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pályázati felhívás a környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére történı jogosultság elnyerésére A Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

Lucz Zoltánn nné főosztályvezető Jövedelem és s forgalmi adók főosztály Személyi jövedelemadj vedelemadó Arányos, egykulcsos adó A személyi jövedelemadj vedelemadó mértéke valamennyi (összevont( adóalapba

Részletesebben

Minta. A pályázat azonosító száma:

Minta. A pályázat azonosító száma: Az NFA képzési alaprész decentralizált beruházási keretéből finanszírozandó, fejlesztésre irányuló beruházások támogatásához kiírásra kerülő pályázathoz Pályázó azonosítója: OM: FI: Adószám: PÁLYÁZATI

Részletesebben

TANULÓSZERZİDÉS. Képzési idı az OKJ szerint: A szervezetnél folyó gyakorlati képzés

TANULÓSZERZİDÉS. Képzési idı az OKJ szerint: A szervezetnél folyó gyakorlati képzés TANULÓSZERZİDÉS Iktatószám: amely létrejött a gyakorlati képzést szervezı szervezet és a gyakorlati képzésben résztvevı tanuló között az alábbi szakképesítés gyakorlati képzésére Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

DR. STEINER ARNOLD. ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat. Magyar Medikai Gyárt. rigazgatója

DR. STEINER ARNOLD. ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat. Magyar Medikai Gyárt. rigazgatója Köszönti Önöket: DR. STEINER ARNOLD Magyar Medikai Gyárt rtók és s Szolgáltat ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat rigazgatója Az Új j Széchenyi Terv 7 kiemelt programot tartalmaz:

Részletesebben

Ú T M U T A T Ó. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére

Ú T M U T A T Ó. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére Ú T M U T A T Ó Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére A 2003. évi LXXXVI. törvény lehetıvé teszi a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek számára, hogy az

Részletesebben

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda FIATALOK A KÖZÉLETBENK CIVIL ARÉNA AZ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVR SZVÉTEL FEJÉR MEGYÉBEN C. MŰHELYKONFERENCIAM 2009.SZEPTEMBER 25. Foglalkoztatási és s Szociális Hivatal Mobilitás s Országos Ifjúsági Szolgálat

Részletesebben

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31.

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai Kellermann Éva tréner, pályp lyázati tanácsad csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós programok Kifejezetten

Részletesebben

Battanoda (Nyelviskola) Kft. Oktatási ajánlata cégek és közintézmények részére, a szakképzési hozzájárulás terhére.

Battanoda (Nyelviskola) Kft. Oktatási ajánlata cégek és közintézmények részére, a szakképzési hozzájárulás terhére. Battanoda (Nyelviskola) Kft. Oktatási ajánlata cégek és közintézmények részére, a szakképzési hozzájárulás terhére. I. A Battanoda Kft. 2011 októberében államilag elismert akkreditált oktatási intézmény

Részletesebben

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141.

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. szám A Kormány a szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88.

Részletesebben

Az adózás rendjér szóló törvény változásai

Az adózás rendjér szóló törvény változásai Az adózás s rendjéről szóló törvény változásai 2011. A gyakorlatot segítő Képviseleti szabályok változások Képviselet a miniszter hatásk skörébe tartozó eljárásokban az Art. szerint. Képviselői i mentesülés

Részletesebben

felsoktat oktatás Minség, esélyegyenlség és hatékonyság Bánhidyné Dr. Szlovák Éva CSc. felnttképzési igazgató

felsoktat oktatás Minség, esélyegyenlség és hatékonyság Bánhidyné Dr. Szlovák Éva CSc. felnttképzési igazgató Budapesti Mszaki Fiskola Tanárképz és Mérnökpedagógiai Központ Munkaer-piac orientált szakképz pzés és oktatás Minség, esélyegyenlség és hatékonyság 2007. április 12. Bánhidyné Dr. Szlovák Éva CSc. felnttképzési

Részletesebben

Sum István. zpontvezet. Miskolc, 2007. április 12.

Sum István. zpontvezet. Miskolc, 2007. április 12. A felhasználók k igényeinek megfelelen en alakítani a szakképz pzést! Sum István Magyar Posta Zrt.. Oktatási KözpontvezetK zpontvezet Stratégiai Bizottság, elnök Miskolc, 2007. április 12. 1 Tartalom A

Részletesebben

A Rendeletet a Bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozóan 2013. december 31-ig lehet alkalmazni.

A Rendeletet a Bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozóan 2013. december 31-ig lehet alkalmazni. Útmutató a saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet alkalmazásáról A Rendelet a kihirdetését

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL

B E S Z Á M O L Ó A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL B E S Z Á M O L Ó A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Pápa, Kürt u. 1. Pápa, 2010. március 12. Glück Erika

Részletesebben

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja.

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. A rehabilitációs hozzájárulás fizetése szektor semleges kötelezettség, mert minden munkáltatót

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és s Iparkamara. A gyakorlatorientált. lt szakképz és s a magyar kamarai rendszer

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és s Iparkamara. A gyakorlatorientált. lt szakképz és s a magyar kamarai rendszer Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és s Iparkamara A gyakorlatorientált lt szakképz pzés és s a magyar kamarai rendszer Kamarai rendszer (1999. évi CXXI. tv a gazdasági gi kamarákr król) - Országos

Részletesebben

A tanulószerzıdésrıl világosan

A tanulószerzıdésrıl világosan A tanulószerzıdésrıl világosan Jogszabályi háttér 1993. évi LXXVI tv. a szakképzésrıl 1993. évi LXXIX tv. a közoktatásról 2003. évi LXXXVI. tv. a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének

Részletesebben

Pernekker Kitti Pécsi Tudományegyetem Felnttképzési és Emberi Erforrás Fejlesztési Kar Andragógia MA. Forrás: http://www.nyirvidektiszk.

Pernekker Kitti Pécsi Tudományegyetem Felnttképzési és Emberi Erforrás Fejlesztési Kar Andragógia MA. Forrás: http://www.nyirvidektiszk. Pernekker Kitti Pécsi Tudományegyetem Felnttképzési és Emberi Erforrás Fejlesztési Kar Andragógia MA Forrás: http://www.nyirvidektiszk.hu/ Alapvet problémák k a magyar szakképz pzési rendszerben Elaprózódott

Részletesebben

TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454

TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454 TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454 Honlap: www.trainex.hu E-mail: trainex@trainex.hu Nyilvántartási

Részletesebben

zszolgálati lati Egyetem Rendészettudom szettudományi kar

zszolgálati lati Egyetem Rendészettudom szettudományi kar Nemzeti KözszolgK zszolgálati lati Egyetem Rendészettudom szettudományi kar Nyíltnap 2013. január r 25. Alapképz pzési szakok a RTK-n nappali munkarend Bőnügyi igazgatási alapképz pzési szak bőnügyi hírszerzh

Részletesebben

Toborzás - Álláskeresés. Dr Gısi Zsuzsanna

Toborzás - Álláskeresés. Dr Gısi Zsuzsanna Toborzás - Álláskeresés Dr Gısi Zsuzsanna 1 A toborzás s fogalma és s céljac A toborzás: az emberi erıforr forrás s menedzsment azon résztevr sztevékenysége, amely során n a vállalat/szervezet egy megüresedett

Részletesebben

ÉVES BEVALLÁS. bevallási időszak (év, hó, naptól) (év, hó, napig) 2003... 2003...

ÉVES BEVALLÁS. bevallási időszak (év, hó, naptól) (év, hó, napig) 2003... 2003... ÉVES BEVALLÁS Az 31/2001. (IX.14.) OM rendelet szerint a Fejlesztési és Képzési Alaprészhez bejelentkezett gyakorlati képzést szervezők részére a szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítéséről

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztési támogatás felhasználása

Szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztési támogatás felhasználása Bárczi Gusztáv Óvoda Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 1082 Budapest, VIII. Üllői út 76. Szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztési támogatás felhasználása A szakképzésről

Részletesebben

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer Az Alapítv tvány céljac A Segítő Kéz z Alapítv tvány 1999-ben alakult, így már r 11 éve dolgozik a szociális ellátásban azon belül l a legelesettebb emberek segítésében. Az Alapítv tvány időskor skorúak

Részletesebben

MOTTÓ. Page 1. nzügyek, avagy határozza meg a tudatot. Ha ide néznn. znél, vad aranyszíved. Óh, hullna az arany, hullna egyre. nzügyi menedzselés

MOTTÓ. Page 1. nzügyek, avagy határozza meg a tudatot. Ha ide néznn. znél, vad aranyszíved. Óh, hullna az arany, hullna egyre. nzügyi menedzselés Azok a fránya pénzp nzügyek, avagy A A lél határozza meg a tudatot 1Art Ha ide néznn znél, vad aranyszíved Összeszorulna. Könnyed K eredne S úszó,, sötét s t gályg lyánk szőnyeg nyegére Óh, hullna az arany,

Részletesebben

és adminisztráci Dr. Szendrák k Erika sfejlesztési si és s Innováci Kutatásfejleszt 2008. szeptember 29.

és adminisztráci Dr. Szendrák k Erika sfejlesztési si és s Innováci Kutatásfejleszt 2008. szeptember 29. ERC Starting Grant felhívás A pályázat pénzp nzügyi és adminisztráci ciós s vonatkozásai Dr. Szendrák k Erika Fıosztályvezetı helyettes, HunASCO irodavezetı Kutatásfejleszt sfejlesztési si és s Innováci

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI AKADÉMIA

VÁLLALKOZÓI AKADÉMIA VÁLLALKOZÓI I AKADÉMIA 2013.04.11. Vállalkozási formák Kontrolling rendszerek, tervezés irány nyítás Vállalati átalakulás KKV Aktuális Támogatások KKV FINANSZÍROZ ROZÁS Fiatalok vállalkozóvá válásának

Részletesebben

F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S

F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL ÉS A KÉPZÉS FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRÓL (a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. és a szakképzési

Részletesebben

TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012. INTER- Studium. Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012. INTER- Studium. Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 INTER- Studium Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel Az egész életen át t tartó tanulás fejlesztése se az intézm zmények

Részletesebben

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról 1995. évi CXVII. TörvT rvény a személyi jövedelemadj vedelemadóról Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 A SZJA TV. FELÉPÍTÉSE - 1 I. Fejezet - Alapelvek II. Fejezet - A tv. hatálya III. Fejezet - Fogalmak és értelmező

Részletesebben

Kőszeg április 11.

Kőszeg április 11. Az egyes ágazatokban működő munkáltatók által, a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emeléséből 2013. első félévében adódó többletterhekhez igénybe vehető támogatásról Kőszeg 2013. április

Részletesebben

Egy sikeres akkreditálás eredményei

Egy sikeres akkreditálás eredményei Az akkreditált státusz tusz gúzsba g köt? k Egy sikeres akkreditálás eredményei és s tanulságai Tölgyfa Margit, Liszt Ferenc, Kovács L. GáborG Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, K Laboratóriumi riumi

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÁSA, BEVALLÁSA 2012.

A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÁSA, BEVALLÁSA 2012. A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÁSA, BEVALLÁSA 2012. TÖRVÉNYEK, RENDELETEK a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (továbbiakban: új Szht.);

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS TELJESÍTÉSE 2016.

A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS TELJESÍTÉSE 2016. A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS TELJESÍTÉSE 2016. KAPCSOLÓDÓ TÖRVÉNYEK, RENDELETEK A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (Szht.); A gyakorlati képzés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.B-11/1 1 Tartalom

Részletesebben

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági

Részletesebben

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26.

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. A ltségvetési törvt rvény, az Áht. és s az Ávr. változásai dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. Az előad adás s vázlatav BEVEZETŐ Magyarország g Alaptörv rvénye az államháztartásról l szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

A pályázat azonosító száma:

A pályázat azonosító száma: PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI ADATLAP Pályázó azonosítója: OM: FI: Adószám: PÁLYÁZATI ADATLAP a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2012. évi decentralizált keretének felhasználására, a szakképzés

Részletesebben

hatályos: 2012.02.29 -

hatályos: 2012.02.29 - A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

Készítette: Szücs Imre

Készítette: Szücs Imre 2012. Évközi adóváltoz ltozások Törvényi hivatkozások 2012. évi XXIX. törvt rvény a helyi adókr król 2012. XXXIII. törvt rvény, 76/2012. (IV.14.) Kormányrendelet TAO törvt rvény módosm dosításasa 2012.

Részletesebben

A gyakorlati képzéssel, valamint a szakképzési hozzájárulás fogadásával kapcsolatos, az egyetemet érintı fontosabb jogszabályok 2010.

A gyakorlati képzéssel, valamint a szakképzési hozzájárulás fogadásával kapcsolatos, az egyetemet érintı fontosabb jogszabályok 2010. A gyakorlati képzéssel, valamint a szakképzési hozzájárulás fogadásával kapcsolatos, az egyetemet érintı fontosabb jogszabályok 2010. január 1-tıl I. A felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. (Ftv.)

Részletesebben

SNI tanulók k az oktatási rendszerben

SNI tanulók k az oktatási rendszerben SNI tanulók k az oktatási rendszerben Fonyódi Ilona vezetı fıtanácsos A közoktatk zoktatás s intézm zményei: -A A közoktatk zoktatás s nevelı,, valamint nevelı és s oktató intézm zményei. -A A közoktatk

Részletesebben

A gépjármővek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvetı szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjármővek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvetı szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjármővek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvetı szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjármővek hivatali,

Részletesebben

A Tbj., a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás változásai. Gyenes Szilvia Tájékoztatási ügyintéző

A Tbj., a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás változásai. Gyenes Szilvia Tájékoztatási ügyintéző A Tbj., a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás változásai Gyenes Szilvia Tájékoztatási ügyintéző Egészségügyi szolgáltatási járulék Kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó,

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1)

Részletesebben

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl hatályos: 2012.12.14-2012.12.14 A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

Részletesebben

Társasági adókedvezmények. HLB Klient Csoport Adóosztály 2011.05.11

Társasági adókedvezmények. HLB Klient Csoport Adóosztály 2011.05.11 Társasági adókedvezmények 2011 HLB Klient Csoport Adóosztály 2011.05.11 Áttekintés Társasági adókedvezmény típusok Beruházási adókedvezmények Térségi és egyéb adókedvezmények (módosult /módosuló szabályozás

Részletesebben