A szakképz. jtható 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szakképz. jtható 2009."

Átírás

1 A szakképz pzési hozzájárul rulásból l nyújthat jtható fejlesztési si támogatt mogatások a évi jogszabály változv ltozások tükrében 2009.

2 Módosítások sok július j 1-jétől1 A TISZK fenntartója a fejlesztési si támogatt mogatás s 3%-át t annak fogadásával, nyilvántart ntartásával és s elszámol molásával kapcsolatos végrehajtv grehajtási rendeletben meghatározott feladatok elvégz gzésének működtetm dtetési költsk ltségeire használhatja; Fejlesztési si támogatt mogatás s fogadásának maximalizálása (maximum a gyakorlati képzési norma (106 e Ft) kétszerese k az államilag finanszírozott létszl tszámra vetítve; tve; Fejlesztési si támogatt mogatási szerződében a támogatott t adatainak pontosítása; sa; TISZK létszl tszám m számításának egyértelm rtelműsítése; se; A TISZK a fejlesztési si támogatt mogatást csak a Kt.-ben előírt pályakp lyakövetési rendszerrel összefüggő jelentést stételi teli kötelezettsk telezettségének eleget tevő közoktatási intézm zménynek, felsőoktat oktatási intézm zménynek, központi k képzk pzőhelynek adhatja tovább megállapod llapodással; Ha a TISZK fenntartó önkormányzat nyzat rendelettel is továbbadhatja a fejlesztési si támogatást; Csak az a hozzájárul rulásra kötelezett k nyújthatja, amely eleget tett a Kt.-ben meghatározott pályakp lyakövetési rendszer számára törtt rténő adatszolgáltat ltatási kötelezettségének;

3 2009. július j után elszámolhat molható/jogszerűen en fogadható fejlesztési támogatás A hozzájárul rulásra kötelezett k fejlesztési si megállapod llapodás s alapján - szakképz pző iskola számára a gyakorlati oktatás és s gyakorlati képzk pzés - az Szht.. 1. (1) bekezdésének e) pontjában foglalt gimnáziumban folyó informatikai, számítástechnikai stechnikai oktatás s kivétel telével -,, a térst rségi integrált szakképz pző központ keretében működőm központi képzk pzőhely (a továbbiakban: központi k képzk pzőhely) számára szakképz pző iskolai tanulók k gyakorlati képzk pzése, valamint felsőoktat oktatási intézm zmény számára az Ftv. hatálya alá tartozó gyakorlati képzk pzés tárgyi feltételeinek teleinek fejlesztését t közvetlenk zvetlenül szolgáló felhalmozási támogatt mogatás (a továbbiakban: fejlesztési si támogatt mogatás) nyújt jtásával is teljesítheti. theti. A fejlesztési si támogatt mogatás s mértm rtéke nem haladhatja meg szakképz pző iskolai tanulónk nként, nt, illetve a felsőoktat oktatási intézm zmény által szervezett, államilag finanszírozott, az Ftv. hatálya alá tartozó gyakorlati képzk pzésben részt r vevő hallgatónk nként nt - a tárgyi eszköz átadása kivétel telével - legfeljebb a költsk ltségvetési törvt rvényben meghatározott, a szakképz pzési évfolyamon törtt rténő szakmai gyakorlati képzk pzésre megállap llapított közoktatk zoktatási kiegész szítő hozzájárul rulás s fajlagos összegének a kétszeresk tszeresét. t évi CII. törvt rvény 3. számú melléklet szakmai gyakorlati képzk pzés s fajlagos összege: Ft/fő Fogadható fejlesztési si támogatt mogatás s maximuma évente: Ft/tanuló, illetve hallgató

4 Az adott évben fogadható fejlesztési si támogatt mogatási összeg meghatároz rozása Az adott évben fogadható fejlesztési si támogatt mogatási összeg meghatároz rozásánál l figyelembe vehető létszámok: A TISZK esetében a térst rségi integrált szakképz pző központ részr szét t képezk pező szakképz pző iskolákn knál az összes fejlesztési si támogatt mogatásra jogosult nappali rendszerű iskolai oktatásban részt r vevő szakképz pző iskolai tanulólétsz tszámot, tovább bbá a felsőoktat oktatási intézm zmény által a térst rségi integrált szakképz pző központ részr szét t képezk pezően en szervezett felsőfok fokú szakképz pzés államilag finanszírozott hallgatói i létszl tszámát. t. A felsőoktat oktatási intézm zmény esetében az általa szervezett, államilag finanszírozott, a felsőoktat oktatásról l szóló évi CXXXIX. törvt rvényben szabályozott felsőfok fokú szakképz pzés és s a felsőoktat oktatási alap- és s mesterképz pzésről, valamint a szakindítás s eljárási rendjéről l szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendeletben meghatározott gyakorlatigényes alapképz pzési szak keretében folytatott gyakorlati képzk pzésben résztvevr sztvevő hallgatók k létszl tszámát; t; A speciális, készsk szségfejlesztő speciális szakiskolák esetében a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt r vevő szakképz pzőiskolai tanulólétsz tszámot. A központi k képzk pzőhely esetében a központi k képzk pzőhelyen gyakorlati képzk pzésben részesr szesülő nappali rendszerű iskolai oktatásban részt r vevő szakképz pző iskolai tanulólétsz tszámot kell figyelembe venni.

5 Fejlesztési si támogatt mogatás s maximálisan fogadható összege a TISZK esetében A TISZK, a speciális, készsk szségfejlesztő speciális szakiskolák és s a központi k képzőhely esetében: a június j 30-ig megkötött tt és s pénzp nzügyileg rendezett fejlesztési si támogatt mogatási megállapod llapodások alapján n fogadott összegeket a számításn snál l figyelmem kívül k l kell hagyni, a július j 1-je 1 és s december 31-e e között k fogadható fejlesztési si támogatt mogatási összeg pedig nem lehet több, t mint a fent meghatározott létszl tszám és s a fajlagos összeg kétszeresk tszeresének a szorzata. A támogatásra jogosult tanulói, illetve hallgatói i létszl tszám*2* Ft összeg.

6 Fejlesztési si támogatt mogatás s maximálisan fogadható összege a felsőoktat oktatásban A felsőoktat oktatási intézm zmény esetében az első félévben megkötött tt és s pénzp nzügyileg rendezett fejlesztési si támogatt mogatási megállapod llapodások alapján n fogadott támogatt mogatás s nem lehet több, t mint a támogatt mogatásra jogosult hallgatói i létszl tszám és s a fajlagos összeg háromszorosának a szorzata, a második m félévben f pedig már m r csak a fajlagos összeg kétszeresének a szorzata. Amennyiben a felsőoktat oktatási intézm zmény már m r az első félévben fogadott fejlesztési si támogatásokkal elérte a maximálisan fogadható támogatás összegét, vagyis a fentiekben meghatározott támogatt mogatásra jogosult hallgatói i létszl tszám*3* Ft összeget, a második m félévben f már m r nem köthet k jogérv rvénnyel fejlesztési si támogatásra szóló megállapod llapodást, mivel az éves fogadható támogatási keretét t már m kimerítette. Ha az első félévi támogatt mogatások összege nem érte el a fajlagos összeg kétszeresk tszeresével számolt keretösszeget, a második m félévben f már m r csak maximum a fajlagos összeg kétszeresesével számolt összeg erejéig fogadhat fejlesztési si támogatt mogatást, amely így összesen a évre vonatkozóan an nem lehet több, t mint a fentiekben meghatározott támogatt mogatásra jogosult hallgatói i létszl tszám*2* Ft összeg.

7 Fejlesztési si támogatt mogatás átadható A TISZK keretében működőm szakképz pző intézm zményben folyó gyakorlati oktatásra, gyakorlati képzésre az Szt. 2. -a (5) bekezdésének b)-c) pontjában meghatározott intézm zmény fenntartójának, nak, az Szt. 2. -a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott társulásnak, snak, nonprofit gazdasági gi társast rsaságnak és az Szt. 2. -a (5) bekezdésének d) pontjában meghatározott szakképz pzés-szervezési si társaságnak, ha a térst rségi integrált szakképz pző központ keretei között k működőm szakképz pzési feladatot ellátó intézm zmény vagy intézm zmények nappali rendszerű iskolai oktatásban részt r vevő szakképz pző iskolai tanulóinak létszl tszáma - az iskola hivatalos statisztikai jelentése szerint három tanítási év átlagában - legalább 1500 fő, f a speciális szakiskolának és s a készsk szségfejlesztő speciális szakiskolának a nála n folyó gyakorlati oktatás, gyakorlati képzk pzés,, valamint a felsőoktat oktatási intézm zmény részr szére az FSZ képzk pzés és s a gyakorlatigényes alapképz pzési szakon folyó gyakorlati képzk pzés támogatására.

8 A TISZK létszl tszáma A fejlesztési si támogatt mogatások, illetve a decentralizált lt támogatt mogatás s fogadásánál l az RFKB által hozott döntd ntésszerinti képzk pzésben részt r vevő 1500 fős f s létszl tszám számításánál a) az államilag finanszírozott felsőfok fokú szakképz pzésben részt r vevő hallgatók létszámát t is figyelembe kell venni, tovább bbá b) egy intézm zmény tanulói, illetve az a) pont szerinti hallgatói i létszl tszáma csak egy térst rségi integrált szakképz pző központ létszl tszámába vehető figyelembe.

9 Fejlesztési si támogatt mogatás nyújt jtásának/fogadásának további feltételei telei A fejlesztési si támogatt mogatást csak az a hozzájárul rulásra kötelezett k nyújthatja, amely eleget tett a Kt.-ben meghatározott pályakövetési rendszer számára törtt rténő adatszolgáltat ltatási kötelezettségének. A fejlesztési si támogatt mogatás s fogadására jogosult részr szére kizárólag azon szakképz pző iskola és s központi k képzk pzőhely vonatkozásában nyújthat jtható fejlesztési si támogatt mogatás, amely a Kt.-ben meghatározott pályakövetési rendszer számára törtt rténő adatszolgáltat ltatási kötelezettségének eleget tett.

10 A KözoktatK zoktatási törvt rvényben előírt kötelezk telező adatszolgáltat ltatás A pályakp lyakövetési rendszerbe törtt rténő adatszolgáltat ltatás s (hatályos: től): 1. A szakiskola és s a szakközépiskola a szakmai vizsga letétel teléről l jelentést küld k a pályakp lyakövetési rendszer működtetm dtetéséért felelős s szerv részr szére. A jelentés tartalmazza a vizsgázó nevét, tanulói i azonosító számát, a megszerzett szakképes pesítés s megnevezését, a vizsga helyét és s időpontj pontját. t. Az adatok személyazonos lyazonosításra sra alkalmatlan módon m feldolgozhatók, iskolánk nként nt csoportosíthat thatók, nyilvánoss nosságra hozhatók. Az adatok a megküld ldéstől számított öt évig tárolhatt rolhatók. 2. A volt tanuló jogszabályban meghatározott rend szerint informáci ciót szolgáltat ltat a pályakp lyakövetési rendszer részr szére abban az esetben, ha nem létesl tesített tett foglalkoztatási jogviszonyt. 3. Ha a volt tanuló foglalkoztatási jogviszonyt létesl tesített, tett, a foglalkoztató szolgáltat ltat adatot. Az adatszolgáltat ltatás s keretében közölni k kell, hogy a volt tanulót t milyen munkakörben foglalkoztatják, k, illetve milyen tevékenys kenységet lát l el.

11 Fejlesztési si támogatt mogatások felhasználásának nak lehetőségei A fejlesztési si támogatt mogatásból l megvalósított, a szakképz pző iskolában szervezett gyakorlati oktatást és gyakorlati képzk pzést, a központi k képzk pzőhelyen a szakképz pző iskolai tanulók k gyakorlati oktatását és gyakorlati képzk pzését, valamint az Ftv. hatálya alá tartozó gyakorlati képzk pzést szolgáló tárgyi eszköz z beszerzésére, re, tárgyi eszköz z működtetm dtetési költsk ltségeinek finanszíroz rozására ra a fejlesztési si támogatt mogatásnak legfeljebb 15 százal zaléka, tovább bbá a szakképz pző iskolák és s a felsőoktat oktatási intézm zmények esetében a szakképz pzés s korszerűsítéséhez szüks kséges tananyag- és s taneszköz-fejleszt fejlesztéshez, shez, valamint a szakmai elméleti leti és s gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók és s gyakorlati oktatók akkreditált továbbk bbképzéséhez a fejlesztési si támogatt mogatás s 5 százal zaléka használhat lható fel. Az Szt. 2. (5) bekezdésének a) és d) pontjaiban meghatározott társult rsulás, s, nonprofit gazdasági gi társaság, kiemelkedően en közhasznk zhasznú nonprofit gazdasági gi társast rsaság, valamint az Szt. 2. (5) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott intézm zmény fenntartója esetében az átvett fejlesztési si támogatt mogatás s 3 százal zaléka a fejlesztési si támogatt mogatás s fogadásával, nyilvántart ntartásával és s elszámol molásával kapcsolatosan a külön n jogszabályban meghatározott feladatok elvégz gzésének működtetm dtetési költsk ltségeire használhat lható fel.

12 Gyakorlati képzk pzés s fogalma a) az Szt. hatálya alá tartozó,, a gyakorlati ismeretek nyújt jtása és alkalmazása, készsk szségek kialakítása és s fejlesztése se érdekében végzett, v pedagógiailag giailag tervezett képzk pzési tevékenys kenység, amelynek tartalmát, t, időkeret keretét t a központi k program (tanterv), a szüks kséges eszközök k minimumát a szakmai és s vizsgakövetelm vetelmény tartalmazza, b) az Ftv. hatálya alá tartozó gyakorlati képzk pzés s részekr szeként szervezett minden olyan oktatási forma, amely a hallgatókat valamely munkakör r ellátásához szüks kséges készsk szségek, képessk pességek és s ismeretek megszerzésére re készk szíti fel, és amelyeket a hallgatók k az intézm zményben vagy azon kívül k l a munkavégz gzéshez hasonló feltételek telek között k a szüks kséges eszközökön n sajátítanak tanak el azzal, hogy a szüks kséges eszközök k minimumát t a szakmai és s vizsgakövetelm vetelmények, a képzési és s kimeneti követelmk vetelmények, valamint a tantervek tartalmazzák, és s a képzés s az ehhez szüks kséges képzk pzési, illetve szakképz pzési programok alapján folyik.

13 Fejlesztési si támogatt mogatási szerződés s kötelezk telező tartalma A fejlesztési si megállapod llapodásnak a következk vetkezőket ket kell tartalmaznia: a) a megállapod llapodást kötők felek aa) nevét t (cégnev gnevét), önkormányzat nyzat vagy önkormányzatok nyzatok társult rsulása sa esetén n az önkormányzat nyzat vagy társult rsulás s nevét, ab) székhely khelyét, ac) adósz számát, ad) statisztikai számjel mjelét, ae) cégjegyzék k számát, egyéni vállalkozv llalkozói i igazolvány számát, nyilvántart ntartási számát, önkormányzat nyzat vagy önkormányzati nyzati társulás s törzskt rzskönyvi nyilvántart ntartási számát, af) pénzforgalmi számlasz mlaszámát, ag) térségi integrált szakképz pző központ keretei között k működőm szakképz pző iskolák, k, tovább bbá a speciális szakiskolák és s a készségfejlesztő speciális szakiskolák k esetében a közoktatk zoktatásról l szóló évi LXXIX. törvt rvény végrehajtv grehajtásáról l szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 12/B. (3) bekezdése szerinti azonosítókat, ah) felsőoktat oktatási intézm zmény esetében, a nevét, adósz számát, felsőoktat oktatási intézm zményi azonosító jelét, b) a fejlesztési si támogatt mogatással érintett, a szakképz pző iskola tanulóinak gyakorlati oktatása és s gyakorlati képzk pzése, a speciális szakiskola és s készsk szségfejlesztő speciális szakiskola tanulóinak képzk pzése, valamint az Ftv. hatálya alá tartozó gyakorlati képzk pzés s esetében a támogatandó szakmacsoport, szak, szakképes pesítés s megnevezését és s a gyakorlati oktatás és s gyakorlati képzk pzés s helyszínét és időtartam tartamát, t, c) a tárgyt rgyévben gyakorlati oktatásban és s gyakorlati képzk pzésben részesr szesülő tanulóknak a b) pont szerinti intézm zményenkénti nti bontású szakmacsoportonkénti, nti, szakképes pesítésenkénti nti létszl tszámát, t, illetve az érintett hallgatók k szakonkénti, nti, évfolyamonkénti nti létszl tszámát, t, d) a hozzájárul rulásra kötelezett k által nyújtand jtandó fejlesztési si támogatt mogatás összegét, az átadás s módjm dját, határidej ridejét, e) a tárgyi t feltételek telek javítását t szolgáló tervezett fejlesztések sek felsorolását, illetve tárgyi t eszköz átadása esetén n az átadásra kerülő tárgyi eszköz z megnevezését, könyv k szerinti értékét, t, egyedi azonosító adatait, f) a fejlesztési si támogatt mogatás s felhasználásának nak és s a fejlesztési si támogatt mogatásban részesr szesítettnek az erről l szóló,, a támogatt mogató részére megküldend ldendő beszámol molásnak a határidej ridejét, g) a szakképz pzés s korszerűsítéséhez szüks kséges tananyag- és taneszközfejleszt zfejlesztést,, valamint a szakmai elméleti leti és s gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók és s gyakorlati oktatók k akkreditált továbbk bbképzését t szolgáló programok felsorolását.

14 Fejlesztési si támogatt mogatás s felhasználásának nak határideje A pénzbeli p fejlesztési si támogatt mogatást az Szt. 2. (5) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott intézm zményfenntartó, az Szt. 2. (5) bekezdés a) pontjában meghatározott társult rsulás, s, nonprofit gazdasági gi társast rsaság és az Szt. 2. (5) bekezdés d) pontjában meghatározott szakképz pzés-szervezési si társast rsaság, fejlesztési si támogatt mogatásban részesr szesített, a központi k képzk pzőhely, támogatást felhasználó hely, támogatást fogadók a speciális szakiskola, a készsk szségfejlesztő speciális szakiskola és a felsőoktat oktatási intézm zmény a TISZK részr szét t képezk pező közoktatási intézm zmény a támogatt mogatást fogadó köteles az átvétel tel évét t követk vető év v december 31. napjáig felhasználni. lni. Ha a fejlesztési si támogatt mogatást az előbbiekben meghatározott határid ridőig ig nem használja fel, akkor a támogatt mogatás s fel nem használt részr szét t köteles k 30 napon belül l az NSZFI által vezetett EFK száml mlára befizetni.

15 Fejlesztési si támogatt mogatás s továbbad bbadása Az Szt. 2. (5) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott intézm zményfenntartó,, az Szt. 2. (5) bekezdés a) pontjában meghatározott társult rsulás, s, nonprofit gazdasági gi társast rsaság és s az Szt. 2. (5) bekezdés d) pontjában ban meghatározott szakképz pzés-szervezési si társaság g a kapott fejlesztési si támogatt mogatást a térst rségi integrált szakképz pző központ részr szét képező,, a fejlesztési si megállapod llapodásnak megfelelő iskolai rendszerű szakképz pzést folytató és s a Kt.-ben előírt pályakp lyakövetési rendszerrel összefüggő jelentést stételi teli kötelezettségének eleget tevő közoktatási intézm zménynek, felsőoktat oktatási intézm zménynek, központi k képzk pzőhelynek (a továbbiakban együtt: támogatt mogatást felhasználó) ) továbbadhatja, feltéve, hogy a támogatt mogatás s felhasználásáról, l, valamint a támogatással összefüggő,, jogszabályban rögzr gzített jogokról és s kötelezettsk telezettségekről l a támogatást felhasználóval megállapod llapodást köt. k Az Szt. 2. (5) bekezdés b) pontja szerint meghatározott intézm zmény önkormányzati nyzati fenntartója a kapott fejlesztési si támogatt mogatás s térst rségi integrált szakképz pző központ részr szét képező szakképz pző iskolák k között k törtt rténő elosztásának, forrásátad tadásának, illetve felhasználásának nak részletes r szabályait - a megállapod llapodás s helyett - rendeletben határozhatja meg.

16 Fejlesztési si támogatt mogatás s fogadásához kapcsolódó kötelezettségek A fejlesztési si támogatt mogatás átadása és átvétele tele is nyilvános. nos. A kapott fejlesztési si támogatt mogatást (a támogatás s tényt nyének, nek, a támogatt mogató nevének, nek, címének, c a támogatt mogatás összegének, valamint a támogatás s felhasználás s helyének megjelölésével) nyilvánoss nosságra kell hozni a tárgyévet követő év v január r 31. napjáig a fejlesztési si támogatásban részesr szesített honlapján, és s a tárgyévet követk vető második év v január r 31-ig a honlapon kell tartani. A fejlesztési si támogatásban részesr szesített a tárgyt rgyévet követk vető év v március m 15. napjáig köteles k megküldeni a végrehajtv grehajtási rendeletben előírt adatszolgáltat ltatását t az NSZFI részr szére. Hibásan vagy pontatlanul kitölt ltött, tt, illetőleg leg ellentmondó adatokat tartalmazó adatszolgáltat ltatás s esetén n az NSZFI a kötelezettet, k legfeljebb két k t alkalommal, 5 napos határid ridő biztosításával hiányp nypótlásra szólítja fel. A hiányp nypótlás s nem vagy nem határid ridőre re törtt rténő teljesítése se esetén n a támogatt mogatásban részesr szesítettel szemben a következk vetkező jogkövetkezm vetkezményeket kell alkalmazni: ha a fejlesztési si támogatt mogatásban részesr szesített nem az Szht. és s a végrehajtv grehajtási rendelet szerint fogadja, vagy a támogatt mogatásban részesr szesített, illetve a támogatt mogatást felhasználó nem e jogszabályoknak megfelelően en használja fel a fejlesztési si támogatt mogatást, tovább bbá nem vagy csak részben teljesíti ti a fejlesztési si megállapod llapodásban vállalt v kötelezettsk telezettségeit, a fejlesztési si támogatt mogatás egész szét t vagy a nem megfelelően en felhasznált lt részr szét, a támogatt mogatás átvételének napjától l a visszafizetés s napjáig számított, kamattal növelt n összegben vissza kell fizetnie. A fejlesztési si támogatt mogatásban részesr szesített abban az esetben köthet k a tárgyt rgyévre fejlesztési si támogatás átvételéről l szóló megállapod llapodást, ha a fent előírt kötelezettsk telezettségeinek eleget tett.

17 A fejlesztési si támogatt mogatás s felhasználása sa A fejlesztési si támogatt mogatásból l megvalósított gyakorlati képzk pzést szolgáló tárgyi eszköz z működtetm dtetési költsk ltségeinek fejlesztési si támogatt mogatásból l törtt rténő finanszíroz rozása a költsk ltségelszámolással érintett tárgyi eszköznek znek az elkülönített nyilvántart ntartása alapján n lehetséges ges. A támogatt mogatásban részesr szesített speciális, készsk szségfejlesztő speciális szakképz pző iskolák, k, illetve a támogatt mogatást felhasználó szakképz pző iskolák és s a felsőoktat oktatási intézm zmények nyek esetében a szakképz pzés s korszerűsítéséhez szüks kséges tananyag- és taneszköz-fejleszt fejlesztésnek, snek, valamint a szakmai elméleti leti és s gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók és s gyakorlati oktatók k akkreditált továbbk bbképzésének a fejlesztési si támogatt mogatásból l törtt rténő finanszíroz rozására ra a költségelszámolás s elkülönített nyilvántart ntartása (tananyag- és s taneszköz- fejlesztések sek dokumentumai, költsk ltségeik, az akkreditált továbbk bbképzések, a résztvevő tanárok és s oktatók, k, költsk ltségeik) alapján n van lehetőség.

18 Elkülönített nyilvántart ntartási kötelezettsk telezettség A kapott fejlesztési si támogatt mogatást, illetve a fejlesztési si támogatt mogatás s keretében átvett tárgyi eszközt zt a fejlesztési si támogatt mogatásban részesr szesített, illetve a támogatt mogatást felhasználó elkülönítetten köteles k nyilvántartani. ntartani. A nyilvántart ntartásnak tartalmaznia kell: a fejlesztési si támogatt mogatás s dokumentumait: o a jogérv rvényes fejlesztési si megállapod llapodás és s annak pénzp nzügyi teljesülésére vonatkozó dokumentumok, a támogatt mogatás s megvalósul sulásának dokumentumait: o a felhasználás s helyére vonatkozó dokumentum, o a tárgyi t eszköz z beszerzést st igazoló számla, o a tárgyi t eszköz átvételi teli jegyzőkönyv, o a tárgyi t eszköz z egyedi nyilvántart ntartókartonja, o a nyilvántart ntartásban szereplő tárgyi eszközre zre vonatkozóan an az elszámolt működtetési költsk ltségek bizonylatai, o a szakképz pzés s megnevezése, az ahhoz kapcsolódó tananyag- és s taneszköz- fejlesztés s dokumentumai, o az akkreditált továbbk bbképzések és s az azon résztvevr sztvevő felsorolása, sa, valamint a képzk pzési költsk ltségek száml mlái, tanárok, oktatók a tárgyt rgyévi fejlesztési si támogatt mogatás átadásának dokumentumait.

19 Használati kötelezettsk telezettség A fejlesztési si támogatt mogatásból l beszerzett, felújított - elkülönítetten nyilvántart ntartásba vett - tárgyi eszköznek, znek, illetve a fejlesztési si támogatt mogatás s keretében átvett tárgyi eszköznek znek legalább 5 évig - ingatlan esetében 10 évig - a gyakorlati képzk pzés s céljait c kell szolgálnia. lnia. Tárgyi T eszközk zként elszámolt biológiai alapok, tenyész szállatok és s szaporító anyagok esetében az időtartam 5 évnél rövidebb lehet, ha azt termesztési, si, illetve tenyészt sztési si okok indokolják. k. A tárgyi t eszköz z csak az NSZFI előzetes írásbeli engedély lyével terhelhető meg. A tárgyi t eszköz z csak a gyakorlati oktatást, gyakorlati képzk pzést folytató intézm zmény tanrendjében meghatározott gyakorlati képzk pzési időn n kívül k l adható bérbe. rbe. A tárgyi t eszköz z esetében, ha a rendeltetésszer sszerű használatbav latbavétel tel hónapjh napjától l számított 5 éven, illetve - ha a tárgyi t eszköz z ingatlan - 10 éven belül a) a tárgyi t eszközt zt értékesítik, a jelzett időszak hátralh tralévő hónapjaira időar arányosan eső bekerülési értéknek, b) a tárgyi t eszközt zt bérbe b adják, legfeljebb a jelzett időszak hátralh tralévő hónapjaira jutó bérleti díj d összegének, azt a hányadh nyadát t kell befizetni az EFK száml mlára a tárgyt rgyévet követk vető év v január r 30-ig, amilyen arányban a tárgyi eszköz z beszerzése se a fejlesztési si támogatt mogatás s terhére re elszámol molásra került. A fentiekkel kapcsolatos befizetési kötelezettsk telezettségét t a fejlesztési si támogatt mogatásban részesr szesített az adatszolgáltat ltatásában tünteti t fel.

20 Megszűnés s esetén A támogatt mogatásban részesr szesített a megszűnésr sről l (megszűnéséről) köteles k írásban értesíteni teni az NSZFI-t és s az állami adóhat hatóságot. Ha a támogatt mogatásban sban részesr szesített, vagy a TISZK részr szét t képezk pező,, a fejlesztéssel ssel érintett szakképz pző intézm zmény megszűnik, és s a fejlesztéssel ssel érintett szakmacsoport vagy szakma képzk pzését t más, m a TISZK részr szét t képezk pező szakképz pző intézm zményben nem folytatják, akkor a fejlesztési si támogatt mogatás felhasználásáról l a megszűnést st megelőző 5 évre, ingatlan esetén n 10 évre vonatkozóan an a támogatásban részesr szesített köteles k elszámol molást és s adatszolgáltat ltatást a megszűnés s elhatároz rozását követő 15 napon belül l benyújtani az NSZFI-hez. Az adatszolgáltat ltatásnak tartalmaznia kell a megszűnés s időpontj pontjában rendelkezésre álló fejlesztési si támogatt mogatás összegét. Az NSZFI az elszámol molást 30 napon belül l ellenőrzi, a megszűnő fejlesztési si támogatt mogatásban részesített befizetési kötelezettsk telezettségét t megállap llapítja. A megállap llapított összeget a fejlesztési si támogatt mogatásban részesr szesített 60 napon belül l köteles k befizetni. A fejlesztési si támogatt mogatásban részesr szesített jogutóddal való megszűnése se esetén n a jogutód d köteles k írásban értesíteni teni az NSZFI-t, és s adatot kell szolgáltatnia ltatnia a jogutóddal való megszűnés időpontj pontjában rendelkezésre álló fejlesztési si támogatt mogatás összegéről és s a fejlesztéssel ssel érintett szakmacsoport, illetve szakma gyakorlati képzk pzésében részt r vevő tanulók k számáról. A jogutód az adatokat köteles k a honlapján n közzk zzétenni.

21 Ellenőrz rzés Az NSZFI az ellenőrz rzés s során n vizsgálatot tarthat, okiratokat és s más m s dokumentáci ciót kérhet, azokról l másolatot, m kivonatot készk szíthet, az adott intézm zmény, illetve szervezet bármely dolgozójától l szóban vagy írásban felvilágos gosítást st kérhet. k Az ellenőrz rzésre kijelölt lt az Szt. 2. (5) bekezdés a) pontjában meghatározott társulás, s, illetve nonprofit gazdasági gi társast rsaság, az Szt. 2. (5) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott intézm zmény fenntartója, az Szt. 2. (5) bekezdés d) pontjában meghatározott szakképz pzés-szervezési si társast rsaság, a TISZK részr szét t képezk pező iskolai rendszerű szakképz pzést folytató szakképz pző iskola, központi k képzk pzőhely, a speciális, lis, a készsk szségfejlesztő speciális szakképz pző iskola, illetve a felsőoktat oktatási intézm zmény köteles: k a) az NSZFI megkeresésének soron kívül k l eleget tenni, b) az NSZFI részr szére szóban vagy írásban tájékoztatt koztatást, magyarázatot adni, a dokumentáci ciós anyagokba a betekintést lehetővé tenni, c) az NSZFI, illetve az ellenőrz rzést végzv gző személy (a továbbiakban: ellenőrz rzést végzv gző) ) kérésére k re az általa szolgáltatott ltatott adatok és s rendelkezésre bocsátott dokumentáci ció teljességéről l nyilatkozatot tenni, d) az ellenőrz rzés s zavartalan elvégz gzéséhez hez szüks kséges egyéb b feltételeket teleket megteremteni.

22 Ellenőrz rzés Az ellenőrz rzést végzv gző az ellenőrz rzésre kijelölt lt intézm zményt előzetesen értesíti ti az ellenőrz rzésről, tovább bbá a szüks kséges iratok másolatm solatát t bekéri. Az előzetes értesítés mellőzhet zhető,, ha fennáll a veszélye annak, hogy az ellenőrz rzés s alá vont bizonylatokat, könyveket, nyilvántart ntartásokat, egyéb b iratokat megsemmisítik vagy megváltoztatj ltoztatják, illetve az ellenőrz rzés s eredményess nyességét t az ellenőrz rzésre kijelölt lt egyéb b módon m veszélyeztetn lyeztetné. Az ellenőrz rzést végzv gző az ellenőrz rzést a szüks kséges iratok, bizonylatok, könyvek, k nyilvántart ntartások - ideértve az elektronikus úton tárolt t adatokat is -,, számítások sok és egyéb b tények, t adatok, körülmk lmények megvizsgálásával val - a dokumentáci ció bekérése, illetőleg leg helyszíni ellenőrz rzés útján - folytatja le. Az ellenőrz rzést végzv gző az ellenőrz rzés s megállap llapításairól és s a szüks kséges intézked zkedésekről az ellenőrz rzésre kijelölt lt által is aláí áírt jegyzőkönyvet készk szít. Az ellenőrz rzésre kijelöltnek ltnek joga van az ellenőrz rzés s során n keletkezett iratokba betekinteni, a megállap llapításokkal kapcsolatban felvilágos gosítást st kérni, k azokra észrevételt tenni, a jegyzőkönyvet megismerni, és s a jegyzőkönyv átadását, t, kézbesk zbesítését t követk vető 15 napon belül észrevételt tenni.

23 Jogkövetkezm vetkezmények Az ellenőrz rzött intézm zményt jogszabálys lysértés, a fejlesztési si megállapod llapodás és s a támogatt mogatási szerződés által előírt kötelezettsk telezettségek nem szerződésszer sszerű teljesítése, se, valamint a támogatt mogatás jogszerűtlen felhasználása sa esetén n befizetési, illetve visszafizetési si és s kamatfizetési kötelezettség g terheli. A fent meghatározott eseteken túlment lmenően befizetési, illetve visszafizetési si és s kamatfizetési kötelezettség g terheli az ellenőrz rzésre kijelöltet, ltet, ha a) az ellenőrz rzést szánd ndékosan meghiúsította, az ellenőrz rzés s lefolytatását akadályozta, vagy b) az ellenőrz rzéshez szüks kséges dokumentumokat felhívásra nem bocsátotta rendelkezésre. Az ellenőrz rzött intézm zményt jogszabálys lysértés s esetén befizetési, illetve visszafizetési si kötelezettsk telezettség g a meghatározott cselekmény megállap llapításától, l, kamatfizetési kötelezettsk telezettség g a meghatározott cselekmény megvalósításának kezdő időpontj pontjától l terheli. A kamat napi mértm rtéke a mindenkori jegybanki alapkamat 365-öd d részr szének kétszerese. k

24 Köszönöm m a figyelmüket ket! Lászlóné Szép p Györgyi igazságügyi gyi adó- és s könyvszakk nyvszakértő HLZ Szakért rtő Adótan tanácsadó és s KönyvvizsgK nyvvizsgáló Kft október

Adatszolgáltatás (saját dolgozó képzésének elszámolása esetén):

Adatszolgáltatás (saját dolgozó képzésének elszámolása esetén): a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szt.) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

24/2006. (VI. 8.) OM rendelet

24/2006. (VI. 8.) OM rendelet 24/2006. (VI. 8.) OM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet módosításáról A

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. Az utasítás hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. Az utasítás hatálya 12/2011. számú rektori utasítás a fejlesztési megállapodások alapján fogadott szakképzési hozzájárulások szerződéskötéséről, nyilvántartásáról és felhasználásáról A fejlesztési megállapodások keretében

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A szakképzési hozzájárulási kötelezettség "2008. éves Bevallási és önellenőrzési nyomtatvány" - ához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A szakképzési hozzájárulási kötelezettség 2008. éves Bevallási és önellenőrzési nyomtatvány - ához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A szakképzési hozzájárulási kötelezettség "2008. éves Bevallási és önellenőrzési nyomtatvány" - ához A bevallási nyomtatványt a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének

Részletesebben

2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről

2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről Abból a célból, hogy a tanuláshoz való jog az állampolgár egész életpályáján érvényesüljön, a felnőttkori tanuláshoz és képzéshez való hozzáférés szabályozott lehetőségei

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 1 S z o l n o k i F ő i s k o l a A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 2010 - 2 - (1) A Szolnoki Főiskola Főiskolai Szenátusa

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010. ÉVI DECENTRALIZÁLT REGIONÁLIS KERETÉBŐL FINANSZÍROZANDÓ, A SZAKKÉPZÉS TÁRGYI FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás változások 2015- ben és 2016. január 1-től. Készítette: Tóth-Szabó Anna

Szakképzési hozzájárulás változások 2015- ben és 2016. január 1-től. Készítette: Tóth-Szabó Anna Szakképzési hozzájárulás változások 2015- ben és 2016. január 1-től Készítette: Tóth-Szabó Anna Változást előidéző jogszabályok: A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter.. /2009. (.) SZMM számú rendelete

A szociális és munkaügyi miniszter.. /2009. (.) SZMM számú rendelete SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM A szociális és munkaügyi miniszter. /2009. (.) SZMM számú rendelete a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás 2013.évközi,2014. évi változásai. Győri Anikó NAV Baranya Megyei Adóigazgatósága

Szakképzési hozzájárulás 2013.évközi,2014. évi változásai. Győri Anikó NAV Baranya Megyei Adóigazgatósága Szakképzési hozzájárulás 2013.évközi,2014. évi változásai Győri Anikó NAV Baranya Megyei Adóigazgatósága Jogszabályi háttér a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MU KAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MU KAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MU KAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010. ÉVI DECE TRALIZÁLT REGIO ÁLIS KERETÉBŐL FI A SZÍROZA DÓ, A SZAKKÉPZÉS TÁRGYI FELTÉTELEI EK FEJLESZTÉSRE IRÁ YULÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1 of 17 2015.07.24. 2:44

1 of 17 2015.07.24. 2:44 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 2015.07.08 23 277/1997. (XII. 22.) Korm.

Részletesebben

T/10729. számú törvényjavaslat. az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

T/10729. számú törvényjavaslat. az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10729. számú törvényjavaslat az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere 2016. évi... törvény

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás 2016-ban. Készítette: Tóth-Szabó Anna

Szakképzési hozzájárulás 2016-ban. Készítette: Tóth-Szabó Anna Szakképzési hozzájárulás 2016-ban Készítette: Tóth-Szabó Anna Változást előidéző jogszabályok: A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az

Részletesebben

A projekt előrehalad. rehaladási jelentés. Budapest, 2010. február r 11. Csutiné Balogh Renáta

A projekt előrehalad. rehaladási jelentés. Budapest, 2010. február r 11. Csutiné Balogh Renáta A projekt előrehalad rehaladási jelentés pénzügyi részr szének összeállítása Budapest, 2010. február r 11. Csutiné Balogh Renáta Jogszabályi hátth ttér elszámolhat molhatósági szabályokra Az EU nem alkotott

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. I. ÉVFOLYAM, 28. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. SZEPTEMBER 25. TARTALOM. A rendelet hatálya

JOGSZABÁLYOK. I. ÉVFOLYAM, 28. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. SZEPTEMBER 25. TARTALOM. A rendelet hatálya I. ÉVFOLYAM, 28. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. SZEPTEMBER 25. oldal JOGSZABÁLYOK 28/2009. (VIII. 19.) OKM rendelet a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1999. (VII.10.) KT. számú * r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1999. (VII.10.) KT. számú * r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1999. (VII.10.) KT. számú * r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Módosította: 33/2000./XII.31./KT, 41/2001./XII.31./KT,

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

E-kereskedelem fogyasztói i szemmel. dr. Kriesch Attila Igazgató

E-kereskedelem fogyasztói i szemmel. dr. Kriesch Attila Igazgató E-kereskedelem fogyasztói i szemmel a jogszerű és s fogyasztóbar barát t e-shop, e gyakorlati kérdk rdések és s válaszok v a vállalkozások részr szére (Miskolc, 2014. március 28.. ) dr. Kriesch Attila

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter. /2006. (...) SZMM rendelete

A szociális és munkaügyi miniszter. /2006. (...) SZMM rendelete A szociális és munkaügyi miniszter /2006. (...) SZMM rendelete a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM 2016 Dunaújváros. 7. kiadás 3. módosítás 2 (49). oldal Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által a 128-2014/2015. (2015.06.23.) számú határozatával elfogadott, a 12-2015/2016 (2015.09.01.)

Részletesebben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelettel egységes szövegbe foglalva (2014. november 11. napjától

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2016.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2016. A társasági adó legfontosabb szabályai 2016. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata. 34/2007. (VIII.31.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzata. 34/2007. (VIII.31.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzata 34/2007. (VIII.31.) Önk. r e n d e l e t e a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a 49/2007. (XII.29.) Önk. rendelettel)

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet. az államháztartáson kívüli forrás átadásáról átvételéről

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet. az államháztartáson kívüli forrás átadásáról átvételéről Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet az államháztartáson kívüli forrás átadásáról átvételéről Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása Jogosultság megállapítása... 1 Az aktív korúak ellátásának igénylése, összege... 4 Az aktív korúak ellátásának szünetelése, megszüntetése... 8 Jogosultság megállapítása

Részletesebben

KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA

KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA 2016. február 10. Házi segítségnyújtáshoz módszertani segédlet A Katolikus Szociális Módszertan által készített segédlet célja, hogy segítse a szociális ellátást biztosító

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(IX.02.), a 2/2011.(II.11.), a 6/2009.(III.06.), a 19/2007.(X.19.) KT. Rendeletekkel)

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklet (továbbiakban a Szerződés"), mely létrejött egyrészről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (1092 Budapest, Bakáts tér 14., törzskönyvi azonosító

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A bíráló bizottság tagjai: az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az Önkormányzati Minisztérium és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium delegáltjai.

A bíráló bizottság tagjai: az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az Önkormányzati Minisztérium és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium delegáltjai. A költségvetésről szóló törvény 5. számú melléklet 14. pontja rendelkezik a közoktatási intézmények informatikai fejlesztési feladatokhoz nyújtható kiegészítő támogatásáról, és egyben előírja, hogy a támogatás

Részletesebben

www.termekdijszakerto.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

www.termekdijszakerto.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. (1) bekezdés

Részletesebben

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből K i v o n a t Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú)

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA Szeged, 2006. 1 A Felvételi Szabályzat a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv), és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓINAK JUTTATÁSI ÉS TÉRITÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓINAK JUTTATÁSI ÉS TÉRITÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓINAK JUTTATÁSI ÉS TÉRITÉSI SZABÁLYZATA (Az SzMSz 11. sz. melléklete) A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A Nyíregyházi Főiskola Szenátusa a

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2008. január 16.)

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról A lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 26. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelettel egységes szövegbe foglalva (2013. február 21. napjától

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/a. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/a. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/a. számú melléklete A felsőoktatási szakképzés, alapképzés, valamint osztatlan képzés felvételi eljárási rendje a Pécsi Tudományegyetemen

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Módosítva: 16/2014. (VII.15.), Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 4. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. MÁRCIUS 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 45/2015. (III.05.) sz. hat. Kulturális, közművelődési gazdasági ellátó szervezet

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (VIII. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Összeállította: Fejér Zsolt ig.h. Készítette: Fejér Zsolt ig.h. Tóth Jánosné gazd.vez. Lenkey Csaba igazgató beterjesztése alapján,

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. Dunaújváros 2012. július 12. 5. kiadás 5. módosítás 2 (54). oldal Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007 (2007.06.19.) számú határozattal

Részletesebben

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS Széchenyi István Szakképző Iskola Az 5.10. pontja szerint a támogatás kedvezményezettje; illetve az ott oktatott szakmák az 1. sz. mellékletben az iskolánál felsoroltak.

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről másrészről a Magyar Labdarúgó Szövetség székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2. D. levelezési cím: 1386 Budapest 62. Pf. 906/1 képviselő: Dr. Vági Márton főtitkár bejegyző végzés száma:

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2014. Dunaújváros. 6. kiadás 10. módosítás 2 (52). oldal Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007.(2007.06.19.) számú határozattal elfogadva

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete 1 a szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 2015. Október Bevezetés

Részletesebben

SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n

SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n Utolsó módosítás: 2011. június 16-án A Szolnoki Főiskola (a

Részletesebben

KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez. 20.../20. tanévre

KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez. 20.../20. tanévre 5. számú melléklet KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez 20.../20. tanévre 1. Alulírott (szül.név:, szül.hely, idő,.. anyja neve:, értesítési cím, értesítési telefonszám,

Részletesebben

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésrıl ELSİ RÉSZ BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésrıl ELSİ RÉSZ BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésrıl A Magyar Köztársaságban a társadalmi folyamatokhoz, az információs társadalom és a nemzetgazdaság követelményeihez, a munkaerıpiac igényeihez és az Európai Unió

Részletesebben

Hatály: 2013. XII. 5 2014. II. 21. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZAT

Hatály: 2013. XII. 5 2014. II. 21. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZAT Hatály: 2013. XII. 5 2014. II. 21. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2013 A Nemzeti Közszolgálati Egyetemre (a továbbiakban: Egyetem) történő felvételt - a nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

1. 2012. március 1-jén hatályba lépő módosítás

1. 2012. március 1-jén hatályba lépő módosítás A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) 2012. évi módosításai 1. 2012. március 1-jén hatályba lépő módosítás Jogszabály megelőző állapota: 91. (7) Az e törvény előírásait a Magyar Honvédség,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről Módosítva: 28/2015. (XI.02.), Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről Szentes Város Önkormányzata a vállalkozások által foglalkoztatottak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére. Szociális és Egészségügyi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére. Szociális és Egészségügyi Bizottság ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére Minősített többség Tárgy: A munkahelyteremtés támogatásáról szóló önkormányzati rendelet Előterjesztő:

Részletesebben

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 2001. évi LI. törvény 2003. június 7. - 2004. január 1. Lekérdezés ideje: 2004. június 30.

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 2001. évi LI. törvény 2003. június 7. - 2004. január 1. Lekérdezés ideje: 2004. június 30. MHK adatbázis Jogszabály szöveg 2001. évi LI. törvény 2003. június 7. - 2004. január 1. Lekérdezés ideje: 2004. június 30. (C)1992-2001. Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. 2001. évi LI. törvény a szakképzési

Részletesebben

Gyakornoki program pályakezdők támogatása GINOP-5.2.4-16 Tájékoztató kivonat

Gyakornoki program pályakezdők támogatása GINOP-5.2.4-16 Tájékoztató kivonat Gyakornoki program pályakezdők támogatása GINOP-5.2.4-16 Tájékoztató kivonat I. Támogatás célja A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben,

Részletesebben

A Baptista Teológiai Akadémia hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat

A Baptista Teológiai Akadémia hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat A Baptista Teológiai Akadémia hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) (Megjegyzés: 1 2010. 10.

Részletesebben

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére. E L Ő T E R J E S Z T É S C S A N Á D P A L O T A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E R É S Z É R E Ügyiratszám: 1431/2015. Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és

Részletesebben

Budapest, 2012. november

Budapest, 2012. november MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9237. számú törvényjavaslat az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. november

Részletesebben

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. (1) bekezdés

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 178. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 178. szám MAGYAR KÖZLÖNY 178. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. november 19., csütörtök Tartalomjegyzék 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet Az oktatást szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról 22468

Részletesebben

Előterjesztés. a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról

Előterjesztés. a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 12885/2008-SZMM Előterjesztés a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról Budapest, 2008. július 2 2008. évi törvény a felnőttképzésről szóló

Részletesebben

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényt (a továbbiakban: Szt.) az Országgyűlés a következők szerint módosítja:

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényt (a továbbiakban: Szt.) az Országgyűlés a következők szerint módosítja: Törvényjavaslat a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról (Tervezet) A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényt (a továbbiakban: Szt.) az Országgyűlés a következők szerint módosítja:

Részletesebben

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Tartalom I. FEJEZET... 4 Általános rendelkezések... 4 A Szabályzat hatálya... 4 Engedélyhez vagy bejelentéshez

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény

1990. évi XCIII. törvény 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről[1] Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az

Részletesebben

A nők életkortól független, kedvezményes öregségi teljes nyugdíjazására vonatkozó szabályok

A nők életkortól független, kedvezményes öregségi teljes nyugdíjazására vonatkozó szabályok A nők életkortól független, kedvezményes öregségi teljes nyugdíjazására vonatkozó szabályok Zelei Roland Irányadó jogszabályok A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, egységes

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011/2012-es tanévre

MUNKATERV. a 2011/2012-es tanévre Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Fertőszentmiklós OM: 030670 9444 Fertőszentmiklós Szent István u. 41-42. Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Fertőszentmiklós MUNKATERV a 2011/2012-es tanévre Az iskolai

Részletesebben

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet - a személyes gondoskodást végző személyek továb... Page 1 of 15 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php)

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2003. évi XXIX. törvény. a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról

2003. évi XXIX. törvény. a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról 2003. évi XXIX. törvény a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényt (a továbbiakban: Szt.) az Országgyűlés a következők szerint módosítja:

Részletesebben

2006. évi... törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról*

2006. évi... törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról* 2006. évi... törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról* 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 8. -a (3) bekezdésének harmadik mondata helyébe

Részletesebben

A Kormány 466/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 466/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról 27770 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 207. szám A Kormány 466/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1. és a 4. alcím tekintetében

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól 1 Városlőd Község Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 1 Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 120. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 17., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 120. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 17., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 17., hétfõ 120. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXXXII. törvény A Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti

Részletesebben

Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL, VALAMINT A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL (a 15/2015. (V. 8.) önkormányzati

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T

P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T önkormányzatunk részvételére a Weiss Manfréd Dél-pesti Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium. Az iskolai könyvtár működési szabályzata 2013.

Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium. Az iskolai könyvtár működési szabályzata 2013. Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskolai könyvtár működési szabályzata 2013. 2 1. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei Az iskola könyvtára az iskola működéséhez,

Részletesebben

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2001./VI.1./ számú rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a fejlesztési támogatásban részesített speciális, készségfejlesztő speciális szakképző iskola részére

ÚTMUTATÓ. a fejlesztési támogatásban részesített speciális, készségfejlesztő speciális szakképző iskola részére ÚTMUTATÓ a fejlesztési támogatásban részesített speciális, készségfejlesztő speciális szakképző iskola részére a 2013. évi adatszolgáltatás kitöltéséhez Az ADATSZOLGÁLTATÁS SPECIÁLIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA részére.xls

Részletesebben

Jogosult Erdészeti Szakszemélyzet Erdészeti Támogatások. 2014. október 22.

Jogosult Erdészeti Szakszemélyzet Erdészeti Támogatások. 2014. október 22. Jogosult Erdészeti Szakszemélyzet Erdészeti Támogatások 2014. október 22. Támogatások formái Tagállamon belül megvalósítható támogatások Nemzeti támogatások Közösségi támogatások Notifikált, korlátozás

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Nánáskábel Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2015.12.04. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános

Részletesebben