Az Európai Unió kohéziós politikája Kohéziós politika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Európai Unió kohéziós politikája Kohéziós politika"

Átírás

1 Az Európai Unió kohézi ziós s politikája Dr. Imreh Szabolcs Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Európa pa-tanulmányok nyok KözpontK Kohézi ziós s politika az elnevezés s néhány n ny év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika az elnevezésnek jelentősége van: az EU-n n belüli li különbsk nbségeket nem feltétlen tlenül l csak a különböző területek közötti k fejlettségbeli különbsk nbségek mérséklésével lehet csökkenteni az EU-nak belső kohézi zióját t a globális lis versenyben betölt ltött tt szerepének javítása érdekében kell erősíteni első dokumentum, amely az EU-nak ezen politikáját így nevezi: Harmadik jelentés s a gazdasági gi-társadalmi kohézi zióról, február 1

2 Alapelvek 1988 óta változatlanokv programozás több éves programozási ciklusokba illeszkedő projektek jelenleg: koncentráci ció a források koncentrálása, integrált projektek partnerség együttm ttműködés s a különbk nböző szintek között, a helyi szereplők k közöttk addicionalitás önerő,, nemzeti hozzájárul rulás tovább bbá: szubszidiaritás a lehető legalacsonyabb szinten történő problémakezel makezelés A kohézi ziós s jelentés a területfejleszt letfejlesztés s mellett új j elemek: az öregedő társadalom egyre nagyobb terheket rór az aktív munkavállal llalókra és s a társadalombiztost rsadalombiztosítás s rendszerére a szociális kohézi zió erősítése se a szegénys nység g elleni küzdelem miatt lényegesl a globális lis versenyképess pességhez a munkahelyteremtés képessége nagy mértm rtékben hozzájárul és s nem csak a hátrányos helyzetű térségekben és s iparágakban! a versenyképess pesség g további tényezt nyezői: mindenfajta infrastruktúra, ra, humánt ntőke fejlesztése, se, innováci ciós kapacitások 2

3 Új j célrendszerc korábban: regionális/ter lis/területi leti fejlettségi különbségek csökkent kkentése most: versenyképess pesség foglalkoztatás kohézi zió további célok: c tudásalap salapú társadalom építése társadalmi befogadás fenntartható fejlődés belső piac kiteljesítése se A kohézi ziós s jelentés s ajánl nlásai három prioritás: konvergencia: a növekedn vekedés és munkahelyteremtés s támogatt mogatása a legkevésb sbé fejlett régir giókban regionális versenyképess pesség és s foglalkoztatás: a változások követk vetése és s előseg segítése európai területi együttm ttműködés: az EU terület letének harmonikus és s kiegyensúlyozott fejlődésének előseg segítése a szubszidiaritás s elvének erőteljesebb érvényesítése se a megvalósításban sban nagyobb koncentráci ció 3

4 Támogatási területek innováci ció és s a tudásalap salapú gazdaság a megközel zelíthetőség és s az általános gazdasági gi érdekű szolgáltat ltatások nem csak fizikai infrastruktúra, ra, hanem ICT is! környezetvédelem és s kockázat zat-megelőzés elvek: prevenció,, beavatkozás s a forrásn snál oktatás, foglalkoztatás és s a társadalmi t támogatási rendszerek fejlesztése se a munkavállal llalók k alkalmazkodóképess pessége földrajzi, ágazati és s szervezeti mobilitás a humánt ntőke és s a munkaerő-ut utánpótlás Támogatási eszközök vissza nem térítendt tendő támogatást nyújt: Európai Regionális Fejlesztési si Alap (ERFA) infrastrukturális (kis)projektek támogatt mogatása Európai Szociális Alap (ESZA) humán n projektek támogatt mogatása Kohézi ziós s Alap (KA) környezetvédelmi és s infrastrukturális (nagy)projektek támogatása kedvezményes (kamatozású és s futamidejű) hiteleket nyújt: Európai Beruházási Bank (EIB) 4

5 Hatályos szabályoz lyozás ( ) 2013) a kohézi ziós s jelentés s három h prioritását t elfogadták A konvergencia célkitc lkitűzés alapján n a strukturális alapokból támogatásra jogosult régir giók k a NUTS-II. szintjének nek megfelelő régiók, amelyek esetében a közötti k időszakra vonatkozó,, a vásárlv rlóerő-paritáson mért m és s a közössk sségi adatok alapján n számított, egy főre f jutó bruttó hazai termék k (GDP) nem éri el az EU-25 GDP-átlag tlagának 75 %-át% t ugyanezen referencia- időszak tekintetében. ben. (KA, ERFA, ESZA) Azok a tagállamok jogosultak a Kohézi ziós s Alapból l nyújtott támogatásra, amelyek esetében a közötti k időszakra vonatkozó,, vásárlv rlóerő-paritáson mért m és s a közössk sségi adatok alapján n számított bruttó nemzeti jövedelem j (GNI) nem éri el az EU-25 GNI átlagának 90 %-át,% és s amelyek rendelkeznek a gazdasági gi konvergencia-felt feltételek telek teljesítésére irányul nyuló programmal. Hatályos szabályoz lyozás s II. ( ) 2013) A regionális versenyképess pesség és s foglalkoztatás s célkitc lkitűzés arra irányul, hogy a legkevésb sbé fejlett régir giókon kívül k növelje a régir giók versenyképess pességét, vonzerejét és s foglalkoztatási rátáját, r t, a humán tőkébe való beruházás s minőségének nek javítása, az innováci ció,, a tudásalap salapú társadalom, a vállalkozv llalkozói i szellem előmozd mozdítása, a környezet védelme v és állapotának javítása, tovább bbá az elérhet rhetőség javítása, a munkavállal llalók és s az üzleti vállalkozv llalkozások alkalmazkodóképess pességének növeln velése, illetve a nyitott munkaerőpiac fejlesztése se révén. r (ERFA, ESZA) Az európai területi együttm ttműködés s célkitc lkitűzés arra irányul, hogy erősítse a határokon átnyúló együttm ttműködést közös k s helyi és regionális kezdeményez nyezések útján, a transznacionális együttm ttműködést az integrált területi fejlődéshez vezető,, a közössk sségi prioritásokhoz kapcsolódó intézked zkedések révén, r valamint az interregionális együttm ttműködést és s tapasztalatcserét t a megfelelő területi szinten. (ERFA) 5

6 A megvalósítás s keretrendszere 1. és s 2. célkitc lkitűzés tagállami szinten meghatározott az EU rendelettel szabályozza az intézm zményi kereteket, amelyeken belül l a tagállamok nagy fokú szabadságot élveznek EU-szinten meghatározott: nemzeti stratégiai referenciakeret (NSRK) az uniós s kohézi ziós s célok c és s a nemzeti reformprogram közötti kapcsolat bemutatására január r 1-től 1 l december 31-ig hatályos operatív v programok (OP-k) NSRK alapján, szintén n a teljes programozási ciklusra vonatkozóan an konkrét t pályp lyázati kiírások alapját t képezikk A megvalósítás s intézm zményei 1. és s 2. célkitc lkitűzés tagállami döntd ntés s alapján alapvető szervezetek OP-szinten: Irány nyító Hatóság g (IH) pályázat kiírása, szerződésk skötés, s, programszintű monitoring Közreműködő Szervezetek (KSZ-ek) az IH-tól l vesznek át t egyes feladatokat Kifizető Hatóság g (KH) a támogatt mogatást kifizetési kérelemre k nyújtja a kedvezményezett számára 6

7 A megvalósítás s keretrendszere 3. célkitc lkitűzés az INTERREG tapasztalatai alapján n alakított tották k ki három főf tématerület: 1. közös s helyi és s regionális határmenti kezdeményez nyezések 2. transznacionális együttm ttműködés s az integrált területfejleszt letfejlesztés s előseg segítésére 3. interregionális kooperáci ció és s tapasztalatcsere az EU lakosságának 37,5%-a a határmenti térségben él költségvetés s megoszlása: sa: 1. 6,44 mrd euró 2. 1,83 mrd euró millió euró Egyéb b EU-s s támogatt mogatási rendszerek I. az Európai Unió más s közös k s politikáiban iban is biztosít forrásokat a közös k s célok c eléréséhez ezek az agrárpolitik rpolitikától l eltekintve volumenükben nagyságrendekkel grendekkel elmaradnak a kohézi ziós támogatásoktól érintett területek: agrárpolitika rpolitika környezeti politika kutatás-fejleszt fejlesztési si politika vállalkozásfejlesztési si politika közlekedéspolitika 7

8 Egyéb b EU-s s támogatt mogatási rendszerek II. ezek a támogatt mogatások is pályp lyázati rendszereken keresztül érhetők k el sok rendszer brüsszeli központk zpontú a nem-eu EU-tagállamok részvr szvétele korlátozott (pl. partnerként) nt) vagy nem lehetséges, és s attól l is függ, hogy az adott állam milyen státuszt élvez (pl. Európai Gazdasági TérsT rség állama, tagjelölt, lt, stabilitási si egyezményt aláí áírt) további informáci ció nem-eu EU-tagállamok számára: Felkész szülés s a támogatások felhasználására Hogyan kezdjünk hozzá? 8

9 A támogatt mogatások felhasználása sa minden esetben projektek keretében törtt rténik a projektekhez pályp lyázat útján n lehet támogatást szerezni ismerni kell a hazai és s az uniós s szintű pályázati rendszert (amennyiben ilyen ambíci cióink ink is vannak ) figyelni kell a kiírások megjelenését és s a határid ridőket! számos írott és íratlan szabálynak kell megfelelni Milyen a jój projektötlet? tlet? valós s igényeket elégít t ki illeszkedik valamely konkrét t pályp lyázati kiíráshoz illeszkedik az EU kohézi ziós s politikájának céljaihoz illeszkedik a nemzeti programdokumentumokban megfogalmazott prioritásokhoz reális célokat c tűz t z ki 9

10 Követelmények a pályp lyázókkal szemben pályázó jogi státusza tusza alkalmas szakmai alkalmasság pénzügyi alkalmasság terv kidolgozottsága ga célok világosak, a hozzájuk vezető út egyértelm rtelmű hatékonys konyság, value for money megvalósíthat thatóság és s fenntarthatóság A projekt a támogatt mogatások legkisebb eleme, azok az eszközök k (beruházások, szolgáltat ltatások), amelyek hozzájárulnak a szélesebb közössk sség által kijelölt lt közép, k vagy hosszú távú átfogó cél eléréséhez másképpen: egy adott kiinduló helyzetből adott időtartamon belül adott eszközökkel kkel egy specifikus célt c elérni kívánók tevékenys kenységsorozat 10

11 A projekt elemei I. Átfogó/hosszú távú és s konkrét t célkitc lkitűzések Célkitűzés: kívánatos, k jelenleg nem létezl tező jövőbeli állapot a jelenlegi problémából l képezzk pezzük Konkrét: a projekteredmények és s a kedvezően en alakuló külső körülmények teszik elérhet rhetővé Átfogó/ / hosszú távú: : a jelen projekt mellett más m s projektek és egyéb b kedvező külső körülmények is szüks kségesek bekövetkez vetkezéséhez Eredmények A projekttevékenys kenységek megvalósul sulása sa és s kedvező külső körülmények bekövetkez vetkezése teszik elérhet rhetővé Konkrétak, megfoghatók, mérhetm rhetők k legyenek! A projekt elemei II. Tevékenys kenységek A projekt végrehajtv grehajtói által koordinált tevékenys kenységek, amelyek az eredmények elérését t célozzc lozzák Csak az eredmények és s azon keresztül l a célkitc lkitűzések elérését t szolgáló tevékenys kenységek! Előfeltev feltevések Pozitív v külsk lső körülmények, melyek bekövetkez vetkezése szüks kséges a projekt megvalósul sulásához Kockázatelemz zatelemzéssel kapjuk meg ezeket: a kockázatok pozitív v megfogalmazásai Mutatók k (indikátorok) Az eredmények és s a célkitc lkitűzések elérését t bizonyító mérőszámok 11

12 A projekt elemei III. Projektmenedzsment-strukt struktúrara Felelősök, felelőss sségek, feladatok, jelentést stételi teli rend, döntéshozatal Erőforr források Emberi és s dologi Költségvetés A ráfordr fordított erőforr források ellenért rtéke Időtartam Se előtte, se utána nem a projekt része r bár r rendszerint van utánk nkövetés! A ciklus-elm elméletlet Szakpolitika Program Projekt Értékelés Korrekciók Értékelés Korrekciók Értékelés Korrekciók Problémafelismerés Problémafelismerés Stratégiaalkotás, tervezés Problémafelismerés Stratégiaalkotás, tervezés Program kidolgozás Stratégiaalkotás, tervezés Végrehajtás Monitoring Program kidolgozás Végrehajtás Monitoring Program kidolgozás Végrehajtás Monitoring 12

13 Projekt és s pályp lyázat projekt megtervezett fejlesztési si elképzel pzelés pályázat a PROJEKT bemutatása a pályp lyázat kiírója (a TÁMOGATT MOGATÓ) által megkövetelt formában Milyen a jój projekt? releváns kereslet-vez vezérelt cél-orientált megfelel a stratégiai elvárásoknak megvalósíthat tható jól átgondolt, következetesk eredményei mérhetm rhetők költségvetés s reális munkamegosztás s reális kockázatok ismertek fenntartható a célcsoport c számára nyújtott előny nyök k a fejlesztés s után n is biztosíthat thatók 13

14 A projektciklus-menedzsment (PCM) előnyei standard formátum, strukturált megjelenés átlátható elemzés cél-orientált tervezés mérhető hatások megjelenítése költség ráfordítás s optimum kialakíthat thatósága fenntarthatóság visszacsatolás s lehetősége - programfejlesztés A PCM mint tervezési si- megvalósítási si eszköz Cél: - az érintettek hozzák meg a döntéseket - a döntések releváns információkra épüljenek Programkészítés döntés a fő célokról és prioritásokról az elért eredmények felmérése, a az értékelés eredményeinek beépítése a tervezésbe Értékelés Identifikáció fejlesztési ötletek, tevékenységek meghatározása konzultáció a partnerekkel döntés a kidolgozandó ötletről Megvalósítás Kidolgozás tenderezés, szerződéskötések az aktuális és a tervezett haladás összevetése, döntés a szükséges módosításokról Finanszírozás döntés a finanszírozásról finanszírozási szerződés megkötése a valós igényeken alapuló és az érintettek által támogatott ötlet projekttervvé fejlesztése döntés a pályázat beadásáról, a megcélzott forrásokról minden fázisban a fontos döntések: az információs követelmények, a felelősök meghatározása a fázisok egymásra épülnek, a sikerhez minden fázist teljesíteni kell a tapasztalatok beépülnek a következő programok és projektek tervezésébe 14

15 Új j projektterv A projekt eredményeit értékelni kell A projektciklus Meghatározás Helyzetvizsgálat Megvalósítható célok meghatározása A projekt részletes kidolgozása Tervek szerinti végrehajtás; Rendszeres nyomonkövetés; A projekt befejezése Lezárás Megvalósítás Tervezés Előzetes értékelés A projekt szükséges módosításainak elvégzése Erőforrásokról Finanszírozásról Szervezésről Megvalósításról Döntés Stakeholder analízis A projekt érintettjeinek azonosítása sa és s elemzése 15

16 Érintettek (stakeholderek) Azon szervezetek/személyek, amelyek/akik közvetve befolyásolhatj solhatják k a projekt megvalósítását közvetlenül érdekeltek a célok c elérésében döntöttek ttek a beavatkozásr sról és s finanszírozz rozzák k azt részt vesznek a projektben a közszfk zszférában dolgozó érintett végrehajtv grehajtók a projekt végsv gső kedvezményezettjei a szélesebb értelemben vett célcsoport c (pl. az érintett lakosság g stb.) Az érintettek elemzésének lépései 1. az érintettek azonosítása sa 2. informáci ciógyűjtés s az érintettekről 3. az érintettek céljainak c azonosítása sa 4. az érintettek erős és s gyenge pontjainak elemzése 5. az érintettek stratégi giájának meghatároz rozása 6. az érintettek viselkedésének elemzése 7. az érintettek rangsorolása sa 8. cselekvési si terv kidolgozása 16

17 SWOT analízis Projektünk külsk lső és s belső környezete pozitív és negatív v elemeinek feltárása és s elemzése A SWOT négy n kategóri riája erőss sségek (Strengths)( belső,, pozitív v elemek, melyek jól j l működnek m és befolyásolhat solhatók gyengeségek gek (Weaknesses)( belső,, negatív v elemek, melyek nem jól j l működnek, m de befolyásolhat solhatók lehetőségek (Opportunities)( külső pozitív v elemek, olyan kedvező adottságok, amikre építeni lehet veszélyek (Threats)( külső negatív v elemek, amelyek nem befolyásolhat solhatók és ezáltal veszélyeztetik a célok c elérését 17

18 A SWOT logikája Helyzetvizsgálat lat Erősségek (Strengths) Gyengeségek (Weaknesses) () Lehetőségek (Opportunities) Prognózisok a külsk lső feltételekr telekről (gazdasági, gi, technológiai, társadalmi, t politikai, kulturális lis stb. Veszélyek (Threats) Projekt célc cél STEEP analízis A projekt és s tágabb t környezete k összefüggéseinek elemzése 18

19 A STEEP analízis elemei Social társadalmi a projekt milyen társadalmi t folyamatokra gyakorol hatást Technological technológiai milyen technológi giát t alkalmazunk, ez hogyan viszonyul az adott viszonyok között k elérhet rhető legjobb technológi giához Ecological környezeti projektünk hogyan befolyásolja a természetes és épített környezet folyamatait Economic gazdasági gi közvetlen és s közvetett k hatások egyaránt! Political politikai milyen jogi-politikai feltételek telek szüks kségesek a sikeres megvalósításhoz, shoz, ezek fennállnak llnak-e A konkrét t projekttervezés kezdeti fázisf zisának eszközei: zei: a fastruktúrák Problémafa, célfa, c tevékenys kenységfa: összeállítás, logikai összefüggések 19

20 A fastruktúrák Elemei: problémafa célfa tevékenys kenységfa Logikai rendszer, amely egységben gben kezeli: a feltárand randó problémákat a problémák k megoldásához rendelendő célokat a célok c megvalósításához szüks kséges tevékenys kenységeket A problémafa Lényege: a létezl tező helyzet negatív v elemeiről ad áttekinthető képet, azok logikus egymásra épülését t bemutatva Összeállításának lépései: l 1. fő probléma meghatároz rozása az adott helyzetben 2. kiindulópont keresése se okok és s következmk vetkezmények hierarchiájának meghatároz rozása oksági láncolatok l végigvezetv gigvezetése érvényesség és s teljesség g ellenőrz rzése 20

21 A problémaf mafában feltüntetett problémák k jellemzői a problémák k negatív v szituáci ciót t jelentenek megfogalmazásuk ezt feltétlen tlenül érzékeltesse! a problémák k legyenek létezl tezők, nem jövőbeniek vagy elképzeltek célszerű ezt is már m r a megfogalmazással érzékeltetni a pozíci ció nem a fontosságukat, hanem az egymáshoz való logikai viszonyulásukat sukat jelenti A célfac a problémafa pozitív v konverziója ja pl. probléma: alacsony foglalkoztatási ráta r cél: a foglalkoztatási ráta r növeln velése minden egyes problémához pozitív állításokat rendel a logikai rend megmarad, de a logikai kapcsolatokat célszerc lszerű újra ellenőrizni rizni! a megfogalmazást illetően: en: tömör t és s célratc lratörő célok legyenek! esetenként nt szüks kség g lehet erőforr forrás-elemzésre a célok megvalósításának tervezése előtt jó problémafa = jój célfa 21

22 A problémafa és s célfa c viszonya h a t á s A tevékenys kenységfa az elfogadott célokbc lokból l kiindulva meghatározzuk, hogy milyen tevékenys kenységek elvégz gzésével érjük k el azokat az előző fák k hierarchikus struktúráját megőrizz rizzük a tevékenys kenységfa alkalmazása a végrehajtv grehajtás tervezését t nagy mértm rtékben megkönny nnyíti az esetleges irreális célok c a konkrét tevékenys kenységek alapos megtervezésével vel kiszűrhet rhetők 22

23 A konkrét t projekttervezés következő fázisa: a logikai keretmátrix trix A logikai keretmátrix trix felépítése, elemei, az egyes oszlopok és sorok tartalma, ezek közötti k összefüggések A logikai keretmátrix trix fontossága az 1970-es években kezdték k el használni használat latának előnyei: egyszerű elrendezés logikai következmk vetkezmények megjelenítése közérthető formában mutatja meg a célokat, c és s teljesíthet thetőségük k realitását az EU-s s támogatt mogatási rendszer eszperantója ja 23

24 A logikai keretmátrix trix előnyei a logikai keretmátrix trix segít tisztázni zni a projekt céljc lját és s létjogosultsl tjogosultságát világosan meghatározni a projekt kulcselemeit azonosítani az informáci ciószükségleteket az előkész szítés s korai szakaszában elemezni a projekt környezetk rnyezetét egyszerűsíteni a kommunikáci ciót t a projektben résztvevő valamennyi résztvevr sztvevő között meghatározni, hogyan mérhetm rhető a projekt sikere vagy kudarca A logikai keretmátrix trix tervezése a módszer m előzm zménye a problémafa mafa-célfa elemzés s elvégz gzése a logikai keretmátrix trix elkész szítése se két k t részbr szből áll: a projekt átgondolása (elemzési fázisf zis): : a probléma okaira való koncentrálást szolgálja lja az elemzés s dokumentálása (tervezési fázis) f zis): a projektötletb tletből l részletes r projektterv lesz, elkész szül l a logikai keretm tmátrixtrix 24

25 Logikai keret-tervez tervezés lépésről l lépésrel elemzési fázis: f 1. lépés: l érintett érdekcsoportok elemzése 2. lépés: l problémaelemz maelemzés 3. lépés: l célkitc lkitűzés- elemzés tervezési fázis: f 4. lépés: l a beavatkozási logika meghatároz rozása 5. lépés: l az előfeltev feltevések meghatároz rozása 6. lépés: l az indikátorok azonosítása sa 7. lépés: l tevékenys kenységütemezés 8. lépés: l költsk ltségvetés készítésese A logikai keretmátrix trix felépítése A beavatkozási logika Feltételezések Átfogó célok A projekt célja Eredmények Tevékenységek Eszközök Költségek Előfeltételek 25

26 A logikai keretmátrix trix elkész szítésének menete Beavatkozási Stratégia Objektíven mérhető indikátorok (mutatószámok) Az információ forrása az indikátorokhoz Feltételezések Átfogó cél A Projekt célja Eredmények Tevékenységek 4 9 források / eszközök 10 költségek 6 5 Előfeltételek A logikai keretmátrix trix oszlopai: az első oszlop tevékenys kenységek és s eszközök k meghatároz rozása (ld. tevékenys kenységfa!) eredmények meghatároz rozása közvetlen célok c azonosítása sa (kulcsproblémára ra vonatkozzon!) tágabb célok, c melyek teljesüléséhez a projekt hozzájárul (magasabb szintű elvárás, illeszkedés s valamilyen politikához) 26

27 A logikai keretmátrix trix oszlopai: a második m oszlop ún. SMART indikátorok tevékenys kenység g sorában nem indikátorok, hanem fizikai és s nem fizikai ráfordr fordítások az eredmények szintjén n a tevékenys kenységek következményeit jelző mutatók közvetlen célokhoz c tartozó indikátorok: változások, lehetőség g szerint mennyiségi (ilyen volt, ilyen lesz) tágabb célokhoz c rendelt indikátorok: annak meghatároz rozása, milyen társadalmi t célkitűzéshez hogyan járulunk j hozzá A beavatkozási logika és s az indikátorok közötti k kapcsolat Beavatkozási logika Átfogó cél A projekt célja Eredmények Objektív módon mérhető mutatók Hatásmutatók Eredménymutatók Output mutatók A mutatók forrásai A mutatók forrásai A mutatók forrásai A mutatók forrásai Tevékenységek Eszközök Költségek 27

28 A logikai keretmátrix trix oszlopai: a harmadik oszlop a tevékenys kenységek sorban a költsk ltségek szerepelnek! fontos: azon hiteles források feltüntet ntetése, ahonnan az informáci ció származik forrásmegjel smegjelölés: s: 1. írott (jelentés, statisztika, stb.) 2. az informáci ciókat szolgáltat ltató személy 3. a mutatót t biztosító rendszeresség (havonta/negyedévente/projekt vente/projekt elején és végén n stb.) A logikai keretmátrix trix oszlopai: a negyedik oszlop egy sorral elcsúszva mutatják k a beavatkozás s következk vetkező szintjének nek feltételeit teleit legalul: projekt előfelt feltételeitelei ha ezek nem teljesülnek, lnek, el se kezdjük k a projektet olyan külsk lső tényezők, melyekre nem tudunk hatni, mégis m befolyásolj solják k a projekt sikerességét t (ld. SWOT, problémafa projekten kívüli k része) r itt szerepeltetjük k a kockázati tényezt nyezőket 28

29 A logikai keretmátrix trix olvasása 1. Ha egyszer az előfelt feltételek telek teljesülnek, lnek, akkor el lehet kezdeni a projekt végrehajtv grehajtását. t. 2. Ha a tevékenys kenységeket már m r teljesített tettük, és s a feltételek telek ebben a sorban igaznak bizonyultak, akkor elérj rjük k a projekt- eredményt. 3. Ha az eredményeket és s feltételez telezéseket ezen a szinten kielégített tettük, akkor a projekt közvetlen célja c teljesül. l. 4. Ha már m r teljesített tettük k a projekt céljc lját, akkor a projektünk hozzájárul az átfogó célkitűzéshez is. Köszönjük k a figyelmet! 29

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31.

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai Kellermann Éva tréner, pályp lyázati tanácsad csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós programok Kifejezetten

Részletesebben

Projekttervezési. Sikeres projekt ismérvei ELEMZÉSI SZAKASZ. Projekttervezési technikák, k, lnak. Meggyőző

Projekttervezési. Sikeres projekt ismérvei ELEMZÉSI SZAKASZ. Projekttervezési technikák, k, lnak. Meggyőző Sikeres projekt ismérvei Projekttervezési technikák áttekintése Swot elemzés Problémafa mafa-célfa elemzés Érdekcsoportelemzés Logikai keretmátrix trix Világosan átlátható Meggyőző Mérhető ELEMZÉSI SZAKASZ

Részletesebben

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda FIATALOK A KÖZÉLETBENK CIVIL ARÉNA AZ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVR SZVÉTEL FEJÉR MEGYÉBEN C. MŰHELYKONFERENCIAM 2009.SZEPTEMBER 25. Foglalkoztatási és s Szociális Hivatal Mobilitás s Országos Ifjúsági Szolgálat

Részletesebben

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007.

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007. DÉRI MIKSA PROGRAM Pályázat az Eureka programban való magyar részvr szvétel támogatt mogatására DERI_EUREKA_07 Pá felhívás Budapest, 2007. A Nemzeti Kutatási és s Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-

Részletesebben

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16.

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16. PROJEKTTERVEZÉS Art A program definíci ciója Olyan egymásra épülő projektekből álló tevékenys kenységi lánc, l melynek minden eleme, mérhető hozzáadott érékkel viszi közelebb k a szélesebb közössk sséget

Részletesebben

LEADER Program: partnerségben

LEADER Program: partnerségben LEADER Program: partnerségben Kárpát-medencei TérsT rség Rajnai GáborG ECOVAST Egyesület Esztergom 2008.05.14. 1 LEADER Térségi programozás!? Links (Kapcsolat) between Actions for the Development of the

Részletesebben

PCM Projekt Ciklus Menedzsment

PCM Projekt Ciklus Menedzsment PCM Projekt Ciklus Menedzsment Projektfejlesztés 1 MOTTÓ Azon a problémák k miatt, amik megoldhatók, kár k r aggódni, a nem megoldható problémák k miatt pedig nem érdemes. Tibeti mondás 2 Mi a Projekt

Részletesebben

Turisztikai Konferencia 2004. április 16. 1

Turisztikai Konferencia 2004. április 16. 1 A turizmus lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési si Terv pályázati rendszerében Veszprém m Megyei Turisztikai Hivatal Turisztikai Konferencia 2004. április 16. Nyirádi Ágnes Főtanácsadó Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

A projektek pénzp menedzselése

A projektek pénzp menedzselése 1 A projektek pénzp nzügyi menedzselése A folyamat tevékenys kenységei 1. A támogatt mogatás s felhasználásához hoz kapcsolódó szabályok megismerése se 2. Pénzügyi elemzés és s tervezés 3. Finanszíroz

Részletesebben

Civil Centrum KözhasznK

Civil Centrum KözhasznK A Civil Centrum Közhasznú Alapí az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumának támogatásával 2009-2012 időszakra kistérségi civil stratégiát készített az Enyingi- valamint az Adonyi kistérségben.

Részletesebben

A Magyar Köztársaság kormánya

A Magyar Köztársaság kormánya A Magyar KöztK ztársaság kormánya Roma Integráci ció Évtizede Program elnöks kségének átadása Szűcs Erika miniszter Szociális és s Munkaügyi Minisztérium 2008. június j 24. Roma Integráci ció Évtizede

Részletesebben

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók Település- és s területfejleszt letfejlesztés III. Gyakorlat Célfa Tennivalók (Jövőkép, Prioritások, Intézked zkedések) 2008-2009 2009 őszi félévf Gyakorlatvezető: Mátyás Izolda matyas.izolda@kti.szie.hu

Részletesebben

mint forrás Hálózati munka Pataki Éva

mint forrás Hálózati munka Pataki Éva A szociális hálóh mint erőforr forrás Hálózati munka Pataki Éva A képzk pzés s az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Teoretikus hátterekh Szociálökol kológiai elv (Germain( Germain/Gitterman):

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

Aktuális pályázati lehetıségek a Közép-magyarországi Régióban

Aktuális pályázati lehetıségek a Közép-magyarországi Régióban Aktuális pályázati lehetıségek a Közép-magyarországi Régióban Elıadó: Ronbergerné Türk Edina, gazdasági témacsoport-vezetı Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Aktuális pályp lyázati lehetıségek a Közép-Magyarországi

Részletesebben

TÁMOP /1/A projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Pályázatírás

TÁMOP /1/A projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Pályázatírás Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

Projektfolyamat. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 2. ea.: Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) PROJEKT ÉLETCIKLUS (1-2)

Projektfolyamat. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 2. ea.: Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) PROJEKT ÉLETCIKLUS (1-2) ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 2. ea.: Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) Projektek életciklusa Projektek bonyolításának folyamata PCM elvárások PCM funkciók PCM modell PROJEKT ÉLETCIKLUS (1-2) Négy (4) fázis: 1) Kezdeményezési

Részletesebben

sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai ágazatban

sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai ágazatban A közössk sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai halászati ágazatban Egyedül l nem megy, egyedül l nem megy! Sebestyén n Attila kereskedelmi igazgató Hortobágyi Halgazdaság g Zrt. Szarvas,

Részletesebben

statisztikai módszerekkel

statisztikai módszerekkel Statisztikai világnap 2010. október 20. Az oktatási kiválóság g mérése m statisztikai módszerekkel Sándorné dr. Kriszt Éva rektor A mérésrm sről l elméleti leti megközel zelítésben A A mérés m s fogalma,

Részletesebben

Pályázatkészítés alapja I. - Projekt ciklus menedzsment

Pályázatkészítés alapja I. - Projekt ciklus menedzsment Pályázatkészítés alapja I. - Projekt ciklus menedzsment A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji Kistérség Fejlesztési és Együttműködési

Részletesebben

52 522 05 0010 52 01 Létesítményi energetikus Energetikus 52 522 05 0010 52 02 Megújuló energiaforrás Energetikus.

52 522 05 0010 52 01 Létesítményi energetikus Energetikus 52 522 05 0010 52 02 Megújuló energiaforrás Energetikus. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1.

DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1. A KODOLÁNYI JÁNOS J FŐISKOLÁN N FOLYÓ KÉPZÉS EGYSÉGES GES PEDAGÓGIAI GIAI ELVEI DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1. VÍZIÓ A Kodolányi János J Főiskola F küldetk ldetését megfogalmazó dokumentum

Részletesebben

ció adta infrastruktúra ra-fejlesztési si feladatok

ció adta infrastruktúra ra-fejlesztési si feladatok Az EU-s s integráci ció adta infrastruktúra ra-fejlesztési si feladatok Feller Tibor főosztf osztályvezető UKIG Strukturális Alap FőosztF osztály Balatonföldv ldvár,, 2006. május m 23. Bevezetés Szállítási

Részletesebben

VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások

VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások VI./2.2.1.: A kohéziós és strukturális alapok felhasználása Magyarországon 2007 és 2013 között Milyen szabályok vonatkoznak az Unió kohéziós

Részletesebben

gi- kapcsolati tért Politikai identitás Lengyelország: ntések, amelyek Geopolitikai szemléletm letmód Csehország:

gi- kapcsolati tért Politikai identitás Lengyelország: ntések, amelyek Geopolitikai szemléletm letmód Csehország: KözépEurópa mint egységes ges gazdasági gi kapcsolati tért Kockázatok, kihívások, lehetőségek: együttm ttműködés a szomszédos országokkal Kőrösi Csaba, 2008. 05. 13. Politikai identitás Lengyelország:

Részletesebben

éért LTATÓI I SZEMMEL 2013.október 22.,IBS Budapest Munkavédelmi Bizottság ltatói i oldal +36309411907 1

éért LTATÓI I SZEMMEL 2013.október 22.,IBS Budapest Munkavédelmi Bizottság ltatói i oldal +36309411907 1 Együtt a kockázatok megelőzéséé éért MUNKÁLTAT LTATÓI I SZEMMEL 2013.október 22.,IBS Budapest Mandrik István ügyvivő Munkavédelmi Bizottság munkáltat ltatói i oldal +36309411907 1 EURÓPAI MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

LT Consorg A TDM. Dr. Lengyel Márton. 2007. február r 22.

LT Consorg A TDM. Dr. Lengyel Márton. 2007. február r 22. LT Consorg A TDM Dr. Lengyel Márton Siófok 2007. február r 22. Tartalom I. A TDM lényege l II. A TDM aktualitása III. Gyakorlati teendt eendık I. A TDM lényegel TDM = Tourism Destination Management A magyar

Részletesebben

ZSIBRIKI DROGTERÁPIÁS INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány

ZSIBRIKI DROGTERÁPIÁS INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány ZSIBRIKI DROGTERÁPI PIÁS S INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítv tvány Szenvedélybetegek kezelési programja Kanadai módszer m alapján Egyedi és s megújított program Reintegrálja a szenvedélybetegeket

Részletesebben

forrás csadó mesterszak

forrás csadó mesterszak Az emberi erıforr forrás tanácsad csadó mesterszak helyzete és s kihívásai az NYME-AK AK-n Dr. Szretykó György Tanszékvezet kvezetı,, egyetemi docens 2010. február r 17. A mesterszak képzk pzıhelyei Pécsi

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési si Terv és s a partnerség

A Nemzeti Fejlesztési si Terv és s a partnerség A Nemzeti Fejlesztési si Terv és s a partnerség Civil részvr szvétel és s EU források 2007-2013 2013 2004. december 3. Európai Ifjúsági KözpontK Dr. Arató Krisztina ELTE Állam- és s Jogtudományi Kar Politikatudományi

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

település Regisztrált szervezet 31,9% közszféra 37,3% civil szervezet 30,8% vállalkozó Lakosságszám: 44.000 fı

település Regisztrált szervezet 31,9% közszféra 37,3% civil szervezet 30,8% vállalkozó Lakosságszám: 44.000 fı 60 település 185 Regisztrált szervezet A lehatárolt térst rség 31,9% közszféra 37,3% civil szervezet 30,8% vállalkozó Lakosságszám: 44.000 fı Stratégiai vázlatv Balaton-felvid felvidéki Akciócsoport csoport

Részletesebben

Projekttervezés. Önkormányzati Menedzsmentért Alapítvány

Projekttervezés. Önkormányzati Menedzsmentért Alapítvány Projekttervezés Önkormányzati Menedzsmentért Alapítvány 1 Tartalomjegyzék Projekt Projektciklus Menedzsment Projekttervezési módszerek: SWOT analizis Problémafa célfa Érdekeltek elemzése Gantt diagram

Részletesebben

Versenyképess. Szolnok 2009 Károly

Versenyképess. Szolnok 2009 Károly Versenyképess pesség és s képzk pzés Szolnok 2009 Salgó-Nemes Károly A FOGLALKOZTATÁS S SZERKEZETI VÁLTOZÁSAI I. (2007-2008 2008 harmadik negyedévek közötti k változv ltozás s alapján*) (forr( forrás:ksh)

Részletesebben

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE (PCM) Projektek életciklusa Projektek bonyolításának folyamata

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE (PCM) Projektek életciklusa Projektek bonyolításának folyamata ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 2. ea.: Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) Projektek életciklusa Projektek bonyolításának folyamata PCM elvárások PCM funkciók PCM modell PROJEKT ÉLETCIKLUS (1-2) Négy (4) fázis: 1) Kezdeményezési

Részletesebben

A felnőttk szerepe a megváltozott munkaképess foglalkoztatásában

A felnőttk szerepe a megváltozott munkaképess foglalkoztatásában A felnőttk ttképzés s integráci ciós szerepe a megváltozott munkaképess pességűek ek foglalkoztatásában Szocio-Produkt Kft. Miskolc a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája 2010. november 5-7.

Részletesebben

INNOVÁCI EREDMÉNYEI. RSÉGE FEJLESZTÉSI SI KFT. által elnyert HUSKROUA /0901/080 jelű ZÁHONY, 2010. NOVEMBER 18.

INNOVÁCI EREDMÉNYEI. RSÉGE FEJLESZTÉSI SI KFT. által elnyert HUSKROUA /0901/080 jelű ZÁHONY, 2010. NOVEMBER 18. A ZÁHONY Z ÉS S TÉRST RSÉGE FEJLESZTÉSI SI KFT. által elnyert HUSKROUA /0901/080 jelű pályázat részekr szeként elvégzett CIÓS S AUDITOK ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYEI (30 MAGYAR TULAJDONÚ VÁLLALKOZÁSNÁL) ZÁHONY,

Részletesebben

Projekt Ciklus Menedzsment (PCM)

Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) A pályp lyázatírás s alapjai Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) A projekt meghatároz rozásának lépéseil A prezentáci ció tartalma? 0. lépés 1. lépés 2. lépés 3. lépés 4. lépés 5. lépés Projektfejlesztő csoport

Részletesebben

Balatonföldv. szló. Az operativitás s korszaka

Balatonföldv. szló. Az operativitás s korszaka Balatonföldv ldvár,, 2007. május m hóh Molnár r LászlL szló Az operativitás s korszaka 1 Gyorsforgalmi úthálózat 2002 562 km 2002-2007 2007 + 543 km 1103 km 2007-2013 2013 + 1271 km 2374 km (Forrás: NIF)

Részletesebben

Projektciklus menedzsment

Projektciklus menedzsment A projekt pénzp nzügyi előkész szítésének és megvalósításának fáziif Karácson Zsolt VÁTI Kht. Érintett témákt Projektek pénzp nzügyi tervezése A projektek költsk e, forrástervez stervezés Tervezés Előkész

Részletesebben

Nem mondunk le senkiről. Program

Nem mondunk le senkiről. Program Dél dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nem mondunk le senkiről Új j Magyarország g Felzárk rkóztatási Program ( zászlóshajó program) Előad adó: Dr. GöndG ndöcs István A program indoklása A A területi

Részletesebben

DR. STEINER ARNOLD. ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat. Magyar Medikai Gyárt. rigazgatója

DR. STEINER ARNOLD. ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat. Magyar Medikai Gyárt. rigazgatója Köszönti Önöket: DR. STEINER ARNOLD Magyar Medikai Gyárt rtók és s Szolgáltat ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat rigazgatója Az Új j Széchenyi Terv 7 kiemelt programot tartalmaz:

Részletesebben

pályázat tapasztalatai

pályázat tapasztalatai Az Európa Tanács Táj T j DíjaD a 2008. évi hazai Táj T j Díj D pályázat tapasztalatai Dr. Konkoly-Gyur Gyuró Éva egyetemi docens NyME Környezet és s FöldtudomF ldtudományi Intézet Kinek adományozhat nyozható?

Részletesebben

TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK. MST, Balatonfüred 13.

TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK. MST, Balatonfüred 13. TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK SZOCIÁLIS VÉDELMI V RENDSZEREK MST, Balatonfüred 2006. október 12-13. 13. ÁLTALÁNOS MEGKÖZEL ZELÍTÉS A szociális védelem v meghatároz rozása Társadalmi szüks kségletek Nemzetközi

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCI STRATÉGI. Budapest, 2004. május 26 Philippovich Ákos philippovich@t-online.hu +36 30 555 4 666

INFOKOMMUNIKÁCI STRATÉGI. Budapest, 2004. május 26 Philippovich Ákos philippovich@t-online.hu +36 30 555 4 666 INFOKOMMUNIKÁCI CIÓS STRATÉGI GIÁK Budapest, 2004. május 26 Philippovich Ákos philippovich@t-online.hu +36 30 555 4 666 Miről l szól l a stratégia gia 1. A térség gazdasági erősítése 2. A lakosság közérzetének

Részletesebben

HURO 2008/01 Partnerségi FórumF Nagyvárad, 2008. november 25. UNG-TISZA TISZA-TÚR-SAJÓ (Hernád-Bódva-Szinva) Korlátolt Felelőss sségű Európai Területi Együttm ttműködési Csoportosulás Előad adó: Dányádi

Részletesebben

üzleti, Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, Szerbiában ban REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési Konferencia a gazdaságfejleszt 2009. október 20.

üzleti, Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, Szerbiában ban REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési Konferencia a gazdaságfejleszt 2009. október 20. REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési si Konferencia Magyar-Szerb területi együttm ttmőködések a gazdaságfejleszt gfejlesztés s szolgálat latában 2009. október 20. Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, üzleti,

Részletesebben

TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012. INTER- Studium. Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012. INTER- Studium. Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 INTER- Studium Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel Az egész életen át t tartó tanulás fejlesztése se az intézm zmények

Részletesebben

Az EU regionális politikája

Az EU regionális politikája Alapvető célkitűzések, fogalom Az EU regionális politikája Előadás vázlat Sonnevend Pál Az EK-n belüli fejlettségi különbségek kiegyenlítése Nem segélyezés, hanem a növekedés feltételeinek megteremtése,

Részletesebben

NKTH Innotárs. program KKVENT_8. pvállalatok nemzetköziesed. ziesedése. Benke Zoltán Phd hallgató, IKU Innováci. Tatabánya, 2010. november 24.

NKTH Innotárs. program KKVENT_8. pvállalatok nemzetköziesed. ziesedése. Benke Zoltán Phd hallgató, IKU Innováci. Tatabánya, 2010. november 24. NKTH Innotárs program KKVENT_8 A magyar kis- és s középvk pvállalatok nemzetköziesed ziesedése a mérnm rnöki tevékenys kenységet, mőszaki m kutatás- fejlesztést st végzv gzı vállalatok körébenk Benke Zoltán

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE ELŐADÓ: DR. KENGYEL ÁKOS EGYETEMI DOCENS JEAN MONNET PROFESSZOR 1 TARTALOM A KOHÉZIÓS POLITIKA FONTOSSÁGA

Részletesebben

UNDP-SZMM Cserehát Program. nyezések az egyenlı. A Cserehát és s a Kosice Program. 2008. október 28.

UNDP-SZMM Cserehát Program. nyezések az egyenlı. A Cserehát és s a Kosice Program. 2008. október 28. UNDP-SZMM Cserehát Program Szlovákia kia-magyarország g közötti k határon átnyúló kezdeményez nyezések az egyenlı lehetıségek gekért és s társadalmi t fejlıdésért A Cserehát és s a Kosice Program Varga

Részletesebben

Strukturális Alapok 2014-2020

Strukturális Alapok 2014-2020 Regionális Strukturális Alapok 2014-2020 Európai Bizottság Regionális Politika és Városfejlesztés Főigazgatóság F.5 - Magyarország Szávuj Éva-Mária 2013. december 12. Regionális Miért kell regionális /

Részletesebben

Holnaptól l nekem jobb lesz

Holnaptól l nekem jobb lesz Holnaptól l nekem jobb lesz A felnőttk ttképzés és s szakképz pzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Főiskola F Felnőttk ttképzési Központjának nak programjában SZOLNOKI FŐISKOLA F FELNŐTTK TTKÉPZÉSI

Részletesebben

grehajtása Projektek végrehajtv MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi az eszmének nek Goethe ellenőrz Output hatás Inputok A jogszerűség

grehajtása Projektek végrehajtv MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi az eszmének nek Goethe ellenőrz Output hatás Inputok A jogszerűség 1 Projektek végrehajtv grehajtása MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi diája az eszmének nek Goethe 2 Az ellenőrz rzés, monitoring és értékelés s kapcsolata Inputok Output Eredmény/ hatás Viszonyítás

Részletesebben

makrogazdasági (BIOÜZEMANYAGOK) Készítette: Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Jövedéki Igazgatóság Budapest 2006.

makrogazdasági (BIOÜZEMANYAGOK) Készítette: Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Jövedéki Igazgatóság Budapest 2006. Ásványolajok jövedéki szabályoz lyozását érintő aktuális változások, makrogazdasági gi kérdések (BIOÜZEMANYAGOK) Készítette: Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Jövedéki Igazgatóság Budapest 2006.

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

Projekt Tervezés. 2006/5/17 Dr. Kulcsár László

Projekt Tervezés. 2006/5/17 Dr. Kulcsár László Projekt Tervezés 2006 1 A projekt koncepció A projekt fogalma: Szabványosított dokumentum, amely tartalmazza a fejlesztés modelljét, a modellt támogató elméleti feltételezéseket. Konkrét célok Időpont

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

A területi tervezés megújításának szempontjai a időszakra szóló kohéziós politika tükrében

A területi tervezés megújításának szempontjai a időszakra szóló kohéziós politika tükrében A területi tervezés megújításának szempontjai a 2014-2020 időszakra szóló kohéziós politika tükrében Kajdi Ákos XVII. Országos Urbanisztikai Konferencia, 2011. október 27., Pécs Kohéziós politika területi

Részletesebben

Architektúra elemek, topológiák

Architektúra elemek, topológiák Arc elemek, topológiák Előadásvázlat dr. Kovács László fontossága Az üzleti folyamatok struktúrába szervezettek Az VIR folyamatoknak is tükr krözni kell ezt a struktúrát Ellentmondás esetén csökken a hatékonys

Részletesebben

Az EU 7. keretprogramja

Az EU 7. keretprogramja Az EU 7. keretprogramja 2007-2013 Del Viscio Tiziana tiziana@renyi.hu 2010. szeptember 23. FP7 prioritások BUDGET Cooperation: : 32.413 MRD EUR Ideas: : 7.510 MRD EUR People: : 4.75 MRD EUR Capacities:

Részletesebben

Közép-dun dunánt ntúli Környezetv K rnyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Vízgy zgyőjt jtı-gazd gazdálkod lkodási Osztály A Víz V z Keretirányelv célja, c végrehajt grehajtása Elıad adó: : Tóth T Sándor

Részletesebben

MOTTÓ. Page 1. nzügyek, avagy határozza meg a tudatot. Ha ide néznn. znél, vad aranyszíved. Óh, hullna az arany, hullna egyre. nzügyi menedzselés

MOTTÓ. Page 1. nzügyek, avagy határozza meg a tudatot. Ha ide néznn. znél, vad aranyszíved. Óh, hullna az arany, hullna egyre. nzügyi menedzselés Azok a fránya pénzp nzügyek, avagy A A lél határozza meg a tudatot 1Art Ha ide néznn znél, vad aranyszíved Összeszorulna. Könnyed K eredne S úszó,, sötét s t gályg lyánk szőnyeg nyegére Óh, hullna az arany,

Részletesebben

Regionalizmus az Európai Unióban

Regionalizmus az Európai Unióban Regionalizmus az Európai Unióban Mi is az a regionalizmus? Centrumok Periféri riák Pólusok (a legfőbb centrumok) II. VH után: USA, Japán, EU(rópa pa) Globalizáci ció 2 Globalizáci ció kontra regionalizmus?

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Projekt ciklus menedzsment

Projekt ciklus menedzsment Projekt ciklus menedzsment A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji Kistérség Fejlesztési és Együttműködési Kapacitásának Megerősítése

Részletesebben

II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND)

II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND) Projektalapozás Pályázatkészítés Üzleti tervezés II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND) Szabó Sándor András pályázati és innovációs tanácsadó regisztrált pályázati tréner egyetemi oktató 1 Mi a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

TANULÓ ZALA HEFOP 3.5.4-P.-2004-06-0038/2.0

TANULÓ ZALA HEFOP 3.5.4-P.-2004-06-0038/2.0 Zala Megyei Művelődési és Pedagógiai Intézet, Szakképző 8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 7-11. Iskola TANULÓ ZALA HEFOP 3.5.4-P.-2004-06-0038/2.0 Bevezetés Intézményünk a közművelődés és oktatás területén

Részletesebben

reformprogram végrehajtv 2007.

reformprogram végrehajtv 2007. A szak- és s felnőttk ttképzést érintő reformprogram végrehajtv grehajtásához hoz szüks kséges törvények módosm dosításáról 2007. A FIATAL MUNKAVÁLLALÓK (15-24 ÉVES) FOGLALKOZTATÁSI RÁTÁI AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

A PAKTUM BEMUTATÁSA Hargita Megye Tanácsa

A PAKTUM BEMUTATÁSA Hargita Megye Tanácsa TERÜLETI PAKTUM A PAKTUM BEMUTATÁSA 2006. szeptember 25-én aláírták a Területi Foglalkoztatási és a Társadalmi Integráció a Központi Régióban Paktumot (egyezmény), melynek a többi 73 mellett, ebből 11

Részletesebben

Az OMMF a foglalkoztatás biztonságáé. áért. Politika

Az OMMF a foglalkoztatás biztonságáé. áért. Politika 1 Az OMMF a foglalkoztatás biztonságáé áért Az új j Nemzeti Munkavédelmi Politika 2008. június j 16. 2 A munkavédelem mint állami feladat A Magyar KöztK ztársaság g Alkotmánya - az állam garantálja a legmagasabb

Részletesebben

Nyugat Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft.

Nyugat Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. Nyugat Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. térségi TDM szervezet a Nyugat-Balaton partján 1. Elızm zmények Nyugat Balaton mostohahelyzete vízminıségi problémák nincs image, nincs terv Tourinform

Részletesebben

Aszály és Szárazodás Magyarországon Tudományos Konferencia, Kecskemét

Aszály és Szárazodás Magyarországon Tudományos Konferencia, Kecskemét Aszály és Szárazodás Magyarországon Tudományos Konferencia, Kecskemét Nemzetközi zi előzm zmények és kapcsolódások sok az aszály és s a szárazod razodás vonatkozásában Prof. Em. Dr. Vermes LászlL szló

Részletesebben

F1FNKORV) KÖRNYEZETMENEDZSMENT

F1FNKORV) KÖRNYEZETMENEDZSMENT KÖRNYEZETVÉDELEM A FAIPARBAN (Tantárgy kód: k F1FNKORV) III. RÉSZ: R KÖRNYEZETMENEDZSMENT KÖRNYEZETVÉDELEM A FAIPARBAN III. RÉSZ: R KÖRNYEZETMENEDZSMENTK Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai

Részletesebben

Mintavizsgasor megoldása

Mintavizsgasor megoldása Projektötlet adatlap: 1. A projektötletet kidolgozó neve Manó Óvoda A tervezett projekt bemutatása 1. A projekt megnevezése Játszótér építése az óvoda udvarán 2. A projekt megvalósulási helye (település/kistérség/régió)

Részletesebben

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi projektmenedzsment Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi pályázatok: miben más? Hosszú elıkészítés, egyeztetés Partnerek száma 10-15 is lehet Kommunikáció

Részletesebben

FUX ZRT. H-3527 Miskolc, Vásártéri u. 8. Tel: 36-46-501-850 Fax: 36-46-501-851 www.fux.hu. Aswad Dina

FUX ZRT. H-3527 Miskolc, Vásártéri u. 8. Tel: 36-46-501-850 Fax: 36-46-501-851 www.fux.hu. Aswad Dina FUX ZRT. H-3527 Miskolc, Vásártéri u. 8. Tel: 36-46-501-850 Fax: 36-46-501-851 www.fux.hu Alapítási év:1991. December Alapítók: December 4. Drótmvek 2 f magánszemély Els üzleti év: 1992 F tevékenység:

Részletesebben

Sum István. zpontvezet. Miskolc, 2007. április 12.

Sum István. zpontvezet. Miskolc, 2007. április 12. A felhasználók k igényeinek megfelelen en alakítani a szakképz pzést! Sum István Magyar Posta Zrt.. Oktatási KözpontvezetK zpontvezet Stratégiai Bizottság, elnök Miskolc, 2007. április 12. 1 Tartalom A

Részletesebben

Változás. Tanulás és tanítás. Mások

Változás. Tanulás és tanítás. Mások Együttm ttműködés, nyilvánoss nosság, tájékoztatás Csak amennyire az ember a természetet ismeri, annyira ismeri önmagát. t. (Hebbel) Természet szet- és s környezettudatos k magatartásra nevelő komplex

Részletesebben

Partnerségi Megállapodás

Partnerségi Megállapodás Partnerségi Megállapodás 2014 20 egy új területiség felé Területfejlesztők Napja 2013. október 8. Dr. Péti Márton Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 2012 2013 2014 július 1. augusztus 2. szeptember november

Részletesebben

Környezeti fejlesztések a Kormány közép-és és hosszú távú fejlesztési elképzelései az Európa Terv keretében

Környezeti fejlesztések a Kormány közép-és és hosszú távú fejlesztési elképzelései az Európa Terv keretében Környezeti fejlesztések a Kormány közép-és és hosszú távú fejlesztési elképzelései az Európa Terv keretében dr. Nemes Csaba, KvVM 2004. december 2. Környezeti fejlesztések Direkt környezetvédelmi, természetvédelmi

Részletesebben

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ Projektgenerálás és pályázatok kidolgozása a határon átnyúló területi együttműködés pályázati rendszerben 2009. január 5 - április 30. Projekt kód: 2008/II/EC/32 I. A projekt célja

Részletesebben

GYÖNGYÖS. István. MELLearN workshop Budapest 2007. november 29.

GYÖNGYÖS. István. MELLearN workshop Budapest 2007. november 29. GYÖNGYÖS Dr. Piros Márta, M Fodor Mónika, M Dr. Réthy István MELLearN workshop Budapest 2007. november 29. Károly Róbert R FiskolaF bemutatása 20 éve folyó közgazdasági, gi, és s a Fiskola F több, t mint

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Dr. Sz. Molnár Anna egyetemi docens ELTE PPK

Dr. Sz. Molnár Anna egyetemi docens ELTE PPK A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása elnevezésű, HEFOP-3.5.1-K-2004-10-0001/2.0 EMIR azonosító számú központi program keretében megvalósuló pedagógustovábbképzések

Részletesebben

Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája. Gyakorlati jegy

Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája. Gyakorlati jegy Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája Gyakorlati jegy Tartalom: Folyamattervezés az integrált oktatásban Tanulásszervezés az integrált tanulócsoportokban Értékelés az integrált tanulócsoportban Együttnevelés

Részletesebben

A szociális támogatt mogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása A leghátr trányosabb helyzetűek ek foglalkoztatásának előseg segítése (munkahelyteremtő,, munkakínálat lat-növelő,, képzk pzési támogatt

Részletesebben

felsoktat oktatás Minség, esélyegyenlség és hatékonyság Bánhidyné Dr. Szlovák Éva CSc. felnttképzési igazgató

felsoktat oktatás Minség, esélyegyenlség és hatékonyság Bánhidyné Dr. Szlovák Éva CSc. felnttképzési igazgató Budapesti Mszaki Fiskola Tanárképz és Mérnökpedagógiai Központ Munkaer-piac orientált szakképz pzés és oktatás Minség, esélyegyenlség és hatékonyság 2007. április 12. Bánhidyné Dr. Szlovák Éva CSc. felnttképzési

Részletesebben

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági. gi integráci

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági. gi integráci Nemzetközi zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági gi integráci ciók k elmélete lete Dr. Bernek Ágnes, fıiskolai tanár Harsányi János FıiskolaF 2008. 1 Az Uruguay-fordul forduló után Nyugtalanító

Részletesebben

A területfejleszt. letfejlesztés s aktuális feladatai - Elnök Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatnyzat. http://fejlesztes.bacskiskun.

A területfejleszt. letfejlesztés s aktuális feladatai - Elnök Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatnyzat. http://fejlesztes.bacskiskun. A területfejleszt letfejlesztés s aktuális feladatai felkész szülés s a 2014-től l kezdődő európai fejlesztési si időszakra - Kecskeméti fórum f - Bányai Gábor G Elnök Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatnyzat

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

A területfejleszt sei. Dancs Karolina 2011, Antalóc

A területfejleszt sei. Dancs Karolina 2011, Antalóc A területfejleszt letfejlesztés és s a turizmus összefügései sei Kárpátalján Dancs Karolina 2011, Antalóc Kárpátalja megye A régir gió a törtt rténelem folyamán, területi hovátartoz tartozásától l függetlenf

Részletesebben

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer Az Alapítv tvány céljac A Segítő Kéz z Alapítv tvány 1999-ben alakult, így már r 11 éve dolgozik a szociális ellátásban azon belül l a legelesettebb emberek segítésében. Az Alapítv tvány időskor skorúak

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

Célmeghatározás, célhierarchia

Célmeghatározás, célhierarchia Célmeghatározás, célhierarchia ERASMUS+ Célok: A jövőbeli fejlődése során milyen irányban haladjon az intézmény. JÖVŐKÉP A célok lehetnek: 1) - stratégiai célok: általánosak, tágak, hosszú távon fogalmazzák

Részletesebben